ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 70. Τροποποίηση του π.δ. 52/2005 «Ειδικές απαιτή σεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (ro ro) σύμφωνα με την Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/22/ )» (Α 79), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2005/12/ ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2005 (L 48/19/ )» Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβα σης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθε τήθηκαν με τις αποφάσεις 134(76)/ και 151(78)/ της Επιτροπής Ναυτικής Ασφά λειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανι σμού (IMO) Τροποποίηση του π.δ. 6/2000 (8/Α ) «Επαγγελμα τικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 70 Τροποποίηση του π.δ. 52/2005 «Ειδικές απαιτήσεις ευ στάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (ro ro) σύμφωνα με την Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/22/ )» (Α 79), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2005/12/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Φε βρουαρίου 2005 (L 48/19/ )». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παράγραφοι 1 και 3), του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δι καίου», (Α 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101) και το άρθρο 4 του ν. 1338/1983 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α 70), ως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α 261) και 22 του ν. 2789/2000 (Α 21) σε 6 Απριλίου 2006 συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 32 παράγραφος 2 και 36 παράγραφος 2 του ν.δ. 187/1973 (Α 261). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κωδικός Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ. 375/2005 γνωμοδότηση του Συμβου λίου Εμπορικού Ναυτικού. 5. Την υπ αριθμ. 286/2005 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας που εκδόθηκε την , μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δια τάξεις της Οδηγίας 2005/12/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2005 (L 48/19/ ), η οποία τροπο ποιεί τα παραρτήματα Ι και II της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/22/ ) σχετικά με ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (ro ro) που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το προεδρικό διάταγμα 52/2005 (Α 79). Άρθρο 2 (Άρθρο 1 παρ. 1 περ. α της Οδηγίας 2005/12/ΕΚ) Το στοιχείο 2.3 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 52/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «2.3. η στεγανότητα των εγκάρσιων ή διαμηκών δια φραγμάτων, τα οποία κρίνονται αποτελεσματικά για τη συγκράτηση των θαλάσσιων υδάτων που θεωρείται ότι έχουν συγκεντρωθεί στο σχετικό διαμέρισμα στο κατάστρωμα οχημάτων που έχει υποστεί ζημία, πρέπει να είναι ανάλογη με το σύστημα αποστράγγισης και να δύναται να υφίσταται υδροστατική πίεση σύμφωνη με τα αποτελέσματα του υπολογισμού της ζημίας. Τα εν λόγω διαφράγματα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 4 μέτρα, εκτός εάν το ύψος του ύδατος είναι χαμηλό τερο από 0,5 μέτρα. Στις περιπτώσεις αυτές, το ύψος

2 760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του διαφράγματος μπορεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: B h = 8h w όπου: B h είναι το ύψος του διαφράγματος, και h w είναι το ύψος του ύδατος. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση, το ελάχιστο ύψος του διαφράγματος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 2,3 μέτρα. Ωστόσο, στην περίπτωση πλοίου με αναρτη μένα καταστρώματα οχημάτων, το ελάχιστο ύψος του διαφράγματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το ύψος που μετράται έως το κάτω μέρος του αναρτημέ νου καταστρώματος, όταν είναι κατεβασμένο.» Άρθρο 3 (Άρθρο 1 παρ. 1 περ. β της Οδηγίας 2005/12/ΕΚ) Το προσάρτημα του Παραρτήματος Ι του π.δ. 52/2005, υπό τον τίτλο «Μέθοδος δοκιμής μοντέλου», αντικαθί σταται ως εξής: «1. Στόχοι Η παρούσα αναθεωρημένη μέθοδος δοκιμής μοντέλου αποτελεί αναθεώρηση της μεθόδου που περιγράφεται στο προσάρτημα του παραρτήματος της απόφασης 14 της διάσκεψης SOLAS του Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας της Στοκχόλμης, πραγματοποι ήθηκε ένας αριθμός δοκιμών μοντέλου σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής που ίσχυε προηγουμένως. Κατά τη δι άρκεια των δοκιμών αυτών, εντοπίστηκε ένας αριθμός δυνατοτήτων βελτίωσης των διαδικασιών. Η νέα αυτή μέθοδος δοκιμής μοντέλου έχει ως στόχο να συμπε ριλάβει τις βελτιώσεις αυτές και, μαζί με τις προσαρ τημένες κατευθυντήριες σημειώσεις, να παράσχει μια περισσότερο αξιόπιστη διαδικασία για την αξιολόγηση της επιβιωσιμότητας ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου ro ro που έχει υποστεί ζημία στη θάλασσα. Στις δοκιμές που προβλέπονται στο σημείο 1.4 των απαιτή σεων ευστάθειας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, το πλοίο πρέπει να είναι σε θέση να ανθίσταται, στην περίπτωση χείριστης ζημίας, στις θαλάσσιες συνθήκες που καθορίζονται στο σημείο 4 κατωτέρω. 2. Ορισμοί LBP = μήκος μεταξύ των καθέτων HS = αντιπροσωπευτικό ύψος κύματος Β =πλάτος επί των νομέων ΤΡ = περίοδος αιχμής ΤΖ = μέση περίοδος μηδενικού επιπέδου 3. Μοντέλο πλοίου 3.1. Το μοντέλο πρέπει να αποτελεί αντίγραφο του πραγματικού πλοίου, τόσο από απόψεως της εξωτερικής διάταξης όσο και της εσωτερικής διαμόρφωσης, ιδίως όσον αφορά όλους τους χώρους που έχουν υποστεί ζημία και έχουν επίδραση στη διαδικασία κατάκλυσης και σάρωσης από τα ύδατα. Θα πρέπει να χρησιμοποι είται βύθισμα, κλίση, διαγωγή καθώς και περιοριστι κό λειτουργικό ύψος στο κέντρο βάρους άνωθεν της τρόπιδας (KG) που να αντιστοιχεί στη χείριστη ζημία ενός σκάφους που βρίσκεται σε ανέπαφη κατάσταση. Επιπροσθέτως, η περίπτωση (περιπτώσεις) δοκιμών που πρέπει να εξεταστούν, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τη χείριστη ζημία που ορίζεται σύμφωνα με τον κανονι σμό SOLAS II 1/ (SOLAS 90) όσον αφορά τη συνολι κή επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από τη θετική καμπύλη ύψους στο κέντρο βάρους άνωθεν της τρόπιδας (GZ), ενώ η κεντρική γραμμή του ανοίγματος της ζημίας θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην ακόλουθη ακτίνα: ± 35 % της τιμής LBP από το μέσο του πλοίου μια πρόσθετη δοκιμή θα απαιτηθεί για τη χεί ριστη ζημία εντός ακτίνας ±10% της τιμής LBP από το μέσο του πλοίου εάν η ζημία που αναφέρεται στο σημείο 1 βρίσκεται εκτός ακτίνας ±10% της τιμής LBP από το μέσο του πλοίου Το μοντέλο θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα: το μήκος μεταξύ των καθέτων (LBP) πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία μέτρα, ή να αντιστοιχεί σε κλί μακα μοντέλου 1:40, οποιοδήποτε από τα δύο είναι με γαλύτερο, ενώ η κάθετη απόσταση μέχρι 3 τουλάχιστον πρότυπα ύψη υπερκατασκευής άνωθεν του καταστρώ ματος στεγανών (καταστρώματος εξάλων) το πάχος του κύτους των κατακλυσθέντων χώ ρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm τόσο υπό συνθήκες ανέπαφου πλοίου όσο και πλοίου που έχει υποστεί ζημία, το μοντέλο θα πρέπει να πληροί τα σωστά σημεία εκτοπίσματος και βυθίσματος (ΤΑ, ΤΜ, TF, στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά) με μέγιστη ανοχή σε οποιοδήποτε σημείο βυθίσματος + 2 mm. Τα σημεία βυθίσματος στην πλώρη και στην πρύμνη θα πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τα σημεία FP και ΑΡ όλα τα διαμερίσματα που έχουν υποστεί ζημία και οι χώροι ro ro θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τις σωστές διαπερατότητες (πραγματικές τιμές και κατανομές) που να διασφαλίζουν τη σωστή αντιπρο σώπευση της μάζας του ύδατος κατάκλυσης και της διανομής της μάζας τα χαρακτηριστικά κίνησης πρέπει να αναπαρά γουν κατάλληλα το πρότυπο του πραγματικού πλοίου και πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανοχή GM σε κατάσταση ανέπαφου πλοίου καθώς και τις ακτίνες περιστροφής σε κινήσεις διατοίχισης και προνευστα σμού. Η μέτρηση και των δύο ακτινών θα πρέπει να πραγματοποιείται στον αέρα και πρέπει να κυμαίνεται από 0,3 5Β έως 0,4Β για την κίνηση διατοίχισης και μεταξύ 0,2LOA έως 0,25LOA για την κίνηση προνευ στασμού τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου, όπως τα στεγανά διαφράγματα, οι αεραγωγοί, κ.λπ., άνωθεν και κάτωθεν του καταστρώματος στεγανών που μπορούν να υποστούν ασύμμετρη κατάκλυση, πρέπει να ανα παράγονται κατάλληλα στο μοντέλο, στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αντιπροσωπεύουν την πραγ ματική κατάσταση. Οι διατάξεις αερισμού και εγκάρσιας (αντισταθμιστικής) κατάκλυσης θα πρέπει να κατασκευ άζονται με ελάχιστη διατομή 500mm το σχήμα του ανοίγματος της ζημίας πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1) τραπεζοειδής κατατομή με πλευρά η οποία παρου σιάζει κλίση 15 προς την κάθετη και το πλάτος στην ίσαλο γραμμή σχεδίασης καθορισμένο σύμφωνα με τον κανονισμό SOLAS II 1/ ) ισοσκελής τριγωνική κατατομή στο οριζόντιο επί πεδο, με ύψος ίσο προς Β/5 σύμφωνα με τον κανονισμό SOLAS II 1/ Εάν τοποθετηθούν πλευρικά περιβλήμα τα εντός του Β/5, το μήκος που έχει υποστεί ζημία στα πλευρικά περιβλήματα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 25 mm.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 761 3) με την επιφύλαξη των διατάξεων των σημείων και ανωτέρω, θα πρέπει να κατακλύζονται στις δοκιμές μοντέλου όλα τα διαμερίσματα που θεωρού νται ότι έχουν υποστεί ζημία κατά τον υπολογισμό των χειρίστων περιπτώσεων ζημιών που αναφέρονται στο σημείο Το μοντέλο σε κατάσταση ισορροπίας υπό συν θήκες κατάκλυσης θα πρέπει να υφίσταται κλίση κατά μια πρόσθετη γωνία που να αντιστοιχεί προς εκείνη που προκαλείται από την ροπή κλίσης Mh = max (Mpass. Mlaunch) Mwind, αλλά σε καμία περίπτωση η τελική κλί ση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 προς την κατεύθυνση της ζημίας. Οι τιμές Mpass, Mlaunch and Mwind είναι τιμές που προσδιορίζονται στον κανονισμό SOLAS II 1/ Για τα υπάρχοντα πλοία, η γωνία αυτή μπορεί να ληφθεί ως Διαδικασία πειραμάτων 4.1. Το μοντέλο θα πρέπει να υποβάλλεται σε θαλασ σοταραχή με μακροκόρυφα ακανόνιστα κύματα, όπως ορίζονται στο φάσμα JONSWAP, με αντιπροσωπευτικό ύψος κύματος HS, αυξητικό συντελεστή αιχμής γ = 3,3 και περίοδο αιχμής Τp =4 Hs (Τz = Τp / 1,285). Η τιμή Hs αντιπροσωπεύει το αντιπροσωπευτικό ύψος κύματος για την περιοχή πλεύσης, για το οποίο δεν υπάρχει πιθανό τητα εμφάνισης μεγαλύτερη από 10% σε ετήσια βάση, αλλά που περιορίζεται σε μέγιστο ύψος 4 μέτρων. Επιπροσθέτως, το πλάτος της δεξαμενής θα πρέπει να είναι επαρκές προκειμένου να αποφεύγεται η επαφή ή άλλη αλληλεπίδραση με τις πλευρές της δεξαμενής, και συ νιστάται να μην είναι λιγότερο από την τιμή LBP + δύο μέτρα Το βάθος της δεξαμενής θα πρέπει να είναι επαρ κές για την κατάλληλη αναπαραγωγή του μοντέλου, αλλά να μην είναι μικρότερο από ένα μέτρο για τη χρήση ενός αντιπροσωπευτικού κύματος, θα πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις πριν από τη δο κιμή σε τρεις διαφορετικές θέσεις μετατόπισης Ο πλησιέστερος στη διάταξη δημιουργίας κυμά των αισθητήρας κύματος θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί το μοντέλο κατά την έναρξη της δοκιμής οι μεταβολές των τιμών HS και ΤΡ θα πρέπει να βρίσκονται εντός ±5% για τις τρεις θέσεις και κατά τη διάρκεια των δοκιμών, για σκοπούς έγκρισης, θα πρέπει να επιτρέπεται ανοχή + 2,5% της τιμής HS, ± 2,5% της τιμής ΤΡ και ±5% της τιμής ΤΖ όσον αφορά τον αισθητήρα που είναι πλησιέστερος προς τη διάταξη δημιουργίας κυμάτων Το μοντέλο θα πρέπει να παρασύρεται ελεύθερα και να είναι τοποθετημένο εγκάρσια προς τα κύματα (κα τεύθυνση 90 ) με την οπή της ζημίας να έχει κατεύθυνση προς τα επερχόμενα κύματα και να μην υπάρχει μόνιμο σύστημα πρόσδεσης στο χρησιμοποιούμενο μοντέλο. Για τη διατήρηση κατεύθυνσης εγκάρσιας προς τα κύματα 90 περίπου κατά τη διάρκεια της δοκιμής του μοντέλου, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: τα σχοινία ελέγχου της κατεύθυνσης, τα οποία χρησιμεύουν για ήσσονος σημασίας προσαρμογές, θα πρέπει να βρίσκονται στην κεντρική γραμμή της πλώρης και της πρύμνης, κατά συμμετρικό τρόπο και σε ένα επίπεδο μεταξύ της θέσης της τιμής KG και της ισάλου γραμμής που έχει υποστεί ζημία και η ταχύτητα έλξης θα πρέπει να είναι ίση με την πραγματική ταχύτητα με την οποία παρασύρεται το μοντέλο, με προσαρμογές της ταχύτητας εφόσον είναι αναγκαίο Θα πρέπει να διεξαχθούν δέκα τουλάχιστον πειρά ματα. Η περίοδος δοκιμής για κάθε πείραμα θα πρέπει να έχει διάρκεια τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται κατά σταση ακινησίας, αλλά όχι λιγότερο από 30 πρώτα λε πτά σε πλήρη κλίμακα. Για κάθε πείραμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται διαφορετική αλληλουχία κυμάτων. 5. Κριτήρια επιβιωσιμότητας Το μοντέλο θα πρέπει να θεωρείται ότι επιβιώνει εάν επιτυγχάνεται κατάσταση ακινησίας για τις διαδοχι κές δοκιμές που απαιτούνται στην παράγραφο 4.3. Το μοντέλο θα πρέπει να θεωρείται ότι ανατρέπεται εάν προκύπτουν γωνίες διατοίχισης μεγαλύτερες από 30 προς τον κάθετο άξονα ή σταθερή (μέση) κλίση μεγαλύ τερη από 20 για περίοδο μεγαλύτερη από τρία πρώτα λεπτά πλήρους κλίμακας, ακόμη και αν έχει επιτευχθεί κατάσταση ακινησίας. 6. Τεκμηρίωση δοκιμής 6.1. Το πρόγραμμα δοκιμής μοντέλου θα πρέπει να εγκρίνεται εκ των προτέρων από τις αρχές Οι δοκιμές θα πρέπει να τεκμηριώνονται με έκθεση καθώς και μαγνητοσκόπηση ή άλλα οπτικά μέσα που περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για το μοντέ λο και τα αποτελέσματα της δοκιμής, τα οποία εγκρί νονται από τις αρχές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο όριο, τα θεωρητικά και καταμετρηθέντα φάσματα κύματος καθώς και στατιστικές (HS, ΤΡ, ΤΖ) του ύψους του κύματος σε τρεις διαφορετικές θέσεις της δεξαμενής για μια αντιπροσωπευτική δοκιμή, και όσον αφορά τις δοκιμές με το μοντέλο, οι χρονοσειρές των βασικών στατιστικών του καταμετρηθέντος ύψους κύματος πλησίον της διάταξης δημιουργίας κυμάτων καθώς και οι καταγραφές των κινήσεων διατοίχισης, κάθετης ταλάντωσης και προνευστασμού, καθώς και της ταχύτητας με την οποία παρασύρεται το σκάφος». Άρθρο 4 (Άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 2005/12/ΕΚ) Το Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος II του π.δ. 52/2005, υπό τον τίτλο «ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ», αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός των κατευθυντήριων αυτών γραμμών είναι να διασφαλιστεί η ομοιομορφία των μεθόδων που χρη σιμοποιούνται για την κατασκευή και την επαλήθευση του μοντέλου καθώς επίσης και για τη διενέργεια και τις αναλύσεις των δοκιμών μοντέλου. Τα περιεχόμενα των σημείων 1 και 2 του προσαρτήμα τος του παραρτήματος Ι θεωρούνται αυτεξήγητα. Σημείο 3 Μοντέλο πλοίου 3.1. Το υλικό κατασκευής του μοντέλου δεν παίζει σημαντικό ρόλο, υπό τον όρο ότι το μοντέλο τόσο σε ανέπαφη κατάσταση όσο και μετά την ζημία πρέπει να συνεχίζει να είναι αρκετά ισχυρό έτσι ώστε να διασφα λίζει ότι οι υδροστατικές ιδιότητές του να είναι ίδιες με εκείνες του πραγματικού πλοίου καθώς επίσης και ότι η αντίδραση στην κάμψη του κύτους έναντι των κυμάτων να είναι αμελητέα. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η όσο το δυ νατόν ακριβέστερη αναπαράσταση των διαμερισμάτων που έχουν υποστεί ζημία προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη του σωστού όγκου ύδατος κατάκλυσης.

4 762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Δεδομένου ότι εισροή ύδατος (ακόμη και σε μικρές ποσότητες) στα ανέπαφα τμήματα του μοντέλου επη ρεάζει τη συμπεριφορά του, πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει τέ τοιου είδους εισροή. Σε δοκιμές μοντέλου που αφορούν τις χείριστες ζημίες SOLAS πλησίον των άκρων του πλοίου παρατηρήθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η σταδιακή κατάκλυση λόγω της τάσης του ύδατος επί του καταστρώματος να συσσω ρεύεται πλησίον του ανοίγματος της ζημίας και από εκεί να εκρέει. Δεδομένου ότι τέτοιου είδους μοντέλα μπορούσαν να επιβιώνουν υπό συνθήκες μεγάλης θα λασσοταραχής, ενώ υφίσταντο ανατροπή σε συνθήκες μικρότερης θαλασσοταραχής με λιγότερο επιβλαβείς μακράν των άκρων ζημίες SOLAS, θεσπίστηκε το όριο ±35 % για την παρεμπόδιση του φαινομένου αυτού. Εκτεταμένη έρευνα που διεξάχθηκε για το σκοπό της ανάπτυξης κατάλληλων κριτηρίων για νέα σκάφη έχει δείξει ότι εκτός από την τιμή GM και τα έξαλα, για την επιβιωσιμότητα των επιβατηγών πλοίων, σημαντικό ρόλο παίζουν και η έκταση κάτω από την καμπύλη της απομέ νουσας ευστάθειας. Κατά συνέπεια, για τον καθορισμό της χειρίστης ζημίας SOLAS προκειμένου να τηρηθεί η απαίτηση του σημείου 3.1, ως χείριστη ζημία πρέπει να θεωρείται εκείνη η οποία παρουσιάζει τη μικρότερη έκτα ση κάτω από την καμπύλη απομένουσας ευστάθειας Χαρακτηριστικά του μοντέλου Αναγνωρίζοντας ότι οι επιπτώσεις κλίμακας δι αδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά ενός μοντέλου κατά τη διάρκεια των δοκιμών, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις αυτές ελαχιστοποι ούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Το μοντέλο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες των διαμερισμάτων που έχουν υπο στεί ζημία κατασκευάζονται ευκολότερα σε μεγαλύτερα μοντέλα και μειώνονται οι επιπτώσεις κλίμακας. Ως εκ τούτου, το μήκος του μοντέλου απαιτείται να μην είναι μικρότερο από εκείνο που αντιστοιχεί σε κλίμακα 1:40 ή 3 μέτρα, οποιοδήποτε μήκος είναι μεγαλύτερο. Έχει διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών ότι η κάθετη διάσταση του μοντέλου μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα σε περίπτωση που πραγματοποιείται δυναμική δοκιμή. Ως εκ τούτου, απαιτείται η αναπαρα γωγή του πλοίου σε τρία τουλάχιστον πρότυπα ύψη υπερκατασκευής πάνω από το κατάστρωμα διαφράγ ματος (κατάστρωμα εξάλων) έτσι ώστε τα αλλεπάλληλα κύματα να μην περνούν πάνω από το μοντέλο Το μοντέλο στο σημείο των υποτιθέμενων ζημιών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λεπτότερο προκειμένου να διασφαλίζει την επαρκή αντιπροσώπευση της ποσό τητας ύδατος κατάκλυσης και του κέντρου βαρύτητας του. Το πάχος του κύτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm. Αναγνωρίζεται ότι ίσως να μην είναι δυνατή με αρκετή λεπτομέρεια η κατασκευή του κύτους του μοντέλου και των στοιχείων της κύριας και δευτερεύου σας υποδιαίρεσης στο σημείο της ζημίας, και λόγω των κατασκευαστικών αυτών περιορισμών ίσως να μην είναι δυνατός ο επακριβής υπολογισμός της υποτιθέμενης διαπερατότητας του χώρου Είναι σημαντικό να μην επαληθεύονται μόνο τα βυθίσματα σε κατάσταση ανέπαφου πλοίου, αλλά και να μετρώνται επίσης επακριβώς τα βυθίσματα του μο ντέλου που έχει υποστεί ζημία προκειμένου να συσχε τιστούν με εκείνα που προκύπτουν από τον υπολογισμό της ευστάθειας μετά από την επέλευση της ζημίας. Για πρακτικούς λόγους, γίνεται αποδεκτή ανοχή +2mm για οποιοδήποτε βύθισμα Μετά τη μέτρηση των βυθισμάτων μετά την επέ λευση της ζημίας, είναι δυνατό να θεωρηθεί αναγκαίο να πραγματοποιηθούν προσαρμογές στην διαπερατό τητα του διαμερίσματος που έχει υποστεί ζημία είτε με την εισαγωγή ανέπαφων όγκων είτε με την προσθήκη βαρών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επα κριβής αναπαράσταση του κέντρου βαρύτητας του ύδα τος κατάκλυσης. Στην περίπτωση αυτή, οποιεσδήποτε πραγματοποιούμενες προσαρμογές, πρέπει να σφάλουν προς την πλευρά της ασφάλειας. Εάν απαιτείται η τοποθέτηση φραγμάτων στο κατά στρωμα του μοντέλου και τα φράγματα έχουν ύψος μικρότερο από το ύψος διαφράγματος που αναφέρεται κατωτέρω, το μοντέλο πρέπει να εξοπλιστεί με εσω τερικό κύκλωμα τηλεόρασης έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί οποιοδήποτε «πλατάγισμα» των κυμά των και οποιαδήποτε συσσώρευση ύδατος στην περιοχή του καταστρώματος που δεν έχει υποστεί ζημία. Στην περίπτωση αυτή, μεταξύ των τεκμηρίων δοκιμής απαι τείται μαγνητοσκόπηση του συμβάντος. Το ύψος των εγκάρσιων ή διαμήκων διαφραγμάτων τα οποία πρέπει να θεωρούνται αποτελεσματικά για τον περιορισμό του υποτιθέμενου συσσωρευμένου θαλάσσι ου ύδατος στο σχετικό διαμέρισμα του καταστρώματος ro ro που έχει υποστεί ζημία, θα πρέπει να ανέρχεται σε 4 μέτρα τουλάχιστον, εκτός εάν το ύψος του ύδατος είναι μικρότερο από 0,5 μέτρα. Στις περιπτώσεις αυτές, το ύψος του διαφράγματος μπορεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τον εξής τύπο: Bh=8hw όπου Bh είναι το ύψος του διαφράγματος και hw είναι το ύψος του ύδατος. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση, το ελάχιστο ύψος του διαφράγματος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 2,2 μέτρα. Ωστόσο, στην περίπτωση πλοίου με αναρτημένα καταστρώματα οχημάτων, το ελάχιστο ύψος του διαφράγματος δεν πρέπει να είναι μικρότε ρο από το ύψος της κάτω πλευράς του αναρτημένου καταστρώματος αυτοκινήτων σε κατεβασμένη θέση Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα χαρακτηρι στικά κίνησης του μοντέλου αντιπροσωπεύουν εκείνα του πραγματικού πλοίου, είναι σημαντικό για το μοντέλο να υποστεί κλίση και διατοίχιση σε ανέπαφη κατάσταση έτσι ώστε να ελεγχθεί η τιμή GM καθώς και η κατανομή της μάζας. Η κατανομή της μάζας θα πρέπει να μετρηθεί στον αέρα. Η εγκάρσια ακτίνα περιστροφής του πραγ ματικού πλοίου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,3 5Β και 0,4Β και η διαμήκης ακτίνα περιστροφής θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,2L και 0,25L. Σημείωση: Ενώ μπορεί να γίνει αποδεκτή η κλίση και ο διατοιχισμός του μοντέλου σε κατάσταση ζημίας με στόχο την επαλήθευση της καμπύλης της εναπομέ νουσας ευστάθειας, οι δοκιμές αυτές δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις δοκιμές του μοντέλου σε ανέπαφη κατάσταση Θεωρείται ότι οι εξαεριστήρες του διαμερίσμα τος του πραγματικού πλοίου που έχει υποστεί ζημία επαρκούν για την απρόσκοπτη κατάκλυση και κίνηση των υδάτων κατάκλυσης. Ωστόσο, κατά την προσπά θεια σμίκρυνσης υπό κλίμακα των διαρρυθμίσεων των εξαεριστήρων του πραγματικού πλοίου, μπορεί να προ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 763 κληθούν στο μοντέλο ανεπιθύμητες επιδράσεις λόγω κλίμακος. Για να εξασφαλιστεί η αποφυγή τέτοιων επι πτώσεων, συνιστάται να κατασκευαστούν οι διαρρυθμί σεις εξαεριστήρων σε μεγαλύτερη κλίμακα από εκείνη του μοντέλου, φροντίζοντας ταυτόχρονα το γεγονός αυτό να μην επηρεάζει τη ροή των υδάτων στο κατά στρωμα οχημάτων Θεωρείται ότι είναι κατάλληλο να ληφθεί υπόψη ένα σχήμα ζημίας που να είναι αντιπροσωπευτικό της εγκάρσιας τομής του πλοίου στην περιοχή της πλώ ρης. Η γωνία 15 στηρίζεται σε μελέτη της εγκάρσιας τομής σε απόσταση Β/5 από την πλώρη για μια αντι προσωπευτική επιλογή σκαφών διαφορετικών τύπων και μεγεθών. Η ισοσκελής τριγωνική κατανομή του πρισματικού σχήματος της ζημίας είναι εκείνη που αντιστοιχεί στην έμφορτο ίσαλο γραμμή. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου έχουν τοποθετηθεί πλευρικά περιβλήματα πλάτους μικρότερου από Β/5 και για να αποφεύγονται πιθανές επιδράσεις λόγω κλίμακας, το μήκος της ζημίας στη θέση των πλευρικών περιβλη μάτων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 25 mm Στην αρχική μέθοδο δοκιμής μοντέλου της απόφα σης 14 της διάσκεψης της SOLAS 1995, δεν εξετάστηκε η επίπτωση της κλίσης που προκαλείται από τη μέγιστη ροπή που προκύπτει από οποιοδήποτε συνωστισμό επι βατών, καθέλκυση σωστικής λέμβου, άνεμο ή περιστρο φή, παρά το γεγονός ότι η επίπτωση αυτή αποτελούσε μέρος της SOLAS. Αποτελέσματα έρευνας έχουν δείξει, ωστόσο, ότι θα ήταν συνετό να ληφθούν υπόψη οι επι πτώσεις αυτές και να διατηρηθεί ελάχιστη κλίση 1 προς την πλευρά τη ζημίας για πρακτικούς σκοπούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θεωρήθηκε σημαντικό να ληφθεί υπόψη η κλίση που οφείλεται σε περιστροφή Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει περιθώριο του ύψους GM σε πραγματικές συνθήκες φόρτωσης σε σύγκριση προς την περιοριστική καμπύλη ύψους GM (που απορρέει από τη SOLAS 90), οι αρχές μπορούν να δεχθούν να ληφθεί υπόψη στη δοκιμή μοντέλου. Στις περιπτώσεις αυτές, η περιοριστική καμπύλη ύψους GM πρέπει να υποστεί τροποποίηση. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής: d = ds 0,6 (ds dls) όπου: ds είναι το βύθισμα υποδιαίρεσης και dls είναι το βύθισμα άφορτου πλοίου. Η προσαρμοσμένη καμπύλη είναι μια ευθεία γραμμή μεταξύ του ύψους GM που χρησιμοποιείται στη δοκιμή μοντέλου στο βύθισμα υποδιαίρεσης και της τομής της αρχικής καμπύλης SOLAS 90 και του βυθίσματος d. Σημείο 4 Διαδικασία πειραμάτων 4.1. Φάσματα κύματος Πρέπει να χρησιμοποιείται το φάσμα JONSWAP εφό σον περιγράφει καταστάσεις θαλάσσης που προσδιο ρίζονται ανάλογα με το ανάπτυγμα του κύματος και τη διάρκεια του, οι οποίες αντιστοιχούν στην πλειονότητα των συνθηκών παγκοσμίως. Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό όχι μόνο να επαληθεύεται η περίοδος αιχμής της αλληλουχίας των κυμάτων αλλά και να είναι ορθή η μέση περίοδος μηδενικού επιπέδου. Για κάθε δοκιμή, απαιτείται η καταγραφή και η τεκ μηρίωση του φάσματος κύματος. Οι μετρήσεις για την εν λόγω καταγραφή πρέπει να πραγματοποιούνται με τη βοήθεια του αισθητήρα που βρίσκεται πλησιέστερα στη διάταξη δημιουργίας κυμάτων. Το μοντέλο απαιτείται επίσης να διαθέτει όργανα έτσι ώστε να παρακολουθούνται και να καταγράφονται, καθόλη τη διάρκεια της δοκιμής, οι κινήσεις του (δια τοίχιση, κάθετη ταλάντωση και προνευστασμός), καθώς επίσης και η στάση του (κλίση, βύθιση και διαγωγή). Έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι πρακτικό να καθορί ζονται απόλυτα όρια για αντιπροσωπευτικά ύψη κυμά των, περιόδους αιχμής και μέσες περιόδους μηδενικού επιπέδου των φασμάτων κύματος του μοντέλου. Ως εκ τούτου, έχει θεσπιστεί ένα αποδεκτό περιθώριο Για την αποφυγή της παρεμβολής του συστήματος πρόσδεσης με τη δυναμική του πλοίου, η διάταξη έλξης (στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα πρόσδεσης) θα πρέπει να ακολουθεί το μοντέλο στην πραγματική ταχύτητα με την οποία παρασύρεται. Σε κατάσταση θαλάσσης με ακανόνιστα κύματα, η ταχύτητα με την οποία παρασύρεται δεν θα είναι σταθερή. Μια σταθερή ταχύτητα της διάταξης έλξης θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή συχνότητα, ταλαντώσεις μετακίνησης μεγάλου εύρους, οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τη συ μπεριφορά του μοντέλου Ένας επαρκής αριθμός δοκιμών με διαφορετικές αλληλουχίες κυμάτων είναι αναγκαίος για τη διασφάλι ση της στατιστικής αξιοπιστίας, δηλαδή ο στόχος είναι να καθοριστεί με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης ότι ένα ανασφαλές πλοίο θα ανατραπεί υπό επιλεγμένες συν θήκες. Ένας ελάχιστος αριθμός δέκα δοκιμών θεωρείται ότι παρέχει εύλογο επίπεδο αξιοπιστίας. Σημείο 5 Κριτήρια επιβιωσιμότητας Τα περιεχόμενα της παραγράφου αυτής θεωρούνται αυτονόητα. Σημείο 6 Έγκριση δοκιμής Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση προς την αρμόδια αρχή: α) υπολογισμοί ευστάθειας σε περίπτωση ζημίας για τη χειρίστη ζημία σύμφωνα με τη SOLAS καθώς και στο μέσο του πλοίου (εφόσον είναι διαφορετικοί). β) σχέδιο του μοντέλου με τη γενική διαρρύθμιση, μαζί με λεπτομέρειες κατασκευής και εξοπλισμού με όργανα. γ) δοκιμή κλίσης και μετρήσεις των ακτινών περι στροφής. δ) ονομαστικά και καταμετρηθέντα φάσματα κύματος (σε τρεις διαφορετικές θέσεις για την αντιπροσωπευ

6 764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) τική δοκιμή και για τις δοκιμές με το μοντέλο από τον αισθητήρα που βρίσκεται πλησιέστερα προς τη διάταξη δημιουργίας κυμάτων). ε) αντιπροσωπευτική καταγραφή των κινήσεων, της συμπεριφοράς και της μετατόπισης του μοντέλου. στ) σχετικές βιντεοσκοπημένες εγγραφές. Σημείωση: Σε όλες τις δοκιμές, πρέπει να παρίσταται η αρμόδια αρχή». Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ F (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 71 Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασ σα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 134(76)/ και 151(78)/ της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1045/1980 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον Διε θνούς Συμβάσεως περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση, 1974, και περί άλλων τινών διατάξεων» (Α 95), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πέμπτο του ν. 2208/ 1994 (Α 71). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 4. Την αριθμ. 375/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού. 5. Την αριθμ. 272/2005 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε την , μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο 1. Κυρώνονται οι υιοθετηθείσες, την και την με τις υπ αριθμ. 134(76) και 151(78), αντιστοίχως αποφάσεις της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), τροπο ποιήσεις στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974, (ΠΑΑΖΕΘ 74) που κυρώθηκε με το ν. 1045/1980 (Α 95) και τρο ποποιήθηκε με το ν. 1159/1981 (Α 143), το π.δ. 541/1984 (Α 198), το π.δ. 126/1987 (Α 70), το π.δ. 441/1989 (Α 191), το π.δ. 131/1990 (Α 52), το π.δ. 474/1991 (Α 175), το ν. 2013/1992 (Α 28), το π.δ. 418/1993 (Α 177), το π.δ. 419/1993 (Α 178), το π.δ. 41/1994 (Α 31), το ν. 2208/1994 (Α 71), το π.δ. 323/1994 (Α 173), το π.δ. 136/1995 (Α 84), το π.δ. 74/1996 (Α 58), το π.δ. 192/1996 (Α 157), το π.δ. 160/1997 (Α 141), το π.δ. 225/1999 (Α 189), το π.δ. 25/2000 (Α 19), το π.δ. 349/2001 (Α 235) και το π.δ. 56/2004 (Α 47). 2. Τα κείμενα των υπ αριθμ. 134(76)/ και 151(78)/ αποφάσεων της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανι σμού (IMO) σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα παρατίθενται κατωτέρω ως ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Β αντίστοιχα στο παρόν διάταγμα. 3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των ως άνω αποφάσεων κατισχύει το Αγγλικό. ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΝΕΧ 3 RESOLUTION MSC. 134(76) (adopted on 12 December 2002) ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, RECALLING Article 28(b) of the Convention on the Inter national Maritime Organization concerning the functions of the Committee, RECALLING FURTHER article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter referred to as «the Convention»), concerning the amendment procedure applicable to the Annex to the Convention, other than to the provisions of chapter I thereof, HAVING CONSIDERED, at its seventy sixth session, amendments to the Convention, proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) thereof, 1. ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention, amendments to the Convention, the text of which is set out in the Annex to the present resolution; 2. DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 2004, unless, prior to that date, more than one third of the Contracting Governments to the Convention or Contracting Govern ments the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world s merchant fleet, have notified their objections to the amendments; 3. INVITES SOLAS Contracting Governments to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Con vention, the amendments shall enter into force on 1 July 2004 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above; 4. REQUESTS the Secretary General, in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention, to transmit certi

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 765 fied copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Contracting Governments to the Convention; 5. FURTHER REQUESTS the Secretary General to trans mit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Contracting Governments to the Convention. ANNEX AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED CHAPTER II 1 CONSTRUCTION STRUCTURE, SUBDIVISION AND STABILITY, MACHINERY AND ELECTRICAL INSTALLATIONS PART A 1 STRUCTURE OF SHIPS 1 The following new regulation 3 6 is added after exist ing regulation 3 5: «Regulation 3 6 Access to and within spaces in the cargo area of oil tankers and bulk carriers 1 Application 1.1 Except as provided for in paragraph 1.2, this regula tion applies to oil tankers of 500 gross tonnage and over and bulk carriers, as defined in regulation IX/1, of 20,000 gross tonnage and over, constructed on or after 1 Janu ary Oil tankers of 500 gross tonnage and over con structed on or after 1 October 1994 but before 1 January 2005 shall comply with the provisions of regulation II 1/12 2 adopted by resolution MSC. 27(61). 2 Means of access to cargo and other spaces 2.1 Each space within the cargo area shall be provided with a permanent means of access to enable, throughout the life of a ship, overall and close up inspections and thickness measurements of the ship s structures to be carried out by the Administration, the company, as defined in regulation IX/1, and the ship s personnel and others as necessary. Such means of access shall comply with the requirements of paragraph 5 and with the Technical provi sions for means of access for inspections, adopted by the Maritime Safety Committee by resolution MSC 133(76), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VIII of the present Convention concerning the amendment pro cedures applicable to the Annex other than chapter I. 2.2 Where a permanent means of access may be sus ceptible to damage during normal cargo loading and unloading operations or where it is impracticable to fit permanent means of access, the Administration may al low, in lieu thereof, the provision of movable or portable means of access, as specified in the Technical provisions, provided that the means of attaching, rigging, suspending or supporting the portable means of access forms a per manent part of the ship s structure. All portable equipment shall be capable of being readily erected or deployed by ship s personnel. 2.3 The construction and materials of all means of ac cess and their attachment to the ship s structure shall be to the satisfaction of the Administration. The means of access shall be subject to survey prior to, or in conjunc tion with, its use in carrying out surveys in accordance with regulation I/10. 3 Safe access to cargo holds, cargo tanks, ballast tanks and other spaces 3.1 Safe access* to cargo holds, cofferdams, ballast tanks, cargo tanks and other spaces in the cargo area shall be direct from the open deck and such as to ensure their complete inspection. Safe access* to double bottom spaces may be from a pump room, deep cofferdam, pipe tunnel, cargo hold, double hull space or similar compart ment not intended for the carriage of oil or hazardous cargoes. 3.2 Tanks, and subdivisions of tanks, having a length of 35 m or more, shall be fitted with at least two access hatchways and ladders, as far apart as practicable. Tanks less than 35 m in length shall be served by at least one access hatchway and ladder. When a tank is subdivided by one or more swash bulkheads or similar obstructions which do not allow ready means of access to the other parts of the tank, at least two hatchways and ladders shall be fitted. 3.3 Each cargo hold shall be provided with at least two means of access as far apart as practicable. In gen eral, these accesses should be arranged diagonally, for example one access near the forward bulkhead on the port side, the other one near the aft bulkhead on the starboard side. 4 Ship structure access manual 4.1 A ship s means of access to carry out overall and close up inspections and thickness measurements shall be described in a Ship structure access manual approved by the Administration, an updated copy of which shall be kept on board. The Ship structure access manual shall include the following for each space in the cargo area:.1 plans showing the means of access to the space, with appropriate technical specifications and dimensions;.2 plans showing the means of access within each space to enable an overall inspection to be carried out, with appropriate technical specifications and dimensions. The plans shall indicate from where each area in the space can be inspected;.3 plans showing the means of access within the space to enable close up inspections to be carried out, with appropriate technical specifications and dimensions. The plans shall indicate the positions of critical structural areas, whether the means of access is permanent or portable and from where each area can be inspected;.4 instructions for inspecting and maintaining the struc tural strength of all means of access and means of at tachment, taking into account any corrosive atmosphere that may be within the space;.5 instructions for safety guidance when rafting is used for close up inspections and thickness measurements;.6 instructions for the rigging and use of any portable means of access in a safe manner;.7 an inventory of all portable means of access; and * Refer to the Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships, adopted by the Organization by resolution A.864(20)

8 766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ).8 records of periodical inspections and maintenance of the ship s means of access. 4.2 For the purpose of this regulation «critical structural areas» are locations which have been identified from cal culations to require monitoring or from the service his tory of similar or sister ships to be sensitive to cracking, buckling, deformation or corrosion which would impair the structural integrity of the ship. 5 General technical specifications 5.1 For access through horizontal openings, hatches or manholes, the dimensions shall be sufficient to allow a person wearing a self contained air breathing apparatus and protective equipment to ascend or descend any lad der without obstruction and also provide a clear opening to facilitate the hoisting of an injured person from the bottom of the space. The minimum clear opening shall not be less than 600 mm x 600 mm. When access to a cargo hold is arranged through the cargo hatch, the top of the ladder shall be placed as close as possible to the hatch coaming. Access hatch coamings having a height greater than 900 mm shall also have steps on the outside in conjunction with the ladder. 5.2 For access through vertical openings, or manholes, in swash bulkheads, floors, girders and web frames providing passage through the length and breadth of the space, the minimum opening shall be not less than 600 mm x 800 mm at a height of not more than 600 mm from the bottom shell plating unless gratings or other foot holds are provided. 5.3 For oil tankers of less than 5,000 tonnes deadweight, the Administration may approve, in special circumstances, smaller dimensions for the openings referred to in para graphs 5.1 and 5.2, if the ability to traverse such openings or to remove an injured person can be proved to the satisfaction of the Administration. PART B SUBDIVISION AND STABILITY Regulation 12 2 Access to spaces in the cargo area of oil tankers 2 The existing regulation 12 2 is deleted. PART C MACHINERY INSTALLATIONS Regulation 31 Machinery control 3 The following new subparagraph.10 is added to para graph 2 of the regulation: «.10 automation systems shall be designed in a manner which ensures that threshold warning of impending or imminent slowdown or shutdown of the propulsion sys tem is given to the officer in charge of the navigational watch in time to assess navigational circumstances in an emergency. In particular, the systems shall control, moni tor, report, alert and take safety action to slow down or stop propulsion while providing the officer in charge of the navigational watch an opportunity to manually inter vene, except for those cases where manual intervention will result in total failure of the engine and/or propulsion equipment within a short time, for example in the case of overspeed.» CHAPTER II 2 CONSTRUCTION FIRE PROTECTION, FIRE DETECTION AND FIRE EXTINCTION Regulation 3 Definitions 4 In paragraph 20, the words «regulation VII/2» are re placed by the words «the IMDG Code, as defined in regu lation VII/1.1». Regulation 19 Carriage of dangerous goods 5 In table 19.3, in vertical columns 7 and 8 (concerning flashpoints of class 3), the numbers « » and «3.3», respectively, are replaced by the number «3». 6 In table 19.3, in vertical column 13 (concerning class 5.2), the character «X» in rows 15 (concerning paragraph ) and 16 (concerning paragraph ) is replaced by the character «Χ 16» and a new note 16 is added as follows: «16 Under the provisions of the IMDG Code, as amended, stowage of class 5.2 dangerous goods under deck or in enclosed ro ro spaces is prohibited.» CHAPTER III LIFE SAVING APPLIANCES AND ARRANGEMENTS Regulation 26 Additional requirements for ro ro pas senger ships 7 The following new subparagraph.4 is added at the end of paragraph 1: «.4 before 1 July 2004 shall comply with the require ments of paragraph 2.5 not later than the first survey on or after that date.» 8 The following new subparagraph.5 is added at the end of paragraph 2: «.5 Liferafts carried on ro ro passenger ships shall be fitted with a radar transponder* in the ratio of one transponder for every four liferafts. The transponder shall be mounted inside the liferaft so its antenna is more than one metre above the sea level when the liferaft is deployed, except that for canopied reversible liferafts the transponder shall be so ar ranged as to be readily accessed and erected by survivors. Each transponder shall be arranged to be manually erected when the liferaft is deployed. Containers of liferafts fitted with transponders shall be clearly marked. CHAPTER XII ADDITIONAL SAFETY MEASURES FOR BULK CARRIERS 9 The following new regulations 12 and 13 are added after existing regulation 11: «Regulation 12 Hold, ballast and dry space water level detectors (This regulation applies to bulk carriers regardless of their date of construction) 1 Bulk carriers shall be fitted with water level detec tors:.1 in each cargo hold, giving audible and visual alarms, one when the water level above the inner bottom in any hold reaches a height of 0.5 m and another at a height not * Refer to the Performance standards for survival craft radar transponders for use in search and rescue operations, adopted by the Organization by resolution A.802(19).

9 ΦΕΚ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 767 less than 15% of the depth of the cargo hold but not more than 2 m. On bulk carriers to which regulation 9.2 applies, detectors with only the latter alarm need be installed. The water level detectors shall be fitted in the aft end of the cargo holds. For cargo holds which are used for water ballast, an alarm overriding device may be installed. The visual alarms shall clearly discriminate between the two different water levels detected in each hold;.2 in any ballast tank forward of the collision bulkhead required by regulation II 1/11, giving an audible and visual alarm when the liquid in the tank reaches a level not exceeding 10% of the tank capacity. An alarm overriding device may be installed to be activated when the tank is in use; and.3 in any dry or void space other than a chain cable locker, any part of which extends forward of the foremost cargo hold, giving an audible and visual alarm at a water level of 0.1 m above the deck. Such alarms need not be provided in enclosed spaces the volume of which does not exceed 0.1% of the ship s maximum displacement volume. 2 The audible and visual alarms specified in paragraph 1 shall be located on the navigation bridge. 3 Bulk carriers constructed before 1 July 2004 shall comply with the requirements of this regulation not later than the date of the annual, intermediate or renewal survey of the ship to be carried out after 1 July 2004, whichever comes first. Regulation 13 Availability of pumping systems (This regulation applies to bulk carriers regardless of their date of construction) 1 On bulk carriers, the means for draining and pumping ballast tanks forward of the collision bulkhead and bilges of dry spaces any part of which extends forward of the foremost cargo hold shall be capable of being brought into operation from a readily accessible enclosed space, the location of which is accessible from the navigation bridge or propulsion machinery control position without traversing exposed freeboard or superstructure decks. Where pipes serving such tanks or bilges pierce the collision bulkhead, valve operation by means of remotely operated actuators may be accepted, as an alternative to the valve control specified in regulation II 1/11.4, provided that the location of such valve controls complies with this regulation. 2 Bulk carriers constructed before 1 July 2004 shall comply with the requirements of this regulation not later than the date of the first intermediate or renewal survey of the ship to be carried out after 1 July 2004, but in no case later than 1 July 2007.» ANNEX 1 RESOLUTION MSC. 151(78) (Adopted on 20 May 2004) ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, RECALLING Article 28(b) of the Convention on the Inter national Maritime Organization concerning the functions of the Committee, RECALLING FURTHER article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter referred to as «the Convention»), concerning the amendment procedure applicable to the Annex to the Convention, other than to the provisions of chapter I thereof, NOTING SOLAS regulation II 1/3 6 concerning access to and within spaces in the cargo area of oil tankers and bulk carriers of 20,000 gross tonnage and over, adopted by resolution MSC.134(76), which is applicable to oil tank ers and bulk carriers constructed on or after 1 January 2005, ACKNOWLEDGING concerns expressed with regard to perceived problems which might be encountered when implementing the requirements of the aforementioned SOLAS regulation II 1/3 6, HAVING CONSIDERED, at its seventy eighth session, amendments to SOLAS regulation II 1/3 6, proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Con vention, 1. ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention, amendments to regulation II 1/3 6 of the Con vention, the text of which is set out in the Annex to the present resolution; 2. DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2005, unless, prior to that date, more than one third of the Contracting Governments to the Convention or Contracting Govern ments the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world s mer chant fleet, have notified their objections to the amend ments; 3. INVITES SOLAS Contracting Governments to note that, in accordance with article. VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amendments shall enter into force on 1 January 2006 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above; 4. REQUESTS the Secretary General, in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention, to transmit certi fied copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Contracting Governments to the Convention; 5. FURTHER REQUESTS the Secretary General to trans mit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Contracting Governments to the Convention; 6. RESOLVES that SOLAS Contracting Governments may apply in advance the annexed SOLAS regulation II 1/3 6 adopted by this resolution together with the amendments to the Technical provisions for means of access for in spections adopted by resolution MSC.158(78) in lieu of SO LAS regulation II 1/3 6 adopted by resolution MSC.134(76) and the Technical provisions for means of access for inspections adopted by resolution MSC.133(76) to ships flying their flag constructed on or after 1 January 2005.

10 768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ANNEX AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED CHAPTER II 1 CONSTRUCTION STRUCTURE, SUBDIVISION AND STABILITY, MACHINERY AND ELECTRICAL INSTALLATIONS PART A 1 STRUCTURE OF SHIPS Regulation 3 6 Access to and within spaces in the cargo area of oil tankers and bulk carriers 1 The title of the regulation is replaced by the follow ing: Access to and within spaces in, and forward of, the cargo area of oil tankers and bulk carriers 2 In paragraph 1.1, the date 1 January 2005 is replaced with 1 January In paragraph 2.1, first sentence, the words within the cargo area and a permanent are deleted. 4 In paragraph 3.1, second sentence, the words or to foreward ballast tanks are inserted between the words bottom spaces and may be from a pump room. 5 In paragraph 4.1, second sentence, the words in the cargo area are deleted. ΜΕΡΟΣ Β ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.134(76) (Υιοθετηθείσα την 12η Δεκεμβρίου 2002) ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη το άρθρο 28(b) της Σύμβασης για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ υπόψη το άρθρο VIII(b) της Δι εθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974, η οποία θα αναφέρε ται στη συνέχεια ως η Σύμβαση, που αφορά στη διαδι κασία τροποποίηση του Παραρτήματος της Σύμβασης, εκτός από τις διατάξεις του Κεφαλαίου I αυτής, ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ, στην εβδομηκοστή έκτη σύνοδό της, τροποποιήσεις στη Σύμβαση που προτάθηκαν και κυ κλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VIII(b) (i) αυτής, 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(b) (iv) της Σύμ βασης, τροποποιήσεις στη Σύμβαση, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα αυτής της από φασης 2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(b) (iv)(2) (bb) της Σύμβασης, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιανουαρίου 2004, εκτός εάν, πριν από αυτή την ημερομηνία περισσότερα από το ένα τρίτο των Συμβαλλομένων Κρατών της Σύμβασης ή Συμβαλλόμενα Κράτη των οποίων το άθροισμα των εμπορικών τους στόλων αποτελεί όχι λιγότερο από 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις. 3. ΚΑΛΕΙ τα Συμβαλλόμενα Κράτη να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VIII(b)(iv)(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2004 μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο VIII(b)(v) της Σύμβασης, να διαβιβάσει θεωρημένα αντίγραφα της απόφασης αυτής και του κειμένου των τροποποιήσεων που περιέχονται στο Παράρτημα σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης. 5. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΕΠΙΣΗΣ τον Γενικό Γραμματέα, να δι αβιβάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του Πα ραρτήματός της στα Μέλη του Οργανισμού τα οποία δεν είναι Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΕΦ. ΙΙ 1 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΩΝ 1 Μετά τον υπάρχοντα κανονισμό 3 5 προστίθεται ο ακόλουθος νέος κανονισμός 3 6: «Κανονισμός 3 6 Πρόσβαση προς και εντός χώρων στην περιοχή φορ τίου των δεξαμενόπλοιων και φορτηγών φορτίου χύ δην. 1. Εφαρμογή 1.1 Με την εξαίρεση των προβλεπομένων στην παρά γραφο 1.2, αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται σε δεξαμε νόπλοια ολικής χωρητικότητας από 500 και άνω κόρους και σε φορτηγά χύδην φορτίου, όπως ορίζονται στον κανονισμό ΙΧ/1, από κόρους και άνω, ναυπηγηθέ ντα την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου Δεξαμενόπλοια ολικής χωρητικότητας 500 και άνω ναυπηγηθέντα την ή και μετά την 1 Οκτωβρίου 1994 αλλά πριν από την 1 Ιανουαρίου 2005 πρέπει να συμ μορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού ΙΙ 1/12 2 που υιοθετήθηκε με την απόφαση MSC.27(61). 2. Μέσα πρόσβασης σε χώρους φορτίου και άλλους χώρους. 2.1 Κάθε χώρος εντός της περιοχής του φορτίου θα πρέπει να εφοδιάζεται με μόνιμα μέσα πρόσβασης που να δίνουν τη δυνατότητα, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του πλοίου, για ολικές και εκ του πλησίον επιθεωρή σεις και παχυμετρήσεις της κατασκευής του πλοίου, οι οποίες θα διενεργούνται από την Αρχή, την εταιρεία, όπως ορίζεται από τον κανονισμό ΙΧ/1 και το προσωπικό του πλοίου καθώς και άλλους, είναι αναγκαίο. Αυτά τα μέσα πρόσβασης πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 και με τις τεχνικές δια τάξεις για τα μέσα πρόσβασης για επιθεωρήσεις, που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση MSC. 133(76), όπως μπορεί να τρο

11 ποποιηθούν από τον Οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες τροποποιήσεις υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VIIΙ της παρούσας σύμβασης, που αφορά τη διαδικασία τροποποιήσεων, οι οποίες έχουν εφαρμογή στο παράρτημα εκτός του κεφαλαίου Ι. 2.2 Στις περιπτώσεις που ορισμένα μόνιμα μέσα πρό σβασης είναι ευπαθή σε βλάβη κατά τη διάρκεια κα νονικών χειρισμών φόρτωσης και εκφόρτωσης ή δεν είναι πρακτικά δυνατή η τοποθέτηση μόνιμων μέσων πρόσβασης, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει, αντί αυτών, να προβλέπονται κινητά ή φορητά μέσα πρόσβασης, όπως προδιαγράφονται στις τεχνικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσάρτησης, εξαρτισμού, ανάρτησης ή στήριξης των φορητών μέσων πρόσβασης διαμορφώνονται ως μόνιμο τμήμα της κατασκευής του πλοίου. Όλος ο φορητός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι ικανός ώστε εύκολα να αναγείρεται ή στήνεται από το προσωπικό του πλοίου. 2.3 Η κατασκευή και τα υλικά όλων των μέσων πρό σβασης και των προσαρτήσεών τους επί της κατα σκευής του πλοίου θα πρέπει να ικανοποιούν την Αρχή. Τα μέσα πρόσβασης θα πρέπει να διατίθενται προς επιθεώρηση πριν, ή σε συνδυασμό με τη χρήση τους για την εκτέλεση επιθεωρήσεων σύμφωνα με τον κα νονισμό Ι/ Ασφαλής πρόσβαση σε κύτη φορτίου, δεξαμενές φορτίου, δεξαμενές έρματος και άλλους χώρους 3.1 Η ασφαλής πρόσβαση* σε κύτη φορτίου, κενούς δι αχωριστικούς χώρους (cofferdams), δεξαμενές έρματος, δεξαμενές φορτίου και άλλους χώρους στην περιοχή φορτίου πρέπει να είναι άμεση από το ανοικτό κατά στρωμα και τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης επιθεώρησή τους. Η ασφαλής πρόσβαση* σε χώρους διπυθμένων μπορεί να γίνεται από αντλιοστάσιο, βαθύ κενό διαχωριστικό χώρο (deep cofferdam), σωληνοειδή σήραγγα (pipe tunnel), κύτος φορτίου, χώρο διπλού τοι χώματος (double hull) ή από παρόμοιο διαμέρισμα μη προοριζόμενο για την μεταφορά ελαίου ή επικίνδυνων φορτίων. 3.2 Δεξαμενές και υποδιαιρέσεις δεξαμενών, οι οποίες έχουν μήκος 35 μέτρα ή περισσότερο, θα εφοδιάζονται με τουλάχιστον δύο καταπακτές και σκάλες πρόσβασης, στη μεγαλύτερη πρακτικά δυνατή απόσταση μεταξύ τους. Δεξαμενές με μήκος μικρότερο των 35 μέτρων θα εξυπηρετούνται τουλάχιστον από ένα στόμιο κύτους και σκάλα πρόσβασης. Όταν μία δεξαμενή υποδιαιρεί ται από μία ή περισσότερες διάτρητες φρακτές (swash bulkheads) ή παρόμοια εμπόδια που δεν επιτρέπουν χρή ση μέσων για εύκολη πρόσβαση στα άλλα τμήματα της δεξαμενής, θα πρέπει να εφοδιάζεται με τουλάχιστον δύο στόμια κυτών και σκάλες πρόσβασης. 3.3 Κάθε κύτος φορτίου θα πρέπει να εφοδιάζεται με τουλάχιστον δύο μέσα πρόσβασης στη μεγαλύτερη πρακτικά δυνατή απόσταση μεταξύ τους. Γενικά, αυτές οι προσβάσεις θα πρέπει να διατάσσονται διαγωνίως, για παράδειγμα η μία πρόσβαση κοντά στην πρωραία φρακτή στην αριστερή πλευρά και η άλλη κοντά στην πρυμναία φρακτή στη δεξιά πλευρά. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Εγχειρίδιο πρόσβασης στην κατασκευή του πλοίου 4.1 Τα μέσα πρόσβασης του πλοίου για τη διενέργεια ολικών και εκ του πλησίον επιθεωρήσεων και παχυμε τρήσεων θα πρέπει να περιγράφονται σε ένα εγχειρίδιο πρόσβασης στην κατασκευή του Πλοίου εγκεκριμένο από την Αρχή, του οποίου ενημερωμένο αντίγραφο θα τηρείται επί του πλοίου. Το εγχειρίδιο πρόσβασης στην κατασκευή του Πλοίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι για κάθε χώρο στην περιοχή του φορτίου:.1 Σχέδια όπου να φαίνονται τα μέσα πρόσβασης στο χώρο, με τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις,.2 Σχέδια όπου να φαίνονται τα μέσα πρόσβασης εντός κάθε χώρου, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα διενέργειας ολικής επιθεώρησης, με τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις. Τα σχέδια θα πρέπει να υποδεικνύουν από πού μπορεί να επιθεωρηθεί κάθε περιοχή του χώρου,.3 Σχέδια όπου να φαίνονται τα μέσα πρόσβασης εντός του χώρου, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα δι ενέργειας εκ του πλησίον επιθεωρήσεις, με τις απα ραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις. Τα σχέδια θα πρέπει να υποδεικνύουν τις θέσεις κρίσιμων κατασκευαστικών περιοχών, είτε τα μέσα πρόσβασης είναι μόνιμα είτε είναι φορητά και από πού μπορεί να επιθεωρηθεί κάθε περιοχή,.4 Οδηγίες για επιθεώρηση και συντήρηση της κα τασκευαστικών στοιχείων αντοχής όλων των μέσων πρόσβασης και των μέσων προσάρτησης, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε διαβρωτική ατμόσφαιρα που μπορεί να υφίσταται εντός του χώρου,.5 Οδηγίες για ασφαλή καθοδήγηση, όταν γίνεται χρή ση πλευστής σχεδίας, σε επιθεωρήσεις εκ του πλησίον και παχυμετρήσεις,.6 Οδηγίες για τον εξαρτισμό και τη χρήση με ασφαλή τρόπο οποιωνδήποτε φορητών μέσων πρόσβασης,.7 Μία απογραφή όλων των φορητών μέσων πρόσβα σης, και.8 Αρχεία περιοδικών επιθεωρήσεων και συντήρησης των μέσων πρόσβασης του πλοίου. 4.2 Σε ότι αφορά στο σκοπό αυτού του κανονισμού κρίσιμες κατασκευαστικές περιοχές είναι θέσεις οι οποίες έχουν προσδιοριστεί από υπολογισμούς ότι χρή ζουν παρακολούθησης ή από το υπηρεσιακό ιστορικό παρόμοιων ή αδελφών πλοίων ότι είναι ευαίσθητες σε δημιουργία ρωγμών, λυγισμού, παραμόρφωσης ή διά βρωσης που θα έβλαπταν την κατασκευαστική ακεραι ότητα του πλοίου. 5. Γενικές τεχνικές προδιαγραφές 5.1 Σε ότι αφορά στην πρόσβαση μέσω οριζόντιων ανοιγμάτων, στομίων κυτών ή ανθρωποθυρίδων, οι δια στάσεις θα πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπεται σε ένα άτομο, το οποίο φέρει αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και προστατευτικό εξοπλισμό, να ανέρχεται και να κατέρχεται οποιαδήποτε σκάλα χωρίς παρεμπόδιση και επιπλέον να παρέχεται καθαρό άνοιγμα ώστε να διευκολύνεται η ανέλκυση ενός τραυματία από τον πυθ μένα του χώρου. Το ελάχιστο καθαρό άνοιγμα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 600 mm x 600 mm. Όταν η πρόσβαση σε ένα κύτος φορτίου έχει διάταξη μέσω του * Αναφέρεται στις Συστάσεις για είσοδο σε περίκλειστους χώρους επί πλοίων, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση A.864(20).

12 770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) στομίου κύτους φορτίου, η κορυφή της σκάλας θα πρέ πει να τοποθετείται όσο πιο κοντά στο τοίχωμα στομίου κύτους είναι πρακτικά δυνατό. Τα τοιχώματα στομίων κύτους πρόσβασης, τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από 900 mm θα πρέπει επιπλέον να έχουν σκαλοπάτια στο εξωτερικό τους σε συνδυασμό με τη σκάλα. 5.2 Σε ότι αφορά στην πρόσβαση μέσω κατακόρυ φων ανοιγμάτων, ή ανθρωποθυρίδων, επί διάτρητων φρακτών, εδρών, διαδοκίδων και ενισχυμένων νομέων που παρέχουν διέλευση κατά μήκος και κατά πλάτος του χώρου, το ελάχιστο άνοιγμα δεν θα πρέπει να εί ναι μικρότερο από 600 mm x 800 mm με ύψος από το έλασμα πυθμένα όχι μεγαλύτερο των 600 mm, εκτός αν παρέχονται σχάρες ή άλλα πατήματα. 5.3 Σε ότι αφορά στα δεξαμενόπλοια με νεκρό βάρος (deadweight) μικρότερο από 5000 τόνους, η Αρχή μπορεί να εγκρίνει, υπό ειδικές συνθήκες, μικρότερες διαστά σεις για τα ανοίγματα που αναφέρονται στις παραγρά φους 5.1 και 5.2, αν υπάρχουν ικανοποιητικές για αυτήν αποδείξεις, ότι υπάρχει δυνατότητα διέλευσης δι αυτών των ανοιγμάτων ή μετακίνησης ενός τραυματία». ΜΕΡΟΣ B ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Κανονισμός 12 2 Πρόσβαση προς διαμερίσματα εντός των χώρων φορτίου δεξαμενοπλοίων 2 Ο υπάρχων κανονισμός 12 2 διαγράφεται. ΜΕΡΟΣ Γ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Κανονισμός 31 Έλεγχος μηχανής 3 Η εξής νέα υποπαράγραφος 10 προστίθεται στην παράγραφο 2 του κανονισμού: «.10 Τα συστήματα αυτοματισμού σχεδιάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι θα δίδεται προειδοποίηση του ορίου για επαπειλούμενη ή επικείμενη επιβράδυνση ή παύση λειτουργίας του συστήματος πρόωσης στον αξιωματικό φυλακής εγκαίρως για να εκτιμά τις συν θήκες ναυσιπλοΐας σε έκτακτη ανάγκη. Συγκεκριμένα, τα συστήματα θα ελέγχουν, παρακολουθούν, αναφέ ρουν, ειδοποιούν και αναλαμβάνουν μέτρα ασφαλείας για να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την πρόωση ενώ θα παρέχουν στον υπεύθυνο αξιωματικό φυλακής την δυνατότητα να παρέμβει με χειροκίνητο χειρισμό, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο χειροκίνητος χειρισμός θα έχει σαν αποτέλεσμα την αστοχία του κινητήρα και/ή του εξοπλισμού πρόωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, παραδείγματος χάρη σε περίπτωση υπερτάχυνσης». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ Κανονισμός 3 Ορισμοί 4 Στην παράγραφο 20, οι λέξεις «Κανονισμό VII/2» αντι καθίστανται από τις λέξεις «Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων (IMDG Code), όπως ορίζεται στον Κανονισμό VII/1.1». Κανονισμός 19 Μεταφορά επικινδύνων φορτίων 5 Στον πίνακα 19.3, στις κατακόρυφες στήλες 7 και 8 (που αφορούν τα σημεία ανάφλεξης της κλάσης 3), οι αριθμοί « » και «3.3» αντίστοιχα, αντικαθίστανται από τον αριθμό «3». 6 Στον πίνακα 19.3, στην κατακόρυφη στήλη 13 (που αφορά την κλάση 5.2), ο χαρακτήρας «Χ» στις σειρές 15 (που αφορά την παράγραφο ) και 16 (που αφορά την παράγραφο ) αντικαθίσταται από τον χαρα κτήρα «Χ 16» και προστίθεται νέα σημείωση 16 ως ακο λούθως: «16 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Ναυτιλι ακού Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων (IMDG Code), όπως τροποποιήθηκε, απαγορεύεται η στοιβασία επικινδύνων φορτίων κλάσης 5.2 υπό το κατάστρωμα ή μέσα σε κλειστούς χώρους ro ro». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κανονισμός 26 Επιπρόσθετες απαιτήσεις για τα επι βατηγά οχηματαγωγά πλοία 7 Η ακόλουθη νέα υποπαράγραφος.4 προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 1: «.4 πριν από την 1η Ιουλίου 2004 θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.5 όχι αργότερα από την πρώτη επιθεώρηση που θα λάβει χώρα την ή μετά την ημερομηνία αυτή». 8 Η ακόλουθη νέα υποπαράγραφος.5 προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 2:.5 Οι σωσίβιες σχεδίες των επιβατηγών οχηματα γωγών πλοίων θα είναι εξοπλισμένες με αναμεταδό τη radar*, σε αναλογία ένας αναμεταδότης για κάθε τέσσερις σωσίβιες σχεδίες. Ο αναμεταδότης θα είναι τοποθετημένος σε τέτοια θέση μέσα στη σωσίβια σχε δία ώστε η κεραία του να απέχει περισσότερο από ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας όταν η σωσίβια σχεδία εκδιπλώνεται, εκτός από τις ανατρεπόμενες σω σίβιες σχεδίες με σκεπή, όπου ο αναμεταδότης θα είναι τοποθετημένος έτσι ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμος και να μπορεί να ανυψούται από τους επιζώντες. Κάθε αναμεταδότης θα είναι τοποθετημένος έτσι ώστε να είναι δυνατή η χειροκίνητη ανύψωση του όταν η σω σίβια σχεδία εκδιπλώνεται. Τα κελύφη των σωσιβίων σχεδιών που είναι εφοδιασμένα με αναμεταδότες, θα σημαίνονται ευκρινώς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. 9 Οι παρακάτω νέοι κανονισμοί 12 και 13 προστίθενται μετά τον υπάρχοντα κανονισμό 11: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 12 Ενδείκτες ανίχνευσης στάθμης υδάτων στους χώρους φορτίου, έρματος και κενούς χώρους. (Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται στα πλοία μεταφο ράς χύδην φορτίων ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατασκευής τους.) 1 Τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων θα είναι εφοδι ασμένα με ενδείκτες ανίχνευσης στάθμης υδάτων: * Γίνεται αναφορά στα πρότυπα απόδοσης για αναμεταδότες συσκευών radar σωστικών σκαφών για χρήση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 802(19).

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) σε κάθε χώρο φορτίου, με ακουστική και οπτική προειδοποίηση, ένα ενδείκτη που ενεργοποιείται όταν η στάθμη των υδάτων φθάσει στο ύψος των 0.5 μέτρων πάνω από το διπύθμενο και ένα άλλο που θα ενεργο ποιείται όταν η παραπάνω στάθμη δεν ξεπερνά το 15% του βάθους του χώρου φορτίου αλλά όχι περισσότερο των 2 μέτρων. Στα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός 9.2, ενδείκτες όπως ο τελευταίος αναφερθείς απαιτείται να εγκατασταθεί. Οι ενδείκτες ανίχνευσης στάθμης υδάτων θα εγκαθί στανται στο πρυμναίο μέρος του χώρου φορτίου. Για χώρους φορτίου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά έρματος, μπορεί να εγκατασταθεί συναγερ μός που να ακυρώνει τους ανωτέρω συναγερμούς. Οι οπτικοί συναγερμοί θα είναι σαφώς διακριτοί μεταξύ των δύο διαφορετικών επιπέδων στάθμης υδάτων που ανιχνεύονται σε κάθε χώρο..2 σε κάθε δεξαμενή έρματος πρώραθεν της φρακτής σύγκρουσης που απαιτείται από τον κανονισμό ΙΙ 1/11, με οπτικό και ακουστικό συναγερμό όταν η στάθμη του υγρού στην δεξαμενή φθάνει σε ένα επίπεδο που δεν ξεπερνά το 10% της χωρητικότητας της δεξαμε νής. Κύκλωμα συναγερμού που ακυρώνει τον ανωτέρω, μπορεί να εγκατασταθεί και θα ενεργοποιείται όταν χρησιμοποιείται η δεξαμενή..3 σε κάθε ξηρό και κενό χώρο εκτός αυτού του φρεα τίου αλύσσεων, κάθε μέρος του οποίου εκτείνεται πρώ ραθεν του πρωραίου χώρου φορτίου, με ακουστικό και οπτικό συναγερμό σε στάθμη ύδατος 0.1 μέτρων άνωθεν του καταστρώματος. Τέτοιοι συναγερμοί δεν απαιτείται να εγκαθίστανται σε κλειστούς χώρους των οποίων ο όγκος δεν ξεπερνά το 0.1% του όγκου του μεγίστου εκτοπίσματος του πλοίου. 2 Οι ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί που αναφέρο νται στην παράγραφο 1 θα τοποθετούνται στην γέφυρα διακυβέρνησης. 3 Πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου που κατασκευά στηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2004 πρέπει να έχουν συμ μορφωθεί με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού το βραδύτερο κατά την πρώτη, μετά την 1η Ιουλίου 2004, επιθεώρηση που θα διενεργηθεί σε αυτά, είτε πρόκειται για ετήσια είτε για ενδιάμεση ή για επιθεώρηση ανανέ ωσης, οποιαδήποτε διενεργηθεί ενωρίτερα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 Διαθεσιμότητα συστημάτων άντλησης (Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται στα πλοία μεταφο ράς χύδην φορτίων ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατασκευής τους.) 1 Στα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα μέσα απο στράγγισης και άντλησης των δεξαμενών έρματος κάθε μέρος των οποίων εκτείνεται πρώραθεν της φρακτής σύγκρουσης και των κενών χώρων κάθε μέρος των οποί ων εκτείνεται πρώραθεν του πρωραίου χώρου φορτίου, θα είναι δυνατόν να τίθενται σε λειτουργία από άμεσα προσβάσιμο κλειστό χώρο, η θέση του οποίου θα είναι προσβάσιμη από την γέφυρα διακυβέρνησης ή τον χώρο ελέγχου πρόωσης χωρίς να απαιτείται να διασχίζεται το εκτεθιμένο κατάστρωμα εξάλων ή καταστρώματα υπερκατασκευών. Όπου σωληνώσεις που εξυπηρετούν τέτοιες δεξαμενές ή φρεάτια διαπερνούν την φρακτή σύγκρουσης, επιστόμια χειρισμού που λειτουργούν με τηλεχειριζόμενους ενεργοποιητές, μπορεί να γίνουν αποδεκτά, σαν εναλλακτική λύση ελέγχου των επιστο μίων που αναφέρονται στον κανονισμό ΙΙ 1/11.4, με την προϋπόθεση ότι η θέση τέτοιων επιστομίων είναι σύμ φωνη με τον κανονισμό αυτό. 2 Πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων που κατασκευά στηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2004 θα συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού όχι αργότερα από την ημερομηνία διενέργειας της πρώτης ενδιάμεσης ή επιθεώρησης ανανέωσης που θα διενεργηθεί μετά την 1η Ιουλίου 2004, αλλά σε καμία περίπτωση όχι αργότερα της 1ης Ιουλίου 2007». ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.151(78) (Υιοθετηθείσα την 20η Μαΐου 2004) ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ,1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη το άρθρο 28(b) της Σύμβασης για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ υπόψη το άρθρο VIII(b) της Δι εθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974 (η οποία θα αναφέρε ται στη συνέχεια ως η Σύμβαση ) που αφορά στη διαδι κασία τροποποίησης του Παραρτήματος της Σύμβασης, εκτός από τις διατάξεις του Κεφαλαίου I αυτής, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τον Κανονισμό II 1/3 6 της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) αναφορικά με την πρόσβαση προς και διαμέσου διαμερισμάτων εντός, και πρώραθεν αυ τών, των χώρων φορτίου δεξαμενοπλοίων και πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου χωρητικότητας από GT και άνω, ο οποίος υιοθετήθηκε από την απόφαση MSC.134(76), και έχει εφαρμογή στα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου τα οποία έχουν θέσει τρόπιδα την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2005, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ανησυχίες που εκφράζονται και αφορούν στα προβλήματα που διακρίνεται ότι μπορεί προκύψουν κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων του προαναφερόμενου Κανονισμού II 1/3 6 της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ, στην εβδομηκοστή όγδοη σύνοδό της, τροποποιήσεις στη Σύμβαση, Κανονισμός II 1/3 6, που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VIII(b) (i) αυτής, 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(b) (iv) της Σύμβασης, τροποποιήσεις στον Κανονισμό II 1/3 6 της Σύμβασης, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Πα ράρτημα αυτής της απόφασης. 2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(b) (iv)(2) (bb) της Σύμβασης, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιανουαρίου 2004, εκτός εάν, πριν από αυτή την ημερομηνία περισσότερα από το ένα τρίτο των Συμβαλλομένων Κρατών της Σύμβασης ή Συμβαλλόμενα Κράτη των οποίων το άθροισμα των εμπορικών τους στόλων αποτελεί όχι λιγότερο από 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις.

14 772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3. ΚΑΛΕΙ τα Συμβαλλόμενα Κράτη να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VIII(b)(iv)(2) της Σύμβασης, οι τρο ποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006 μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο VIII(b)(v) της Σύμβασης, να διαβιβάσει θεωρημένα αντίγραφα της απόφασης αυτής και του κειμένου των τροποποιήσεων που περιέχονται στο Παράρτημα σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης 5. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΕΠΙΣΗΣ τον Γενικό Γραμματέα, να δι αβιβάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του Πα ραρτήματός της στα Μέλη του Οργανισμού τα οποία δεν είναι Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης 6. ΛΑΜΒΑΝΕΙ την απόφαση ότι τα Συμβαλλόμενα Κρά τη είναι δυνατό να εφαρμόσουν εκ των προτέρων τον Κανονισμό II 1/3 6 της Σύμβασης, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα και υιοθετήθηκε από αυτή την απόφαση μαζί με τις τροποποιήσεις στις Τεχνικές Απαιτήσεις για τα μέσα πρόσβασης για επιθεωρήσεις που υιοθετήθηκαν με την απόφαση MSC.158(78) αντί του Κανονισμού II 1/3 6 της Σύμβασης που υιοθετήθηκε με την MSC.134(76) και τις Τεχνικές Απαιτήσεις για τα μέσα πρόσβασης για επιθεωρήσεις που υιοθετήθηκαν με την απόφαση MSC.133(76) για τα πλοία που φέρουν τη Σημαία Συμ βαλλόμενου Κράτους και έχουν θέσει τρόπιδα την ή μετά την 1 Ιανουαρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ THΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ ΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Κανονισμός 3 6 Πρόσβαση προς και εντός διαμερι σμάτων εντός των χώρων φορτίου δεξαμενοπλοίων και πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου 1 Ο τίτλος του κανονισμού αυτού αντικαθίσταται από τον εξής: «Πρόσβαση προς και εντός διαμερισμάτων εντός, και πρώραθεν αυτών, των χώρων φορτίου δεξαμενοπλοίων και πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου». 2 Στην παράγραφο 1.1, η ημερομηνία «1 Ιανουαρίου 2005» αντικαθίσταται από την «1 Ιανουαρίου 2006». 3 Στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 2.1 διαγρά φονται οι λέξεις «εντός της περιοχής του φορτίου«και «μόνιμα». 4 Στην δεύτερη πρόταση της παραγράφου 3.1 οι λέξεις ή προς το πρωραίο μέρος των δεξαμενών έρματος το ποθετούνται ανάμεσα στις λέξεις «χώρους διπυθμένων» και «μπορεί να γίνεται από αντλιοστάσιο». 5 Στη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 4.1 διαγρά φονται οι λέξεις «στον χώρο στην περιοχή φορτίου». Άρθρο δεύτερο Κυρώσεις Στους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού, ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχι κή ευθύνη, επιβάλλονται και οι κυρώσεις του άρθρου 45 του κυρωθέντος με το ν.δ. 187/1973 (Α 261) Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ F (3) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 72 Τροποποίηση του π.δ. 6/2000 (8/Α ) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα τάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α 18), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 9 του ν. 2743/1999 (Α 211) και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 5607/1932 «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας (Α 300). 3. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση Πρω θυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννό πουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.» (Β 311). 4. Τη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ., όπως αυτή διατυπώθηκε στη Συνεδρίαση υπ αριθμ. 14/ Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (Α 98). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού. 7. Την υπ αριθμ. Δ 211/ , Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απο φασίζουμε: Το π.δ. 6/2000 (Α 8) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βο ηθών Φαρμακείου» τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 1 Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθε ται η φράση «καθώς και στους κατόχους Πιστοποιητικού Βοηθού Φαρμακείου του π.δ. 1/ (Α 36)».

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 773 Άρθρο 2 Το άρθρο 3 με τίτλο «Προϋποθέσεις απόκτησης Βε βαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου» αντικαθίσταται ως εξής: 1. Για την εγγραφή ως μαθητευόμενου Βοηθού Φαρ μακείου, κατά τις διατάξεις της Φαρμακευτικής νομο θεσίας, απαιτείται: α. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου με ταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) του ν. 2009/1992 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή β. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β κύκλου σπουδών τμήματος «Βοηθών Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή γ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή δ. Πτυχίο ή απολυτήριο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε Στρατιωτικά Φαρμακεία ή Φαρμα κεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (Ο.Π.Υ.). 2. Οι κάτοχοι Διπλώματος επαγγελματικής κατάρ τισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) του ν. 2009/1992 αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση Βεβαίω σης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου, μετά από έξι (6) μη νών πρακτική άσκηση σε φαρμακείο, ιδιωτικό ή δημόσιο (φαρμακεία Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., φαρμακεία Πανε πιστημιακών Νοσοκομείων, φαρμακεία Θεραπευτηρίων του Ι.Κ.Α. ή άλλου Δημόσιου χαρακτήρα Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, στα οποία από το σχετικό οργανισμό τους προβλέπεται και υπηρετεί επιστήμονας φαρμακοποιός), υπό τον όρο ότι έχουν πραγματοποιήσει την προαιρε τική εξάμηνη άσκηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους. Αν δεν έχουν πραγματοποιήσει την άσκηση αυτή, ο χρόνος της απαιτούμενης άσκησης σε φαρμακείο ανέρχεται σε ένα (1) χρόνο. Οι πτυχιούχοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Β κύκλου (ΤΕΕ Β κύκλου) αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής μετά από ένα (1) χρόνο πρακτικής άσκησης, οι πτυχιούχοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Α κύκλου (ΤΕΕ Α κύ κλου) μετά από δύο (2) χρόνια πρακτικής άσκησης και οι οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης μετά από άσκηση τριών (3) χρόνων σε Στρατιωτικά φαρμακεία ή σε φαρ μακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Η έναρξη άσκησης δηλώνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το φαρμακείο (δημόσιο, ιδιωτικό ή στρατιωτικό) από το φαρμακοποιό ή τον Προϊστάμενο του φαρμακείου, ο οποίος είναι υπεύ θυνος για την τακτική άσκηση του μαθητευόμενου και ο οποίος έχει την υποχρέωση, τακτικής, ανά εξάμηνο, ενημέρωσης της παραπάνω υπηρεσίας για την πορεία της άσκησης με υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α 45), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Άρθρο 3 Το άρθρο 5 με τίτλο «Εξεταστικές περίοδοι» αντικα θίσταται ως εξής: Οι εξετάσεις των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου δι ενεργούνται δύο (2) φορές το χρόνο, το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του εξουσιοδοτημένου απ αυτόν οργάνου καθορίζονται οι ημερομηνίες των εξε τάσεων και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων, τα οποία κατατίθενται στις Διευθύν σεις Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπου λειτουργούν έδρες Φαρμακευ τικών Σχολών. Από τις ανωτέρω Διευθύνσεις εκδίδεται η Βεβαίωση των επιτυχόντων στις εξετάσεις. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε τρεις (3) εξεταστι κές περιόδους επαναλαμβάνει την πρακτική άσκηση για ένα επιπλέον εξάμηνο, προκειμένου να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις. Άρθρο 4 Το άρθρο 6 με τίτλο «Δικαιολογητικά για τη συμμε τοχή στις εξετάσεις και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος» αντικαθίσταται ως εξής: 1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί ασκήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του πα ρόντος. 2. Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Βοηθού Φαρμακείου απαιτούνται: α) πιστοποιητι κό εισαγγελικής αρχής περί μη δίωξης, β) πιστοποιητι κό ποινικού μητρώου περί μη καταδίκης, κατά τα άρ θρα του Ποινικού Κώδικα, γ) βεβαίωση επιτυχί ας από την επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος, και επιπλέον, δ) για του αλλοδαπούς, που δεν είναι υπή κοοι χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστο ποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών και άδεια παραμονής, ε) για τους αλλοδαπούς ομογε νείς άδεια παραμονής και στ) για πολίτες κρατών με λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια άδεια διαμονής. 3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου. Άρθρο 5 Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Από τον Προϊστάμενο του Δημοσίου Φαρμακείου καθορίζεται ο αριθμός των ασκουμένων στο Δημόσιο φαρμακείο, και από τον Προϊστάμενο του Στρατιωτικού Φαρμακείου στο Στρατιωτικό φαρμακείο, εξασφαλιζο μένων πάντοτε των παραπάνω προϋποθέσεων». Άρθρο 6 Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Εγγραφές ως μαθητευομένων Βοηθών Φαρμακείου, μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος με βάση τις προϊσχύουσες του π.δ. 6/2000 διατάξεις, ισχύουν. 2. Στις εξετάσεις για την απόκτηση Βεβαίωσης επι τυχίας Βοηθού Φαρμακείου μπορούν να λάβουν μέρος μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη δημοσίευση του πα ρόντος π.δ. και μέχρι τη δεύτερη εξεταστική περίοδο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 70. Τροποποίηση του π.δ. 52/2005 «Ειδικές απαιτή

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9209 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 192 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 107 Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8383 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 87. Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 στη Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 325(90) (adopted on 24 May 2012)

ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 325(90) (adopted on 24 May 2012) ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 325(90) (adopted on 24 May 2012) ADOPTION OF AMENDM ENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 30 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1218.86/4.1.1996

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Διάλεξη 3η Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Στις επόμενες σελίδες καταγράφονται οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην περιγραφή των πλοίων και θα αναφέρονται συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 131/90 Αποδοχή τροποποιήσεων της ιεθνούς Συµβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974», που αναφέρονται στην εναποµένουσα ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων µετά από βλάβη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 97. Κύρωση τροποποιήσεων έτους 2004, της Διε θνούς Σύμβασης για τη Ναυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 97. Κύρωση τροποποιήσεων έτους 2004, της Διε θνούς Σύμβασης για τη Ναυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικα ISM) Απόφαση MSC 273 (85) της 04-12-2008 του ΙΜΟ»

ΘΕΜΑ : «Τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικα ISM) Απόφαση MSC 273 (85) της 04-12-2008 του ΙΜΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03-05-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αριθμ. Πρωτ. : 4413.6/12/2010 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 223 9 Φεβρουαρίου 206 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση και αποδοχή τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση «Περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 7 Νοεµβρίου 2002 EP-PE_TC1-COD(2002)0074 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Νοεµβρίου 2002 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 109 10 Μαΐου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα III του Πρω τοκόλλου του 1978 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 139 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα Ι, II, IV, V και VI της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2609 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σχέδια Περιοχών Καταφυγής Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης....

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 1 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.213/01/2007 Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 2000 (MSC 103(73)) και 2004 (MSC 177(79))

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 613 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 23 Φεβρουαρίου 2016 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11 Κανονισμός σχεδιαστικών κριτηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 79 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 30 Ιανουαρίου 2007 To παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 201 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 123. Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου προϋπο λογισμού για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 308(88) (adopted on 3 December 2010)

ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 308(88) (adopted on 3 December 2010) ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 308(88) (adopted on 3 December 2010) THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Oracle SQL Developer An Oracle Database stores and organizes information. Oracle SQL Developer is a tool for accessing and maintaining the data

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2382 6 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 BM L = I CF / V. Rts είναι Rfs είναι Rtm είναι Rfm είναι λ 3. είναι

ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 BM L = I CF / V. Rts είναι Rfs είναι Rtm είναι Rfm είναι λ 3. είναι ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-13 Εξεταστική περίοδος ΙΟΥΝΙΟΥ Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως Τρεις λάθος απαντήσεις σε ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3919 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3919 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 52(ΙΙΙ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3919 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..... 13 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ.......... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ...... 19 1. Η πίεση του νερού.... 19 2. Η Αρχή του Αρχιμήδη......

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 31 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 137 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 Θέσεις, ιορθώσεις, αρατηρήσεις επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 2011 23.6.2011 1. Ανηικείμενο Πεδίο Εθαπμογήρ Τν παξφλ πξφηππν πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία ή/θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΑ NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου 1978 σχετικά με την Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 on good manufacturing

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

R f : C f : S : [0,4] V 2 : w : w x d W x GM. d : [0,4] W : GM :

R f : C f : S : [0,4] V 2 : w : w x d W x GM. d : [0,4] W : GM : ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2013-14 Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 10 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως πως ονοµάζεται η καµπύλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ Κύρωση των τροποποιήσεων της ιεθνούς Σύµβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SOLAS) '74», που υιοθετήθηκαν στην ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee, ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 365(93) (adopted on 22 May 2014) AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, RECALLING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 154 12 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 119 Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2016)0509 Μέτρα κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου φορτίου για πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς υγρές ουσίες χύμα. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα