ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ABO YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS NUTRITION HOME BEAUTY BEAUTY HOME NUTRITION BEAUTY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ABO YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS NUTRITION HOME BEAUTY BEAUTY HOME NUTRITION BEAUTY"

Transcript

1 NUTRITION HOME BEAUTY YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME BEAUTY NUTRITION YOUR BUSINESS BEAUTY HOME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ NUTRITION ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ABO

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AMWAY (ABO) Το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε ευρείας χρήσης εμπορικό και επικοινωνιακό δίκτυο, προσφέροντας στους επιχειρηματίες σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες να συναλλάσσονται και να δικτυώνονται με άλλους. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων Amway (ABO) να επωφεληθούν των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο σε ό,τι αφορά στην προώθηση, διανομή και πώληση των προϊόντων Amway η Amway έχει διατυπώσει παρακάτω ορισμένες προϋποθέσεις βασισμένες στους Κανόνες Δεοντολογίας Amway. Η παρούσα Πολιτική είναι εφαρμοστέα κατισχύουσα κάθε προηγούμενης Πολιτικής ως προς το εν λόγω θέμα σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές, στις οποίες οι Θυγατρικές Εταιρείες Amway εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Amway, από την 1η Ιανουαρίου 2010, πλην Ρωσίας και Ηνωμένου Βασιλείου/Ιρλανδίας. Συμπληρώνει μόνο και δεν αντικαθιστά τους Κανόνες Δεοντολογίας Amway ή άλλες Πολιτικές Amway ως και τις σχετικές με το υπ όψιν θέμα συμβατικές προβλέψεις μεταξύ των ABO και της Amway. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε την παρούσα Πολιτική κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 1.3 των Κανόνων Δεοντολογίας Amway. I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ορισμός της Ιστοσελίδας ABO: Κάθε προβολή στο Διαδίκτυο γενομένη από ABO προς υποστήριξη και ανάπτυξη της δικής του/της επιχείρησης Amway. Σημείωση: Ανεξαρτήτως του ποιος κατασκευάζει ή φιλοξενεί Ιστοσελίδα ABO, όλες οι Ιστοσελίδες ABO οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του/της ABO έναντι της Amway, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Κανόνων Δεοντολογίας Amway, των προϋποθέσεων που τίθενται στην παρούσα Πολιτική και όλων των νόμων και κανονισμών που τυγχάνουν εφαρμοστέοι, καθώς και να έχουν εγκριθεί από την Amway γραπτώς πριν από την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο. 2. Έλεγχος και Έγκριση Το συνολικό περιεχόμενο κάθε ιστοσελίδας πρέπει να υποβάλλεται στην, ελέγχεται και εγκρίνεται από την Amway εγγράφως προ της έναρξης προβολής της ιστοσελίδας. Το αυτό ισχύει επίσης σε κάθε τροποποίηση γενόμενη σε εγκεκριμένες ιστοσελίδες. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει όλες τις Ιστοσελίδες ABO για την ακρίβεια του περιεχομένου τους και για το εάν το περιεχόμενό τους είναι εγκεκριμένο και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο εναντίον ABO του/της οποίου/ας η ιστοσελίδα δεν ακολουθεί τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ή άλλες εφαρμοστέες κανονιστικές διατάξεις. II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AMWAY (ABO) Τύποι Ιστοσελίδων ABO Γενική Θεώρηση Οι παρακάτω τύποι ιστοσελίδων δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τους/ τις ABO. Οι λειτουργίες τους πρέπει να συνδυάζονται μέσα στην ίδια ιστοσελίδα εφόσον η συνδυασμένη αυτή ιστοσελίδα πληροί τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους ιστοσελίδων οι οποίες εκπροσωπούνται μέσα σε αυτήν. Για λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου παρακαλούμε ανατρέξατε στο Τμήμα Ειδικές Προϋποθέσεις για συγκεκριμένους τύπους Ιστοσελίδων της παρούσας Πολιτικής. 1. Προσωπική Ιστοσελίδα Οι ABO μπορούν να δημιουργήσουν προσωπική ιστοσελίδα προκειμένου να μοιραστούν την προσωπική τους ιστορία ή πληροφορίες για την επιχείρησή τους και το ιστορικό της προσωπικής τους περίπτωσης με τα πρόσωπα της γραμμής αναδοχής τους και άλλους ενδιαφερόμενους. Αυτού του είδους η ιστοσελίδα στοχεύει στο να βοηθήσει στην οικοδόμηση προσωπικής επικοινωνίας και στη δημιουργία αξιοπιστίας με κάποιον/α που ενδεχομένως ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την επιχειρηματική ευκαιρία. Δεν μπορεί όμως να περιλαμβάνει διαφημίσεις προϊόντων, δυνατότητες λιανικών πωλήσεων, πληροφορίες για την επιχειρηματική ευκαιρία Amway ή πληροφορίες συντήρησης (εκτός εάν υπάρχει ειδική προς τούτο έγκριση ως ορίζεται στο Τμήμα Ειδικές Προϋποθέσεις για συγκεκριμένους τύπους Ιστοσελίδων ). 2. Ιστοσελίδα Πληροφόρησης για Προϊόντα Οι ABO μπορούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδα σχεδιασμένη έτσι που να προκαλεί το ενδιαφέρον σε πιθανούς μελλοντικούς πελάτες για τα προϊόντα Amway. Αυτού του είδους οι ιστοσελίδες στοχεύουν στην υποβοήθηση του/της ABO να μοιραστεί τις πληροφορίες για τα προϊόντα με πιθανούς μελλοντικούς πελάτες. Μπορεί μάλιστα να δηλώνεται ότι οι πωλήσεις προϊόντων Amway και οι υπηρεσίες εκ μέρους των ABO θα αποφέρουν εισόδημα για τον/την ABO σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πωλήσεων και Μάρκετιγκ Amway. 3. Ιστοσελίδα Πληροφόρησης για την Επιχειρηματική Ευκαιρία ΟΙ ABO μπορούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδα σχεδιασμένη έτσι που να προκαλεί το ενδιαφέρον σε πιθανούς μελλοντικούς ABO για την επιχειρηματική ευκαιρία Amway. Αυτού του είδους οι ιστοσελίδες στοχεύουν στην υποβοήθηση πιθανών μελλοντικών ABO να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τη συμμετοχή τους στην επιχειρηματική ευκαιρία Amway. Ως τέτοιες, επιτρέπεται να προσφέρουν μόνον στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την Amway και την επιχειρηματική ευκαιρία Amway. 4. Ιστοσελίδα Πωλήσεων Προϊόντων Οι ABO μπορούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδα σχεδιασμένη για την πώληση προϊόντων Amway. 5. Άλλοι Τύποι Ιστοσελίδων ΟΙ ABO δύνανται να αναπτύξουν άλλους τύπους ιστοσελίδων για χρήση στα πλαίσια λειτουργίας της ανεξάρτητης επιχείρησης Amway αυτών μόνον κατόπιν ρητής έγκρισης της Amway. Οι Ιστοσελίδες Γραμμής Αναδοχής θα υποβάλλονται σε ιδιαίτερη εξέταση προς εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 2

3 III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ABO ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. 1. Συμμόρφωση προς τους Κανόνες Προκειμένου να διασφαλίζεται συμμόρφωση προς τους Κανόνες Δεοντολογίας Amway, οι ABO οφείλουν να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους τους κανόνες και πολιτικές της αγοράς όπου απευθύνεται η ιστοσελίδα τους ως και της οικείας τους αγοράς, οι οποίοι αφορούν: α. Διαφημιστικές πρακτικές (ιδίως ενότητα 9) β. Γνωριμία με την επιχείρηση Amway (ιδίως ενότητα 8) γ. Παρουσίαση των προϊόντων Amway (ιδίως ενότητα 4) δ. Άμεσες πρακτικές μάρκετιγκ (ενότητες 4 και 8) ε. Χρήση του ΥΚΕ (ενότητα 7 & Πολιτική ΥΚΕ) στ. Χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επωνυμιών, σημάτων και αντιγραφικών δικαιωμάτων της Amway (ενότητα 9) ζ. Απόρρητο και εμπιστευτικότητα (Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Amway). 2. Έλεγχος περιεχομένου Ιστοσελίδας Οι ABO οφείλουν να αποστέλλουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους στην τοπική θυγατρική εταιρεία. Τούτο μπορεί να γίνεται μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή ταχυδρομείου ή με την παροχή μιας εμπιστευτικής διεύθυνσης URL στην οποία το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους θα μπορεί να ελεγχθεί. 3. Χρήση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Amway Οι ABO δύνανται να χρησιμοποιούν μόνον στοιχεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας Amway σύμφωνα με την ενότητα 9 των Κανόνων Δεοντολογίας. Επιπλέον προϋποθέσεις τίθενται αναφορικά με τις κάτωθι ιστοσελίδες: α. Εμπιστευτική διεύθυνση URL και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ο/Η ABO δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση οιουδήποτε υλικού που αποτελεί αντικείμενο αντιγραφικών δικαιωμάτων, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή θυγατρικών της επιχειρήσεων, ή οιασδήποτε παραλλαγής που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή επιχειρήσεων της στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του/της ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της (π.χ. Quickstart.com, Amway4u.com). β. Εντοπιστές Ιστοσελίδων/ Ετικέτες αναζητήσεων Metaδεδομένων (meta tag) Ο/Η ABO δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση υλικού που αποτελεί αντικείμενο αντιγραφικών δικαιωμάτων, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή θυγατρικών της επιχειρήσεων, ή οιασδήποτε παραλλαγής που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή θυγατρικών της επιχειρήσεων σε ετικέτες αναζητήσεων Metaδεδομένων (Meta tag) ή οιονδήποτε άλλον εντοπιστή ιστοσελίδας παρά μόνον εάν έχει ρητώς εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την Amway. 4. Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις (URL) και Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Oι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) δεν πρέπει να είναι απατηλές ή παραπλανητικές ή να παραβιάζουν τους Κανόνες Δεοντολογίας Amway (π.χ. Ezmoney.com, USA.com, Nosellingrequired.com). 5. Ορθές Επιχειρηματικές Πρακτικές Όπως ήδη προβλέπεται στις ενότητες 4 και 8 των Κανόνων Δεοντολογίας Amway, οι ABO δεν επιτρέπεται να κάνουν καμία αναφορά ή να παραλείπουν αναφορά προς εξυπηρέτηση της ή σε σχέση με την Επιχείρηση Amway και την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway, η οποία, αναλόγως του πλαισίου και των περιστάσεων, δεν είναι αληθής, ακριβής και κατάλληλη. Αναφορές σε Προϊόντα Amway μπορούν να λαμβάνονται μόνον αυτολεξεί από το επίσημο έντυπο της Amway και τις επίσημες Ιστοσελίδες Amway που στοχεύουν και έχουν εγκριθεί προς χρήση στην αντίστοιχη αγορά. Οι ιστοσελίδες ABO μπορούν να περιλαμβάνουν δηλώσεις που αφορούν σε εισόδημα ή παραστάσεις σχετικές με το Πρόγραμμα Πωλήσεων και Μάρκετιγκ μόνον εφόσον έχουν ρητώς εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την Amway. Οι ιστοσελίδες ABO δεν πρέπει να παρασύρουν άτομα σε χρήση της ιστοσελίδας αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ότι η ιστοσελίδα πραγματεύεται μια επιχειρηματική ευκαιρία ή προϊόντα τα οποία προσφέρει η Amway, αλλά αυτό θα πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα στην ιστοσελίδα. Οι ABO δεν πρέπει να χρησιμοποιούν στις ιστοσελίδες τους γλώσσα που αντανακλά αρνητικά στην επιχειρηματική ευκαιρία Amway. 6. Μη Εταιρικά Προϊόντα, Υπηρεσίες ή Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Προϊόντα ή υπηρεσίες άλλα πλην των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από την Amway δεν πρέπει να προσφέρονται, παρουσιάζονται ή πωλούνται σε ιστοσελίδες ABO, άμεσα ή έμμεσα μέσω διαφημιστικού μηνύματος (banner), συνδέσμου (link) ή περιθωρίου (frame). 7. Πληροφορίες για Πελάτη, ABO Κάτωθεν στη Γραμμή Αναδοχής, και Χρήστη Ιστοσελίδας Οι ABO πρέπει να περιλαμβάνουν στις ιστοσελίδες τους κατάλληλη δήλωση περί εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Amway και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Αυτό ενδέχεται να κάνει τους/τις ABO να αναζητήσουν νομικό σύμβουλο για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές τους για την προστασία του απορρήτου είναι σύμφωνες με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε μια ιστοσελίδα πρέπει να ζητούνται τόσες προσωπικές πληροφορίες για τον θεατή όσες χρειάζονται για να στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτούς που λειτουργούν την ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που οι ιστοσελίδες ΑΒΟ προσφέρουν στους θεατές την ευκαιρία να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στους κατόχους των ιστοσελίδων, η ιστοσελίδα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι η χρήση της δυνατότητας αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος θα παρέχει αυτομάτως στον/ην ΑΒΟ την απαντητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του θεατή. Η ιστοσελίδα πρέπει επίσης να αναφέρει ρητώς ότι η απαντητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιείται μόνο για να απαντά ο/η ABO στις ερωτήσεις του θεατή και για κανέναν απολύτως άλλο σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση του θεατή. Συνακόλουθα, ο/η ΑΒΟ πρέπει να μείνει πιστός/ή στη δέσμευσή του/της να μην κάνει χρήση της απαντητικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του θεατή για άλλο σκοπό εκτός του να απαντήσει στα ερωτήματά του. 8. Σύνδεσμοι (Links) σε άλλες ιστοσελίδες Οι προσωπικές ιστοσελίδες ABO δεν επιτρέπεται να παρέχουν σύνδεση με κανένα τμήμα της επίσημης ιστοσελίδας Amway. Άλλες ιστοσελίδες ABO δύνανται να παρέχουν σύνδεση προς α. την Αρχική Σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας Amway. Σύνδεσμοι εις βάθος (Deep links) ή σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες δεν επιτρέπονται), και β. Εγκεκριμένες ιστοσελίδες Γραμμής Αναδοχής και ιστοσελίδες πληροφόρησης για την επιχειρηματική ευκαιρία, κατόπιν ρητής έγγραφης έγκρισης της Amway. 3

4 9. Δημιουργία πλαισίων (framing) Η δημιουργία πλαισίων (framing) στις επίσημες ιστοσελίδες Amway ή τρίτου απαγορεύεται. 10. Πνευματική Ιδιοκτησία τρίτου Οι ABO δεν μπορούν να κάνουν χρήση υλικού που προστατεύεται με αντιγραφικά δικαιώματα, εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας, σήματος υπηρεσιών ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου άνευ προηγούμενης γραπτής έγκρισης και/ή άδειας από τον φορέα του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. O/Η ABO παραμένει μόνος/η υπεύθυνος/η για όλα τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν παραβιάσεις τρίτων προσώπων ή άλλες απαιτήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας έναντι του/της ABO, της Amway, των θυγατρικών της επιχειρήσεων ή οποιοδήποτε άλλο μέρος σχετίζεται ή προκύπτει από τη χρήση ή κακή χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. O/Η ABO απαλλάσσει την Amway και τις θυγατρικές της επιχειρήσεις από κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, έξοδα και ζημίες που θα προκληθούν ή θα προκύψουν από οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση. 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία Oι ABO θα πρέπει να ορίζουν ξεκάθαρα το δίκαιο που θα διέπει τα ζητήματα σχετικά με τις ιστοσελίδες και τις συναλλαγές που θα διενεργούνται με βάση τις ιστοσελίδες αυτές. 12. Προστασία Κωδικού Πρόσβασης (Passcode) Ιστοσελίδες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης οφείλουν να ζητούν από το χρήστη την παροχή κωδικού πρόσβασης, πριν από την είσοδο στην ιστοσελίδα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος να μην μπορεί να καθοριστεί εύκολα από τρίτα απρόσκλητα πρόσωπα. H σελίδα εισόδου πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ανάγκες εισόδου (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικούς αριθμόυς ABO και/ή κωδικό πρόσβασης), καθώς και μια εισαγωγική παράγραφο σε επιβεβαίωση του χρήστη ότι βρίσκεται στη σωστή ιστοσελίδα. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να εμφανίζεται για τα άτομα που συναντούν δυσκολίες. H σελίδα εισόδου δεν μπορεί να περιέχει κωδικούς αριθμούς ABO ή κωδικούς πρόσβασης κατά τρόπο που να επιτρέπει στον τυχαίο θεατή να αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Oι ABO μπορούν να χορηγούν κωδικό πρόσβασης σε πιθανούς μελλοντικούς ABO μόνο σε πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις ή σε κατ' ιδίαν προσωπικές επαφές όπως σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, ταχυδρομική αλληλογραφία ή μέσω προσωπικών (και ασφαλών) ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με τα οποία το πρόσωπο ζητά τον κωδικό πρόσβασης και ο/η ABO του παρέχει τον κωδικό αυτό στα πλαίσια απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος. Κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να χορηγούνται μέσω αυτόματων μηχανισμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως αυτοματοποιημένες γραμμές υπογραφών ή θεμάτων (signature lines ή subject lines). Κανείς/Καμία ABO δεν μπορεί να διαδίδει έναν κωδικό πρόσβασης ή μια ηλεκτρονική διεύθυνση URL από μια ιστοσελίδα ABO πριν από την τελική γραπτή έγκριση της ιστοσελίδας από την Amway. 13. Επικαιροποίηση Ιστοσελίδων Όλες οι ιστοσελίδες ABO πρέπει να επικαιροποιούνται. Η επικαιροποίηση αυτή θα πραγματοποιείται τακτικά ή όπως απαιτούν οι εξελίξεις και η ιστοσελίδα ABO θα πρέπει να περιέχει δήλωση της ημερομηνίας τελευταίας επικαιροποίησής της. Οι τροποποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην Amway για έλεγχο και έγκριση πριν από τη δημοσίευσή τους. IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO (1) Προσωπική Ιστοσελίδα 1. Στο κατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Το όνομα και η περιοχή του/της ABO (χώρα/νομό/περιοχή). β. H προσωπική ιστορία του/της ABO. γ. Το επίπεδο επιτυχίας του/της ABO. δ. Προσωπικές δηλώσεις σχετικά με την επιχειρηματική ευκαιρία Amway. ε. Φωτογραφία του/της ABO που θα εμφανίζεται στην προσωπική ιστοσελίδα. στ. Καλλιτεχνικά στοιχεία που επαυξάνουν τον επιχειρηματικό χαρακτήρα της προσωπικής ιστοσελίδας και για τα οποία ο κάτοχος της προσωπικής ιστοσελίδας έχει όλα τα δικαιώματα και τις άδειες χρήσης τους στην ιστοσελίδα. ζ. Ακουστικός/Οπτικός χαιρετισμός από τον/την ABO. η. Μία γενική δήλωση ότι η επιχειρηματική ευκαιρία αφορά στην εγχώρια αγορά του/της ABO με κάποιες ευκαιρίες για διεθνή επέκταση. 2. Στο ακατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Διαφημίσεις προϊόντων. β. Δυνατότητες λιανικής πώλησης προϊόντων Amway. γ. Λεπτομερείς πληροφορίες που περιγράφουν την επιχειρηματική ευκαιρία Amway ή πληροφορίες υπηρεσιών. δ. Συνδέσμους (Links) προς οιοδήποτε τμήμα των επίσημων ιστοσελίδων Amway. (2) Ιστοσελίδες Πληροφόρησης για Προϊόντα 1. Οι Ιστοσελίδες Πληροφόρησης για Προϊόντα δεν είναι αναγκαίο να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (passcode). 2. Στο κατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Κατάλληλη για τη χώρα περιγραφή και απεικόνιση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του υλικού του οποίου προστατεύονται τα αντιγραφικά δικαιώματα, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και ονομασίες προϊόντων της Amway ή των θυγατρικών της επιχειρήσεων, όπως έχουν ληφθεί αυτολεξεί από τα επίσημα έντυπα της Amway και τα οποία περιέχουν όλες τις απαιτούμενες και κατάλληλες απεικονίσεις εμπορικών σημάτων και αντιγραφικών δικαιωμάτων και όπως έχουν ρητά εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από την Amway. β. Δήλωση που θα αναφέρει ότι τα περιγραφόμενα προϊόντα είναι διαθέσιμα μόνο εντός ορισμένης γεωγραφικής περιοχής και θα καθορίζει ρητά τη γεωγραφική αυτή περιοχή. (Αυτή η γεωγραφική περιοχή θα περιλαμβάνει μόνον τις περιοχές όπου οι δηλώσεις για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα έχουν νομική ισχύ και τα προϊόντα είναι εγγεγραμμένα προς πώληση.) γ. Σύνδεσμοι προς την αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας Amway σχεδιασμένοι για χρήση στην αντίστοιχη αγορά. (3) Ιστοσελίδες Πληροφόρησης για την Επιχειρηματική Ευκαιρία 1. ΟΙ Ιστοσελίδες Πληροφόρησης για την Επιχειρηματική Ευκαιρία πρέπει να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (passcode). 2. Στο κατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική ευκαιρία Amway και ωφέλειες από τη συμμετοχή σε αυτήν. β. Πληροφορίες για την ταυτότητα του ABO στον/ην οποίο/α ανήκει η ιστοσελίδα. γ. Την προσωπική ιστορία του εμφανιζόμενου ABO και προσωπικές σκέψεις σε σχέση με την επιχειρηματική ευκαιρία Amway. δ. Πληροφορίες υποβάθρου και στατιστικού περιεχομένου σχετικά με τις οικονομικές τάσεις, το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και εκτιμήσεις για το μέλλον, συνοδευόμενες με ευκόλως αναγνωρίσιμες και ακριβείς πηγές για τις πληροφορίες αυτές. ε. Γενικές πληροφορίες για το "πώς γίνεται αυτό ή εκείνο" επί τη βάσει του τύπου των δραστηριοτήτων που θα πρέπει ο/η νέος/α 4

5 ABO να αναπτύξει προκειμένου να κτίσει την επιχείρησή του/της. Παραδείγματα περιέχουν το πώς να διενεργούνται παρουσιάσεις προϊόντων και πως να παρουσιάζεται η επιχειρηματική ευκαιρία Amway. στ. Σύνδεσμοι προς της αρχική σελίδα των επίσημων ιστοσελίδων Amway. ζ. Δήλωση που θα αναφέρει ότι η περιγραφόμενη επιχειρηματική ευκαιρία Amway είναι διαθέσιμη μόνον εντός ορισμένης γεωγραφικής περιοχής με δυνατότητες διεθνούς επέκτασης και θα καθορίζει ρητά τη γεωγραφική αυτή περιοχή. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να αναφέρεται ότι η ιστοσελίδα και όλες οι πληροφορίες και το υλικό που προβάλλονται σε αυτήν περιγράφουν την επιχειρηματική ευκαιρία που είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα Η επιχειρηματική ευκαιρία Amway μπορεί να είναι διαθέσιμη σε άλλες χώρες, με κάποιες παραλλαγές που απαιτούνται από την αντίστοιχη νομοθεσία. 3. Στο ακατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: Δυνατότητες λιανικών πωλήσεων προϊόντων Amway εκτός εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια για τις ιστοσελίδες πώλησης. (4) Ιστοσελίδες Πώλησης Προϊόντων 1. Οι ιστοσελίδες πώλησης προϊόντων πρέπει να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (passcode). 2. Γενικές Προϋποθέσεις: Μόνο δηλώσεις για τα χαρακτηριστικά προϊόντων που έχουν ληφθεί αυτολεξεί από εγκεκριμένα έντυπα Amway επιτρέπεται να εμφανίζονται. Δυνατή η χρήση υλικού Amway του οποίου προστατεύονται τα αντιγραφικά δικαιώματα μόνον κατόπιν έγκρισης και άδειας από την Amway. Κάθε εικόνα των διανεμόμενων προϊόντων Amway που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα πρέπει να έχει λάβει ρητά την έγκριση και άδεια της Amway. Κάθε περιγραφή των αναγκαίων και κατάλληλων εμπορικών σημάτων και αντιγραφικών δικαιωμάτων πρέπει να απεικονίζεται καθαρά στην ιστοσελίδα. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν επιτρέπεται να περιέχουν πληροφορίες για την επιχειρηματική ευκαιρία. Δύνανται να αναφέρουν ότι η πώληση προϊόντων από τους/τις ABO ενδέχεται να αποφέρει εισόδημα σε αυτούς ή άλλους ABO επί τη βάσει του Προγράμματος Πωλήσεων και Μάρκετιγκ Amway. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν επιτρέπεται να προσφέρουν προς πώληση άλλα προϊόντα και υπηρεσίες πλην των προϊόντων και υπηρεσιών Amway, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, του Υλικού Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΥΚΕ). Προκειμένου επίσης να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΕΑ Ή ABO ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΑΚΟΜΑ οι ιστοσελίδες αυτές πρέπει να καθορίζουν γεωγραφικά με σαφήνεια το κοινό στο οποίο στοχεύουν και να δηλώνουν ότι τα προϊόντα δεν θα πωλούνται σε χώρες στις οποίες δεν είναι εγγεγραμμένα προς πώληση και δεν συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να αναφέρεται ότι η ιστοσελίδα και όλες οι πληροφορίες, υλικό, προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προβάλλονται σε αυτήν στοχεύουν στην πρόσβαση, πώληση και χρήση μόνο στην Ελλάδα και ότι τα προϊόντα που εμφανίζονται δεν θα πωλούνται σε χώρες στις οποίες δεν είναι εγγεγραμμένα προς πώληση και δεν συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία. 3. Οι ABO υποχρεούνται από τις εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς να παρέχουν ορισμένες ειδικές πληροφορίες στους πελάτες πριν από μια πώληση μέσω διαδικτύου. Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να είναι ακριβής και να παρέχεται κατά τρόπο σαφή και εύκολα προσβάσιμο. Στην αναγκαία πληροφόρηση περιλαμβάνονται (ως παράδειγμα) τα ακόλουθα: α. Η ταυτότητα του/της ABO ως προμηθευτή των προϊόντων, καθώς και η διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του/της, στην οποία ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει τυχόν παράπονα. β. Περιγραφή των προσφερόμενων αγαθών/υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του/της ABO. γ. Η τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων (π.χ. ΦΠΑ). δ. Τα έξοδα παράδοσης, εάν υπάρχουν, και ο τρόπος παράδοσης. ε. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης της πληρωμής. στ. Γνωστοποίηση ότι ο καταναλωτής δικαιούται να αλλάξει γνώμη ως προς την αγορά εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος που αγόρασε χωρίς καμία επιβάρυνση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την καταβολή μόνον του κόστους επιστροφής των αγαθών στον πωλητή (γνωστό ως "δικαίωμα υπαναχώρησης"). ζ. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. η. Η περίοδος (εάν ισχύει κάτι τέτοιο) κατά τη διάρκεια της οποίας ο καταναλωτής οφείλει να αγοράσει το προϊόν προκειμένου να το αποκτήσει σε αυτήν την τιμή και με αυτούς τους όρους. θ. Πληροφορίες για τη μετά-την-πώληση συντήρηση και εγγυήσεις και ι. Στην περίπτωση συμβάσεων για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που θα παρέχονται σε συνεχή ή επαναλαμβανόμενη βάση, η ελάχιστη δυνατή διάρκεια της σύμβασης και ενημέρωση για το πώς δύναται αυτή να λυθεί. Οι ABO μπορούν να παρέχουν όλες τις παραπάνω πληροφορίες προφορικά. Εντούτοις, πρέπει να παρέχονται και εγγράφως στους Πελάτες όχι αργότερα από τη χρονική στιγμή της παραλαβής των προϊόντων που αυτοί αγόρασαν. 4. Επιπλέον, στο κατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Επιγραμμικές (on-line) φόρμες και επιγραμμική (on-line) διεκπεραίωση παραγγελιών σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς που επιτρέπουν στους αγοραστές να εντοπίζουν και διορθώνουν οποιαδήποτε λάθη ή να τροποποιούν την παραγγελία τους, να εκφράζουν μια εσκεμμένη και ενημερωμένη αποδοχή της πώλησης και να διατηρούν πλήρες και ακριβές αρχείο της αγοράς τους. β. Εύκολοι στη χρήση και ασφαλείς μηχανισμοί πληρωμής και πληροφόρησης για το επίπεδο ασφάλειας που οι μηχανισμοί αυτοί παρέχουν σύμφωνα προς τους εφαρμοστέους νόμους και κανονιστικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. γ. Σύνδεσμοι (Links) προς την αρχική σελίδα των επίσημων ιστοσελίδων Amway. Το ακριβές περιεχόμενο της πληροφορίας που απαιτείται να παρέχεται στους καταναλωτές ενδέχεται να διαφέρει σε κάποιο βαθμό από τις εθνικές νομοθεσίες που εφαρμόζουν τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας για τις Πωλήσεις Εξ Αποστάσεως ή τη συναφή εθνική νομοθεσία. Οι ABO οφείλουν πάντοτε να απευθύνονται για συμβουλές σε νομικούς συμβούλους της χώρας τους προκειμένου να διασφαλίζονται ότι οι ιστοσελίδες τους παρέχουν το σύνολο των κατάλληλων πληροφοριών που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία. 5. Στο ακατάλληλο περιεχόμενο περιλαμβάνονται: α. Πληροφορίες που περιγράφουν την επιχειρηματική ευκαιρία Amway εκτός εάν πληρούνται επίσης όλα τα κριτήρια που αφορούν στην ιστοσελίδα πληροφόρησης για την επιχειρηματική ευκαιρία. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντος σε αυτή την ιστοσελίδα διπλού σκοπού χωρίς να είναι αναγκασμένος να ενημερωθεί για την επιχειρηματική ευκαιρία. β. Πληροφορίες προϊόντων ή επικλήσεις προσφορών για την αγορά προϊόντων άλλων από τα προϊόντα Amway, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Υλικού Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΥΚΕ). 5

6 V. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Η παράλειψη συμμόρφωσης προς την παρούσα Πολιτική δύναται να αποτελέσει ουσιώδη παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του/ της ABO και τελικώς να οδηγήσει στην καταγγελία της Σύμβασης ABO. Μηδενική Ανοχή θα εφαρμόζεται στους παρακάτω Κανόνες-Κλειδιά: Παραβίαση των Κανόνων αυτών δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή ή καταγγελία της Σύμβασης ABO. Κανόνας Νούμερο Εννέα Ο/Η ABO μπορεί να κάνει χρήση υλικού του οποίου προστατεύονται τα αντιγραφικά δικαιώματα, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων ή οιασδήποτε παραλλαγής που να μην δύναται να προκαλεί σύγχυση με εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα προϊόντος ή υπηρεσίας της Amway ή των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων μόνο σε meta tag ή σε οιονδήποτε εντοπιστή ιστοσελίδας εφόσον έχει ρητά εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την Amway. Κανόνας Νούμερο Ένα Όχι αποστολή ανεπιθύμητων (Spamming) Κανείς ABO δεν επιτρέπεται να στέλνει μη ζητηθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) παρά μόνον εάν ο/η παραλήπτης/ τρια έχει δώσει τη ρητή έγγραφη συναίνεσή του/της στη λήψη τέτοιων μηνυμάτων. Κανόνας Νούμερο Δύο Οι Ιστοσελίδες ABO δεν πρέπει να περιλαμβάνουν δηλώσεις που αφορούν σε εισόδημα ή παραστάσεις σε σχέση με το Πρόγραμμα Πωλήσεων και Μάρκετιγκ εκτός εάν έχουν ρητώς εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την Amway. Κανόνας Νούμερο Τρία Οι Ιστοσελίδες ABO που επιτρέπουν τις επιγραμμικές πωλήσεις προϊόντων (Online Shops) ή την παροχή πληροφοριών για την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway πρέπει να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Κανόνας Νούμερο Τέσσερα Μόνο απαιτήσεις προϊόντων που έχουν ληφθεί αυτολεξεί από το εγκεκριμένο έντυπο υλικό της Amway μπορούν να εμφανίζονται σε τέτοιες ιστοσελίδες. Όλες οι εικόνες προϊόντων που διανέμονται από την Amway καθώς και όλες οι πληροφορίες για τα προϊόντα πρέπει να έχουν εγκριθεί ρητώς από την Amway. Κανόνας Νούμερο Πέντε Το περιεχόμενο κάθε Ιστοσελίδας ABO και οι τυχόν τροποποιήσεις της πρέπει να ελέγχονται και εγκρίνονται από την Amway γραπτώς προ της ανάρτησής της στο Διαδίκτυο. Κανόνας Νούμερο Έξι Οι Ιστοσελίδες ABO πρέπει να συμμορφώνονται με τους Κανόνες Δεοντολογίας Amway και τις Επιχειρηματικές Πολιτικές Amway περιλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής (Website Policy). Κανόνας Νούμερο Επτά Ο/Η ABO οφείλει να μην κάνει χρήση οιουδήποτε υλικού του οποίου προστατεύονται τα αντιγραφικά δικαιώματα, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway ή των θυγατρικών της επιχειρήσεων, ή οιωνδήποτε παραλλαγών που δύνανται να προκαλέσουν σύγχυση με εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα προϊόντος ή υπηρεσίας της Amway ή των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική του/της διεύθυνση ή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του/της ταχυδρομείου (π.χ. Quickstart.com, amnet.net, Amway 4u.com). Κανόνας Νούμερο Οκτώ Οι Προσωπικές Ιστοσελίδες δεν μπορούν να περιέχουν τα παρακάτω: Διαφήμιση Προϊόντων. Δυνατότητες λιανικής πώλησης των προϊόντων Amway. Πληροφορίες που περιγράφουν την επιχειρηματική ευκαιρία Amway ή πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών. Συνδέσμους (Links) προς οιοδήποτε τμήμα των επίσημων ιστοσελίδων Amway. Παρότρυνση για σύναψη σύμβασης ή παροχή άλλων προσωπικών πληροφοριών από τους θεατές. 6

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές Χρήσιμες συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές των εορτών Τις αγορές του από ηλεκτρονικά καταστήματα πραγματοποιεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το PrintJobOffers

Τι είναι το PrintJobOffers Τι είναι το PrintJobOffers To PrintJobOffers -ή PJO για συντομία- είναι ένας πρωτοποριακός μηχανισμός ζητήσεων / προσφορών με τη μέθοδο του κλειστού διαγωνισμού, διαθέτοντας ένα αυτοματοποιημένο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της L OREAL HELLAS Α.Ε. που είναι αφιερωμένη στα εμπορικά σήματα L Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, Shu

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Paixnidiaxl.gr

Όροι Χρήσης της Paixnidiaxl.gr Όροι Χρήσης της Paixnidiaxl.gr Εισαγωγή Στο δικτυακό τόπο www.paixnidiaxl.gr (από εδώ και στο εξής Ιστοσελίδα) μπορείτε να παίζετε παιχνίδια, να εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο και να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ορίζεται: Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου internet χωρίς να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης B2Green. Έννοιες

Όροι χρήσης B2Green. Έννοιες Έννοιες Πύλη: ο δικτυακός τόπος b2green.gr Πλατφόρμα b2green.gr: είναι το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που φιλοξενούνται στην Πύλη συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών των Επαγγελματιών,

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΣ.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014 Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC (η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμεύεται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα