Organic.Edunet Web portal

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Organic.Edunet Web portal"

Transcript

1 Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010

2 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί και µαθητές πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόµενο που θα υποστηρίζει την διδασκαλία θεµάτων σχετικών µε την Βιολογική Γεωργία και την Αγρο- Οικολογία Να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων σχετικών µε την Βιολογική Γεωργία και την Αγρό-Οικολογία υλοποίηση µιας πολύ-γλωσσική δικτυακής πύλη Organic.Edunet Web portal Εργαλεία οργάνωσης εκπαιδευτικού περιεχοµένου

3 οόροςσενάριο εµφανίζεται εντονότερα µε τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση Είναι µια ιστορία που εµπλέκει τους µαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ένα σενάριο προϋποθέτει την εισαγωγή µιας παιδαγωγικής προσέγγισης για τη σχεδίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. «σχέδιοδραστηριότητας», «σχέδιοµαθήµατος», «πλάνο µαθήµατος», «προτάσεις διδασκαλίας»

4 Τινοµίζετεότισυµβάλεισεένα καλόεκπαιδευτικόσενάριο;

5 4 βήµατα σχεδίασης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου Scenario Learning Design Content Share Περιγραφή σεναρίου και σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Περιγραφή σεναρίου Μετηβοήθειαενός προτύπου µαθησιακής σχεδίασης Οργάνωση και εύρεση περιεχοµένου Επαναχρησιµοποίηση σεναρίου σε διαφορετικά εκπ. περιβάλλοντα

6 4 βήµατα σχεδίασης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου 1 ο Βήµα. Ορισµόςσεναρίουδίνονταςτίτλο, περιγραφή, επίπεδο µάθησης, προηγούµενηγνώση, µαθησιακέςδραστηριότητες, παιδαγωγικέςστρατηγικές, εργαλεία, περιεχόµενο, τρόποι αξιολόγησης. 2 ο βήµα. Περιγραφήκαιπροσαρµογήσεναρίουστοπρότυπο µαθησιακήςσχεδίασης. 3 ο βήµα. Οργάνωση, εύρεσηκαιενίσχυσητωνεκπαιδευτικών σεναρίων µε ψηφιακό περιεχόµενο 4 ο βήµα. ιάθεσηεκπαιδευτικώνσεναρίωνστηνευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα για επαναχρησιµοποίηση των σεναρίων σε διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης και περιβάλλοντα.

7 Σενάριαπουµαςπρότειναν καθηγητές

8

9

10

11

12 Υποστηρικτικόεκπαιδευτικόυλικό

13 Ποιότητες εκπαιδευτικού σεναρίου Ι Συνιστά εκπαιδευτική καινοτοµία µε κάποια πρόσθετη παιδαγωγική αξία Κεντρίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια δασκάλων και µαθητών ιαφέρει από το παραδοσιακό πλάνο/ σχέδιο µαθήµατος, εκτός προκαθορισµένης γραµµική δοµής Αναδεικνύει κοινωνικόπερίγυρο, ρόλουςτωνσυµµετεχόντων, το πολιτισµικό πλαίσιο

14 Ποιότητες εκπαιδευτικού σεναρίου ΙΙ Κάνει αναφορές σε µαθησιακές δραστηριότητες έννοιες, ιδέες, ρόλους, παιχνίδια, τρόπουςχρήσης (ψηφιακών) εργαλείων, πηγών, περιεχοµένου κατά την εκπαιδευτική πράξη χωροχρονικές ρυθµίσεις του µαθησιακού περιβάλλοντος

15 Ποιότητες εκπαιδευτικού σεναρίου ΙΙΙ εν έχει την καθοδηγητική µορφή µίας οδηγίας Αφήνει στον εκπαιδευτικό σηµαντικό πεδίο περαιτέρω σχεδιασµού και τελικών αποφάσεων για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής του µαθήµατος ίνει έµφαση στις χρήσεις της τεχνολογίας µέσα σε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές συνθήκες, και όχι στις λειτουργικότητες της τεχνολογίας καθεαυτής

16 Από το εκπαιδευτικό σενάριο στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ιδακτέα Ύλη Εκπαιδευτικό σενάριο Πλαίσιο σχεδιασµού εκπαιδευτικών σεναρίων Πλαίσιο σχεδιασµού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

17 ιδακτέαύλη Subject discipline area Curriculum area Context / level of study Topic domain Pre-requisite skills / knowledge Pedagogical approach

18 Σενάριο Title Scenario Short description supporting the title Activity or list of activities

19 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Activity Tasks Learning activities Learning objectives/outcome(s) Tools/Resources Assessment strategy (Feedback and/or evidence) Time allocated

20 Activity tasks Simply describe the tasks Learning activity How do I fill these in? Learning objectiveso utcome Tools/ Resources Assessment strategy Time allocated These should be stated in terms of one of the four categories: knowledge (facts), understanding (concepts), skills and attitudes/values. Any physical/virtual tool (hardware, software) or resource (e.g. textbook) can be specified here. E-/M-learning resources in particular should be described in some detail. With an emphasis on formative assessment key activities should be selected. Assessment strategies might include peer-commentary, the use of e-portfolios, self generated success criteria, photographic records. The number of hours dedicated for the delivery of the activity. Reference to preparation time for the students may also be mentioned here.

21 Εκπαιδευτική ραστηριότητα Μια περίπτωση µελέτης σε έναν οργανικό κήπο Ενέργειες Μαθησιακοί Στόχοι Εργαλεία, Μέσα, Πηγές Στρατηγική Αξιολόγησης Χρόνος που διατίθεται Οι µαθητές θα σχεδιάσουν µια επίσκεψη σε έναν οργανικό κήπο. Θα πάρουν συνεντεύξεις από κηπουρούς και γεωπόνους καθώς και θα φωτογραφήσουν τα φυτά του κήπου. Όταν θα γυρίσουµε στο σχολειό όλη η πληροφορία θα αναλυθεί και συζητηθεί για περεταίρω συµπεράσµατα Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τα χαρακτηριστικά ενός οργανικού κήπου. Να πάρουν συνεντεύξεις από εξειδικευµένους ανθρώπους και να συλλέξουν φωτογραφίες και videos από τα φυτά του κήπου.. Μαγνητοφώνα, φωτογραφικές µηχανές, κάµερες blogs, σηµειωµατάρια Ξεκινήστε µια µελέτη περίπτωσης καταγράφοντας τις εντυπώσεις σας απότονβιολογικόκήποκαιαξιολογήστεταυπέρκαιτακατάενός βιολογικού και ενός συµβατικού κήπου. ηµοσιεύστε τις απόψεις σας στο blog του µαθήµατος Μια ολόκληρη συνεδρία για την επίσκεψη µελέτης και µια διπλή συνέδρια για περεταίρω συζήτηση και στοχασµό.

22 Παράδειγµαενόςαπλούσεναρίου Field Τίτλος What to put here ώστεένατίτλογιατο σενάριο (15 λέξεις) Example Μια επίσκεψη σε ένα βιολογικό ή βοτανικό κήπο Σύντοµη περιγραφή του σεναρίου Περιγραφή του σεναρίου µε απλά λόγια Οι µαθητές ενθαρρύνονται να πάρουν συνεντεύξειςαπόγεωπόνους, κηπουρούςκ.α. καθώς και φωτογραφίες και videos οργανικών προϊόντων. Όταν γυρίσουµε στο σχολειό όλες οι πληροφορίες θα αναλυθούν και συζητηθούν καταλήγοντας σετελικάσυµπεράσµατα. ραστηριότητες Ένα απλό σενάριο µπορεί να αποτελείται απόµιαµόνο δραστηριότητα Σε αυτή τη περίπτωση ο τίτλος της δραστηριότητας είναι παρόµοιος µε τον τίτλοτουσεναρίου. ραστηριότητα: Μια επίσκεψη σε έναν βιολογικό ή βοτανικό κήπο

23 Παράδειγµα ενός σύνθετου σεναρίου Field Τίτλος Σύντοµη περιγραφή του σεναρίου ραστηριότητες What to put here ώστεένατίτλογιατο σενάριο) Περιγραφή του σεναρίου µε λίγα λόγια Ένα σενάριο µπορεί να εµπεριέχει µια σειρά από µαθησιακές δραστηριότητες τα οποία µπορούν να παρουσιαστούν χωρίς ή µε κάποια προτεινόµενη σειρά Example ηµιουργία ενός Οργανικού Κήπου. Οιµαθητέςπουθασυµµετέχουνσεαυτήτη δραστηριότητα θα εµπλακούν σε διαδικασίες φύτευσης και συντήρησης οργανικών προϊόντων Επίσης οι µαθητές θα ερευνήσουν καθώς και θα πειραµατιστούν µε διαφορετικά ειδή οργανικών προϊόντων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα καλύψει θεµατικές ενότητες όπως τη ζωή των φυτών και τα χαρακτηριστικά τους, τη µελέτη του χώµατος και την διαδικασία κοµποστοποίιησης ραστηριότητες για το σενάριο ηµιουργία ενός Οργανικού Κήπου : ραστηριότητα 1: Προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων και διαµόρφωση των οµάδων εργασίας ραστηριότητα 2: Μελετώντας το χώµα στον κήπο ραστηριότητα 3 Μια επίσκεψη µελέτης σε ένα οργανικό κήπο ραστηριότητα 4: Καλλιέργεια σπόρων σε γλάστρες ραστηριότητα 5: Παράθεση απόψεων και υλικού στον ηλεκτρονικό κόµβο του µαθήµατος για περαιτέρω συζήτηση και συλλογισµό

24 Από το εκπαιδευτικό σενάριο στην εφαρµογή Εργαλεία

25 Handbook for Scenario Implementation at School Level

26 Σεοµάδα 3-4 Σκεφτείτε 1-2 εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ένα σενάριο Καταγράψτε την εκπαιδευτική δραστηριότητα στο φύλλο

27 Εκπαιδευτική δραστηριότητα Ενέργειες Μαθησιακοί στόχοι Εργαλεία, Μέσα, Πηγές Στρατηγική αξιολόγησης Χρόνος που διατίθεται

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΩΣ ΙΑ ΙΚΑ- ΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΩΣ ΙΑ ΙΚΑ- ΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΩΣ ΙΑ ΙΚΑ- ΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Αικατερίνη Μακρή kmakrh@ppp.uoa.gr Αριστείδης Αράπογλου aarap@ppp.uoa.gr Όλγα Φράγκου ofragou@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών»

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Τσιβάς Αρµόδιος 1, Ανδρεάδου Χαρά 2 1 άσκαλος, ρ. ιδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Β. Σιάφης 1, Δ. Μαγγανά 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ17, MSc Πληροφορικής siafisb@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Κοµνηνού. Ειρήνη Πατεράκη. Περίληψη (αγγλικά) ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training)

Ιωάννα Κοµνηνού. Ειρήνη Πατεράκη. Περίληψη (αγγλικά) ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training) «ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training). Από τον αρχικό σχεδιασµό µέχρι την τελική αξιολόγηση Μελέτη Περίπτωσης: Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning» 1 Ιωάννα Κοµνηνού Υπ. ιδ. Mphil,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο Α. Ευαγγέλου 1, Θ. Μπράτιτσης 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Τ. Θεοφανέλλης 1, Θ. Ναλμπάντη 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής της Περιφέρειας Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Νεοελληνική Γλώσσα: σενάριο διδασκαλίας µε αξιοποίηση του διαφηµιστικού λόγου

ΤΠΕ και Νεοελληνική Γλώσσα: σενάριο διδασκαλίας µε αξιοποίηση του διαφηµιστικού λόγου ΤΠΕ και Νεοελληνική Γλώσσα: σενάριο διδασκαλίας µε αξιοποίηση του διαφηµιστικού λόγου Δρ Ι. Αµπελάς Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης ambelas@sch.gr Περίληψη Η διδακτική πρόταση που

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT A B S T R A C T

ABSTRACT A B S T R A C T ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (m-learning) «ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τσιάτσος Θρασύβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» Κοσμάς Αθανασιάδης 1, Ιωάννης Σαλονικίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ρ Στέλλα Χατζηαχιλλέως, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας Εισαγωγή Οι εννοιολογικοί χάρτες συνιστούν διαγράµµατα που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Volume nº1 Νοέµβριος 2006

Volume nº1 Νοέµβριος 2006 Volume nº1 Νοέµβριος 2006 Κύριο Άρθρο Πρώτη δηµοσίευση της έκδοσης elearning Papers Pierre-Antoine Ullmo Άρθρα mgbl Μάθηση µέσω παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα: προοπτικές και χρήση σε θέµατα µάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Δ. Κάββουρα Διδάκτωρ Διδακτικής της Ιστορίας (407), Π.Τ.Ν. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες» 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Διαβάστε περισσότερα