Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "@5G<(-η,-ης( @5G<(-α,-ης! @5G<(-ας,-ου( @5G<(-ης,-ου("

Transcript

1 :3A/4*108*/B8C,12/C1D23 κεφαλή,-ης γλώττα,-ης νεανίας,-ου ποιητής,-ου :3:3E14)F-α,-αςF ε 8 "7B7>5LE7Uἡμέρα,-ας <12-G,/* H,G*/, #0 ἡμέρ-α ἡμέρ-αι 7C ἡμέρ-α ἡμέρ-αι IC ἡμέρ-αν ἡμέρ-ας J2 ἡμέρ-ας ἡμερ-ῶν $= ἡμέρ-ᾳ ἡμέρ-αις :363KE14)F-η,-ηςF "7B7>5LE7Uἀρητή,-ῆς <12-G,/* H,G*/, #0 ἀρετ-ή ἀρετ-αί 7C ἀρετ-ή ἀρετ-αί IC ἀρετ-ήν ἀρετ-άς J2 ἀρετ-ῆς ἀρετ-ῶν $= ἀρετ-ῇ ἀρετ-αῖς :

2 D,E'F'G,6F"8,Lenguas Clásicas :3L3E14)F-αM-ηςF "7B7>5LE7Uγλῶττα,-ης <12-G,/* H,G*/, #0 γλῶττ-α γλῶττ-αι 7C γλῶττ-α γλῶττ-αι IC γλῶττ-αν γλῶττ-ας J2 γλῶττ-ης γλῶττ-ων $= γλῶττ-ῃ γλῶττ-αις :3;3/?CG,12)?B8,/:N$8C,12/C1D23 <47η H/*/B1-0/?B8,)?0/?CG,12)?B8,/:NB8C,12/C1D2F 5G<-ας,-ου νεανίας,-ου ὁ) 5G<ης,-ου ποιητής,-ου ὁ) <12-G,/* H,G*/, <12-G,/* H,G*/, #0 νεανί-ας νεανί-αι #0 ποιητ-ής ποιητ-αί 7C νεανί-α νεανί-αι 7C ποιητ-ά ποιητ-αί IC νεανί-αν νεανί-ας IC ποιητ-ήν ποιητ-άς J2 νεανί-ου νεανι-ῶν J2 ποιητ-οῦ ποιητ-ῶν $= νεανί-ᾳ νεανί-αις $= ποιητ-ῇ ποιητ-αίς 63A/?8-G2B/B8C,12/C1D2 5G<Kος,-ουZ,7=3X<I2EX[ ἄνθρωπος,-ου ὁ) ῥόδον,-ου τό) <12-G,/* H,G*/, <12-G,/* H,G*/, #0 ἄνθρωπ-ος ἄνθρωπ-οι #0 7C ἄνθρωπ-ε ἄνθρωπ-οι 7C IC ἄνθρωπ-ον ἀνθρώπ-ους IC ῥόδ-ον ῥόδ-α J2 ἀνθρώπ-ου ἀνθρώπ-ων J2 ῥόδ-ου ῥόδ-ων $= ἀνθρώπ-ῳ ἀνθρώπ-οις $= ῥόδ-ῳ ῥόδ-οις \

3 63:3&)2C)*B/2C1/B8,)?28G=*)?4,G*/,8?3 G<BOD2 Kα 2B7 26 GB5635G5< >2 =CH D67 <B <E< Τὰ παιδία κλαίει 56>537BC7 # L3E8*C8*/B8C,12/C1D2FB8?1282C1/?-828*/,8?3 =2LT6 =27 47 A<374 < B7CQ >2 47 G747FB7X $< 47= >2= = =<6 <12-G,/* H,G*/, /?K+80 #8G=*) /?K+80 #8G=*) -ς #)0 H/*/B1-0/B8ἀνήρ ἀνδρός -ες V5LD7474$<EX 7)C - IC -α -ν -ας/-ς) J82 -ος -ων $/= -ι -σιν) <12-G,/* H,G*/, #0 ἀνήρ 7C ἄνερ ἄνδρ-ες IC ἄνδρ-α ἄνδρ-ας J2 ἀνδρ-ός ἀνδρ-ῶν $= ἀνδρ-ί ἀνδρ-άσιν) H/*/B1-0/B8,)?=80/?82Kς E14) O-ης,-ουςP τριήρης,-ους <12-G,/* H,G*/, #0 τριήρης 7C τριῆρες IC τριήρεσ)-α > τριήρη τριήρεσ)-ες > τριήρεις J2 τριήρεσ)-ος > τριήρους τριήρεσ)-ων > τριήρων $/= τριήρεσ)-ι > τριήρει τριήρεσ-σι > τριήρεσιν) ^ -α

4 E14)O-ος,-ους, τό) ἄνθος, -ους <12-G,/* H,G*/, #0 7C IC ἄνθος ἄνθεσ)-α > ἄνθη J2 ἄνθεσ)-ος > ἄνθους ἀνθέσ)-ων > ἄνθων $= ἄνθεσ)-ι > ἄνθει ἄνθεσ-σι > ἄνθεσιν) IBQ8=1R)?C)0)ἀληθής, -ές ἀσεβής, -ές =80/Fἀσεβεσ- <12-G,/* H,G*/, /?CKS80 #8G=*) /?CKS80 #8G=*) #)0 ἀσεβής 7)C ἀσεβές ἀσεβές ἀσεβέσ)-ες > ἀσεβεῖς ἀσεβέσ)-α > ἀσεβῆ IC ἀσεβέσ)-α > ἀσεβῆ J82 ἀσεβέσ)-ος > ἀσεβοῦς ἀσεβέσ)-ων > ἀσεβῶν $/= ἀσεβέσ)-ι > ἀσεβεῖ ἀσεβέσ-σι > ἀσεβέσιν) ;3A)?IBQ8=1R)? a) Adjetivos de la primera clase: declinan por la primera y segunda declinación. ἀγαθός,-ή,-όν <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ἀγαθ-ός ἀγαθ-ή ἀγαθ-οί ἀγαθ-αί 7)C ἀγαθ-έ ἀγαθ-όν ἀγαθ-ά IC ἀγαθ-όν ἀγαθ-ήν ἀγαθ-ούς ἀγαθ-άς J82 ἀγαθ-οῦ ἀγαθ-ῆς ἀγαθ-οῦ ἀγαθ-ῶν $/= ἀγαθ-ῷ ἀγαθ-ῇ ἀγαθ-ῷ ἀγαθ-οῖς ἀγαθ-αῖς ἀγαθ-οῖς αἰσχρός,-ά,-όν <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 αἰσχρ-ός αἰσχρ-ά αἰσχρ-οί αἰσχρ-αί 7)C αἰσχρ-έ αἰσχρ-όν αἰσχρ-ά IC αἰσχρ-όν αἰσχρ-άν αἰσχρ-ούς αἰσχρ-άς J82 αἰσχρ-οῦ αἰσχρ-ᾶς αἰσχρ-οῦ αἰσχρ-ῶν $/= αἰσχρ-ῷ αἰσχρ-ᾷ αἰσχρ-ῷ αἰσχρ-οῖς αἰσχρ-αῖς αἰσχρ-οῖς `

5 ἄτομος, -ον <12-G,/* H,G*/, /?CKS80 #8G=*) /?CKS80 #8G=*) #)0 ἄτομ-ος ἄτομ-οι 7)C ἄτομ-ε ἄτομ-ον ἄτομ-α IC ἄτομ-ον ἄτομ-ους J82 ἄτομ-ου ἀτόμ-ων $/= ἄτομ-ῳ ἀτόμ-οις 9PIBQ8=1R)?B8,/?8-G2B/C,/?8FB8C,12/2=)B/??G?+)*0/?4)*,/=8*C8*/B8C,12/C1D23O78*ἀσεβής, -ές) c) Adjetivos de la tercera clase: declinan por la primera y la tercera declinación. πᾶς πᾶσα πᾶν <12- H,G* /?C S80 # /?C S80 # #0 πᾶς πᾶσ-α πᾶν πάντ-ες πᾶσ-αι πάντ-α IC πάντ-α πᾶσ-αν πάντ-ας πάσ-ας J2 παντ-ός πάσ-ης παντ-ός πάντ-ων πασ-ων πάντ-ων $= παντ-ί πάσ-ῃ παντ-ί πᾶσι πάσ-αις πᾶσι BPIBQ8=1R)?1**8-G,/*8?F πολύς, πολλή, πολύς, πολλή, πολύ K πολλv[ <12- H,G* /?C S80 # /?C S80 # #0 πολύ-ς πολλ-ή πολλ-οί πολλ-αί πολύ IC πολύ-ν πολλ-ήν πολλ-ούς πολλ-άς πολλ-ά J2 πολλ-οῦ πολλ-ῆς πολλ-οῦ πολλ-ῶν πολλ-ῶν πολλ-ῶν $= πολλ-ῷ πολλ-ῇ πολλ-ῷ πολλ-οῖς πολλ-αῖς πολλ-οῖς μέγας, μεγάλη, μέγα- μεγάλ-x μέγάς, μεγάλη, μέγα K μεγαλv[ <12- H,G* /?C S80 # /?C S80 # #0 μέγας μεγάλ-η μεγάλ-οι μεγάλ-αι 7)C μεγάλ-ε μέγα μεγάλ-α IC μέγα-ν μεγάλ-ην μεγάλ-ους μεγάλ-ας J2 μεγάλ-ου μεγάλ-ης μεγάλ-ου μεγάλ-ων μεγάλ-ων μεγάλ-ων $= μεγάλ-ῳ μεγάλ-ῃ μεγάλ-ῳ μεγάλ-οις μεγάλ-αις μεγάλ-οις a

6 ;3:3J*/B)?B8,IBQ8=1R) - πατὴρ σοφός ἐστιν. Z2+E'8,,#?/91)K - Ὁ πατὴρ σοφώτερος ἐστίν ἢ ὁ παῖς. Z2+E'8,,#05??/91)L<,,+M/I"K - O<TH'UAIE7VIW<VATEVPὉ πατὴρ σοφώτατος ἐστίν. 2+E'8,,#0GX?/91)Z<*$'+",-*+./[3 O<TH'UAIE7VU'AIE7VPὉ πατὴρ σοφώτατος ἐστίν τῶν φίλων. 2+E'8,,#8,05??/91)8,+"#'G/-"#1 ',C)04/*/=1R)3 V &4 >2 =DG2B5<B5>7> Z.4*000# 3000[H OD2 6<= A7E<= 7 =2 GD2>2 2JGB2=7B 3<6 24 ',<G48*,/=1R)3 '2 I<BE7 7Y7>526>< 7 47 B7CQ 4<= =DI5?<= -τάτος,-η,-ον 2 -ίστος,-η,-ονx &4 26 -τάτος,-η,-ον &?2EG4<=U H)?1=1R) &)04/*/=1R) <G48*,/=1R) χαλεπός,-ή,-όν χαλεπ-ώτερος,-α,-ον χαλεπ-ώτατος,-η,-ον &)04/*/=1R)?82-ίων,-ίον3 ;<= =DI5?<= >2 Vτέρος,-α,-ον K >2 -τάτος,-η,-ον 2-ίστος,-η,-ον 6< <IB =D > X '2 > <E< Z91V01V91[X ;7 > >2 4<= &4 =DI5?< OD2 7 2B7 26 GB5635G5< D6 =DI5?< -ιος-x 4 <37=5<67B =DI5?< b α > ω K ο b ε > ου[x c

7 "7B7>5LE7Uἡδίων,-ονZEP=>D432[2E7=Uἡδίον- Kἡδίοσ- <12-G,/* H,G*/, /?CK+80 #8G=*) /?CK+80 #8G=*) #)0 ἡδίων ἡδίον-ες K ἡδίους ** 7)C3 ἡδίον ἡδίον ἡδίον-α K ἡδίω* IC3 ἡδίον-α K ἡδίω * ἡδίον-ας K ἡδίους ** J823 ἡδίον-ος ἡδιόν-ων $/=3 ἡδίον-ι ἡδίον)-σι > ἡδίοσι * ἡδίοσ)-α > ἡδίω ** ἡδίοσ)-ες > ἡδίους &)04,8082=)?B8,C)04/*/=1R)X8,?G48*,/=1R)3 V Ὁ πατὴρ σοφώτερος ἐστὶν ἢ ὁ παῖς &4G7>B22=EP==7F5<YG88,Z1Q) V Ὁ πατὴρ σοφώτερος ἐστὶν τοῦ παιδός &4G7>B22=EP==7F5<YG88,Z1Q) 26D6LB7><EDK242A7><X&?U Σωκράτης σοφώτατός ἐστιν. 3NC'F,#,#0GX?/91)Z<?/4182=.?10)[ Σωκράτης σοφώτατός ἐστιν πάντων τῶν ἀνθρώπων. 3NC'F,#,##.4*#*$5+/8,F"8"#+"#M"G:,# d

8 [3',I*=.CG,) <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ὁ ἡ οἱ αἱ τό IC τόν τήν τούς τάς τά J82 τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν $/= τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς \3A)?B80)?=*/=1R)?3 0XVὅδε, ἥδε, <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ὅδε ἥδε τόδε οἵδε αἵδε τάδε IC τόνδε τήνδε τούσδε τάσδε J82 τοῦδε τῆσδε τοῦδε τῶνδε τῶνδε τῶνδε $/= τῷδε τῇδε τῷδε τοῖσδε ταῖσδε τοῖσδε 9XVοὗτος, αὕτη, <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 οὗτ-ος αὕτ-η οὗτ-οι αὗτ-αι τοῦτ-ο ταῦτ-α IC τούτ-ον ταύτ-ην τούτ-ους ταύτ-ας J82 τούτ-ου ταύτ-ης τούτ-ου τούτ-ων τούτ-ων τούτ-ων $/= τούτ-ῳ ταύτ-ῃ τούτ-ῳ τούτ-οις ταύτ-αις τούτ-οις :XVἐκεῖνος, -η, <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ἐκεῖν-ος ἐκείν-η ἐκεῖν-οι ἐκεῖν-αι ἐκεῖν-ο ἐκεῖν-α IC ἐκεῖν-ον ἐκείν-ην ἐκείν-ους ἐκείν-ας J82 ἐκείν-ου ἐκείν-ης ἐκείν-ου ἐκείν-ων ἐκείν-ων ἐκείν-ων $/= ἐκείν-ῳ ἐκείν-ῃ ἐκείν-ῳ ἐκείν-οις ἐκείν-αις ἐκείν-οις 0f

9 ]3H*)2)09*8?H8*?)2/,8?MU8+,8>1R)?XH)?8?1R)?3 :NH8*?)2/ <12-G,/* O6/7.7.-7#1/".+8/P 6NH8*?)2/ <12-G,/* O,97#,7#,+7#1/",+8/P #)0 ἐγώ #)0 σύ IC ἐμέ _με IC σέ _ σε J82 ἐμοῦ _μου J82 σοῦ _σου $/= ἐμοί _μοι $/= σοί _ σοι H,G*/,O"/*/,)/*7#"/*P H,G*/, O:/*/,)/*7#/*P #)0 ἡμεῖς #)0 ὑμεῖς IC ἡμᾶς IC ὑμᾶς J82 ἡμῶν J82 ὑμῶν $/= ἡμῖν $/= ὑμῖν αὗτη, τοῦτοkἐκεῖνος,-η,-ο. <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 αὐτός αὐτή αὐτοί αὐταί αὐτό IC αὐτόν αὐτήν αὐτούς αὐτάς αὐτά J82 αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν $/= αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς U8+,8>1R)?3 47<B73586X &?2EG4<UἘμαυτὸν ἀποκτείνω G,G'F"OΓνῶθι σεαυτόν C"6NC,F,'F/G/#G"1 &/?)? :NH8*?)2/ 6NH8*?)2/ LNH8*?)2/ <12-G,/* ICG?/=1R) J821=1R) $/=1R) ἐμαυτόν, -ήν ἐμαυτοῦ, -ῆς ἐμαυτῷ, - ῇ σεαυτόν, -ήν σεαυτοῦ, -ῆς σεαυτῷ, - ῇ ἑαυτόν, -ήν ἑαυτοῦ, -ῆς ἑαυτῷ, - ῇ ICG?/=1R) ἡμᾶς αὐτούς, -άς ὑμᾶς αὐτούς, -άς σφᾶς αὐτούς, -άς ο ἑαυτούς, -άς H,G*/, J821=1R) ἡμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν σφῶν αὐτῶν οἑαυτῶν $/=1R) ἡμῖν αὐτοῖς, -αῖς ὑμῖν αὐτοῖς, -αῖς σφίσιν αὐτοῖς, -αῖς ο ἑαυτοῖς, -αῖς &6A2Q>2σεαυτόν K26A2Q>2ἑαυτόν 00

10 H)?8?1R)?3 :NH8*?)2/ 6NH8*?)2/ 1 poseedor ἐμός ἐμή ἐμόν σός σή σόν V.poseedores ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτερον ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον OD2=2 &?HUὁ πατὴρ αὐτοῦ &4G7>B2>2W4H=DG7>B2[X ^32=8**)-/=1R)812B8+121B)3 <12- H, /?CKS80 #8G /?CKS80 #8G #0 τί-ς τίν-ες τί IC τίν-α τίν-ας τίν-α J2 τίν-ος τίν-ων $= τίν-ι τί-σιν) <12- H, /?CKS80 #8G /?CKS80 #8G #0 τι-ς τι τιν-ές τιν-ά IC τιν-ά τιν-άς J2 τιν-ός τιν-ῶν $= τιν-ί τι-σίν) _3U8,/=1R)?3 <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ὅς ἥ οἵ αἵ ὅ IC ὅν ἥν οὕς ἅς ἅ J82 οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν $/= ᾧ ἧ ᾧ οἷς αἷς οἷς OD2B2ID2BQ7=D=5L65I U ee,c/#'g,6f,,+l<,e1 ec<'+l</,'l<,111e <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ὅστις ἥτις οἵτινες αἵτινες IC ὅντινα ἥντινα ὅ τι οὕστινας ἅστινας J82 οὗτινος ὅτου) $/= ᾧτινι ὅτῳ) ἧστινος ᾗτινι οὗτινος ὅτου) ᾧτινι ὅτῳ) ἅτινα ἅττα) ὧντινων ὧντινων ὧντινων οἷστισιν) αἷστισιν) οἷστισιν) 09

11 <><= 4<= <B>56742= K 4<= 37B>56742= >2=>2 9ff 26 =2 > <= >2EP= 37B>56742= =<6 56>234567F42=H 4<= GB5E2B<=, que se declinan a continuación. εἷς μία ἕν δύο /?CG,12) S808212) #8G=*) 3S3#3 #)03 εἷς μία ἕν δύο ICG?3 ἕνα μίαν ἕν δύο J823 ἑνός μιᾶς ἑνός δυοῖν $/=3 ἑνί μιᾷ ἑνί δυοῖν τρεῖς τέτταρες /?C.-S80. #8G=*) /?C.-S80. #8G=*) #)03 τρεῖς τρία τέτταρες τέτταρα ICG?3 τρεῖς τρία τέτταρας τέτταρα J823 τριῶν τριῶν τεττάρων τεττάρων $/=3 τρισί τρισί τέτταρσι τέτταρσι 0:

12 :P&,/?1+1C/C1D2B8,)?R8*9)?-*18-)?3 78*9)?821MG 78*9)? C)2=*/C=)? λύω στρατεύω 6P$8?1282C1/?H8*?)2/,8?F 78*9)?C)2 *8BG4,1C/C1D2ι τίθημι δίδωμι ἵστημι ἵημι 78*9)?=805=1C)? τιμάω ποιέω δηλόω 78*9)?82 )C,G?1R/ βλέπω ἄγω νομίζω 78*9)?/=805=1C)? 78*9)?C)2 12+1Q)2/?/, - νυ- δείκνυμι 78*9)?,.YG1B)? ἀγγέλλω τέμνω φαίνω φθείρω 78*9)??12*8BG4,1C/C1D Q) εἰμί φημί εἶμι κεῖμαι οἶδα #$&IE7V H'UIE7V IC=1R/ 8B1)KH/?1R/ E3H*10/*1)? E3<8CG2B3 E3H*103 E3<8CG2B3 IC=1R/ KH '56LD47B 1 - ω - μι -o) ν - μαι - μην 2 - εις - ς - ε)ς - σαι ει,ῃ) - σο ου, ω) - θι,- ε - σο -ου) 3 - ει - σι - - ε) - ται - το - τω - σθω Plural 1 -ο - μεν - μεν - o)μεν - μεθα - μεθα 2 -ε - τε - τε - ε)τε - σθε - σθε - τε - σθε 3 - ουσιν) - ασιν) - σαν -ν) - νται - ντο - ντων - σθων LP&/*/C=8*.?=1C/?E804)*/,8?F SG=G*) I)*1?=) H8*+8C=) - σ - - σα/φυγ- - κα/γέγονα,2>57 - σ - - σα/φυγ- - "7=5A7 - θησ - - θη - ', +G=G*) =2 I<BE7 26 LB52L< 3<4<376>< D67 =5LE7 λύσω; λύομαι, λύσομαι. 3< E7B37= A<Q E2>57 K 47 G7=5A7U λύσομαι/λυθήσομαι. 0^

13 ἔπεμψα, ἔλαβον, ἔφυγον, βαίνω), ἔστην ἵστημι). 3< E7B37= A<Q E2>57 K 47 G7=5A7 ἐλυσάμην/ἐλύθην =2 B2745Q G7=7><H G2B< ;7= E7B37= =<6 47 κα λέλυμαιx κα γέγονα. ',IG082=)3 &?XUλύω imp. ἔλυον aor.ἔλυσα A2BF<X α=2747bl726η ε=2747bl726η ω=2747bl726ω ου6<37ef57 &?2EG4<=Uἀγορεύω ἠγόρευον; ἐλπίζω ἤλπιζον; ὁρίζω ὧριζον. A/U8BG4,1C/C1D23 &= 24 >2 >2 =D= E<><=X 26 A2BF74 47 &?XUλύωHG2BIX λέλυκα U8-,/?F &?XU φονεύω πεφόνευκα. F[ '5 24 A2BF< 2EG52Q7 G<B A<374H G<B jh G<B ><F42H < G<B 26 A2Q >2 B2>DG X&?XU στρατεύω ἐστράτευκα. κλείω κέκλεικα. α, ε, ο ἀκούω ἀκ-ήκοα =5EG42X&?: προσβάλλω: προσέβαλλον; καταλύω: καταλέλυκα. LP&/*/C=8*.?=1C/?)B/,8?3 παιδευ-ω-μεν παιδευ-ο-ι-μι 0`

14 ;P',H/*=1C141)3 R2EX Ν. -ων -ουσα -ον G. -οντος -ουσης -οντος R2EX Ν. -σας -σασα -σαν G. -σαντος -σασης -σαντος &647A<QE2>57KG7=5A7U,7=3X R2EX -μενος -μενη -μενον [P',2+121=1R). &=47I<BE76<E5674>24A2BF<X -ειν -ναι &647A<QE2>57KG7=5A7U -σθαι \PV=*/?C)2?1B8*/C1)28?3 τιμά -ω ποιέ-ω δηλό -ω τιμα-ο-μεν > τιμῶμεν ποιε-ο-μεν> ποιοῦμεν δηλο-ο-μεν> δηλοῦμεν 0a

15 ἐτίμησα,ἐποίησα, ἐδήλωσα. α ε ο ε + vocal larga o diptongo = vocal larga o diptongo. ε + ε = ει ε + ο = ου α + ε,η = α α + ει, ῃ =ᾳ α + ο,ω,ου = ω α + οι = ῳ ο + η,ω = ω ο + ε, ο, ου = ου ο + ῃ, ει, οι = οι A/91/,8? $82=/,8? JG=G*/,8? β δ γ π τ κ φ θ χ πτ ζ σσ β, π, φ, πτ + σ >ψ : ἔπεμψα, βλέψω. δ, τ, θ, ζ σ + σ > σ: παρεσκεύασε, ἐβάδισα. γ, κ, χ, σσ ττ) + σ > ξ : ἤξα, ἔπραξα. μ, ν, ἀγγέλλω < ἀγγελ- ιω τέμνω < τεμ- ιω φαίνω < φαν- ιω φθείρω < φθερ- ιω έωu ἀγγελοῦμαι, φανῶ... ἤγγειλα, ἔφηνα, ἔφθειρα. πέφαγκα. \3;3 78*9)? /=805=1C)? C)2 *8BG4,1C/C1D2 B8 =109*8 26 LB52L< D67 =2B52 >2 A2BF<= EDK 3<6 *θε)h δίδωμι *δο)hἵστημι *στα), ἵημι *ιε). τίθημι <*θι-θη-μι; δίδωμι, ἵστημι *σι-στη-μι), ἵημι *yιyεμι). ἔθηκα, ἔδωκα,ἥκα//ἔστησα, ἔστην. ;7κ ἔδωκα/ἔδομεν. 0c

16 τίθημι τιθε-, θη, θε δίδωμι διδο-, δο. δω ἵστημι ἵστα-, ἵστη-, στα-, στ- ἵημι ἵε-, εἵ-, ἵ-, ἕ-. \3[3 78*9)? /=805=1C)? C)2 12+1Q) 2/?/, 82 8, =80/ B8 4*8?82=8F δείκνυμι3 &4 56I5?< -νυ- =2 3<4<37 47= δεικ-, δείξω, ἔδειξα. \3\378*9)?/=805=1C)??12*8BG4,1C/C1D Q)Fεἰμί, εἶμι, φημί, κάθημαι, κεῖμαι, οἶδα. εἰμί: ἐσ- ser o estar). Presente: εἰμί, εἶ, ἐστίν), ἐσμέν, ἐστέ, εἰσίν). /Imperfecto: ἦν, ἦσθα, ἦν, ἦμεν, ἦτε, ἦσαν./futuro: ἔσομαι, ἔσει, ἔσται, ἐσόμεθα, ἔσεσθε, ἔσονται. εἶμι: ἰ- ir). φημί: ;7B7CQ2= φα-, φη- decir). οἶδα: &= D6 3<6 =5L65I537>< >2 ειδ-, ιδ-. \3\378*9)?4),1**1`)?05?+*8CG82=8?F 78*9) <1-21+1C/B) E80/ SG=G*) I)*1?=) H8*+8C=) αἱρέω 3<L2B ἁρ- ἑλ- αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ἔρχομαι 5B ἐρχ-, ἰ-, ἐλυ)θ- εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα λέγω >235B λεγ-, ερ-, ε - ἐρῶ εἶπον εἴρηκα ὁράω A2B ορ-, ο -, ιδ- ὄψομαι εἶδον ἑόρακα φέρω 442A7B φερ-, οἰ-, ἐνεγ)κ- οἴσω ἤνεγκον ἐνήνοχα βάλλω >5=G7B7B βαλ-, βλη- βαλῶ ἔβαλον βέβληκα γίγνομαι 442L7B7=2B γν-, γεν-,γον- γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα ἕπομαι =2LD5B ἑπ-, σπ- ἕψομαι ἑσπόμην ἐχ-, σχ-, σεχ- ἕξω ἔσχον ἔσχηκα λείπω >2?7B λιπ, λειπ-, λοιπ- λείψω ἔλιπον λέλοιπα πάσχω =DIB5B παθ-, πενθ-, πονθ- πείσομαι ἔπαθον πέπονθα πείθομαι <F2>232B πιθ-, πειθ-, ποιθ- πείσομαι ἐπιθόμην πέποιθα πίπτω 372B πτ-, πετ-, πεσ- πεσοῦμαι ἔπεσον πέπτωκα φεύγω id5b φυγ-, φευγ- φεύξομαι ἔφυγον πέφευγα διδάσκω 26=2Y7B διδαχ- διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα εὑρίσκω εὑρ-, εὐρε-, εὑρη- εὑρήσω εὗρον εὕρηκα θνῄσκω E<B5B θαν-, θνη- ἀπο-θανοῦμαι ἀπ-έθανον τέθνηκα γιγνώσκω 3<6<32B γνωσ)- γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἀφ-ικνέομαι 442L7B ἱκ- ἀφ-ίξομαι ἀφ-ικόμην ἀφ-ῖγμαι βαίνω E7B3i7B βα-, βη- βήσομαι ἔβησα/ἔβην βέβηκα λαβ-, ληβ- λήψομαι ἔλαβον εἴληφα μανθάνω 7GB26>2B μαθ-, μαθη- μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα τυγχάνω τυχ-, τευχ- τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα 0d

17 :3VUI&V#'<&VHT'<EI<&VVU$#I$I< &)4G,/=1R/? καί, τε palabra enclítica = latín -que), τε καί "y". ἤ "o, o bien". $1?XG2=1R/? ἤ...ἤ... "o...o". εἴτε...εἴτε "ya...ya". ἀλλά, "pero, sino". δέ, "pero, en cambio". αὖ, "a su vez, por el contrario, por otra parte". IBR8*?/=1R/? μήν, μέντοι "no obstante, sin embargo". ὅμως "sin embargo, a pesar de todo". καίτοι "sin embargo". ἀλλὰ γάρ "pero en efecto". γάρ "pues, porque". &/G?/,8? καὶ γάρ "pues en efecto, pues incluso". οὖν "así pues, por consiguiente". ἄρα "pues, así pues". &)2?8CG=1R/? δή "pues, por consiguiente". τοίνουν "así pues, pues bien". 63VUI&a#<TWVU$#I$I<T<EI#E7I /PV*/C1)28?B =1R)MC)2C8*=/B)X2)C)2C8*=/B)3 Ἐβούλετο νῦν ἤδη ἔρχεσθαι. "Quería partir ahora mismo".// φημὶ τοὺς ὑμετέρους ὑπὸ τῶν πολεμίων νικηθῆναι. "Afirmo que los vuestros han sido vencidos por los enemigos". 9P&)04,8=1R/?C)2C)2QG2C1D23 K ὅτι < ὡς, eod2eh b D <F453D<H >2G26>526>< >2 A2BF<= OD2 =5L65I5376 e>235beh e3b22beh eg26=7be Z62L73586 οὐ[u Ἔφη ὅτι Κῦρος ἐβούλευε σὺν τοῖς στρατηγοῖς περὶ τῶν πολεμικῶνx e)23c7 OD2 /5B< 0 H>2G26>526><>2A2BF<=OD2=5L65I5376eGB<3DB7BeH e2=i<bq7b=2g<behegb2<3dg7b=2g<bez62l73586μή[uδεῖ τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεῖσθαι ὅπως οἱ πολῖται εἰρήνην ἕξουσιν. eod2e<μὴ οὐ Φοβεῖται μὴ ταῦτα ποιῶμενxe2e2od2i7l7e<=2=<ex Φοβεῖται μὴ οὐ ταῦτα ποιῶμεν.e2e2od26<i7l7e<=2=<ex CP&)04,8=1R/?B84/*=1C141)H3<64<=A2BF<=OD2=5L65I5376eA2BeHe=7F2BeHe7GB26>2BeHeB23<B>7BeU Οἶδα θνητὸς ὤν. "Sé que soy mortal". d) Oraciones interrogativas indirectas, con el verbo en indicativo u optativo oblicuo: Λέγε μοι τίνος υἱὸς εἶ. "Dime de quién eres hijo". // Ἠρώτησε εἰ ἀναγκαῖον εἴη ἔρχεσθαι. "Preguntó si era necesario ir ". 1 En toda oración subordinada que expresa el pensamiento de alguien y que depende de una oración principal en tiempo secundario, el indicativo y el subjuntivo pueden ser sustituidos por el optativo. Es el modo de la subordinación llamado optativo oblicuo o de estilo indirecto. Ej.: ἔφη ὅτι Κῦρος ἐνίκησε ο νικήσειε). 90

18 8PV*/C1D2B8*8,/=1R)?12/2=8C8B82=88>4*8?)G)*/C1D2B84/*=1C141)/=*19G=1R)?122)09*8FἈποπέμψουσι εἰς τὸν πόλεμον οἵτινες ὅπλα ἔχουσιν. "Enviarán a la guerra a los que tengan armas".// Οἱ φιλοῦντες τοὺς ἄλλους ἀγαθοὶ εἰσιν. "Los que aman a los demás son buenos". 3. ORACIÓN SUBORDINADA ADJETIVA I. Subordinada adjetiva propiamente dicha. a) Oración de relativo: Ἡ βασίλεια εἶδε τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν ὁ βασιλεύς. "La reina vio el palacio que construyó el rey. // Πιστεύομεν τῇ ἐλευθερίᾳ, ᾗ ἔχομεν. "Confiamos en la libertad que tenemos con atracción del relativo). b) Con un participio: ὁ στρατεγὸς ὁ στρατεύων ἐπὶ τοὺς Λακεδαιμονίους οὐκ ἐστι Περικλῆς. "El general que conduce al ejército contra los Lacedemonios no es Pericles". II. Oración de relativo equivaliendo a subordinada adverbial: a) Con valor final: verbo en indicativo futuro negación μή): Πέμψομεν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρεσβευτὰς οἳ τὴν εἰρήνην ποιήσονται. "Enviaremos a los lacedemonios embajadores que para que) concierten la paz". b) Con valor causal: verbo en indicativo negación οὐ): Ἀσεβὴς εἶ, ὃς τοῖς θεοῖς οὐ θύεις. "Eres un impío tú que porque) no sacrificas a los dioses". c) Con valor consecutivo: verbo en indicativo negación οὐ): Τίς οὕτως μαίνεται, ὅστις βούλεται τῇ Μοῖρᾳ μάχεσθαι; " Quién es tan loco que quiera luchar contra el Destino?". d) Con valor condicional: verbo en subjuntivo + ἄν, si la principal está en presente: Ἐπαινοῦμεν οἵτινες ἡμᾶς ἂν ἐπαινῶσι. "Alabamos a quienes nos alaban" = si alguien nos alaba, lo alabamos); verbo en optativo sin ἄν si la principal está en pasado: Ἔχαιρε πᾶσι, οἷς ἐντυγχάνοι. "Saludaba a todos los que encontraba si encontraba a alguno, lo saludaba)". 4. ORACIÓN SUBORDINADA ADVERBIAL a) Final: ἵνα, ὅπως, ὅπως ἄν y ὡς "para que" + subjuntivo u optativo oblicuo negación μή): Πέμψομεν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρεσβευτὰς ἵνα τὴν εἰρήνην ποιήσωνται. "Enviaremos a los Lacedemonios embajadores para que concierten la paz". b) Causal: ὅτι, διότι, ὡς "porque", ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε "puesto que" + indicativo y optativo con principal en pasado negación οὐ): Κῦρος ἔδωκε χρυσίον, ὄτι στρατιὰν συλλέγειν βούλοιτο. "Ciro dio dinero, porque quería reunir un ejército". c) Consecutiva: ὥστε "de modo que"; en la principal a veces οὕτως) "de tal manera" y τοσοῦτος "tanto" y τοιοῦτος "tal" + indicativo negación οὐ) consecuencia real // infinitivo negación μή): Οὕτως ἐστὶ πλούσιος ὥστε οὐ δεῖ πονεῖν. "Es tan rico que no necesita trabajar". 99

19 d) Condicional: εἰ, ἐάν ἤν y ἄν) "si" negación μή): Tipos Real u objetiva Eventual o probable Subordinada Prótasis) εἰ + indicativo ἐάν + subjuntivo Principal Apódosis) Modo oración independiente. Futuro indicativo o imperativo. Potencial εἰ + optativo Optativo + ἄν Irreal εἰ + imperfecto presente) εἰ + aoristo pasado) Imperfecto o aoristo con ἄν, según el caso. Ejemplo Εἰ δίκαιος καὶ ἀγαθὸς εἶ, ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἐπαινεθήσει. "Si eres justo y honrado, serás alabado por los ciudadanos". Ἐὰν ζητῆτε τῆν ἀληθείαν, πείθεσθε μοι. "Si buscáis la verdad, obedecedme". Εἰ εἶμεν ἀνδρεῖοι, ἂν φθείροιμεν τοὺς πονερούς. "Si fuéramos valientes, destruiríamos a los malvados". Εἰ εἰρήνην εἴχομεν, εὐτυχεῖς ἂν ἦμεν. "Si tuviéramos paz, seríamos afortunados". // Εἰ εἰρήνην ἔσχομεν, εὐτυχεῖς ἂν ἐγενόμεθα. "Si hubiéramos tenido paz, habríamos sido afortunados". e) Concesiva: καίπερ + participio negación οὐ), εἰ καί, καὶ εἰ, ἐὰν καί, καὶ ἐὰν κἄν) y modos de las condicionales: Καίπερ οἱ Ἕλληνες τὴν τῶν Περσῶν στρατιὰν τετράκις καταλύοντες, οἱ Πέρσαι δυνατοὶ ἔτι ἔσονται. "Aunque los griegos derroten al ejército de los persas cuatro veces, los persas serán aún poderosos". f) Comparativa: ὡς o ὥσπερ y en correlación: οὕτως...ὡς o ὥσπερ "así...como", τοσοῦτον...ὅσον "tanto...como", τοῖουτος...οἷος "tal...cual", τοσοῦτος...ὅσος "tanto...cuanto" + indicativo negación οὐ): Ἐσθίομεν τοσοῦτον ὅσον βουλόμεθα. "Comemos tanto cuanto queremos". g) Temporal: ὅτε, ὁπότε "cuando", ἐπεί, ἐπειδή, ὡς "después que", ἕως "mientras, hasta que", ἔστε, μέχρι "hasta que", ἀφ'οὗ, ἐξ οὖ "desde que", "antes que". - + indicativo hecho preciso en el pasado o presente, negación οὐ), + subjuntivo + ἄν hecho futuro, negación μή): Ὅτε Σωκράτης ἀπέθανε, οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐδράκυσαν. "Cuando Sócrates murió, sus discípulos lloraron". - + subjuntivo con ἄν hecho repetido en el presente), + optativo sin ἄν hecho repetido en el pasado; en ambos negación μή: Πάντες οἱ πολίται ἐμαχόμεθα πρὸς τῆς πατρίδος, ὁπότε κινδυνεύοιτο. "Todos los ciudadanos luchábamos por la patria, siempre que estaba en peligro". h) Tiene valor de subordinada adverbial también el participio: Κῦρος ἔδωκε χρυσίον στρατιὰν συλλέξων. "Ciro dio dinero para reunir un ejército valor final)" // Θηρῶν ἐν ὕλῃ εἶδον ἐλάφους. "Cazando en un bosque vi unos ciervos = mientras cazaba en un bosque..., valor temporal) // Ὤν πλούσιος προσήκει βοηθεῖν τοῖς δυστυχεστέροις. "Siendo rico conviene ayudar a los más desgraciados" =si uno es rico.. valor condicional). Genitivo Absoluto. Cuando el participio tiene un sujeto propio que no forma parte de la oración principal, la expresión entera se pone en genitivo. Es el llamado genitivo absoluto, que corresponde al ablativo absoluto del latín. Ej.: Κῦρος ἀνέβη, οὐδενὸς κωλύοντος. "Ciro subió, no impidiéndoselo nadie". 9:

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος

Διαβάστε περισσότερα

TEXTO 1 Operaciones militares

TEXTO 1 Operaciones militares TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

Basic Hellenistic Greek Morphology

Basic Hellenistic Greek Morphology Basic Hellenistic Greek Morphology Rodney A. Whitacre Copyright 2011 This review is a handout I have used with students for a number of years. I have also prepared parsing practice exercises with an answer

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA

Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA Vilnius 2015 Apsvarstyta ir rekomenduota išleisti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taryboje 2015 m. vasario 27 d.

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν Isocrate Sulla pace [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν ἄλλων, οὐκ εἰδέναι δὲ τὰς πράξεις τὰς ἐπὶ ταῦτα φερούσας, ἀλλὰ ταῖς δόξαις διαφέρειν ἀλλήλων οἱ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO

9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO 9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO Lectura Lee en voz alta y traduce: 1 ο Ζεύς Την δικαιοσύνην έπεμψε τοις άνθρώποις. 2. Έδοξέ μοι ουτος είναι σοφός. 3 f 0 θεός τόνδε τόν κδσμον κατεσκεύασεν. 4 Οι Αθηναίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ Τὸ τοῦ λόγου βούλημα, τῶν ἐμῶν κακῶν ἐξιστορῆσαι τὴν ὁδόν, εἴτ' οὖν δεξιῶν οἱ μὲν γὰρ οὕτως, οἱ δ' ἐκείνως φαῖεν ἄν, ὅπως ἄν, οἶμαι, καὶ ῥοπῆς ὦσίν τινες. οὐ γὰρ τὸ βούλεσθ'

Διαβάστε περισσότερα

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια Τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος Δι Δ Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΨΑΛΜΟΣ 1ος Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα