ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

2 ύνοψη Αν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν ένα νευραλγικό κομμάτι του ελληνικού τομέα επιχειρήσεων, οι γνώσεις μας για τη διάρθρωση και τη δυναμική τους είναι περιορισμένες. Η μελέτη της ΕΤΕ στοχεύει να καλύψει μέρος αυτού του κενού. Καθώς τα δημοσιευμένα στοιχεία είναι ελάχιστα, η ανάλυση στηρίζεται κυρίως στα αποτελέσματα έρευνας σε δείγμα σχεδόν εταιρειών. Η δομή του ερωτηματολογίου καθώς και η κατασκευή των δεικτών εμπιστοσύνης βασίζεται στα πρότυπα των εναρμονισμένων ερωτηματολογίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΑ, έτσι ώστε (i) να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή αξιοπιστία και προβλεπτική ικανότητα των δεικτών και (ii) να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα με δείκτες εμπιστοσύνης που αφορούν το σύνολο του εταιρικού τομέα στην Ελλάδα (όπως οι δείκτες του ΙΟΒΕ) και στην Ευρώπη (όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η έρευνα αυτή θα διενεργείται κάθε εξάμηνο με σκοπό σταδιακά να αποκτήσουμε εικόνα της διαχρονικής πορείας των ΜμΕ (όπως θα αποτυπώνεται στο δείκτη εμπιστοσύνης). Σε αυτή τη φάση της έρευνας, η διαστρωματική σύγκριση των δεικτών προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης αλλά και τις εγγενείς προκλήσεις των ΜμΕ: Οι πολύ μικρές εταιρίες εμφανίζονται πιο αδύναμες και σε φάση συρρίκνωσης. Βασική τροχοπέδη της δυναμικής των ΜμΕ αποτελεί ο περιορισμός των δυνατοτήτων πρόσβασης σε πιστώσεις, αντανακλώντας κυρίως τον σημαντικό περιορισμό στις πιστώσεις προμηθευτών. Ωστόσο, μέσω ενός υποδείγματος διακριτής επιλογής (ordered probit), ξεχωρίσαμε ένα υποσύνολο των ΜμΕ που παραμένει υγιές στρεφόμενο κυρίως σε αγορές εξωτερικού και νέα προϊόντα. Συνεπώς, οι πολιτικές για τις ΜμΕ μπορούν να δομηθούν γύρω από τρεις άξονες: Μείωση λειτουργικού κόστους Ενίσχυση ρευστότητας 2 Ενίσχυση πωλήσεων

3 Δομή Μελέτης Εισαγωγή: Σοποθέτηση των ΜμΕ στην αγορά Μελέτη της ΕΣΕ Μεθοδολογία Κύρια ευρήματα για το σύνολο των ΜμΕ Διαφοροποιήσεις ανά μέγεθος και ανά κλάδο Οι προοπτικές των ΜμΕ Οι ΜμΕ με αναπτυξιακή προοπτική Κατευθύνσεις πολιτικής Παράρτημα: Ταυτότητα της δειγματοληπτικής έρευνας 3

4

5 εθαη. % θύθινπ εξγαζηώλ Εισαγωγή στην έρευνα συγκυρίας: Οι ΜμΕ κυριαρχούν στον ελληνικό τομέα επιχειρήσεων 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Μεξίδην ΜκΔ ζηνλ Σνκέα Δπηρεηξήζεσλ 69% 58% 68% 61% 60% 49% 46% 34% 40% 19% Διιάδα Δπξώπε (27) * Ρα άλσ κεξίδηα αθνξ νύλ επηρεηξήζεηο κε ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο (π νπ ζε κεγάιν βαζκό αληηζηνηρνύλ ζε θύθιν εξγαζηώλ έσο 10εθαη.). Ξεγή: Eurostat 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Μεζν κέγεζνο ΜκΔ (θύθινο εξγαζηώλ αλά επηρείξεζε) 0,2 0,6 0,1 0,2 0,3 0,6 0,1 0,3 Διιάδα Δπξώπε (27) 0,2 0,4 * Ρα άλσ κεγέζε αθνξνύλ επηρεηξήζεηο κε ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο (π νπ ζε κεγάιν βαζκό αληηζηνηρνύλ ζε θύθιν εξγαζηώλ έσο 10εθαη.). Ξεγή: Eurostat Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις* στην Ελλάδα καλύπτουν σημαντικότερο κομμάτι του τομέα επιχειρήσεων συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (60% του κύκλου εργασιών, έναντι 40% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη). Σημειώνουμε ότι η διαφορά αυτή προκύπτει από το υψηλότερο μερίδιο που καλύπτουν οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 2 εκατ. στην Ελλάδα (40% έναντι 19% στην Ευρώπη). Η παρουσία των ΜμΕ είναι εντονότερη στους κλάδους εμπορίου και κατασκευών, ενώ μικρότερη είναι η συνεισφορά τους στη βιομηχανία. Οι ελληνικές ΜμΕ έχουν μικρότερο μέγεθος από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές (με μέσο κύκλο εργασιών της τάξης των 200 χιλ., έναντι 400 χιλ. στην Ευρώπη). Η εντονότερη διαφορά μεγεθών εντοπίζεται στον κλάδο βιομηχανίας, όπου οι ευρωπαϊκές ΜμΕ είναι τριπλάσιες από τις ελληνικές. Από τα παραπάνω διαγράφεται η εικόνα ενός έντονα κατακερματισμένου τομέα, ο οποίος κυριαρχείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εντούτοις, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το κομμάτι του εταιρικού τομέα των μικρών επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών < 1εκατ.) συρρικνώνεται διαχρονικά - καλύπτοντας το ¼ του εταιρικού τομέα το 2007, από το 1/3 το * Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης ορίζουμε ως μικρομεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών χαμηλότερο των 10 εκατ.. Σημειώνεται ωστόσο ότι εταιρείες αυτού του μεγέθους ορίζονται ως μικρές από την Ευρωπαίκή Επιτροπή (2003/361/EC) στα πλαίσια αντίστοιχων αναλύσεων. 5

6 Ο κύκλος εργασιών των ΜμΕ προκύπτει κατά ½ από τις μικρές και κατά ½ από τις μεσαίες επιχειρήσεις Αριθμός ΜμΕ 747,800 εταιρείες Ατομικές επιχειρήσεις 79% Εταιρείες 21% Μικρές Μεσαίες Μικρές Μεσαίες 78% 1% 18% 3% * Για τους σκοπούς της ανάλυσης ορίζονται: μικρές οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών χαμηλότερο του 1 εκατ. και μεσαίες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεταξύ 1 εκατ. και 10 εκατ.. Κύκλος Εργασιών ΜμΕ 150 δισ. Ατομικές επιχειρήσεις 38% Εταιρείες 62% Μικρές Μεσαίες Μικρές 32% 6% 18% 44% * Για τους σκοπούς της ανάλυσης ορίζονται: μικρές οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών χαμηότερο του 1 εκατ. και μεσαίες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεταξύ 1 εκατ. και 10 εκατ.. Οι σχεδόν ΜμΕ στην Ελλάδα συνεισφέρουν ετησίως κύκλο εργασιών της τάξης των 150 δισ.. Τα 4/5 των ΜμΕ αντιστοιχούν σε ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν αντίστοιχο μερίδιο στο σύνολο του εγχώριου εταιρικού τομέα (έναντι μόλις ½ του εταιρικού τομέα στην Ευρώπη). Μεσαίες Αν και σε αριθμό υπερτερούν οι ατομικές επιχειρήσεις, το μεγαλύτερο μερίδιο του κύκλου εργασιών (άνω του 6 60%) παράγεται από εταιρείες διάφορων νομικών μορφών (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κτλ.).

7 Οι ελληνικές ΜμΕ είναι πιο αδύναμες χρηματοοικονομικά σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές Υξεκ/θνί δείθηεο 2010 αλά ηάμε κεγ έζνπο* Διιάδα Δπξώ πε ROE -3,4% 8,3% ROA -1,5% 3,6% Ξεξ. Θαζ. Θέξδνπο -3,2% 4,8% Ξεξ. Ιεηη. Θέξδνπο 6,3% 4,4% Μέλα/Ίδηα Θεθάιαηα 1,23 1,25 Γάλεηα/Ξσιήζεηο 69% 46% Θάιπςε Ρόθσλ 0,3 2,7 Ραρύη. Θπθινθ. Δλεξγ. 0,47 0,61 Γεληθή Οεπζηόηεηα 1,29 1,57 Απαηηήζεηο/Ξσιήζεηο 58% 40% Δκπνξ. Θύθινο (κήλεο) 5,2 5,1 Ξεγή: ICAP, BACH Μηθξέο Υξεκ/θνί δείθηεο ΜκΔ 2010 Μεζαίεο Μεγάιεο ROE -5,9% -2,5% -3,4% ROA -2,8% -1,1% -1,1% Ξεξ. Θαζ. Θέξδνπο -13,6% -2,0% -1,7% Ξεξ. Ιεηη. Θέξδνπο 7,5% 6,2% 5,1% Μέλα/Ίδηα Θεθάιαηα 1,11 1,27 2,11 Γάλεηα/Ξσιήζεηο 150% 59% 68% Θάιπςε Ρόθσλ -0,9 0,6-0,1 Ραρύη. Θπθινθ. Δλεξγ. 0,21 0,57 0,70 Γεληθή Οεπζηόηεηα 1,23 1,32 1,17 Απαηηήζεηο/Ξσιήζεηο 98% 53% 41% Δκπνξ. Θύθινο (κήλεο) 9,1 4,6 3,9 * Αλάινγα κε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπο (ζε εθαη. ) νη εηαηξείεο δηαθξίλνληαη ζε κηθξέο : (0-1], κεζαίεο : (1-10] θαη κεγάιεο : > 10. Ξεγή: ICAP Για το κομμάτι των εταιρειών (που καλύπτουν το 62% του κύκλου εργασιών των ΜμΕ), οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες φανερώνουν ότι οι ΜμΕ βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση συγκριτικά με τον υπόλοιπο εταιρικό τομέα, με τις μικρότερες εταιρείες να παρουσιάζουν τα εντονότερα χρηματοοικονομικά προβλήματα. Ο χαμηλός λόγος ξένων προς ίδια κεφάλαια δεικνύει ότι οι μικρές εταιρείες είναι σχετικά υποδανεισμένες. Ωστόσο, λόγω χαμηλής κερδοφορίας και ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού, οι μικρές εταιρείες δεν αντέχουν μεγαλύτερο δανεισμό καθώς ήδη τα δάνεια υπερβαίνουν τις πωλήσεις (150% έναντι περίπου 60% για τις μεσαίες). Ενώ οι ελληνικές ΜμΕ έχουν προβλήματα κερδοφορίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές διατηρούν περιθώριο καθαρού κέρδους κοντά στο 5%. Παράλληλα, παρά τον χαμηλότερο (ειδικά στις μικρές εταιρείες) δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια, οι ελληνικές εταιρείες παρουσιάζουν υψηλότερη δανειακή επιβάρυνση σε σχέση με τις πωλήσεις τους (με το λόγο δανείων προς πωλήσεις να αγγίζει το 70% στην Ελλάδα έναντι 46% στην Ευρώπη). Ως συνέπεια, η κάλυψη των χρηματοοικονομικών εξόδων αποτελεί τροχοπέδη λόγω της υφεσιακής κατάστασης για τον εταιρικό τομέα των ΜμΕ στην Ελλάδα (με δείκτη κάλυψης στο 0,3), ενώ στην Ευρώπη η κάλυψη των χρηματοοικονομικών εξόδων των ΜμΕ παραμένει άνετη (με δείκτη κάλυψης 2,7). 7

8 Κήλεο Πρώτο βασικό πρόβλημα των ΜμΕ: Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση Οι μικρές εταιρείες σημείωσαν εντονότερη πτώση σε όρους δραστηριότητας και κερδοφορίας. Επιπλέον, η αύξηση του εμπορικού κύκλου και η περιορισμένη δυνατότητα κάλυψης των χρηματοοικονομικών τους εξόδων δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για κεφάλαια κινήσης. Ρπζκόο αλάπηπμεο θύθινπ εξγαζηώλ αλά ηάμε κεγέζνπο εηαηξεηώλ 20% 10% 0% -10% -20% -30% Κηθξέο Κεζαίεο Κεγάιεο Ξεγή: ICAP 10% 0% -10% -20% -30% Ξεγή: ICAP Πεξηζώξην θαζαξνύ θέξδνπο αλά ηάμε κεγέζνπο εηαηξεηώλ Κηθξέο Κεζαίεο Κεγάιεο Δκπνξηθόο θύθινο αλά ηάμε κεγέζνπο εηαηξεηώλ 4 Γείθηεο θάιπςεο ηόθσλ αλά ηάμε κεγέζνπο εηαηξεηώλ Κηθξέο Κεζαίεο Κεγάιεο Κηθξέο Κεζαίεο Κεγάιεο Ξεγή: ICAP Ξεγή: ICAP 8

9 (0-0,1] (0,1-0,5] (0,5-1] (1-2,5] (2,5-5] (5-10] (10-50] >50 απνζβέζεηο (% θύθινπ εξγαζηώλ) κυρίως λόγω αντιοικονομιών κλίμακας 25% 20% 15% 10% 5% 0% Υξεκ/θνί Γείθηεο αλά ηάμε κεγ έζνπο Μηθξέο Μεζαίεο Μεγάιεο Ξεξ. Θαζαξνύ Θέξδνπο -6,4% 0,3% 1,6% Ξεξ. Ιεηηνπξγ. Θέξδνπο 11,3% 8,4% 7,5% Απόθιηζε πεξ. θέξδνπο (Θαζαξό-Ιεηηνπξγηθό) Ραρύηεηα Θπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ Γαπάλεο απνζβέζεσλ αλά κέγεζνο εηαηξεηώλ Ξεγή: ICAP (Κ.Ν ) ΚκΔ Ράμε θύθινπ εξγαζηώλ ( εθαη.) Ξεγή: ICAP (γηα ην δηάζηεκα ) Κεγάιεο -17,7% -8,1% -5,9% 0,27 0,57 0,70 Ενώ το λειτουργικό κόστος ως ποσοστό των πωλήσεων είναι χαμηλότερο στις μικρές εταιρείες, το πλεονέκτημα αυτό αντισταθμίζεται πλήρως από την επίδραση των αντιοικονομιών κλίμακας. Έτσι, ενώ οι μικρές εταιρείες πέτυχαν την τριετία ένα περιθώριο λειτουργικού κέρδους της τάξης του 11,5%, επιβαρύνσεις σταθερού κόστους περιόρισαν την κερδοφορία κατά σχεδόν 18 ποσοστιαίες μονάδες οδηγώντας έτσι τις εταιρείες σε καθαρά ζημιογόνα αποτέλεσματα (-6,4% για την αντίστοιχη περίοδο). Ο πρώτος λόγος για το υψηλό ποσοστό σταθερού κόστους των μικρών εταιρειών (και συνεπώς τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ λειτουργικού και καθαρού περιθωρίου κέρδους) είναι η χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού (0,3 για τις μικρές έναντι 0,6 για τις μεσαίες και 0,7 για τις μεγάλες). Η παράμετρος αυτή αποτυπώνεται στο υψηλό ποσοστό αποσβέσεων ως προς τις πωλήσεις (20% στις πολύ μικρές εταιρείες, έναντι περίπου 5% για τις μεγάλες). Το υψηλό ποσοστό σταθερού κόστους περιορίζει σημαντικά την ευελιξία των μικρών εταιρείων, καθιστώντας τις έτσι πιο ευάλωτες σε συνθήκες πτωτικής ζήτησης. 9

10 Γάλεηα (καθξνπξ.+βξαρππξ.) % θύθινπ εξγαζηώλ ρξεκ/θέο δαπάλεο (% θύθινπ εξγαζηώλ) καθώς και υψηλού κόστους χρηματοδότησης Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ηόθνη) αλά κέγεζνο εηαηξεηώλ 10% 8% 6% 4% 2% 0% ΚκΔ (0-2] (2-10] (10-50] > 50 Ράμε θύθινπ εξγαζηώλ ( εθαη.) Διιάδα Ξεγή: ICAP, BACH (Κ.Ν ) Κεγάιεο Δπξώπε* * Ρα ζηνηρεία Δπξώπεο αθνξνύλ ηηο δηαζέζηκεο ρώξεο από ηε βάζε δεδνκέλσλ BACH (Απζηξία, Γεξκαλία, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Νιιαλδία, Ξνξηνγαιία, Ξνισλία) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Γάλεηα / Πσιήζεηο αλά κέγεζνο εηαηξεηώλ ΚκΔ (0-2] (2-10] (10-50] > 50 Ράμε θύθινπ εξγαζηώλ ( εθαη.) Διιάδα Ξεγή: ICAP, BACH (Κ.Ν ) Κεγάιεο Δπξώπε* * Ρα ζηνηρεία Δπξώπεο αθνξνύλ ηηο δηαζέζηκεο ρώξεο από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο BACH (Απζηξία, Γεξκαλία, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Νιιαλδία, Ξνξηνγαιία, Ξνισλία) Πέρα από το υψηλό σταθερό κόστος, τα χρηματοοικονομικά έξοδα αποτελούν επίσης υψηλό ποσοστό των πωλήσεων για τις μικρές επιχειρήσεις (5% έναντι 2% για τις μεγάλες στο διάστημα ). Βασικές αιτίες είναι το υψηλό κόστος δανεισμού (πάνω από 8,5% για τις ατομικές επιχειρήσεις έναντι 6,5%-5,5% για τις εταιρείες) και η χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού των μικρότερων επιχειρήσεων, η οποία περιορίζει την αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους και άρα τις δυνατότητες δανεισμού (όπως αποτυπώνεται σε έναν υψηλό δείκτη δανείων προς πωλήσεις ενώ ο δείκτης ξένων προς ίδια κέφαλαια είναι χαμηλός). Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το επίπεδο δανεισμού των μικρών ελληνικών εταιρειών είναι χαμηλότερο σε σχέση με των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια για τις μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο < 2 εκατ.) είναι 1,1 για την Ελλάδα έναντι 1,4 στην Ευρώπη και ο δείκτης δανείων προς πωλήσεις είναι κοντά στο 100% για την Ελλάδα και κοντά στο 125% για την Ευρώπη. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων είναι χαμηλότερα στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές (5% έναντι 8%). 10

11 Κεηαβνιή ζπλεηζθνξάο ζην Ξαζεηηθό Πύλζεζε πνρξεώζεσλ 2010 Δεύτερο βασικό πρόβλημα των ΜμΕ: Η μείωση πιστώσεων από προμηθευτές διαταράσσει την ισορροπία χρηματοδότησής τους Δμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ΜκΔ 100% 80% 60% 40% 20% 0% 18% 18% 59% 67% 23% 16% Διιάδα Δπξώπε Ξξνκεζεπηέο Γαλεηζκόο* Ινηπνί πηζησηέο Ο περιορισμός της παροχής πιστώσεων από προμηθευτές και η δυσκολία εύρεσης ιδίων κεφαλαίων (εν μέρει λόγω της περιορισμένης κερδοφορίας) δημιουργούν ένα σημαντικό κενό ρευστότητας στις ΜμΕ. Ειδικότερα, οι πιστώσεις προμηθευτών αποτελούν μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις ελληνικές ΜμΕ (καλύπτοντας το 23% της εξωτερικής χρηματοδότησής τους έναντι 16% για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ). Ξεγή: ICAP, BACH 8% 4% 0% -4% -8% Ξεγή: ICAP Μεηαβνιή πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ( ) -6% 7% ΚκΔ Ξξνκεζεπηέο Γαλεηζκόο* -1% 3% Κεγάιεο Ινηπνί πηζησηέο Ίδηα θεθάιαηα * Στο Δανεισμό περιλαμβάνονται μακροπρ. υποχρεώσεις και βραχυπρόθεσμες δόσεις μακροπρ. δανείων (κυρίως δάνεια τραπεζών). Το σημαντικό αυτό κενό ρευστότητας καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό με αύξηση του ποσοστού δανειακών κεφαλαίων στη συνολική χρηματοδότηση των ΜμΕ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία πενταετία (από 26% σε 33%). Πιο συγκεκριμένα, οι αναχρηματοδοτήσεις των δανείων των ΜμΕ οδήγησαν σε μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τράπεζες και σε αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού (κυρίως των ομολογιακών κοινοπρακτικών δανείων). Ο δανεισμός προ κρίσης συνέφερε περισσότερο σε σχέση με τις πιστώσεις προμηθευτών. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης ρευστότητας παρατηρούνται αυξημένες καθυστερήσεις πληρωμών σε λοιπούς πιστωτές (όπως ενοίκια). 11

12

13 Δείγμα Κύθινο εξγαζηώλ ( εθαη.) Καηαλνκή αξηζκνύ εηαηξεηώλ δείγκαηνο* Βηνκεραλία Δκπόξην Τπεξεζηεο Καηαζθεπέο ΤΝΟΛΟ (0-0,1] ( 0,1-0,5] ( 0,5-1] (1-2,5] (2,5-5] (5-10] ΤΝΟΛΟ *Αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ππάξρεη πηζαλόηεηα απνθιίζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 10%. ύλζεζε εηαηξηθνύ ηνκέα ΜκΔ (βάζεη θύθινπ εξγαζηώλ) Κύθινο εξγαζηώλ ( εθαη.) Βηνκεραλία Δκπόξην Τπεξεζηεο Καηαζθεπέο ΤΝΟΛΟ (0-0,1] 1% 4% 5% 1% 11% ( 0,1-0,5] 3% 14% 6% 2% 24% ( 0,5-1] 2% 9% 3% 1% 15% (1-2,5] 3% 11% 4% 2% 20% (2,5-5] 3% 8% 3% 1% 15% (5-10] 3% 8% 3% 1% 15% ΤΝΟΛΟ 15% 53% 23% 8% 100% * Ξεγή: Κεηξών επηρεηξήζεσλ ΔΙ.ΠΡΑΡ. (2007) Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά δείγμα επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ., τις οποίες για τους σκοπούς τις ανάλυσης ορίζουμε ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Η επιλογή των εταιρειών έγινε μέσω διαστρωματικής δειγματοληψίας (stratified sampling method), κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ερευνών που πραγματοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν συνολικά 960 εταιρείες, με τρόπο τέτοιο ώστε να κατανέμονται ομοιόμορφα βάσει δύο βασικών παραγόντων: την τάξη του κύκλου εργασιών (6 τάξεις μεγέθους) και τον κλάδο δραστηριοποίησης (Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Κατασκευές). Προκειμένου να προκύψουν συμπεράσματα αντιπροσωπευτικά του εταιρικού τομέα ΜμΕ, πραγματοποιήθηκε στάθμιση των απαντήσεων ανάλογα με τη συμμετοχή της κάθε υποκατηγορίας στο συνολικό κύκλο εργασιών του τομέα. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν συμπεράσματα (i) ανά μέγεθος, (ii) ανά κλάδο και (iii) συνολικά για τον εταιρικό τομέα ΜμΕ. Βάσει της μεθοδολογίας, οι διακρίσεις που γίνονται κατά την ανάλυση που ακολουθεί 13 αναφέρονται σε μερίδια βάσει κύκλου εργασιών και όχι βάσει αριθμού εταιρειών.

14 Κατασκευή Δείκτη Εμπιστοσύνης Στοχεύοντας στην κατασκευή ενός δείκτη εμπιστοσύνης για τις ΜμΕ, έχουμε συμπεριλάβει κάποιες βασικές ερωτήσεις που αποτυπώνουν το επίπεδο δραστηριότητας κατά το προηγούμενο και επόμενο εξάμηνο. Το πρότυπο των ερωτήσεων βασίζεται στο εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο που προτείνουν ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βελτιώνοντας έτσι την προβλεπτική ικανότητα του δείκτη. Οι ερωτήσεις του δείκτη έχουν 3 εναλλακτικές απαντήσεις: αύξηση (+), σταθερότητα (=), μείωση (-) ή υψηλότερο από το κανονικό (+), κανονικό (=), χαμηλότερο από το κανονικό (-). Αρχικά μετατρέπουμε τον αριθμό των απαντήσεων ανά κατηγορία (+,=,-) σε ποσοστά και στη συνέχεια υπολογίζουμε το καθαρό ισοζύγιο αφαιρώντας το ποσοστό των (-) από το ποσοστό των (+). Τέλος, o δείκτης εμπιστοσύνης για κάθε κλάδο είναι ο μέσος όρος των καθαρών ισοζυγίων για τις παρακάτω ερωτήσεις: Για τη βιομηχανία: Επίπεδο παραγγελιών, επίπεδο αποθεμάτων και μελλοντική τάση παραγωγής. Για τις υπηρεσίες: Κατάσταση επιχείρησης προηγούμενου εξάμηνου, παρελθοντική και μελλοντική τάση ζήτησης. Για το εμπόριο: Επίπεδο αποθεμάτων, παρελθοντική και μελλοντική ζήτηση. Για τις κατασκευές: Επίπεδο ανεκτέλεστου υπολοίπου και μελλοντική τάση απασχόλησης. Για το σύνολο του εταιρικού τομέα των ΜμΕ, ο δείκτης εμπιστοσύνης εκτιμήθηκε ως ένας σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους κλάδων (με σταθμίσεις τα μερίδια του κύκλου εργασιών των κλάδων στην οικονομία). Η τακτική διενέργεια της έρευνας σε εξαμηνιαία βάση θα μας προσφέρει την εικόνα της διαχρονικής πορείας των ΜμΕ, όπως θα αποτυπώνεται στο δείκτη. Για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, η σύγκριση θα διενεργείται μεταξύ του τρέχοντος επιπέδου του δείκτη και του μακροχρόνιου μέσου όρου του (με σκοπό τη διόρθωση ενδεχόμενης υπέρμετρης αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας (over-optimism or over-pessimism bias)). 14

15

16 % ηνκέα ΚκΔ % ηνκέα ΚκΔ Οι αντιδράσεις των ΜμΕ στην κρίση αποκτούν σταδιακά διαρθρωτικό χαρακτήρα 100% 80% Βαζηθό πξόβιεκα επηρείξεζεο - ζύλζεζε αλά ζηόρν - Το μέγεθος της κρίσης έχει οδηγήσει το ½ περίπου του εταιρικού τομέα των ΜμΕ να θεωρεί πρωταρχικό του στόχο την επιβίωση ενώ λιγότερο του ¼ να προσανατολίζεται σε πορεία ανάπτυξης. 60% 29% 25% 40% 35% 20% 38% 33% 22% 0% Δπηβίσζε Πηαζεξόηεηα Αλάπηπμε Ινηπά Φνξνινγία - Θξάηνο Θαλνληζκνί Θόζηνο Αληαγσληζκόο Οεπζηόηεηα Σξεκαηνδόηεζε Εήηεζε Τα βασικά προβλήματα που πιέζουν τις επιχειρήσεις είναι (i) η περιορισμένη ζήτηση (κυρίως τις μικρές εταιρείες που αγωνίζονται για επιβίωση) και (ii) η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση (προβληματίζει περισσότερο τις μεσαίες εταιρείες με αναπτυξιακό στόχο). Τα δύο προβλήματα αυτά από κοινού δυσκολεύουν το 60% των ΜμΕ. Δευτερεύουσας σημασίας προβλήματα είναι ο ανταγωνισμός (9%) και η έλλειψη ρευστότητας (7%). 50% 40% 30% 20% 10% Δλέξγεηεο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο 0% 18% 34% 1% 1% 44% 41% 43% 5% 9% 13% 2009Ζ2* 2011Ζ1* 2012Ζ1 Απνιύζεηο Θιείζηκν θαηαζηήκαηνο * Νη παξαηεξήζεηο γηα ην δηάζηεκα 2009Ζ2-2011Ζ2 πξνθύπηνπλ βάζεη ηάζεο από έξεπλα ηεο ΔΡΔ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο (κε θύθιν εξγαζηώλ κηθξόηεξν ηνπ 1 εθαη.) Σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων (άνω του 90% των ΜμΕ) έχει λάβει κάποιας μορφής μέτρα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας συγκυρίας. Οι βασικές αντιδράσεις των επιχειρήσεων παραμένουν προσωρινού χαρακτήρα, όπως η μείωση των παραγγελιών (σε ποσοστό 61%) και η καθυστέρηση πληρωμών σε δάνεια ή προμηθευτές (σε ποσοστό 46%). Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι οι επιχειρήσεις στρέφονται σταδιακά σε διαρθρωτικά μέτρα, με τις απολύσεις να αγγίζουν το 43% των ΜμΕ (από 18% το 2009) και το κλείσιμο καταστημάτων το 13% των Μμε (από 1% το 2009). 16

17 % ζπλαιιαγώλ πνπ γίλεηαη κε κεηαρξνλνινγ. επηηαγέο Ζκέξεο Η χρηματοδότηση των ΜμΕ σε επίπεδο κεφαλαίων κίνησης πλήττεται από τις περιορισμένες πιστώσεις προμηθευτών Ρεπζηόηεηα: Ηκέξεο απαηηήζεσλ - πξνκεζεπηώλ 0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ζκέξεο Απαηηήζεσλ 2010Ζ1 57% 56% Ζκέξεο Ξξνκεζεπηώλ 2012Ζ1 Υξήζε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγώλ από ΜκΔ 49% 45% 41% 2009Ζ2* 2011Ζ1* 2012Ζ1 * Νη παξαηεξήζεηο γηα ην δηάζηεκα 2009Ζ2-2011Ζ2 πξνθύπηνπλ βάζεη ηάζεο από έξεπλα ηεο ΔΡΔ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο (κε θύθιν εξγαζηώλ κηθξόηεξν ηνπ 1 εθαη.) Η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σχεδόν για το 40% του εταιρικού τομέα των ΜμΕ. Πράγματι, οι καθυστερήσεις εισπράξεων από πελάτες έχουν αυξηθεί ενώ οι πληρωμές προς προμηθευτές γίνονται συντομότερα. Συγκεκριμένα, η χρονική απόκλιση μεταξύ είσπραξης απαιτήσεων και πληρωμής προμηθευτών έχει αυξηθεί την τελευταία διετία κατά περίπου 1 μήνα (σε περίπου 40 ημέρες από 10 ημέρες το 2010), αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση για κεφάλαια κίνησης. Όσον αφορά τη μόχλευση, σχεδόν τα ¾ του τομέα ΜμΕ έχουν κάποιο δάνειο και από αυτό το κομμάτι το ¼ νιώθει ότι έχει πρόβλημα υπερδανεισμού. Ο χαμηλός δανεισμός βέβαια ίσως να μην αποτελεί στρατηγική απόφαση αλλά πιθανότατα αναγκαστική επιλογή, καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η πρόσβασή τους σε τραπεζικό δανεισμό συνεχώς επιδεινώνεται. Είναι αξιοσήμειωτο ότι ως βασική αιτία για τη χαμηλή τους πρόσβαση θεωρούν την τρέχουσα συγκυρία (τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας ή την περιοριστική πολιτική των τραπεζών όσον αφορά τα δάνεια) και όχι την κατάσταση της εταιρείας τους (π.χ. υπερδανεισμός ή δυνατότητα αποπληρωμής). 17

18 % ηνκέα ΚκΔ ενώ η χρηματοδότηση σε επίπεδο επενδύσεων πλήττεται κυρίως από τη χαμηλή κερδοφορία Λέεο αγνξέο/πξντόληα Δπαγγεικ. ζηέγε Θακία Δπέλδπζε 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Δμνπιηζκόο πνδνκέο Σύπνο επελδύζεσλ Δπόκελε 2εηία 7% 11% 20% 27% 30% 22% 55% 42% 44% 59% 0% 20% 40% 60% 80% % ηνκέα ΚκΔ Ξξνεγνύκελε 5εηηα Υξεκαηνδόηεζε επελδύζεσλ 51% 43% Ίδηα θεθάιαηα Ξξνεγνύκελε 5εηηα 42% 40% 40% 28% 15% 23% Γάλεηα Θέξδε Δπηδνηήζεηο Δπόκελε 2εηία Σχεδόν τα ¾ του εταιρικού τομέα των ΜμΕ πραγματοποίησαν επενδύσεις την προηγούμενη 5ετία, οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο εξοπλισμό (κοντά στο 60% του τομέα). Η τρέχουσα περιοριστική συγκυρία θέτει υπό αμφισβήτηση την προϋπολογισθείσα απόδοση των επενδύσεων αυτών δημιουργώντας πιέσεις στις χρηματορροές των εταιρειών. Οι βραχυπρόθεσμες στρατηγικές επιλογές των ΜμΕ για το επόμενο 6μηνο συνοψίζονται σε (i) μείωση των επενδύσεων, προσωπικού και τιμών (κυρίως στις κατασκευές) και (ii) αύξηση καινοτομικής δραστηριότητας και εξαγωγών (κυρίως στη βιομηχανία). Σημειώνουμε ότι το 40% των ΜμΕ ήδη εξάγει κάποιο μέρος της παραγωγής του. Ωστόσο, το μέσο ποσοστό εξαγωγών για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι χαμηλό (κοντά στο 25%), καθιστώντας έτσι κρίσιμη την υιοθέτηση πολιτικών στήριξης των εξαγωγών ώστε να προσεγγισθεί το επίπεδο κρίσιμης μάζας που θα οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη. Σε πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το μερίδιο του τομέα που προτίθεται να επενδύσει μέσα στην επόμενη 2ετία (έστω σε επίπεδο χαμηλότερο από ότι στο παρελθόν) παραμένει σχετικά υψηλό για την τρέχουσα περιοριστική συγκυρία (70% των ΜμΕ). Θετικό κρίνεται ότι οι μελλοντικές επενδύσεις αφορούν κυρίως νέες αγορές και καινοτομικά προϊόντα, με πολύ μικρότερο ενδιαφέρον για αγορά εξοπλισμού. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, οι επενδύσεις του παρελθόντος πραγματοποιήθηκαν κυρίως μέσω ιδίων κεφαλαίων (για το ½ των ΜμΕ). Ωστόσο μελλοντικά, ο περιορισμός στην κερδοφορία και στα ίδια κεφάλαια οδηγεί 18 σε μεγαλύτερη εξάρτηση των εταιρειών από δάνεια και επιδοτήσεις.

19

20 (0-0,1] ( 0,1-0,5] ( 0,5-1] (1-2,5] (2,5-5] (5-10] Δείκτης εμπιστοσύνης 0 Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο αλά ηάμε θύθινπ εξγαζηώλ Αν και η βασική χρησιμότητα του δείκτη εμπιστοσύνης είναι η παρακολούθηση της πορείας του διαχρονικά, ακόμα και σε αυτή τη φάση της έρευνας μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σε επίπεδο διαστρωματικής ανάλυσης Το μέγεθος της επιχείρησης έχει θετική σχέση με το επίπεδο εμπιστοσύνης, καθώς οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν λιγότερο αρνητικές προσδοκίες σε σχέση με τις μικρές υποδηλώνοντας πόσο πιο ευάλωτες είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Εστιάζοντας στις βασικές ερωτήσεις ζήτησης που περιλαμβάνονται στο δείκτη εμπιστοσύνης, διαπιστώνουμε ότι η τάση φαίνεται να διαφέρει ανάλογα με τον Ράμε θύθινπ εξγαζηώλ ( εθαη.) κλάδο δραστηριοποίησης. Ειδικότερα: Σάζε δήηεζεο αλά θιάδν Βηνκεραλία πεξεζίεο Δκπόξην Θαηαζθεπέο Ξξνεγνύκελν 6κελν Δπόκελν 6κελν (εθηίκεζε εηαηξεηώλ) * Νη άλσ δείθηεο (εκπηζηνζύλεο θαη δήηεζεο) αληηζηνηρνύλ ζην θαζαξό ηζνδύγην ησλ απαληήζεσλ γηα κείσζε/ζηαζεξόηεηα/αύμεζε. Σε καλύτερη θέση βρίσκεται η βιομηχανία, με το 20% του κλάδου να σημειώνει αύξηση ζήτησης το προηγούμενο εξάμηνο (έναντι λιγότερο από 10% των λοιπών ΜμΕ) και τάση βελτίωσης το επόμενο εξάμηνο (22% του τομέα αναμένει αύξηση). Ακολουθούν οι υπηρεσίες που εκτιμούν τη μεγαλύτερη βελτίωση με αύξηση ζήτησης για το 17% του τομέα, έναντι 11% το προηγούμενο εξάμηνο. Οι κατασκευές αντιμετωπίζουν τα εντονότερα προβλήματα ζήτησης, η οποία σημείωσε πτώση για το 70% των εταιρειών του κλάδου και αντίστοιχη εικόνα αναμένεται το επόμενο εξάμηνο. Το εμπόριο πλήττεται εξίσου έντονα (με το 70% να δηλώνει πτώση το προηγούμενο εξάμηνο, ωστόσο η κατάσταση το επόμενο εξάμηνο αναμένεται λίγο καλύτερη (με το 57% του κλάδου να εκτιμά περαιτέρω πτώση της ζήτησης). 20

21 Διαφοροποιήσεις ανά μέγεθος 6 5 * Οι αριθμοί 1-6 αντιπροσωπεύουν την τάξη του κύκλου εργασιών των εταιρειών: 1 : : : : : : Αξθεηά Ηζρπξή Ξάξα Ξνιύ Ηζρπξή 6,0 7,0 8,0 9,0 Ιίγν πηεζηηθό 10 Δπηζπκία 0,9 κειινλη. επέλδπζεο 3 Γηάξθεηα Αληνρήο (κήλεο) 3 Δπίδξαζε ηεο θξίζεο 10% 20% 30% 40% Πξόβιεκα 50% 2 ρξεκαηνδόηεζεο 1 4 0,6 6 2 ςειή Σακειή 5 1 Αξθεηά πηεζηηθό Οι μικρές επιχειρήσεις δέχονται υψηλότερη πίεση σε σχέση με τις μεσαίες από την τρέχουσα συγκυρία. Ειδικότερα, το 65% των μικρών εταιρειών δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από την κρίση, έναντι 30% των μεσαίων, ενώ οι μήνες αντοχής έχουν περιοριστεί στους 12,5 για τις μικρές έναντι 15,5 για τις μεσαίες. Η ισχυρότερη επίδραση της κρίσης αντικατοπτρίζεται στο στόχο των μικρότερων εταιρειών οι οποίες θέτουν την επιβίωση ως στρατηγική προτεραιότητα (54% των μικρών εταιρειών, έναντι του 35% των μεσαίων). Οι μεσαίες επιχειρήσεις εντοπίζουν ως βασικό τους πρόβλημα την τρέχουσα περίοδο την πρόσβαση στη χρηματοδότηση (κάτι που σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι έχουν υψηλότερες ανάγκες δανειακών κεφαλαίων για τις μελλοντικές τους επενδύσεις). Πράγματι, οι μεσαίες εταιρείες επένδυαν περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε νέα προϊόντα (85% των μεσαίων έναντι 65% των μικρών). Για την επόμενη διετία η διάθεσή τους για επενδύσεις μειώνεται (επενδύουν τα ¾ των μεσαίων εταιρειών) παραμένοντας ωστόσο υψηλότερα από τις μικρές εταιρείες. Στο ίδιο πλαίσιο, για το επόμενο εξάμηνο αναμένεται μείωση επενδύσεων για περίπου το 15% των μεσαίων εταιρειών, έναντι 30% των μικρών. 21

22 Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο Ο κλάδος βιομηχανίας είναι ο λιγότερο επηρεασμένος από την αρνητική συγκυρία, ενώ εντονότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστικές εταιρείες. εκεξηλόο ηόρνο Δπηρείξεζεο Μείσζε Απαζρόιεζεο ην επόκελν 6κελν -1,2 Βηνκεραλία Βηνκεραλία 28% -1,6 πεξεζίεο πεξεζίεο 28% -2,5 Δκπόξην Δκπόξην 31% -3,2 Θαηαζθεπέο Θαηαζθεπέο 43% -4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 Θιίκαθα από -10 (επηβίσζε) έσο 10 (αλάπηπμε) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Κεξίδην θιάδσλ πνπ εθηηκά κείσζε απαζρόιεζεο ην επόκελν 6κελν Βαζκόο επίδξαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επηρείξεζε Υξνληθή εθηίκεζε αληνρήο ζηελ θξίζε Βηνκεραλία 6,9 πεξεζίεο 15 πεξεζίεο 7,0 Δκπόξην 14 Δκπόξην 7,5 Βηνκεραλία 13 Θαηαζθεπέο 8,4 Θαηαζθεπέο Θιίκαθα από 0 (θακία επίδξαζε) έσο 10 (πνιύ πςειή επίδξαζε) Κήλεο 22

23 Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο Σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζει ο κλάδος των κατασκευών (με τη διαφορά ανάμεσα στις ημέρες απαιτήσεων και προμηθευτών να αγγίζει τις 50 ημέρες), ενώ η βιομηχανία έχει τις υψηλότερες επενδυτικές ανάγκες. Δκπόξην πεξεζίεο Βηνκεραλία Θαηαζθεπέο Πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο ζηελ επηρείξεζε 5,6 5,8 5,9 6, Θιίκαθα από 0 (θαλέλα πξόβιεκα) έσο 10 (έληνλν πξόβιεκα) Σαρύηεηα είζπξαμεο Απαηηήζεσλ θαη πιεξσκήο Πξνκεζεπηώλ Δκπόξην Βηνκεραλία πεξεζίεο Θαηαζθεπέο Ζκέξεο Ζκέξεο Απαηηήζεσλ Ζκέξεο Ξξνκεζεπηώλ Δπίπεδν δαλεηζκνύ ηεο επηρείξεζεο Δπελδπηηθέο Αλάγθεο πεξεζίεο 4,1 Βηνκεραλία 76% Θαηαζθεπέο 4,2 Δκπόξην 70% Βηνκεραλία 5,0 πεξεζίεο 69% Δκπόξην 5,0 Θαηαζθεπέο 64% Θιίκαθα από 0 (θαλέλα δάλεην) έσο 10 (ππεξδαλεηζκέλε επηρείξεζε) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Κεξίδην εηαηξηθνύ ηνκέα κε επελδύζεηο Ξξνεγνύκελε 5εηία Δπόκελε 2εηία 23

24 Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο Βιομηχανία Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο Βηνκεραλίαο Δμαγσγηθέο -17 Κε Δμαγσγηθέο -33 * Ν δείθηεο εκπηζηνζύλεο ζηε βηνκεραλία αληηζηνηρεί ζην θαζαξό ηζνδύγην ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν παξαγγειηώλ, ην επίπεδν απνζεκάησλ θαη ηε κειινληηθή ηάζε παξαγσγήο. Δπίδξαζε εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε βηνκεραλία Πηόρνο επηβίσζεο Ξξόζεζε κειινληηθώλ επελδύζεσλ Έληνλν πξόβιεκα ξεπζηνηεηαο Ξξόβιεκα ππεξδαλεηζκνύ Γαλεηζκέλεο εηαηξείεο Κειινληηθέο επελδύζεηο κε δάλεην Κειινληηθέο επελδύζεηο ζε λέεο αγνξέο/πξντόληα 15% 25% 39% 34% 46% 44% 29% 61% 79% 67% 78% 73% 69% 52% 0% 50% 100% % ηνκέα ΚκΔ βηνκεραλίαο Η βιομηχανία είναι ο κλάδος που συνδυάζει τη χαμηλότερη επίδραση από την κρίση και τον πιο αναπτυξιακό στόχο. Ειδικότερα, 31% του κλάδου στοχεύει στην ανάπτυξη έναντι 22% για τον υπόλοιπο εταιρικό τομέα ΜμΕ. Παράλληλα ωστόσο είναι ο κλάδος με την υψηλότερη εξάρτηση από δάνεια καθώς το 80% των βιομηχανιών κάνουν χρήση δανειακών κεφαλαίων, έναντι 70% κατά μέσο όρο για τους λοιπούς κλάδους. Ο αυξημένος δανεισμός συνοδεύεται από υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε νέα προϊόντα, τα οποία ωστόσο είναι μειωμένα σε σχέση με το παρελθόν. Η θετική εικόνα της βιομηχανίας οφείλεται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης για τον ευρύτερο εταιρικό τομέα. Αντίθετα, οι βιομηχανίες με δραστηριότητα αποκλειστικά στην Ελλάδα είναι από τα πιο αδύναμα κομμάτια του εταιρικού τομέα, με έντονη επίδραση της κρίσης και σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και υπερδανεισμού. Σημειώνεται ότι ορισμένες μη εξαγωγικές βιομηχανίες (της τάξης του 5%) σκοπεύουν να επεκταθούν στο εξωτερικό το επόμενο εξάμηνο. Δμαγσγηθέο Κε Δμαγσγηθέο 24

25 Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο Εμπόριο Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο Δκπνξίνπ Ιηαλεκπόξην -46 Δκπόξην Απηνθηλήησλ -44 Σνλδξεκπόξην -34 * Ν δείθηεο εκπηζηνζύλεο ζην εκπόξην αληηζηνηρεί ζην θαζαξό ηζνδύγην ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν απνζεκάησλ θαη ηελ παξειζνληηθή θαη κειινληηθή δήηεζε. Γηαθνξέο αλά κνξθή εκπνξίνπ Πηόρνο επηβίσζεο Ξξόζεζε κειινληηθώλ επελδύζεσλ Έληνλν πξόβιεκα ξεπζηνηεηαο Ξξόβιεκα ππεξδαλεηζκνύ Γξαζηεξηόηεηα ζην εμσηεξηθό Κειινληηθέο επελδύζεηο κε δάλεην Θαζπζηέξεζε πιεξσκώλ 13% 23% 17% 25% 37% 48% 45% 44% 53% 56% 38% 67% 76% 66% 0% 50% 100% % ηνκέα ΚκΔ εκπνξίνπ Σνλδξεκπόξην Ιηαλεκπόξην Δκπόξην Απηνθηλήησλ Ο κλάδος του εμπορίου εμφανίζεται σημαντικά ανομοιογενής. Συγκεκριμένα, διαχωρίζουμε τρεις μορφές εμπορίου: χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο και εμπόριο αυτοκινήτων. Eυνοϊκότερη είναι η θέση των χονδρεμπόρων, οι οποίοι ενισχύονται από την εξαγωγική τους δραστηριότητα και παρουσιάζουν τον υψηλότερο δείκτη εμπιστοσύνης, τη μεγαλύτερη αντοχή στην κρίση και τα λιγότερα χρηματοοικονομικά προβλήματα. Το λιανικό εμπόριο, πλήττεται κυρίως στους τομείς ρευστότητας και ζήτησης, ενώ το εμπόριο αυτοκινήτων βρίσκεται στη δυσμενέστερη θέση (σε σύγκριση και με το σύνολο του εταιρικού τομέα) με βασικά προβλήματα τον υπερδανεισμό και τη χαμηλή πρόσβαση σε χρηματοδότηση το τελευταίο έτος. Η καλύτερη σχετική θέση του χονδρικού εμπορίου συνδέεται σε ένα βαθμό με διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του κλάδου. Ενδεικτικά οι Έλληνες χονδρέμποροι με κύκλο εργασιών μικρότερο των 10 εκατ.: έχουν μέσο μέγεθος μεγαλύτερο από τους μικρομεσαίους λιανέμπορους ( 0,6 εκατ. έναντι 0,2 εκατ.) - γεγονός που τους προσφέρει υψηλή διαπραγματευτική δύναμη. καλύπτουν σημαντικό μέρος του συνολικού χονδρεμπορίου (50% του κλάδου στην Ελλάδα έναντι 30% στην Ευρώπη). επιτυγχάνουν υψηλότερα περιθώρια λειτουργικού κέρδους σε σχέση με την Ευρώπη (8,5% έναντι 7% κ.μ.ο. την τελευταία 5ετία). 25

26 Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο Υπηρεσίες -65 Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο Τπεξεζηώλ Δι.Δπαγγεικ. Κεηαθνξέο Μελνδνρεία Ινηπέο Δζηηαηόξηα * Ν δείθηεο εκπηζηνζύλεο ζηηο ππεξεζίεο αληηζηνηρεί ζην θαζαξό ηζνδύγην ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ παξειζνληηθή θαη κεινληηθή δήηεζε Γηαθνξέο αλά ηνκέα ππεξεζηώλ Πηόρνο επηβίσζεο Ξξόζεζε κειινληηθώλ επελδύζεσλ Έληνλν πξόβιεκα ξεπζηνηεηαο Ξξόβιεκα ππεξδαλεηζκνύ Γξαζηεξηόηεηα ζην εμσηεξηθό 8% 28% 28% 68% 32% 46% 60% 79% 96% 72% 61% 0% 25% 50% 75% 100% % ηνκέα ΚκΔ ππεξεζηώλ Δι.Δπαγγεικ. Μελνδνρεία Δζηηαηόξηα Κεηαθνξέο Ινηπέο Ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αντοχή στην κρίση (15,5 μήνες, έναντι 11 μήνες για τις κατασκευές και 13,5 μήνες για τους λοιπούς κλάδους) και το χαμηλότερο επίπεδο δανειακής επιβάρυνσης (το 37% του τομέα δεν έχει καθόλου δάνεια). Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των διάφορων τομέων υπηρεσιών: Την πιο θετική εικόνα παρουσιάζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς έχουν δεχθεί τη μικρότερη επίδραση από την τρέχουσα συγκυρία. Παράλληλα, είναι οι μόνοι που διατηρούν στόχο ανάπτυξης στις αρχές του 2012, κυρίως στρεφόμενοι σε καινοτομική δραστηριότητα. Οι μεταφορές επίσης παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στην κρίση, με χαμηλό βαθμό επίδρασης και μεγάλη αντοχή (19 μήνες στις αρχές του 2012). Βασικό μόχλό στήριξης του κλάδου αποτελούν οι πώλήσεις στο εξωτερικό. Σε σχετικά καλή κατάσταση βρίσκονται και τα ξενοδοχεία, που πραγματοποιούν τις περισσότερες επενδύσεις κυρίως σε υποδομές και εξοπλισμό, με βασική πηγή χρηματοδότησης τα ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, ο κλάδος των εστιατορίων αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα υπερδανεισμού (που πλήττουν το 46% του τομέα έναντι μόλις 12% του συνόλου των υπηρεσιών) και ρευστότητας (που πλήττουν το 60% του τομέα, έναντι 37% για το σύνολο των υπηρεσιών). 26

27 Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο Κατασκευές Γείθηεο Δκπηζηνζύλεο Καηαζθεπώλ Δμαγσγηθέο -35 Κε Δμαγσγηθέο -53 * Ν δείθηεο εκπηζηνζύλεο ζηηο θαηαζθεπέο αληηζηνηρεί ζην θαζαξό ηζνδύγην ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ θαη ηε κειινληηθή ηάζε απαζρόιεζεο. Δπίδξαζε εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο θαηαζθεπέο Πηόρνο επηβίσζεο Ξξόζεζε κειινληηθώλ επελδύζεσλ Έληνλν πξόβιεκα ξεπζηνηεηαο Ξξόβιεκα ππεξδαλεηζκνύ Κειινληηθέο επελδύζεηο κε δάλεην ςειέο παξαγγειίεοην επόκελν 6κελν Αύμεζε επελδύζεσλ ην επόκελν 6κελν Δμαγσγηθέο 18% 13% 22% 8% 23% 4% 45% 52% 83% 61% 43% 47% 33% 52% 0% 25% 50% 75% 100% % ηνκέα ΚκΔ θαηαζθεπώλ Κε Δμαγσγηθέο Στις αρχές του 2012, ο κλάδος των κατασκευών δείχνει να βρίσκεται στη δυσχερέστερη θέση, με τον χαμηλότερο δείκτη εμπιστοσύνης και την μικρότερη διάρκεια αντοχής στην κρίση (11 μήνες έναντι σχεδόν 14 για τις υπόλοιπες ΜμΕ). Επιπλέον, τα 2/3 του κλάδου των κατασκευών αναμένουν περαιτέρω πτώση της ζήτησης το επόμενο εξάμηνο (έναντι λιγότερο του 1/3 των λοιπών κλάδων). Σε αυτό το πλαίσιο, οι κατασκευαστικές έχουν τα πιο περιορισμένα επενδυτικά σχέδια, τόσο για το επόμενο εξάμηνο όσο και για την επόμενη διετία. Σε αυτό συμβάλλουν και τα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο κλάδος (46% των κατασκευών έναντι 35% των λοιπών κλάδων) καθώς το διάστημα μεταξύ πληρωμής προμηθευτών και είσπραξης απαιτήσεων έχει αυξηθεί κατά 1,5 μήνα την τελευταία διετία (έναντι λιγότερο του 1 μήνα για τους λοιπούς κλάδους). Η δυσμενής θέση του κλάδου κατασκευών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρατεταμένη χρονικά πίεση που έχει δεχθεί από την κρίση. Ειδικότερα, βάσει διαχρονικών στοιχείων για εταιρείες με κύκλο εργασιών χαμηλότερο του 1εκατ., το ½ του κλάδου δηλώνει ότι έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα από την κρίση από τις αρχές του 2010, ενώ ο υπόλοιπος εταιρικός τόμεας δηλώνει αντίστοιχη πίεση δύο χρόνια αργότερα (τέλος του 2011). 27

28

29 % ΚκΔ Οι ΜμΕ με αναπτυξιακή προοπτική Εταιρείες με γενικότερα υγιή χαρακτηριστικά Δθηίκεζε δήηεζεο επόκελνπ 6κελνπ αλάινγα κε ην ζηόρν ηεο επηρείξεζεο 100% 80% 60% 40% 20% 0% 36% 38% 26% Πηόρνο αλάπηπμεο 51% 38% 25% 11% 8% Πηόρνο ζηαζεξόηεηαο Αύμεζε δήηεζεο επόκ. 6κελν Πηαζεξή δήηεζε ην επόκ. 6κελν Κείσζε δήηεζεο επόκ. 6κελν 67% Πηόρνο επηβίσζεο Η ανάλυση μας επιβεβαιώνει ότι το κομμάτι του εταιρικού τομέα των ΜμΕ (και κυρίως οι μικρές) πλήττεται έντονα από την τρέχουσα συγκυρία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι 1 στις 4 εταιρείες της έρευνας δήλωσαν ότι στοχεύουν να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι αυτές οι εταιρείες έχουν γενικότερα υγιή χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα η αναπτυξιακή τους προοπτική να μην αντικατοπτρίζει απλά την αισιοδοξία τους. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες αυτές συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά που αποτελούν εχέγγυα για την υγιή ανάπτυξή τους: Υαξαθηεξηζηηθά επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ην ζηόρν ηνπο Έληνλε επίδξαζε θξίζεο Έληνλν πξόβιεκα ξεπζηνηεηαο Θαζπζηέξεζε πιεξσκήο πξνκεζεπηώλ ή δαλείσλ Θαλέλα κέηξν ελάληηα ζηελ θξίζε Ξξόζεζε κειινληηθώλ επελδύζεσλ Αύμεζε απαζρόιεζεο ην επόκελν 6κελν Αύμεζε θαηλνηνκίαο ην επόκελν 6κελν Πηόρνο αλάπηπμεο 3% 5% 24% 17% 17% 28% 23% 27% 57% 69% 61% 82% 64% 50% 0% 25% 50% 75% 100% %ΚκΔ Πηόρνο επηβίσζεο Χαμηλή επίδραση κρίσης Περιορισμένη λήψη μέτρων (όπως απολύσεις, κλείσιμο καταστημάτων και μείωση παραγγελιών) Περιορισμένα προβλήματα ρευστότητας Μικρές καθυστερήσεις πληρωμών Μικρή αύξηση στις ημέρες απαιτήσεων Ευνοϊκούς όρους αγορών από τους προμηθευτές Επεκτατικές πολιτικές επενδύσεων, απασχόλησης, καινοτομικής δραστηριότητας και εξωστρέφειας το επόμενο εξάμηνο 29

30 % ΚκΔ Οι ΜμΕ με αναπτυξιακή προοπτική Εκτιμήσεις βάσει υποδείγματος διακριτής επιλογής (ordered probit) 100% 80% 60% 40% 20% Δπίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ζηνλ ζηόρν ηεο επηρείξεζεο 0% 16% 27% 56% Κηθξέο Πηόρνο επηβίσζεο Πηόρνο αλάπηπμεο 31% 34% 36% Κεζαίεο Πηόρνο ζηαζεξόηεηαο Παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε ζηόρν αλάπηπμεο Ξξόβιεκα ππεξδαλεηζκνύ Γξαζηεξηόηεηα ζην εμσηεξηθό Δπελδύζεηο ζε λέεο αγνξέο ή πξντόληα ηελ πξνεγ. 5εηία Σξεκαηνδόηεζε επελδύζεσλ πξνεγ. 5εηίαο κέζσ Η.Θ. Πηόρνο αλάπηπμεο 10% 22% 31% 35% 56% 57% 63% 48% 0% 25% 50% 75% 100% % ΚκΔ Πηόρνο επηβίσζεο Βάσει των εκτιμήσεών μας από ένα υπόδειγμα διακριτής επιλογής (ordered probit), oι βασικότεροι παράγοντες επιτυχίας, όπως αποτυπώθηκαν στην έρευνα, που επέτρεψαν σε κάποιες εταιρείες να ξεχωρίσουν από το γενικότερο υφεσιακό κλίμα είναι: Το μέγεθος της εταιρείας Η υψηλή εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας Οι επενδύσεις στην καινοτομία κατά την προηγούμενη πενταετία Το χαμηλό επίπεδο μόχλευσης Η χρηματοδότηση των επενδύσεων της τελευταίας πενταετίας κυρίως μέσω ιδίων κεφαλαίων Εκτιμώντας ένα δεύτερο υπόδειγμα για το υποσύνολο των εταιρειών που καταρτίζουν ισολογισμούς, η κρισιμότητα του χαμηλού επιπέδου δανεισμού επιβεβαιώθηκε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, κρίσιμοι χρηματοοικονομικοί δείκτες που ξεχωρίζουν τις εταιρείες με αναπτυξιακή προοπτική είναι οι δείκτες μόχλευσης (όπως ο λόγος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς πωλήσεις και η κάλυψη τόκων) και όχι οι δείκτες αποτελεσματικής λειτουργίας (όπως το περιθώριο κέρδους ή η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού). Συνεπώς, οι προοπτικές των ΜμΕ δεν εξαρτώνται κυρίως από τους υψηλής απόδοσης μηχανισμούς λειτουργίας τους αλλά από την υγιή κεφαλαιακή τους δομή. 30

31 Κατευθύνσεις πολιτικής Τα βασικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης για τις ΜμΕ πρέπει να εστιαστούν στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλλει: Η οργάνωση των ΜμΕ σε ευρύτερα δίκτυα επιχειρήσεων (clusters) που ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή την ίδια εφοδιαστική αλυσίδα συγκεκριμένου προϊόντος. Η συγκεκριμένη στρατηγική επιτρέπει τον επιμερισμό κόστους (cost sharing) σε θέματα προώθησης, έρευνας αλλά και βασικών υποδομών. Η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία συγχωνεύσεων, ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο μέγεθος για να λειτουργεί μια επιχείρηση αποδοτικά. Σε δεύτερο επίπεδο, είναι κρίσιμο να ενισχυθεί η ρευστότητα των ΜμΕ κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω: Αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης (ΕΣΠΑ, ΕΤΕπ) για στοχευμένη παροχή ρευστότητας (π.χ. σε επιχειρήσεις που εξάγουν ή που προωθούν την καινοτομία). Δημιουργίας ισοδύναμων εργαλείων πιστώσεων όπως οι εγγυητικές επιστολές προς οίκους του εξωτερικού για να διατηρηθεί η δυνατότητα εισαγωγής πρώτων υλών χωρίς την υποχρέωση καταβολής μετρητών. Τέλος, σημαντική ανάσα στις ΜμΕ θα έδιναν κινήσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των πωλήσεων, κυρίως μέσω προώθησης της εξωστρέφειας: Ο εξαγωγικός προσανατολισμός των ΜμΕ απαιτεί εκπαίδευση, τεχνογνωσία, διαχείριση κινδύνων και χρηματοδότηση. Ενισχυτικά σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσε να βοηθήσει ο σχεδιασμός μιας εθνικής στρατηγικής εξαγωγών, κυρίως μέσω της ανάδειξη ενός αναγνωρίσιμου και αξιόπιστου εθνικού brand. 31

32 Παράρτημα: Ταυτότητα της δειγματοληπτικής έρευνας Εταιρία: TNS ICAP Μεθοδολογία: Ποσοτική έρευνα, με τη μορφή τηλεφωνικών συνεντεύξεων (Computer Aided Telephone Interviewing- C.A.T.I.), με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου 20 λεπτών Δείγμα: Συνολικά διεξήχθησαν 960 συνεντεύξεις στην τρέχουσα μέτρηση: 480 επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 1εκ. ευρώ (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) 480 επιχειρήσεις με τζίρο από 1-10εκ. ευρώ (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ) Γεωγραφική κάλυψη: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Λάρισα, Πάτρα Δειγματοληψία: Πολυσταδιακή, στρωματοποιημένη, μη αναλογική δειγματοληψία ως προς κλάδο και τάξη μεγέθους τζίρου σε κάθε ένα από τα δύο υπο-δείγματα. Στατιστικό σφάλμα: στο σύνολο κάθε υπο-δείγματος των 480 επιχειρήσεων το μέγιστο στατιστικό σφάλμα είναι +/- 4,5% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Περίοδος διεξαγωγής: 8/3/2012-4/5/2012 Διεξαγωγή: Η έρευνα διεξήχθη σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τις προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου που ορίζονται από τον ΠΕΣΣ (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων). Για την διεξαγωγή της έρευνας πεδίου εργάστηκαν 48 ερευνητές και 3 επιθεωρητές, με εμπειρία και εξειδίκευση σε έρευνες επιχειρήσεων. 32

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ειδικό Θέμα: Κεφαλαιακοί Έλεγχοι Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλη Τζάκου Λαμπροπούλου Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Λιανικό Εμπόριο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Λιανικό Εμπόριο ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Λιανικό Εμπόριο Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλη Τζάκου Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Chief Economist Νέλλη Σζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ιούλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ειδικό Θέμα: Απασχόληση Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλη Τζάκου Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής τρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Σραπεζικής Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής τρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Νέλλη Σζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ιούλιος 215 Σύνοψη Ειδικό Θέμα: Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Marketing Research Communication

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Marketing Research Communication Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ.. 210 88468528 6852,,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ B.5.9 2 η Μελέτη Παρακολούθησης της Συγκυρίας και του Επιχειρηματικού Κλίματος Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Νέλλη Σζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.9 Έρευνα Παρακολούθησης (4η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα

Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα Μεθοδολογία Ποσοτική έρευνα αγοράς με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Aided Telephone Interviewing - C.A.T.I.). Ερωτηµατολόγιο οµηµένο ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) και Ατομικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MARC A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ) ΕΝΤΟΛΕΑΣ IME ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 απασχολούμενους).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2009 Τεύχος 8 Απρίλιος 29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 29 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc A.E. Marketing Research Communication marc A.E. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2015 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών σε συνδυασμό με βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης οδηγούν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα Σημαντική επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Καθαρά κέρδη 2009 στα 971 εκατ.( 37%) Οργανικά κέρδη 2009 2.6 δισ. (+2%) Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Επίτευξη στόχου πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα + 4.5

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.6 Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις Σεπτέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιούλιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Μάιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2014 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012 Τεύχος 12/7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών των ΤΠΕ

Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών των ΤΠΕ Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών των ΤΠ Π τώση του δείκτη οικονομικού κλίματος καταγράφεται στον εγχώριο τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠ), αντίστοιχα με το κλίμα που κυριαρχεί σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα