Αποφ-5219/04 σχετικα για ΑΔΕΙΑ εργασιών οικοδομικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποφ-5219/04 σχετικα για ΑΔΕΙΑ εργασιών οικοδομικών 211 850 5797-6936 000986 www.gramkat.gr e-mail: info@gramkat.gr"

Transcript

1 Αποφ-5219/04 σχετικα για ΑΔΕΙΑ εργασιών οικοδομικών Ως εργασίες δόμησης Μικρής Κλίμακας, πέραν των αναφερομένων στο Αρθ-22 παρ.1 του ΓΟΚ/85, καθορίζονται οι εξής περιπτώσεις δομικών εργασιών: α. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ένα μέτρο (1,00 μ.) ή περίφραξη γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου. β. Επισκευές όψεων και εσωτερικών ή εξωτερικών επίχρισμάτων και επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, χωρίς χρήση ικριωμάτων. γ. Αντικατάσταση κουφωμάτων, στο ίδιο άνοιγμα. δ1. Επισκευή στέγης, και δ2. Αντικατάσταση στέγης νομίμων κτιρίων, κτιρίων που έχουν δηλωθεί με το Ν-1337/83 και δεν έχουν ενταχθεί σε σχέδιο, και κτιρίων που είναι υφιστάμενα πριν από την ισχύ του ΒΔ/9-8-55, εφόσον το συνολικό πλάτος της στέγης δεν υπερβαίνειτα 7,50 μέτρα, και το ύψος της τα 2,0 μέτρα, και εφόσον βελτιώνεται η μορφή του υπάρχοντος, με βάση έγκριση της ΕΠΑΕ, ή με προσκόμιση φωτογραφιών εφόσον διατηρείται η μορφή του υπάρχοντος, και εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος. ε. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από μπετόν, φέροντες τοίχους, κλπ), και εφόσον δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου, κατά το Αρθ-5 του ΓΟΚ/85. στ. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή, μετά από έγγραφο της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. ζ. Η κατασκευή λιθόκτιστης κεραμοσκεπούς αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το Αρθ-6 παρ.4 του ΠΔ/ (ΦΕΚ-270/Δ/85), με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε τετραγωνικά μέτρα (15 μ2) και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία μέτρα (3,00 μ.), εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μία φορά για κάθε γήπεδο, και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας. η1. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση παλιννοστούντων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ομογενείς Ποντίους, μέχρι εκατόν είκοσι (120) μ2 και μια φορά για κάθε γήπεδο ή οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, εφόσον υπάρχει έγκριση

2 της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον τύπο της προκατασκευασμένης κατοικίας. η2. Τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών για στέγαση ειδικών ομάδων, βάση προγραμμάτων που εκπονούνται από Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ. θ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγαση τους, σύμφωνα με το Αρθ-3 του ΠΔ/ (ΦΕΚ-270/Δ/85), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων, και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας. ι. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας. ια. Οι εργασίες που απαιτούνται για Γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με το ΝΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης. ιβ. Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους, σε ακάλυπτους χώρους και σε βεράντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού. ιγ. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα, μέχρι συν / πλην 0,30 μέτρα από το φυσικό έδαφος. ιδ. Τοποθέτηση κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια, μετά από έγκριση ΕΠΑΕ, που μπορεί να χορηγείται μόνο με βάση φωτογραφίες του κτιρίου. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ η τοποθέτηση κλιματιστικών στις προσόψεις των κτιρίων, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ύψος μικρότερο των τριών μέτρων (3,0 μ.) από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης. ιε. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Αποφ-1945/134/ του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ. ιστ. Οι κατασκευές που απαιτούνται για την μετακίνηση των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

3 ΝΔ/ Αρθ.52 παρ.2 (ΦΕΚ-228/Α/ ): Βιομηχανικές εγκαταστάσεις Άδεια δεν απαιτείται προκειμένου περί των εντός των κτιρίων και των οικοδομησίμων εν γένει χώρων εγκαθισταμένων μηχανών, εργαλείων και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας των βιομηχανικών και εν γένει των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπό ειδικών ως προς τα ζητήματα ταύτα διεπομένων διατάξεων. Επίσης δεν απαιτείται τοιαύτη άδεια δια τα εντός των αυτών χώρων εγκαθιστώμενα έτερα αντικείμενα τα μη δυνάμενα να θεωρηθώσιν ως εξαρτήματα των κτιρίων (οίον έπιπλα και σκεύη, οικοδομών, εμπορεύματα κλπ.) ΠΔ/ Αρθ.1 (ΦΕΚ-101/Α/ ): Μεμονωμένες επισκευές Άδεια δεν απαιτείται δι' απλούς υδροχρωματισμούς και ελαιοχρωματισμούς περιορισμένης κλίμακος, δι' απλάς επισκευάς των υδραυλικών εγκαταστάσεων και αγωγών των οικοδομών, δια τοποθέτησιν υαλοπινάκων και μερικάς επισκευάς κουφωμάτων, στεγών και δωμάτων και γενικώς δια τας επουσιώδεις και μεμονωμένας επισκευάς εντός των οικοδομών, ας επιβάλλει η υγιεινή και η προστασία αυτών από των ατμοσφαιρικών επηρειών. Αποφ-39941/2287/68 Αρθ.1 παρ.β3 (ΦΕΚ-114/Β/8-3-68) Μικρές εσωτερικές τροποποιήσεις των χώρων Δεν απαιτείται υποβολή νέων δικαιολογητικών ουδέ αναθεώρησις της αδείας προκειμένου περί εσωτερικών μικρών τροποποιήσεων των χώρων εφ'όσον δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια της κατασκευής, ο όγκος και αι εξωτερικαί διαστάσεις της οικοδομής και η εξωτερική μορφή της οικοδομής. ΓΟΚ/73 Αρθ.118 παρ.1: Μεμονωμένες επισκευές Αδεια δεν απαιτείται δι' εσωτερικούς χρωματισμούς, δι' εξωτερικούς χρωματισμούς, όταν δεν γίνεται χρήσις ικριωμάτων, δια μικράς εσωτερικάς επισκευάς ή διασκευάς μη θιγούσας την φέρουσαν

4 κατασκευήν του κτιρίου, ή την εμφάνισιν αυτού δι' επισκευάς δαπέδου, δι' επισκευάς, διασκευάς ή συμπληρώσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων, δια μικράς, άνευ χρήσεως ικριωμάτων, επισκευάς θυρών, παραθύρων, στεγών, δωμάτων και εν γένει δια τας μικράς και μεμονωμένας επισκευάς δια λόγους χρήσεως, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων. ΓΟΚ/85 Αρθ.22 παρ.2 (ΦΕΚ-210/Α/ ): Μεμονωμένες επισκευές "Οικοδομικές άδειες, Αυθαίρετες κατασκευές". παρ.2...δεν απαιτείται άδεια για εσωτερικούς χρωματισμούς ή για εξωτερικούς χρωματισμούς όταν δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων, για μικρές εσωτερικές επισκευές, ή διασκευές που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή την εμφάνισή του, για επισκευές δαπέδου, για επισκευές διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων για μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων και γενικά για μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων "που υφίστανται νόμιμα". "Επίσης δεν απαιτείται άδεια: α) για την κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα δύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών, με την επιφύλαξη της παρ.7 του Αρθ-4 του παρόντος νόμου, (Αρθ.4 παρ.7 ΓΟΚ/85 7. Αίτηση για κατεδάφιση, επισκευή ή προσθήκη σε κτίριο που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, παραπέμπονται στην πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ. Η παραπομπή αυτή είναι υποχρεωτική αν το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό. Αν η επιτροπή κρίνει ότι η επισκευή δε θίγει το κτίριο ή ότι δε συντρέχει λόγος να κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου, προωθείται η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας αν συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση με αιτιολογημένη έκθεση της ΕΠΑΕ αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην πολεοδομική υπηρεσία ότι το κτίριο δεν κρίνεται διατηρητέο, ή αν παρέλθουν δώδεκα μήνες από την κατάθεση του σχετικού φακέλου κατεδάφισης στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμοδίου

5 Υπουργείου, χωρίς να εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου. Ειδικότερα με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού και για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μπορούν να καθορίζονται περιοχές εντός ή εκτός παραδοσιακών οικισμών εντός των οποίων οι αιτούμενες άδειες κατεδάφισης υποχρεωτικά παραπέμπονται στην πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ μετά τη γνωμοδότηση της οποίας αποστέλλονται στην υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα χαρακτηρισμού και τηρείται η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου). β) για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την πολεοδομική υπηρεσία, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ) για την κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις. Στις παραπάνω περιπτ.α, β και γ, οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και ύστερα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο τεχνικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα." (Σ.Σ Οι εντός "..." λέξεις στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παρ.1 προσετέθησαν με την παρ.1 Αρθ-19 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/ επίσης τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.1 τίθενται ως αντικατεστάθησαν με την παρ.2 Αρθ-19 του ίδιου νόμου. Σύμφωνα με την Εγκ-55/00 Αρθ-19 παρ.1 και παρ.2: Με την προσθήκη της φράσης "που υφίσταται νόμιμα" απαγορεύεται σαφώς πλέον η εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σε κτίριο, που δεν είναι νόμιμο. παρ.2- Στις εργασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, περιλαμβάνονται οι εργασίες για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων, για την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας, για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών και εργασίες μικρές, μεμονωμένες και μόνον εσωτερικές, με εξαίρεση τους εξωτερικούς χρωματισμούς χωρίς ικριώματα, εφ' όσον δεν απαιτείται έγκριση της ΕΠΑΕ. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή η αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και η διαμόρφωση ακαλύπτου χωρίς οικοδομική άδεια)

6 Αποφ-1801/89 παρ.6β (ΦΕΚ-596/Β/2-8-89): Μικροεπισκευές τήρηση Βιβλίου Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων 6. β) δεν υποχρεούνται στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου οι εργοδότες - ιδιοκτήτες, για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους του ενός εργαζομένους. ΓΟΚ/85 Αρθ.19 (ΦΕΚ-210/Α/ ): Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους "Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους" 1. Στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές α)για τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, β) για τον εξοπλισμό τους, όπως στέγαστρα, αποχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια, τέντες, εγκαταστάσεις παιδότοπων και άθλησης, πάγκοι, γ) για τον εξωραϊσμό τους, όπως συντριβάνια, ανθοδόχες, εγκαταστάσεις στήριξης φυτών και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών. "Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση μνημείων και η τοποθέτηση έργων τέχνης, καθώς και μικρών περιπτέρων για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών και εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών, σε θέσεις που δεν παρεμποδίζουν την κίνηση πεζών και οχημάτων ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ, η οποία ελέγχει και την αισθητική ένταξή τους στο περιβάλλον. 'Ολες οι παραπάνω κατασκευές και εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή, ύστερα από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι κατηγορίες των πιο πάνω κατασκευών ή εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. "Επίσης στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται τα δίκτυα υποδομής και οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, όπως συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα βάσει μελέτης της αρμόδιας

7 αρχής. Για τις παραπάνω εγκαταστάσεις και δίκτυα δεν απαιτείται έκδοση άδειας, υποχρεούνται όμως οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας να κοινοποιούν τα σχέδια, στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων αυτών, στους οικείους ΟΤΑ. Επίσης στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό από υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετά από έγκριση της δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ. Από τους ίδιους φορείς επιτρέπεται η εγκατάσταση των σταθμών αυτών χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας στους ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και στα δώματα των δημοσίων κτιρίων. Οι κατασκευές αυτές δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η χρονική διάρκεια και η διαδικασία εγκατάστασης των σταθμών αυτών." (Σ.Σ Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.1 Αρθ-16 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/ και τα εντός "..." στο τέλος της παρ.1 προσετέθησαν με την παρ.2 Αρθ-16 του ίδιου νόμου. Σύμφωνα με την Εγκ-55/00 Αρθ-16 παρ.1 και παρ.2: Στις επιτρεπόμενες στους κοινόχρηστους χώρους κατασκευές προστίθενται: τα μικρά περίπτερα για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών και εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών, ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ. τα δίκτυα υποδομής και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (όπως συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα, όχι όμως και οι μονάδες τους), βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής, η οποία και υποχρεούται να κοινοποιεί τα σχέδια κατασκευής των έργων αυτών στους οικείους ΟΤΑ, έτσι ώστε να υπάρχει συγκεντρωμένο αρχείο όλης της υποδομής. οι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων, με τον εξοπλισμό τους, που εγκαθίστανται ύστερα από έγκριση της Β' βάθμιας ΕΠΑΕ από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η εγκατάσταση των πιο πάνω σταθμών επιτρέπεται και στα δώματα και στους ακαλύπτους χώρους των δημοσίων κτιρίων, χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας και δεν προσμετρούν στην κάλυψη και τον συντελεστή δόμησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η χρονική

8 διάρκεια και η διαδικασία εγκατάστασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.) 2. Εξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται να κατασκευάζονται σκαλοπάτια για την εξυπηρέτηση των κτιρίων. Κατεξαίρεση, είναι δυνατή η κατασκευή τους, ύστερα από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, αν μετά την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη του δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας. 3. Η ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών για εκθέσεις, γιορτές, και κάθε είδους εκδηλώσεις επιτρέπεται με άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, στην οποία καθορίζεται και ο χρόνος παραμονής τους. Με απόφαση, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών αυτών, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου κάθε κατηγορίας των παραπάνω κατασκευών από άποψη ασφάλειας και αισθητικής. Αποφ-78753/14573/ : Κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού "Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής". Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1577/85 (ΦΕΚ-210/Α/ ) και ειδικότερα του άρθ-19 παρ.1 αυτού. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων μέσα στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού: α) Εργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρφωση και προστασία του εδάφους όπως: κλίμακες και κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), τοιχία αντιστήριξης,τοίχοι, μικρές πεζογέφυρες, περιφράξεις, εκσκαφές και επιχώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής. β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού για τη λειτουργία των χώρων, όπως: στέγαστρα, κιόσκια, τέντες, εγκαταστάσεις παιδοτόπων και άθλησης, επίσης φυλάκια μέχρι 4,0 μ2, μικρές αποθήκες απαραίτητων εργαλείων μέχρι 4,0 μ2, αποχωρητήρια επιφάνειας μέχρι 12,0 μ2 τεχνητές κερκίδες μεχρι 50 ατόμων, μικρά αποδυτήρια γιά την εξυπηρέτηση των χώρων άθλησης και των

9 παιδοτόπων μέχρι 4,0 μ2 και μέγιστου ύψους 2,50 μ., πάγκοι, εγκαταστάσεις φωτισμού και τηλεφωνικοί θάλαμοι. γ) Κατασκευές γιά τον εξωραϊσμό τους όπως εγκαταστάσεις στήριξης και αναρρίχησης φυτών, συντριβάνια, λίμνες (με τους απαραίτητους χώρους δεξαμενής και άντλησης), ανθοδόχες (κινητές ή σταθερές) κρήνες, βάσεις με προτομές ή άλλο έργο τέχνης, τοίχοι με ανάγλυφες παραστάσεις, μεμονωμένα γλυπτά και συνθέσεις κατασκευών με διάφορα υλικά. δ) Πάσης φύσεως συγκοινωνιακά ή υδραυλικά τεχνικά έργα βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής. Γιά τις εγκαταστάσεις ή κατασκευές των περιπτώσεων α, β, γ απαιτείται έγκριση της αντίστοιχης μελέτης από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της Νομαρχίας ή του ΟΤΑ, εφόσον διαθέτει τεχνική υπηρεσία." Εγκ-5539/18/78 Εγκ-18/78 της Υπηρ. Οικισμού: Δημόσια Υπηρεσία ή ΟΤΑ Για τις περιπτώσεις που η αίτηση για ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση γίνεται από Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως τότε αντί για δήλωση ΝΔ-105/68 αρκεί απλή βεβαίωση των υπηρεσιών τούτων για το τι είδος είναι το ηλεκτροδοτούμενο ή υδροδοτούμενο αντικείμενο που αφορά η αίτηση και ότι για το αντικείμενο αυτό δεν απαιτείται οικοδομική άδεια (πχ.ηλεκτροφωτισμός οδών,πράσινα πάρκων,πλατειών,οδών κλπ.) Εγκ-55047/12457/144/84 Εγκ-144/84 Ε-144/84: Δημόσια Υπηρεσία ή ΟΤΑ "Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για έργα υδρεύσεως, αποχετεύσεως Δήμων και Κοινοτήτων Μετά την ισχύ του Ν-1416/84 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦΕΚ-18/Α/ ) και ειδικώτερα των διατάξεων του Αρθ-31, αυτού, σας πληροφορούμε ότι: Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση δήμων ή κοινοτήτων ή την ύδρευση περιοχών τους, εφ' όσον προβλέπονται από τις τεχνικές μελέτες, δεν

10 υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας από τις αρμόδιες πολεοδομικές Υπηρεσίες Εγκ-21281/11051/80: Στέγη από κεραμίδια "Χορήγηση αδείας και ογκομετρικός προϋπολογισμός σε κατασκευή με επικάλυψη στέγης από κεραμμύδια" Επειδή η θερμομόνωση των κτηρίων επιτυγχάνεται κατά μεγάλον βαθμόν με την δημιουργία κενού χώρου όπως, στην περίπτωση κατασκευής στέγης με επικάλυψη από κεραμμύδια πράγμα που συμβάλλει και στην αισθητική και διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα όπου τούτο κυριαρχεί σαν στοιχείο, σας γνωρίζουμε ότι η κατασκευή αυτή συμπεριλαμβάνεται αυτονόητα στην έκδοση της αδείας και ως εκ τούτου εάν σε περίπτωση πλακών εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος ζητείται η κατασκευή επικεραμώσεως αντί του επιτρεπομένου ύψους δεν απαιτείται άδεια ούτε η κατασκευή αυτή προσμετράται χωριστά στον ογκομετρικό προϋπολογισμό του έργου.το ίδιο θα συμβαίνει και στον ογκομετρικό προϋπολογισμό νέας κατασκευής ο οποίος θα αναφέρεται και θα υπολογίζεται στην τιμή μονάδος μέχρι της κορωνίδος του κτιρίου. Προκειμένου περί υφισταμένων κτηρίων απαιτείται μόνον δήλωση αντοχής ενός διπλωματούχου μηχανικού. Εγκ-33366/ : Κεραμίδια Ολική αντικατάσταση κεραμιδιών 'Υστερα από τηλεφωνική επικοινωνία και σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου μας, σας διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχουμε μεν ολική αντικατάσταση κεραμιδιών, χωρίς όμως να θίγεται η φέρουσα κατασκευή της στέγης και χωρίς την χρήση ικριωμάτων δεν απαιτείται έκδοση αδείας. Στην περίπτωση δε που απαιτείται έγκριση ΕΠΑΕ, συμφωνούμε με την προτεινόμενη από εσάς διαδικασία

11 Εγκ-39983/7493/61/ Εγκ-61/85 Ε-61/85 Σύνδεση με δίκτυα ΔΕΗ και 'Υδρευσης "Σύνδεση κτισμάτων ή κατασκευών με δίκτυα ΔΕΗ και 'Υδρευσης". Μετά την με αρ.αποφ-39869/7379/ που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.4 του Αρθ-9 του Ν-1512/85 και αφορά την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση κτισμάτων ή κατασκευών, διευκρινίζονται τα εξής: 1. Για τα αυθαίρετα της παρ.2 της πιο πάνω απόφασης θα αποστέλλεται το σχετικό έγγραφο (υπόδειγμα του οποίου είναι συνημμένο στην εγκύκλιο αυτή) στη ΔΕΗ ή την Εταιρεία Υδρευσης με επικολλημένη και σφραγισμένη επ' αυτού φωτογραφία του αυθαίρετου, αφού όμως προηγουμένως: (Σ.Σ. Βλέπε και συμπληρώσεις της παρ.1 με την Εγκ-67832/88). α) Για αυθαίρετα, που νομιμοποιήθηκαν ή εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση με οποιονδήποτε τρόπο ή για αυθαίρετα που δηλώθηκαν μεν με τον ΑΝ-410/68 ή το Ν-720/77 ή το Ν-1337/83 αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση περί εξαιρέσεως ή μη από την κατεδάφιση, υποβληθεί σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Πολεοδ. Υπηρεσία και συνεχιστεί με τον αντίστοιχο φάκελλο του υπόψη αυθαιρέτου. β) Για αυθαίρετα, για τα οποία δεν απαιτείτο η υποβολή δηλώσεων με τον Ν-720/77 ή το Ν-1337/83, υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια Πολεοδομ. Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του Ν-105/69 με επικολλημένη σ' αυτήν φωτογραφία του κτίσματος ή της κατασκευής, με την οποία θα δηλώνουν: β1) Το χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος της για τα πριν του ΓΟΚ/55 ανεγερθέντα αυθαίρετα ή της για τα αυθαίρετα για τα οποία σύμφωνα με την παρ.1 του Αρθ-3 του Ν-720/77 δεν απαιτείτο η υποβολή δηλώσεων του Νόμου αυτού (720/77) ή της για αυθαίρετα σε στάσιμους οικισμούς. β2) Περιγραφή του αυθαίρετου (επιφάνεια, αριθμό ορόφων, χώροι, διεύθυνση ή οδοιπορικό σκαρίφημα σε περίπτωση εκτός σχεδίου). β3) 'Οτι το αυθαίρετο δεν υπάγεται στις περιπτώσεις των παρ.2 και 3 του Αρθ-15 του Ν-1337/83. β4) Το λόγο απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως του αυθαιρέτου με τον Ν-720/77 ή τον Ν-1337/83. Τέτοιος λόγος θα είναι το ότι το αυθαίρετο ανηγέρθη προ της για προ του ΓΟΚ/55 αυθαίρετα ή ότι το αυθαίρετο βρίσκεται σε οικισμό, που χαρακτηρίσθηκε στάσιμος, ορεινός ή θεομηνιόπληκτος ή παραμεθόριος, με απόφαση του Νομάρχη σύμφωνα με την παρ.1 του

12 Αρθ-3 του Ν-720/77 ή τέλος ότι το αυθαίρετο βρίσκεται σε στάσιμο οικισμό, που χαρακτηρίσθηκε με την αρ.αποφ-γ-35468/1417/83 του Υπουργού ΧΟΠ (ΦΕΚ-292/Δ/83). Τα πιο πάνω υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο θα παραμένουν στην Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται εκ των υστέρων να ελέγξει κατά το δυνατόν την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλουμένων. 2. Η ηλεκτροδότηση ή η υδροδότηση στις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται μετά από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας προς την ΔΕΗ ή την Εταιρεία 'Υδρευσης: α) Πλατειών, Οδών, Πάρκων, Περιπτέρων, Αναπήρων Πολέμου, Σταθμαρχείων γενικά. β) Στρατιωτικών έργων σε στρατόπεδα. γ) Αναμεταδοτών της ΕΡΤ, "τηλεφωνικών θαλάμων και Μονάδων Οπτικού Δικτύου (ΜΟΔ ή ΟΝU) (Υπαίθριοι Κατανεμητές Οπτικού Δικτύου)" (Σ.Σ Τα εντός "..." προσετέθησαν με την Εγκ-81054/10/ , με την Εγκ-82588/25/ της Γεν.Δ/νσης Πολεοδομίας ΔΟΚΚ τμήμα β,καταργείται η Εγκ-81054/10/ Εγκ-10/00) δ) Τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης Δήμων και Κοινοτήτων. ε) Τροχογραφείων της ΕΛΠΑ. στ) Τροχόσπιτων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών. "ζ) Οικοπέδων χωρίς κτίσματα". Για την τελευταία περίπτωση (ζ) θα υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία σχετική αίτηση και δήλωση του Ν-105/69 του ενδιαφερομένου με τη διεύθυνση (ή οδοιπορικό σκαρίφημα σε περίπτωση εκτός σχεδίου) του οικοπέδου, η οποία θα προβαίνει σε σχετικό έλεγχο. (Σ.Σ Η περιπτ.(ζ) κατηργήθη με την Εγκ-51884/122/86). 3. Η ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση κατοικιών ανεγερθεισών χωρίς οικοδομική άδεια, που παραχωρήθηκαν σε δικαιούχους και που κατασκευάσθηκαν από το Κράτος με βάση σχετικά προγράμματα για την αποκατάσταση προσφύγων και θεομηνιοπλήκτων γενικά ή από την Εργατική Κατοικία, θα γίνεται μετά από σχετικό έγγραφο προς την ΔΕΗ ή την Εταιρεία 'Υδρευσης του αντίστοιχου φορέα (Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, Υπ. Δημ. 'Εργων, Εργατική Κατοικία). 4. Στις περιπτώσεις της παρ.3 της υπόψη Απόφασης περιλαμβάνονται και κτίρια αυτοτελή και ανεξάρτητα μεταξύ τους. 5. Για την ηλεκτροδότηση αντλητικών συγκροτημάτων αγροτικού

13 εξηλεκτρισμού δεν απαιτείται η προσκόμιση στη ΔΕΗ κανενός στοιχείου. Η ΔΕΗ θα κοινοποιεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για τις περιπτώσεις αυτές τις επιστολές αναγγελίας των προϋποθέσεων ηλεκτροδοτήσεως προκειμένου η Πολεοδομική Υπηρεσία να προβαίνει σε μελλοντικό έλεγχο. 6. Δεν απαιτείται να υποβάλλεται στη ΔΕΗ κανένα στοιχείο από άλλη Αρχή για προσωρινές συνδέσεις περιορισμένου και συγκεκριμένου χρόνου. 7. Για εργοταξιακές παροχές, που θα ισχύουν μόνο για δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης, αρκεί η προσκόμιση στη ΔΕΗ ή Εταιρεία 'Υδρευσης επικυρωμένου για εργοταξιακή παροχή από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία αντιγράφου της οικοδομικής άδειας χωρίς όμως αντίστοιχη θεώρηση στις θέσεις "αυτοψία" για όσα έντυπα αδειών υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις. 8. Για τις επικυρώσεις των αδειών κλπ. που αναφέρονται στην Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ καθώς και στην Εγκύκλιο αυτή, από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες ή από τους φορείς που εκδίδουν οικοδομικές άδειες, ο τύπος της σχετικής σφραγίδας θα είναι ο εξής: Θεωρείται για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το Ν-1512/85 στη ΔΕΗ (ή στην Εταιρεία 'Υδρευσης) για ηλεκτροδότηση (ή υδροδότηση) του κτίσματος ή της κατασκευής. Ο αρμόδιος Υπάλληλος. 9. Σε περίπτωση που τελεσίδικα προκύψει, ότι σύνδεση κτίσματος ή κατασκευής με τα δίκτυα ΔΕΗ ή 'Υδρευσης έγινε κατά παράβαση των παρ.1 και 2 του Αρθ-9 του Ν-1512/85 ή της με αρ.αποφ /7379/ του Υπουργού ΧΟΠ ή του Αρθ-7 του Ν-651/77 ή της εγκυκλίου αυτής ή βασισμένη σε ανακριβή στοιχεία, η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ειδοποιεί την ΔΕΗ ή την Εταιρεία Υδρευσης για την διακοπή της σύνδεσης αυτής". (Εγκ-67832/11082/87/88. Εγκ-87/88. Ε-87/88. [ ΙΣΧΥΕΙ από ] "Σύνδεση κτισμάτων με τα δίκτυα ΔΕΗ και 'Υδρευσης". Αυτά ισχύουν μόνο για τα προ του 1955 αυθαίρετα, που βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός οικισμών προϋφισταμένων (προ του 23) του 1923 ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Συμπληρώνεται το τελευταίο εδάφιο της Παρ.1 της ΕΓΚ- 61/85 όπως παρακάτω: "Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων, που υποβάλλονται για την

14 σύνδεση αυθαιρέτων κτισμάτων με τα δίκτυα της ΔΕΗ και Υδρευσης, που προϋπάρχουν του 1955,(55) ανακύψει θέμα αμφισβήτησης του δηλωθέντος χρόνου κατασκευής του αυθαιρέτου, τότε πρέπει να ζητείται η προσκόμιση από τους ενδιαφερομένους συμπληρωματικών στοιχείων (πχ. τίτλων κυριότητας του οικοπέδου, τυχόν παλαιών αεροφωτογραφιών ή αποτυπώσεων της περιοχής κλπ.) προκειμένου να αποδειχτεί ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου. Αυτά ισχύουν μόνο για τα προ του 1955 αυθαίρετα, που βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός οικισμών προϋφισταμένων του 1923, ενώ για τα εκτός σχεδίου ευρισκόμενα και προϋπάρχοντα του 1955 εξακολουθεί να ισχύει η ΕΓΚ-45/86". 2. Συμπληρώνεται η Παρ.7 της ΕΓΚ-61/85 όπως παρακάτω: Ειδικότερα στις περιπτώσεις αναθέωρησης εργοταξιακής παροχής, όταν πρόκειται για δεύτερη ή και επόμενες ανανεώσεις μετά όμως την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την Παρ.2α του Αρθ-6 του από ΠΔ/3-9-88, ΦΕΚ-394/Δ/88 (αναθεώρηση για αόριστο χρόνο) η θεώρηση της οικοδομικής άδειας θα γίνεται μόνο μετά από σχετική αυτοψία της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται στο έντυπο της οικοδομικής άδειας ότι η θεώρηση αφορά ανανέωση εργοταξιακής παροχής μετά από αυτοψία και οι αρμόδιες Υπηρεσίες ΔΕΗ και'υδρευσης θα προβαίνουν στην ανανέωση των αντίστοιχων εργοταξιακών παροχών, μόνο εφ'όσον διαπιστώσουν την παραπάνω παρατήρηση (θεώρηση για ανανέωση εργοταξιακής παροχής μετά από αυτοψία) επί του προσκομιζόμενου εντύπου της οικοδομικής άδειας") Εγκ-39984/7494/85: Προσωρινές συνδέσεις ηλεκτροδότηση & υδροδότηση [ΙΣΧΥΣΕ από και ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ από ] Ηλεκτροδότηση και υδροδότηση κτισμάτων ή κατασκευών Δεν απαιτείται να προσκομίζεται στη ΔΕΗ ή στην Εταιρία Υδρευσης κανένα στοιχείο από άλλη Αρχή για προσωρινές συνδέσεις περιορισμένου και συγκεκριμένου χρόνου Εγγρ-69316/12622/86: Ζαρντινιέρες [ΙΣΧΥΣΕ την και [ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ την ] "Επιτρέπονται κινητά προστεγάσματα και ζαρντινιέρες (ζαρτινιέρες)

15 στην πρασιά" Δεν απαιτείται άδεια για την τοποθέτηση ζαρντινιερών (ζαρτινιέρων) μέσα στο πλάτος της πρασιάς, εφόσον είναι κινητές Εγγρ-2426/561/ : Πέργκολες "Για τις πέργκολες δεν απαιτείται οικοδομική Αδεια". Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 3329/5-25-1/86/ εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα κ. Ο.Π., εάν απαιτείται οικοδομική άδεια για τη δημιουργία πέργκολας (εγκατάσταση για στήριξη φυτών) μέσα σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2β ΓΟΚ/85, σας πληροφορούμε τα εξής: Επειδή το άρθρο αυτό επιτρέπει απλές εγκαταστάσεις για στήριξη φυτών που δεν αποτελούν εργασίες δόμησης και δεν επιβάλλει όρους και περιορισμούς δεν απαιτείται γι'αυτές οικοδομική άδεια. Προς αποφυγή όμως καταστρατηγήσεων σας διευκρινίζουμε, ότι τα πιο πάνω δεν ισχύουν για πέργκολες, που κατασκευάζονται σε εσοχές ή στο δώμα των κτιρίων, γιατί αυτές πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο ιδεατό στερό και για την κατασκευή τους απαιτείται άδεια της Πολ/μίας Εγγρ-25798/4628/5-4-87: Βιτρίνα καταστήματος "Δεν εκδίδονται οικοδομικές άδειες επισκευών στη θέση Στοάς". Σας στέλνουμε φωτ/φο της πιο πάνω σχετικής αναφοράς του κ. ΠΓ., σχετικά με δυνατότητα επισκευής βιτρίνας καταστήματος παλαιού κτιρίου, που εμπίπτει στη θέση επιβληθείσης μεταγενέστερα στοάς και σας πληροφορούμε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.7 του αρθ-15 του ΓΟΚ/85, απαγορεύεται η χορήγηση αδειών, γενικά (μεταξύ των οποίων και επισκευών) πριν να διανοιγεί η στοά, πλην όμως στην περίπτωση μικρών επισκευών θυρών, παραθύρων κλπ. χωρίς χρήση ικριωμάτων δεν απαιτείται οικοδομική άδεια (παρ. 1 του αρ-22 του ΓΟΚ/85), οπότε μπορούν να εκτελεσθούν οι σχετικές εργασίες Εγκ-17283/ Γνωμ-21/89 Νομ. Δ/σης: Νομιμότητα κατασκευής

16 "Αποδοχή της με αρ.21/89 γνωμοδότησης της Νομ.Δ/νσης ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων που στερούνται οικοδομικης αδείας Ετσι σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ η νομιμότητα κατασκευής, που έγινε χωρίς την απαιτούμενη από το νόμο οικοδομική άδεια, δεν αίρεται από την παρέλευση μακρού χρόνου από την εκτέλεσή της ή από την τυχόν καλή πίστη του διοικουμένου, αλλά η διοίκηση οφείλει, ανεξάρτητα από τη δημιουργία πραγματικής κατάστασης ή το μέγεθος και τις συνέπειες της αυθαιρεσίας, να προβαίνει στο χαρακτηρισμό της κατασκευής ως αυθαίρετης και να επιβάλλει τις εκάστοτε προβλεπόμενες από τη νομοθεσία συνέπειες ΠΔ/ (ΦΕΚ-157/Δ/ ): Θερμοκήπια ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Τροποποίηση του από ΠΔ/ Θερμοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων και υδροβίων οργανισμών σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες μελέτες - τύπους του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και υπέργειες δεξαμενές για την καλλιέργεια υδροβίων ζώων, κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου και τον αριθμό των κατασκευών, ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους Εγκ-51033/3109/53/ Εγκ-53/89 Ε- 53/89: Θερμοκήπια "Απαιτείται έλεγχος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στις περιπτώσεις κατασκευής θερμοκηπίων ανθέων και λοιπών εγκαταστάσεων". 'Υστερα από αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ./Α1/Φ39/22650/932/ έγγραφο του ΥΠΠΟ, σας πληροφορούμε, ότι σύμφωνα με το Αρθ-1 του ΠΔ/ ΦΕΚ-157/Δ/ δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για την κατασκευή θερμοκηπίων ανθέων και λοιπών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην διάταξη αυτή. Εάν όμως οι κατασκευές αυτές γίνονται σε αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται προηγούμενη έγκριση της κατά τόπου αρχαιολογικής υπηρεσίας"

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΚ_v5 Διαμόρφωση : Θεόδωρος Κάντζος (kan62) Πολιτικός Μηχανικός για το Michanikos.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΗ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριοδομικός Κανονισμός

Κτιριοδομικός Κανονισμός ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. 3046/304 της 30 Ιαν./3 Φεβρ. 1989 (ΦΕΚ Δ`59) Κτιριοδομικός Κανονισμός ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα