/bjl- [~] ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝ'οΝIΣΤIΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ. Aθπ~ ι, ~ Δεκεμβρ ίου 3.01_4. «Μπ Συνεργάσιμοι».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/bjl- [~] ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝ'οΝIΣΤIΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 106 78 ΑΘΗΝΑΙ. Aθπ~ ι, ~ Δεκεμβρ ίου 3.01_4. «Μπ Συνεργάσιμοι»."

Transcript

1 [~] ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ Aθπ~ ι, ~ Δεκεμβρ ίου 3.01_4 Αγαππτέ Πελάτπ, Με τπν παρούσα επιστολπ επιθυμούμε να σας ενπμερώσουμε ότι n Alpha Bank, από τπν 1 lουλίου 2014, εφαρμόζει τις απαιτούμενες διαδικασίες του νομοθετικού πλαισίου των Ηνωμένων Πολιτειών τπς Aμερικrlς (Η.Π. Α. ) περί «Φορολογlκπς συμμορφώσεως των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες του εξωτερικού» ("Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA"), το οποίο αφορά τα «Πρόσωπα Η.Π.Α.», δπλαδπ πρόσωπα φορολογικά υπόχρεα στπ χώρα αuτ:π και ταυτοχρόνως δικαιούχους χρπματοοικονομlκών «Λογαριασμών εκτός Η.Π.Α.». Σκοπός τπς εν λόγω Νομοθετικπς Πράξεως είναι n καταπολέμπσπ τπς μπ συμμορφώσεως των ανωτέρω, φορολογικά υπόχρεων στις Η.Π.Α. προσώπων, με τπ φορολογικπ νομοθεσία των Η.Π.Α. Το νομοθετικό πλαίσιο "FATCA" απαιτεί από τα χρπματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα εκτός Η. Π. Α., να εντοπίζουν τα «Πρόσωπα Η.Π.Α.» που τπρούν λογαριασμούς σε αυτά και να παρέχουν σχετικές πλπροφορίες στις αρμόδιες φορολογικές αρχές των Η.Π.Α., καθώς και να προβαίνουν στπν παρακράτπσπ-απόδοσπ φόρου 30% σε ορισμένες περιπτώσεις Πελατών, οι οποίοι κρίνονται ως «Μπ Συνεργάσιμοι». --~ - ίiiiiiiiiiiiiί -~ ίiiiiiiiiiiiiί~ ίίiiiiiiiii ~ ίiiiiiiiiiiiiί ίiiiiiiiiiiiiί ~ Η Alpha Bank έχει λάβει τα απαραίτπτα μέτρα για τπν εφαρμογπ τπς νομοθεσίας "FATCA και τπν παροχπ στοιχείων λογαριασμών και κινπσεων κεφαλαίων των «Προσώπων Η. Π.Α.». Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στα συστι'ιματα mς Τραπέζnς, αναγvωρlσθπkατε αρχικά ως «Πρόσωπο Η.Π.Α.», καθίσταται απολύτως αναγκαία π λπψπ επlκαιροποlπμένων στοιχείων ταυτοποιπσεώς σας καθώς και n τυχόν συμπλι'ιρωσπ ορισμένων εντύπων. Για τον σκοπό αυτόν, παρακαλούμε όπως έλθετε σε επικοινωνία με το Κατάστπμα συνεργασίας σας. Παρακαλούμε, επίσπς, να λπφθεί υπ' όψιν ότι στπν περίπτωσπ κατά τπν οποία, μετά από τπν παραλαβπ τπς παρούσπς επlστoλr'1ς, δεν επικοινωνπσετε μαζί μας εντός του προσεχούς τριμπνου, π Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις απαραίτπτες ενέργειες συμπεριλαμβανομένπς ενδεχομένως και τπς κατατάξεώς σας στους «Μπ Συνεργάσιμους» κατά FATCA Πελάτες τπς και τπς εξετάσεως του ενδεχcμένο:.) τερμστισμού τπς συνεργασίας μας. Σας ευχαριστούμε για τπν κατανόπσπ και παραμένουμε στπ διάθεσπ σας για οποιαδπποτε διευκρίνισπ. Με εκτίμπσπ, ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ /bjl- Μ.Α.ΟΡΑΤΗΣ χ. Μ. ΛΥΓΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝ'οΝIΣΤIΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. : Ο FAX: Ο

2 .', Έντυπο ν/-9 Α/τηση για Υποβολή Α.Φ.Μ. και Βεβαίωση Δώσατε το έντυπο αυτό Φορολογουμένου στον αιτούντα. Μην το (Αναθεωρ. Αύγουστος 2013) στείλετε στην ΥΔΕ (IRS). Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων Όνομα (όπως αναγράφεται στην φορολογική σας δήλωση) Εμπορική επωνυμία / επωνυμία παραβλεπόμενου νομικού προσώπου (disregarded entily), εάν είναι διαφορετική της ανωτέρω Επιλέξατε το κατάλληλο τετράγωνο για την κατάταξή σας από απόψεως ομοσπονδιακού Απαλλαγές (βλ. Οδηγίες) : φόρου Κωδικός απαλλασσόμενου :::: Ιδιώτης/ιδιοκτήτης ατομικής εmχείρησης ιj C Εταιρεία :J S Εταιρεία Ο Προσωπική Εταιρεία δικαιούχου (εάν - Partnership Ο Εμπίστευμα (Trust) υπάρχει) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Καταχωρήστε την φορολογική κατάταξη (C=C εταιρεία, S=S εταιρε ί α, Ρ= Προσωπική Εταιρεία - Partnership) - Λοιπές περιmώσεις (βλ. οδηγίες) Διεύθυνση (αριθμός, οδός, αριθμός διαμ. ή σουίτας) Κωδικός απαλλαγής από την υποχρέωση δήλωσης σύμφωνα με τον Νόμο περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Αλλοδαπού Λογαριασμού (FATCA)..... Όνομα και διεύθυνση αιτούντος (προαιρετικώς) Πόλη, Πολιτεία και Ταχυδρ. Τομέας Αναγράψατε αριθμό(ούς) λογαριασμού(ων) εδώ (προαιρετικώς) Μέρος Ι ΑΦΜ φορολογοuμενοu (ΤιΝ) Σημειώσατε τον ΑΦΜ σας στο κατάλληλο τετράγωνο. Ο ΑΦΜ που έχετε αναγράψει πρέπει να ταιριάζει με το όνομα που σημειώθηκε στην γραμμή «Όνομα» για να αποφευχθεί η παρακράτηση ασφαλείας. Για ιδιώτες αναγράψατε τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (SSN). Όμως όσον αφορά αλλοδαπό κάτοικο, ιδιοκτήτη Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (SSN) ατομικής επιχείρησης ή παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο, βλ. οδηγίες Μέρους Ι, σελίδα (Σημ. Μετ. η παραπομπή αφορά σελ ίδα του πρωτότuπoυ Εντύπου W-9). Για άλλα νομικά πρόσωπα, αναγράψατε το ΑΦΜ του εργοδότη (ΕΙΝ). Αν δεν έχετε ΑΦΜ, βλ. πώς ---.-=:-;-:=----;:-;---;'=~-- θα αποκτήσετε ΑΦΜ στην σελίδα 3. ΑΦΜ ΕΡΥοδότη (ΕΙΝ) Σημείωση. Αν ο λογαριασμός είναι σε περισσότερα του ενός ονόματα, βλ. πίνακα σ. 4 για οδηγίες σχετικά με το όνομα που θα αναγράψετε. Μέρος 11 Βεβαίωση Δια της παρούσας βεβαιώνω, εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι: 1. Ο αριθμός που αναγράφεται στο έντυπο αυτό είναι ο δικός μου ακριβής αριθμός φορολογικού μητρώου (ή ευρίσκομαι σε αναμονή εκδόσεως τοιούτου αριθμού), και 2. Δεν υπόκειμαι σε παρακράτηση ασφαλείας διότι: α) Απαλλάσσομαι της' παρακράτησης ασφαλείας ή β) Η Υπηρεσία Δημόσ1ων Εσόδων (frs) δεν μου έχει γνωστοποιήσει ότι υπόκειμαι σε παρακράτηση ασφαλείας λόγω παραλείψεώς μου να δηλώσω το σύνολο των τόκων ή των μερισμάτων ή β) Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων μου γνωστοποίησε ότι, δεν υπόκειμαι πλέον σε παρακράτηση ασφαλείας, και 3. Είμαι υπήκοος ΗΠΑ ή άλλο πρόσωπο ΗΠΑ (όπως ορίζεται κατωτέρω), και 4. Ο(Οι) κωδικός(οq FATCA που τυχόν καταχωρήθηκε(αν) στο παρόν έντυπο και δείχνει(ουν) ότι απαλλάσσομαι της υποχρέωσης δηλώσεως σύμφωνα με τον FATCA είναι ακριβής(είς). Οδηγίες σχετικές με την Βεβαίωση. Πρέπει να διαγράψετε το ανωτέρω υπ ' αριθ. 2 στοιχείο εάν η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων σας γνωστοποίησε ότι, τώρα υπάγεστε σε παρακράτηση ασφαλε ί ας λόγω του ότι παραλείψατε να δηλώσετε το σύνολο των τόκων και μερισμάτων στην φορολογική σας δήλωση. Στις συναλλαγές ακίνητης περιουσίας το στοιχείο 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής. Όσον αφορά την καταβολή τόκων στεγαστικών δανε ί ων, την απόκτηση ή αποποίηση ενεχυριασμένης ή υποθηκευμένης περιουσίας, την ακύρωση χρέους, την εισφορά σε ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (IRA) και γενικώς πληρωμές άλλες εκτός τόκων και μερισμάτων δεν απαιτείται να υπογράψετε την βεβαίωση αλλά θα πρέπει να αναγράψετε/υποβάλετε τον ακριβή ΑΦΜ σας. Βλ. οδηγίες στην σελίδα 3. Υπογράψτε Εδώ Υπογραφή προσώπου των ΗΠΑ Ημερομηνία Γενικές Οδηγίες Αναφορές σε άρθρα αφορούν τον Κώδικα Δημοσίων Εσόδων, εκτός αν άλλως ορίζεται. Μελλοντικές εξελlξεις. Η ΥΔΕ (lrs) δημιούργησε σελίδα στον IRS.gov για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το Έντυπο W-9, με ηλεkτρovιkή διεύθυνση \\IWW.irs.govlw9. Πληροφορίες για οποιεσδήποτε μελλοντικές εξελ ί ξεις που θα επηρεάζουν το Έντυπο W-9 (όπως νομοθεσία που θεσπίζεται μετά την έκδοσή του) θα δημοσιεύονται στην εν λόγω σελίδα.

3 Σκοπός Εντύπου Πρόσωπο το οποίο πρέπει να.καταθέσει δήλωση περιέχουσα ορισμένες πληροφοριες (infoπnalion retum) στην Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων, θα πρέπει να λαμβάνει τον ακριβή ΑΦΜ σας για να αναφέρει Π. χ. το εισόδημα που καταβλήθηκε σε εσάς, πληρωμές προς εσάς εις εξόφληση συναλλαγών κάρτας πληρωμής και συναλλαγών δικτύου τρίτων, συναλλαγές ακίνητης περιουσιας, τόκος που καταβλήθηκε για ενυπόθηκα στεγαστικά Μνεια, απόκτηση ή αποποίηση ενεχυριασμένης ή υποθηκευμένης περιουσίας, ακύρωση χρέους ή εισφορές για ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (IRA). Χρησιμοποιήστε το έντυπο W-9 μόνον αν είσθε πρόσωπο των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του αλλοδαπού κατοικου) για να δώσετε τον ακριβή ΑΦΜ σας σε αυτόν που το ζητά (ο αιτών) και εφόσον απαιτείται να : 1. Βεβαιώσετε ότι, ο ΑΦΜ που δώσατε ειναι ακριβής (ή ότι ευρισκεατε σε αναμονή έκδοσης ΑΦΜ), 2. Βεβαιώσετε ότι, δεν υπόκεισθε σε παρακράτηση ασφαλειας, 3. Ζητήσετε απαλλαγή από την παρακράτηση ασφαλειας, εάν εισθε απαλλασσόμενος δικαιούχος στις ΗΠΑ Εφόσον τούτο απαιτείται, να βεβαιώσετε ότι, ως πρόσωπο των ΗΠΑ το μερίδιό σας που μπορεί να προκύψει σε οιοδήποτε εισόδημα προσωπικής εταιρειας από την εκτέλεση συναλλαγών ή επιχειρηματικών εργασιών στις ΗΠΑ δεν υπόκειται στη παρακράτηση φόρου που επιβάλλεται επι του μεριδιου του αλλοδαπού συνεταίρου που συνδέεται/σχετίζεται ουσιαστικά με το εισόδημα της εταιρείας, και 4. Βεβαιώσετε ότι ο(οι) κωδικός(οί) FATCA που τυχόν καταχωρίσθηκε(αν) στο παρόν έντυπο και δηλώνει(ουν) ότι εξαιρείσθε της υποχρέωσης αναφοράς σύμφωνα με τον FATCA ειναι αληθής(εις). Σημείωση. Αν είσθε πρόσωπο των ΗΠΑ και ο αιτών σας δινει άλλο έντυπο και όχι το Έντυπο W-9 και ζητά τον ΑΦΜ σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το έντυπο που αιτούντα αν είναι ουσιωδώς παρόμοιο με το παρόν Έντυπο W-9. Πρόσωπο των ΗΠΑ - Ορισμός. Για τους σκοπούς του ομοαπονδιακού φόρου, θεωρεισθε πρόσωπο των ΗΠΑ αν εισθε: Ιδιώτης που ειναι υπήκοος ΗΠΑ ή αλλοδαπός κάτοικος ΗΠΑ Προσωπική εταιρεία, κεφαλαιουχική εταιρεία (ανώνυμη εταιρεία), εταιρεία ή σωματειο που έχει συσταθεί ή λειτουργεί στις ΗΠΑ ή σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ. Κληρονομική περιουσία (δεν περιλαμβάνεται η αλλοδαπή κληρονομική περιουσία) ή Ημεδαπό εμπιστευμα (domeslic lrusl) (όπως ορίζεται ατους Κανονισμούς - άρθρο ). Ειδικοί κανόνες για Προσωπικές Εταιρείες. Προσωπικές Εταιρείες που εκτελούν συναλλαγές ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στις Ηνωμένες ΠολιτεΙες, πρέπει γενικώς να καταβάλλουν ένα παρακρατούμενο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 1446 για οποιοδήποτε αλλοδαπό εταιρικό μερίδιο του συνδεόμενου ουσιαστικά φορολογητέου εισοδήματος από την δραστηριότητα αυτή. Περαιτέρω και σε συγκεκριμένες περιmώσεις όταν δεν έχει παραληφθεί το έντυπο W-9, οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 1446 απαιτούν όπως ο εταιρος τεκμαίρεται ως αλλοδαπός και καταβάλλεται ο παρακρατούμενος φόρος του άρθρου Αν εισθε λοιπόν πρόσωπο των ΗΠΑ που είναι εταίρος προσωπικής εταιρειας που ασκεί εμπορική ή εmχειρηματική δραστηριότητα στις Ηνωμένες ΠολιτεΙες να παραδώσετε το Έντυπο W-9 στην εταιρεια για να βεβαιώσει ότι εισθε πρόσωπο των ΗΠΑ για να αποφύγετε την κατά το άρθρο 1446 παρακράτηση επi του μεριδιου σας στο εισόδημα της εταιρειας. Στις κατωτέρω περιmώσεις, τα πρόσωπα που πρέπει να υποβάλουν Έντυπο W-9 στην προσωπική εταιρεία (partnership) προς απόδειξη της ιδιότητάς τους ως προσώπων των ΗΠΑ και αποφυγή παρακράτησης φόρου στο διανεμητέο μεριδιό τους στο καθαρό εισόδημα από την άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στις Ηνωμένες ΠολιτεΙες είναι τα ακόλουθα : Σε περίmωση παραβλεπόμενου νομικού προσώπου (disregarded enlίty) ο κύριος του οποίου ειναι πρόσωπο των ΗΠΑ, το τελευταιο αυτό πρόσωπο πρέπει να υποβάλει το Έντυπο και όχι το νομικό πρόσώπο. Σε περίπτωση πλήρως ελεγχόμενου εμπιστεύματος (granlor lrusl), από τον πάροχο που ειναι πρόσωπο των ΗΠΑ ή άλλο κύριο του εμπιστεύματος και πρόσωπο των ΗΠΑ, το Έντυπο υποβάλλεται από τους ανωτέρω πάροχο ή κύριο του εμπιστεύματος και όχι από το εμπίστευμα. Σε περίmωση εμπιστεύματος ΗΠΑ (US trusl) (που δεν είναι πλήρως ελεγχόμενο εμπiστευμα - granlor lrusl). το Έντυπο υποβάλλεται από το εμπιστευμα ΗΠΑ και όχι από τους δικαιούχους του εμπιστεύματος ΗΠΑ

4 Αλλοδαπός. Αν είσθε αλλοδαπός ή κατάστημα αλλοδαπής τράπεζας στις ΗΠΑ που επέλεξε να θεωρείται ως πρόσωπο ΗΠΑ, μην χρησιμοποιείτε το έντυπο W-9. Αντ ' αυτού χρησιμοποιείστε το έντυπο W-8 ή το έντυπο (βλ. Έκδοση 515, Παρακράτηση Φόρου επί Αλλοδαπών Μη Κατοίκων και Αλλοδαπών Νομικών Προσώπων). Αλλοδαπός μη κάτοικος που καθίσταται αλλοδαπός κάτοικος. Γενικά, μόνον ο αλλοδαπός μη κάτοικος ιδιώτης μπορεί να κάνει χρήση των όρων της συνθήκης περί φορολογίας για να μειώσει ή εξαλείψει τον φόρο των ΗΠΑ για ορισμένα είδη εισοδήματος. Οι περισσότερες όμως συνθήκες περί φορολογίας περιλαμβάνουν μία διάταξη γνωστή ως <<ρήτρα εξαιρέσεως» ("saving dause"). Εξαιρέσεις που καθορίζονται στην ρήτρα εξαιρέσεως μπορεί να επιτρέψουν την απαλλαγή από τον φόρο να συνεχίζεται για ορισμένα είδη εισοδήματος ακόμα και όταν ο δικαιούχος έχει άλλως καταστεί αλλοδαπός κάτοικος ΗΠΑ για φορολογικούς σκοπούς. Αν είσθε αλλοδαπός κάτοικος ΗΠΑ ο οποίος βασίζεται σε εξαίρεση που περιλαμβάνεται στη ρήτρα εξαιρέσεως της συνθήκης περί φορολογίας για να ζητήσει απαλλαγή από φόρο των ΗΠΑ για ορισμένα είδη εισοδήματος, θα πρέπει να εmσυνάψετε μια δήλωση στο Έντυπο W-9 στην οποία θα αναφέρετε τα ακόλουθα πέντε θέματα : 1. Χώρα της συνθήκης. Γενικά, αυτή θα πρέπει να είναι η ίδια συνθήκη βάσει της οποίας ζητήσατε απαλλαγή από τον φόρο ως αλλοδαπός μη κάτοικος. 2. Το άρθρο της συνθήκης που αφορά το εισόδημα. 3. Τον αριθμό του άρθρου (ή τη θέση) στην συνθήκη περί φορολογίας που περιλαμβάνει τη ρήτρα εξαιρέσεως και τις εξαιρέσεις της. 4. Το είδος και το ποσό του εισοδήματος που δικαιούται απαλλαγής από τον φόρο. 5. Επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την απαλλαγή από τον φόρο σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο της συνθήκης. Παράδειγμα. Το άρθρο 20 της συνθήκης περί φορολογίας μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας εmτρέπει απαλλαγή από τον φόρο για εισόδημα που αποκτήθηκε από υποτροφία που έλαβε Κινέζος φοιτητής που διαμένει προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ, ο φοιτητής αυτός καθίσταται αλλοδαπός κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς αν η διαμονή του/της στις ΗΠΑ υπερβαίνει τα 5 ημερολογιακά έτη. Η παράγραφος 2 όμως του πρώτου πρωτοκόλλου της συνθήκης ΗΠΑ-Κίνας (με ημερομηνία 30 Απριλίου 1984) επιτρέπει την συνέχιση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 και όταν ο Κινέζος φοιτητής καθίσταται αλλοδαπός κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κινέζος φοιτητής που δικαιούται αυτής της απαλλαγής (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου) και mικαλείται την εξαίρεση αυτή για να ζητήσει απαλλαγή από τον φόρο του εισοδήματός του από την υποτροφία ή την υφηγεσία, θα mισυνάψει στο Έντυπο W-9 δήλωση που περιλαμβάνει τις ανωτέρω περιγραφόμενες πλr;jροφορίες προς υποστήριξη του δικαιώματός του για απαλλαγή. Αν είσθε αλλοδαπός μη κάτοικος ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο να παραδώσετε στον αιτούντα το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο W-8 ή το Έντυπο Τι είναι η παρακράτηση ασφαλείας (backup withholding) ; Άτομα που κάνουν ορισμένες πληρωμές σε σας, θα πρέπει υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις να παρακρατούν και καταβάλλουν στην Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (IRS) ποσοστό από τις πληρωμές αυτές. Αυτό καλείται «παρακράτηση ασφαλε ίας». Πληρωμές που υπόκεινται στην εν λόγω παρακράτηση περιλαμβάνουν τόκους, τόκους που απαλλάσσονται του φόρου, μερ ίσματα, χρηματιστηριακές συναλλαγές και ανταλλαγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών - αντιπραγματισμός (broker and barter eχchange Iransaclions), μισθώματα, δικαιώματα (royalties), πληρωμές σε μη υπαλλήλους, πληρωμές εις εξόφληση συναλλαγών κάρτας πληρωμής και συναλλαγών δικτύου τρίτων και ορισμένες πληρωμές από τους έχοντες την εκμετάλλευση αλιευτικών. Οι σχετικές με ακίνητα συναλλαγές δεν υπόκεινται σε παρακράτηση ασφαλε ίας. Δεν θα υπόκεισθε σε παρακράτηση ασφαλείας για πληρωμές που λαμβάνετε εφόσον δίνετε στον αιτούντα τον αιφιβή ΑΦΜ σας, προβαίνετε στις δέουσες βεβαιώσεις και δηλώνετε το σύνολο των φορολογητέων τόκων και μερισμάτων στην φορολογική σας δήλωση. Οι πληρωμές που λαμβάνετε θα υπόκεινται σε παρακράτηση ασφαλειας εάν: 1. Δεν υποβάλλετε τον ΑΦΜ σας στον αιτούντα. 2. Δεν βεβαιώνετε τον ΑΦΜ σας όταν αυτό απαιτείται (βλ. για περισσότερες λεπτομέρειες, οδηγίες Μέρους" στην σελίδα 3). 3. Η Υπηρεσ ία Δημοσίων Εσόδων γνωστοποιεί στον αιτούντα ότι, δεν δηλώσατε τον ακριβή ΑΦΜ σας.

5 4. Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων σας γνωστοποιεί ότι, υπόκεισθε σε παρακράτηση ασφαλείας επειδή δεν δηλώσατε το σύνολο των τόκων και μερισμάτων στην φορολογική σας δήλωση (αφορά μόνο τόκους και μερίσματα που θα πρέπει να δηλωθούν). 5. Δεν βεβαιώνετε στον αιτούντα ότι, δεν υπόκεισθε σε παρακράτηση ασφαλείας σύμφωνα με το υπ ' αριθ. 4 ανωτέρω (η περίmωση αυτή αφορά μόνον λογαριασμούς τόκων και μερισμάτων που θα πρέπει να δηλωθούν μετά το 1983). Ορισμένοι δικαιούχοι και πληρωμές απαλλάσσονται από την παρακράτηση. Ασφαλείας Βλ. κωδικός απαλλασσόμενου δικαιοόχου στην σελ. 3 και για περισσότερες πληροφορίες τις ξεχωριστές οδηγίες για τον Αιτούντα στο Έντυπο W-9. Βλέπε επίσης Ειδικοί κανόνες για προσωπικές εταιρείες στην σελίδα 1. Τι αφορά η υποχρέωση υποβολής δηλώσεως σύμφωνα με τον FATCA; Ο Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Αλλοδαπού Λογαριασμού (FATCA) απαιτεί από το συμμετέχον αλλοδαπό χρηματοοικονομικό ίδρυμα να δηλώνει/αναφέρει όλους τους κατόχους λογαριασμών που είναι καθορισμένα πρόσωπα Ηνωμένων Πολιτειών. Ορισμένοι δικαιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση δηλώσεως FATCA. Βλ. κωδικός απαλλαγής από της υποχρεώσεως δηλώσεως FATCA στην σελ. 3 και τις Οδηγίες προς τον Αιτούντα του Εντύπου W-9 για περισσότερες πληροφορίες. Να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες Θα πρέπει να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο ισχυριστήκατε ότι είσθε απαλλασσόμενος δικαιούχος, εάν δεν είσθε πλέον απαλλασσόμενος δικαιούχος και αναμένετε να λάβετε στο μέλλον πληρωμές που πρέπει να δηλωθούν από το άτομο αυτό. Θα πρέπει π.χ. να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες εάν είσθε C εταιρεία η οποία εmλέγει να καταστεί S εταιρεία ή εάν δεν απαλλάσσεστε πλέον από την φορολογία. Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε ένα νέο Εντυπο W-9 σε περίmωση μεταβολής του ονόματος ή του ΑΦΜ στον λογαριασμό, εάν π. χ. ο ιδρυτής/ πάροχος ενός ελεγχόμενου από αυτόν εμmστεύματος (grantor trust) αποβιώσει. Πρόστιμα Ι Χρηματικές Ποινές Παράλειψη δηλώσεως του ΑΦΜ. Εαν παραλείψετε να δηλώσετε το ακριβές ΑΦΜ σε αιτούντα υπόκεισθε σε πρόστιμο $50 δολαρίων για κάθε τέτοια παράλειψη, εκτός εάν η παράλειψη οφείλεται σε εύλογη αιτία και δεν συνιστά δολία παράλειψη. Πρόστιμο για ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την παρακράτηση. Εάν υποβάλετε ψευδή δήλωση χωρίς εύλογη αιτία που έχει ως αποτέλεσμα την μη επιβολή παρακράτησης ασφαλείας, υπόκεισθε σε πρόστιμο $500 δολαρίων. Ποινές για παραποίηση πληροφοριών. Η εκ προθέσεως/δολία νόθευση βεβαιώσεων ή επισήμων δηλώσεων τιμωρείται με πρόσημα και/ή φυλάκιση. Κακή χρήση / Κατάχρηση ΑΦΜ. Εάν ο αιτών αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί κακώς ΑΦΜ κατά παράβαση ομοσπονδιακού νόμου, μπορεί να υπόκειται σε αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ειδικές Οδηγίες Όνομα (επωνυμία) Αν είσθε ιδιώτης θα πρέπει γενικά να αναγράφετε το όνομα που αναφέρατε στην φορολογική σας δήλωση. Πάντως, σε περίmωση αλλαγής του επωνύμου σας, π. χ. λόγω γάμου, χωρίς να έχετε πληροφορήσει περί τούτου την Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης αναγράψατε το όνομά σας, το επώνυμό σας όπως αναφέρεται στην κάρτα κοινωνικής σας ασφάλισης και το καινούργιο σας επώνυμο. Αν ο λογαριασμός είναι κοινός, αναφέρατε τα ονόματα εν είδει λίστας και κατόmν θέσατε εντός κύκλου το όνομα του προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου τον αριθμό του οποίου αναγράψατε στο Μέρος Ι του εντύπου. Ιδιοκτήτης Ατομικής Επιχείρησης. Αναγράψατε το ατομικό σας όνομα, όπως εμφαίνεται στην φορολογική σας δήλωση εισοδήματος, στην γραμμή «Ονομα». Μπορείτε να αναγράψετε την επιχειρηματική, εμπορική ή την οποιαδήποτε δηλώνετε «ως επιχειρηματική δραστηριότητα» (ΟΒΑ) επωνυμία φην γραμμή «εmχειρηματική επωνυμία/επωνυμία παραβλεπόμενου νομικού προσώπου.

6 Προσωπική Εταιρεlα, C εταιρεια, S εταιρεlα. Αναγράψατε την επωνυμία του νομικού προσώπου στην γραμμή «όνομα» και οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική ή άλλη ασκούμενη κατά δήλωσή σας «ως επιχειρηματική δραστηριότητα (ΟΒΑ)>> επωνυμία στην 'γραμμή «επιχειρηματική επωνυμία/επωνυμία παραβλεπόμενου νομικού προσώπου». Παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο. Για τους σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας ΗΠΑ, νομικό πρόσωπο που δεν λαμβάνεται υπ' όψη ως νομικό πρόσωπο ξεχωριστά από τον κύριό του θεωρείται ως «παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο». Βλ. αριθμό Κανονισμού (c)(2)(iii). Αναγράψατε το όνομα του κυρίου στην γραμμή «Όνομα». Η επωνυμία του νομικού προσώπου που αναγράφετε στην γραμμή «Όνομα» δεν θα είναι ποτέ ένα παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο. Η επωνυμία στην γραμμή «Όνομα» θα πρέπει να είναι το όνομα που αναφέρεται στην φορολογική σας δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνεται το εισόδημα. Αν Π.χ. μια αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία θεωρείται ως παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς της ομοσπονδιακής φορολογίας έχει μοναδικό κύριο, πρόσωπο των ΗΠΑ. το όνομα του μοναδικού κυρίου, προσώπου των ΗΠΑ, πρέπει να αναγράφεται στην γραμμή «Όνομα». Εάν ο άμεσος κύριος του νομικού προσώπου είναι επίσης παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο, να αναγράφεται ο πρώτος κύριος που δεν θεωρείται παραβλεπόμενος για σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας. Αναγράψατε την επωνυμία του παραβλεπόμενου νομικού προσώπου στην γραμμή «επιχειρηματική επωνυμία/παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο». Εάν ο κύριος του παραβλεπόμενου νομικού προσώπου είναι αλλοδαπός, πρέπει να συμπληρώσει το κατάλληλο Έντυπο W-8 αvτl του Εντύπου W-9. Το ίδιο θα συμβεί ακόμα και εάν ο αλλοδαπός κύριος έχει ΑΦΜ ΗΠΑ. ΣημεΙωση. Εmλέξατε το κατάλληλο τετράγωνο για κατάταξη από απόψεως ομοσπονδιακής φορολογίας ΗΠΑ του προσώπου, το όνομα του οποίου έχει αναγραφεί στην γραμμή «Όνομα» (ιδιώτης/ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, προσωπική εταιρεία, C εταιρεία, 5 εταιρεία, εμπίστευμα (ΙrυsΙ)/κληρονομική περιουσία (estate)). Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) (LLC). Εάν το πρόσωπο που προσδιορίζεται στην γραμμή «Όνομα» είναι ΕΠΕ, επιλέξατε το τετράγωνο «Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» μόνον και σημειώσατε τον κατάλληλο κωδικό για την κατάταξή σας από απόψεως ομοσπονδιακής φορολογίας ΗΠΑ, στον προβλεπόμενο χώρο. Αν είσθε ΕΠΕ που θεωρείται ως προσωπική εταιρεία για τους σκοπούς της ομοσπονδιακής φορολογίας σημειώσατε «Ρ» για προσωmκή εταιρεία. Αν είσθε ΕΠΕ που έχει καταθέσει το 'Εντυπο 8832 ή το 2553 για να φορολογηθείτε ως κεφαλαιουχική εταιρεία, σημειώστε «C» για C εταιρεία ή «5» για 5 εταιρεία, αναλόγως της περιπτώσεως. Εάν είσθε ΕΠΕ που δεν λαμβάνεται υπόψη ως νομικό πρόσωπο ξεχωριστό από τον κύριό της, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού (εκτός του φόρου σπασχολήσεως και ορισμένων ειδών) μην επιλέξετε το τετράγωνο ΕΠΕ εκτός αν ο κύριος της ΕΠΕ (που απαιτείται να προσδιορίζεται στην γραμμή «Όνομα») είναι άλλη ΕΠΕ που δεν θεωρείται παραβλεπόμενη για σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας. Εάν η ΕΠΕ παραβλέπεται ως νομικό πρόσωπο ξεχωριστό από τον κύριό της, αναγράψατε την ορθή κατάταξη φορολογίας του κυρίου που προσδιορίζεται στην γραμμή «Όνομα». Άλλα νομικά πρόσωπα. Αναγράψατε την επιχειρηματική/εμπορική σας επωνυμία, όπως εμφαίνεται στα σχετικά έγγραφα ομοσπονδιακής φορολογίας, στην γραμμή «Όνομα». Το όνομα αυτό πρέπει να ταιριάζει με το όνομα που αναγράφεται στο καταστατικό ή σε άλλα νομικά έγγραφα σχετικά με την σύσταση του νομικού προσώπου. Μπορείτε να καταχωρήσετε οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική ή άλλη ασκούμενη κατά δήλωσή' σας «ως επιχειρηματική δραστηριότητα ΟΒΑ) επωνυμία στη γραμμή «επιχειρηματική επωνυμία/επωνυμία παραβλεπόμενου νομικού προσώπου». Απαλλαγές Εάν απαλλάσσεστε από την παρακράτηση ασφαλείας και/ή την υποχρέωση δηλώσεως κατά τον FATCA, αναγράψατε εις το τετράγωνο Απαλλαγές, οποιονδήποτε(ουσδήποτε) κωδικό(ούς) που τυγχάνει(ουν) εφαρμογής σ' εσάς. Βλ. κωδικός απαλλασσόμενου δικαιούχου και Απαλλαγή από τον κωδικό υποχρέωσης δηλώσεως κατά τον FA TCA στη σελ. 3. Κωδικός Απαλλασσόμενου Δικαιούχου. Οι ιδιώτες γενικά (συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών ατομικής επιχείρησης) δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση ασφαλείας. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες απαλλάσσονται από την παρακράτηση ασφαλείας για συγκεκριμένες πληρωμές όπως τόκοι και μερίσματα, δεν απαλλάσσονται όμως από την παρακράτηση για πληρωμές εις εξόφληση καρτών πληρωμής ή συναλλαγών δικτύου τριτων.

7 Σημείωση. Εάν απαλλάασεστε από την παρακράτηση ασφαλείας, θα πρέπει να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο για να αποφύγετε τυχόν εσφαλμένη επιβολή παρακράτησης ασφαλείας Οι ακόλουθοι κωδικοί προσδ ι ορίζουν δικαιούχους που εξαιρούνται της παρακράτησης ασφαλείας: 1----Οργανισμός απαλλασσόμενος του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 501(α), ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός (lra) ή λογαριασμός επιτρόπου/διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 403(β)(7) αν ο λογαριασμός πληροί τις απαιτήσε ι ς του άρθρου 401 (στ)(2) Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες ή τους δευτερεύοντες ομοσπονδιακούς οργανισμούς αυτών. 3--Μια Πολιτεία, η περιφέρεια της Κολούμπια, κτήση των ΗΠΑ ή οποιαδήποτε διοικητική υποδιαίρεση ή άλλοι δευτερεύοντες ομοσπονδιακο ί οργανισμοί αυτών. 4--Αλλοδαπή κυβέρνηση ή οποιαδήποτε διοικητική υποδιαίρεση, υπηρεσίες ή διοικητικοί οργαvlσμοί αυτής ή ~εφαλαιoυxιkή Εταιρεία / Ανώνυμη Εταιρεία. 6-Χρηματιστής/Μεσίτης χρεογράφων ή εμπορευμάτων που θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στις ΗΠΑ, την περιφέρεια της Κολούμπια ή σε κτήση των ΗΠΑ. 7--Άτομο ή επιχείρηση που ασχολείται με αγοραπωλησίες συμβολαίων futures και είναι εγγεγραμμένος στην Επιτροπή Συναλλαγών Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων. 8---Trust επένδυσης ακίνητης περιουσίας. 9---Νομικό πρόσωπο που είναι καταχωρημένο καθ' όλη την διάρκεια του φορολογικού/οικονομικού έτους σύμφωνα με τον Νόμο περί Επενδυτικών Εταιρειών του Q-f1EPIoucria (χρήματα κα ι ι χρεόγραφα) υπό μορφή κοινού εμπιστεύματος (common trust) που διαχειρίζεται τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 584(α). 11-Χρηματοοικονομικός οργανισμός ή ίδρυμα Ενδιάμεσο πρόσωπο γνωστό στην επενδυτική κοινότητα ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ή επί''iροπος ή θεματοφύλακας. 13-Εμπίστευμα (trusl) απαλλασσόμενο φόρου σύμφωνα με το άρθρο 664 όπως περιγράφεται στο άρθρο Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα είδη των πληρωμών που μπορεί να απαλλάσσονται της παρακράτησης ασφαλείας. Ο πίνακας ΤUVXάνει εφαρμογής στους απαλλασαόμενους δικαιούχους που αναγράφονται ανωτέρω υπό 1 έως 13. ΕΑΝ η πληρωμι'ί l είνα ι ι για.. ΤΟΤΕ η πληρωμή απαλλάσσεται για τους εξεις δικαιούχους... Π ληρωμές τ όκων και μερισμάτων Όλοι οι διkαιoίj)(oι απαλλάσσονται εκτός του 7 Συναλλαγές μεσίτη / χρηματιστή Απαλλασσόμενοι δικαιούχοι από 1 έως 4 και 6 έως 11, και όλες οι C εταιρείες και οι S εταιρείες δεν πρέπει να αναγράφουν κωδικό απαλλασσόμενου δικαιούχου διότι αυτοί απαλλάσσονται μόνο γ ια πωλήσεις ακάλυmων χρεογράφων που αποκτήθηκαν πριν από το 2012 Συναλλαγές αντιπραγματισμού και Απαλλασσόμενοι δικαιούχοι από 1 έως 4 πελατειακά μερίσματα Πληρωμές άνω των $600 απαιτείται να Απαλλασσόμενοι δικαιούχοι από 1 έως 5< δηλωθούν και άμεσες πωλήσεις άνω των $5.000' Πληρωμές εις εξόφληση καρτών πληρωμής Απαλλασσόμενοι δικαιούχοι από 1 έως 4 και συναλλαγών δικτύου τρίτων Βλ. έντυπο 1099-MISC, Διάφοροι τύποι εισοδήματος και οι οδηγίες τους. Οι ακόλουθες πληρωμές όμως που έγιναν σε κεφαλαιουχική εταιρεία και πρέπει να δηλωθούν στο Έντυπο 1099-MISC δεν απαλλάσσονται της παρακράτησης ασφαλείας: Πληρωμές ιατρικής περ ίθαλψης, φροντ ίδας και υγείας, δικηγορικές αμοιβές, με ι κτές αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικηγόρο και πληρωμές για υπηρεσίες που πληρώθηκαν από ομοσπονδιακό εκτελεστικό οργαvlσμό (υπηρεσία). Κωδικός απαλλαγής από την υποχρέωση δήλωσης σύμφωνα με τον FATCA. Οι ακόλουθοι κωδικοί προσδιορίζουν δικαιούχους που απαλλάσσονται από την υποβολή δήλωσης σύμφωνα με τον FATCA. Οι εν λόγω κωδικοί ισχύουν για πρόσωπα που υποβάλλουν αυτό το έντυπο για λογαριασμούς που τηρούνται εκτός των ΗΠΑ από ορισμένα αλλοδαπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Συνεπώς, εάν υποβάλλετε αυτό το έντυπο μόνο για λογαριασμό που έχετε στις ΗΠΑ, μπορείτε να μην συμπληρώσετε το εν λόγω πεδίο. Συμβουλευτε ί τε το πρόσωπο

8 που ζητά αυτό το έντυπο, εφόσον αμφιβάλετε για το εάν το χρηματοοικονομικό ί δρυμα υπόκειται στις εν λόγω απαιτήσεις. A-Qργανισμός απαλλασσόμενος φόρου σύμφωνα με το άρθρο 501(α) ή οποιοδήποτε ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όπως ορ ί ζεται στο άρθρο 7701 (α)937) Β--Οι Ηνωμένες Πολιτε ίες ή οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες της ή τους δευτερεύοντες ομοσπονδιακούς οργανισμούς αυτών Γ --Πολιτεία, η Περιφέρεια της Κολούμπια, κτήση των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιαδήποτε διοικητική υποδιαίρεση ή δευτερεύοντες ομοσπονδιακοί οργανισμοί αυτών Δ--Κεφαλαιουχική Εταιρεία οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται τακτικά σε μία ή περισσότερες οργανωμένες αγορές αξιών/χρεογράφων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό, άρθρο (c)(1 )(1) Ε--Κεφαλαιουχική Εταιρεία μέλος του ιδίου αναπτυσσόμενου συγγενούς ομίλου, όπως η εταιρεία που ορίζεται στον Κανονισμό, άρθρο (c)(1 )(1)= ΣΤ-Χρηματιατής/Μεσίτης χρεογράφων, εμπορευμάτων ή παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων νοητού/πλασματικού κεφαλαίου-ίnterest rate swaps, συμβόλαια προθεσμιακών αγορών ή πωλήσεων, προθεσμιακή σύμβαση αγοράς ή πώλησης συναλλόγματος, δικαιώματα αγοράς ή πώλησης-ορtίοns) που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε πολιτείας Ζ-Εμπίστευμα (trust) επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Η-Εταιρεία επενδύσεων τα κέρδη της οποίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις απαλλάσσονται από τον νόμο, όπως ορίζεται στο άρθρο 851 ή νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο καθ ' όλη την διάρκεια του φορολογικού/οικονομικού έτους σύμφωνα με τον Νόμο περί Επενδυτικών Εταιρειών του 1940 Θ-Περιουσία (χρήματα και χρεόγραφα) υπό μορφήν κοινού εμπιστεύματος (common trust), όπως ορίζεται στο άρθρο 584(α) Ι-Τράπεζα όπως ορίζεται στο άρθρο 581 ΙΑ-Χρηματιστής ΙΒ--Εμπίστευμα (trust) απαλλασσόμενο φόρου σύμφωνα με το άρθρο 664 ή όπως ορίζεται στο άρθρο 4947(α)(1) ΙΓ -Εμπίστευμα (trust) απαλλασσόμενο φόρου σύμφωνα με το άρθρο 403(b)pIan ή το άρθρο 457(g) plan Μέρος Ι. ΑΦΜ φορολογούμενου Γράψατε τον ΑΦΜ σας στο κατάλληλο τετράγωνο. Αν είσθε αλλοδαπός κάτοικος και δεν έχετε ούτε δικαιούσθε να έχετε αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ο ΑΦΜ σας είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου στην Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων τον οποίο θα αναγράψετε στο τετράγωνο του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Αν δεν έχετε ΑΦΜ, βλ. κατωτέρω πώς θα τον αποκτήσετε. Εάν είσθε ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης και έχετε ΑΦΜ εργοδότη, μπορείτε να αναγράψετε αυτό ή τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Η υπηρεσ ία δημοσίων εσόδων προτιμά να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Αν είσθε ΕΠΕ με μοναδικό μέτοχο, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη ως νομικό πρόσωπο ξεχωριστό από τον κύριό της (βλ. ΕΠΕ στην σελίδα 2) συμπληρώσατε τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του κυρίου (ή τον ΑΦΜ εργοδότη αν ο κύριος έχει τέτοιο). Μην αναγράψετε τον ΑΦΜ Εργοδότη του παραβλεπόμενου νομικού προσώπου. Αν η ΕΠΕ ταξινομείται ως κεφαλαιουχική εταιρε ία (coτporatlon) ή προσωπική εταιρε ία (partnershlp) συμπληρώσατε τον ΑΦΜ Εργοδότη του νομικού προσώπου. Σημείωση. Βλ. τον πίνακα στην σελίδα 4 για περαιτέρω διευκρίνιση για συνδυασμούς επωνυμίας και ΑΦΜ. Πώς να αποκτήσετε ΑΦΜ. Αν δεν έχετε ΑΦΜ, υποβάλετε αμέσως αίτηση για να αποκτήσετε. Για να υποβάλετε αίτηση για αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης παραλαμβάνετε το Εντυπο $$-5. Αίτηση για Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, από το τo~6 γραφείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ή παραλαμβάνετε το έντυπο αυτό ηλεκτρονικά στην Ιστοσελ ίδα Μπορε ί τε επίσης να παραλάβετε το έντυπο αυτό τηλεφωνώντας στο Χρησιμοποιήσατε το Έντυπο W-7, Αίτηση απόκτησης Ατομικού ΑΦΜ Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων, γ ια να ζητήσετε Ατομικό ΑΦΜ ή το Εντυπο $$-4, Αίτηση για Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Εργοδότη, για να

9 ζητήσετε ΑΦΜ Εργοδότη. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση '(1α ΑΦΜ Εργοδότη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της γδε (IRS) lnww.irs.gov/business και κάνοντας κλικ στον ΑΦΜ Εργοδότη - Εναρξη Εmχειρηματικής Δραστηριότητας. Μπορείτε να αποκτήσετε τα Έντυπα W-7 και SS-4 από την ιστοσελίδα IRS.gov. ή τηλεφωνώντας στο ΤΑΧ FORM ( ). Εάν σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το έντυπο W-9 αλλά δεν έχετε ΑΦΜ, να υποβάλετε αίτηση για ΑΦΜ και να γράψετε «έχει υποβληθεί αίτηση» στο σημείο που προβλέπεται για τον ΑΦΜ, να υπογράψετε και να θέσετε ημερoμηνlα στο έντυπο και να δώσετε το έντυπο στον αιτούντα. Για πληρωμές τόκων και μερισμάτων και για ορισμένες πληρωμές που έγιναν για άμεσα διαπραγματεύσιμους τίτλούς, έχετε προθεσμία 60 ημερών για να αποκτήσετε ΑΦΜ και να τον δώσετε στον αιτούντα πριν να υπαχθείτε σε παρακράτηση ασφαλείας επί των πληρωμών. Ο κανόνας των 60 ημερών δεν ισχύει για άλλα είδη πληρωμών. Θα υπόκεισθε σε παρακράτηση επί όλων των πληρωμών μέχρι να γνωστοποιήσετε τον ΑΦΜ σας στον αιτούντα. Σημείωση. Η καταχώρηση «έχει υποβληθεί αlτηση» σημαίνει ότι έχετε ήδη υποβάλει αίτηση για ΑΦΜ ή ότι προτίθεσθε να υποβάλετε σύντομα. Προσοχή. Ένα παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο ΗΠΑ που έχει αλλοδαπό κύριο πρέπει να χρησιμοποιει το κατάλληλο Έντυπο W-8. Μέρος 11. Βεβαίωση Για να αποδείξετε στον πράκτορα παρακράτησης ότι, είσθε πρόσωπο των ΗΠΑ ή αλλοδαπός κάτοικος, να υπογράψετε το Εντυπο W-9. Μπορεί να σας ζητηθεί από τον πράκτορα παρακράτησης να υπογράψετε ακόμα και εάν τα κατωτέρω στοιχεία 1, 4 ή 5 προβλέπουν άλλως. Σε ττερlmωση κοινού λογαριασμού μόνον το άτομο του οποίου ο ΑΦΜ αναγράφεται στο Μέρος Ι πρέπει να υπογράψει (όταν τούτο ζητηθεί). Σε περίπτωση παραβλεπόμενου νομικού προσώπου, το άτομο που αναφέρεται στην γραμμή «Όνομα» πρέπει να υπογράφει. Για τους απαλλασσόμενους δικαιούχους, βλ. κωδικός απαλλασσόμενων δικαιούχων, ανωτέρω. Απαιτήσεις υπογραφής. Συμπληρώσατε την βεβαίωση σύμφωνα με τα στοιχεία 1 έως 5 κατωτέρω. 1. Τόκος, μέρισμα, οι λογαριασμοί αντιπραγματισμού που άνοιξαν πριν το 1984 και οι λογαριασμοί χρημαπστών/μεσιτών που θεωρούνται ενεργοί κατά την διάρκεια του Θα πρέττει να αναγράψετε τον ακριβή ΑΦΜ σας, αλλά δεν απαιτείται να υπογράψετε την βεβαίωση. 2. Τόκος, μέρισμα, οι λογαριασμοί μεσιτών/χρηματιστών και aντιπραγματισμού που άνοιξαν μετά το 1983 και οι λογαριασμοl χρηματιστών/μεσιτών που θεωρούνται ανενεργοί κατά την διάρκεια του Θα πρέπει να υπογράψετε την βεβαίωση άλλως θα ισχύει η παρακράτηση ασφαλείας. Εάν υπόκεισθε σε παρακράτηση ασφαλείας και απλώς γνωστοποιείτε στον αιτούντα τον ακριβή ΑΦΜ σας, θα πρέπει να διαγράψετε το στοιχείο 2 από την βεβαίωση πριν υπογράψετε το έντυπο. 3. Συναλλαγές ακίνητης περιουσίας. Θα πρέπει να υπογράψετε την βεβαίωση. Μπορείτε να διαγράψετε το στοιχε l ο 2 από την βεβαlωση. 4. Άλλες πληρωμές. Θα πρέπει να δώσετε τον ακριβή ΑΦΜ σας αλλά δεν απαιτείται να υπογράψετε την βεβαlωση εκτός εάν σας έχει γνωστοποιηθεl ότι, ο ΑΦΜ που έχετε ήδη δώσει δεν εlναι ακριβής. Οι «άλλες πληρωμές» ττεριλαμβάνουν πληρωμές που έ'(1ναν κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας του αιτούντα για μισθώματα, δικαιώματα (royalties), αγαθά (εκτός λογαριασμών γ ια εμπορεύματα), υπηρεσlες ιατρικής περίθαλψης (περιλαμβάνονται πληρωμές σε εταιρείες), πληρωμές για υπηρεσίες μη υπαλλήλου, πληρωμές εις εξόφληση κάρτας πληρωμής και συναλλαγών δικτύου τρlτων, πληρωμές για ορισμένα μέλη πληρώματος αλιευτικών και σε αλιείς και μεικτά εισοδήματα/αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικηγόρους (συμπεριλαμβανόμενων πληρωμών σε εταιρείες). 5. Τόκος που καταβάλλατε για στεγαστικό δάνειο, απόκτηση ή εγκατάλειψη ενεχυριασμένης ή υποθηκευμένης περιουσίας, ακύρωση χρέους, πληρωμές για εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών (σύμφωνα με το άρθρο 529), συνταξιοδοτικός ατομικός λογαριασμός, Αποταμιευτικός λογαριασμός Coverdell, εισφορές προς ή καταβολές από αποταμιευτικό λογαριασμό υγείας Archer και πληρωμές συντάξεων. Θα πρέπει να αναγράψετε τον ακριβή ΑΦΜ σας αλλά δεν υποχρεούστε να υπογράψετε την βεβαίωση.

10 Τι όνομα και αριθμό θα πρέπει να δώσετε στον αιτούντα Εlδος λογαριασμού: Όνομα και ΑΜΚΑ: 1. Λογαριασμός Ιδιώτη Του Ιδιώτη 2. Δύο ή περισσότεροι ιδιώτες (κοινός λογαριασμός) -Του πραγματικού κυρίου του λογαριασμού ή εάν πρόκειται για συνδυαζόμενα κεφάλαια, του πρώτου αναφερομένου ιδιώτη στον λογαριασμό 13. Λογαριασμός επιτρόπου ανηλlκου (Ενιαίος Νόμος Τ ου ανηλίκου 2 περί Δωρεών σε ανηλlκους) 4 α. τα συνήθη ανακλητά αποταμιευτικά Του παρόχου και επιτρόπου / διαχειριστή (trustee)1 εμπιστεύματα (savings trust) (ο πάροχος ειναι επισης και επίτροπος / διαχειριστής (trustee) β. Ο ούτω αποκαλούμενος λογαριασμός εμπιστεύματος (trust account) που δεν είναι νόμιμο Του πραγματικού κυρίου 1 5. ή έγκυρο trust σύμφωνα με το δlκαιο της πολιτείας Ατομική επιχείρηση ή παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο που ανήκει σε ιδιώτη Του κυριου 3 6. Ελεγχόμενο από τον ιδρυτή!πάροχο (Grantor) Τ ου ιδρυτή/παρόχου εμπίστευμα που υποβάλλει το Προαιρετικό Εντυπο 1099, Μέθοδος Υποβολής Ι (βλ. Κανονισμός αρθ (β)(2)(ίj(Α)) Εlδος λογαριασμού: Όνομα και ΑΦΜ εργοδότη: 7. Παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει Του κυρίου σε ιδιώτη 8. Νομίμως συσταθέν εμπιστευμα, κληρονομική Του Νομικού Προσώπου περιουσlα, ή συνταξιοδοτικό εμπιστευμα 9. Κεφαλαιουχική ΕταιρεΙα ή ΕΠΕ που επέλεξε την Της εταιρείας Εταιρική μορφή στο Εντυπο 8832 ή Ενωση προσώπων/σωματεlο, κλαμπ, Του οργανισμού θρησκευτικός, φιλανθρωπικός, εκπαιδευτικός ή άλλος απαλλασσόμενος φόρου Οργανισμός 11. Προσωπική εταιρεια (partnership) ή πολυπρόσωπη Της προσωπικής εταιρειας ΕΠΕ 12. Χρηματιστής/Μεσίτης ή καταχωρημένος Του χρηματιστή/μεσίτη ή του εξουσιοδοτημένου εξουolοδοτημένος εκπρόσωπος εκπρόσωπου. 13. Λογαριασμός με το Υπουργείο ΓεωργΙας επ ' Του Νομικού προσώπου Δ.Δ. ονόματι Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Κυβέρνηση Πολιτείας ή τοπική αυτοδιοίκηση, σχολική περιφέρεια ή σωφρονιστικό κατάστημα) που λαμβάνει πληρωμές αγροτικού προγράμματος 14. Εμπίστευμα πλήρως ελεγχόμενο από τον πάροχο - Του Εμmστεύματος grantor trust, το οποlον υποβάλλει σύμφωνα με την Μέθοδο Υποβολής του Εντύπου 1041 ή επιλέγει την προαιρετική Μέθοδο Υποβολής 2 του Εντύπου 1099 (βλ. Κανονισμός (β)(2)ί)Β)) 1 Κατά πρώτον, αναφέρατε τα ονόματα υπό μορφή καταλόγου και θέσατε εντός κύκλου το όνομα του προσώπου τον αριθμό του οποίου δηλώνετε. Εάν μόνον 'ένα άτομο του κοινού λογαριασμού διαθέτει ΑΜΚΑ, ο αριθμός του εν λόγω ατόμου πρέπει να δηλωθει. 2 Θέσατε εντός κύκλου το όνομα του ανήλικου και αναγράψατε τον ΑΜΚΑ του ανήλικου. 3 Θα πρέπει να αναγράψετε το ατομικό σας όνομα και επισης να καταχωρήσετε την επιχειρηματική ή οποιαδήποτε δηλ!ijνετε «ως επιχειρηματική δραστηριότητα» επωνυμία στην γραμμή «Επιχειρηματική επωνυμια/παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο». ΜπορεΙτε να χρησιμοποιήσετε είτε τον ΑΜΚΑ ειτε τον ΑΦΜ Εργοδότη (αν έχετε) αλλά η υπηρεσια δημοσίων εσόδων συνιστά να αναγράψετε τον ΑΜΚΑ. Αναφέρατε τα ονόματα υπό μορφή καταλόγου και θέσατε εντός κύκλου την επωνυμία του εμmστεύματος (trust), της κληρονομικής περιουσίας ή του συνταξιοδοτικού εμmστεύματος. (Μην αναγράψετε τον ΑΦΜ του εκτελεστή διαθήκης ή του διαχειριστή!εmτρόπου εκτός αν ο νομικό πρόσωπο δεν οριζεται στον τίτλο του λογαριασμού). Βλ. επισης ειδικούς κανόνες για τις προσωmκές εταιρειες στην σελιδα 1. Σημεlωση. Ο πάροχος θα πρέπει να δώσει επίσης το έντυπο W-9 στον διαχειριστή του εμπιστεύματος. Σημεlωση. Εάν κανένα όνομα δεν τεθει εντός κύκλου, σε περιπτωση που περισσότερα του ενός ονόματα αναγράφονται στον κατάλογο, ο αριθμός θα είναι αυτός του πρώτου ονόματος του καταλόγου. Διασφαλrσατε τα φορολογικά σας στοιχεία από κλοπή ταυτότητας Κλοπή ταυτότητας υφίσταται όταν κάποιος χρησιμοποιεl τα προσωπικά σας στοιχεια όπως το όνομά σας, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες προσωπικές πληροφορίες χωρις την άδειά σας για να διαπράξει απάτη ή άλλα αδικήματα. Ο διαπράττων κλοπή ταυτότητας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δικό σας ΑΜΚΑ για να προσληφθεί σε εργασία ή μπορεί να υποβάλει φορολογική δήλωση κάνοντας χρήση του δικού σας ΑΜΚΑ για να λάβει επιστροφή χρημάτων.

11 Για να περιορlσετε τον κίνδυνο: Προστατεύσατε τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) Διασφαλίσατε ότι, ο εργοδότης σας προστατεύει τον ΑΜΚΑ σας και Να εlσθε προσεκτικός στην επιλογή του ατόμου που συντάσσει την φορολογική σας δήλωση. Εάν τα φορολογικά σας στοιχεlα προσβάλλονται από κλοπή ταυτότητας και σας το γνωστοποιήσει η Υ ΔΕ (IRS), να επικοινωνήσετε αμέσως στο όνομα και αριθμό τηλεφώνου που εlναι τυπωμένο στην γνωστοποιηση ή επιστολή της ΥΔΕ (lrs). Εάν τα φορολογικά σας στοιχεία δεν προσβάλλονται από κλοπή ταυτότητας, αλλά υποψιάζεσθε ότι διατρέχετε έναν τέτοιο κlνδυνο λόγω απώλelας ή κλοπής πορτοφολιού, ύποmης δραστηριότητας πιστωτικής κάρτας ή έγγραφης έκθεσης περί πιστοληmικής ικανότητας, καλέσατε τον αριθμό (IRS Identity Theft Hotlίne - Γραμμή Κλοπής Ταυτότητας της ΥΔΕ). ή υποβάλετε το Έντυπο Για περισσότερες πληροφορlες βλέπε έκδοση 4535, Πρόληψη Κλοπής Ταυτότητας και Παροχή Συνδρομής. Τα θύματα κλοπής ταυτότητας που υφίστανται οικονομική ζημία ή πρόβλημα συστήματος ή ζητούν βοήθεια για επiλυση φορολογικών προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί με συνήθεις τρόπους μπορεί να δικαιούνται νομικής συνδρομής από την Νομική Υπηρεσία παροχής Συνδρομής σε Φορολογούμενους. Μπορείτε να mικοινωνήσετε με την υπηρεσια αυτή καλώντας χωρίς χρέωση τον αριθμό ή ΤΥΥΠDD Προστατευτείτε από ύποπτα ηλεκτρονικά μηνύματα ή τρόπους ηλεκτρονικού «ψαρέματος». Το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» συνίσταται στην δημιουργία και χρήση και ιστοσελίδων που μιμούνται τα e-maii και τις ιστοσελίδες νομίμων επιχειρήσεων. Η πλέον συνήθης ενέργεια είναι η αποστολή σε χρήστη στον οποίον δηλούται ψευδώς ότι πρόκειται περί νομίμως συσταθείσας εταιρειας σε μια προαπάθεια να εξαπατήσει τον χρήστη να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την διάπραξη κλοπής ταυτότητας. Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων δεν αρχίζει επαφές με φορολογούμενους μέσω . Δεν ζητά επίσης προσωπικές (λεmομερείς) πληροφορίες μέσω , ούτε το ΡΙΝ, κωδικούς πρόσβασης ή παρόμοιες απόρρητες πληροφορίες πρόσβασης στις πιστωτικές τους κάρτες, την τράπεζα και άλλους λογαριασμούς. Αν λάβετε ένα αυτόκλητο δήθεν αποσταλέν από την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων, προωθήστε το e maίl αυτό στην ιστοσελίδα Θα πρέπει επiσης να αναφέρετε την παράνομη χρήση της επωνυμίας της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων, του λογότυπου ή άλλου στοιχείου που ανήκουν στην ΥΔΕ (IRS), στον Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών Διεύθυνση Φορολογίας στο Μπορείτε επίσης να στείλετε τα ύποmα στην Ομοαπονδιακή Εmτροπή Εμπορίου στο ή mικοινωνήστε με αυτούς στο ή στο IDTHEFT( ). Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα IRS.gov για να μάθετε περισσότερα για την κλοπή ταυτότητας και πώς να μετριάσετε τον κίνδυνο. Νόμος περι Απορρήτου Το άρθρο 6109 του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων απαιτεί την εκ μέρους σας υποβολή τού ακριβούς ΑΦΜ σας στα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ομοαπονδιακών υπηρεσιών) που υποχρεούνται να υποβάλουν στην Υ ΔΕ (IRS) δηλώσεις με συγκεκριμένες πληροφοριες για τόκους, μερίσματα ή ορισμένο άλλο εισόδημα που καταβλήθηκε σε εσάς, τόκοι που πληρώσατε για στεγαστικό δάνειο, απόκτηση ή αποποίηση ενεχυριασμένης ή υποθηκευμένης περιουσιας, ακύρωση χρέους ή εισφορές για IRA, Archer MSA ή HSA. Το άτομο το οποίο συλλέγει το έντυπο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο για την υποβολή δηλώσεων στην ΥΔΕ (IRS) με τις πληροφοριες αυτές. Η συνήθης χρήση των πληροφοριών αυτών περιλαμβάνει την διαβιβασή τους στο ΥπουργεΙο Δικαιοσύνης για την έναρξη ποινικής και αστικής διαδικασίας και σε άλλες πόλεις, πολιτείες, στην περιοχή της Κολούμπια και χώρες της Κοινοπολιτείας και κτήσεις των ΗΠΑ για χρήση κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των νόμων τους. Οι πληροφοριες αυτές μπορει επίσης να διαβιβαστούν σε άλλες χώρες βάσει συνθήκης, σε ομοσπονδιακές και πολιτειακές υπηρεσίες για την εmβολή αστικών και ποινικών νόμων ή σε ομοαπονδιακές υπηρεσίες πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να δηλώσετε τον ΑΦΜ σας ανεξαρτήτως της υποχρέωσης να υποβάλετε ή όχι φορολογική δήλωση. Σύμφωνα με το άρθρο 3406 ο υπόχρεος Ι πληρωτής παρακρατά γενικά ένα ποσοστό του φορολογητέου τόκου, μερίσματος και ορισμένων άλλων πληρωμών

12 προς τον δικαιούχο της πληρωμής που δεν δηλώνει τον ΑΦΜ ατον υπόχρεο / πληρωτή. Ισχύουν επίσης συγκεκριμένα πρόστιμα για υποβολή ψευδών ή απατηλών πληροφοριών. Το παρόν αποτελεί ενδεικτική μετάφραση του συνημμένου και υπογεγραμμένου από εμένα αγγλικού κειμένου σε περίπτωση δε απόκλισης του ελληνικού από το αγγλικό κείμενο υπερισχύει το αγγλικό. Υπογραφή Δηλούντος: Σημειώσεις Μεταφραστή 1. C Εταιρεία (C Corporation ), S Εταιρεία (S CorporaIion) Πρόκειται για συνήθεις κεφαλαιουχικές εταιρείες που πήραν τα ονόματά τους από τα αντίστοιχα κεφάλαια του Κώδικα Δημοσ Ιων Εσόδων (SubchapIer C, SubchapIer S) από τα οποια ορίζονται. Βασική διαφορά μεταξύ τους αποτελεί η φορολογική τους μεταχείριση από την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (IRS). Ενώ η C εταιρεία υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος και φορολογε Ι ται ξεχωριστά για το ε ι σόδημά της, σε περίmωση διανομής μερίσματος. το μέρισμα θεωρεlται προσωπικό εισόδημα και φορολογείται εκ νέου. Η S εταιρεία όμως δεν φορολογε ίται σε εταιρικό επ ίπεδο και τα κέρδη της υποβάλλονται ως προσωπικό εισόδημα των μετόχων. και φορολογούνται αναλόγως. 2. Στα Ελληνικά ο όρος" IrusI" αποδίδεται ως "εμπίστευμα ". Για την lδρυση του εμπιστεύματος απαιτούνται συνήθως τρία πρόσωπα (α) ο GranIor ή SettIor, δηλ. ο ιδρυτής ή πάροχος, ο οπο ίος δίνει τα περιουσιακά στοιχεία προς όφελος ενός άλλου, (β) ο trusiee, δηλ. ο διαχειριστής των περιουσια κ ών στοιχείων, και (γ) ο beneficiary, προς όφελος του οποίου ιδρύθηκε το εμπ ί στευμα. Στο παρόν έντυπο χρησιμοποιείται ο όρος "GranIor IrusI", ο οποίος αποδίδεται ως "πλήρως ελεγχόμενο από τον πάροχο/ιδρυτή εμπίστευμα", διότι στην περίπτωση αυτή ο ιδρυτής εξακολουθεί να ελέγχει ή και να ε ίνα ι κύριος των περιουσιακών στοιχείων του εμπιστεύματος. 3. "backup wiihhoiding". Ο όρος αποδίδεται ως «παρακράτηση ασφαλείας» και ορίζεται στο παρόν έντυπο. Ουσιαστικά πρόκειται για «παρακράτηση στη πηγή» υπό ορισμένες προϋποθέσεις και για συγκεκριμένες πληρωμές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων ότι καταβάλλεται φόρος σε ορισμένες περιπτ ώ σεις εισοδήματος που προέρχεται από επενδυτική δραστηριότητα. 4. "payee". Ο όρος αποδίδεται ως «δικαιούχος» με την έννοια του προσώπου προς το οποίο καταβάλλονται ή πρέπει να καταβάλλονται χρήματα. Τα χρήματα καταβάλλει ο "payer" δηλ. ο πληρωτής, ο υπόχρεος προς καταβολή.. 5. Οι παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο (βλ. σελίδα 2, σελίδα 3, σελίδα 4 κλπ. ), αφορούν σελίδες του πρωτότυπου Εντύπου W- 9.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA Το Foreign Account Tax Compliance Act ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό FATCA, είναι οι Κανόνες Φορολογικής Συμμόρφωσης που σχεδίασε η Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (Non Profit Organisation) βάσει του FATCA Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα Επωνυμία πελάτη

Δήλωση Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (Non Profit Organisation) βάσει του FATCA Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα Επωνυμία πελάτη Δήλωση Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (Non Profit Organisation) βάσει του FATCA Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα Επωνυμία πελάτη Αριθμός πελάτη Διεύθυνση πελάτη Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του πελάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός πελάτη. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία

Αριθμός πελάτη. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία Δήλωση Ενεργής Μη Χρηματοοικονομικής Οντότητας της Αλλοδαπής (Active Non-Financial Foreign Entity) βάσει του FATCA Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα Επωνυμία πελάτη Αριθμός πελάτη Διεύθυνση πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015 κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...29 6-2011..... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary.

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ελλάδα - 2013 Κύπρος: Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, είναι μια από τις πιο δημοφιλής

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

FATCA Συχνές Ερωτήσεις

FATCA Συχνές Ερωτήσεις FATCA Συχνές Ερωτήσεις Contents FATCA Συχνές Ερωτήσεις... 1 Γενικά...2 1. Τι είναι το FATCA;... 2 2. Ποιος είναι ο σκοπός της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου Η.Π.Α.;... 3 3. Πότε θα εφαρμοστεί το FATCA?...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ίδρυση Ατομικών Επιχειρήσεων Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Έντυπο W-8BEN-Ε (Αναθεώρηση Απρίλιος 2016)

Οδηγίες για το Έντυπο W-8BEN-Ε (Αναθεώρηση Απρίλιος 2016) Οδηγίες για το Έντυπο W-8BEN-Ε (Αναθεώρηση Απρίλιος 2016) Πιστοποιητικό Κατάστασης Πραγματικού Δικαιούχου για Παρακράτηση και Δήλωση Φόρου στις ΗΠΑ (Οντότητες) Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 Αθήνα, 22-9-2015 Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1178/2015 Ολες οι διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013 «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο κύριο όνομα όνομα πατέρα Α.Φ.Μ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α.Δ.Τ. ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση επάγγελμα διεύθυνση επαγγέλματος τηλ

Επώνυμο κύριο όνομα όνομα πατέρα Α.Φ.Μ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α.Δ.Τ. ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση επάγγελμα διεύθυνση επαγγέλματος τηλ Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015 κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (εφεξής: ο ΦΠΑ) επιβάλλεται επί της πώλησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από μια εταιρεία, επιτηδευματία ή μεμονωμένα άτομα, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΦΕΚ 261 Β ) ΑΔΑ: ΒΙΡΜΗ-ΟΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ 1260 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για ανταλλαγή πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα