ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες 228

2 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑ 4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ- ΤΑΣ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας 4.1 ΜΕΤΡΟ Προγράµµατα προώθησης της Ισότητας των φύλων µε έµφαση στην υποστήριξη της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Όλη η χώρα ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕ ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Μαθήτριες/τες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σπουδαστές/τριες αρχικής επαγγελ- µατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 2 Ανθρώπινοι Πόροι 25 Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ.. ΤΟΥ ΜΕ- Σε χιλ. ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ Α- ΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΥ %Σ.Κ. %.. %Σ.Κ. %. Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) ,4 83,7 2,1 ηµόσια απάνη (..) ,4 83,7 83,7 2,1 2,1 Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΚΤ) ,6 75% Εθνική ηµόσια απάνη ,9 25% Ιδιωτική Συµµετοχή ανεισµός 229

3 Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η πολιτική για την προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων στο σχολείο, µιας πολιτικής που συνδέεται άµεσα µε την κοινωνική Ισότητα, τις ισότιµες σχέσεις των φύλων και τη δηµοκρατία. Για το λόγο αυτό η Πολιτεία θεσπίζει µέτρα, σχεδιάζει και οργανώνει παρεµβάσεις, προκειµένου να επιτευχθεί : α) η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των κοριτσιών µέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα (στερεότυπα, πρότυπα ρόλων) β) η ενσωµάτωση της πολιτικής της Ισότητας των δύο φύλων στο περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, κλπ. Παρ όλα τα σηµαντικά θεσµικά µέτρα για την κατοχύρωση της Ισότητας, υ- πάρχει ακόµη ανάγκη για πρόσθετα και συµπληρωτικά µέτρα, γιατί πολλές µελέτες αποδεικνύουν ότι παρά τη δυναµική παρουσία του γυναικείου φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις καλές επιδόσεις και την επιτυχία τους στις εξετάσεις, η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία δεν έχει αλλάξει σηµαντικά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Οι όποιες ανισότητες και διακρίσεις µπορούν να αντιµετωπισθούν και να διορθωθούν µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα, γιατί το σχολείο από χώρος διατήρησης και αναπαραγωγής σεξιστικών κοινωνικών στερεοτύπων µπορεί να µετεξελιχθεί σε χώρo καταπολέµησης των διακρίσεων αυτών. Η έρευνα, αλλά και όλα τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι κάθε φορά που οι µαθήτριες βρίσκονται αντιµέτωπες µε διλήµµατα επιλογών, παίρνουν αποφάσεις που σε υψηλό ποσοστό συνδέονται µε την τυπική γυναικεία εργασία. Επιλέγουν επαγγέλµατα που προωθούν παραδοσιακές ως προς το φύλο συµπεριφορές, χωρίς να εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική αυτονοµία, υψηλή θέση στην επαγγελµατική ιεραρχία και πρόσβαση στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Το φαινόµενο γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό στην περίπτωση της επιλογής ειδικοτήτων στην τεχνική εκπαίδευση, στην µεταλυκειακή κατάρτιση και στην επιλογή κλάδων πανεπιστηµιακών σπουδών. 230

4 Η σύγχρονη βιβλιογραφία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σύνδεση του σχολείου µε την αγορά εργασίας και στο ρόλο που αυτό διαδραµατίζει στις µεταβατικές διαδικασίες των νεαρών ατόµων από την εφηβεία στην ενηλικίωση, από την εκπαίδευση στην επαγγελµατική ζωή, προσδιορίζοντας τις προσδοκίες τους και την αντίληψή τους για τον µελλοντικό τους προορισµό ως ενηλίκων ατόµων. Θεωρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ρόλος του σχολείου είναι καταλυτικός και επηρεάζει µε δραµατικό τρόπο την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα εξακολουθεί να προσανατολίζει τις νεαρές γυναίκες προς σπουδές και επαγγέλµατα που χαρακτηρίζονται ως τυπικά γυναικεία, ανεξάρτητα από τη ζήτηση που αυτά έχουν στην αγορά εργασίας. το σχολείο και τα διδακτικά προγράµµατα δεν δίνουν αρκετή έµφαση σε θέµατα που αφορούν την ισότητα των φύλων και την ενηµέρωση για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, στον καταµερισµό της εργασίας και των οικογενειακών ρόλων κατά φύλα και στο µοντέλο της γυναίκας που συµµετέχει ισότιµα στον επαγγελµατικό χώρο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι πραγµατοποιήθηκε ένα πρόγραµµα ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέµατα Ισότητας σε πολλές Περιφέρειες της Ελλάδος. Το πρόγραµµα αυτό παρακολούθησαν 154 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ πρέπει να σχεδιαστούν αποτελεσµατικές στρατηγικές και παρεµβάσεις, που θα επιτρέπουν τη διάχυση του προβληµατισµού της Ισότητας, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στο µαθητικό και σπουδαστικό πληθυσµό, µε στόχο να επέλθει βελτίωση της θέσης των γυναικών στον επαγγελµατικό χώρο και να προωθηθεί η Ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας. 231

5 Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΚΤΕΣ Γ1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ Κύριος στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της Ισότητας των δύο φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Θα εκτελεστούν Πράξεις, οι οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του Μέτρου και οι οποίες επικεντρώνονται στα ακόλουθα : Στην επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, ώστε να µπορούν να εντοπίζουν την ανισότητα των φύλων στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και τις σχολικές τάξεις, να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους µε επιστηµονικό τρόπο και να παρεµβαίνουν µε στόχο την ισότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία Στη χρήση εκπαιδευτικών δοµών (σταθµούς και κέντρα συµβουλευτικής, επαγγελµατικό προσανατολισµό κλπ.) όπου θα παρέχονται υπηρεσίες για την αποτελεσµατική προώθηση των ισότιµων σχέσεων των φύλων και θα φροντίζουν σε συλλογικό και ατοµικό επίπεδο τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των κοριτσιών. Στην παραγωγή διδακτικού υλικού που θα παρουσιάζει µια νέα οπτική για τις σχέσεις των δύο φύλων στην ιστορία και τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα και στη µελέτη των σχολικών βιβλίων µε στόχο τη διατύπωση προτάσεων για αλλαγές ή/και προσθήκες έτσι ώστε να προωθείται η έννοια της ισότητας των φύλων φέρνοντας στο επίκεντρο της διδασκαλίας θέµατα τα ο- ποία αναφέρονται στις γυναίκες, τη ζωή τους, τις αξίες που πολιτισµικά θεωρούνται γυναικείες, τη γυναικεία εµπειρία γενικά. Στην εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα περιέχουν νέες θε- µατικές προσεγγίσεις µέσα από τη νέα οπτική των φύλων, νέες διδακτικές µεθοδολογίες που θα φέρουν τα κορίτσια και τα ενδιαφέροντά τους από την περιφέρεια στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 232

6 Στην ενθάρρυνση των σπουδαστριών να παρακολουθήσουν προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στόχο την απόκτηση ειδικοτήτων στους τοµείς που το γυναικείο φύλο υπο-εκπροσωπείται. Στην ενίσχυση των βιβλιοθηκών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των ΤΕΕ και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε βιβλιογραφία σχετικά µε την ισότητα των φύλων. Στην παροχή βοήθειας στις µαθήτριες και σπουδάστριες κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Ιεραρχώντας τις παρεµβάσεις διαφαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών καθώς και στην ενθάρρυνση των µαθητριών και σπουδαστριών να στραφούν σε «ανδροκρατούµενες» ειδικότητες, οι οποίες έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και στις οποίες η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. Γ2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για τη διασφάλιση της προώθησης της ισότητας των φύλων στην δευτεροβάθ- µια εκπαίδευση και στην αρχικής επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων : Ενέργεια Προγράµµατα υποστήριξης αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γυναικών Κατηγορία Πράξεων α : Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και Παρεµβατικά Προγράµµατα για την προώθηση της ισότητας των φύλων Στον τοµέα της εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης εν ενεργεία εκπαιδευτικών δεν υπήρξε µέχρι στιγµής κάποια οργανωµένη και συνεχής προσπάθεια, η οποία θα στόχευε στην εισαγωγή του προβληµατισµού για την ισότητα και τις σχέσεις των φύλων στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών. Κάποια προγράµµα- 233

7 τα και µοντέλα προγραµµάτων που εφαρµόσθηκαν, είχαν πιλοτικό χαρακτήρα, απευθύνονταν σε µικρό αριθµό καθηγητών και καθηγητριών µε περιορισµένα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα αυτής της έλλειψης πολιτικής στο συγκεκριµένο τοµέα είναι τα εξής : Απουσιάζει ο σχετικός προβληµατισµός για τη σχέση της δηµοκρατίας µε την ισότητα των φύλων Απουσιάζει ο σχεδιασµός οποιασδήποτε στρατηγικής, καθώς ούτε παρεµβατικά µοντέλα έχουν υλοποιηθεί και αξιολογηθεί, ούτε έχει διαµορφωθεί η σχετική κουλτούρα που θα θεωρεί σηµαντική κάποια παρόµοια δράση µέσα στο σύστηµα. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη διάκριση των φύλων ούτε στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο ούτε στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλ. στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, στη δοµή του σχολείου, στο διδακτικό υλικό, ούτε στις δικές τους αντιλήψεις και πρακτικές Η επίπτωση των παραπάνω ελλείψεων είναι εµφανής τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στο µαθητικό και σπουδαστικό πληθυσµό, καθώς οι σχετικές έρευνες αποδεικνύουν την προσκόλληση όλων σε πολύ παραδοσιακές αντιλήψεις για τις κοινωνικές σχέσεις των φύλων και τον προορισµό των ανδρών και των γυναικών στη ζωή. Στόχος της παρούσας κατηγορίας Πράξεων είναι η προσπάθεια αποτελεσµατικής ευαισθητοποίησης εν ενεργεία εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε : Να µπορούν να εντοπίζουν την ανισότητα, τη διάκριση και τα στερεότυπα όπου τα συναντούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα Να καταστούν ικανοί να αναπτύσσουν στρατηγικές παρέµβασης και να εκφέρουν επιστηµονικό λόγο για την ισότητα ανάµεσα στα φύλα Να προωθηθεί η προοπτική της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της σύνδεσης αυτής της τελευταίας µε την αγορά εργασίας, µε τη διερεύνηση του περιεχοµένου των ανδρικών και γυναικείων ταυτοτή- 234

8 των στην εφηβεία και την εφαρµογή µεθόδων παρέµβασης σε όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Επιµέρους στόχοι της κατηγορίας Πράξεων είναι οι εξής : Να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν αποτελεσµατικά θέµατα που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη των ταυτοτήτων φύλου σε διάφορες ηλικίες. Να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εξετάσουν κριτικά τις υπάρχουσες θεµατικές και πρακτικές διδασκαλίας και να προτείνουν νέες προσεγγίσεις στα αντικείµενα που διδάσκουν. Να εµπλουτίσει το ρόλο των εκπαιδευτικών, καθιστώντας τους εσωτερικούς µεταρρυθµιστές στα σχολεία τους. Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει στρατηγικές παρέµβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να προωθήσει τη χρήση νέων εναλλακτικών διδακτικών µεθοδολογιών. Στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας, θα υλοποιηθούν Πράξεις που αφορούν δύο είδη προγραµµάτων : Προγράµµατα ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ισότητα των φύλων. Τα προγράµµατα θα έχουν καινοτόµο και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Θα αφορούν σεµινάρια επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα εφαρµόσουν στρατηγικές παρέµβασης στις τάξεις τους, τα αποτελέσµατα των οποίων θα συζητούν σε οµάδες εργασίας εκτός του ωρολογίου προγράµµατος. Σε πρώτη φάση οι Πράξεις θα απευθύνονται σε σχετικά µικρό αριθµό εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα δρουν πολλαπλασιαστικά στα σχολεία τους, ή στα εκπαιδευτικά κέντρα που εργάζονται, ευαισθητοποιώντας στη συνέχεια τους συναδέλφους τους. Παρεµβατικά προγράµµατα που µπορούν να αφορούν το σύνολο ή µέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα σχεδιασθούν από εκπαιδευτικούς που θα έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα ισότητας των φύλων. Ο σχεδιασµός των παρεµβατικών προγραµµάτων θα γίνει µε τη διαµόρφωση 235

9 οµάδων εκπαιδευτικών των σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τη συνεργασία µε συναδέλφους τους από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Οι προτάσεις παρέµβασης πρέπει να συµπεριλαµβάνουν υποχρεωτικά και το µοντέλο αξιολόγησής τους και να προβλέπουν την παραγωγή ειδικού παιδαγωγικού ή/και διδακτικού υλικού. Οι παρεµβάσεις θα διαρκούν τουλάχιστον ένα ακαδηµαϊκό έτος και θα έχουν προοπτική επέκτασης και τελικής ένταξής τους στο πρόγραµµα διδασκαλίας τους εκπαιδευτηρίου. Επίσης, οι παρεµβάσεις θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τη συµµετοχή και συνεργασία αγοριών και κοριτσιών. Στο πλαίσιο της αποτελεσµατικότερης υλοποίησης των Πράξεων που περιγράφηκαν παραπάνω, κρίνεται σκόπιµη η καταρχήν εκπόνηση µελέτης, η οποία θα καταγράψει την υφιστάµενη κατάσταση στο χώρο της δευτεροβάθµιας και µεταλυκειακής εκπαίδευσης όσο αφορά τα θέµατα αντιµετώπισης της ισότητας των φύλων, θα διαγνώσει τις υπάρχουσες ανάγκες και θα προτείνει επιµορφωτικά σεµινάρια για τους εκπαιδευτικούς, θα προδιαγράφει τα εκπαιδευτικά πακέτα που θα χρησιµοποιηθούν στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς κα τα παρεµβατικά προγράµµατα. Κατηγορία Πράξεων β : Προγράµµατα Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα γενικά δεν υπάρχει παράδοση ατοµικής συµβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε εφήβους, ούτε η επαγγελµατική συµβουλευτική. Ο σχετικά νέος θεσµός των Συµβουλευτικών Γραφείων άρχισε να λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και βρίσκεται ακόµη σε πρώιµη φάση. Εκτός από τη συγκεκριµένη έλλειψη, όµως, αυτό που απουσιάζει παντελώς είναι η εξειδίκευση της συµβουλευτικής και του προσανατολισµού µε βάση τη διάσταση του φύλου. Ούτε στα σχολεία γίνεται κάποια προσπάθεια, ούτε τα υπάρχοντα συµβουλευτικά γραφεία έχουν αντιληφθεί τη σηµασία του παράγοντα φύλο τόσο στη διαµόρφωση της ταυτότητας του φύλου στην εφηβεία, 236

10 όσο και στις διαδικασίες µετάβασης από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, από το σχολείο στην αγορά εργασίας. Έτσι, µια σειρά από προβλήµατα οφείλονται στην άγνοια και στον τρόπο µε τον οποίο κατασκευάζεται κοινωνικά η ανδρική και γυναικεία ταυτότητα. Στόχος της παρούσας κατηγορίας Πράξεων είναι η καθιέρωση της ατοµικής συµβουλευτικής, της ψυχολογικής στήριξης και του επαγγελµατικού προσανατολισµού των εφήβων µε έµφαση στη διάσταση του φύλου, βοηθώντας τους έτσι να προσανατολιστούν στη ζωή προχωρώντας σε λιγότερο παραδοσιακές επιλογές, ώστε να αντιµετωπίσουν ρεαλιστικότερα τα προβλήµατα που οφείλονται στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι ταυτότητες φύλου στην κοινωνία. Για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της κατηγορίας Πράξεων απαιτείται οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης συµβούλων Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΕΠ) και υπεύθυνων συµβουλευτικών γραφείων µε θέµα τον παράγοντα φύλο στην εφηβεία και τις επαγγελµατικές επιλογές. Πρέπει να τονιστεί ότι για τη στελέχωση των συµβουλευτικών γραφείων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται και στελέχη που θα έχουν καταρτιστεί στα πλαίσια των µεταπτυχιακών τµηµάτων που θα λειτουργήσουν στα πλαίσια του Μέτρου 4.2. Ενδεικτικά, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες Πράξεις : Η οργάνωση υπηρεσιών συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού µε έµφαση στη διάσταση του φύλου σε Γυµνάσια, Λύκεια, ΤΕΕ, δηµόσια ΙΕΚ, και λοιπές σχολές αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στα ΓΡΑΣΕΠ, στα ΚΕΣΥΠ, και στα Κέντρα Σταδιοδροµίας του ΟΕΕΚ. Τονίζεται ότι µέσα από τις υπηρεσίες συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να ενθαρρυνθούν µαθήτριες να παρακολουθήσουν παραδοσιακά «ανδροκρατούµενα» επαγγέλµατα στα ΤΕΕ και στις σχολές αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αντίστοιχη ενθάρρυνση θα πρέπει να δοθεί και στους µαθητές για να παρακο- 237

11 λουθήσουν παραδοσιακά «γυναικοκρατούµενα» επαγγέλµατα στα ΤΕΕ και στις σχολές αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πιλοτική εφαρµογή, σε πρώτη φάση, προγραµµάτων προσανατολισµού και συµβουλευτικής µε έµφαση στη διάσταση του φύλου σε µικρό α- ριθµό σχολείων σε συνεργασία µε τα ΓΡΑΣΕΠ. Τα προγράµµατα αυτά θα εφαρµόζονται από τα εξειδικευµένα στελέχη που θα έχουν ήδη εγκατασταθεί στα ΓΡΑΣΕΠ, στα ΚΕΣΥΠ και στα Κέντρα Σταδιοδροµίας του ΟΕΕΚ. Στα πλαίσια των προγραµµάτων θα παράγεται κατάλληλο ενη- µερωτικό υλικό. Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής. Η επέκταση των προγραµµάτων προσανατολισµού και συµβουλευτικής µε έµφαση στη διάσταση του φύλου και σε άλλες εκπαιδευτικές µονάδες. Κατηγορία Πράξεων γ : Μελέτη διδακτικού υλικού / διδακτικών βιβλίων Τα διδακτικά βιβλία και γενικά το διδακτικό υλικό αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο στην εκπαιδευτική πολιτική για την ισότητα, καθώς, µε την πληροφόρηση που παρέχουν µεταβιβάζουν πρότυπα, διαµορφώνουν τις συνειδήσεις των νέων ως προς το τι είναι σηµαντικό και τι όχι, δίνουν εικόνα για τη θέση των φύλων στην κοινωνία, διαµορφώνουν στάσεις και αντιλήψεις για τις σχέσεις των φύλων. Ως σήµερα ελάχιστες αναλύσεις-µελέτες των διδακτικών βιβλίων όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζουν τα δύο φύλα ή χειρίζονται τον παράγοντα φύλο, έχουν πραγµατοποιηθεί, και από αυτές οι περισσότερες αφορούν τα αναγνωστικά βιβλία του η- µοτικού Σχολείου. Λείπουν παντελώς µελέτες και προτάσεις για το διδακτικό υλικό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος της παρούσας κατηγορίας Πράξεων είναι να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις µελέτης ολόκληρου του υπάρχοντος διδακτικού υλικού που χρησι- µοποιείται σήµερα στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στις σχολές αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η διατύπωση προτάσεων για αλλαγές και προσθήκες όπου κρίνεται απαραίτητο. 238

12 Ενδεικτικά, θα υλοποιηθούν Πράξεις που θα αφορούν την εκπόνηση µελετών-αναλύσεων των διδακτικών βιβλίων. Οι µελέτες αυτές θα πρέπει : να στοχεύουν σε µια κριτική του τρόπου µε τον οποίο η παρεχόµενη γνώση χειρίζεται το θέµα των σχέσεων των φύλων να επικεντρώνονται στα πιθανά αποτελέσµατα που έχουν τα υπάρχοντα διδακτικά βιβλία στη διαµόρφωση προτύπων, αξιών, αντιλήψεων για την κοινωνική θέση των φύλων. να ανιχνεύουν τις επιπτώσεις των βιβλίων αυτών στον τρόπο µε τον οποίο αγόρια και κορίτσια αποκτούν άποψη για τον κόσµο, διαµορφώνουν τις σχολικές τους επιδόσεις και τις επιλογές τους. να προτείνουν αλλαγές, καλά παραδείγµατα προς εφαρµογή, νέες διδακτικές µεθόδους κλπ. Κατηγορία Πράξεων δ : Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία Όλα τα σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά βιβλία, βιβλία για τον εκπαιδευτικό, καθώς και το υλικό που χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία στην αρχική ε- παγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν διαπνέεται από κανέναν προβληµατισµό όσον αφορά την επικέντρωση σε θέµατα που αφορούν τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων, τη διαµόρφωση νέων αντιλήψεων για τις σχέσεις των φύλων εκ µέρους των µαθητών-τριών και σπουδαστών-τριών. Το θέµα της προώθησης της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση είναι ση- µαντικό να προωθηθεί ανεξάρτητα από τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράµµατα, διδακτικά βιβλία και διδακτέα ύλη, και ο εκπαιδευτικός που επιθυµεί να εισαγάγει θέµατα σχετικά µε τα φύλα στην τάξη του, θα πρέπει να µπορεί να βρει κατάλληλο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εκπονηθεί τέτοιου τύπου βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα πιστοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το υλικό αυτό θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών που επιθυµούν την εισαγωγή και ανάλυση θεµάτων σχετικών µε την ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των µαθηµάτων. 239

13 Το νέο υλικό αυτό θα εφαρµοστεί πιλοτικά σε ένα ή δυο εκπαιδευτικά κέντρα, θα αξιολογηθεί και µετά θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Κατηγορία Πράξεων ε : οµές για τον έλεγχο και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για την ισότητα: Παρατηρητήριο παρακολούθησης και αξιολόγησης Η έλλειψη εκπαιδευτικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων υπήρξε κατά τα τελευταία χρόνια βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Ποτέ ως σήµερα δεν υπήρξε ένας κεντρικός σχεδιασµός ή κάποιες εφαρµογές, γι αυτό και δεν υπήρξε ανάγκη ελέγχου, αξιολόγησης και καθιέρωσης κάποιων πολιτικών µέσα από ένα φορέα υπεύθυνο για το σκοπό αυτό. Σήµερα, µε την ευκαιρία που παρέχεται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την εφαρµογή και αξιολόγηση πολιτικών µε στόχο την ισότητα των φύλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα, η ανάγκη οργάνωσης µιας δοµής που θα έχει ως κύριο έργο της την παρακολούθηση της εφαρµογής της ισότητας στην εκπαίδευση προβάλλει επιτακτική. Στόχος της ίδρυσης του Παρατηρητηρίου είναι η οργάνωση και στελέχωση µιας δοµής η οποία: θα παρακολουθεί από κοντά όλες τις δράσεις µε στόχο την ισότητα των φύλων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης σε όλους τους τύπους σχολείων θα αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των δράσεων αυτών θα προτείνει νέες δράσεις και πολιτικές θα ενηµερώνει τους εκπαιδευτικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τους υπεύθυνους του Υπουργείου Παιδείας για την πορεία των Πράξεων Για την οργάνωση του Παρατηρητηρίου κρίνεται σκόπιµη η συνεργασία µεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ειδικών επιστηµόνων (Πανεπιστηµίων), και του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας. Κατηγορία Πράξεων στ : Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών Στο πλαίσιο της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και της προώθη- 240

14 σης της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων, είναι δεδοµένη η ανάγκη ενίσχυσης των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα δοθούν κίνητρα στις µαθήτριες των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για να παρακολουθήσουν ειδικότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται «ανδροκρατούµενες» και παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Θα ενισχυθεί επίσης η πρακτική άσκηση των µαθητριών των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω της πριµοδότησης των επιχειρήσεων θεωρώντας ότι οι επιχειρήσεις δεν προτιµούν τις γυναίκες όταν επιλέγουν τους πρακτικά ασκούµενους. Τέλος, θα εµπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των ΤΕΕ και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα υποβοηθηθούν οι απόφοιτες τόσο των ΤΕΕ όσο και των Σχολών κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια της παρούσας κατηγορίας Πράξεων, θα υλοποιηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες Πράξεις : Υποτροφίες σε νέες για να παρακολουθήσουν «ανδροκρατούµενες» ειδικότητες στις σχολές αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έµφαση µπορεί να δοθεί στις ειδικότητες εκείνες που αναφέρονται σε Τεχνικούς ικτύων Πληροφορικής και των οποίων οι απόφοιτοι θα έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στα πλαίσια της εξάπλωσης της χρήσης των ΤΠΕ στο άµεσο µέλλον. Ενίσχυση της πρακτικής άσκησης των µαθητριών των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηλαδή επιδότηση τόσο των πρακτικά ασκούµενων όσο και των επιχειρήσεων. Εµπλουτισµός των βιβλιοθηκών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των ΤΕΕ και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε βιβλιογραφία έντυπη και ηλεκτρονική σε θέµατα φύλου και ι- σότητας και on-line σύνδεσή τους µε την Βιβλιοθήκη Γυναικείων Θεµάτων (ΒΓΘ) που έχει αναπτυχθεί από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και βρίσκεται στην Αθήνα. Υποβοήθηση των γυναικών αποφοίτων των ΤΕΕ και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ένταξή τους στην 241

15 αγορά εργασίας. Στα πλαίσια της Πράξης θα υλοποιηθούν επιµορφωτικά σεµινάρια γυναικών για έναρξη επιχειρήσεων και η παροχή τεχνικών συµβουλών από εξειδικευµένα στελέχη όσον αφορά την ένταξή των γυναικών στην αγορά εργασίας είτε ως µισθωτών είτε ως ελεύθερων επαγγελµατιών. Για την παροχή των τεχνικών συµβουλών προτείνεται να χρησιµοποιηθούν οι δοµές των ΓΡΑΣΕΠ και των ΚΕΣΥΠ ή των Κέντρων Σταδιοδροµίας του ΟΕΕΚ. Κατηγορία Πράξεων ζ : Εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν την ι- σότητα στην κοινωνία Στον τοµέα της Εκπαίδευσης έχει εντοπιστεί η ανάγκη ενεργητικής συµµετοχής των µαθητριών και των µαθητών καθώς και των εκπαιδευτικών σε προγράµµατα που προωθούν θέµατα ισότητας, µε απώτερο σκοπό την προαγωγή της ισότιµης συµµετοχής και εκπροσώπησης τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στην οικονοµία, στη λήψη αποφάσεων, στην κοινωνική και πολιτισµική ζωή. Τα προγράµµατα αυτά µπορεί να αφορούν την εισαγωγή της προβληµατικής της ισότητας σε όλες τις διαστάσεις της, όπως η ισότητα των δύο φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ανάλυση σύγχρονων κοινωνικών θεµάτων (πολυπολιτισµικότητα, κοινωνικές ανισότητες, ξενοφοβία και ρατσισµός, ολυµπιακά ιδεώδη καθώς και άλλα θέµατα), µε την εφαρµογή νέων προσεγγίσεων και διδακτικών µεθοδολογιών που θα αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα των αγοριών και των κοριτσιών ως µελλοντικών πολιτών σε µία πολυπολιτισµική και παγκόσµια κοινωνία. Στόχος της παρούσας κατηγορίας πράξεων είναι η επιµόρφωση εκπαιδευτικών για την υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων πιλοτικών προγραµµάτων στις σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να ενηµερωθεί το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας -εκπαιδευτικοί, µαθητές/-τριες και γονείς- για να αντιµετωπίζει ρεαλιστικά, µε γνώση και ευαισθησία, θέµατα που άπτονται της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 242

16 Οργάνωση ικτύου στελεχών για την προώθηση της Ισότητας σε Περιφερειακό και Νοµαρχιακό Επίπεδο Επιµόρφωση εκπαιδευτικών µε προηγούµενη εµπειρία στην εφαρ- µογή προγραµµάτων που προωθούν την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα ολυµπιακά ιδεώδη. Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας και ευρύτερης κοινωνίας καθώς και οργάνωση κινητών εκθέσεων σε παρεµφερή θέµατα και σχετικών συνεδρίων Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, αγορά ή επεξεργασία υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού στα παραπάνω θέµατα που προωθούν την ι- σότητα και την κοινωνική συνοχή. Το υλικό αυτό θα αφορά τόσο στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όσο και στην ευαισθητοποίηση/ενηµέρωση των µαθητών/-τριών, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στην εφαρµογή των πιλοτικών προγραµµάτων, λαµβάνοντας υ- πόψη τις ανάγκες των διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθµίδων και ηλικιών. Εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων σε όλες τις σχολικές µονάδες µε την µέθοδο «project» που θα διαρκούν ένα σχολικό έτος και τα οποία θα δύνανται να υλοποιούνται εντός και εκτός ωρολογίου προγράµµατος. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, θα πραγµατοποιούνται επίσης, δράσεις προβολής και δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων, µε στόχο τη διάχυση της σχετικής προβληµατικής στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Αξιολόγηση του συνόλου των δράσεων. 243

17 Κατηγορία Πράξεων η : Εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων µέσα από τον πολιτισµό Η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων έχει αναδυθεί ως ένας από τους κυρίαρχους άξονες στρατηγικής της ευρωπαϊκής και εθνικής κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετηθεί από την ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική ο στόχος της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και ο σχεδιασµός µιας συνεκτικής στρατηγικής για την εφαρµογή ενός συνόλου δράσεων και παρεµβάσεων που να περιλαµβάνει τις όψεις της ισότητας των φύλων στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισµική ζωή στη βάση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης της καθηµερινής ζωής των γυναικών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προώθηση της αλλαγής στους ρόλους και τα στερεότυπα των δύο φύλων, που αποτελεί και έναν από τους βασικούς τοµείς παρέµβασης της κοινοτικής στρατηγικής-πλαίσιο για την ισότητα των δύο φύλων ( ). Ο τοµέας αυτός παρέµβασης αφορά την ανάγκη αλλαγής συµπεριφορών, στάσεων, κανόνων και αξιών που ορίζουν και επηρεάζουν του ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία µέσω δράσεων που ενσωµατώνουν την ισότητα µεταξύ των ανδρών και γυναικών σε κοινωνικούς τοµείς, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, οι τέχνες και ο πολιτισµός, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη συνεισφορά των γυναικών στον ευρωπαϊκό πολιτισµό και τη σηµασία της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων στη σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκπαίδευση και ο Πολιτισµός αναδεικνύονται δύο τοµείς, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στο στόχο της προώθησης της ισότητας των δύο φύλων. Στόχος της παρούσας κατηγορίας πράξεων είναι η ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας (µαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων) σχετικά µε τα θέµατα ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών µέσω της εφαρµογής δράσεων σχετικών µε το ζήτηµα της ισότητας των δύο φύλων στις τέχνες και τον πολιτισµό. Απώτερο σκοπό αποτελεί η προώθηση της αλλαγής στερεοτύπων, στάσεων, αξιών και συµπεριφορών που ορίζουν τους ρό- 244

18 λους των δύο φύλων µέσα από τη διάδραση των τοµέων της Εκπαίδευσης και του Πολιτισµού. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει την εκπόνηση σχετικού ειδικού επιµορφωτικού υλικού, το οποίο θα αφορά θέµατα ό- πως: Πολιτισµός, ανθρώπινα δικαιώµατα και ισότητα των δύο φύλων Ισότητα των δύο φύλων και τέχνη Ισότητα των δύο φύλων και πολυπολυτισµικότητα Άλλα σχετικά θέµατα Το εκπαιδευτικό υλικό θα εφαρµοστεί πιλοτικά σε επιλεγµένες σχολικές µονάδες και σε τυχαίο δείγµα µαθητών/-τριών από εκπαιδευτικούς που θα ε- πιµορφωθούν στα σχετικά θέµατα. Ειδικότερα, η παρούσα κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 2. Ταχύρυθµη κατάρτιση εκπαιδευτικών 3. Πιλοτική εφαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού σε επιλεγµένες σχολικές µονάδες 4. ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας και ευρύτερα της κοινωνίας. Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής και µελέτη ανάπτυξης διευρυµένης εφαρµογής. 245

19 Γ3. ΕΙΚΤΕΣ Α. ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ Αριθµός εκπαιδευτικών που θα επιµορφωθούν Αριθµός παρεµβατικών προγραµµάτων που θα πραγµατοποιηθούν Επωφελούµενοι µαθητές Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης από παρεµβατικά προγράµµατα Επωφελούµενοι µαθητές/µαθήτριες Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης από προγράµ- µατα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού µε τη διάσταση του φύλου Επωφελούµενοι µαθητές/τριες από προγράµµατα που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία Β. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΤΟΣ Ποσοστό συµµετοχής σχολείων στα παρεµβατικά προγράµµατα ηµιουργούµενη απασχόληση κατά την υλοποίηση των έργων ΤΙΜΗ ΒΑ- ΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ

20 247

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Καταπολέµηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προγράµµατα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικής ράσης και Καινοτοµικών Εφαρµογών Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- Μετρο 2.6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- Μετρο 2.6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μετρο 2.6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Προστασίας Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

2003-2004 ÅÕÁÉÓÈÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÙÈÇÓÇ ÔÇÓ ÉÓÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÖÕËÙÍ

2003-2004 ÅÕÁÉÓÈÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÙÈÇÓÇ ÔÇÓ ÉÓÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÖÕËÙÍ 2003-2004 Ôï Ýñãï óõã ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôçí ÅõñùðáéêÞ íùóç (75%) êáé áðü åèíéêïýò ðüñïõò (25%) ÅÕÁÉÓÈÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÊÁÉ ÐÁÑÅÌÂÁÔÉÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÙÈÇÓÇ ÔÇÓ ÉÓÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÖÕËÙÍ ÏÄÇÃÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Φορείς Υλοποίησης Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων σε συνεργασία με άλλους φορείς: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- ΜΕΤΡΟ 2.3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- ΜΕΤΡΟ 2.3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων Δομή της παρουσίασης Ό ρόλος της εκπαίδευσης στην εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα