ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Νέλλη Σζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Δεκέμβριος 2013

2 ύνοψη Έρευνα Συγκυρίας: Δεύτερο εξάμηνο 2013 Βασικά συμπεράσματα H σταδιακή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος που παρατηρείται κατά τη τελευταία διετία αρχίζει να βοηθάει στην άμβλυνση του προβλήματος ρευστότητας. Η σταδιακή ανάκαμψη επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι όλοι οι δείκτες που μετρούν το επίπεδο δυσχέρειας των ΜμΕ προσέγγισαν το μέγιστο επίπεδό τους στα τέλη του Όσον αφορά επιμέρους κλάδους, σημειώνουμε ότι: Η βιομηχανία παραμένει ο κλάδος με την καλύτερη εικόνα και τις θετικότερες προσδοκίες ζήτησης. Σο εμπόριο επιδεικνύει τη μεγαλύτερη βελτίωση σε όρους επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Οι υπηρεσίες διατηρούν τη βελτιωμένη εικόνα που κατέκτησαν στις αρχές του έτους. Οι κατασκευές, αν και παραμένουν ο πιο αδύναμος κλάδος, εμφανίζουν θετικές ενδείξεις κυρίως όσον αφορά τη ρευστότητα και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος οδηγεί τις ΜμΕ σε πιο επιθετικά επενδυτικά σχέδια. υγκεκριμένα, το 8 των ΜμΕ προτίθεται να προβεί την επόμενη διετία σε κάποιου είδους επένδυση, έναντι ποσοστού 67% στο τέλος του Η επέκταση σε νέες αγορές ή προϊόντα παραμένει επενδυτική προτεραιότητα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη - με το 31% του τομέα των ΜμΕ να αναζητά χρηματοδότηση και το 7 να επιτυγχάνει έγκριση της αίτησής του. Παράλληλα, το κομμάτι των ΜμΕ που έχει ακάλυπτες ανάγκες χρηματοδότησης (42% έναντι 33% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013) φαίνεται κυρίως να υιοθετεί μια γενικότερη στάση αποφυγής του δανεισμού η οποία σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει τη στροφή των ΜμΕ σε χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων (το 5 των ΜμΕ προτίθεται να χρηματοδότησει τις μελλοντικές του επενδύσεις μέσω ιδίων κεφαλαίων έναντι ποσοστού 4 ένα χρόνο πριν). ημειώνουμε ότι μόλις το 5% του τομέα των ΜμΕ δήλωσε ότι οι δυσμενείς όροι δανεισμού το εμπόδισαν από το να αναζητήσει χρηματοδότηση. Επιπλέον, από την έρευνά μας προκύπτει ότι η έλλειψη επαρκών λύσεων και ενημέρωσης εμποδίζει το 1/3 των ΜμΕ από το να χρησιμοποιεί σημαντικά για την επιχείρησή του χρηματοδοτικά εργαλεία (με το ποσοστό αυτό να ξεπερνά το ½ για τις μικρότερες ΜμΕ). 2

3 ύνοψη Ειδικό θέμα: Καινοτομία Βασικά συμπεράσματα Η έρευνά μας αποτύπωσε την καινοτομική δραστηριότητα των ελληνικών ΜμΕ, την οποία είναι αξιοσημείωτο ότι επέδειξαν σε ένα ελάχιστα υποστηρικτικό περιβάλλον (όπως αυτό εκτιμάται από διεθνείς και ευρωπαϊκούς δείκτες καινοτομίας). Επιχειρώντας να συνδυάσουμε τα ευρήματα της έρευνάς μας με τη γενικότερη βιβλιογραφία για την καινοτομία, σημειώνουμε τα εξής: Βάσει των διεθνών δεικτών καινοτομίας, η Ελλάδα εμφανίζεται αδύναμη. Ως συνέπεια αυτού, μόνο το 15% των ΜμΕ είναι στρατηγικά καινοτόμες, το 5 δεν καινοτομεί και το υπόλοιπο 35% καινοτομεί μόνο περιστασιακά. Η σχετικά ισχυρή θέση των υπηρεσιών στους ευρωπαϊκούς δείκτες για την Ελλάδα (κυρίως λόγω υπηρεσιών Η/Τ) δεν εμφανίζεται αντίστοιχα σε επίπεδο ΜμΕ όπου κυριαρχούν οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Σο 33% των ελληνικών μεσαίων επιχειρήσεων καινοτομούν έναντι 5 των ευρωπαϊκών μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία, αφορά το των ελληνικών μεσαίων επιχειρήσεων έναντι 35% κ.μ.ο. στην Ευρώπη. ημειώνουμε ότι καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για δείγμα μικρών επιχειρήσεων (επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 1 εκατ.) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι δυνατή η σύγκριση σε συνολικό επίπεδο ΜμΕ. Η καινοτομία αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ανάπτυξη και προσφέρει διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. ύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας μας, η καινοτομία ενισχύει την χρηματοοικονομική υγεία των ΜμΕ, μέσω πολλαπλών επιδράσεων: Οι καινοτόμες ΜμΕ είναι πιο δυναμικές, με το 4 αυτών να έχουν στόχο ανάπτυξης (έναντι 23% για τις μη καινοτόμες). Επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κρίση, με το 7 να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας (έναντι 6 για τις μη καινοτόμες). Έχουν υψηλότερο βαθμό εξωστρέφειας, με το 48% να είναι εξωστρεφείς (έναντι 31% για τις μη 3 καινοτόμες).

4 ύνοψη Σα προβλήματα του ευρύτερου περιβάλλοντος καινοτομίας που ανιχνεύθηκαν για την Ελλάδα στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς δείκτες αντανακλώνται πλήρως στη συμπεριφορά των ΜμΕ. υγκεκριμένα: Οι χαμηλές επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ισχύουν τόσο για την οικονομία ως σύνολο όσο και για τις ΜμΕ. Σο ίδιο ισχύει και για την κατοχύρωση πατεντών και πνευματικών δικαιωμάτων. Η έρευνα μας επιβεβαιώνει ότι μεγάλο κομμάτι της ελληνικής καινοτομικής δραστηριότητας (σχεδόν το ½) δεν είναι πρωτογενής αλλά απλή προσαρμογή καινοτομιών άλλων επιχειρήσεων. Η σχετικά ικανοποιητική ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα δεν έχει επαρκή κανάλια μετάδοσης της προς τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ένα χαμηλό ποσοστό της καινοτομικής δραστηριότητας των ΜμΕ () να προκύπτει από εξωτερικές συνεργασίες. Αυτό αποτελεί και μια ερμηνεία γιατί το ικανοποιητικό μας επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας δεν αποτυπώνεται σε αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η μελέτη μας ανέδειξε δύο στοιχεία της πρόσφατης συμπεριφοράς των ΜμΕ τα οποία θα μπορούσαν υπό ορισμένες συνθήκες να λειτουργήσουν πολύ θετικά για το μέλλον: Ενώ το ευρύτερο περιβάλλον καινοτομίας φαίνεται να έγινε δυσχερέστερο κατά την τελευταία πενταετία, το ποσοστό των ΜμΕ που καινοτόμησαν αυξήθηκε (σε 3 το 2013 από το 2008) πιθανότατα συνειδητοποιώντας ότι μια τέτοια στρατηγική είναι μια διέξοδος από την κρίση. Αν και οι εξαγωγές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών παραμένουν χαμηλές (αντανακλώντας τη χαμηλή επένδυση των ΜμΕ τα προηγούμενα χρόνια σε νέα για τη διεθνή αγορά προϊόντα και υπηρεσίες), η έρευνα μας αποτυπώνει μια στροφή των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη νέων για τη διεθνή αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ως κανάλι για να επιτύχουν εξωστρέφεια. υνεπώς, η επιθυμία για καινοτομία (που μάλιστα συνδυάζεται με τάση για εξωστρέφεια) από πλευράς των ΜμΕ υπάρχει. Αν οι πολιτικές (και άρα το περιβάλλον) γίνουν πιο υποστηρικτικές, τότε η καινοτομία των ΜμΕ έχει τη δυναμική να αυξηθεί σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν στο 26% των ΜμΕ που αναφέρουν ότι προτίθενται να καινοτομήσουν στο μέλλον καταφέρει να προστεθεί το 16% των ΜμΕ που παραμένουν αβέβαιες, τότε το ποσοστό των ΜμΕ που θα καινοτομήσει την επόμενη διετία μπορεί να ξεπεράσει το 4 (από 3 την τελευταία πενταετία και για την περίοδο πριν το 2008). 4

5 ύνοψη Πολιτικές Ενίσχυσης της Καινοτομίας Η καινοτομία αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία που συνδέεται με πολλές πλευρές της ευρύτερης επιχειρηματικότητας, συνεπώς βασικές πολιτικές για την ενίσχυσή της είναι η δημιουργία σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια καθώς και ο περιορισμός διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων. Παράλληλα, ωστόσο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και πολιτικές που σχετίζονται αποκλειστικά με την καινοτομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων: Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους φορείς καινοτομίας (κυρίως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) και στις επιχειρήσεις αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα. Παράλληλα, αναγκαία θεωρείται η αποτελεσματικότερη στόχευση των δημοσίων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη ώστε να προσφέρουν ουσιαστικά στήριξη στην έρευνα και ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα. ημειώνουμε ότι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ έχουν τις υψηλότερες οικονομικές αποδόσεις (συγκριτικά με τις δημόσιες δαπάνες), είναι εξαιρετικά χαμηλές στην Ελλάδα. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται από ένα αξιόπιστο και σταθερό νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο δείκτης προστασίας πνευματικών ιδιοκτησίας του World Economic Forum είναι 3,7/7 για την Ελλάδα έναντι 4,6/7 κ.μ.ο. στην Ευρώπη. Ενισχυτικά για την καινοτομική δραστηριότητα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και πολιτικές που στηρίζουν και καλλιεργούν τις δικτυώσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (clusters). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο ρόλος των δικτυώσεων αυτών είναι διττός: Μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τις μικρές επιχειρήσεις να παράγουν πρωτογενή καινοτομία, η οποία έχει υψηλό σταθερό κόστος. Μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη γρήγορη υιοθέτηση καινοτομιών μέσω μεταφοράς και προσαρμογής τεχνολογίας από το εξωτερικό, παρέχοντας στις μικρές επιχειρήσεις ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και στήριξη όσον αφορά διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας. 5

6 Δομή Μελέτης υγκυρία και Δείκτης εμπιστοσύνης για τις ΜμΕ Κύρια ευρήματα έρευνας ΕΤΕ για το σύνολο των ΜμΕ Διαφοροποιήσεις ανά μέγεθος Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο Επενδύσεις και χρηματοδότηση ΜμΕ Επενδύσεις επόμενη διετίας Κάλυψη αναγκών χρηματοδότησης Εργαλεία χρηματοδότησης Καινοτομική δραστηριότητα ΜμΕ Σκιαγράφηση του Περιβάλλοντος Καινοτομίας Ευρήματα έρευνας ΕΤΕ Παράρτημα Χαρτογράφηση του τομέα των ΜμΕ στην Ελλάδα Περιγραφή δείγματος Κατασκευή δείκτη εμπιστοσύνης Ταυτότητα της δειγματοληπτικής έρευνας 6

7

8 Γείθηεο (-100 έσο 100) % ηνκέα ΜκΔ κε έληνλν πξόβιεκα 2009Η2* 2010Η1* Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος αρχίζει να βοηθάει στην άμβλυνση του προβλήματος ρευστότητας 2011Η1* 2011Η2* 2012Η1 2012Η2 2013Η1 2013H2 % ηνκέα ΜκΔ κε έληνλν πξόβιεκα % ηνκέα ΜκΔ κε έληνλν πξόβιεκα % 5% -35 Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο ΜκΔ 2012Η1 2012Η2 2013Η1 2013H2-32 Ο δείκτης εμπιστοσύνης αντιστοιχεί στο καθαρό ισοζύγιο των απαντήσεων για μείωση (-100) σταθερότητα (0) ή αύξηση (100). 35% 25% 15% *Οι τιμές στο διάστημα 2009Η2-2011Η2 αποτελούν εκτίμηση βάσει διαθέσιμων παρατηρήσεων για μικρότερο δείγμα επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. -15 Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο (αξηζηεξόο άμνλαο) -11 Γηαρξνληθά πξνβιήκαηα ΜκΔ 3 32% 34% 36% 38% 4 42% Έληνλν πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο (δεμήο άμνλαο-αληίζηξνθα) Έληνλν πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο (αξηζη. άμνλαο) Σηόρνο επηβίσζεο (αξηζη. άμνλαο) Πξόβιεκα ππεξδαλεηζκνύ (δεμήο άμνλαο) 5% Όπως αποτυπώνεται στο Δείκτη Εμπιστοσύνης για τις ΜμΕ, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώνεται συνεχώς την τελευταία διετία (κατά 24 μονάδες την περίοδο ). Ακόμα πιο ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι η καλύτερη αυτή εικόνα όσον αφορά τη ζήτηση αρχίζει να λειτουργεί υποστηρικτικά για την χρηματοοικονομική υγεία των ΜμΕ. Με χρονική υστέρηση ενός εξαμήνου (δηλαδή από τα μέσα του 2012), η σφοδρότητα του προβλήματος ρευστότητας φαίνεται να ακολουθεί τη βελτίωση του δείκτη εμπιστοσύνης. υγκεκριμένα, αξιοσημείωτο είναι ότι σε μια περίοδο με σχεδόν σταθερές τις συνθήκες χρηματοδότησης (βλ. σελίδα 42), το ποσοστό των ΜμΕ που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας περιορίστηκε στο 33% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 από 4 το δεύτερο εξάμηνο του 2012). Πέρα από τα προβλήματα ρευστότητας, η έρευνά μας δείχνει ότι και οι υπόλοιποι δείκτες που μετρούν το επίπεδο δυσχέρειας των ΜμΕ (ποσοστό των ΜμΕ που βρίσκονται σε κατάσταση επιβίωσης και ποσοστό των ΜμΕ με σοβαρό πρόβλημα υπερδανεισμού) άγγιξαν το υψηλότερο σημείο τους στο δεύτερο εξάμηνο του 2012 και από τότε ακολουθούν 8 καθοδική πορεία.

9 Γείθηεο (-100 έσο 100) Ωστόσο, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα εξαμήνου, οι ΜμΕ εμφανίζουν πιο συγκρατημένες προσδοκίες Τάζε δήηεζεο ΜκΔ Τξέρνπζα δήηεζε Μειινληηθή δήηεζε 2012Η1 2012Η2 2013H1 2013Η2 * Ο δείκτης εμπιστοσύνης αντιστοιχεί στο καθαρό ισοζύγιο των απαντήσεων για μείωση (-100) σταθερότητα (0) ή αύξηση (100). Δθηίκεζε δξαζηεξηόηεηαο επόκελνπ εμακήλνπ Αγνξέο εθηόο Διιάδαο Αγνξέο εληόο Διιάδαο Δπελδύζεηο Απαζρόιεζε Τηκέο -0,19-0,08 0,00 0,19 0,21 Η βελτίωση του δείκτη εμπιστοσύνης κατά το τελευταίο εξάμηνο αντανακλά βελτίωση της πραγματοποιηθείσας δραστηριότητας για το προηγούμενο εξάμηνο (με το 24% των ΜμΕ να έχει παρουσιάσει αύξηση δραστηριότητας, έναντι 19% το πρώτο εξάμηνο του 2013). Ωστόσο, το κομμάτι του δείκτη εμπιστοσύνης που αφορά εκτιμήσεις για τη ζήτηση επόμενου εξαμήνου έχει γίνει οριακά ασθενέστερο (με το 23% των ΜμΕ να περιμένει αύξηση δραστηριότητας έναντι 25% το πρώτο εξάμηνο του 2013). Οι σχετικά πιο συγκρατημένες προσδοκίες των ΜμΕ αποτυπώνονται και σε μια σειρά άλλων δεικτών: Σο 14% των ΜμΕ προγραμματίζει επενδύσεις εντός του επόμενου εξαμήνου (έναντι 17% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013). Σο 1 των ΜμΕ δηλώνει ότι θα αυξήσει την απασχόληση εντός του επόμενου εξαμήνου (έναντι 13% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013). -0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 Καζαξό ηζνδύγην απαληήζεσλ γηα αύμεζε (+1) ζηαζεξόηεηα (0) ή κείσζε (-1) 2013Η2 2013H1 2012Η2 Σο 22% των ΜμΕ θέλει να επεκταθεί σε άλλες αγορές της Ελλάδας εντός του επόμενου εξαμήνου (έναντι 26% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013). 9

10 Διαφοροποιήσεις ανά μέγεθος: Οι μεγαλύτερες ΜμΕ εμφανίζονται πιο δυναμικές και με μεγαλύτερη αντοχή στην κρίση Γείθηεο (-100 έσο +100) Μήλεο % ηνκέα ΜκΔ κε ζηόρν αλάπηπμεο % ηνκέα ΜκΔ κε έληνλν πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων έχουν θετική σχέση με το επίπεδο του κύκλου εργασιών τους, όπως αποτυπώνεται στο δείκτη εμπιστοσύνης** (απόκλιση της τάξης των 30 μονάδων μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων ΜμΕ). Παράλληλα, οι μεγαλύτερες ΜμΕ εμφανίζουν υψηλότερη αντοχή στην κρίση, στρέφονται περισσότερο σε στρατηγικές ανάπτυξης και αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα ρευστότητας Η κάθετη βελτίωση που παρουσίασαν οι μεγαλύτερες ΜμΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 (εντονότερη σε σχέση με τις λοιπές ΜμΕ) δείχνει τώρα μια τάση επαναφοράς στη γενικότερη πορεία του εταιρικού τομέα. Ειδικότερα, με μια μικρή καθοδική διόρθωση κατά το τελευταίο εξάμηνο, οι μεγαλύτερες ΜμΕ κλείνουν το 2013 με το δείκτη εμπιστοσύνης τους περίπου 20 μονάδες υψηλότερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν (βελτίωση αντίστοιχη με των λοιπών ΜμΕ). Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο πνξεία αλά κέγεζνο Αλαπηπμηαθόο ζηόρνο Μέγεζνο* 1 Μεγέζε* 2-5 Μέγεζνο* 6 0, Η2 2013Η1 2013Η , % 33% 17% Μέγεζνο* 1 Μεγέζε* 2-5 Μέγεζνο* Η2 2013Η1 2013Η2 Φξνληθή αληνρή ζηελ θξίζε Πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο Μέγεζνο* 1 Μεγέζε* 2-5 Μέγεζνο* 6 75% 6 45% 3 15% 55% 31% 26% Μέγεζνο* 1 Μεγέζε* 2-5 Μέγεζνο* Η2 2013Η1 2013Η2 2012Η2 2013Η1 2013Η2 *Η κλίμακα 1-6 στα άνω γραφήματα αφορά τάξεις μεγέθους του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, ορίζουμε σε (εκατ. ): 1=(0-0,1], 2=(0,1-0,5], 3=(0,5-1], 4=(1-2,5], 5=(2,5-5] και 6=(5-10]. **Ο δείκτης εμπιστοσύνης αντιστοιχεί στο καθαρό ισοζύγιο των απαντήσεων για μείωση (-100) σταθερότητα (0) ή αύξηση (100). 10

11 Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο: Όλοι οι κλάδοι έχουν υψηλότερο δείκτη εμπιστοσύνης το 2013 σε σχέση με το 2012 Γείθηεο (-100 έσο 100) Μήλεο % ΜκΔ κε ζηόρν αλάπηπμεο % ΜκΔ κε έληνλν πξόβιεκα Ο δείκτης εμπιστοσύνης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 είναι ανοδικός για τις ΜμΕ εμπορίου και υπηρεσιών, ενώ παραμένει στο επίπεδο του προηγούμενου εξαμήνου για τη βιομηχανία και τις κατασκευές. ημειώνεται ότι για όλους τους κλάδους παραμένει υψηλότερος από το αντίστοιχο διάστημα του Οι ΜμΕ όλων των κλάδων εκτιμούν υψηλότερη αντοχή στην κρίση και εντοπίζουν μικρότερο πρόβλημα ρευστότητας έναντι του προηγούμενου εξαμήνου, με τη βιομηχανία να παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα. Περισσότερο ευάλωτος σε όρους αντοχής και ρευστότητας παραμένει ο κλάδος κατασκευών, γεγονός που οδηγεί ένα μικρό ποσοστό των κατασκευαστικών σε αναπτυξιακό στόχο ( έναντι 1/3 για τις λοιπές ΜμΕ) Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο πνξεία αλά θιάδν Βηνκεραλία Δκπόξην Υπεξεζίεο Καηαζθεπέο Η2 2013Η1 2013Η Αλαπηπμηαθόο ζηόρνο 34% 34% 31% Βηνκεραλία Δκπόξην Υπεξεζίεο Καηαζθεπέο 2012Η2 2013Η1 2013Η2 Φξνληθή αληνρή ζηελ θξίζε Πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο Βηνκεραλία Υπεξεζίεο Δκπόξην Καηαζθεπέο % 38% 4 Βηνκεραλία Δκπόξην Υπεξεζίεο Καηαζθεπέο 2012Η2 2013H1 2013Η2 2012Η2 2013H1 2013Η2 11 * Σα επίπεδα του δείκτη εμπιστοσύνης δεν είναι συγκρίσιμα ανά κλάδο (μόνο διαχρονικά), λόγω διαφορετικού υπολογισμού (βλ. σελ. 51).

12 Βιομηχανία: Ο κλάδος με τις καλύτερες συνθήκες τρέχουσας δραστηριότητας και τις θετικότερες προσδοκίες ζήτησης Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο Βηνκεραλίαο Έλδπζε 4 Τξόθηκα -Πνηά Ξύιν Φεκηθά Βαξηά βηνκερ. Λνηπέο * Ο δείθηεο εκπηζηνζύλεο ζηε βηνκεραλία αληηζηνηρεί ζην θαζαξό ηζνδύγην ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν παξαγγειηώλ, ην επίπεδν Φξνληθή αληνρή άλσ ηνπ έηνπο Αύμεζε εγρώξηαο δξαζηεξηόηεηαο ην επόκελν 6κελν Αύμεζε επελδύζεσλ ην επόκελν 6κελν Φαξαθηεξηζηηθά ζπγθπξίαο Δμσζηξεθείο επηρεηξήζεηο 39% 33% 6 Η βιομηχανία συνεχίζει το δεύτερο εξάμηνο του 2013 να είναι ο κλάδος με την καλύτερη εικόνα όσον αφορά την τρέχουσα και μελλοντική ζήτηση. υγκεκριμένο, το 34% των βιομηχανικών ΜμΕ είχε αυξημένη δραστηριότητα το προηγούμενο εξάμηνο (έναντι 21% για τις λοιπές ΜμΕ), ενώ το 31% έχει θετικές εκτιμήσεις για το επόμενο εξάμηνο (έναντι για τις λοιπές ΜμΕ). Ο δείκτης εμπιστοσύνης για τις βιομηχανικές ΜμΕ παρέμεινε συνολικά σταθερός κατά το τελευταίο εξάμηνο. Μεταξύ των επιμέρους τομέων, ξεχωρίζουν οι βιομηχανίες ένδυσης και τροφίμων (οι οποίες παράλληλα χαρακτηρίζονται από υψηλή εξωστρέφεια), ενώ η βαριά βιομηχανία (μέταλλα και εξοπλισμός) πλήττεται κυρίως από χαμηλές παραγγελίες και υψηλά αποθέματα. Παράλληλα σημειώνουμε ότι οι βιομηχανικές ΜμΕ: παραμένουν οι πλέον εξωστρεφείς, με το 6 να πραγματοποιεί πωλήσεις στο εξωτερικό (έναντι 28% για τις λοιπές ΜμΕ), έχουν τη μεγαλύτερη τάση για αύξηση επενδύσεων ( έναντι 13% για τις λοιπές ΜμΕ), και 25% 5 75% 10 % ηνκέα ΜκΔ βηνκεραλίαο 2013Η2 2013Η1 2012Η2 εκτιμούν περαιτέρω αύξηση της εγχώριας δραστηριότητας το επόμενο εξάμηνο (1/3 των βιομηχανικών έναντι ¼ των λοιπών ΜμΕ). 12

13 Εμπόριο: Πρώτα σημάδια ανάκαμψης σε έναν κλάδο που πλήγηκε σημαντικά από την κρίση Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο Δκπνξίνπ Φνλδξηθό Απηνθίλεηα Ληαληθό Η2 2013Η1 2013Η2 Σο εμπόριο είναι ο κλάδος με την εντονότερη αύξηση στο δείκτη εμπιστοσύνης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 (αύξηση 6 μονάδων έναντι 1 μονάδας κατά μέσο όσο όρο για τις λοιπές ΜμΕ). Αν και οι ΜμΕ που δηλώνουν έντονη επίδραση από την κρίση συνεχίζουν να ξεπερνούν το ½ του εμπορικού τομέα, υπάρχουν κάποια σημάδια ότι πλέον έχουν βρει πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης: * Ο δείθηεο εκπηζηνζύλεο ζην εκπόξην αληηζηνηρεί ζην θαζαξό ηζνδύγην ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν απνζεκάησλ θαη ηελ παξειζνληηθή θαη κειινληηθή δήηεζε. Σο 34% των εμπορικών ΜμΕ έχει πλέον στόχο ανάπτυξης από 25% πριν ένα χρόνο. Φαξαθηεξηζηηθά ζπγθπξίαο Έληνλε επίδξαζε θξίζεο Έληνλν πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο 31% 56% Σο 31% των εμπορικών ΜμΕ δηλώνει ότι έχει έντονο πρόβλημα ρευστότητας, έναντι 42% πριν ένα χρόνο. Όλοι οι εμπορικοί τομείς σημειώνουν συνεχώς ανοδική πορεία, με δύο υποκλάδους να ξεχωρίζουν: Σηόρνο αλάπηπμεο Αύμεζε επελδύζεσλ ην επόκελν 6κελν 11% 34% Σο χονδρεμπόριο παρουσιάζει κατά μέσο όρο αυξημένη πραγματοποιηθείσα δραστηριότητα καθώς και προσδοκίες περαιτέρω ανάπτυξης για το επόμενο εξάμηνο. 25% 5 75% 10 % ηνκέα ΜκΔ εκπνξίνπ 2013Η2 2013Η1 2012Η2 Σο εμπόριο αυτοκινήτων παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάκαμψη, με το δείκτη εμπιστοσύνης να βελτιώνεται κατά 21 μονάδες κατά το τελευταίο εξάμηνο. 13

14 Τπηρεσίες: Διατηρούν τη βελτιωμένη εικόνα που κατέκτησαν στις αρχές του έτους Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο Υπεξεζηώλ Μεηαθνξέο Τνπξηζκόο Λνηπέο Η2 2013Η1 2013Η2 Διεύζ. Δπαγγ * Ο δείθηεο εκπηζηνζύλεο ζηηο ππεξεζίεο αληηζηνηρεί ζην θαζαξό ηζνδύγην ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ παξειζνληηθή θαη κειινληηθή δήηεζε Φξνληθή αληνρή άλσ ηνπ έηνπο % πνπ εμαγεηαη (κόλν όζνη εμάγνπλ) Αύμεζε επελδύζεσλ ην επόκελν 6κελν Φαξαθηεξηζηηθά ζπγθπξίαο Δμσζηξεθείο επηρεηξήζεηο 17% 37% 36% 44% 25% 5 75% 10 % ηνκέα ΜκΔ ππεξεζηώλ 2013Η2 2013Η1 2012Η2 Ο δείκτης εμπιστοσύνης για τις ΜμΕ υπηρεσιών παρέμεινε σχεδόν σταθερός στο βελτιωμένο επίπεδο που κατέκτησε στις αρχές του 2013 (με το δείκτη εμπιστοσύνης να είναι υψηλότερος κατά 32 μονάδες κ.μ.ο. το 2013 σε σχέση με το 2012). Εξετάζοντας τους επιμέρους τομείς υπηρεσιών, οι μεταφορές εμφανίζουν το ευμενέστερο επιχειρηματικό κλίμα. Βάσει της έρευνάς μας για τον τομέα του τουρισμού, οι προσδοκίες για την πιο αδύναμη μελλοντική ζήτηση του χειμερινού εξαμήνου (λόγω εποχικότητας) φαίνεται να κρατάνε το δείκτη σε χαμηλά επίπεδα ωστόσο σε επίπεδο πάνω από το αντίστοιχο εξάμηνο του Παράλληλα, ο δείκτης εμπιστοσύνης για τους ελεύθερους επαγγελματίες φαίνεται να επιβαρύνεται από τη μειωμένη δραστηριότητα του καλοκαιρινών μηνών του 2013 παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 και με μελλοντικές προσδοκίες σαφώς βελτιωμένες. Μαζί με τον κλάδο βιομηχανίας, οι ΜμΕ υπηρεσιών εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αντοχή στην κρίση (με το 44% να αντέχει περισσότερο από ένα έτος, έναντι 35% για τις λοιπές ΜμΕ). Παράλληλα ενισχύονται από το σημαντικό βαθμό εξωστρέφειας, ενώ οι εξαγωγικές υπηρεσίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό (36% του κύκλου εργασιών τους, έναντι για τις λοιπές εξωστρεφείς ΜμΕ). 14

15 Κατασκευές: Αν και παραμένει ο πιο αδύναμος κλάδος, αρχίζει να εμφανίζει θετικές ενδείξεις σε όρους ρευστότητας και επενδυτικών σχεδίων Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο Καηαζθεπώλ Γεκόζηα Έξγα Η2 Κηίξηα -46 * Ο δείθηεο εκπηζηνζύλεο ζηηο θαηαζθεπέο αληηζηνηρεί ζην θαζαξό ηζνδύγην ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ θαη ηε κειινληηθή ηάζε απαζρόιεζεο. Φαξαθηεξηζηηθά ζπγθπξίαο Σηόρνο επηβίσζεο Έληνλν πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο Καζπζη. πιεξσκώλ Αύμεζε επελδύζεσλ ην επόκελν 6κελν 11% 4 56% 56% 25% 5 75% 10 % ηνκέα ΜκΔ θαηαζθεπώλ 2013Η2 2013Η1 2012Η2 Ο δείκτης εμπιστοσύνης για τις ΜμΕ κατασκευών παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα στο δεύτερο εξάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μόνο μικρή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (υψηλότερος μόνο κατά 12 μονάδες κ.μ.ο. το 2013 σε σχέση με το 2012). χετικά καλύτερες είναι οι προσδοκίες για τις κατασκευές δημοσίων έργων έναντι των κατασκευών κτιρίων, καθώς ενισχύονται από την επανεκκίνηση έργων που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΠΑ. Οι κατασκευαστικές ΜμΕ συνεχίζουν να έχουν τη μικρότερη αντοχή στην κρίση (μόλις 14,5 μήνες έναντι 18,5 μηνών για τις λοιπές ΜμΕ) και το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων που βρίσκονται σε φάση επιβίωσης (56% των κατασκευαστικών έναντι 38% των λοιπών ΜμΕ). Ωστόσο, η άμβλυνση των προβλημάτων ρευστότητας τους επέτρεψε να μειώσουν τις καθυστερήσεις πληρωμών σε δάνεια και προμηθευτές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, ενώ περισσότερες κατασκευαστικές ΜμΕ σχεδιάζουν αύξηση των επενδύσεων τους το επόμενο εξάμηνο (11% έναντι 8% στις αρχές του 2012). 15

16 Δ ε ύ τ ε ρ ο ε ξ ά μ η ν ο

17 Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος οδηγεί τις ΜμΕ σε πιο επιθετικά επενδυτικά σχέδια Πξόζεζε επέλδπζεο ηελ επόκελε δηεηία Νέεο αγνξέο/πξντόληα Δμνπιηζκόο Υπνδνκέο Δπαγγεικ. ζηέγε Τύπνο επελδύζεσλ επόκελεο δηεηίαο 8% 26% 39% 59% Η2 % ηνκέα ΜκΔ 2012Η2 Η γενικότερη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος το 2013 αποτυπώνεται στα επενδυτικά σχέδια των ΜμΕ. υγκεκριμένα, το 8 των ΜμΕ προτίθεται να προβεί την επόμενη διετία σε κάποιου είδους επένδυση (σε νέες αγορές ή προϊόντα, εξοπλισμό ή υποδομές), έναντι ποσοστού 67% στο τέλος του Εντυπωσιακότερη μεταβολή προσδοκιών παρατηρείται στον κλάδο του εμπορίου με το 82% των εμπορικών ΜμΕ να προτίθεται να επενδύσει έναντι ποσοστού 64% στο τέλος του Η διάρθρωση των προτιμήσεων των ΜμΕ παραμένει σταθερή με την επέκταση σε νέες αγορές και προϊόντα να είναι η επενδυτική προτεραιότητα (όντας στα σχέδια του 6 των ΜμΕ στο τέλος του 2013 έναντι 5 ένα χρόνο πριν). Ίδηα θεθάιαηα Γάλεηα Δπηδνηήζεηο Κέξδε Φξεκαηνδόηεζε επελδύζεσλ επόκελεο δηεηίαο 24% 31% 37% Η2 % ηνκέα ΜκΔ 2012Η2 Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μελλοντικών τους επενδύσεων, οι ΜμΕ στρέφονται περισσότερο σε ίδια κεφάλαια (5 των ΜμΕ σε σχέση με 42% ένα χρόνο πριν) και δευτερευόντως σε επιδοτήσεις (31% έναντι 25% ένα χρόνο πριν). Ο δανεισμός και τα κέρδη παραμένουν συνολικά σε παρόμοια επίπεδα προτίμησης με του Ωστόσο είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι κλάδοι της βιομηχανίας και του εμπορίου δείχνουν μια στροφή προς το δανεισμό (με σχεδόν το 45% των ΜμΕ να προτίθεται να δανειστεί), ενώ αντίθετα οι κλάδοι των υπηρεσιών και των κατασκευών δείχνουν να στηρίζουν σε μικρό βαθμό τα επενδυτικά τους σχέδια στο 17 δανεισμό (με μόλις το 25% των ΜμΕ να προτίθεται να επενδύσει).

18 % ηνκέα ΜκΔ % ηνκέα ΜκΔ ταθερές παρέμειναν οι αιτήσεις των ΜμΕ για χρηματοδότηση και σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για τις μικρές επιχειρήσεις 25% 15% 1 5% Αηηήζεηο ΜκΔ γηα ρξεκαηνδόηεζε 23% 23% Τξαπεδηθό δάλεην 11% 8% 6% 7% Δκπνξηθή πίζησζε 2013H1 Τξαπεδηθή ππεξαλάιεςε 2013H2 5% 4% Λνηπά Σο 31% του τομέα των ΜμΕ αναζήτησε χρηματοδότηση κατά το προηγούμενο εξάμηνο ** (από αντίστοιχο ποσοστό 35% στις αρχές του έτους). υγκεκριμένα, Οι αιτήσεις για τραπεζικά δάνεια και υπεραναλήψεις παρέμειναν σταθερές (σε επίπεδα της τάξης του 23% του τομέα των ΜμΕ και 7%, αντίστοιχα). Οι αιτήσεις για εμπορικές πιστώσεις περιορίστηκαν (αίτηση από το 8% του τομέα των ΜμΕ των ΜμΕ, έναντι 11% στις αρχές του έτους). Αηηήζεηο ΜκΔ γηα ρξεκαηνδόηεζε % 69% 85% 4 9% 6% 17% 26% Μέγεζνο* 1 Μεγέζε* 2-5 Μέγεζνο* 6 Τξαπεδηθό δάλεην Δκπνξηθή πίζησζε Τξαπεδηθή ππεξαλάιεςε Λνηπά Κακία αίηεζε Σο μέγεθος των επιχειρήσεων φαίνεται να επηρεάζει την απόφαση για αναζήτηση χρηματοδότησης. Ειδικότερα, Οι μικρότερες ΜμΕ, αν και αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα προβλήματα ρευστότητας, ζήτησαν χρηματοδότηση κατά το προηγούμενο εξάμηνο σε ποσοστό μόλις15%. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ΜμΕ αναζήτησαν χρηματοδότηση σε ποσοστό της τάξης του 45%, με εντονότερη προτίμηση στο τραπεζικό δάνειο. * Η κλίμακα 1-6 στο άνω γράφημα αφορά τάξεις μεγέθους του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, ορίζουμε σε (εκατ. ): 1=(0-0,1], 2=(0,1-0,5], 3=(0,5-1], 4=(1-2,5], 5=(2,5-5] και 6=(5-10]. ** ημειώνεται ότι περίπου το 7,5% των ΜμΕ (ή 25% εκείνων που ζήτησαν χρηματοδότηση) έκανε αίτηση για παραπάνω από μία μορφή χρηματοδότησης. το εξής οι αναφορές στο σύνολο χρηματοδότησης λαμβάνουν υπόψη τις απαντήσεις των εταιρειών κατά σειρά προτεραιότητας: για τραπεζικό δάνειο, εμπορική πίστωση, τραπεζική υπερανάληψη και λοιπή χρηματοδότηση. 18

19 % ηνκέα ΜκΔ κε αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο % ηνκέα ΜκΔ κε αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο Σα 2/3 του τομέα των ΜμΕ πέτυχαν έγκριση της αιτούμενης τους χρηματοδότησης % ηνκέα ΜκΔ κε αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο Απνηέιεζκα ζπλνιηθώλ αηηήζεσλ ΜκΔ γηα ρξεκαηνδόηεζε Απόξξηςε αίηεζεο 47% 49% 25% 24% 25% 2013H1 Μέξνο ρξεκαηνδόηεζεο 2013H2 Άξλεζε από επηρείξεζε Σύλνιν ρξεκαηνδόηεζεο Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, το 7 του τομέα των ΜμΕ πέτυχε έγκριση της αίτησής του για χρηματοδότηση (είτε συνολικά είτε εν μέρει), με περισσότερες επιχειρήσεις να λαμβάνουν το σύνολο της αιτούμενης χρηματοδότησης (49%, έναντι 47% το πρώτο εξάμηνο). Παρά την αύξηση των απορρίψεων για τις μεγαλύτερες ΜμΕ, το ποσοστό εγκρίσεων τους παραμένει υψηλότερο από το αντίστοιχο των μικρότερων ΜμΕ (79% έναντι 53% για τις μικρότερες). Οι αιτήσεις για τραπεζικά δάνεια παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά έγκρισης έναντι άλλων μορφών χρηματοδότησης, ενώ τις υψηλότερες απορρίψεις συγκεντρώνει η τραπεζική υπερανάληψη με το ½ των αιτήσεων του τομέα των ΜμΕ να έχουν απορριφθεί (από 36% το πρώτο εξάμηνο). Απνηέιεζκα ζπλνιηθώλ αηηήζεσλ - αλά κέγεζνο - Απνηέιεζκα ζπλνιηθώλ αηηήζεσλ - αλά ηύπν ρξεκαηνδόηεζεο % 33% 46% 5 62% 56% 23% 42% 26% 19% 22% 38% 3 26% 24% 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 Μέγεζνο* 1 Μεγέζε* 2-5 Μέγεζνο* % 5 26% 31% 37% 36% 28% 33% 26% 25% 23% 23% 31% 31% 36% 15% H1 2013H2 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 Τξαπεδηθό δάλεην Δκπνξηθή πίζησζε Τξαπεδηθή ππεξαλάιεςε Απόξξηςε αίηεζεο Μέξνο ρξεκαηνδόηεζεο Άξλεζε από επηρείξεζε Σύλνιν ρξεκαηνδόηεζεο Απόξξηςε αίηεζεο Μέξνο ρξεκαηνδόηεζεο Άξλεζε από επηρείξεζε Σύλνιν ρξεκαηνδόηεζεο * Η κλίμακα 1-6 στα άνω γραφήματα αφορά τάξεις μεγέθους του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, ορίζουμε σε (εκατ. ): 1=(0-0,1], 2=(0,1-0,5], 3=(0,5-1], 4=(1-2,5], 5=(2,5-5] και 6=(5-10]. 19

20 % ηνκέα ΜκΔ ρσξίο αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο % ηνκέα ΜκΔ ρσξίο αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο % ηνκέα ΜκΔ ρσξίο αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο Σα ¾ των μεγαλύτερων ΜμΕ που δε ζήτησαν χρηματοδότηση δήλωσαν ότι δε την χρειάζονται το αντίστοιχο ποσοστό για τις μικρότερες ΜμΕ είναι μόλις 1/ Απνθπγή δαλεηζκνύ Γπζκελείο όξνη Λόγνο απνπζίαο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ΜκΔ 62% 55% 12% 13% 15% 19% 2013H1 Γελ ρξεηάζηεθε ρξεκαηνδόηεζε 2013H2 Φόβνο απόξξηςεο Αλαζθάιεηα γηα νηθνλνκία Η διαφορετική αντίληψη των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων είναι φανερή από τους λόγους που δεν προχώρησαν σε αίτηση χρηματοδότησης το προηγούμενο εξάμηνο. υνολικά το 55% του τομέα των ΜμΕ που δεν προχώρησαν σε αίτηση οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότησης έκρινε πως δεν είχε ανάγκη δανεισμού. Οι μεγαλύτερες ΜμΕ εκτίμησαν πως δεν χρειάζονται χρηματοδότηση σε ποσοστό 75%. Μόνο το 34% από τις μικρότερες ΜμΕ έκριναν πως δεν είχαν όντως ανάγκη χρηματόδοτησης, ενώ αυξημένο ποσοστό αυτών δήλωσαν ότι αποφεύγουν γενικότερα τον δανεισμό (της τάξης του 1/3, από ¼ το προηγούμενο εξάμηνο). ημειώνουμε ότι μόλις το 5% του τομέα των ΜμΕ δήλωσε ότι οι δυσμενείς όροι δανεισμού το εμπόδισαν από το να αναζητήσει χρηματοδότηση Λόγνο απνπζίαο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο - αλά κέγεζνο % 13% 14% 16% 11% 25% 32% 62% 53% 11% 14% 15% 19% 77% 75% 12% 9% 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 Μέγεζνο* 1 Μεγέζε* 2-5 Μέγεζνο* Λόγνο απνπζίαο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο - αλά ηύπν ρξεκαηνδόηεζεο - 63% 59% 66% 66% 63% 64% 13% 12% 1 11% 11% 1 14% 17% 15% 12% 17% 15% 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 Τξαπεδηθό δάλεην Δκπνξηθή πίζησζε Τξαπεδηθή ππεξαλάιεςε Απνθπγή δαλεηζκνύ Γπζκελείο όξνη Γελ ρξεηάζηεθε ρξεκαηνδόηεζε Φόβνο απόξξηςεο Αλαζθάιεηα γηα νηθνλνκία Απνθπγή δαλεηζκνύ Γπζκελείο όξνη Γελ ρξεηάζηεθε ρξεκαηνδόηεζε Φόβνο απόξξηςεο Αλαζθάιεηα γηα νηθνλνκία * Η κλίμακα 1-6 στα άνω γραφήματα αφορά τάξεις μεγέθους του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, ορίζουμε σε (εκατ. ): 1=(0-0,1], 2=(0,1-0,5], 3=(0,5-1], 4=(1-2,5], 5=(2,5-5] και 6=(5-10]. 20

21 % ηνκέα ΜκΔ % ηνκέα ΜκΔ % ηνκέα ΜκΔ Ενώ οι εγκρίσεις παραμένουν σταθερές, ένα μεγαλύτερο κομμάτι των ΜμΕ έχει ακάλυπτες ανάγκες χρηματοδότησης λόγω αυξημένης τάσης για αποφυγή δανεισμού υνοψίζοντας όσον αφορά την ανάγκη χρηματοδότησης των ΜμΕ: Κάιπςε ζπλνιηθώλ αλαγθώλ ρξεκαηνδόηεζεο ΜκΔ 33% 42% 4 38% 26% 2013H1 2013H2 Έιαβαλ ρξεκαηνδόηεζε Γελ ρξεηάζηεθαλ ρξεκαηνδόηεζε Φξεηάζηεθαλ αιιά δελ έιαβαλ ρξεκαηνδόηεζε Ένα ποσοστό της τάξης του 4 του τομέα των ΜμΕ συνεχίζει να δηλώνει ότι δεν χρειάζεται χρηματοδότηση. Σο του τομέα των ΜμΕ έλαβε χρηματοδότηση (που αντιστοιχεί στο 7 των ΜμΕ που έκαναν αίτηση), έναντι 26% το πρώτο εξάμηνο. Σο 42% του τομέα των ΜμΕ χρειάστηκαν αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση, έναντι 33% το πρώτο εξάμηνο, κυρίως γιατί δεν έκαναν αίτηση (σε μεγάλο βαθμό λόγω γενικότερης κουλτούρας αποφυγής δανεισμού και στροφής στη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια). Περισσότερες ακάλυπτες ανάγκες συνεχίζουν να έχουν οι μικρότερες ΜμΕ. Κάιπςε ζπλνιηθώλ αλαγθώλ ρξεκαηνδόηεζεο - αλά κέγεζνο - Κάιπςε αλαγθώλ ρξεκαηνδόηεζεο - αλά ηύπν ρξεκαηνδόηεζεο % 63% 36% 29% 33% 41% 43% 38% 27% 19% 17% 23% 43% 45% 4 32% % 38% 34% 34% 38% 38% 49% 45% 59% 61% 59% 59% 16% 16% 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 2013H1 2013H2 Μέγεζνο* 1 Μεγέζε* 2-5 Μέγεζνο* 6 Τξαπεδηθό δάλεην Δκπνξηθή πίζησζε Τξαπεδηθή ππεξαλάιεςε Έιαβαλ ρξεκαηνδόηεζε Γελ ρξεηάζηεθαλ ρξεκαηνδόηεζε Φξεηάζηεθαλ αιιά δελ έιαβαλ ρξεκαηνδόηεζε Έιαβαλ ρξεκαηνδόηεζε Γελ ρξεηάζηεθαλ ρξεκαηνδόηεζε Φξεηάζηεθαλ αιιά δελ έιαβαλ ρξεκαηνδόηεζε *Η κλίμακα 1-6 στα άνω γραφήματα αφορά τάξεις μεγέθους του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, ορίζουμε σε (εκατ. ): 1=(0-0,1], 2=(0,1-0,5], 3=(0,5-1], 4=(1-2,5], 5=(2,5-5] και 6=(5-10]. 21

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής τρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Νέλλη Σζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Chief Economist Νέλλη Σζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ιούλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής τρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Σραπεζικής Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ B.5.9 2 η Μελέτη Παρακολούθησης της Συγκυρίας και του Επιχειρηματικού Κλίματος Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Συνολικά, η αποτίμηση του β εξαμήνου 2014 εξακολουθεί να είναι αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Ηέρευναδιεξήχθηαπότις29/10 έως τις 12/11/09 με ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος για την ανάδυση από την κρίση Απρίλιος 2013 Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της Έρευνας & Καινοτομίας If you don t plan, you plan to fail. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ ασφαλέστερες εμφανίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.6 Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις Σεπτέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «Οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις της στη Β. Ελλάδα και ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την υπέρβαση της» Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210-6931204

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Ο Σπύρος Ολύµπιος είναι από τα πλέον καταξιωµένα στελέχη στον χώρο της Διοίκησης και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα