ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ABO YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS NUTRITION HOME BEAUTY BEAUTY HOME NUTRITION BEAUTY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ABO YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS NUTRITION HOME BEAUTY BEAUTY HOME NUTRITION BEAUTY"

Transcript

1 NUTRITION HOME BEAUTY YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME BEAUTY NUTRITION YOUR BUSINESS BEAUTY HOME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ NUTRITION ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ABO

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AMWAY (ABO) Το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε ευρείας χρήσης εμπορικό και επικοινωνιακό δίκτυο, προσφέροντας στους επιχειρηματίες σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες να συναλλάσσονται και να δικτυώνονται με άλλους. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων Amway (ABO) να επωφεληθούν των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο σε ό,τι αφορά στην προώθηση, διανομή και πώληση των προϊόντων Amway η Amway έχει διατυπώσει παρακάτω ορισμένες προϋποθέσεις βασισμένες στους Κανόνες Δεοντολογίας Amway. Η παρούσα Πολιτική είναι εφαρμοστέα κατισχύουσα κάθε προηγούμενης Πολιτικής ως προς το εν λόγω θέμα σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές, στις οποίες οι Θυγατρικές Εταιρείες Amway εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Amway, από την 1η Ιανουαρίου 2010, πλην Ρωσίας και Ηνωμένου Βασιλείου/Ιρλανδίας. Συμπληρώνει μόνο και δεν αντικαθιστά τους Κανόνες Δεοντολογίας Amway ή άλλες Πολιτικές Amway ως και τις σχετικές με το υπ όψιν θέμα συμβατικές προβλέψεις μεταξύ των ABO και της Amway. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε την παρούσα Πολιτική κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 1.3 των Κανόνων Δεοντολογίας Amway. I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ορισμός της Ιστοσελίδας ABO: Κάθε προβολή στο Διαδίκτυο γενομένη από ABO προς υποστήριξη και ανάπτυξη της δικής του/της επιχείρησης Amway. Σημείωση: Ανεξαρτήτως του ποιος κατασκευάζει ή φιλοξενεί Ιστοσελίδα ABO, όλες οι Ιστοσελίδες ABO οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του/της ABO έναντι της Amway, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Κανόνων Δεοντολογίας Amway, των προϋποθέσεων που τίθενται στην παρούσα Πολιτική και όλων των νόμων και κανονισμών που τυγχάνουν εφαρμοστέοι, καθώς και να έχουν εγκριθεί από την Amway γραπτώς πριν από την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο. 2. Έλεγχος και Έγκριση Το συνολικό περιεχόμενο κάθε ιστοσελίδας πρέπει να υποβάλλεται στην, ελέγχεται και εγκρίνεται από την Amway εγγράφως προ της έναρξης προβολής της ιστοσελίδας. Το αυτό ισχύει επίσης σε κάθε τροποποίηση γενόμενη σε εγκεκριμένες ιστοσελίδες. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει όλες τις Ιστοσελίδες ABO για την ακρίβεια του περιεχομένου τους και για το εάν το περιεχόμενό τους είναι εγκεκριμένο και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο εναντίον ABO του/της οποίου/ας η ιστοσελίδα δεν ακολουθεί τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ή άλλες εφαρμοστέες κανονιστικές διατάξεις. II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AMWAY (ABO) Τύποι Ιστοσελίδων ABO Γενική Θεώρηση Οι παρακάτω τύποι ιστοσελίδων δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τους/ τις ABO. Οι λειτουργίες τους πρέπει να συνδυάζονται μέσα στην ίδια ιστοσελίδα εφόσον η συνδυασμένη αυτή ιστοσελίδα πληροί τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους ιστοσελίδων οι οποίες εκπροσωπούνται μέσα σε αυτήν. Για λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου παρακαλούμε ανατρέξατε στο Τμήμα Ειδικές Προϋποθέσεις για συγκεκριμένους τύπους Ιστοσελίδων της παρούσας Πολιτικής. 1. Προσωπική Ιστοσελίδα Οι ABO μπορούν να δημιουργήσουν προσωπική ιστοσελίδα προκειμένου να μοιραστούν την προσωπική τους ιστορία ή πληροφορίες για την επιχείρησή τους και το ιστορικό της προσωπικής τους περίπτωσης με τα πρόσωπα της γραμμής αναδοχής τους και άλλους ενδιαφερόμενους. Αυτού του είδους η ιστοσελίδα στοχεύει στο να βοηθήσει στην οικοδόμηση προσωπικής επικοινωνίας και στη δημιουργία αξιοπιστίας με κάποιον/α που ενδεχομένως ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την επιχειρηματική ευκαιρία. Δεν μπορεί όμως να περιλαμβάνει διαφημίσεις προϊόντων, δυνατότητες λιανικών πωλήσεων, πληροφορίες για την επιχειρηματική ευκαιρία Amway ή πληροφορίες συντήρησης (εκτός εάν υπάρχει ειδική προς τούτο έγκριση ως ορίζεται στο Τμήμα Ειδικές Προϋποθέσεις για συγκεκριμένους τύπους Ιστοσελίδων ). 2. Ιστοσελίδα Πληροφόρησης για Προϊόντα Οι ABO μπορούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδα σχεδιασμένη έτσι που να προκαλεί το ενδιαφέρον σε πιθανούς μελλοντικούς πελάτες για τα προϊόντα Amway. Αυτού του είδους οι ιστοσελίδες στοχεύουν στην υποβοήθηση του/της ABO να μοιραστεί τις πληροφορίες για τα προϊόντα με πιθανούς μελλοντικούς πελάτες. Μπορεί μάλιστα να δηλώνεται ότι οι πωλήσεις προϊόντων Amway και οι υπηρεσίες εκ μέρους των ABO θα αποφέρουν εισόδημα για τον/την ABO σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πωλήσεων και Μάρκετιγκ Amway. 3. Ιστοσελίδα Πληροφόρησης για την Επιχειρηματική Ευκαιρία ΟΙ ABO μπορούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδα σχεδιασμένη έτσι που να προκαλεί το ενδιαφέρον σε πιθανούς μελλοντικούς ABO για την επιχειρηματική ευκαιρία Amway. Αυτού του είδους οι ιστοσελίδες στοχεύουν στην υποβοήθηση πιθανών μελλοντικών ABO να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τη συμμετοχή τους στην επιχειρηματική ευκαιρία Amway. Ως τέτοιες, επιτρέπεται να προσφέρουν μόνον στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την Amway και την επιχειρηματική ευκαιρία Amway. 4. Ιστοσελίδα Πωλήσεων Προϊόντων Οι ABO μπορούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδα σχεδιασμένη για την πώληση προϊόντων Amway. 5. Άλλοι Τύποι Ιστοσελίδων ΟΙ ABO δύνανται να αναπτύξουν άλλους τύπους ιστοσελίδων για χρήση στα πλαίσια λειτουργίας της ανεξάρτητης επιχείρησης Amway αυτών μόνον κατόπιν ρητής έγκρισης της Amway. Οι Ιστοσελίδες Γραμμής Αναδοχής θα υποβάλλονται σε ιδιαίτερη εξέταση προς εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 2

3 III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ABO ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. 1. Συμμόρφωση προς τους Κανόνες Προκειμένου να διασφαλίζεται συμμόρφωση προς τους Κανόνες Δεοντολογίας Amway, οι ABO οφείλουν να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους τους κανόνες και πολιτικές της αγοράς όπου απευθύνεται η ιστοσελίδα τους ως και της οικείας τους αγοράς, οι οποίοι αφορούν: α. Διαφημιστικές πρακτικές (ιδίως ενότητα 9) β. Γνωριμία με την επιχείρηση Amway (ιδίως ενότητα 8) γ. Παρουσίαση των προϊόντων Amway (ιδίως ενότητα 4) δ. Άμεσες πρακτικές μάρκετιγκ (ενότητες 4 και 8) ε. Χρήση του ΥΚΕ (ενότητα 7 & Πολιτική ΥΚΕ) στ. Χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επωνυμιών, σημάτων και αντιγραφικών δικαιωμάτων της Amway (ενότητα 9) ζ. Απόρρητο και εμπιστευτικότητα (Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Amway). 2. Έλεγχος περιεχομένου Ιστοσελίδας Οι ABO οφείλουν να αποστέλλουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους στην τοπική θυγατρική εταιρεία. Τούτο μπορεί να γίνεται μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή ταχυδρομείου ή με την παροχή μιας εμπιστευτικής διεύθυνσης URL στην οποία το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους θα μπορεί να ελεγχθεί. 3. Χρήση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Amway Οι ABO δύνανται να χρησιμοποιούν μόνον στοιχεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας Amway σύμφωνα με την ενότητα 9 των Κανόνων Δεοντολογίας. Επιπλέον προϋποθέσεις τίθενται αναφορικά με τις κάτωθι ιστοσελίδες: α. Εμπιστευτική διεύθυνση URL και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ο/Η ABO δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση οιουδήποτε υλικού που αποτελεί αντικείμενο αντιγραφικών δικαιωμάτων, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή θυγατρικών της επιχειρήσεων, ή οιασδήποτε παραλλαγής που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή επιχειρήσεων της στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του/της ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της (π.χ. Quickstart.com, Amway4u.com). β. Εντοπιστές Ιστοσελίδων/ Ετικέτες αναζητήσεων Metaδεδομένων (meta tag) Ο/Η ABO δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση υλικού που αποτελεί αντικείμενο αντιγραφικών δικαιωμάτων, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή θυγατρικών της επιχειρήσεων, ή οιασδήποτε παραλλαγής που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή θυγατρικών της επιχειρήσεων σε ετικέτες αναζητήσεων Metaδεδομένων (Meta tag) ή οιονδήποτε άλλον εντοπιστή ιστοσελίδας παρά μόνον εάν έχει ρητώς εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την Amway. 4. Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις (URL) και Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Oι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) δεν πρέπει να είναι απατηλές ή παραπλανητικές ή να παραβιάζουν τους Κανόνες Δεοντολογίας Amway (π.χ. Ezmoney.com, USA.com, Nosellingrequired.com). 5. Ορθές Επιχειρηματικές Πρακτικές Όπως ήδη προβλέπεται στις ενότητες 4 και 8 των Κανόνων Δεοντολογίας Amway, οι ABO δεν επιτρέπεται να κάνουν καμία αναφορά ή να παραλείπουν αναφορά προς εξυπηρέτηση της ή σε σχέση με την Επιχείρηση Amway και την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway, η οποία, αναλόγως του πλαισίου και των περιστάσεων, δεν είναι αληθής, ακριβής και κατάλληλη. Αναφορές σε Προϊόντα Amway μπορούν να λαμβάνονται μόνον αυτολεξεί από το επίσημο έντυπο της Amway και τις επίσημες Ιστοσελίδες Amway που στοχεύουν και έχουν εγκριθεί προς χρήση στην αντίστοιχη αγορά. Οι ιστοσελίδες ABO μπορούν να περιλαμβάνουν δηλώσεις που αφορούν σε εισόδημα ή παραστάσεις σχετικές με το Πρόγραμμα Πωλήσεων και Μάρκετιγκ μόνον εφόσον έχουν ρητώς εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την Amway. Οι ιστοσελίδες ABO δεν πρέπει να παρασύρουν άτομα σε χρήση της ιστοσελίδας αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ότι η ιστοσελίδα πραγματεύεται μια επιχειρηματική ευκαιρία ή προϊόντα τα οποία προσφέρει η Amway, αλλά αυτό θα πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα στην ιστοσελίδα. Οι ABO δεν πρέπει να χρησιμοποιούν στις ιστοσελίδες τους γλώσσα που αντανακλά αρνητικά στην επιχειρηματική ευκαιρία Amway. 6. Μη Εταιρικά Προϊόντα, Υπηρεσίες ή Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Προϊόντα ή υπηρεσίες άλλα πλην των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από την Amway δεν πρέπει να προσφέρονται, παρουσιάζονται ή πωλούνται σε ιστοσελίδες ABO, άμεσα ή έμμεσα μέσω διαφημιστικού μηνύματος (banner), συνδέσμου (link) ή περιθωρίου (frame). 7. Πληροφορίες για Πελάτη, ABO Κάτωθεν στη Γραμμή Αναδοχής, και Χρήστη Ιστοσελίδας Οι ABO πρέπει να περιλαμβάνουν στις ιστοσελίδες τους κατάλληλη δήλωση περί εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Amway και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Αυτό ενδέχεται να κάνει τους/τις ABO να αναζητήσουν νομικό σύμβουλο για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές τους για την προστασία του απορρήτου είναι σύμφωνες με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε μια ιστοσελίδα πρέπει να ζητούνται τόσες προσωπικές πληροφορίες για τον θεατή όσες χρειάζονται για να στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτούς που λειτουργούν την ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που οι ιστοσελίδες ΑΒΟ προσφέρουν στους θεατές την ευκαιρία να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στους κατόχους των ιστοσελίδων, η ιστοσελίδα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι η χρήση της δυνατότητας αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος θα παρέχει αυτομάτως στον/ην ΑΒΟ την απαντητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του θεατή. Η ιστοσελίδα πρέπει επίσης να αναφέρει ρητώς ότι η απαντητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιείται μόνο για να απαντά ο/η ABO στις ερωτήσεις του θεατή και για κανέναν απολύτως άλλο σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση του θεατή. Συνακόλουθα, ο/η ΑΒΟ πρέπει να μείνει πιστός/ή στη δέσμευσή του/της να μην κάνει χρήση της απαντητικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του θεατή για άλλο σκοπό εκτός του να απαντήσει στα ερωτήματά του. 8. Σύνδεσμοι (Links) σε άλλες ιστοσελίδες Οι προσωπικές ιστοσελίδες ABO δεν επιτρέπεται να παρέχουν σύνδεση με κανένα τμήμα της επίσημης ιστοσελίδας Amway. Άλλες ιστοσελίδες ABO δύνανται να παρέχουν σύνδεση προς α. την Αρχική Σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας Amway. Σύνδεσμοι εις βάθος (Deep links) ή σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες δεν επιτρέπονται), και β. Εγκεκριμένες ιστοσελίδες Γραμμής Αναδοχής και ιστοσελίδες πληροφόρησης για την επιχειρηματική ευκαιρία, κατόπιν ρητής έγγραφης έγκρισης της Amway. 3

4 9. Δημιουργία πλαισίων (framing) Η δημιουργία πλαισίων (framing) στις επίσημες ιστοσελίδες Amway ή τρίτου απαγορεύεται. 10. Πνευματική Ιδιοκτησία τρίτου Οι ABO δεν μπορούν να κάνουν χρήση υλικού που προστατεύεται με αντιγραφικά δικαιώματα, εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας, σήματος υπηρεσιών ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου άνευ προηγούμενης γραπτής έγκρισης και/ή άδειας από τον φορέα του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. O/Η ABO παραμένει μόνος/η υπεύθυνος/η για όλα τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν παραβιάσεις τρίτων προσώπων ή άλλες απαιτήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας έναντι του/της ABO, της Amway, των θυγατρικών της επιχειρήσεων ή οποιοδήποτε άλλο μέρος σχετίζεται ή προκύπτει από τη χρήση ή κακή χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. O/Η ABO απαλλάσσει την Amway και τις θυγατρικές της επιχειρήσεις από κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, έξοδα και ζημίες που θα προκληθούν ή θα προκύψουν από οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση. 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία Oι ABO θα πρέπει να ορίζουν ξεκάθαρα το δίκαιο που θα διέπει τα ζητήματα σχετικά με τις ιστοσελίδες και τις συναλλαγές που θα διενεργούνται με βάση τις ιστοσελίδες αυτές. 12. Προστασία Κωδικού Πρόσβασης (Passcode) Ιστοσελίδες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης οφείλουν να ζητούν από το χρήστη την παροχή κωδικού πρόσβασης, πριν από την είσοδο στην ιστοσελίδα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος να μην μπορεί να καθοριστεί εύκολα από τρίτα απρόσκλητα πρόσωπα. H σελίδα εισόδου πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ανάγκες εισόδου (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικούς αριθμόυς ABO και/ή κωδικό πρόσβασης), καθώς και μια εισαγωγική παράγραφο σε επιβεβαίωση του χρήστη ότι βρίσκεται στη σωστή ιστοσελίδα. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να εμφανίζεται για τα άτομα που συναντούν δυσκολίες. H σελίδα εισόδου δεν μπορεί να περιέχει κωδικούς αριθμούς ABO ή κωδικούς πρόσβασης κατά τρόπο που να επιτρέπει στον τυχαίο θεατή να αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Oι ABO μπορούν να χορηγούν κωδικό πρόσβασης σε πιθανούς μελλοντικούς ABO μόνο σε πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις ή σε κατ' ιδίαν προσωπικές επαφές όπως σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, ταχυδρομική αλληλογραφία ή μέσω προσωπικών (και ασφαλών) ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με τα οποία το πρόσωπο ζητά τον κωδικό πρόσβασης και ο/η ABO του παρέχει τον κωδικό αυτό στα πλαίσια απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος. Κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να χορηγούνται μέσω αυτόματων μηχανισμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως αυτοματοποιημένες γραμμές υπογραφών ή θεμάτων (signature lines ή subject lines). Κανείς/Καμία ABO δεν μπορεί να διαδίδει έναν κωδικό πρόσβασης ή μια ηλεκτρονική διεύθυνση URL από μια ιστοσελίδα ABO πριν από την τελική γραπτή έγκριση της ιστοσελίδας από την Amway. 13. Επικαιροποίηση Ιστοσελίδων Όλες οι ιστοσελίδες ABO πρέπει να επικαιροποιούνται. Η επικαιροποίηση αυτή θα πραγματοποιείται τακτικά ή όπως απαιτούν οι εξελίξεις και η ιστοσελίδα ABO θα πρέπει να περιέχει δήλωση της ημερομηνίας τελευταίας επικαιροποίησής της. Οι τροποποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην Amway για έλεγχο και έγκριση πριν από τη δημοσίευσή τους. IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO (1) Προσωπική Ιστοσελίδα 1. Στο κατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Το όνομα και η περιοχή του/της ABO (χώρα/νομό/περιοχή). β. H προσωπική ιστορία του/της ABO. γ. Το επίπεδο επιτυχίας του/της ABO. δ. Προσωπικές δηλώσεις σχετικά με την επιχειρηματική ευκαιρία Amway. ε. Φωτογραφία του/της ABO που θα εμφανίζεται στην προσωπική ιστοσελίδα. στ. Καλλιτεχνικά στοιχεία που επαυξάνουν τον επιχειρηματικό χαρακτήρα της προσωπικής ιστοσελίδας και για τα οποία ο κάτοχος της προσωπικής ιστοσελίδας έχει όλα τα δικαιώματα και τις άδειες χρήσης τους στην ιστοσελίδα. ζ. Ακουστικός/Οπτικός χαιρετισμός από τον/την ABO. η. Μία γενική δήλωση ότι η επιχειρηματική ευκαιρία αφορά στην εγχώρια αγορά του/της ABO με κάποιες ευκαιρίες για διεθνή επέκταση. 2. Στο ακατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Διαφημίσεις προϊόντων. β. Δυνατότητες λιανικής πώλησης προϊόντων Amway. γ. Λεπτομερείς πληροφορίες που περιγράφουν την επιχειρηματική ευκαιρία Amway ή πληροφορίες υπηρεσιών. δ. Συνδέσμους (Links) προς οιοδήποτε τμήμα των επίσημων ιστοσελίδων Amway. (2) Ιστοσελίδες Πληροφόρησης για Προϊόντα 1. Οι Ιστοσελίδες Πληροφόρησης για Προϊόντα δεν είναι αναγκαίο να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (passcode). 2. Στο κατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Κατάλληλη για τη χώρα περιγραφή και απεικόνιση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του υλικού του οποίου προστατεύονται τα αντιγραφικά δικαιώματα, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και ονομασίες προϊόντων της Amway ή των θυγατρικών της επιχειρήσεων, όπως έχουν ληφθεί αυτολεξεί από τα επίσημα έντυπα της Amway και τα οποία περιέχουν όλες τις απαιτούμενες και κατάλληλες απεικονίσεις εμπορικών σημάτων και αντιγραφικών δικαιωμάτων και όπως έχουν ρητά εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από την Amway. β. Δήλωση που θα αναφέρει ότι τα περιγραφόμενα προϊόντα είναι διαθέσιμα μόνο εντός ορισμένης γεωγραφικής περιοχής και θα καθορίζει ρητά τη γεωγραφική αυτή περιοχή. (Αυτή η γεωγραφική περιοχή θα περιλαμβάνει μόνον τις περιοχές όπου οι δηλώσεις για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα έχουν νομική ισχύ και τα προϊόντα είναι εγγεγραμμένα προς πώληση.) γ. Σύνδεσμοι προς την αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας Amway σχεδιασμένοι για χρήση στην αντίστοιχη αγορά. (3) Ιστοσελίδες Πληροφόρησης για την Επιχειρηματική Ευκαιρία 1. ΟΙ Ιστοσελίδες Πληροφόρησης για την Επιχειρηματική Ευκαιρία πρέπει να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (passcode). 2. Στο κατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική ευκαιρία Amway και ωφέλειες από τη συμμετοχή σε αυτήν. β. Πληροφορίες για την ταυτότητα του ABO στον/ην οποίο/α ανήκει η ιστοσελίδα. γ. Την προσωπική ιστορία του εμφανιζόμενου ABO και προσωπικές σκέψεις σε σχέση με την επιχειρηματική ευκαιρία Amway. δ. Πληροφορίες υποβάθρου και στατιστικού περιεχομένου σχετικά με τις οικονομικές τάσεις, το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και εκτιμήσεις για το μέλλον, συνοδευόμενες με ευκόλως αναγνωρίσιμες και ακριβείς πηγές για τις πληροφορίες αυτές. ε. Γενικές πληροφορίες για το "πώς γίνεται αυτό ή εκείνο" επί τη βάσει του τύπου των δραστηριοτήτων που θα πρέπει ο/η νέος/α 4

5 ABO να αναπτύξει προκειμένου να κτίσει την επιχείρησή του/της. Παραδείγματα περιέχουν το πώς να διενεργούνται παρουσιάσεις προϊόντων και πως να παρουσιάζεται η επιχειρηματική ευκαιρία Amway. στ. Σύνδεσμοι προς της αρχική σελίδα των επίσημων ιστοσελίδων Amway. ζ. Δήλωση που θα αναφέρει ότι η περιγραφόμενη επιχειρηματική ευκαιρία Amway είναι διαθέσιμη μόνον εντός ορισμένης γεωγραφικής περιοχής με δυνατότητες διεθνούς επέκτασης και θα καθορίζει ρητά τη γεωγραφική αυτή περιοχή. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να αναφέρεται ότι η ιστοσελίδα και όλες οι πληροφορίες και το υλικό που προβάλλονται σε αυτήν περιγράφουν την επιχειρηματική ευκαιρία που είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα Η επιχειρηματική ευκαιρία Amway μπορεί να είναι διαθέσιμη σε άλλες χώρες, με κάποιες παραλλαγές που απαιτούνται από την αντίστοιχη νομοθεσία. 3. Στο ακατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: Δυνατότητες λιανικών πωλήσεων προϊόντων Amway εκτός εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια για τις ιστοσελίδες πώλησης. (4) Ιστοσελίδες Πώλησης Προϊόντων 1. Οι ιστοσελίδες πώλησης προϊόντων πρέπει να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (passcode). 2. Γενικές Προϋποθέσεις: Μόνο δηλώσεις για τα χαρακτηριστικά προϊόντων που έχουν ληφθεί αυτολεξεί από εγκεκριμένα έντυπα Amway επιτρέπεται να εμφανίζονται. Δυνατή η χρήση υλικού Amway του οποίου προστατεύονται τα αντιγραφικά δικαιώματα μόνον κατόπιν έγκρισης και άδειας από την Amway. Κάθε εικόνα των διανεμόμενων προϊόντων Amway που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα πρέπει να έχει λάβει ρητά την έγκριση και άδεια της Amway. Κάθε περιγραφή των αναγκαίων και κατάλληλων εμπορικών σημάτων και αντιγραφικών δικαιωμάτων πρέπει να απεικονίζεται καθαρά στην ιστοσελίδα. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν επιτρέπεται να περιέχουν πληροφορίες για την επιχειρηματική ευκαιρία. Δύνανται να αναφέρουν ότι η πώληση προϊόντων από τους/τις ABO ενδέχεται να αποφέρει εισόδημα σε αυτούς ή άλλους ABO επί τη βάσει του Προγράμματος Πωλήσεων και Μάρκετιγκ Amway. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν επιτρέπεται να προσφέρουν προς πώληση άλλα προϊόντα και υπηρεσίες πλην των προϊόντων και υπηρεσιών Amway, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, του Υλικού Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΥΚΕ). Προκειμένου επίσης να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΕΑ Ή ABO ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΑΚΟΜΑ οι ιστοσελίδες αυτές πρέπει να καθορίζουν γεωγραφικά με σαφήνεια το κοινό στο οποίο στοχεύουν και να δηλώνουν ότι τα προϊόντα δεν θα πωλούνται σε χώρες στις οποίες δεν είναι εγγεγραμμένα προς πώληση και δεν συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να αναφέρεται ότι η ιστοσελίδα και όλες οι πληροφορίες, υλικό, προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προβάλλονται σε αυτήν στοχεύουν στην πρόσβαση, πώληση και χρήση μόνο στην Ελλάδα και ότι τα προϊόντα που εμφανίζονται δεν θα πωλούνται σε χώρες στις οποίες δεν είναι εγγεγραμμένα προς πώληση και δεν συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία. 3. Οι ABO υποχρεούνται από τις εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς να παρέχουν ορισμένες ειδικές πληροφορίες στους πελάτες πριν από μια πώληση μέσω διαδικτύου. Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να είναι ακριβής και να παρέχεται κατά τρόπο σαφή και εύκολα προσβάσιμο. Στην αναγκαία πληροφόρηση περιλαμβάνονται (ως παράδειγμα) τα ακόλουθα: α. Η ταυτότητα του/της ABO ως προμηθευτή των προϊόντων, καθώς και η διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του/της, στην οποία ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει τυχόν παράπονα. β. Περιγραφή των προσφερόμενων αγαθών/υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του/της ABO. γ. Η τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων (π.χ. ΦΠΑ). δ. Τα έξοδα παράδοσης, εάν υπάρχουν, και ο τρόπος παράδοσης. ε. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης της πληρωμής. στ. Γνωστοποίηση ότι ο καταναλωτής δικαιούται να αλλάξει γνώμη ως προς την αγορά εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος που αγόρασε χωρίς καμία επιβάρυνση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την καταβολή μόνον του κόστους επιστροφής των αγαθών στον πωλητή (γνωστό ως "δικαίωμα υπαναχώρησης"). ζ. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. η. Η περίοδος (εάν ισχύει κάτι τέτοιο) κατά τη διάρκεια της οποίας ο καταναλωτής οφείλει να αγοράσει το προϊόν προκειμένου να το αποκτήσει σε αυτήν την τιμή και με αυτούς τους όρους. θ. Πληροφορίες για τη μετά-την-πώληση συντήρηση και εγγυήσεις και ι. Στην περίπτωση συμβάσεων για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που θα παρέχονται σε συνεχή ή επαναλαμβανόμενη βάση, η ελάχιστη δυνατή διάρκεια της σύμβασης και ενημέρωση για το πώς δύναται αυτή να λυθεί. Οι ABO μπορούν να παρέχουν όλες τις παραπάνω πληροφορίες προφορικά. Εντούτοις, πρέπει να παρέχονται και εγγράφως στους Πελάτες όχι αργότερα από τη χρονική στιγμή της παραλαβής των προϊόντων που αυτοί αγόρασαν. 4. Επιπλέον, στο κατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Επιγραμμικές (on-line) φόρμες και επιγραμμική (on-line) διεκπεραίωση παραγγελιών σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς που επιτρέπουν στους αγοραστές να εντοπίζουν και διορθώνουν οποιαδήποτε λάθη ή να τροποποιούν την παραγγελία τους, να εκφράζουν μια εσκεμμένη και ενημερωμένη αποδοχή της πώλησης και να διατηρούν πλήρες και ακριβές αρχείο της αγοράς τους. β. Εύκολοι στη χρήση και ασφαλείς μηχανισμοί πληρωμής και πληροφόρησης για το επίπεδο ασφάλειας που οι μηχανισμοί αυτοί παρέχουν σύμφωνα προς τους εφαρμοστέους νόμους και κανονιστικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. γ. Σύνδεσμοι (Links) προς την αρχική σελίδα των επίσημων ιστοσελίδων Amway. Το ακριβές περιεχόμενο της πληροφορίας που απαιτείται να παρέχεται στους καταναλωτές ενδέχεται να διαφέρει σε κάποιο βαθμό από τις εθνικές νομοθεσίες που εφαρμόζουν τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας για τις Πωλήσεις Εξ Αποστάσεως ή τη συναφή εθνική νομοθεσία. Οι ABO οφείλουν πάντοτε να απευθύνονται για συμβουλές σε νομικούς συμβούλους της χώρας τους προκειμένου να διασφαλίζονται ότι οι ιστοσελίδες τους παρέχουν το σύνολο των κατάλληλων πληροφοριών που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία. 5. Στο ακατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Πληροφορίες που περιγράφουν την επιχειρηματική ευκαιρία Amway εκτός εάν πληρούνται επίσης όλα τα κριτήρια που αφορούν στην ιστοσελίδα πληροφόρησης για την επιχειρηματική ευκαιρία. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντος σε αυτή την ιστοσελίδα διπλού σκοπού χωρίς να είναι αναγκασμένος να ενημερωθεί για την επιχειρηματική ευκαιρία. β. Πληροφορίες προϊόντων ή επικλήσεις προσφορών για την αγορά προϊόντων άλλων από τα προϊόντα Amway, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Υλικού Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΥΚΕ). 5

6 V. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Η παράλειψη συμμόρφωσης προς την παρούσα Πολιτική δύναται να αποτελέσει ουσιώδη παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του/ της ABO και τελικώς να οδηγήσει στην καταγγελία της Σύμβασης ABO. Μηδενική Ανοχή θα εφαρμόζεται στους παρακάτω Κανόνες-Κλειδιά: Παραβίαση των Κανόνων αυτών δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή ή καταγγελία της Σύμβασης ABO. Κανόνας Νούμερο Εννέα Ο/Η ABO μπορεί να κάνει χρήση υλικού του οποίου προστατεύονται τα αντιγραφικά δικαιώματα, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων ή οιασδήποτε παραλλαγής που να μην δύναται να προκαλεί σύγχυση με εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα προϊόντος ή υπηρεσίας της Amway ή των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων μόνο σε meta tag ή σε οιονδήποτε εντοπιστή ιστοσελίδας εφόσον έχει ρητά εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την Amway. Κανόνας Νούμερο Ένα Όχι αποστολή ανεπιθύμητων (Spamming) Κανείς ABO δεν επιτρέπεται να στέλνει μη ζητηθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) παρά μόνον εάν ο/η παραλήπτης/ τρια έχει δώσει τη ρητή έγγραφη συναίνεσή του/της στη λήψη τέτοιων μηνυμάτων. Κανόνας Νούμερο Δύο Οι Ιστοσελίδες ABO δεν πρέπει να περιλαμβάνουν δηλώσεις που αφορούν σε εισόδημα ή παραστάσεις σε σχέση με το Πρόγραμμα Πωλήσεων και Μάρκετιγκ εκτός εάν έχουν ρητώς εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την Amway. Κανόνας Νούμερο Τρία Οι Ιστοσελίδες ABO που επιτρέπουν τις επιγραμμικές πωλήσεις προϊόντων (Online Shops) ή την παροχή πληροφοριών για την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway πρέπει να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Κανόνας Νούμερο Τέσσερα Μόνο απαιτήσεις προϊόντων που έχουν ληφθεί αυτολεξεί από το εγκεκριμένο έντυπο υλικό της Amway μπορούν να εμφανίζονται σε τέτοιες ιστοσελίδες. Όλες οι εικόνες προϊόντων που διανέμονται από την Amway καθώς και όλες οι πληροφορίες για τα προϊόντα πρέπει να έχουν εγκριθεί ρητώς από την Amway. Κανόνας Νούμερο Πέντε Το περιεχόμενο κάθε Ιστοσελίδας ABO και οι τυχόν τροποποιήσεις της πρέπει να ελέγχονται και εγκρίνονται από την Amway γραπτώς προ της ανάρτησής της στο Διαδίκτυο. Κανόνας Νούμερο Έξι Οι Ιστοσελίδες ABO πρέπει να συμμορφώνονται με τους Κανόνες Δεοντολογίας Amway και τις Επιχειρηματικές Πολιτικές Amway περιλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής (Website Policy). Κανόνας Νούμερο Επτά Ο/Η ABO οφείλει να μην κάνει χρήση οιουδήποτε υλικού του οποίου προστατεύονται τα αντιγραφικά δικαιώματα, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή των θυγατρικών της επιχειρήσεων, ή οιωνδήποτε παραλλαγών που δύνανται να προκαλέσουν σύγχυση με εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα προϊόντος ή υπηρεσίας της Amway ή των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική του/της διεύθυνση ή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του/της ταχυδρομείου (π.χ. Quickstart.com, amnet.net, Amway 4u.com). Κανόνας Νούμερο Οκτώ Οι Προσωπικές Ιστοσελίδες δεν μπορούν να περιέχουν τα παρακάτω: Διαφήμιση Προϊόντων. Δυνατότητες λιανικής πώλησης των προϊόντων Amway. Πληροφορίες που περιγράφουν την επιχειρηματική ευκαιρία Amway ή πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών. Συνδέσμους (Links) προς οιοδήποτε τμήμα των επίσημων ιστοσελίδων Amway. Παρότρυνση για σύναψη σύμβασης ή παροχή άλλων προσωπικών πληροφοριών από τους θεατές. 6

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Eισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION HOME BEAUTY YO U R B U S I N E S S YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME NUTRITION YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά Όροι και Προϋποθέσεις 1.Γενικά 1.1 Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του YouPick, www.youpick.gr(στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»).ToYouPick είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει προς πώληση,

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ερωτήσεις και Απαντήσεις «Κλειδιά» Δήλωση Ιδιωτικότητας Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 WorldVentures Marketing, LLC Πολιτικές και Διαδικασίες Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Η αποστολή της Εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας.

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 1.1. ΣΚΌΠΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. 1. Ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. 1. Ορισµοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 1. Ορισµοί Οι πωλήσεις των προϊόντων µε την εµπορική επωνυµία «Prada» που πραγµατοποιούνται εξ αποστάσεως µέσω της ιστοσελίδας www.prada.com (εφεξής «Ιστοσελίδα»), διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Beauty Hall σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα http://www.beauty-hall.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «ιστοσελίδα» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο διαδικτυακός τόπος www.i-spirit.gr, το σύνολο των εφαρμογών και των εμπορικών σημάτων και, εν γένει, το υλικό (ενδεικτικώς: κείμενα, γραφικά, εικόνες, σήματα, ηλεκτρονικά αρχεία φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Κώδικας Δεοντολογίας Επικοινωνίας

Κυπριακός Κώδικας Δεοντολογίας Επικοινωνίας Εισαγωγή Ο Κυπριακός Κώδικας («Κώδικας») καταρτίστηκε από τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης («ΦΕΔ»). Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Κύπρου, στον Σύνδεσμο Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την αλήθεια. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007. Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007. Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς,

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η Εταιρεία

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η Εταιρεία ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Όροι. 2. Πληροφορίες και Προϊόντα

1. Όροι. 2. Πληροφορίες και Προϊόντα Το είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «Α ΦΟΙ. Θ. ΡΕΠΠΑ Α.Ε.», που έχει την έδρα του στο Μοναστηράκι Αττικής, στην διεύθυνση Αθηνάς 15 και Κακουργοδικείου 3, στην Ελλάδα. Συμβουλεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του emeis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το emeis.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα