ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες 228

2 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑ 4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ- ΤΑΣ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας 4.1 ΜΕΤΡΟ Προγράµµατα προώθησης της Ισότητας των φύλων µε έµφαση στην υποστήριξη της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Όλη η χώρα ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕ ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Μαθήτριες/τες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σπουδαστές/τριες αρχικής επαγγελ- µατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 2 Ανθρώπινοι Πόροι 25 Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ.. ΤΟΥ ΜΕ- Σε χιλ. ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ Α- ΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΥ %Σ.Κ. %.. %Σ.Κ. %. Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) ,4 83,7 2,1 ηµόσια απάνη (..) ,4 83,7 83,7 2,1 2,1 Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΚΤ) ,6 75% Εθνική ηµόσια απάνη ,9 25% Ιδιωτική Συµµετοχή ανεισµός 229

3 Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η πολιτική για την προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων στο σχολείο, µιας πολιτικής που συνδέεται άµεσα µε την κοινωνική Ισότητα, τις ισότιµες σχέσεις των φύλων και τη δηµοκρατία. Για το λόγο αυτό η Πολιτεία θεσπίζει µέτρα, σχεδιάζει και οργανώνει παρεµβάσεις, προκειµένου να επιτευχθεί : α) η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των κοριτσιών µέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα (στερεότυπα, πρότυπα ρόλων) β) η ενσωµάτωση της πολιτικής της Ισότητας των δύο φύλων στο περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, κλπ. Παρ όλα τα σηµαντικά θεσµικά µέτρα για την κατοχύρωση της Ισότητας, υ- πάρχει ακόµη ανάγκη για πρόσθετα και συµπληρωτικά µέτρα, γιατί πολλές µελέτες αποδεικνύουν ότι παρά τη δυναµική παρουσία του γυναικείου φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις καλές επιδόσεις και την επιτυχία τους στις εξετάσεις, η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία δεν έχει αλλάξει σηµαντικά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Οι όποιες ανισότητες και διακρίσεις µπορούν να αντιµετωπισθούν και να διορθωθούν µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα, γιατί το σχολείο από χώρος διατήρησης και αναπαραγωγής σεξιστικών κοινωνικών στερεοτύπων µπορεί να µετεξελιχθεί σε χώρo καταπολέµησης των διακρίσεων αυτών. Η έρευνα, αλλά και όλα τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι κάθε φορά που οι µαθήτριες βρίσκονται αντιµέτωπες µε διλήµµατα επιλογών, παίρνουν αποφάσεις που σε υψηλό ποσοστό συνδέονται µε την τυπική γυναικεία εργασία. Επιλέγουν επαγγέλµατα που προωθούν παραδοσιακές ως προς το φύλο συµπεριφορές, χωρίς να εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική αυτονοµία, υψηλή θέση στην επαγγελµατική ιεραρχία και πρόσβαση στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Το φαινόµενο γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό στην περίπτωση της επιλογής ειδικοτήτων στην τεχνική εκπαίδευση, στην µεταλυκειακή κατάρτιση και στην επιλογή κλάδων πανεπιστηµιακών σπουδών. 230

4 Η σύγχρονη βιβλιογραφία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σύνδεση του σχολείου µε την αγορά εργασίας και στο ρόλο που αυτό διαδραµατίζει στις µεταβατικές διαδικασίες των νεαρών ατόµων από την εφηβεία στην ενηλικίωση, από την εκπαίδευση στην επαγγελµατική ζωή, προσδιορίζοντας τις προσδοκίες τους και την αντίληψή τους για τον µελλοντικό τους προορισµό ως ενηλίκων ατόµων. Θεωρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ρόλος του σχολείου είναι καταλυτικός και επηρεάζει µε δραµατικό τρόπο την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα εξακολουθεί να προσανατολίζει τις νεαρές γυναίκες προς σπουδές και επαγγέλµατα που χαρακτηρίζονται ως τυπικά γυναικεία, ανεξάρτητα από τη ζήτηση που αυτά έχουν στην αγορά εργασίας. το σχολείο και τα διδακτικά προγράµµατα δεν δίνουν αρκετή έµφαση σε θέµατα που αφορούν την ισότητα των φύλων και την ενηµέρωση για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, στον καταµερισµό της εργασίας και των οικογενειακών ρόλων κατά φύλα και στο µοντέλο της γυναίκας που συµµετέχει ισότιµα στον επαγγελµατικό χώρο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι πραγµατοποιήθηκε ένα πρόγραµµα ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέµατα Ισότητας σε πολλές Περιφέρειες της Ελλάδος. Το πρόγραµµα αυτό παρακολούθησαν 154 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ πρέπει να σχεδιαστούν αποτελεσµατικές στρατηγικές και παρεµβάσεις, που θα επιτρέπουν τη διάχυση του προβληµατισµού της Ισότητας, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στο µαθητικό και σπουδαστικό πληθυσµό, µε στόχο να επέλθει βελτίωση της θέσης των γυναικών στον επαγγελµατικό χώρο και να προωθηθεί η Ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας. 231

5 Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΚΤΕΣ Γ1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ Κύριος στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της Ισότητας των δύο φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Θα εκτελεστούν Πράξεις, οι οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του Μέτρου και οι οποίες επικεντρώνονται στα ακόλουθα : Στην επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, ώστε να µπορούν να εντοπίζουν την ανισότητα των φύλων στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και τις σχολικές τάξεις, να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους µε επιστηµονικό τρόπο και να παρεµβαίνουν µε στόχο την ισότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία Στη χρήση εκπαιδευτικών δοµών (σταθµούς και κέντρα συµβουλευτικής, επαγγελµατικό προσανατολισµό κλπ.) όπου θα παρέχονται υπηρεσίες για την αποτελεσµατική προώθηση των ισότιµων σχέσεων των φύλων και θα φροντίζουν σε συλλογικό και ατοµικό επίπεδο τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των κοριτσιών. Στην παραγωγή διδακτικού υλικού που θα παρουσιάζει µια νέα οπτική για τις σχέσεις των δύο φύλων στην ιστορία και τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα και στη µελέτη των σχολικών βιβλίων µε στόχο τη διατύπωση προτάσεων για αλλαγές ή/και προσθήκες έτσι ώστε να προωθείται η έννοια της ισότητας των φύλων φέρνοντας στο επίκεντρο της διδασκαλίας θέµατα τα ο- ποία αναφέρονται στις γυναίκες, τη ζωή τους, τις αξίες που πολιτισµικά θεωρούνται γυναικείες, τη γυναικεία εµπειρία γενικά. Στην εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα περιέχουν νέες θε- µατικές προσεγγίσεις µέσα από τη νέα οπτική των φύλων, νέες διδακτικές µεθοδολογίες που θα φέρουν τα κορίτσια και τα ενδιαφέροντά τους από την περιφέρεια στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 232

6 Στην ενθάρρυνση των σπουδαστριών να παρακολουθήσουν προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στόχο την απόκτηση ειδικοτήτων στους τοµείς που το γυναικείο φύλο υπο-εκπροσωπείται. Στην ενίσχυση των βιβλιοθηκών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των ΤΕΕ και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε βιβλιογραφία σχετικά µε την ισότητα των φύλων. Στην παροχή βοήθειας στις µαθήτριες και σπουδάστριες κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Ιεραρχώντας τις παρεµβάσεις διαφαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών καθώς και στην ενθάρρυνση των µαθητριών και σπουδαστριών να στραφούν σε «ανδροκρατούµενες» ειδικότητες, οι οποίες έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και στις οποίες η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. Γ2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για τη διασφάλιση της προώθησης της ισότητας των φύλων στην δευτεροβάθ- µια εκπαίδευση και στην αρχικής επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων : Ενέργεια Προγράµµατα υποστήριξης αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γυναικών Κατηγορία Πράξεων α : Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και Παρεµβατικά Προγράµµατα για την προώθηση της ισότητας των φύλων Στον τοµέα της εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης εν ενεργεία εκπαιδευτικών δεν υπήρξε µέχρι στιγµής κάποια οργανωµένη και συνεχής προσπάθεια, η οποία θα στόχευε στην εισαγωγή του προβληµατισµού για την ισότητα και τις σχέσεις των φύλων στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών. Κάποια προγράµµα- 233

7 τα και µοντέλα προγραµµάτων που εφαρµόσθηκαν, είχαν πιλοτικό χαρακτήρα, απευθύνονταν σε µικρό αριθµό καθηγητών και καθηγητριών µε περιορισµένα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα αυτής της έλλειψης πολιτικής στο συγκεκριµένο τοµέα είναι τα εξής : Απουσιάζει ο σχετικός προβληµατισµός για τη σχέση της δηµοκρατίας µε την ισότητα των φύλων Απουσιάζει ο σχεδιασµός οποιασδήποτε στρατηγικής, καθώς ούτε παρεµβατικά µοντέλα έχουν υλοποιηθεί και αξιολογηθεί, ούτε έχει διαµορφωθεί η σχετική κουλτούρα που θα θεωρεί σηµαντική κάποια παρόµοια δράση µέσα στο σύστηµα. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη διάκριση των φύλων ούτε στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο ούτε στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλ. στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, στη δοµή του σχολείου, στο διδακτικό υλικό, ούτε στις δικές τους αντιλήψεις και πρακτικές Η επίπτωση των παραπάνω ελλείψεων είναι εµφανής τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στο µαθητικό και σπουδαστικό πληθυσµό, καθώς οι σχετικές έρευνες αποδεικνύουν την προσκόλληση όλων σε πολύ παραδοσιακές αντιλήψεις για τις κοινωνικές σχέσεις των φύλων και τον προορισµό των ανδρών και των γυναικών στη ζωή. Στόχος της παρούσας κατηγορίας Πράξεων είναι η προσπάθεια αποτελεσµατικής ευαισθητοποίησης εν ενεργεία εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε : Να µπορούν να εντοπίζουν την ανισότητα, τη διάκριση και τα στερεότυπα όπου τα συναντούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα Να καταστούν ικανοί να αναπτύσσουν στρατηγικές παρέµβασης και να εκφέρουν επιστηµονικό λόγο για την ισότητα ανάµεσα στα φύλα Να προωθηθεί η προοπτική της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της σύνδεσης αυτής της τελευταίας µε την αγορά εργασίας, µε τη διερεύνηση του περιεχοµένου των ανδρικών και γυναικείων ταυτοτή- 234

8 των στην εφηβεία και την εφαρµογή µεθόδων παρέµβασης σε όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Επιµέρους στόχοι της κατηγορίας Πράξεων είναι οι εξής : Να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν αποτελεσµατικά θέµατα που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη των ταυτοτήτων φύλου σε διάφορες ηλικίες. Να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εξετάσουν κριτικά τις υπάρχουσες θεµατικές και πρακτικές διδασκαλίας και να προτείνουν νέες προσεγγίσεις στα αντικείµενα που διδάσκουν. Να εµπλουτίσει το ρόλο των εκπαιδευτικών, καθιστώντας τους εσωτερικούς µεταρρυθµιστές στα σχολεία τους. Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει στρατηγικές παρέµβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να προωθήσει τη χρήση νέων εναλλακτικών διδακτικών µεθοδολογιών. Στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας, θα υλοποιηθούν Πράξεις που αφορούν δύο είδη προγραµµάτων : Προγράµµατα ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ισότητα των φύλων. Τα προγράµµατα θα έχουν καινοτόµο και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Θα αφορούν σεµινάρια επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα εφαρµόσουν στρατηγικές παρέµβασης στις τάξεις τους, τα αποτελέσµατα των οποίων θα συζητούν σε οµάδες εργασίας εκτός του ωρολογίου προγράµµατος. Σε πρώτη φάση οι Πράξεις θα απευθύνονται σε σχετικά µικρό αριθµό εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα δρουν πολλαπλασιαστικά στα σχολεία τους, ή στα εκπαιδευτικά κέντρα που εργάζονται, ευαισθητοποιώντας στη συνέχεια τους συναδέλφους τους. Παρεµβατικά προγράµµατα που µπορούν να αφορούν το σύνολο ή µέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα σχεδιασθούν από εκπαιδευτικούς που θα έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα ισότητας των φύλων. Ο σχεδιασµός των παρεµβατικών προγραµµάτων θα γίνει µε τη διαµόρφωση 235

9 οµάδων εκπαιδευτικών των σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τη συνεργασία µε συναδέλφους τους από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Οι προτάσεις παρέµβασης πρέπει να συµπεριλαµβάνουν υποχρεωτικά και το µοντέλο αξιολόγησής τους και να προβλέπουν την παραγωγή ειδικού παιδαγωγικού ή/και διδακτικού υλικού. Οι παρεµβάσεις θα διαρκούν τουλάχιστον ένα ακαδηµαϊκό έτος και θα έχουν προοπτική επέκτασης και τελικής ένταξής τους στο πρόγραµµα διδασκαλίας τους εκπαιδευτηρίου. Επίσης, οι παρεµβάσεις θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τη συµµετοχή και συνεργασία αγοριών και κοριτσιών. Στο πλαίσιο της αποτελεσµατικότερης υλοποίησης των Πράξεων που περιγράφηκαν παραπάνω, κρίνεται σκόπιµη η καταρχήν εκπόνηση µελέτης, η οποία θα καταγράψει την υφιστάµενη κατάσταση στο χώρο της δευτεροβάθµιας και µεταλυκειακής εκπαίδευσης όσο αφορά τα θέµατα αντιµετώπισης της ισότητας των φύλων, θα διαγνώσει τις υπάρχουσες ανάγκες και θα προτείνει επιµορφωτικά σεµινάρια για τους εκπαιδευτικούς, θα προδιαγράφει τα εκπαιδευτικά πακέτα που θα χρησιµοποιηθούν στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς κα τα παρεµβατικά προγράµµατα. Κατηγορία Πράξεων β : Προγράµµατα Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα γενικά δεν υπάρχει παράδοση ατοµικής συµβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε εφήβους, ούτε η επαγγελµατική συµβουλευτική. Ο σχετικά νέος θεσµός των Συµβουλευτικών Γραφείων άρχισε να λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και βρίσκεται ακόµη σε πρώιµη φάση. Εκτός από τη συγκεκριµένη έλλειψη, όµως, αυτό που απουσιάζει παντελώς είναι η εξειδίκευση της συµβουλευτικής και του προσανατολισµού µε βάση τη διάσταση του φύλου. Ούτε στα σχολεία γίνεται κάποια προσπάθεια, ούτε τα υπάρχοντα συµβουλευτικά γραφεία έχουν αντιληφθεί τη σηµασία του παράγοντα φύλο τόσο στη διαµόρφωση της ταυτότητας του φύλου στην εφηβεία, 236

10 όσο και στις διαδικασίες µετάβασης από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, από το σχολείο στην αγορά εργασίας. Έτσι, µια σειρά από προβλήµατα οφείλονται στην άγνοια και στον τρόπο µε τον οποίο κατασκευάζεται κοινωνικά η ανδρική και γυναικεία ταυτότητα. Στόχος της παρούσας κατηγορίας Πράξεων είναι η καθιέρωση της ατοµικής συµβουλευτικής, της ψυχολογικής στήριξης και του επαγγελµατικού προσανατολισµού των εφήβων µε έµφαση στη διάσταση του φύλου, βοηθώντας τους έτσι να προσανατολιστούν στη ζωή προχωρώντας σε λιγότερο παραδοσιακές επιλογές, ώστε να αντιµετωπίσουν ρεαλιστικότερα τα προβλήµατα που οφείλονται στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι ταυτότητες φύλου στην κοινωνία. Για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της κατηγορίας Πράξεων απαιτείται οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης συµβούλων Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΕΠ) και υπεύθυνων συµβουλευτικών γραφείων µε θέµα τον παράγοντα φύλο στην εφηβεία και τις επαγγελµατικές επιλογές. Πρέπει να τονιστεί ότι για τη στελέχωση των συµβουλευτικών γραφείων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται και στελέχη που θα έχουν καταρτιστεί στα πλαίσια των µεταπτυχιακών τµηµάτων που θα λειτουργήσουν στα πλαίσια του Μέτρου 4.2. Ενδεικτικά, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες Πράξεις : Η οργάνωση υπηρεσιών συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού µε έµφαση στη διάσταση του φύλου σε Γυµνάσια, Λύκεια, ΤΕΕ, δηµόσια ΙΕΚ, και λοιπές σχολές αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στα ΓΡΑΣΕΠ, στα ΚΕΣΥΠ, και στα Κέντρα Σταδιοδροµίας του ΟΕΕΚ. Τονίζεται ότι µέσα από τις υπηρεσίες συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να ενθαρρυνθούν µαθήτριες να παρακολουθήσουν παραδοσιακά «ανδροκρατούµενα» επαγγέλµατα στα ΤΕΕ και στις σχολές αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αντίστοιχη ενθάρρυνση θα πρέπει να δοθεί και στους µαθητές για να παρακο- 237

11 λουθήσουν παραδοσιακά «γυναικοκρατούµενα» επαγγέλµατα στα ΤΕΕ και στις σχολές αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πιλοτική εφαρµογή, σε πρώτη φάση, προγραµµάτων προσανατολισµού και συµβουλευτικής µε έµφαση στη διάσταση του φύλου σε µικρό α- ριθµό σχολείων σε συνεργασία µε τα ΓΡΑΣΕΠ. Τα προγράµµατα αυτά θα εφαρµόζονται από τα εξειδικευµένα στελέχη που θα έχουν ήδη εγκατασταθεί στα ΓΡΑΣΕΠ, στα ΚΕΣΥΠ και στα Κέντρα Σταδιοδροµίας του ΟΕΕΚ. Στα πλαίσια των προγραµµάτων θα παράγεται κατάλληλο ενη- µερωτικό υλικό. Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής. Η επέκταση των προγραµµάτων προσανατολισµού και συµβουλευτικής µε έµφαση στη διάσταση του φύλου και σε άλλες εκπαιδευτικές µονάδες. Κατηγορία Πράξεων γ : Μελέτη διδακτικού υλικού / διδακτικών βιβλίων Τα διδακτικά βιβλία και γενικά το διδακτικό υλικό αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο στην εκπαιδευτική πολιτική για την ισότητα, καθώς, µε την πληροφόρηση που παρέχουν µεταβιβάζουν πρότυπα, διαµορφώνουν τις συνειδήσεις των νέων ως προς το τι είναι σηµαντικό και τι όχι, δίνουν εικόνα για τη θέση των φύλων στην κοινωνία, διαµορφώνουν στάσεις και αντιλήψεις για τις σχέσεις των φύλων. Ως σήµερα ελάχιστες αναλύσεις-µελέτες των διδακτικών βιβλίων όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζουν τα δύο φύλα ή χειρίζονται τον παράγοντα φύλο, έχουν πραγµατοποιηθεί, και από αυτές οι περισσότερες αφορούν τα αναγνωστικά βιβλία του η- µοτικού Σχολείου. Λείπουν παντελώς µελέτες και προτάσεις για το διδακτικό υλικό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος της παρούσας κατηγορίας Πράξεων είναι να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις µελέτης ολόκληρου του υπάρχοντος διδακτικού υλικού που χρησι- µοποιείται σήµερα στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στις σχολές αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η διατύπωση προτάσεων για αλλαγές και προσθήκες όπου κρίνεται απαραίτητο. 238

12 Ενδεικτικά, θα υλοποιηθούν Πράξεις που θα αφορούν την εκπόνηση µελετών-αναλύσεων των διδακτικών βιβλίων. Οι µελέτες αυτές θα πρέπει : να στοχεύουν σε µια κριτική του τρόπου µε τον οποίο η παρεχόµενη γνώση χειρίζεται το θέµα των σχέσεων των φύλων να επικεντρώνονται στα πιθανά αποτελέσµατα που έχουν τα υπάρχοντα διδακτικά βιβλία στη διαµόρφωση προτύπων, αξιών, αντιλήψεων για την κοινωνική θέση των φύλων. να ανιχνεύουν τις επιπτώσεις των βιβλίων αυτών στον τρόπο µε τον οποίο αγόρια και κορίτσια αποκτούν άποψη για τον κόσµο, διαµορφώνουν τις σχολικές τους επιδόσεις και τις επιλογές τους. να προτείνουν αλλαγές, καλά παραδείγµατα προς εφαρµογή, νέες διδακτικές µεθόδους κλπ. Κατηγορία Πράξεων δ : Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία Όλα τα σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά βιβλία, βιβλία για τον εκπαιδευτικό, καθώς και το υλικό που χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία στην αρχική ε- παγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν διαπνέεται από κανέναν προβληµατισµό όσον αφορά την επικέντρωση σε θέµατα που αφορούν τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων, τη διαµόρφωση νέων αντιλήψεων για τις σχέσεις των φύλων εκ µέρους των µαθητών-τριών και σπουδαστών-τριών. Το θέµα της προώθησης της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση είναι ση- µαντικό να προωθηθεί ανεξάρτητα από τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράµµατα, διδακτικά βιβλία και διδακτέα ύλη, και ο εκπαιδευτικός που επιθυµεί να εισαγάγει θέµατα σχετικά µε τα φύλα στην τάξη του, θα πρέπει να µπορεί να βρει κατάλληλο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εκπονηθεί τέτοιου τύπου βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα πιστοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το υλικό αυτό θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών που επιθυµούν την εισαγωγή και ανάλυση θεµάτων σχετικών µε την ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των µαθηµάτων. 239

13 Το νέο υλικό αυτό θα εφαρµοστεί πιλοτικά σε ένα ή δυο εκπαιδευτικά κέντρα, θα αξιολογηθεί και µετά θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Κατηγορία Πράξεων ε : οµές για τον έλεγχο και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για την ισότητα: Παρατηρητήριο παρακολούθησης και αξιολόγησης Η έλλειψη εκπαιδευτικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων υπήρξε κατά τα τελευταία χρόνια βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Ποτέ ως σήµερα δεν υπήρξε ένας κεντρικός σχεδιασµός ή κάποιες εφαρµογές, γι αυτό και δεν υπήρξε ανάγκη ελέγχου, αξιολόγησης και καθιέρωσης κάποιων πολιτικών µέσα από ένα φορέα υπεύθυνο για το σκοπό αυτό. Σήµερα, µε την ευκαιρία που παρέχεται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την εφαρµογή και αξιολόγηση πολιτικών µε στόχο την ισότητα των φύλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα, η ανάγκη οργάνωσης µιας δοµής που θα έχει ως κύριο έργο της την παρακολούθηση της εφαρµογής της ισότητας στην εκπαίδευση προβάλλει επιτακτική. Στόχος της ίδρυσης του Παρατηρητηρίου είναι η οργάνωση και στελέχωση µιας δοµής η οποία: θα παρακολουθεί από κοντά όλες τις δράσεις µε στόχο την ισότητα των φύλων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης σε όλους τους τύπους σχολείων θα αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των δράσεων αυτών θα προτείνει νέες δράσεις και πολιτικές θα ενηµερώνει τους εκπαιδευτικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τους υπεύθυνους του Υπουργείου Παιδείας για την πορεία των Πράξεων Για την οργάνωση του Παρατηρητηρίου κρίνεται σκόπιµη η συνεργασία µεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ειδικών επιστηµόνων (Πανεπιστηµίων), και του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας. Κατηγορία Πράξεων στ : Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών Στο πλαίσιο της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και της προώθη- 240

14 σης της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων, είναι δεδοµένη η ανάγκη ενίσχυσης των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα δοθούν κίνητρα στις µαθήτριες των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για να παρακολουθήσουν ειδικότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται «ανδροκρατούµενες» και παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Θα ενισχυθεί επίσης η πρακτική άσκηση των µαθητριών των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω της πριµοδότησης των επιχειρήσεων θεωρώντας ότι οι επιχειρήσεις δεν προτιµούν τις γυναίκες όταν επιλέγουν τους πρακτικά ασκούµενους. Τέλος, θα εµπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των ΤΕΕ και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα υποβοηθηθούν οι απόφοιτες τόσο των ΤΕΕ όσο και των Σχολών κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια της παρούσας κατηγορίας Πράξεων, θα υλοποιηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες Πράξεις : Υποτροφίες σε νέες για να παρακολουθήσουν «ανδροκρατούµενες» ειδικότητες στις σχολές αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έµφαση µπορεί να δοθεί στις ειδικότητες εκείνες που αναφέρονται σε Τεχνικούς ικτύων Πληροφορικής και των οποίων οι απόφοιτοι θα έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στα πλαίσια της εξάπλωσης της χρήσης των ΤΠΕ στο άµεσο µέλλον. Ενίσχυση της πρακτικής άσκησης των µαθητριών των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηλαδή επιδότηση τόσο των πρακτικά ασκούµενων όσο και των επιχειρήσεων. Εµπλουτισµός των βιβλιοθηκών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των ΤΕΕ και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε βιβλιογραφία έντυπη και ηλεκτρονική σε θέµατα φύλου και ι- σότητας και on-line σύνδεσή τους µε την Βιβλιοθήκη Γυναικείων Θεµάτων (ΒΓΘ) που έχει αναπτυχθεί από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και βρίσκεται στην Αθήνα. Υποβοήθηση των γυναικών αποφοίτων των ΤΕΕ και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ένταξή τους στην 241

15 αγορά εργασίας. Στα πλαίσια της Πράξης θα υλοποιηθούν επιµορφωτικά σεµινάρια γυναικών για έναρξη επιχειρήσεων και η παροχή τεχνικών συµβουλών από εξειδικευµένα στελέχη όσον αφορά την ένταξή των γυναικών στην αγορά εργασίας είτε ως µισθωτών είτε ως ελεύθερων επαγγελµατιών. Για την παροχή των τεχνικών συµβουλών προτείνεται να χρησιµοποιηθούν οι δοµές των ΓΡΑΣΕΠ και των ΚΕΣΥΠ ή των Κέντρων Σταδιοδροµίας του ΟΕΕΚ. Κατηγορία Πράξεων ζ : Εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν την ι- σότητα στην κοινωνία Στον τοµέα της Εκπαίδευσης έχει εντοπιστεί η ανάγκη ενεργητικής συµµετοχής των µαθητριών και των µαθητών καθώς και των εκπαιδευτικών σε προγράµµατα που προωθούν θέµατα ισότητας, µε απώτερο σκοπό την προαγωγή της ισότιµης συµµετοχής και εκπροσώπησης τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στην οικονοµία, στη λήψη αποφάσεων, στην κοινωνική και πολιτισµική ζωή. Τα προγράµµατα αυτά µπορεί να αφορούν την εισαγωγή της προβληµατικής της ισότητας σε όλες τις διαστάσεις της, όπως η ισότητα των δύο φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ανάλυση σύγχρονων κοινωνικών θεµάτων (πολυπολιτισµικότητα, κοινωνικές ανισότητες, ξενοφοβία και ρατσισµός, ολυµπιακά ιδεώδη καθώς και άλλα θέµατα), µε την εφαρµογή νέων προσεγγίσεων και διδακτικών µεθοδολογιών που θα αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα των αγοριών και των κοριτσιών ως µελλοντικών πολιτών σε µία πολυπολιτισµική και παγκόσµια κοινωνία. Στόχος της παρούσας κατηγορίας πράξεων είναι η επιµόρφωση εκπαιδευτικών για την υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων πιλοτικών προγραµµάτων στις σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να ενηµερωθεί το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας -εκπαιδευτικοί, µαθητές/-τριες και γονείς- για να αντιµετωπίζει ρεαλιστικά, µε γνώση και ευαισθησία, θέµατα που άπτονται της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 242

16 Οργάνωση ικτύου στελεχών για την προώθηση της Ισότητας σε Περιφερειακό και Νοµαρχιακό Επίπεδο Επιµόρφωση εκπαιδευτικών µε προηγούµενη εµπειρία στην εφαρ- µογή προγραµµάτων που προωθούν την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα ολυµπιακά ιδεώδη. Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας και ευρύτερης κοινωνίας καθώς και οργάνωση κινητών εκθέσεων σε παρεµφερή θέµατα και σχετικών συνεδρίων Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, αγορά ή επεξεργασία υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού στα παραπάνω θέµατα που προωθούν την ι- σότητα και την κοινωνική συνοχή. Το υλικό αυτό θα αφορά τόσο στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όσο και στην ευαισθητοποίηση/ενηµέρωση των µαθητών/-τριών, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στην εφαρµογή των πιλοτικών προγραµµάτων, λαµβάνοντας υ- πόψη τις ανάγκες των διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθµίδων και ηλικιών. Εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων σε όλες τις σχολικές µονάδες µε την µέθοδο «project» που θα διαρκούν ένα σχολικό έτος και τα οποία θα δύνανται να υλοποιούνται εντός και εκτός ωρολογίου προγράµµατος. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, θα πραγµατοποιούνται επίσης, δράσεις προβολής και δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων, µε στόχο τη διάχυση της σχετικής προβληµατικής στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Αξιολόγηση του συνόλου των δράσεων. 243

17 Κατηγορία Πράξεων η : Εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων µέσα από τον πολιτισµό Η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων έχει αναδυθεί ως ένας από τους κυρίαρχους άξονες στρατηγικής της ευρωπαϊκής και εθνικής κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετηθεί από την ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική ο στόχος της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και ο σχεδιασµός µιας συνεκτικής στρατηγικής για την εφαρµογή ενός συνόλου δράσεων και παρεµβάσεων που να περιλαµβάνει τις όψεις της ισότητας των φύλων στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισµική ζωή στη βάση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης της καθηµερινής ζωής των γυναικών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προώθηση της αλλαγής στους ρόλους και τα στερεότυπα των δύο φύλων, που αποτελεί και έναν από τους βασικούς τοµείς παρέµβασης της κοινοτικής στρατηγικής-πλαίσιο για την ισότητα των δύο φύλων ( ). Ο τοµέας αυτός παρέµβασης αφορά την ανάγκη αλλαγής συµπεριφορών, στάσεων, κανόνων και αξιών που ορίζουν και επηρεάζουν του ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία µέσω δράσεων που ενσωµατώνουν την ισότητα µεταξύ των ανδρών και γυναικών σε κοινωνικούς τοµείς, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, οι τέχνες και ο πολιτισµός, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη συνεισφορά των γυναικών στον ευρωπαϊκό πολιτισµό και τη σηµασία της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων στη σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκπαίδευση και ο Πολιτισµός αναδεικνύονται δύο τοµείς, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στο στόχο της προώθησης της ισότητας των δύο φύλων. Στόχος της παρούσας κατηγορίας πράξεων είναι η ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας (µαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων) σχετικά µε τα θέµατα ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών µέσω της εφαρµογής δράσεων σχετικών µε το ζήτηµα της ισότητας των δύο φύλων στις τέχνες και τον πολιτισµό. Απώτερο σκοπό αποτελεί η προώθηση της αλλαγής στερεοτύπων, στάσεων, αξιών και συµπεριφορών που ορίζουν τους ρό- 244

18 λους των δύο φύλων µέσα από τη διάδραση των τοµέων της Εκπαίδευσης και του Πολιτισµού. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει την εκπόνηση σχετικού ειδικού επιµορφωτικού υλικού, το οποίο θα αφορά θέµατα ό- πως: Πολιτισµός, ανθρώπινα δικαιώµατα και ισότητα των δύο φύλων Ισότητα των δύο φύλων και τέχνη Ισότητα των δύο φύλων και πολυπολυτισµικότητα Άλλα σχετικά θέµατα Το εκπαιδευτικό υλικό θα εφαρµοστεί πιλοτικά σε επιλεγµένες σχολικές µονάδες και σε τυχαίο δείγµα µαθητών/-τριών από εκπαιδευτικούς που θα ε- πιµορφωθούν στα σχετικά θέµατα. Ειδικότερα, η παρούσα κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 2. Ταχύρυθµη κατάρτιση εκπαιδευτικών 3. Πιλοτική εφαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού σε επιλεγµένες σχολικές µονάδες 4. ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας και ευρύτερα της κοινωνίας. Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής και µελέτη ανάπτυξης διευρυµένης εφαρµογής. 245

19 Γ3. ΕΙΚΤΕΣ Α. ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ Αριθµός εκπαιδευτικών που θα επιµορφωθούν Αριθµός παρεµβατικών προγραµµάτων που θα πραγµατοποιηθούν Επωφελούµενοι µαθητές Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης από παρεµβατικά προγράµµατα Επωφελούµενοι µαθητές/µαθήτριες Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης από προγράµ- µατα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού µε τη διάσταση του φύλου Επωφελούµενοι µαθητές/τριες από προγράµµατα που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία Β. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΤΟΣ Ποσοστό συµµετοχής σχολείων στα παρεµβατικά προγράµµατα ηµιουργούµενη απασχόληση κατά την υλοποίηση των έργων ΤΙΜΗ ΒΑ- ΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ

20 247

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 16/10/2008 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7766 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα