ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο , Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : , Fax : , ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ : Ημερομθνία γζννθςθσ : Οικογενειακι κατάςταςθ : Παντρεμζνοσ, 2 παιδιά Γλϊςςεσ : Αγγλικά (άριςτα) τρατιωτικι Θθτεία : Πολεμικό Ναυτικό ΜΟΡΦΩΗ : Διπλωματοφχοσ Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1978 Master of Engineering 1979, School of Civil Engineering, University of Sheffield, England Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΜΙΝΑΡΙΑ : Ειςαγωγι ςτθν Οργάνωςθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Πειραιά, Νοζμβριοσ 1989 (52 ϊρεσ) ΜΜΕ, Διεκνείσ υνκικεσ Αγοράσ, Οργάνωςθ, Διοίκθςθ, Κϊδικασ Φορολογικϊν τοιχείων, Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Πειραιά, Νοζμβριοσ 1989 (24 ϊρεσ) Χρθματιςτθριακζσ Αγορζσ και Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Ελλθνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα, Μάρτιοσ 1992 (28 ϊρεσ) Διοίκθςθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, Ελλθνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα, Οκτϊβριοσ 1992 (28 ϊρεσ) Προγραμματιςμόσ και ζλεγχοσ παραγωγισ με τθ βοικεια Η/Τ, Ελλθνικι Εταιρεία Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν, Δεκζμβριοσ 1993 (34 ϊρεσ) 1

2 Σο πρόγραμμα WINDOWS, Ελλθνικι Εταιρεία Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν, Ιοφνιοσ 1994 (20 ϊρεσ) Χρθματοοικονομικό Management για Μθχανικοφσ, ΙΕΚΕΜ ΣΕΕ, Ιανουάριοσ 1999 (40 ϊρεσ) Αναπτυξιακόσ Νόμοσ, ανάλυςθ και ερμθνεία των κινιτρων για τθ πραγματοποίθςθ παραγωγικϊν επενδφςεων, Οικονομοτεχνικι ΑΕ, Φεβρουάριοσ 2000 (12 ϊρεσ) Χρθματοδότθςθ, αξιοποίθςθ και εκτίμθςθ ακινιτων, Οικονομοτεχνικι ΑΕ, Μάιοσ 2003 (12 ϊρεσ) ISO 9000 : 2000 ςειρά για Επικεωρθτζσ / Επικεφαλισ Επικεωρθτζσ, εκπαιδευτικόσ κφκλοσ πιςτοποιθμζνοσ από τθν IRCA, 5 μζρεσ, επιτυχείσ εξετάςεισ, ISOQAR HELLAS, Μάιοσ 2008 ISO : 2005 ςειρά για Επικεωρθτζσ / Επικεφαλισ Επικεωρθτζσ, εκπαιδευτικόσ κφκλοσ πιςτοποιθμζνοσ από STAREGISTER, 5 μζρεσ, επιτυχείσ εξετάςεισ, Νοζμβριοσ 2008 ΑΛΛΟΙ ΣΙΣΛΟΙ : Σίτλοσ Ευρωπαίου Μθχανικοφ (EUR ING) από Οργανιςμό FEANI, Ιοφλιοσ 1992 Κάτοχοσ Πτυχίου Μελετϊν Δθμοςίου (Ν. 716/77) Αϋ Σάξθσ για Κατθγορία 10 και Βϋ Σάξθσ για κατθγορία 16. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ : Από 2007 μζχρι ςιμερα Γενικόσ Διευκυντισ ςτθν εταιρεία Ν. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ Ε. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΟΤ ΕΕ με κφριο αντικείμενο τθν ανάπτυξθ ιςτοςελίδασ (www.cryologic.gr) για παροχι Εκπαίδευςθσ και υμβουλευτικισ Ψυκτικισ Αλυςίδασ (θλεκτρονικό κατάςτθμα) με εξειδικευμζνα εγχειρίδια Σεχνολογίασ Βιομθχανικισ Ψφξθσ, Σεχνολογίασ Σροφίμων και Oικονομικά κζματα διαχείριςθσ Αποκθκϊν. Από 2007 μζχρι ςιμερα Πρόεδροσ Δ και Αναπλθρωτισ Διευκφνων φμβουλοσ ςτθν εταιρεία ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ ΑΕΒΣΕ Food Logistics Από 2004 μζχρι Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ (www.cold.org.gr) Από 1995 μζχρι 2007 Διευκφνων φμβουλοσ ςτθν εταιρεία ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ ΑΕΒΣΕ Food Logistics. Επίςθσ Διευκυντισ Πωλιςεων & Ζρευνασ Αγοράσ, Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Διανομϊν. 2

3 Από 1984 μζχρι 1995 Αναπλθρωτισ Διευκφνων φμβουλοσ ςτθν εταιρεία ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ ΑΕΒΣΕ Food Logistics. Επίςθσ Διευκυντισ Παραγωγισ και Λειτουργίασ, Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν και Διεφκυνςθ Προςωπικοφ. Από επικεφαλισ Πολιτικόσ Μθχανικόσ εταιρείασ ΓΕΝΕΡ ΑΕ, επικεφαλισ εργοταξίου καταςκευισ Ελικοδρομίου Πολεμικοφ Ναυτικοφ ςτο Μαρακϊνα Αττικισ Από κθτεία ςτο Πολεμικό Ναυτικό, μελζτεσ και καταςκευζσ ζργων Πολιτικοφ Μθχανικοφ Από 1978 μζχρι ςιμερα μελζτεσ και καταςκευζσ ζργων Πολιτικοφ Μθχανικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων μελετϊν Δθμοςίου (Σοπογραφικζσ εργαςίεσ), με εξειδίκευςθ ςε μελζτεσ καταςκευισ και λειτουργίασ ςφγχρονων κζντρων logistics (ςχεδιαςμόσ χωροταξίασ αποκθκϊν, ςχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων φορτοεκφόρτωςθσ, εξοπλιςμοί αποκικευςθσ βαρζων εμπορευμάτων, εξοπλιςμόσ διακίνθςθσ υλικϊν, ςυςτιματα διαχείριςθσ αποκεμάτων, λειτουργία και ςυντιρθςθ ψυκτικϊν ςυγκροτθμάτων, μελζτθ κοςτολόγθςθσ με τθ μζκοδο Activity Based Costing). ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Εγκεκριμζνοσ εκπαιδευτήσ ΟΑΕΔ με κωδικό Εγγεγραμμζνοσ ςτο μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικήσ κατάρτιςησ του ΕΚΕΠΙ (Α.Μ. ΕΑ21099) Παρουςιάςεισ : Ειςιγθςθ ςτθν θμερίδα Ελλθνικισ Εταιρείασ Logistics με κζμα «Σο HACCP ςτθ ψυχρι εφοδιαςτικι αλυςίδα», 1999 Ειςιγθςθ ςτθν θμερίδα τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ με κζμα «Σο HACCP ςτισ Βιομθχανίεσ Ψφχουσ», 2003 Ειςιγθςθ ςτο μεταπτυχιακό τμιμα του Πανεπιςτθμίου Πειραιά με κζμα «Ψυχρι Εφοδιαςτικι Αλυςίδα βαςικζσ αρχζσ και νομοκεςία», 2005 Ειςιγθςθ ςε ςχολζσ ΔΕΛΣΑ με κζμα «Η Ψυκτικι Αλυςίδα και θ Βιομθχανία Ψφξθσ», 2005 Ειςιγθςθ ςτθν θμερίδα τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ με κζμα «τοιχεία κοςτολόγθςθσ ςτισ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν Ψυχρισ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ»,

4 Ειςιγθςθ ςτθν θμερίδα ΚΑΠΕ με κζμα «Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςε ςυγκροτιματα Βιομθχανικισ Ψφξθσ», 2007 Ειςιγθςθ ςτθν θμερίδα περιοδικοφ Supply Chain Management με κζμα «Αςφάλεια τροφίμων και HACCP ςτισ ψυκτικζσ αποκικεσ», 2007 Ειςιγθςθ διάρκειασ 8 ωρϊν με τίτλο «WORKSHOP τθσ Ψυχρισ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ», Athens Hilton 2007 Ειςιγθςθ ςτθν θμερίδα τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ με κζμα «Σο πλαίςιο των βραχυπρόκεςμων υμβάςεων 3PL», 2009 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ : Παρουςίαςθ κλαδικϊν κεμάτων εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ ςτα περιοδικά Supply Chain Management, Logistics & Management, Σρόφιμα και Ποτά. ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ : υγγραφι των εξισ εγχειριδίων, γφρω από τθ Ψυχρι Εφοδιαςτικι Αλυςίδα : 1. Αποτελεςματικι Ψυχρι Αποκικευςθ (ISBN ) 2. Κανόνεσ Ψυχρισ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ για νωπά κρζατα, πουλερικά και αυγά (ISBN ) 3. Σεχνολογία ψφξθσ για προϊόντα ςυντιρθςθσ (>0 0 C) (ISBN ) 4. τοιχεία τεχνολογίασ τροφίμων και βιομθχανικισ ψφξθσ (ISBN ) 5. Κανόνεσ ψυχρισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για φροφτα και λαχανικά (ISBN ) 6. HACCP ςτθ ψυχρι εφοδιαςτικι αλυςίδα (ISBN ) 7. Βαςικζσ αρχζσ ψυχρομετρίασ και εφαρμογζσ ςτθ βιομθχανικι ψφξθ (ISBN ) 8. Κανόνεσ ψυχρισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για νωπά αλιεφματα (ISBN ) 9. Κϊδικασ ψυκτικισ αλυςίδασ (ISBN ) 10. Ειδικά κζματα ψφξθσ Cryologic (ISBN ) 11. Αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων (ISBN ) 12. Βαςικζσ πρακτικζσ ανάλυςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων (ISBN ) 4

5 ΙΣΟΕΛΙΔΑ : Ελεφκερο Εκπαιδευτικό και πλθροφοριακό υλικό γφρω από κζματα Ψυκτικισ Αλυςίδασ, θλεκτρονικό κατάςτθμα και θλεκτρονικι Σράπεηα Πλθροφοριϊν ςτθ ΛΟΙΠΑ : Μζλοσ τθσ Ειδικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ που εκπόνθςε το 2004 τον Οδθγό Τγιεινισ ΕΦΕΣ Νο 9 «ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Ε ΤΝΘΗΚΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΨΤΞΗ Ή ΚΑΣΑΨΤΞΗ». Κάτοχοσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ Νο ΟΒΙ / , με τίτλο «ΔΙΑΙΡΟΤΜΕΝΟ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΠΑΛΛΕΣΟΚΙΒΩΣΙΟ ΔΙΠΛΗ ΕΙΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΘϋ ΤΨΟ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΠΑΛΛΕΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ» Τπεφκυνοσ φμβουλοσ ςτα ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ FOOD LOGISTICS για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι : 1. υςτήματοσ Διαχείριςησ Ποιότητασ ISO 9001:2000 από το 2001 (πιςτοποιθμζνου και ετιςια αξιολογοφμενου από τον ΕΛΟΣ) 2. φςτημα Διαχείριςησ Αςφάλειασ Σροφίμων (HACCP ΕΛΟΣ 1416) από το 2002 (πιςτοποιθμζνου και ετιςια αξιολογοφμενου από τον ΕΛΟΣ) 3. φςτημα Διαχείριςησ Αςφάλειασ Σροφίμων κατά ISO από 1/1/2009 Πιςτοποιθμζνοσ δόκιμοσ Επικεωρθτισ υςτθμάτων Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ISO 9001 και Αςφάλειασ Σροφίμων κατά ISO Ακινα, Μάρτιοσ

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος

Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος 1. Προςωπικά ςτοιχεία Ημερομθνία: 4.8.2015 Επώνυμο: Λιάκοσ Όνομα: Λεωνίδασ Ημερομηνία γζννηςησ: 01-01-1979 Τόποσ Γζννηςησ: Ιωάννινα Υπηκοότητα: Ελλθνικι Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin, Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2 Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν: ISM Cologne, ςελ.3 FRUITLOGISTICA Berlin, ςελ.3 PRODEXPO Moscow, ςελ.4 BIOFACH Nuremberg, ςελ.5 GULFOOD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ άββατο 23 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ 10.00 Εγγραφζσ 11.00 Ζναρξθ: Disrupt Startup Scaleup 11.30 BREAK THROUGH: Μακιματα από τθν

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα