Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθόξεζεο σο ηνκέαο ζπνπδώλ: Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο επηξξνέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο θαη ηηο δηαδξνκέο ησλ θνηηεηώλ ησλ ηκεκάησλ Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα Άλλα Σζαηζαξώλε Μέιε ηξηκεινύο επηηξνπήο Βαζίιεο Κνπιατδήο, Γηώξγνο ηακέινο Τπνςήθηα Γηδάθησξ Βαιεληίλε Μνληάξνπ-Παπαθσλζηαληίλνπ

2 Πεξίιεςε ηελ εξεπλεηηθή απηή κειέηε εμεηάδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα λέα άηνκα επηιέγνπλ ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο σο ηνκέα ζπνπδψλ θαη δηεξεπλάηαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδξνκή, ζην πιαίζην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ. Ζ εξγαζία ππνζηεξίδεηαη απφ έλα πιέγκα ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ, νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ κε αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο ηνπ Bourdieu θαη ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηνλ θνηλσληθφ θαη ζχλζεην ραξαθηήξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ. Κνκβηθήο ζεκαζίαο είλαη ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαξηέξαο, ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εληαίαο ζεψξεζεο ηεο επηινγήο ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο δηαδξνκήο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. Απφ κεζνδνινγηθή άπνςε, επηιέρζεθε κηα δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζηφρεπε ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα λέα άηνκα απνηηκνχλ θαηαζηάζεηο, δηακνξθψλνπλ θηινδνμίεο θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, ε νπνία δηεμήρζε ζε δχν ζηάδηα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ αμηνπνηήζεθαλ ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο. Ζ εμέηαζε ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ κε πνηνηηθέο παξακέηξνπο θαη νη ζεσξεηηθέο καο αθεηεξίεο νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ φπσο ν Γείθηεο Δθπαηδεπηηθήο Πνξείαο θαη ν Γείθηεο Απφθιηζεο πνπ βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ θαηαλφεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ εξκελεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο επηινγψλ. Ζ αλάπηπμε ηξφπσλ νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ε ζπλερήο κεηαθίλεζε απφ ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ζην εκπεηξηθφ πιηθφ επέηξεςαλ πεξηγξαθέο, νη νπνίεο αλέδεημαλ ηε ζπλζεηφηεηα ησλ επηινγψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ, σο θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ. ηα θπξηφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνληαη ε ζχλδεζε πνπ δηαπηζηψζεθε κεηαμχ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηα θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, θαη ησλ εηθφλσλ απφ ηηο νπνίεο ειθχνληαη νη θνηηεηέο ζηελ επηινγή ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο. εκαληηθά είλαη, επίζεο, ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα λέα άηνκα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ζπλερψο ηε ζέζε ηνπο ζην πεδίν ηεο πιεξνθφξεζεο, κέζσ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ λνήκαηνο, θαζψο θαη ηα ζπκβνιηθά κέζα πνπ i

3 ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνδνηήζνπλ ην αληηθείκελν πνπ κειεηνχλ. ηελ εξγαζία αλαδείρζεθαλ νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ επήιζαλ ζηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ, ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηηο δηαδξνκέο πνπ ζρεδηάδνπλ, νη νπνίεο ζπλαξηψληαη κε ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα θεθαιαηνπνηνχλ ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ, ζε ζρέζε θαη κε ην habitus ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. εκαληηθή είλαη, ηέινο, ε δηαπίζησζε φηη ηα ηκήκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθφξεζεο, ζην ζχλνιφ ηνπο, ηείλνπλ λα πξνσζνχλ αμίεο πνπ ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ην επάγγεικα παξά κε ηελ επηζηήκε, αλαπαξάγνληαο ηζρπξέο επαγγεικαηηθέο ηαπηφηεηεο. Σν ζηνηρείν απηφ θαίλεηαη λα αζθεί δηαθνξνπνηεηηθή επίδξαζε ζηηο δηαδξνκέο θαη ηηο επθαηξίεο ησλ θνηηεηψλ, αληίζηνηρε κε ηα θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. πλνιηθά, ζηελ εξγαζία απηή ηεθκεξηψλεηαη ε άπνςε φηη αηνκηθνί, νηθνγελεηαθνί, θνηλσληθνί θαη ηδξπκαηηθνί παξάγνληεο θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα λέα άηνκα δηαρεηξίδνληαη ηπραία γεγνλφηα θαη θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο αζθνχλ επίδξαζε ζηελ επηινγή ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο, δηεπθνιχλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ πνξεία ηνπο θαη επελεξγνχλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο παηδαγσγηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ ηνκέα. ii

4 Abstract This research study explores the reasons why young people have chosen Library and Information Science as a field of study, and traces their education career, within the existing higher education departments in Greece. The study is supported by concepts drawn from the theories of Bourdieu and symbolic interaction, which help to reveal the social and complex character of young people s educational choices. A core concept in this work is that of educational career, providing the possibility for theorizing in integrated way students LIS choice and their educational trajectories. The methodological approach adopted in the study aimed at a deeper understanding of educational choices and the ways young people perceive situations, form their ambitions and make decisions and plans. The study was conducted in two stages, the data was collected through a questionnaire and semi structured interviews and the analyses relied on quantitative and qualitative methods and techniques. The effort to examine qualitative dimensions in the quantitative data and the conceptual resources used in the study have lead to the construction of analytical tools such as the Educational Career Index and the Divergence Index, which assisted us in identifying the internal differentiation of the sample of students and in interpreting of their educational choices. Developing ways for organizing data, and the constant interrogation of data through the theoretical concepts and the reverse have helped to reveal the complexity of educational choices and trajectories as a social process. The main findings of the study include the association observed between the sample s grouping, each group of students having distinctive social characteristics, and the reasons attracting them to Library and Information science. Other important findings refer to the ways young persons use in their effort to re-define their position in the information field through negotiation of the meanings they attribute to their experiences in the new social reality they are located; as well as the ways they exploit symbolic resources in order to attribute value to their field of study. Furthermore, it was possible to reveal in the study, the transformations in the students perceptions of their field of study, and the trajectories they plan, which are dependent on their possibilities to capitalize on the available resources, relative also to the institutional habitus of the department in which they study. Interesting iii

5 also was the finding that the LIS departments, despite their constant negotiation between the scientific and vocational orientation, tend to transmit values which relate more to the profession than to science, thus reproducing powerful professional identities. Regarding this finding, one can only speculate that the influence this fact exerts on students trajectories and their educational chances may differ according to their social characteristics. The above suggest that individual, family, social and institutional factors, as well as the way young people cope with contingencies, and with social and personal relations are all important, influencing students choice of LIS; facilitating or impeding their trajectories within higher education institutions; and acting upon the construction of their pedagogic identities. iv

6 v Στους γονείς μου

7 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ θαηά ην δηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κνηξάζζεθαλ καδί κνπ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο ακθηβνιίεο κνπ. Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηελ επηβιέπνπζα Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θ. Άλλα Σζαηζαξψλε γηα ηελ επηζηεκνληθή ηεο θαζνδήγεζε, ηελ εζηθή θαη ςπρνινγηθή ηεο ππνζηήξημε ηφζν ζε επηζηεκνληθφ φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηεο πνπ κε γελλαηνδσξία δηέζεζε ζε φια ηα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο. Πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαζνξηζηηθή ηεο ζπκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα απηή, ζα ήζεια λα ηελ επραξηζηήζσ γηαηί δελ ζα είρα ηνικήζεη κηα θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρσξίο ηε δηθή ηεο επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία. Θεξκέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ πξνο ηα άιια δπν κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνλ θ. Βαζίιε Κνπιατδή, Καζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη ηνλ θ. Γηψξγν ηακέιν, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζε θξίζηκεο απνθάζεηο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Δπραξηζηψ, επίζεο, ηνπο Παλαγηψηε Καθεηδή, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη Θαλάζε Καηζή, Δπίθνπξν Καζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζε κεζνδνινγηθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο αληίζηνηρα, θαη ηνλ Jeff Evans, Reader ζην Middlesex University, UK γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο κειέηεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ ηκεκάησλ Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ησλ ΣΔΗ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία. Σέινο, επραξηζηψ ηδηαίηεξα ην ζχδπγν κνπ Κψζηα, ην γην κνπ Θαλάζε θαη ηελ αληςηά κνπ Πφπε γηα ηελ θξηηηθή αλάγλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο νπζηαζηηθέο επηζεκάλζεηο ηνπο, θαη θπξίσο γηαηί κνηξάζηεθαλ καδί κνπ ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο αιιά θαη ηηο ζηηγκέο ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνθαιεί κηα ηέηνηνπ είδνπο πλεπκαηηθή ελαζρφιεζε. vi

8 πληνκνγξαθίεο ΑΔΗ ΑΔ ΑΣΔΗ-Θ CPA ΔΒΔ ΔΤΔ ΗΣΔ HΠA ΚΑΣΔ ΚΑΣΔΔ ΚΟΔ MANOVA MME ΟΟΑ ΠΠ SLA SPSS ΣΑΒ ΣΔΔ ΣΔΗ TEI-Α ΣΠΔ UNESCO XEN ΤΠΔΠΘ YWCA Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα Αλσηέξα ρνιή ηειερψλ Δπηρεηξήζεσλ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Principal Component Analysis Δζληθή Βηβιηνζήθε Διιάδνο Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο Κέληξα Αλψηεξεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Κέληξα Αλψηεξεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν Multivariate Analysis of Variance Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Special Libraries Association Statistical Package for the Social Sciences Σκήκα Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο Σερλνινγηθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζήλαο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ United Nations Educational Scientific Cultural Organization Υξηζηηαληθή Έλσζε Νεαλίδσλ Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Young Women Christian Association vii

9 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Κεθάιαην 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 Κεθάιαην 2. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ KAI ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ Δηζαγσγή Αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο Ζ κεηαβαιιφκελε δπλακηθή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ην έξγν ηνπ επαγγεικαηία ηεο πιεξνθφξεζεο Ζ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο θαη νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ επηινγή ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο σο ηνκέα ζπνπδψλ πδήηεζε Κεθάιαην 3. ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δηζαγσγή Πεξίνδνο πξν ηνπ Πεξίνδνο απφ ην 1977 κέρξη ην Πεξίνδνο κεηά ην πδήηεζε Κεθάιαην 4. ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤΓΩΝ: ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ- ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ Δηζαγσγή Θεσξίεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο Γηαθνξηθέο Θεσξίεο Δμειηθηηθέο ζεσξίεο Θεσξίεο θνηλσληθήο κάζεζεο Κνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο ιήςεο απφθαζεο θαξηέξαο Θεσξίεο ιήςεο απφθαζεο θαξηέξαο θαη εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ Ζ επηινγή ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο σο ηνκέα ζπνπδψλ: ζεσξεηηθφ πιαίζην -ελλνηνινγηθά εξγαιεία χλνςε Κεθάιαην 5. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ Δηζαγσγή ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο Δπηινγή κεζφδσλ Πξψην ζηάδην ηεο κειέηεο Πιεζπζκφο πνπ κειεηάηαη πκκεηέρνληεο ζηελ πξψηε θάζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο Αλάπηπμε εξγαιείσλ Πηινηηθή έξεπλα γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Δξσηεκαηνιφγην Δθπαηδεπηηθή Πνξεία ησλ Νέσλ Αηφκσλ θαη Δπηινγή πνπδψλ Γηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο θαηά ην πξψην ζηάδην - 1 ε θάζε πκκεηέρνληεο ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο Αλάπηπμε εξγαιείσλ Πηινηηθή έξεπλα γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο πλέληεπμε γηα ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ Α εμακήλνπ ζε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επηινγέο ηνπο viii

10 5.4.7 Γηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο θαηά ην πξψην ζηάδην - 2 ε θάζε Καηαζθεπή δεηθηψλ Γεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο Πιεζπζκφο πνπ κειεηάηαη θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο πκκεηέρνληεο ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο Αλάπηπμε εξγαιείσλ Πηινηηθή έξεπλα γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο - 2ν ζηάδην ηεο έξεπλαο πλέληεπμε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ησλ θνηηεηψλ Γηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο Δγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ Ζζηθά δεηήκαηα θαη εγθαζίδξπζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο Ζ ζέζε ηεο εξεπλήηξηαο ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο Κεθάιαην 6. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ Δηζαγσγή Πεξηγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ Δθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα Γηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηα ηκήκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθφξεζεο πλνπηηθά ζρφιηα Πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λενεηζαρζέλησλ θνηηεηψλ Βηβιηνζεθνλνκηαο θαη Πιεξνθφξεζεο αλά εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πκπεξάζκαηα - νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηε θπζηνγλσκία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κειεηάηαη Κεθάιαην 7. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΔΤΡΖΜΑΣΩΝ Δηζαγσγή Παξαγνληηθή αλάιπζε, νκαδνπνίεζε κεηαβιεηψλ, αλάδεημε εηθφλσλ γηα ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο Αλάιπζε ζπζηάδσλ Γηάθξηζε ησλ θνηηεηψλ ζε νκάδεο χλδεζε ησλ εηθφλσλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο κε ηηο νκάδεο θνηηεηψλ, κε βάζε ηελ αλάιπζε ζπζηάδσλ Αλάιπζε θαη ζπκπεξάζκαηα Κεθάιαην 8. ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΠΟΗΟΣΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ - 1ν ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Δηζαγσγή Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ Απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ πξηλ θαη κεηά απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ηκήκα, γεληθά θαη ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηνπο επηδηψμεηο Δκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θνηηεηψλ ζηα δεηήκαηα ηεο επηινγήο ηνκέα ζπνπδψλ Απφςεηο ησλ γνλέσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ επηινγή θαη ηελ επηηπρία ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, φπσο πξνζιακβάλνληαη θαη απνδίδνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηνλ νξίδνληα ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θνηηεηψλ θαη ν ηνκέαο ηεο πιεξνθφξεζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ix

11 8.3.5 Οη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ηεξαξρήζεηο ησλ ηνκέσλ ζπνπδψλ θαζψο θαη γηα ηε ζέζε ηνπ ηνκέα ζπνπδψλ ηεο πιεξνθφξεζεο ζε απηέο Δξκελείεο ησλ θνηηεηψλ γηα ζέκαηα θχξνπο ηνπ ηνκέα ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πιεξνθφξεζεο ζε ζρέζε θαη κε ηελ επηινγή ηνπ ηνκέα ζπνπδψλ Δλλνηνιφγεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ απφ ηνπο θνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβνιηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζνπλ αμία ζην αληηθείκελν πνπ κειεηνχλ Αληίιεςε ησλ θνηηεηψλ γηα ηε βηβιηνζήθε σο ζεζκφ Μειινληηθέο θηινδνμίεο ησλ θνηηεηψλ πκπεξάζκαηα Κεθάιαην 9. ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΠΟΗΟΣΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ 2ν ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Δηζαγσγή Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ Δπίδξαζε ηνπ ηδξπκαηηθνχ habitus ζηελ πνξεία ησλ θνηηεηψλ Δπίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ησλ αηφκσλ Δπίδξαζε ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ θνηηεηψλ ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο Αληαπφθξηζε ή κε ησλ θνηηεηψλ ζηηο επαγγεικαηηθέο ή άιιεο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο Αληίιεςε ησλ θνηηεηψλ γηα ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο σο επηζηεκνληθφ αληηθείκελν θαη επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα πνπ αλαπηχζζνπλ νη ίδηνη ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο Φηινδνμίεο, ζρέδηα ησλ θνηηεηψλ θαη δηακφξθσζε παηδαγσγηθψλ ηαπηνηήησλ πλνπηηθά ζρφιηα Κεθάιαην 10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Δηζαγσγή Δπηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ επξεκάησλ Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο Αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: x

12 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΩΝ Πίλαθαο 2.1: Μειέηεο ζε ζρέζε κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ έλαληη ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο Πίλαθαο 2.2: Μειέηεο ζε ζρέζε κε ηηο αληηιήςεηο πξσηνεηψλ θνηηεηψλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο Πίλαθαο 2.3: Μειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνπο θνηηεηέο Πίλαθαο 2.4: Μειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο ζε επαγγεικαηίεο βηβιηνζεθνλφκνπο Πίλαθαο 2.5: Μειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο ζε επαγγεικαηίεο απφ άιινπο ηνκείο Πίλαθαο 2.6: Μειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηε βηβιηνζεθνλνκία Πίλαθαο 5.1: ηάδηα ηεο έξεπλαο Πίλαθαο 5.2: χλνιν θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ κειεηάηαη Πίλαθαο 5.3: πκκεηέρνληεο ζηελ πξψηε θάζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο Πίλαθαο 5.4: πκκεηέρνληεο ζηηο ζπλεληεχμεηο θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο Πίλαθαο 5.5: Καηαζθεπή ηνπ δείθηε εθπαηδεπηηθήο πνξείαο Πίλαθαο 5.6: Καηαζθεπή ηνπ δείθηε απφθιηζεο Πίλαθαο 5.7: πκκεηέρνληεο ζηηο ζπλεληεχμεηο θαηά ην 2 ν ζηάδην ηεο έξεπλαο Πίλαθαο 6.1: Φχιν Πίλαθαο 6.2: Λχθεην απνθνίηεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα Πίλαθαο 6.3: Ζιηθία ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα Πίλαθαο 6.4: Πεξηνρή Πίλαθαο 6.5 : Δπάγγεικα παηέξα Πίλαθαο 6.6 : Δπάγγεικα κεηέξαο Πίλαθαο 6.7: Μνξθσηηθφ επίπεδν παηέξα Πίλαθαο 6.8: Αλαθσδηθνπνίεζε Πίλαθαο 6.9: Μνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο Πίλαθαο 6.10: Αλαθσδηθνπνίεζε Πίλαθαο 6.11: Γλψζε μέλεο γιψζζαο- Αγγιηθά Πίλαθαο 6.12: Γλψζε μέλεο γιψζζαο- Γαιιηθά Πίλαθαο 6.13: Γλψζε μέλεο γιψζζαο- Γεξκαληθά Πίλαθαο 6.14: Γλψζε μέλσλ γισζζψλ ( Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά) Πίλαθαο 6.15: Υξεζηκφηεηα καζήκαηνο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ Πίλαθαο 6.16: Υξεζηκφηεηα καζήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη ρξήζεο ππνινγηζηή Πίλαθαο 6.17 :Όπαξμε βηβιηνζήθεο ζην ζρνιείν ή ζηελ πεξηνρή δηακνλήο Πίλαθαο 6.18: πρλφηεηα ρξήζεο βηβιηνζήθεο Πίλαθαο 6.19: Αλαθσδηθνπνίεζε Πίλαθαο 6.20: Τπεξεζίεο θηλεηήο βηβιηνζήθεο Πίλαθαο 6.21: Υξήζε ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο βηβιηνζήθεο Πίλαθαο 6.22: Δπίπεδν γλψζεσλ ππνινγηζηψλ Πίλαθαο 6.23: Σξφπνη απφθηεζεο γλψζεσλ ππνινγηζηψλ Πίλαθαο 6.24: Σξφπνη απφθηεζεο γλψζεσλ ππνινγηζηψλ εθηφο ζρνιηθνχ ζεζκνχ Πίλαθαο 6.25: Βαζκνινγία απνθνίηεζεο Πίλαθαο 6.26: Βαζκνινγία απνθνίηεζεο Πίλαθαο 6.27: Σξφπνο εηζαγσγήο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε Πίλαθαο 6.28: εηξά πξνηίκεζεο ηνπ ηνκέα ζπνπδψλ Πίλαθαο 6.29: Αλαθσδηθνπνίεζε Πίλαθαο 6.30: Καηαλνκή ηνπ δείθηε Απφθιηζεο Πίλαθαο 6.31: Κνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ xi

13 Πίλαθαο 7.1: Πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο Α Πίλαθαο 7.2: Πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο Β Πίλαθαο 7.3: Δηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε θαη αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο Πίλαθαο 7.4: Απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζπζηάδσλ Πίλαθαο 7.5: Γηαθνξνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζε νκάδεο κε βάζε ηελ αλάιπζε ζπζηάδσλ Πίλαθαο 7.6: Απνηειέζκαηα MANOVA xii

14 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΡΑΦΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΑΣΩΝ ρήκα 1.1: Γνκή ηεο κειέηεο... 9 ρήκα 5.1:Κξίζηκεο θάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαξηέξαο ρήκα 2β: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ εηθφλα Β ρήκα 2γ: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ θνηηεηψλ γηα ηελ εηθφλα Γ ρήκα 2δ: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ θνηηεηψλ γηα ηελ εηθφλα Γ Γξάθεκα 6.1: Γείθηεο Δθπαηδεπηηθήο Πνξείαο ζε ζρέζε κε ην Γείθηε Απφθιηζεο xiii

15 Κεθάιαην 1 ΔΗΑΓΩΓΖ Οη εμειίμεηο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ, ην δηαδίθηπν, ε παγθνζκηνπνίεζε, νη νηθνλνκηθνί θαη νη πνιηηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί, ε αλαδπφκελε αγνξά εξγαζίαο, ε είζνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο αληαγσληζηηθψλ νκάδσλ, ε απμαλφκελε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αμία ηεο πιεξνθνξίαο, έρνπλ κεηαβάιεη ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ θαη ππεξεζηψλ. ε απηφ ην πιαίζην, ε επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο, έλα αληηθείκελν πνπ έρεη εληαρζεί ζρεηηθά πξφζθαηα ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, παξά ηε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ηε κεηαθίλεζε απφ ηελ εθηίκεζε ησλ πιηθψλ αγαζψλ ζηνπο άυινπο πφξνπο, δελ έρεη θαηαθηήζεη ζεκαληηθή ζέζε ζην πεδίν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, νη λέεο ζπλζήθεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ επηδξνχλ κε ζχλζεηνπο ηξφπνπο αθελφο ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ξφισλ ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πιεξνθφξεζεο, αθεηέξνπ ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ ζπλαθείο εθπαηδεπηηθνί θαη επαγγεικαηηθνί θνξείο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ, επεμεξγαζίαο θαη αλαδφκεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ δηαγξάθεη έλα ζχλνιν λέσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, απνηειεί δε, δπλεηηθά, κείδνλ δηαπξαγκαηεπηηθφ κέζν γηα ηνλ επαγγεικαηία ηεο πιεξνθφξεζεο. Οκνίσο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, επαγγεικαηηθνί νξγαληζκνί, εξεπλεηέο αλαπηχζζνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο σο ηνκέα ζπνπδψλ, επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε γηα έλα λέν πξφηππν επαγγεικαηία ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα κπνξεί λα δηαθξίλεηαη ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (Fisher, 2004 Goulding Bromham, Hannabuss, & Cramer 2000 Guy, 1996). Ζ κειέηε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνπλ ηα λέα άηνκα ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο ή απνθαζίδνπλ λα δερζνχλ ηε δηακνξθσκέλε δηαινγή σο απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδξνκήο ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, δελ έρεη αλαδεηρζεί σο εξεπλεηηθφ δήηεκα κέρξη ζήκεξα, παξά ηελ εμαηξεηηθή ζεκαζία ηνπ, ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ επηζθφπεζε θαη ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 1

16 Σν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ζε ζρέζε κε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηινγή ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο έρεη επηθεληξσζεί ζηελ πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηα άηνκα ζηελ επηινγή ηεο επηζηήκεο απηήο. Δπίζεο, ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε, ζηελ πεξηγξαθή ησλ αιιαγψλ ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο κεηά απφ ηελ επαθή ηνπο κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα επηρεηξείηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε εξκελεία ησλ αιιαγψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο έξεπλεο απηέο (Hallam & Partrige, 2005 Tiamiyou, 1999). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εκπεηξηθέο απηέο κειέηεο εληζρχνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηα δεηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ θαη ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ζηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο, ζε έλα πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη ξεπζηφηεηα. Χζηφζν, νπζηαζηηθά, δελ αλαδεηθλχνπλ ηε ζπλζεηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο, παξαβιέπνληαο ην γεγνλφο φηη νη αξρηθέο επηινγέο θαη ε εθπαηδεπηηθή θαξηέξα ησλ αηφκσλ απνηειεί ελγελψο θνηλσληθή δηαδηθαζία, ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ηδξπκαηηθψλ παξαγφλησλ. Έηζη, δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε πεξαηηέξσ επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ ησλ λέσλ αηφκσλ πνπ εηζάγνληαη ζηα ηκήκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθφξεζεο, ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδξνκήο θαη ηεο ηαπηφηεηαο πνπ δηακνξθψλνπλ. Δπηπιένλ, ε κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ δήηεκα, ζε έλα πεξηβάιινλ δηεχξπλζεο ησλ επθαηξηψλ ζπκκεηνρήο θαη πξφζβαζεο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη επέθηαζεο ηνπ πεδίνπ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, κε επαθφινπζν ηε ζεκαληηθή αχμεζε θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ αληηθεηκέλσλ ζπνπδψλ. Εεηήκαηα φπσο νη αθαδεκατθέο θαη θνηλσληθέο ηεξαξρήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, θαη ε αληζφηεηα πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε δπλαηφηεηα ή ε αδπλακία ησλ αηφκσλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ηνκέσλ ζπνπδψλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο δηαδξνκέο ζηηο νπνίεο νδεγνχλ, ψζεζαλ ηελ εξεπλήηξηα ζηελ απφπεηξα θνηλσληνινγηθήο εμέηαζεο θαη εξκελείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ. Σν εγρείξεκα απηφ είρε σο απνηέιεζκα κηα εζσηεξηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο, ζηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε 2

17 θνηλσληνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη, ελ ηέιεη, ζηε κχεζή ηεο ζηελ θνηλσληνινγηθή ινγηθή θαη γιψζζα, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαλφεζε ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ πθίζηαληαη νη ζεσξίεο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζε λέα εξεπλεηηθά πιαίζηα (Tsatsaroni & Cooper, 2009). Ζ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία έρεη ελδηαθέξνλ δηφηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, δηαθνξνπνηείηαη απφ άιιεο εκπεηξηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο εμεηάδνπλ κνλνκεξψο ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο σο ηνκέα ζπνπδψλ, θαη επηπιένλ, δηφηη αθνινπζεί θνηλσληνινγηθά ππνζηεξηδφκελε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάδεημε ηεο ζπλζεηφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ. Δπίζεο, ε έξεπλα απηή εκπλέεηαη, αιιά θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ άιιεο θνηλσληνινγηθέο κειέηεο επηινγήο ηνκέα ζπνπδψλ, ε αμία θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ νπνίσλ έγθεηηαη, θπξίσο, ζηελ αλάδεημε ησλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ πνπ δηακεζνιαβνχλ ηελ επηινγή. ηε κειέηε απηή εμεηάδεηαη ε κεηάβαζε, ε δηαδξνκή θαη ε δηαδηθαζία επηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ θνηηεηψλ κε αλαθνξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ζ εζηίαζε απηή επηηξέπεη ηελ αλάδεημε θαη επεμεξγαζία λέσλ φςεσλ ηνπ ζέκαηνο, φπσο ν ζηαδηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο γηα ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο ή ε δπλαηφηεηα θαη, αληίζεηα, ε αδπλακία ησλ αηφκσλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ ηνκέα ζπνπδψλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο δηαδξνκέο ζηηο νπνίεο νδεγεί. Αλαθνξηθά κε απηφ ην δήηεκα, αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηελ θνηλσληνινγηθή κειέηε ε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλν, θάζε θνξά, ηνκέα γλψζεο ζπλέβαιαλ αθελφο ε εμνηθείσζε ηεο εξεπλήηξηαο κε ην πεδίν ηεο θνηλσληνινγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο γλψζεο, αθεηέξνπ ε ελδειερήο κειέηε ζπλαθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (ελδεηθηηθά: Evans, Morgan & Tsatsaroni, 2006 Morgan, Tsatsaroni & Lerman, 2000). Έηζη, ζηηο θνηλσληνινγηθέο κειέηεο επηινγήο ηνκέα ζπνπδψλ, ε παξνχζα κειέηε ζπκβάιιεη ηφζν κεζνδνινγηθά φζν θαη απφ ηελ άπνςε ησλ επξεκάησλ κε ηελ έκθαζε πνπ πξνζδίδεη ζηνλ ίδην ηνλ ηνκέα ζπνπδψλ, ηηο θνηλσληθέο αιιά θαη ηηο ππνθεηκεληθέο λνεκαηνδνηήζεηο ηνπ, σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Δδψ, πξέπεη, επίζεο, λα επηζεκαλζεί φηη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην δήηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ηεο εξεπλήηξηαο ζην πεδίν ηεο πιεξνθφξεζεο, σο κέινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ 3

18 Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΣΔΗ-Α. Χζηφζν, ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία εθηηκήζεθε φηη κπνξεί λα εθιεθζεί σο έλα ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα κειέηεο ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαδχνληαη, ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ηνκέα ζπνπδψλ απφ ηα λέα άηνκα ζηηο ζεκεξηλέο πνιχπινθεο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ζ πξνζέγγηζε απνβιέπεη ζηελ εληαία κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ ησλ λέσλ αηφκσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηε ζηηγκή ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ε νπνία απνηειεί κεηάβαζε ζε κηα λέα θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή ζπλζήθε φζν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπο εληφο ησλ ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ θχξηα, δε, ζεσξεηηθή ζέζε πνπ δηαπεξλά ηελ εξγαζία απηή ππνζηεξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο δηακνξθψλνληαη ηφζν απφ δνκηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο φζν θαη απφ ηε ζπλερή δηάδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θνηλσληθνπνηείηαη. Δηδηθφηεξα, ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ηα λέα άηνκα πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηα ηκήκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθφξεζεο λνεκαηνδνηνχλ ηελ επηινγή ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο σο ηνκέα ζπνπδψλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζηα ηκήκαηα απηά, ε εξκελεία ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδξνκήο, κεηά απφ δηάζηεκα δπφκηζη εηψλ, θαη, ελ ηέιεη, ε θαηαλφεζε ησλ παηδαγσγηθψλ ηαπηνηήησλ ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο θαζνξίζζεθαλ νη αθφινπζνη ζηφρνη: 1. Να δηακνξθσζεί έλα πιέγκα ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε, θαη ην νπνίν ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εληαίαο ζεψξεζεο ηεο επηινγήο ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θαξηέξαο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. 2. Να ζρεδηαζζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ηα εξεπλεηηθά θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ηφζν γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία θαη ηηο εηθφλεο ηεο επηζηήκεο πιεξνθφξεζεο απφ ηηο νπνίεο ειθχνληαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ φζν θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο θαξηέξα ζην πιαίζην ησλ ηδξπκάησλ. 3. Να εμεηαζζνχλ νη παξάγνληεο επηινγήο ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο σο ηνκέα ζπνπδψλ, θαη λα δηεξεπλεζεί, κε ηηο θαηάιιειεο κεζνδνινγηθέο επηινγέο, ε ελδερφκελε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ιφγσλ επηινγήο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 4

19 ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνηηεηψλ, κε βάζε πηζαλέο εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ δείγκαηνο. 4. Να κειεηεζεί ε εκπινθή ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηα δεηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ. 5. Να θαηαλνεζνχλ ηα λνήκαηα πνπ πξνζδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηινγέο θαη ν ηξφπνο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ην παιαηφ θαη ην αλαδπφκελν θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 6. Να εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηνπ ηδξπκαηηθνχ habitus ζηελ εθπαηδεπηηθή θαξηέξα ησλ θνηηεηψλ, κεηά απφ δπφκηζη έηε θνίηεζεο ζηα ηκήκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθφξεζεο, θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε άιια άηνκα ζην πιαίζην ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ. Ζ κειέηε έρεη δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα θαη ζπγθξνηείηαη κε βάζε ηα παξαθάησ, θχξηα, εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 1. Δάλ θαη ζε πνην βαζκφ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ κε θνηλά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο επέιεμαλ ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο σο ηνκέα ζπνπδψλ. 2. Με πνηνλ ηξφπν δηαρεηξίδνληαη ηα λέα άηνκα ηε ζέζε ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο, εάλ παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε, θαη γηα πνηνπο ιφγνπο δηαθνξνπνηνχληαη. 3. Δάλ θαη ζε πνην βαζκφ κεηαζρεκαηίζζεθαλ νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο, νη δηαζέζεηο ησλ θνηηεηψλ έλαληη ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ ηδξπκαηηθνχ habitus θαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ην αηνκηθφ θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο habitus. 4. Ση είδνπο ηαπηφηεηεο, ελ ηέιεη, ζπγθξνηνχλ νη θνηηεηέο θαη αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηε δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ κε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πξνέιεπζεο. Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε δέθα θεθάιαηα θαη πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθία θαη ηα παξαξηήκαηα. Μεηά ηελ εηζαγσγή αθνινπζνχλ ηα παξαθάησ θεθάιαηα: Σν Κεθάιαην 2 παξνπζηάδεη ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεδίν ηεο πιεξνθφξεζεο, ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο ζηνλ ηνκέα απηφλ, ηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πιεξνθφξεζεο, θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηηο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ επηινγή ηεο επηζηήκεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πιεξνθφξεζεο σο ηνκέα ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηηο κειέηεο 5

20 εθείλεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ θαη θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ησλ λέσλ αηφκσλ. Έηζη, αλαδεηθλχνληαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ ππάξρνπζα εξεπλεηηθή παξαγσγή, παξάκεηξνη πνπ νξίδνπλ ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Σν Κεθάιαην 3 αλαιχεη ηε ζεζκηθή εμέιημε ηεο Βηβιηνζεθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, επηζεκαίλνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηφδνπ θαη ηελ απνθξπζηάιισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ ηνκέα, κε εζηίαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεδίνπ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηε ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο ηεξαξρήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Σέινο, ζπδεηνχληαη ηα δεηήκαηα, ηα νπνία αλαδείρζεθαλ θαηά ηελ αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηεο Βηβιηνζεθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Σν Κεθάιαην 4 πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο ζεσξίεο επηινγήο θαξηέξαο πνπ εθθηλνχλ απφ ην άηνκν θαη ηηο θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ δίλνπλ βαξχηεηα ζηνπο δνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ησλ αηφκσλ. Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληνινγηθέο ζεσξήζεηο πνπ εμεηάδνπλ επηινγέο θαξηέξαο, ηνκέα ζπνπδψλ θαη εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο θαη αληινχλ έλλνηεο, θπξίσο, απφ ηε ζεσξία ηνπ Γάιινπ θνηλσληνιφγνπ Pierre Bourdieu. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε θαη ε αηηηνιφγεζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί κε εληαίν ηξφπν ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ επηινγήο ηνκέα ζπνπδψλ θαη ε δηαδξνκή ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Σν Κεθάιαην 5 αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ επηινγψλ, ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ ηεο έξεπλαο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ πιεζπζκφ πνπ κειεηάηαη, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο. Πεξηγξάθεηαη, επίζεο, ε θαηαζθεπή δχν ζεκαληηθψλ δεηθηψλ (ηνπ Γείθηε Δθπαηδεπηηθήο Πνξείαο θαη ηνπ Γείθηε Απφθιηζεο) κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη λα νξγαλσζεί έλα βαζηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ, κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε πεηζηηθψλ θαη έγθπξσλ εξκελεηψλ. Σέινο, ζπδεηνχληαη δεηήκαηα εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη εζηθά δεηήκαηα. Σν Κεθάιαην 6 παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε θπζηνγλσκία ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηα ηξία ηκήκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Πιεξνθφξεζεο (Ηφλην Παλεπηζηήκην, ΣΔΗ Αζήλαο θαη ΑTEI Θεζζαινλίθεο), 6

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Ζ ΔΠΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΕΟΟΤΝ ΝΗΚΟΛΔΣΑ Μπηηιήλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΥΡΖΣΧΝ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟΤ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΥΡΖΣΧΝ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟΤ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα