ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Η ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΑΣΤΠΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ONLINE ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΜΔ ΔΜΦΑΗ ΣΟ ONLINE ΠΟΛΤΥΡΗΣΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ HATTRICK: ΜΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα: Παπαξηζηείδε Μαξία, Α.Μ.: 267 Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή: θ. Βεξγίδεο Γεκήηξεο, Καζεγεηήο θ. Παλαγησηαθφπνπινο Υξήζηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θ. Κακαξηαλφο Ησάλλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο) ΠΑΣΡΑ 2011

2 2 Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ Κσλζηαληίλα θαη Αλαζηάζην

3 3 Δπραξηζηίεο Με ηελ πεξάησζε ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο λνηψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο απηνχο πνπ κε βνήζεζαλ, ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν, ζε απηή ηελ πξνζπάζεηά κνπ. Πάλσ απφ φινπο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, θαη θπξίσο ηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πάληα ηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο κνπ θαη ηα φλεηξά κνπ. Ίζσο λα κελ ήκνπλ ζε απηή ηε ζέζε πνπ ηψξα βξίζθνκαη, αλ δελ είρα ηελ αγάπε ηνπο, ηελ ππνκνλή ηνπο θαη ηε ζπλερή παξφηξπλζή ηνπο. Έπεηηα, ζέισ λα επραξηζηήζσ πνιχ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Ησάλλε Κακαξηαλφ, γηα ηνλ ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε θαζφιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. Δπίζεο, ηνλ επραξηζηψ γηα φια φζα έκαζα δίπια ηνπ θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα ηα κάζσ. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο κνπ, ηνλ Καζεγεηή θ. Γεκήηξε Βεξγίδε θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Υξήζην Παλαγησηαθφπνπιν, γηα ηα ζρφιηά ηνπο θαη γηα ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ. Έλα κεγάιν "επραξηζηψ" νθείισ ζηε Λέθηνξα θ. Άλλπ Αζεκάθε, ε νπνία, νχζα πάληα πνιχ πξφζπκε, κε βνήζεζε ζηε βειηίσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ κνπ κέζσ ησλ πνιχηηκσλ παξαηεξήζεψλ ηεο. Δπηπιένλ, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ Δ. Μσπζίδνπ, Μ. Μαξθνπνχινπ, Φ. Γηαλληθνπνχινπ, Π. Βάζε, Γ. Σέξπν θαη Β. Εελδεθχιε, γηα φζεο θνξέο κε βνήζεζαλ θαη κε ζπκβνχιεςαλ. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηε ζπκθνηηήηξηά κνπ Παλαγηψηα Γθφθα, κε ηελ νπνία δεζήθακε πνιχ θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν, ιφγσ ησλ θνηλψλ καο ζηφρσλ, θαη ε νπνία είρε ηελ θαιή δηάζεζε λα κε βνεζήζεη φπνηε ηε ρξεηάζηεθα. Δπηπξνζζέησο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ ππνςήθηα Γξ. Έιελα Βαξδάινπ, γηα ηηο ηφζν επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο καο. Αθφκε, πάξα πνιιά "επραξηζηψ" νθείισ ζε εθείλνλ ηνλ άλζξσπν πνπ κε ελεκέξσζε γηα ην παξφλ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζα, πνπ κε ελέκπλεπζε γηα ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη πνπ έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν ζην λα πξνζεγγίζσ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνχο κνπ. Δπραξηζηψ ινηπφλ ηνλ ππνςήθην Γξ. Υξήζην Σαηάθε θαη κέιινληα ζχδπγφ κνπ πνπ είλαη ζην πιάη κνπ φια απηά ηα

4 4 ρξφληα, πνπ κνπ δίλεη ηε δχλακε λα ζπλερίδσ φηαλ θνπξάδνκαη θαη πνπ κνπ έκαζε λα ππνκέλσ, λα επηκέλσ θαη λα ζέησ φιν θαη πςειφηεξνπο ζηφρνπο. Σέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςή κνπ λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο εθηά εξσηψκελνχο κνπ (ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα δελ κπνξψ λα αλαθέξσ γηα δενληνινγηθνχο ιφγνπο), νη νπνίνη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα κε βνεζήζνπλ ζην εξεπλεηηθφ κνπ έξγν θαη έδεημαλ δήιν λα ην θάλνπλ απηφ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Μαξία Αλ. Παπαξηζηείδε Πάηξα, Μάηνο 2011

5 5 Πεξηερόκελα Αξηζκόο ειίδαο Πεξίιεςε 9 Δηζαγσγή 10 1ν Κεθάιαην: Ο πξνβιεκαηηζκόο, ηα εξσηήκαηα θαη νη ππνζέζεηο ηεο παξνύζαο έξεπλαο 1.1 Δηζαγσγηθά Δξεπλεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα χλνςε 15 2ν Κεθάιαην: Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζρεηηθά κε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ Δθπαίδεπζε 2.1 Δηζαγσγηθά Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ Σερλνινγία Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ Πιεξνθνξία Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ Δπηθνηλσλία Λίγα ιφγηα γηα ην Γηαδίθηπν Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Online Δπηθνηλσλίαο Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Online Κνηλνηήησλ Αμηνπνίεζε ησλ Online Κνηλνηήησλ ζηα 34 πιαίζηα ηεο Δθπαίδεπζεο Σα Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα θαη ε εθπαηδεπηηθή ζπκβνιή ηνπο MUDs θαη MOOs Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. απφ θνηλσληνινγηθή ζθνπηά Μνξθέο Γηά βίνπ Δθπαίδεπζεο χλνςε 57 3ν Κεθάιαην: Θεσξεηηθό πιαίζην 3.1 Δηζαγσγηθά Αλαδήηεζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ Δπηιέγνληαο ζεσξεηηθφ πιαίζην 58

6 Απφ ηελ καξμηζηηθή πξννπηηθή ζηελ ππνθεηκεληθή επηινγή Ζ ζεσξία ηνπ Habermas σο εξκελεπηηθφ πιαίζην Ζ ζεσξία ηνπ Bourdieu σο εξκελεπηηθφ πιαίζην θηαγξαθψληαο ην πεδίν καο Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ Πεδίνπ Γηεξεπλψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 71 κειψλ κηαο online θνηλφηεηαο θαη ηα παξαγφκελα "πξντφληα" απηήο ηεο επηθνηλσλίαο Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ Habitus Γηεξεπλψληαο ηνπο λφκνπο, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ αξρή πνπ 76 δηαθαηέρεη ην πεδίν καο Γηεξεπλψληαο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηα πιαίζηα ησλ online 76 θνηλνηήησλ Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ Κνηλσληθνχ 77 Κεθαιαίνπ Γηεξεπλψληαο ηα είδε εμνπζίαο ζηα πιαίζηα κηαο online 82 θνηλφηεηαο, ηνλ ηξφπν δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ πηζαλή πξνψζεζε ηεο άηππεο δηα βίνπ εθπαίδεπζήο ηνπο Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ Πνιηηηζκηθνχ 82 Κεθαιαίνπ Δλζσκαησκέλν Πνιηηηζκηθφ Κεθάιαην Δθθάλζεηο ηνπ Πνιηηηζκηθνχ Κεθαιαίνπ Αλαθνξά θάπνησλ άιισλ βαζηθψλ κνξθψλ Κεθαιαίνπ Μειεηψληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Bourdieu ζρεζηαθά Αλάιπζε ηεο ζρέζεο ησλ ελλνηψλ Habitus - Πεδίν Αλάιπζε ηεο ζρέζεο ησλ ελλνηψλ Πεδίν - Κεθάιαην Αλάιπζε ηεο ζρέζεο ησλ ελλνηψλ Κεθάιαην - Habitus Αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο [(habitus)(θεθάιαην)] + πεδίν = 97 πξαθηηθή 3.7 πλδένληαο ηε Γηά βίνπ Δθπαίδεπζε κε ηε ζεσξία ηνπ Bourdieu Υξεζηκνπνηψληαο ηηο έλλνηεο ηνπ Bourdieu γηα ηελ εξκελεία ηνπ 108 ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ 3.9 χλνςε 113

7 7 4ν Κεθάιαην: Οη πξννπηηθέο, ηα πξνβιήκαηα, ε δενληνινγία ζηελ έξεπλα ησλ θνηλσληθώλ δηθηπώζεσλ θαη ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 4.1 Δηζαγσγηθά Υξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ έξεπλα Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Online Forums 116 πδεηήζεσλ Πνζνηηθέο κέζνδνη Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία / 117 Μεηξηθέο Πνζνηηθέο κέζνδνη Ρνέο Υαξηνγξάθεζεο ή Γηαδνρηθέο 118 Ρνέο Πνηνηηθέο κέζνδνη - Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ χγθξηζε ησλ κεζφδσλ Πξννπηηθέο ζηε κεζνδνινγία ησλ θνηλσληθψλ δηθηπψζεσλ Πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο Πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο Τβξηδηθέο πξνζεγγίζεηο Πηζαλά πξνβιήκαηα ζηελ έξεπλα ησλ θνηλσληθψλ δηθηπψζεσλ Γενληνινγία ζηελ έξεπλα ησλ θνηλσληθψλ δηθηπψζεσλ Online Πνηνηηθή Έξεπλα Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο Μειέηε Πεξίπησζεο (Case Study) Online Μειέηε Πεξίπησζεο ηνπ Hattrick Πνιπκεζνδνινγηθή Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πλέληεπμε Οδεγφο πλέληεπμεο Παξαηήξεζε Αλάιπζε Κεηκέλνπ Οη ζπλζήθεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο 185 έξεπλάο καο Εεηήκαηα Πνηφηεηαο - Αμηνπηζηίαο - Δγθπξφηεηαο Αληηθεηκεληθφηεηαο

8 8 4.9 χλνςε 205 5ν Κεθάιαην: Απνηειέζκαηα έξεπλαο 5.1 Δηζαγσγηθά Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ Αλάιπζε Κεηκέλνπ ζηα θαηαζηαηηθά 207 ηνπ Hattrick 5.3 Σα απνηειέζκαηα ησλ Online Δηο Βάζνπο πλεληεχμεσλ Σα απνηειέζκαηα ηεο Online Παξαηήξεζεο χλνςε 257 6ν Κεθάιαην: πδήηεζε απνηειεζκάησλ - Δξκελεία - πκπεξάζκαηα 6.1 Δηζαγσγηθά πδήηεζε απνηειεζκάησλ - Δξκελεία πκπεξάζκαηα έξεπλαο Εεηήκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 301 Βηβιηνγξαθία I) Διιεληθή βηβιηνγξαθία 303 II) Ξελφγισζζε βηβιηνγξαθία 309 III) Πεγέο απφ ην δηαδίθηπν 318 IV) Άιιεο πεγέο 320 Παξαξηήκαηα Παξάξηεκα Α: Οη Online Δηο Βάζνπο πλεληεχμεηο Πηινηηθή πλέληεπμε κε ΖΣ πλέληεπμε κε ΖΣ πλέληεπμε κε ΖΣ πλέληεπμε κε ΖΣ πλέληεπμε κε ΖΣ πλέληεπμε κε ΖΣ πλέληεπμε κε ΖΣ7 356 Παξάξηεκα Β: Ζ Online Παξαηήξεζε 362 Παξάξηεκα Γ: Σα θαηαζηαηηθά ηνπ Hattrick 381

9 9 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη κηα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα κία κειέηε πεξίπησζεο ηεο online ειιεληθήο θνηλφηεηαο ελφο δηάζεκνπ πνιπρξεζηηθνχ δηαδηθηπαθνχ παηρληδηνχ, ηνπ Hattrick. θνπφο καο είλαη λα κειεηήζνπκε: α) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο online επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο δηθηπσκέλεο θνηλσλίαο β) ην είδνο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο κηαο online θνηλφηεηαο θαηά ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο θαη γ) αλ επλνείηαη ε πξνψζεζε ηεο άηππεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ κηαο δηθηπσκέλεο θνηλσλίαο, φηαλ παξάγνληαη θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ καο εθαξκφδνπκε πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Δηδηθφηεξα, δηεμάγνπκε online ζπλεληεχμεηο απφ θάπνηα κέιε απηήο ηεο θνηλφηεηαο, online παξαηήξεζε ζηηο δηαζθέςεηο ηεο θαη αλάιπζε θεηκέλνπ ζηα θαηαζηαηηθά ηνπ παηρληδηνχ. Καηφπηλ εθαξκνγήο αλάιπζεο θεηκέλνπ ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα καο, επηρεηξνχκε ηελ εξκελεία ηνπο κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Γάιινπ Κνηλσληνιφγνπ Pierre Bourdieu, ην νπνίν απνηειεί κηα πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξκελεπηηθφ πιαίζην ζηηο έξεπλεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηπψζεσλ. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπκε απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο δείρλνπλ φηη ε online θνηλφηεηα ηνπ Hattrick απνηειεί πεγή θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηα κέιε ηεο, θη φηη κέζα απφ ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο, ηα κέιε κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θάπνηεο δεμηφηεηέο ηνπο, λα θαιιηεξγήζνπλ λέεο πξνδηαζέζεηο, λα απνθηήζνπλ λέεο ζηάζεηο δσήο θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε online θνηλφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη θη απηή έλα άηππν πεξηβάιινλ πξνψζεζεο ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο. Λέμεηο - Κιεηδηά: Άηππε Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζε, Θεσξία ηνπ Bourdieu, Μειέηε Πεξίπησζεο, Online Κνηλφηεηα, Online Δπηθνηλσλία, Online Πνηνηηθή Έξεπλα.

10 10 Δηζαγσγή -Πνηα είζαη; είπε ν κηθξφο πξίγθηπαο. Δίζαη πνιχ φκνξθε... -Δίκαη κηα αιεπνχ, είπε ε αιεπνχ. -Έια λα παίμεηο καδί κνπ, ηεο πξφηεηλε ν κηθξφο πξίγθηπαο. Δίκαη ηφζν ιππεκέλνο... -Γελ κπνξψ λα παίμσ καδί ζνπ, είπε ε αιεπνχ. Γελ είκαη εμεκεξσκέλε Ση πάεη λα πεη "εμεκεξψλσ"; -...Δίλαη θάηη πνπ έρεη μεραζηεί απφ θαηξφ, είπε ε αιεπνχ. εκαίλεη "δεκηνπξγψ δεζκνχο...". -...Αλ φκσο κε εμεκεξψζεηο, ζα ρξεηαδφκαζηε ν έλαο ηνλ άιιν. Θα είζαη γηα κέλα κνλαδηθφο ζηνλ θφζκν...ε παξαθαιψ...εμεκέξσζέ κε, είπε. -Σν ζέισ, απάληεζε ν κηθξφο πξίγθηπαο, αιιά δελ έρσ πνιχ ρξφλν. Έρσ λ' αλαθαιχςσ θίινπο θαη πνιιά πξάγκαηα λα γλσξίζσ. -Γλσξίδνπκε κνλάρα ηα πξάγκαηα πνπ εμεκεξψλνπκε, είπε ε αιεπνχ. Οη άλζξσπνη δελ έρνπλ πηα θαηξφ λα γλσξίδνπλ ηίπνηα. Σ' αγνξάδνπλ φια έηνηκα απ'ηνπο εκπφξνπο. Δπεηδή φκσο δελ ππάξρνπλ έκπνξνη πνπ λα πνπιάλ θίινπο, νη άλζξσπνη δελ έρνπλ πηα θίινπο. Αλ ζέιεηο έλα θίιν, εμεκέξσζέ κε. 1 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 2 πνπ δίλεη ν Émile Durkheim γηα ηελ εθπαίδεπζε, επηδίσμή ηεο είλαη λα κεηαηξέςεη ην "αλψξηκν" άηνκν ζε έλα θνηλσληθφ νλ, ηθαλφ λα ηθαλνπνηεί ηηο θπζηθέο, δηαλνεηηθέο θαη εζηθέο απαηηήζεηο πνπ (ζα) έρεη ε θνηλσληθή δσή, θαη πνπ φηαλ "σξηκάζεη" ζα είλαη θη απηφ ηθαλφ λα δηαησλίζεη ηελ θνηλσλία. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ηεο εθπαίδεπζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην θνηλσλείλ. Γη' απηφ ζην παξαπάλσ απφζπαζκα ηνπ Saint-Exupery ε αιεπνχ (εθθξάδνληαο ηε γεληά ησλ "σξίκσλ") πξνηξέπεη ηνλ κηθξφ πξίγθηπα (δειαδή ην αηνκηθφ νλ) λα ηελ εμεκεξψζεη πξψηα, λα ηελ θάλεη θίιε ηνπ. Γηαηί κφλν κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δεζκψλ, ζα κπνξέζεη απηφο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ θνηλσληθή δσή, λα "παίμεη" δειαδή καδί κε ηελ αιεπνχ, λα γλσξίζεη ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη επνκέλσο λα κάζεη. ηε ζχγρξνλε επνρή, κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ έκπνξνη πνπ λα πνπιάλε έηνηκνπο θίινπο, κπνξεί ζχκθσλα κε θάπνηνπο λα έρνπλ ραιαξψζεη νη δεζκνί κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, φκσο νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ επεθηαζεί ζρεδφλ ζε θάζε ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο δσήο, έρνπλ θέξεη ζην πξνζθήλην λένπο θνηλσληθνχο ρψξνπο πνπ επλννχλ ηε δεκηνπξγία δεζκψλ κεηαμχ αγλψζησλ, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν καθξηά βξίζθνληαη, αιιά θαη ηελ επαλαζχλδεζε κεηαμχ ήδε γλσζηψλ. Οη λένη απηνί θνηλσληθνί ρψξνη πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν είλαη γλσζηνί σο online θνηλφηεηεο, θαη απαζρνινχλ ηφζν ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα φζν θαη ηνπο απινχο 1 Απνζπάζκαηα απφ: Antoine de Saint-Exupery. (1943). Ο Μηθξφο Πξίγθηπαο (13 ε εθδ.). (Μ. Καξαθψζηα, Μηθξ.). Αζήλα: Παηάθε, ζει. 71, 72, Ο νξηζκφο απηφο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.

11 11 θαζεκεξηλνχο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, κηαο θαη ζηηο κέξεο καο ηζηφηνπνη φπσο ην Facebννθ, ην Twitter θαη ην YouTube είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη. Έλα άιιν αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επνρήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ηα δηαδηθηπαθά πνιπρξεζηηθά παηρλίδηα. Ζ online θνηλφηεηα ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ απαζρνιεί θαη εκάο. Με ηελ εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηε δεκηνπξγία online θνηλνηήησλ απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα άηππε κάζεζε, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαη ε νπνία δελ έρεη απαζρνιήζεη ηφζν ηνπο εξεπλεηέο φζν ηνπο έρνπλ απαζρνιήζεη νη ηππηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζηφρνο καο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε αλ, γηαηί θαη πψο νη online θνηλφηεηεο επλννχλ ηελ άηππε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, παξάγνληαο θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Αθνινχζσο, παξνπζηάδνπκε ηε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο εξγαζίαο καο: ην 1ν Κεθάιαην, αλαθέξνπκε ηνλ εξεπλεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ καο, δειαδή ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο θαη ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο θαη πξνζδηνξίδνπκε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. ην 2ν Κεθάιαην, εθζέηνπκε ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο καο επηζθφπεζεο θαη πξνζδηνξίδνπκε ελλνηνινγηθά φινπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο φξνπο. ην 3ν Κεθάιαην, παξνπζηάδνπκε θαη δηθαηνινγνχκε ην ζεσξεηηθφ θνηλσληνινγηθφ πιαίζην κε βάζε ην νπνίν επηρεηξείηαη αξγφηεξα ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο καο. Δπίζεο, επηρεηξνχκε ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο. ην 4ν Κεθάιαην, αξρηθά παξνπζηάδνπκε ηηο δηάθνξεο πξννπηηθέο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηε δενληνινγία εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ηηο θνηλσληθέο δηθηπψζεηο. Καηφπηλ, παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά θαη δηθαηνινγνχκε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ καο, παξνπζηάδνληαο ζην ηέινο ηηο ζπλζήθεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλάο καο θαη ζίγνληαο θάπνηα ζέκαηα αληηθεηκεληθφηεηαο, εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. ην 5ν Κεθάιαην, παξνπζηάδνπκε αλά κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη αλά ζεκαηηθφ άμνλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έηζη φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή αλάιπζεο θεηκέλνπ ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε.

12 12 ην 6ν Κεθάιαην, δηεμάγεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ, ε εξκελεία ηνπο κε βάζε ην ζεσξεηηθφ καο πιαίζην θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη αλά ζεκαηηθφ άμνλα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αθνινπζνχλ ε αλαθνξά ηεο ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο, ησλ δηαδηθηπαθψλ θαη ησλ άιισλ πεγψλ καο θαη ηέινο επηζπλάπηνληαη ηα παξαξηήκαηά καο.

13 13 1ν Κεθάιαην: Ο πξνβιεκαηηζκόο, ηα εξσηήκαηα θαη νη ππνζέζεηο ηεο παξνύζαο έξεπλαο 1.1 Δηζαγσγηθά ην παξφλ θεθάιαην, δηαηππψλνπκε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο πεξηγξάθνληαο ηνλ εξεπλεηηθφ καο πξνβιεκαηηζκφ θαη ην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε παξνχζα εξγαζία. Καηφπηλ δηεπθξηλίδνπκε ην αθξηβέο ζέκα πνπ επηιέμακε λα κειεηήζνπκε, ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ θαη δηαηππψλνπκε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. 1.2 Δξεπλεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο εηζαγσγήο ησλ Σ.Π.Δ. 3, θαη εηδηθά ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζηελ εθπαίδεπζε πην ζπγθεθξηκέλα. Δηδηθφηεξα, καο ελδηαθέξεη ε πηζαλή πξνψζεζε ηεο άηππεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα κηαο λέαο κνξθήο θνηλφηεηαο, ηεο ιεγφκελεο online ή εηθνληθήο θνηλφηεηαο, γηα ηελ νπνία ζπδεηνχλ φινη ιίγν ή πνιχ ζήκεξα, είηε αθαδεκατθνί είηε φρη, κε αθνξκή ηελ επξεία δηάδνζε ηνπ Facebook, ηνπ Myspace, ηνπ YouTube θαη ησλ δηαθφξσλ πνιπρξεζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ, ηχπνπ Second Life. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελδηαθεξφκαζηε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηα πιαίζηα ηέηνηνπ είδνπο θνηλνηήησλ. Δπηπιένλ, ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ε επίδξαζε ηεο online επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηέηνησλ θνηλνηήησλ ηφζν ζηελ πξαγκαηηθή δσή ησλ κειψλ, φζν θαη ζηελ άηππε δηά βίνπ εθπαίδεπζήο ηνπο. Αθνχ ε άηππε εθπαίδεπζε ιακβάλεη ρψξα ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ, αλαξσηηφκαζηε αλ ιακβάλεη ρψξα θαη ζηα πιαίζηα κηαο δηθηπσκέλεο θνηλσλίαο, φπσο π.ρ. ε online θνηλφηεηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ παηρληδηνχ Hattrick. Θειήζακε ινηπφλ λα δνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο online επηθνηλσλίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο ηέηνηαο θνηλφηεηαο. Δπίζεο, 3 Σ.Π.Δ.: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. Ο φξνο αλαιχεηαη ζην 2ν Κεθάιαην.

14 14 ζειήζακε λα εμεηάζνπκε αλ κέζσ απηήο ηεο επηθνηλσλίαο ηα κέιε κνηξάδνληαη θάπνηεο γλψζεηο ηνπο, θη αλ λαη, ηη είδνπο γλψζεηο, αλ ηηο ζπλδένπλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο, αλ ηηο εθαξκφδνπλ κε θάπνηνλ ηξφπν θαζψο θαη πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ γλψζεσλ. Δπίζεο, ζα ζέιακε λα δνχκε αλ κέζα απφ ηηο δηαδηθηπαθέο επαθέο ηνπο κε άιινπο ρξήζηεο θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, νη άλζξσπνη θαιιηεξγνχλ/κεηαζρεκαηίδνπλ θάπνηεο πξνδηαζέζεηο πνπ ήδε έρνπλ πηνζεηήζεη κέζα απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο θαη/ή αλ αλαπηχζζνπλ λέεο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή πξνζσπηθή αλάπηπμή ηνπο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηαμίσζε. εκεησηένλ φηη ζειήζακε λα εζηηάζνπκε ζηελ άηππε θαη φρη ζηελ ηππηθή κάζεζε, αθελφο γηαηί θαη απηή είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ ηππηθή, θαη αθεηέξνπ γηαηί αλ θαη ε ζρεηηθή κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε βηβιηνγξαθία είλαη ηθαλή θαη δηάθνξνη εξεπλεηέο (φπσο νη Koustourakis, θ.ά. (2008), ν Menchik (2004), νη Newby θ.ά. (2009), νη Παπαδάθεο & Υαηδειάθνο (2004), νη Ράπηεο & Ράπηε (1998), νη Vergidis θαη Panagiotakopoulos (2002), νη Xenos, θ.ά. (2002), θ.ά.), έρνπλ κειεηήζεη ηππηθέο κνξθέο online εθπαίδεπζεο, φπσο π.ρ. ηα εηθνληθά ζρνιεία, ηα αλνηθηά παλεπηζηήκηα θαη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αληηζέησο ππάξρεη έλα κεγάιν θελφ ζηελ έξεπλα γχξσ απφ ηελ άηππε online εθπαίδεπζε. 1.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εζηηάζηεθε ζηελ κειέηε ησλ εμήο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ: 1. Απνηεινχλ νη online θνηλφηεηεο πεγή θνηλσληθψλ ζρέζεσλ γηα ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο; Αλ λαη, γηαηί; Καη πψο ην πεηπραίλνπλ απηφ; 2. Τπάξρεη θάπνην είδνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο online θνηλφηεηαο πνπ λα πξνσζεί ηελ άηππε δηά βίνπ εθπαίδεπζε; Αλ λαη, πνην; Πψο πεηπραίλεηαη απηφ θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη κνξθέο απηνχ ηνπ είδνπο εθπαίδεπζεο; 2α) Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο online θνηλφηεηαο;

15 15 2β) ηα πιαίζηα κηαο online θνηλφηεηαο ιακβάλεη ρψξα ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπο θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεψλ; ηνπο; Αλ λαη, γηαηί θαη πψο; Γηα ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ επηιέμακε λα κειεηήζνπκε ηελ online θνηλφηεηα πνπ ελζσκαηψλεη ην δηάζεκν πνιπρξεζηηθφ δηαδηθηπαθφ παηρλίδη Hattrick. Σν παηρλίδη απηφ βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν απφ ην 1997, είλαη κεηαθξαζκέλν ζε 51 γιψζζεο θαη απαξηζκεί ρξήζηεο παγθνζκίσο ζχκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθά ηεο 31/3/2011. Δπνκέλσο, ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα πξνζαξκφζηεθαλ σο εμήο: 1. Απνηειεί ε online ειιεληθή θνηλφηεηα ηνπ Hattrick πεγή θνηλσληθψλ ζρέζεσλ γηα ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή; Αλ λαη, γηαηί; Καη πψο ην πεηπραίλεη απηφ; 2. Τπάξρεη θάπνην είδνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο online ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηνπ Hattrick πνπ λα πξνσζεί ηελ άηππε δηά βίνπ εθπαίδεπζε; Αλ λαη, πνην; Πψο πεηπραίλεηαη απηφ θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη κνξθέο απηνχ ηνπ είδνπο εθπαίδεπζεο; 2α) Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο online ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηνπ Hattrick; 2β) ηα πιαίζηα ηεο online ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηνπ Hattrick ιακβάλεη ρψξα ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεψλ; ηνπο; Αλ λαη, γηαηί θαη πψο; 1.4 χλνςε Παξαπάλσ αλαθέξακε ηνλ εξεπλεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ καο γχξσ απφ ηηο online θνηλφηεηεο θαη ηε λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ απηέο δηακνξθψλνπλ. Έπεηηα ηνλίζακε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλάο καο, θαη δηαηππψζακε ηα εξσηήκαηα ησλ νπνίσλ ηελ απάληεζε ζειήζακε λα δηεξεπλήζνπκε κέζα απφ ηε κειέηε ηεο online ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηνπ δηαδηθηπαθνχ παηρληδηνχ Hattrick. ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο αξζξνγξαθίαο ηεο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο.

16 16 2ν Κεθάιαην: Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζρεηηθά κε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ Δθπαίδεπζε 2.1 Δηζαγσγηθά ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνπκε ηα επξήκαηά καο απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο πην πξφζθαηεο αξζξνγξαθίαο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.), δίλνληαο έκθαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθήζνπκε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο. Αξρηθά πξνζεγγίδνπκε μερσξηζηά ηνλ θάζε φξν πνπ ζπλζέηεη ηελ έλλνηα ησλ Σ.Π.Δ.: ηερλνινγία, πιεξνθνξία θαη επηθνηλσλία. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλνπκε ζηηο λέεο επθαηξίεο γηα επηθνηλσλία πνπ πξνζθέξεη ε επνρή ησλ Σ.Π.Δ. θαη ζηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηή ηελ επηθνηλσλία. Δπίζεο, έκθαζε δίλνπκε ζηηο λέεο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο λέαο δηθηπσκέλεο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, εζηηάδνπκε ζηε ζρέζε ησλ Σ.Π.Δ. κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ζχγρξνλε επνρή, ζηελ επίδξαζή ηνπο ζε απηήλ θαζψο αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ. πσο δηαπηζηψζακε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή καο επηζθφπεζε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αξζξνγξαθίαο αλαθέξεηαη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε), ελψ ε έξεπλα γηα ηελ άηππε εθπαίδεπζε (ε νπνία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ ηππηθή (Selwyn θαη Gorard, 2004)) είλαη πεξηνξηζκέλε. Με ζηφρν λα κπνξέζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο λα ζπλεηζθέξνπκε ζηε γλψζε γχξσ απφ ηελ άηππε εθπαίδεπζε, πεξηγξάθνπκε ζην παξφλ θεθάιαην ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άηππεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο, θαη αλαθέξνπκε βαζηθέο ζρεηηθέο έλλνηεο. εκεησηένλ φηη ζην παξφλ θεθάιαην απνζαθελίδνπκε θαη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.

17 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) Ο φξνο «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ» (Σ.Π.Δ.) (ή αιιηψο «Πιεξνθνξηαθή Δπηθνηλσληαθή Σερλνινγία» (Π.Δ.Σ.) ή «Νέεο Σερλνινγίεο Ν.Σ.») πξνέξρεηαη απφ ηε λνεκαηηθή ζχδεπμε ησλ φξσλ Πιεξνθνξία, Δπηθνηλσλία θαη Σερλνινγία (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 35). Πξηλ αλαθεξζνχκε ζε θαζέλαλ απφ απηνχο ηνπο φξνπο αλαιπηηθά, ζα ζέιακε πξψηα γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο λα αλαθέξνπκε ελ ζπληνκία ηηο ζπλζήθεο πνπ επεξέαζαλ ηελ εηζαγσγή θαη ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε: Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ζην δηεζλέο νηθνλνκηθν-πνιηηηθφ πεξηβάιινλ έγηλαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο κε θχξηνπο άμνλεο ηελ απμαλφκελε ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Οη αιιαγέο απηέο μεπεξλνχλ ηα εζληθά φξηα θαη απνηεινχλ απφξξνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. ηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ λα πξνσζεί ηελ ελνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγνχληαη λέεο αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Παλαγησηαθφπνπινο & Κνπζηνπξάθεο, 2005). Έπεηηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, επηθξαηεί ην Γπηηθφ κνληέιν ζηελ πνιηηηθή, ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία, ην νπνίν ζπλδπάδεηαη κε ηηο εμήο ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο: α) παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, β) απμαλφκελε ζεκαζία ηεο γλψζεο θαη γ) επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ησλ Σ.Π.Δ.. Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απνηειεί αλαγθαία θίλεζε πξνζαξκνγήο ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο ζπλαξηψληαη κε ηηο αιιαγέο ζηα πεδίαδνκέο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο (Παλαγησηαθφπνπινο & Κνπζηνπξάθεο, 2005). Ζ εληαηηθή ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ δηαθξίλνληαη ζε 3 επίπεδα: ην καθξν-επίπεδν ηέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη εμσηεξηθέο πνιηηηθέο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. θαη ηηο παηδαγσγηθέο αιιαγέο (Fredriksson, θ.ά., 2008). ην κεζν-επίπεδν ε εληαηηθή ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο είλαη: ε εκπινθή ησλ ζρνιείσλ ζε θαηλνηνκίεο, ην ζηπι εγεζίαο ησλ δηεπζπληψλ, ε έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ

18 18 εθπαηδεπηηθψλ. ην κηθξν-επίπεδν ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο είλαη νη δηνξαηηθφηεηεο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πξφζβαζε ζηηο Σ.Π.Δ. εληφο ηνπ ζρνιείνπ (Fredriksson, θ.ά., 2008). ηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζε θαζέλαλ απφ απηνχο ηνπο φξνπο μερσξηζηά: Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ Σερλνινγία Οη Newby, θ.ά. (2009) αλαθέξνπλ φηη ε ηερλνινγία νξίδεηαη σο ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ ή άιισλ νξγαλσκέλσλ γλψζεσλ ζε πξαθηηθά δεηήκαηα (ζει. 19). Έρνπλ δνζεί θαη δηάθνξνη άιινη νξηζκνί. ινη φκσο έρνπλ σο θνηλφ παξνλνκαζηή: ην φηη ε ηερλνινγία ππεξεηεί ηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 20). ε θάζε ηερλνινγηθφ δεκηνχξγεκα (ζχζηεκα) κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο βαζηθέο δνκέο: 1) Τπάξρεη έλαο βαζηθφο ζθνπφο, ν νπνίνο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο. 2) Γηαθξίλεηαη πάληα ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είηε ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ είηε ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζήο ηνπ. 3) Σν ζπγθεθξηκέλν ηερλνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηα ππνζπζηήκαηά ηνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε δηαθφξσλ κνξθψλ επηζηεκνληθήο θαη εκπεηξηθήο γλψζεο. Καη 4) ε χπαξμή ηνπ δε λνείηαη εθηφο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ νπνίνπ ηηο αλάγθεο (αλζξψπηλεο θαη θνηλσληθέο) θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει ). Ζ ηερλνινγία απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θαηλφκελν γηαηί ζην φλνκα ηεο ηθαλνπνίεζεο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αλαγθψλ απαηηεί πςειά επίπεδα επελδχζεσλ θαη γλψζεο θαη πςειφ θφζηνο αγνξάο. Έηζη, κεηαηξέπεηαη θαη ε ίδηα ζε έλα θνηλσληθφ κφξθσκα, ην νπνίν παξάγεη θαη αλαπαξάγεη ηδενινγίεο θαη εμνπζίεο. ήκεξα, δχζθνια κπνξνχκε λα αξλεζνχκε φηη θάζε κνξθή λέαο εμνπζίαο έρεη πεξηέιζεη ζηα ρέξηα απηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνπο ηερλνινγηθνχο πφξνπο. Χζηφζν, ε ηερλνινγία έρεη απνθηήζεη θαη κηα απηνλνκία, ε νπνία ηεο επηηξέπεη λα ππαθνχεη ζηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει ).

19 19 Βέβαηα, ζρεηηθά κε ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο ηερλνινγίαο νη απφςεηο πνηθίινπλ. Δλψ θάπνηνη επηζηήκνλεο ζεσξνχλ φηη ε ηερλνινγία απνηειεί θνξέα ηδενινγηψλ, θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ αμηψλ θαη φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνπο ρξήζηεο ηεο θαη ηε δφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ παξάγνληαο θαη αλαπαξάγνληαο ζπζηήκαηα εμνπζηψλ, θάπνηνη άιινη ζεσξνχλ ηελ ηερλνινγία νπδέηεξε, δειαδή σο έλα απιφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ αλζξψπνπ, ην νπνίν δελ ελζσκαηψλεη εζηθέο αμίεο ή ηδενινγήκαηα (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει ). Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία απνηειεί κηα κνξθή θνπιηνχξαο, ε νπνία επζχλεηαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνπιηνχξα γηα ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ε νπνία επηδξά ζηνλ ηξφπν ζθέςεο καο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχκε κε ηνπο ζπλ-θνηλσλνχο καο θαη ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 21). Παξάιιεια, φιεο νη ηερλνινγίεο εμειίζζνληαη θαη κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν κε ηηο ηαπηφρξνλεο αιιαγέο ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πηπρψλ ηνπ θφζκνπ καο (νπβαιηψηε, 2008). Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη εηζέξρνληαη ζε θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηελ ηερλνινγία. Έρεη ππνζηεξηρζεί απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο φηη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηφκσλ κε ηνπο ππνινγηζηέο, ηε ηειεφξαζε θαη ηα λέα κέζα είλαη ζηελ νπζία θνηλσληθέο θαη θπζηθέο, φπσο νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γειαδή, εκπεξηέρνληαη λφξκεο, θαλφλεο θαη πξνζδνθίεο ζε απηέο. Άιινη φκσο αξλνχληαη ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο (νπβαιηψηε, 2008) Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ Πιεξνθνξία χκθσλα κε ην Γίδειν (1978), ν φξνο 'πιεξνθνξία' ζεκαίλεη πιήξε γλψζε, πιήξε πεπνίζεζε, απνδνρή, βεβαηφηεηα (ζει. 69). Οη Γξφζνο, θ.ά. (2003) αλαθέξνπλ φηη ε ιέμε 'πιεξνθνξία' ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο κε δχν έλλνηεο: 1) Δίλαη ηαπηφζεκε ηεο είδεζεο (πεξηνξηζηηθφο νξηζκφο) θαη 2) Απνηειεί έλα «καζεκαηηθφ» κέγεζνο αληίζεην πξνο ηελ ακθηβνιία (ηερλνθξαηηθφο νξηζκφο) (ζει. 25). Ζ πιεξνθνξία δηαθηλείηαη ππφ ηε κνξθή κελπκάησλ, θάζε κνξθήο (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 25). Γεληθά, ζχκθσλα κε ηε Θεσξία ησλ Πιεξνθνξηψλ, ε πιεξνθνξία είλαη θάζε κεηαβνιή πνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αληηιεπηή απφ

20 20 έλαλ θνξέα, λα κεηαθεξζεί κε έλαλ αγσγφ θαη λα κεηαδνζεί (Γίδεινο, 1978, ζει ). Οη θάζεηο ηεο πιεξνθνξηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη νη αθφινπζεο (Γίδεινο, 1978, ζει. 19, 133): 1. Απφθηεζε / ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, 2. Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ (φηαλ π.ρ. ηελ ηειεθσληθή πιεξνθνξία ηε κεηαηξέπνπκε ζε πιεξνθνξία κε θνξέα ην γξαπηφ θείκελν ή ην καγλεηφθσλν), 3. πλδπαζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 4. Μεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ ηελ αλάιπζε δχν ζηνηρείσλ ηεο: 1. ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηεο κνξθήο (ηελ νπνία απνθηά κέζσ ηνπ δηαχινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζή ηεο): ε κνξθή ηεο πιεξνθνξίαο ηεο παξέρεη κηα θνηλσληθή δηάζηαζε κε παξεπφκελεο θνηλσληθέο ηεξαξρήζεηο. θαη 2. ηεο αμίαο ζεκαζίαο ηεο: Κάζε πιεξνθνξία έρεη κηα αμία ή ζεκαζία ηφζν γηα ηνλ πνκπφ φζν θαη γηα ηνλ δέθηε ηεο (θνηλσληθά ππνθείκελα), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηζνδχλακε θαη γηα ηνπο δχν. Δπνκέλσο, ε αμηνιφγεζε θαη ζεκαζηνδφηεζε ηεο πιεξνθνξίαο ελέρεη ππνθεηκεληθά ζηνηρεία, ηα νπνία απνηεινχλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο. Καη ηα δχν απηά ζηνηρεία παξαπέκπνπλ εκκέζσο ζε έλα ηξίην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ είλαη ε θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηελ θνηλσληθή θαη ηδενινγηθή έλδπζή ηεο, ε νπνία ζηνηρεηνζεηείηαη ηφζν απφ ηε κνξθή πνπ ηεο απνδίδεη ν δίαπινο κεηάδνζήο ηεο φζν θαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζήο ηεο (Γξφζνο, θ.ά., ζει ). Μηα πξνζέγγηζε ηεο δνκήο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ε εμήο: ε έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο δειψλεη: α) ηα ζηνηρεία ηεο γλψζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζε φπνηνλ ηα αλαδεηήζεη, β) ηα ζηνηρεία απηά παίξλνπλ κηα κνξθή θαη γ) ηα ζηνηρεία απηά είλαη λέα γηα φπνηνλ ηα δέρεηαη θαη ιέλε θάηη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθφ απφ ην πξνεγνχκελν θνηλφ απφζεκα πιεξνθνξίαο (Γίδεινο, 1978, ζει. 112, 156).

21 Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ Δπηθνηλσλία Ζ επηθνηλσλία είλαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαθνξά κελπκάησλ απφ έλα ππνθείκελν ζε έλα άιιν κε ηε ρξήζε ζεκείσλ θαη ζπκβφισλ. Ζ επηθνηλσλία είλαη έλα νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Αθφκε, ε επηθνηλσλία είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο λα κεηαδίδεη ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζε άιιν άηνκν ή νκάδα θαη φπνπ ηνχην απαηηείηαη λα πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 29). Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ηα εμήο: α) Έλα κήλπκα κεηαβηβάδεηαη, β) Ζ κεηαβίβαζε ηνπ κελχκαηνο κπνξεί λα είλαη ζπλεηδεηή, αθνχζηα ή ηπραία θαη γ) Ζ κεηαβίβαζε κπνξεί λα είλαη άκεζε (απεπζείαο πξνθνξηθή ζπλελλφεζε) ή έκκεζε (φηαλ παξεκβάιιεηαη ρψξνο ή ρξφλνο) (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 29). Σν βαζηθφ επηθνηλσληαθφ ζρήκα απνηειείηαη απφ ηα εμήο βαζηθά κέξε: πνκπφο δίαπινο (πηζαλνί) δέθηεο. χκθσλα κε απηφ ην ζρήκα ε επηθνηλσλία πξνζεγγίδεηαη σο εμήο: 1) Ζ επηθνηλσλία σο κνξθή θνηλσληθήο δξάζεο απαηηεί ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 2 δηαδξψλησλ ππνθεηκέλσλ (πνκπφο θαη δέθηεο). 2) Μηα επηθνηλσλία δελ πθίζηαηαη φηαλ είλαη θελή κελχκαηνο. 3) Γηα ηε κεηάδνζε θαη πξφζιεςε ηνπ κελχκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θψδηθαο επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζεκείσλ θαη ζπκβφισλ. 4) Σν κέζν (medium) ή ν δίαπινο κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο είλαη εθείλν ην ηερληθφ ζηνηρείν πνπ ζα επηηξέςεη ηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, βηβιίν, θηλεκαηνγξάθνο θ.ι.π). 5) Οη ζέζεηο ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε αληηζηξέθνληαη (πιεξνθνξηαθή αλαηξνθνδφηεζε) (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει ). ην ζρήκα 1 αλαπαξίζηαηαη δηαγξακκαηηθά ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. Πνκπόο Γέθηεο Μέζν Αλαηξνθνδόηεζε ρήκα 1. Γηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο (Γξφζνο,θ.ά., 2003, ζει )

22 22 Δπηπξνζζέησο, κέζν-medium (πιεζπληηθφο: ηα κέζα - media) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ν,ηηδήπνηε κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο απφ έλαλ πνκπφ ζε έλαλ δέθηε. ηαλ ηα κεηαθεξφκελα κελχκαηα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο κε δηδαθηηθφ ζθνπφ θαη πεξηερφκελν, ηφηε κηιάκε γηα δηδαθηηθά κέζα (instructional media), ησλ νπνίσλ ζθνπφο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο κάζεζεο (Newby θ.ά., 2009, ζει. 29, 161). Σα δηδαθηηθά κέζα πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 1) Πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη κνληέια, 2) Κείκελν, 3) Βίληεν, 4) Ήρνο, 5) Γξαθηθά (απεηθνλίζεηο, δηαθάλεηεο) θαη 6) Πνιπκέζα (Newby θ.ά., 2009, ζει. 30, 161). Χο πνιπκέζα ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο αλαθέξνληαη νη πνιιαπινί κεζνιαβεηέο κεηαμχ ηεο πεγήο θαη ηνπ παξαιήπηε ηεο πιεξνθνξίαο ή ηα πνιιαπιά κέζα κέζσ ησλ νπνίσλ ε πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη, κεηαδίδεηαη, παξνπζηάδεηαη ή γίλεηαη αληηιεπηή (Καξαζηεξγίνπ, ρ.ρ.). Δηδηθφηεξα, ζηε ζχγρξνλε επνρή έρεη εκθαληζηεί ην αιιειεπηδξαζηηθφ δίθηπν, ην νπνίν ελζσκαηψλεη κέζα ζην ίδην ζχζηεκα ηελ γξαπηή, ηελ πξνθνξηθή θαη ηελ νπηηθναθνπζηηθή κνξθή ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην ζχζηεκα ιακβάλεη ρψξα κία θαηλνχξηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, ησλ κεραλψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπγθείκελσλ. Απηφ ην ζχζηεκα είλαη ηα ιεγφκελα πνιπκέζα (multimedia), ηα νπνία θάλνπλ εηθνληθφηεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηά καο (Castells, 2003, ζει. 356). Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο δηαθξίλεηαη απφ ηα ππφινηπα δηδαθηηθά κέζα ιφγσ ηεο πνιιαπιήο ρξεζηκφηεηάο ηνπ σο κέζν παξαγσγήο θαη παξνπζίαζεο δηδαθηηθνχ πιηθνχ (Newby θ.ά., 2009, ζει. 31). εκεησηένλ φηη ηα κέζα επηθνηλσλίαο κηαο κεγάιεο θνηλσλίαο έρνπλ πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά. Πξσηεχνληα ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ε απφθηεζε, ε ρξήζε, ε δηαηήξεζε θαη ε κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ. Γεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ε θεξδνζθνπία, νη δηαθεκίζεηο, ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ε επηδίσμε πνιηηηθήο θαη πξνζσπηθήο δχλακεο. Σα πξσηεχνληα κε ηα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά βξίζθνληαη ζε αληίζεζε. Δπνκέλσο, ε επηθνηλσλία είλαη έλα αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα. Άιινηε επηθξαηνχλ ηα πξσηεχνληα ραξαθηεξηζηηθά, θη άιινηε ηα δεπηεξεχνληα, ηα νπνία ηείλνπλ λα εμαιείςνπλ ηα πξσηεχνληα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα κεηαβάινπλ ηα κέζα

23 23 επηθνηλσλίαο ζε κέζα επηδίσμεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πξνζσπηθήο δχλακεο (Γίδεινο, 1978, ζει. 37, 52). Δπηπξνζζέησο, ε επηθνηλσλία πξνυπνζέηεη δχν αθφκα αλαπφζπαζηα ζηνηρεία: ηε ζπκκεηνρή θαη ηνλ έιεγρν. Έηζη, κηα κνξθή επηθνηλσλίαο λνείηαη σο ηέηνηα, φηαλ πθίζηαηαη θνηλσληθή δηάδξαζε ή κε άιια ιφγηα ζπκκεηνρή ησλ δηαδξψλησλ ππνθεηκέλσλ ζηε δηαδηθαζία (ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα). Απφ ηελ άιιε, ν πνκπφο ηνπ κελχκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ φρη κφλν ηνπ κελχκαηνο αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ησλ δεθηψλ (π.ρ. πνιηηηθή επηθνηλσλία, δηδαζθαιία θιπ). Ζ δηάζεζε, δηαλνκή θαη αλαδηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο πξνζδηνξίδεη κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ θαη ζε νξηζκέλν κέηξν ηελ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε. ηηο δηακνξθνχκελεο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο ελππάξρνπλ θνηλσληθέο ηαμηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ απνδίδνπλ ηνλ νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ θαη αλαπιάζνπλ θαη αλαπαξάγνπλ εμνπζηαζηηθέο δνκέο (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 32). Δπηπιένλ, ε επηθνηλσλία κνηάδεη λα απνηειεί ην εξγαιείν κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ εγθαζηδξχεηαη θαη ζηεξεψλεηαη ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηφζν ζε κηθξν-θνηλσληθφ φζν θαη ζε καθξν-θνηλσληθφ επίπεδν. Δμάιινπ, ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο απνηέιεζε εθαιηήξην γηα ηελ επξχηεξε θνηλσληθή αλάπηπμε, ην μεπέξαζκα ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηελ αλαζχλζεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζε καθξνζθνπηθέο βάζεηο θαη δνκέο (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 35). Ο Γίδεινο (1978) αλαθέξεη πσο ζηνπο δηάθνξνπο κεραληζκνχο ππάξρεη κία αιιειεπίδξαζε δνκήο θαη επηθνηλσλίαο. Απηή ε αιιειεπίδξαζε δηεπξχλεη ηνλ ξφιν ηεο επηθνηλσλίαο. Γελ ζεσξείηαη δειαδή κφλν σο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, αιιά ε επηθνηλσλία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ίδηα ηελ χπαξμε θαη ηελ εμέιημε κεραληζκψλ, νξγαληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ (ζει. 59). Έρνληαο αλαθέξεη ηνπο φξνπο ηερλνινγία, πιεξνθνξία θαη επηθνηλσλία, ηνλ θαζέλα μερσξηζηά, ηψξα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη ηηο Σ.Π.Δ.. Καη'αξρήλ είλαη αμηνζεκείσηνο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο θαη Σ.Π.Δ.: ν φξνο «Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία» αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή ηερλνινγίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, ελψ ν φξνο «Σ.Π.Δ.» αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ηερλνινγίαο, ην νπνίν δε

24 24 ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιά ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 37). Δηδηθφηεξα: Χο εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία νη Seels θαη Richey νξίδνπλ ηελ «εθαξκνγή ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε» (ηππηθφο νξηζκφο). (Newby θ.ά., 2009, ζει. 22). Μηα ππεξαπινπζηεπκέλε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα νξίζεη ηηο Σ.Π.Δ. σο ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 35, 36). Οη Σ.Π.Δ. (ICT: Information and Communications Technologies) παξνπζηάδνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηηο δηαθξίλεη ζαθψο απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ηερλνινγίαο θαη ηνπο δίλεη έλα ζηνηρείν κνλαδηθφηεηαο: ελψ γηα αηψλεο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζπληεινχζαλ ζηελ επέθηαζε ησλ θπζηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, νη Σ.Π.Δ. θαίλεηαη λα δηεπξχλνπλ θαηά θχξην ιφγν ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 36, 41-42). ην ζρήκα 2 αλαπαξίζηαηαη δηαγξακκαηηθά ηη ελλνείηαη κε ηνλ φξν «Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε». Οη Σ.Π.Δ. & ε Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε σο απηφλνκα γλσζηηθά αληηθείκελα σο θνηλσληθό θαηλόκελν σο γλσζηηθφ εξγαιείν σο ζηνηρείν γεληθήο θνπιηνύξαο Σερλνθεληξηθή πξνζέγγηζε Πξαγκαηνινγηθή πξνζέγγηζε Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ρήκα 2. Οη Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε (Ράπηεο & Ράπηε, 1998, ζει. 34)

25 25 Οη Σ.Π.Δ. επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηάδνζε πνηθίισλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο (ζχκβνια, εηθφλεο, ήρνη, βίληεν) θαη απνηεινχλ ηα κέζα πνπ είλαη θνξείο απηψλ ησλ άπισλ κελπκάησλ. ηηο Σ.Π.Δ. αλήθνπλ νη δηεπηθάλεηεο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή (human computer interfaces), ην δηαδίθηπν (Internet), ηα πνιπκέζα (multimedia), ηα ππεξκέζα (hypermedia) θαη ηα ζχγρξνλα ινγηζκηθά (Ράπηεο & Ράπηε, 1998, ζει. 16). Δπηπιένλ, έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επνρήο ησλ Σ.Π.Δ. είλαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα νπνία απφ θαηξφ έρνπλ εληαρζεί ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο (Ράπηεο & Ράπηε, 1998, ζει. 301). Έλα ηέηνην παηρλίδη, ην Hattrick, ην νπνίν παίδεηαη δηαδηθηπαθά, απνηειεί ην πεδίν ηεο έξεπλάο καο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη πην αλαιπηηθά: 1) ην δηαδίθηπν θαη 2) ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζε απηήλ Λίγα ιφγηα γηα ην Γηαδίθηπν Σν δηαδίθηπν (ή αιιηψο «θπβεξλνρψξνο», ή «ιεσθφξνο ησλ πιεξνθνξηψλ» ή απιά «δίθηπν»), ην νπνίν πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990, απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο ζπλδεδεκέλα δίθηπα ππνινγηζηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, πνπ ζπλδένπλ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Σα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε Ζ/Τ ζην δηαδίθηπν επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ελφο θνηλνχ πξσηφθνιινπ επηθνηλσλίαο (δειαδή έλα ζχλνιν βαζηθψλ θαλφλσλ επηθνηλσλίαο), πνπ νλνκάδεηαη TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) (Newby θ.ά., 2009, ζει. 253, 268). Οη πην ζπλεζηζκέλεο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) επηθνηλσλία, 2) αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ θαη 3) δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ (Newby θ.ά., 2009, ζει. 253). Δπηπιένλ, ην δηαδίθηπν απνηειεί εξγαιείν δηαζθέδαζεο, κέζν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο κέζν παξαγσγήο. Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή θαη γηα ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα εκπφξην. Δπίζεο, νη ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ έρνπλ ζπκβάιιεη θαη ζε πεδία, φπσο είλαη ε ηαηξηθή θαη ε εθπαίδεπζε (Albirini, 2008). Αθφκε, ην δηαδίθηπν γίλεηαη έλα κεγάιεο ζεκαζίαο εξγαιείν γηα

26 26 ηε δηαρείξηζε λέσλ κνξθψλ δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ online θνηλνηήησλ 4 (Castells, 2000). Λφγσ ινηπφλ ησλ πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ην δηαδίθηπν ζεσξείηαη «ηερλνινγία γεληθνχ ζθνπνχ» (Albirini, 2008) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Online Δπηθνηλσλίαο εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη ηδεψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. (Newby θ.ά., 2009, ζει. 255). ηελ ελφηεηα απηή αλαθεξφκαζηε ζε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ. Δπί πνιιά ρξφληα, νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ρηίδνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν πάλσ ζηελ άκεζε, ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Αιιά απηφ ην άιιαμε ε ηερλνινγία, κε ηελ εθεχξεζε ηξφπσλ κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (θακπάλεο εθθιεζηψλ, ζήκαηα θαπλνχ, βηβιία, ηειεβφεο, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε) θαη ηξφπσλ εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο απφ άηνκν ζε άηνκν (επηζηνιέο, ηειεγξαθήκαηα, ηειεθσλήκαηα). ήκεξα, εθηφο απφ ηελ εληππσζηαθή πξννπηηθή ηεο θαηνίθεζεο εηθνληθψλ θφζκσλ, θαηαπηαλφκαζηε θαη κε άιινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, πνπ ήδε ζεσξνχληαη θνηλφηνπνη, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη άθξσο εληππσζηαθνί: ζηέιλνπκε ζχληνκα κελχκαηα απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ην Twitter, ρξεζηκνπνηνχκε ην , γξάθνπκε ζε ηζηνιφγηα, ςάρλνπκε ζην Google, βιέπνπκε βίληεν ζην YouΣube θαη δεκηνπξγνχκε επαθέο ζην Facebook (Christakis θαη Fowler, 2010, ζει. 337). Σν δηαδίθηπν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κία αζχγρξνλε κνξθή επηθνηλσλίαο θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη δελ επηθνηλσλνχλ κφλν έλαο πξνο έλαλ, αιιά θαη έλαο πξνο πνιινχο (broadcast). Δπηπιένλ, ε αζχγρξνλε επηθνηλσλία δηεπθνιχλεη ηελ ρξνληθή επειημία: νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ φπνηε θαη απφ φπνπ ηνπο βνιεχεη. Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα αλακεηάδνζεο (broadcast) κεηψλεη ην θφζηνο νξγάλσζεο ηνπηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Hampton, 2004). Σξεηο βαζηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη: ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( , mailing lists ή αιιηψο listservs), νη νκάδεο 4 Δθηελήο αλαθνξά ζηηο online θνηλφηεηεο γίλεηαη ζηελ ελφηεηα

27 27 ζπδήηεζεο (newsgroups ή discussion groups ή discussion forums), νη ζπλνκηιίεο θαη ηα ζηηγκηαία κελχκαηα (instant messages, chat) (Newby θ.ά., 2009, ζει. 255). ηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε πην επεμεγεκαηηθά ζε εθείλεο ηηο βαζηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο θαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: Ζ επηθνηλσλία κέζσ είλαη αλάινγε κε ηε ζπγγξαθή κηαο ζπκβαηηθήο επηζηνιήο ζε έλαλ άλζξσπν, κφλν πνπ ην είλαη θζελφ θαη γξήγνξν. Σα s ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα δπαδηθή θαη γηα πνιιαπιή επηθνηλσλία θαη κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη επηζπλάςεηο (Newby θ.ά., 2009, ζει. 255). Αμίδεη λα αλαθέξνπκε γηα ην φηη απνηειεί κηα πιεπξά ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο κε ηεξάζηηα δπλαηφηεηα λα επηδξάζεη πάλσ ζην ηη θαη πψο γξάθνπκε θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θξίλνπκε πψο είλαη γξακκέλν έλα θείκελν. Ζ επρέξεηα πνπ έρνπλ πιένλ νη άλζξσπνη λα απεπζχλνληαη ζε καθξηλά, εμσηεξηθά "αθξναηήξηα", είλαη έλα πνιχ πινχζην εξέζηζκα γηα απηνχο, ην νπνίν ηνπο βνεζάεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν επηθνηλσλνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ην ηειηθφ ηνπο θείκελν, λα ιεηηνπξγήζνπλ δειαδή ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα επηθνηλσληαθά. Δπηπιένλ, ν θφζκνο ηνπ έρεη ηα δηθά ηνπ «ηερληθά» ραξαθηεξηζηηθά, ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα φζνλ αθνξά ηε γιψζζα θαη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ γιψζζα ηνπ ζεσξείηαη επξχηαηα φηη έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ πνπ θέξλνπλ θνληά ηνλ ζπγγξαθέα κε ην θνηλφ ηνπ (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 187, 188). Οη mailing lists (ιίζηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο) κνηάδνπλ κε ηηο νκαδηθέο απνζηνιέο αιιεινγξαθίαο. Απηέο αμηνπνηνχλ ην γηα λα κεηαβηβάζνπλ ζεκαηηθή πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ζε ηαθηηθή βάζε ζε φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηνπο (Newby θ.ά., 2009, ζει ). Οη newsgroups (νκάδεο ζπδήηεζεο), πνπ κνηάδνπλ κε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ζπδεηνχλ ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Οη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ newsgroups αθνξνχλ ζπλήζσο έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζπδήηεζεο θαη επηηξέπνπλ ζηα κέιε ηνπο λα δηαβάδνπλ ζρφιηα θαη εξσηήζεηο θαη λα απνζηέιινπλ ηα δηθά ηνπο ζρφιηα, εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο (Newby θ.ά., 2009, ζει ).

28 28 Δλψ ην θαη νη newζgroups ππνζηεξίδνπλ ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία, ηα ζηηγκηαία ή ζχληνκα κελχκαηα (instant messaging, IM) επηηξέπνπλ ζε δχν ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ηε ζχγρξνλε επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηαπηφρξνλεο πιεθηξνιφγεζεο θαη αληαιιαγήο κελπκάησλ ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιινλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ αληαιιαγή ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ κνηάδεη κε ηελ ηειεθσληθή ζπλνκηιία, αιιά ε ζπλνκηιία απηή είλαη γξαπηή θαη φρη πξνθνξηθή. Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην ινγηζκηθφ ζηηγκηαίαο επηθνηλσλίαο επηηξέπνπλ πέξα απφ ηελ επηθνηλσλία κέζσ θεηκέλνπ, θαη ηελ επηθνηλσλία κέζσ ήρνπ θαη βίληεν. Οη πην γλσζηέο εθαξκνγέο ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ είλαη νη: AOL Instant Messenger (AIM), MSN Messenger, Yahoo! Messenger, ICQ (Newby θ.ά., 2009, ζει ) θαη Skype. Μηα άιιε κνξθή ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο είλαη ε ιεγφκελε ζπλνκηιία (chat), φπνπ νη ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ πιεθηξνινγψληαο θαη αληαιιάζζνληαο ζχληνκα κελχκαηα. Ζ ζπλνκηιία κπνξεί λα γίλεη θαη κεηαμχ πνιιψλ αλζξψπσλ ηαπηφρξνλα (Newby θ.ά., 2009, ζει. 258). Αμηνζεκείσην είλαη φηη επεηδή ε επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ θαη ζπλνκηιηψλ ζηεξείηαη ηηο ζπκβάζεηο ηεο δηα δψζεο επηθνηλσλίαο, έρνπλ αλαπηπρζεί ζπκβνιηζκνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηνπ θεηκέλνπ. Οη ζπκβνιηζκνί απηνί, γλσζηνί σο emoticons, απνηεινχλ κηα «ειεθηξνληθή γιψζζα ζψκαηνο» θαη ζπλήζσο είλαη ζπλδπαζκνί ραξαθηήξσλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα, φηαλ δελ κπνξνχκε λα δνχκε ην πξφζσπφ ηνπ ή λα αθνχζνπκε ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ. Δπίζεο ηα αξθηηθφιεμα θαη νη ζπληνκνγξαθίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζην e- mail θαη ζηα ζηηγκηαία κελχκαηα είηε γηα ηελ επηθνηλσλία ζπλαηζζεκάησλ είηε απιά σο ζπληνκεχζεηο θνηλφηππσλ θαη ζπλεζηζκέλσλ εθθξάζεσλ (Newby θ.ά., 2009, ζει ). Μεξηθά απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα emoticons θαη αξθηηθφιεμα αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

29 29 Δηθνλίδηα (emoticons) θαη αθξσλύκηα κελπκάησλ :- ) Υαξνχκελνο :-D Γειά :- ( Λππεκέλνο ;-) Κιείλεη ην κάηη :- Υ Με ηα ρείιε ζθξαγηζκέλα :- Αδηάθνξνο :-/ θεπηηθφο ή κε ζχγρπζε :-Ο Έθπιεθηνο BBFN Bye-bye for now (αληίν πξνο ην :-& Με ηε γιψζζα δεκέλε παξφλ) FYI For your information (γηα ηε δηθή ζαο ελεκέξσζε) BTW By the way (επί ηελ επθαηξία) IMHO In my humble opinion (θαηά ηελ <G> Grinning (πεξηθξνλεηηθά) ηαπεηλή κνπ γλψκε) LOL Laughing out loud (γειψ JK Just kidding (αζηεηεχνκαη) δπλαηά) TTYL Talk to you later (ηα ιέκε αξγφηεξα) ROF Rolling on the floor (γειψ πζηεξηθά) TY Thank you (επραξηζηψ) Δπηπιένλ, ην δηαδίθηπν δελ είλαη απιά αλακεηαδφηεο γξαπηνχ πιηθνχ. Μπνξνχλ λα απνζηαινχλ επίζεο εηθφλεο, ήρνο βίληεν. Άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη: 1) ε δηαδηθηπαθή ηειεθσλία (Internet telephony), γλσζηή θαη σο VoIP (Voice over IP). 2) Με ηελ πξνζζήθε θαη κίαο θάκεξαο ζηνλ Ζ/Τ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ «βηληενηειέθσλν» ην νπνίν κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηειεδηαζθέςεσλ. 3) ε απεπζείαο δηθηχσζε (P2P, peer-to-peer networking), φπνπ ε δηαζχλδεζε θαη ε κεηαθνξά αξρείσλ κεηαμχ ππνινγηζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε θάπνηνπ θεληξηθνχ δηαθνκηζηή (server) (Newby θ.ά., 2009, ζει. 259) Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Online Κνηλνηήησλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε επηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηχνπ απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν, φπσο ππνζηεξίδεη ν Castells (2003, ζει. 385). Πην ζπγθεθξηκέλα: Οη Σ.Π.Δ. επηηξέπνπλ ηελ επρεξέζηεξε επηθνηλσλία ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε θαη ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ «πιαλεηηθνχ ρσξηνχ» ησλ McLuhan & Fiore (1968, φπ. αλαθ. ζην Γξφζνο, θ.ά., 2003), ζην νπνίν θαηαξγνχληαη ηα ζχλνξα, νη βηνινγηθνί θαη νη πνιηηηζκηθνί ληεηεξκηληζκνί, δηεπθνιχλνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο (Γξφζνο, θ.ά., 2003, ζει. 42). Αθφκε, ε αλάπηπμε ησλ λέσλ κέζσλ ηερλνινγίαο δεκηνπξγεί

30 30 λέα είδε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, λέα πξφηππα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθέο θαη λέεο ηαπηφηεηεο (Wajcman, 2008). Δπηπιένλ, λέεο κνξθέο θνηλσληθφηεηαο θαη λέεο κνξθέο αζηηθήο δσήο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα λέα ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα, αλαδχνληαη online (Castells, 2003, ζει ). κσο, ε εθεχξεζε θάζε λέαο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο έρεη ζπλεηζθέξεη ζε έλαλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη εδψ θαη αηψλεο ζρεηηθά κε ην πψο ε ηερλνινγία επεξεάδεη ηελ θνηλφηεηα. Κάπνηνη π.ρ. αλεζπρνχλ φηη νη λένη ηξφπνη επηθνηλσλίαο κπνξεί λα απνδπλακψζνπλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή νη άλζξσπνη, θάλνληάο ηνπο λα απνκαθξπλζνχλ απφ έλα νιφθιεξν θάζκα πξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο άιινπο, πνπ ζε παιαηφηεξεο επνρέο, ήηαλ έλα αλαγθαίν θαη θπζηνινγηθφ θνκκάηη ηεο δσήο. Αληηζέησο, θάπνηνη άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο ηερλνινγίεο απιψο απμάλνπλ, επεθηείλνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζπλδένληαη (Christakis θαη Fowler, 2010, ζει. 337). Ζ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε είζνδνο ησλ ππνινγηζηψλ ζην ζπίηη έρεη ππξνδνηήζεη κία κεγάιε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε θχζε ηεο θνηλφηεηαο (community) θαη γχξσ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή επεξεάδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. χκθσλα κε ηνπο πην απαηζηφδνμνπο, ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, θάπνηνη ζα κπνξνχζαλ λα απνξξίςνπλ ηειείσο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θπζηθφ ρψξν. Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε απηνχο, νη online ζρέζεηο ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο θαη ιηγφηεξν πιήξεηο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο πξνζσπηθέο θνηλσληθέο επαθέο (Hampton, 2004). χκθσλα κε ηνλ Angsioco (2003, φπ. αλαθ. ζην Hampton, 2004), ην δηαδίθηπν καο επηηξέπεη λα θξπβφκαζηε πίζσ απφ κηα νζφλε -αληί λα αιιειεπηδξνχκε πξφζσπν-κε-πξφζσπν κε άιινπο αλζξψπνπο- θαη απνκνλψλεη ηα άηνκα ηα νπνία μερλάλε ηη είλαη ε πξαγκαηηθή θνηλφηεηα (real community) (Hampton, 2004). Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, νη νπηνπηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη δεκηνπξγψληαο online λέεο κνξθέο θνηλνηήησλ, ηηο ιεγφκελεο εηθνληθέο θνηλφηεηεο (virtual communities), ην δηαδίθηπν απνηειεί ην ππνθαηάζηαην ησλ παξαδνζηαθψλ δεκφζησλ ρψξσλ (φπσο είλαη ηα κπαξ, νη θαθεηέξηεο θιπ). Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη νη ειεθηξνληθνί ρψξνη ηνπ δηαδηθηχνπ απειεπζεξψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα ζηελά γεσγξαθηθά φξηα θαη ηνπο ελψλνπλ ζε λέεο θνηλφηεηεο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΑΝΟΙΚΣΗ ΚΑΙ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ : ΠΟΤΓΑΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι

Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. ηηο κέξεο καο απνηεινχλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθόξεζεο σο ηνκέαο ζπνπδώλ: Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο επηξξνέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα