Siemens IT Solutions and Services

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Siemens IT Solutions and Services"

Transcript

1 Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο θαη Πξνηάζεηο γηα ην Ζιεθηξνληθό ύζηεκα πληαγνγξάθεζεο Αθήνα, 5 Μαπ. 2010

2 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Εταιρίας Σηοισεία ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε Πιζηοποιηηικά Ποιόηηηαρ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: CMMI Process Maturity Level Στοιχεία Παρεχόμενης Υπηρεσίας Σύνηομη πεπιγπαθή ηηρ Πποηεινόμενηρ Λύζηρ Υποζύζηημα eprescription και ecard Υποζύζηημα epedigree Υποζύζηημα Business Intelligence Σύνηομη πεπιγπαθή ηος ηπόπος ςποζηήπιξηρ ηων ζςμμεηεσόνηων Εμπειρία Εταιρίας και στατιστικά Υπηρεσίας Χπονολογία έναπξηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ Χπονικό Διάζηημα παποσήρ ηηρ ςπηπεζίαρ Πελαηολόγιο Αναθοπέρ Καηάλογος διεθνών έργων και πελαηών ζχεηικών με healthcare e-cards Καηάλογος διεθνών έργων και πελαηών ζχεηικών με Pharma Καηάλογος ηοπικών έργων και πελαηών Επικοινωνία _RFPGGEv4.docx Σελίδα 2 από 24

3 1 ηνηρεία Δηαηξίαο 1.1 ηνηρεία ΗΜΕΝ Α.Ε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΖΜΔΝ Α.Δ., ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΖΜΔΝ Α.Δ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1938 ΕΔΡΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ 8, 15125, ΑΜΑΡΟΤΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΑΦΜ ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ, Γεληθή Γηεπζύληξηα Siemens IT Solutions & Services ΟΝΟΜΑΣΑ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ Siemens AE ΠΛΑΦΟΤΝΣΕΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ, Financial Manager Siemens IT Solutions & Services Siemens AE _RFPGGEv4.docx Σελίδα 3 από 24

4 1.2 Πηζηνπνηεηηθά Πνηόηεηαο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001: _RFPGGEv4.docx Σελίδα 4 από 24

5 _RFPGGEv4.docx Σελίδα 5 από 24

6 1.2.2 CMMI Process Maturity Level _RFPGGEv4.docx Σελίδα 6 από 24

7 2 ηνηρεία Παξερόκελεο Τπεξεζίαο 2.1 ύληνκε πεξηγξαθή ηεο Πξνηεηλόκελεο Λύζεο Πξνηείλεηαη ε παξνρή νινθιεξσκέλεο ιύζεο κε ην «θιεηδί ζην ρέξη» turnkey solution. Ζ ιύζε ζα είλαη βαζκσηή θαη επεθηάζηκε θαη ζα απνηειείηαη από ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηρλειάηεζε ησλ ζπληαγώλ, ηελ ηρλειάηεζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ εμαγσγή ζηνηρείσλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ΒΗ. Ζ επηηπρία θαη νινθιήξσζε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο απαηηεί ηε ζύκπξαμε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ, ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, κεξώλ. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο: Σν ζύζηεκα πνπ πξνηείλεηαη ζα είλαη αζθαιέο κε δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα αιιάμεη ε λα παξαθάκςεη ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία. Αιιαγέο, νη νπνίεο ζα πξσηνθνιινύληαη, ζα γίλνληαη κόλν από εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Δπίζεο, ην ζύζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηα πξόηππα HL7, απνηειώληαο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηελ βάζε γηα ηελ δόκεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο αζζελνύο. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελόο κνλαδηθνύ θσδηθνύ (ελδερνκέλσο ν ΑΜΚΑ) γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ αζζελή θαη ηνπ ζπληαγνγξάθνληνο ηαηξνύ. Παξέρνληαη ηδηαίηεξεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ζε πεξίπησζε ζπληαγνγξάθεζεο αθξηβώλ θαξκάθσλ/λαξθσηηθώλ. Τπνζηεξίδεηαη θαη πξνβιέπεηαη εηδηθή δηαδηθαζία γηα ζπληαγνγξάθεζε ζε πεξίπησζε ρξόλησλ παζήζεσλ. Δπίζεο εηδηθή κέξηκλα ζα ιεθζεί ώζηε λα ππνζηεξηρζεί θαη απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα αζζελή πνπ δελ κπνξεί γηα ιόγνπο αζζέλεηαο/άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα επηζθεθζεί ηαηξό. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ απαηηείηαη λα νξηζηνύλ θαη ζπκθσλεζνύλ νη απαξαίηεηεο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο, θαζώο επίζεο λα ιεθζνύλ νη απνθάζεηο θαη λα πεξηγξαθνύλ ιεπηνκεξώο νη θαλόλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ Βαζηθή αξρή ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ ηαηξηθνύ απνξξήηνπ θαη ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Ζ ιύζε γηα ηελ αζθάιεηα πνπ πξνηείλεη ε SIEMENS βαζίδεηαη ζην πξντόλ IAM (Identity and Access Management) θαη δηέπεηαη από ηελ αξρή: «ηαπηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε πξόζβαζεο είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πνηνο έρεη πξόζβαζε ζε πνηα πιεξνθνξία θαη ζε πνηα κέζα ζε βάζνο ρξόλνπ» _RFPGGEv4.docx Σελίδα 7 από 24

8 Ζ ιύζε IAM εζηηάδεη ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα: Πνηόο έρεη πξόζβαζε ζε πνηα πιεξνθνξία; Δίλαη ε πξνζπέιαζε ζηελ ππεξεζία ε θαηάιιειε θαη ε πξέπνπζα γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη; Παξαθνινπζείηαη (monitored), απνζεθεύεηαη (logged) θαη γίλνληαη νη θαηάιιειεο αλαθνξέο γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη ζην ζύζηεκα; Πιενλεθηήκαηα ηεο ιύζεο IAM: Αύμεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ κε δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο Μείσζε ησλ θηλδύλσλ θαη αύμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ Μείσζε θόζηνπο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο Βειηίσζε απνδνηηθόηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θαη δηαθάλεηαο Αύμεζε ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ Siemens provides an integrated product suite for Identity and Access Management Situation Solution Products References Audit Services Self-Service & Delegation User Management Workflow Role Management Metadirectory Provisioning Authentication Web Single Sign-on Directory Authorization Web Services Security Identity Federation Personal Identity Frameworks Audit Products DirX Identity Comprehensive Identity Management for automated user and entitlement management DirX Audit Sustainable compliance through continuous Identity Auditing of user access and entitlements DirX Directory High-end Directory Server for enterprise and e-business environments DirX Access Secure and reliable Access Management and Federation for Web and SOA environments Supported platforms: Windows, Solaris and Linux Εηθόλα 1 Τπόδεηγκα ιύζεο ΙΑΜ ηεο SIEMENS Copyright 2010 Siemens AG. All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services _RFPGGEv4.docx Σελίδα 8 από 24

9 2.1.1 Τπνζύζηεκα eprescription θαη ecard Σν eprescription είλαη ε θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. Ζ εθαξκνγή eprescription ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαγξάςεη, εληάμεη θαη λα απνζεθεύζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηαηξώλ, θαξκαθνπνηώλ, αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη ηαηξηθώλ νξγαληζκώλ ζε αμηόπηζηε θαη αζθαιή ειεθηξνληθή κνξθή. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1. Ο Ηαηξόο ζεσξεί θαη εηζάγεη, δηαρεηξίδεηαη θαη ππνγξάθεη ζπληαγέο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα θαη εγθαηαιείπνληαο ην ρεηξόγξαθν. 2. Ο Ηαηξόο ππνβάιεη αίηεζε γηα έγθξηζε (ζε πεξίπησζε ηδηαίηεξα αθξηβώλ θαξκάθσλ/ναξθσηηθώλ) 3. Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγή απνζεθεύεηαη ζηνλ θεληξηθό δηαρεηξηζηή (Server) ε ζε θάπνην κέζν απνζήθεπζεο (physical storage medium). 4. Ο Φαξκαθνπνηόο ρνξεγεί ην Φάξκαθν ζηνλ αζζελή. 5. Δλεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο Λνγηζηηθήο/Σηκνιόγεζεο θαζώο επίζεο θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (θόζηνο ζπληαγνγξάθεζεο, θόξνο παξαθξάηεζεο, επηζηξνθήο ρξεκαηηθνύ πνζνύ θιπ.) Καη ειάρηζην ην πξνηεηλόκελν data model πεξηέρεη: ην ζύλνιν ησλ θαξκάθσλ πνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί από ην ζύλνιν ησλ ππεύζπλσλ ζπληαγνγξάθεζεο (πρ. ηαηξώλ) αληίζηνηρε δνζνινγία ζπληαγνγξάθσλ ηαηξόο, εκεξνκελία πιεξνθνξίεο/δεκνγξαθηθά ηνπ αζζελή (master data) Πξναηξεηηθά, κπνξεί λα απνζεθεύεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ε επηπξόζζεηε πιεξνθνξία: Ξερσξηζηέο θαηαγξαθέο ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαξκάθσλ θαη ρνξεγεκέλσλ/δηαλεκεκέλσλ/ρξεζηκνπνηεκέλσλ Φαξκάθσλ, γηα λα αλαγλσξίδεηαη ε πεγή ηνπ θαξκάθνπ o o o Φάξκαθα ζπληαγνγξαθεκέλα από ηαηξό θαη ρνξεγεκέλα/δηαλεκεκέλα από θαξκαθείν Φάξκαθα ρνξεγεκέλα ζε λνζνθνκεία ε εμσηεξηθέο θιηληθέο Φαξκαθεία ζην Internet Φάξκαθα πξνηεηλόκελα από λνζνθνκεία αλ ν αζζελήο ρξεηάδεηαη θάξκαθα κεηά ηελ λνζειεία ηνπ. Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα απνζεθεύεηαη ζαλ εηζήγεζε/πξόηαζε γηα ηνλ ηαηξό πνπ παξαθνινπζεί ηνλ αζζελή. Δλδείμεηο θαη αληελδείμεηο Πιεξνθνξίεο έγθξηζεο θαξκάθσλ Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαξκάθσλ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ αζζελή: γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ άλζξσπνη κε αληελδείμεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ειέγρνπο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο (emedication) _RFPGGEv4.docx Σελίδα 9 από 24

10 BPMN eprescription «Pool» Physician «Pool» Pharmacist «Pool» Insurance company «Pool» Medical association Start Check insurance status Check authorization Administer medical treatment Confirm insurance status Collect prescription information Create eprescription with signature Read eprescription Claim for reimbursement Verifiy licence status Dispense pharmaceuticals Pay reimburement to physician Confirm licence status Create dispense date with signature End Claim for reimbursement Pay reimbursement to pharmacist End Εηθόλα 2 Δείγκα επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο βαζηζκέλεο ζην eprescription Πιενλεθηήκαηα ηεο ιύζεο eprescription: Σαρύηεηα Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγή είλαη πξνζπειάζηκε από ην θαξκαθείν αθόκε θαη πξηλ ν αζζελήο θύγεη από ην γξαθείν ηνπ ηαηξνύ. Αλαγλσζηκόηεηα Αληηθαζηζηνύληαη νη ρεηξόγξαθεο ζπληαγέο θαη δελ ππάξρνπλ θαηλόκελα παξαλνήζεσλ Πξνζηαζία Απνθεύγνληαη ρνξεγήζεηο θαξκάθσλ πνπ έρνπλ αληελδείμεηο ή παξελέξγεηεο Αζθάιεηα Οη ζπληαγέο δε κπνξνύλ λα ραζνύλ θαη είλαη ηρλειάζηκεο. Γηαθάλεηα Ζ ξνή ζπληαγνγξάθεζεο είλαη δηαθαλήο γηα ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο ιύζεο, κε απνηέιεζκα ηε εμάιεηςε θαηλνκέλσλ θαθόβνπιεο θαηάρξεζεο θαη απάηεο Απνηειεζκαηηθόηεηα Λόγσ ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγήο ππάξρεη ακνηβαία κεηαθνξά πιεξνθνξίαο κεηαμύ ηαηξνύ θαη θαξκαθείνπ, κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιαγέο θαη επαλαπξνκήζεηεο θαξκάθσλ _RFPGGEv4.docx Σελίδα 10 από 24

11 The Austrian e-card Project Advantages of the e-card Insurance holders Easier access to medical assistance Protected privacy Efficient use of IT Lower administration costs Doctors Service providers No issue of healthcare vouchers Reliable verification of entitlements Lower administration costs Social Insurance Copyright 2010 Siemens AG. All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services Εηθόλα 3 Πιενλεθηήκαηα ηεο ιύζεο e-card ηεο Siemens National Healthcare Infrastructure Applications and Communication Infrastructure Primary Systems Physicians & Dentists (PMS) Hospitals (HIS) Pharmacies (PharMS) Government Institutions Payers Secure Communication Network & Common Services Firewall/VPN/ Connector Smartcard Terminal Health Card Trust Center CAMS Public Registries Archives Broadband Network Common Applications Eligibility Approvals Administrative Applications EHR Pathways Medical Knowledge Management Insurance Prescription Medication Record Referral Letters Emergency Record Clinical Outcomes Monitoring Health Surveillance Copyright 2010 Siemens AG. All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services Εηθόλα 4 Επηζθόπεζε ηωλ ζπζηεκάηωλ θαη εθαξκνγώλ ηεο Siemens γηα ηε δεκόζηα πγεία _RFPGGEv4.docx Σελίδα 11 από 24

12 Τπνδνκή Απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε εμήο ππνδνκή, πνπ απαξηίδεηαη από πξντόληα ηα νπνία δηαζέηεη ε Siemens: Smartcard Terminals Health Cards Trust Center CAMS (Card and Application Management System): Public Registries Archives Firewall/VPN Connector _RFPGGEv4.docx Σελίδα 12 από 24

13 2.1.2 Τπνζύζηεκα epedigree Πξόθεηηαη γηα νινθιεξσκέλε ιύζε Track and Trace εηδηθεπκέλε ζε θαξκαθεπηηθέο εθαξκνγέο. Ζ Siemens είλαη ε κόλε εηαηξία one-stop shop πνπ κπνξεί απνδεδεηγκέλα λα παξέρεη ιύζε πνπ λα ηρλειαηεί ην θάξκαθν ζε όιε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ κέρξη ηελ θαηαλάισζε, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5. Solution Tracking & Pharma Tracking & Tracing turnkey solutions for all stages of the pharmaceutical value chain Raw materials supplier Tracking & Tracing at high temperatures Container management Distribution center optimization Pharmacy Raw materials supplier Pharmaceuticals manufacturer Pharmaceuticals wholesaler Blood supply tracking Packaging supplier Access control, security, tracking Container management Patient tracking Hospital Copyright Siemens All rights reserved. Εηθόλα 5 Λύζε Παξαθνινύζεζεο θαη Ιρλειάηεζεο γηα θάξκαθα Siemens IT Solutions and Services πλνπηηθά, ε ιύζε πεξηιακβάλεη: Λνγηζκηθό Ζιεθηξνληθήο Ηρλειάηεζεο E-pedigree πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε κνλαδηθό ζεηξηαθό αξηζκό γηα θάζε θαξκαθεπηηθό πξντόλ πζηήκαηα απηνκαηηζκνύ θαη πιεξνθνξηθήο πςειήο απόδνζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο serialization θαηά ηε ζπζθεπαζία-απνζήθεπζε ησλ θαξκάθσλ, αιιά θαη ζε όιε ηε γθάκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Τινπνίεζε αμηόπηζηνπ ειέγρνπ θαηά ησλ πιαζηώλ πξντόλησλ Οινθιήξσζε κε θνξπθαία ζπζηήκαηα ηαπηνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο Τπνζηήξημε ησλ standard κνξθώλ ζεηξηαθώλ αξηζκώλ ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο πκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο EPCIS γηα serialization Ζ ιύζε εμαζθαιίδεη ηελ απξόζθνπηε θαη πιήξσο ηρλειάζηκε ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε, δεκηνπξγώληαο έλα πιήξεο πιαίζην ηαπηνπνίεζεο θαη παξαθνινύζεζεο θάζε κνλάδαο θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο _RFPGGEv4.docx Σελίδα 13 από 24

14 What makes Siemens Tracking &Tracing different? Modularity Value based approach Holistic approach Single Source Experience Global Network of Innovation Εηθόλα 6 Γηαηί μερωξίδεη ε ιύζε T&T ηεο Siemens Copyright Siemens All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services Τπνζύζηεκα Business Intelligence Με ηελ βνήζεηα ηνπ Τπνζπζηήκαηνο Business Intelligence (επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο) δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, από ηα νπνία ζα παξάγνληαη αλαθνξέο, ώζηε λα ππνβνεζείηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε θξίζηκα ζέκαηα δηνίθεζεο. Παξέρεηαη κηα γθάκα πξν-παξακεηξνπνηεκέλσλ αλαθνξώλ (πρ. δαπάλεο Φαξκάθσλ αλά Φνξέα, πιήξεο απνινγηζηηθόο έιεγρνο), ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εηδηθώλ αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο θάζε ρξήζηε αλάινγα κε ην ξόιν ηνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη νη ππεύζπλνη γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ λα κελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα πεξηκέλνπλ ηελ αλάπηπμε αλαθνξώλ πνπ λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, ελώ αθόκα θαη ε πξνζαξκνγή ησλ αλαθνξώλ ζε ηπρόλ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο κπνξεί λα γίλεη ζε ειάρηζην ρξόλν. Κεληξηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ιύζεο απνηειεί ε δπλαηόηεηα πςειήο πνηόηεηα ζηελ δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο θαζώο επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα κεηαηξνπήο πνιύπινθσλ δεδνκέλσλ ζε ρξήζηκε γλώζε, κε απνηέιεζκα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνζνηηθήο, θαηά είδνο, θαηά αμία θαη ζε βάζνο ρξόλνπ (Δηήζηα, Μεληαία, Δβδνκαδηαία, Ζκεξήζηα) θαηαλάισζεο Φαξκάθσλ _RFPGGEv4.docx Σελίδα 14 από 24

15 2.2 ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ππνζηήξημεο ηωλ ζπκκεηερόληωλ Οη θύξηεο θαηεγνξίεο ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλνπλ: Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Σερληθώλ Πξνβιεκάησλ Λεηηνπξγηθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγώλ Τπεξεζίεο Απνκαθξπζκέλεο Γηαρείξηζεο Τπεξεζίεο επηηόπηνπ ειέγρνπ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Σερληθώλ Πξνβιεκάησλ Δπίζεο, γηα ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο ππνζηήξημεο helpdesk, ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί θαηάιιεια ζύγρξνλν θέληξν αληηκεηώπηζεο ησλ ηερληθώλ ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη όια ηα εηζεξρόκελα ζέκαηα πξνο επίιπζε κε δηαδηθαζίεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα δνζεί ιύζε έγθπξε θαη ζε ζύληνκν ρξόλν _RFPGGEv4.docx Σελίδα 15 από 24

16 3 Δκπεηξία Δηαηξίαο θαη ζηαηηζηηθά Τπεξεζίαο 3.1 Υξνλνινγία έλαξμεο παξνρήο ππεξεζίαο Υξνληθό Δηάζηεκα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο Από ηελ εκπεηξία καο, έλα ηέηνηαο θιίκαθαο έξγν κπνξεί λα δηαξθέζεη 6-12 κήλεο γηα ηελ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε. Δπηπξόζζεηα 6-12 κήλεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη γηα ην rollout κε παξάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ θαη αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. Δπίζεο αλάινγα κε ηελ ηειηθή κνξθή θαη εκβέιεηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη αληίζηνηρε παξνρή εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ινγηζκηθό θαη γηα ηνλ εμνπιηζκό. Καηόπηλ πξέπεη λα θαηαξηηζηνύλ ζπκβάζεηο SLA γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο _RFPGGEv4.docx Σελίδα 16 από 24

17 3.2 Πειαηνιόγην Αλαθνξέο Καηάινγνο δηεζλώλ έξγωλ θαη πειαηώλ ζρεηηθώλ κε healthcare e- cards Austrian e-card _RFPGGEv4.docx Σελίδα 17 από 24

18 Health Insurance card System Slovenia _RFPGGEv4.docx Σελίδα 18 από 24

19 _RFPGGEv4.docx Σελίδα 19 από 24

20 e4life Switzerland _RFPGGEv4.docx Σελίδα 20 από 24

21 3.2.2 Καηάινγνο δηεζλώλ έξγωλ θαη πειαηώλ ζρεηηθώλ κε Pharma Siemens IT Solutions and Services Merck Serono Merck Serono Challenge The WHO estimates that 10% of all drugs worldwide are counterfeit Customers are put at risk and manufacturers risk to lose revenues In the US all commercially-sold drugs will need to carry a unique number on their packaging from 2011 at the latest Similar legal requirements are/come in place in EU Solution E-pedigree solution - a 2D barcode system for establishing the electronic pedigree of drugs to monitor the progress of drugs throughout the complete supply Barcode readers in Merck Serono s manufacturing facilities will scan, verify (uniqueness check) and store the numbers on these labels in a database SIS will support Merck in operating the system and train employees Benefits The company is now able to determine with certainty the point in time at which products have been manufactured In product recall scenarios all parties concerned will be aware which product numbers are involved and can react appropriately Protection for brand, customers and revenue Increased supply-chain efficiency Fulfill the legal US requirements and prepared for upcoming EU requirements E-Pedigree / Serialization Copyright Siemens All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services Global pharmaceutical enterprise Switzerland global acting pharmaceutical enterprise in Switzerland Challenge The WHO estimates that 10% of all drugs worldwide are counterfeit Customers are put at risk and manufacturers risk to lose revenues In the US all commercially-sold drugs will need to carry a unique number on their packaging from 2011 at the latest Similar legal requirements are/come in place in EU Solution E-pedigree solution - a 2D barcode system for establishing the electronic pedigree of drugs to monitor the progress of drugs throughout the complete supply Barcode readers in customer s manufacturing facilities will scan, verify (uniqueness check) and store the numbers on these labels in a database SIS will support customer in operating the system and train employees Benefits The company is now able to determine with certainty the point in time at which products have been manufactured In product recall scenarios all parties concerned will be aware which product numbers are involved and can react appropriately Protection for brand, customers and revenue Increased supply-chain efficiency Fulfill the legal US requirements and prepared for upcoming EU requirements Serialization for e-pedigree demonstrator Copyright Siemens All rights reserved. Siemens IT Solutions and Services _RFPGGEv4.docx Σελίδα 21 από 24

22 3.2.3 Καηάινγνο ηνπηθώλ έξγωλ θαη πειαηώλ A/A Πειάηεο ύληνκε Πεξηγξαθή Ηκεξνκελία Παξνύζα πλεηζθν- Πνζνζηό ηνπ Έξγνπ ύκβαζεο Φάζε ξά ζην πκκε- Έξγν ηνρήο 1 Ο.Α.Δ.Γ. Πξνκήζεηα θαη Τπεξεζίεο Δγθαηάζηαζεο/Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ, Γηθηύσλ θαη Δμνπιηζκνύ γηα 12 ΚΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ 2 ΞΤΓΗΑ ΑΔ (Ξελνδνρείν Ζξηδαλόο) Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο HOTSTREAM γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πεξηερνκέλνπ 3 ΑΣΖΡ ΠΑΛΛΑ Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ πζηήκαηνο HOTSTREAM γηα Α.Ξ.Δ. ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πεξηερνκέλνπ 4 ΝΣΗΣΕΗΣΑΛ Δ.Π.Δ. (Ξελνδνρείν Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο HOTSTREAM γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ PLAZA RESORT) πεξηερνκέλνπ 5 ΓΔ (Αλάδνρνο Κ/Ξ ΑΔΓΔΚ/ΒΗΟΣΔΡ/ ΑΚΣΧΡ/ΔΣΔΡ) 6 ΔΘΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ (Αλάδνρνο ΔΣΔΡ) 7 ΑΡΓΟΛΗΚΟ ΖΛΗΟ Α.Δ. (Ξελνδνρείν Nafplia Palace) 8 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. 9 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. 10 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. Δγθαηάζηαζε δηθηύνπ δνκεκέλεο θαισδίσζεο γηα ην λέν ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν Θεζ/λίθεο, 424 Γ..Ν. Δγθαηάζηαζε δηθηύνπ δνκεκέλεο θαισδίσζεο γηα ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο HOTSTREAM γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πεξηερνκέλνπ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Τγείαο θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ηνπ Γ ΠΔΤΠ Αηηηθήο Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Τγείαο θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ηνπ ΠΔΤΠ Γπηηθήο Διιάδαο Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Τγείαο θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ηνπ Β ΠΔΤΠ Ννηίνπ Αηγαίνπ Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο 100% Τπεξγνιά βνο Τπεξγνιά βνο 100% 100% Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) ε εμέιημε Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) ε εμέιημε Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) 11 Γεληθή Σξάπεδα Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο επηηαγώλ απνηεινύκελν από ζαξσηέο θαη ινγηζκηθό θαη παξνρή ππεξεζηώλ εγθαηάζηαζεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο Οινθιεξσκέλν 12 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο Δκπνξίνπ θαη Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 13 ΑΚΣΧΡ Γνκεκέλε θαισδίσζε, ηειεθσληθό θέληξν γηα ην λέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο 14 Διιεληθά Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη Σαρπδξνκεία Α.Δ. ππεξεζίεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Τβξηδηθνύ Σαρπδξνκείνπ Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν Οινθιεξσκέλν 77% 72% 80% Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) Τπεξγνιά βνο 70% 70% Αλάδνρνο 100% _RFPGGEv4.docx Σελίδα 22 από 24

23 A/A Πειάηεο ύληνκε Πεξηγξαθή Ηκεξνκελία Παξνύζα πλεηζθν- Πνζνζηό ηνπ Έξγνπ ύκβαζεο Φάζε ξά ζην πκκε- Έξγν ηνρήο 15 Διιεληθά Λνγηζκηθό απηνκαηνπνίεζεο Σαρπδξνκεία Α.Δ. Σαρπδξνκηθώλ Καηαζηεκάησλ 16 1 ε ΤΠΔ Αηηηθήο Τινπνίεζε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ηνπ Α ΠΔΤΠ Αηηηθήο 17 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. 18 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 19 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ησλ Πεξηθεξεηώλ Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ Οινθιεξσκέλν Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) ε εμέιημε Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) Οινθιεξσκέλν Πξνκήζεηα 2 κεραλώλ εκθαθέισζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ Οινθιεξσκέλν Φεθηνπνίεζε ηξαηησηηθώλ Μεξίδσλ Οινθιεξσκέλν Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) 30% 75% 79% Αλάδνρνο 100% Αλάδνρνο (Έλσζε Δηαηξηώλ) 51% _RFPGGEv4.docx Σελίδα 23 από 24

24 4 Δπηθνηλσλία Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνπο παξαθάησ. Ολνκαηεπώλπκν Ιζαάθ Κνθθηλίδεο Θέζε ζηελ εηαηξία Τπεύζπλνο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο Siemens IT Solutions & Services Διιάδαο Σειέθσλν Fax Ολνκαηεπώλπκν Δξ. Ιωάλλεο Ληάλνο Θέζε ζηελ εηαηξία Τπεύζπλνο Έξγσλ Τγείαο Siemens IT Solutions & Services Διιάδαο Σειέθσλν Fax _RFPGGEv4.docx Σελίδα 24 από 24

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζιεθηξνληθή Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» Eπηβιέπσλ: Ησάλλεο Απνζηνιάθεο πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Καηεχζπλζε II Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα