Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Transcript

1 Δθδειώζεηο ηνπ Σκήκαηνο (ζει...) 62 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (ζει. 2) Τςειά ζηηο Βάζεηο Δηζαγσγήο ην Σκήκα (ζει. 2) 19 Απόθνηηνη πλερίδνπλ ζε Μεηαπηπρηαθά (ζει. 3) Νένο Πξόεδξνο θαη Αλαπι. Πξόεδξνο Σκήκαηνο (ζει. 3) Γηεζλείο Γηαθξίζεηο θαη Γξαζηεξηόηεηεο (ζει. 4) 8 Γηδάθηνξεο ηνπ Σκήκ. εθιέρζεθαλ ζε Διιεληθά θαη Ξέλα ΑΔΗ (ζει. 7) Γηαθξίζεηο Φνηηεηώλ θαη Απνθνίησλ (ζει. 8) 22 Φνηηεηέο Φνηηνύλ ζε 14 Δπξσπατθά Παλεπηζη. κέζσ ERASMUS (ζει. 9) Πάλσ από 40 Δξγαζίεο ζην 7 ν Φνηηεηηθό πλέδξην (ζει. 9) Νέα Αθαδεκατθά Βηβιία (ζει. 9) Δθδειώζεηο ηνπ Σκήκαηνο (ζει. 9) 3 νο Φνηηεηηθόο Γηαγσληζκόο Καηλνηνκίαο γηα ην Ζιεθηξ. Δκπόξην (ζει. 10) 2ε Ζκεξίδα Καξηέξαο ηνπ Σκήκαηνο (ζει. 11) Νέα ηνπ MBA International (ζει. 11) Νέα ησλ πιιόγσλ Απνθνίησλ (ζει. 11) Ξεθίλεζε ην Μεηαπηπρηαθό ζηελ Γεκνζ. Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε (ζει.12) Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα & Δξγαζηήξηα (ζει. 12) Γέθα Νένη Γηδάθηνξεο (ζει. 13) Πάλσ από 60 Δξγαζίεο ζε Γηεζλή θαη Δζληθά πλέδξηα (ζει. 16) 120 Φνηηεηέο Οινθιήξσζαλ ηελ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε (ζει. 16) ΡΚΖΚΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ (Γ.Δ.Ρ.) D E Tails ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΗΚΟ ΓΔΛΣΗΗΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο (Γ.Δ.Σ.) ΞΔΘΛΝΠ ΔΘΓΝΠΖΠ: Θαζ. Γεψξγηνο Η. Γνπθίδεο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΞΑΡΖΠΗΥΛ ΑΘΖΛΑ ΡΖΙ.: FAX: ΠΛΡΑΜΖ: Καξία Ρζανχζνγινπ ΣΔΤΥΟ Κήλπκα από ηνλ απεξρόκελν Ξξόεδξν Κε ηελ επθαηξία ηεο έλαξμεο ηεο λέαο αθαδεκατθήο ρξνληάο θαη ηεο αιιαγήο ζθπηάιεο ζηελ πξνεδξία ηνπ Ρκήκαηνο ζέισ λα παξαζέζσ έλαλ ζχληνκν απνινγηζκφ γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηνχο ζεηείαο κνπ ζηελ πξνεδξία ηνπ Ρκήκαηνο θαη λα ζπγραξψ θαη λα επρεζψ θαιή επηηπρία ζηνλ λέν Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο Θαζ. Γ. Ησάλλνπ θαη ηνλ λέν Αλαπιεξσηή Ξξφεδξν Θαζ. Γ. Κπνπξαληά. Πηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία πνπ βηψλεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο ζπλερίδεη ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ θαη δηαθξίλεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ. Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ Ρκήκαηνο απνηππψλεηαη ζηελ θαηάηαμε ηνπ Ρκήκαηνο ζηηο βάζεηο εηζαγσγήο ζηα Διιεληθά Ξαλεπηζηήκηα. Ππγθεθξηκέλα, ην Ρκήκα θαηαηάρζεθε ην 2010 ζηελ ηξίηε ζέζε ησλ Ρκεκάησλ Νηθνλνκηθψλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ησλ Ρκεκάησλ Ρερλνινγηθήο Θαηεχζπλζεο κε ηηο πςειφηεξεο βάζεηο εηζαγσγήο, ελψ ε βάζε εηζαγσγήο ηνπ Ρκήκαηνο απμήζεθε θαηά 600 κνλάδεο κεηαμχ 2006 θαη Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έλα ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ καο νινθιεξψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηνλ θαλνληθφ ρξφλν θνίηεζεο (4 έηε). Δπηπιένλ, νη απφθνηηνη ηνπ Ρκήκαηνο γίλνληαη δεθηνί ζε ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηεο Διιάδαο. Πε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ην Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε Γηεζλή Ξξνζαλαηνιηζκφ (MBA International), ην νπνίν αλαλέσζε κε επηηπρία ηελ επίζεκε πηζηνπνίεζε (accreditation) απφ ηνλ νξγαληζκφ AMBA (Association of MBA s) ην Δπηπιένλ, ην Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα Πηειέρε Executive MBA, ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, θαη απφ ην 2010 ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηε Γεκφζηα Ξνιηηηθή θαη Γηνίθεζε ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ρν δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ, αλαδεηθλχνληαο 34 λένπο δηδάθηνξεο ηελ πεξίνδν , εθ ησλ νπνίσλ 4 έρνπλ ήδε εθιεγεί κέιε ΓΔΞ ζε Διιεληθά ΑΔΗ θαη 2 είλαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ππλνιηθά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο, 18 δηδάθηνξεο έρνπλ εθιεγεί κέιε ΓΔΞ (εθ ησλ νπνίσλ νη 5 ζε μέλα ΑΔΗ) θαη 2 δηδάθηνξεο έρνπλ επηιεγεί σο κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο. Νη επηδφζεηο ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ παξαγσγή επηζηεκνληθνχ έξγνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζπλερψο απμάλεηαη. Ρν Ρκήκα ζήκεξα αξηζκεί 27 κέιε ΓΔΞ (2 ππφ δηνξηζκφ), εθ ησλ νπνίσλ ηέζζεξα έρνπλ εθιεγεί ηελ πεξίνδν Κεηαμχ 2006 θαη 2010, ηα κέιε ΓΔΞ δεκνζίεπζαλ πεξηζζφηεξα απφ 200 άξζξα ζε δηεζλή έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πεξηζζφηεξεο απφ 250 εξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη εμέδσζαλ 16 βηβιία ζε δηεζλείο θαη ειιεληθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο. Δπηπιένλ, κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο βξαβεχζεθαλ κε ζεκαληηθέο δηεζλείο δηαθξίζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ. Νη παξαπάλσ εληππσζηαθέο επηδφζεηο νθείινληαη: Πηνλ θαιφ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ ελζσκαηψλεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Πηελ αθαδεκατθή θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ αθαδεκατθνχ ζπκβνχινπ. Πηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΞ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Ρκήκα νινθιήξσζε ην 2010 ηε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Πηηο ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο. Όια ηα παξαπάλσ δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην Ξαλεπηζηήκην (πεξηνξηζκέλνη πφξνη, έιιεηςε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ) ρσξίο ηελ πςειή αθνζίσζε ησλ κειψλ ΓΔΞ ζηα δηδαθηηθά θαη εξεπλεηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη ηελ αξκνληθή ηνπο ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Πεκαληηθή είλαη επίζεο ε ζπλεηζθνξά ηνπ Δηδηθνχ Ρερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Ξξνζσπηθνχ (ΔΡΔΞ) θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Ρκήκαηνο. Θέισ λα επραξηζηήζσ φια ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρία ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαη γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρα καδί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηνχο ζεηείαο κνπ σο Ξξνέδξνπ ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ πξψηε δεθαεηία ηνπ Ρκήκαηνο, ηελ νπνία γηνξηάδνπκε ζηηο 12 Λνεκβξίνπ 2010 κε ην Γηεζλέο Ππλέδξην «Ράζεηο θαη Ξξνθιήζεηο ζηελ Γηνηθεηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ», ραξαθηεξίζηεθε απφ πςειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ ε ζπκβνιή ησλ πξνεγνχκελσλ πξνέδξσλ (Θαζ. Ξ. Κειηψηεο, Θαζ. Π. Ιηνχθαο, Θαζ. Γ. Γνπθίδεο) ήηαλ θαζνξηζηηθή. Ξηζηεχσ φηη ην Ρκήκα ζηε δεχηεξε δεθαεηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε έλαξμε ηεο νπνίαο ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πξνεδξία ηνπ Θαζεγεηή Γ. Ησάλλνπ, ζα ζπλερίζεη ηε ιακπξή αθαδεκατθή ηνπ πνξεία. Δχρνκαη ζε φινπο πγεία, πξνζσπηθή επηπρία θαη κηα θαιή θαη παξαγσγηθή αθαδεκατθή ρξνληά. Θσλζηαληίλνο Γ. Εσγξάθνο Θαζεγεηήο Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Η Ο

2 62 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Ξεξηνδηθά Εachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2010). An Adaptive Memory Methodology for the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-Up and Delivery Services, European Journal of Operational Research 202(2), Repoussis PP, Tarantilis CD (2010). Solving Heterogeneous Vehicle Routing and Scheduling Problems via Adaptive Memory Programming. Transportation Research Part C 18(5), Repoussis PP, Tarantilis CD, Bräysy O, Ioannou G. (2010). A Hybrid Evolution Strategy for the Open Vehicle Routing Problem. Computers & Operations Research 37(3), Tarantilis CD, Zachariadis EE, Kiranoudis CT (2009). A Hybrid Metaheuristic Algorithm for the Integrated Vehicle Routing and Three-dimensional Container Loading Problem. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 10(2), Repoussis PP, Tarantilis CD and Ioannou G (2009). An Arc-Guided Evolutionary Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows. IEEE Transactions Evolutionary Computation 13(3), Spanos, Y., Soderquist, K.E., Remotti, L. & Vonortas, N. (2009), "Market, Firm and Project-Level Effects on the Innovation Impact of FP R&D Projects", in Fisher, R., Polt, W. & Vonortas, N. The Impact of Publicly Funded Research on Innovation. An Analysis of European Framework Programmes for Research and Development, Summary Report, PRO INNO Europe, INNO APPRAISAL, Paper 7, European Commission, Enterprise and Industry. Zografos, K.G., M.A. Madas, and Y. Salouras (to appear). A Decision Support System for Total Airport Operations Management and Planning. Journal of Advanced Transportation. Manataki, I.E., and K.G. Zografos (2010). Assessing Airport Terminal Performance using a System Dynamics Model. Journal of Air Transport Management, 16(2), pp Androutsopoulos, K.N. and K.G. Zografos. (2010). Solving the Bicriterion Routing and Scheduling Problem for Hazardous Materials Distribution. Transportation Research Part C, 18 (5), pp Madas, M.A. and K.G. Zografos. (2010). Airport Slot Allocation: A Time for Change?. Transport Policy, 17 (4), pp Manataki, I.E. and K.G. Zografos (2009). Development and Demonstration of a Modeling Framework for Airport Terminal Planning and Performance Evaluation. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2106, pp Zografos, K.G. and K.N. Androutsopoulos (2010). Decision Support for Trip Planning, in Ambrosino, G. M. Boero, J.D Nelson and M. Romanazzo (eds.) Infomobility Systems and Sustainable Transport Services, ENEA Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment, Rome, Italy, pp (in print). Diomidis Spinellis (2009). User-level operating system transactions. Software: Practice & Experience, 39(14): , Published online; to appear in print. Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis, Panos Louridas, and Kostas Stroggylos. (2010). A market-based approach to managing the risk of peer-to-peer transactions. Computer Networks, 54(5): , April Diomidis Spinellis. (2010). CScout: A refactoring browser for C. Science of Computer Programming, 75(4): , April Diomidis Spinellis. (2010). Code documentation. IEEE Software, 27(4):18 19, July/August Diomidis Spinellis. (2010). Software tracks. IEEE Software, 27(2):10 11, March/April Diomidis Spinellis. (2009). Basic etiquette of technical communication. IEEE Software, 26(5):14 15, November/December Diomidis Spinellis (2009). Job security. IEEE Software, 26(5):14 15, Sep/Oct 2009 Vlachos, P., Giaglis G.M., Vrehopoulos, A. and Lee, I. (2010) Perceived Electronic Service Quality: Results from a Cross-National Study in Mobile Internet Services, International Journal of Human Computer Interaction, forthcoming. ςειά ζηηο Βάζεηο Δηζαγσγήο ην Ρκήκα Ρα 10 Ρκήκαηα Νηθνλνκηθψλ Ξαλεπηζηεκίσλ κε ηηο πςειφηεξεο βάζεηο εηζαγσγήο γηα ην 2010 Βάζεηο 2010 Βάζεηο 2009 Ινγηζηηθήο & Σξεκαηννηθνλνκηθήο, ΝΞΑ Ινγηζη. & Σξεκ/θνλνκηθήο, Καθεδνλίαο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Ρερλνι., ΝΞΑ Νξγάλ. & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ΝΞΑ Σξεκαην. & Ρξαπεδ. Γηνηθεη., Ξεηξαηά Νηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ΝΞΑ Κάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, ΝΞΑ Λαπηηιηαθψλ Ππνπδψλ, Ξεηξαηά Νξγάλ. & Γηνίθεζεο Δπηρεηξ., Ξεηξαηά Νξγάλ. & Γηνίθεζε Δπηρεηξ., Καθεδνλία Ρα 10 Ρκήκαηα Ρερλνινγηθήο Θαηεχζπλζεο (Ξιεξνθνξηθή & Ρειεπηθνηλσλίεο) κε ηηο πςειφηεξεο βάζεηο γηα ην 2010 Βάζεηο 2010 Βάζεηο 2009 Hιεθηξ. Κερ/θψλ & Κερ/θψλ πνι., ΔΚΞ Hιεθηξ. Κερ/θψλ & Κερ/θψλ πνι., Θεζ/ληθε Hιεθηξ. Mερ/θψλ & Ρερλνι πνι., Ξάηξα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Ρερλνι., ΝΞΑ Hιεθηξ. Κερ/θψλ & Κερ/θψλ πνι., Θξάθε Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρει/λησλ Αζήλα Ξιεξνθνξηθήο, Θεζ/λίθε Mεραληθψλ H/Y θαη Ξιεξνθνξ., Ξάηξα Κερ/θψλ Ζ/ Ρει/ληψλ & Γηθηχσλ, Θεζζαιία Ζιεθηξ. Κερ/θψλ & Κερ/θψλ πνι., Ξνιπη. Θξήηε Kourouthanassis, P.E., Giaglis G.M. and Karaiskos, D.C. (2010) Delineating Pervasiveness in Pervasive Information Systems: A Taxonomical Framework and Design Implications, Journal of Information Technology, forthcoming. Bouwman, H., Carlsson, C., Giaglis, G.M., Molina, F.J. and Walden, P. (2010), Factors affecting the adoption of advanced mobile data services: Comparing the Dutch, Finnish and Greek markets, International Journal of Mobile Communications, 8, 4, pp Soderquist, K.E., Papalexandris, A., Ioannou, G. & Prastacos, G.P. (2010) Task-based to competency-based: A typology and process supporting a critical HRM transition, Personnel Review, 39(3): Nikolaou, I., Vakola, M. & Bourantas, D. (accepted for publication). The role of silence on employees attitudes the day after a merger. Personnel Review Tomprou, M., Nikolaou, I. & Vakola, M. (accepted for publication). Experiencing organizational change in Greece: the framework of psychological contract. International Journal of Human Resource Management. Nikolaou, I. (accepted for publication). Core processes and applicant reactions to the employment interview: An exploratory study in Greece. International Journal of Human Resource Management. Bozionelos, N., & Nikolaou, I. (2010). Does Treating the Permanent Workforce Well Matter to Temporary Employees? Academy of Management Perspectives, 24(1), Wei-Jun Hsu, Thrasyvoulos Spyropoulos, Konstantinos Psounis, and Ahmed Helmy, (2009). Modelling Spatial and Temporal Dependencies of User Mobility in Wireless Mobile Networks, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 17, Iss. 5, pp , October Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 2

3 Apoorva Jindal and Konstantinos Psounis, (2009). Characterizing the Achievable Rate Region of Wireless Multi-hop Networks with Scheduling, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 17, Iss. 4, pp , August Nanou, T., Lekakos, G., Fouskas, K., (2010) The effects of recommendations presentation on persuasion and satisfaction in a movie recommender system. ACM Multimedia Systems Journal. Forthcoming. 19 απόθνηηνη ηνπ Ρκήκαηνο ζπλερίδνπλ ζε Κεηαπηπρηαθέο Ππνπδέο ( ) ΦΝΗΡΖΡΔΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ Αδακφπνπινο Ξ. New York University PhD in Information Systems Γηαλλίθαο Β. Cambridge Univ. PhD in Engineering Βαζηιάθεο Λ. Cambridge Univ. MPhil in Innov., Strategy and Organisation Θάγθαινο Λ. Carnegie Mellon MSc in Inform. Systems University Management Βιαληή Δ. Cranfield University. Msc in Logistics and Supply Chain Management Θεραγηά Κ. Imperial College MSc in Computing Ονληήξε Κ. Bath University MSc in Marketing Θνθθηλάθεο Γ. Erasmus University of Rotterdam MSc in Supply Chain Management Γεκηξάθεο Αξ. Νηθνλ. Ξαλ. Αζελψλ MSc ζηελ Γηνίθ. Αλζξ. Γπλακηθνχ Θνλνχθιαο Γξ. Νηθνλ. Ξαλ. Αζελψλ MSc ζηελ Γηνίθ. Αλζξ. Γπλακηθνχ Λέζζεο Β. Νηθνλ. Ξαλ. Αζελψλ MSc ζηελ Γηνίθ. Αλζξ. Γπλακηθνχ Ηαηξίδνπ Α. Νηθνλ. Ξαλ. Αζελψλ MBA International Αξηνπνχινπ Κ. Νηθνλ. Ξαλ. Αζελψλ MBA International Ραιάληε Δ. Νηθνλ. Ξαλ. Αζελψλ MBA in Telecoms Θαθάβαο Θ. Νηθνλ. Ξαλ. Αζελψλ Γηαηκεκαηηθφ ΚΒΑ Γθαηδήκαο Γ. Νηθνλ. Ξαλ. Αζελψλ Γηαηκεκαηηθφ ΚΒΑ Ιακπξηλέα Σ. Ξαλ. Θξήηεο MSc Γεκφζηα γεία & Γηνίθεζε πεξεζηψλ γείαο Ξαλ. Ξεηξαηά MSc Γηδαθηηθή ηεο Θαζηκάηε Ά. Ρερλνινγίαο θαη Τεθηαθά Ππζηήκαηα Πθηαδά Κ. Ξαλ. Ξεηξαηά MSc ζε Γηθηπνθεληξηθά Ππζηήκαηα Vrechopoulos, A. (2010) Who controls store atmosphere customization in electronic retailing? International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 38, Issue 7, pp Vlachos, P., Giaglis, G., Lee, I. and Vrechopoulos, P. (2010) "Perceived Electronic Service Quality: Some Preliminary Results from a Cross- National Study in Mobile Internet Services", Interntional Journal of Human Computer Interaction (forthcoming). Vrechopoulos, A., Apostolou, K. and Koutsiouris, K. (2009) Virtual Reality Retailing on the Web: Emerging Consumer Behavioural Patterns, International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 19, Issue 5, pp Vrechopoulos, A. and Atherinos, V. (2009) Web Banking Layout Effects on Consumer Behavioural Intentions, International Journal of Bank Marketing, Vol. 27, Issue 7, pp Manganari, E., Siomkos, G. and Vrechopoulos, A. (2009) Store Atmosphere in Web Retailing, European Journal of Marketing, Special Issue on E-Tailing, Vol. 43, No. 9, pp Vlachos, P., Tsamakos, A., Vrechopoulos, A. and Avramidis, P. (2009) Additive and Non-linear Effects of Consumer Corporate Associations on the Trust Outcome: Theory and Evidence, Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), Vol. 37, No.2, June 2009, pp Vrechopoulos, A. and Batikas, M. (2009) Predicting the Adoption of Mobile Government Services. In Head, M. (Ed.) Mobile and Ubiquitous Commerce: Advanced E-Business Methods, Volume 4 of Advances in Electronic Business Series, IGI Global, pp D. Magos, I. Mourtos, G.Appa (2010), A polyhedral approach to the alldifferent system, to appear in Mathematical Programming. D. Magos and I. Mourtos (2009).: Clique facets of the axial and planar assignment polytopes. Discrete Optimization 6, K. Kounetas, I. Mourtos and K. Tsekouras, (2009) Efficiency decompositions for heterogeneous technologies. European Journal of Operational Research 199, (2009). P. Dimitratos, A. Petrou, E. Plakoyiannaki & J. E. Johnson (2010)., Strategic Decision-Making Processes In Internationalization: Does National Culture of the Focal Firm Matter?. Journal of World Business: 46, 2011, forthcoming D. Manolopoulos, P. Dimitratos & E. Sofikitis. (2010). Predictors of Career Preferences of MNC Knowledge Professionals, Personnel Review: 40, 2011, forthcoming I. Voudouris, P. Dimitratos & H. Salavou, (2010). Entrepreneurial Learning in the International New High-Technology Venture, International Small Business Journal: 28, 2010, forthcoming P Dimitratos, P., Plakoyiannaki, E., Pitsoulaki, A. & Tüselmann H., (2010). The Global Small Firm in International Entrepreneurship, International Business Review: 19, 2010, forthcoming Lekakos, G., (2009) Extracting and Exploiting Lifestyle Indicators for the Personalization of Digital Television Advertisements. Journal of Advertising Research, vol. 49, no. 4, pp Karagiannidis, C., Lekakos, G., Vasilakos, A., (2009) Preference- Based Decision Making for Personalised Access to Learning Resources, International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems, vol. 1, no3, pp Papakiriakopoulos, D., Pramatari, K. (in press). Collaborative performance measurement in the supply chain. Industrial Management & Data Systems Vlachos, P., Vrechopoulos, A., Pramatari, K. (in press) Too Much of a Good Thing: Curvilinear Effects of Service Evaluation Constructs and the Mediating Role of Trust. Journal of Services Marketing. Vlachos, P. Theotokis, A., Pramatari, K., Vrechopoulos, A. (in press), Consumer-Retailer Emotional Attachment: Some Antecedents and the Moderating Role of Attachment Anxiety. European Journal of Marketing. Pramatari, K., Theotokis, A. (2009) Consumer acceptance of RFIDenabled services: a model of multiple attitudes, perceived system characteristics and individual traits. European Journal of Information Systems, Vol. 18, pp Λένο Ξξόεδξνο θαη Αλαπι. Ξξόεδξνο Ρκήκαηνο Πηηο εθινγέο ηεο Ρξίηεο 6 Ηνπιίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε Ξξνέδξνπ θαη Αλαπι. Ξξνέδξνπ ηνπ Ρκήκαηνο εθιέρζεθαλ Θαζ. Γ. Ησάλλνπ (Ξξόεδξνο) θαη Θαζ. Γ. Κπνπξαληάο (Αλαπι. Ξξόεδξνο) P. Dimitratos, S. Lioukas, K. Ibeh & C. Wheeler. (2010). Governance Mechanisms of SME International Partner Management, British Journal of Management: 20, 2010, forthcoming D. Manolopoulos, P. Dimitratos & P. Sapouna. (2010). An investigation into international assignment directions of R&D MNE employees: Evidence from Greece, International Journal of Human Resource Management: 21, 2010, forthcoming P. Dimitratos, I. Liouka, D. Ross & S. Young. (2009). The Multinational Enterprise and Subsidiary Evolution, Scotland Since 1945Business History: 51(3), 2009, D. Manolopoulos, P. Dimitratos, S. Young & S. Lioukas, (2009). Technology Sourcing and Performance of Foreign Subsidiaries in Greece: The Impact of MNE and Local Contexts. Management International Review: 49(1), 2009, P. Dimitratos, I. Liouka & S. Young, (2009) Location, Entrepreneurial Output, Networking and Economic Development of Multinational Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 3

4 Corporation Subsidiaries: Empirical Evidence from the UK. Journal of World Business: 44(2), 2009, M. V. Jones, P. Dimitratos, M. Fletcher & S. Young, (2009) SME Internationalization: Current Themes of Study and Modern Challenges. In Internationalization, Entrepreneurship & the Smaller Firm: Evidence from Around the World. M. V. Jones, P. Dimitratos, M. Fletcher & S. Young (Eds), Edgard Elgar, 2009, 1-5. P. Dimitratos, J. E. Johnson, K. I. N. Ibeh & J. Slow. (2009) Core Rigidities of Micromultinationals: The Scottish ExperienceIn Internationalization, Entrepreneurship & the Smaller Firm: Evidence from Around the World. M. V. Jones, P. Dimitratos, M. Fletcher & S. Young (Eds). Edgard Elgar, 2009, Michael Akinde, Michael Bohlen, Damianos Chatziantoniou, Johann Gamper, «ζ-constrained Multi-Dimensional Aggregation» Information Systems Journal (to appear) Makropoulou V., Markellos, R.N. (2010) The Competitive Margin of Bookmakers under information uncertainty, Scottish Journal of Political Economy (forthcoming). Symeonidis, L., Daskalakis, G., Markellos, R.N. (2010) Does the Weather Affect Stock Market Volatility?, Finance Research Letters (forthcoming). Psychoyios, D., Dotsis, G., Markellos, R.N. (2010) A Jump Diffusion Model for VIX Volatility Options and Futures, Review of Quantitative Finance and Accounting 35 (3), Kritikos, M., Markellos, R.N., Prastacos, G. (2010) Corporate Real Estate Analysis: Evaluating Telecom Branch Efficiency in Greece, Applied Economics 42 (9), pp Γηεζλέο Ππλέδξην (12 Λνεκβξίνπ 2010) «Ράζεηο θαη Ξξνθιήζεηο ζηελ Γηνηθεηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Πηα πιαίζηα ησλ 10 εηώλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ νξγαλψλεη Γηεζλέο Ππλέδξην κε ζέκα «Ράζεηο θαη Ξξνθιήζεηο ζηελ Γηνηθεηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηελ Ξαξαζθεπή 12 Λνεκβξίνπ Κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ πεξηιακβάλνληαη αθαδεκατθνί δηεζλνχο εκβέιεηαο φπσο Prof. Dimitris Bertsimas, Boeing Professor of Operations Research and co-director, Operations Research Center, MIT, Prof. Shaker Zahra, Professor of Strategy and Organization, Carlson School of Management, University of Minnesota, Prof. Anoop Madhok, Professor of Strategy, Schulich School of Business, York University, Prof. Richard Eglese, Professor of Operational Research, Lancaster University Management School, President of the Operational Research Society - UK, Prof. M. Grazia Speranza, Professor of Operational Research, University of Brescia, President-Elect of the Association of European Operational Research Societies, Prof. Chrisanthi Avgerou, Professor of Information Systems, London School of Economics, Prof. Victor Basili, Professor of Computer Science, University of Maryland, Νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ Ππλεδξίνπ είλαη: Πηξαηεγηθή θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ζηελ επίιπζε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ, Ξιεξνθνξηαθά θαη Ρειεπηθνηλσληαθά Ππζηήκαηα γηα αλάπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθή επηηπρία. Πην ηέινο ζα ππάξρεη έλα panel κε ηνπο Θαζ. Βαζίιεην Ξαπάδνγινπ, Δηδηθφ Γξακκαηέα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, πνπξγείν Ξαηδείαο, Θαζ. Γξεγόξην Ξξαζηάθν, Ξξχηαλε Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Θαζ. Ιάκπξνο Ιάηνο, Αληηπξχηαλε Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηψο θαη Θαζ. Ησάλλε Σαηδεδεκεηξίνπ, Ξξχηαλε Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο πνπ ζα αλαιχζνπλ ηνλ «Οόιν ησλ Πρνιώλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα». Γηεζλείο Γηαθξίζεηο θαη Γξαζηεξηόηεηεο Ρν Δπξσπατθό Βξαβείν European Case Awards δόζεθε ην 2009 γηα πξώηε θνξά ζε ειιεληθό ΑΔΗ, ζηνπο Θαζ. Γ. Γνπθίδε θαη Δπηθ. Θαζ. Θ. Ξξακαηάξε ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε κειέηε πεξίπησζεο ηελ εηαηξεία Βεξφπνπινο. Νη Θαζεγεηέο Γ. Γνπθίδεο θαη Θ. Ξξακαηάξε ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Θαζεγεηή Θ. Δπγελίνπ ηνπ INSEAD, θέξδηζαλ ην παλεπξσπατθφ βξαβείν European Case Awards 2009 ηνπ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ (European Case Clearing House - ECCH) γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ case study "Internet Enabled Collaborative Store Ordering: Veropoulos Spar Retailer" ζηελ θαηεγνξία "Knowledge, Information and Communication Systems Management". Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ειιεληθό Ξαλεπηζηήκην θεξδίδεη ζε απηό ηνλ δηαγσληζκό ζηα 19 ρξόληα ηεο επηηπρεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Αληηθαηνπηξίδεη, επίζεο, ηελ πςειή πνηφηεηα ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζπγθξηλφκελν κε θνξπθαία Business Schools ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ αξηζηεία ζε κεζφδνπο εθπαίδεπζεο. Φέηνο, κεηαμχ ησλ βξαβεπζέλησλ ήηαλ θαζεγεηέο απφ ηα θνξπθαία Business Schools φπσο INSEAD, London Business School πνπ κνηξάζζεθαληα 6 απφ ηα 9 βξαβεία. Ζ απνλνκή ησλ βξαβείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εηδηθή αίζνπζα ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ ζην Ινλδίλν ζηηο 25 Πεπηεκβξίνπ Ν ECCH, αλεμάξηεηνο, κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο, πξνσζεί ηηο κειέηεο πεξίπησζεο (case studies) σο κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη ζηεξίδεη ηνπο ζπγγξαθείο απηψλ. Ρα βξαβεία ζεζκνζεηήζεθαλ ην 1991 θαη έθηνηε απνλέκνληαη θάζε ρξφλν παξέρνληαο αλαγλψξηζε θαη πξνβνιή ζηνπο ζπγγξαθείο θαη ζηα Ηδξχκαηά ηνπο, αιιά θαη ζηηο ίδηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ σο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Ρα βξαβεία δηαθξίλνληαη ζε 9 θαηεγνξίεο θαη ε θάζε βξαβεπκέλε κειέηε πεξίπησζεο είλαη απηή γηα ηελ νπνία θαηαγξάθεθε ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ από άιια Ξαλεπηζηήκηα θαη ζρνιέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ώζηε λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπο. Ν Θαζ. Γηνκήδεο Ππηλέιιεο αλέιαβε θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ. H Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ αλαπηχζζεη θαη ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά κεγάιεο θιίκαθαο νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Ν Γξ. Γηώξγνο Ξαπαθσλζηαληίλνπ (δηδάζθσλ ζην Ρκήκα κε 407 ηελ πεξίνδν ) αλέιαβε θαζήθνληα πνπξγνύ ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ. Ν Θαζ. Γξεγόξεο Ξξαζηάθνο ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο (Keynote Speaker) ζην εηήζην Ππλέδξην πνπ νξγάλσζε ε Έλσζε Ξαλεπηζηεκίσλ Δπξσπατθώλ Ξξσηεπνπζώλ (UNICA) ζην Ξαξίζη κε ζέκα Developing an Observatory for Operational Excellence of Universities, ζηηο 6 Λνεκβξίνπ Ν Θαζ. Γξεγόξεο Ξξαζηάθνο ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο (Keynote Speaker) ζην Ππλέδξην INSPIRUS Conference, φπνπ κίιεζε κε ζέκα Personal lessons of Entrepreneurship, ζηε Βνκβάε ηεο Ηλδίαο ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ Πην ίδην ζπλέδξην κίιεζαλ o πνπξγφο Αλάπηπμεο ηεο Ηλδίαο θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ Βηνκεραληψλ ηεο Βνκβάεο. Ν Θαζ. Γξεγόξεο Ξξαζηάθνο ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο (Keynote Speaker) θαη ζπληνληζηήο ζπλεδξίαο ζην Ππλέδξην Dialogue of Civilizations between Greece and China, πνπ νξγαλψζεθε απφ θνηλνχ κεηαμχ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θνκθνχθηνο Αζελψλ θαη ηνπ θππνπξγείνπ Ρχπνπ ηεο Θίλαο ζηηο 23 Απξηιίνπ 2010 ζηελ Αζήλα. Ν ηίηινο ηεο νκηιίαο ηνπ ήηαλ Management and Leadership in a Changing World: Lessons from Ancient Chinese and Greek Philosophy. Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 4

5 Ν Θαζ. Γξεγόξεο Ξξαζηάθνο ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο (Keynote Speaker) ζην Δπξσπατθφ εηήζην Ππλέδξην Λέσλ Δπηρεηξεκαηηψλ ζηε Θεζζαινλίθε, 25 Ηνπλίνπ 2010, φπνπ κίιεζε κε ζέκα Educational Policies and Best Practices for Developing Entrepreneurial Culture. Ν Θαζ. Γξεγόξεο Ξξαζηάθνο έθαλε δεκφζηα παξνπζίαζε ζην Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελψλ, απφ θνηλνχ κε ηνλ θ. Γηάλλε Ξαξάζρε, Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ Νηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ, ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ Ν Θαζ. Γξεγόξεο Ξξαζηάθνο ήηαλ επηθεθαιήο ζπλεδξίαο (Session Chairman) ζην Ππκπφζην γηα Ξνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε πνπ νξγάλσζε ην Θνιιέγην Αζελψλ ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ Ν Θαζ. Γξεγόξεο Ξξαζηάθνο ήηαλ επηθεθαιήο ζπλεδξίαο (Session Chairman) ζην Ππλέδξην Financial and Economic Crisis: The Return to Stability, πνπ νξγάλσζε ε έλσζε απνθνίησλ ηνπ Ηδξχκαηνο Υλάζε ζηελ Αζήλα ζηηο 21 Ηνπλίνπ Νη Θαζ. Γξεγόξεο Ξξαζηάθνο θαη Θαζ. Γηώξγνο Γνπθίδεο αλέιαβαλ κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ επηρεηξεκαηηθνχ Πρεδίνπ πνπ νξγάλσζε ε Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο (2010). Ν Θαζ. Γξεγόξεο Ξξαζηάθνο αλέιαβε Ξξόεδξνο ηνπ Γηεζλνύο Ππλεδξίνπ Leadership and Management in a Changing World: Lessons from Ancient East and West Philosophy, πνπ ζα γίλεη ζηελ Αζήλα ηνλ Ηνχλην Ν Θαζ. Γξεγόξεο Ξξαζηάθνο ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζην Ππλέδξην ηεο ΞΝΠΓΔΞ κε ζέκα Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ: πεπζπλφηεηα θαη Θαηλνηνκία ζηελ Θνηλσλία ηεο Γλψζεο. Ν Θαζ. Γηώξγνο Ησάλλνπ νξίζηεθε ππεχζπλνο ησλ δξάζεσλ έξεπλαο ηνπ Microsoft Dynamics Academic Alliance Advisory Council. Ν Αλαπι. Θαζ. Γηώξγνο Γηαγιήο ήηαλ κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 2 nd International Workshop on Business Models for Mobile Platforms, Brussels, Belgium, 14 October 2010 θαη ηνπ 8 th Global Mobility Roundtable, Cairo, Egypt, 31 October -2 November Θαζψο επίζεο θαη Associate Editor, Mobile Business Track ζην 21 st Australasian Conference on Information Systems, Ζ Αλαπι. Θαζ. Λάλζπ Ξνπινύδε νξίζηεθε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Dr. Michel Avital, δηνξγαλώηξηα γηα ην Doctoral and Junior Faculty Consortium ηνπ Κεζνγεηαθνύ Ππλεδξίνπ Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ (MCIS 2010) πνπ έγηλε ην Πεπηέκβξην ηνπ 2010 ζην Ηζξαήι. Ν Αλαπι. Θαζ. Σξήζηνο Ραξαληίιεο πεξηιακβάλεηαη ζηνπο δέθα εξεπλεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη ην κεγαιχηεξν αξηζκό εηεξνλαθνξώλ παγθνζκίσο ηελ ηειεπηαία 10εηία ζην επηζηεκνληθό αληηθείκελν Vehicle Routing, ζχκθσλα κε ην SCOPUS. Ν Αλαπι. Θαζ. Σξήζηνο Ραξαληίιεο (καδί κε ηνλ Αλ. Θαζεγεηή Σ. Θπξαλνχδε θαη ηνλ Δ. Εαραξηάδε απφ ην ΔΚΞ) ζρεδίαζαλ θαη αλάπηπμαλ ηνλ θνξπθαίν παγθνζκίσο αιγόξηζκν επίιπζεο γηα ην πξόβιεκα δξνκνιόγεζεο ζηόινπ νρεκάησλ κε ηξηζδηάζηαηνπο πεξηνξηζκνύο θόξησζεο (Vehicle Routing Problem with Three Dimensional Loading Constraints), κε βάζε ηηο λέεο best ιχζεηο θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ ιχζεσλ πνπ παξήγαγε ζηα πξφηππα πξνβιήκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. Ζ αλαθνξά ηνπ άξζξνπ είλαη ε αθφινπζε: Tarantilis CD, Zachariadis EE, Kiranoudis CT (2009). A Hybrid Metaheuristic Algorithm for the Integrated Vehicle Routing and Three-dimensional Container Loading Problem. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 10(2), Honorary Fellow Ρν Ρκήκα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαπι. Θαζεγ. Γ. Γηαγιή απνθάζηζε νκφθσλα ηελ απνλνκή ηνπ ηηκεηηθνχ ηίηινπ Honorary Fellow ζηνλ Prof. El. Sawy γηα ηελ ζεκαληηθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ δηεζλή αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Ν Prof. Sawy επηζθέθζεθε ην Ρκήκα ηελ πεξίνδν Ηνπλίνπ 2010 ζηα πιαίζηα ηνπ 9 νπ Ξαγθνζκίνπ Ππλεδξίνπ Θηλεηνχ Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ (ICMB2010). O Γξ. Omar El Sawy είλαη Θαζεγεηήο ζηα Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα ζην Marshall School of Business ζην University of Southern California. He is the author of over 100 papers, serves on several editorial boards, and is a six-time winner of the Society of Information Management s Annual Paper Award. He served as Director of Research for Marshall s Institute for Communications Technology Management. Prior to joining USC, Professor El Sawy worked as an engineer at NCR Corporation, and as manager of computer services at Stanford University. Ζ Αλαπι. Θαζεγήηξηα Λάλζπ Ξνπινύδε εθιέρζεθε ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην (Council) ηνπ Γηεζλνύο Ππλδέζκνπ Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ (Association for Information Systems, AIS). Ρν AIS απνηειεί δηεζλή επαγγεικαηηθή έλσζε, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1994 θαη εθπξνζσπεί 4000 κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο πνπ αζρνινχληαη εξεπλεηηθά θαη δηδαθηηθά κε ζέκαηα Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ζε 90 ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ θπξία Ξνπινχδε έρεη σο ηψξα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζπκκεηέρνληαο σο Track Chair (2004, 2005), Doctoral Consortium Co-Chair (2002) θαη Research-in-Progress Paper Co-Chair (2009) ζην European Conference on Information Systems, Doctoral Consortium Co-Chair (2006, 2007) ζην Mediterranean Conference on Information Systems, θαη σο Associate Editor ζε ζεκαληηθά πεξηνδηθά φπσο ην European Journal of Information Systems, ην IT & People, θαη ην Information & Management. Θαηά ηε δηνξγάλσζε ηνπ Κεζνγεηαθνχ ζπλεδξίνπ ζηελ Αζήλα ην Πεπηέκβξην, κε ηε ζπκβνιή ηεο ζηάζεθε δπλαηή ε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ απφ 150 ζπλαδέιθσλ απφ 20 ρψξεο ηεο Κεζνγείνπ ζην ζπλέδξην, δεκηνπξγψληαο έλα ζεκαληηθφ ππξήλα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ απηψλ ησλ ρσξψλ. Ζ θπξία Ξνπινχδε πξνηάζεθε νκφθσλα απφ ηελ επηηξνπή έγθξηζεο ππνςεθηνηήησλ ηνπ AIS σο ππνςήθηα εθπξφζσπνο ηνπ Region 2 (πεξηιακβάλεη Δπξψπε, Κέζε Αλαηνιή θαη Αθξηθή) θαη ππεξςεθίζηεθε ζηηο εθινγέο πνπ αθνινχζεζαλ. Ζ ζεηεία ηεο σο AIS Region 2 Representative, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθπξνζώπεζε ησλ κειώλ ηνπ ζπλδέζκνπ ζηελ Δπξώπε, ηε Κέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή ζα είλαη δηεηήο (Ηνύιηνο Ηνύληνο 2012). O Αλαπι. Θαζ. Σξήζηνο Ραξαληίιεο θαηέζεζε ηνλ Κάην ηνπ 2009 ππνςεθηφηεηα κε ζθνπφ ηε δηνξγάλσζε ηεο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο ODYSSEUS ζε ζέκαηα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Δθνδηαζηηθήο ησλ Κεηαθνξψλ, ην 2012 ζηελ Διιάδα. Κεηά απφ ςεθνθνξία, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 170 ζχλεδξνη ηνπ ODYSSEUS 2009 ζην Çeşme ηεο Ρνπξθίαο ν θ. Ραξαληίιεο εθιέρηεθε Ξξόεδξνο ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ODYSSEUS Ζ Αλαπι. Θαζ. Αγγειηθή Ξνπιπκελάθνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Information Systems and Innovation Group, Department of Management ηνπ London School of Economics and Political Science (φπνπ θαηέρεη ζέζε Visiting Senior Fellow) ζπκκεηείρε ζε έξεπλα κε ζέκα «Θνηλσληθή Γηθηχσζε θαη Ρνπηθή Ηθαλφηεηα Θαηλνηνκίαο» πνπ δηεμήρζε ζηελ Θίλα ην δηάζηεκα 6/06/2010 έσο 26/06/10. Ν Αλαπι. Θαζ. Οαθαήι Κάξθειινο πξνζθιήζεθε κε πιήξε θάιπςε εμφδσλ απφ ηνλ δηεζλή εηδεζενγξαθηθφ νξγαληζκφ Thomson-Reuters λα ζπδεηήζεη ηα πξφζθαηα εξεπλεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα ζην ρψξν ησλ αγνξψλ πιεξνθνξίαο ζην 2nd News Research Roundtable ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 12/11/2010 ζηελ Λέα φξθε. Ζ εξγαζία πνπ ζα παξνπζηάζεη απνηειεί πξντφλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ δηδάθηνξα ηνπ ΓΔΡ Λ. Βιαζηάθε θαη έρεη ηίηιν "Information Demand and Stock Market Volatility". Ζ εκεξίδα απηή ζα ιάβεη ηδηαίηεξε δεκνζηφηεηα δηεζλψο θαη ζα παξνπζηάζνπλ εξεπλεηέο απφ ηξάπεδεο θαη θνξπθαία εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 5

6 Ν Αλαπι. Θαζ. Οαθαήι Κάξθειινο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο εξεπλεηέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα πνπ δεκνζηνπνηεί ην απνζεηήξην εξγαζηώλ SSRN κε ηνπο πην δεκνθηιείο ζπγγξαθείο παγθνζκίσο (Top 3,000 Business Authors) κε βάζε ηνλ αξηζκφ αλαθηήζεσλ εξγαζηψλ. Πηνπο πξψηνπο 500 πεξηιακβάλνληαη νη: Kostas Koufopoulos (No 11, University of Warwick), Theodore Sougiannis (No 119, University of Illinois at Urbana-Champaign), Nicholas Barberis (No 213, Yale School of Management), Raphael Markellos (No 320, Athens University of Economics and Business), Chrysanthos Dellarocas (No 353, Boston University) θαη George Allayannis (No 370, University of Virginia). Ζ Δπηθ. Θαζ. Θαηεξίλα Ξξακαηάξε αλέιαβε Research-inprogress co-chair ζην European Conference on Information Systems, ECIS 2011 ζην Helsinki. Ν Δπίθ. Θαζ. Τνύλεο Θσλ/λνο θέξδηζε ην πςεινύ θύξνπο βξαβείν Marie Curie απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ζέκαηα Scheduling, routing, and transport challenges in multi-hop wireless networks. Ν Δπίθ. Θαζ. Τνύλεο Θσλ/λνο νξίζηεθε Associate Editor ηνπ δηεζλέο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Computer Networks Journal ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ Elsevier. Ρν Computer Networks Journal είλαη έλα ζεκαληηθφ πεξηνδηθφ ζηελ πεξηνρή ησλ δηθηχσλ θαη έρεη ISI 2008 impact factor Ρξεηο ζπλεηζθνξέο ηνπ Θαζεγεηή Γηνκήδε Ππηλέιιε πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλζνινγία "97 Things Every Programmer Should Know", (Kevlin Henney, editor, O'Reilly, Sebastopol, CA, 2010). Ξξφθεηηαη γηα ηηο παξαθάησ ελφηεηεο. The Unix tools are your friends. ζ Put everything under version control. ζ Large interconnected data belongs to a datab.. ζ Ν Θαζ. Γ. Ππηλέιιεο νξίζηεθε κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Ξξνγξάκκαηνο ζηα εμήο δηεζλή ζπλέδξηα. 14th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2010). Καδξίηε, Κάξηηνο Programming Languages (PL) Track, 25th ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2010). Sierre, Διβεηία, Κάξηηνο New Ideas and Emergent Results Track (NIER), 32nd ACM/IEEE International Conference on Software Engineering (ICSE 2010). Cape Town, Κάηνο th International Conference on Open Source Systems (OSS 2010). Notre Dame, IN, ΖΞΑ, Κάηνο, Ηνχληνο th International Conference on Mobile Business (ICMB 2010). Αζήλα, Ηνχιηνο th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010). Ρξίπνιε, Πεπηέκβξηνο Γχν άξζξα ηνπ Αλαπι. Θαζ. Σξήζηνπ Ραξαληίιε κε ηίηινπο Solving the Vehicle Routing Problem with Adaptive Memory Programming Methodology (κνλαδηθφο ζπγγξαθέαο) θαη BoneRoute: An Effective Memory-based Method for Effective Fleet Management (καδί κε ηνλ Σ. Θπξαλνχδε) ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηα major developments πνπ αλαθέξνληαη ζην επεηεηαθό άξζξν ηνπ θεκηζκέλνπ πεξηνδηθνύ Transportation Science ηεο INFORMS, αθηεξσκέλν ζηα 50 ρξφληα έξεπλαο ζην θιαζζηθφ Ξξφβιεκα Γξνκνιφγεζεο Πηφινπ Νρεκάησλ (Vehicle Routing Problem). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ Θαζεγεηήο Gilbert Laporte είλαη έλαο απφ ηνπο πην αλαγλσξηζκέλνπο εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ησλ Κεηαθνξψλ παγθνζκίσο, θάηνρνο πςεινχ θχξνπο εξεπλεηηθψλ βξαβείσλ θαη κέινο ηνπ Royal Society of Canada απφ ην Αλαθνξά: Laporte, G. (2009). Fifty Years of Vehicle Routing, Transportation Science (in press). Ν Θαζ. Θ. Εσγξάθνο έρεη νξηζηεί Κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ζηα εμήο δηεζλή ζπλέδξηα: 23 rd International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE), June 2011, London, United Kingdom. 5 th Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS 2011), May 2011, Guadeloupe, France. Airport Planning and Design Track of the 1 st Congress of the Transportation and Development Institute (T&DI) of the American Society of Civil Engineers (ASCE), March 2011, Chicago, Illinois, USA. IASTED International Conference on Advances in Management Science and Risk Assessment (AMSRA 2010), November 2010, Bangkok, Thailand. Ν Θαζ. Θ. Εσγξάθνο έρεη νξηζηεί Ξξφεδξνο Ππλεδξίαο κε ζέκα Terminal Service Quality Assessment ζην 90 th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA, Ηαλνπαξίνπ Ν Θαζ. Θ. Εσγξάθνο έρεη νξηζηεί Νξγαλσηήο θαη Ξξφεδξνο ηνπ Workshop on Modelling Airport Terminal Performance ζην 90 th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA, Ηαλνπαξίνπ Ν Θαζ. Θ. Εσγξάθνο ζπκκεηείρε ζηελ Θξηηηθή Δπηηξνπή ησλ Αξηζηείσλ Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο 2009 (Ηαλνπάξηνο 2010) πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ην Πχλδεζκν Γηαθεκηδνκέλσλ Διιάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε θαη ηελ Διιεληθή Δηαηξία Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ν Θαζ. Θ. Εσγξάθνο ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζην ζπλέδξην ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε Θνηλσληθψο Δπηρεηξείλ Ν Οφινο ησλ Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε, 13 Νθησβξίνπ 2010). Ν ηίηινο ηεο νκηιίαο ηνπ Θαζεγεηή Θ. Εσγξάθνπ ήηαλ Αλαδπφκελεο Ράζεηο ζηε Πρέζε κεηαμχ Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Γηνίθεζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Ν Θαζ. Γηώξγνο Ησάλλνπ ήηαλ πξνεδξεχσλ ζηε ζπλεδξία κε ηίηιν Ξξνβιήκαηα Δλεξγεηαθήο θαη Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο ηεο εκεξίδαο ηνπ Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο γηα ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2010 ζην μελνδνρείν Electra Palace. O Θαζ. Γηώξγνο Ησάλλνπ νξίζηεθε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πηξαηεγηθήο ηνπ Ρερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο. Πηελ επηηξνπή, εθηφο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΡΔΔ, ζπκκεηέρνπλ ηέσο/πξψελ ππνπξγνί, βνπιεπηέο, θαζεγεηέο ΔΚΞ, εθπξφζσπνη θνξέσλ φπσο ε ΓΠΔΔ θαη ην ΗΝΒΔ, θαζψο θαη νη επηθεθαιήο ησλ Γηεπζχλζεσλ / Ρκεκάησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Ν Αλαπι. Θαζ. Eric Soderquist ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζην δηδαθηνξηθό πξόγξακκα ηνπ Grenoble Ecole de Management κε ζέκα Research Philosophy and Qualitative Methods, 29/11-01/12/2009. Ν Αλαπι. Θαζ. Σξήζηνο Ραξαληίιεο ηηκήζεθε κε ην βξαβείν πςειφηεξεο βαζκνινγίαο δηδάζθνληα (9,40/10,00) γηα ην κάζεκα «Δπηρεηξεζηαθέο θαη Πηξαηεγηθέο Απνθάζεηο ζηε Γηνίθεζε πεξεζηψλ» ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα Πηειέρε (Executive MBA) ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ν Αλαπι. Θαζ. Σξήζηνο Ραξαληίιεο πξνζθιήζεθε λα δηνξγαλψζεη έλα session κε ηίηιν Routing ζηα πιαίζηα ηνπ 24 th European Conference on Operational Research (EURO XXIV) θαη δηεηέιεζε κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ζην 21 ν Δζληθφ Ππλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ ζηελ Αζήλα θαζψο θαη ζην 6 th Ηnternational Conference - Management of Technological Changes ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. Πηε ζπλεδξία «Routing Optimization ζπκκεηείραλ σο νκηιεηέο ν Editor ηνπ πεξηνδηθνχ Transportation Science ηεο INFORMS Θαζεγεηήο Michel Gendreau θαη ε πξφεδξνο ηνπ Association of European Operational Research Societies (EURO) Θαζεγήηξηα Grazia Speranza. Ζ Αλαπι. Θαζ. Αγγειηθή Ξνπιπκελάθνπ είλαη πξφεδξνο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο πξνγξάκκαηνο (program chair) θαη κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ Doctoral Consortium ηνπ 5 νπ Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 6

7 Κεζνγεηαθνύ Ππλεδξίνπ ζηα Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα (MCIS 2010) πνπ δηεμάγεη Πεπηεκβξίνπ 2010 ζην Ρει Αβίβ, Ηζξαήι. Ζ Αλαπι. Θαζ. Αγγειηθή Ξνπιπκελάθνπ ήηαλ πξνζθεθιεκέλε νκηιήηξηα ζηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Ξιεξνθνξηθήο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ, κε ζέκα «Γηαρείξηζε θαη Νηθνλνκία ηεο Τεθηαθήο Γλψζεο: Ζ Ππκβνιή ηεο ζηελ Ξξάζηλε Αλάπηπμε» ζηηο 22 Καξηίνπ Πηελ εηδηθή έθδνζε Καΐνπ 2010 «Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε θαη πεχζπλε Θαηαλάισζε» ηεο εθεκεξίδαο Διεχζεξν Ρχπνπ δεκνζηεχηεθε άξζξν απφ ηνλ Αλ. Θαζ. Δ. Πόληεξθβηζη κε ηίηιν «Ζ Πηξνθή πξνο κία Βηψζηκε Αλάπηπμε». Ν Θαζ. Γεώξγηνο Γνπθίδεο panel co-chair ζην Κεζνγεηαθφ Ππλέδξην Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ πνπ ζα δηεμαρζεί ην 2011 ζηελ Θχπξν. Ν Θαζ. Γεώξγηνο Γνπθίδεο ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηνλ e- Skills Week 2010 πνπ νξγάλσζε ν Πχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΠΔΞΔ) κε ζέκα «Λέα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Τεθηαθή Θαηλνηνκία θαη ν Οφινο ηνπ Διιεληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ» ηελ Γεπηέξα 3 Καίνπ Ν Θαζ. Γεώξγηνο Γνπθίδεο ήηαλ θχξηνο νκηιεηήο ζηνλ Γεκφζην Θνηλσληθφ Γηάινγν πνπ νξγάλσζε ε Νηθνλνκηθή θαη Θνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο (ΝΘΔ) κε ζέκα «Δπηθνηλσλία, Ξιεξνθνξία, Ρερλνινγία» ηελ Ξέκπηε 28 Ηαλνπαξίνπ Ν Αλαπι. Θαζ. Γηώξγνο Γηαγιήο είλαη ζπλεξγαδφκελνο Δξεπλεηήο ζην Ηλζηηηνχην Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη Ξξνζνκνίσζεο (ΗΞΠΞ) ηνπ Δξεπλεηηθνχ Θέληξνπ ΑΘΖΛΑ (απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2009). Ν Αλαπι. Θαζ. Γηώξγνο Γηαγιήο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΓΝΑΡΑΞ (ππεχζπλνο ηνπ ηνκέα Λέσλ Ρερλνινγηψλ) απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ Ν Αλαπι. Θαζ. Γηώξγνο Γηαγιήο αλέιαβε κέινο ηνπ Editorial Board ηνπ Telecommunications Policy (ISI Impact Factor 0,969). Ν Αλαπι. Θαζ. Γηώξγνο Γηαγιήο αλέιαβε Guest Editor ηεχρνπο κε ζέκα Mobile Business ηνπ International Journal of Electronic Commerce (ISI Impact Factor 1,600). Ν Αλαπι. Θαζ. Γηώξγνο Γηαγιήο ήηαλ: 1. Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ην δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ην έξγν «Ρερληθή θαη δηαρεηξηζηηθή ππνζηήξημε ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Τεθηαθή Πχγθιηζε γηα ηελ δηαρείξηζε παξαθνινχζεζε έιεγρν πξάμεσλ ςεθηαθήο ζχγθιηζεο ηνπ ΔΠΞΑ» ηεο Δηδηθήο Κνλάδαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο (Απξίιηνο 2010 ηψξα). 2. Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ην δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ην έξγν «Αλάπηπμε επξπδσληθνχ δηθηχνπ παξνρήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο κέζσ wi-fi hot spots» ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (Πεπηέκβξηνο 2009 ηψξα). A+ απφ ην Computing Research and Education Association of Australasia. IEEE SECON 2010 πνπ ζα δηεμαρζεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ζηε Βνζηφλε ηεο Καζαρνπζέηεο. Ρν IEEE SECON είλαη απφ ηα θνξπθαία ζπλέδξηα ζηελ πεξηνρή ησλ sensor networks. Ρα επηζηεκνληθά άξζξα αμηνινγνχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ 3 θξηηέο θαη γίλνληαη δεθηά πξνο δεκνζίεπζε πεξίπνπ ην 20% φζσλ αμηνινγνχληαη. Ρν IEEE SECON έρεη βαζκφ B απφ ην Computing Research and Education Association of Australasia. IFIP Networking 2010 πνπ ζα δηεμαρζεί ηνλ Κάην ηνπ 2010 ζην Ρζελάη ηεο Ηλδίαο. Ρν IFIP Networking είλαη έλα ζεκαληηθφ ζπλέδξην ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. Ρα επηζηεκνληθά άξζξα αμηνινγνχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ 3 θξηηέο θαη γίλνληαη δεθηά πξνο δεκνζίεπζε πεξίπνπ ην 20% φζσλ αμηνινγνχληαη. Ρν IFIP Networking έρεη βαζκφ A απφ ην Computing Research and Education Association of Australasia. 8 Γηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο εθιέρζεθαλ ζε Διιεληθά θαη Μέλα ΑΔΗ Ν Ξάλνο Θνπξνπζάλάζεο δηδάθηνξαο ηνπ ΓΔΡ (2006) κε επηβιέπνληα Θαζεγεηή ηνλ Γ. Γηαγιή εθιέρζεθε Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο ζηα "Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε" ζην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ηνληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Ν Ξαλαγηώηεο Οεπνύζεο, δηδάθηνξαο ηνπ ΓΔΡ (2008) κε επηβιέπνληα Θαζεγεηή ηνλ Γ. Ησάλλνπ εθιέρζεθε Ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Γηνηθεηηθή ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο" ζην Ρκήκα Κάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Νηθνλνκηθνύ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Ν Θσλζηαληίλνο Φνύζθαο, δηδάθηνξαο ηνπ ΓΔΡ (2008) κε επηβιέπνληα Θαζεγεηή ηνλ Γ. Γηαγιή εθιέρζεθε Ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Θαηλνηνκία γηα λέα Ξξντφληα θαη πεξεζίεο" ζην Ρκήκα Γηνίθεζεο Ρερλνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο. Ν Γεκήηξεο Γξόζνο, δηδάθηνξαο ηνπ ΓΔΡ (2007) κε επηβιέπνληα Θαζεγεηή ηνλ Γ. Γηαγιή εθιέρζεθε Ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα" ζην Ρκήκα Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ζ Καξία Ρόκπξνπ κεηά ηελ πξφζθαηε επηηπρή ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηεο (επηβιέπσλ Η. Ληθνιάνπ) είλαη απφ 1 ε Πεπηέκβξε 2009 Post-doctoral Research Fellow ζην Carnegie Mellon University ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Θαζ. Denise Rousseau Ζ Διπίδα Ξξαζνπνύινπ, δηδάθηνξαο ηνπ ΓΔΡ (2009) κε επηβιέπνπζα Θαζεγήηξηα ηελ Λ. Ξνπινχδε εθιέρζεθε Post Doctoral Fellow ζην London School of Economics. Ν Λίθνο Βιαζηάθεο, δηδάθηνξαο ηνπ ΓΔΡ (2010) κε επηβιέπνληα Θαζεγεηή ηνλ Ο. Κάξθειιν εθιέρζεθε Lecturer ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Σξεκαηννηθνλνκηθή" ζην Cranfield University School of Management ηεο Κ. Βξεηαλίαο. Ν Αξηζηείδεο Θενηόθεο, δηδάθηνξαο ηνπ ΓΔΡ (2009) κε επηβιέπνληεο Θαζεγεηέο ηελ θα Θ. Ξξακαηάξε θαη ηνλ θ Γ. Γνπθίδε, εθιέρζεθε Lecturer (Grade B) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Marketing ζην Leeds University Business School (LUBS) ηεο Κ. Βξεηαλίαο. O θ. Θενηφθεο δίδαμε σο 407 ζην Ξαλεπηζηήκην Πηεξεάο Διιάδνο. Πην πξνζσξηλφ Γ.Π. ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ (HeAIS) ηεο Ξαγθφζκηαο Νκνζπνλδίαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ (AIS) ζπκκεηέρνπλ νη θ. Γ. Γνπθίδεο (Ξξφεδξνο), Λ. Ξνπινχδε (Γξακκαηεία) θαη Α. Ξνπιπκελάθνπ (Κέινο). Ν Δπίθ. Θαζ. Τνύλεο Θσλ/λνο νξίζηεθε Technical Program Committee Member ζηα δηεζλή ζπλέδξηα: IEEE Infocom 2010 πνπ ζα δηεμαρζεί ηνλ Κάξηην ηνπ 2010 ζην Παλ Ληηέγθν ηεο Θαιηθφξληαο. Ρν IEEE INFOCOM είλαη ην κεγαιχηεξν θαη πην γλσζηφ ζπλέδξην ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. Ρα επηζηεκνληθά άξζξα αμηνινγνχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ 3 θξηηέο θαη γίλνληαη δεθηά πξνο δεκνζίεπζε ιηγφηεξν απφ ην 20% φζσλ αμηνινγνχληαη. Ρν IEEE INFOCOM έρεη βαζκφ Ν Δπίθ. Θαζ. Ησάλλεο Ληθνιάνπ ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζην εηήζην ζπλέδξην ηνπ Ππλδέζκνπ Πηειερψλ Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Απξηιίνπ ζην μελνδνρείν Sofitel. Ρν ζέκα ηεο νκηιίαο ηνπ ήηαλ: Ζ ρξήζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ Διιάδα. Ν Δπίθ. Θαζ. Η. Ληθνιάνπ, αλέιαβε καδί κε ηνπο Neil Anderson (Brunel University, UK) θαη Jesus Salgado (Universidad de Santiago de Compostela, Spain) ηελ δηνξγάλσζε ελφο Small Group Meeting (SGM) γηα ην 2011 ζηελ Αζήλα κε ζέκα: Selection and assessment in Europe: Recent Trends and challenges/advances. To SGM ηνπο αλαηέζεθε κεηά απφ δηαγσληζκφ απφ ην European Association of Work & Organizational Psychology (EAWOP) θαη πξφθεηηαη γηα κηθξνχ Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 7

8 κεγέζνπο επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε ηελ ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ επξσπαίσλ θαη ακεξηθαλψλ εξεπλεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Ν Δπίθ. Θαζ. Γ. Ιεθάθνο ζπκκεηείρε σο external examiner ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο αλαθήξπμεο ηεο ππνςήθηαο δηδάθηνξνο Ana Vitoria Joly κε ζέκα Interactive Television for Young Children: Developing Design Principles πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην School of Computing, Mathematical and Information Sciences, University of Brighton ζηηο 15/7/2010. Αξθεηά papers ηνπ Δπίθ. Θαζ. Αδάκ Βξερόπνπινπ (π.ρ. "Enhancing Loyalty through Consumer-Firm Emotional Attachment: Some Antecedents and the Moderating Role of Attachment Anxiety", "Consumer-Retailer Emotional Attachment: Some Antecedents and Personality Moderators") έρνπλ θαηεγνξηνπνηήζεί φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ downloads (δει. readership ) ζηα 10 πξώηα ηνπ δηθηύνπ SSRN ζηα ζρεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Ν Δπίθ. Θαζ. Αδάκ Βξερόπνπινο, έγηλε Associate Editor ηνπ Editorial Board ηνπ European Journal of Information Systems (EJIS) Κέινο ηεο Ππληαθηηθήο Νκάδαο (Editorial Board Member) ηνπ πεξηνδηθνχ Electronic Markets - The International Journal. Guest Editor ηνπ International Journal of Internet Marketing and Advertising Special Issue κε ηίηιν Information Systems and Marketing. Associate Editor ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ 18 th European Conference on Information Systems (ECIS), Λ. Αθξηθή, 6-9 Ηνχληνπ Κέινο ηνπ International Program Committee ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ International Conference on e-business (ICE-B) Κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 9th International Conference on Mobile Business (ICMB) and the 9th Global Mobility Roundtable (GMR) Διιάδα, Ηνπλίνπ 2010, ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ Biennial International Conference on Services Marketing Θεζζαινλίθε, 4-6 Λνεκβξίνπ 2009, ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ 4 νπ Mediterranean Conference on Information Systems, Αζήλα Πεπηεκβξίνπ 2009, ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ ICE-B International Conference on e-business, Athens, Greece, ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ International Conference e-society πνπ δηεμάγεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ International Association for Development of the Information Society (IADIS) ην 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 θαη 2010, ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ International Conference e-commerce πνπ δηεμάγεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ International Association for Development of the Information Society (IADIS) ην 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 θαη Ξξνεδξία Ππλεδξίαο (session chair) Ππλεδξίνπ κε ηίηιν Information Systems and Marketing ζην πιαίζην ηνπ 4 νπ Mediterranean Conference on Information Systems, Αζήλα Πεπηεκβξίνπ Γηαθξίζεηο Φνηηεηώλ θαη Απνθνίησλ Ν απφθνηηνο ηνπ Ρκήκαηνο θαη εξεπλεηήο ηνπ εξγαζηεξίνπ ISTLab/SENSE Βαγγέιεο Γηαλλίθαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Θαζεγεηή ηνπ Ρκήκαηνο Γηνκήδε Ππηλέιιε νξγάλσζαλ ζην ΝΞΑ ην ACM Student Chapter. Ζ νξγάλσζε ACM - Association for Computing Machinery - ππνζηεξίδεη ηέηνηεο θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο ζε θνξπθαία παλεπηζηήκηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηέο νξγαλψλνπλ εθδειψζεηο, δηαγσληζκνχο θαη νκηιίεο, παξέρνπλ έπαζια ζε θνηηεηέο πνπ δηαθξίλνληαη επηζηεκνληθά, θαη πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ γχξσ απφ ζέκαηα ηεο πιεξνθνξηθήο. Νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο Αζαλάζηνο Θνινβάθνο (5 ν έηνο), Δηξήλε Κίρνπ (5 ν έηνο) θαη Θαηεξίλα Θαββαδά (4 ν έηνο) πήξαλ ηελ 2ε ζέζε ζην Global Management Challenge 09 πνπ νινθιεξψζεθε ηελ Ρξίηε 23 Καξηίνπ 2010 κε ηελ Νκάδα PWC - Voloka. Ληθήηξηα νκάδα αλαθεξχρζεθε ε Astra Zeneca CherryPick, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηψο θαη έλαλ θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Πηελ 6 ε ζέζε κε ηελ νκάδα Interex ζπκκεηείρε ν Φνηηεηήο ηνπ Ρκήκαηνο Σαξάιακπνο Κπαηνπδάθεο (2 ν έηνο) θαη δχν θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ΝΞΑ. Πηελ εθδήισζε ησλ βξαβεχζεσλ ν Γηεπζπληήο ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο MBA International ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Θαζ. Γηώξγνο Ησάλλνπ, αλαθνίλσζε ηνπο ηξεηο δηαθξηζέληεο ηνπ GMC, πνπ επηιέρζεθαλ σο ππνςήθηνη γηα κία πιήξε ππνηξνθία γηα ην Κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα, ζπλνιηθήο αμίαο Όιεο νη νκάδεο ηνπ Ρειηθνχ Διιάδαο δηαγσλίζηεθαλ επάμηα, έρνληαο ήδε θαηαθέξεη λα μερσξίζνπλ αλάκεζα ζηηο 380 νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε, θαη αληηπξνζψπεπζαλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο ρνξεγνχο εηαηξίεο ηνπο θαζψο θαη ηα παλεπηζηήκηα ζηα νπνία θνηηνχλ. 97 νη Απόθνηηνη ηνπ I-MBA Πηηο 18 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009 ζην Θεληξηθφ Ακθηζέαηξν ηνπ ΝΞΑ ζηελ πηέξπγα Αλησληάδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 11 ε Ρειεηή απνθνίηεζεο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Κεηαπηπρηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο I-MBA ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ζ ηειεηή μεθίλεζε κε ραηξεηηζκφ ηνπ Ξξχηαλε ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θνπ Γξεγφξηνπ Ξξαζηάθνπ, Θαζεγεηή ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Ρερλνινγίαο θαη ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο, Θαζεγεηή Θσλζηαληίλνπ Εσγξάθνπ. Αθνινχζεζε νκηιία ηνπ θνπ Ησάλλε Ξαξάζρε, Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Αεξνιηκέλα Αζελψλ αιιά θαη ραηξεηηζκφο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Ππιιφγνπ Απνθνίησλ, Απφζηνινπ Κπνχηνπ. Αθνινχζεζε απνλνκή ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ. Ρνλ όξθν εθθώλεζε ε Θα. Κηραιά Γήκεηξα, πξφγξακκα Ξιήξνπο Φνίηεζεο θαη απφθνηηνο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο. Φέηνο απνθνηηήζαλε 97 Φνηηεηέο απφ ην Κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα: Αιεμαλδξάηνο Πππξίδσλ, Ali Osama, Αλαγλσζηφπνπινο Σξήζηνο, Αλδξενπνχινπ Δπγελία-Ρδέλε, Αλδξνπηζφπνπινο Γξεγφξηνο,Απνζηφινπ Ξαλαγηψηα, Avanesyan Ruzanna, Βαζηιείνπ Πηπιηαλή, Βαραβηφινο Πηπιηαλφο,Βεινχηζνπ Καξία, Bissada Kareem, Βξαρλνχ Δπγελία, Γάθε Δηξήλε, Γηαλλέιεο Βαζίιεηνο, Γξακκαηηθφπνπινο Αρηιιέαο, Γαλειάηνπ Άιθεζηηο, Γειήο Άγγεινο-Ησάλλεο, Γεκεηξαθφπνπινο Σξήζηνο, Γνπξνπληάθε Αλαζηαζία,Dukic Stevan, Έμαξρνο Γεκήηξηνο, Θενδψξνπ Αζελά, Grujicic Jovan, Grundvik Terje,, Guellil Abderrahmane, Jankovic Ivan,Θαινπαζηάο Ησάλλεο, Θηλδπιίδεο Σαξάιακπνο, Θηηζίαο Κηραήι, Θνξίιιεο Θενδφζηνο, Θνηάθεο Ησάλλεο, Θνπθνπηζάθε Αγγειηθή, Θνχιεο Πηπιηαλφο, Θνπιηδάθνπ Καξία Θνπληνπξφπνπινο Σξηζηφθνξνο, Kubicka Katarzyna, Καραίξα Βαζηιηθή, Κειαλίδε Θσλζηαληίλα, Milosevic Jelena,Κίζζα Πίια,Nita Gabriela Cristina, Νηθνλφκνπ Δπάγγεινο, Ξαλνχζεο Αλδξέαο, Ξαπαδάθεο Δπάγγεινο, Ξαπαρξήζηνο Ληθφιανο. Ξαπαρξήζηνπ Διέλε, Ξαπνπηέ Καξία, Ξεξγάκαιεο Έθησξ, Ξεηξνπνχινπ Θπξηαθή, Ξιαθίδα Δπακεηλσλδία, Οηθαληάδε Πηπιηαλή, Παξάληνο Καηζαίνο Πκπξιήο Πηαχξνο, Πνπξνπιάγθα Γήκεηξα-Γαλάε, Ππειησηφπνπινο Γεψξγηνο, Πηαπξηαλνχ Αγγειηθή, Πηεξγίνπ Βαζηιηθή, Ρδαλλεηάθε Αηθαηεξίλε, Ρδίκεο Βαζίιεηνο, Ρδίλε Θσλζηαληίλα, Ρφιηαο Ησάλλεο, Topalidis Konstantinos, Ρνπξθηληψηε Θαιιηφπε, Ρζαλνχιαο Θσλζηαληίλνο, Ρζηιηκπήο Βαζίιεηνο, Φηιίππνπ Γήκεηξα, Φηιίππνπ Δπαγγειία, Volokhova Anastasia, Σαηδεδηακαληή Καξία, Σαηδειπκπέξε Θνλδπιία, Απνζηνινπνχινπ Θαλειιηψ, Γεκελφπνπινο Δπάγγεινο, Θάθθαβαο Κηιηηάδεο, Θνπθνχιε Βαζηιεία, Θπξηφγινπ Γεζζεκαλή, Ινπθατηε Πνθία, Κπαρνπλδνχδε Γεσξγία, Ληθφπνπινο Πηέθαλνο, Φξάγθνπ Αλδξνκάρε, Zekavica Djordje, Βήθαο Ησάλλεο-Νδπζζέαο, Ciucu Adrian, Βήηνπ Ηζαβέιια, Γαιαλνχ Διέλε, Θαηζηάλα Θσλζηαληίλα, Θνξθνχ Δπζηαζία, Mansour Samer, Κηραιά Γήκεηξα, Κπειέθνπ Βηνιέηηα, Κπνχθεο Σξήζηνο,Ληθνιατδεο Ξαχινο,Pesevic Nemanja, Ξεηξφπνπινο Ησάλλεο, Ξίθια Καξία, Πσκαξάθε Καξία, Ρδψξηδεο Ληθφιανο- Θσλζηαληίλνο, Ρζηνπξήο Γεψξγηνο, Ρζηξψλεο Σξήζηνο Ζ Ιπδία - Γεσξγία Καξθνπιάθε είλαη ε πξψηε θνηηήηξηα ηνπ Ρκήκαηνο πνπ πέξαζε επηηπρψο ην Professional Certification γηα ην Microsoft Dynamics NAV (ERP). Δλψ ε θνηηήηξηα Φσηεηλή Ξνπηαρίδνπ πήξε ην πηζηνπνηεηηθφ MSNav θαη ε θνηηήηξηα Δηξήλε Βιαληή πέξαζε κε 90% ην Navision. Φέηνο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο "Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξφξσλ" πνπ δηδάζθεη ν Θαζ. Γ. Ησάλλνπ θαη κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο Microsoft Hellas, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε θνηηεηέο καο λα παξαθνινπζήζνπλ δσξεάλ έλα δηήκεξν ζεκηλάξην γηα ην ζχζηεκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Microsoft θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο επίζεο δσξεάλ Νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο Ησάλλα Ραιάληε (επηβιέπνπζα: Αλ. Θαζ. Αγγειηθή Ξνπιπκελάθνπ) θαη Ησάλλεο Θξαζνληθνιάθεο (επηβιέπνλ: Δπ. Θαζ. Κάθεο Βξερφνππινο) επηιέρζεθε λα παξνπζηάζεη ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή κε ηίηιν «E-learning in the Workplace: Factors affecting employee s on-the-job performance» θαη «Virtual Reality Internet Retailing: Experimental Examination of Interactive Shopping Interface» αληίζηνηρα ζην Doctoral Consortium ηνπ 5 νπ Κεζνγεηαθνύ Ππλεδξίνπ ζηα Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα (MCIS 2010), Πεπηεκβξίνπ 2010, Ρει Αβίβ, Ηζξαήι. Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 8

9 22 Φνηηεηέο ζα θνηηήζνπλ ζε 14 Δπξσπατθά Ξαλεπηζηήκηα κε ην Ξξόγξακκα ERASMUS Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS 22 θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο ζα θνηηήζνπλ θέηνο ( ) ζε 14 Δπξσπατθά Ξαλεπηζηήκηα. Αλαιπηηθά: Ζιηνπνχινπ Αλαζηαζία (Universitat Wien), ΑΠΡΟΗΑ Κπαηνπδάθεο Σαξάιακπνο (University of Hasselt), Θαλάθεο Βαζίιεηνο (Universiteit Antwerpen), ΒΔΙΓΗΝ Ρζαηζάξα Ξνιπηίκε, Ρζηνχθε Γνκηλίθε (Grenoble Ecole de Management), Θαξξά Καξία- Αηθαηεξίλε (Universite Paul Cezanne), Γαινχθα Αηθαηεξίλε (Universite Paris Dauphine), ΓΑΙΙΗΑ Βεξλέδνο Θσλζηαληίλνο, Ξαπαησάλλνπ Γεσξγία (Technische Universität München), ΓΔΟΚΑΛΗΑ Ιαγθαδίηεο Ππχξνο (Universita degli studi di Pavia), ΗΡΑΙΗΑ Κηρίιε Πνθία, Ρζηκπιάθε Άλλα (Universidad Valencia), ΗΠΞΑΛΗΑ Γνπλεια Θπξηαθή, Θνιηλίθα Γεσξγία (Cyprus University of Technology), KΞΟΝΠ Καξαγθνχ Αξγπξψ, Θαξηλησηάθεο-Ραιηάλεο (Norwegian School of Management BI), ΛΝΟΒΖΓΗΑ Γξακκνπζηηαλνχ Δπζηαζία, Εήζεο Γεκήηξεο (ΛΖΖ), Bergen ΛΝΟΒΖΓΗΑ Γαιάλεο Θσλζηαληίλνο, Πηνχξα Αζελά (Haage Hogeschool) ΝΙΙΑΛΓΗΑ Θιαδά Ρξηαληαθπιιηά, Κεξδηψηε Ληθνιέηηα (Vaxjo University), ΠΝΖΓΗΑ Ξάλσ από 40 εξγαζίεο θαη 300 ζπκκεηνρέο ζην 7 ν Φνηηεηηθό Ππλέδξην ηνπ ΓΔΡ Πηηο 13 Καΐνπ 2010 δηεμήρζε ην 7 ν Φνηηεηηθό Ππλέδξην Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Ρερλνινγίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Ρν ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ «Λεαληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Τεθηαθό Ξεξηβάιινλ». Ρν ζπλέδξην παξαθνινχζεζαλ πεξίπνπ 300 άηνκα θαη Ξξόεδξνο ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ ε Δπηθ. Θαζ. Θ. Ξξακαηάξε. Ρν πξφγξακκά ηνπ πεξηειάκβαλε 9 ζεκαηηθέο ζπλεδξίεο παξνπζηάζεσλ εξγαζηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζε ηξία παξάιιεια sessions. Ρα sessions απηά είραλ ζαλ ζέκαηα: Γηεζλέο Ξεξηβάιινλ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Σξεκαηννηθνλνκηθά, πιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα, Internet Θνηλσληθή Γηθηχσζε θαη Ζιεθηξνληθέο πεξεζίεο, Νξγαλσζηαθή Ππκπεξηθνξά θαη HRM, Πηξαηεγηθή θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Θαηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Τεθηαθφ Κάξθεηηλγθ, Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη Κεηαθνξέο. Πε απηά παξνπζηάζηεθαλ ζπλνιηθά 40 εξγαζίεο. Ξαξάιιεια, δηνξγαλψζεθε θαη Best Paper Award, ην νπνίν θέξδηζε ε εξγαζία ησλ Κηράιε Γνχκπν θαη Γάθε Θαξακπαηδάθε κε ηίηιν «πνινγηζηηθέο Γηαδηθαζίεο ζην Πρεδηαζκφ Πηξαηεγηθψλ Άκεζνπ Κάξθεηηλγθ». Δθηφο απφ ηηο παξάιιειεο ζπλεδξίεο παξνπζίαζεο εξγαζηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δύν θεληξηθέο ζπλεδξίεο κε πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο. Ρν πξψην είρε ζαλ ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζην Διιεληθφ Τεθηαθφ Ξεξηβάιινλ» θαη ζπκκεηείραλ ν θ. Θψζηαο Γεξάξδνο (Project Manager ΞΙΑΗΠΗΝ), ν θ. Απφζηνινο Απνζηνιάθεο (Γεληθφο Γηεπζπληήο e-shop), ν θ. Γηψξγνο Απγνπζηίδεο (Γηεπζπληήο Ξσιήζεσλ scroutz.gr), ν θ. Σξήζηνο Ρδφιδνο (Customer Business Development Manager Procter & Gamble), ε θ. Ρψληα Αξψλε (HR Manager Procter & Gamble) θαη ε θ. Λέιιπ Ρδάθνπ- Ιακπξνπνχινπ (Γεληθή Γηεπζχληξηα Ιεηηνπξγηψλ Δζληθή Ρξάπεδα). Ρν δεχηεξν είρε ζαλ ζέκα «Λεαληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη ζπκκεηείραλ ν θ. Κ. Σινπβεξάθεο θαη ν θ. Η. Κεζφδηνο απφ ην ΘΔΚΔΙ (Θέληξν Δζεινληψλ Κάλαηδεξ Διιάδνο), ν θ. Γηψξγνο Ρδηξάιεο (Γεληθφο Γηεπζπληήο Openfund), ν θ. Φψηεο Γξαγαλίδεο (Microsoft Innovation Center Greece) θαη ν θ. Βαζίιεο Ρξηαληφπνπινο (Ξξφεδξνο YoungLeaders). Ξαξάιιεια κε ην Φνηηεηηθφ Ππλέδξην δηνξγαλψζεθε θαη καζεηηθόο δηαγσληζκόο κε ζέκα «Λεαληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Τεθηαθό Ξεξηβάιινλ» γηα φινπο ηνπο καζεηέο ιπθείνπ ηεο Διιάδαο κε έπαζιν έλα καζεηηθφ netbook. Ρν βξαβείν πήξε ε καζήηξηα Ξνιπμέλε Φνπζέθα απφ ην 1ν Δληαίν Ιχθεην Λαππάθηνπ. Λέα Αθαδεκατθά Βηβιία Θπθινθφξεζε ην βηβιίν ηνπ Δπίθ. Θαζ. Ξ. Γεκεηξάην θαη M. V. Jones, Resources, Efficiency and Globalization, Palgrave, Macmillan, 2010 (ISBN ). Ν ζπιινγηθφο απηφο ηφκνο δηεξεπλά ηηο ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο ησλ πφξσλ ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα επηηχρεη θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ απνηειεί κηα αλαπφδξαζηε πξαγκαηηθφηεηα. Ξεξηέρεη 16 θεθάιαηα πνπ είηε επηρεηξνχλ βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο είηε παξνπζηάδνπλ εκπεηξηθά επξήκαηα απφ ηε ζθνπηά ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, ηεο κεγάιεο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο θαη ηεο ηνπηθήο ζπγαηξηθήο. Ππλέδξηα θαη Δθδειώζεηο ηνπ Ρκήκαηνο Ν Αλαπι. Θαζ. Οαθαήι Κάξθειινο δηνξγάλσζε ηνλ Ηνχιην 2010 ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Θψζηα Mπφδν απφ ην Leeds University Business School ην 2010 Symposium on Frontiers in Financial Research (SFFR 2010). Ζ ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ αθνξνχζε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κε κηα πινπξαιηζηηθή ζεψξεζε. Πην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ κε εηζεγήζεηο εξεπλεηέο απφ 9 ρψξεο απφ παλεπηζηήκηα φπσο: Cornell Univ., Tilburg School of Economics and Management, Manchester Business School, Univ. of Amsterdam, Univ. of Bologna, Univ. of Hong Kong, William Paterson Univ., Tsinghua Univ., Univ. of Groningen and Univ. of Toulouse. Θεληξηθνί νκηιεηέο ήηαλ νη Θαζεγεηέο David Hillier (LUBS) θαη Allan Hodgson (ABS). Ρελ Ρξίηε 3 Λνεκβξίνπ 2009 ην Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ (Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο) ζε ζπλεξγαζία κε ην Knowhow.gr θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, πξαγκαηνπνίεζε ην 1 ν SmartBusiness Forum κε ζέκα «Γπλακηθέο, Λεαληθέο, Θαηλνηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο: Δπθαηξίεο θαη Γπζθνιίεο». Ν Θαζ. Γεώξγηνο Γνπθίδεο κίιεζε κε ζέκα «Λέα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Θαηλνηνκία θαη ν Οφινο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ», ν Θαζ. Ππύξνο Ιηνύθαο κίιεζε κε ζέκα «Ππκπεξάζκαηα ηεο Έξεπλαο γηα ηελ Θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα» θαη ν Αλαπι. Θαζ. Eric Soderquist κίιεζε κε ζέκα «Ξξάζηλε Θαηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». Ρν Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ νξγάλσζε ζηηο Πεπηεκβξίνπ 2009 ζηελ Αζήλα, ην 4ν Κεζνγεηαθό Ππλέδξην Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ (MCIS'09). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεζλήο ζπλάληεζε ζεσξείηαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζην ρψξν ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ (Ξ.Π.) δηεζλψο θαη αλήθεη ζηελ Ξαγθφζκηα Νκνζπνλδία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ (ΑΗS). Ππκκεηείραλ πάλσ απφ 300 εκπεηξνγλψκνλεο κε 150 παξνπζηάζεηο θπξίσο απφ ηηο ρψξεο ηεο Κεζνγείνπ γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα ησλ Ξ.Π., φπσο λέεο εθαξκνγέο/ ππεξεζίεο, λέεο ηερληθέο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ, αλαγθαίεο πνιηηηθέο θαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο, πξσηνπνξηαθέο πεξηπηψζεηο (best-practices), εμειίμεηο ζε ζέκαηα ηερλνινγηψλ θαη ππνδνκψλ, κειινληηθά ζελάξηα αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θ.ιπ. Ζ ηηκεηηθή δηάθξηζε γηα ηε ρψξα καο λα νξγαλψζεη ην δηεζλέο απηφ ζπλέδξην ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηα ηνπηθά ζηειέρε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα δηεζλή δξψκελα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα απνθνκίζνπλ ζεκαληηθή ηερλνγλσζία απφ ηνπο εηδηθνχο πνπ "θαζνξίδνπλ" ηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ. Ρν ζπλέδξην νξγαλώζεθε από ηα Δξγαζηήξηα Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξείλ (ELTRUN) θαη Information Systems and Technologies Lab (ISTLab). Πηελ νξγάλσζε ηνπ Ππλεδξίνπ ν Θαζ. Γ. Γνπθίδεο ήηαλ Co-Chairman, ε Αλαπι. Θαζ. Α. Ξνπιπκελάθνπ ήηαλ Programme Chair, ε Αλαπι. Θαζ. Λ. Ξνπινχδε ήηαλ Programme Committee Chair θαη ε Δπίθ. Θαζ. Θ. Ξξακαηάξε ήηαλ Local Organization Chair. Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 9

10 Ζ εξεπλεηηθή νκάδα θηλεηνύ επηρεηξείλ (ISTLAB/WRC) ηνπ Ρκήκαηνο, κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αλαπι. Θαζεγεηή Γεώξγην Γηαγιή, δηνξγαλψζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, ην παγθφζκηα ζπλέδξην ζην ρψξν ηνπ θηλεηνχ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ: ην 9ν Ξαγθόζκην Ππλέδξην Θηλεηνύ Δπηρεηξείλ (9th International Conference on Mobile Business / 9th Global Mobility Roundtable) ζην μελνδνρείν Park ζηελ Αζήλα κεηαμχ Ηνπλίνπ Ρν ζπλέδξην απνηειεί εηήζην ζεζκφ γηα εξεπλεηέο απφ Ξαλεπηζηήκηα θαη επηρεηξήζεηο ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ησλ θηλεηψλ θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη θέηνο είρε ζέκα "Ζ Θηλεηή Δπξπδσληθόηεηα σο Κνριόο Θαηλνηνκίαο θαη Αλάπηπμεο". Ρν ζπλέδξην παξαθνινχζεζαλ πάλσ απφ 150 ζύλεδξνη από 30 ρώξεο, πξνεξρφκελνη απφ κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηδξχκαηα ηνπ ρψξνπ: London School of Economics (Αγγιία), University of Southern California (ΖΞΑ), Copenhagen Business School (Γαλία), Yonsei University (Θνξέα), Dalian University of Technology (Θίλα), Chalmers Institute of Technology (Πνπεδία), McMaster University (Θαλαδάο) θαη άιια. Πηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ ζπκκεηείραλ δηαθεθξηκέλνη αθαδεκατθνί απφ ηνλ ρψξν ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ, φπσο ν Detmar Straub (Georgia State, Editor-in-Chief MISQ) θαη ν Vladimir Zwass (Fairleigh Dickinson, Editor-in-Chief JMIS θαη IJEC), ν νπνίνο κάιηζηα ήηαλ θαη ν ηηκψκελνο νκηιεηήο ηεο πξψηεο κέξαο ηνπ ζπλεδξίνπ. Ξαξνπζηάζηεθαλ 70 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη δηνξγαλψζεθαλ ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ζε ζέκαηα αηρκήο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ζπδήηεζεο γηα ηηο πξνθιήζεηο ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ ζηελ Διιάδα κε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Νη θαιχηεξεο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζα πξνζθιεζνύλ γηα δεκνζίεπζε ζε κεξηθά από ηα ζεκαληηθόηεξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηνπ ρώξνπ ζην πιαίζην εηδηθψλ ηεπρψλ ηνπο: Journal of the Association of Information Systems (impact factor: 2,358 - top-5 πεξηνδηθφ ζηνλ ρψξν ησλ ΞΠ), International Journal of Electronic Commerce (impact factor: 1,366 - top πεξηνδηθφ ζηνλ ρψξν ηνπ ε-επηρεηξείλ) θαη International Journal of Mobile Communications (ην πιένλ εμεηδηθεπκέλν πεξηνδηθφ ηνπ ρψξνπ ηνπ θηλεηνχ επηρεηξείλ). Ρν ΚΞΠ ζηελ Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ δηνξγάλσζε ζηηο 27 Καΐνπ 2010 ζην μελνδνρείν Park ην 5ν Γηεζλέο Ππλέδξην Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ κε ηελ ζπκκεηνρή Διιήλσλ θαη μέλσλ νκηιεηψλ ηφζν εξεπλεηψλ φζν θαη επαγγεικαηηψλ ηνπ HR. Πην ζπλέδξην παξαβξέζεθαλ άλσ ησλ 150 ζπκκεηερφλησλ θαη κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ ήηαλ ν θαζ. Γεκήηξεο Κπνπξαληάο θαη ν Δπ. Θαζ. Ησάλλεο Ληθνιάνπ. Ρελ Ξαξαζθεπή 11/12/2009 ην Δξγαζηήξην ELTRUN θαη ε Διιεληθή Έλσζε Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ (HeAIS) δηνξγάλσζαλ ην ζεκηλάξην "Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα θαη Θαηαπνιέκεζε Δζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο" κε νκηιεηή ηνλ Γξ. Γηνλύζην Γεκέηε. O Γξ. Γηνλχζηνο Γεκέηεο έρεη ζπνπδέο ζηελ Φπζηθή απφ ην Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο, κεηαπηπρηαθφ ζηελ δηνίθεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή απφ ην LSE ζηελ θαηαπνιέκεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο) θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε απηή. Γχν λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (νξγαλψλνληαη απφ ηα Δξγαζηήξηα ALARM θαη ELTRUN) πνπ μεθίλεζαλ ηνλ Νθηψβξην θαη αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ πσιήζεσλ. Ρν πξψην είλαη Ξηζηνπνίεζε Πηειερώλ ζηηο Ξσιήζεηο αλαθέξεηαη ζε έκπεηξνπο πσιεηέο κε 300 ψξεο εθπαίδεπζεο θαη δηάξθεηα 9 κελψλ θαη ήδε ηξέρεη ε 1 ε ζεηξά κε 25 ζηειέρε πσιήζεσλ ειιεληθψλ θαη πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ρν δεχηεξν είλαη εηδηθό πξόγξακκα γηα Λένπο Ξσιεηέο (Entry Level) κε 65 ψξεο εθπαίδεπζεο θαη δηάξθεηα 2 κελψλ. Δπίζεο παξνπζηάζζεθε ην Διιεληθφ portal πνπ πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, λέα θαη άξζξα γηα ηα ζηειέρε πσιήζεσλ. Δπηζηεκνληθνί ππεύζπλνη είλαη νη Θαζ. Γ. Απισλίηεο θαη Γ. Γνπθίδεο. Ρν Δξγαζηήξην Κάξθεηηλγθ (A.LA.R.M.) θαη Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Ξσιήζεσλ Διιάδνο (ΗΞΔ) νξγάλσζαλ ην 1 ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξσιήζεσλ κε ζέκα «Ν Οόινο ησλ Ξσιήζεσλ ζε Ξεξίνδν Θξίζεο» ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2010 ζην Θαδίλν Ινπηξαθίνπ. Ρν ζπλέδξην παξαθνινχζεζαλ πάλσ απφ 600 ζηειέρε πσιήζεσλ Διιεληθψλ θαη πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Πην Ππλέδξην κίιεζαλ 20 ζηειέρε πσιήζεσλ Διιεληθψλ εηαηξηψλ θαη δηαθεθξηκέλνη θαζεγεηέο Ξαλεπηζηεκίνπ θαη θάιπςαλ ηα βαζηθά ζέκαηα: Αλαβάζκηζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο Απνηειεζκαηηθά κνληέια πσιήζεσλ ζε πεξίνδν χθεζεο θαη λέεο πξννπηηθέο Λέα θαλάιηα δηαλνκψλ / πσιήζεσλ θαη λέεο αγνξέο Δπθαηξίεο, αλαδηνξγάλσζε θαη εμέιημε ησλ ζηειερψλ πσιήζεσλ Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ Γ. Απισλίηεο (ΝΞΑ), Ι. Γηαλλνχρνο (ΗΞΔ), Α. Γνχθαο (ΗΞΔ), Γ. Γνπθίδεο (ΝΞΑ), Δ. Καπξνκαξά (ΝΞΑ), Θ. Σνπιηαξάθεο (ΗΞΔ). Ρν Ππλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ππλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΠΔΒ) θαη ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Κάξθεηηλγθ (ΔΙ.Α.Κ.). 3 νο Φνηηεηηθόο Γηαγσληζκόο Θαηλνηνκίαο γηα ην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην Ennovation 2010 Ρν Δξγαζηήξην ELTRUN ηνπ Ρκήκαηνο (κε ηελ επηζηεκνληθή επζχλε ησλ θ. Γ. Γνπθίδε θαη Θ. Ξξακαηάξε) δηνξγάλσζε γηα 3ε ρξνληά ηνλ «Φνηηεηηθφ Γηαγσληζκφ Τεθηαθήο Θαηλνηνκίαο γηα ην Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ». Πηφρνο ηνπ δηαγσληζκνχ ήηαλ λα αλαδεηρζεί ε λεαληθή θαηλνηνκία ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνπο ςεθηαθνχο ρψξνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπ θηλεηνχ θ.ιπ. θαη λα πξνσζεζνχλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη λέα ςεθηαθά πξντφληα. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ e-nnovation ήηαλ αλνηθηή θαη δσξεάλ θαη κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ Φνηηεηέο Ξαλεπηζηεκίσλ (πξνπηπρηαθνί ή κεηαπηπρηαθνί, απφ φια ηα ΑΔΗ θαη ΡΔΗ ηεο ρψξαο θαη φινπο ηνπο θιάδνπο ζπνπδψλ) ζε νκάδεο απφ 2 έσο 5 άηνκα. Ν δηαγσληζκφο δηεμάρζεθε ζε ηξία ζηάδηα. Νη επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο έπξεπε λα θαηαηεζνχλ κέρξη 1 Καίνπ 2010 θαη ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ 58 επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο από 10 ΑΔΗ ηεο ρώξαο. Πηελ ηειηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ ennovation 2010 πξνθξίζεθαλ 12 νκάδεο απφ δηάθνξα Ξαλεπηζηήκηα (Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο, Ηφλην Ξαλεπηζηήκην, Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ, ΡΔΗ Αζελψλ) κε βάζε ηελ θαηλνηνκηθφηεηα θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξνηάζεψλ ηνπο. Απφ απηέο μερψξεζαλ νη νκάδεο πνπ είραλ δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηνπο θαη είραλ πξνρσξήζεη πην θνληά ζηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηνπο. Νη νκάδεο απηέο είλαη: 1 ν βξαβείν: Ξαπαδάηνο Ξαλαγηώηεο, Παξέιιαο Αζαλάζηνο «Capture your audience», MBA, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξώλ 2 ν βξαβείν: Εηώγθαο Ξάξηο, Γαιάλεο Θσλζηαληίλνο, Ιεσλλίδνπ Πάββαο, «Ta panda ola», Ρκήκα Γηνηθ. Δπηζη. θαη Ρερλνινγίαο, ΝΞΑ 3 ν βξαβείν: Ξαλαγηώηεο Πηακπέξλαο, Λαηάζα Θαιαξά, «Yachtel», Ρκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Νηθνλνκηθώλ Ππνπδώλ - Κεηαπηπρηαθό ζηελ Δπηζηήκε ησλ πνινγηζηώλ, ΝΞΑ Ιφγσ ηνπ πςεινχ αξηζκνχ ηδεψλ πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά, θέηνο ζην δηαγσληζκφ ζεζπίζηεθε ην βξαβείν θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ην νπνίν απνλέκεηαη ζηελ νκάδα: «Kidneydonors», Γθηόθαο Πηέιηνο, Καβή Όιγα, Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο, ΝΞΑ Ρνλ θεηηλφ δηαγσληζκφ ππνζηεξίδνπλ ην ΠΔΞΔ, OPENFUND, ΘΔΚΔΙ, SmartBusinessForum, Microsoft Innovation Center, Hellenic AIS. Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 10

11 Ζ 2 ε Ζκεξίδα Θαξηέξαο ηνπ Ρκήκαηνο Ζ Γεχηεξε Ζκεξίδα Θαξηέξαο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΞΠ ζηελ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ δηεμήρζε κε ηδηαίηεξε επηηπρία ηελ Γεπηέξα 25 Νθησβξίνπ 2010 ζην μελνδνρείν Park Hotel. To 2o Career Show ΓΔΡ-ΓΑΓ ζπληζηά κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο δηαζχλδεζεο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ Ν.Ξ.Α. κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηνξγαλψζεθε απφ ηνπο Ππιιφγνπο Απνθνίησλ ΓΔΡ θαη ΓΑΓ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΓΔΡ θαη ηνπ ΚΞΠ ζηελ ΓΑΓ, ππφ ηελ επζχλε ηνπ Δπίθ. Θαζεγεηή θ. Ησάλλε Ληθνιάνπ. Πην πξψην κέξνο ηεο εθδήισζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 panels κε ηελ ζπκκεηνρή ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ. Πην 1 ν panel κε ζέκα «Δπηηπρεκέλε αλαδήηεζε εξγαζίαο: Δπθαηξίεο θαη δπζθνιίεο» παξαβξέζεθαλ θαη κίιεζαλ νη θ.θ. Α. Διεπζεξίνπ (Hewitt), I. Moser (Randstad), I. Ληθνιάνπ (ΝΞΑ) θαη Γ. Φξάγθνο (Manpower). Πην 2 ν panel κε ζέκα «Ξξννπηηθέο θαξηέξαο θαη ζηαδηνδξνκίαο ζε δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο» παξαβξέζεθαλ θαη κίιεζαλ νη θ.θ. Γ. Βαζαιάθεο (Intracom), Γ. Κάληδηνο (Eurobank), H. Κέιιηνπ (KPMG) θαη Α. Ξαπαïαθψβνπ (P&G). Πην δεχηεξν κέξνο ηεο εθδήισζεο δηεμήρζεζαλ ζπλεληεχμεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ππλνιηθά ζπκκεηείραλ άλσ απφ 120 ηειεηφθνηησλ-απνθνίησλ θαη ησλ δχν ηκεκάησλ θαη εθπξόζσπνη από γλσζηέο ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο (32 εηαηξείεο). Πην Career Day ζπκκεηείραλ νη εηαηξείεο: Adecco, Alapis, Beiersdorf Hellas, Citibank, Data Communication, Emporiki Bank, Enercon, Expo, Groupama Φνίλημ, Hewlett-Packard Hellas, ICAP Employment Solutions, INGROUP HR Solutions, Intracom Telecom, Johnson & Johnson Hellas, KPMG, Kraft Foods-Cadbury, Manpower, Mellon Group of Companies, Microsoft Hellas, Nestle Hellas, Optimal Business Action, People for Business, PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble., Randstad Hellas, The Swatch Group Greece, Toyota Hellas S.A., Αζελατθή Επζνπνηία, Γηαλλνχιαο, Δζληθή Αζθαιηζηηθή, Όκηινο Δπηρεηξήζεσλ Παξαθάθε, Ξιαίζην Computers. Ρα ηξία εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο Πηξαηεγηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, Ζιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ θαη Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο, δεκηνπξγνχλ απφ θέηνο 2010 θαη ππνζηεξίδνπλ ην πξψην Θεξηλό Πρνιείν Λεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Youth Entrepreneurship Summer Program (YES). Ρελ νξγαλσηηθή επζχλε ηνπ ζεξηλνχ Πρνιείνπ έρνπλ ν Θαζ. Γ. Ξξαζηάθνο, ε Δπηθ. Θαζ. Θ. Ξξακαηάξε θαη ε Δπηθ. Θαζ. Δ. Βνπδνύξε. Ρν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Ιπθείνπ (Β θαη Γ ηάμεο), είηε θνηηνχλ ζε Δληαίν Ιχθεην είηε ζε ΗΒ, κε επάξθεηα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, πνπ ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. Πην πξφγξακκα νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ ηελ επηρείξεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. Κε καζήκαηα, αλαιχζεηο πξαγκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (case studies), ζπκκεηνρή ζε επηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη άιιεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζα εμνηθεησζνχλ θαιχηεξα κε πνιιέο έλλνηεο ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, φπσο ε νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ, ε εγεζία, ε νκαδηθφηεηα, ην κάξθεηηλγθ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε, ε θαηλνηνκία, ε ζηξαηεγηθή, ε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη πνιιά άιια. Ραπηφρξνλα, ζα κπνξέζνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, μεθηλψληαο απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηδέαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο, ζπλερίδνληαο ζηελ θηλεηνπνίεζε πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία επηρείξεζεο θαη θαηαιήγνληαο ζηε δηαρείξηζε ηεο αλάπηπμήο ηεο, αλαπηχζζνληαο ηαπηφρξνλα ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα κηα δηθή ηνπο, λέα, επηρείξεζε. Ρν πξφγξακκα ζα δηεμαρζεί απφ ηε Γεπηέξα 28 Ηνπλίνπ έσο θαη ηελ Ξέκπηε 15 Ηνπιίνπ, ζην θηίξην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ΝΞΑ. Φέηνο ζην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 38 καζεηέο Ιπθείνπ απφ 8ν Ιχθεην Ξεηξαηά, 2ν Γεληθφ Ιχθεην Θεξαηζηλίνπ, 2ν Ξεηξακαηηθφ Γεληθφ Ιχθεην Αζελψλ, 30ν Γεληθφ Ιχθεην Αζελψλ, 3ν Γεληθφ Ιχθεην Θεξαηζηλίνπ, 3ν Γεληθφ Ιχθεην Θεθηζηάο, 3ν ΡΔΙ Γιπθάδαο, 41ν Ιχθεην Αζελψλ, 4ν Ιχθεην Σαιαλδξίνπ, Β' Ρνζίηζεην- Αξζάθεην Ιχθεην Δθάιεο, Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα, Θνιέγην Τπρηθνχ, Ιχθεην Κεηακφξθσζεο, Ξεηξακαηηθφ Γεληθφ Ιχθεην Λίθαηαο, Ξεηξακαηηθφ Ιχθεην Αγίσλ Αλαξγχξσλ, Ξεηξακαηηθφ Πρνιείν Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Πρνιή Κσξατηε, Ξεηξακαηηθφ Πρνιείν Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 1ν Γεληθφ Ιχθεην Λάνπζαο(Ζκαζίαο), 1ν Δληαίν Ιχθεην Λαππάθηνπ. Λέα ηνπ MBA International Πηηο 11 Ηνπλίνπ 2010 ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα MBA International ηηκήζεθε κε ην βξαβείν «Θαιύηεξε Ξξαθηηθή Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζύλεο γηα ηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» απφ ην αεηίζην Hellenic CEO and CSR Conference. Νη αλαγλψξηζε απηή, ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρνπλ θαηαβάιεη θνηηεηέο, θαζεγεηέο, πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, καο παξαθηλεί γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ. Νη δξαζηεξηφηεηεο ΔΘΔ ζην MBA International πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζσκάησζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξήζεηο θαη δηεζλήο νξγαληζκνχο ζε ζέκαηα ΔΘΔ, ηφπνο ΔΘΔ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο (www.imba.aueb.gr/csr.html) κε κεληαία News Update θαη θαηάινγνο ηζηνζειίδσλ ζρεηηθέο κε ΔΘΔ, θαζψο θαη δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη παξνπζηάζεσλ κε ειιεληθνχο θαη δηεζλνχο νκηιεηέο. Νη δξαζηεξηφηεηεο ΔΘΔ ηνπ MBA International πιαηζηψλνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή, πξσηνπνξηαθή απφ ην 2006 γηα ειιεληθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ζην United Nations Global Compact. πεχζπλνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΘΔ ζην πξφγξακκα είλαη ν Αλ. Θαζ. Eric Soderquist. Ρελ Ξέκπηε 8/12/2009 ην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα International MBA δηνξγάλσζε νκηιία κε ζέκα "Country Clusters, a Cultural Guiding Map to Global Business" κε νκηιεηή ηνλ Θαζ. S. Ronen, Prof. Emeritus of Organizational Psychology and International Management. Ν Θαζεγεηήο Ronen έρεη Γηδαθηνξηθφ ζε Industrial and Organizational Psychology απφ ην New York University. πήξμε Θαζεγεηήο ζην Yale University θαη ζην New York University Πηα πιαίζηα ηνλ δξαζηεξηνηήησλ Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα MBA International νξγαλψζεθε ζηηο 30/04/2010 εκεξίδα γλσξηκίαο θαη παξνπζίαζεο ηνπ Amnesty International Hellas κε ηίηιν «Business, Human Rights and CSR», κε ζπληνληζηή ηνλ Αλ. Θαζεγεηήο Δ. Πόληεξθβηζη. Πηηο 27/04/2010 νξγαλψζεθε ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα MBA International, ζε ζπλεξγαζία κε ην Young Leaders Association Hellas θαη κε ζπληνληζηή ηνλ Αλ. Θαζεγεηήο Δ. Πόληεξθβηζη, αλνηρηή ζεκηλαξηαθή δηάιεμε γηα θνηηεηέο θαη απφθνηηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα «Quality as a Competitive Business Advantage». Πηηο 19/05/2010 νξγαλψζεθε ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα MBA International, κε ζπληνληζηή ηνλ Αλ. Θαζεγεηήο Δ. Πόληεξθβηζη, αλνηρηή ζεκηλαξηαθή δηάιεμε γηα ζηειέρε απφ ηνλ Θαζεγεηή K. Kumar ηνπ Indian Institute of Management Bangalore (IIMB) κε ηίηιν «Emerging Stronger from a Crisis: The Indian Experience». Ν θαζ. K. Kumar θαηέιαβε γηα θέηνο ηελ αθαδεκατθή έδξα Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ έρεη ηδξπζεί απφ ην Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηλδηθή θπβέξλεζε. Λέα ησλ Ππιιόγσλ Απνθνίησλ Πηηο 12 Απξηιίνπ 2010, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 9 ε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ππιιόγνπ Απνθνίησλ ηνπ Mεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο MBA INTERNATIONAL κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ γηα ηε δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ θαηά ην έηνο , ηε ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε ζεηεία Αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηνπ Γ.Π., εμειέγε ην παξαθάησ Ξξνεδξείν: Αλαζηάζηνο Ινδνο (PT9), Ληθόιανο Γεκεηξίνπ (FT9), Λάληηα Ξεηξνπνύινπ (FT9), Samer Mansour (PT9), Ruzanna Avanesyan (FT11) θαη Αλαπι. Κέινη νη Λάλδηα Ξιαθίδα (FT11) θαη Δπγελία Βξαρλνύ (FT11). Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 11

12 Γηα 8 ε ζπλερφκελε ρξνληά, ην ΚΒΑ International, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν απνθνίησλ IMBA Alumni Association, δηνξγάλσζε ην εηήζην Career Fair ζηηο 26 Απξηιίνπ 2010 ζην Μελνδνρείν Hilton κε ρνξεγνχο ηνπο PriceWaterhouseCoopers θαη Kariera.gr. Ξάλσ απφ 200 θνηηεηέο θαη απόθνηηνη ζπλαληήζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλεληεχμεσλ κε εηδηθνχο εθπξνζψπνπο απφ πεξηζζόηεξεο από 40 εηαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα ε θζέζνπλ ηα πξνζφληα ηνπο ζηηο πην γλσζηέο εηαηξείεο ζηελ αγνξά. Πην Career Day ζπκκεηείραλ νη εηαηξίεο: ΑΒ Vassilopoulos, Alpha Bank - HR Division, Apivita, Athenian Brewery, AXA Insurance, Beiersdorf, Cadbury Hellas, Citibank, Colgate Palmolive, Consolidated Contractors Co.(CCC), Cretafarm, Danone, Diageo Hellas, Enel Greece Envision Information Systems, Ernst & Young, Estee Lauder, Eurobank, Hewlett-Packard, ING Greece, Interamerican, Johnson & Johnson, KPMG, Kraft Foods Hellas S.A., Lidl Hellas, L'Oreal Hellas, Microsoft Hellas, Novartis Hellas, Pharmaserve-Lilly, Plaisio Computers, PriceWaterhouseCoopers, Procter & Gamble Hellas Ltd, Randstad Hellas, Reckitt Benckiser, Ricardo.gr, SAP, Sara Lee, TNT, Tasty, Titan Cement SA, Toyota Hellas Ρνλ Ηνχλην νινθιεξψζεθε ε ζεηεία ηνπ Γ.Π. ηνπ Ππιιόγνπ Απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο νξγαλψζεθαλ θνηλσληθέο εθδειψζεηο, θνηλνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 30 job openings, ελψ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην λέν website ηνπ Ππιιφγνπ, ην νπνίν απνδείρηεθε ην πην απνηειεζκαηηθφ θαη αμηφπηζην εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ. Πηελ 6 ε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ππιιφγνπ Απνθνίησλ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηε ζπδήηεζε επί ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππιιφγνπ, κεηά ην πέξαο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, ην λέν Γ.Π. γηα ην έηνο δηακνξθψζεθε σο εμήο: Θνπηζνύθνο Αρηιιέαο (Ξξφεδξνο), Ξαιαβηηζίλεο Ληθόιανο (Αληηπξφεδξνο), Θνλδύιε Διέλε (Γξακκαηέαο), Γεσξγίνπ Ησάλλεο (Ρακίαο), Ηαηξίδνπ Αλαζηαζία (Κέινο), Κπαθνγηάλλε Δπηπρία (Αλ. Κέινο) θαη Οηδηθηαλόο Ληθόιανο (Αλ. Κέινο). Μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Κεηαπηπρηαθνύ ζηε Γεκόζηα Ξνιηηηθή θαη Γηνίθεζε Μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην λέν Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ Κεξηθήο Φνίηεζεο ζηε Γεκόζηα Ξνιηηηθή θαη Γηνίθεζε (ΓΞΓ) Master in Public Policy and Management (ΦΔΘ 148/ ), απφ ηα ηκήκαηα Νηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Νηθνλνκηθώλ Ππνπδώλ θαη Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο. Πθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απμήζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα ην παξαθνινπζήζνπλ, γηα επηηπρή ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο δηεθδηθψληαο εγεηηθφ ξφιν ζην ρψξν απηφ. Λα εθνδηάζεη ηα ζηειέρε απηά κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δίλνπλ θαηάιιειεο θαη πξαθηηθέο ιχζεηο ζηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, λα ζρεδηάδνπλ ηεο πνιηηηθέο εθείλεο νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ.ρα καζήκαηα ηνπ πξψηνπ έηνπο είλαη: Αγνξέο θαη Νηθνλνκηθή Ξνιηηηθή, Γηαθπβέξλεζε, Θεζκνί θαη Γεκφζηεο Ξνιηηηθέο, Ξνζνηηθέο Κέζνδνη γηα ηνλ Γεκφζην Ρνκέα, Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Ξνιηηηθψλ, Γηνίθεζε πεξεζηψλ, Ξξνυπνινγηζκφο θαη Γεκφζην Management, Πηξαηεγηθή Γηνίθεζε γηα Γεκφζηεο πεξεζίεο θαη Νξγαληζκνχο, Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Ρν Κεηαπηπρηαθό Ξξόγξακκα παξαθνινπζνύλ 42 θνηηεηέο θαη δηεπζπληήο ηεο δηνηθνύζαο επηηξνπήο είλαη ν Θαζ. Π. Ιηνύθαο. Δξεπλεηηθά Ξξνγξάκκαηα & Δξγαζηήξηα Ρν Δξγαζηήξην Ππζηεκάησλ Κεηαθνξώλ θαη Γηνίθεζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (TRANSLOG) είλαη κέινο ηνπ Virtual Institute "Airport Planning and Management", ην νπνίν ηδξχζεθε θαη ζπληνλίδεηαη απφ ην RWTH Aachen University ζε ζπλεξγαζία κε ην German Aerospace Centre (DLR). Ηδξχζεθε ε εξεπλεηηθή κνλάδα «Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Ππζηεκάησλ Απνθάζεσλ» (Operations Research & Decision Systems - ORDeS) ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο (Γηεπζπληήο Θαζεγεηήο Γξεγφξεο Ξ. Ξξαζηάθνο) απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή Σξήζην Γ. Ραξαληίιε κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ζεσξεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο θαη ηεο ππνινγηζηηθήο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη κεζφδσλ αθξηβνχο βειηηζηνπνίεζεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Γηαρείξηζεο Πηφινπ Νρεκάησλ θαη Κεηαθνξψλ (Vehicle Routing), Πρεδηαζκνχ Γηθηχσλ θαη Σσξνζέηεζεο Δγθαηαζηάζεσλ (Network Design), Βέιηηζηεο Ππζθεπαζίαο θαη Απνζήθεπζεο (Warehousing and Packing), Σξνληθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ Έξγσλ θαη Ξξνζσπηθνχ/Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (Project and Personnel Scheduling). Ρα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο κνλάδαο ORDeS έρνπλ ήδε κέρξη ζήκεξα νινθιεξψζεη 4 εξεπλεηηθά έξγα ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο πξάζηλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ελψ δχν εξεπλεηηθά έξγα ζην αληηθείκελν ηεο δξνκνιφγεζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηφινπ νρεκάησλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Ρέινο έρνπλ παξαρζεί πάλσ απφ 15 εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά, βηβιία θαη ζπλέδξηα ηνλ ηειεπηαίν 1,5 ρξφλν ελψ κηα εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ην Princeton University (USA) θαζψο θαη ηξεηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Ζ Αλαπι. Θαζεγήηξηα Αγγειηθή Ξνπιπκελάθνπ χζηεξα απφ αλνηρηή δηαδηθαζία ππνςεθηνηήησλ κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ Γηνίθεζεο ISTLab, αλέιαβε ηε δηεύζπλζε ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαδερφκελε ηνλ Θαζεγεηή Γηνκήδε Ππηλέιιε. Πηα κέιε ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ISTLab πξνζηέζεθε ν Δπίθ. Θαζ. Θσλζηαληίλνο Τνύλεο. Ρν ISTLab πξνγξακκαηίδεη θχθιν κεληαίσλ εξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ απφ ην Πεπηέκβξην ηνπ Μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ε ηζηνζειίδα ηνπ λένπ Δξεπλεηηθνύ Δξγαζηεξίνπ Νξγαλσζηαθήο Ππκπεξηθνξάο θαη Ζγεζίαο ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ Θαζ. Γεκήηξηνπ Κπνπξαληά θαη κε ηελ ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΞ ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Δπίθ. Θαζ. Λίθν Κπνδηνλέιν θαη Δπίθ. Θαζ. Ησάλλε Ληθνιάνπ) αιιά θαη δηδαθηφξσλ θαη ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ ηζηνζειίδα είλαη ε Νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε Απξηιίνπ 2010 ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ππφ ηελ επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ Ησάλλε Ληθνιάνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πχλδεζκν Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Διιάδνο (ΠΓΑΓΔ) αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηόζν κεηαμύ ησλ ζηειερώλ HR όζν θαη κεηαμύ εξγαδνκέλσλ/ππνςεθίσλ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηαζηήθαλ ζην εηήζην ζπλέδξην ηνπ ΠΓΑΓΔ ηελ Ξέκπηε 29/4/2010. Πην ίδην ζπλέδξην ππεγξάθε κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Νξγαλσζηαθήο Ππκπεξηθνξάο θαη Ζγεζίαο ηνπ ΓΔΡ κε ηνλ ΠΓΑΓΔ. Ρν κλεκφλην ππεγξάθε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θαζ. Γεκήηξε Κπνπξαληά θαη ηελ Ξξφεδξν ηνπ ΠΓΑΓΔ θα Κάξζα Κπισλά θαη απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάιεςε επηζηεκνληθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ θιάδνπ ηεο Νξγαλσζηαθήο Ππκπεξηθνξάο / Ζγεζίαο, Νξγαλσζηαθήο Τπρνινγίαο θαη Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ ζηελ Διιάδα. Ρν Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ (ELTRUN) κε ηελ επηζηεκνληθή επζχλε ησλ Θαζ. Γ. Γνπθίδε, Δπ. Θαζ. Γ. Ιεθάθν θαη Δπ. Θαζ. Θ. Ξξακαηάξε αλέιαβε ηα παξαθάησ λέα εξεπλεηηθά έξγα Newsletter ΓΔΡ, Ρεύρνο 13 ν, Νθηώβξηνο 2010 ζει. 12

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδηλώσεις του Τμήματος (σελ...) 96 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημ. Περιοδικά 2010-13 (σελ. 2) Βάσεις Εισαγωγής 2013 (σελ. 2) Απόφοιτοι Συνεχίζουν σε Μεταπτυχιακά Κορυφαίων Πανεπιστημίων (σελ. 3) Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, 15-17 Καΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Open Source e-learning Δθαξκνγψλ θαη Πρεδηαζκφο Ξξφηππεο Ξιαηθφξκαο Δθπαηδεπηηθνχ Ινγηζκηθνχ

Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Open Source e-learning Δθαξκνγψλ θαη Πρεδηαζκφο Ξξφηππεο Ξιαηθφξκαο Δθπαηδεπηηθνχ Ινγηζκηθνχ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία πνινγηζηψλ» Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΟΠΗΑ ηεο ΑΦΔΝΣΟΤΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Παξακεηξνπνίεζε πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα