COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ"

Transcript

1 Coaches & Σφμβουλοι

2 Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ των Coaches ςε όλεσ τισ δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ. Στουσ τομείσ ευκφνθσ και εμπειρίασ τθσ περιλαμβάνεται θ οικοδόμθςθ επιχειρθματικϊν και ςυνεργατικϊν δικτφων και θ ανάπτυξθ γόνιμου περιβάλλοντοσ για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν ιδεϊν ςε πρϊιμο ςτάδιο και τθ μετατροπι τουσ ςε υγιείσ επιχειριςεισ. Θ ςυγκροτθμζνθ αναλυτικι τθσ ςκζψθ, οι επικοινωνιακζσ τθσ ικανότθτεσ και μεγάλθ εμπειρία που διακζτει ωσ επιχειρθματίασ τθσ επιτρζπουν να εντοπίηει το υψθλό δυναμικό των επιχειρθματικϊν ιδεϊν και να ςχεδιάηει αποτελεςματικά εργαλεία ςτιριξθσ των νζων επιχειρθματιϊν. Είναι Χθμικόσ Μθχανικόσ ΕΜΠ και διακζτει μεγάλθ, αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανάπτυξθσ και διοίκθςθσ επιχειριςεων, τθσ αναδιοργάνωςθσ και του λειτουργικοφ αναςχεδιαςμοφ, τθσ πλθροφορικισ, τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, του marketing και τθσ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ.

3 Βαςιλικι Γεωργατηι Θ Βαςιλικι Γεωργατηι γεννικθκε ςτο Βόλο το 1987, είναι απόφοιτοσ του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και από το 2012 είναι κάτοχοσ του Μεταπτυχιακοφ τίτλου Ευρωπαϊκζσ Σπουδζσ ςτθν Περιφερειακι Ανάπτυξθ, του Τμιματοσ Μθχανικϊν Χωροταξίασ Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. Στθ διπλωματικι τθσ εργαςία ζχει αςχολθκεί με κζματα οικο-καινοτομίασ και περιβαλλοντικϊν κανονιςμϊν. Συμβάλλει εκελοντικά τον τελευταίο χρόνο ςτα μακιματα επιχειρθματικότθτασ που γίνονται για τουσ φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ από τθ Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. Από το 2013 ζχει ενταχκεί ςτθ δομι ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ ςτο Βόλο και είναι υπεφκυνθ για τα κζματα οργάνωςθσ, υπεφκυνθ του χϊρου φιλοξενίασ, ενϊ παράλλθλα ζχει αναλάβει και τθν υποςτιριξθ κάποιων επιχειρθματικϊν ομάδων.

4 Απόςτολοσ Λεοφςθσ Ζκανε τισ ςπουδζσ του ςτθν Αγγλία ςτο Μάρκετινγκ, ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και εργάςτθκε ςτο πανεπιςτιμιο του Birmingham ςε ζνα από τα πρϊτα ακαδθμαϊκά προγράμματα ανάπτυξθσ επιχειρθματικότθτασ ςτα αγγλικά πανεπιςτιμια το Κατά τθν διάρκεια τθσ χρονιάσ αυτισ απζκτθςε certificate από το πανεπιςτιμιο του Cambridge και του MIT για τθν παρακολοφκθςθ προγράμματοσ για τθν επιχειρθματικότθτα και ζλαβε το μεταπτυχιακό του ςτθ Διοίκθςθ επιχειριςεων από το πανεπιςτιμιο του Birmingham. Υπιρξε ςυνιδρυτισ τθσ promohaut που κζρδιςε το πρϊτο βραβείο επιχειρθματικότθτασ για τθν περιοχι τθσ κεντρικισ Αγγλίασ. Στθν ςυνζχεια επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα και δοφλεψε για τθν Coca Cola ςτο τμιμα προμθκειϊν από το 2007 μζχρι τα τζλθ του Το 2012 ξεκίνθςε τισ ςπουδζσ του για τθν απόκτθςθ ενόσ 2ου μεταπτυχιακοφ ςτισ Ευρωπαϊκζσ ςπουδζσ και περιφερειακι ανάπτυξθ, ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. Εκεί, κα προςφζρει εκελοντικά τισ υπθρεςίεσ του ςτα studio του μακιματοσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και κα αποτελζςει μζλοσ τθσ ομάδασ των coaches, ςτθ δομι ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ ςτο Βόλο. Στον ελεφκερο χρόνο του αςχολείται με τθν δθμιουργία τθσ πρϊτθσ e-sport εταιρίασ ςτθν Ελλάδα και αφιερϊνει πολφ χρόνο ςτο να ακοφει και να προςφζρει τθ βοικειά του ςε νζεσ επιχειριςεισ και ανκρϊπουσ που κζλουν να κάνουν ζνα νζο ξεκίνθμα. Συμμετζχει επίςθσ ςτθ διοργάνωςθ του open coffee Volos και του Startup Weekend από τισ αρχζσ του 2014.

5 Αχιλλζασ Μπάρλασ Ο Αχιλλζασ Μπάρλασ γεννικθκε ςτθ Κοηάνθ το Είναι πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ του Πανεπιςτιμιου Θεςςαλίασ με ειδίκευςθ ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Ακλθτιςμοφ. Το 2004 απζκτθςε μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc) από το University of Wolverhampton με ειδίκευςθ ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Ακλθτιςμοφ και Αναψυχισ. Το 2013 αγορεφτθκε διδάκτωρ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ. Το κζμα τθσ διατριβισ του ιταν: H επίδραςθ τθσ επαγγελματικισ ικανοποίθςθσ ςτθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ: Ο ρόλοσ τθσ ενδυνάμωςθσ και τθσ δζςμευςθσ. Σιμερα ςυνεχίηει τισ ςπουδζσ του ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA του University of Nicosia. Ζχει δθμοςιεφςει ςυνολικά 12 επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε ζγκριτα περιοδικά ενϊ ζχει εργαςτεί ωσ διοικθτικό ςτζλεχοσ ςε μεγάλουσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ οι ATHENS 2004 και LOCOG. Από το 2007 εργάηεται ωσ διδάςκων 407/80 ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ και από το 2011 προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτο Χιονοδρομικό Κζντρο Πθλίου από τθ κζςθ του Διευκυντι. Το 2010 ανζλαβε ςυνεργάτθσ τθσ Μονάδασ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων επιχειρθματικότθτασ ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, ενϊ από το 2013 ζχει ενταχκεί ςτθ δομι ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ ςτο Βόλο, όπου προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ωσ entrepreneurship coach αλλά και ςτθν οργάνωςθ του χϊρου φιλοξενίασ.

6 Ακθνά Οικονομίδου Θ Ακθνά Οικονομίδου είναι Σφμβουλοσ Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ & Μεταφοράσ Τεχνολογίασ. Ζχει εμπλακεί ςυμβουλευτικά αλλά και επιχειρθματικά ςε μια ςειρά από επιχειρθματικζσ προςπάκειεσ με κφρια ζμφαςθ ςτο χϊρο τθσ Βιοτεχνολογίασ και των Επιςτθμϊν τθσ Ηωισ. Συνεργάηεται ςυμβουλευτικά με διάφορα ερευνθτικά κζντρα και μεμονωμζνα πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια. Ζχει διευκφνει τθ Μονάδα Μεταφοράσ Τεχνολογίασ του Ερευνθτικοφ Κζντρου «Αλ. Φλζμιγκ» θ οποία διαχειρίηεται το χαρτοφυλάκιο πνευματικισ του ιδιοκτθςίασ, διαπραγματεφεται τα ςυμβόλαια εκμίςκωςθσ δικαιωμάτων χριςθσ (Licensing Agreements) και υποςτθρίηει τθν ίδρυςθ τεχνοβλαςτϊν (Spin offs). Ζχει διδάξει «Βαςικζσ Αρχζσ ςτθ Μεταφορά Τεχνολογίασ» ςε μεταπτυχιακά προγράμματα ςχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ και είναι αξιολογιτρια προγραμμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αςχολείται με τθ δθμιουργία χρθματοδοτικϊν εργαλείων για τθν ωρίμανςθ τεχνολογιϊν μζχρι το επίπεδο που κα μπορζςουν να προςελκφςουν χρθματοδότθςθ κεφαλαίου (from Proof of Concept to Seed Funding). Ζχει πτυχίο Χθμικοφ Μθχανικοφ από το ΑΠΘ και MBA από το IESE Business School. Ζχει δουλζψει ςα ςφμβουλοσ για τθν εταιρία Andersen Consulting (Accenture) και ζχει διευκφνει τθν εταιρία απευκείασ πωλιςεων CIL Hellas. Θ Ακθνά Οικονομίδου ζχει ενταχκεί ςτθν ομάδα των coaches και προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςτισ δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ.

7 Ελζνθ Πζππα Θ Ελζνθ Πζππα ζχει εργαςτεί ςτον τομζα των καινοτόμων επιχειρθματικϊν ιδεϊν και νζων τρόπων εργαςίασ, ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Στθν εταιρεία Shell ζχει ςυντονίςει με επιτυχία πολυεκνικζσ ομάδεσ με κφριο αντικείμενο τθν ενδυνάμωςθ τθσ παρουςίασ τθσ εταιρείασ ςτο χϊρο τθσ βιομθχανίασ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Νότια Ευρϊπθ. Είχε θγετικό ρόλο ςτο παγκόςμιο πρόγραμμα που εφάρμοςε θ Shell με ςτόχο τθν ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν τθσ ςτον τομζα παραγωγισ και διακίνθςθσ λιπαντικϊν. Στο χϊρο των ελλθνικϊν εταιρειϊν, ζχει διευκφνει τον τομζα εςωτερικοφ ελζγχου ςτα Ελλθνικά Λιπάςματα κακϊσ και ζνα πρόγραμμα βελτίωςθσ εταιρικϊν διαδικαςιϊν. Στθ Sunlight ιταν Product Manager των μπαταριϊν κίνθςθσ. Ζχει ενταχκεί ςτθν ομάδα των coaches και προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςτισ δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ. Είναι Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ και κάτοχοσ ΜΒΑ από το ALBA.

8 Γιάννθσ Σιδθρόπουλοσ Είναι μζλοσ τθσ ομάδασ των coaches με ευκφνθ τθν εξζλιξθ ομάδων, ςτισ δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ. Ζχει πολυετι εμπειρία ςτθ Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Πόρων, ανζπτυξε δικι του επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και απαςχολικθκε ωσ ςφμβουλοσ επιχειριςεων. Είναι απόφοιτοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ) και ζχει ςυνολικι επαγγελματικι εμπειρία 23 χρόνων με απαςχόλθςθ ςε πολυεκνικζσ και ελλθνικζσ εταιρίεσ. Στθν CIBA-GEIGY αςχολικθκε κυρίωσ με κζματα προμθκειϊν, διοίκθςθσ, ποιότθτασ και ανκρϊπινου δυναμικοφ ενϊ ςτθν SCHNEIDER ELECTRIC, κυρίωσ με κζματα διαχείριςθσ αλλαγϊν, κουλτοφρασ και ανάπτυξθσ ομάδων. Στθν ΑΘΘΝΑ 2004 ιταν υπεφκυνοσ για τον προγραμματιςμό και τθ διοίκθςθ του προςωπικοφ αγϊνων, τα αντίςτοιχα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τα logistics των ςτολϊν.

9 Κώςτασ Τροφλοσ Ο Κϊςτασ Τροφλοσ είναι Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Υπολογιςτϊν. Επίςθσ, είναι κάτοχοσ Master Διοίκθςθσ Επιχειριςεων από το πανεπιςτιμιο του Louisville και διδάκτορασ ΕΜΠ ςε τθλεπικοινωνίεσ και δθμόςια πολιτικι. Ζχει μεγάλθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν, καταςκευϊν, κακϊσ και ςε ζργα ζρευνασ και καινοτομίασ. Στα επαγγελματικά και ερευνθτικά του ενδιαφζροντα εντάςςονται τα δίκτυα Νζασ Γενιάσ next generation access networks, θ ςτρατθγικι και πολιτικι των Συμπράξεων Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζα public private partnerships, πλατφόρμεσ διαχείριςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου κακϊσ και οι κοινωνικόοικονομικζσ επιδράςεισ των ΤΠΕ, τθσ καινοτομίασ και τθσ ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Ο Κϊςτασ Τροφλοσ εργάηεται ςτισ δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ. Είναι ζμπειροσ επιχειρθματικόσ coach και ζχει δουλζψει με ομάδεσ από διάφορουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ όπωσ θ υγεία, θ ενζργεια, οι ΤΠΕ και ο χϊροσ τροφίμων. Επίςθσ, θγείται τθσ ςυμβουλευτικισ ομάδασ Broadband Prime. Είναι επίςθσ μζλοσ τθσ διατομεακισ επιςτθμονικισ ομάδασ Infostrag. Θ Infostrag μελετά τθν τεχνολογικι, οικονομικι και ςτρατθγικι διάςταςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ και γενικότερα τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ.

10 Δθμιτρθσ Κουτςουπάκθσ Ο Δθμιτρθσ Κουτςουπάκθσ είναι ςφμβουλοσ επιχειριςεων με ειδίκευςθ ςε κζματα χρθματοδότθςθσ κεφαλαίου (capital finance) όπωσ ςχεδιαςμόσ-αξιολόγθςθ επενδφςεων, ζργα παραχϊρθςθσ, project finance, ςε ηθτιματα εταιρικισ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ (Corporate finance) όπωσ ςυγχωνεφςεισεξαγορζσ, αποτιμιςεισ, αναςυγκρότθςθ και γενικότερα ανάπτυξθσ οικονομοτεχνικϊν μελετϊν όπωσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων (business plans), βιωςιμότθτασ (feasibility), αξιολόγθςθσ (evaluation), ζρευνασ (research). Κατζχει πτυχίο ςτα Οικονομικά (Economics) από το Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, MSc in Public Management από το SDA BOCCONI Business School (Universita Commerciale Luigi Bocconi di Milano) και MPhil in Economics από το Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςτο πλαίςιο ςυνζχιςθσ των διδακτορικϊν του ςπουδϊν ςιμερα ςτα Οικονομικά ςτο Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (UADPhilEcon c). Επαγγελματικά, ξεκίνθςε από τον χϊρο του εςωτερικοφ ελζγχου (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ECFIN DG, Λουξεμβοφργο), κατόπιν εργάςτθκε ωσ οικονομικόσ αναλυτισ (Μιλάνο, Ιταλία) και αργότερα ςυνζχιςε ωσ χρθματοοικονομικόσ αναλυτισ ςε πολυεκνικι εταιρία ςυμβοφλων ορκωτϊν λογιςτϊν ελεγκτϊν (Ακινα, Ελλάδα). Το 2010 ςφςτθςε ςτθν Ακινα ιδιωτικό γραφείο παροχισ οικονομικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν με το οποίο δραςτθριοποιείται ζωσ και ςιμερα. Επιπλζον, είναι ενταγμζνοσ ςτθν ομάδα των coaches και προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτισ δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ.

11

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ άββατο 23 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ 10.00 Εγγραφζσ 11.00 Ζναρξθ: Disrupt Startup Scaleup 11.30 BREAK THROUGH: Μακιματα από τθν

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου BCA COLLEGE / Hospitality and Tourism Department / Ιςτορικό Το

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα