ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι"

Transcript

1 ΤΕΤΡΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Εδαφικοί Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Γενικά όσο εξελιγµένο είναι το έδαφος, τόσο λιγότερο διαφέρει η µορφολογία και ση σύστασή του από το µητρικό υλικό. Σ Λ 2. Οι δυνάµεις συνοχής των εδαφικών συσσωµατωµάτων οφείλονται στην έλξη µεταξύ του νερού και των εδαφικών κόκκων. Σ Λ 3. Η οργανική ύλη είναι ίσως ο σπουδαιότερος παράγοντας σχηµατισµού ασταθούς δοµής. Σ Λ 4. Όσο περισσότερα αργιλλικά ορυκτά υπάρχουν σε ένα έ- δαφος τόσο µεγαλύτερη συνεκτικότητα έχει το έδαφος. Σ Λ 5. Ο όγκος που καταλαµβάνει καθεµιά από τις υλικές «φάσεις» του εδάφους σε σχέση µε τον συνολικό του όγκο είναι ο ίδιος. Σ Λ 6. Η στερεά φάση του εδάφους περιλαµβάνει µόνο ανόργανα συστατικά. Σ Λ 7. Τα συστατικά της στερεάς φάσης του εδάφους προέρχονται από τη φυσική και χηµική αποσάθρωση των µητρικών πετρωµάτων. Σ Λ 8. Τα συστατικά της στερεάς φάσης του εδάφους διαφέρουν µεταξύ τους τόσο ως προς το µέγεθος των κόκκων τους, όσο και ως προς την ορυκτολογική τους σύσταση. Σ Λ 43

2 9. Τα λεπτόκοκκα συστατικά του εδάφους επηρεάζουν το χρώµα του εδάφους λιγότερο απ ό,τι τα χονδρόκοκκα συστατικά. Σ Λ 10. Οξείδια του δισθενούς σιδήρου έχουν κυανοπράσινες αποχρώσεις. Σ Λ 11. Ο εδαφικός χούµος έχει κίτρινο χρώµα. Σ Λ 12. Τα ορυκτά της αργίλλου είναι κίτρινα. Σ Λ 13. Στην πράξη το χρώµα του εδάφους καθορίζεται συνήθως συγκριτικά µε τους πίνακες χρωµάτων του Nunsell. Σ Λ 14. Τα ορυκτά συστατικά του εδάφους είναι τα αρχικά προϊόντα αποσάθρωσης των πετρωµάτων. Σ Λ 15. Τα οργανικά συστατικά του εδάφους είναι τα τελικά προϊόντα αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειµµάτων. Σ Λ 16. Τα πρωτογενή ορυκτά συστατικά προέρχονται από θραύσµατα των πυριγενών πετρωµάτων χωρίς να έχουν υποστεί χηµικές αλλοιώσεις. Σ Λ 17. Τα δευτερογενή ορυκτά συστατικά είναι προϊόντα της σύνθεσης των πρωτογενών ορυκτών. Σ Λ 18. Τα πρωτογενή ορυκτά αποτελούν τις κύριες πηγές θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά. Σ Λ 19. Τα µακροστοιχεία του εδάφους ανάλογα µε την ποσότητα που κατέχουν στους φυτικούς ιστούς είναι: C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mn. Σ Λ 20. Τα ιχνοστοιχεία του εδάφους, ανάλογα µε την ποσότητα που κατέχουν στους φυτικούς ιστούς είναι: Fe, Mg, Zn, Cu, Mo, B, Cl. Σ Λ 21. Τα ιχνοστοιχεία βρίσκονται στους φυτικούς ιστούς συνήθως σε µεγάλες ποσότητες. Σ Λ 22. Τα ιχνοστοιχεία δεν έχουν µεγάλη σηµασία για το φυτό. Σ Λ 44

3 23. Τα στοιχεία C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S Σ Λ χαρακτηρίζονται ως θρεπτικά. 24. Καταλληλότητα πόρων γης είναι η προσαρµογή ενός τύπου γης για µια συγκεκριµένη χρήση. Σ Λ 25. Τα πυκνά δάση, οι θάµνοι και τα λιβάδια προστατεύουν σε µεγάλο βαθµό το έδαφος από επικείµενη διάβρωση. Σ Λ 26. Τα δάση, οι θάµνοι µέτριας κάλυψης, οι αµπελώνες, οι δενδρώδεις καλλιέργειες και τα φυτά µεγάλης καλλιέργειας δεν προσφέρουν καµία προστασία στο έδαφος. Σ Λ 27. Όσο πιο καλά οργανωµένη είναι η δοµή, τόσο πιο ευαίσθητο είναι το έδαφος στη διάβρωση. Σ Λ 28. Η υποεπιφανειακή διάβρωση δρα εντός του εδάφους προκαλώντας µετακινήσεις µαζών και όχι ανεξάρτητων εδαφικών σωµατιδίων. Σ Λ 29. Η καταστροφή των δασών λόγω πυρκαγιών εκθέτει το έδαφος σε µικρό κίνδυνο διάβρωσης. Σ Λ 30. Όταν η βόσκηση είναι υπερβολική τότε µειώνεται η διηθητικότητα του εδάφους και επιτείνεται η διάβρωση. Σ Λ 31. Τυπικό παράδειγµα κανονικής διάβρωσης είναι η άροση παράλληλα προς την κλίση του εδάφους. Σ Λ 32. Τα ασβεστούχα εδάφη περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο σε ποσοστό µεγαλύτερο από 25%. Σ Λ 33. Τα ασβεστούχα εδάφη έχουν µικρό ph Σ Λ 34. Τα ασβεστούχα εδάφη είναι συνήθως µαλακά. Σ Λ 35. Η βελτίωση των όξινων εδαφών µπορεί να γίνει µε σταδιακή προσθήκη διαφόρων µορφών µαγνησίου. Σ Λ 36. Τα αργιλώδη εδάφη έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα συγκράτησης επιβλαβών ουσιών απ ό,τι τα µέσης κοκκοµετρικής σύστασης. Σ Λ 45

4 37. Τα αµµώδη εδάφη έχουν µεγάλη ικανότητα συγκράτησης Σ Λ επιβλαβών ουσιών. 38. Η πυκνότητα των ορυκτών εξαρτάται από τη φυσική σύσταση και την κρυσταλλική δοµή τους. Σ Λ 39. Τα µεταλλογενετικά ορυκτά έχουν µεγαλύτερο ειδικό βάρος από τα πετρογενετικά. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Η επίδραση του τοπογραφικού αναγλύφου πάνω στο σχηµατισµό των εδαφών έγκειται κυρίως α) στο υψόµετρο του εδάφους β) στη σύστασή του γ) στην τοποθεσία του δ) στη χρήση του 2. Τα εδαφικά συσσωµατώµατα είναι α) ενώσεις της αργίλου β) τα µόρια της οργανικής ύλης γ) εδαφικά κλάσµατα που συνδέονται µεταξύ τους δ) χωρίς εδαφική δοµή 3. Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εδαφική δοµή είναι α) η οργανική ύλη β) η ανόργανη ύλη γ) τα ανθρακικά ορυκτά δ) τα προσροφηµένα ανιόντα 46

5 4. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία του εδάφους δηµιουργούν τις χειρότερες συνθήκες αερισµού για το έδαφος. α) άµµος β) ιλύς γ) άργιλος δ) ιλύς και άργιλος 5. Ένα από τα σχήµατα που έχουν τα εδαφικά συσσωµατώµατα είναι α) το πλακοειδές β) το ορθογώνιο γ) το ευθύγραµµο δ) το πολύκοκκο 6. νάλογα µε το µέγεθος των εδαφικών συσσωµατωµάτων µία από τις κατηγορίες εδαφικής δοµής είναι α) η στρογγυλή β) η επίπεδη γ) η µικρή δ) η µέση 7. Η Ι..Κ. εξαρτάται από α) τη χηµική σύσταση του εδάφους β) την ανισοµερή διαστολή γ) το ph δ) την ισόµορφη σύσταση του εδάφους 8. Στο έδαφος αναπτύσσεται µεγάλος αριθµός οργανισµών της µικροπανίδας και µικροχλωρίδας α) που δρουν ανταγωνιστικά µεταξύ τους σε βλάβη του φυτού β) αναντικατάστατων στην τροφική αλυσίδα γ) που παράγουν διαφορά χρήσιµα οξέα δ) που δηµιουργούν οικολογική ανισορροπία στη φύση 47

6 9. ειφορία των πόρων της γης είναι α) η συντήρηση των πόρων β) η χρήση των πόρων για διάφορους σκοπούς γ) η χρήση των πόρων ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο οικονοµικό αποτέλεσµα χωρίς τη µείωση της παραγωγικότητας του πόρου δ) η φυσική ιδιότητα των πόρων να είναι εύφοροι 10. Ποιος από τους παρακάτω όρους αποτελεί κύριο είδος χρήσης γης; α) υγροβιότοποι β) κατοικία γ) βοοειδή δ) νερό 11. Ποιο από τα παρακάτω συστήµατα αποτελεί τύπο χρησιµοποίησης γης; α) αρδευόµενη γεωργία β) µη αρδευόµενη γεωργία γ) εθνικός δρυµός για αναψυχή και τουρισµό δ) άγρια φύση 12. Η διάβρωση διαιρείται στις εξής κατηγορίες: α) τη δυναµική β) την ορεινή γ) τις κατολισθήσεις δ) την εξελικτική 13. Οι παράγοντες γένεσης και εξέλιξης της επιφανειακής υδατικής διάβρωσης είναι α) η απορροή β) η βλάστηση γ) οι υδατικές στρώσεις δ) οι αναβαθµίδες 48

7 14. Η προστατευτική δράση της βλάστησης όσον αφορά τη γένεση και εξέλιξη της διάβρωσης, οφείλεται στο ότι α) η βλάστηση συµβάλλει στη θραύση της ορµής των σταγόνων της βροχής β) τα εδαφικά συσσωµατώµατα χάνουν την ανθεκτικότητα του λόγω της ανάπτυξης πληθώρας οργανισµών της µικροχλωρίδας και της µικροπανίδας γ) µειώνεται το εδαφικό πορώδες λόγω της διείσδυσης των ριζών και της ύπαρξης γαιοσκωλήκων δ) µειώνεται η εξατµισοδιαπνοή 15. Ένας από τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της υποεπιφανειακής διάβρωσης είναι α) η κοκκώδης εδαφική υφή β) το διαβρωµένο µητρικό πέτρωµα γ) η υψηλή ποσότητα διηθούµενου νερού δ) η επικράτηση υψηλών θερµοκρασιών 16. Η οργανική ουσία συµβάλλει α) στην εξασθένιση της δοµής του εδάφους β) στον καλύτερο αερισµό του εδάφους γ) στη µη συγκράτηση του νερού δ) στη µείωση της παραγωγικότητας 17. Η διάβρωση επιταχύνεται από α) την καταστροφή των δασών β) τη βόσκηση γ) την καλλιέργεια των γεωργικών εκτάσεων δ) τις συστηµατικές λιπάνσεις 18. Στόχος των αναβαθµίδων είναι α) η αύξηση της ποσότητας του νερού της απορροής β) η διήθηση µικρότερων ποσοτήτων νερού στο έδαφος 49

8 γ) η δυνατότητα φύτευσης των εκτάσεων που έχουν συστηµατοποιηθεί δ) η δυνατότητα απορρόφησης του νερού της βροχής από το έδαφος 19. Προβληµατικά εδάφη θεωρούνται α) τα αλατούχα µη αλκαλιωµένα εδάφη β) τα µη ασβεστούχα και τα όξινα εδάφη γ) τα εδάφη που είναι πλούσια σε οργανική ουσία δ) τα εδάφη που έχουν αδιαπέρατη στρώση 20. Η δυσµενής επίδραση των υδατοδιαλυτών αλάτων στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών οφείλεται κυρίως στο ότι α) το εδαφικό διάλυµα γίνεται ιδιαίτερα πυκνό β) η µεγάλη συγκέντρωση χλωριούχου νατρίου είναι τοξική στη ρίζα γ) η ρίζα του φυτού αναπτύσσεται υπερτροφικά δ) οι καρποί των φυτών έχουν αλατούχο γεύση 21. Η βελτίωση των προβληµατικών εδαφών (αλατούχων κ.τ.λ.) θα πρέπει να εστιάζεται στα εξής µέτρα: α) διαδοχικές εκπλύσεις ώστε να αποµακρυνθούν από τη ριζόσφαιρα τα υδατοδιαλυτά άλατα β) υποβίβαση της στάθµης των υπογείων υδάτων σε ικανοποιητικό βάθος, εάν βρίσκεται πλησίον της επιφάνειας του εδάφους γ) χρήση βελτιωτικών εδάφους ώστε να αντικατασταθεί το ανταλλάξιµο κάλιο από άλλα κατιόντα κυρίως ασβεστίου δ) δηµιουργία και διατήρηση της απορροφητικότητας στο έδαφος 22. Το έδαφος δρα προστατευτικά στο περιβάλλον µε τους εξής µηχανισµούς: α) δεν έχει την ικανότητα να συγκρατεί τα απόβλητα των ρευστών µέσων όταν έλθουν σε επαφή µε αυτό β) έχει την ικανότητα να ρυθµίζει τη διαλυτή µορφή των επιβλαβών ουσιών 50

9 γ) έχει την ικανότητα να καθιστά διάφορες επιβλαβείς ουσίες ανενεργές, κατακρηµνίζοντάς τες µε τη µορφή ιζήµατος δ) το έδαφος έχει την ικανότητα να µετασχηµατίζει ιδίως τις επιβλαβείς ουσίες ανόργανης φύσης που περιέχονται στα απόβλητα ή είναι προϊόντα της γεωργικής δραστηριότητας του ανθρώπου. 23. Η ιζηµατογένεση λαµβάνει χώρα α) στις µικρές φυσικές κοιλότητες του στερεού φλοιού της γης β) στις θαλάσσιες λεκάνες γ) στις πεδινές περιοχές δ) στον πυθµένα των κλειστών λιµνών Ερωτήσεις αντιστοίχισης ντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης µε τις φράσεις της στήλης, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. πό τα σωµατίδια του εδάφους 1. αποτελείται από κόκκους γωνιώδεις ή η άµµος ακανόνιστους, δεν έχει πλαστικότητα και η ιλύς συνοχή η άργιλος 2. αποτελείται από κόκκους πεπλατυσµένους, δεν έχει πλαστικότητα 3. αποτελείται από κόκκους ακανόνιστους, έχει µεγάλη συνοχή, αλλά όχι πλαστικότητα 4. αποτελείται από κόκκους πεπλατυσµένους, έχει µεγάλη πλαστικότητα και συνοχή 5. αποτελείται από κόκκους ακανόνιστους, έχει πλαστικότητα και συνοχή 51

10 2. Σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της ευκρίνειας σε µια δοµή εδάφους διακρίνουµε 4 κατηγορίες: 1. τα συσσωµατώµατα είναι εµφανή στο αδιατάρακτο έδαφος Καµία δοµή 2. συσσωµατώµατα µέτριας συνεκτικότητας, σθενής δοµή αλλά όχι ευκρινή Μέτρια δοµή 3. µέτριας συνεκτικότητας συσσωµατώµατα Ισχυρή δοµή που διακρίνονται στο αδιατάρακτο έδαφος, αλλά όχι ευκρινώς 4. δεν παρατηρούνται εδαφικά συσσωµατώµατα 5. τα συσσωµατώµατα είναι δυσδιάκριτα και το έδαφος αδιατάρακτο 6. συσσωµατώµατα πολύ µικρής συνεκτικότητας και όχι εµφανή 3. Σ ένα έδαφος οι µεγάλοι πόροι οι µέσοι πόροι οι τριχοειδείς πόροι 1. εξασφαλίζουν την αποστράγγιση και τον εξαερισµό του εδάφους 2. βοηθούν στη στήριξη του φυτού 3. εξασφαλίζουν την κίνηση του υδατικού διαλύµατος 4. συντελούν στη διείσδυση των ριζών 5. αποθηκεύουν νερό και θρεπτικά στοιχεία 52

11 4. Η µικρή θερµοαγωγιµότητα Η µικρή θερµοχωρητικότητα Η µεγάλη θερµοχωρητικότητα και θερµοαγωγιµότητα 1. καταλήγει στην ψύξη του εδάφους το φθινόπωρο 2. προκαλεί αργή θέρµανση των εδαφών που είναι ψυχρά κατά τους πρώτους µήνες της άνοιξης 3. προκαλεί την πήξη του νερού στους εδαφικούς πόρους 4. έχει ως αποτέλεσµα τη θέρµανση των εδαφών νωρίς την άνοιξη 5. δεν επιτρέπει τη διαρροή της θερµότητας σε βαθύτερα εδαφικά στρώµατα 5. Ειδική θερµότητα του εδάφους Μέση εδαφική αγωγιµότητα Εδαφική θερµική ακτινοβολία 1. έχει ως αποτέλεσµα τη διαστολή και συστολή των εδαφικών σωµατιδίων 2. έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της θερµότητας του εδάφους συνεπώς και της θερµοκρασίας του 3. εξαρτάται από την ορυκτολογική σύσταση, τη δοµή, το ποσοστό της οργανικής ύλης, της υγρής και της αέριας φάσης του εδάφους 4. είναι ο λόγος της θερµοχωρητικότητας µιας µάζας εδάφους προς το λόγο της θερµοχωρητικότητας ίσης µάζας ύδατος 5. καθορίζεται από το µέγεθος των εδαφικών πόρων 53

12 6. Τα εδάφη των ηπειρωτικών υγρών περιοχών Τα εδάφη τροπικών περιοχών Τα εδάφη των κοιλωµάτων 1. έχουν καστανότερα χρώµατα 2. είναι µαύρα ή καστανά 3. είναι σκουρότερα από τα εδάφη των κυρτών περιοχών 4. είναι κιτρινέρυθρα ή ερυθρά 5. είναι ανοικτότερα από τα δάση των καµπύλων περιοχών 7. Στα όξινα εδάφη Στα αλκαλικά εδάφη Στα ουδέτερα εδάφη 8. Στις µικρές τιµές του ph Στις µεγάλες τιµές του ph Σε ph 6, στο εδαφικό διάλυµα επικρατούν ιόντα Η + και Ca στο εδαφικό διάλυµα επικρατούν ιόντα Η + και ΟΗ - 3. στο εδαφικό διάλυµα επικρατούν ιόντα ΟΗ - 4. στο εδαφικό διάλυµα επικρατούν τα ιόντα Η + 5. στο εδαφικό διάλυµα επικρατούν ιόντα ΟΗ - και Ca τα φυτά αφοµοιώνουν καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία που είναι διαλυµένα στο εδαφικό νερό 2. τα ιχνοστοιχεία δεσµεύονται από το έδαφος 3. τα ιχνοστοιχεία καταστρέφονται 4. υπερισχύει η ιοντική µορφή των στοιχείων Al, Mn, Zn κ.τ.λ. 5. τα ιχνοστοιχεία είναι δύσκολο να προσληφθούν από τα φυτά 54

13 9. Τα στοιχεία C, H, O, N, S P, B, Si Ca, Mg, Mn, K, Na, Cl Ca, Fe, Zn, Mo 1. σχηµατίζουν εστέρες µε αλκοολικές οµάδες 2. είναι ρυθµιστές της δράσης των ενζύµων 3. αποτελούν κύρια συστατικά των οργανικών ενώσεων 4. σχηµατίζουν χηλικές ενώσεις 5. σχηµατίζουν ανόργανα οξέα 6. αποτελούν µέρος των θειούχων εστέρων 10. Ο πόρος γης Τα χαρακτηριστικά της γης Οι απαιτήσεις γης 1. π.χ. οι απαιτήσεις σε καλλιεργούµενες εκτάσεις 2. όπως η δοµή του εδάφους 3. όπως το αναγκαίο νερό, η θερµοκρασία, ηλιοφάνεια, γονιµότητα κ.τ.λ. 4. όπως η εξατµισοδιαπνοή, η κοκκοµετρική σύσταση και η κλίση της επιφάνειας του εδάφους 5. π.χ. η βλάστηση, η υδρολογία, το τοπογραφικό ανάγλυφο των εδαφών και το κλίµα 11. Σχετικά µε τους τρόπους χαρακτηρισµού της καταλληλότητας των πόρων της γης 1. χρησιµοποιείται για να διευκολύνει τις α- η ποιοτική αξιολόγηση γροτικές εργασίες µιας κοινότητας η ποσοτική αξιολόγηση 2. χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση κτιριακών εγκαταστάσεων σε αγροκτήµατα η παρούσα καταλληλότητα η δυνητική καταλληλότητα 3. χρησιµοποιείται σε αναγνωριστικές µελέτες γενικής αξιολόγησης µεγάλων εκτάσεων 55

14 4. µπορεί να λάβει υπόψη τις βελτιώσεις στα συστήµατα διαχείρισης των πόρων γης 5. χρησιµοποιείται σε αναπτυξιακά προγράµ- µατα 6. αναφέρεται στην καταλληλότητα των πόρων γης για µια συγκεκριµένη µελλοντική χρήση γης, όταν θα έχουν γίνει σηµαντικές βελτιώσεις 12. ιάβρωση µε εκτίναξη ιάβρωση κατά στρώσεις ιάβρωση µε αυλακώσεις 1. προκαλεί µετακίνηση λεπτόκοκκων συστατικών από τον επιφανειακό ορίζοντα 2. προέρχεται από την αυξανόµενη συγκέντρωση της υδατικής ροής σε µικρές υδάτινες φλέβες 3. προκαλείται από την τριβή του νερού που πέφτει από ύψος 4. είναι η διάβρωση που αποτελείται από τη φάση της απόσπασης 5. είναι η διάβρωση που οφείλεται στην κακή καλλιέργεια του εδάφους 13. πό τα 2-3 mm έως και ύψος µερικών χιλιοστών από την κίνηση του εδάφους Σε µεγαλύτερα ύψη Σε ακόµη µεγαλύτερα ύψη 1. η κίνηση του αέρα επηρεάζεται από τα φυσικά εµπόδια 2. η κίνηση του αέρα είναι τυρβώδης 3. η ταχύτητα του ανέµου αυξάνεται ανάλογα 4. δεν υπάρχει άνεµος 5. η κίνηση του αέρα είναι ευθύγραµµη 56

15 14. Με την κίνηση του ανέµου τα χονδρότερα σωµατίδια τα µέσα σωµατίδια τα λεπτόκοκκα σωµατίδια 1. µεταφέρονται σαν σκόνη 2. αναπηδούν 3. µετακινούνται µερικά µέτρα 4. µεταφέρονται κάθετα προς το έδαφος 5. κυλούν ή γλιστρούν 15. Οι γεωλογικές δοµές στον Ελλαδικό χώρο που είναι ευνοϊκές για κατολίσθηση είναι οι ακόλουθες: 1. µεγαλύτερης αντοχής καλύπτουν σχηµατισµούς µε µικρότερη αντοχή Μάζες πετρωµάτων 2. που προκαλούνται από την κατεργασία του Εναλλαγές στρωµάτων εδάφους οµές 3. που επηρεάζονται σηµαντικά από την τεκτονική δραστηριότητα 4. µε διαφορετικές µηχανικές ιδιότητες, όπως ο σχηµατισµός του φλύσχη 5. που προέρχονται από τη µηχανική διάβρωση 16. Τα αλατούχα εδάφη Τα µη αλατούχα - αλκαλιωµένα εδάφη Τα αλατούχα-αλκαλιωµένα εδάφη 1. παρουσιάζουν ηλεκτρική αγωγιµότητα < 4 mmhos/cm και η εκατοστιαία αναλογία ανταλλάξιµου νατρίου προς το σύνολο των ανταλλάξιµων κατιόντων είναι > έχουν ηλεκτρική αγωγιµότητα µεγαλύτερη από 4mmhos/cm και η εκατοστιαία αναλογία ανταλλάξιµου νατρίου προς το σύνολο των ανταλλάξιµων κατιόντων είναι µικρότερη από 15 57

16 3. έχουν ηλεκτρική αγωγιµότητα ίση µε 4 mmhos/cm και η εκατοστιαία αναλογία ανταλλάξιµου νατρίου προς το σύνολο των ανταλλάξιµων κατιόντων είναι ίση µε έχουν ηλεκτρική αγωγιµότητα < 4 mmhos /cm και η εκατοστιαία αναλογία ανταλλάξι- µου νατρίου προς το σύνολο των ανταλλάξιµων κατιόντων < έχουν ηλεκτρική αγωγιµότητα > 4 mmhos /cm και η εκατοστιαία αναλογία ανταλλάξι- µου νατρίου προς το σύνολο των ανταλλάξιµων κατιόντων > Τα εδάφη µε κακή υφή Τα εδάφη µε κακή δοµή Τα εδάφη µε ασταθή συσσωµατώµατα 1. έχουν δυσµενή επίδραση στην καρποφορία των φυτών 2. δηµιουργούν το πρόβληµα της επιφανειακής κρούστας 3. παρουσιάζουν δυσµενείς φυσικές ιδιότητες, κακό αερισµό και µικρή διηθητικότητα 4. είναι συνήθως εδάφη είτε πολύ ελαφρά, αµµώδη, είτε πολύ αργιλώδη 5. µπορούν να βελτιωθούν µε την προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου 18. Τρεις από τις φυσικές ιδιότητες των ορυκτών είναι 58

17 το κρυσταλλικό σχήµα η σκληρότητα ο σχισµός 1. αναφέρεται στην ένταση των δυνάµεων που αναπτύσσονται µεταξύ των µορίων των ορυκτών 2. ορισµένα ορυκτά µετά από µηχανική επίδραση διασπώνται σε οµαλές επίπεδες επιφάνειες 3. τα ορυκτά κάτω από ορισµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας είναι δυνατό να εµφανιστούν µε συγκεκριµένα γεωµετρικά σχήµατα 4. εξαρτάται από τη χηµική σύσταση και την κρυσταλλική δοµή τους 5. αναφέρεται στο βάρος των ορυκτών 19. Τα εκρηξιγενή πετρώµατα Τα πλουτώνια πετρώµατα Τα φλεβικά πετρώµατα Τα ηφαιστειακά πετρώµατα 1. είναι τέλεια κρυσταλλωµένα ή άµορφα 2. προέρχονται από την κρυστάλλωση του µάγµατος µέσα σε ρωγµές των πετρωµάτων της λιθόσφαιρας 3. προέρχονται από την κρυστάλλωση του µάγµατος 4. είναι τέλεια κρυσταλλωµένα, παρουσιάζονται σε µεγάλη έκταση και έχουν οµοιογενή ορυκτολογική σύσταση 5. το µήκος τους είναι σχετικά µικρό µε το πλάτος τους 6. προέρχονται από την ψύξη της λάβας κατά την έκχυσή της στην επιφάνεια της λιθόσφαιρας 59

18 20. Τα ιζηµατογενή πετρώµατα ανάλογα µε τον τρόπο γένεσής τους διακρίνονται σε 1. είναι εκείνα που το σηµαντικότερο ρόλο για την ιζηµατογένεσή τους κατέχουν κυρίως το ph και η πίεση και η µηχανικά θερµοκρασία του ρευστού µέσου στο οποίο χηµικά βρίσκονται διαλυµένες ή αιωρούνται βιοχηµικά 2. είναι εκείνα που το σηµαντικότερο ρόλο για την ιζηµατογένεση και διαγένεσή τους κατέχει τόσο το ph κυρίως και η πίεση και η θερµοκρασία, όσο και διάφοροι φυτικοί ή ζωϊκοί οργανισµοί 3. είναι εκείνα που τον σηµαντικότερο ρόλο για την ιζηµατογένεση κατέχει η δυναµική και κινητική ενέργεια του ρευστού µέσου στο οποίο βρίσκονται διαλυµένα ή αιωρούνται 4. είναι εκείνα που σηµαντικότερο ρόλο για την ιζηµατογένεσή τους κατέχει κυρίως η δυναµική και κινητική ενέργεια του ρευστού και το ph του 5. είναι εκείνα που το σηµαντικότερο ρόλο για την ιζηµατογένεσή τους κατέχουν η ενέργεια του ρευστού µέσου και οι φυτικοί οργανισµοί 60

19 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. δράση, εξέλιξη, φύση, δυναµικότητα, παρουσία, συµβολή, θερµοκρασία. Η του µητρικού υλικού, δηλαδή η δοµή και το µέγεθος των πετρωµάτων και ορυκτών, αλλά και η χηµική και ορυκτολογική τους σύσταση, επηρεάζει το ρυθµό της «ανάπτυξης» του εδάφους, το ρυθµό του και τη των άλλων παραγόντων εδαφογένεσης. 2. έδαφος, κλίµα, στρώµα, σύστηµα, ανάγλυφο, πέτρωµα. Ηλικία ενός εδαφικού συστήµατος είναι ο χρόνος που παρήλθε από τη στιγµή κατά την οποία το µητρικό υλικό βρέθηκε κάτω από την επίδραση του, των οργανισµών και του τοπογραφικού και άρχισε να µετατρέπεται σε. 3. γένεση, υγρασία, αντίδραση, κατάσταση, διάβρωση, αποσάθρωση. Η εδαφική θερµοκρασία επηρεάζει την ταχύτητα των χηµικών και βιοχηµικών αντιδράσεων του εδάφους, την, τη δοµή, τον εξαερισµό, τη φυσική, τη και την εξέλιξη των εδαφών. 4. ψύξη, θέρµανση, φύτευση, άροση, στράγγιση, αποψίλωση. Ενέργειες µε τις οποίες επιτυγχάνουµε πρώιµη των εδαφών είναι η, η και η επίστρωση της επιφάνειας του εδάφους µε άµµο. 5. καταστροφή, περίσσεια, ποσότητα, έλλειψη, ισορροπία, µείωση. Το έδαφος που το εδαφικό του διάλυµα περιέχει ορισµένων θρεπτικών στοιχείων όπως χαλκού, ψευδαργύρου, µαγγανίου, βόριου κ.ά., µπορεί να προκαλέσει της παραγωγής και την της φυτικής µάζας. 61

20 6. ανισορροπία, µάζα, συγκέντρωση, ισορροπία, ενέργεια. Τοξικότητα είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ορισµένα θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται σε υπερβολικές µέσα στο υδατικό διάλυµα του φυτού, µε αποτέλεσµα την µεταξύ των θρεπτικών στοιχείων του φυτού. 7. δυνατότητα, ωφέλεια, συνθήκη, δαπάνη, εκµετάλλευση, παρέµβαση. Η αξιολόγηση των πόρων γης απαιτεί τη σύγκριση των και των απαιτούµενων για την των διαφόρων χρήσεων γης, για τον κάθε πόρο γης. 8. µορφή, χρήση, αειφορία, εκµετάλλευση, ποιότητα. Η εκτίµηση της καταλληλότητας των πόρων γης για µια συγκεκριµένη γίνεται µε βάση την εξασφάλιση της των πόρων αυτών. 9. αιολικός, µηχανικός, υδατικός, ανεξάρτητος, µεγάλος. Επιφανειακή είναι η διάβρωση που προκαλείται από µετακίνηση εδαφικών σωµατιδίων της εδαφικής επιφάνειας, λόγω της επίδρασης διαβρωτικών παραγόντων στην επιφάνεια του εδάφους. 10. ταχύτητα, απορροή, ένταση, ποσότητα, διατάραξη, διάβρωση. Όταν της βροχής είναι µεγαλύτερη από την διήθησης του νερού, η ποσότητα του νερού που δεν διηθείται απορρέει µε αποτέλεσµα την του εδάφους. 11. ασθενής, ισχυρός, περιορισµένος, επιρρεπής, µέτριος, ανθεκτικός. Περιοχές µε µικρό ύψος βροχοπτώσεων, ανέµους και ανάπτυξη της βλάστησης κατά τη θερινή περίοδο, είναι αρκετά στην αιολική διάβρωση. 62

21 12. µετακίνηση, υποβάθµιση, υπονόµευση, κατεργασία, τοποθέτηση, µεταβολή. Ως µηχανική διάβρωση ορίζεται η διάβρωση που προκύπτει από τη χρήση µηχανηµάτων του εδάφους και παρατηρείται σαν εδαφικής µάζας προς τα χαµηλότερα σηµεία του λόφου. Η µηχανική διάβρωση µπορεί να θεωρηθεί σαν σηµαντική διαδικασία του εδάφους. 13. ασβέστιο, µαγνήσιο, κάλιο, υδρογόνο, αργίλιο, µαγγάνιο. Τα όξινα εδάφη δηµιουργούνται εκεί που υπάρχει µεγάλη αναλογία κατιόντων, και. 14. λίπανση, κοπριά, τύρφη, ουσία, κάλυψη, άσβεστος. Στα προβληµατικά εδάφη που έχουν µικρή περιεκτικότητα οργανικής ουσίας και κακή δοµή, η αύξηση της οργανικής ουσίας µπορεί να γίνει µε την προσθήκη,, κοµποστών, υγρών αποβλήτων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και µε χλωρή. 15. κρυσταλλικός, χηµικός, οµογενής, συµπαγής, συνεκτικός, αδροµερής. Ορυκτά είναι φυσικά, στερεά και σώµατα της λιθόσφαιρας που κάτω από ορισµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας έχουν σταθερές φυσικές ιδιότητες, σύσταση και δοµή. 16. αιώρηση, διάλυση, συµπύκνωση, ποσότητα, εξάτµιση, καθίζηση. Τα ιζηµατογενή πετρώµατα προέρχονται από την ουσιών που βρίσκονται σε ή σε ρευστό µέσο και στη συνέχεια µετατρέπονται σε συµπαγές σώµα, µέσω της διαγένεσης. 17. οξείδιο, ορυκτό, στοιχείο, µίγµα, άλας, πέτρωµα. Τα υπό εκµετάλλευση στοιχεία των µεταλλευµάτων µπορεί να βρίσκονται µε τη µορφή συµπλόκων, θειούχων ενώσεων,, πυριτικών και αργυλοπυριτικών ή ως αυτοφυή, όπως ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός και το θείο. 63

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι είναι το µητρικό υλικό του εδάφους; 2. Τι είναι η θερµότητα διαβροχής της αργίλλου; 3. Τι είναι το εδαφικό διάλυµα; 4. Τι είναι οι κλάσεις κοκκοµετρικής σύστασης; 5. Ποια είναι η διαφορά ως προς τη δοµή µεταξύ αµµωδών και αργιλλωδών εδαφών; 6. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες από τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους; 7. Τι περιλαµβάνει ο σκελετός του εδάφους; 8. Τι περιλαµβάνει η λεπτή γη; 9. Ποια χαρακτηριστικά των εδαφικών συσσωµατωµάτων χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της εδαφικής δοµής; 10. πό τι αποτελείται το εδαφικό πορώδες; 11. Ποια είναι η σηµασία του πορώδους του εδάφους; 12. πό τι εξαρτάται το µέγεθος των εδαφικών πόρων, η κατανοµή και ο συνολικός όγκος τους; 13. Για τις γεωργικές καλλιέργειες το επιθυµητό πορώδες προκύπτει µετά από τη µελέτη τεσσάρων παραγόντων: α)... β)... γ)... δ) Τι ονοµάζουµε εδαφική θερµοχωρητικότητα; 15. Τι είναι η εδαφική αγωγιµότητα; 16. ναφέρετε τέσσερις παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, που επηρεάζουν τη θερµοκρασία του εδάφους. 17. Γιατί η βλάστηση ασκεί ρυθµιστικό ρόλο στην εδαφική θερµοκρασία; 18. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες χηµικές ιδιότητες του εδάφους; 19. ναφέρετε δύο από τα σπουδαιότερα δευτερογενή ορυκτά του εδάφους. 20. Τι είναι οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις; ώστε τρία παραδείγµατα. 21. Τι ονοµάζεται γαιοϊκανότητα; 64

23 22. Ποια η διαφορά µεταξύ κύριου είδους χρήσης γης και τύπου χρησιµοποίησης γης; 23. Σηµειώστε τέσσερα από τα δεδοµένα που καθορίζουν ένα τύπο χρήσης γης. 24. Τι είναι η αξιολόγηση πόρων γης; 25. ναφέρετε τρία θέµατα που συµπεριλαµβάνει η διαδικασία της αξιολόγησης πόρων γης. 26. ναφέρετε τρία φαινόµενα που προκαλούν εδαφική διάβρωση. 27. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των ενεργητικών και παθητικών παραγόντων της αιολικής διάβρωσης; 28. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ χωµατόρροιας και κατολίσθησης που λαµβάνει χώρα στους γεωλογικούς σχηµατισµούς; 29. Γιατί άµεση συνέπεια της µηχανικής διάβρωσης από τις υπερκείµενες καλλιεργούµενες περιοχές προς περιοχές µε µικρότερη κλίση είναι η µείωση της παραγωγικότητας και των δύο περιοχών; 30. Ποιες είναι οι τρεις οµάδες στις οποίες χωρίζονται τα µέτρα προστασίας των εδαφικών πόρων; 31. Σε ποια περίπτωση προτείνεται η συστηµατοποίηση του εδάφους µε αναβαθµίδες; 32. ναφέρετε τρία βελτιωτικά των οξίνων εδαφών. 33. Τι είναι τα πετρώµατα; 34. Τι είναι τα µεταµορφωµένα πετρώµατα; 35. Τι είναι η διαγένεση; 36. Τι είναι τα µεταλλεύµατα; 37. Με ποιο τρόπο αποµακρύνονται όλα τα ανεπιθύµητα ορυκτά και στοιχεία από τα µεταλλεύµατα; 38. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει ουράνιο και τι έχει γίνει για την εκµετάλλευσή του από τη χώρα µας; 65

24 Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Εξηγήστε πώς η απότοµη εναλλαγή τήξης - πήξης καταστρέφει την εδαφική δοµή. 2. Με ποιους τρόπους ο άνθρωπος υποβαθµίζει ή και καταστρέφει την εδαφική δοµή; 3. Τι είναι η φάση της µεταφοράς κατά το µηχανισµό γένεσης της επιφανειακής διάβρωσης; 4. Ποιος είναι ο ρόλος της κλίσης της επιφάνειας του εδάφους στη διάβρωση; 5. Ποιος είναι ο µηχανισµός γένεσης του ερπυσµού ακόρεστου εδάφους; 6. ναφέρετε δύο από τις αρνητικές συνέπειες της µηχανικής διάβρωσης του εδάφους. 7. Γιατί η κατεργασία παράλληλα προς την κλίση του εδάφους στα επικλινή εδάφη ενισχύει την υδατική διάβρωση. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Με ποιο τρόπο η βροχή µειώνει ή αυξάνει τη θερµοκρασία του εδάφους; 2. ναπτύξτε πώς οι ανθρώπινες παρεµβάσεις οδήγησαν στη σταδιακή υποβάθµιση του επιφανειακού εδάφους. 3. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ εδαφικής υποβάθµισης και εδαφικής διάβρωσης; 4. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ του ερπυσµού κορεσµένου και του ερπυσµού ακόρεστου εδάφους; 5. Ποιες είναι οι συνέπειες για το περιβάλλον και τη ζωή µας από τη ρύπανση και τις διάφορες επιβλαβείς ουσίες; 6. Πώς προκαλείται η έλλειψη οξυγόνου στα υδατικά µέσα ως συνέπεια της ρύπανσης; 7. Η υπερεκµετάλλευση των µεταλλευµάτων ποιους κινδύνους συνεπάγεται για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και τι µπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή; 66

25 ΣΥΝ ΥΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΠΝΤΗΣΗΣ Επιλέξτε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια δώστε την κατάλληλη απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί και αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.. Στους παράγοντες εδαφογένεσης υπάγεται α) το παλαιό υλικό β) το κλίµα γ) ο άνθρωπος δ) το νερό. ναπτύξτε τη σωστή απάντηση. 2.. Ως γονιµότητα του εδάφους ορίζεται η φυσική δυνατότητά του α) να εφοδιάζει τα φυτά µε θρεπτικά στοιχεία σε ικανοποιητικές ποσότητες και σε κατάλληλη αναλογία β) να αποτελεί το υπόστρωµα για τη στήριξη των φυτών γ) να βοηθάει τη γονιµότητα των µικροοργανισµών του εδάφους δ) να αποτελείται από χηµικές ενώσεις που συντελούν στην ανθοφορία. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της σωστής απάντησης; 3.. Τροφοπενία είναι α) η λαίµαργη τάση µερικών φυτών β) τα χλωρωτικά σχήµατα των φύλλων γ) η κανονική διατροφή του φυτού δ) η ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων στο υδατικό διάλυµα του φυτού. Σύµφωνα µε τη σωστή απάντηση τι συµβαίνει στο φυτό σ αυτή την περίπτωση; 4.. Ο µηχανισµός γένεσης της επιφανειακής διάβρωσης περιλαµβάνει τη φάση α) της διάσπασης β) της απόσπασης γ) της κατακρήµνισης δ) της διάλυσης. Επεξηγήστε τη σωστή απάντηση. 67

26 5.. Τα χαρακτηριστικά µιας βροχόπτωσης είναι α) το ύψος β) η επιφάνεια που διαβρέχει γ) η πυκνότητα δ) η εξάτµιση. Σε ποια περίπτωση ιδιαίτερα ισχύει η σωστή απάντηση; 6.. Οι παράγοντες που συντελούν στη γένεση και εξέλιξη της χωµατόρροιας είναι α) οι αιολικοί παράγοντες β) οι παθητικοί παράγοντες γ) οι παράγοντες κατολίσθησης δ) οι γεωλογικοί παράγοντες. πό τι αποτελούνται οι σωστοί παράγοντες και πότε το αδιαπέραστο στρώµα εδάφους µετακινείται; 7.. ιοκαλλιεργητικές τεχνικές ονοµάζουµε τις τεχνικές καλλιέργειας του εδάφους, που η δράση τους εστιάζεται α) στη σταθεροποίηση και συγκράτηση του εδάφους µέσω ειδικής κατεργασίας του β) στη διατήρηση και προστασία της κανονικής φύτευσης γ) στη διατήρηση των µικροοργανισµών του εδάφους δ) στη διατήρηση της γονιµότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους. Να αναφέρετε απλά τους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται ό,τι αναφέρεται στη σωστή απάντηση. 8.. Οι τεχνικές καλλιέργειας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, αλλά και να εξασφαλίζουν τη διατήρηση της παραγωγικότητας των εδαφών. Για να εξασφαλισθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει α) η κατεργασία του εδάφους να γίνεται όταν το έδαφος δεν έχει καθόλου υγρασία β) η χρήση βαριών µηχανηµάτων κατεργασίας του εδάφους πρέπει να αποφεύγεται γ) ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στις επίπεδες περιοχές δ) η κατεργασία του εδάφους να γίνεται παράλληλα προς την κλίση του εδάφους. ικαιολογήστε τη σωστή απάντηση. 68

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χημική αποσάθρωση Διάσπαση και εξαλλοίωση υλικών κοντά στην επιφάνεια της γης Σχηματισμός προϊόντων κοντά σε κατάσταση χημικής ισορροπίας με την ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος

Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος Η δυναμική της του στο κίνησης Καλίου έδαφος 1. Δείκτες διαθέσιμου καλίου στο έδαφος Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Εναλλάξιμο Κ (mg/100g εδάφους) Συγκέντρωση Κ (me/l εδαφ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εκρηξιγενή - Μεταµορφωµένα - Ιζηµατογενή πετρώµατα Πετρολογικός κύκλος ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Πετρώµατα Πετρώµατα είναι φυσικά στερεά υλικά σε συµπαγή ή χαλαρή µορφή, που π αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II)

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΗΜελέτησυντάχθηκε(με αλφαβητική σειρά) από: Βουλγαράκη Απόστολο, Γεωπόνος MSc Βούλγαρη Γρηγόριο, Γεωπόνος Γκριτζάπη Αικατερίνη, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστρώµατα σποράς λαχανικών

Υποστρώµατα σποράς λαχανικών Υποστρώµατα σποράς λαχανικών Εδαφικά µείγµατα 1. Εδαφική κοµπόστα Χώµα & κοπριά σε αναλογία 2:1 Τύπος χώµατος: Αµµοπηλώδες ή αργιλλοπηλώδες Τύπος κοπριάς: αγελαδινή ή αλογίσια ή προβάτων εν συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής. Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ

Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής. Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ Τα paleosols θεωρούνται και ως λείψανα εδαφών των οποίων η μελέτη αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Αριθμητικά... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... Ολογράφως..... ΤΑΞΗ: Γ Υπ. Καθηγητή... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία Σκοποί ενότητας Κατανόηση του φαινομένου της ιοντικής ανταλλαγής Περιεχόμενα ενότητας 1) Ρόφηση 2) Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Μία αλεπού και ένα τσακάλι που ζουν σε ένα οικοσύστημα ανήκουν: Α. Στον ίδιο πληθυσμό Β. Στην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. Σύσταση του θαλάσσιου νερού και παράγοντες ελέγχου συγκέντρωσης στοιχείων 2. Συντηρητικά, ανακυκλώσιμα (θρεπτικά), προσροφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Από: Κατερινόπουλο, Α. & Σταματάκη, Μ. 1995. Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία Πετρολογία. Τα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα και οι Χρήσεις τους. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία.

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία. ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία. Η σύσταση του θαλασσινού νερού έχει επικρατήσει να καθορίζεται με βάση τη συγκέντρωση χλωριδίων και την αλμυρότητα. Η συγκέντρωση χλωριδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 Χαρακτηριστικά και ορυκτολογία σιδηρούχων ιζημάτων Διεργασίες FeR και SR Ταινιωτοί σιδηρούχοι σχηματισμοί (BIF) Λεπτόκοκκα κλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικοί παράγοντες. και η επίδρασή τους στους ζωντανούς οργανισμούς

Περιβαλλοντικοί παράγοντες. και η επίδρασή τους στους ζωντανούς οργανισμούς Περιβαλλοντικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στους ζωντανούς οργανισμούς Νερό Ολοι οι οργανισμοί αποτελούνται κατά μεγάλο ποσοστό από νερό ανεξάρτητα από το εάν ζουν σε χερσαία ή υδατικά περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τίτλος μαθήματος : Κωδικός : 411 «ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Υ) Διάρκεια: Κωνσταντίνος Κίττας Καθηγητής Τηλ.: 24210 93012, 93158 Τηλεομοιότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης ΡΥΠΑΝΣΗ 91 είναι η άμεση ή έμμεση διοχέτευση από τον άνθρωπο στο υδάτινο περιβάλλον ύλης ή ενέργειας με επιβλαβή αποτελέσματα για τους οργανισμούς ( ο ορισμός της ρύπανσης από τον ΟΗΕ ) Ρύποι Φυσικοί (εκρήξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Οικολογία: η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών, και φυσικά του ανθρώπου, με τους βιοτικούς (ζωντανούς οργανισμούς του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 1ο : Χημεία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο Υδρολογικός Κύκλος 2. Το καθαρό νερό 2.1. Δομή 2.2. Φυσικοχημικές ιδιότητες 3. Το θαλασσινό νερό 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου)

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 8 Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 2. Καταστάσεις του νερού : το νερό είναι η μοναδική ουσία στη γη που βρίσκεται στη φύση και με τις τρεις μορφές τις (υγρή στερεά

Διαβάστε περισσότερα