ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>>"

Transcript

1 ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>>

2 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία Έργου 9 Συντοµογραφίες γενικά 10 Συντοµογραφίες Έργου 11 Ορισµοί 12 A.1 Σκοποί και Στόχοι Έργου 14 A.2 Περιβάλλον Έργου 15 A.2.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ 15 A Σκοπός Αντικείµενο 15 A Οργανόγραµµα 15 A Συµπεράσµατα 31 A.2.2 Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 32 A Τεχνολογικός Εξοπλισµός (Hardware) 32 A Λογισµικό και Εφαρµογές (Software) 34 A Συµπεράσµατα 38 A.3 Αντικείµενο Έργου 40 A.3.1 Μελέτη Εφαρµογής 42 A.3.2 Σχεδιασµός Αρχιτεκτονικής Λύσης 44 A Γενικές αρχές σχεδιασµού του Συστήµατος 44 A Συµβατότητα και Οµαλή Ολοκλήρωση 45 A ιαθεσιµότητα 45 A Επεκτασιµότητα Προσαρµοστικότητα 46 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 2 / 171

3 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ιασυνδεσιµότητα 46 A Χρηστικότητα 46 A.3.3 Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 48 A.3.4 Υποσυστήµατα Πληροφοριακού Συστήµατος 49 A.3.5 Υλοποίηση και Εγκατάσταση των εφαρµογών Πιλοτική Λειτουργία 60 A.3.6 Εκπαίδευση 60 A.3.7 Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας 62 A.3.8 Εγγύηση 64 A.3.9 Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη 66 A.3.10 ιαλειτουργικότητα 67 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 69 A.4.1 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Έργου 69 A.4.2 Οµάδα Έργου / Σχήµα ιοίκησης Έργου 70 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 70 A Μέλη Οµάδας Έργου 70 A.4.3 Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου 71 A.4.4 ιαδικασία παραλαβής Έργου 71 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 72 B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού 72 B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 72 B.1.3 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης 72 B.1.4 Ισχύουσα Νοµοθεσία 72 B.1.5 Ενστάσεις - Προσφυγές 74 B.1.6 Γενικές Αρχές 75 B.1.7 Αίτηση Παροχή ιευκρινήσεων 76 B.1.8 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 76 B.1.9 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 76 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 3 / 171

4 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ B.1.10 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 77 B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 77 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής 77 B.2.2 ικαιολογητικά Συµµετοχής 77 B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 91 B.2.4 Εγγύηση συµµετοχής 94 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 96 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 96 B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 96 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» 98 B Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 99 B Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 100 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 100 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 101 B.3.5 Τιµές Προσφορών Νόµισµα 101 B.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 103 B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 103 B ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση προσφορών 103 B ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 104 B Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 105 B Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 106 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 107 B.4.3 Προσφυγές 108 B.4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 108 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 108 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 4 / 171

5 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης Εγγυήσεις 108 B.5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 110 B.5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι - ασµοί 111 B.5.4 Περίοδος Εγγύησης 111 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 112 B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 113 B.5.7 Υπεργολαβίες 114 B.5.8 Εµπιστευτικότητα 115 B.5.9 Πνευµατικά δικαιώµατα Μελλοντικές επεκτάσεις 116 B.5.10 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία 116 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 117 C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 117 C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 119 C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 120 C.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 121 C.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 122 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 123 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 126 C.3.1 Γενικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Εξοπλισµού 126 C.3.2 Web Server 126 C.3.3 DATABASE Server 128 C.3.4 Προδιαγραφές Rack 130 C.3.5 Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) 131 C.3.6 Προδιαγραφές Προσωπικών Υπολογιστών 132 C.3.7 Προδιαγραφές Λογισµικού υποδοµής 136 C Σύστηµα ιαχείρισης Βάσης εδοµένων 136 C Λογισµικό Εξυπηρετητή Εφαρµογών ιαδικτύου 139 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 5 / 171

6 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ C Προδιαγραφές Λειτουργικών Συστηµάτων 140 C.3.8 Εφαρµογές υποσυστηµάτων Πληροφοριακού Συστήµατος 142 C Γενικές Προδιαγραφές και απαιτήσεις εφαρµογών 142 C Προδιαγραφές Λογισµικού Πύλης 144 C Προδιαγραφές Λογισµικού ιαχείρισης Ροής Εργασιών 148 C Υποσύστηµα Φωνητικής Πύλης 151 C.3.9 Υπηρεσίες Λοιπές Απαιτήσεις 153 C Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Έργου 153 C ιασφάλιση Ποιότητας, Οµάδα Έργου Σχήµα διοίκησης Έργου 154 C Μελέτη Εφαρµογής 155 C Προµήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισµού 156 C Υλοποίηση και Εγκατάσταση των εφαρµογών 157 C Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας 158 C Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας 159 C Εκπαίδευση 160 C Εγγύηση 161 C Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη 162 C Τεκµηρίωση 163 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 164 C.4.1 Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων Οικου Ναύτου (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ) 164 C Εξοπλισµός 164 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 6 / 171

7 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ C Λογισµικό Συστήµατος 165 C Λογισµικό Εφαρµογών 166 C Υπηρεσίες (ανάπτυξη, παραµετροποίηση, εγκατάσταση κ.α. 167 C Υπηρεσίες ( υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας κλπ.) 168 C Άλλες δαπάνες 168 C.4.2 Εκπαίδευση χρηστών 169 C.4.3 Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 170 C.4.4 Συντήρηση 3 ετών µετά την αντίστοιχη ζητούµενη εγγύηση 171 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 7 / 171

8

9 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ» Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων Οικου Ναύτου (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ) ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Οι εγκαταστάσεις του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ Σύµβαση υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας: 07 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Ταξινόµηση κατά CPV : Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες. Ανοικτός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα Ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών ( ,74) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%. (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ ,76 ΦΠΑ : ,98). Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων 9 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης ΧΧ/ΧΧ/2006 ΧΧ/ΧΧ/2006 ΧΧ/ΧΧ/2006, ηµέρα ΧΧΧΧΧ και ώρα 14:00 Η έδρα του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΧ/ΧΧ/2006, ηµέρα ΧΧΧΧΧΧ και ώρα ΧΧ.ΧΧ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 9 / 171

10 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΚτΠ ΚΠΣ ΝΠ ΝΠΙ ΣΑΕ ΤΠΕ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραµµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 10 / 171

11 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες Έργου Ο.Ν. ΦΕΚ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 11 / 171

12 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ορισµοί Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος ιακήρυξη Αρµόδια Επιτροπή ΕΕΠΣ Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης ΕΠΠΕ Έργο Κανονισµός Προµηθειών Κύριος του Έργου Μέση ηµερήσια αξία Έργου Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπή Εποπτείας Προγραµµατικής Συµφωνίας Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Ο Κανονισµός ηµοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προµηθειών του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης µε τον αριθµό ηµερών της συνολικής συµβατικής προθεσµίας ολοκλήρωσής του. Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, θώ όλ ύ δύ λ ώ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 12 / 171

13 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : Συµβατική Τιµή Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης α. τη Σύµβαση, β. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και δ. τη ιακήρυξη. το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 13 / 171

14 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοποί και Στόχοι Έργου Σκοπός της παρούσας διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την ανάπτυξη και εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ µε κατεύθυνση την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και συναλλασσόµενες µε τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ επιχειρήσεις. Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται µε την υλοποίηση του έργου είναι: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες επιχειρήσεις, ηµόσιους Φορείς. Η αναβάθµιση του τρόπου επικοινωνίας µε τους πολίτες επιχειρήσεις καθώς και του επιπέδου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των αιτήσεών τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε το σχεδιασµό και την ανάπτυξη τεχνολογικής υποδοµής, υπηρεσιών αµφίδροµης επικοινωνίας και συναλλαγών µε τους πολίτες και τους ηµόσιους Φορείς και την ολοκλήρωσή τους σε µία λειτουργικά ενιαία διαδικτυακή πύλη. Η βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και επικοινωνίας µεταξύ των υπηρεσιών του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, η αύξηση της αποδοτικότητάς τους και η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης στις εκτελούµενες εσωτερικές λειτουργίες που θα επιτευχθεί µε την ενίσχυση των υποδοµών κορµού του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ και την αυτοµατοποίηση και την απλούστευση των διαδικασιών της. Η εξαγωγή σηµαντικών στατιστικών στοιχείων µε την τήρηση διαχρονικών αρχείων στον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ Η αύξηση της διαφάνειας των διαδικασιών που διέπουν τoν ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ και της αξιοπιστίας του έργου που παράγει. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και η αύξηση της παραγωγικότητας. Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, η οποία επιτυγχάνεται µε την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία των νέων πληροφοριακών εργαλείων καθώς και µε την παροχή συνεχιζόµενης κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού στις νέες τεχνολογίες σε σταθερή και µακροπρόθεσµη βάση. Η ανάπτυξη της υποδοµής του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειµένου να συνδεθεί µε έργα της ηµόσιας ιοίκησης που αφορούν σε υπηρεσίες προς τον πολίτη και πολλαπλασιάζουν τα οφέλη του παρόντος έργου και διασφαλίζουν την ταχύτερη προσαρµογή στις νέες συνθήκες τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 14 / 171

15 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ A Σκοπός Αντικείµενο Ο Οίκος Ναύτου (Ο. Ν.) είναι νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και σκοπό έχει την περίθαλψη και προστασία της υγείας και την επιδότηση της ανεργίας των ναυτικών και των οικογενειών τους. Το ΝΑΤ είναι η αρµόδια Υπηρεσία για την παροχή συντάξεων στους ασφαλισµένους και ο Ο. Ν. είναι εκείνη η Υπηρεσία που παρέχει υγειονοµικές υπηρεσιές και πρόνοια. Το Υ.Ε.Ν. συµβάλει στην οµαλή διεκπεραίωση της λειτουργίας των δύο Υπηρεσιών αυτών, εποπτεύοντας την άσκηση της λειτουργίας τους. A Οργανόγραµµα Η διάρθρωση και λειτουργία του Οίκου Ναύτου θεσµοθετήθηκε µε το Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθµόν 193 (ΦΕΚ Α 177) το οποίο περιγράφει τον Οργανισµό του Ο. Ν. Με βάση την ισχύουσα δοµή της Υπηρεσίας, ο Ο. Ν. συνίσταται από την Κεντρική Υπηρεσία (Κατάστηµα) µε έδρα τον Πειραιά και περιλαµβάνει 87 Παραρτήµατα περιλαµβανοµένου και του Παραρτήµατος Αθήνας. Σηµειώνουµε ότι στα Παραρτήµατα που δεν υπηρετεί προσωπικό Ο. Ν. ή δεν επαρκεί, οι ανάγκες των Παραρτηµάτων καλύπτονται από προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος της οικείας Λιµενικής Αρχής. Σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα του Ο. Ν., το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήµα 1, η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται από µία Γενική ιεύθυνση, εφτά ιευθύνσεις, τρία Γραφεία και εικοσιδύο Τµήµατα που περιγράφονται παρακάτω µαζί µε τις διαδικασίες που έχουν επιφορτιστεί. Η Γενική ιεύθυνση είναι εκείνη των ιοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας. Οι δραστηριότητες που επιτελούνται από τη Γενική ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας περιγράφονται στη συνέχεια: Προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων και συντονισµό της λειτουργίας των ιευθύνσεων και λοιπών µονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εποπτεία αυτών καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσµάτων τους. Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούµενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης της και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείµενα όργανα. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισµού µε άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του ηµόσιου Τοµέα. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 15 / 171

16 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Την αξιολόγηση των προϊσταµένων των ιευθύνσεων και Τµηµάτων που υπάγονται σ αυτή, καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού. Το συντονισµό για το χειρισµό από τις αρµόδιες υπηρεσίες θεµάτων που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο. Την άσκηση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων που της ανατίθενται από τα υπερκείµενα αυτής όργανα. Την προσυπογραφή των εγγράφων που προωθούνται στα υπερκείµενα αυτής όργανα. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 16 / 171

17 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ΣΟΝ Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακές Υπηρεσίες Γενική ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας Γενική Επιθεώρηση Υγείας Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη ιεύθυνση ιοίκησης και Προσωπικού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Μητρώου Ασφαλισµένων και Παροχών ιεύθυνση Υγειονοµικού ιεύθυνση Φαρµακευτικής Τµήµα Προσωπικού και Οργάνωσης Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου Τµήµα Μητρώου Ασφαλισµένων Τµήµα Προγραµµατισµού - Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής Τµήµα Οργάνωσης και Ελέγχου Φαρµακευτικής Περίθαλψης Τµήµα Γραµµατείας Τµήµα Προµηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης Τµήµα Παροχών Τµήµα Ιατρικής - Οδοντιατρικής Περίθαλψης και Φυσικοθεραπείας Τµήµα Φαρµακείου και Ελέγχου Λογαριασµών Περιφέρειας Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Τµήµα Ελέγχου απανών Τµήµα Επιδοµάτων Τµήµα Απεικονιστικού Εργαστηριακού Ελέγχου Τµήµα Εκκαθάρισης Λογαριασµών Φαρµακευτικών απανών Τµήµα Ταµείου Τµήµα Μικροβιολογικού - Βιοχηµικού - Ορµονολογικού Εργαστηρίου Τµήµα Νοσηλευτικού Προσωπικού ιεύθυνση ΠΟΝ Αθήνας 87 Αυτοτελή Γραφεία ΠΟΝ Τµήµα ιοικητικών, Οικονοµικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Τµήµα Μητρώου και Προστασίας Τµήµα Υγειονοµικής Περίθαλψης - Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τµήµα Φαρµακευτικής Περίθαλψης Σχήµα 1. Οργανόγραµµα του Οίκου Ναύτου ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 17 / 171

18 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Οι ιευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: 1. ιοίκησης και Προσωπικού 2. Οικονοµικών Υπηρεσιών 3. Μητρώου Ασφαλισµένων και Παροχών 4. Υγειονοµικού 5. Φαρµακευτικής 6. Παράρτηµα Οίκου Ναύτου Αθήνας 7. Γενική Επιθεώρηση Υγείας Οι πέντε πρώτες ιευθύνσεις υπάγονται στη Γενική ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας. Το Παράρτηµα Οίκου Ναύτου Αθήνας λειτουργεί σε επίπεδο ιεύθυνσης δοµούµενη από τέσσερα Τµήµατα, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια µαζί µε τις διαδικασίες που επιτελούν. Η Γενική Επιθεώρηση Υγείας αποτελεί ιεύθυνση υπαγόµενη στην κεντρική Υπηρεσία στις οποίας τις αρµοδιότητες περιλαµβάνονται οι ακόλουθες διαδικασίες: ιενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των υπηρεσιών Ο. Ν. κέντρου και περιφέρειας ως προς τη νοµότυπη, παραγωγική και αποτελεσµατική λειτουργία τους και εφαρµογή του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, των διαφόρων κανονισµών και οδηγιών και η υποβολή εκθέσεων προς τις αρµόδιες ιευθύνσεις και τα ΠΟΝ. ιενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων κεντρικών ταµείων και παγίων προκαταβολών κέντρου και ΠΟΝ προς πλήρη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των οικονοµικών πόρων του Ο. Ν. και η σχετική ενηµέρωση της ιεύθυνσης ιοίκησης Προσωπικού. Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση λειτουργίας των ΠΟΝ. ιενέργεια ανακρίσεων ή ερευνών για οποιοδήποτε θέµα αφορά τις υπηρεσίες Ο. Ν. κέντρου και περιφέρειας κατόπιν προτάσεων των αρµοδίων, σε κάθε περίπτωση, ιευθύνσεων και σχετικής εντολής του Προέδρου του Σ/ΟΝ. ιενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των υπηρεσιών υγείας Ο. Ν. κέντρου και περιφέρειας ως προς τη νοµότυπη, επιστηµονική, παραγωγική και αποτελεσµατική λειτουργία τους και εφαρµογή των διαφόρων κανονισµών και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας τους. ιενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων καλής λειτουργίας και τήρησης συµβατικών υποχρεώσεων ιδιωτικών κλινικών, εργαστηρίων και θεραπευτηρίων συµβεβληµένων µε τον Ο. Ν. κέντρου και περιφέρειας και αποστολή σχετικών εκθέσεων προς τη Γενική ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας και τον Πρόεδρο του Σ/ΟΝ. ιενέργεια ελέγχων σε φαρµακεία, κλινικές και ασφαλισµένους για τη διαπίστωση της καλής παροχής και εφαρµογής της φαρµακευτικής περίθαλψης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και συµβάσεις. Εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων και λήψη σχετικών µέτρων. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 18 / 171

19 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Η ιεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Υγείας δεν έχει µέχρι σήµερα στελεχωθεί και δεν ασκεί τις δραστηριότητές της. Τα Γραφεία είναι τα ακόλουθα: 1. Νοµικών Υποθέσεων 2. Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων 3. Εξυπηρέτησης Πολίτη Στις αρµοδιότητες του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολίτη υπάγονται: Η υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών για τα δικαιώµατα και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Η έγκαιρη εξέταση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των παραπόνων, υποδείξεων και συστάσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες. Η έκδοση και διάθεση ενηµερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σχετικά µε θέµατα αρµοδιότητας του Ο. Ν. Οι δραστηριότητες του Γραφείου Νοµικών Υποθέσεων περιλαµβάνουν τις ακόλουθες διαδικασίες: Επιµέλεια και διεξαγωγή όλων των δικαστικών υποθέσεων του Ο. Ν. και παράσταση ενώπιον κάθε είδους δικαστηρίων, επιτροπών ή διοικητικών αρχών και εκπλήρωση όλων των δικαστικών ή εξώδικων πράξεων και υποχρεώσεων. Νοµική υποστήριξη των δικαστικών υποθέσεων του Ο. Ν. και παροχή νοµικών συµβουλών ή γνωµοδοτήσεων σε έγγραφα ερωτήµατα του Προέδρου, του ιοικητικού Συµβουλίου και των Υπηρεσιών του Ο. Ν. ιαβίβαση στοιχείων και παροχή οδηγιών προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την καταβολή ή είσπραξη από τρίτους χρηµατικών ποσών που επιδικάστηκαν σε βάρος ή υπέρ του Ο. Ν. ιακίνηση εγγράφων που αφορούν σε νοµικές υποθέσεις, τήρηση αρχείου δικογραφιών και ενηµέρωση των Υπηρεσιών για την έκβαση των υποθέσεων. Υποδοχή και πληροφόρηση τρίτων σχετικά µε υποθέσεις εκκρεµείς ενώπιον δικαστηρίων. Τήρηση και ενηµέρωση αρχείων κίνησης δικαστικών υποθέσεων. Έλεγχος και θεώρηση κάθε σύµβασης που υπογράφεται στον Ο. Ν. Παρακολούθηση της νοµολογίας των δικαστηρίων και της νοµοθεσίας που αφορά στον Ο. Ν. Νοµικός έλεγχος των κειµένων που αφορούν στο χειρισµό υπηρεσιακών θεµάτων Κοινοβουλευτικού ελέγχου τα οποία συντάσσει ο Γενικός ιευθυντής. Το Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων περιλαµβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 19 / 171

20 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Πληροφόρηση των µέσων ενηµέρωσης για τις δραστηριότητες του Ο. Ν. και δηµόσια προβολή του έργου του. Κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων του Ο. Ν. Παρακολούθηση, επισήµανση και συλλογή ειδήσεων και δηµοσιευµάτων που αφορούν δραστηριότητες υπηρεσιών του Ο. Ν. Επιµέλεια οργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων. Από τα παραπάνω Γραφεία, στα δύο τελευταία έχει οριστεί προϊστάµενος, αλλά δεν έχουν στελεχωθεί. Το Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων επίσης δεν έχει στελεχωθεί. Κανένα από τα παραπάνω Γραφεία δεν εκτελεί τις διαδικασίες που ορίζονται από το Π.. 193/2002. Τα Τµήµατα του Ο. Ν., ταξινοµηµένα ανά ιεύθυνση είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση ιοίκησης και Προσωπικού Τµήµα Προσωπικού και Οργάνωσης Τµήµα Γραµµατείας Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου Τµήµα Προµηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης Τµήµα Ελέγχου απανών Τµήµα Ταµείου ιεύθυνση Μητρώου Ασφαλισµένων και Παροχών Τµήµα Μητρώου Ασφαλισµένων Τµήµα Παροχών Τµήµα Επιδοµάτων ιεύθυνση Υγειονοµικού Τµήµα Προγραµµατισµού - Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής Τµήµα Ιατρικής - Οδοντιατρικής Περίθαλψης και Φυσικοθεραπείας Τµήµα Απεικονιστικού Εργαστηριακού Ελέγχου Τµήµα Μικροβιολογικού - Βιοχηµικού - Ορµονολογικού Εργαστηρίου Τµήµα Νοσηλευτικού Προσωπικού ιεύθυνση Φαρµακευτικής Τµήµα Οργάνωσης και Ελέγχου Φαρµακευτικής Περίθαλψης Τµήµα Φαρµακείου και Ελέγχου Λογαριασµών Περιφέρειας Τµήµα Εκκαθάρισης Λογαριασµών Φαρµακευτικών απανών Παράρτηµα Οίκου Ναύτου Αθήνας Τµήµα ιοικητικών, Οικονοµικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Τµήµα Μητρώου και Προστασίας Τµήµα Υγειονοµικής Περίθαλψης - Ελεγκτικής Υπηρεσίας ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 20 / 171

21 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Τµήµα Φαρµακευτικής Περίθαλψης Καθένα από τα παραπάνω Τµήµατα έχει επωµιστεί µια σειρά από διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια για κάθε Τµήµα. Τµήµα Προσωπικού και Οργάνωσης Χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσης προσωπικού του Ο. Ν. Στελέχωση των Υπηρεσιών του Ο. Ν. µε προσωπικό Τήρηση µητρώου υπαλλήλων Χειρισµός όλων των θεµάτων που αφορούν στις αποδοχές, στις αποζηµιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης, και στα έξοδα κίνησης για τις µετακινήσεις του προσωπικού Εκπαίδευση του προσωπικού του Ο. Ν. Μελέτη θεµάτων που αφορούν στην ανάπτυξη, σύνθεση, συγχώνευση και κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων του Ο. Ν. και στην οργάνωσή τους Μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών και µέτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας Καθορισµός σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των αναγκαίων δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόµενοι µε τον Ο. Ν. Μελέτη των χρησιµοποιουµένων εντύπων και µέριµνα για τη βελτίωση και τυποποίησή τους και σχεδίαση νέων απλούστερων Μελέτη και εισήγηση µέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων µεθόδων εργασίας Επιµέλεια θεµάτων που αφορούν στην πολιτική άµυνα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις Μέριµνα για τη χορήγηση δανείων στο προσωπικό Τµήµα Γραµµατείας Γραµµατειακή εξυπηρέτηση των ιευθύνσεων και Υπηρεσιών του Ο. Ν. Mέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των µηχανηµάτων αναπαραγωγής εγγράφων και των λοιπών µέσων επικοινωνίας ιακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Ανάπτυξη και διαχείριση διοικητικών και επιχειρησιακών εφαρµογών Υποστήριξη και συντήρηση λογισµικού υλικού, πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών και έλεγχος τήρησης διαδικασιών ασφαλείας Μηχανογραφική επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στοιχείων ασφαλισµένων στον Ο. Ν. Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 21 / 171

22 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση ετήσιου Απολογισµού και Ισολογισµού, σύνταξη ετήσιου Προϋπολογισµού και παρακολούθηση εκτέλεσής του Έκδοση ενταλµάτων πληρωµής και γραµµατίων είσπραξης καθώς και συµψηφιστικών ενταλµάτων γραµµατίων Τήρηση, παρακολούθηση και έλεγχος των λογαριασµών καταθέσεων του Ο. Ν. και µέριµνα για τον έγκαιρο χρηµατικό εφοδιασµό του Ο. Ν. και των παραρτηµάτων του Απόδοση στους διάφορους φορείς των υπέρ αυτών κρατήσεων ή οφειλών Τήρηση και ενηµέρωση των προβλεποµένων βιβλίων από τις σχετικές διατάξεις του Ν.. 496/74 (Α 204) και του Ν. 2362/1995 (Α 247), όπως ισχύουν κάθε φορά Ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Ο. Ν. και εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων Τµήµα Προµηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης Κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών και εφοδιασµού όλων των υπηρεσιακών µονάδων του Ο. Ν. και παρακολούθηση εκτέλεσής του Παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη και εφοδιασµός των υπηρεσιακών µονάδων του Ο. Ν. µε υλικά και εξοπλισµό Εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού Αγορά, µίσθωση, συντήρηση, επισκευή και εκποίηση των ακινήτων Υλοποίηση όλων των προµηθειών και εργασιών του Ο. Ν. και προώθησή τους αρµοδίως, κατάρτιση των σχετικών συµβάσεων (προµηθειών - εργασιών) και µέριµνα για την υλοποίησή τους Επίβλεψη για τον καθαρισµό, ευπρεπισµό, φωτισµό, ύδρευση, κλιµατισµό, τηλεπικοινωνίες, φύλαξη και ασφάλιση κτιρίων και τεχνική υποστήριξη κτιρίων και εγκαταστάσεων Κάλυψη έκτακτων αναγκών φύλαξης των κτιρίων των ΠΟΝ Τµήµα Ελέγχου απανών Έλεγχος της νοµιµότητας των λογαριασµών των συµβεβληµένων µε τον Ο. Ν. ιατρών εργαστηρίων Έλεγχος των δαπανών χορήγησης επιδοµάτων Έλεγχος των δαπανών τακτικής και έκτακτης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης Έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών περίθαλψης στο εξωτερικό Έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών πρόσθετης περίθαλψης (παροχών σε είδος) Έλεγχος της νοµιµότητας της πληρωµής των πάσης φύσεως δαπανών διοίκησης Έλεγχος των µισθοδοτικών καταστάσεων προσωπικού Έλεγχος των υπέρ του ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων Έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων της ακίνητης περιουσίας του Ο. Ν. Έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών για τη συντήρηση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Ο. Ν. (ΠΕΟΝ) ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 22 / 171

23 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Τµήµα Ταµείου Τήρηση βιβλίου ταµείου και καθηµερινή συνεργασία µε το Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου για τη διαπίστωση συµφωνίας σε ότι αφορά το χρηµατικό υπόλοιπο στο τέλος κάθε εργάσιµης µέρας Αποστολή εµβασµάτων µέσω τραπεζών ή ταχυδροµείων Καταθέσεις - εισπράξεις στις συναλλασσόµενες µε τον Ο. Ν. τράπεζες Τµήµα Μητρώου Ασφαλισµένων Εγγραφές νέων ασφαλισµένων στα µητρώα ασφαλισµένων Ο. Ν. και διαγραφές απ' αυτά των ασφαλισµένων οι οποίοι απώλεσαν το δικαίωµα ασφαλιστικής κάλυψης Έκδοση βιβλιαρίων υγείας και συνταγολογίων Έκδοση πινάκων µε στοιχεία ασφαλισµένων του Ο. Ν. κατά γεωγραφική περιοχή σε συνεργασία µε τα περιφερειακά παραρτήµατα του Ο. Ν. και απόδοσή τους στο Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για περαιτέρω στατιστική ανάλυση και επεξεργασία Τµήµα Παροχών Παροχή προς τους ασφαλισµένους νοσοκοµειακής και παρακλινικής προστασίας. Έκδοση εισιτηρίων εισαγωγής ασθενών σε νοσοκοµεία και κλινικές και παραποµπή ασθενών για διενέργεια εξετάσεων και θεραπειών Παροχή ειδών πρόσθετης περίθαλψης πάσης φύσης Τµήµα Επιδοµάτων Παροχή σε δικαιούχους ασφαλισµένους των διαφόρων επιδοµάτων µε την έκδοση µηνιαίων καταστάσεων ταχυδροµικών επιταγών κατά κατηγορία δικαιούχων Τήρηση δελτίων επιδοτούµενων ανέργων ναυτικών Έγκαιρος προγραµµατισµός των έργων που προαπαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία των ΠΕΟΝ και την υποδοχή των κατασκηνωτών ιενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συµµετοχή των κατασκηνωτών και σύνταξη καταστάσεων µε τα ονοµατεπώνυµα των παιδιών για την προετοιµασία των αποστολών στις ΠΕΟΝ Καθορισµός του κόστους λειτουργίας των ΠΕΟΝ για τη σχετική ένταξή του στον Προϋπολογισµό του Ο. Ν. Έγκαιρη πρόσληψη του απαιτούµενου προσωπικού των ΠΕΟΝ, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση ιοίκησης Προσωπικού Τµήµα Προγραµµατισµού - Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 23 / 171

24 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση προγραµµάτων παροχής υπηρεσιών υγείας και προληπτικής ιατρικής στους ασφαλισµένους του Ο. Ν. και παρακολούθηση της εφαρµογής τους Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην προληπτική την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια ιατρική περίθαλψη Οργάνωση και λειτουργία επιστηµονικής βιβλιοθήκης Παροχή προστασίας σε οικογένειες πολυτέκνων ναυτικών και σε οικογένειες µε κοινωνικά προβλήµατα Άσκηση συµβουλευτικού έργου οικογενειακού προγραµµατισµού Παροχή ιδιαίτερης εξέτασης και καθοδήγησης σε ασφαλισµένους µε ειδικά προβλήµατα Προγραµµατισµός και διενέργεια των απαραίτητων εµβολιασµών παιδικής ηλικίας Προληπτική κάλυψη µε εµβόλια, ορούς και δερµοαντιδράσεις των ασφαλισµένων Έκδοση πιστοποιητικών υγείας Το Τµήµα αυτό δεν έχει στελεχωθεί µέχρι σήµερα και οι διαδικασίες που έχει επωµιστεί από τον Οργανισµό δεν εκτελούνται. Τµήµα Ιατρικής - Οδοντιατρικής Περίθαλψης και Φυσικοθεραπείας Παροχή πρωτοβάθµιας ιατρικής περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία του Ο.Ν. ιατύπωση κανόνων λειτουργίας των Υγειονοµικών Επιτροπών για την εκτίµηση του ασφαλιστικού κινδύνου «ασθένεια» και αντιµετώπιση συναφών προβληµάτων Αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν στις επαγγελµατικές ασθένειες Πραγµατοποίηση ελέγχων των ιατρικών πράξεων ιατρών συνεργαζοµένων µε τον Ο.Ν. Έγκριση εισόδου ασθενών σε κλινικές και νοσοκοµεία Έλεγχος ποιότητας της δευτεροβάθµιας ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισµένων σε κλινικές και νοσοκοµεία Παροχή προληπτικής και πρωτοβάθµιας οδοντιατρικής περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία του Ο. Ν. Άσκηση ελεγκτικού έργου περιστατικών που χρειάζονται ή έτυχαν πρωτοβάθµιας οδοντιατρικής περίθαλψης εκτός εξωτερικών ιατρειών του Ο. Ν. Έλεγχος περιστατικών που χρειάζονται δευτεροβάθµια οδοντιατρική περίθαλψη Προγραµµατισµός φυσιοθεραπευτικού έργου και παροχή πλήρους φυσιοθεραπευτικής κάλυψης στους ασφαλισµένους Τµήµα Απεικονιστικού Εργαστηριακού Ελέγχου ιενέργεια πάσης φύσεως απεικονιστικών ελέγχων Απόδοση εργαστηριακών εξετάσεων και τήρηση σχετικού αρχείου για εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων Ποιοτικός έλεγχος αποτελεσµάτων των εργαστηριακών εξετάσεων και εισήγηση προς τον Πρόεδρο του Ο. Ν. λήψης µέτρων για τη βελτίωσή τους ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Σελ. 24 / 171

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12031/03-10-2013 Αριθμ. Διακ.: 14/2013 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στοιχεία διακήρυξης: 18/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα