ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος

2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου Α, Αργυροφπολθ, Ακινα Επικοινωνία Οικία: , Κινθτό: , Εργαςίασ: , ΠΟΤΔΕ 2004 Διδακτορικι διατριβι ςτο γνωςτικό αντικείμενο: Βιομηχανική και Επιχειρηςιακή Στρατηγική. Τίτλοσ διατριβισ: «Δυναμικζσ Ικανότητεσ, Στρατηγική και Επίδοςη των Επιχειρήςεων: Η Ελληνική Περίπτωςη» Σχολι Χθμικϊν Μθχανικϊν Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Εργαςτιριο Βιομθχανικισ & Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) Εξεταςτικι Επιτροπι: Ι. Xαςςίδ Κακθγθτισ Πανεπιςτιμιο Πειραιά Σ. Λιοφκασ Κακθγθτισ Οικον. Παν. Ακθνϊν Ν. Λίτινασ Κακθγθτισ Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Ε. Παπαγιαννάκθσ Κακθγθτισ ΕΜΠ Γ. Λιάγκουρασ Επικ. Κακθγθτισ Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Σ. Ιωαννίδθσ Κακθγθτισ Πάντειο Πανεπιςτιμιο Γ. Καλογιρου (επιβλζπων) Κακθγθτισ ΕΜΠ 1996 Σχολι Χθμικϊν Μθχανικϊν ΕΜΠ Διπλωματικι εργαςία: «Ανάλυςη τησ Διαδικαςίασ Αξιολόγηςησ και Επιλογήσ Προμηθευτών από το Δημόςιο Τομζα: Εφαρμογή απότο χώρο τησ ΔΕΗ» (Επιβλζπων: Γ.Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ). 2

3 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Διδακτική εμπειρία : Διδαςκαλία ςτο χειμερινό εξάμθνο του μακιματοσ «Επιχειρηματικζσ τρατηγικζσ για την Επιςτήμη, την Σεχνολογία και την Καινοτομία (Επιςτημονική και Σεχνολογική Πολιτική)», ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του ΕΚΠΑ/ΕΜΠ ςτο Διευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα European Programme in Society, Science, and Technology (ESST). Συνδιδαςκαλία με τον Κακθγθτι Γ. Καλογιρου : Υποςτθρικτικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα επιλογισ «Οργάνωςη και Διοίκηςη Επιχειρήςεων» του 3 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Υπεφκυνοσ μακιματοσ: Γ. Καλογιρου : Υποςτθρικτικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα επιλογισ «Σεχνολογία Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» του 9 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Υπεφκυνοι μακιματοσ: Γ. Καλογιρου, Γ.Μαυρωτάσ : Υποςτθρικτικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα επιλογισ «Ζρευνα Αγοράσ και Ανάλυςη Ανταγωνιςμοφ» του 6 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Υπεφκυνοσ μακιματοσ: Γ. Καλογιρου : Υποςτθρικτικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα επιλογισ «Σεχνολογική και Επιχειρηματική τρατηγική» του 9 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Υπεφκυνοσ μακιματοσ: Γ. Καλογιρου. 2008: Συμμετοχι ςτθ διδαςκαλία ςτο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συμπλθρωματικισ Εκπαίδευςθσ: «Νζοι ερευνθτζσ ΠΕΝΕΔ 2003» με ειςθγιςεισ ςτθν ενότθτα «Ερευνητικζσ και Σεχνολογικζσ Δραςτηριότητεσ και τρατηγική των Επιχειρήςεων» : Συμμετοχι ςτθν οργάνωςθ και τθν εργαςτθριακι εφαρμογι-διδαςκαλία του μακιματοσ επιλογισ «Προχωρημζνη οικονομική ανάλυςη προςομοίωςη επιχειρηματικϊν αποφάςεων» του 9 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Υπεφκυνοι μακιματοσ: Λ. Παπαγιαννάκθσ, Μ. Μανδαράκα : Συμμετοχι ςτα εκπαιδευτικά ςεμινάρια του Τεχνοςκοπίου (Διαπανεπιςτθμιακό Πρόγραμμα Συμπλθρωματικισ Εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν επιχειριςεων ςτθ Διαχείριςθ Τεχνολογίασ και τθ Διαμόρφωςθ Τεχνολογικισ Στρατθγικισ) με ειςθγιςεισ ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ ενότθτασ: Σεχνολογική τρατηγική των Επιχειρήςεων : Συμμετοχι ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ «Βιομηχανική και Επιχειρηςιακή τρατηγική» του 9 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικων του ΕΜΠ. Υπεφκυνοσ μακιματοσ: Γ. Καλογιρου ζωσ ςήμερα: Συμμετοχι ςτθν επίβλεψθ των εργαςιϊν και προςομοιϊςεων ςτο PC lab που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο των προπτυχιακϊν μακθμάτων που αναφζρονται παραπάνω ζωσ ςήμερα: Συμμετοχι ςτθν επίβλεψθ μεγάλου αρικμοφ διπλωματικϊν εργαςιϊν (ςε ςυνεργαςία με τον αντίςτοιχο επιςτθμονικό υπεφκυνο) ςτο πλαίςιο των παραπάνω μακθμάτων και ςε ςυνάρτθςθ με τθν ερευνθτικι μου δραςτθριότθτα ςτο Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ. Οι διπλωματικζσ εργαςίεσ απαιτοφν ςτθν πλειοψθφία τουσ τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε εξειδικευμζνα πακζτα επεξεργαςίασ δεδομζνων (SPSS, STATA) κακϊσ και ανάλυςθσ δικτυακϊν δεδομζνων (PAJEK, UCINET). 3

4 Ειδικότερα, τα κζματα των διπλωματικϊν εργαςιϊν που εκπονικθκαν αφοροφν ςτθ ςτρατθγικι των επιχειριςεων, τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ, τα ευρωπαϊκά δίκτυα καινοτομίασ και διάχυςθσ νζασ τεχνολογικισ γνϊςθσ, και τθν επιχειρθματικότθτα ζνταςθσ γνϊςθσ ζωσ ςήμερα: Επίβλεψθ μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν (ςε ςυνεργαςία με τον ςυνδιδάςκοντα Γ. Καλογιρου) ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Επιχειρθματικζσ Στρατθγικζσ για τθν Επιςτιμθ, τθν Τεχνολογία και τθν Καινοτομία (Επιςτθμονικι και Τεχνολογικι Πολιτικι)». Αξιολόγθςθ (ωσ reader) μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν με κζματα ςχετικά με Επιςτθμονικι και Τεχνολογικι Πολιτικι που εκπονοφνται ςε Πανεπιςτιμια του Εξωτερικοφ τα οποία ςυμμετζχουν ςτο Διευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα European Programme in Society, Science, and Technology (ESST). ημειϊςεισ Μαθημάτων-Εκπαιδευτικό Τλικό 1. Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α., Κωνςταντζλου Α Πρόλογοσ και Επιςτθμονικι Επιμζλεια ςτο βιβλίο «Η Στρατθγικι Διαχείριςθ τθσ Τεχνολογίασ και τθσ Καινοτομίασ» το οποίο αποτελεί μετάφραςθ του The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach των Μ. Α. White και G. D. Bruton, εκδόςεισ Thomson, Ελλθνικι μετάφραςθ του βιβλίου από τισ Εκδόςεισ Κριτικι. Διατίκεται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ επιλογισ «Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα» του 9 ου Εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Διατίκεται επίςθσ από τα 2010 ςε αρκετά ελλθνικά πανεπιςτιμια για τθ διδαςκαλία μακθμάτων που ςχετίηονται με τθν Τεχνολογικι και τθν Επιχειρθματικι Στρατθγικι κακϊσ και τθ Διαχείριςθ τθσ Τεχνολογίασ και τθσ Καινοτομίασ. 2. Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α Ανάλυςθ τθσ Αγοράσ και του Ανταγωνιςμοφ. Σθμειϊςεισ του μακιματοσ επιλογισ του 6ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ: «Ανάλυςθ Ανταγωνιςμοφ και Ζρευνα Αγοράσ» 3. Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α Διαφορετικζσ Θεωριςεισ τθσ Επιχείρθςθσ και οι Επιπτϊςεισ τουσ ςτθν Επιχειρθςιακι Διοίκθςθ και Στρατθγικι. Σθμειϊςεισ που διανζμονται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ επιλογισ του 3ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ: «Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων». 4. Πρωτόγερου Α., Παπαγιαννάκθσ Λ Apivita AE: Μελζτθ περίπτωςθσ, ςτο Λ. Παπαγιαννάκθσ, «Τεχνολογία και Επιχειρθματικότθτα. Ενότθτα ΙΙΙ: Μελζτεσ Περιπτϊςεων», εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, θλεκτρονικι ζκδοςθ ΕΜΠ. 5. Διακουλάκθ Δ., Πρωτόγερου Α Foco AEBE. Ηλιακά Συςτιματα: Μελζτθ περίπτωςθσ, ςτο Λ. Παπαγιαννάκθσ, «Τεχνολογία και Επιχειρθματικότθτα. Ενότθτα ΙΙΙ: Μελζτεσ Περιπτϊςεων», εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, θλεκτρονικι ζκδοςθ-εμπ. 6. Πρωτόγερου Α Ο ρόλοσ των δυναμικϊν ικανοτιτων ςτθ διαμόρφωςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ των φαρμακευτικϊν επιχειριςεων. Μελζτθ Περίπτωςθσ που ςυντάχκθκε ειδικά για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ «Στρατθγικι των Επιχειριςεων» του Διεπιςτθμονικοφ Μεταπτυχιακοφ Τμιματοσ Athens MBA «Διοίκθςθ των Επιχειριςεων». 4

5 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Από τον Οκτϊβριο του 1996 ζωσ ςήμερα: Ερευνιτρια ςτο Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) του Εκνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου (από το 2007 με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου). Κφρια δραςτθριότθτα θ διεξαγωγι πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ζρευνασ, θ παρακολοφκθςθ και ο ςυντονιςμόσ εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, θ υποςτιριξθ διδακτικοφ ζργου μζςω επικουρικισ διδαςκαλίασ ςε μακιματα και επίβλεψθσ εργαςιϊν, ςυμμετοχι ςτθν οργανωτικι και επιςτθμονικι επιτροπι ςυνεδρίων και θμερίδων. Περιοχζσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ: Επιχειρθςιακι Στρατθγικι, Οικονομικά τθσ Τεχνολογίασ και Τεχνολογικι και Βιομθχανικι Πολιτικι, με ζμφαςθ ςτα ηθτιματα τθσ δθμιουργίασ και διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ ςε επίπεδο επιχειριςεων, κλάδων και οικονομιϊν, αλλά και ςτα ηθτιματα διαχείριςθσ καινοτομίασ και τεχνολογίασ κακϊσ και επιχειρθματικότθτασ. υμμετοχή ςτα ακόλουθα ερευνητικά ζργα ωσ κφρια ερευνήτρια: 1. Creativity for Innovation & Growth in Europe. Χρθματοδότθςθ από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ ΕΕ, ερευνθτικι περιοχι Socio Economic Sciences and Humanities. Το ζργο ζχει ςτόχο τθν αναλυτικότερθ εξζταςθ των δθμιουργικϊν κλάδων (creative industries) και του τρόπου που οι κλάδοι αυτοί προωκοφν τθν καινοτομία, τόςο ςτο εςωτερικό τουσ για τθ δικι τουσ προςφορά προϊόντων και υπθρεςιϊν, όςο και ωσ ειςροι ςε άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ (Φεβρουάριοσ 2013-ζωσ ςήμερα). 2. Advancing Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Wellbeing in Europe. Χρθματοδότθςθ από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ ΕΕ, ερευνθτικι περιοχι Socio Economic Sciences and Humanities. Στόχοσ του ζργου ιταν να μελετιςει το φαινόμενο τθσ επιχειρθματικότθτασ που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ κακϊσ και τθν επίδραςι τθσ ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ και τθν κοινωνικι ευθμερία. Στο ζργο αυτό ςυμμετείχα και ωσ μζλοσ του Scientific and Management Committee του ζργου (Ιανουάριοσ 2009 Σεπτζμβριοσ 2012). 3. «Ο ρόλοσ των ερευνητικϊν δικτφων για την ανάδυςη νζων κλάδων και προϊόντων ςτον τομζα των τεχνολογιϊν πληροφορικήσ και επικοινωνιϊν». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ, Πυκαγόρασ ΙΙ. Στόχοσ του ερευνθτικοφ ζργου ιταν θ διερεφνθςθ του ρόλου των ερευνθτικϊν δικτφων ανάμεςα ςε φορείσ από διαφορετικζσ τεχνολογικζσ περιοχζσ, ςτθν ανάδυςθ νζων κλάδων και προϊόντων ςτον τομζα των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν (Ιανουάριοσ 2005-Δεκζμβριοσ 2007). 4. The Emergence of new industrial activities: Fusing manufacturing and service. Χρθματοδότθςθ από το 5 ο Π.Π. τθσ ΕΕ. Στόχοσ του ζργου ιταν θ καταγραφι των δομικϊν αλλαγϊν που καταγράφονται ςτθν Ευρωπαϊκι βιομθχανία ωσ αποτζλεςμα των γριγορων και καινοτόμων αλλαγϊν που επιτελοφνται ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον. (Σεπτζμβριοσ 2001 Φεβρουάριοσ 2004). 5. «Ανταγωνιςτικότητα και τρατηγική των Επιχειρήςεων. Ανάλυςη, καταγραφή, παρακολοφθηςη των προςδιοριςτικϊν παραγόντων». ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Το ζργο 5

6 αφοροφςε ςτον προςδιοριςμό των ενδοεπιχειρθςιακϊν κυρίωσ παραγόντων που προςδιορίηουν τθν ανταγωνιςτικότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων και περιελάμβανε ζρευνα πεδίου ςε δείγμα 1500 περίπου βιομθχανιϊν και επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν. (Ιανουάριοσ 1997 Ιοφνιοσ 2000). υμμετοχή ςε ερευνητικά ζργα ωσ μζλοσ τησ ερευνητικήσ ομάδασ του ΕΒΕΟ 6. «Ζρευνα ςτισ Επιχειρήςεισ για την Πρόβλεψη των Μεταβολϊν ςτα Περιφερειακά Παραγωγικά υςτήματα και τισ Αγορζσ Εργαςίασ». Χρθματοδότθςθ από το Σφνδεςμο Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (2010 ζωσ ςιμερα). 7. Ερευνητικό Δίκτυο Αριςτείασ DIME (Dynamics of Institutions and Markets in Europe). Χρθματοδότθςθ από το 6 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ ΕΕ. Το DIME είναι ζνα Δίκτυο Αριςτείασ (NoE) που επιδιϊκει να αναλφςει τα δυναμικά χαρακτθριςτικά των δφο διεργαςιϊν (τθσ αυξανόμενθσ παγκοςμιοποίθςθσ τθσ οικονομίασ και τθσ ανόδου τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ) που επθρεάηουν τισ ςφγχρονεσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και γεωπολιτικζσ εξελίξεισ. ( ) 8. «Η ςτρατηγική και ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ τησ ΚΕΔΚΕ με τουσ δήμουσ και τισ κοινότητεσ για μια ιςχυρή παρουςία τησ Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ ςτην Κοινωνία τησ Πληροφορίασ». Χρθματοδότθςθ από τθν Κεντρικι Ζνωςθ Διμων και Κοινοτιτων Ελλάδοσ. Στόχοσ του ζργου είναι θ διερεφνθςθ και προϊκθςθ των προοπτικϊν αξιοποίθςθσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και ςτθν προϊκθςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. (2004-ζωσ 2010). 9. «Σο Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο και η Αγορά Εργαςίασ: Ζρευνα για την ζνταξη ςτην αγορά εργαςίασ και την επαγγελματική εξζλιξη των νζων αποφοίτων του ΕΜΠ». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. Στόχοσ του ζργου ιταν θ διερεφνθςθ ςε βάκοσ τθσ πραγματικότθτασ που αντιμετωπίηουν οι νεότεροι απόφοιτοι του ΕΜΠ. κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά, οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που τουσ κακιςτοφν ικανοφσ να προςαρμόηονται ςτισ επερχόμενεσ αλλαγζσ. (Απρίλιοσ 2005-Δεκζμβριοσ 2005) 10. «Ανάπτυξη και Ειςαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητασ και υνοδευτικϊν Δράςεων ςτο ΕΜΠ» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείασ «Ενκάρρυνςθ επιχειρθματικϊν δράςεων, καινοτομικϊν εφαρμογϊν και μακθμάτων επιλογισ φοιτθτϊν και ςπουδαςτϊν». Το ςυγκεκριμζνο ζργο επιδιϊκει να ειςάγει ςτα προγράμματα ςπουδϊν των μθχανικϊν τα ςτοιχεία εκείνα που κα του επιτρζψουν να αποκτιςει δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθ δθμιουργία, λειτουργία και διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ. ( ). 11. «Ο νζοσ μηχανικόσ ςτην αγορά εργαςίασ. Οι ανάγκεσ και οι προςδοκίεσ των επιχειρήςεων». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Σκοπόσ του ζργου ιταν να καταγράψει και να αξιολογιςει τισ ανάγκεσ, τισ απαιτιςεισ αλλά και τισ προςδοκίεσ των επιχειριςεων από τουσ νεοειςερχόμενουσ ςτθν αγορά εργαςίασ μθχανικοφσ. (Οκτώβριοσ Οκτώβριοσ 2002). 12. «Χρήςη τησ Βιοτεχνολογίασ ςτην επιλεκτική βελτίωςη των ιδιοτήτων τησ μαςτίχασ και του μαςτιχελαίου». ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Ζρευνα αγοράσ και προϊκθςθσ των νζων (βιο)προϊόντων αλλά και των υφιςτάμενων προϊόντων με βάςθ τθ μαςτίχα Χίου. (Δεκζμβριοσ 1999-Ιοφνιοσ 2001). 13. «Η Απορρόφηςη των Μηχανικϊν του Ε.Μ.Π ςτην Αγορά Εργαςίασ». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. Στόχοσ του ζργου ιταν θ διερεφνθςθ των μθχανιςμϊν που διζπουν τθν 6

7 ζνταξθ και τθν εξζλιξθ των μθχανικϊν του ΕΜΠ ςτθν αγορά εργαςίασ όςο και θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν μθχανιςμϊν, τουλάχιςτον ςχετικά με τισ προοπτικζσ εξζλιξθσ των αποφοίτων (Ιανουάριοσ 1999-Ιοφνιοσ 2000). 14. «Διοικητικά Πρότυπα ςτισ Ελληνικζσ Επιχειρήςεισ», ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Συμμετοχι ςτθν ζρευνα πεδίου που πραγματοποιικθκε ςε μεγάλο δείγμα επιχειριςεων για τθν αποτφπωςθ των διοικθτικϊν προτφπων. (Οκτώβριοσ Μάρτιοσ 1997). ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Κριτισ ςε διεθνή επιςτθμονικά περιοδικά: Economics of Innovation and New Technology, Technovation, Industrial and Corporate Change, Industry and Innovation, Journal of Evolutionary Economics Κριτισ ςε διεθνή επιςτθμονικά ςυνζδρια του DRUID Society (2007 ζωσ ςιμερα), που κεωρείται ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ κεςμοφσ ςυνάντθςθσ τθσ διεκνοφσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ που αςχολείται με τθ διερεφνθςθ τθσ καινοτομίασ, των κοινωνικο-οικονομικϊν επιπτϊςεων τθσ τεχνολογίασ, με τθν παραγωγι και διάχυςθ τθσ γνϊςθσ, με τθ βιομθχανικι και τθν επιχειρθματικι δυναμικι. Επιςτθμονικόσ Σχολιαςτισ (discussant) ςτο ετιςιο Συνζδριο του DRUID. Μζλοσ του European Association for Evolutionary Political Economy. Οργάνωςη υνεδρίων: DIME-LIEE/NTUA ATHENS 2006 Conference on Entrepreneurship, knowledge, learning and the evolution of industrial/territorial clusters and regions, Athens, 30 November 30, December 1, DIME-AEGIS LIEE/NTUA ATHENS 2010 Conference on The emergence and growth of knowledge Intensive Entrepreneurship in a comparative perspective. Studying various aspects in different contexts NTUA, Athens, April International Workshop on Intellectual Property: From History to Policy and Entrepreneurial Concerns, National Documentation Centre, Athens, 2014, February (Συνδιοργάνωςθ με ΕΚΠΑ, ΕΚΤ και Foundation for the History of Technology, Eindhoven) ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ-KEIMENA ΕΡΓΑΙΑ-ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ-ΗΜΕΡΙΔΕ Ι. Ερευνητικζσ εργαςίεσ για την απόκτηςη ακαδημαϊκοφ τίτλου Πρωτόγερου Αιμιλία. 2004, Δυναμικζσ Ικανότθτεσ, Στρατθγικι και Επίδοςθ των Επιχειριςεων: θ Ελλθνικι Περίπτωςθ, Διδακτορικι Διατριβι, ΕΜΠ, Ακινα. 7

8 ΙΙ. Δημοςιεφςεισ ςε Επιςτημονικά Περιοδικά μετά από κρίςη 1. Caloghirou Y., Protogerou A., Panagiotopoulos P (under submission). Public procurement for innovation: a novel e-government services scheme in Greek local authorities. Technology Forecasting and Social Change. 2. Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E Technology fusion through EU-funded research collaborative networks. Science and Public Policy 40(5): doi: /scipol/sct Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Journal of Technology Transfer, 38(6): Karagouni G., Protogerou A., Caloghirou Y The impact of autotelic and dynamic capabilities on the performance of knowledge-intensive, low-tech ventures, International Journal of Innovation & Regional Development, 5 (2): Karagouni G., Protogerou A., Caloghirou Y Autotelic capabilities and their impact on technological capabilities. Euromed Journal of Business, 8(1): Protogerou A., Caloghirou Y., Lioukas S Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance. Industrial and Corporate Change 21(3): Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E The impact of EU policy-driven research networks on the diffusion and deployment of innovation at the national level: the case of Greece. Science and Public Policy 37(4): Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E Policy-driven collaborative research networks in Europe. Economics of Innovation and New Technology 19(4): Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E Policy-driven EU research networks: Impact on the Greek S&T system. Druid Working Paper Series, No Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α Η παρουςία και ο ρόλοσ των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και των επιχειριςεων ςτα ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα ( ). Επιςτήμη και Κοινωνία, Τεφχοσ Protogerou A, Caloghirou Y, Lioukas S Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance. Druid Working Paper Series, No Caloghirou Y., Protogerou A., Spanos Y., Papagiannakis L Industry vs. firm-specific effects on performance: Contrasting SMEs and large-sized firms. European Management Journal 22(2): Liagouras G., Protogerou A., Caloghirou Y Exploring mismatches between higher education and labour market in Greece. European Journal of Education 38(4): ΙΙΙ. Δημοςιεφςεισ ςε Διεθνείσ υλλογικοφσ Σόμουσ μετά από κρίςη 1. Protogerou, A., Caloghirou, Y., Karagouni, G The relevance of dynamic capabilities perspective in low-tech sectors. In Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries, H. Hirsch- Kreinsen and I. Schwinge (eds.) Edward Elgar. 8

9 2. Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas, A Exploring knowledge-intensive entrepreneurship in high-technology and low-technology manufacturing sectors: differences and similarities. In Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries, H. Hirsch-Kreinsen and I. Schwinge (eds.) Edward Elgar. 3. Caloghirou, Y., Protogerou, A., Panaghiotopoulos, P Public Procurement for e- government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek Local Authorities. In Public Procurement for Innovation C. Edquist, N Vonortas and J.M. Zabala (eds.), forthcoming by Edward Elgar. 4. Protogerou, A. Caloghirou Y In Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy in F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), forthcoming by Routledge. 5. Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas A., Knowledge Intensive Entrepreneurship: Exploring a taxonomy based on the AEGIS survey. In Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), forthcoming by Routledge. 6. Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas A., The AEGIS survey: a quantitative analysis of New Entrepreneurial Ventures in Europe. In In Dynamics of Knowledge- Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), forthcoming by Routledge. IV. Δημοςιεφςεισ ςε Πρακτικά υνεδρίων μετά από κρίςη 1. Protogerou, A., Caloghirou, Y., Siokas, E Publicly-funded collaborative R&D networks as drivers for promoting knowledge-intensive entrepreneurship: an exploratory exercise. 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and Entrepreneurship, Esade Business School, Barcelona, Spain, June Caloghirou, Y., Protogerou, A., Deligianni, I How could education systems cultivate knowledge-intensive entrepreneurship? An example from engineering education. 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and Entrepreneurship, ESADE Business School, Barcelona, Spain, June Karagouni G., Protogerou A., (2013) The wood and furniture sector within crisis: a dynamic capabilities perspective, Management of International Business and Economics Systems 2013 International Conference, Larissa, Greece, June Caloghirou Y., Protogerou, A., Panagiotopoulos, P Public procurement for e- government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek local authorities European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI) Conference, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe, Germany, June Book of Abstracts Eu-SPRI Conference pp

10 5. Protogerou, A., Caloghirou, Y., Siokas, E Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Druid Society Conference 2011 on Innovation, Strategy and Structure, Copenhagen Business School, Denmark, June druid/acc_papers/y47r9putcllaoppt929pehg8tkxi.pdf 6. Protogerou A., Caloghirou, Y., Siokas, E Heterogeneity of technological knowledge flows in EU-funded collaborative research networks. DIME final Conference, UNU-MERIT & School of Economics and Business, Maastricht University, The Netherlands, April Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, Technology fusion through EU-funded research collaborative networks. DRUID Summer Conference 2010, Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology, Imperial College, London Business School, UK, June conferences/viewpaper.php? id=501851&cf=43 8. Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E Policy-driven EU research networks: Impact on the Greek S&T system. DRUID Society Summer Conference 2009 on Innovation, Strategy and Knowledge, Copenhagen, Denmark, June Πρωτόγερου Α., Σιϊκασ Ε., Καλογιρου Γ., Κανζλλοσ Ν Συγκριτικι ανάλυςθ δικτφων ερευνθτικϊν ςυνεργαςιϊν ςε δφο Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 7ο Πανελλήνιο Επιςτημονικό Συνζδριο Χημικήσ Μηχανικήσ, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 10. Πρωτόγερου Α., Καλογιρου Δυναμικζσ ικανότθτεσ, ςτρατθγικι και επίδοςθ των επιχειριςεων: θ ελλθνικι περίπτωςθ. 7ο Πανελλήνιο Επιςτημονικό Συνζδριο Χημικήσ Μηχανικήσ, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 11. Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α., Σιϊκασ Ε Η ςυμμετοχι και ο ρόλοσ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςτα δίκτυα ςυνεργαςιϊν που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Προγραμμάτων. Πρακτικά Επιςτημονικοφ Συνεδρίου 170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία ςτην Ελλάδα, ΕΜΠ, Ακινα, 4-5 Μαρτίου (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 12. Protogerou A., Caloghirou Y., Lioukas S The indirect impact of dynamic capabilities on firm performance. The 25th DRUID Celebration Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation, Copenhagen, Denmark, June conferences/viewpaper.php?id=3718&cf= Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. EAEPE 2007 Conference on Economic Growth, Development and Institutions-Lessons for Policy and the Need for an Evolutionary Framework of Analysis, Porto, Portugal, Nov conferencias/eaepe2007/papers%20and%20abstracts_cd/protogerou.pdf. 14. Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. DRUID Summer Conference 2007, Copenhagen, Denmark, June conferences/viewpaper.php?id=1493&cf=9 15. Caloghirou Y., Protogerou A., Siokas E The mismatch between high participation in EU funded technology collaboration networks and science-based innovation of the Greek ICT sector: In search of a mechanism that converts research outputs into viable 10

11 products and services. DIME Conference on Knowledge Based Entrepreneurship: Ιnnovation, Networks and Systems, Milan, Italy, June Πρωτόγερου Α., Καλογιρου Γ., Σιϊκασ Ε Η ςυμμετοχι και ο ρόλοσ των Ελλθνικϊν φορζων ςτα δίκτυα τεχνολογικϊν ςυνεργαςιϊν που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Επιςτημονικοφ Συνεδρίου Χημικήσ Μηχανικήσ, Ακινα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου, Τόμοσ Β, ςελ Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. DIME Conference on Distributed Networks and Knowledge-based Economy, Sophia Antipolis, France, May me %20nice% pdf 18. Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E The nature of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. XXVII International Sunbelt Social Network Conference, Corfu Island, Greece, May Protogerou A., Caloghirou Y, Siokas E The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. The EAEPE 2006 Conference, Istanbul, Turkey, November 2-4, (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 20. Πρωτόγερου Αιμ., Καλογιρου Γ Η ανάδυςθ νζων κλάδων/δραςτθριοτιτων ςτον τομζα πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προσ την Οικονομία τησ Γνώςησ, Ακινα 4-7 Ιουλίου. 21. Πρωτόγερου Αιμ., Σιϊκασ Ε., Καλογιρου Γ., Χαηάπθσ Α Ο ρόλοσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτα δίκτυα τεχνολογικϊν ςυνεργαςιϊν που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προσ την Οικονομία τησ Γνώςησ, Ακινα 4-7 Ιουλίου. 22. Protogerou A, Caloghirou Y, Lioukas S Inside the black box of dynamic capabilities: defining and analyzing their linkages to functional competences and firm performance. The DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on "Dynamics of industry and innovation: organizations, networks and systems", Copenhagen, Denmark, 7-29 June. uploads/tx_picturedb/ds pdf 23. Πρωτόγερου Α, Καλογιρου Γ Η ανάδυςθ νζων κλάδων οικονομικισ και τεχνολογικισ δραςτθριότθτασ ωσ αποτζλεςμα ςφμμειξθσ τεχνολογικισ γνϊςθσ που προζρχεται από διαφορετικοφσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ. Πρακτικά Πανελλήνιου Επιςτημονικοφ Συνεδρίου Χημικήσ Μηχανικήσ (Ενότητα Διοίκηςη Επιχειρήςεων), Θεςςαλονίκθ, Μαΐου. 24. Protogerou A, Caloghirou Y The impact of dynamic capabilities on firm performance. EAEPE 2002 Conference, Aix-en-Provence, France, 6-9 November. (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 25. Protogerou A., Caloghirou Y Toward the development of measures of dynamic capabilities among Greek manufacturing firms. EAEPE 2001 Conference, Siena, Italy, 8-11 November (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 26. Πρωτόγερου A., Καλογιρου Γ., Παπαγιαννάκθσ Λ Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικϊν βιομθχανικϊν επιχειριςεων. 3ο Πανελλήνιο Συνζδριο Χημικήσ Μηχανικήσ, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου, Τόμοσ Β, ςελ

12 27. Caloghirou Y, Papagiannakis L, Protogerou A., Spanos Y The effects of dynamic capabilities and industry structure on firm performance. EAEPE 2000 Conference, Berlin, Germany, 2-5 November. (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom). 12

13 V. Παρουςιάςεισ ςε Διεθνή υνζδρια (με κριτζσ) 1. Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas, A., Vonortas, N Founding team, firm and contextual characteristics associated with knowledge intensive entrepreneurship. Technology Transfer Society 2013 Conference, Bergamo, Italy, November Caloghirou, Y., Protogerou, A The relevance of dynamic capabilities concept in low and high tech sectors: an empirical approach. Technology Transfer Society 2013 Conference, Bergamo, Italy, November Caloghirou, Y., Protogerou, A Knowledge-intensive entrepreneurship: Exploring a taxonomy based on the AEGIS survey. ZEW International Conference on the Dynamics of Entrepreneurship, ZEW Institute, Mannheim, Germany, October Protogerou, A., The applicability of dynamic capabilities perspective in young knowledge-intensive firms: an empirical approach. AEGIS Project Final Conference on Entrepreneurship and Innovation in the Knowledge Based Economy, Bocconi University, Milan, Italy, September Caloghirou Y., Protogerou, A., Vonortas, N.S Does exposure to university research matter? Evidence from Europe. Workshop on Academic Entrepreneurship and Economic development, Basque Institute of Competitiveness, San Sebastian, Spain, September Caloghirou Y., Protogerou A Challenges for the Greek University system in the European research and educational landscape. International Conference Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis, University of the Aegean, Chios, Greece, October Protogerou A., Caloghirou, Y., Siokas, E Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Technology Transfer Annual Conference 2010, The George Washington University, Washington, D.C., USA, November Caloghirou Y., Protogerou, A The role of universities in the ICT ecosystem of a peripheral EU country: policy implications and strategic considerations. Technology Transfer Annual Conference The George Washington University, Washington, D.C., USA, November Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E., Kanellos N Participation intensity and role of knowledge-intensive firms in EU-funded research networks. DIME-AEGIS Conference, Athens, April Protogerou A., Caloghirou Y The role of engineering education in promoting technology entrepreneurship in Greece. DIME-AEGIS Conference, Athens, April Caloghirou Y., Protogerou A., Ioannides S Enhancing human capital for the promotion of technology-based entrepreneurship in an intermediate economy: The case of engineering education in Greece. The DIME-LIEE/NTUA Athens Conference on Knowledge-Based Entrepreneurship, Learning and the Evolution of Industrial/Territorial Clusters and regions. November 30-Decemeber 1. 13

14 VI. Ανακοινϊςεισ ςε Διεθνή, Εθνικά υνζδρια και Ημερίδεσ (μετά από πρόςκληςη) 1. Caloghirou Y., Protogerou A Unveiling creativity for innovation in Europe. Achieving Impact, Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon International Conference and Brokerage Event, National Documentation Centre, Athens, Greece, February Πρωτόγερου Α Επιχειρθματικότθτα και καινοτομία. 1 ο Συνζδριο Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ «Επιχειρώντασ αλλιώσ», 13 Νοεμβρίου 2013, ΕΒΕΑ, Ακινα. 3. Πρωτόγερου Α Η αξιοςθμείωτθ ελλθνικι παρουςία των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων ςτα διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνθτικισ ςυνεργαςία: Μια ςθμαντικι διάςταςθ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ Ε&Α. Το Σεμινάριο τησ Ερμοφπολησ για την Κοινωνία τησ Πληροφορίασ 2013, Σφροσ, Ιουλίου. 4. Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α Η ςυμβολι των Chris Freeman και Keith Pavitt και ευρφτερα τθσ Σχολισ του SPRU ςτθ διαμόρφωςθ των «Σπουδϊν τθσ Καινοτομίασ» και τθσ περιοχισ «Επιςτθμονικισ και Τεχνολογικισ Πολιτικισ», Πανελλήνιο Συνζδριο Ιςτορίασ των Επιςτημών και τησ Τεχνολογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Μαρτίου. 5. Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α Η ςυμβολι των επτά Προγραμμάτων Πλαίςιο ςτθν Ευρωπαϊκι ζρευνα: Τα διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνθτικισ ςυνεργαςίασ και θ αξιοςθμείωτθ διαχρονικι παρουςία των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων. Πανελλήνιο Συνζδριο Ιςτορίασ των Επιςτημών και τησ Τεχνολογίασ, Εθνικό και Καποδιςτριακό Αθηνών, Μαρτίου. 6. Πρωτόγερου Α Επιχειρθματικότθτα ζνταςθσ γνϊςθσ ςε νζεσ επιχειριςεισ ςτον κλάδο των ΤΠΕ: Αποτελζςματα ζρευνασ πεδίου ςε δζκα ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Σεμινάρια τησ Ερμοφπολησ για την Κοινωνία τησ Πληροφορίασ 2012, Σφροσ, Ιουλίου. 7. Caloghirou Y., Protogerou A Twenty five years of European Collaboration in Research and Development in the context of Framework Programmes ( ) Policy-driven Research Networking and the presence of new knowledge-intensive entrepreneurial ventures. Presentation on EU-funded research networks to EU officials from DG Research and DG Industry. March Caloghirou Y., Protogerou A Presentation of the AEGIS survey. AEGIS Workshop (Presentation of the survey results to EU Policy makers), Brussels, March Caloghirou Y., Protogerou A years of European collaboration in R&D: Greek participation in the Framework Programmes. Presentation to the 12 th meeting of the National Council for Research &Technology, Athens, February Παναγιωτόπουλοσ Π., Πρωτόγερου Α Ανάπτυξθ ατομικϊν και οργανωςιακϊν ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. Σεμινάρια τησ Ερμοφπολησ για την Κοινωνία τησ Πληροφορίασ 2010, Σφροσ, 9-11 Ιουλίου. 11. Protogerou A Advancing knowledge-intensive entrepreneurship in Europe (AEGIS). Παρουςίαςη των αποτελεςμάτων του ερευνητικοφ ζργου AEGIS ςτην ημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ με θζμα EU-2020 Strategy: Insights on innovation from European research in socio-economic sciences, Brussels, 28 January. 12. Πρωτόγερου Α. Παναγιωτόπουλοσ Π Οικοδόμθςθ Ικανοτιτων με ςτόχο τθ Λειτουργικι και Αναπτυξιακι Αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτουσ Διμουσ. Τα Σεμινάρια τησ Ερμοφπολησ Ειςήγηςη ςτην ενότητα «Η Αξιοποίηςη των ΤΠΕ και των 14

15 Ανανεώςιμων Πηγών Ενζργειασ για την Ανάπτυξη του Νηςιωτικοφ Χώρου και των Απομακρυςμζνων Περιοχών», Σφροσ, 9-12 Ιουλίου. 13. Καλογιρου Γ, Πρωτόγερου Α Οι Νζοι Χθμικοί Μθχανικοί του ΕΜΠ και θ αγορά εργαςίασ. Ημερίδα Υποδοχήσ Πρωτοετών Φοιτητών. ΕΜΠ. 23 Οκτωβρίου. 14. Πρωτόγερου Α Μθχανικοί επιχειρθματίεσ: Μια πρϊτθ αξιολόγθςθ. Ημερίδα Εργαςίασ: Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα-Η διάςταςη τησ Εκπαίδευςησ. ΕΜΠ. 29 Σεπτεμβρίου. 15. Καλογιρου Γ, Πρωτόγερου Α, Σιϊκασ Ε Η ελλθνικι παρουςία ςτισ χρθματοδοτοφμενεσ διευρωπαϊκζσ ςυνεργαςίεσ ςτθν περιοχι των Τεχνολογιϊν τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ: Ζνα ελλθνικό παράδοξο μζςα ςτο ευρωπαϊκό παράδοξο; Τα Σεμινάρια τησ Ερμοφπολησ Ειςήγηςη ςτην ενότητα «10 Χρόνια Κοινωνίασ τησ Πληροφορίασ ςτην Ελλάδα: Αποτίμηςη μιασ Πορείασ και Συςχζτιςή τησ με τισ Αντίςτοιχεσ Ευρωπαϊκζσ Εξελίξεισ», Σφροσ, Ιουλίου. 16. Protogerou A EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies and the role of Greek actor. Τα Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ Ειςιγθςθ ςτθν ενότθτα «Οικονομικι Μεγζκυνςθ: Ζχουμε, Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Απζχουμε», Σφροσ, Ιουλίου. 17. Πρωτόγερου Α Η Ανάδυςθ νζων δραςτθριοτιτων ΤΠΕ ςτθν Ελλάδα. Τα Σεμινάρια τησ Ερμοφπολησ Ειςήγηςη ςτην ενότητα «Οικονομία τησ Γνώςησ και Κοινωνία τησ Πληροφορίασ: Διεθνείσ Τάςεισ και Ελληνική Εμπειρία», 6-9 Ιουλίου. 18. Πρωτόγερου Α Designing a strategic framework for promoting local e- government projects through partnerships. International Conference on the Use of Information and Communication Technologies in the promotion of local government and development, Crete, Greece, 5-6 May. 19. Πρωτόγερου Α Παρουςίαςθ ζρευνασ για τθν απαςχόλθςθ Πτυχιοφχων Μθχανικϊν που οργανϊκθκε από το ΕΜΠ και το ΤΕΕ. Ημερίδα ΕΕΔΕ με θζμα Νζεσ Τάςεισ Επαγγελμάτων & Απαςχόληςησ, Διαμόρφωςη τησ Στρατηγικήσ Σταδιοδρομίασ, Ακινα, 2 Ιουνίου. 20. Πρωτόγερου Α, Καλογιρου Γ Οι δυναμικζσ ικανότθτεσ των ελλθνικϊν μεταποιθτικϊν επιχειριςεων. ΙΒ Συνζδριο Μελετών Οικονομικήσ Πολιτικήσ, Ακινα, 9 Μαΐου 21. Πρωτόγερου Α Δυναμικζσ ικανότθτεσ και ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων. Ειςήγηςη ςτα Σεμινάρια τησ Ερμοφπολησ (διοργ. ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και ΚΝΕ / ΕΙΕ) ςτην ενότητα Επιχειρηματίασ-Επιχείρηςη-Επιχειρηματικότητα, Σφροσ Ιουλίου. VIΙ. Δημοςιεφςεισ ςε Εξειδικευμζνα Ελληνικά Περιοδικά 1. Καλογιρου I, Πρωτόγερου Α Ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων: Αντιδικίεσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Strategies 1, Μάρτιοσ- Απρίλιοσ. 2. Καλογιρου Ι, Πρωτόγερου Α Το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ και διοίκθςθσ των επιχειριςεων, Strategies 3, Σεπτζμβριοσ-Οκτϊβριοσ. 15

16 VIII. Κείμενα Εργαςίασ Ερευνητικζσ Εκθζςεισ 1. Protogerou A., Kontolaimou A., Caloghirou Y Innovation and creative industries: an exploratory exercise. Εργαςία που ζχει υποβλθκεί για κρίςθ προκειμζνου να παρουςιαςκεί ςτο ετιςιο παγκόςμιο ςυνζδριο DRUID Summer Conference, Caloghirou Y., Protogerou A., Kontolaimou A A review of the literature on actual and nascent entrepreneurs in the Cultural and Creative Industries. Κείμενο εργαςίασ που ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου Unveiling Creativity for Innovation in Europe που χρθματοδοτείται από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ Ε.Ε. 3. Caloghirou Y., Protogerou A., Panagiotopoulos P Public procurement: The public sector as an intelligent customer (lead user) for the outputs of knowledge-intensive entrepreneurship. Κείμενο εργαςίασ που ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου Advancing Knowledge-intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe (AEGIS) που χρθματοδοτικθκε από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ Ε.Ε. 4. Caloghirou Y., Protogerou A., Tsakanikas A A system of policies for knowledgeintensive entrepreneurship, innovation, growth and well-being. Κείμενο εργαςίασ που ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου Advancing Knowledge-intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe (AEGIS) που χρθματοδοτικθκε από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ Ε.Ε. 5. Caloghirou Y., Protogerou A., Spanos Y., Tsakanikas A A comparative study of knowledge-intensive entrepreneurship in the context of different varieties of capitalism. Κείμενο εργαςίασ που ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου Advancing Knowledge-intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe (AEGIS) που χρθματοδοτικθκε από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ Ε.Ε. 6. Caloghirou Y., Protogerou A., Tsakanikas A Final report summarizing the AEGIS survey methods and results. Ερευνθτικι ζκκεςθ που ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου Advancing Knowledge-intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe (AEGIS) που χρθματοδοτικθκε από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ Ε.Ε. 7. Caloghirou Y., Protogerou A., and Siokas E Networks of innovation in Information Society: Development and deployment in Europe. The Attica region case. Ζκκεςθ ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ για τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, DG Information Society and Media: Networks of innovation in Information Society: Development and deployment in Europe. 8. Τςακανίκασ Α., Πρωτόγερου A Οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ και το επάγγελμα του μθχανικοφ. Μελζτθ για τθν απαςχόλθςθ των μθχανικϊν ςτισ επιχειριςεισ. Συνεργαςία Γραφείου Διαςφνδεςθσ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου και του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ. 9. Protogerou A., Tsakanikas, A National Report on three emerging activities in Greece: Mobile applications, educational software/e-learning applications and mobile links to the internet. Ζκκεςθ ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου The Emergence of New Industrial Activities: Fusing Services and Manufacture που χρθματοδοτικθκε από το 5 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ ΕΕ. 10. Protogerou A, Ioannides S A Preliminary Descriptive Analysis of the TENIA Database of Research Joint Ventures. Κείμενο εργαςίασ που ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο 16

17 του ερευνθτικοφ ζργου The Emergence of New Industrial Activities: Fusing Services and Manufacture που χρθματοδοτικθκε από το 5 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ ΕΕ. 11. Πρωτόγερου Α Τελικι Ζκκεςθ Προόδου του ερευνθτικοφ ζργου «Ανταγωνιςτικότθτα και Στρατθγικι των Επιχειριςεων-Καταγραφι, Ανάλυςθ και Παρακολοφκθςθ των Προςδιοριςτικϊν Παραγόντων», ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΓΝΩΕΙ Η/Τ Αγγλικά: άριςτθ γνϊςθ ςε γραπτό και προφορικό λόγο Ιταλικά: άριςτθ γνϊςθ ςε γραπτό και προφορικό λόγο Γαλλικά: πολφ καλι γνϊςθ ςε γραπτό και προφορικό λόγο Άριςτθ γνϊςθ MS OFFICE, ςτατιςτικϊν & οικονομετρικϊν πακζτων (SPSS, STATA, Minitab, κτλ.), και άλλων ειδικϊν πακζτων για επεξεργαςία και ανάλυςθ δεδομζνων (UCINET για ανάλυςθ δικτφων, EQS για εφαρμογζσ Structural Equation Modeling). 17

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Ιανοσάριος 2015 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Τσακανίκας, Γ. Σιώκας, Ε. Σιώκας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την έρευνα Εξάμηνο Σπουδών:

Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την έρευνα Εξάμηνο Σπουδών: Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1972 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ e mail: esalav@aueb.gr 1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Τσακανίκας, Γ. Σιώκας, Ε. Σιώκας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου Βιογραφικό Σηµείωµα: Γιάννης Καλογήρου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Γιάννη Καλογήρου Α. ΣΥΝΟΨΗ O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής & Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, ιευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae. Σπανός Ιωάννης του Ελενάρδου

Curriculum Vitae. Σπανός Ιωάννης του Ελενάρδου Curriculum Vitae Σπανός Ιωάννης του Ελενάρδου ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ : 1994-1995 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΙΣΧΥΛΟΥ 3 - ΚΑΣΤΕΛΛΑ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων 1.

Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων 1. Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων 1. Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρ Ιςτορίασ Επιςτθμϊν& Τεχνολογίασ 28/3/2013. Γ.Καλογιρου & Α.Πρωτόγερου "Freeman, Pavitt, SPRU"

Συνδρ Ιςτορίασ Επιςτθμϊν& Τεχνολογίασ 28/3/2013. Γ.Καλογιρου & Α.Πρωτόγερου Freeman, Pavitt, SPRU Η ςυμβολι των Chris Freeman και Keith Pavitt και ευρφτερα τθσ Σχολισ του SPRU ςτθ διαμόρφωςθ των «Σπουδών τησ Καινοτομίασ» και τθσ περιοχισ «Επιςτημονικήσ και Τεχνολογικήσ Πολιτικήσ» Γιάννησ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Ε. ΣΑΛΑΒΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΛΕΝΗ Ε. ΣΑΛΑΒΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΕΝΗ Ε. ΣΑΛΑΒΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραφείο Κοδριγκτώνος 12, 4 ος όροφος τηλ./φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EUROSUCCESS CONSULTING

EUROSUCCESS CONSULTING EUROSUCCESS CONSULTING Ιστορικό Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 Αποτελείται από 3 Τμήματα: Επιχειρηματική Ανάπτυξη Διεθνείς Συνεργασίες Ανάπτυξη Στρατηγικών Έργων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015 10ος ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ: ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ OI ΚΙΝΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βιογραφικό Σημείωμα 1.1. Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Ορέστης Επώνυμο: Βλησμάς Όνομα Πατρός: Γρηγόρης Διεύθυνση Εργασίας: Πατησίων 76, 104 34 Τηλέφωνο Εργασίας: 210 82 03 136 Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS www.ludus-project.eu Δρ. Δημήτρησ Χ. Παπαδόπουλοσ - ΠΡΟΜΕΑ papadopoulos@promea.gr ΠΡΟΜΕΑ: Εταιρεία Προαγωγήσ Μεθοδολογιών Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η θέση της Ελλάδας

Οι προκλήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η θέση της Ελλάδας Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Οι προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: ΜΟΝΣΕΛΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΠΕΛΑΣΗ

ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: ΜΟΝΣΕΛΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΠΕΛΑΣΗ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ Σ.Ε.Ι. Κεντρικήσ Μακεδονίασ Επιςτ. Τπεφθυνοσ: Παςχαλοφδησ Δημήτριοσ Αντικείμενο Η μελζτθ των ςυςτθμάτων υπθρεςιϊν Πολυκεματικό επιςτθμονικό πεδίο Επιςτιμθ Υπθρεςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016

National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016 MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRES MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016 GENERAL SECRETARIAT

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: αποσυναρμολογώντας την καινοτομία στο Πανεπιστήμιο του Leeds.

Ανάπτυξη καινοτομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: αποσυναρμολογώντας την καινοτομία στο Πανεπιστήμιο του Leeds. Centre for Technology, Innovation and Entrepreneurship Ανάπτυξη καινοτομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: αποσυναρμολογώντας την καινοτομία στο Πανεπιστήμιο του Leeds. Δρ. Βαρδαξόγλου Γεώργιος Visiting

Διαβάστε περισσότερα

LEAD ERA / ERANET (FP7)

LEAD ERA / ERANET (FP7) LEAD ERA / ERANET (FP7) Καινοτόμες Περιφέρειες & Lead Markets Πάτρα 7 Φεβρουαρίου 2011 Τι είναι το Πρόγραμμα LEAD ERA Πρόγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας διαπεριφερειακών και διακρατικών έργων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2013

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2013 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα