Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/29-12-2014"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 21 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 203/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Περί έγκριση της Απογραφής καταργούμενων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ορχομενού την , σύμφωνα με την ΚΥΑ 74445/ του ΥΠΕΣ. Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,τον Πρόεδρο της Δ.Κ., τους Προέδρους των Τ.Κ. και τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑΕΛΕΝΗ 5. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6. ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν ) 9. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 10. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 13. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 16. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παρόντες επίσης ήταν: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ορχομενού Τάγκαλης Βασίλειος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα Κουτομάνος Αθανάσιος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Κοκκίνου Καραγιάννης Σπυρίδωνας, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Διονύσου Αλέξανδρος Βελέντζας, Η Πρόεδρος Τ.Κ. Λουτσίου Βασιλείου Γούση Λαμπρινή, Ο Πρόεδρος Τ.Κ Παύλου Ντουφεξής Ηρακλής, Ο Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πύργου Σταμούλης. Παρών στη συνεδρίαση και ο Δήμαρχος κ. Λουκάς Υπερήφανος. Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας για την τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης Η Αντιπρόεδρος κ. Καράλη Παρασκευή αναφέρθηκε στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Περί έγκριση της Απογραφής καταργούμενων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ορχομενού την , σύμφωνα με την ΚΥΑ 74445/ του ΥΠΕΣ» και η οποία στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Γεώργιο Κανέλλη, Λογιστή του Δήμου για την εισήγηση ( η οποία δόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους) του θέματος, θέτοντας υπόψη την αρίθμ. 276/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την αριθμ. πρωτ / έκθεση της απογραφής των καταργούμενων Νομικών προσώπων, που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής που αποτελείται

2 2 από τους:1. Ζυγούρη Γεώργιο Πρόεδρο, 2. Μπαρκώση Δημήτριο, 3.Τζαβάρα Γεώργιο, 4. Νίκα Δημήτριο, 5. Δούμα Χαρίκλεια. 6. Κανέλλης Γεώργιος, 7. Φορτάτου Κρυστάλλω, 8. Σταματάκη Λεμονιά Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Κανέλλης ανάγνωσε και ανέλυσε τα στοιχεία που αφορούν την απογραφή και έδωσε διευκρινήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα δημοτικών συμβούλων. Η Αντιπρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και έλαβαν υπόψη την παρ. 7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010, την αριθμ / (ΦΕΚ 2029/ τεύχος Β) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ., την αριθ. 6/2011 ΑΔΣ για σύσταση Επιτροπής Απογραφής, την αριθμ. 276/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,225,226,227 του Ν. 3852/2010, ύστερα από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την απογραφή καταργούμενων Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 276/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναφέρεται παρακάτω:

3 3 <Έκθεση Απογραφής των καταργούμενων Νομικών προσώπων την 1/7/2011» Η επιτροπή Απογραφής που συστήθηκε στον Δήμο Ορχομενού με την απόφαση 6/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων Δήμων Ορχομενού και Ακραιφνίας αφού έλαβε υπόψη: 1)Την απόφαση 30/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού περί κατάργησης των Νομικών Προσώπων αυτού, 2)Το ΦΕΚ 1033/Β όπου επικυρώνεται η κατάργηση των κάτωθι Νομικών προσώπων του Δήμου Ορχομενού: Α. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 3)Το γεγονός ότι έως την 30/6/2011 δεν είχε λάβει γνώση ο Δήμος την δημοσίευση στο εθνικό τυπογραφείο του ΦΕΚ Β 1033 περί κατάργησης των ανωτέρω νομικών και δεδομένου έως την 30/6/2011 τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα απασχολούσαν το προσωπικό τους κανονικά κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η λογιστική παραλαβή των οικονομικών δεδομένων των ανωτέρω νομικών πρόσωπων την 1/7/2011 ημέρα κατά την οποία η επιτροπή απογραφής του Δήμου έλαβε γνώση του ΦΕΚ κατάργησης αυτών προκειμένου να συνταθούν οι σχετικές καταστάσεις απογραφής. Εστί λοιπόν διενεργήθηκε από την επιτροπή απογραφής η απογραφή των κατώθι οικονομικών στοιχείων των καταργούμενων νομικών προσώπων:

4 4 1.ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ KTHΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ την 30/6/ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΑΚΡΗΣ /10/2005 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΑΚΡΗΣ /10/2005 ΓΡΑΦΕΙΑ-ΤΡΟΧ. ΣΥΡΤΑΡ. 14,00,00, ,01 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 14,00,00, ,01 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΑΚΡΗΣ /10/2005 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ SIGMA 14,00,00, ,01 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΑΚΡΗΣ /10/2005 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 14,00,00, ,01 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΑΚΡΗΣ /10/2005 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 14,00,00, ,01 ΤΣΑΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 28/7/2006 ΕΠΙΠΛΑ 14,00,00, ,01 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΡΕΖΑ ΕΠΕ /10/2009 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ 14,00,00, ,17 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ANACO /12/2009 ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 14,00,00, ,10 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ 2 7/3/2010 ΚΟΡΝΙΖΕΣ 14,00,00, ,50 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΔΑΣ 39 7/5/2010 ΤΡΕΙΛΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 14,00,00, ,66

5 5 ΚΩΝ. ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝ. 39 7/5/2010 ΡΑΦΙΕΡΑ 14,00,00, ,34 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ 322 7/5/2010 ΠΕΡΣΙΔΕΣ 14,00,00, ,15 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜ /6/2010 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜ /6/2010 ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝ. 41 7/7/2010 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜ /9/2010 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜ /9/2010 ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 14,00,00, ,83 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 14,00,00, ,33 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 14,00,00, ,80 ΠΑΓΚΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 14,00,00, ,83 ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 14,00,00, ,42 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 828 6/10/2010 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 14,00,00, , ,06 ΚΙΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /12/2008 TV PANASONIC 42 14,01,00, ,00 ΚΙΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /12/2008 ΒΑΣΗ TV 14,01,00, ,00 ΚΙΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /12/2008 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ IC AUDIO 14,01,00, ,00

6 6 ΚΙΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /12/2008 DVD PHILIPS 14,01,00, ,50 ΚΙΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /12/2008 ΚΟΡΝΑ 80W 14,01,00, ,00 TSAMBAS 97 11/11/2008 ΑΝΤΛΙΑ MVI 14,01,00, ,38 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΥ /11/2005 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ BTU 14,01,01,0000 0, ,89 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MICRODATA ΕΠΕ 422 7/5/2010 SERVER HP ML 110G5 14,03,00,0000, 899,35 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MICRODATA ΕΠΕ 422 7/5/2010 LG ΟΘΟΝΗ Η/Υ 14,03,01,0000 0,01 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MICRODATA ΕΠΕ 422 7/5/2010 EKTYΠΩΤΗΣ SAMSUNG 14,03,02,0000 0,01 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MICRODATA ΕΠΕ 422 7/5/2010 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 14,03,05,0000 0,01 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MICRODATA ΕΠΕ 422 7/5/2010 UPS 14,03,05,0000 0,01 0,02 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MICRODATA ΕΠΕ 422 7/5/2010 FAX CANON 14,08,02,0000 0,01 MICRODATA ΕΠΕ /10/2007 FAX CANON 14,08,02,0000 0,01

7 7 0,02 ΚΙΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 42 5/6/2006 Χ-TREME STORES AE /6/2006 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ HOKKAIDO 14,09,00,0000, 0,01 ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 14,09,00,0000, 60,09 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /7/2006 ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 14,09,00,0000, 178,41 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /7/2006 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /7/2006 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /7/2006 ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΒΟΛΕΥ 14,09,00,0000, 0,01 ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 14,09,00,0000, 0,01 ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 14,09,00,0000, 300,36 ΚΙΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 71 3/10/2006 ENIΣΧΥΤΗΣ ΗΧΕΙΑ(3) ΚΑΛΩΔΙΑ 14,09,00, ,53 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /10/2006 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ 50 2/11/2006 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ /3/2007 ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 14,09,00, ,52 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 14,09,00, ,56 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 14,09,00,0000, 1.024,89 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 53 22/11/2007 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 14,09,00, ,65

8 8 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 58 31/12/2007 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 14,09,00, ,20 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 59 31/12/2007 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 14,09,00, ,00 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 85 2/2/2009 ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 14,09,00,0000, 904,17 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32 17/7/2009 ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 14,09,00,0000, 863,33 ΚΙΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /8/2009 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ IC AUDIO 14,09,00,0000, 1.013,34 ΚΙΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /8/2009 ΚΟΡΝΑ 80W 14,09,00,0000, 570,00 PRO ACTION Ε.Ε /9/2009 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ BREMSHEY 14,09,00,0000, 833,33 PRO ACTION Ε.Ε /9/2009 ΜΑΓΝ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 14,09,00,0000, 233,24 PRO ACTION Ε.Ε /9/2009 ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜ. ΚΑΘΙΣΜΑΤ 14,09,00,0000, 166,60 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34 25/11/2009 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΠΕΡ. 14,09,00,0000, 2.733,33 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Π. & Δ. ΤΟΓΚΑΣ ΟΕ /11/2009 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Π. & Δ. ΤΟΓΚΑΣ ΟΕ /4/2010 ΣΤΟΛΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 14,09,00, ,00 ΣΤΟΛΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 14,09,00, ,08 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ 11 18/5/2010 ΠΟΔΗΛΑΤΑ 14,09,00,0000, 626,66

9 9 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11 18/5/2010 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15 26/7/2010 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ SCOUT 14,09,00, ,33 ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΟ 14,09,00,0000, 9.782,85 Π. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΟΕ 35 26/8/2010 ΤΑΡΤΑΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 14,09,00, ,00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 521 8/10/2010 ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 120Λ 14,09,00, , ,71 ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ,07 16.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ /5/2010 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΒΕΚΤ 16,17,00, ,37 ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ /5/2010 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΒΕΚΤ 16,17,00, ,75

10 10 ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,19 2.ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΜΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: Νομικό πρόσωπο Μετρητά 38,00,00,0000 Διαθέσιμα σε όψεως 38,03,00,0004 Σύνολο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 11, , ,04 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 59, , ,88 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 9,81 143,61 153,42 ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 19,60 175,17 194,77 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 10, , ,16 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 0, , ,35 110, , ,62

11 11 3.ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ που συγχωνεύτηκαν στον Δήμο Ορχομενού την 1/7/11 ΚΑΕ σε Γενική Λογιστική :30,10,00,1001 Νομικό πρόσωπο ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΦΜ: /4/2011 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ , ,00

12 12 4.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ στις (Ν.Π.Δ.Δ) Είδος-Αριθμός Περιγραφή έργου ΚΑΕ Ημερομηνία Παραστατικού Επωνυμία Προμηθευτή ή δαπάνης Προυπ/μού Ποσό 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΙΧΑΛΟΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΠΗ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ,00 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΙΧΑΛΟΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΠΗ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ , ,00 22/11/ ΤΙΜ ΠΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ,00 30/9/ Α.Π.Υ. ΜΑΝΤΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,00 30/10/ Α.Π.Υ. ΜΑΝΤΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,00 30/11/ Α.Π.Υ. ΜΑΝΤΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ,00 30/12/ Α.Π.Υ, ΜΑΝΤΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ,00 31/12/ ΤΙΜ Π.Α. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠ ΠΕΤΡΟΣ 31/12/ ΤΙΜ Π.Α ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ,00

13 13 30/7/ Α.Π.Υ. ΜΑΝΤΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/12/ Α.Π.Υ ΜΑΝΤΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/6/ Α.Π.Υ. ΜΑΝΤΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/12/ Α.Π.Υ. ΜΑΝΤΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ,40 ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ ,08 ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ,08 31/12/ Α.Π.Υ. ΜΑΝΤΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ δτκ ,66 26/4/ Α.Π.Υ. ΜΑΝΤΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,00 31/7/2010 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ,00 31/8/2010 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,00 30/9/2010 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,00 31/10/2010 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,00 8/11/2010 ΤΙΜ ΠΟΥ 8 ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΙΑΛΙΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ,50

14 14 30/11/2010 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΟΕΜΒΡΙΟΣ ,00 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,00 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΜΠΑΦΑΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΦΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΌ 1/7/10 ΕΩΣ 31/12/ ,00 1/3/2011 Α /3/2011 Α /3/2011 Α Ο.Τ.Ε.ΑΕ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ,00 Ο.Τ.Ε.ΑΕ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ (ΚΑΠΗ) ,00 Ο.Τ.Ε.ΑΕ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ (ΚΑΠΗ) ,00 1/5/2011 Α Ο.Τ.Ε.ΑΕ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ) ,00 1/5/2011 Α Ο.Τ.Ε.ΑΕ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) ,00 01/05/2011 ΤΠΡΟΜ Α Ο.Τ.Ε.ΑΕ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΛΟΓ ΤΗΛ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ,50 01/05/2011 ΛΟΓ Α Ο.Τ.Ε.ΑΕ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΛΟΓ ΤΗΛ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ,50 01/05/2011 ΤΠΡΟΜ Α Ο.Τ.Ε.ΑΕ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΛΟΓ ΤΗΛ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ,50 30/6/2011 κατάσταση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΕΥΜΟΡΦΙΑ Ενοίκια ακινήτου απο1/1/2011 έως ,00

15 15 ΣΩΤΗΡΧΟΥ 30/6/2011 6μηνες* /06/2011 ΤΠΡΟΜ 571 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΝΑΣ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ,ΑΠΔ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,00 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ ΚΑΤΑΣΤ ΕΝΟΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΦΑ & ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΜΠΑΦΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ , ,22 16/9/ /9/ /9/ /9/ /5/ /5/ /5/ ΛΑΖΟΣ-ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ ΛΑΖΟΣ-ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ ΛΑΖΟΣ-ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ ΜΟΙΡΑΝΑΙΟΣ ΔΗΜ. ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ''ΧΑΡΙΤΙΣΙΑ 2002'' ,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ,ΔΙΠΤΥΧΩΝ,ΑΦΙΣΣΩΝ ΧΑΡΙΤΙΣΙΑ ,32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΤΩΝ ΑΦΙΣΣΩΝ ΓΙΑ ΒΕΓΓΕΡΑ'' ,96 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΝΑΤΣΑΣ ΓΚΡΙ '' ΧΑΡΙΤΙΣΙΑ'' ,42 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ ,20

16 16 13/10/ /10/ ΑΦΟΙ ΝΑΚΑ Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΝΑΚΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜ. ΣΤΟΛΩΝ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ ,80 ΠΡΟΜ. ΣΤΟΛΩΝ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ ,00 14/4/ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ Γ. ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,81 19/4/ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜ. ΑΦΙΣΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ,80 29/7/ /10/2010 Α-42 ΠΕ.ΚΑ.ΣΟ. Α.Ε. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ''ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ'' ,60 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΠΗ ,00 16/03/2011 ΤΠΡΟΜ 193 ΣΤΑΥΡΟΣ Λ ΜΟΥΣΑΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,42 05/05/2011 ΤΠΡΟΜ 210 ΣΤΑΥΡΟΣ Λ ΜΟΥΣΑΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,38 24/05/2011 ΤΠΡΟΜ 219 ΣΤΑΥΡΟΣ Λ ΜΟΥΣΑΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,85 26/05/2011 ΤΠΡΟΜ 222 ΣΤΑΥΡΟΣ Λ ΜΟΥΣΑΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,57 01/06/2011 ΤΠΡΟΜ 226 ΣΤΑΥΡΟΣ Λ ΜΟΥΣΑΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,64 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ ΜΟΣΧΟΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΔΠΠ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,49

17 17 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 242 ΣΤΑΥΡΟΣ Λ ΜΟΥΣΑΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,11 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 241 ΣΤΑΥΡΟΣ Λ ΜΟΥΣΑΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) , ,36 22/11/ ΤΙΜ Π.Α. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠ ΠΕΤΡΟΣ ΥΛΙΚΑ -ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ,71 2/11/2010 ΤΔΑ 336 ΕΥΜΟΡΦΙΑ Κ ΠΕΡΡΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ,79 12/11/2010 ΤΔΑ337 ΕΥΜΟΡΦΙΑ Κ ΠΕΡΡΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ,10 17/11/2010 ΤΔΑ 338 ΕΥΜΟΡΦΙΑ Κ ΠΕΡΡΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ,95 14/01/2011 ΤΠΡΟΜ Α10 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,00 24/01/2011 ΤΠΡΟΜ Α18 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,00 09/02/2011 ΤΠΡΟΜ Α25 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,00 11/03/2011 ΤΠΡΟΜ Α39 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,00 06/05/2011 ΤΠΡΟΜ 47 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Ι ΕΥΘΥΜΙΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,31 23/05/2011 ΤΠΡΟΜ 48 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Ι ΕΥΘΥΜΙΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,48 26/05/2011 ΤΠΡΟΜ 50 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Ι ΕΥΘΥΜΙΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,76 10/06/2011 ΤΙΜ 64 ΧΡΗΣΤΟΣ Δ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,80 15/06/2011 ΤΙΜ 14 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι ΓΚΑΓΚΑΡΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟΥ ,70

18 18 15/06/2011 ΤΠΡΟΜ 9 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι ΓΚΑΓΚΑΡΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟΥ ,70 15/06/2011 ΤΙΜ 13 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι ΓΚΑΓΚΑΡΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟΥ ,75 15/06/2011 ΤΠΡΟΜ 11 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι ΓΚΑΓΚΑΡΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟΥ ,70 15/06/2011 ΤΠΡΟΜ 8 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι ΓΚΑΓΚΑΡΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟΥ ,40 15/06/2011 ΤΠΡΟΜ 12 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι ΓΚΑΓΚΑΡΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟΥ ,30 15/06/2011 ΤΠΡΟΜ 10 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι ΓΚΑΓΚΑΡΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟΥ ,20 18/06/2011 ΤΠΡΟΜ 13 ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,20 23/06/2011 ΤΠΡΟΜ 2 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Ι ΕΥΘΥΜΙΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,69 23/06/2011 ΤΠΡΟΜ 3 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Ι ΕΥΘΥΜΙΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,62 29/06/2011 ΤΠΡΟΜ 41 ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚ ΤΣΙΝΑ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,06 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 194 MICRO DATA ΕΠΕ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,08 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 634 ΖΑΝΝΙΑΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,65 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 30 ΙΩΑΝΝΑ Γ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,62 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 29 ΙΩΑΝΝΑ Γ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,23 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 28 ΙΩΑΝΝΑ Γ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,53 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 27 ΙΩΑΝΝΑ Γ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΠΔΔ) ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,10

19 19 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ ΜΟΣΧΟΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΔΠΠ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,06 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ ΜΟΣΧΟΣ(ΟΦΕΙΛΗ ΝΔΠΠ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,28 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 5 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Ι ΕΥΘΥΜΙΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ,36 30/06/2011 ΤΠΡΟΜ 4 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Ι ΕΥΘΥΜΙΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) , , , ,84

20 20 Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω συνέταξε η επιτροπή απογραφής : Τον ισολογισμό κλεισίματος την 1/7/2011 των καταργουμένων νομικών προσώπων του Δημου και την ένταξη των ανωτέρω οικονομικών δεδομένων στα οικονομικά στοιχεία του νέου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ με ΑΦΜ : με τα εξής συνοπτικά δεδομένα :

21 21 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΗΝ 1/7/11 για ενσωμάτωση αυτών στα λογιστικά βιβλία του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΤΗ ΑΞΙΑ 30/6/11 ΠΟΣΑ ΚΑΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΑ 14,00,00,0000 Γραφεία ,81 14,01,00,0000 Ηλεκτρικές συσκευές 6.451, , ,06 40,10,01, , , Σχηματισμός Εισφερόμενου κεφαλαίου απο καταργούμενα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ,97 Προμηθευτές εσωτερικού (απο καταργούμενα ΝΠΔΔ) ,84 14,03,00,0000 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 1.383,61 484,26 899,35 14,03,01,0000 Οθόνες 145,20 145,19 0, ,07 14,03,02,0000 Printers 108,90 108,89 0,01

22 22 14,03,05,0000 Λοιπά είδη Η/Υ 181,50 181,48 0,02 14,08,02,0000 FAX-TELEX 197,64 197,62 0,02 14,09,00,0000 Λοιπός εξοπλισμός , , ,71 16,17,00,0000 Λογισμικά προγράμματα H/Y 3.932, , , ,12 38,00,00,0000 Ταμείο 110,99 38,00,00, ,10,00,1001 Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός 441/ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ,63 Απαίτηση καταργουμένου ΝΠ.<Δημοπτικος Παιδικός Σταθμός> απο Δήμο Ορχομενού , , ,81

23 23 Έτσι λοιπόν παραδίδεται στον Δήμαρχο Ορχομενού ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΛΟΥΚΑ και στον πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου τον : Ισολογισμός έναρξης την 1/7/2011,και την απογραφή της περιουσίας έναρξης την 1/7/2011 των καταργούμενων νομικών πρόσωπων του Δήμου Ορχομενού για την ενσωμάτωση -καταχώρηση της απογραφής έναρξης στα βιβλία του νέου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΦΜ: για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης για την έγκριση αυτής ως εξής: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΗΝ 1/7/11 για ενσωμάτωση αυτών στα λογιστικά βιβλία του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚ Ο ΚΑΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕ ΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΤΗ ΑΞΙΑ 30/6/11 ΠΟΣΑ ΚΑΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΑ 14,00,00,0000 Γραφεία , , ,06 14,01,00,0000 Ηλεκτρικές συσκευές 6.451, , ,89 40,10,01, Σχηματισμός Εισφερόμενου κεφαλαίου απο καταργούμενα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ,97 Προμηθευτές εσωτερικου(απο καταργούμενα ΝΠΔΔ) ,84 14,03,00,0000 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 1.383,61 484,26 899,35

24 24 14,03,01,0000 Οθόνες 145,20 145,19 0, ,07 14,03,02,0000 Printers 108,90 108,89 0,01 14,03,05,0000 Λοιπά είδη Η/Υ 181,50 181,48 0,02 14,08,02,0000 FAX-TELEX 197,64 197,62 0,02 14,09,00,0000 Λοιπός εξοπλισμός , , ,71 16,17,00,0000 Λογισμικά προγράμματα H/Y 3.932, , , ,12 38,00,00,0000 Ταμείο 110,99 Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός 441/ ,00,00,0004 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ,63 30,10,00,1001 Απαίτηση καταργουμένου ΝΠ.<Δημοπτικος Παιδικός Σταθμός> απο ,00

25 25 Δήμο Ορχομενού , ,81 Η Επιτροπή Απογραφής Τακτικά Μέλη 1.Ζυγούρης Γεώργιος-Πρόεδρος, 2.Μπαρκώσης Δημήτριος, 3.Τζαβάρας Γεώργιος,4.Νίκας Δημήτριος, 5.Δούμα Χαρούλα, 6.Κανέλλης Γεώργιος 7.Φορτάτου Κρυστάλλω, 8.Σταματάκη Λεμονιά.

26 26 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 203/2014 Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως : ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ορχομενός Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6518 /19-5-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 84/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 795/4.2.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2338/3.4.2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

503.343,70 2.345.386,59

503.343,70 2.345.386,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα