ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

2 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... Error! Bookmark not defined. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Συνέχιση Δραστηριότητας Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Ενοποίηση Συναλλαγματικές μετατροπές Μισθώσεις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Δεσμευμένες καταθέσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Δάνεια Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Συμβόλαια για έργα υπό εκτέλεση Συμφωνίες Παραχώρησης Διανομή μερισμάτων Επιχορηγήσεις Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες Αναταξινομήσεις και στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

3 3.2 Διαχείριση Κεφαλαίων Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές Σημαντικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε κοινοπραξίες που ενοποιούνται με την αναλογική μέθοδο Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Δεσμευμένες καταθέσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο & Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο Λοιπά αποθεματικά Δάνεια Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Έξοδα ανά κατηγορία Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα /έξοδα - καθαρά Παροχές σε εργαζομένους Φόρος εισοδήματος Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Ανειλημμένες υποχρεώσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αναπροσαρμογές κονδυλίων Λοιπές σημειώσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

4 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, αποτελεί θυγατρική του Ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» καθώς και τον βραχίονα αυτού στον τομέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Η Εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία έργων διαχείρισης απορριμμάτων και στην παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy). Η Εταιρεία διατηρεί ηγετική θέση στην Ελλάδα στην Κύπρο, παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα στη Γερμανία ενώ εκτελεί έργα και έχει υπογεγραμμένες συμβάσεις σε έξι ακόμη χώρες. Σημειώνεται, πως η εταιρεία μέσω των Γερμανικών θυγατρικών της Herhof GmbH και Helector GmbH κατέχει διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων με αποτέλεσμα να δύναται να προσφέρει πλήρως καθετοποιημένες λύσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις και ανάγκες απαιτητικών αγορών / πελατών. Διευρύνοντας την δραστηριότητά της και αναζητώντας νέες αγορές η Εταιρεία έχει μέχρι σήμερα επιδείξει σημαντική τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς: Κατασκευής και λειτουργίας μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και μολυσματικών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: o Κατασκευή & λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου ετήσιας δυναμικότητας 215,000 τόνων, o Κατασκευή, χρηματοδότηση & λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ στο Osnabrueck-Γερμανίας ετήσιας δυναμικότητας 105,000 τόνων, o Κατασκευή μονάδας διαχείρισης ΑΣΑ στο Trier-Γερμανίας ετήσιας δυναμικότητας 215,000 τόνων, o Κατασκευή ΚΔΑΥ στο Δήμο Φυλής και Κορωπίου ετήσιας δυναμικότητας (αθροισιτκά) 175,000 τόνων o Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) Άνω Λιοσίων, o Λειτουργία αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική). Κατασκευής και διαχείρισης ΧΥΤΑ και συναφών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: o Κατασκευή ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων o Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ-Φυλής, o Κατασκευή ΧΥΤΑ-Μαυροράχης Θεσσαλονίκης, o Κατασκευή ΧΥΤΑ Ταγαράδων o Κατασκευή ΧΥΤΑ Πάφου, o Κατασκευή & λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) Πάφου, o Κατασκευή & λειτουργία ΜΕΣ Άνω Λιοσίων - Φυλής. o Κατασκευή ΜΕΣ Ταγαράδων o Κατασκευή ΜΕΣ Μαυροράχης o Κατασκευή του έργου Construction of Balikesir Solid Waste Management Project Contract 2008TR16IPR001-02/WKS/12 στην επαρχία της Προύσας στην Τουρκία σε κοινοπραξία με την εταιρεία «GOKSIN Insaat Gida Elektrik Turizm Bilisim vw Tuketim Mallari Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Sti» Ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ΑΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: o Κατασκευή, χρηματοδότηση & λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας αξιοποιώντας βιοαέριο προερχόμενο από τους ΧΥΤΑ Άνω Λιόσιων και Φυλής μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΒΕΑΛ ΑΕ Συνολική Δυναμικότητα 23.5 MW (η μεγαλύτερη μονάδα στην Ευρώπη), o Κατασκευή, χρηματοδότηση & λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας αξιοποιώντας βιοαέριο προερχόμενο από το ΧΥΤΑ Ταγαράδων - Συνολική Δυναμικότητα 5 MW, o Ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 7.8 MW στη περιφέρεια Δωδεκανήσου μέσω της θυγατρικής ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ. 4

5 Παράλληλα η Εταιρεία υλοποιεί πιλοτικά και ερευνητικά προγράμματα υπό την αιγίδα επιδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα οποία αναζητείται εμπειρία σε νέες εφαρμογές με μελλοντική προστιθέμενη αξία από την εξέλιξή τους σε επιχειρηματικά σχέδια. Η λειτουργία και η ανάπτυξη της εταιρείας δεν είναι τόσο διακριτή στις παραπάνω κατηγορίες, όσο συνεργατική και αλληλοσυμπληρούμενη και κάθε φορά πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων κατά περίπτωση εταιρικών σχημάτων στα οποία η εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο και τη διαχείριση. Για το λόγο αυτό η συνολική δράση και ανάπτυξή της αποτυπώνεται καλύτερα μέσω των ενοποιημένων οικονομικών της μεγεθών. ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ Εντός του έτους υπεγράφησαν οι κάτωθι συμβάσεις: Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπραξία με την ΑΚΤΩΡ ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το έργο έργο Implementation of Phase II of the project Integrated system of solid waste treatment facilities of Sofia Municipality Design and Construction of a Mechanical Biological Treatment (MBT) Plant for processing waste and production of Refuse Derived Fuel, in connection with implementation of the project DIR , co-financed through Operational Programme Environment στη Σόφια προϋπολογισμού άνω των 75 εκατ.. Το έργο αφορά την μελέτη και κατασκευή μονάδας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου δυναμικότητας τόνων. Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπραξία με τη σλοβενική εταιρεία RIKO d.o.o, ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το έργο Regional center for waste management of Dolenjska Region Phase II (design, construction and trial operation) στη Σλοβενία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας δυναμικότητας τόνων ετησίως εκ των οποίων τόνοι θα αποτελούν προδιαλεγμένα βιοαποδομήσιμα απόβλητα. Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 25,5 εκατ.. Η HERHOF GmbH. ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το έργο Μονάδα αναερόβιας χώνευσης στην πόλη Heppenheim με ενσωματωμένη μονάδα αερόβιας επεξεργασίας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10,05 εκ.. Η HERHOF GmbH ανέλαβε την επέκταση της μονάδας στο Ulsen που είχε ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2012, με την από ενεργοποίηση του option από την πλευρά του πελάτη, όπως είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση του έργου, με την πρόσθετη κατασκευή 3 νέων κουτιών αναερόβιας τεχνολογίας. Το συνολικό αντίτιμο για την κατασκευή τους ανέρχεται στο ποσό του 1,01 εκ.. Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοιν/ξία με την LANDTEK ΕΠΕ, τον Σεπτέμβριο 2013 ανέλαβε την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού προσφοράς 1,9 εκ. Εντός του έτους ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι κάτωθι συμβάσεις: 1. Η Σύμβαση κατασκευής (turnkey) που είχε αναληφθεί από το κοινοπρακτικό σχήμα Helector GmbH Herhof GmbH μονάδας αερόβιας & αναερόβιας χώνευσης στην περιοχή Dorpen της Γερμανίας, (Biomass fermentation plant for the landfill site Dörpen, design and construction services) 2. Η Σύμβαση με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΒΔ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» (ΧΥΤΑ Μαυροράχης) 5

6 Εντός του 2013 η Εταιρεία συνέχισε την εκτέλεση των κάτωθι κατασκευαστικών έργων που είχαν συμβατικοποιηθεί πρότερα της 1/1/2013 : Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κροατία, επαρχία Primorsko Goranska,(έργο mariscina) δυναμικότητας 100,000 τόνων ετησίως Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κροατία, επαρχία Istria, (έργο Kastijun), δυναμικότητας 90,000 τόνων ετησίως Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Εγκατάστασης Στερεών Αποβλήτων: Σύστημα συλλογής βιοαερίου του ΧΥΤΑ και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ghabawi, Amman, Ιορδανία (ενδεικτική δυναμικότητα 6 MW) Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δουρούτης Κατασκευή Α Φάσης 2 ου Χ.Υ.Τ.Α Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής Κατασκευή Κυττάρων Β2-Β3-Β5-Β6 Β Φάσης 2 ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής Απρόσκοπτα συνεχίστηκαν οι συμβάσεις λειτουργίας των κάτωθι έργων που είχαν συμβατικοποιηθεί πρότερα της 1/1/2013: Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην πόλη του Osnabrueck, δυναμικότητας 105,000 τόνων ετησίως Λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και διάθεσης Απορριμμάτων των Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου, δυναμικότητας 210,000 τόνων ετησίως Λειτουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ενέργειας αξιοποιούμενου βιοαερίου από τους ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων & Φυλής, με δυναμικότητα μονάδας 23,5 MW Λειτουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ενέργειας αξιοποιούμενου βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ Ταγαράδων, με δυναμικότητα μονάδας 5 MW Υπηρεσίες Υποστήριξης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής του Ε.Μ.Α. - Άνω Λιόσια Αττικής, δυναμικότητας 253,800 τόνων ετησίως Λειτουργία αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής και του Διαμετακομιστικού Σταθμού Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου, δυναμικότητας 75,000 τόνων ετησίως Λειτουργία και Συντήρηση Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Πάφου, δυναμικότητας 230 m 3 ανά ημέρα Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 3 ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Χαλκιδικής, δυναμικότητας 130,000 m 3 ετησίως Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 2 ης Διοικητικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, δυναμικότητας 501,000 m 3 ετησίως. Εξελίξεις προέκυψαν και στα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, καθώς η προώθηση των διαγωνισμών για την κατασκευή μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων σε Αττική, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Πάτρα, Ηλεία, Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα συνολικού ύψους άνω των 1,5 δις (σε όρους προεξοφλημένων αμοιβών διαθεσιμότητας) αποτελεί κύρια προτεραιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών: 1. Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ανακηρύχθηκε μειοδότης και προσωρινός ανάδοχος του έργου (υπό την μορφή ΣΔΙΤ) «σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων Δ. Μακεδονίας», δυναμικότητας τόνων ετησίως. 2. Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ κατέθεσαν Δεσμευτική Προσφορά αναφορικά με τον διαγωνισμό έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για τη διαχείριση των απορριμμάτων Πελοποννήσου, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία μονάδας / μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων ενδεικτικής δυναμικότητας τόνων απορριμμάτων 6

7 ετησίως. Το σχήμα στο οποίο συμμετείχε η ΗΛΕΚΤΩΡ αναδείχθηκε Δεύτερος σε Κατάταξη Διαγωνιζόμενος. 3. Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συμμετείχαν στον ανταγωνιστικό διάλογο του διαγωνισμό έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.», δυναμικότητας τόνων ετησίως ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του Το σχήμα στο οποίο συμμετείχε η ΗΛΕΚΤΩΡ αναδείχθηκε Δεύτερος σε Κατάταξη Διαγωνιζόμενος. 4. Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συμμετείχε στην Β.Ι Φάση (Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο) του διαγωνισμού έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ενδεικτικής δυναμικότητας τόνων ετησίως. Ο 1 ος Κύκλος Διαλόγου ολοκληρώθηκε την 19/3/ Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συμμετείχαν στην Α Φάση (προεπιλογή) αναφορικά με τον διαγωνισμό έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής με Σ.Δ.Ι.Τ.», δυναμικότητας τόνων ετησίως. Στις 23/9/13 κοινοποιήθηκε στην Κοινοπραξία μας η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ αναφορικά με την προεπιλογή της Ένωσης Εταιρειών στη Β Φάση του Διαγωνισμού. Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (Β1 Φάση) ξεκίνησε την 25/9/13 ενώ ο 1 ος Κύκλος Διαλόγου ολοκληρώθηκε την 6 η Νοεμβρίου Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συμμετείχαν στην Α Φάση (προεπιλογή) αναφορικά με τον διαγωνισμό έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής με Σ.Δ.Ι.Τ.», δυναμικότητας τόνων ετησίως. Στις 12/11/13 κοινοποιήθηκε στην Κοινοπραξία μας η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ αναφορικά με την προεπιλογή της Ένωσης Εταιρειών στη Β Φάση του Διαγωνισμού. Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (Β1 Φάση) ξεκίνησε την 9/12/ Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συμμετείχαν στην Α Φάση (προεπιλογή) αναφορικά με τον διαγωνισμό έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια) με Σ.Δ.Ι.Τ.», δυναμικότητας τόνων ετησίως. Στις 12/11/13 κοινοποιήθηκε στην Κοινοπραξία μας η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ αναφορικά με την προεπιλογή της Ένωσης Εταιρειών στη Β Φάση του Διαγωνισμού. 8. Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συμμετείχαν στην Α Φάση (προεπιλογή) αναφορικά με τον διαγωνισμό έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Φυλή) με Σ.Δ.Ι.Τ.», δυναμικότητας τόνων ετησίως. Στις 6/12/13 κοινοποιήθηκε στην Κοινοπραξία μας η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ αναφορικά με την προεπιλογή της Ένωσης Εταιρειών στη Β Φάση του Διαγωνισμού. 9. Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συμμετείχαν στην Α Φάση (προεπιλογή) αναφορικά με τον διαγωνισμό έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας», δυναμικότητας τόνων ετησίως. Στις 2/9/13 κοινοποιήθηκε στην Κοινοπραξία μας η απόφαση του Δήμου Πατρών αναφορικά με την προεπιλογή της Ένωσης Εταιρειών στη Β Φάση του Διαγωνισμού. Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (Β1 Φάση) ξεκίνησε την 1/10/ Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συμμετείχαν στην Α Φάση (προεπιλογή) αναφορικά με τον διαγωνισμό έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», δυναμικότητας τόνων ετησίως. Στις 21/10/13 κοινοποιήθηκε στην Κοινοπραξία μας η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αναφορικά με την προεπιλογή της Ένωσης Εταιρειών στη Β Φάση του 7

8 Διαγωνισμού. Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (Β1 Φάση) ξεκίνησε την 23/10/13. Ο 1 ος Κύκλος Διαλόγου ολοκληρώθηκε την 5 η Δεκεμβρίου Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συμμετείχαν στην Α Φάση (προεπιλογή) αναφορικά με τον διαγωνισμό έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», δυναμικότητας τόνων ετησίως. 12. Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. συμμετείχε στην Α Φάση (προεπιλογή) για το έργο «Design, Construction, Financing, Operation and Maintenance of the Jerusalem Municipal Solid Water Treatment Plant», δυναμικότητας 370,000 τόνων ετησίως Πέραν των ανωτέρω η Εταιρεία προχώρησε στην κατάθεση προσφορών για τα παρακάτω έργα : 1. «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Χανίων - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε. Μ. Α. Κ.) Χανίων» 2. «Selection of the technology supplier and contractor for the mixed municipal waste treatment in Maribor» Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Παρά τις αντίξοες συνθήκες στην Ελλάδα, το 2013 ήταν για την ΗΛΕΚΤΩΡ μια αρκετά καλή χρονιά λαμβάνοντας υπόψη το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον καθώς και μερικά έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα που έλαβαν χώρα το Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 89,63 εκατ. αυξημένα κατά 14,8% σε σχέση με τα ενοποιημένα έσοδα ύψους 78,07 εκατ. του Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση της κατασκευής των έργων στην Κροατία και την Ιορδανία, γεγονότα που όμως αντισταθμίστηκαν μερικώς από την μείωση του κύκλου εργασιών από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 10,82 εκ., μειωμένα κατά 32,2% σε σχέση με πέρυσι που ήταν 15,97 ενώ το αντίστοιχο λειτουργικό περιθώριο κέρδους μειώθηκε και ανήλθε σε 12,1% έναντι 20,4% στην προηγούμενη χρήση. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα σημειώνονται στην επόμενη παράγραφο. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 11,55 εκ. μειωμένα κατά 24,9% σε σχέση με τα 15,38 εκ. της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του ομίλου για το 2013 επηρεάστηκαν σημαντικά από: 1) Την πρόβλεψη για χορήγηση έκπτωσης σε υλοποίηση του νόμου 4254/2014 που επέβαλε αναδρομική διαγραφή στις απαιτήσεις των παραγωγών ΑΠΕ μέσω έκδοσης εκπτωτικού τιμολογίου για τα έσοδα 1,2 μηνών του 2013 (ήτοι με 10% επί των εσόδων του 2013). Το γεγονός αυτό επηρέασε τα προ φόρων αποτελέσματα αρνητικά κατά 1.962,4 χιλ. (1.515,0 χιλ την θυγατρική ΒΕΑΛ, 160,3 χιλ την θυγατρική ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και 287,1 χιλ. την ΗΛΕΚΤΩΡ) 2) Από την έκτακτη εισφορά για όλο το έτος που επιβλήθηκε στα έσοδα από πώληση ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (~ 2.700,1 χιλ. ). 3) Την πρόταση για μερική διαγραφή επί των απαιτήσεων που έχουν οι Κοιν/ξίες λειτουργίας των μονάδων του ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ και του ΕΜΑΚ από τον ΕΔΣΝΑ, σε συνδυασμό και με την άσκηση των δικαιωμάτων για παράταση των λειτουργιών των 2 εν λόγω μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων σε ποσοσστά 10% και 15% με συνέπεια να μειωθούν τα προ φόρων αποτελέσματα του έτους κατά 740,6 χιλ. και 2.641,6 χιλ. αντίστοιχα. 8

9 Αντίστοιχα τα αποτελέσματα του ομίλου για το 2012 είχαν επηρεαστεί σημαντικά από: 1) Τις ζημιές που προέκυψαν στα έργα Dorpen & Ulzen (~ 2.5 εκατ.) 4) Την επιβάρυνση κατά 1,1 εκατ. από τη απομείωση της αξίας του ακινήτου της Helector GmbH το οποίο στην συνέχεια μεταβιβάστηκε στην ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 5) Από την αναδρομική επιβολή (από 1/7/12) έκτακτης εισφοράς στα έσοδα από πώληση ανανεώσιμης ενέργειας (~ 1.1 εκατ. ). 6) Την ζημιά από πώληση της ΕΠΑΝΑ, την απομείωση της υπεραξίας στην θυγατρική ΔΟΑΛ και λοιπές λογιστικές αναπροσαρμογές που αφορούσαν τη χρήση 2011 ύψους σωρευτικά 1,0 εκατ.. 7) Προβλέψεις απομείωσης και διαγραφές απαιτήσεων ύψους 0,94 εκ.. Τα καθαρά κέρδη χρήσης (μετά από φόρους) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 7,046,982 (2012: Ευρώ ) και της Εταιρείας σε (2012: Ευρώ ). Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, συνέπεια της κερδοφορίας και της πολιτικής μη διανομής μερίσματος (η οποία τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), αυξήθηκαν από 62,56 εκ. σε 66,93 εκ.. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου (εξαιρώντας το ποσό που αναλογεί στις μη ελέγχουσες συμμετοχές) αυξήθηκαν από 80,18 εκ. σε 88,01εκ.. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην κερδοφορία του Ομίλου. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός σε ενοποιημένη βάση μειώθηκε από 4,04 εκ. σε 3,3 εκ. και στο σύνολο του αποτελείται από τις δόσεις των επόμενων 12 μηνών των μακροπρόθεσμων δανείων που έχουν συνάψει επιμέρους θυγατρικές για την εξυπηρέτηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός επίσης μειώθηκε από 13,37 εκ. σε 10,30 εκ., λόγω της αποπληρωμής των τακτών δόσεων δανείων που είχαν συναφθεί για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων θυγατρικών. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά την και παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: Ενοποιημένα Στοιχεία 31-Δεκ Δεκ-12 Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα * Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Κεφαλαίων Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης - - 9

10 *Στα συνολικά Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του 2013 (ευρώ ) έχουν προστεθεί οι Δεσμευμένες καταθέσεις (ευρώ ). Αντίστοιχα, στα συνολικά Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του 2012 (ευρώ ) έχουν προστεθεί οι Δεσμευμένες καταθέσεις (ευρώ ). Ο υπολογισμός του δείκτη κεφαλαιακής μόχλευσης την και την 31/12/2012 δεν έχει εφαρμογή καθώς ο Όμιλος διαθέτει καθαρά διαθέσιμα. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισμού (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισμός). Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο μητρικής ανήλθαν σε -4,13 εκ. (εκροές) ενώ σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 3,76 εκ. (εισροές). Για το 2012 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 9,83 εκ. (εισροή) για την Μητρική και 13,12 εκ. για τον Όμιλο (εισροή). Εντός του έτους 2013 η μητρική εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4172 άρθρο 72. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υλοποιήθηκε με την έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας 10,22 ανά μετοχή. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ Την 23/1/2014 κηρύχθηκε το Πέρας Διαλόγου αναφορικά με το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» Την 24/1/2014 ανακοινώθηκε η προεπιλογή του κοινοπρακτικού σχήματος που συμμετέχει η Εταιρεία με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στο διαγωνισμό για το Έργο Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Την 29η Ιανουαρίου 2014 η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ κατέθεσαν Δεσμευτική Προσφορά αναφορικά με τον διαγωνισμό έργου ΣΔΙΤ με ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.», δυναμικότητας τόνων ετησίως. Το σχήμα στο οποίο συμμετείχε η ΗΛΕΚΤΩΡ αναδείχθηκε Δεύτερος σε Κατάταξη Διαγωνιζόμενος. Την 17/2/2014 κηρύχθηκε το Πέρας Διαλόγου αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής με Σ.Δ.Ι.Τ.» 10

11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Α. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Οι προοπτικές για τον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων είναι θετικές. Ο όμιλος της ΗΛΕΚΤΩΡ έχει ήδη μακροχρόνιες συμβάσεις που δημιουργούν ένα σταθερό κύκλο εργασιών (της τάξης των ~ 60 εκατ. ετησίως) και επιπλέον το ανεκτέλεστο υπόλοιπο από κατασκευαστικά έργα ανέρχεται σε περίπου 285 εκατ.. Η ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του θέματος διαχείρισης απορριμμάτων γίνεται επιτακτικότερη λόγω της επικείμενης επιβολής δυσβάσταχτων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διατήρηση παράνομων χωματερών. Κατά συνέπεια αναμένεται σύντομα η προκήρυξη μεγάλων έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει κυρίως λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας. Εκτός από την Ελλάδα που όπως προαναφέρθηκε δημοπρατούνται ή είναι στη διαδικασία δημοπράτησης πάνω από 12 έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 2.1 δις σε όρους προεξοφλημένων αμοιβών διαθεσιμότητας για τη διαχείριση περίπου 2 εκατ. τόνων απορριμμάτων ετησίως, η ΗΛΕΚΤΩΡ στοχεύει πλέον και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού όπως η Κύπρος, όπου αναμένεται η δημοπράτηση νέων έργων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Έμφαση δίνεται και στις Βαλκανικές χώρες και κυριότερα στην Κροατία (όπου ήδη η Εταιρεία εκτελεί 2 συμβάσεις), Σλοβενία, Βουλγαρία, Σερβία και Αλβανία ενώ η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα και στις αγορές της Ιορδανίας και Τουρκίας. Στη Γερμανία γίνεται επίσης προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της σε χώρες μέλη ή υπό ένταξη στην ΕΕ οι οποίες έχουν εξασφαλίσει πόρους για την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων. Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τους ΧΥΤΑ και τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων είναι μεγάλος κίνδυνος για την ανάπτυξη του κλάδου διαχείρισης απορριμμάτων, όπως επίσης και οι χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο Όμιλος ελέγχεται από τη «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εγκατεστημένη στην Ελλάδα), η οποία κατέχει το 94,44% των μετοχών της μητρικής εταιρείας. Από το υπόλοιπο ποσοστό το 5% των μετοχών κατέχει ο Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Λεωνίδας Μπόμπολας. 11

12 Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 1-Ιαν έως 1-Ιαν έως 31-Δεκ Δεκ Δεκ Δεκ-12 α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Πωλήσεις προς θυγατρικές Πωλήσεις προς συγγενείς Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη Πωλήσεις προς κοινοπραξίες β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Αγορές από θυγατρικές Αγορές από συγγενείς Αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη Αγορές από κοινοπραξίες γ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

13 31-Δεκ Δεκ Δεκ Δεκ-12 δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις) Απαιτήσεις από θυγατρικές Απαιτήσεις από συγγενείς Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη Απαιτήσεις από κοινοπραξίες ε) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις) Υποχρεώσεις προς θυγατρικές Υποχρεώσεις προς συγγενείς Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη Υποχρεώσεις κοινοπραξιών στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης η) Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 13

14 31-Δεκ Δεκ Δεκ Δεκ-12 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Χρηματοδοτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι κατά την διάρκεια της χρήσης Αποπληρωμές κατά την διάρκεια της χρήσης Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου θ) Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Χρηματοδοτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι κατά την διάρκεια της χρήσης Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

15 Μετά την ανωτέρω επισκόπηση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και τις επεξηγήσεις ως εντεταλμένη Διοίκηση, σας καλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και την Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση

16 16

17 17 17

18 18

19 19

20 20

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094003954.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094003954 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» Α.Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122132799000 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ETHΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθμ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (Ν 3556/2007, άρθρο 4) AΘHNA ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. AP.M.A.E: 2443/06/B/86/23 ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712/01 ΝΤ/Β/86/654 ΕΔΡΑ : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284,

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 094509258 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 38843/03/Β/97/34(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Σ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» την 24 η Μαρτίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08)

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «FRACASSO HELLAS Α.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» την 24 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα