ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος

2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου Α, Αργυροφπολθ, Ακινα Επικοινωνία Οικία: , Κινθτό: , Εργαςίασ: , ΠΟΤΔΕ 2004 Διδακτορικι διατριβι ςτο γνωςτικό αντικείμενο: Βιομηχανική και Επιχειρηςιακή Στρατηγική. Τίτλοσ διατριβισ: «Δυναμικζσ Ικανότητεσ, Στρατηγική και Επίδοςη των Επιχειρήςεων: Η Ελληνική Περίπτωςη» Σχολι Χθμικϊν Μθχανικϊν Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Εργαςτιριο Βιομθχανικισ & Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) Εξεταςτικι Επιτροπι: Ι. Xαςςίδ Κακθγθτισ Πανεπιςτιμιο Πειραιά Σ. Λιοφκασ Κακθγθτισ Οικον. Παν. Ακθνϊν Ν. Λίτινασ Κακθγθτισ Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Ε. Παπαγιαννάκθσ Κακθγθτισ ΕΜΠ Γ. Λιάγκουρασ Επικ. Κακθγθτισ Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Σ. Ιωαννίδθσ Κακθγθτισ Πάντειο Πανεπιςτιμιο Γ. Καλογιρου (επιβλζπων) Κακθγθτισ ΕΜΠ 1996 Σχολι Χθμικϊν Μθχανικϊν ΕΜΠ Διπλωματικι εργαςία: «Ανάλυςη τησ Διαδικαςίασ Αξιολόγηςησ και Επιλογήσ Προμηθευτών από το Δημόςιο Τομζα: Εφαρμογή απότο χώρο τησ ΔΕΗ» (Επιβλζπων: Γ.Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ). 2

3 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Διδακτική εμπειρία : Διδαςκαλία ςτο χειμερινό εξάμθνο του μακιματοσ «Επιχειρηματικζσ τρατηγικζσ για την Επιςτήμη, την Σεχνολογία και την Καινοτομία (Επιςτημονική και Σεχνολογική Πολιτική)», ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του ΕΚΠΑ/ΕΜΠ ςτο Διευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα European Programme in Society, Science, and Technology (ESST). Συνδιδαςκαλία με τον Κακθγθτι Γ. Καλογιρου : Υποςτθρικτικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα επιλογισ «Οργάνωςη και Διοίκηςη Επιχειρήςεων» του 3 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Υπεφκυνοσ μακιματοσ: Γ. Καλογιρου : Υποςτθρικτικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα επιλογισ «Σεχνολογία Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» του 9 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Υπεφκυνοι μακιματοσ: Γ. Καλογιρου, Γ.Μαυρωτάσ : Υποςτθρικτικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα επιλογισ «Ζρευνα Αγοράσ και Ανάλυςη Ανταγωνιςμοφ» του 6 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Υπεφκυνοσ μακιματοσ: Γ. Καλογιρου : Υποςτθρικτικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα επιλογισ «Σεχνολογική και Επιχειρηματική τρατηγική» του 9 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Υπεφκυνοσ μακιματοσ: Γ. Καλογιρου. 2008: Συμμετοχι ςτθ διδαςκαλία ςτο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συμπλθρωματικισ Εκπαίδευςθσ: «Νζοι ερευνθτζσ ΠΕΝΕΔ 2003» με ειςθγιςεισ ςτθν ενότθτα «Ερευνητικζσ και Σεχνολογικζσ Δραςτηριότητεσ και τρατηγική των Επιχειρήςεων» : Συμμετοχι ςτθν οργάνωςθ και τθν εργαςτθριακι εφαρμογι-διδαςκαλία του μακιματοσ επιλογισ «Προχωρημζνη οικονομική ανάλυςη προςομοίωςη επιχειρηματικϊν αποφάςεων» του 9 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Υπεφκυνοι μακιματοσ: Λ. Παπαγιαννάκθσ, Μ. Μανδαράκα : Συμμετοχι ςτα εκπαιδευτικά ςεμινάρια του Τεχνοςκοπίου (Διαπανεπιςτθμιακό Πρόγραμμα Συμπλθρωματικισ Εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν επιχειριςεων ςτθ Διαχείριςθ Τεχνολογίασ και τθ Διαμόρφωςθ Τεχνολογικισ Στρατθγικισ) με ειςθγιςεισ ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ ενότθτασ: Σεχνολογική τρατηγική των Επιχειρήςεων : Συμμετοχι ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ «Βιομηχανική και Επιχειρηςιακή τρατηγική» του 9 ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικων του ΕΜΠ. Υπεφκυνοσ μακιματοσ: Γ. Καλογιρου ζωσ ςήμερα: Συμμετοχι ςτθν επίβλεψθ των εργαςιϊν και προςομοιϊςεων ςτο PC lab που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο των προπτυχιακϊν μακθμάτων που αναφζρονται παραπάνω ζωσ ςήμερα: Συμμετοχι ςτθν επίβλεψθ μεγάλου αρικμοφ διπλωματικϊν εργαςιϊν (ςε ςυνεργαςία με τον αντίςτοιχο επιςτθμονικό υπεφκυνο) ςτο πλαίςιο των παραπάνω μακθμάτων και ςε ςυνάρτθςθ με τθν ερευνθτικι μου δραςτθριότθτα ςτο Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ. Οι διπλωματικζσ εργαςίεσ απαιτοφν ςτθν πλειοψθφία τουσ τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε εξειδικευμζνα πακζτα επεξεργαςίασ δεδομζνων (SPSS, STATA) κακϊσ και ανάλυςθσ δικτυακϊν δεδομζνων (PAJEK, UCINET). 3

4 Ειδικότερα, τα κζματα των διπλωματικϊν εργαςιϊν που εκπονικθκαν αφοροφν ςτθ ςτρατθγικι των επιχειριςεων, τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ, τα ευρωπαϊκά δίκτυα καινοτομίασ και διάχυςθσ νζασ τεχνολογικισ γνϊςθσ, και τθν επιχειρθματικότθτα ζνταςθσ γνϊςθσ ζωσ ςήμερα: Επίβλεψθ μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν (ςε ςυνεργαςία με τον ςυνδιδάςκοντα Γ. Καλογιρου) ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Επιχειρθματικζσ Στρατθγικζσ για τθν Επιςτιμθ, τθν Τεχνολογία και τθν Καινοτομία (Επιςτθμονικι και Τεχνολογικι Πολιτικι)». Αξιολόγθςθ (ωσ reader) μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν με κζματα ςχετικά με Επιςτθμονικι και Τεχνολογικι Πολιτικι που εκπονοφνται ςε Πανεπιςτιμια του Εξωτερικοφ τα οποία ςυμμετζχουν ςτο Διευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα European Programme in Society, Science, and Technology (ESST). ημειϊςεισ Μαθημάτων-Εκπαιδευτικό Τλικό 1. Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α., Κωνςταντζλου Α Πρόλογοσ και Επιςτθμονικι Επιμζλεια ςτο βιβλίο «Η Στρατθγικι Διαχείριςθ τθσ Τεχνολογίασ και τθσ Καινοτομίασ» το οποίο αποτελεί μετάφραςθ του The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach των Μ. Α. White και G. D. Bruton, εκδόςεισ Thomson, Ελλθνικι μετάφραςθ του βιβλίου από τισ Εκδόςεισ Κριτικι. Διατίκεται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ επιλογισ «Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα» του 9 ου Εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ. Διατίκεται επίςθσ από τα 2010 ςε αρκετά ελλθνικά πανεπιςτιμια για τθ διδαςκαλία μακθμάτων που ςχετίηονται με τθν Τεχνολογικι και τθν Επιχειρθματικι Στρατθγικι κακϊσ και τθ Διαχείριςθ τθσ Τεχνολογίασ και τθσ Καινοτομίασ. 2. Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α Ανάλυςθ τθσ Αγοράσ και του Ανταγωνιςμοφ. Σθμειϊςεισ του μακιματοσ επιλογισ του 6ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ: «Ανάλυςθ Ανταγωνιςμοφ και Ζρευνα Αγοράσ» 3. Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α Διαφορετικζσ Θεωριςεισ τθσ Επιχείρθςθσ και οι Επιπτϊςεισ τουσ ςτθν Επιχειρθςιακι Διοίκθςθ και Στρατθγικι. Σθμειϊςεισ που διανζμονται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ επιλογισ του 3ου εξαμινου τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΠ: «Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων». 4. Πρωτόγερου Α., Παπαγιαννάκθσ Λ Apivita AE: Μελζτθ περίπτωςθσ, ςτο Λ. Παπαγιαννάκθσ, «Τεχνολογία και Επιχειρθματικότθτα. Ενότθτα ΙΙΙ: Μελζτεσ Περιπτϊςεων», εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, θλεκτρονικι ζκδοςθ ΕΜΠ. 5. Διακουλάκθ Δ., Πρωτόγερου Α Foco AEBE. Ηλιακά Συςτιματα: Μελζτθ περίπτωςθσ, ςτο Λ. Παπαγιαννάκθσ, «Τεχνολογία και Επιχειρθματικότθτα. Ενότθτα ΙΙΙ: Μελζτεσ Περιπτϊςεων», εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, θλεκτρονικι ζκδοςθ-εμπ. 6. Πρωτόγερου Α Ο ρόλοσ των δυναμικϊν ικανοτιτων ςτθ διαμόρφωςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ των φαρμακευτικϊν επιχειριςεων. Μελζτθ Περίπτωςθσ που ςυντάχκθκε ειδικά για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ «Στρατθγικι των Επιχειριςεων» του Διεπιςτθμονικοφ Μεταπτυχιακοφ Τμιματοσ Athens MBA «Διοίκθςθ των Επιχειριςεων». 4

5 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Από τον Οκτϊβριο του 1996 ζωσ ςήμερα: Ερευνιτρια ςτο Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) του Εκνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου (από το 2007 με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου). Κφρια δραςτθριότθτα θ διεξαγωγι πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ζρευνασ, θ παρακολοφκθςθ και ο ςυντονιςμόσ εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, θ υποςτιριξθ διδακτικοφ ζργου μζςω επικουρικισ διδαςκαλίασ ςε μακιματα και επίβλεψθσ εργαςιϊν, ςυμμετοχι ςτθν οργανωτικι και επιςτθμονικι επιτροπι ςυνεδρίων και θμερίδων. Περιοχζσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ: Επιχειρθςιακι Στρατθγικι, Οικονομικά τθσ Τεχνολογίασ και Τεχνολογικι και Βιομθχανικι Πολιτικι, με ζμφαςθ ςτα ηθτιματα τθσ δθμιουργίασ και διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ ςε επίπεδο επιχειριςεων, κλάδων και οικονομιϊν, αλλά και ςτα ηθτιματα διαχείριςθσ καινοτομίασ και τεχνολογίασ κακϊσ και επιχειρθματικότθτασ. υμμετοχή ςτα ακόλουθα ερευνητικά ζργα ωσ κφρια ερευνήτρια: 1. Creativity for Innovation & Growth in Europe. Χρθματοδότθςθ από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ ΕΕ, ερευνθτικι περιοχι Socio Economic Sciences and Humanities. Το ζργο ζχει ςτόχο τθν αναλυτικότερθ εξζταςθ των δθμιουργικϊν κλάδων (creative industries) και του τρόπου που οι κλάδοι αυτοί προωκοφν τθν καινοτομία, τόςο ςτο εςωτερικό τουσ για τθ δικι τουσ προςφορά προϊόντων και υπθρεςιϊν, όςο και ωσ ειςροι ςε άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ (Φεβρουάριοσ 2013-ζωσ ςήμερα). 2. Advancing Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Wellbeing in Europe. Χρθματοδότθςθ από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ ΕΕ, ερευνθτικι περιοχι Socio Economic Sciences and Humanities. Στόχοσ του ζργου ιταν να μελετιςει το φαινόμενο τθσ επιχειρθματικότθτασ που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ κακϊσ και τθν επίδραςι τθσ ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ και τθν κοινωνικι ευθμερία. Στο ζργο αυτό ςυμμετείχα και ωσ μζλοσ του Scientific and Management Committee του ζργου (Ιανουάριοσ 2009 Σεπτζμβριοσ 2012). 3. «Ο ρόλοσ των ερευνητικϊν δικτφων για την ανάδυςη νζων κλάδων και προϊόντων ςτον τομζα των τεχνολογιϊν πληροφορικήσ και επικοινωνιϊν». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ, Πυκαγόρασ ΙΙ. Στόχοσ του ερευνθτικοφ ζργου ιταν θ διερεφνθςθ του ρόλου των ερευνθτικϊν δικτφων ανάμεςα ςε φορείσ από διαφορετικζσ τεχνολογικζσ περιοχζσ, ςτθν ανάδυςθ νζων κλάδων και προϊόντων ςτον τομζα των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν (Ιανουάριοσ 2005-Δεκζμβριοσ 2007). 4. The Emergence of new industrial activities: Fusing manufacturing and service. Χρθματοδότθςθ από το 5 ο Π.Π. τθσ ΕΕ. Στόχοσ του ζργου ιταν θ καταγραφι των δομικϊν αλλαγϊν που καταγράφονται ςτθν Ευρωπαϊκι βιομθχανία ωσ αποτζλεςμα των γριγορων και καινοτόμων αλλαγϊν που επιτελοφνται ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον. (Σεπτζμβριοσ 2001 Φεβρουάριοσ 2004). 5. «Ανταγωνιςτικότητα και τρατηγική των Επιχειρήςεων. Ανάλυςη, καταγραφή, παρακολοφθηςη των προςδιοριςτικϊν παραγόντων». ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Το ζργο 5

6 αφοροφςε ςτον προςδιοριςμό των ενδοεπιχειρθςιακϊν κυρίωσ παραγόντων που προςδιορίηουν τθν ανταγωνιςτικότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων και περιελάμβανε ζρευνα πεδίου ςε δείγμα 1500 περίπου βιομθχανιϊν και επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν. (Ιανουάριοσ 1997 Ιοφνιοσ 2000). υμμετοχή ςε ερευνητικά ζργα ωσ μζλοσ τησ ερευνητικήσ ομάδασ του ΕΒΕΟ 6. «Ζρευνα ςτισ Επιχειρήςεισ για την Πρόβλεψη των Μεταβολϊν ςτα Περιφερειακά Παραγωγικά υςτήματα και τισ Αγορζσ Εργαςίασ». Χρθματοδότθςθ από το Σφνδεςμο Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (2010 ζωσ ςιμερα). 7. Ερευνητικό Δίκτυο Αριςτείασ DIME (Dynamics of Institutions and Markets in Europe). Χρθματοδότθςθ από το 6 ο Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ ΕΕ. Το DIME είναι ζνα Δίκτυο Αριςτείασ (NoE) που επιδιϊκει να αναλφςει τα δυναμικά χαρακτθριςτικά των δφο διεργαςιϊν (τθσ αυξανόμενθσ παγκοςμιοποίθςθσ τθσ οικονομίασ και τθσ ανόδου τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ) που επθρεάηουν τισ ςφγχρονεσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και γεωπολιτικζσ εξελίξεισ. ( ) 8. «Η ςτρατηγική και ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ τησ ΚΕΔΚΕ με τουσ δήμουσ και τισ κοινότητεσ για μια ιςχυρή παρουςία τησ Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ ςτην Κοινωνία τησ Πληροφορίασ». Χρθματοδότθςθ από τθν Κεντρικι Ζνωςθ Διμων και Κοινοτιτων Ελλάδοσ. Στόχοσ του ζργου είναι θ διερεφνθςθ και προϊκθςθ των προοπτικϊν αξιοποίθςθσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και ςτθν προϊκθςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. (2004-ζωσ 2010). 9. «Σο Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο και η Αγορά Εργαςίασ: Ζρευνα για την ζνταξη ςτην αγορά εργαςίασ και την επαγγελματική εξζλιξη των νζων αποφοίτων του ΕΜΠ». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. Στόχοσ του ζργου ιταν θ διερεφνθςθ ςε βάκοσ τθσ πραγματικότθτασ που αντιμετωπίηουν οι νεότεροι απόφοιτοι του ΕΜΠ. κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά, οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που τουσ κακιςτοφν ικανοφσ να προςαρμόηονται ςτισ επερχόμενεσ αλλαγζσ. (Απρίλιοσ 2005-Δεκζμβριοσ 2005) 10. «Ανάπτυξη και Ειςαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητασ και υνοδευτικϊν Δράςεων ςτο ΕΜΠ» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείασ «Ενκάρρυνςθ επιχειρθματικϊν δράςεων, καινοτομικϊν εφαρμογϊν και μακθμάτων επιλογισ φοιτθτϊν και ςπουδαςτϊν». Το ςυγκεκριμζνο ζργο επιδιϊκει να ειςάγει ςτα προγράμματα ςπουδϊν των μθχανικϊν τα ςτοιχεία εκείνα που κα του επιτρζψουν να αποκτιςει δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθ δθμιουργία, λειτουργία και διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ. ( ). 11. «Ο νζοσ μηχανικόσ ςτην αγορά εργαςίασ. Οι ανάγκεσ και οι προςδοκίεσ των επιχειρήςεων». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Σκοπόσ του ζργου ιταν να καταγράψει και να αξιολογιςει τισ ανάγκεσ, τισ απαιτιςεισ αλλά και τισ προςδοκίεσ των επιχειριςεων από τουσ νεοειςερχόμενουσ ςτθν αγορά εργαςίασ μθχανικοφσ. (Οκτώβριοσ Οκτώβριοσ 2002). 12. «Χρήςη τησ Βιοτεχνολογίασ ςτην επιλεκτική βελτίωςη των ιδιοτήτων τησ μαςτίχασ και του μαςτιχελαίου». ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Ζρευνα αγοράσ και προϊκθςθσ των νζων (βιο)προϊόντων αλλά και των υφιςτάμενων προϊόντων με βάςθ τθ μαςτίχα Χίου. (Δεκζμβριοσ 1999-Ιοφνιοσ 2001). 13. «Η Απορρόφηςη των Μηχανικϊν του Ε.Μ.Π ςτην Αγορά Εργαςίασ». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. Στόχοσ του ζργου ιταν θ διερεφνθςθ των μθχανιςμϊν που διζπουν τθν 6

7 ζνταξθ και τθν εξζλιξθ των μθχανικϊν του ΕΜΠ ςτθν αγορά εργαςίασ όςο και θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν μθχανιςμϊν, τουλάχιςτον ςχετικά με τισ προοπτικζσ εξζλιξθσ των αποφοίτων (Ιανουάριοσ 1999-Ιοφνιοσ 2000). 14. «Διοικητικά Πρότυπα ςτισ Ελληνικζσ Επιχειρήςεισ», ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Συμμετοχι ςτθν ζρευνα πεδίου που πραγματοποιικθκε ςε μεγάλο δείγμα επιχειριςεων για τθν αποτφπωςθ των διοικθτικϊν προτφπων. (Οκτώβριοσ Μάρτιοσ 1997). ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Κριτισ ςε διεθνή επιςτθμονικά περιοδικά: Economics of Innovation and New Technology, Technovation, Industrial and Corporate Change, Industry and Innovation, Journal of Evolutionary Economics Κριτισ ςε διεθνή επιςτθμονικά ςυνζδρια του DRUID Society (2007 ζωσ ςιμερα), που κεωρείται ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ κεςμοφσ ςυνάντθςθσ τθσ διεκνοφσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ που αςχολείται με τθ διερεφνθςθ τθσ καινοτομίασ, των κοινωνικο-οικονομικϊν επιπτϊςεων τθσ τεχνολογίασ, με τθν παραγωγι και διάχυςθ τθσ γνϊςθσ, με τθ βιομθχανικι και τθν επιχειρθματικι δυναμικι. Επιςτθμονικόσ Σχολιαςτισ (discussant) ςτο ετιςιο Συνζδριο του DRUID. Μζλοσ του European Association for Evolutionary Political Economy. Οργάνωςη υνεδρίων: DIME-LIEE/NTUA ATHENS 2006 Conference on Entrepreneurship, knowledge, learning and the evolution of industrial/territorial clusters and regions, Athens, 30 November 30, December 1, DIME-AEGIS LIEE/NTUA ATHENS 2010 Conference on The emergence and growth of knowledge Intensive Entrepreneurship in a comparative perspective. Studying various aspects in different contexts NTUA, Athens, April International Workshop on Intellectual Property: From History to Policy and Entrepreneurial Concerns, National Documentation Centre, Athens, 2014, February (Συνδιοργάνωςθ με ΕΚΠΑ, ΕΚΤ και Foundation for the History of Technology, Eindhoven) ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ-KEIMENA ΕΡΓΑΙΑ-ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ-ΗΜΕΡΙΔΕ Ι. Ερευνητικζσ εργαςίεσ για την απόκτηςη ακαδημαϊκοφ τίτλου Πρωτόγερου Αιμιλία. 2004, Δυναμικζσ Ικανότθτεσ, Στρατθγικι και Επίδοςθ των Επιχειριςεων: θ Ελλθνικι Περίπτωςθ, Διδακτορικι Διατριβι, ΕΜΠ, Ακινα. 7

8 ΙΙ. Δημοςιεφςεισ ςε Επιςτημονικά Περιοδικά μετά από κρίςη 1. Caloghirou Y., Protogerou A., Panagiotopoulos P (under submission). Public procurement for innovation: a novel e-government services scheme in Greek local authorities. Technology Forecasting and Social Change. 2. Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E Technology fusion through EU-funded research collaborative networks. Science and Public Policy 40(5): doi: /scipol/sct Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Journal of Technology Transfer, 38(6): Karagouni G., Protogerou A., Caloghirou Y The impact of autotelic and dynamic capabilities on the performance of knowledge-intensive, low-tech ventures, International Journal of Innovation & Regional Development, 5 (2): Karagouni G., Protogerou A., Caloghirou Y Autotelic capabilities and their impact on technological capabilities. Euromed Journal of Business, 8(1): Protogerou A., Caloghirou Y., Lioukas S Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance. Industrial and Corporate Change 21(3): Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E The impact of EU policy-driven research networks on the diffusion and deployment of innovation at the national level: the case of Greece. Science and Public Policy 37(4): Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E Policy-driven collaborative research networks in Europe. Economics of Innovation and New Technology 19(4): Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E Policy-driven EU research networks: Impact on the Greek S&T system. Druid Working Paper Series, No Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α Η παρουςία και ο ρόλοσ των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και των επιχειριςεων ςτα ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα ( ). Επιςτήμη και Κοινωνία, Τεφχοσ Protogerou A, Caloghirou Y, Lioukas S Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance. Druid Working Paper Series, No Caloghirou Y., Protogerou A., Spanos Y., Papagiannakis L Industry vs. firm-specific effects on performance: Contrasting SMEs and large-sized firms. European Management Journal 22(2): Liagouras G., Protogerou A., Caloghirou Y Exploring mismatches between higher education and labour market in Greece. European Journal of Education 38(4): ΙΙΙ. Δημοςιεφςεισ ςε Διεθνείσ υλλογικοφσ Σόμουσ μετά από κρίςη 1. Protogerou, A., Caloghirou, Y., Karagouni, G The relevance of dynamic capabilities perspective in low-tech sectors. In Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries, H. Hirsch- Kreinsen and I. Schwinge (eds.) Edward Elgar. 8

9 2. Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas, A Exploring knowledge-intensive entrepreneurship in high-technology and low-technology manufacturing sectors: differences and similarities. In Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries, H. Hirsch-Kreinsen and I. Schwinge (eds.) Edward Elgar. 3. Caloghirou, Y., Protogerou, A., Panaghiotopoulos, P Public Procurement for e- government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek Local Authorities. In Public Procurement for Innovation C. Edquist, N Vonortas and J.M. Zabala (eds.), forthcoming by Edward Elgar. 4. Protogerou, A. Caloghirou Y In Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy in F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), forthcoming by Routledge. 5. Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas A., Knowledge Intensive Entrepreneurship: Exploring a taxonomy based on the AEGIS survey. In Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), forthcoming by Routledge. 6. Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas A., The AEGIS survey: a quantitative analysis of New Entrepreneurial Ventures in Europe. In In Dynamics of Knowledge- Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy F. Malerba, Y. Caloghirou, M. McKelvey and S. Radosevic (eds.), forthcoming by Routledge. IV. Δημοςιεφςεισ ςε Πρακτικά υνεδρίων μετά από κρίςη 1. Protogerou, A., Caloghirou, Y., Siokas, E Publicly-funded collaborative R&D networks as drivers for promoting knowledge-intensive entrepreneurship: an exploratory exercise. 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and Entrepreneurship, Esade Business School, Barcelona, Spain, June Caloghirou, Y., Protogerou, A., Deligianni, I How could education systems cultivate knowledge-intensive entrepreneurship? An example from engineering education. 35th DRUID Celebration Conference 2013 on Innovation, Strategy and Entrepreneurship, ESADE Business School, Barcelona, Spain, June Karagouni G., Protogerou A., (2013) The wood and furniture sector within crisis: a dynamic capabilities perspective, Management of International Business and Economics Systems 2013 International Conference, Larissa, Greece, June Caloghirou Y., Protogerou, A., Panagiotopoulos, P Public procurement for e- government services: Challenges and problems related to the implementation of a new innovative scheme in Greek local authorities European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI) Conference, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe, Germany, June Book of Abstracts Eu-SPRI Conference pp

10 5. Protogerou, A., Caloghirou, Y., Siokas, E Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Druid Society Conference 2011 on Innovation, Strategy and Structure, Copenhagen Business School, Denmark, June druid/acc_papers/y47r9putcllaoppt929pehg8tkxi.pdf 6. Protogerou A., Caloghirou, Y., Siokas, E Heterogeneity of technological knowledge flows in EU-funded collaborative research networks. DIME final Conference, UNU-MERIT & School of Economics and Business, Maastricht University, The Netherlands, April Protogerou A., Y. Caloghirou, E. Siokas, Technology fusion through EU-funded research collaborative networks. DRUID Summer Conference 2010, Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology, Imperial College, London Business School, UK, June conferences/viewpaper.php? id=501851&cf=43 8. Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E Policy-driven EU research networks: Impact on the Greek S&T system. DRUID Society Summer Conference 2009 on Innovation, Strategy and Knowledge, Copenhagen, Denmark, June Πρωτόγερου Α., Σιϊκασ Ε., Καλογιρου Γ., Κανζλλοσ Ν Συγκριτικι ανάλυςθ δικτφων ερευνθτικϊν ςυνεργαςιϊν ςε δφο Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 7ο Πανελλήνιο Επιςτημονικό Συνζδριο Χημικήσ Μηχανικήσ, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 10. Πρωτόγερου Α., Καλογιρου Δυναμικζσ ικανότθτεσ, ςτρατθγικι και επίδοςθ των επιχειριςεων: θ ελλθνικι περίπτωςθ. 7ο Πανελλήνιο Επιςτημονικό Συνζδριο Χημικήσ Μηχανικήσ, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 11. Καλογιρου Γ., Πρωτόγερου Α., Σιϊκασ Ε Η ςυμμετοχι και ο ρόλοσ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςτα δίκτυα ςυνεργαςιϊν που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Προγραμμάτων. Πρακτικά Επιςτημονικοφ Συνεδρίου 170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία ςτην Ελλάδα, ΕΜΠ, Ακινα, 4-5 Μαρτίου (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 12. Protogerou A., Caloghirou Y., Lioukas S The indirect impact of dynamic capabilities on firm performance. The 25th DRUID Celebration Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation, Copenhagen, Denmark, June conferences/viewpaper.php?id=3718&cf= Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. EAEPE 2007 Conference on Economic Growth, Development and Institutions-Lessons for Policy and the Need for an Evolutionary Framework of Analysis, Porto, Portugal, Nov conferencias/eaepe2007/papers%20and%20abstracts_cd/protogerou.pdf. 14. Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. DRUID Summer Conference 2007, Copenhagen, Denmark, June conferences/viewpaper.php?id=1493&cf=9 15. Caloghirou Y., Protogerou A., Siokas E The mismatch between high participation in EU funded technology collaboration networks and science-based innovation of the Greek ICT sector: In search of a mechanism that converts research outputs into viable 10

11 products and services. DIME Conference on Knowledge Based Entrepreneurship: Ιnnovation, Networks and Systems, Milan, Italy, June Πρωτόγερου Α., Καλογιρου Γ., Σιϊκασ Ε Η ςυμμετοχι και ο ρόλοσ των Ελλθνικϊν φορζων ςτα δίκτυα τεχνολογικϊν ςυνεργαςιϊν που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Επιςτημονικοφ Συνεδρίου Χημικήσ Μηχανικήσ, Ακινα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου, Τόμοσ Β, ςελ Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. DIME Conference on Distributed Networks and Knowledge-based Economy, Sophia Antipolis, France, May me %20nice% pdf 18. Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E The nature of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. XXVII International Sunbelt Social Network Conference, Corfu Island, Greece, May Protogerou A., Caloghirou Y, Siokas E The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. The EAEPE 2006 Conference, Istanbul, Turkey, November 2-4, (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 20. Πρωτόγερου Αιμ., Καλογιρου Γ Η ανάδυςθ νζων κλάδων/δραςτθριοτιτων ςτον τομζα πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προσ την Οικονομία τησ Γνώςησ, Ακινα 4-7 Ιουλίου. 21. Πρωτόγερου Αιμ., Σιϊκασ Ε., Καλογιρου Γ., Χαηάπθσ Α Ο ρόλοσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτα δίκτυα τεχνολογικϊν ςυνεργαςιϊν που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προσ την Οικονομία τησ Γνώςησ, Ακινα 4-7 Ιουλίου. 22. Protogerou A, Caloghirou Y, Lioukas S Inside the black box of dynamic capabilities: defining and analyzing their linkages to functional competences and firm performance. The DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on "Dynamics of industry and innovation: organizations, networks and systems", Copenhagen, Denmark, 7-29 June. uploads/tx_picturedb/ds pdf 23. Πρωτόγερου Α, Καλογιρου Γ Η ανάδυςθ νζων κλάδων οικονομικισ και τεχνολογικισ δραςτθριότθτασ ωσ αποτζλεςμα ςφμμειξθσ τεχνολογικισ γνϊςθσ που προζρχεται από διαφορετικοφσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ. Πρακτικά Πανελλήνιου Επιςτημονικοφ Συνεδρίου Χημικήσ Μηχανικήσ (Ενότητα Διοίκηςη Επιχειρήςεων), Θεςςαλονίκθ, Μαΐου. 24. Protogerou A, Caloghirou Y The impact of dynamic capabilities on firm performance. EAEPE 2002 Conference, Aix-en-Provence, France, 6-9 November. (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 25. Protogerou A., Caloghirou Y Toward the development of measures of dynamic capabilities among Greek manufacturing firms. EAEPE 2001 Conference, Siena, Italy, 8-11 November (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom) 26. Πρωτόγερου A., Καλογιρου Γ., Παπαγιαννάκθσ Λ Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικϊν βιομθχανικϊν επιχειριςεων. 3ο Πανελλήνιο Συνζδριο Χημικήσ Μηχανικήσ, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου, Τόμοσ Β, ςελ

12 27. Caloghirou Y, Papagiannakis L, Protogerou A., Spanos Y The effects of dynamic capabilities and industry structure on firm performance. EAEPE 2000 Conference, Berlin, Germany, 2-5 November. (πρακτικά ςυνεδρίου ςε cd-rom). 12

13 V. Παρουςιάςεισ ςε Διεθνή υνζδρια (με κριτζσ) 1. Caloghirou, Y., Protogerou, A., Tsakanikas, A., Vonortas, N Founding team, firm and contextual characteristics associated with knowledge intensive entrepreneurship. Technology Transfer Society 2013 Conference, Bergamo, Italy, November Caloghirou, Y., Protogerou, A The relevance of dynamic capabilities concept in low and high tech sectors: an empirical approach. Technology Transfer Society 2013 Conference, Bergamo, Italy, November Caloghirou, Y., Protogerou, A Knowledge-intensive entrepreneurship: Exploring a taxonomy based on the AEGIS survey. ZEW International Conference on the Dynamics of Entrepreneurship, ZEW Institute, Mannheim, Germany, October Protogerou, A., The applicability of dynamic capabilities perspective in young knowledge-intensive firms: an empirical approach. AEGIS Project Final Conference on Entrepreneurship and Innovation in the Knowledge Based Economy, Bocconi University, Milan, Italy, September Caloghirou Y., Protogerou, A., Vonortas, N.S Does exposure to university research matter? Evidence from Europe. Workshop on Academic Entrepreneurship and Economic development, Basque Institute of Competitiveness, San Sebastian, Spain, September Caloghirou Y., Protogerou A Challenges for the Greek University system in the European research and educational landscape. International Conference Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis, University of the Aegean, Chios, Greece, October Protogerou A., Caloghirou, Y., Siokas, E Twenty-five years of science-industry collaboration: The emergence and evolution of policy-driven research networks across Europe. Technology Transfer Annual Conference 2010, The George Washington University, Washington, D.C., USA, November Caloghirou Y., Protogerou, A The role of universities in the ICT ecosystem of a peripheral EU country: policy implications and strategic considerations. Technology Transfer Annual Conference The George Washington University, Washington, D.C., USA, November Protogerou A., Caloghirou Y., Siokas E., Kanellos N Participation intensity and role of knowledge-intensive firms in EU-funded research networks. DIME-AEGIS Conference, Athens, April Protogerou A., Caloghirou Y The role of engineering education in promoting technology entrepreneurship in Greece. DIME-AEGIS Conference, Athens, April Caloghirou Y., Protogerou A., Ioannides S Enhancing human capital for the promotion of technology-based entrepreneurship in an intermediate economy: The case of engineering education in Greece. The DIME-LIEE/NTUA Athens Conference on Knowledge-Based Entrepreneurship, Learning and the Evolution of Industrial/Territorial Clusters and regions. November 30-Decemeber 1. 13

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου Βιογραφικό Σηµείωµα: Γιάννης Καλογήρου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Γιάννη Καλογήρου Α. ΣΥΝΟΨΗ O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής & Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, ιευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, 11-14 Ιουλίου

Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, 11-14 Ιουλίου Η αξιοςθμείωτθ διαχρονικι παρουςία των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων ςτα διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνθτικισ ςυνεργαςίασ: Μια ςθμαντικι διάςταςθ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ Ε&Α Αιμιλία Πρωτόγερου

Διαβάστε περισσότερα

2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου. 2000 Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ

2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου. 2000 Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ Ονοματεπϊνυμο Δρ. Δημήτρησ Δρόςοσ Ιδιότητα 2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου E-mail ddrosos@aegean.gr Τίτλοι Σπουδϊν 2000 Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση Τηλέφωνο 26410 74185 E-mail Σημερινή Θέση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Πανεπστήμιο Πατρών Γ. Σεφέρη 2 Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities.

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΗΝΑ,, 2009 1.. ΑΤΟΜΙΙΚΑ ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ Ημερ. Γέννησης: 07.07.1948 Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος, 2 παιδιά. Διεύθυνση: Δεξαμενής 10, Αφίδνες,

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb. Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University, Department of Information

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey)

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Προσωπικές Πληροφορίες Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο. E-mail Website

Γραφείο. E-mail Website ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα