ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 2 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 10 -Από οπλισμένο: 3,0 -Από τοιχοπ.: 4,55 * 0,2 = 0,9 -Από πλακοστρ: 3,5*0,06= 0,21 -Από δάπεδο: 130*0,005=0,65 -Από διάνοιξη οπής: 1,0*2,25*0,2=0,45 -Από κουφώματα: 60,4*0,06=3,7 -Από επενδύσεις: 65*0,03=1,95 -Από επιχρίσματα: 100*0,05=5,0 -Προς στρογγύλευση: 0,14 Σύνολο:16 m Τοιχ: 0,9 -Πλακ: 0,21 -Δαπ: 0,65 -Διαν. Οπής: 0,45 -Κουφώματα: 3,7 -Επενδυσεις: 1,95 -Επιχρίσματα: 5,0 Προς στρογγύλευση: 0,14 Σύνολο: 13 m 3 3 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 14 WC ΑΜΕΑ : 1,0*0,90+2,0*2,70-0,8*2,20=4,55 Προς στρογγύλευση: 0,45 Σύνολο: 5 m 2 4 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 6 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 16 -Ζαρντινιέρες:[0,72*0,1*(0,62*2+3,6)] *4+[0,72*0,1*(0,62*2+2,75)]*2+ +[0,72*0,1*(0,62*2+5,8)]*2= =1,4+0,57+1,01=2,98 m 3 Προς στρογγύλευση: 0,02 Σύνολο: 3 m Κατώφλια: 1,25 -WC ΑΜΕΑ: 1,85 Προς στρογγύλευση: 0,4 Σύνολο: 3,5 m WC AΜΕΑ: 5,02*2,7=13,55 -Αποδυτήριο 1: (1,41+4,06+6,06)*2,20= =25,40 -Αποδυτήριο 2: (4,06+5,40+1,4)*2,20=23,90 Προς στρογγύλευση: 0,15 Σύνολο: 63 m 2 7 Καθαίρεση επιχρισμάτων 19 Κατ εκτίμηση: 50 m 2 8 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 21 πόρτα ιατρείου: 1 τεμάχιο 1

2 9 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 24 1,95*2,70*2+3,70*1,82*4+2,0*1,0+ +3,80*0,5*4+1,80*0,5*2+ +0,90*0,5*12+0,8*2,20+0,90*2,70+ +1,0*1,8 =60,4 m 2 10 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΟΜΑΔΑ 1.2 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προς στρογγύλευση:0,6 Σύνολο: 61 m 2 29 Δάπεδο γυμναστηρίου: 128 m 2 Ασφαλτόπανο αποδυτηρίων: 55 m 2 Σύνολο: 183 m 2 11 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Είσοδος 1: 1*2,15*0,15=0,33 -Είσοδος 2: 1*3,55*0,15+4*1*0,15/2= =0,83 Προς στρογγύλευση:0,84 Σύνολο: 2 m 3 12 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 41 Είσοδοι : [(1,0*2+2,15)+1,0+3,55]*0,15+4*0,15/2= 1,60 Προς στρογγύλευση:0,40 Σύνολο: 2 m 2 13 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C 14 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 15 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων 16 Αποκατάσταση ρωγμών τοιχοποιίας με μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. Για πλάτος αποκατάστασης μέχρι 25εκ. 47 Είσοδοι 1 & 2: (2,15+3,55+4,0)*1,1*2,1=22,4 Προς στρογγύλευση: 0,6 Σύνολο: 23 kg ΟΜΑΔΑ 1.3 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 53 -ιατρείο: 2,70*3,20=8,65 -WC AMEA: 2,70*2,0-(0,9*2,20)=3,45 Προς στρογγύλευση: 0,9 Σύνολο: 13 m ιατρείο: 3,20 -WC: 1+2,0= 3 Προς στρογγύλευση: 0,8 Σύνολο: 7 m 2 62 Τοίχος προς ιατρείο: 4 m 17 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 63 -ιατρείο: 2,70*3,20*2,00=17,3 -WC AMEA: (2,70*2,0-(0,9*2,20))*2,0=6,5 -Ζαρντινιέρες: 0,72*3,80*4=10,95 Για αποξηλώσεις κουφωμάτων: Κατ εκτίμηση : 37,25 Σύνολο: 72 m 2 18 Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ 64 -Ζαρντινιέρες: 0,72*2,95*2+0,72*6,0*2= =12,9 Προς στρογγύλευση: 0,1 Σύνολο: 13 m 2 ΟΜΑΔΑ 1.5 : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 19 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 140 -Αποδυτήριο 1 + ιατρείο: 28,90 -Αποδυτήριο 2: 15,02 -WC AMEA: 6,25 Προς στρογγύλευση: 0,83 2

3 20 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm Σύνολο: 51 m WC AMEA: (2*2+3,20*2)*2,70-3*0,5*0,9-0,9*2,20=24,75 -Νιπτήρας Ιατρείου: 1,75*2,70=4,75 -Αποδυτήριο 1: 25,40 -Αποδυτήριο 2: 23,90 Προς στρογγύλευση: 0,2 Σύνολο: 79 m 2 21 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 142 -Αποδυτήριο 1 + Ιατρείο: 31,46+2*3,2-3*0,90=35,20 -Αποδυτήριο 2: 22,10-0,90=21,2 Προς στρογγύλευση: 0,6 Σύνολο: 57 m 2 22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών 150 (1,0*2+2,15)+(1*3,55+4)=12,7 Προς στρογγύλευση: 0,3 Σύνολο: 13 m 23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 151 Ράμπα εισόδου: 1*4= 4 m 2 24 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου 152 1*2,15+1*3,55+1*4=9,7 Προς στρογγύλευση: 0,3 Σύνολο: 10 m 2 25 Λειότριψη δαπέδων από μωσαϊκό ή γαρμπιλομωσαϊκό 153 Δάπεδο γυμναστηρίου: 128 m 2 26 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους cm 27 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό d = 2cm, πλάτους έως 20 cm 154 1,95*0,25*2+0,9*0,3=1,25 Προς στρογγύλευση: 0,25 Σύνολο: 1,5 m Γυμναστήριο: (16,70+9,45)*2=52,30m -Αποδυτήρια: 3,10*2+16,70=22,90m (52,3+22,9)*0,2=15,1m 2 Προς στρογγύλευση: 0,9 Σύνολο: 16 m 2 ΟΜΑΔΑ 1.6 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 28 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον Γυμναστήριο: 15,1+7,95*2= 31 m mm, από ξυλεία τύπου δρυός 29 Φιλέτα ξύλου "νιαγκόν" για την κατασκευή καθιστικών 173 Πάγκοι αποδυτηρίων: 0,04*0,4*(2,4+2,5)=0,08 m 2 30 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8-16 cm 176 -πόρτα ιατρείου:2*1,40*8,64=24,2 Προς στρογγύλευση: 0,8 Σύνολο: 25 kg 31 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 182 Πόρτα WC και ιατρείου: 50 Kg 32 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 33 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες μονόφυλλες, με σταθερό φεγγίτη και πλήρωση τμήματος του φύλλου με θερμομονωτικό πέτασμα 34 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη, χωρίς υαλοστάσιο 183 Πόρτα WC και ιατρείου: 7,5*2= 15 Kg 200 Ανεμοθώρακας: 0,90*2,7=2,43 Προς στρογγύλευση: 0,07 Σύνολο: 2,5 m Πόρτες γυμναστηρίου: 1,95*2,7*2=10,53 Προς στρογγύλευση: 0,47 Σύνολο: 11 m 2 3

4 35 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη και πλήρωση τμήματος του φύλλου με θερμομονωτικό πέτασμα 203 Ανεμοθώρακας: 1,05*2,70=5,3 Προς στρογγύλευση: 0,2 Σύνολο: 5,5 m 2 36 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο 204 Πόρτα ιατρείου: 1*2,0=2 m 2 37 Υαλοστάσια αλουμινίου (φεγγίτες) δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα, με όλα τα φύλλα ανοιγόμενο περί οριζόντιου άξονα 38 Υαλοστάσια αλουμινίου (φεγγίτες) μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί οριζόντιου άξονα 39 Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη και πλήρωση τμήματός του με θερμομονωτικό πέτασμα 40 Υαλοστάσια αλουμινίου σύνθετα με σταθερά και ανοιγόμενα τμήματα 41 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 42 Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών 43 Yπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer) 44 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 45 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού 46 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος 47 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF 48 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 49 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής 205 3,8*0,5*4+1,8*0,5+1,77*0,5=9,38 Προς στρογγύλευση: 0,62 Σύνολο: 10 m (0,9+0,9+0,9+0,9+0,9*4+0,9*3+0,9)* *0,5 =5,40 Προς στρογγύλευση: 0,10 Σύνολο: 5,50 m Ανεμοθώρακας: 0,90*2,7*5=12,15 Προς στρογγύλευση: 0,35 Σύνολο: 12,5 m ,8*1,92*4=29,2 Προς στρογγύλευση: 0,8 Σύνολο: 30 m 2 ΟΜΑΔΑ 1.7 : ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 214 Από κουφώματα αλουμινίου: 58 m Επιφάνεια RELIEF: 45 m Κάσα πόρτας WC: 5,5*0,4=2,2 Προς στρογγύλευση: 0,3 Σύνολο : 2,5 m Κάσα: 2,5 -Πόρτα: 2,2*1*2=4,4 Προς στρογγύλευση: 0,1 Σύνολο: 7 m Μπάρες γυμναστικής: 4*2,70*1,10=11,9 Προς στρογγύλευση: 0,1 Σύνολο: 12 m οροφές: 181,60 m 2 -Εσωτερικοί τοίχοι: 337,14 m 2 Προς στρογγύλευση: 0,26 Σύνολο: 519 m ,90*3,80*4=44,08 Προς στρογγύλευση: 0,92 Σύνολο: 45 m Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών:0,80*2,2*2,70*2=9,50 -Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών:1*2,2*2,8*2=12,32 Προς στρογγύλευση: 1,18 Σύνολο:23 m Εξωτερικές βαφές: 304,5 m 2 Προς στρογγύλευση: 1,5 4

5 βάσεως ή βάσεως σιλικόνης Σύνολο: 306 m 2 50 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 51 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 52 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 53 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 54 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα 232 -οροφή γυμναστηρίου: 130,1 -τοίχοι γυμναστηρίου: 2*(16,1+7,95)*0,90=43,30 -δυτική όψη: 16,70*1,05=17,55 -βόρεια όψη + νότια όψη: [0,3*1,05*2+8,85*1,53]*2= 28,35 Προς στρογγύλευση: 0,7 Σύνολο: 220 m Εξωτερικές βαφές: 304,5 Αφαιρείται η επιφάνεια RELIEF: -44,08 =260,42 Προς στρογγύλευση: 0,58 Σύνολο: 261 m Υδροροές δώματος: (0,38+0,12+0,9+0,8)*16,46*2+0,25*0,8*8 *2= 75,65 Προς στρογγύλευση: 0,35 Σύνολο: 76 m Δώμα αποδυτηρίων: 55 m Δώμα αποδυτηρίων: 16,70 Προς στρογγύλευση: 0,3 Σύνολο: 17 m 55 Επάλειψη με ελαστομερές ακρυλικό καουτσούκ 241 Δώμα εισόδων : 0,9*1,95*2=3,51 Προς στρογγύλευση: 0,49 Σύνολο: 4 m 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 10 - Λαμαρίνα στεγης: 53,67*0,01=0,54 - Ψευδοροφές: 48*0,02=0,96 - Οροφοκονιάματα: 66,87*0,05=3,35 - Τοιχοπέτασμα: 10,05*0,1=1 - Κουφώματα: 31,32*0,1=3,15 5

6 2 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 3 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή - Καθαίρεση λιθοδομής: 1,25 - Καθαίρεση πλινθοδομής: 0,35 - Διάνοιξη ανοιγμ.: 2*1*2,25*0,2=0,9 - Διάνοιξη ανοιγμ.: 0,7*1,35*0,25=0,25 - Διάνοιξη ανοιγ. σε λιθοδομή: 3,15*0,5=1,60 - Επιχρίσματα: 385,3*0,05=19,3 - Τσιμεντοκονία: 6,72*0,1=0,7 - Πλακάκια: 11,1*0,05=0,5 - Καθαίρεση άοπλου: 0,1 Προς στρογγύλευση: 0,05 Σύνολο: 34 m Λαμαρίνα Στέγης: 0,54 - Ψευδοροφές: 0,96 - Οροφοκονιάματα: 3,35 - Τοιχοπέτασμα: 1 - Κουφώματα: 3,15 - Καθ. Πλινθοδομής: 0,35 - Διάνοιξη ανοίγμ.: 0,9+0,25=1,15 - Διάνοιξη ανοίγμ. σε λιθοδ.: 1,6 - Επιχρίσματα: 19,3 - Τσιμεντοκονία: 0,70 - Πλακάκια: 0,5 Προς στρογγύλευση: 0,4 Σύνολο: 33 m ,73*1,3=2,25*0,55=1,25 Προς στρογγύλευση: 0,75 Σύνολο: 2 m 3 4 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 14 0,2*2,9+0,96*1,17=1,7*0,2=0,35 Προς στρογγύλευση: 0,65 Σύνολο: 1 m 3 5 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 6 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 15 - Σκαλοπάτια αποδυτηρίων: 1,36*0,35*0,15=0,1 Προς στρογύλευση: 0,4 Σύνολο: 0,5 m Καθαίρεση τσιμεντοκονίας: 6,72 - Καθαίρεση πλακοστρώσεων: 11,10 Προς στρογγύλευση:0,18 Σύνολο: 18 m 2 7 Καθαίρεση επιχρισμάτων 19 - Εσωτερικα: (13,3*2,9-2*1*2,25)+(14,96*2,9-2*1*2,25-1,3*0,75)+(21,48*2,9-2*1,3*0,75-1*2,25)+(11,1*3-2*1*2,25)+(10,86*3-1*2,25)+(20,8*2,6-0,95*2,1-2*1*2,25-1,3*0,75-1*2,1-1,8*1,2)+(17,4*2,6-1*2,1-1,65*1,2-3,65*2,6)+32,45*1+6,35*1=302,05 - Εξωτερικά: Σόκορο πλάκας: (56-6,33-0,3)*0,2 =9,9 Πίσω όψη: 13,77*2,45=33,75 Πλαϊνή όψη: 5,01*2,5=12,5 Μπροστά όψη: 3,25*3,2=10,40-2,2*1=8,2 1,25*3,45=4,3 5,3*2,75=14,6 Προς στρογγύλευση: 0,7 Σύνολο: 386 m 2 6

7 8 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 20 1 τεμάχιο πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 9 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 21 2 τεμάχια πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 10 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για 22 6 τεμάχια οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 11 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 24 Εξωτερικά: 8,80+5,1=13,9 Εσωτερικά: - 1,05*2,2=2,31-0,95*2,1=1,99-1,3*0,74=0,96-1*2,25=2,25-1,3*0,74=0,96-1*2,25=2,25-2*1*2,25=4,5-1*2,2=2,2 Προς στρογγύλευση: 0,68 Σύνολο:32 m 2 12 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 25 Οροφή αποδυτηρίων: 53,67 Προς ατρογγύλευση: 0,33 Σύνολο: 54 m 2 13 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 26 17,82+24,44+5,3=47,56 Προς στρογγύλευση: 0,44 Σύνολο: 48 m 2 14 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 27 6,72+7,02+9,22+10,65+15,49+15,54+2,23= =66,87 Προς στρογγύλευση: 0,13 Σύνολο: 67 m 2 15 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 28 Κατ εκτίμηση: 100 kg 16 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου 33 3,65*2,75=10,05 Προς στρογγύλευση: 0,95 Σύνολο: 11 m 2 17 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΟΜΑΔΑ 1.2 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 39 Σκαλοπάτια αποδυτηρίων: 1,2*0,3*0,15*2=0,1 Διάδρομος εξωτερικός: 14*1,5*0,1=2,1 Προς στρογγύλευση: 0,8 Σύνολο: 3 m 3 18 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 41 - (0,3+1,2)*0,15*2=0,45-14*0,1=1,4 Προς στρογγύλευση: 0,15 Σύνολο: 2 m 2 19 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C 20 Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 47 Διάδρομος εξωτερικός: 14*1,5*1,1*2,1=48,51 Προς στρογγύλευση: 0,49 Σύνολο: 49 kg ΟΜΑΔΑ 1.3 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 51 Κατ εκτίμηση: 2,5 m 3 7

8 21 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 22 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 23 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων 24 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων 53 WC αποδυτηρίων: 0,7*2+1,4*2,9+2,6*2,9-2*0,8*2=9,8 WC διαιτητών: 2,31*3=6,9 Προς στρογγύλευση:0,3 Σύνολο: 17 m ,3*0,75+1,15*2,25+1,15*2,25+1,4*2,9=10,2 Προς στρογγύλευση: 0,8 Σύνολο: 11 m (2+1,4+2,6)*2-2*0,8=10,4-2,3 Προς στρογγύλευση: 0,3 Σύνολο: 13 m 58 1,15+1,15+2*1,4=5,1 Προς στρογγύλευση: 0,9 Σύνολο: 6 m 25 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα 59 Μεταλλικά πρέκια: (3*0,8+1,25+2,2*2+1,3+1,1+1)*2*0,3=6,9 Κατά προσέγγιση για νέους τοίχους: 50*0,3= 15 Προς στρογγύλευση: 0,1 Σύνολο: 22 m 2 26 Αποκατάσταση ρωγμών τοιχοποιίας με μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. Για πλάτος αποκατάστασης μέχρι 25εκ. 27 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 28 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης πάχους 5 εκ., μορφής κεραμιδιού 29 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm 30 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 31 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 32 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 33 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 62 Κατ εκτίμηση: 50 m 63 - Από καθαιρέσεις: 385,3 - Νέοι τοίχοι: 10,2*2=20,4 16,7*2=33,4 Προς στρογγύλευση: 0,9 Σύνολο: 440 m 2 ΟΜΑΔΑ 1.5 : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 137 Οροφή αποδυτηρίων: 53,67 Προς στρογγύλευση: 1,33 Σύνολο: 55 m *1,5+3,25*5,3=38,25 Προς στρογγύλευση: 0,75 Σύνολο: 39 m ,54+2,23+15,5+10,65+9,22+7,02+6,72+5,3= 72,2 Προς στρογγύλευση:0,8 Σύνολο: 73 m Διαιτητές: (7,62-0,8)*2,2=15 Αποδυτήριο: (28,45-1,1)*2,2-2*0,5*0,5=59,7 Προς στρογγύλευση:0,3 Σύνολο: 75 m ,95-1*2+13,35-1,3+17,4-1-3,65+20,8-1- 0,95+24,45-1+1,2+3+3,1*2+2,3*2-1- 0,8+2,15+1,5+0,65+0,2+0,5=79,55 Προς στρογγύλευση: 0,45 Σύνολο: 80 m 144 (1,05+1,2+1,1+1,15+1,65)*2=12,3 Προς στρογγύλευση: 0,7 Σύνολο: 13 m 8

9 34 Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα πάχους 6-10 εκατοστών 35 Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής 15 x 15 mm Διαιτητές: 6,75 - Αποθήκη: 7+9,25=16,25 - Γραφείο: 10,65 - Αποδυτήρια: 15,5 - Δώμα: 108,25-5=103,25 Προς στρογγύλευση: 0,6 Σύνολο: 153 m ,5*2+1,65*2=12,3 Προς στρογγύλευση: 0,7 Σύνολο: 13 m 36 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμάρινων πλακών 150 1,65+1,8+0,7+1,9*2+0,5*3+0,95+4*1+1*2+1,1+1,0 5=18,55 Προς στρογγύλευση: 0,45 Σύνολο: 19 m 37 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους cm 38 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm 39 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm 40 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 41 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3/ 2 cm (βατήρων/μετώπων) 42 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm 154 1*0,25*4+1*0,55+1*0,25=1,8 Προς στρογγύλευση: 0,2 Σύνολο: 2 m ,24+6,3*2+10,75=26,60 Προς στρογγύλευση: 0,4 Σύνολο: 27 m 156 Δώμα: 56-(0,3+6,53)=49,2*0,2=9,85 Προς στρογγύλευση: 0,15 Σύνολο: 10 m ,65*0,25+1,8*0,25+0,7*0,25+(1,9+1,9+0,5*3+0,9 5)*0,55=4,5 Προς στρογγύλευση: 0,5 Σύνολο: 5 m ,65+1,05+1,2+1,1+1,15=6,15 Προς στρογγύλευση:0,85 Σύνολο: 7 m 159 Σύνολο: 2+2=4 τεμάχια 43 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 160 Οροφές αποδυτηρίων: 114,9 Προς στρογγύλευση: 0,1 Σύνολο: 115 m 2 ΟΜΑΔΑ 1.6 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 44 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 45 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8-16 cm 46 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8-16 cm 47 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 171 3*0,8*2,2=5,3 Προς στρογγύλευση: 0,2 Σύνολο: 5,5 m UPN 80x45: βάρος 8,64kg/m Πόρτα WC διαιτητών: 1* 8,64= 8,64 Προς στρογγύλευση: 1,36 Σύνολο: 10 kg 176 UPN 80x45: βάρος 8,64kg/m UPN 100x50: βάρος 10,60kg/m Παράθυρο διαιτητών: 2*1* 8,64= 17,28 Πόρτα αποθήκης: 2*1,3* 10,60= 27,56 Προς στρογγύλευση: 0,16 Σύνολο: 45 kg 177 UPN 220x80: βάρος 29,4kg/m Πίσω όψη: (0,8*3+1,25+2,2*2)*29,4= 473,34 9

10 άνω των 16 cm Προς στρογγύλευση: 0,66 Σύνολο: 474 kg 48 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 178 Από ψευδοροφές: 114,9 * 1,76=202,25 Προς στρογγύλευση: 0,75 Σύνολο: 203 kg 49 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 182 Πόρτα αποθήκης: 70 kg 50 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες μονόφυλλες, με πλήρωση τμήματος του φύλλου με θερμομονωτικό πέτασμα και κιγκλίδωμα αλουμινίου 51 Υαλοστάσια αλουμινίου (φεγγίτες) δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα, με όλα τα φύλλα ανοιγόμενο περί οριζόντιου άξονα 52 Υαλοστάσια αλουμινίου (φεγγίτες) μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί οριζόντιου άξονα 53 Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα με κιγκλίδωμα αλουμινίου 54 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα με κιγκλίδωμα αλουμινίου 201 4*1*2,2=8,8 Προς στρογγύλευση: 0,2 Σύνολο: 9 m *1,9*0,5=1,9 Προς στρογγύλευση: 0,1 Σύνολο: 2 m *0,5*0,5+0,95*0,5=1,25 Προς στρογγύλευση: 0,22 Σύνολο: 1,5 m ,7*1,35=0,95 Προς στρογγύλευση: 0,05 Σύνολο: 1 m ,65*1,2+1,8*1,2=4,15 Προς στρογγύλευση: 0,35 Σύνολο: 4,5 m 2 55 Περσίδες εξαερισμού αλουμινίου σταθερές 211 1,25+1,9=3,15 Προς στρογγύλευση: 0,35 Σύνολο: 3,5 m 2 56 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm,κρύσταλλο 5 mm) 57 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 58 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 59 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 60 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 61 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου ΟΜΑΔΑ 1.7 : ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 214 5,1+3,15+4*0,9*1=11,85*0,9=10,7 Προς στρογγύλευση: 0,3 Σύνολο: 11 m Πίσω όψη: 13,8*2,45-3,15=30,65 - Πλαϊνή όψη: 12,5 - Μπροστά όψη: 4,3+8,2+9,9=22,4 Προς στρογγύλευση: 0,45 Σύνολο: 66 m (από ΑΤ 104) Σύνολο: 66 m Για πρέκια - 1: (0,08*2+0,22)*2=0,76*16,1=12,25-2: (0,045*2+0,08)*2=0,34*3,1=1,05-3: (0,05*2+0,1)*2=0,4*10,6=4,25 Προς στρογγύλευση: 2,45 Σύνολο: 20 m Πόρτες WC: (0,75*2,2+0,8*2+2*0,75*2+0,8*2)*2=15,7 Προς στρογγύλευση: 0,3 Σύνολο: 16 m *2,25*2,8=6,3 Προς στρογγύλευση: 0,7 Σύνολο: 7 m 2 62 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων Από καθαίρεση εσωτ. επιχρ.: 302,05 10

11 με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 63 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 64 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 65 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 66 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 67 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 68 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 69 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα - Από νέους τοιχους: 20,4+33,4=53,8 - Αφαιρούνται επενδυσεις τοιχων: -74,7 Προς στρογγύλευση: 0,85 Σύνολο: 282 m Ψευδοροφές: 114,9 Προς στρογγύλευση: 0,1 Σύνολο: 115 m Πόρτα και παράθυρα αποθήκης: 1*2,25*2+1,3*0,74*2=6,45 Προς στρογγύλευση: 0,55 Σύνολο: 7 m 230 Απο τσιμ.: 18,4+22,4+12,5=53,3 Προς στρογγύλευση: 0,7 Σύνολο: 54 m ,75*2,8-5,1-6,6=18,4 Προς στρογγύλευση: 0,6 Σύνολο: 19 m (8+4+1,5+4,7)*1=18,2*4=72,8 Προς στρογγύλευση: 0,2 Σύνολο: 73 kg 238 Δώμα: 108,25 Προς στρογγύλευση: 0,75 Σύνολο: 109 m Δώμα: 7,65+6,6+1,3+0,3= 15,85 Προς στρογγύλευση: 0,15 Σύνολο: 16 m ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 4 Λάκκοι περίφραξης: - Νότια πλευρά: 0,5*0,5*0,6*19=2,85 - Βόρεια πλευρά: 0,5*0,5*0,6*10=1,5 - Ανατολική πλευρά: 0,5*0,5*0,6*25=3,75 Προς στρογγύλευση: 0,9 Σύνολο: 9 m 3 7 Περιβάλλον χώρος γυμναστ.: 725*0,1=72,5 Προς στρογγύλευση: 0,5 Σύνολο: 73 m 3 11

12 3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 4 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 10 -πλινθοδομές: 8,4 -καθαίρεση κουφωμάτων: 10,15*0,05=0,5 -καθαίρεση άοπλου: 1,15 -λάκοι περίφραξης: 8,1 -από εκσκαφές δικτύων: =95 -από πλακοστρ.: 72,5*0,10=7,25 προς στρογγύλευση: 1,6 Σύνολο: 122 m πλινθοδ.: 8,4 -αποξ. Κουφ.: 0,5 -απο εκσκαφές δικτύων: 95 -απο πλακοστρ.: 7,25 -προς στρογγύλευση: 8,35 -Σύνολο: 120 m 3 6 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 14 -όψη: 36*0,50*0,2=3,60 (15,2*1,7-1*1,90)*0,2=4,79 Προς στρογγύλευση: 0,61 Σύνολο: 9 m 3 7 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 15 Κράσπεδα: ,8+5,9)*0,2*0,15= 1,15 Προς στρογγύλευση: 0,35 Σύνολο: 1,5 m 3 17 Περιμετρικά γυμναστηρίου: 275,25-202,85= 72,4 Προς στρογγύλευση: 0,1 Σύνολο: 72,5 m 2 ακεραίων πλακών 15 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 24-1*1.90=1.9-1,20*2,20=2,65-0,90*2,0=1,80-0,90*1,8=1,8-1,0*2,00=2 Προς στρογγύλευση: 0,85 Σύνολο: 11 m 2 19 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 28 Κατ εκτίμηση: 100 kg 21 Αποξήλωση συρματοπλέγματος 32 - Πάνω από κερκίδες: 79*0,8= 63,20 - Μπροστά από κερκίδες: 90*1,8= 162 Προς στρογγύλευση: 0,8 Σύνολο: 226 m 2 23 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος 34 Μπροστά από κερκίδες: 0,85*32,1+47,80*0,85=68m 2 Σύνολο: 68 m 2 24 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος 35 Όψη γηπέδου: - 51,55*2,20=113,40-59,90*2,20=131,8-5,05*2,20=11,10 Εσωτερικό κερκίδων: - 50*0,6+6,3*2,2+6,55*2,20= 58,3 Πάγκος αναπληρωματικών: - (11+3,70+1,55+1,25+1,83+2,23+3,0+1,13)* *2,5+11,0*2*0,7= 79,62 Προς στρογγύλευση: 1,78 Σύνολο: 396 m 2 ΟΜΑΔΑ 1.2 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 12

13 26 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 40 Κράσπεδο περίφραξης γηπέδου: 55*0,25*0,35= 4,81 Χαλινός παρτεριού περ. χώρου: 51*0,2*0,2= 2,04 Λάκκοι περίφραξης: (από ΑΤ 4) 8,6 Προς στρογγύλευση: 0,55 Σύνολο: 16 m 3 28 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 42 - Κράσπεδο περίφραξης γηπέδου: 55*(0,35+0,35)= 38,5 - Χαλινός παρτεριού περ. χώρου: 51*(0,2+0,1)= 15,3 Προς στρογγύλευση: 0,2 Συνολο: 54 m 2 29 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 45 Κράσπεδο μεταξύ γηπέδου και μπάσκετ: 55*2=110m Σύνολο: 110 m 30 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 46 Κατ εκτίμηση: 100 kg Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 31 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C 32 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας ορατής όψεως 47 - Κράσπεδο περίφραξης γηπέδου: 55*0,25*2*2= 55 - Χαλινός παρτεριού περ. χώρου: 51*0,5*2= 51 Προς στρογγύλευση:14 Σύνολο: 120 kg ΟΜΑΔΑ 1.3 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 48 Κυκλικά καθ.: 2*0,4*(2,66-0,85)=1,45 Προς στρογγύλευση: 0,05 Σύνολο: 1,5 m 3 33 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων 49 Καθιστικά: (0,4*1,50*0,4)*21=5,04 Προς στρογγύλευση: 0,46 Σύνολο: 5,5 m 3 34 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 50 Καθιστικά : [4*0,4+(0,4+1,5)*2]*21= 113,4 Κυκλικά: 5,8*2= 11,6 Σύνολο: 125 m 36 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου 52 Καθιστικά: (0,4+1,5)*2*0,4*21+0,4*1,5*21= =44,55 Κυκλικά.: 5,8*0,4*2+(2,66-0,85)*2= 8,25 Προς στρογγύλευση: 0,20 Σύνολο: 53 m 2 39 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 55 36,0*0,5=18 15,2*1,9-1*1,9=27 Προς στρογγύλευση: 1 Σύνολο: 46 m 2 40 Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης 56 Πέτρινα καθιστικά: 5,8*0,4*2=4,64 Προς στρογγύλευση: 0,36 Σύνολο: 5 m 2 42 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων 44 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 45 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων 61 Από ΑΤ 52: ,20=51,20 Προς στρογγύλευση: 0,8 Σύνολο: 52 m 60 - Για κτίριο αποδυτηρίων: Για όψη περίφραξης: 16*1,20+8*2,2=36,8 Προς στρογγύλευση: 0,2 Σύνολο: 137 m 13

14 τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών 47 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 49 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου 56 Επιστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες σχιστόλιθου 70 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων 73 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) 74 Φιλέτα ξύλου "νιαγκόν" για την κατασκευή καθιστικών 79 Μεταλλικός στυλοβάτης γηπέδου καλαθοσφαίρισης, ολυμπιακών προδιαγραφών, πλήρης Σύνολο: 53 m Εσωτερικό κερκίδων: 50*0,6+6,3*2,2+6,55*2,2+15,2*1,9+36*0,6+30*0,6= 126,75 - Μπροστά από κερκίδες: (από ΑΤ 34) 68 - Πάγκος αναπληρωματικών: (από ΑΤ 35) 79,62+30=109,62 - Όψη γηπέδου: 256,3+27= 283,3 Προς στρογγύλευση: 1,33 Σύνολο: 589 m 2 65 Όψη γηπέδου: 51,55+59,9*2+5,05*2+16*2*1,20=219,85 Προς στρογγύλευση: 0,15 Σύνολο: 220 m ΟΜΑΔΑ 1.5 : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Πεζοδρόμιο: (8,85+3,70+7,6+11,1+7,35)*1,3 = 50,18 - Είσοδος γηπέδου: 15+13= 28 Προς στρογγύλευση: 0,82 Σύνολο: 79 m Περιβάλλον χώρος: = 725m 2 Σύνολο: 725 m 2 ΟΜΑΔΑ 1.6 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 80 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από 180 Σύνολο: 100 kg ευθύγραμμες ράβδους 81 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 182 5*70=350 Σύνολο: 350 kg 83 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 84 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2'' 85 Θύρες περίφραξης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ2'' 172 [0,12*0,12*6*2,5+0,12*0,12*2*5,7+0,06*0,12*2,15* 11+0,06*0,12*0,5*5*10]*3] =2,2 Προς στρογγύλευση: 0,3 Σύνολο: 2,5 m Καθιστικών: 5*0,045*0,065*1,5*21= 0,46 - Πάγκων: 5*0,045*0,065*3,2*3=0,14 Προς στρογγύλευση: 0,02 Σύνολο: 0,62 m Σύνολο: 2 τεμάχια 186 Πλευρές κερκίδων: 42*2+2*4=92m 16: 2,01kg/m 92*2,01=184,92 184,92*1,5=277,38 Προς στρογγύλευση: 22,62 Σύνολο: 300 kg 188 Πλευρικά κερκίδων: 2,30*2=4,6 Προς στρογγύλευση: 0,4 Σύνολο: 5 m 190 Περίφραξη προς περιβάλλοντα χώρο: - 3*2,4=7,2-1*2,4=2,4 Προς στρογγύλευση: 0,4 14

15 86 Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου, ολυμπιακών προδιαγραφών, πλήρης 87 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ2'' Σύνολο: 10 m τεμάχια Νότια πλευρά γηπέδου: 31*4,5= 139,5 - Βόρεια πλευρά γηπέδου: 12*5,5=66 - Ανατολική πλευρά γηπέδου: 25*5,5=137,5 - Περίφραξη κερκίδας: 25*2,6=65 Προς στρογγύλευση: 2 Σύνολο: 410 m 88 Ειδικοί σύνδεσμοι πασσάλων περιφραγμάτων 195 Νότια πλευρά γηπέδου: 10*3=30 Προς στρογγύλευση: 10 Σύνολο: 40 τεμάχια 89 Σύρμα ενίσχυσης συρματοπλέγματος περίφραξης γαλβανισμένο 90 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή, πάχους σύρματος 3,0χλστ. 104 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 105 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 108 Yπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ (Etch Primer) 110 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 112 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου Πάνω από κερκίδες: 3*(32+47)= Νότια πλευρά γηπέδου: (4 σειρές + χιαστί) 55*4+100=320 - Βόρεια πλευρά γηπέδου: 27*3=81 - Ανατολική πλευρά γηπέδου: 65*3=195 - Περίφραξη κερκίδας: 162 Σύνολο: 995 m 199 Πάνω από κερκίδες: (32+47)*0,8= 63,2 Νότια πλευρά γηπέδου: 55*4=220 Βόρεια πλευρά γηπέδου: 27*3=81 Ανατολική πλευρά γηπέδου: 65*3=195 Περίφραξη κερκίδας: 90*1,8=162 Προς στρογγύλευση: 0,8 Σύνολο: 722 m 2 ΟΜΑΔΑ 1.7 : ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 215 Από ΑΤ 63: 589 m Από ΑΤ 63: 589 m Από ΑΤ 188: 4,6*2=9,2 Προς στρογγύλευση: 0,3 Σύνολο: 9,5 m Σιδηρές θύρες: 10,15 Κιγκλιδώματα: 4,5*2*2= 18 Από ΑΤ 188: 4,6*2=9,2 Προς στρογγύλευση: 1,65 Σύνολο: 39 m Καθιστικά:5*(0,045+0,065)*2 *1,5*21= 34,65 Πάγκοι αναπλ.: (0,04+0,4)*2*3,2*3= 8,45 Πέργκολες: [0,12*4*6*2,5+0,12*4*2*5,7+ +(0,06+0,12)*2*2,15*11+(0,06+0,12)*2* *0,5*5*10]*3= 90,6 Προς στρογγύλευση: 1,3 Σύνολο: 135 m Πόρτα εισόδου: 4,10*2*2,8=23 Σύνολο: 23 m Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 118 Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) 230 Όψη γηπέδου: (από ΑΤ 63) 283,3 15

16 μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης Πάγκος αναπλ/κών: (από ΑΤ 35) 79,62 Εσωτερικό κερκίδων: (από ΑΤ 63) 126,75 Προς στρογγύλευση: 1,33 Σύνολο: 491 m Από ΑΤ 224: 135 m Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 122 Πλαστικά καθίσματα επί κερκίδων *3+17*3+14*3=138 19*3+17*3+19*3=216 Προς στρογγύλευση: 6 Σύνολο: 360 τεμάχια 127 Επάλειψη με ελαστομερές ακρυλικό καουτσούκ 128 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης 129 Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας 241 Πάγκος αναπληρωματικών: [(3,7+1,55)/2]*11=28,9 Προς στρογγύλευση: 1,1 Σύνολο: 30 m Κατ εκτίμηση: 5 m Κατ εκτίμηση: 60 m 2 α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΜΑΔΑ 2.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 244 Νότια πλευρά γηπέδου : 59 m 2 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 245 Πλάκα καναλιού ομβρίων: 4*0,2*1*0,7=0,6 Προς στογγύλευση:0,4 Σύνολο: 1 m 3 3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 246 Κανάλια ομβρίων: ( )*1,20*0,90=275,40 Προς στογγύλευση:0,6 Σύνολο: 276 m 3 4 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 247 Περίμετρος μπάσκετ: 95 Νέο πεζοδρόμιο: 1,5+5,45+1,4+1,6+2,0+ +1,7+ 7,5+2,5+4,2+2,55+2,4+2,4=35,20 Προς στρογγύλευση:0,8 Σύνολο: 131 m 5 Ισοπέδωση, μόρφωση και συμπύκνωση επιφάνειας γηπέδου 6 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορυγμάτων εως 4,00 m 7 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 248 Επιφάνεια γηπέδου: 6700 m Δίκτυα Η/Μ: - Νότια πλευρά γηπέδου: 62*0,5*0,85=26,35 - Βόρεια πλευρά γηπέδου: 66*1,0*0,85=56,10 - Δυτική πλευρά γηπέδου: 110*0,5*0,9=49,50 - Νότια πλευρά γυμναστηρίου: ( )*0,5*0,9=31,05 - Γήπεδο μπάσκετ: 36*0,5*0,9=16,20-47*0,5*0,7=16,45 - Προς στρογγύλευση: 1,35 Σύνολο: 197 m Δίκτυα Η/Μ: Από ΑΤ

17 8 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 9 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, διαστάσεων 0,80x0,80x2,00 10 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, διαστάσεων 0,50x0,50x0,70 11 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες 12 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου Αφαιρούνται από εγκιβωτισμό με άμμο: 97 Προς στρογγύλευση: 2,0 Σύνολο: 102 m 3 ΟΜΑΔΑ 2.2 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 252 Νέα κράσπεδα: 35,2*0,20*0,30= 2,15 Προς στρογγύλευση: 0,85 Σύνολο: 3 m τεμάχια τεμάχια τεμάχια τεμάχια ΟΜΑΔΑ 2.3 : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 13 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου 259 Επιφάνεια γηπέδου: 6700 m 2 πάχους 0,10 m 14 Κατασκευή στρώσης άμμου 260 Επιφάνεια γηπέδου: 6700 m 2 ΟΜΑΔΑ 2.4 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 15 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 261 Επιφάνεια μπάσκετ: 520 m 2 16 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 262 Επιφάνεια μπάσκετ: 520*0,06=31,2*2,41=75,19 Προς στρογγύλευση: 0,81 Σύνολο: 76 tn α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 : ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΑΔΑ 3.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές 311 Σύνολο: 115*0,2= 23 m 3 περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού ΟΜΑΔΑ 3.2 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την 315 0,115 στρ φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα ΟΜΑΔΑ 3.3 : ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Μουριά, Morus spp., τεμάχια μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού εκατοστά 4 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 328 Σύνολο: 115*0,2= 23 m 3 ΟΜΑΔΑ 3.4 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με τεμάχια εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου τεμάχια - 40 lt 7 Υποστύλωση δένδρου με την αξία των πασσάλων και του πλέγματος τεμάχια 17

18 ΟΜΑΔΑ 3.5 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8 Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο 340 Σύνολο: 10*13=130 τεμάχια σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο ΟΜΑΔΑ 3.6 : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 10 atm, 344 Σύνολο: 22+26= 48 m ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm 10 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με τεμάχια σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in 11 Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από ΡΕ με 354 Σύνολο: 50+10= 60 m σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 125 cm 12 Πλαστικό φρεάτιο παροχής άρδευσης 30Χ40cm τεμάχια Μύρινα,../10/2013 Ο συντάξας Νικόλαος Μπήττας Πολιτικός Μηχανικός με Δ β 18

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλι κών επί αυτοκι νήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 14,90 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 2,10 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕΝΑΖ ΜΠΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ h=2,8

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 22.02 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ AΡ.

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ AΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά σε εργασίες συντήρησης & επισκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός A.T. Αρθρου 2 3 4 5 6 1 Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος Ν\20.22.02 1.01 02-07-05-00 2 Προµήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα