A. Livres. B. Articles & Chapitres. C. Comptes rendus, in memoriam, écris sur la recherche (nos ) A. Livres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A. Livres. B. Articles & Chapitres. C. Comptes rendus, in memoriam, écris sur la recherche (nos 92-107) A. Livres"

Transcript

1 LISTE DES PUBLICATIONS [Les titres grecs sont traduits en français] A. Livres A.1 Monographies, recueils d articles (nos 1-8) A.2 Direction d ouvrages collectifs, catalogues d exposition (nos 9-17) A.3 Édition des textes, traductions (nos 18-21) B. Articles & Chapitres B.1 Dossiers spéciaux (nos 22-24) B.2 Publications dans des revues savantes, ouvrages collectifs et actes de colloque avec comité de lecture (nos 25-91) C. Comptes rendus, in memoriam, écris sur la recherche (nos ) A. Livres A.1 Monographies, recueils d articles 1. (2012) Mapping Greece, : Maps in the Margarita Samourkas Collection. Catalogue of maps compiled by Leonora Navari, (édition revue, corrigée et augmentée du no 5), New Castle, Delaware Athènes, Oak Knoll Press, t Goy-Houten: HES & DE GRAAF Publishers and National Hellenic Research Foundation, 2012, 546 p. 2. (2010) Challenged Territories: Cartographies of Greece and the Levant during the Ottoman Era, Analecta Isisiana CXII, Istanbul, Isis Press, 2010, 255 p. 3. (2009) Αϖοχαιρετισµός στο Γένος: Αυτοκρατορία και Πατριωτισµός στο Χαρτογραφικό Έργο του Ρήγα, [Adieux au γένος: Patriotisme et Empire dans l œuvre cartographique de Rhigas, ], Athènes, Menandros, 2009, 80 p. 4. (2008) Χάρτες και Ιστορίες: Ελληνικές Τοϖογραφίες της Αναγέννησης και των Φώτων [Cartes et histoires : topographies helléniques à la Renaissance et aux Lumières], Thessaloniki, Zitis, 2008, 256 p. 5. (2008) Ιστορία της χαρτογραφίας του ελληνικού χώρου, Χάρτες της Συλλογής Μαργαρίτας Σαµούρκα [Histoire de la cartographie de la Grèce, Cartes de la Collection M. Samourkas] Athènes, Institut des Recherches Néohelléniques / FNRS, 2008, 540 p. 6. (2002) Τα Νησολόγια: η µοναξιά και η συντροφιά των νησιών. Επιλεγόµενα: Σπύρος Ι. Ασδραχάς [Les insulaires: solitude et compagnie des îles. Avec une postface de S. Ι. Asdrachas], Athènes, Éditions Olkos, 2002, 192 p. 7a. (1999) The Greek Portolan Charts, 15 th -17 th century: a Contribution to the Mediterranean Cartography of the Modern Period, traduit par G. Cox et J. Solman, Athènes, Centre des Recherches Néohelléniques, FNRS / Éditions Olkos, 1999, 221 p. 1

2 7b. (1999) Οι ελληνικοί ναυτικοί χάρτες-ϖορτολάνοι, 15 ος -17 ος αι.: συµβολή στην µεσογειακή χαρτογραφία των νεωτέρων χρόνων [Les cartes marines grecques, XVe-XVIIe siècle: contribution à la cartographie Méditerranéenne aux temps modernes], Athènes, Centre des Recherches Néohelléniques, FNRS / Éditions Olkos, 1999, 221 p. 8. (1997) La Médaille et la Rouille, Images de la Grèce Moderne dans la Presse Littéraire Parisienne , Paris et Athènes, Hatier et librairie Kaufman, 1997, 530 p. A.2 Direction d ouvrages collectifs, catalogues d exposition 9. (2013) (éd. avec Gilles Grivaud), Cyprus on the crossroads of travellers and map-makers from the 15th to 20th century, proceedings of the 1st International Conference of the Sylvia Ioannou Foundation (2012): 10. (2010) (éd.), Το Αιγαίο Πέλαγος, χαρτογραφία και ιστορία, 15 ος -17 ος αιώνας [La mer Égée, cartographie et histoire, XVe-XVIIe siècle] (catalogue d exposition raisonné), Athènes, Fondation Culturelle de la Banque Nationale de Grèce, 2010, 276 p. 11a. (2007) (éd. avec M. Georgopoulou, C. Guilmet, Y. Pikoulas and C. Staikos), Following Pausanias: The Quest for Greek Antiquity, New Castle, DE / Athènes, Oak Knoll Press for the NHRF and the Gennadion Library, 2007, 253 p. 11b. (2007, ) (éd. avec M. Georgopoulou, C. Guilmet, Y. Pikoulas and C. Staikos), Στα βήµατα του Παυσανία: η αναζήτηση της ελληνικής αρχαιότητας, [Sur les traces de Pausanias : à la recherché de l antiquité grecque] Athènes, Kotinos pour la Fondation Nationale pour la Recherche Scientifique et la Bibliothèque Gennadios, 2007, 253 p. Deuxième édition corrigée, (2004) (éd. avec D. Loupis), Eastern Mediterranean Cartographies, Institut des Recherches Néohelléniques / FNRS, Tetradia Ergasias 25/26, introduction: Catherine Koumarianou, Athènes, 2004, 404 p. 13. (2002) (avec F. Dakoronia, D. Cotoulas, E. Balta and V. Sithiakaki), Λοκρίδα: Ιστορία και Πολιτισµός [Locris: Histoire et culture], Athènes, Ktema Chadjimichali, 2002, 198 p. 14. (1999) (éd.) Greek Cartography in Print, 16 th -19 th century, from the Gennadius Library Collections, (catalogue d exposition raisonné), Athènes, Société pour la Cartographie Hellénique - Centre des Recherches Néohelléniques, FNRS - Imago Mundi Ltd., 1999, 40 p. 15. (1995) (éd.), British Travellers in Greece , introduction: Catherine Koumarianou, (catalogue d exposition raisonné), Athens and London, Foundation for Hellenic Culture, 1995, XXX et 106 p. 16. (1993) (éd.), Mani, a cultural itinerary, : travelers to the Mani, 15th- 19th century, an Exhibition of Historical Material, (catalogue d exposition raisonné), Athènes, Centre des Recherches Néohelléniques, FNRS, 1993, 144 p. 2

3 17. (1992) (éd.), The Cartography of Hellenism : One Hundred Years, (catalogue d exposition), Athènes, Société our la cartographie hellénique / Archives littéraires et historiques, 1992, 80 p. A.3 Édition des textes, traductions 18. (2012) (Traduction avec Georges Koutzakiotis) Catherine Volpilhac-Auger, O Montesquieu Εγκυκλοϖαιδιστής; / Montesquieu Encycloédise? Athènes, Département de recherches Neohelléniques, Institut de recherches historique FNRS (Conférence annuelle C. Th. Dimaras 2011), 136 p. 19. (2003) (Traduction), Roland Mortier, Φώτα του ευρωϖαϊκού 18ου αιώνα / Lumières du XVIIIe siècle européen, Athènes, Institut de recherches néohelléniques, FNRS (conférence annuelle C. Th. Dimaras 2002), 2003, p. 182 p. 20. (1996, ) (éd.), Ο Πυρετός Των Μαρµάρων, Μαρτυρίες για την Λεηλασία των Ελληνικών Μνηµείων [La fièvre des marbres : témoignage sur la spoliation des antiquités grecques, ], Athènes, Éditions Olkos, 1996, 265 p. ; seconde édition, Athènes, Groupe d édition Lambrakis, 2010, 330 p. 21. (1993) (éd.), Aνταϖοκρίσεις αϖό την Ελλάδα , εθνικές διεκδικήσεις, Ολυµϖιακοί Αγώνες, καταστροφή του 97, κείµενα των Ζοζέφ Ρενάκ, Σαρλ Μωράς και Ζαν Μορεάς [Reportages de Grèce, : Revendications nationales, Jeux Olympiques, la défaite de Textes de Joseph Reinach, Charles Maurras et Jean Moréas], Athènes, Éditions Olkos, 1993, 143 p. B. Articles & Chapitres 3 B.1 Dossiers spéciaux 22. (2012) (éd. avec Jean-Luc Arnaud), Seas, Islands, Humanists, section spéciale de The Historical Review / La Revue Historique, 9 (2012), p (2010) Maps Printed in Greek during the Age of Enlightenment, , numéro special de e-perimetron 5:1(2010), 48 p. 24. (1996) (éd.) Η Λεηλασία των Ελληνικών Μνηµείων [La spoliation des antiquités grecques, ], I Kathimerini, Epta Imeres, , 31 p. B.2 Publications dans des revues savantes, ouvrages collectifs et actes de colloque avec comité de lecture (2014) «L ordre du monde. Régions antiques et peuples modernes Dans les premières cartes du monde imprimées», in Frank Lestringant & Alexandre Tarrete (éds), Race et histoire à la renaissance, cahiers L.V. Saulnier 31, Paris, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 2014, p Avec un astérisque (*) sont marqués les articles inclus au volume 2.(2010); avec deux astérisques (**) sont marqués les articles inclus au volume 4.(2008).

4 26. (2013) «Οι αντοχές του Φιλελληνισµού» [L endurance du philhellénisme], in Evangelos Chrysos - Christophe Farnaud (éds), Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα, Fondation du Parlement Hellénique, Ahènes 2013, p (2012) The Politics of the Isolario: Maritime Cosmography and Overseas Expansion during the Renaissance, in G. Tolias et Jean-Luc Arnaud (éds), Seas, Islands, Humanists, Section Spéciale de The Historical Review / La Revue Historique, 9 (2012), p (2012) «L insulaire: cosmographie maritime et expansion européenne à la renaissance», in C. Hofmann, H. Richard et Em. Vagnon (éds), L âge d or des cartes marines: quand l Europe découvrait le monde, Paris, Seuil - Bibliothèque nationale de France, 2012, p (2012) «ιασπορά, εντοπιότητα και εθνική κληρονοµιά. Οι ελληνικές αρχαιότητες κατά τους τελευταίους προεπαναστατικούς χρόνους» [Dispersion, identité locale et héritage national. Les antiquités grecques à la veille de la Révolution Grecque], in Sophia Mathaiou Athena Chadjidimitriou (éds), Ξενιτεµένες ελληνικές αρχαιότητες. Αφετηρίες και διαδροµές, Athènes, Institut des Recherches Néohelléniques / FNRS, 2012, p a. (2012) Shifting Geographies: The Geographers of the French Scientific Expedition to the Morea and the Reassessment of Learned Peloponnesian Geography, in Yanis Saitas (éd.), The Work of the French Scientific Expedition to the Morea Part I: Natural Sciences Section, Moreas - Melissa Publishing House, Athènes [2012], p b. (2012) «Le cabinet et le terrain: les géographes de l Expédition scientifique de Morée et la critique de la géographie savante du Péloponnèse», in Yanis Saitas (éd.), L œuvre de l Expédition Scientifique de Morée , Première partie : Section des Sciences physiques, Athènes, Moreas - Éditions Melissa, [2012], p c. (2011) Οι γεωγράφοι της Επιστηµονικής Αποστολής στο Yanis Saitas (éd.), Το έργο της Γαλλικής Εϖιστηµονικής Αϖοστολής του Μοριά, Α µέρος: Τµήµα Φυσικών Εϖιστηµών, Athènes, Moreas - Éditions Melissa, 2011, p (2011) Ptolemy s Geography and Early Modern Antiquarian Practices, in Zur Shalev & Charles Burnett (éds), Ptolemy s Geography in the Renaissance, London - Turin, The Warburg Institute - Nino Aragno Editore, 2011, p (2011) An Inconsiderate Love of the Arts: The Spoils of Greek Antiquities, , in Zainab Bahrani, Zeynep Çelik, Edhem Eldem (éds), Scramble for the Past: A Story of Archaeology in the Ottoman Empire, , Istanbul, SALT, 2011, p (2010) «L antiquité restaurée. Géographie et cartographie ancienne au XVIe siècle», Annuaire de l École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et philologiques 141 e année, (2010), p (2010) «La Mémoire restituée. Ioannis Gennadios et la revendication des antiquités grecques expatriées», in Maryline Crivello (éd.), Les échelles de la mémoire en Méditerranée (XIXe-XXIe siècle), Arles, Actes Sud / Maison Méditerranéenne des Sciences de l Homme, 2010, p

5 35. (2010) «Ελγίνεια Μάρµαρα: αντι-ιµπεριαλισµός, εθνική αποκατάσταση, και πολιτισµική ταυτότητα» [Les marbres Elgin : anti-impérialisme, dignité nationale et identité culturelle], in V. Vamvakas et P. Panagiotopoulos (éds), Η Ελλάδα στη δεκαετία του 80, κοινωνικό, ϖολιτικό και ϖολιτισµικό λεξικό, Athènes, To Perasma, 2010, p (2009) «Glose, contemplation, et méditation : histoire éditoriale et fonctions du Parergon d Abraham Ortelius ( )», in Frank Lestrigant (éd.), Les méditations cosmographiques à la renaissance, Cahiers L.V. Saulnier 26, Paris, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 2009, p (2009) «Η τάξη των χαρτών: η χαρτογραφική ταξινόµηση κατά την Αναγέννηση» [L ordre des cartes : taxonomie du materiel cartographique à la Renaissance], in ρόµοι κοινοί, µελέτες για την κοινωνία και τον ϖολιτισµό αφιερωµένες στην Αικατερίνη Κουµαριανού, Athènes, Mnimon, 2009, p (2008) «La Méditerranée et ses représentations», in Thierry Fabre (éd.), La Méditerranée au temps du monde, Rencontres d Averroès 14, Marseille, éditions Parenthèses, 2008, p (2008) «Manafasia Μονοβασία - Menefse Malvasia», in Il. Anagnostakis (éd.), Μονεµβάσιος οίνος -µονοβας(ι)ά - Malvasia, Athènes, Institut de Recherches Byzabtines / FNRS, 2008, p (2008) «Les interlocuteurs grecs de Joseph Reinach (1878)», in Sophie Basch, Michel Espagne et Jean Leclant (éds), Les frères Reinach. Colloque réuni les 22 et 23 juin 2007 à l Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (palais de l Institut de France), Paris, AIBL - De Boccard, 2008, p (2008) National Heritage and Greek Revival: Ioannis Gennadios on the Expatriated Antiquities, in Dimitris Damaskos et Dimitris Plantzos (éds), A Singular Antiquity: Archaeology and Hellenic Identity in Twentieth- Century Greece, Athènes, Mouseio Benaki 3 rd Supplement, 2008, p (2008)** «Γύρω από έναν στίχο του Βιργίλιου. Η Σύρος στα νησολόγια, 15 ος -17 ος αιώνας» [Sur un vers de Virgile : Syros dans les insulaires, XVe-XVIIe siècles], in: Chr. Agriantoni et D. Dimitropoulos (éds), Σύρος και Ερµούϖολη. Συµβολές στην ιστορία του νησιού, 15 ος -20ός αι., Athènes, INR/NHRF, 2008, p (2007)* Mourning Greece: Cartographic Allegories of Melancholy in the Late Renaissance, in Evangelos Konstantinou (éd.), Ausdrucksformen des Europäischen und Internationalen Philhellenimus vom Jahrhundert, Frankfort, Peter Lang, 2007, p (2007) The Isolarii, Fifteenth to Seventeenth Centuries, in David Woodward (éd.), The History of Cartography, Volume Three: Cartography in the European Renaissance, Chicago and London, University of Chicago Press, 2007, p (2007) Maps in Renaissance Libraries and Collections, in David Woodward (éd.), The History of Cartography, Volume Three: Cartography in the European Renaissance, Chicago and London, University of Chicago Press, 2007, p (2007) «Από την Ελλάδα στη Βενετία. Οι Έλληνες και οι χαρτογραφικές τεχνολογίες της Αναγέννησης» [De la Grèce à Venise : Les grecs et les 5

6 pratiques cartographiques à la renaissance], in Πληροφορίες για την τεχνολογία στις βενετοκρατούµενες ϖεριοχές. Πρακτικά ηµερίδας Αθήνα, 10 Σεϖτεµβρίου 2005, Athènes et Venise, Fondation Culturelle de la Banque Piraeus - Institut Grec de Venise des études byzantines et post byzantines, 2007, p (2007) «Επισκόπηση της Χαρτογράφησης της Κύπρου, 15 ος -19 ος αι.» [Survol de la cartographie de Chypre], in Κύϖρος: Αϖό την Αρχαιότητα έως Σήµερα], Athènes, Kotinos, 2007, p a ( ) «Ο Παυσανίας στους νεώτερους χρόνους» [Pausanias aux temps modernes], (in M. Georgopoulou et al. (éds), Στα βήµατα του Παυσανία: η αναζήτηση της ελληνικής αρχαιότητας, Athènes, Kotinos pour la Fondation Nationale pour la Recherche Scientifique et la Bibliothèque Gennadios, 2007, p Deuxième édition corrigée, b (2007) Pausanias in Modern Times ( ), in M. Georgopoulou et al. (éds), Following Pausanias: The Quest for Greek Antiquity, New Castle, DE / Athènes, Oak Knoll Press for the NHRF and the Gennadion Library, 2007, p (2006)* «The Cartography of the Greek Enlightenment, », The New Griffon 8 (2006), p (2006) Nikolaos Sophianos's Totius Graeciae Descriptio: The Resources, Diffusion and Function of a Sixteenth-Century Antiquarian Map of Greece, Imago Mundi 58 (2006), p (2006) «Προσλήψεις και εικόνες της Ελλάδας» [Perceptions et images de la Grèce], in Ιστορία των Ελλήνων vol. 8, Athènes, Domi, 2006, p (2006) Antonio Millo: a Greek chart maker in Sixteenth-century Venice, in Antonio Millo, Isolario, Athènes, ad-venture, 2006, p (suivi d une traduction en grec et en italien). 53. (2005)* «Challenged Territories: Competing Cartographic Approaches to Greece, Fifteenth-Nineteenth Century», in From Byzantium to Modern Greece: Hellenic Art in Adversity, From the Collections of the Benaki Museum, Athènes (catalogue raisoné d exposition), Athens and New York, Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, 2005, p (2005)* Antiquarianism, Patriotism and Empire: Transfers of the Cartography of the Travels of Anacharsis in Greece, , The Historical Review / La Revue Historique 2 (2005), p (2005)** «Για µια Ορατή Αρχαιότητα: Χρήσεις και Λειτουργίες του Χάρτη της Ελλάδας του Ν. Σοφιανού ( )» [Pour une antiquité perceptible : Usages et fonctions de la carte de la Grèce par N. Sophianos ( )], O Eranistis, 25 (2005), p (2004) «Usages et abus de l hellénisme en Grèce, », in Sophie Basch éd.), La Métamorphose des Ruines. L influence des découvertes archéologiques sur les arts et les lettres ( ). Actes du colloque international organisé à l École française d Athènes (27-28 Avril 2001), Athènes, École française d Athènes, 2004, p (2004) Topografia dell Eptaneso. Una riconsiderazione del paesanismo ionico prendendo spunto dale carte di quell area antecedenti al 1800, in 6

7 Evangelos Livieratos - Ilias Beriatos (éds), L Eptaneso nelle Carte. Da Tolomeo al Satelliti, Edizione Italiana a cura di Caterina Balletti e Marisa Scarso, Padova, Il Poligrafo, 2004, p (2004) «Στο άστρο της Τύχης» [Sous le signe de la Fortune], introduction à Giacomo Casanova, Venice Corfu Constantinople, Athènes, Militos, 2004, p (2004) «Χώρος και Ιστορία: αρχαιοδιφικές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της Γεωγραφίας, 19 ος -20ός αι.» [Espace et histoire: approaches érudites et historiques de la géographie, XIXe-XXe siècles], in P. Kitromilides and Tr. Sklavenitis (éds), Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, , Athènes, Institut des Recherches Néohelléniques / FNRS, 2004, vol. II, p (2004) «Η έντυπη ελληνική χαρτογραφία ( )» [Cartes graeques imprimées, ], in C. Sp. Staikos - Tr. Sklavenitis (éds) Το Έντυϖο Ελληνικό Βιβλίο 15 ος -19 ος αιώνας, Πρακτικά ιεθνούς Συµϖοσίου, Athènes, Kotinos, 2004, p (2004) «Η πρώιµη χαρτογραφία του νησιωτικού χώρου» [La cartographie de l espace insulaire à l aube des temps modernes], in Spyros Asdrachas, A. Tzamtzis et Z. Harlafti (éds), Ελλάδα της Θάλασσας, Athènes, Éditions Melissa, 2004, p (2004) (avec Catherine Koumarianou), «Ο Αναγεννησιακός Νικόλαος Σοφιανός» [Un home de la renaissance: Nikolaos Sofianos], in G.N. Vlachakis and Th. Nikolaides (éds), Βυζάντιο Βενετία Νεώτερος Ελληνισµός: Μια Περιϖλάνηση Στον Κόσµο της Εϖιστηµονικής Σκέψης. Πρακτικά Συνεδρίου, Athènes, Institut des Recherches Néohelléniques / FNRS, 2004, p (2003)* Cyprus in the European Context as viewed through maps, in A. Skoutari (éd.), Sweet land of Cyprus: The European Cartography of Cyprus (15 th -19 th centuriy) from the Sylvia Ioannou Collection, Athènes, AdVenture, 2003, p , 38-39, 84-85, , (2003) «Το Θέατρο της Μνήµης: συγκρότηση και λειτουργίες του πρώιµου δυτικού συλλεκτισµού» [ Le théâtre de la mémoire: formation et fonctions des collections encyclopédiques occidentales], Το Ταξίδι αϖό τους αρχαίους στους νεώτερους χρόνους, Athènes, FNRS, 2003, p (2003)** «Η συγκρότηση του χώρου, » [L organisation spatiale, ], in Vasilis Panagiotopoulos (éd.), Ιστορία του Νέου Ελληνισµού , vol. I, Athènes, 2003, p (2003) «Ελληνοµάθεια, αρχαιογνωσία και εθνική κληρονοµιά: το ελληνικό προεπαναστατικό ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες» [Hellénisme et héritage national: L intérêt pour les antiquités avant la formation de l État grec], Archaelogia 89(2003), (2003) «Η Ελληνική Αρχαιολογία: οι αρχαιότητες στο Προσκήνιο» [L archéologie grecque: les antiquités sur l avant-scène], in Vasilis Panagiotopoulos (éd.), Ιστορία του Νέου Ελληνισµού , vol. II, Athènes, 2003, p (2002) «Erudite Pleasures: two portable painted maps in Greek collections», Benaki Museum 2 (2002), p

8 69. (2002)** «Αθωνική ιερή χαρτογραφία: οι απαρχές» [La cartographie athonite sacrée: les origines], in Evangelos Livieratos (ed.), Όρους Άθω, γης και θαλάσσης ϖερίµετρον: χαρτών µεταµορφώσεις, Thessaloniki, Centre national des cartes et de l héritage cartographique, 2002, p (2002) (avec L. Droulia, R. Polycandrioti et I. Vingopoulou) «Προσκυνήµατα στα λατοµεία της Πάρου, 15 ος -19 ος αι.» [Pèlerinages aux carrières de marbre de Paros, XVe XIXe siècle], Πρακτικά Συνεδρίου Παρία Λίθος, Athènes, sn, 2002, p (2002) (avec Evangelos Livieratos) «Ο Άθως των νήσων» [Mont Athos parmi les îles], in Evangelos Livieratos (éd.), Όρους Άθω, γης και θαλάσσης ϖερίµετρον: χαρτών µεταµορφώσεις, Thessaloniki, Centre national des cartes et de l héritage cartographique, 2002, p (2002) «Πολίχνες στον αρχαίο δρόµο: στοιχεία για τη Λοκρίδα κατά τους νεώτερους χρόνους» [ Bourgades sur la voie antique: Locris aux temps modernes ], in F. Dakoronia, D. Cotoulas, E. Balta and V. Sithiakaki et G. Tolias, Λοκρίδα: Ιστορία και Πολιτισµός, Athènes, Ktema Chadjimichali, 2002, p (2001)* «Informazione e celebrazione: Il tramonto degli isolari ( )» in Camillo Tonini e Piero Lucchi (éds), Navigare e Descrivere, isolari e portolani del Museo Correr di Venezia, Venezia, Marsilio, 2001, p and (2001)* Totius Graecia: Nicolaos Sophianos' map of Greece and the tranformations of Hellenism, Journal of Modern Greek Studies 19(2001), p (2001) «Graecophile et Mishellène : d`ansse de Villoison ( ) le premier neohelléniste», in Gilles Grivaud (/d.), Le(s) Mishellénisme(s), Actes du séminaire organisé à l École Française d`athènes, Paris- Athènes, 2001, p (2001)** «Επτανησιακή Τοπογραφία: µία επανεκτίµηση της επτανησιακής εντοπιότητας µε αφορµή τους προ του 1800 χάρτες της περιοχής» [Topographie ionienne: nouvelle approche de la géographie régionale des Îles Ioniennes à partir des témoignages cartographiques antérieurs à 1800], in Ev. Livieratos et El. Beriatos (éds), Η Εϖτάνησος στους Χάρτες, Thessaloniki, Centre national des cartes et de l héritage cartographique, 2001, p (2001) «Κοραής και Επτάνησα ( ): Αποδοχή και ενδοιασµός των Ιδεολόγων» [Coray et les îles Ioniennes ( ): approbation et réticences d un Idéologue], in A. Nikiforou (éd.) Εϖτάνησος Πολιτεία ( ): Τα µείζονα ιστορικά ζητήµατα, Corfu, sn, 2001, p (2000)* «À la recherche d Homère : les aventures de la géographie homérique au XVIII e siècle», in Roland Mortier (éd.), L écrivain voyageur : le pèlerinage littéraire, Revue de l Institut de Sociologie (1998, 1-2) [2000], (2000) «Τα βιβλία των Νησιών ( ): µία εισαγωγή» [Les livres des îles ( ): une introduction], Πρακτικά Συµϖοσίου Τεχνογνωσία στη Λατινοκρατούµενη Ελλάδα, Athènes, Gennadius Library, American School of Classical Studies, Fondation Culturelle de la Banque ETVA, 2000, p

9 80. (2000)** «Η χαρτογράφηση της Θράκης, 14 ος -18 ος αιώνας: Βήµατα και προβλήµατα της πρώιµης περιφερειακής χαρτογραφίας» [La Cartographie de Thrace, XVe-XVIIIe siècle : acquis et écueils de la cartographie régionale moderne], Θράκη, "Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Athènes, Fondation nationale pour la recherche scientifique, 2000, p (1999) «La lanterne magique de Stamati Bulgari ( )», in M.-N. Bourguet, D. Nordman, V. Panayotopoulos, M. Sinarellis (éds.), Enquêtes en Méditerreanée. Les expéditions françaises d Égypte, de Morée et d Algérie, Actes du Colloque Athènes Nauplie, 8-10 Juin 1995, Athènes, Fondation nationale pour la recherche scientifique, 1999, p (1999) «Μουσείο Μπενάκη. Χάρτες» [Cartes du Musée Benakis], in Chrysa Maltezou (éd.), Η Βενετία των Ελλήνων, η Ελλάδα των Βενετών, σηµάδια στον χώρο και τον χρόνο, (catalogue raisonné d exposition), Athènes, Megaron Mousikis, 1999, p (1999) «Η Λευκάδα στα νησολόγια του 15 ου και 16 ου αιώνα» [l île de Lefkas dans les insulaires du XVe et du XVIe siècle], [Η Λευκάδα µέσα στο ταξίδι, Πρακτικά β Συµποσίου, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Athènes, 1999, p (1998) «Της Ευρυχώρου Ελλάδος: η Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα και τα όρια του "ελληνισµού"» [ La Grèce spacieuse : La carte de Rhigas et les frontières de l hellénisme], Ta Historica 18-19(1998), p (1998) «Ιερός, κοσµικός και εθνικός χώρος στην ελληνική γεωγραφική φιλολογία κατά τον 18 ο αιώνα» [Espace sacré, séculier et national dans la littérature géographique grecque au XVIIIe siècle], Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας των Εϖιστηµών, "Εϖιστηµονική σκέψη και φιλοσοφικός στοχασµός στον ελληνικό ϖνευµατικό χώρο, 18 ος -19 ος αι. Προσλήψεις, ρήξεις, ενσωµατώσεις", Athènes, Trochalia, 1998, p (1996) «Τα Προδροµικά της Γαλλικής Επιστηµονικής Αποστολής του Μοριά» [Les antécédents de l Expédition scientifique de Morée], in Yannis Saitas éd.), Μάνη, Μαρτυρίες για το χώρο και την κοινωνία, Περιηγητές και εϖιστηµονικές αϖοστολές (15 ος -19 ος αι.), Πρακτικά Συµϖοσίου, Λιµένι Αρεόϖολης, 4-7 Νοεµβρίου 1993, Athènes, Institut de Recherches Néohelléniques, FNRS, 1996, p (1994) The Cartographer Barbié du Bocage and the approach to the Greek world in the late 18 th and the early 19 th centuries, The Cartography of the Shores and Islands of Greece, Athènes, Société pour la Cartographie Hellénique - Olkos, 1994, p (1994) (avec St. Finopoulos), «Η Πελοπόννησος µέσα από τις εκδόσεις του Pouqueville» [Le Péloponnèse à travers les éditions de l œuvre de Pouqueville], in Haris Calligas (éd.) Περιηγητές και Αξιωµατούχοι στην Πελοϖόννησο, ϖρος τιµήν του Σερ Στήβεν Ράνσιµαν, Monemvassia, 1994, p (1993) «À l ombre des Voyageurs. L œuvre géographique et cartographique grecque de J. D. Barbié du Bocage ( )», Tetradia Ergasias 17 : On Travel Literature and related subjects, Athènes, INR/NHRF, 1993, p

10 90. (1990) «The Cartographer Barbié du Bocage and the approach to the Greek world in the late 18 th and the early 19 th centuries», Journal of IMCoS No 40, Spring 1990, (1989) «Μετασχηµατισµοί της επτανησιακής κοινωνίας κατά το τέλος της ενετοκρατίας, από τις παρατηρήσεις του Γάλλου προξένου στην Κέρκυρα André Grasset Saint Sauveur ( )» [Les transformations de la société des îles Ioniennes à la fin de la domination vénitienne: les observations de André Grasset Saint Sauveur s ( )], Πρακτικά του 5 ου ιεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, vol. I, Argostoli, 1989, p C. Comptes rendus, in memoriam, écris sur la recherche 92. (2014) (sur la recherche) «Η κρίση απειλεί την ελεύθερη έρευνα» [La crise menace la recherche libre], entretien avec G. Kiousis, Eleftherotypia, 4-5 /01/2014, Sciences et culture, p (2013) (compte rendu) «Pierre Briant, Alexandre des Lumières. Fragments d histoire européenne, Paris, Gallimard (nrf essaies), 2012», The Historical Review / La Revue Historique 10 (2012), p (2012) (compte rendu) «Χάρτες, ιδεολόγίες και πολιτική [Cartes, idéologies et politique] : Evangelos Livieratos, European Cartography and Politics : the case of Macedonia, Thessaloniki, Zitis, 2012», I Kathimerini 24/02/2013, p (2012) (in memoriam) «Συνδύαζε ήθος, κοµψότητα και γνώση. Το έργο της Αικατερίνης Κουµαριανού. Ο ιαφωτισµός, η ιστορία των ιδεών, η πολιτική δράση, οι νεοελληνικές σπουδές [Dignité, élégance et érudition : l œuvre de Aikaterini Koumarianou (les Lumières, l histoire des idées, l action politique, les études néohelléniques)]» Το Vima 20/05/2012, p (2011) (sur la recherche) «Νοικοκύρεµα της δηµόσιας έρευνας» [Un peu d ordre à la recherche nationale], I Kathimerini, 26/06/2011, p (2010) (compte rendu) «Η ατελέσφορη προσπάθεια εθνικής χαρτογραφίας» [L œuvre inachevée de la cartographie nationale] : Ev. Livieratos, Χαρτογραφικές ϖεριϖέτειες της Ελλάδας, , Athènes, 2009», I Kathimerini, 31/1/ 2010, Arts et Littérature, p (2009) (sur la recherche) «Επανίδρυση και απαξίωση της έρευνας» [ Refonder et dévaluer la recherche], I Kathimerini, 21/06/2009, p (2005) (in memoriam) «Raoul Baladié: ένας ουµανιστής φίλος της Ελλάδας» [Raoul Baladié: un humaniste ami de la Grèce], I Kathimerini, 19/04/ 2005, p (2005) (compte rendu) «Μαντάτα για τον Πόλεµο της Κύπρου [Nouvelles de la guerre de Chypre]: Αικ. Κουµαριανού, Ενηµερωτικά υτικά Φύλλα ( ). Ο Πόλεµος της Κύϖρου, Nicosie, Fondation culturelle de la Banque de Chypre, 2004», I Kathimerini, 30/01/2005, p (2005) (compte rendu) «Η αξιοπιστία των παλαιών αριθµών [La fiabilité des chiffres anciens] :. ηµητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον Πληθυσµό του Αιγαίου, Ι5ος-αρχές 19ου αιώνα, Athènes, Institut de recherches néohelléniques / FNRS (Τετράδια Εργασίας 27) 2004», Ta Historica, 42 (2005), p

11 102. (2005) (compte rendu) «Ιστορία της Χαρτογραφίας της Κρήτης [Histoire de la cartographie de Crète] : Χ. Ζαχαράκης, Κρήτης Νήσου Θέσις. τέσσερις αιώνες έντυϖης χαρτογραφίας της Κρήτης, , Iraclion, Mikros Naftilos, 2004», Ta Historica, 42 (2005), p (2005) (souvenir) «Στα σεµινάρια του Κ. Θ. ηµαρά» [Au séminaire de C.Th. Dimaras], Anti, (2005), p (2003) (Compte rendu) «Κληρονόµοι εναντίον ιδιοκτητών» [ Héritiers contre proprieaires ] : Ευγ. Κεφαλληναίου, Τα Μάρµαρα του Παρθενώνα και το κατηγορώ του Μϖάυρον, Athènes, Olkos, 2003), To Vima, June , p (2001) (in memoriam) «Κυριάκος Σιµόπουλος: τα όρια της αποµυθοποίησης» [Kyriakos Simopoulos: les limites de la demystification], Highlights 11(2001), p (2000) (compte rendu) «Ο Πίρι Ρεΐς χαρτογραφεί το Αιγαίο [Piri Reis et les cartes marines de la mer Égée] :. Λούπης, Ο Πιρί Ρεΐς, η οθωµανική χαρτογραφία και η λίµνη του Αιγαίου, Athènes, Trochalia 1999» Historica, 20 (2000), p (1997) (sur la recherche) Lettre au rédacteur en chef du quotidien I Kathimerini, sur la reforme de la recherche, , p

PUBLICATIONS [Greek titles are translated into English]

PUBLICATIONS [Greek titles are translated into English] PUBLICATIONS [Greek titles are translated into English] 1. BOOKS (AUTHOR / CO-AUTHOR, EDITOR / CO-EDITOR) Mapping Greece, 1420-1800: A History. Maps in the Margarita Samourkas Collection, New Castle, DE

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ Στο εκδοτικό έργο του προγράµµατος παρουσιάζονται και δηµοσιεύµατα των ερευνητών του που προηγήθηκαν της επίσηµης έναρξής του και αποτέλεσαν προϋπόθεση για τη σύστασή του. Εδώ περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Page web (http://www.efa.gr) : Panaghiota Patiri

Page web (http://www.efa.gr) : Panaghiota Patiri Organisateurs : École française d Athènes Centre de Recherches historiques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique Association d Études néo-helléniques (MNIMON) Comité d'organisation scientifique

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

4α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Σοφία Mατθαίου, Στέφανος Α. Κουµανούδης (1818-1899). Σχεδίασµα βιογραφίας, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1999, σσ. 303. (επιµέλεια σε συνεργασία µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 17 MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(l)A - MALVASIA Edited by Ilias Anagnostakis

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε Ν Α Κ Η M U S É E B E N A K I Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Α Θ Η Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

Les alexandres après Alexandre : histoire d une monnaie commune Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : ιστορία ενός κοινού νομίσματος

Les alexandres après Alexandre : histoire d une monnaie commune Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : ιστορία ενός κοινού νομίσματος Les alexandres après Alexandre : Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : Colloque international / Διεθνές συνέδριο Athènes, vendredi 23 - samedi 24 mai 2014 Αθήνα, Παρασκευή 23 - Σάββατο 24 Μαΐου 2014 Auditorium

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επάγγελµα: Αρχαιολόγος, Επίκουρος καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις Ερευνητών του INE

Δημοσιεύσεις Ερευνητών του INE Δημοσιεύσεις Ερευνητών του INE Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος (σε συνεργασία με την Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου), Μετά την Κατάκιηση. Στοχαστικές προσαρμογές του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε ανέκδοτη εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL Διευθύντρια Τομέας έρευνας : Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο. Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας (17 ος 19 ος αιώνας). Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004.

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωμανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Αθήνα 1953) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1976

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα Μνήμων Τομ. 30, 2009 Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα ΒΛΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10.12681/mnimon.43 Copyright 2009 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ

Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ Χριστίνα Αγριαντώνη "Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, μια αποτυχημένη συνάντηση", στο: Ιστορία της Ελλάδας ίου 20ού αιώνα, τ. Β Γ, 1922-1940, Ο μεσοπόλεμος (επιμ. Χ. Χατζηιωσήφ),

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

En français ci-dessous

En français ci-dessous En français ci-dessous ΗΜΕΡΙΔΑ «Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου» ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου Π. Κουντουριώτη 71- Προκυμαία Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» 2014-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

European Doctorate in Social History

European Doctorate in Social History Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τοµέας Ιστορίας European Doctorate in Social History Πολιτισµικές µεταφορές και έννοιες που ταξιδεύουν. Έθνος και διανοούµενοι ανάµεσα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύµιος Νικολαΐδης ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ

Ευθύµιος Νικολαΐδης ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ευθύµιος Νικολαΐδης ιευθυντής Ερευνών Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273557 Fax: 210 7246212 E-mail: efnicol@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1978: Maîtrise de physique, Paris XI. 1980: Diplôme

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών:

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: «Η ανακάλυψη της Ελλάδας» Στα Βήµατα του Παυσανία Έκθεση πολυτίµων χειρογράφων, βιβλίων και εικαστικού υλικού ιεθνές Συµπόσιο Επιµορφωτικές ιαλέξεις Virtual Exhibition On line Το έργο του Παυσανία Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Comité scientifique : Maria Papadima (Université d Athènes) Despina Provata (Université d Athènes) Georges Varsos (Université d Athènes)

Comité scientifique : Maria Papadima (Université d Athènes) Despina Provata (Université d Athènes) Georges Varsos (Université d Athènes) Comité scientifique : Maria Papadima (Université d Athènes) Despina Provata (Université d Athènes) Georges Varsos (Université d Athènes) Lucile Arnoux-Farnoux (Université de Tours) Simos Grammenidis (Université

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

Despina Provata Professeur associé

Despina Provata Professeur associé RENSEIGNEMENTS ET COORDONNÉES Despina Provata Professeur associé Université d Athènes Département de Langue et Littérature françaises Adresse professionnelle Faculté des lettres Panepistimioupolis Zografou

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος

Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα Ιούνιος 2015 Επαγγελματικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Θέση: Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Literature and History of Ideas, 18th-20th c. Publications, 2000-2013

Modern Greek Literature and History of Ideas, 18th-20th c. Publications, 2000-2013 Modern Greek Literature and History of Ideas, 18th-20th c. Publications, 2000-2013 Sophia Matthaiou Books - Books Editing (ed. with Pantelis Carelos), Stephanos A. Koumanoudis unpublished writings 1837-1845.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ

ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012 MEΡΟΣ B ΡΗΓΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr venturas@otenet.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Σπουδέςανοικτέςσεόλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -270.000 ξένοι φοιτητές (12% ) -4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών Οι ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 / Friday, 2 November 9.00 Έναρξη Συνεδρίου / Conference Inauguration Χαιρετισμός / Opening address David Landsman, British Ambassador to Greece / Βρετανός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα: Όλγα Επάγγελμα: Αρχαιολόγος, τακτική καθηγήτρια Αρχαιολογίας Α βαθμίδας στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης του

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE 36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Φιλοξενούμενο Πρόγραμμα στο INE/EIE Επιτροπή: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Τριαντάφυλλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή ANNE DESTROOPER - GEORGIADES Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή Η σημασία που είχε το Μάριο στην αρχαιότητα έχει πια αποδειχθεί 1. Αναφέρεται ως βασίλειο στην κλασική εποχή από τον Διόδωρο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Τον διακεκριμένο διεθνώς νομικό επιστήμονα Καθηγητή Συμεών Συμεωνίδη είχε την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στη διάλεξη που σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α'

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 3: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Η δημογραφική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας 2 Αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική να έµπαινε κατ αρχήν στον πληθυντικό (Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές). Το παράδοξο αφορά το γεγονός ότι η έκφραση

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική να έµπαινε κατ αρχήν στον πληθυντικό (Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές). Το παράδοξο αφορά το γεγονός ότι η έκφραση Σταµέλος Γιώργος Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική Η φράση Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ) εµπεριέχει ένα διφορούµενο και ένα παράδοξο. Το διφορούµενο έγκειται στο γεγονός ότι το «ευρωπαϊκή» παραπέµπει

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Λεοντακιανάκου

Ειρήνη Λεοντακιανάκου Ειρήνη Λεοντακιανάκου Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/πόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84 100 Τηλ. +302281097126 ileon@aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ. αιώνα (Όλγα Κατσιαρδή) και στα βενετικά ναυτικά Βοηθήματα ναυσιπλοΐας του φθίνοντος 17 ου

ΕΚΔΟΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ. αιώνα (Όλγα Κατσιαρδή) και στα βενετικά ναυτικά Βοηθήματα ναυσιπλοΐας του φθίνοντος 17 ου Εκδοτικό σημείωμα Τα άρθρα, όσα συγκεντρώνονται στον ανά χείρας τόμο, παρουσιάστηκαν σε μία πρώτη τους μορφή στην Αθήνα, τον Ιούλιο του 1999, στο πλαίσιο του 18 ου Λιεθνούς Συνεδρίου για την Ιστορία της

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Π. Παπαδοπούλου «Έλληνες στο Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα: η αρχική οργάνωση µιας κοινότητας της διασποράς» *

Δέσποινα Π. Παπαδοπούλου «Έλληνες στο Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα: η αρχική οργάνωση µιας κοινότητας της διασποράς» * Δέσποινα Π. Παπαδοπούλου «Έλληνες στο Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα: η αρχική οργάνωση µιας κοινότητας της διασποράς» * Η εισήγηση αυτή στοχεύει να παρουσιάσει αδημοσίευτα στοιχεία της έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 1 Πτυχίο Αρχαιολογίας ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και Ιστορίας της πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τέχνης έτος κτήσης 1991, βαθμ. 7.03, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) Διδακτορικό: Μορφή και Λειτουργία των Αποθηκευτικών Χώρων στις Οικίες των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό αντικείμενο: «Ελληνικό και Γαλλικό Θέατρο»

Επιστημονικό αντικείμενο: «Ελληνικό και Γαλλικό Θέατρο» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Σιβετίδου Θέση και ιδιότητα: Καθηγήτρια στον Τομέα Λογοτεχνίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιστημονικό αντικείμενο: «Ελληνικό και Γαλλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Ευτυχία Δ. Λιάτα, 7ο Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αι., Οικιστικά μεγέθη και κατανομή της γης, ΚΜΝΕ Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2002, 168 σελ. + 20 πίν. μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 10.12681/dchae.603 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της ιστορίας (19 ος -20 ος αιώνας) και το μέλλον του παρελθόντος Μεταπτυχιακό σεμινάριο

Η ιστορία της ιστορίας (19 ος -20 ος αιώνας) και το μέλλον του παρελθόντος Μεταπτυχιακό σεμινάριο Η ιστορία της ιστορίας (19 ος -20 ος αιώνας) και το μέλλον του παρελθόντος Μεταπτυχιακό σεμινάριο Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Λήδα Παπαστεφανάκη-Άννα Μαχαιρά Τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση εργασίας Δέσποινα Προβατά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο 210 727 78 93 Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ To ιπεζεστένι της Θεσσαλονίκης1 Οι κλειστές αγορές, τα «μπεζεστένια», αναπτύχθηκαν στις μεγάλες πόλεις της οθωμανικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Α. Διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κύριο αποτέλεσμα της Έρευνας είναι η συνεισφορά νέας γνώσης στην επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2005 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών

Μάρτιος 2005 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών Μάρτιος 2005 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών http://www.lis.upatras.gr Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών L Année Philologique Εγχειρίδιο Χρήσης Μάρτιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα και Επώνυµο. Γραφείο 6.5, τηλ. 210 7491652, e-mail mpetrou@ekke.gr

Όνοµα και Επώνυµο. Γραφείο 6.5, τηλ. 210 7491652, e-mail mpetrou@ekke.gr Όνοµα και Επώνυµο Μιχάλης Πέτρου Ειδικότητα Κοινωνικός Ανθρωπολόγος Επικοινωνία Γραφείο 6.5, τηλ. 210 7491652, e-mail mpetrou@ekke.gr Σπουδές 2005 ιδάκτορας Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών του Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

EDUCATION TEACHING EXPERIENCE IN ACADEMIC INSTITUTIONS

EDUCATION TEACHING EXPERIENCE IN ACADEMIC INSTITUTIONS Irini Leontakianakou Lecturer in History of Art Department of Product & Systems Design Engineering University of the Aegean 1, Konstantinoupoleos str. 84 100 Hermoupolis, Syros, Greece Tel: +302281097126

Διαβάστε περισσότερα

Από τους Πυθαγορείους στον Αρίσταρχο τον Σάµιο: Η ιστορία των αντιλήψεων για την κίνηση της γης στην αρχαία ελληνική αστρονοµία

Από τους Πυθαγορείους στον Αρίσταρχο τον Σάµιο: Η ιστορία των αντιλήψεων για την κίνηση της γης στην αρχαία ελληνική αστρονοµία Κώστας Γαβρόγλου, ηµήτρης ιαλέτης, Γιάννης Χριστιανίδης Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης Από τους Πυθαγορείους στον Αρίσταρχο τον Σάµιο: Η ιστορία των αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Η Ανω Σκοτίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Ολυμπου. Σήμερα είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται τους

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα: ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ Επάγγελμα: Αρχιτέκτων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. 1972-1977 M.Sc. in Architecture, U.C.L. Bartlett School of Architecture, 1984-5. Ph.D. in

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα

Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

Anastasia G. Yangaki. Education

Anastasia G. Yangaki. Education INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Anastasia G. Yangaki Senior Researcher Department of Byzantine Studies Institute of Historical Research Programmes: Historical Geography of the Helladic Region, Byzantium

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδοτική Επιτροπή: Βασιλική Κοντορίνη Σπυριδούλα Κοντορλή-Παπαδοπούλου Βασίλης Νιτσιάκος Κωνσταντίνος Κόμης ISBN

Εκδοτική Επιτροπή: Βασιλική Κοντορίνη Σπυριδούλα Κοντορλή-Παπαδοπούλου Βασίλης Νιτσιάκος Κωνσταντίνος Κόμης ISBN Εκδοτική Επιτροπή: Βασιλική Κοντορίνη Σπυριδούλα Κοντορλή-Παπαδοπούλου Βασίλης Νιτσιάκος Κωνσταντίνος Κόμης Ο συγγραφέας κάθε μελέτης έχει και την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό της ISBN 960-233-062-7

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ο ΦΥΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M. PROUST ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ»

2.3. Ο ΦΥΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M. PROUST ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» 2.3. Ο ΦΥΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M. PROUST ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» Ο Μarcel Proust αναζητώντας τον «χαμένο χρόνο» 9 αναβιώνει θέματα των ιμπρεσσιονιστών ζωγράφων. Εδώ ευρίσκεται η ουσία ενός παραισθητικού

Διαβάστε περισσότερα