Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "@5G<(-η,-ης( @5G<(-α,-ης! @5G<(-ας,-ου( @5G<(-ης,-ου("

Transcript

1 :3A/4*108*/B8C,12/C1D23 κεφαλή,-ης γλώττα,-ης νεανίας,-ου ποιητής,-ου :3:3E14)F-α,-αςF ε 8 "7B7>5LE7Uἡμέρα,-ας <12-G,/* H,G*/, #0 ἡμέρ-α ἡμέρ-αι 7C ἡμέρ-α ἡμέρ-αι IC ἡμέρ-αν ἡμέρ-ας J2 ἡμέρ-ας ἡμερ-ῶν $= ἡμέρ-ᾳ ἡμέρ-αις :363KE14)F-η,-ηςF "7B7>5LE7Uἀρητή,-ῆς <12-G,/* H,G*/, #0 ἀρετ-ή ἀρετ-αί 7C ἀρετ-ή ἀρετ-αί IC ἀρετ-ήν ἀρετ-άς J2 ἀρετ-ῆς ἀρετ-ῶν $= ἀρετ-ῇ ἀρετ-αῖς :

2 D,E'F'G,6F"8,Lenguas Clásicas :3L3E14)F-αM-ηςF "7B7>5LE7Uγλῶττα,-ης <12-G,/* H,G*/, #0 γλῶττ-α γλῶττ-αι 7C γλῶττ-α γλῶττ-αι IC γλῶττ-αν γλῶττ-ας J2 γλῶττ-ης γλῶττ-ων $= γλῶττ-ῃ γλῶττ-αις :3;3/?CG,12)?B8,/:N$8C,12/C1D23 <47η H/*/B1-0/?B8,)?0/?CG,12)?B8,/:NB8C,12/C1D2F 5G<-ας,-ου νεανίας,-ου ὁ) 5G<ης,-ου ποιητής,-ου ὁ) <12-G,/* H,G*/, <12-G,/* H,G*/, #0 νεανί-ας νεανί-αι #0 ποιητ-ής ποιητ-αί 7C νεανί-α νεανί-αι 7C ποιητ-ά ποιητ-αί IC νεανί-αν νεανί-ας IC ποιητ-ήν ποιητ-άς J2 νεανί-ου νεανι-ῶν J2 ποιητ-οῦ ποιητ-ῶν $= νεανί-ᾳ νεανί-αις $= ποιητ-ῇ ποιητ-αίς 63A/?8-G2B/B8C,12/C1D2 5G<Kος,-ουZ,7=3X<I2EX[ ἄνθρωπος,-ου ὁ) ῥόδον,-ου τό) <12-G,/* H,G*/, <12-G,/* H,G*/, #0 ἄνθρωπ-ος ἄνθρωπ-οι #0 7C ἄνθρωπ-ε ἄνθρωπ-οι 7C IC ἄνθρωπ-ον ἀνθρώπ-ους IC ῥόδ-ον ῥόδ-α J2 ἀνθρώπ-ου ἀνθρώπ-ων J2 ῥόδ-ου ῥόδ-ων $= ἀνθρώπ-ῳ ἀνθρώπ-οις $= ῥόδ-ῳ ῥόδ-οις \

3 63:3&)2C)*B/2C1/B8,)?28G=*)?4,G*/,8?3 G<BOD2 Kα 2B7 26 GB5635G5< >2 =CH D67 <B <E< Τὰ παιδία κλαίει 56>537BC7 # L3E8*C8*/B8C,12/C1D2FB8?1282C1/?-828*/,8?3 =2LT6 =27 47 A<374 < B7CQ >2 47 G747FB7X $< 47= >2= = =<6 <12-G,/* H,G*/, /?K+80 #8G=*) /?K+80 #8G=*) -ς #)0 H/*/B1-0/B8ἀνήρ ἀνδρός -ες V5LD7474$<EX 7)C - IC -α -ν -ας/-ς) J82 -ος -ων $/= -ι -σιν) <12-G,/* H,G*/, #0 ἀνήρ 7C ἄνερ ἄνδρ-ες IC ἄνδρ-α ἄνδρ-ας J2 ἀνδρ-ός ἀνδρ-ῶν $= ἀνδρ-ί ἀνδρ-άσιν) H/*/B1-0/B8,)?=80/?82Kς E14) O-ης,-ουςP τριήρης,-ους <12-G,/* H,G*/, #0 τριήρης 7C τριῆρες IC τριήρεσ)-α > τριήρη τριήρεσ)-ες > τριήρεις J2 τριήρεσ)-ος > τριήρους τριήρεσ)-ων > τριήρων $/= τριήρεσ)-ι > τριήρει τριήρεσ-σι > τριήρεσιν) ^ -α

4 E14)O-ος,-ους, τό) ἄνθος, -ους <12-G,/* H,G*/, #0 7C IC ἄνθος ἄνθεσ)-α > ἄνθη J2 ἄνθεσ)-ος > ἄνθους ἀνθέσ)-ων > ἄνθων $= ἄνθεσ)-ι > ἄνθει ἄνθεσ-σι > ἄνθεσιν) IBQ8=1R)?C)0)ἀληθής, -ές ἀσεβής, -ές =80/Fἀσεβεσ- <12-G,/* H,G*/, /?CKS80 #8G=*) /?CKS80 #8G=*) #)0 ἀσεβής 7)C ἀσεβές ἀσεβές ἀσεβέσ)-ες > ἀσεβεῖς ἀσεβέσ)-α > ἀσεβῆ IC ἀσεβέσ)-α > ἀσεβῆ J82 ἀσεβέσ)-ος > ἀσεβοῦς ἀσεβέσ)-ων > ἀσεβῶν $/= ἀσεβέσ)-ι > ἀσεβεῖ ἀσεβέσ-σι > ἀσεβέσιν) ;3A)?IBQ8=1R)? a) Adjetivos de la primera clase: declinan por la primera y segunda declinación. ἀγαθός,-ή,-όν <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ἀγαθ-ός ἀγαθ-ή ἀγαθ-οί ἀγαθ-αί 7)C ἀγαθ-έ ἀγαθ-όν ἀγαθ-ά IC ἀγαθ-όν ἀγαθ-ήν ἀγαθ-ούς ἀγαθ-άς J82 ἀγαθ-οῦ ἀγαθ-ῆς ἀγαθ-οῦ ἀγαθ-ῶν $/= ἀγαθ-ῷ ἀγαθ-ῇ ἀγαθ-ῷ ἀγαθ-οῖς ἀγαθ-αῖς ἀγαθ-οῖς αἰσχρός,-ά,-όν <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 αἰσχρ-ός αἰσχρ-ά αἰσχρ-οί αἰσχρ-αί 7)C αἰσχρ-έ αἰσχρ-όν αἰσχρ-ά IC αἰσχρ-όν αἰσχρ-άν αἰσχρ-ούς αἰσχρ-άς J82 αἰσχρ-οῦ αἰσχρ-ᾶς αἰσχρ-οῦ αἰσχρ-ῶν $/= αἰσχρ-ῷ αἰσχρ-ᾷ αἰσχρ-ῷ αἰσχρ-οῖς αἰσχρ-αῖς αἰσχρ-οῖς `

5 ἄτομος, -ον <12-G,/* H,G*/, /?CKS80 #8G=*) /?CKS80 #8G=*) #)0 ἄτομ-ος ἄτομ-οι 7)C ἄτομ-ε ἄτομ-ον ἄτομ-α IC ἄτομ-ον ἄτομ-ους J82 ἄτομ-ου ἀτόμ-ων $/= ἄτομ-ῳ ἀτόμ-οις 9PIBQ8=1R)?B8,/?8-G2B/C,/?8FB8C,12/2=)B/??G?+)*0/?4)*,/=8*C8*/B8C,12/C1D23O78*ἀσεβής, -ές) c) Adjetivos de la tercera clase: declinan por la primera y la tercera declinación. πᾶς πᾶσα πᾶν <12- H,G* /?C S80 # /?C S80 # #0 πᾶς πᾶσ-α πᾶν πάντ-ες πᾶσ-αι πάντ-α IC πάντ-α πᾶσ-αν πάντ-ας πάσ-ας J2 παντ-ός πάσ-ης παντ-ός πάντ-ων πασ-ων πάντ-ων $= παντ-ί πάσ-ῃ παντ-ί πᾶσι πάσ-αις πᾶσι BPIBQ8=1R)?1**8-G,/*8?F πολύς, πολλή, πολύς, πολλή, πολύ K πολλv[ <12- H,G* /?C S80 # /?C S80 # #0 πολύ-ς πολλ-ή πολλ-οί πολλ-αί πολύ IC πολύ-ν πολλ-ήν πολλ-ούς πολλ-άς πολλ-ά J2 πολλ-οῦ πολλ-ῆς πολλ-οῦ πολλ-ῶν πολλ-ῶν πολλ-ῶν $= πολλ-ῷ πολλ-ῇ πολλ-ῷ πολλ-οῖς πολλ-αῖς πολλ-οῖς μέγας, μεγάλη, μέγα- μεγάλ-x μέγάς, μεγάλη, μέγα K μεγαλv[ <12- H,G* /?C S80 # /?C S80 # #0 μέγας μεγάλ-η μεγάλ-οι μεγάλ-αι 7)C μεγάλ-ε μέγα μεγάλ-α IC μέγα-ν μεγάλ-ην μεγάλ-ους μεγάλ-ας J2 μεγάλ-ου μεγάλ-ης μεγάλ-ου μεγάλ-ων μεγάλ-ων μεγάλ-ων $= μεγάλ-ῳ μεγάλ-ῃ μεγάλ-ῳ μεγάλ-οις μεγάλ-αις μεγάλ-οις a

6 ;3:3J*/B)?B8,IBQ8=1R) - πατὴρ σοφός ἐστιν. Z2+E'8,,#?/91)K - Ὁ πατὴρ σοφώτερος ἐστίν ἢ ὁ παῖς. Z2+E'8,,#05??/91)L<,,+M/I"K - O<TH'UAIE7VIW<VATEVPὉ πατὴρ σοφώτατος ἐστίν. 2+E'8,,#0GX?/91)Z<*$'+",-*+./[3 O<TH'UAIE7VU'AIE7VPὉ πατὴρ σοφώτατος ἐστίν τῶν φίλων. 2+E'8,,#8,05??/91)8,+"#'G/-"#1 ',C)04/*/=1R)3 V &4 >2 =DG2B5<B5>7> Z.4*000# 3000[H OD2 6<= A7E<= 7 =2 GD2>2 2JGB2=7B 3<6 24 ',<G48*,/=1R)3 '2 I<BE7 7Y7>526>< 7 47 B7CQ 4<= =DI5?<= -τάτος,-η,-ον 2 -ίστος,-η,-ονx &4 26 -τάτος,-η,-ον &?2EG4<=U H)?1=1R) &)04/*/=1R) <G48*,/=1R) χαλεπός,-ή,-όν χαλεπ-ώτερος,-α,-ον χαλεπ-ώτατος,-η,-ον &)04/*/=1R)?82-ίων,-ίον3 ;<= =DI5?<= >2 Vτέρος,-α,-ον K >2 -τάτος,-η,-ον 2-ίστος,-η,-ον 6< <IB =D > X '2 > <E< Z91V01V91[X ;7 > >2 4<= &4 =DI5?< OD2 7 2B7 26 GB5635G5< D6 =DI5?< -ιος-x 4 <37=5<67B =DI5?< b α > ω K ο b ε > ου[x c

7 "7B7>5LE7Uἡδίων,-ονZEP=>D432[2E7=Uἡδίον- Kἡδίοσ- <12-G,/* H,G*/, /?CK+80 #8G=*) /?CK+80 #8G=*) #)0 ἡδίων ἡδίον-ες K ἡδίους ** 7)C3 ἡδίον ἡδίον ἡδίον-α K ἡδίω* IC3 ἡδίον-α K ἡδίω * ἡδίον-ας K ἡδίους ** J823 ἡδίον-ος ἡδιόν-ων $/=3 ἡδίον-ι ἡδίον)-σι > ἡδίοσι * ἡδίοσ)-α > ἡδίω ** ἡδίοσ)-ες > ἡδίους &)04,8082=)?B8,C)04/*/=1R)X8,?G48*,/=1R)3 V Ὁ πατὴρ σοφώτερος ἐστὶν ἢ ὁ παῖς &4G7>B22=EP==7F5<YG88,Z1Q) V Ὁ πατὴρ σοφώτερος ἐστὶν τοῦ παιδός &4G7>B22=EP==7F5<YG88,Z1Q) 26D6LB7><EDK242A7><X&?U Σωκράτης σοφώτατός ἐστιν. 3NC'F,#,#0GX?/91)Z<?/4182=.?10)[ Σωκράτης σοφώτατός ἐστιν πάντων τῶν ἀνθρώπων. 3NC'F,#,##.4*#*$5+/8,F"8"#+"#M"G:,# d

8 [3',I*=.CG,) <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ὁ ἡ οἱ αἱ τό IC τόν τήν τούς τάς τά J82 τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν $/= τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς \3A)?B80)?=*/=1R)?3 0XVὅδε, ἥδε, <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ὅδε ἥδε τόδε οἵδε αἵδε τάδε IC τόνδε τήνδε τούσδε τάσδε J82 τοῦδε τῆσδε τοῦδε τῶνδε τῶνδε τῶνδε $/= τῷδε τῇδε τῷδε τοῖσδε ταῖσδε τοῖσδε 9XVοὗτος, αὕτη, <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 οὗτ-ος αὕτ-η οὗτ-οι αὗτ-αι τοῦτ-ο ταῦτ-α IC τούτ-ον ταύτ-ην τούτ-ους ταύτ-ας J82 τούτ-ου ταύτ-ης τούτ-ου τούτ-ων τούτ-ων τούτ-ων $/= τούτ-ῳ ταύτ-ῃ τούτ-ῳ τούτ-οις ταύτ-αις τούτ-οις :XVἐκεῖνος, -η, <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ἐκεῖν-ος ἐκείν-η ἐκεῖν-οι ἐκεῖν-αι ἐκεῖν-ο ἐκεῖν-α IC ἐκεῖν-ον ἐκείν-ην ἐκείν-ους ἐκείν-ας J82 ἐκείν-ου ἐκείν-ης ἐκείν-ου ἐκείν-ων ἐκείν-ων ἐκείν-ων $/= ἐκείν-ῳ ἐκείν-ῃ ἐκείν-ῳ ἐκείν-οις ἐκείν-αις ἐκείν-οις 0f

9 ]3H*)2)09*8?H8*?)2/,8?MU8+,8>1R)?XH)?8?1R)?3 :NH8*?)2/ <12-G,/* O6/7.7.-7#1/".+8/P 6NH8*?)2/ <12-G,/* O,97#,7#,+7#1/",+8/P #)0 ἐγώ #)0 σύ IC ἐμέ _με IC σέ _ σε J82 ἐμοῦ _μου J82 σοῦ _σου $/= ἐμοί _μοι $/= σοί _ σοι H,G*/,O"/*/,)/*7#"/*P H,G*/, O:/*/,)/*7#/*P #)0 ἡμεῖς #)0 ὑμεῖς IC ἡμᾶς IC ὑμᾶς J82 ἡμῶν J82 ὑμῶν $/= ἡμῖν $/= ὑμῖν αὗτη, τοῦτοkἐκεῖνος,-η,-ο. <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 αὐτός αὐτή αὐτοί αὐταί αὐτό IC αὐτόν αὐτήν αὐτούς αὐτάς αὐτά J82 αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν $/= αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς U8+,8>1R)?3 47<B73586X &?2EG4<UἘμαυτὸν ἀποκτείνω G,G'F"OΓνῶθι σεαυτόν C"6NC,F,'F/G/#G"1 &/?)? :NH8*?)2/ 6NH8*?)2/ LNH8*?)2/ <12-G,/* ICG?/=1R) J821=1R) $/=1R) ἐμαυτόν, -ήν ἐμαυτοῦ, -ῆς ἐμαυτῷ, - ῇ σεαυτόν, -ήν σεαυτοῦ, -ῆς σεαυτῷ, - ῇ ἑαυτόν, -ήν ἑαυτοῦ, -ῆς ἑαυτῷ, - ῇ ICG?/=1R) ἡμᾶς αὐτούς, -άς ὑμᾶς αὐτούς, -άς σφᾶς αὐτούς, -άς ο ἑαυτούς, -άς H,G*/, J821=1R) ἡμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν σφῶν αὐτῶν οἑαυτῶν $/=1R) ἡμῖν αὐτοῖς, -αῖς ὑμῖν αὐτοῖς, -αῖς σφίσιν αὐτοῖς, -αῖς ο ἑαυτοῖς, -αῖς &6A2Q>2σεαυτόν K26A2Q>2ἑαυτόν 00

10 H)?8?1R)?3 :NH8*?)2/ 6NH8*?)2/ 1 poseedor ἐμός ἐμή ἐμόν σός σή σόν V.poseedores ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτερον ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον OD2=2 &?HUὁ πατὴρ αὐτοῦ &4G7>B2>2W4H=DG7>B2[X ^32=8**)-/=1R)812B8+121B)3 <12- H, /?CKS80 #8G /?CKS80 #8G #0 τί-ς τίν-ες τί IC τίν-α τίν-ας τίν-α J2 τίν-ος τίν-ων $= τίν-ι τί-σιν) <12- H, /?CKS80 #8G /?CKS80 #8G #0 τι-ς τι τιν-ές τιν-ά IC τιν-ά τιν-άς J2 τιν-ός τιν-ῶν $= τιν-ί τι-σίν) _3U8,/=1R)?3 <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ὅς ἥ οἵ αἵ ὅ IC ὅν ἥν οὕς ἅς ἅ J82 οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν $/= ᾧ ἧ ᾧ οἷς αἷς οἷς OD2B2ID2BQ7=D=5L65I U ee,c/#'g,6f,,+l<,e1 ec<'+l</,'l<,111e <12-G,/* H,G*/, /?CG,3 S80823 #8G=*) /?CG,3 S80823 #8G=*) #)0 ὅστις ἥτις οἵτινες αἵτινες IC ὅντινα ἥντινα ὅ τι οὕστινας ἅστινας J82 οὗτινος ὅτου) $/= ᾧτινι ὅτῳ) ἧστινος ᾗτινι οὗτινος ὅτου) ᾧτινι ὅτῳ) ἅτινα ἅττα) ὧντινων ὧντινων ὧντινων οἷστισιν) αἷστισιν) οἷστισιν) 09

11 <><= 4<= <B>56742= K 4<= 37B>56742= >2=>2 9ff 26 =2 > <= >2EP= 37B>56742= =<6 56>234567F42=H 4<= GB5E2B<=, que se declinan a continuación. εἷς μία ἕν δύο /?CG,12) S808212) #8G=*) 3S3#3 #)03 εἷς μία ἕν δύο ICG?3 ἕνα μίαν ἕν δύο J823 ἑνός μιᾶς ἑνός δυοῖν $/=3 ἑνί μιᾷ ἑνί δυοῖν τρεῖς τέτταρες /?C.-S80. #8G=*) /?C.-S80. #8G=*) #)03 τρεῖς τρία τέτταρες τέτταρα ICG?3 τρεῖς τρία τέτταρας τέτταρα J823 τριῶν τριῶν τεττάρων τεττάρων $/=3 τρισί τρισί τέτταρσι τέτταρσι 0:

12 :P&,/?1+1C/C1D2B8,)?R8*9)?-*18-)?3 78*9)?821MG 78*9)? C)2=*/C=)? λύω στρατεύω 6P$8?1282C1/?H8*?)2/,8?F 78*9)?C)2 *8BG4,1C/C1D2ι τίθημι δίδωμι ἵστημι ἵημι 78*9)?=805=1C)? τιμάω ποιέω δηλόω 78*9)?82 )C,G?1R/ βλέπω ἄγω νομίζω 78*9)?/=805=1C)? 78*9)?C)2 12+1Q)2/?/, - νυ- δείκνυμι 78*9)?,.YG1B)? ἀγγέλλω τέμνω φαίνω φθείρω 78*9)??12*8BG4,1C/C1D Q) εἰμί φημί εἶμι κεῖμαι οἶδα #$&IE7V H'UIE7V IC=1R/ 8B1)KH/?1R/ E3H*10/*1)? E3<8CG2B3 E3H*103 E3<8CG2B3 IC=1R/ KH '56LD47B 1 - ω - μι -o) ν - μαι - μην 2 - εις - ς - ε)ς - σαι ει,ῃ) - σο ου, ω) - θι,- ε - σο -ου) 3 - ει - σι - - ε) - ται - το - τω - σθω Plural 1 -ο - μεν - μεν - o)μεν - μεθα - μεθα 2 -ε - τε - τε - ε)τε - σθε - σθε - τε - σθε 3 - ουσιν) - ασιν) - σαν -ν) - νται - ντο - ντων - σθων LP&/*/C=8*.?=1C/?E804)*/,8?F SG=G*) I)*1?=) H8*+8C=) - σ - - σα/φυγ- - κα/γέγονα,2>57 - σ - - σα/φυγ- - "7=5A7 - θησ - - θη - ', +G=G*) =2 I<BE7 26 LB52L< 3<4<376>< D67 =5LE7 λύσω; λύομαι, λύσομαι. 3< E7B37= A<Q E2>57 K 47 G7=5A7U λύσομαι/λυθήσομαι. 0^

13 ἔπεμψα, ἔλαβον, ἔφυγον, βαίνω), ἔστην ἵστημι). 3< E7B37= A<Q E2>57 K 47 G7=5A7 ἐλυσάμην/ἐλύθην =2 B2745Q G7=7><H G2B< ;7= E7B37= =<6 47 κα λέλυμαιx κα γέγονα. ',IG082=)3 &?XUλύω imp. ἔλυον aor.ἔλυσα A2BF<X α=2747bl726η ε=2747bl726η ω=2747bl726ω ου6<37ef57 &?2EG4<=Uἀγορεύω ἠγόρευον; ἐλπίζω ἤλπιζον; ὁρίζω ὧριζον. A/U8BG4,1C/C1D23 &= 24 >2 >2 =D= E<><=X 26 A2BF74 47 &?XUλύωHG2BIX λέλυκα U8-,/?F &?XU φονεύω πεφόνευκα. F[ '5 24 A2BF< 2EG52Q7 G<B A<374H G<B jh G<B ><F42H < G<B 26 A2Q >2 B2>DG X&?XU στρατεύω ἐστράτευκα. κλείω κέκλεικα. α, ε, ο ἀκούω ἀκ-ήκοα =5EG42X&?: προσβάλλω: προσέβαλλον; καταλύω: καταλέλυκα. LP&/*/C=8*.?=1C/?)B/,8?3 παιδευ-ω-μεν παιδευ-ο-ι-μι 0`

14 ;P',H/*=1C141)3 R2EX Ν. -ων -ουσα -ον G. -οντος -ουσης -οντος R2EX Ν. -σας -σασα -σαν G. -σαντος -σασης -σαντος &647A<QE2>57KG7=5A7U,7=3X R2EX -μενος -μενη -μενον [P',2+121=1R). &=47I<BE76<E5674>24A2BF<X -ειν -ναι &647A<QE2>57KG7=5A7U -σθαι \PV=*/?C)2?1B8*/C1)28?3 τιμά -ω ποιέ-ω δηλό -ω τιμα-ο-μεν > τιμῶμεν ποιε-ο-μεν> ποιοῦμεν δηλο-ο-μεν> δηλοῦμεν 0a

15 ἐτίμησα,ἐποίησα, ἐδήλωσα. α ε ο ε + vocal larga o diptongo = vocal larga o diptongo. ε + ε = ει ε + ο = ου α + ε,η = α α + ει, ῃ =ᾳ α + ο,ω,ου = ω α + οι = ῳ ο + η,ω = ω ο + ε, ο, ου = ου ο + ῃ, ει, οι = οι A/91/,8? $82=/,8? JG=G*/,8? β δ γ π τ κ φ θ χ πτ ζ σσ β, π, φ, πτ + σ >ψ : ἔπεμψα, βλέψω. δ, τ, θ, ζ σ + σ > σ: παρεσκεύασε, ἐβάδισα. γ, κ, χ, σσ ττ) + σ > ξ : ἤξα, ἔπραξα. μ, ν, ἀγγέλλω < ἀγγελ- ιω τέμνω < τεμ- ιω φαίνω < φαν- ιω φθείρω < φθερ- ιω έωu ἀγγελοῦμαι, φανῶ... ἤγγειλα, ἔφηνα, ἔφθειρα. πέφαγκα. \3;3 78*9)? /=805=1C)? C)2 *8BG4,1C/C1D2 B8 =109*8 26 LB52L< D67 =2B52 >2 A2BF<= EDK 3<6 *θε)h δίδωμι *δο)hἵστημι *στα), ἵημι *ιε). τίθημι <*θι-θη-μι; δίδωμι, ἵστημι *σι-στη-μι), ἵημι *yιyεμι). ἔθηκα, ἔδωκα,ἥκα//ἔστησα, ἔστην. ;7κ ἔδωκα/ἔδομεν. 0c

16 τίθημι τιθε-, θη, θε δίδωμι διδο-, δο. δω ἵστημι ἵστα-, ἵστη-, στα-, στ- ἵημι ἵε-, εἵ-, ἵ-, ἕ-. \3[3 78*9)? /=805=1C)? C)2 12+1Q) 2/?/, 82 8, =80/ B8 4*8?82=8F δείκνυμι3 &4 56I5?< -νυ- =2 3<4<37 47= δεικ-, δείξω, ἔδειξα. \3\378*9)?/=805=1C)??12*8BG4,1C/C1D Q)Fεἰμί, εἶμι, φημί, κάθημαι, κεῖμαι, οἶδα. εἰμί: ἐσ- ser o estar). Presente: εἰμί, εἶ, ἐστίν), ἐσμέν, ἐστέ, εἰσίν). /Imperfecto: ἦν, ἦσθα, ἦν, ἦμεν, ἦτε, ἦσαν./futuro: ἔσομαι, ἔσει, ἔσται, ἐσόμεθα, ἔσεσθε, ἔσονται. εἶμι: ἰ- ir). φημί: ;7B7CQ2= φα-, φη- decir). οἶδα: &= D6 3<6 =5L65I537>< >2 ειδ-, ιδ-. \3\378*9)?4),1**1`)?05?+*8CG82=8?F 78*9) <1-21+1C/B) E80/ SG=G*) I)*1?=) H8*+8C=) αἱρέω 3<L2B ἁρ- ἑλ- αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ἔρχομαι 5B ἐρχ-, ἰ-, ἐλυ)θ- εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα λέγω >235B λεγ-, ερ-, ε - ἐρῶ εἶπον εἴρηκα ὁράω A2B ορ-, ο -, ιδ- ὄψομαι εἶδον ἑόρακα φέρω 442A7B φερ-, οἰ-, ἐνεγ)κ- οἴσω ἤνεγκον ἐνήνοχα βάλλω >5=G7B7B βαλ-, βλη- βαλῶ ἔβαλον βέβληκα γίγνομαι 442L7B7=2B γν-, γεν-,γον- γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα ἕπομαι =2LD5B ἑπ-, σπ- ἕψομαι ἑσπόμην ἐχ-, σχ-, σεχ- ἕξω ἔσχον ἔσχηκα λείπω >2?7B λιπ, λειπ-, λοιπ- λείψω ἔλιπον λέλοιπα πάσχω =DIB5B παθ-, πενθ-, πονθ- πείσομαι ἔπαθον πέπονθα πείθομαι <F2>232B πιθ-, πειθ-, ποιθ- πείσομαι ἐπιθόμην πέποιθα πίπτω 372B πτ-, πετ-, πεσ- πεσοῦμαι ἔπεσον πέπτωκα φεύγω id5b φυγ-, φευγ- φεύξομαι ἔφυγον πέφευγα διδάσκω 26=2Y7B διδαχ- διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα εὑρίσκω εὑρ-, εὐρε-, εὑρη- εὑρήσω εὗρον εὕρηκα θνῄσκω E<B5B θαν-, θνη- ἀπο-θανοῦμαι ἀπ-έθανον τέθνηκα γιγνώσκω 3<6<32B γνωσ)- γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἀφ-ικνέομαι 442L7B ἱκ- ἀφ-ίξομαι ἀφ-ικόμην ἀφ-ῖγμαι βαίνω E7B3i7B βα-, βη- βήσομαι ἔβησα/ἔβην βέβηκα λαβ-, ληβ- λήψομαι ἔλαβον εἴληφα μανθάνω 7GB26>2B μαθ-, μαθη- μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα τυγχάνω τυχ-, τευχ- τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα 0d

17 :3VUI&V#'<&VHT'<EI<&VVU$#I$I< &)4G,/=1R/? καί, τε palabra enclítica = latín -que), τε καί "y". ἤ "o, o bien". $1?XG2=1R/? ἤ...ἤ... "o...o". εἴτε...εἴτε "ya...ya". ἀλλά, "pero, sino". δέ, "pero, en cambio". αὖ, "a su vez, por el contrario, por otra parte". IBR8*?/=1R/? μήν, μέντοι "no obstante, sin embargo". ὅμως "sin embargo, a pesar de todo". καίτοι "sin embargo". ἀλλὰ γάρ "pero en efecto". γάρ "pues, porque". &/G?/,8? καὶ γάρ "pues en efecto, pues incluso". οὖν "así pues, por consiguiente". ἄρα "pues, así pues". &)2?8CG=1R/? δή "pues, por consiguiente". τοίνουν "así pues, pues bien". 63VUI&a#<TWVU$#I$I<T<EI#E7I /PV*/C1)28?B =1R)MC)2C8*=/B)X2)C)2C8*=/B)3 Ἐβούλετο νῦν ἤδη ἔρχεσθαι. "Quería partir ahora mismo".// φημὶ τοὺς ὑμετέρους ὑπὸ τῶν πολεμίων νικηθῆναι. "Afirmo que los vuestros han sido vencidos por los enemigos". 9P&)04,8=1R/?C)2C)2QG2C1D23 K ὅτι < ὡς, eod2eh b D <F453D<H >2G26>526>< >2 A2BF<= OD2 =5L65I5376 e>235beh e3b22beh eg26=7be Z62L73586 οὐ[u Ἔφη ὅτι Κῦρος ἐβούλευε σὺν τοῖς στρατηγοῖς περὶ τῶν πολεμικῶνx e)23c7 OD2 /5B< 0 H>2G26>526><>2A2BF<=OD2=5L65I5376eGB<3DB7BeH e2=i<bq7b=2g<behegb2<3dg7b=2g<bez62l73586μή[uδεῖ τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεῖσθαι ὅπως οἱ πολῖται εἰρήνην ἕξουσιν. eod2e<μὴ οὐ Φοβεῖται μὴ ταῦτα ποιῶμενxe2e2od2i7l7e<=2=<ex Φοβεῖται μὴ οὐ ταῦτα ποιῶμεν.e2e2od26<i7l7e<=2=<ex CP&)04,8=1R/?B84/*=1C141)H3<64<=A2BF<=OD2=5L65I5376eA2BeHe=7F2BeHe7GB26>2BeHeB23<B>7BeU Οἶδα θνητὸς ὤν. "Sé que soy mortal". d) Oraciones interrogativas indirectas, con el verbo en indicativo u optativo oblicuo: Λέγε μοι τίνος υἱὸς εἶ. "Dime de quién eres hijo". // Ἠρώτησε εἰ ἀναγκαῖον εἴη ἔρχεσθαι. "Preguntó si era necesario ir ". 1 En toda oración subordinada que expresa el pensamiento de alguien y que depende de una oración principal en tiempo secundario, el indicativo y el subjuntivo pueden ser sustituidos por el optativo. Es el modo de la subordinación llamado optativo oblicuo o de estilo indirecto. Ej.: ἔφη ὅτι Κῦρος ἐνίκησε ο νικήσειε). 90

18 8PV*/C1D2B8*8,/=1R)?12/2=8C8B82=88>4*8?)G)*/C1D2B84/*=1C141)/=*19G=1R)?122)09*8FἈποπέμψουσι εἰς τὸν πόλεμον οἵτινες ὅπλα ἔχουσιν. "Enviarán a la guerra a los que tengan armas".// Οἱ φιλοῦντες τοὺς ἄλλους ἀγαθοὶ εἰσιν. "Los que aman a los demás son buenos". 3. ORACIÓN SUBORDINADA ADJETIVA I. Subordinada adjetiva propiamente dicha. a) Oración de relativo: Ἡ βασίλεια εἶδε τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν ὁ βασιλεύς. "La reina vio el palacio que construyó el rey. // Πιστεύομεν τῇ ἐλευθερίᾳ, ᾗ ἔχομεν. "Confiamos en la libertad que tenemos con atracción del relativo). b) Con un participio: ὁ στρατεγὸς ὁ στρατεύων ἐπὶ τοὺς Λακεδαιμονίους οὐκ ἐστι Περικλῆς. "El general que conduce al ejército contra los Lacedemonios no es Pericles". II. Oración de relativo equivaliendo a subordinada adverbial: a) Con valor final: verbo en indicativo futuro negación μή): Πέμψομεν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρεσβευτὰς οἳ τὴν εἰρήνην ποιήσονται. "Enviaremos a los lacedemonios embajadores que para que) concierten la paz". b) Con valor causal: verbo en indicativo negación οὐ): Ἀσεβὴς εἶ, ὃς τοῖς θεοῖς οὐ θύεις. "Eres un impío tú que porque) no sacrificas a los dioses". c) Con valor consecutivo: verbo en indicativo negación οὐ): Τίς οὕτως μαίνεται, ὅστις βούλεται τῇ Μοῖρᾳ μάχεσθαι; " Quién es tan loco que quiera luchar contra el Destino?". d) Con valor condicional: verbo en subjuntivo + ἄν, si la principal está en presente: Ἐπαινοῦμεν οἵτινες ἡμᾶς ἂν ἐπαινῶσι. "Alabamos a quienes nos alaban" = si alguien nos alaba, lo alabamos); verbo en optativo sin ἄν si la principal está en pasado: Ἔχαιρε πᾶσι, οἷς ἐντυγχάνοι. "Saludaba a todos los que encontraba si encontraba a alguno, lo saludaba)". 4. ORACIÓN SUBORDINADA ADVERBIAL a) Final: ἵνα, ὅπως, ὅπως ἄν y ὡς "para que" + subjuntivo u optativo oblicuo negación μή): Πέμψομεν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρεσβευτὰς ἵνα τὴν εἰρήνην ποιήσωνται. "Enviaremos a los Lacedemonios embajadores para que concierten la paz". b) Causal: ὅτι, διότι, ὡς "porque", ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε "puesto que" + indicativo y optativo con principal en pasado negación οὐ): Κῦρος ἔδωκε χρυσίον, ὄτι στρατιὰν συλλέγειν βούλοιτο. "Ciro dio dinero, porque quería reunir un ejército". c) Consecutiva: ὥστε "de modo que"; en la principal a veces οὕτως) "de tal manera" y τοσοῦτος "tanto" y τοιοῦτος "tal" + indicativo negación οὐ) consecuencia real // infinitivo negación μή): Οὕτως ἐστὶ πλούσιος ὥστε οὐ δεῖ πονεῖν. "Es tan rico que no necesita trabajar". 99

19 d) Condicional: εἰ, ἐάν ἤν y ἄν) "si" negación μή): Tipos Real u objetiva Eventual o probable Subordinada Prótasis) εἰ + indicativo ἐάν + subjuntivo Principal Apódosis) Modo oración independiente. Futuro indicativo o imperativo. Potencial εἰ + optativo Optativo + ἄν Irreal εἰ + imperfecto presente) εἰ + aoristo pasado) Imperfecto o aoristo con ἄν, según el caso. Ejemplo Εἰ δίκαιος καὶ ἀγαθὸς εἶ, ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἐπαινεθήσει. "Si eres justo y honrado, serás alabado por los ciudadanos". Ἐὰν ζητῆτε τῆν ἀληθείαν, πείθεσθε μοι. "Si buscáis la verdad, obedecedme". Εἰ εἶμεν ἀνδρεῖοι, ἂν φθείροιμεν τοὺς πονερούς. "Si fuéramos valientes, destruiríamos a los malvados". Εἰ εἰρήνην εἴχομεν, εὐτυχεῖς ἂν ἦμεν. "Si tuviéramos paz, seríamos afortunados". // Εἰ εἰρήνην ἔσχομεν, εὐτυχεῖς ἂν ἐγενόμεθα. "Si hubiéramos tenido paz, habríamos sido afortunados". e) Concesiva: καίπερ + participio negación οὐ), εἰ καί, καὶ εἰ, ἐὰν καί, καὶ ἐὰν κἄν) y modos de las condicionales: Καίπερ οἱ Ἕλληνες τὴν τῶν Περσῶν στρατιὰν τετράκις καταλύοντες, οἱ Πέρσαι δυνατοὶ ἔτι ἔσονται. "Aunque los griegos derroten al ejército de los persas cuatro veces, los persas serán aún poderosos". f) Comparativa: ὡς o ὥσπερ y en correlación: οὕτως...ὡς o ὥσπερ "así...como", τοσοῦτον...ὅσον "tanto...como", τοῖουτος...οἷος "tal...cual", τοσοῦτος...ὅσος "tanto...cuanto" + indicativo negación οὐ): Ἐσθίομεν τοσοῦτον ὅσον βουλόμεθα. "Comemos tanto cuanto queremos". g) Temporal: ὅτε, ὁπότε "cuando", ἐπεί, ἐπειδή, ὡς "después que", ἕως "mientras, hasta que", ἔστε, μέχρι "hasta que", ἀφ'οὗ, ἐξ οὖ "desde que", "antes que". - + indicativo hecho preciso en el pasado o presente, negación οὐ), + subjuntivo + ἄν hecho futuro, negación μή): Ὅτε Σωκράτης ἀπέθανε, οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐδράκυσαν. "Cuando Sócrates murió, sus discípulos lloraron". - + subjuntivo con ἄν hecho repetido en el presente), + optativo sin ἄν hecho repetido en el pasado; en ambos negación μή: Πάντες οἱ πολίται ἐμαχόμεθα πρὸς τῆς πατρίδος, ὁπότε κινδυνεύοιτο. "Todos los ciudadanos luchábamos por la patria, siempre que estaba en peligro". h) Tiene valor de subordinada adverbial también el participio: Κῦρος ἔδωκε χρυσίον στρατιὰν συλλέξων. "Ciro dio dinero para reunir un ejército valor final)" // Θηρῶν ἐν ὕλῃ εἶδον ἐλάφους. "Cazando en un bosque vi unos ciervos = mientras cazaba en un bosque..., valor temporal) // Ὤν πλούσιος προσήκει βοηθεῖν τοῖς δυστυχεστέροις. "Siendo rico conviene ayudar a los más desgraciados" =si uno es rico.. valor condicional). Genitivo Absoluto. Cuando el participio tiene un sujeto propio que no forma parte de la oración principal, la expresión entera se pone en genitivo. Es el llamado genitivo absoluto, que corresponde al ablativo absoluto del latín. Ej.: Κῦρος ἀνέβη, οὐδενὸς κωλύοντος. "Ciro subió, no impidiéndoselo nadie". 9:

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead)

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) Overview personal pronoun ἐγώ - I ἡμεῖς - we σύ - you ὑμεῖς - you Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) 1st person 2nd person 3rd

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

VADE-MECUM de l helléniste

VADE-MECUM de l helléniste VADE-MECUM de l helléniste ommaire des déclinaisons Correspondance cas/fonction : p.1 Déclinaison de l article : ὁ, ἡ, τό p.1 Première déclinaison : - noms féminins φωνή, ἡµέρα ρα, θάλαττα p.2 - noms masculins

Διαβάστε περισσότερα

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ)

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme Substantiva (1) Sg. (a) -ηρ,-ηρος ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) keine Ablautung! (b) -ην,-ηνος ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc)

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc) 17 Tema de gramática Los pronombres (1) Aunque etimológicamente la palabra pronombre significa sustituto del nombre, en muchos casos el pronombre puede actuar también como adjetivo, acompañando al nombre.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación.

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación. El adjetivo griego. El adjetivo es, junto con el sustantivo y el artículo, una categoría de palabras que se declina. Ahora bien, el adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos 7 Lección 1 1.1 Sustantivos en -ο. En griego los sustantivos se reparten en tres grupos (declinaciones); sustantivos que terminan en -ο, los que terminan en -α, y sustantivos sin terminación definida.

Διαβάστε περισσότερα

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. 6 Tema de gramática Los adjetivos. La primera clase de adjetivos 1.- El adjetivo. Forma y función. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. a) En primer lugar, es una clase

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Overzicht grammatica Kosmos voor DT Grieks Lidwoord. ὁ, ἡ, τό: de, het

Overzicht grammatica Kosmos voor DT Grieks Lidwoord. ὁ, ἡ, τό: de, het Lidwoord ὁ, ἡ, τό: de, het. nom. ev. ὁ ἡ τό gen. ev. τοῦ τῆς τοῦ dat. ev. τῷ τῇ τῷ acc. ev. τόν τήν τό nom. mv. οἱ αἱ τά gen. mv. τῶν τῶν τῶν dat. mv. τοῖς ταῖς τοῖς acc. mv τούς τάς τά Zelfstandig naamwoord

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

Shell Remove Greek Vacation Work

Shell Remove Greek Vacation Work Shell Remove Greek Vacation Work You should be getting on with the following tasks over the summer holiday: - Learn the nouns and regular verbs from your basics sheet. Make sure you know it back to front,

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσος Ευάγγελος - Φιλόλογος - 3 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Λίτσος Ευάγγελος - Φιλόλογος - 3 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο πολλάκις Προμηθέα, ὅτι ἔπλασεν αὐτόν μέγαν καί καλόν καί δυνατώτερον τῶν ἄλλων θηρίων «τοιοῦτος δέ ὤν», ἔφασκε, «φοβοῦμαι τόν ἀλεκτρυόνα». Καί ὁ Προμηθεύς ἔφη: «Τί με αἰτιᾷ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Αγγέλου 4 η ενότητα: «Οι πράξεις και η θέση των κινήτρων στην βυζαντινή ιστορική αφήγηση» Κύρια σημεία του μαθήματος Αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: "Εἰ γὰρ ἐθέλεις... δηµοσίᾳ.

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: Εἰ γὰρ ἐθέλεις... δηµοσίᾳ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ :ΕΠΤΑ (7) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg The below document is a rough draft of the grammar material in the first 10 chapters of my translation of Ørberg s Lingua Latina, Familia Romana into Ancient

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική. 1. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:

Γραμματική. 1. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή: Ενότητα 2 η Θυσία για την πατρίδα Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπέρ μεγίστων καί καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τόν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περί αὑτῶν τῇ τύχη οὐδ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:...

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:................................... ΟΝΟΜΑ:......................................

Διαβάστε περισσότερα

COMPLETIVAS CIRCUNSTANCIALES DE INFINITIVO FINALES CONSECUTIVAS. DE ὅςι (ὡπ) DE PARTICIPIO CAUSALES CONDICIONALES INTERROGATIVAS INDIRECTAS CONCESIVAS

COMPLETIVAS CIRCUNSTANCIALES DE INFINITIVO FINALES CONSECUTIVAS. DE ὅςι (ὡπ) DE PARTICIPIO CAUSALES CONDICIONALES INTERROGATIVAS INDIRECTAS CONCESIVAS ORACIONES COMPLETIVAS SUBORDINADAS CIRCUNSTANCIALES DE INFINITIVO FINALES DE ὅςι (ὡπ) CONSECUTIVAS DE PARTICIPIO CAUSALES INTERROGATIVAS INDIRECTAS CONDICIONALES DE ὅπχπ CONCESIVAS DE μή o μή ξὑ DE RELATIVO

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo.

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. 14 Lección 2 2.1 El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. A diferencia del español que conoce sólo una forma para la segunda persona (ama tú, amad

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 219ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 2-5.

ΘΕΜΑ 219ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 2-5. ΘΕΜΑ 219ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 2-5. 2. Ποια είναι, κατά τον Θουκυδίδη, τα βασικά κίνητρα για τον πόλεμο; 3. α) ναυτικός, δημότης, μελλοντικός, εμπιστοσύνη, αποπομπή: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. 2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης

Διαβάστε περισσότερα

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ ὅσον μετ αὐτῶν ἐστιν ὁ

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ ὅσον μετ αὐτῶν ἐστιν ὁ AGE Unit 9 (Middle voice) BIBLICAL reading The synoptic versions of the parable of the cloth and wineskins. Κατὰ Μαθθαῖον 9.14-17 14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες, Διὰ τί ἡμεῖς καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (324 Α-C) Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2 UNIDAD 2 2.A. Declinar: 1) ὁ βίος 2) ἡ νῆσος ὁ βίος [ la vida ] ἡ νῆσος [ la isla ] SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL Nom. ὁ βίος οἱ βίοι Nom. ἡ νῆσος αἱ νῆσοι Voc. βίε βίοι Voc. νῆσε νῆσοι Acus. τὸν βίον

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 13 Demonstratives

Lesson 13 Demonstratives Lesson 13 Demonstratives 83. 84. τόδ ἐκεῖνο (This is what I said before) the nurse in Euripides Medea 98 recalls her earlier words Demonstratives are words that point out or call attention to particular

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα Conjugational Endings Review 1 INDICATIVE: Τheme-vowel ο/ε + personal endings (present, future, strong aorist) primary act. primary act. ω οµαι ον όµην ῶ οῦµαι ουν ούµην εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Αρχαία ελληνικά με αξιοποίηση της τέχνης. Αγάθη Γεωργιάδου Σχολ. Σύμβουλος

Διδάσκοντας Αρχαία ελληνικά με αξιοποίηση της τέχνης. Αγάθη Γεωργιάδου Σχολ. Σύμβουλος Διδάσκοντας Αρχαία ελληνικά με αξιοποίηση της τέχνης Αγάθη Γεωργιάδου Σχολ. Σύμβουλος Τρόποι αξιοποίησης της τέχνης Ευαισθητοποίηση Με πίνακες Μύθοι και πραγματικότητα Με ταινίες Βιωματική μάθηση Με θεατρικές

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) )

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) Por J. W. Roberts, Ph. D. Associate Professor of Bible Abilene Christian College The Extension Department Abilene Christian College

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) Λύνοντας τις παρακάτω ασκήσεις, θα μπορέσετε να ξαναθυμηθείτε τη γραμματική που μάθατε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να ανατρέχετε στο βιβλίο της γραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA.

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. TEMA 8: LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en silbante (-σ-), en vocal suave (ι, υ) y en diptonto (-ευ-). Adjetivos.

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα