Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 PlugWise Ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης της Ηλεκτρικής Ενέργειας Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα - 1 -

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σύντοµη Περιγραφή του Συστήµατος... 4 Εξοϖλισµός Συστήµατος PlugWise... 5 Λογισµικό Συστήµατος PlugWise... 7 Αρχιτεκτονική Συστήµατος... 9 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα Συστήµατος Οφέλη της Εϖιχείρησης Ενδεικτικό Πελατολόγιο Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα - 2 -

3 Εισαγωγή Έρευνα του Οργανισµού Κοινωνικής Ευθύνης Ethical Junction Org. (http://www.ethicaljunction.org/) ϖου έγινε το 2010 σε εϖιχειρήσεις της Ε.Ε. έδειξε ότι το 46% της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται εκτός ωραρίου εργασίας των εϖιχειρήσεων αυτών. Το ϖοσοστό είναι εντυϖωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ώρες εργασίας είναι λιγότερες αϖό το ένα τέταρτο των διαθέσιµων ωρών ετησίως. Το σύστηµα διαχείρισης ενέργειας Plugwise διασφαλίζει ότι η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέϖεια και οι αντίστοιχες δαϖάνες σε κάθε εϖιχείρηση ή οργανισµό ϖου το εϖιλέγει, θα συµβαδίζει µε τις ανάγκες και τη λειτουργία της εϖιχείρησης ή του οργανισµού. Ταυτόχρονα, η ελαχιστοϖοίηση στην εκϖοµϖή του CO 2 (ανθρακικό αϖοτύϖωµα), θα συντελεί σηµαντικά στην ευαισθησία και στο χρέος ϖου όλοι ϖρέϖει να έχουµε αϖέναντι στο ϖεριβάλλον. Στη σηµερινή εϖοχή ϖου χαρακτηρίζεται τόσο αϖό την οικονοµική κρίση όσο και αϖό την ολοένα αυξανόµενη ευαισθητοϖοίηση αϖέναντι στο ϖεριβάλλον, ιδιαίτερα σε θέµατα ενέργειας, το Plugwise είναι η κατάλληλη λύση ϖου συνδυάζει το τερϖνόν µετά του ωφελίµου, αφού: Μείωση στα λειτουργικά έξοδα Μείωση στην κατανάλωση άσκοϖης ενέργειας Μείωση στην εκϖοµϖή ρύϖων Και όλα αυτά µέσα αϖό ένα σύστηµα ϖου µέληµα του είναι αρχικά να δηµιουργήσει και να ϖροσφέρει γνώση και ϖληροφόρηση σχετικά µε την άσκοϖή κατανάλωση ενέργειας και στη συνέχεια δίνει τα αϖαραίτητα εργαλεία για την εξαφάνιση ή µείωση αυτής της σϖατάλης. Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα - 3 -

4 Σύντοµη Περιγραφή του Συστήµατος Το σύστηµα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας Plugwise ϖεριλαµβάνει (α) µια σειρά έξυϖνων συσκευών (ουσιαστικά ϖρίζες και διακόϖτες) ϖου σκοϖό έχουν να µετρούν και να ελέγχουν δηλαδή να διακόϖτουν και να εϖιτρέϖουν - τη ροή της ηλεκτρικής ενέργειας, (β) αισθητήρες θερµοκρασίας, υγρασίας, φωτεινότητας, ϖαρουσίας και (γ) λογισµικό για τον ορισµό των κανόνων λειτουργίας του κτιρίου στο οϖοίο είναι εγκατεστηµένο, την διαχείριση των συσκευών, την συλλογή και εϖεξεργασία των δεδοµένων, την ϖαρουσίαση αϖοτελεσµάτων. Τα βασικά και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των συσκευών και των αισθητήρων είναι ότι αφενός έχουν εσωτερική µνήµη στην οϖοία αϖοθηκεύονται δεδοµένα ενός ϖερίϖου έτους και αφετέρου έχουν ασύρµατη εϖικοινωνία µεταξύ τους αλλά και µε τον έξω κόσµο. Με τον τρόϖο αυτό, το σύστηµα εγκαθίσταται εύκολα, χωρίς ζηµιές σε τοίχους και καλωδιώσεις, ενώ λειτουργεί αϖό µόνο του χωρίς να έχει ανάγκη δίκτυο εϖικοινωνιών ή κεντρικό server. Οι συσκευές τοϖοθετούνται στην ϖρίζα, στον ηλεκτρολογικό ϖίνακα ή σε οϖοιοδήϖοτε σηµείο του ηλεκτρικού κυκλώµατος του κτιρίου και µετρούν την ενέργεια ϖου διέρχεται µέσω αυτών. Οι µετρήσεις αϖοθηκεύονται ϖροσωρινά στην εσωτερική µνήµη τους, και όταν βρεθεί στην εµβέλεια τους ένα ειδικό USB stick, τα δεδοµένα µεταδίδονται ασύρµατα σε αυτό. Αϖό το USB Stick τα δεδοµένα µεταφέρονται στον υϖολογιστή στον οϖοίο βρίσκεται το λογισµικό του Plugwise, το οϖοίο και αναλαµβάνει την εϖεξεργασία και διαχείριση των δεδοµένων. Οι κανόνες λειτουργίας των συσκευών (ϖότε εϖιτρέϖουν την διέλευση ηλεκτρικής ενέργειας και ϖότε όχι, υϖό ϖοίες συνθήκες σε συνδυασµό µε τους αισθητήρες, κλϖ) διατυϖώνονται στο λογισµικό του συστήµατος και στη συνέχεια µεταφέρονται ασύρµατα και αϖοθηκεύονται τοϖικά στις ίδιες τις συσκευές. Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα - 4 -

5 Εξοϖλισµός Συστήµατος PlugWise To σύστηµα Plugwise ϖεριλαµβάνει τις ακόλουθες συσκευές: Circle Χρησιµοϖοιείται για την µέτρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας για συσκευές ϖου ηλεκτροδοτούνται µέσω ϖρίζας. υνατότητα ασύρµατης εϖικοινωνίας (έχει ενσωµατωµένο Zigbee chip). Υϖοστηρίζει 16A και 3,688 kwh, ενώ διαθέτει και flash µνήµη χωρητικότητας δεδοµένων για ϖερίϖου ένα έτος. Circle + Καθορίζει ϖοιες συσκευές αϖοτελούν µέρος του δικτύου και συγχρονίζει όλες τις συσκευές του δικτύου µε το δικό της ρολόι. Κατά ϖροτίµηση, εγκαθίσταται σε συνδυασµό µε το stick. Stealth Πρόκειται για το εξάρτηµα ϖου τοϖοθετείται σε ασφάλειες ηλεκτρολογικού ϖίνακα ή σε τροφοδοσίες οι οϖοίες δεν καταλήγουν σε ϖρίζα. Τα εξαρτήµατα stealth είναι ιδανικά για την µέτρηση και τον έλεγχο ϖαροχών όϖως είναι ο φωτισµός, ο κλιµατισµό, τα fan coils και είναι ακριβώς της ίδιας τεχνολογίας µε τα εξαρτήµατα circle, αϖλά διαφορετικής µορφολογίας. Sense Το Sense είναι ασύρµατος αισθητήρας θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Εϖίσης, το Sense ϖροσφέρει ιστορικά στοιχεία για τις εϖικρατούσες θερµοκρασίες στα σηµεία τοϖοθέτησης του, δίνοντας έτσι δεδοµένα για τη βελτιστοϖοίηση των συνθηκών. Scan To Scan είναι ασύρµατος αισθητήρας κίνησης και φωτεινότητας. Ο σκοϖός του Scan είναι να ϖληροφορεί το σύστηµα ότι οι χώροι είναι άδειοι και συνεϖώς δεν ϖρέϖει να υϖάρχει κατανάλωση ενέργειας ή ότι είναι φωτεινοί και δεν χρειάζονται ηλεκτρικά φώτα. Εµµέσως, το Scan ϖροσφέρει ϖληροφορίες σχετικά µε την κίνηση στους χώρους όϖου έχει τοϖοθετηθεί. Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα - 5 -

6 Switch Πρόκειται για ασύρµατο διακόϖτη ϖου εφαρµόζεται στον τοίχο και ελέγχει µία οµάδα εξαρτηµάτων (circles ή stealths). Χρησιµοϖοιείται για τον έλεγχο της τροφοδοσίας των εξαρτηµάτων της οµάδας αυτής, δηλαδή για την ϖροσωρινή υϖέρβαση των κανόνων ϖου έχουν καθοριστεί (να ανάψουν τα φώτα, ενώ κανονικά θα έϖρεϖε να είναι κλειστά). Stretch Lite Pro To Stretch Lite Pro (SLP) είναι ένα gateway το οποίο επιτρέπει την ενοποίηση αποµακρυσµένων δικτύων Plugwise, µέσω δικτύου Ethernet, ώστε το συνολικό σύστηµα να θεωρείται ως ένα και η διαχείριση του να γίνεται από ένα σηµείο κεντρικά. Επίσης, το SLP επιτρέπει την εγκατάσταση του λογισµικού σε απόσταση από το πραγµατικό δίκτυο Plugwise (π.χ. εγκατάσταση δικτύου Plugwise στο ισόγειο και λογισµικό στον 7 ο όροφο) Strong 604 Το Strong 604 είναι κεντρικός µετρητής ϖου µετρά τη συνολική κατανάλωση ενός κτιρίου. Οι στιγµιαίες µετρήσεις καθώς και τα ιστορικά δεδοµένα αϖεικονίζονται στο ϖρόγραµµα διαχείρισης Source και το Portal. Strong 103 Το Strong 103 είναι υϖοµετρητής ο οϖοίος µετρά την κατανάλωση εϖιµέρους ηλεκτρικών ϖινάκων ενός κτιρίου. Μαζί µε το Strong 604 και µε τους έξυϖνους µετρητές συσκευών (Circle) και εξοϖλισµού (Stealth), ϖροσφέρεται ϖλήρης και αναλυτική εικόνα σχετικά µε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Stick Η διασύνδεση µεταξύ των Circle και του λογισµικού Source ή Source Pro εϖιτυγχάνεται µε το Stick. Το Stick συνδέεται στον υϖολογιστή ή στο οϖοίο εγκαθίσταται το λογισµικό του συστήµατος. Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα - 6 -

7 Λογισµικό Συστήµατος PlugWise Το λογισµικό αϖοτελείται αϖό τέσσερα µέρη: A. Source Το λογισµικό Source εϖιτρέϖει τη διαχείριση όλων των ϖαραϖάνω συσκευών και ϖροσφέρει τις εξής δυνατότητες: Παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειες, κόστος και εκϖοµϖές CO2 σε εϖίϖεδο συσκευών, οµάδα συσκευών, χώρων, ορόφων κτιρίων κλϖ. Έλεγχο της λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών (ON/FF) είτε στιγµιαία είτε σύµφωνα µε ϖρόγραµµα. Παρακολούθηση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας κάθε χώρου και δυνατότητα ελέγχου κλιµατιστικών ή άλλων συσκευών σύµφωνα µε αϖαιτήσεις και κανόνες. Παρακολούθηση της κίνησης σε ένα χώρο µε σκοϖό να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας όταν δεν χρειάζεται. Το λογισµικό Source Pro έχει εϖιϖλέον τη δυνατότητα διασύνδεσης ϖολλαϖλών δικτύων Plugwise σε διαφορετικά κτίρια ή ορόφους και τη διασύνδεση µετρητών τύϖου modbus. B. Plugwise Touch Screen Control Το λογισµικό αυτό αϖεικονίζει σχηµατικά τους χώρους και τις συσκευές ϖου συναϖοτελούν το εγκατεστηµένο σύστηµα Plugwise και εϖιτρέϖει τον έλεγχο µέσω οθόνης εϖαφής (δηλαδή είναι ϖιο εύχρηστο και εύληϖτο για τους µη ειδικούς χρήστες). Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα - 7 -

8 Γ. Plugwise Floor Plan Design Το λογισµικό αυτό ϖροσφέρει στον διαχειριστή του κτιρίου ϖληροφορίες ϖραγµατικού χρόνου σχετικά µε τις καταναλώσεις, θερµοκρασίες κλϖ των διαφόρων χώρων και ορόφων του κτιρίου. Στην οθόνη αϖεικονίζονται οι ϖραγµατικές κατόψεις των κτιρίων και εµφανίζονται ϖληροφορίες σχετικά µε: Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά συσκευή ή ανά δωµάτιο Θερµοκρασία και σχετική υγρασία των χώρων Παρουσία ή µη ϖροσωϖικού στα δωµάτια. Plugwise Management Portal To Plugwise Portal ϖροσφέρει άµεση και αναλυτική εικόνα και γνώση σχετικά µε τις µετρήσεις ϖου έχουν γίνει στο εγκατεστηµένο σύστηµα Plugwise. Πολύ γρήγορα και εύκολα ο διαχειριστής κτιριακών εγκαταστάσεων έχει δυνατότητα να ελέγξει την εξοικονόµηση ενέργειας, τα 10 ϖιο ενεργοβόρα µηχανήµατα του κτιρίου καθώς και τη συνολική κατανάλωση εντός και εκτός εργάσιµου ωραρίου για εϖιλεγµένους χρόνους. Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα - 8 -

9 Αρχιτεκτονική Συστήµατος Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα - 9 -

10 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα Συστήµατος Το Plugwise ϖροσφέρει µοναδικά οφέλη για την εϖιχείρηση ή τον οργανισµό ϖου το εγκαθιστά: Ασύρµατη Εϖικοινωνία Το γεγονός ότι η εϖικοινωνία του δικτύου είναι ασύρµατη (ισχύς εκϖοµϖής µόλις 1mW), συνεϖάγεται τεράστια µείωση του κόστους διαχείρισης και εγκατάστασης : δεν αϖαιτούνται έργα για καλωδίωση, εϖιτρέϖει την εύκολη τροϖοϖοίηση ή εϖέκταση της εγκατάστασης, ενώ σε ϖερίϖτωση µετακόµισης οι συσκευές αϖεγκαθίστανται και µεταφέρονται στη νέα έδρα. Η ευελιξία και η ευκολία µεταφοράς του συνολικού δικτύου, καθιστούν το σύστηµα Plugwise ένα αϖό τα ϖλέον δηµοφιλή και ελκυστικά συστήµατα διαχείρισης ενέργειας. Παροχή Πληροφόρησης ακόµη και σε Εϖίϖεδο Θέσης Εργασίας ή Πρίζας Το Plugwise ϖαρέχει ϖληροφόρηση για την κατανάλωση σε εϖίϖεδο ϖρίζας, θέσης εργασίας, αίθουσας, ορόφου, κτιρίου. Με τα δεδοµένα αυτά δίνεται αϖάντηση στο ϖως, ϖου και γιατί καταναλώνεται η ενέργεια και βοηθούν σηµαντικά στην λήψη αϖοφάσεων σχετικά µε την ϖολιτική διαχείρισης. Off line Λειτουργία Συστήµατος Το Plugwise έχει σχεδιαστεί µε ευαισθησία στο ϖεριβάλλον και στην σϖατάλη της ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, ο υϖολογιστής στον οϖοίο είναι εγκατεστηµένο το λογισµικό δεν χρειάζεται να ϖαραµένει ανοιχτός. Κάθε συσκευή διαθέτει µνήµη εσωτερική, η οϖοία διατηρεί δεδοµένα µέχρι ενός έτους, ενώ και οι κανόνες λειτουργίας των συσκευών διατηρούνται στη µνήµη. Ανοιχτή Αρχιτεκτονική Μέσω του ενσωµατωµένου Web Server ϖου διαθέτει το λογισµικό, το Plugwise χρησιµοϖοιεί ανοιχτά ϖρότυϖα και ϖρωτόκολλα σύγχρονων τεχνολογιών,. Μϖορεί να συνδεθεί µε άλλες εφαρµογές και συστήµατα ή και µε εργαλεία data mining ή business intelligence µε χρήση των ϖλέον δηµοφιλών µεθόδων (XML, Web Services, κλϖ). Εϖίσης, µϖορούν να ενσωµατωθούν χαρακτηριστικά όϖως είναι η διαχείριση συσκευών µέσω µηνυµάτων SMS, οι embedded mobile εφαρµογές, τα IP phones κλϖ. Μικρός Χρόνος Αϖόσβεσης Ο χρόνος αϖόσβεσης κυµαίνεται αϖό 12 µέχρι 36 µήνες, ϖροσφέροντας µια ϖολύ αϖοδοτική εϖένδυση. Οι αιτίες της σύντοµης αϖόδοσης είναι οι ακόλουθες: Το σύστηµα έχει εξαιρετικά χαµηλό κόστος εν υϖάρχουν κρυφά κόστη κτήσης, διαχείρισης, εγκατάστασης αφού αφενός δεν χρειάζεται καλωδίωση και αφετέρου η διαχείριση και ϖαραµετροϖοίηση του συστήµατος είναι ιδιαίτερα φιλική και αϖλή. Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα

11 Με την εγκατάσταση του συστήµατος, συνήθως εµφανίζεται µια µείωση της σϖατάλης ακόµα και σε ϖοσοστό της τάξης του 20%. Ο λόγος είναι ότι υϖάρχει ϖλέον η εικόνα και η ϖληροφόρηση για το τι καταναλώνουν οι ενεργοβόρες συσκευές µας (και ϖόσο κοστίζει αυτό) και δεν µϖορούµε να αγνοήσουµε ή να αµελήσουµε τα κόστη αυτά. Η ϖαρουσία του συστήµατος εϖιδρά ιδιαίτερα θετικά στους χρήστες ενέργειας σε ότι αφορά ευαισθητοϖοίηση τους στην άσκοϖη κατανάλωση ενέργειας. Το σύστηµα ϖροσφέρει µια εξοικονόµηση της τάξης του 30% κατά µέσο όρο αϖό την στιγµή ϖου εφαρµοστεί ο χρονοϖρογραµµατισµός, και χαραχτεί η ϖολιτική λειτουργίας. Ιδιαίτερα σε γραφεία ϖου εµφανίζεται έντονα άσκοϖη κατανάλωση ενέργειας, το σύστηµα έχει φτάσει σε ϖοσοστά εξοικονόµησης ακόµα και µεγαλύτερα του 60%. Ασφάλεια Στο Plugwise η µετάδοση δεδοµένων γίνεται µε ασφαλή τρόϖο (AES 128 bit encryption), ενώ ταυτόχρονα τα δεδοµένα δεν ϖαρεµβάλλονται µε τα υϖόλοιϖα δικτυακά δεδοµένα της εϖιχείρησης. Κάθε συσκευή διαθέτει ένα µοναδικό MAC address, το οϖοίο συνδέεται µε την άδεια χρήσης του λογισµικού και κατά συνέϖεια, µϖορεί να λειτουργήσει µόνο µε αυτή την άδεια χρήσης. Το Plugwise σε δικτυακή εγκατάσταση µϖορεί να λειτουργήσει µέσα αϖό Virtual Lan και µέσα αϖό tunneling ϖρωτόκολλα (SSH), ώστε να αϖοφευχθεί το broadcast κατά την µεταφορά δεδοµένων αϖό τις συσκευές ϖρος το λογισµικό (~25kb/ώρα) Άλλα Σηµαντικά Χαρακτηριστικά και υνατότητες Το Plugwise, ϖέραν των βασικών, έχει και µια σειρά άλλων χαρακτηριστικών ϖου αϖοδεικνύονται χρήσιµα σε ειδικές ϖεριϖτώσεις και εφαρµογές. Κάϖοια ϖαραδείγµατα είναι τα ακόλουθα: «Άνοιγµα / κλείσιµο» συσκευών αϖό µακριά, µε αϖοστολή SMS στις συσκευές Αϖοστολή SMS ειδοϖοίησης αϖό το Plugwise στον χρήστη, σε ϖερίϖτωση ϖου κάϖοιες «κρίσιµες» συσκευές µείνουν χωρίς ρεύµα ( ϖχ. servers σε ϖεριϖτώσεις διακοϖής) Αϖοστολή SMS ειδοϖοίησης αϖό το Plugwise στον χρήστη, σε ϖερίϖτωση ϖου κάϖοιες συσκευές ανοίξουν, ενώ δεν είναι ϖρογραµµατισµένες (ϖχ. φώτα όταν γνωρίζουµε ότι δεν είναι κανείς στην εϖιχείρηση) Χρονοϖρογραµµατισµός για ενεργοϖοίηση συσκευών σε ϖεριϖτώσεις αϖουσίας (ιδιαίτερα χρήσιµο στο σϖίτι ή την εϖιχείρηση για την αϖοτροϖή ϖαραβιάσεων) Παρουσίαση ενεργειακών δεικτών κατανάλωσης σε Web sites, γιγαντοοθόνες, newletters. Εµφάνιση ϖληροφοριών κατανάλωσης ή ανθρακικού αϖοτυϖώµατος στην οθόνη κάθε χρήστη της Εταιρείας (µε µορφή widget), µε σκοϖό την ευαισθητοϖοίησή του σε θέµατα ενεργειακής κατανάλωσης. Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα

12 Οφέλη της Εϖιχείρησης Τα οφέλη ϖου θα έχει η εϖιχείρηση ή οργανισµός ϖου θα αγοράσει και θα εγκαταστήσει το Plugwise είναι ϖολύ ενδιαφέροντα: Πληροφόρηση Αϖόκτηση γνώσης και ϖληροφόρησης, ϖου δεν υϖήρχε ϖριν, σχετικά µε την λειτουργία και τις καταναλώσεις των ηλεκτρικών συσκευών. Παρακολούθηση των ηλεκτρικών συσκευών σε ϖραγµατικό χρόνο (on-line) και µε δυνατότητα διορθωτικών ϖαρεµβάσεων Προγραµµατισµός Λειτουργίας Κτιρίου και Ηλεκτρικών Συσκευών υνατότητα ϖρογραµµατισµού του τρόϖου λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών ανά συσκευή, θέση εργασίας, αίθουσα, όροφο, κτίριο.. Ιστορικά Στοιχεία και Αναφορές Αϖόκτηση ιστορικών στοιχείων και ϖαροχή αναφορών µε συγκριτικά στοιχεία. Ευαισθητοϖοίηση Προσωϖικού Το ϖροσωϖικό βλέϖει και κατανοεί τι ακριβώς σηµαίνει χρήση και σϖατάλη της ηλεκτρικής ενέργειας και φροντίζει ϖλέον το ίδιο την αϖοφυγή σϖάταλων καταναλώσεων. Άµεσα Αϖοτελέσµατα Εµφάνιση των ϖαραϖάνω οφελών αϖό την ϖρώτη ηµέρα λειτουργίας. Ενδεικτικό Πελατολόγιο Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο , Σελίδα

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise.

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

Smart Panels Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής

Smart Panels Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής Smart Panels Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής Συνδέστε τα κτίριά σας με την εξοικονόμηση ενέργειας Μέτρηση Διασύνδεση Εξοικονόμηση Θέτοντας τους λογαριασμούς ρεύματος υπό έλεγχο Με ένα λογικό αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Αραμπατζή Αγγελική και Ψάννης Κωνσταντίνος aggeliki.arampatzi@gmail.com, tm0915@uom.gr kpsannis@uom.gr http://users.uom.gr/~kpsannis/

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Fleet Management) Ο Εντοπισµός Θέσης ή ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων (Fleet Management), ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών, που επιθυµούν

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας Εξοικονόμηση Ενέργειας Οδηγός Λύσεων Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας Επισκεφθείτε το web site μας και μάθετε περισσότερα! www.schneider-electric.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Product version: 2.0

Product version: 2.0 Product version: 2.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2724433, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. SMARTPHONES...4

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το έξυπνο σπίτι

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το έξυπνο σπίτι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το έξυπνο σπίτι Υποβληθείσα στον Καθηγητή Ιωάννη Καζανίδη από την σπουδάστρια ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε;

Πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε; Intelligent Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Σεπτέμβριος 2011 Κοιτάξτε εντός για να ξεκινήσετε να εξοικονομείτε ενέργεια! Ενεργειακό κόστος:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:38795 Α.Μ.:38776 Εισηγήτρια: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ Καβάλας 2011 Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

ΑΤΕΙ Καβάλας 2011 Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής ΑΤΕΙ Καβάλας 2011 Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία με Θέμα Κέντρα Δεδομένων με Ευαισθησία Σε Περιβαλλοντικά Θέματα Της Κωνσταντίνας Δημητρακοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής ο Δρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ρ. ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01

Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01 Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01 Αίγιο, Απρίλιος 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται?

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται? ΟΔΗΓΟΣ CRM Customer Relationship Management Ο όρος CRM πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πρακτικές αλλά και το λογισμικό μέσω των οποίων μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα