Siemens IT Solutions and Services

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Siemens IT Solutions and Services"

Transcript

1 Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο θαη Πξνηάζεηο γηα ην Ζιεθηξνληθό ύζηεκα πληαγνγξάθεζεο Αθήνα, 5 Μαπ. 2010

2 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Εταιρίας Σηοισεία ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε Πιζηοποιηηικά Ποιόηηηαρ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: CMMI Process Maturity Level Στοιχεία Παρεχόμενης Υπηρεσίας Σύνηομη πεπιγπαθή ηηρ Πποηεινόμενηρ Λύζηρ Υποζύζηημα eprescription και ecard Υποζύζηημα epedigree Υποζύζηημα Business Intelligence Σύνηομη πεπιγπαθή ηος ηπόπος ςποζηήπιξηρ ηων ζςμμεηεσόνηων Εμπειρία Εταιρίας και στατιστικά Υπηρεσίας Χπονολογία έναπξηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ Χπονικό Διάζηημα παποσήρ ηηρ ςπηπεζίαρ Πελαηολόγιο Αναθοπέρ Καηάλογος διεθνών έργων και πελαηών ζχεηικών με healthcare e-cards Καηάλογος διεθνών έργων και πελαηών ζχεηικών με Pharma Καηάλογος ηοπικών έργων και πελαηών Επικοινωνία _RFPGGEv4.docx Σελίδα 2 από 24

3 1 ηνηρεία Δηαηξίαο 1.1 ηνηρεία ΗΜΕΝ Α.Ε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΖΜΔΝ Α.Δ., ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΖΜΔΝ Α.Δ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1938 ΕΔΡΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ 8, 15125, ΑΜΑΡΟΤΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΑΦΜ ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ, Γεληθή Γηεπζύληξηα Siemens IT Solutions & Services ΟΝΟΜΑΣΑ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ Siemens AE ΠΛΑΦΟΤΝΣΕΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ, Financial Manager Siemens IT Solutions & Services Siemens AE _RFPGGEv4.docx Σελίδα 3 από 24

4 1.2 Πηζηνπνηεηηθά Πνηόηεηαο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001: _RFPGGEv4.docx Σελίδα 4 από 24

5 _RFPGGEv4.docx Σελίδα 5 από 24

6 1.2.2 CMMI Process Maturity Level _RFPGGEv4.docx Σελίδα 6 από 24

7 2 ηνηρεία Παξερόκελεο Τπεξεζίαο 2.1 ύληνκε πεξηγξαθή ηεο Πξνηεηλόκελεο Λύζεο Πξνηείλεηαη ε παξνρή νινθιεξσκέλεο ιύζεο κε ην «θιεηδί ζην ρέξη» turnkey solution. Ζ ιύζε ζα είλαη βαζκσηή θαη επεθηάζηκε θαη ζα απνηειείηαη από ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηρλειάηεζε ησλ ζπληαγώλ, ηελ ηρλειάηεζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ εμαγσγή ζηνηρείσλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ΒΗ. Ζ επηηπρία θαη νινθιήξσζε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο απαηηεί ηε ζύκπξαμε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ, ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, κεξώλ. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο: Σν ζύζηεκα πνπ πξνηείλεηαη ζα είλαη αζθαιέο κε δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα αιιάμεη ε λα παξαθάκςεη ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία. Αιιαγέο, νη νπνίεο ζα πξσηνθνιινύληαη, ζα γίλνληαη κόλν από εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Δπίζεο, ην ζύζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηα πξόηππα HL7, απνηειώληαο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηελ βάζε γηα ηελ δόκεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο αζζελνύο. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελόο κνλαδηθνύ θσδηθνύ (ελδερνκέλσο ν ΑΜΚΑ) γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ αζζελή θαη ηνπ ζπληαγνγξάθνληνο ηαηξνύ. Παξέρνληαη ηδηαίηεξεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ζε πεξίπησζε ζπληαγνγξάθεζεο αθξηβώλ θαξκάθσλ/λαξθσηηθώλ. Τπνζηεξίδεηαη θαη πξνβιέπεηαη εηδηθή δηαδηθαζία γηα ζπληαγνγξάθεζε ζε πεξίπησζε ρξόλησλ παζήζεσλ. Δπίζεο εηδηθή κέξηκλα ζα ιεθζεί ώζηε λα ππνζηεξηρζεί θαη απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα αζζελή πνπ δελ κπνξεί γηα ιόγνπο αζζέλεηαο/άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα επηζθεθζεί ηαηξό. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ απαηηείηαη λα νξηζηνύλ θαη ζπκθσλεζνύλ νη απαξαίηεηεο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο, θαζώο επίζεο λα ιεθζνύλ νη απνθάζεηο θαη λα πεξηγξαθνύλ ιεπηνκεξώο νη θαλόλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ Βαζηθή αξρή ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ ηαηξηθνύ απνξξήηνπ θαη ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Ζ ιύζε γηα ηελ αζθάιεηα πνπ πξνηείλεη ε SIEMENS βαζίδεηαη ζην πξντόλ IAM (Identity and Access Management) θαη δηέπεηαη από ηελ αξρή: «ηαπηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε πξόζβαζεο είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πνηνο έρεη πξόζβαζε ζε πνηα πιεξνθνξία θαη ζε πνηα κέζα ζε βάζνο ρξόλνπ» _RFPGGEv4.docx Σελίδα 7 από 24

8 Ζ ιύζε IAM εζηηάδεη ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα: Πνηόο έρεη πξόζβαζε ζε πνηα πιεξνθνξία; Δίλαη ε πξνζπέιαζε ζηελ ππεξεζία ε θαηάιιειε θαη ε πξέπνπζα γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη; Παξαθνινπζείηαη (monitored), απνζεθεύεηαη (logged) θαη γίλνληαη νη θαηάιιειεο αλαθνξέο γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη ζην ζύζηεκα; Πιενλεθηήκαηα ηεο ιύζεο IAM: Αύμεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ κε δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο Μείσζε ησλ θηλδύλσλ θαη αύμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ Μείσζε θόζηνπο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο Βειηίσζε απνδνηηθόηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θαη δηαθάλεηαο Αύμεζε ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ Siemens provides an integrated product suite for Identity and Access Management Situation Solution Products References Audit Services Self-Service & Delegation User Management Workflow Role Management Metadirectory Provisioning Authentication Web Single Sign-on Directory Authorization Web Services Security Identity Federation Personal Identity Frameworks Audit Products DirX Identity Comprehensive Identity Management for automated user and entitlement management DirX Audit Sustainable compliance through continuous Identity Auditing of user access and entitlements DirX Directory High-end Directory Server for enterprise and e-business environments DirX Access Secure and reliable Access Management and Federation for Web and SOA environments Supported platforms: Windows, Solaris and Linux Εηθόλα 1 Τπόδεηγκα ιύζεο ΙΑΜ ηεο SIEMENS Copyright 2010 Siemens AG. All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services _RFPGGEv4.docx Σελίδα 8 από 24

9 2.1.1 Τπνζύζηεκα eprescription θαη ecard Σν eprescription είλαη ε θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. Ζ εθαξκνγή eprescription ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαγξάςεη, εληάμεη θαη λα απνζεθεύζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηαηξώλ, θαξκαθνπνηώλ, αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη ηαηξηθώλ νξγαληζκώλ ζε αμηόπηζηε θαη αζθαιή ειεθηξνληθή κνξθή. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1. Ο Ηαηξόο ζεσξεί θαη εηζάγεη, δηαρεηξίδεηαη θαη ππνγξάθεη ζπληαγέο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα θαη εγθαηαιείπνληαο ην ρεηξόγξαθν. 2. Ο Ηαηξόο ππνβάιεη αίηεζε γηα έγθξηζε (ζε πεξίπησζε ηδηαίηεξα αθξηβώλ θαξκάθσλ/ναξθσηηθώλ) 3. Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγή απνζεθεύεηαη ζηνλ θεληξηθό δηαρεηξηζηή (Server) ε ζε θάπνην κέζν απνζήθεπζεο (physical storage medium). 4. Ο Φαξκαθνπνηόο ρνξεγεί ην Φάξκαθν ζηνλ αζζελή. 5. Δλεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο Λνγηζηηθήο/Σηκνιόγεζεο θαζώο επίζεο θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (θόζηνο ζπληαγνγξάθεζεο, θόξνο παξαθξάηεζεο, επηζηξνθήο ρξεκαηηθνύ πνζνύ θιπ.) Καη ειάρηζην ην πξνηεηλόκελν data model πεξηέρεη: ην ζύλνιν ησλ θαξκάθσλ πνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί από ην ζύλνιν ησλ ππεύζπλσλ ζπληαγνγξάθεζεο (πρ. ηαηξώλ) αληίζηνηρε δνζνινγία ζπληαγνγξάθσλ ηαηξόο, εκεξνκελία πιεξνθνξίεο/δεκνγξαθηθά ηνπ αζζελή (master data) Πξναηξεηηθά, κπνξεί λα απνζεθεύεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ε επηπξόζζεηε πιεξνθνξία: Ξερσξηζηέο θαηαγξαθέο ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαξκάθσλ θαη ρνξεγεκέλσλ/δηαλεκεκέλσλ/ρξεζηκνπνηεκέλσλ Φαξκάθσλ, γηα λα αλαγλσξίδεηαη ε πεγή ηνπ θαξκάθνπ o o o Φάξκαθα ζπληαγνγξαθεκέλα από ηαηξό θαη ρνξεγεκέλα/δηαλεκεκέλα από θαξκαθείν Φάξκαθα ρνξεγεκέλα ζε λνζνθνκεία ε εμσηεξηθέο θιηληθέο Φαξκαθεία ζην Internet Φάξκαθα πξνηεηλόκελα από λνζνθνκεία αλ ν αζζελήο ρξεηάδεηαη θάξκαθα κεηά ηελ λνζειεία ηνπ. Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα απνζεθεύεηαη ζαλ εηζήγεζε/πξόηαζε γηα ηνλ ηαηξό πνπ παξαθνινπζεί ηνλ αζζελή. Δλδείμεηο θαη αληελδείμεηο Πιεξνθνξίεο έγθξηζεο θαξκάθσλ Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαξκάθσλ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ αζζελή: γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ άλζξσπνη κε αληελδείμεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ειέγρνπο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο (emedication) _RFPGGEv4.docx Σελίδα 9 από 24

10 BPMN eprescription «Pool» Physician «Pool» Pharmacist «Pool» Insurance company «Pool» Medical association Start Check insurance status Check authorization Administer medical treatment Confirm insurance status Collect prescription information Create eprescription with signature Read eprescription Claim for reimbursement Verifiy licence status Dispense pharmaceuticals Pay reimburement to physician Confirm licence status Create dispense date with signature End Claim for reimbursement Pay reimbursement to pharmacist End Εηθόλα 2 Δείγκα επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο βαζηζκέλεο ζην eprescription Πιενλεθηήκαηα ηεο ιύζεο eprescription: Σαρύηεηα Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγή είλαη πξνζπειάζηκε από ην θαξκαθείν αθόκε θαη πξηλ ν αζζελήο θύγεη από ην γξαθείν ηνπ ηαηξνύ. Αλαγλσζηκόηεηα Αληηθαζηζηνύληαη νη ρεηξόγξαθεο ζπληαγέο θαη δελ ππάξρνπλ θαηλόκελα παξαλνήζεσλ Πξνζηαζία Απνθεύγνληαη ρνξεγήζεηο θαξκάθσλ πνπ έρνπλ αληελδείμεηο ή παξελέξγεηεο Αζθάιεηα Οη ζπληαγέο δε κπνξνύλ λα ραζνύλ θαη είλαη ηρλειάζηκεο. Γηαθάλεηα Ζ ξνή ζπληαγνγξάθεζεο είλαη δηαθαλήο γηα ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο ιύζεο, κε απνηέιεζκα ηε εμάιεηςε θαηλνκέλσλ θαθόβνπιεο θαηάρξεζεο θαη απάηεο Απνηειεζκαηηθόηεηα Λόγσ ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγήο ππάξρεη ακνηβαία κεηαθνξά πιεξνθνξίαο κεηαμύ ηαηξνύ θαη θαξκαθείνπ, κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιαγέο θαη επαλαπξνκήζεηεο θαξκάθσλ _RFPGGEv4.docx Σελίδα 10 από 24

11 The Austrian e-card Project Advantages of the e-card Insurance holders Easier access to medical assistance Protected privacy Efficient use of IT Lower administration costs Doctors Service providers No issue of healthcare vouchers Reliable verification of entitlements Lower administration costs Social Insurance Copyright 2010 Siemens AG. All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services Εηθόλα 3 Πιενλεθηήκαηα ηεο ιύζεο e-card ηεο Siemens National Healthcare Infrastructure Applications and Communication Infrastructure Primary Systems Physicians & Dentists (PMS) Hospitals (HIS) Pharmacies (PharMS) Government Institutions Payers Secure Communication Network & Common Services Firewall/VPN/ Connector Smartcard Terminal Health Card Trust Center CAMS Public Registries Archives Broadband Network Common Applications Eligibility Approvals Administrative Applications EHR Pathways Medical Knowledge Management Insurance Prescription Medication Record Referral Letters Emergency Record Clinical Outcomes Monitoring Health Surveillance Copyright 2010 Siemens AG. All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services Εηθόλα 4 Επηζθόπεζε ηωλ ζπζηεκάηωλ θαη εθαξκνγώλ ηεο Siemens γηα ηε δεκόζηα πγεία _RFPGGEv4.docx Σελίδα 11 από 24

12 Τπνδνκή Απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε εμήο ππνδνκή, πνπ απαξηίδεηαη από πξντόληα ηα νπνία δηαζέηεη ε Siemens: Smartcard Terminals Health Cards Trust Center CAMS (Card and Application Management System): Public Registries Archives Firewall/VPN Connector _RFPGGEv4.docx Σελίδα 12 από 24

13 2.1.2 Τπνζύζηεκα epedigree Πξόθεηηαη γηα νινθιεξσκέλε ιύζε Track and Trace εηδηθεπκέλε ζε θαξκαθεπηηθέο εθαξκνγέο. Ζ Siemens είλαη ε κόλε εηαηξία one-stop shop πνπ κπνξεί απνδεδεηγκέλα λα παξέρεη ιύζε πνπ λα ηρλειαηεί ην θάξκαθν ζε όιε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ κέρξη ηελ θαηαλάισζε, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5. Solution Tracking & Pharma Tracking & Tracing turnkey solutions for all stages of the pharmaceutical value chain Raw materials supplier Tracking & Tracing at high temperatures Container management Distribution center optimization Pharmacy Raw materials supplier Pharmaceuticals manufacturer Pharmaceuticals wholesaler Blood supply tracking Packaging supplier Access control, security, tracking Container management Patient tracking Hospital Copyright Siemens All rights reserved. Εηθόλα 5 Λύζε Παξαθνινύζεζεο θαη Ιρλειάηεζεο γηα θάξκαθα Siemens IT Solutions and Services πλνπηηθά, ε ιύζε πεξηιακβάλεη: Λνγηζκηθό Ζιεθηξνληθήο Ηρλειάηεζεο E-pedigree πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε κνλαδηθό ζεηξηαθό αξηζκό γηα θάζε θαξκαθεπηηθό πξντόλ πζηήκαηα απηνκαηηζκνύ θαη πιεξνθνξηθήο πςειήο απόδνζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο serialization θαηά ηε ζπζθεπαζία-απνζήθεπζε ησλ θαξκάθσλ, αιιά θαη ζε όιε ηε γθάκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Τινπνίεζε αμηόπηζηνπ ειέγρνπ θαηά ησλ πιαζηώλ πξντόλησλ Οινθιήξσζε κε θνξπθαία ζπζηήκαηα ηαπηνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο Τπνζηήξημε ησλ standard κνξθώλ ζεηξηαθώλ αξηζκώλ ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο πκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο EPCIS γηα serialization Ζ ιύζε εμαζθαιίδεη ηελ απξόζθνπηε θαη πιήξσο ηρλειάζηκε ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε, δεκηνπξγώληαο έλα πιήξεο πιαίζην ηαπηνπνίεζεο θαη παξαθνινύζεζεο θάζε κνλάδαο θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο _RFPGGEv4.docx Σελίδα 13 από 24

14 What makes Siemens Tracking &Tracing different? Modularity Value based approach Holistic approach Single Source Experience Global Network of Innovation Εηθόλα 6 Γηαηί μερωξίδεη ε ιύζε T&T ηεο Siemens Copyright Siemens All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services Τπνζύζηεκα Business Intelligence Με ηελ βνήζεηα ηνπ Τπνζπζηήκαηνο Business Intelligence (επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο) δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, από ηα νπνία ζα παξάγνληαη αλαθνξέο, ώζηε λα ππνβνεζείηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε θξίζηκα ζέκαηα δηνίθεζεο. Παξέρεηαη κηα γθάκα πξν-παξακεηξνπνηεκέλσλ αλαθνξώλ (πρ. δαπάλεο Φαξκάθσλ αλά Φνξέα, πιήξεο απνινγηζηηθόο έιεγρνο), ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εηδηθώλ αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο θάζε ρξήζηε αλάινγα κε ην ξόιν ηνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη νη ππεύζπλνη γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ λα κελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα πεξηκέλνπλ ηελ αλάπηπμε αλαθνξώλ πνπ λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, ελώ αθόκα θαη ε πξνζαξκνγή ησλ αλαθνξώλ ζε ηπρόλ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο κπνξεί λα γίλεη ζε ειάρηζην ρξόλν. Κεληξηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ιύζεο απνηειεί ε δπλαηόηεηα πςειήο πνηόηεηα ζηελ δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο θαζώο επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα κεηαηξνπήο πνιύπινθσλ δεδνκέλσλ ζε ρξήζηκε γλώζε, κε απνηέιεζκα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνζνηηθήο, θαηά είδνο, θαηά αμία θαη ζε βάζνο ρξόλνπ (Δηήζηα, Μεληαία, Δβδνκαδηαία, Ζκεξήζηα) θαηαλάισζεο Φαξκάθσλ _RFPGGEv4.docx Σελίδα 14 από 24

15 2.2 ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ππνζηήξημεο ηωλ ζπκκεηερόληωλ Οη θύξηεο θαηεγνξίεο ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλνπλ: Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Σερληθώλ Πξνβιεκάησλ Λεηηνπξγηθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγώλ Τπεξεζίεο Απνκαθξπζκέλεο Γηαρείξηζεο Τπεξεζίεο επηηόπηνπ ειέγρνπ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Σερληθώλ Πξνβιεκάησλ Δπίζεο, γηα ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο ππνζηήξημεο helpdesk, ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί θαηάιιεια ζύγρξνλν θέληξν αληηκεηώπηζεο ησλ ηερληθώλ ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη όια ηα εηζεξρόκελα ζέκαηα πξνο επίιπζε κε δηαδηθαζίεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα δνζεί ιύζε έγθπξε θαη ζε ζύληνκν ρξόλν _RFPGGEv4.docx Σελίδα 15 από 24

16 3 Δκπεηξία Δηαηξίαο θαη ζηαηηζηηθά Τπεξεζίαο 3.1 Υξνλνινγία έλαξμεο παξνρήο ππεξεζίαο Υξνληθό Δηάζηεκα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο Από ηελ εκπεηξία καο, έλα ηέηνηαο θιίκαθαο έξγν κπνξεί λα δηαξθέζεη 6-12 κήλεο γηα ηελ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε. Δπηπξόζζεηα 6-12 κήλεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη γηα ην rollout κε παξάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ θαη αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. Δπίζεο αλάινγα κε ηελ ηειηθή κνξθή θαη εκβέιεηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη αληίζηνηρε παξνρή εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ινγηζκηθό θαη γηα ηνλ εμνπιηζκό. Καηόπηλ πξέπεη λα θαηαξηηζηνύλ ζπκβάζεηο SLA γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο _RFPGGEv4.docx Σελίδα 16 από 24

17 3.2 Πειαηνιόγην Αλαθνξέο Καηάινγνο δηεζλώλ έξγωλ θαη πειαηώλ ζρεηηθώλ κε healthcare e- cards Austrian e-card _RFPGGEv4.docx Σελίδα 17 από 24

18 Health Insurance card System Slovenia _RFPGGEv4.docx Σελίδα 18 από 24

19 _RFPGGEv4.docx Σελίδα 19 από 24

20 e4life Switzerland _RFPGGEv4.docx Σελίδα 20 από 24

21 3.2.2 Καηάινγνο δηεζλώλ έξγωλ θαη πειαηώλ ζρεηηθώλ κε Pharma Siemens IT Solutions and Services Merck Serono Merck Serono Challenge The WHO estimates that 10% of all drugs worldwide are counterfeit Customers are put at risk and manufacturers risk to lose revenues In the US all commercially-sold drugs will need to carry a unique number on their packaging from 2011 at the latest Similar legal requirements are/come in place in EU Solution E-pedigree solution - a 2D barcode system for establishing the electronic pedigree of drugs to monitor the progress of drugs throughout the complete supply Barcode readers in Merck Serono s manufacturing facilities will scan, verify (uniqueness check) and store the numbers on these labels in a database SIS will support Merck in operating the system and train employees Benefits The company is now able to determine with certainty the point in time at which products have been manufactured In product recall scenarios all parties concerned will be aware which product numbers are involved and can react appropriately Protection for brand, customers and revenue Increased supply-chain efficiency Fulfill the legal US requirements and prepared for upcoming EU requirements E-Pedigree / Serialization Copyright Siemens All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services Global pharmaceutical enterprise Switzerland global acting pharmaceutical enterprise in Switzerland Challenge The WHO estimates that 10% of all drugs worldwide are counterfeit Customers are put at risk and manufacturers risk to lose revenues In the US all commercially-sold drugs will need to carry a unique number on their packaging from 2011 at the latest Similar legal requirements are/come in place in EU Solution E-pedigree solution - a 2D barcode system for establishing the electronic pedigree of drugs to monitor the progress of drugs throughout the complete supply Barcode readers in customer s manufacturing facilities will scan, verify (uniqueness check) and store the numbers on these labels in a database SIS will support customer in operating the system and train employees Benefits The company is now able to determine with certainty the point in time at which products have been manufactured In product recall scenarios all parties concerned will be aware which product numbers are involved and can react appropriately Protection for brand, customers and revenue Increased supply-chain efficiency Fulfill the legal US requirements and prepared for upcoming EU requirements Serialization for e-pedigree demonstrator Copyright Siemens All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services _RFPGGEv4.docx Σελίδα 21 από 24

22 3.2.3 Καηάινγνο ηνπηθώλ έξγωλ θαη πειαηώλ A/A Πειάηεο ύληνκε Πεξηγξαθή Ηκεξνκελία Παξνύζα πλεηζθν- Πνζνζηό ηνπ Έξγνπ ύκβαζεο Φάζε ξά ζην πκκε- Έξγν ηνρήο 1 Ο.Α.Δ.Γ. Πξνκήζεηα θαη Τπεξεζίεο Δγθαηάζηαζεο/Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ, Γηθηύσλ θαη Δμνπιηζκνύ γηα 12 ΚΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ 2 ΞΤΓΗΑ ΑΔ (Ξελνδνρείν Ζξηδαλόο) Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο HOTSTREAM γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πεξηερνκέλνπ 3 ΑΣΖΡ ΠΑΛΛΑ Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ πζηήκαηνο HOTSTREAM γηα Α.Ξ.Δ. ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πεξηερνκέλνπ 4 ΝΣΗΣΕΗΣΑΛ Δ.Π.Δ. (Ξελνδνρείν Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο HOTSTREAM γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ PLAZA RESORT) πεξηερνκέλνπ 5 ΓΔ (Αλάδνρνο Κ/Ξ ΑΔΓΔΚ/ΒΗΟΣΔΡ/ ΑΚΣΧΡ/ΔΣΔΡ) 6 ΔΘΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ (Αλάδνρνο ΔΣΔΡ) 7 ΑΡΓΟΛΗΚΟ ΖΛΗΟ Α.Δ. (Ξελνδνρείν Nafplia Palace) 8 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. 9 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. 10 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. Δγθαηάζηαζε δηθηύνπ δνκεκέλεο θαισδίσζεο γηα ην λέν ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν Θεζ/λίθεο, 424 Γ..Ν. Δγθαηάζηαζε δηθηύνπ δνκεκέλεο θαισδίσζεο γηα ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο HOTSTREAM γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πεξηερνκέλνπ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Τγείαο θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ηνπ Γ ΠΔΤΠ Αηηηθήο Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Τγείαο θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ηνπ ΠΔΤΠ Γπηηθήο Διιάδαο Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Τγείαο θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ηνπ Β ΠΔΤΠ Ννηίνπ Αηγαίνπ Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο 100% Τπεξγνιά βνο Τπεξγνιά βνο 100% 100% Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) ε εμέιημε Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) ε εμέιημε Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) 11 Γεληθή Σξάπεδα Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο επηηαγώλ απνηεινύκελν από ζαξσηέο θαη ινγηζκηθό θαη παξνρή ππεξεζηώλ εγθαηάζηαζεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο Οινθιεξσκέλν 12 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο Δκπνξίνπ θαη Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 13 ΑΚΣΧΡ Γνκεκέλε θαισδίσζε, ηειεθσληθό θέληξν γηα ην λέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο 14 Διιεληθά Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη Σαρπδξνκεία Α.Δ. ππεξεζίεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Τβξηδηθνύ Σαρπδξνκείνπ Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν 77% 72% 80% Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) Τπεξγνιά βνο 70% 70% Αλάδνρνο 100% _RFPGGEv4.docx Σελίδα 22 από 24

23 A/A Πειάηεο ύληνκε Πεξηγξαθή Ηκεξνκελία Παξνύζα πλεηζθν- Πνζνζηό ηνπ Έξγνπ ύκβαζεο Φάζε ξά ζην πκκε- Έξγν ηνρήο 15 Διιεληθά Λνγηζκηθό απηνκαηνπνίεζεο Σαρπδξνκεία Α.Δ. Σαρπδξνκηθώλ Καηαζηεκάησλ 16 1 ε ΤΠΔ Αηηηθήο Τινπνίεζε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ηνπ Α ΠΔΤΠ Αηηηθήο 17 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. 18 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 19 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ησλ Πεξηθεξεηώλ Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ Οινθιεξσκέλν Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) ε εμέιημε Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) Οινθιεξσκέλν Πξνκήζεηα 2 κεραλώλ εκθαθέισζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ Οινθιεξσκέλν Φεθηνπνίεζε ηξαηησηηθώλ Μεξίδσλ Οινθιεξσκέλν Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) 30% 75% 79% Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) 51% _RFPGGEv4.docx Σελίδα 23 από 24

24 4 Δπηθνηλσλία Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνπο παξαθάησ. Ολνκαηεπώλπκν Ιζαάθ Κνθθηλίδεο Θέζε ζηελ εηαηξία Τπεύζπλνο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο Siemens IT Solutions & Services Διιάδαο Σειέθσλν Fax Ολνκαηεπώλπκν Δξ. Ιωάλλεο Ληάλνο Θέζε ζηελ εηαηξία Τπεύζπλνο Έξγσλ Τγείαο Siemens IT Solutions & Services Διιάδαο Σειέθσλν Fax _RFPGGEv4.docx Σελίδα 24 από 24

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα