INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο"

Transcript

1 Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1

2 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε ησλ παξαγόκελσλ Αζηηθώλ Σηεξεώλ/Οηθηαθώλ Απνξξηκκάησλ (Α.Σ.Α.), ηδηαίηεξα ζηηο κεγαινππόιεηο Σηελ Ειιάδα παξάγνληαη εκεξεζίσο πεξίπνπ ηόλνη απνξξηκκάησλ, πεξίπνπ 5,5 εθαηνκκύξηα ηόλνη εηεζίσο Σηελ Αηηηθή παξάγνληαη εκεξεζίσο ηόλνη απνξξηκκάησλ, πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκύξηα ηόλνη εηεζίσο 2

3 Αηηηθή ΗΜΕΡΑ Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Αηηηθήο θαηαιήγεη ζηνλ ήδε ππεξθνξεζκέλν ΥΤΣΑ ησλ Άλσ Ληνζίσλ, κε ππνιεηπνκέλε δηάξθεηα δσήο 2 ρξόληα Ένα ελάσιζηο μέπορ ( ηόνοι εηηζίωρ) επεξεπγάζονηαι ζηο ΕΜΑΚ Άνω Λιοζίων Τα πποϊόνηα καηαλήγοςν ζηο ΦΥΤΑ, ωρ αποππίμμαηα, καθώρ δεν βρίζκοσν εμπορική εκμεηάλλεσζη Τα ςπόλοιπα αποππίμμαηα διαηίθενηαι ανεξέλεγκηα ζε τωμαηερές (ΧΑΔΑ), για ηιρ οποίερ η Ελλάδα πληπώνει κάθε μέπα για ηην κάθε μία από αςηέρ 3

4 H Αηηηθή ρξεηάδεηαη κηα κνλάδα πνπ: Να είλαη πεξηβαιινληηθά θηιηθή Να ρσξνζεηείηαη θνληά ή κέζα ζηελ πόιε Να δηαρεηξίδεηαη κεγάιεο πνζόηεηεο απνξξηκκάησλ Να αμηνπνηεί ην ελεξγεηαθό πεξηερόκελν ησλ απνξξηκκάησλ Να εθαξκόδεη δνθηκαζκέλε ηερλνινγία Να δίλεη ηειηθή ιύζε ζηα απνξξίκκαηα, ρσξίο λα παξάγεη ππνπξντόληα Να ηθαλνπνηεί ηηο νδεγίεο ηεο Ε.Ε. 4

5 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Ειιάδα 5

6 ρεδηαζκόο γηα ηελ Αηηηθή 6

7 ρεδηαζκόο γηα ηε Θεζζαινλίθε 7

8 Bulgaria Romania Poland Cyprus Czech Republic Greece Slovakia Hungary Slovenia Estonia Ireland Portugal Spain United Kingdom Finland Italy EU27 France Luxembourg Austria Denmark Sweden Belgium Netherlands Germany INTRAKAT 100% Επξσπατθή Εκπεηξία 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landfill Recycling Composting Incineration *Eurostat 2007 Πξσηνπόξεο ρώξεο ζηελ εθαξκνγή κεζόδσλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο είλαη ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Δαλία, ε Ειβεηία, ε Οιιαλδία θαη ε νπεδία 8

9 Επξσπατθή Εκπεηξία 9

10 Μνλάδεο Θεξκηθήο Επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ ζηε Γεξκαλία & ζην Παξίζη 72 ππάξρνπζεο + 7 ππό ζρεδηαζκό Μνλάδεο ζηε Γεξκαλία 23 ππάξρνπζεο Μνλάδεο γύξσ από ην Παξίζη 10

11 Μόλε κέζνδνο γηα ηελ Αηηηθή Θεξκηθή Επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ κε ηαπηόρξνλε παξαγσγή ελέξγεηαο Μνλάδα WtE, Isseane, Παξίζη (ζην θέληξν ηεο πόιεο, 2ρικ από ηνλ Πύξγν ηνπ Άηθει) 11

12 Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα Μεζόδνπ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Μείσζε ηνπ βάξνπο ησλ ηεξεώλ Απνξξηκκάησλ θαηά 75-80% θαη θαηά 90% ηνπ όγθνπ ηνπο Πιήξεο απνπζία παζνγόλσλ παξαγόλησλ πάζεο θύζεσο Δπλαηόηεηα θάιπςεο κεγάισλ πόιεσλ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Απαίηεζε ειαθξώο απμεκέλσλ πιεζπζκώλ πόιεσλ Απμεκέλν Κόζηνο Καηαζθεπήο θαη Κόζηνο Λεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή Δπλαηόηεηα παξαγσγήο αηκνύ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( kwh/ton) Τηνζέηεζε ηερλνινγίαο από Επξσπατθή Έλσζε σο βέιηηζηε Απαίηεζε κηθξώλ εθηάζεσλ γηα εγθαηαζηάζεηο (40-60 ζηξέκκαηα) 12

13 Πξόηαζε γηα Αζήλα Μνλάδα ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ κέζσ θαύζεο, ύζηεξα από αλαθύθισζε, δπλακηθόηεηαο ηνλ/έηνο 13

14 Πξόηαζε γηα Θεζζαινλίθε Μνλάδα ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ κέζσ θαύζεο, ύζηεξα από αλαθύθισζε, δπλακηθόηεηαο ηνλ/έηνο 14

15 Ελεξγεηαθή παξαγσγή / Αζήλα Δπλακηθόηεηα (tpa) Υπόιεηκκα πξνο ηαθή (tpa) Παξαγόκελε ειεθηξηθή Ιζρύο (MW) Αξηζκόο Καηνίθσλ ειεθηξνδόηεζεο Πξόηαζε ΑΣΑ Πξόηαζε ΑΣΑ SRF/RDF

16 Έζνδα κνλάδαο 1. Τέινο δηάζεζεο-εηζόδνπ ησλ απνξξηκκάησλ (Gate fee): Αληίζηνηρεο δπλακηθόηεηαο κνλάδεο: αλά ηόλν Σήκεξα ν ΦΥΤΑ Άλσ Ληνζίσλ έρεη θόζηνο: αλά ηόλν Σπλεπώο ην θόζηνο αλά δεκόηε από 25 εηεζίσο ζήκεξα, ζα γίλεη 30 εηεζίσο κε ηε κέζνδν WtE, έρνληαο ιύζεη νινθιεξσηηθά ην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 2. Αληηζηαζκηζηηθά νθέιε γηα ην Δήκν: Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή ελέξγεηα Παξνρή αηκνύ γηα ηειεζέξκαλζε ην ρεηκώλα ή/θαη δπλαηόηεηα ηειεςύμεο ην θαινθαίξη 16

17 ύγθξηζε ηεο Πξόηαζεο ΕΔΚΝΑ κε ηελ απεπζείαο θαύζε απνξξηκκάησλ Τν SRF δελ ζπλαπνηεθξώλεηαη ζηελ ελεξγνβόξν βηνκεραλία (όπσο γίλεηαη θαη κε ην RDF), άξα ζα ρξεηαζηεί έλα λέν, δεύηεξν εξγνζηάζην θαύζεο κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ηνπ (θαύζε) θαη ηελ εθηξνπή από ηε δηάζεζε ηνπ ζε ΦΥΤΑ. Σπλεπώο ην πεξηβαιινληηθό, ηερληθό θαη νηθνλνκηθό όθεινο είλαη κεδεληθό έλαληη ηεο απ επζείαο θαύζεο ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. 17

18 ύγθξηζε Σερλνινγηώλ 18

19 πκπεξάζκαηα (1/2) Επηβάιιεηαη ε άκεζε απεμάξηεζε από ηνπο ΥΤΣΑ θαη ηνπο παξάλνκνπο ΥΑΔΑ Απνθπγή εκηηειώλ ιύζεσλ θαη αδηέμνδσλ πξαθηηθώλ ηνπ παξειζόληνο Απνθπγή πεηξακάησλ ζε κε δνθηκαζκέλεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο δεπηεξνγελώλ πξντόλησλ ή όπσο νη ζηαζώηεο ηνπο ηα νλνκάδνπλ, επεμεξγαζκέλσλ δεπηεξνγελώλ θαπζίκσλ πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο Η ζεξκηθή επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ κε ηαπηόρξνλε παξαγσγή ελέξγεηαο απνηειεί ηε κόλε νινθιεξσκέλε ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Ειιάδα Η ελεξγεηαθή παξαγσγή από αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο 19

20 πκπεξάζκαηα (2/2) Η INTRAKAT ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο επαηζζεζία θαη ζηνρεύεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε γηα ηελ Ειιάδα κέζνδν δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία κε παξαγσγή ελέξγεηαο Η ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηε SUEZ ENVIRONNEMENT (ιεηηνπξγία 52 κνλάδσλ WtE δηεζλώο), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηερλνγλσζία ηεο INTRAKAT ζηελ πινπνίεζε βηνκεραληθώλ έξγσλ πςειήο ηερλνινγίαο, κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ βηώζηκεο, ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθέο ιύζεηο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν ηνκέαο ζηελ Ειιάδα. 20

21 Επραξηζηνύκε INTRAKAT 19ν ρικ Λεσθ. Παηαλίαο Μαξθνπνύινπ Παηαλία T: , F: E: Web: 21

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 54 124 Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ

Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ Ημεπίδα Πολςηεσνείος Κπήηηρ Ανηαγωνιζηικόηηηα ηηρ Φωηοβοληαϊκήρ Δνέπγειαρ ζηην Δςπώπη Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007

Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007 Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007 Μίληος Παύλοσ Miltos Pavlou Διεσθσνηής HLHR-KEMO Εθνικό Παραηηρηηήριο για ηο Ραηζιζμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Σηη ζημερινή εποτή η παροτή επαρκούς ηλεκηρικής ενέργειας, αποηελεί βαζικό ταρακηηριζηικό ηης ζύγτρονης κοινωνίας. Η παραγωγή ηης όμως ζήμερα, αποηελεί μια από

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η Μνλάδα Απνηέθξσζεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ ιεηηνπξγεί λόκηκα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η Μνλάδα Απνηέθξσζεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ ιεηηνπξγεί λόκηκα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 12/04/2013 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΔΡΑ: Άνηερζεν 6 και Μωραΐηη 90, 115 25 Αθήνα ηει.:213-214 8317-8, Fax: 210-6777238 Email :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015.

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 215. ΥΗΜΙΚΗ ΟΞΔΙΓΧΗ ΜΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ FENTON ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΧΝ Κανελλόποσλος Γ., Μπαραμπούηη Δ.Μ., Μάη.

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Επιλογζσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων για τον Ζλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομζνου του Θερμοκθπίου LIFE 09 ENV GR 294 / WASTE-C-CONTROL Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Κοηάνθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΙΝHΣΗΡΩΝ DIESEL Dual Fuel System (DFS) Σύζηεκα ηαπηόρξνλεο ηξνθνδνζίαο Diesel / CNG γηα θηλεηήξεο νρεκάησλ ελαθπού & βαπέωρ ηύπος www.gpagas.com Φςζικό Αέπιο CNG (Compressed

Διαβάστε περισσότερα