ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η"

Transcript

1 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ Σειέθσλν: Φαμ: Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινύζηεπζε θαη Αλαζρεδίαζε Τπεξεζηώλ πξνο Γηθαηνύρνπο, Πηινηηθή Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γηθαηνύρσλ Οίθνπ Ναύηνπ».

2 ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΖΚΔΟΑ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΚΖΛΑΠ ΔΡΝΠ ΥΟΑ ΈΛΑΟΜΖΠ Σεηάξηε 16 Ννέκβξηνο :00 π.κ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ Ο ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ Έρνληαο ππφςε: Ρηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: 1. ηνπ αξζ.1 ηνπ Λ. 2286/95 (ΦΔΘ 19/Α/95) πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 2. ησλ αξζξ ηνπ Λ. 2362/95 (ΦΔΘ 247/Α/95) πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη δηαηάμεηο. 3. Ρνπ Ξ.Γ.60/07 (ΦΔΘ 64/Α/07) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16 εο Λνεκβξίνπ Αλαινγηθά ηνπ ΞΓ 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07/07) «Θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 5. Ρελ ππ αξηζκ. 5035/19/ Απφθαζεο ΓΠΝΛ, πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. 6. Ρελ ππ αξηζκ / , απφθαζε πεξί ζπγθξνηήζεσο επηηξνπήο δηελέξγεηαο Γεκνζίσλ δηαγσληζκψλ, γηα ην έηνο Ρηο αλάγθεο ηεο πεξεζίεο. Πειίδα 2απφ147

3 ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Γεκφζην, δηεζλή, αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη Αλαζρεδίαζε πεξεζηψλ πξνο Γηθαηνχρνπο, Ξηινηηθή Δθαξκνγή Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γηθαηνχρσλ Νίθνπ Λαχηνπ» (ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζην Κέξνο Α θαη αλαιπηηθά ζην Κέξνο Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο). Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 ΔΟΥ πιένλ 23% Φ.Π.Α., ( ,00 κε Φ.Π.Α.) Ζ δηελέξγεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηφπν-ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) Ρα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, γ) ζπλεηαηξηζκνί, δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ. Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: Πειίδα 3απφ147

4 ΜΔΡΟ Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ - ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΜΔΡΟ B ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΟΓΝ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: Παξάξηεκα Ι Ξίλαθεο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ Παξάξηεκα ΙΙ Ξίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Παξάξηεκα ΙΙΙ πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ Παξάξηεκα ΙV - πφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ Πεκεηψκαηνο Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ.α ηνπ Ξ.Γ.118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξείο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15. παξ.2 πεξ. α ηεο παξνχζαο. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. Ρα έμνδα ηεο δεκνζηεχζεσο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ Νίθν Λαχηνπ. Ζ Γηαθήξπμε ζα δηαηίζεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέρξη θαη πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ Γηαθήξπμε είλαη αλεξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νίθνπ Λαχηνπ θαη ζηελ «ΓΗΑΓΔΗΑ». Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ Ν.Λ ΚΑΟΗΑ ΓΗΞΙΑ Πειίδα 4απφ147

5 ΜΔΡΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Α.1 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Α. 1.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Α. 1.2 ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΈΟΓΝ Α. 1.3 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ Α. 1.4 ΛΝΚΗΘΝ ΘΑΗ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Α. 1.5 ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Α. 1.6 ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α. 1.7 ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ Α.2 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Α. 2.1 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α. 2.2 ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α Γηθαηνινγεηηθά Ρερληθήο - Σξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο Α Γειψζεηο Α Ρεθκεξίσζε Ηθαλφηεηαο Α Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ επάξθεηα ηνπ πνςεθίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν Α. 2.3 ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α. 2.4 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α Κε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ Α Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο: Πειίδα 5απφ147

6 Α.3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Α. 3.1 ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α. 3.2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α. 3.3 ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α. 3.4 ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ - ΛΝΚΗΠΚΑ Α.4 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Α. 4.1 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Α Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ Α Βαζκνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ Α πνινγηζκφο ηνπ Βαζκνχ Β Α Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ Α Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ) Α Απφξξηςε Ξξνζθνξψλ Α Ξξνζθπγέο Α Καηαίσζε Α. 4.2 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ Α Θαηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα Πχκβαζεο Δγγπήζεηο Α Ρξφπνο Ξιεξσκήο Θξαηήζεηο Α Δθηεισληζκφο - Φφξνη - Γαζκνί Α Ξεξίνδνη Δγγχεζεο θαη Ππληήξεζεο Α Ξλεπκαηηθά δηθαηψκαηα Πειίδα 6απφ147

7 Α Δθαξκνζηέν δίθαην δηαηηεζία Α.5 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ Α.6 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΈΡΓΟΤ Α. 6.1 ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ Α Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Φνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην Έξγν 57 Α Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Α Νξγαλσηηθή δνκή & ζηειέρσζε ηνπ Φνξέα ΜΔΡΟ Β ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΈΡΓΟΤ) Β.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Β.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΈΡΓΟΤ Β.2.1 ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΈΟΓΝ Β.2.2 ΠΣΖΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΈΟΓΝ Β.2.3 ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΈΟΓΝ Β.2.4 ΡΝΞΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ - ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΈΟΓΝ Β.2.5 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΓΓΖΠΖΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ Β Ξεξίνδνο Δγγχεζεο θαη Ππληήξεζεο (ΞΔΠ) Β πεξεζίεο Ξεξηφδνπ Δγγχεζεο Β.2.6 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ Β Αξρηηεθηνληθή Β Γεληθέο Αξρέο Πρεδηαζκνχ Β Ονή Δξγαζηψλ (Workflow) Πειίδα 7απφ147

8 Β.2.7 ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ Β Single Sign On (SSO) Β Δθαξκνγή ηαηξνχ Β Δθαξκνγή θαξκαθνπνηνχ Β Δθαξκνγή ΞΝΛ Β.2.8 ΠΔΛΑΟΗΑ ΣΟΖΠΖΠ Β Πελάξην δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο ζπληαγήο Β Πελάξην δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ζπληαγήο Β.2.9 ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ Β Έμππλεο Θάξηεο ηχπνπ Α γηα ρξήζηεο δηθαηνχρνπο Β Έμππλεο Θάξηεο ηχπνπ Β γηα 300 ρξήζηεο δηθαηνχρνπο Β Αλαγλψζηεο Έμππλσλ Θαξηψλ γηα ηα ζεκεία εμππεξέηεζεο δηθαηνχρσλ Β Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Έμππλσλ Θαξηψλ (CMS) Β πνδνκή Γεκνζίνπ Θιεηδηνχ (ΓΘ) Β Δθηππσηέο Γηακνξθσηέο Έμππλεο Θάξηαο Β.2.10 ΞΖΟΔΠΗΔΠ Β Έθδνζε, Αξρηθνπνίεζε θαη δηάζεζε έμππλσλ Ζιεθηξνληθψλ Θαξηψλ Γηθαηνχρσλ Β.2.11 ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ HELP DESK Β πεξεζία Ρειεθσληθήο Δμππεξέηεζεο Β.2.12 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ Πειίδα 8απφ147

9 Β Ππληήξεζε Δμνπιηζκνχ, Έηνηκνπ Ινγηζκηθνχ & Δθαξκνγψλ Β Ρερληθή πνζηήξημε Ιεηηνπξγίαο Β Ρήξεζε Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ πεξεζηψλ Οήηξεο Β Γηαζεζηκφηεηα Ππζηήκαηνο Β.3 ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ Β.4 ΑΦΑΛΔΙΑ Β.5 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Β.6 ΟΡΓΑΝΩΗ ΈΡΓΟΤ KΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΈΛΔΓΥΟΤ KΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β.6.1 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΝ ΈΟΓΝ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ Β.6.2 ΝΚΑΓΑ ΈΟΓΝ ΑΛΑΓΝΣΝ Β.6.3 ΈΙΔΓΣΝ 104 ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΈΟΓΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ Β ΓΔΛΗΘΑ Β ΞΟΝΠΥΟΗΛΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ Β ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ Β ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι:ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Γ.1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Γ.2. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Γ.3. ΠΙΝΑΚΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Γ.3.1. ΔΜΞΖΟΔΡΖΡΔΠ (SERVERS) Πειίδα 9απφ147

10 Γ.3.2. ΈΜΞΛΔΠ ΘΑΟΡΔΠ ΡΞΝ Α Γ.3.3. ΈΜΞΛΔΠ ΘΑΟΡΔΠ ΡΞΝ Β Γ.3.4. ΑΛΑΓΛΥΠΡΔΠ ΈΜΞΛΥΛ ΘΑΟΡΥΛ Γ.3.5. ΔΘΡΞΥΡΔΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΞΟΝΠΥΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΠΔ ΔΡΝΗΚΔΠ ΘΑΟΡΔΠ Γ.4. ΠΙΝΑΚΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Γ.4.1. ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΑΟΡΥΛ (CMS) Γ.4.2. ΞΝΓΝΚΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΙΔΗΓΗΝ (ΓΘ) Γ.4.3. ΙΝΗΞΝ ΈΡΝΗΚΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ Γ.5. ΔΙΓΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ.6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΈΡΓΟΤ Γ.7. ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΓΓΤΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II:ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ Πειίδα 10απφ147

11 Μέξνο Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Α.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Α. 1.1 Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη Αλαζρεδίαζε πεξεζηψλ πξνο Γηθαηνχρνπο, Ξηινηηθή Δθαξκνγή Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γηθαηνχρσλ Νίθνπ Λαχηνπ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ Έξγνπ. Α. 1.2 Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ ρσξίο ΦΞΑ, (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: ,00 - ΦΞΑ: ,00 ). Α. 1.3 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ν Οίθνο Ναύηνπ. Γηεχζπλζε έδξαο ηνπ Νίθνπ Λαχηνπ: Θσλ. Ξαιαηνιφγνπ 15, Ξεηξαηάο Ρειέθσλν: Α. 1.4 Ννκηθό θαη Θεζκηθό πιαίζην Γηαγσληζκνύ Ν δηαγσληζκφο πινπνηείηαη απφ ηνλ Νίθν Λαχηνπ. Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο δηελέξγεηάο ηνπ. Πειίδα 11απφ147

12 Α. 1.5 Γεκνζίεπζε ηεο Πξνθήξπμεο Ζ αλαθνίλσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, έρεη δεκνζηεπζεί ζηηο εθεκεξίδεο «Διεπζεξνηππία», «Έζλνο» θαη «Λαπηεκπνξηθή», θαζψο θαη ζην ΦΔΘ 393 Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηελ Θαηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε (www.oikosnautou.gr) ζηηο 19 Πεπηεκβξίνπ 2011, Θσλ. Ξαιαηνιφγνπ 15, Ξεηξαηάο θαη ζηελ «ΓΗΑΓΔΗΑ». Α. 1.6 Σόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Σεηάξηε 16/11/2011 θαη ώξα πκ ζηελ έδξα ηνπ Νίθνπ Λαχηνπ, Θσλ. Ξαιαηνιφγνπ 15, Ξεηξαηάο. Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. Α. 1.7 Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ηεο δηαθήξπμεο Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ν Νίθνο Λαχηνπ ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε δηαθήξπμε, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Νη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ Νίθν Λαχηνπ, Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο θαη Λέσλ Ρερλνινγηψλ. Θαλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Νίθνπ Λαχηνπ. Ξξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) πξνο ηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Πειίδα 12απφ147

13 (ηει. επηθνηλσλίαο ), ρσξίο φκσο ε δπλαηφηεηα απηή λα απαιιάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο απφ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηα εξσηήκαηα θαη γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία), κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. Ν Νίθνο Λαχηνπ δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κφλν κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. πληνκνγξαθίεο Έξγνπ ΑΜΚΑ ΑΜΟΝ ΔΓΟΝ ΔΤ Η/Τ ΚΤ ΝΑΣ ΟΠ ΟΠΟΝ ΠΓ ΣΚ ΤΠΑΑΝ Οξηζκνί δηαθεξύμεσλ Αλάδνρνο Αξηζκφο Κεηξψνπ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο Αξηζκφο Κεηξψνπ Νίθνπ Λαχηνπ Δπαξρηαθά Γξαθεία Νίθνπ Λαχηνπ Δζληθφ Πχζηεκα γείαο Ζιεθηξνληθφο πνινγηζηήο Θεληξηθή πεξεζία Λαπηηθφ Απνκαρηθφ Ρακείν Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Νίθνπ Λαχηνπ Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα Ραρπδξνκηθφο Θψδηθαο πνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο 0 πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Αλαζέηνπζα Αξρή 0 Νίθνο Λαχηνπ ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Αληίθιεηνο Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ κε έγγξαθε δήισζε ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Πειίδα 13απφ147

14 Αξκόδηα Δπηηξνπή Ζ Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Νίθνπ Λαχηνπ Γηαθήξπμε Ρν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Έξγνπ ΔΠΠΔ Ζ ΔΞΞΔ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Νίθνπ Λαχηνπ. Δπίζεκε γιώζζα ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηεο ύκβαζεο Δπίζεκε γιψζζα ηεο Πχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε/νη Πχκβαζε/εηο είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Έξγν Κύξηνο ηνπ Έξγνπ Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). ύκβαζε Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ Νίθνπ Λαχηνπ σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. πκβαηηθά ηεύρε Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο Πειίδα 14απφ147

15 πκβαηηθό Σίκεκα Φνξέαο Λεηηνπξγίαο Φνξέαο Τινπνίεζεο α. ηε Πχκβαζε, β. ηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ ΞΓ 118/2007 γ. ηε Γηαθήξπμε, δ. ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Ρν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο Πχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). Νίθνο Λαχηνπ Νίθνο Λαχηνπ Πειίδα 15απφ147

16 Α.2 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Α. 2.1 Γηθαίσκα πκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ: είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν (ΔΝΣ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Π.Γ.Π.) ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ Α 139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Γ.Π. ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΝΣ ή ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Π.Γ.Π. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ Έρνπλ παξαιάβεη επηζήκσο απφ ηελ έδξα ηνπ Νίθνπ Λαχηνπ (Θ. Ξαιαηνιφγνπ 15, Ξεηξαηάο) ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε αξηζκεκέλε αθνχ πξψηα έρνπλ δειψζεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο Θαη ηα νπνία: πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο Α. 2.4Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Α. 2.2Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζην Γηαγσληζκφ. Α. 2.2 Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 1. Νη αλσηέξσ δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, κε ηα νπνία λα είλαη ηθαλνί, ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Υο ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ππνςήθηνη Πειίδα 16απφ147

17 Αλάδνρνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή νληφηεηεο κε αξκνδηφηεηα ηελ Κειέηε θαη Αλάιπζε απαηηήζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ θαη Ξαξνρή πεξεζηψλ, ηελ Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Ξιεξνθνξηθήο, ηελ Ρειεθσληθή Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ θαη ηελ Ρερληθή πνζηήξημε Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηθήο. 2. δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία θαη θεξεγγπφηεηα κε δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο δηθαηνχρσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο - αζθάιηζεο. Λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, κέζσ θαηάιιειεο ππνδνκήο (π.ρ. Contact center), θαζψο θαη ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο. 3. Θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηεμνδηθά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ παξνρή ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θαηάινγν έξγσλ πνπ έρεη εθηειέζεη επηηπρψο (ηελ ηειεπηαία πεληαεηία) ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 4. Δπίζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Απαηηνχληαη πηζηνπνηεηηθά α) ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη β) ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηψλ ISO Γηεπθξηλίδεηαη πσο ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ε παξνχζα απαίηεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 5. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ κεγαιχηεξν απφ ην 250% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο Πειίδα 17απφ147

18 δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 250% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ. 6. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε πινπνίεζε παξφκνησλ Έξγσλ (Έθδνζε θαη Γηαρείξηζε Θαξηψλ θαη πνδνκή Γεκφζηνπ Θιεηδηνχ). Ππγθεθξηκέλα απαηηείηαη λα έρεη πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο θάησζη ηνκείο: Έθδνζε θαη δηαρείξηζε θαξηψλ Ξξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη νινθιήξσζε Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη πινπνίεζε ππνδνκψλ δεκνζίνπ θιεηδηνχ Δλαιιαθηηθά κία θνηλή νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε ε νπνία λα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο δχν απηνχο Ρνκείο. Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο απνηειεί έλσζε / θνηλνπξαμία, ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν πξέπεη λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πιεξνί απαξαηηήησο φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο εηαηξηψλ, νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο αθνξνχλ αζξνηζηηθά ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, εμαηξνπκέλεο ηεο πξνυπφζεζεο Λν4 πεξί πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο & αζθάιεηαο ηελ νπνία πξέπεη λα θαιχπηεη θάζε κέινο μερσξηζηά. Α Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο - Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο Α.2.2. θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληόο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: Πειίδα 18απφ147

19 Α Γειώζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πνδνκή, ηελ Σξεκαηννηθνλνκηθή θαη Ρερληθή Ηθαλφηεηα. Πηελ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ηα εμήο : i. Ξεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο (λνκηθή κνξθή, νξγαλφγξακκα, εχξνο δξαζηεξηνηήησλ). ii. Ξεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πνςεθίνπ: αληηθείκελν, ππεξεζίεο, πειαηνιφγην. iii. Ξεξηγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (κεηνρηθφ θεθάιαην, θχθινο εξγαζηψλ, θέξδε). iv. Ηζνινγηζκνί (ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ) ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ γηα φζνπο έρνπλ απφ ην λφκν ππνρξέσζε ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ησλ ίδησλ εηψλ.πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ππνρξενχηαη απφ ην λφκν ζηελ ζχληαμε ηζνινγηζκψλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε κε αλαιπηηθά ζηνηρεία αλά έηνο γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο λ. πεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ αθνξά ηελ παξνρή παξνκνίσλ κε ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. vi. Ξεξηγξαθή ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνςεθίνπ κε αλαθνξά ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ηίηινπο ησλ βαζηθψλ ζηειερψλ ηνπ, ζηελ επαγγεικαηηθή / εξγαζηαθή ζρέζε θ.ι.π. vii. Γειψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα, αξηηφηεηα θαη ππνδνκή ηνπ πνςεθίνπ, ηπρφλ πηζηνπνηήζεηο. Αλαθνξηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηερληθήο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηνλίδεηαη φηη είλαη επηηξεπηή βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε πξνζθπγή ελφο πξνζθέξνληνο ζηε δάλεηα εκπεηξία θαη Πειίδα 19απφ147

20 δελ είλαη απαξαίηεην λα θξίλεηαη απνθιεηζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ, ε ηεθκεξίσζε ηεο απαηηνχκελεο επάξθεηαο. Πε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δάλεηαο εκπεηξίαο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη επί πνηλέο απνθιεηζκνύ λα πξνζθνκίζεη πεχζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο πνγξαθήο ηνπ Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα πνπ επηθαιείηαη ηελ εκπεηξία, ζρεηηθή κε ηελ δέζκεπζε γηα ηελ δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ πεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα πιήξε ( φπσο θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ) απνδεηθηηθά ηεο εκπεηξίαο ηνπ Φνξέα πνπ «δαλείδεη» ηελ εκπεηξία ηνπ θαζψο θαη απφ ηα ζηνηρεία λνκηκνπνίεζεο ηνπ εθπξνζψπνπ πνπ ζα ηελ ππνγξάθεη. Α Σεθκεξίσζε Ιθαλόηεηαο Ρα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πνςεθίνπ λα αλαιάβεη ην έξγν: i. Θαηάινγνο έξγσλ θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ, (παξφκνησλ κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν θαηά ηνλ φξν Α.2.2. (6) ηεο δηαθήξπμεο), ηα νπνία αλέιαβε θαη πινπνίεζε ν πνςήθηνο θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο, ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ. Δπηπιένλ, αλ νη παξαιήπηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη παξαδφζεηο λα απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή. ii. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έξγνπ νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ φξν Α.2.2.(6) ηεο δηαθήξπμεο, ηα νπνία ν πνςήθηνο αλέιαβε θαη νινθιήξσζε θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία. Πειίδα 20απφ147

21 Α Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ επάξθεηα ηνπ Τπνςεθίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν. πελζπκίδεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ γηα θάζε κέινο μερσξηζηά ζε πεξίπησζε έλσζεο / ζχκπξαμεο / θνηλνπξαμίαο. Θάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηνινγεηηθά βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή. Ξάλησο, θαη κφλν γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο Α ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνςήθηνη πνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ δηαζέηνπλ θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηελ θαηάιιειε ππνδνκή ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ πιήξσζεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηεο Γηαθήξπμεο, αηηηνινγεκέλα απνθιείνληαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο δηεπθξηλήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε θάιπςε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πε θάζε πεξίπησζε νη ελδερφκελα παξερφκελεο δηεπθξηλήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο. Α. 2.3 Απνθιεηζκόο πκκεηνρήο Γελ έρνπλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο Ππκκεηνρήο Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α. 2.4 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α. 2.2 Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Όζνη έρνπλ θεξπρζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα Όζνη έρνπλ ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα Πειίδα 21απφ147

22 Όζνη ππνςήθηνη Αλάδνρνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 43.1 ηνπ ΞΓ 60/2007, ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ε) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. Γηα φζνπο ηζρχεη έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α) βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή νη εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο ηνπο έρνπλ αλαζηαιεί ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, β) θηλήζεθε ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο Γηαρείξηζεο πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπνκέλε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γ) έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο δ) έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα Πειίδα 22απφ147

23 δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ζη) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία δ) είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο, ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ε) έρνπλ απνθιεηζηεί ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα πεξεζία ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζ) έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο σο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο. Απνθιείνληαη, επίζεο, απφ ην δηαγσληζκφ: o νη Ξξνζθέξνληεο πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν Α 2.4. ηεο Γηαθήξπμεο, o Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο o Νη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο o Όζα πξφζσπα, κεηέρνπλ απηφλνκα ή ζε Έλσζε ή σο ππεξγνιάβνη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρήκαηα δηαγσληδφκελσλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο πνπ εκπίπηνπλ ζηα παξαπάλσ. Α. 2.4 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο I. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 1. Δπί πνηλή απνξξίςεσο, εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ( ,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ), θαη ε νπνία ζα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα Πειίδα 23απφ147

24 επηά κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αθνινπζεί ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ ππνςεθίνπ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Νίθνπ Λαχηνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. Ξάλησο εάλ ν αξρηθά επηιεγείο Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο,ν Νίθνο Λαχηνπ έρεη δηθαίσκα λα επηιέμεη θαη αλαθεξχμεη έσο λέν Αλάδνρν ην δεχηεξν επηηπρφληα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εάλ απηφο δελ πξνζέιζεη ηνλ ηξίην επηηπρφληα θ.ν.θ. Ν επηιεγείο Αλάδνρνο ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο κε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ ηνπο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Όιεο νη αλσηέξσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο επηηξέπεηαη λα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ Ίδξπκα ή άιιν νξγαληζκφ πνπ έρεη θαηά ηνλ λφκν δηθαίσκα έθδνζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ.), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997, φπσο ηζρχεη. Νη αλσηέξσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ Νίθν Λαχηνπ, λα δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζηα ειιεληθά, ζχκθσλα κε ηνπο αθξηβείο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο, ή ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο, λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηα ειιεληθά. Ρέινο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ φξν φηη ν εγγπεηήο παξαηηείηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ην δηθαίσκα δηδήζεσο θαη αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ρσξίο νπδεκία έλζηαζε ή αληίξξεζε κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ. Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο / νκίινπ / έλσζεο / ζχκπξαμεο θιπ, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη ζηελ επσλπκία απηνχ θαη θαιχπηνπλ αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε φισλ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, νη νπνίνη θαη αλαθέξνληαη ζην ζψκα ηεο επηζηνιήο. Πειίδα 24απφ147

25 2. πεχζπλε δήισζε (γηα ηνπο Έιιελεο Ξνιίηεο λνείηαη απηή ηνπ Λ.1599/1986), κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη: i. Λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. ii. Λα δειψλεη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (Α 64): α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν ε3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE L 358 ηεο , ζει. 2) γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ,, (EE C 316 ηεο , ζει. 48). δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, EE L 166 ηεο , ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3424/2005 (Α 305). Πειίδα 25απφ147

26 ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ζη) ην αδίθεκα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο, δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο : α) Ξηψρεπζε β) Δθθαζάξηζε γ) Αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε δ) Ξησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία: Θήξπμεο ζε πηψρεπζε Έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο Αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο Ξησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007: είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε, ήηνη φηη δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Δπίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Πειίδα 26απφ147

27 iii. Λα δειψλεη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη θαησηέξσ, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ απνζηνιή ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο. 3. πεχζπλε δήισζε (Λ.1599/1986), κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη: (i) ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε (ii) γίλνληαη αλεπηθχιαθηα απνδεθηνί φινη νη φξνη ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο (iii) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αθξηβή (iv) παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλαβνιήο ή αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (v) αλαιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα θαηαβνιή ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ζε ηξίηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο δηεθδίθεζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ εθ κέξνπο ηξίησλ επί ησλ πξνζθεξνκέλσλ. 4. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κέζσ αληηπξνζψπνπ. Δηδηθά γηα ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: - Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνχ ή απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ή εμνπζηνδφηεζε (ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ δεκφζηα αξρή), ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, κε ηα νπνία παξέρεηαη ζε ηξίην άηνκν εμνπζηνδφηεζε γηα λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά. Πειίδα 27απφ147

28 - Δθφζνλ δελ πξφθεηηαη λα παξεπξίζθεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα απηνπξνζψπσο, θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ, θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζην αλσηέξσ αλαθεξφκελν έγγξαθν ε εμνπζηνδφηεζε ζε ηξίην άηνκν γηα λα παξαβξεζεί ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ππνβάιιεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνχ ή απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή πιεξεμνχζην ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, κε ηα νπνία παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζε ηξίην λα παξαβξεζεί θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί. Ρν έγγξαθν απηφ κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. Δπηπιένλ, πέξαλ φισλ ησλ αλσηέξσ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηα λνκηθά πξφζσπα ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα Γηα ηηο ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: (i) Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ έλσζε ζπκκεηέρεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ζπλεηαηξηζκφο, φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο. (iii) Απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα-κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε/θνηλνπξαμία, απαηηείηαη πξαθηηθφ απφθαζεο (Γ.Π. ή άιινπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ), πνπ εγθξίλεη ηε ζχκπξαμε κε ηα άιια κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πνζνζηφ ηεο θάζε κίαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ηελ απνδνρή ηεο αιιειέγγπαο επζχλεο, θαη παξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (λφκηκνο εθπξφζσπνο) εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο εθ κέξνπο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο έλσζε/θνηλνπξαμίαο ζην δηαγσληζκφ, ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ παξάζηαζε ζηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο ζε φια ηα ζηάδηά ηεο. (iv) Ππκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο φπνπ ξεηά λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θαζψο θαη ηα πνζνζηά Πειίδα 28απφ147

29 ζπκκεηνρήο ελφο εθάζηνπ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ππν ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 θαη ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Α Με ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ Πε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ Ξξνζθνξά φια ηα παξαπάλσ ππφ ηνπ άξζξνπ Α.2.4. πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, σο θαη θάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ εθείλνπ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ επί ησλ λνκίκσο πξνζεθφλησο θαη εκπξνζέζκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο. Α Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο: Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν Αλάδνρνο πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη : α. Φπζηθά πξφζσπα (Έιιελεο πνιίηεο, πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ., αιινδαπνί): (1) Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνηα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (Α 64), γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Πειίδα 29απφ147

30 Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. (2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. (3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. (4) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή ή Αξρή Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. β. Λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: Πειίδα 30απφ147

31 (1) Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ παξφληνο. (2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990 Α 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ). (3) Δηδηθφηεξα ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο Ξξνθήξπμεο. γ. Γηα ηνπο Ππλεηαηξηζκνχο: (1) Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνηα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (Α 64), γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο Ξξνθήξπμεο. (2) Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ παξφληνο. Πειίδα 31απφ147

32 (3) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο Αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. δ. Γηα ηηο ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ έλσζε ζπκκεηέρεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ζπλεηαηξηζκφο, φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 1. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηά πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή, ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Πηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 2. Νη ελψζεηο δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ εθφζνλ θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζπκβάιιεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 3. Νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα είλαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ νπνηαδήπνηε Γεκφζηα Αξρή. Δθφζνλ νη πξνζθέξνληεο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβν, ζα ππνβάινπλ επίζεο πεχζπλε Γήισζε φπνπ ζα δειψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππεξγνιάβνπ θαη ην ηκήκα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πνπ ζα αλαηεζεί ζε απηφλ, ην νπνίν δε δχλαηαη λα αιιάμεη ζε θαλέλα ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. Πειίδα 32απφ147

33 Πηελ πεξίπησζε απηή, ζα ππνβάινπλ επίζεο πεχζπλε Γήισζε ππνγεγξακκέλε απφ θάζε πεξγνιάβν, ζηελ νπνία ν πεξγνιάβνο ζα δειψλεη φηη δεζκεχεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ πξνζθέξνληα, φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα θαη φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαη λα παξάζρεη φιεο ηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη. Δπίζεο, φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Α.3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Α. 3.1 Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ Κε ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ. Νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Ξξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληαο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο, είηε απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier) ζηελ έδξα ηνπ Νίθνπ Λαχηνπ, Θσλ. Ξαιαηνιφγνπ 15, Ξεηξαηάο. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηνλ Νίθν Λαχηνπ κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηνλ Νίθν Λαχηνπ έγθαηξα. Ν Νίθνο Λαχηνπ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Ξξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ. Πειίδα 33απφ147

34 Α. 3.2 Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ Νη Ξξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Νη Ξξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή: Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.2.3. ζε δχν αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν). Ρα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο. Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ Ρερληθή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ππνρξεσηηθά ζε δχν αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν) θαζψο θαη ζε Ζιεθηξνληθφ Αξρείν. Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε σο Ξαξάξηεκα ΗΗ ζε δχν αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν) θαζψο θαη ζε Ζιεθηξνληθφ Αξρείν. Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΝ ΔΟΓΝ «Αλαβάζκηζε, Απινύζηεπζε θαη Αλαζρεδίαζε Τπεξεζηώλ πξνο Γηθαηνύρνπο, Πηινηηθή Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γηθαηνύρσλ Οίθνπ Ναύηνπ» ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΠ ΛΑΎΡΝ Πειίδα 34απφ147

35 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ : κέρξη Ρεηάξηε 16/11/2011 θαη ψξα 12:00π.κ. Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. Πε πεξίπησζε Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηνηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμε ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. Νη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο "ειήθζε ππφςε", ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκεζα, θιπ. Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Ξξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Ξξνζθνξάο. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Ξξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο, γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζε ηνπο. Πειίδα 35απφ147

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα