Sunday of Forgiveness Cheesefare Sunday February 22, 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sunday of Forgiveness Cheesefare Sunday February 22, 2015"

Transcript

1 Sunday of Forgiveness Cheesefare Sunday February 22, 2015 Sunday of Forgiveness (Sunday of Cheesefare) On which we call to mind the expulsion from Paradise of Adam, the firstcreated man. The commemoration of the finding of the relics of the Holy Martyrs of Eugenion. Our Venerable Fathers Thalassios and Baradatos. Κυριακή τῆς Τυρίνης Tone:4 Eothinon:4 Ἐν ᾗ µνείαν ποιούµεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάµ. Μνήµη τῆς εὑρέσεως τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου. Τῶν ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Θαλασσίου καί Βαραδάτου. Ἦχος δ Ἑωθινόν Δ February 22, 2015 Let us cast off works of darkness, for, as the Psalmist, David the King, wrote, They have all fallen away; they are all alike depraved; there is none that does good, no, not one. (Psalm 52:3) In like manner, the Apostle Paul wrote, But understand this, that in the last days there will come times of stress. For men will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, inhuman, implacable, slanderers, profligates, fierce, haters of good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding the form of religion but denying the power of it. Avoid such people. (2 Timothy 3:1-5) Who of us has never had a part in the aforementioned evils? Is this Apostolic prophecy not fulfilled in us? Woe therefore to us, for we know better and have thus come upon the extreme of evil! Are we not all gluttonous? Are we not all lovers of pleasure? Are we not all mad for, and lovers of, material things? Are we not all savages? Are we not all nurturers of wrath? Are we not all bearers of malice? Are we not all traitors of every virtue? Are we not all revilers? Are we not all fond of scoffing? Are we not all hasty and rash? Do we not all hurt and hate our brothers? Are we not all puffed up? Are we not all haughty? Are we not all proud? Are we not all vainglorious? Are we not all hypocrites? Are we not all deceitful? Are we not all jealous? Are we not all unruly? Are we not all listless? Are we not all fickle? Are we not all slothful? Are we not all neglectful of the Savior s commandments? Are we not all full of evil? Instead of God s temple have we not become the temple of idols? Instead of dwellings of the Holy Spirit are we not dwellings of evil spirits? It is all true; we are all sinners. We have great need to seek forgiveness from God and from our brother; and we also have great need to give forgiveness to our brother who, after all, is no better and no worse than we are! And let no one be upset at hearing these truths, for it was Jesus Christ Himself Who said, Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear My word. You are of your father the devil, and your will is to do your father s desires. (John 8:43-44) Saint Maximos the Confessor, On the Ascetic Life 1

2 Liturgical Materials for Saturday Evening and Sunday Morning Copyright 2014 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All rights reserved. These materials remain the property of the Greek Orthodox Metropolis of Denver, 4550 East Alameda Avenue, Denver, CO 80246; phone: The proper materials contained herein are published solely and exclusively for use by the priests and the chanters in the parishes of the Greek Orthodox Metropolis of Denver. They may be copied and/or reproduced only by the clergy of the Metropolis of Denver, and they may be used solely during the liturgical services celebrated in their own parish. They may not otherwise be copied, reprinted, reproduced, distributed, forwarded, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means electronic, mechanical, recording, or any other. None of these materials may be used for sale or profit, or in any monetary transaction whatsoever. Disclaimer The Greek text and English translations herein are for the purposes of worship only in the parishes of the Greek Orthodox Metropolis of Denver. The rubrics and order of services are those specified by His Eminence Metropolitan Isaiah to be used in each of the parishes of the Metropolis. The promulgation of these materials does not represent a commitment by the Metropolis of Denver or by His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver to their accuracy. The English translations have not been fully verified, but they are allowed for use by Metropolitan Isaiah in the parishes of the Metropolis of Denver. Please submit all corrections, typographical and linguistic, to the Metropolis of Denver. Acknowledgements The English text was compiled from various sources published for public use. These include Learn to Chant (http://www.goarch.org/chapel/chant/), by the Greek Orthodox Archdiocese of America. The text was produced using Microsoft Word for Mac 2011 version , and the embedded font in the Greek/English texts is Times New Roman. Web Site This document, and other provisional liturgical materials prepared exclusively for use by the clergy of the Greek Orthodox Metropolis of Denver, can be accessed at: 2

3 At Great Vespers The Proemial Psalm. Great Litany. At the Kyrie Ekekraksa Resurrection Stichera 3 Εἰς τὸν Μεγἀλον Ἐσπερινόν Ὁ Προιµιακός. Εἰρηνικά. Εἰς τὸ «Κύριε, Ἐκέκραξα» Στιχηρὰ Ἀναστάσιµα Tone 4 Ἦχος δ Stichos 1 Στίχος α Bring my soul out of prison that I may confess Your name, O Lord. We untiringly venerate Your life-giving Cross, O Christ God, and we glorify Your third-day resurrection; by these You, O Almighty One, renewed the corrupted nature of mankind and made clear to us the ascension into heaven, for You alone are good and love mankind. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν µου, τοῦ ἐξοµολογήσασθαι τῷ ὀνόµατί σου. Τὸν ζωοποιόν σου Σταυρόν, ἀπαύστως προσκυνοῦντες Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν τριήµερόν σου Ἀνάστασιν δοξάζοµεν δι αὐτῆς γὰρ ἀνεκαίνισας, τὴν καταφθαρεῖσαν τῶν ἀνθρώπων φύσιν Παντοδύναµε, καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον, καθυπέδειξας ἡµῖν, ὡς µόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. Stichos 2 Στίχος β The righteous shall wait patiently for me until You reward me. You loosed the punishment caused by the tree of sin, O Savior, when You were willingly nailed to the Cross; and You broke the bonds of death, O mighty one, when You descended into Hades. Wherefore we venerate Your resurrection from the dead, crying out with joy: Glory to You, O all-powerful Lord. Ἐµὲ ὑποµενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὐ ἀνταποδῷς µοι. Τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς, τὸ ἐπιτίµιον ἔλυσας Σωτήρ, τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ ἑκουσίως προσηλωθείς, καὶ εἰς ᾍδου κατελθὼν Δυνατέ, τοῦ θανάτου τὰ δεσµά, ὡς Θεός, διέρρηξας διὸ προσκυνοῦµεν την ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν, ἐν ἀγαλλιάσει βοῶντες Παντοδύναµε Κύριε δόξα σοι. Stichos 3 Στίχος γ Out of the depths I have cried to You, O Lord; O Lord, hear my voice. By Your death You demolished the gates of Hades, O Lord, and dissolved the reign of death; You freed the human race from corruption, granting life and incorruptibility to the world, and great mercy. Anatolian Stichera Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εἰσάκουσον τῆς φωνῆς µου. Πύλας ᾍδου συνέτριψας Κύριε, καὶ τῷ σῷ θανάτῳ, τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον ἔλυσας, γένος δὲ τὸ ἀνθρώπινον, ἐκ φθορᾶς ἠλευθέρωσας, ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν τῷ κόσµῳ δωρησάµενος, καὶ τὸ µέγα ἔλεος. Στιχηρὰ Ἀνατολικὰ Stichos 4 Στίχος δ Let Your ears be attentive to the voice of my supplication. Come, O peoples, let us praise the third-day resurrection of the Savior, through which we were delivered from the unbreakable bonds of Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς µου. Δεῦτε ἀνυµνήσωµεν λαοί, τὴν τοῦ Σωτῆρος τριήµερον Ἔγερσιν, δι ἧς ἐλυτρώθηµεν τῶν τοῦ ᾍδου ἀλύτων δεσµῶν, καὶ ἀφθαρσίαν καὶ

4 Hades, and by which we have received life and incorruption, crying out: O You Who were crucified, buried, and resurrected, save us by Your resurrection, O You Who love mankind. 4 ζωήν, πάντες ἐλάβοµεν κράζοντες ὁ σταυρωθείς, καὶ ταφείς, καὶ ἀναστάς, σῶσον ἡµᾶς τῇ Ἀναστάσει σου, µόνε Φιλάνθρωπε. Stichos 5 Στίχος ε If You should mark iniquities, Lord, O Lord, who shall stand? For with You there is forgiveness. Angels and mankind praise Your third-day resurrection, O Savior, through which the ends of the universe are enlightened, and by which You have redeemed us from bondage to the enemy who cry out: Giver of life, almighty Savior, save us by Your resurrection, O You Who alone love mankind. Stichos 6 For Your name s sake I have patiently waited for You, O Lord; my soul has waited patiently for Your word, my soul has hoped in the Lord. You demolished the bronze gates and shattered the bars, O Christ God, thereby raising up the human race. Wherefore we shout in unison: Glory to You, O Lord, Who rose from the dead. Prosomoia Stichera from the Triodion Tone Plagal 2 Having laid up all their hope Ἐὰν ἀνοµίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασµός ἐστιν. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι Σωτήρ, τὴν σὴν ὑµνοῦσι τριήµερον Ἔγερσιν, δι ἧς κατηυγάσθη τῆς οἰκουµένης τὰ πέρατα, καὶ δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, πάντες ἐλυτρώθηµεν κράζοντες Ζωοποιὲ παντοδύναµε Σωτήρ, σῶσον ἡµᾶς τῇ Ἀναστάσει σου, µόνε Φιλάνθρωπε. Στίχος στ Ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου ὑπέµεινά σε, Κύριε ὑπέµεινεν ἡ ψυχή µου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή µου ἐπὶ τὸν Κύριον. Πύλας χαλκᾶς συνέτριψας, καὶ µοχλοὺς συνέθλασας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ γένος ἀνθρώπων πεπτωκὸς ἀνέστησας διὰ τοῦτο συµφώνως βοῶµεν, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Τριῳδίου Ἦχος πλ. β' Ὅλην ἀποθέµενοι Stichos 7 Στίχος ζ From the morning watch until night, from the morning watch let Israel hope in the Lord. The Lord my Creator took me as dust from the earth and formed me into a living creature, breathing into me the breath of life and giving me a soul. He honored me, setting me as a ruler upon earth over all things visible, and making me a companion of the angels. Bur Satan, the deceiver, using the serpent as his instrument, enticed me by food; he parted me from the glory of God, and gave me over to the earth and to the lowest depths of death. But, as You are the Master and the compassionate One, call me back again. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας µέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. Ὁ πλάστης µου Κύριος, χοῦν ἐκ τῆς γῆς προσλαβών µε, ζωηρῷ φυσήµατι, ψυχώσας ἐζώωσε καὶ ἐτίµησεν, ἐπὶ γῆς ἄρχοντα, ὁρατῶν ἁπάντων, καὶ Ἀγγέλοις ὁµοδίαιτον. Σατὰν δ ὁ δόλιος, ὀργάνῳ τῷ ὄφει χρησάµενος, ἐν βρώσει ἐδελέασε, καὶ Θεοῦ τῆς δόξης ἐχώρισε, καὶ τῷ κατωτάτῳ, θανάτῳ παραδέδωκεν εἰς γῆν. Ἀλλ' ὡς Δεσπότης καὶ εὔσπλαγχνος, πάλιν ἀνακάλεσαι.

5 Stichos 8 Στίχος η For with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption; and He shall redeem Israel out of all his iniquities. In my wretchedness I have cast off the robe woven by God, disobeying Your divine command, O Lord, at the counsel of the enemy; now I am clothed in fig leaves and in garments made of skin. I am condemned to eat the bread of toil in the sweat of my brow, and the earth has been cursed so that it bears thorns and thistles for me. But, You Who in the last times was made flesh of a Virgin, call me back again and bring me to Paradise. 5 Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ αὐτῷ λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ. Στολὴν θεοΰφαντον, ἀπεξεδύθην ὁ τάλας, σοῦ τὸ θεῖον πρόσταγµα, παρακούσας Κύριε, συµβουλίᾳ ἐχθροῦ καὶ συκῆς φύλλα δέ, καί τοὺς δερµατίνους, νῦν χιτῶνας περιβέβληµαι ἱδρῶτι κέκριµαι ἄρτον µοχθηρὸν κατεσθίειν γάρ, ἀκάνθας καὶ τριβόλους δέ, φέρειν µοι ἡ γῆ κεκατήραται. Ἀλλ' ὁ ἐν ὑστέροις, τοῖς χρόνοις ἐκ Παρθένου σαρκωθείς, ἀνακαλέσας εἰσάγαγε, πάλιν εἰς Παράδεισον. Stichos 9 Στίχος θ Praise the Lord, all you nations, praise Him, all you peoples. O precious Paradise, unsurpassed in beauty, tabernacle built by God, unending gladness and delight, glory of the righteous, joy of the prophets, and dwelling place of the saints: with the sound of leaves, pray to the Maker of all. May He open unto me the gates which I closed by my transgression, and may He count me worthy to partake of the Tree of Life and of the joy which was mine when I dwelt in you before. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. Παράδεισε πάντιµε, τὸ ὡραιότατον κάλλος, θεόκτιστον σκήνωµα, εὐφροσύνη ἄληκτε, καὶ ἀπόλαυσις, δόξα τῶν Δικαίων, Προφητῶν τερπνότης, καὶ Ἁγίων οἰκητήριον, ἤχῳ τῶν φύλλων σου, Πλάστην τὸν τῶν ὅλων ἱκέτευε, τὰς πύλας ὑπανοῖξαί µοι, ἃς τῇ παραβάσει ἀπέκλεισα καὶ ἀξιωθῆναι, τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς µεταλαβεῖν, καὶ τῆς χαρᾶς, ἧς τὸ πρότερον, ἐν σοὶ κατετρύφησα. Stichos 10 Στίχος ι For He has made His mercy to prevail over us, and the truth of the Lord abides to the ages. Adam was banished from Paradise through disobedience, and was cast out from delight, beguiled by the words of a woman. He sat naked outside the garden, lamenting, "Woe is me!" Therefore let us all make haste to accept the season of the Fast, and hearken to the teaching of the Gospel, that we may gain the mercy of Christ, and once more receive a dwelling-place in Paradise. Idiomelon from the Triodion Tone Plagal 2 Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ ἡµᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου µένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ἀδὰµ ἐξωστράκισται, παρακοῇ Παραδείσου, καὶ τρυφῆς ἐκβέβληται, γυναικὸς τοῖς ῥήµασιν ἀπατώµενος, καὶ γυµνὸς κάθηται, τοῦ χωρίου οἴµοι! ἐναντίον ὀδυρόµενος. Διὸ σπουδάσωµεν, πάντες τὸν καιρὸν ὑποδέξασθαι, νηστείας ὑπακούοντες, εὐαγγελικῶν παραδόσεων, ἵνα διὰ τούτων, εὐάρεστοι γενόµενοι Χριστῷ, τοῦ Παραδείσου τὴν οἴκησιν, πάλιν ἀπολάβωµεν. Ἰδιόµελον Ἦχος πλ. β' Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι.

6 Adam sat before Paradise, and lamenting his nakedness, he wept, "Woe is me! By evil deceit I was persuaded and led astray, and now I am in exile from glory. Woe is me! In my simplicity I was stripped naked, and now I am in want. O Paradise, no more shall I take pleasure in your joy; no more shall I look upon the Lord my God and Maker, for I shall return to the earth from which I was taken. O merciful and compassionate One, I cry aloud to You: "I am fallen, have mercy upon me!" The First Theotokion of the Tone 6 Ἐκάθισεν Ἀδάµ, ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου, καὶ τὴν ἰδίαν γύµνωσιν θρηνῶν ὠδύρετο. Οἴµοι, τὸν ἀπάτῃ πονηρᾷ πεισθέντα καὶ κλαπέντα, καὶ δόξης µακρυνθέντα! οἴµοι, τὸν ἁπλότητι γυµνόν, νῦν δὲ ἠπορηµένον! Ἀλλ' ὦ Παράδεισε, τρυφῆς ἀπολαύσω, οὐκέτι ὄψοµαι οὐκέτι σου τῆς τὸν Κύριον καὶ Θεόν µου καὶ Πλάστην εἰς γῆν γάρ ἀπελεύσοµαι, ἐξ ἧς καὶ προσελήφθην. Ἐλεῆµον Οἰκτίρµον βοῶ σοι Ἐλέησόν µε τὸν παραπεσόντα. Τό α Θεοτοκίον τοῦ ἤχου Tone 4 Ἦχος δ Now and ever, and to the ages of ages. Amen. The prophet David who became a forefather in you, foretold in Psalms the great things that God would work through you, proclaiming that the queen would sit at His right. God has shown you to be a life-giving Mother by taking flesh from you without a father, that He might renew the icon of His likeness that had become corrupted with suffering; He found the sheep lost among the hills and carried it upon His shoulders to offer it to the Father, that it might be added by His will to the heavenly hosts, thereby saving the world; He, O Theotokos, is the Christ, Who brings rich and great mercy. Entrance O gladsome Light, and Prokeimenon of the day. Then, Let us say with all our soul, and with all our mind let us say, etc. Make us worthy, O Lord... Then, Let us complete our evening prayer..., and Prayer at the Bowing of Heads. Aposticha Resurrection Stichera Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ὁ διὰ σὲ Θεοπάτωρ προφήτης Δαυΐδ, µελῳδικῶς περὶ σοῦ προανεφώνησε, τῷ µεγαλεῖά σοι ποιήσαντι. Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου. Σὲ γὰρ µητέρα πρόξενον ζωῆς ἀνέδειξεν, ὁ ἀπάτωρ ἐκ σοῦ ἐνανθρωπῆσαι εὐδοκήσας Θεός, ἵνα τὴν ἑαυτοῦ ἀναπλάσῃ εἰκόνα, φθαρεῖσαν τοῖς πάθεσι, καὶ τὸ πλανηθὲν ὀρειάλωτον εὑρών, πρόβατον τοῖς ὤµοις ἀναλαβών, τῷ Πατρὶ προσαγάγῃ, καὶ τῷ ἰδίῳ θελήµατι, ταῖς οὐρανίαις συνάψῃ Δυνάµεσι, καὶ σώσῃ Θεοτόκε τὸν κόσµον, Χριστὸς ὁ ἔχων, τὸ µέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. Εἴσοδος «Φῶς ἱλαρόν...,» καὶ τὸ Προκείµενον τῆς ἡµέρας. Εἶτα «Εἴπωµεν πάντες ἐξ ὅλης της ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡµῶν εἴπωµεν.» «Καταξίωσον, Κύριε...» Εἶτα «Πληρώσωµεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν...,» καὶ Εὐχῆ τῆς Κεφαλοκλισίας. Ἀπόστιχα Στιχηρὰ Ἀναστάσιµα Tone 4 Ἦχος δ You absolved our ancestral curse when You were lifted upon the Cross, O Lord, and You freed those bound since eternity when You descended into Hades, thereby granting Κύριε ἀνελθὼν ἐν τῷ σταυρῷ, τὴν προγονικὴν ἡµῶν κατάραν ἐξήλειψας, καὶ κατελθὼν ἐν τῷ ᾅδῃ, τοὺς ἀπ αἰῶνος δεσµίους ἠλευθέρωσας, ἀφθαρσίαν δωρούµενος τῶν ἀνθρώπων τῷ

7 incorruption to the human race. For all these things we offer praise, glorifying Your lifegiving and saving resurrection. The Lord reigns; He is robed in majesty; the Lord is robed, He is girded with strength. You shook the whole earth when You Who alone are mighty were fastened upon the tree; You raised up those laying in the tombs when You were laid in the grave, granting life and incorruption to the human race; wherefore we offer praise, glorifying Your third-day resurrection. Yes, the world is established; it shall never be moved. The lawless people, O Christ, delivered You to Pilate who in turn condemned You to crucifixion, thus showing himself ungrateful before his Benefactor; but You were willingly buried and rose up on the third day by Your own power, for You are God granting us everlasting life and great mercy. Holiness befits Your house, O Lord, unto endless days. The women tearfully sought Your tomb, but not finding You they shouted and wailed, saying: Woe to us! How were You stolen, our Savior, the King of all? Where have they placed Your life-giving body? An Angel answered them, proclaiming: Do not weep, but go and preach that the Lord is risen granting us joy, for He alone is compassionate. Another Idiomelon from the Triodion Tone Plagal 2 Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Adam was cast out of Paradise through eating from the tree. Seated before the gates he wept, lamenting with a pitiful voice and saying, "Woe is me; what have I suffered in my misery! I transgressed one commandment of the Master, and now I am deprived of every blessing. O most-holy Paradise, planted for my sake and shut because of Eve, pray to Him that 7 γένει διὰ τοῦτο ὑµνοῦντες δοξάζοµεν, τὴν ζωοποιὸν καὶ σωτήριόν σου Ἔγερσιν. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο ἐνεδύσατο ὁ Κύριος δύναµιν καὶ περιεζώσατο. Κρεµάµενος ἐπὶ ξύλου µόνε Δυνατέ, πᾶσαν κτίσιν ἐσάλευσας, τεθεὶς ἐν τάφῳ δέ, τοὺς κατοικοῦντας ἐν τάφοις ἀνέστησας, ἀφθαρσίαν καὶ ζωὴν δωρούµενος, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων διὸ ὑµνοῦντες δοξάζοµεν, τὴν τριήµερόν σου Ἔγερσιν. Καὶ γὰρ ἐστερέωσεν τὴν οἰκουµένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται. Λαὸς παράνοµος Χριστέ, σὲ προδοὺς τῷ Πιλάτῳ, σταυρωθῆναι κατεδίκασεν, ἀγνώµων περὶ τὸν εὐεργέτην φανείς, ἀλλ ἑκὼν ὑπέµεινας ταφήν, αὐτεξουσίως ἀνέστης τριήµερος, ὡς Θεὸς δωρούµενος ἡµῖν, ἀτελεύτητον ζωήν, καὶ τὸ µέγα ἔλεος. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασµα, Κύριε, εἰς µακρότητα ἡµερῶν. Μετὰ δακρύων Γυναῖκες, καταλαβοῦσαι τὸ µνῆµα σὲ ἐπεζήτησαν µὴ εὑροῦσαι δέ, ὁλοφυρόµεναι, µετὰ κλαυθµοῦ βοῶσαι ἔλεγον Οἴµοι Σωτὴρ ἡµῶν, Βασιλεῦ τῶν ἁπάντων, πῶς ἐκλάπης; ποῖος δὲ τόπος κατέχει τὸ ζωηφόρον σῶµά σου; Ἄγγελος δὲ πρὸς αὐτὰς ἀπεκρίνατο Μὴ κλαίετε φησίν, ἀλλ ἀπελθοῦσαι κηρύξατε, ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων ἡµῖν ἀγαλλίασιν, ὡς µόνος εὔσπλαγχνος. Ἕτερον Ἰδιόµελον τοῦ Τριῳδίου Ἦχος πλ. β' Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Ἐξεβλήθη Ἀδὰµ τοῦ Παραδείσου, διὰ τῆς βρώσεως διὸ καὶ καθεζόµενος ἀπέναντι τούτου, ὠδύρετο, ὁλολύζων, ἐλεεινῇ τῇ φωνῇ, καὶ ἔλεγεν Οἴµοι, τί πέπονθα ὁ τάλας ἐγώ! µίαν ἐντολὴν παρέβην τὴν τοῦ Δεσπότου, καὶ τῶν ἀγαθῶν παντοίων ἐστέρηµαι. Παράδεισε ἁγιώτατε, ὁ δι' ἐµὲ πεφυτευµένος, καὶ διὰ τὴν Εὔαν κεκλεισµένος, ἱκέτευε τῷ σὲ ποιήσαντι,

8 made you and fashioned me, that I might once again take pleasure in your flowers." Then the Savior said to him, "I desire not the loss of the creature which I fashioned, but rather that he should be saved and come to the knowledge of the truth; and when he comes to me, I will not cast him out." Theotokion in the Same Tone Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Christ the Lord, my Maker and Redeemer, came forth from your womb, O all-holy Queen, and clothing Himself in me, He delivered Adam from the ancient curse. Therefore with never-silenced hymns we praise you as the true Mother of God and Virgin, and with the salutation of the angel we cry unto you, "Rejoice! Lady, guardian and protection and salvation of our souls." Then, Now let Your servant depart in peace..., and Trisagion Prayers. Apolitikion and Theotokion Resurrection Apolitikion 8 κᾀµὲ πλάσαντι, ὅπως τῶν σῶν ἀνθέων πλησθήσωµαι. Διὸ καὶ πρὸς αὐτὸν ὁ Σωτήρ Τὸ ἐµὸν πλάσµα οὐ θέλω ἀπολέσθαι, ἀλλὰ βούλοµαι τοῦτο σῴζεσθαι, καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, ὅτι τὸν ἐρχόµενον πρός µε, οὐ µὴ ἐκβάλλω ἔξω. Τό ὁµόηχον Θεοτοκίον Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής µου Πάναγνε, Χριστὸς ὁ Κύριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος προελθών, ἐµὲ ἐνδυσάµενος, τῆς πρῴην κατάρας τὸν Ἀδὰµ ἠλευθέρωσε. Διό σοι Πάναγνε, ὡς τοῦ Θεοῦ Μητρί τε, καὶ Παρθένῳ ἀληθῶς, βοῶµεν ἀσιγήτως, τὸ Χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου. Χαῖρε Δέσποινα, προστασία καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Εἶτα «Νῦν ἀπολύεις τὸν δούλόν σου...,» καὶ τὸ Τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον καὶ Θεοτοκίον Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον Tone 4 Ἦχος δ When the tidings of the resurrection from the glorious Angel were proclaimed unto the women disciples, and our ancestral sentence also had been abolished, to the Apostles with boasting did they proclaim: that death is vanquished evermore and Christ our God is risen from the dead and grants unto the world His great mercy. Resurrection Theotokion Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγµα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου µαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώµεναι ἔλεγον Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούµενος τῷ κόσµῳ τὸ µέγα ἔλεος. Θεοτοκίον Ἀναστάσιµον Tone 4 Ἦχος δ Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. O Theotokos, through you became manifest to us on earth the mystery, which was hid from eternity, and which the Angels themselves knew not: that God, uniting natures without confusion, becomes a man and accepts crucifixion for our salvation voluntarily; by virtue of this, resurrecting Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον µυστήριον, διὰ σού Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούµενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡµῶν καταδεξάµενος δι οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

9 man whom He had first created, He saved our souls from death. Dismissal May He Who is risen from the dead, Christ our true God,... Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν...» 9

10 Matins Hexapsalm. God is the Lord... Apolitikion and Theotokion Resurrection Apolitikion 10 Ὄρθρος Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος...» Ἀπολυτίκιον καὶ Θεοτοκίον Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον Tone 4 Ἦχος δ When the tidings of the resurrection from the glorious Angel were proclaimed unto the women disciples, and our ancestral sentence also had been abolished, to the Apostles with boasting did they proclaim: that death is vanquished evermore and Christ our God is risen from the dead and grants unto the world His great mercy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. (Repeat) When the tidings of the resurrection from the glorious Angel were proclaimed unto the women disciples, and our ancestral sentence also had been abolished, to the Apostles with boasting did they proclaim: that death is vanquished evermore and Christ our God is risen from the dead and grants unto the world His great mercy. Resurrection Theotokion Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγµα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου µαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώµεναι ἔλεγον Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούµενος τῷ κόσµῳ τὸ µέγα ἔλεος. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. (Πάλιν) Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγµα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου µαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώµεναι ἔλεγον Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούµενος τῷ κόσµῳ τὸ µέγα ἔλεος. Θεοτοκίον Ἀναστάσιµον Tone 4 Ἦχος δ Now and ever, and to the ages of ages. Amen. O Theotokos, through you became manifest to us on earth the mystery, which was hid from eternity, and which the Angels themselves knew not: that God, uniting natures without confusion, becomes a man and accepts crucifixion for our salvation voluntarily; by virtue of this, resurrecting man whom He had first created, He saved our souls from death. Small Litany Sessional Hymns After the First Stichologia Resurrectional Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον µυστήριον, διὰ σού Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούµενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡµῶν καταδεξάµενος δι οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Συναπτὴ Μικρὰ Καθίσµατα Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν Ἀναστάσιµα Tone 4 Ἦχος δ Looking up at the entrance to the sepulcher, and unable to endure the Angel s lambency, Ἀναβλέψασαι τοῦ τάφου τὴν εἴσοδον, καὶ τὴν φλόγα τοῦ Ἀγγέλου µὴ φέρουσαι, αἱ

11 the myrrh-bearing women were trembling and said in astonishment: Has He been stolen, Who to the Robber opened up Paradise? Has He arisen, Who spoke of rising before even suffering? He is truly risen as Christ our God, granting those in Hades life and resurrection. Tone 4 Joseph was amazed Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. By Your voluntary will, O Savior, You endured the Cross, and by mortal men were You into a new tomb interred, Who by a word had created the entire world; wherefore being bound was the enemy Death plundered of his spoils catastrophically; and those in Hades all together cried aloud at Your life-bearing resurrection: The Christ is risen, the Lifebestower, and He abides forever. Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Joseph was amazed when he beheld your divine and supernatural conception without seed, O Theotokos: Your betrothed recalled the rain falling upon the fleece of wool, the bush burning without fire, and Aaron s rod which blossomed; he testified before the priests crying out : A Virgin gives birth, and after birth remains a virgin. After the Second Stichologia Resurrectional Tone 4 Quick to intercede O Savior, immortal as You are, from Hades You rose, by virtue of Your own resurrection raising Your world together, O Christ our God; mightily You have broken death s dominion, O Master; You as the Lord of mercy showed to all the resurrection. We therefore glorify You Who alone love mankind. Tone 4 Joseph was amazed Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. 11 Μυροφόροι σὺν τρόµῳ ἐξίσταντο λέγουσαι Ἆρα ἐκλάπη, ὁ τῷ Λῃστῇ ἀνοίξας Παράδεισον, ἆρα ἡγέρθη, ὁ καὶ πρὸ πάθους κηρύξας τὴν Ἔγερσιν, ἀληθῶς ἀνέστη Χριστὸς ὁ Θεός, τοῖς ἐν ᾅδῃ παρέχων ζωὴν καὶ ἀνάστασιν. Ἦχος δ Κατεπλάγη Ἰωσήφ Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Ἑκουσίᾳ σου βουλῇ, Σταυρὸν ὑπέµεινας Σωτήρ, καὶ ἐν µνήµατι καινῷ, ἄνθρωποι ἔθεντο θνητοί, τὸν διὰ λόγου τὰ πέρατα συστησάµενον ὅθεν δεσµευθεὶς ὁ ἀλλότριος, θάνατος δεινῶς ἐσκυλεύετο, καὶ οἱ ἐν ᾅδῃ ἅπαντες ἐκραύγαζον, τῇ ζωηφόρῳ Ἐγέρσει σου Χριστὸς ἀνέστη, ὁ ζωοδότης, µένων εἰς τοὺς αἰῶνας. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Κατεπλάγη Ἰωσήφ, τὸ ὑπὲρ φύσιν θεωρῶν, καὶ ἐλάµβανεν εἰς νοῦν, τὸν ἐπὶ πόκον ὑετὸν, ἐν τῇ ἀσπόρῳ συλλήψει σου Θεοτόκε, βάτον ἐν πυρὶ ἀκατάφλεκτον, ῥάβδον Ἀαρὼν τὴν βλαστήσασαν, καὶ µαρτυρῶν ὁ Μνήστωρ σου καὶ φύλαξ, τοῖς Ἱερεύσιν ἐκραύγαζε Παρθένος τίκτει, καὶ µετὰ τόκον, πάλιν µένει παρθένος. Μετὰ τὴν β Στιχολογίαν Ἀναστάσιµα Ἦχος δ Ταχὺ προκατάλαβε Ἀνέστης ὡς ἀθάνατος, ἀπὸ τοῦ ᾅδου Σωτήρ, συνήγειρας τὸν κόσµον σου, τῇ Ἀναστάσει τῇ σῇ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἔθραυσας ἐν ἰσχύϊ, τοῦ θανάτου τὸ κράτος, ἔδειξας Ἐλεῆµον, τὴν Ἀνάστασιν πᾶσι διό σε καὶ δοξάζοµεν, µόνε Φιλάνθρωπε. Ἦχος δ Κατεπλάγη Ἰωσήφ Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι.

12 From exalted heights above descended Gabriel and came, and he sat upon the rock wherein the Rock of life had lain; arrayed in white, he cried out to the weeping women: Cease now from your cries of lament; nonetheless, ever be possessed of a compassionate heart; take courage; He for Whom you are weeping and are seeking has truly arisen. And therefore, cry out to the Apostles, The Lord has resurrected. Now and ever, and to the ages of ages. Amen. O pure Maiden, all the hosts of holy Angels were amazed at the awesome mystery of your pregnancy and birth, how He Whose simple command holds all things together is held in your embrace as a mortal babe, the pre-eternal Word accepts an origin, and He is nursed Who nourishes the whole world in His ineffable kindness; and they extol you and glorify you who are truly God s Mother. Resurrection Evlogitaria 12 Ἐκ τῶν ἄνω κατελθών, τῶν ὑψωµάτων Γαβριήλ, καὶ τῇ πέτρα προσελθών, ἔνθα ἡ πέτρα τῆς ζωῆς, λευχειµονῶν ἀνεκραύγαζε ταῖς κλαιούσαις Παύσασθε ὑµεῖς, τῆς θρηνώδους κραυγῆς, ἔχουσαι ἀεί, τὸ εὐσυµπάθητον ὃν γὰρ ζητεῖτε κλαίουσαι, θαρσεῖτε, ὡς ἀληθῶς ἐξεγήγερται διὸ βοᾶτε, τοῖς Ἀποστόλοις, ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Κατεπλάγησαν Ἁγνή, πάντες Ἀγγέλων οἱ χοροί, τὸ Μυστήριον τῆς σῆς, κυοφορίας τὸ φρικτόν, πῶς ὁ τὰ πάντα συνέχων νεύµατι µόνῳ, ἀγκάλαις ὡς βροτός, ταῖς σαῖς συνέχεται, καὶ δέχεται ἀρχὴν ὁ Προαιώνιος, καὶ γαλουχεῖται σύµπασαν ὁ τρέφων, πνοὴν ἀφάτῳ χρηστότητι, καὶ σὲ ὡς ὄντως, Θεοῦ Μητέρα, εὐφηµοῦντες δοξάζουσι. Εὐλογητάρια Ἀναστάσιµα Tone Plagal 1 Ἦχος πλ. α Blessed are You, O Lord, teach me Your commandments. The company of angels was amazed when it saw You among the dead being numbered, O Savior, Who destroyed the power of death and resurrected Adam together with Yourself, while from Hades liberating everyone. Blessed are You, O Lord, teach me Your commandments. Why do you mingle the ointments with your tears full of pity, O women disciples? Thus the Angel who was shining in the tomb cried unto the myrrh-bearing women, See for yourselves the tomb and understand; for the Savior has risen from the sepulcher. Blessed are You, O Lord, teach me Your commandments. Unto Your tomb, very early in the morning, did the myrrh-bearers hasten lamenting. But the angel appeared unto them and uttered, The time for lamentation has ended; weep no more. But announce the Resurrection to the Apostles. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆµος, κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς λογισθέντα, τοῦ θανάτου δὲ Σωτήρ, τὴν ἰσχὺν καθελόντα, καὶ σὺν ἑαυτῷ τὸν Ἀδὰµ ἐγείραντα, καὶ ἐξ ᾍδου πάντας ἐλευθερώσαντα. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. «Τὶ τὰ µύρα, συµπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, ὦ Μαθήτριαι κιρνᾶτε;» ὁ ἀστράπτων ἐν τῷ τάφῳ Ἄγγελος, προσεφθέγγετο ταῖς Μυροφόροις «Ἴδετε ὑµεῖς τὸν τάφον καὶ ᾔσθητε ὁ Σωτὴρ γὰρ ἐξανέστη τοῦ µνήµατος.» Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Λίαν πρωΐ, Μυροφόροι ἔδραµον, πρὸς τὸ µνῆµά σου θρηνολογοῦσαι ἀλλ ἐπέστη, πρὸς αὐτὰς ὁ Ἄγγελος, καὶ εἶπε «Θρήνου ὁ καιρὸς πέπαυται, µὴ κλαίετε, τὴν Ἀνάστασιν δέ, Ἀποστόλοις εἴπατε.»

13 Blessed are You, O Lord, teach me Your commandments. The myrrh-bearing women, who had come with their spices to Your sepulcher, O Savior, heard the voice of an Angel speaking unto them, Why do you account among the dead the One Who lives? For as God, He has risen from the sepulcher. Triadikon Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. We worship the Father and together His Son and the Holy Spirit, the Holy Trinity, one in essence, and we cry aloud together with the Seraphim: Holy, Holy, Holy are You, O Lord. Theotokion Now and ever, and to the ages of ages. Amen. O Virgin, you gave birth to the Giver of life; from sin you delivered Adam, while to Eve you have rendered joy in place of sorrow. He Who was from you made incarnate, God and man, has directed to life him who fell from it. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Small Litany Ypakoë Read (Tone 4) The women bearing myrrh hurried to declare the matter of Your paradoxical rising to Your Apostles, O Christ, that, as God You arose, granting the world great mercy. Anavathmoi 13 Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Μυροφόροι γυναῖκες, µετὰ µύρων ἐλθοῦσαι, πρὸς τὸ µνῆµά σου, Σῶτερ ἐνηχοῦντο. Ἀγγέλου τρανῶς, πρὸς αὐτὰς φθεγγοµένου «Τὶ µετὰ νεκρῶν, τὸν ζώντα λογίζεσθε; ὡς Θεὸς γάρ, ἐξανέστη τοῦ µνήµατος.» Τριαδικὸν Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Προσκυνοῦµεν Πατέρα, καὶ τὸν τούτου Υἱόν τε, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἐν µιᾷ τῇ οὐσίᾳ, σὺν τοῖς Σεραφείµ, κράζοντες τό «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ, Κύριε.» Θεοτοκίον Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ζωοδότην τεκοῦσα, ἐλυτρώσω Παρθένε, τὸν Ἀδὰµ ἁµαρτίας, χαρµονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ, ἀντὶ λύπης παρέσχες, ῥεύσαντα ζωῆς, ἴθυνε πρὸς ταύτην δέ, ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθείς Θεὸς καὶ ἄνθρωπος. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. Συναπτὴ Μικρὰ Ὑπακοή Χῦµα (Ἦχος δ ) Τὰ τῆς σῆς παραδόξου Ἐγέρσεως, προδραµοῦσαι αἱ Μυροφόροι, τοῖς Ἀποστόλοις ἐκήρυττον Χριστέ, ὅτι ἀνέστης ὡς Θεός, παρέχων τῷ κόσµῳ τὸ µέγα ἔλεος. Ἀναβαθµοὶ Tone 4 Ἦχος δ First Antiphon Ἀντίφωνον α

14 From the years of my youth many passions combat me; but You, Who are my Savior, assist me and save me. You haters of Sion shall be put to shame by the Lord almighty, for as grass in the fire, you shall all be withered. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. By the Holy Spirit, every soul is made living, is exalted, and made shining through purification, by the Threefold Oneness, in a hidden manner. 14 Ἐκ νεότητός µου πολλὰ πολεµεῖ µε πάθη, ἀλλ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ µου. Οἱ µισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραµµένοι. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἁγίῳ Πνεύµατι πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται λαµπρύνεται, τῇ τριαδικῇ Μονάδι ἱεροκρυφίως. Second Antiphon Ἀντίφωνον β I cried to You, O Lord, from the depth of my soul with fervor, let Your divine ears be responsive to me. Whosoever has acquired hope in the Lord is superior to all whatsoever might grieve him. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. From the Holy Spirit do the streams of grace well forth; they irrigate everything created, so that life be engendered. Ἐκέκραξά σοι Κύριε, θερµῶς ἐκ βάθους ψυχῆς µου, κᾀµοὶ γενέσθω, πρὸς ὑπακοὴν τὰ θεῖά σου ὦτα. Ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδα πᾶς τις κεκτηµένος, ὑψηλότερος ἐστί, πάντων τῶν λυπούντων. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἁγίῳ Πνεύµατι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονίαν. Third Antiphon Ἀντίφωνον γ Let my heart be lifted up unto You, O Word; and none of the world s delights will entice me to be earthly-minded. Whereas one has filial affection for his mother, for the Lord we ought to have a love even more fervent. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. In the Holy Spirit is the wealth of knowledge of God, contemplation and wisdom; for in Him the Word discloses all the dogmas of the Father. Ἡ καρδία µου πρὸς σὲ Λόγε ὑψωθήτω, καὶ οὐδὲν θέλξει µε, τῶν τοῦ κόσµου τερπνῶν πρὸς χαµαιζηλίαν. Ἐπὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ, ὡς ἔχει τις στοργήν, ἐπὶ τῷ Κυρίῳ θερµότερον φίλτρον χρεωστοῦµεν. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἁγίῳ Πνεύµατι, θεογνωσίας πλοῦτος, θεωρίας καὶ σοφίας πάντα γὰρ ἐν τούτῳ τὰ πατρῷα δόγµατα, ὁ Λόγος ἐκκαλύπτει.

15 Prokeimenon Verse (monophonically intoned) Arise, O Lord; help us, and redeem us, for the glory of Your name. (Chanted) Arise, O Lord; help us, and redeem us, for the glory of Your name. Verse (monophonically intoned) O God, we heard it with our ears. (Chanted) Arise, O Lord; help us, and redeem us, for the glory of Your name. Resurrection Kontakion Read (Tone 4) Savior and Deliverer is He Who raised up from the tomb and from the bonds those born on earth, for He is God; and He destroyed Hades bars and gates, and Master is risen on the third day. Resurrection Oikos Read (Tone 4) Let us all who are born on earth now extol, and earnestly shout our grateful praise, to Him Who is resurrected from the dead, and from the tomb on the third day, Christ the Giver of Life, Who today crushes the gates of death by the power which is His; Who slays Hades, Who grinds away the sting of death, and Who rescues Adam and Eve: For He alone, our mighty God and Master is risen on the third day. Kontakion from the Triodion Read (Tone Plagal 2) O Guide to wisdom, Provider of prudent counsel, Instructor of the foolish, and the Champion of the poor: strengthen and enlighten my heart, O Lord. Give me words to speak, O Word of the Father; for behold my lips shall not cease from crying out to You, "I am fallen; O merciful One, have mercy upon me." Oikos from the Triodion Read (Tone Plagal 2) Banished from the joys of Paradise, Adam sat outside and wept; and beating his hands on his face he said, "I am fallen; O merciful One, have mercy upon me." 15 Προκείµενον Ἀνάστα Κύριε, βοήθησον ἡµῖν, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόµατός σου. Ἀνάστα Κύριε, βοήθησον ἡµῖν, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόµατός σου. Στίχ. Ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡµῶν ἠκούσαµεν. Ἀνάστα Κύριε, βοήθησον ἡµῖν, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόµατός σου. Κοντάκιον Ἀναστάσιµον Χῦµα (Ἦχος δ, Ἐπεφάνης σήµερον) Ὁ Σωτὴρ καὶ ῥύστης µου, ἀπὸ τοῦ τάφου, ὡς Θεὸς ἀνέστησεν, ἐκ τῶν δεσµῶν τοὺς γηγενεῖς, καὶ πύλας ᾅδου συνέτριψε, καὶ ὡς Δεσπότης ἀνέστη τριήµερος. Οἶκος Ἀναστάσιµος Χῦµα (Ἦχος δ ) Τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Χριστὸν τὸν ζωοδότην, τριήµερον ἐκ τάφου, καὶ πύλας τοῦ θανάτου σήµερον συνθλάσαντα, τῇ δυνάµει τῇ αὐτοῦ, τὸν ᾅδην τε νεκρώσαντα, καὶ τὸ κέντρον τοῦ θανάτου συντρίψαντα, καὶ τὸν Ἀδὰµ σὺν τῇ Εὔᾳ ἐλευθερώσαντα, ὑµνήσωµεν πάντες οἱ γηγενεῖς, εὐχαρίστως βοῶντες αἶνον ἐκτενῶς. Αὐτὸς γὰρ ὡς µόνος κραταιὸς Θεός, καὶ Δεσπότης ἀνέστη τριήµερος. Κοντάκιον Ἀναστάσιµον Χῦµα (Ἦχος πλ. β ) Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, τῶν ἀφρόνων παιδευτά, καὶ πτωχῶν ὑπερασπιστά, στήριξον, συνέτισον τὴν καρδίαν µου Δέσποτα. Σὺ δίδου µοι λόγον, ὁ τοῦ Πατρός Λόγος ἰδοὺ γὰρ τὰ χείλη µου, οὐ µὴ κωλύσω ἐν τῷ κράζειν σοι Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τὸν παραπεσόντα. Οἶκος Ἀναστάσιµος Χῦµα (Ἦχος πλ. β ) Ἐκάθισεν Ἀδὰµ τότε, καὶ ἔκλαυσεν ἀπέναντι τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου, χερσὶ τύπτων τὰς ὄψεις, καὶ ἔλεγεν Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τὸν παραπεσόντα.

16 When Adam saw the angel drive him out and shut the door of the divine garden, he groaned and said, "I am fallen; O merciful One, have mercy upon me." O Paradise, share the sorrow of your master who is brought to poverty, and with the sound of your leaves pray to the Creator that He might not keep the gate closed to me. I am fallen; O merciful One, have mercy upon me. O Paradise, perfect, all-holy and blessed, planted for Adam's sake and shut because of Eve, pray to God for the fallen. I am fallen; O merciful One, have mercy upon me. From the Menaion: Synaxarion On the twenty-second of this month, the Memory of the finding of the relics of the Holy Martyrs of Evgenion, during the reign of Arkadios the King. On the same day, the Memory of our venerable father and confessor, Athanasios of Paulopetrios. On the same day, the Holy Anthusa and her twelve companions ended this life by the sword. On the same day, the Holy Martyr Synetos ended this life by the sword. On the sam e day, the Memory of our venerable fathers Thalassios and Limnaios. On the same day, the Holy Telesforos, Bishop of Rome, ended this life in peace. On the same day, the Memory of our venerable father Varadatos. And the commemoration from the Triodion: On the same day, we commemorate the expulsion from Paradise of Adam, the firstcreated. In Your boundless compassion, O Christ our God, make us worthy of the delight of Paradise, and have mercy on us as the One Who alone loves mankind. Amen. 16 Ἰδὼν Ἀδὰµ τὸν Ἄγγελον, ὠθήσαντα, καὶ κλείσαντα τὴν τοῦ θείου κήπου θύραν, ἀνεστέναξε µέγα, καὶ ἔλεγεν Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τὸν παραπεσόντα. Συνάλγησον Παράδεισε, τῷ κτήτορι πτωχεύσαντι, καὶ τῷ ἤχῳ σου τῶν φύλλων, ἱκέτευσον τὸν Πλάστην, µὴ κλείσῃ σε. Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τὸν παραπεσόντα. Παράδεισε πανάρετε, πανάγιε, πανόλβιε, ὁ δι' Ἀδὰµ πεφυτευµένος, καὶ διὰ τὴν Εὔαν κεκλεισµένος, ἱκέτευσον Θεὸν διὰ τὸν παραπεσόντα. Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τὸν παραπεσόντα. Ἐκ τοῦ Μηναίου Συναξάριον Τῇ ΚΒ' τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τῆς εὑρέσεως τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου, ἥτις συνέβη ἐν τοῖς χρόνοις Ἀρκαδίου τοῦ Βασιλέως. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ὁµολογητοῦ Ἀθανασίου, τοῦ ἐν τῷ Παυλοπετρίῳ. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ Ἁγία Ἀνθοῦσα, καὶ οἱ δώδεκα αὐτῆς οἰκέται, ξίφει τελειοῦνται. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Συνετὸς ξίφει τελειοῦται. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Θαλασσίου καὶ Λιµναίου. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Τελεσφόρος, Ἐπίσκοπος Ῥώµης, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Βαραδάτου. Καί τό Ὑπόµνηµα τοῦ Τριῳδίου Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἀνάµνησιν ποιούµεθα τῆς ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάµ. Τῇ ἀφάτῳ σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου ἡµᾶς καταξίωσον, καὶ ἐλέησον, ὡς µόνος φιλάνθρωπος. Ἀµήν.

17 Katavasiai Tone Plagal 2 Ode 1 Crossing the deep on foot as if it were dry land, the people of Israel saw Pharaoh their pursuer drowning in the waves, and they cried aloud, "Let us sing a song of victory to God." Ode 3 O Lord my God, none is holy as You, Who in Your love have raised up the horn of Your faithful and established them upon the rock of Your true faith. Ode 4 "Christ is my strength, my God and Lord," the holy Church sings with reverence, raising her voice in purity and keeping feast in the Lord. Ode 5 Shine Your divine light, O good One, upon the souls of those who seek You with love early in the morning; may they know You, O Word of God, as God in very truth, Who recalls them from the gloomy darkness of transgression. Ode 6 When I behold the swelling sea of life and the tempest of temptations, I run to Your haven, and I cry to You, "Bring up my life from corruption, O most Merciful." Ode 7 An angel made the furnace moist with dew for the holy children, but the Chaldeans were consumed in flames by God's command, so that the tyrant cried aloud, "Blessed are You, O God of our fathers." Ode 8 17 Καταβασίαι Ἦχος πλ. β' Ὠδὴ α' Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ, καθορῶν ποντούµενον, Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα, ᾄσωµεν. Ὠδὴ γ' Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ Θεός µου, ὁ ὑψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν σου Ἀγαθέ, καὶ στερεώσας αὐτούς, ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς ὁµολογίας σου. Ὠδὴ δ' Χριστός µου δύναµις, Θεὸς καὶ Κύριος, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησία θεοπρεπῶς, µέλπει ἀνακράζουσα, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἑορτάζουσα. Ὠδὴ ε' Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ, τὰς τῶν ὀρθριζόντων σοι ψυχάς, πόθῳ καταύγαυσον δέοµαι, σὲ εἰδέναι Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, ἐκ ζόφου τῶν πταισµάτων ἀνακαλούµενον. Ὠδὴ ς' Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουµένην καθορῶν, τῶν πειρασµῶν τῷ κλύδωνι, ἐν εὐδίῳ λιµένι σου προσδραµών, βοῶ σοι Ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν µου Πολυέλεε. Ὠδὴ ζ' Δροσοβόλον µὲν τὴν κάµινον εἰργάσατο, Ἄγγελος τοῖς Ὁσίοις Παισί, τοὺς Χαλδαίους δὲ καταφλέγον πρόσταγµα Θεοῦ, τὸν Τύραννον ἔπεισε βοᾶν Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν. Ὠδὴ η' We praise, we bless, and we worship the Lord. Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν καὶ προσκυνοῦµεν τὸν Κύριον. You made dew fall from the flames upon the righteous, and You burned with water the sacrifice of Your righteous servant; for You accomplish all things by Your will alone, O Christ, and we exalt You above all forever. Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις, δρόσον ἐπήγασας, καὶ δικαίου θυσίαν, ὕδατι ἔφλεξας ἅπαντα γὰρ δρὰς Χριστέ, µόνῳ τῷ βούλεσθαι. Σὲ ὑπερυψοῦµεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

18 Fourth Eothinon Gospel Εὐαγγέλιον Ἑωθινὰ Δ Luke 24:1-12 Λουκάν κδ 1-12 Having beheld the resurrection... Psalm 50, then: Intercessory Troparia Tone Plagal 4 Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Open to me the doors of repentance, O Giver of life; for early in the morning my spirit seeks Your holy temple, bearing itself a bodily temple all defiled; in Your compassion cleanse it according to Your great mercy. Theotokion Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Guide me in the paths of salvation, O Theotokos; for I have defiled my soul with shameful sins, and have wasted all my life in slothfulness: by your intercessions, deliver me from all uncleanness. Tone Plagal 2 Merciful One, have mercy on me, O God, according to Your great mercy; and according to the multitude of Your compassions blot out my transgression. When I ponder in wretchedness the multitude of my misfortunes, I tremble for the fearful day of judgment; but trusting in Your merciful compassion, like David I cry to You: have mercy upon me, O God, according to Your mercy. 18 «Ἀνάστασιν Χριστοῦ Θεασάµενοι...,» Ψαλµός Ν, εἶτα Τροπάρια Ἦχος πλ. δ' Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Τῆς µετανοίας ἄνοιξόν µοι πύλας Ζωοδότα ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦµά µου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώµατος, ὅλον ἐσπιλωµένον ἀλλ' ὡς οἰκτίρµων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει. Θεοτοκίον Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν µοι τρίβους, Θεοτόκε αἰσχραῖς γὰρ κατερρύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁµαρτίαις, ὡς ῥαθύµως τὸν βίον µου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί µε, πάσης ἀκαθαρσίας. Ἦχος πλ. β' Ἐλέησόν µε ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου. Τὰ πλήθη τῶν πεπραγµένων µοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέµω τὴν φοβερὰν ἡµέραν τῆς κρίσεως, ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυῒδ βοῶ σοι Ἐλέησόν µε ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα σου ἔλεος. O God, save..., More honorable... «Σῶσον ὁ Θεός...,» «Τὴν Τιµιωτέραν...» Katavasia Tone Plagal 2 Ode 9 No man is able to see God, upon Whom the ranks of angels dare not gaze; yet through you, O all-pure Virgin, the Word took flesh and showed Himself to men. With all the hosts of heaven we magnify Him, and we call you blessed. Καταβασία Ἦχος πλ. β' Ὠδὴ θ' Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, ὃν οὐ τολµᾷ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ τάγµατα διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε ὡράθη βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωµένος, ὃν µεγαλύνοντες, σὺν ταίς οὐρανίαις Στρατιαῖς, σὲ µακαρίζοµεν.

19 Small Litany Sunday of Forgiveness Cheesefare Sunday February 22, 2015 Holy is the Lord our God Holy is the Lord our God. Holy is the Lord our God. Exalt the Lord our God, and worship at the footstool of His feet, for He is holy. Exaposteilaria Eothinon Resurrection Exaposteilarion Fourth Eothina Tone 4 The disciples on the mountain Enlightened with virtues let us behold men wearing bright garments standing at the lifebearing tomb, while the myrrh-bearing women bow their heads to the earth. Let us learn that He Who arose reigns over heaven, and let us hasten towards life in the tomb with Peter. Let us marvel at what has transpired and pause to behold Christ. Exaposteilarion from the Triodion Tone 3 O women listen In my wretchedness, O Lord, I have disobeyed Your commandments. Woe is me! I have been stripped of glory, filled with shame, and cast out from the joy of Paradise. I have been justly deprived of Your blessings; have mercy, O merciful One, and in Your righteous judgment, O compassionate One, show me Your love. Another Tone 2 The Apostles gathered together We were once banished, O Lord, from Paradise through eating from the tree; but You have led us back again, O my God and Savior, through Your Cross and Passion. Through the intercessions of Your Mother, grant us strength through Your Cross to keep the fast in holiness, and to venerate Your divine resurrection, the Passover of salvation. 19 Συναπτὴ Μικρὰ Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν. Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν, καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ὅτι Ἅγιός ἐστιν. Ἐξαποστειλάρια Ἐξαποστειλάριον Ἑωθινὸν Ἀναστάσιµον Ἑωθινὰ Δ Ἦχος δ Ταῖς Μαθηταῖς Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες, ἴδωµεν ἐπιστάντες, ἐν ζωηφόρῳ µνήµατι, ἄνδρας ἐν ἀστραπτούσαις, ἐσθήσεσι Μυροφόροις, κλινούσαις εἰς γῆν ὄψιν, τοῦ οὐρανοῦ δεσπόζοντος, ἔγερσιν διδαχθῶµεν, καὶ πρὸς ζωήν, ἐν µνηµείῳ δράµωµεν σὺν τῷ Πέτρῳ, καὶ τὸ πραχθὲν θαυµάσαντες, µείνωµεν Χριστὸν βλέψαι. Ἐξαποστειλάριον τοῦ Τριῳδίου Ἦχος γ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε Τῆς ἐντολῆς σου Κύριε, παρήκουσα ὁ ἄθλιος, καὶ γυµνωθεὶς τῆς σῆς δόξης, αἰσχύνης πέπλησµαι, οἴµοι! καὶ τῆς τρυφῆς ἐκβέβληµαι, τοῦ Παραδείσου εὔσπλαγχνε. Ἐλεῆµον ἐλέησον, τὸν στερηθέντα δικαίως, τῆς ἀγαθότητος τῆς σῆς. Ἕτερον Ἦχος β Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωµεν Ἀποικισθέντες Κύριε, Παραδείσου τὸ πρῶτον, διὰ τῆς ξύλου βρώσεως, ἀντεισήγαγες πάλιν, διὰ Σταυροῦ καὶ τοῦ Πάθους, σοῦ Σωτὴρ καὶ Θεέ µου, δι' οὗ ἡµᾶς ὀχύρωσον, τὴν Νηστείαν πληρῶσαι, ἁγνοπρεπῶς, καὶ τὴν θείαν Ἔγερσιν προσκυνῆσαι, τὸ Πάσχα τὸ σωτήριον, σὲ Τεκούσης πρεσβείαις.

20 Praises Let every breath praise the Lord. Praise the Lord from the heavens, praise Him in the highest. To You is due praise, O God Praise Him all you His Angels; praise Him all you His hosts. To You is due praise, O God. Resurrection Stichera 20 Αἶνοι Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν αἰνεῖτε αὺτὸν ἐν τοῖς ὑψἰστοις Σοὶ πρέπει ὕµνος τῷ Θεῷ. Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ αἰνεῖτε αὐτὸν, πᾶσαι αἱ Δυνάµεις αὐτοῦ Σοὶ πρέπει ὕµνος τῷ Θεῷ. Στιχηρὰ Ἀναστάσιµα Tone 4 Ἦχος δ First Stichos Στίχος α To do among them the judgment that is written; this glory shall be to all His saints. You endured crucifixion and death, O Lord, and resurrected from the dead; O Almighty One, we glorify Your resurrection. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖµα ἔγγραπτον. Δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. Ὁ σταυρὸν ὑποµείνας καὶ θάνατον, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, παντοδύναµε Κύριε, δοξάζοµέν σου τὴν Ἀνάστασιν. Second Stichos Στίχος β Praise God in His saints; praise Him in the firmament of His power. O Christ, by means of Your Cross, You have set us free from the ancient curse; and by means of Your death, You have neutralized the devil who tyrannized our nature; and by Your rising, You filled all things with joy. Therefore we shout to You, Who rose from the dead, Glory to You, O Lord. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώµατι τῆς δυνάµεως αὐτοῦ. Ἐν τῷ σταυρῷ σου Χριστέ, τῆς ἀρχαίας κατάρας ἠλευθέρωσας ἡµᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ σου, τὸν τὴν φύσιν ἡµῶν τυραννήσαντα, διάβολον κατήργησας, ἐν δὲ τῇ Ἐγέρσει σου, χαρᾶς τὰ πάντα ἐπλήρωσας διὸ βοῶµέν σοι, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. Third Stichos Στίχος γ Praise Him for His mighty acts; praise Him according to the multitude of His greatness. By means of Your Cross, O Lord, direct us to Your truth, O Christ our Savior; and deliver us from the snares of the foe; You Who rose from the dead, raise us who are fallen because of sin, extending Your hand, O Lord Who loves mankind, at the intercession of Your holy ones. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς µεγαλωσύνης αὐτοῦ. Τῷ σῷ Σταυρῷ Χριστὲ Σωτήρ, ὁδήγησον ἡµᾶς ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου, καὶ ῥῦσαι ἡµᾶς, τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀνάστησον ἡµᾶς πεσόντας τῇ ἁµαρτίᾳ, ἐκτείνας τὴν χεῖρά σου, φιλάνθρωπε Κύριε, τῇ πρεσβείᾳ τῶν Ἁγίων σου. Fourth Stichos Στίχος δ Praise Him with the sound of trumpet; praise Him with the psaltery and harp. Only-begotten Word of God, while departing not from the Father s bosom, You came to earth for love of mankind, immutably Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. Τῶν Πατρικῶν σου κόλπων, µὴ χωρισθεὶς µονογενὲς Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἦλθες ἐπὶ γῆς διὰ φιλανθρωπίαν, ἄνθρωπος γενόµενος

Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9

Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9 Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9 Our Father among the Saints Nektarios Bishop of Pentapolis the Wonder Worker. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυµατουργοῦ

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, June 7, 2015 All Saints Mode pl. 4. Eothinon 1 Katavasias of Theotokos Texts in Greek and English Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand)

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand) Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (Ἀφοῦ σβεσθοῦν ὂλα τά φῶτα τοῦ Ναοῦ καί ὑπάρχει σκότος ἀνοίγουν τά Βημόθυρα, ἐξέρχεται ὁ προεξάρχων πρό τῆς ὡραίας Πύλης, κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα καί ψάλλει). Ἦχος πλ. αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

Service of Matins. May 5, 2013. Pascha Resurrection Matins. Katavasias of Pascha. Texts in Greek & English

Service of Matins. May 5, 2013. Pascha Resurrection Matins. Katavasias of Pascha. Texts in Greek & English Service of Matins May 5, 2013 Pascha Resurrection Matins Katavasias of Pascha Texts in Greek & English The Web site can be found at this address: http://www.ematins.org/ Copyright 2013 by Fr. Seraphim

Διαβάστε περισσότερα

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις

Διαβάστε περισσότερα

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE PLEASE PUT THIS COPY BACK IN THE BOX IN THE NARTHEX AS YOU LEAVE ( OR LEAVE IT IN THE PEW ). IF YOU WOULD LIKE A COPY, PLEASE SEE OUR WEBSITE AT www.stnickaa.org AND DOWNLOAD A COPY ON PDF. AKOLOUQEIA

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

CAPPELLA ROMANA. Desert and City: Medieval Byzantine Music of the Holy Land. Thursday, March 29, 2012

CAPPELLA ROMANA. Desert and City: Medieval Byzantine Music of the Holy Land. Thursday, March 29, 2012 CAPPELLA ROMANA Desert and City: Medieval Byzantine Music of the Holy Land Thursday, March 29, 2012 Lecture: 2:30 p.m. at the Maliotis Cultural Center 50 Goddard Avenue, Brookline, MA 02445 Concert: 7:30

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Tone 5 Tone 5 In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal First Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 3rd Sunday of Matthew June 21, 2015 WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN

Διαβάστε περισσότερα

All Creation Trembled

All Creation Trembled All Creation Trembled Orthodox Hymns of the Passion Service Greek and English liturgical texts and other media available at www.hchc.edu/allcreationtrembled Ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Please join us on August 11th at 10:00am for The Raising of the Dome to our New Spiritual Home

Please join us on August 11th at 10:00am for The Raising of the Dome to our New Spiritual Home Saints Constantine and Helen G r e e k O r t h o d o x C h u r c h of Washington, DC 9th Sunday of Matthew August 2, 2015 Please join us on August 11th at 10:00am for The Raising of the Dome to our New

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

November 9, 2014 7th Sunday of Luke

November 9, 2014 7th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 9, 2014 7th Sunday of Luke Nektarius the Wonderworker, Metropolitan of Pentapolis The son of Silybria, the guardian of Aegina,

Διαβάστε περισσότερα

GRADUATING HIGH SCHOOL SENIORS-2015

GRADUATING HIGH SCHOOL SENIORS-2015 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Sunday of the Paralytic May 3, 2015 GRADUATING HIGH SCHOOL SENIORS-2015 Dimitrios A. Lappas The Heights School The Catholic University

Διαβάστε περισσότερα

November 2, 2014 5th Sunday of Luke

November 2, 2014 5th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 2, 2014 5th Sunday of Luke WE ARE WELCOMING FROM THE EMBASSY OF GREECE IN WASHINGTON DC SECOND SECRETARY, MR. ANASTASIOS KEZAS

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν.) Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom Archbishop of Constantinople Three-Part Harmony and New Byzantine Chant In Greek and English 1 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my

Διαβάστε περισσότερα

St. Elias the Prophet Church

St. Elias the Prophet Church St. Elias the Prophet Church Address: 46 Calle Electra, Santa Fe, NM 87508-9142 Phone: (505) 466-0015 Fax: (505) 466-0015 Fr. Dimitrios Pappas, Proistamenos - Frederika Vaupen, Parish Council President

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα