Η εξέταση ενός μοντέλου προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων άγχους και εξουθένωσης σε προπονητές κλασικού αθλητισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εξέταση ενός μοντέλου προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων άγχους και εξουθένωσης σε προπονητές κλασικού αθλητισμού"

Transcript

1 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, Ε.Α.Ψ. Η εξέταση ενός μοντέλου προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων άγχους και εξουθένωσης σε προπονητές κλασικού αθλητισμού Γεώργιος Π. Καραμπάτσος, Νεκτάριος A. Σταύρου, Γεώργιος Γεωργιάδης και Κώστας Καρτερολιώτης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση ενός μοντέλου προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων, άγχους και εξουθένωσης, αποβλέποντας στον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των μελετώμενων μεταβλητών του σε Έλληνες προπονητές κλασικού αθλητισμού. Στην έρευνα συμμετείχαν 164 άρρενες προπονητές κλασικού αθλητισμού ηλικίας 24 έως 68 ετών (40.9±8.2) οι οποίοι συμπλήρωσαν τα ακόλουθα ερωτηματολόγια: (α) Εξουθένωσης (Maslach & Jackson, 1986), (β) Αποτίμησης του Αντιλαμβανόμενου Άγχους (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983), (γ) Αγωνιστικού Χαρακτηριστικού Άγχους (Martens, 1977 Ζέρβας και Κάκκος, 1990), (δ) Αξιολόγησης Προπονητικών Θεμάτων (Kelley & Gil, l993), (ε) Κοινωνικής Υποστήριξης (Sarason, Levine, Basjam, & Sarason, 1983) (στ) Γνωστικής Ανθεκτικότητας (Nowack, 1990) και (ζ) Περιγραφής του Ύφους της Ηγετικής Συμπεριφοράς (Form XII Stogdill & Coons, 1957). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων ένα νέο μοντέλο παρουσιάστηκε με ανεξάρτητες μεταβλητές την ανθεκτικότητα, το αγωνιστικό χαρακτηριστικό άγχος και την ικανοποίηση από την παρεχόμενη κοινωνική υποστήριξη, ενδιάμεση μεταβλητή το αντιλαμβανόμενο άγχος και εξαρτημένες μεταβλητές τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης, που υποστήριξε τη βασική δομή και λειτουργία του (p<0.05) και έδειξε ότι μεταξύ των μεταβλητών του υπάρχει σχέση. Συμπερασματικά αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι οι μεταβλητές του μοντέλου μπορούν να προβλέψουν θετικά ή αρνητικά την εμφάνιση της εξουθένωσης σε αυτό το δείγμα προπονητών. Λέξεις κλειδιά: εξουθένωση, κλασικός αθλητισμός, προπονητές, αγωνιστικό χαρακτηριστικό άγχος ABSTRACT The purpose of this study was to examine a conceptual model of personal/situational variables, perceived stress and burnout in order to propose the relationships among them in Greek track and field coaches. One hundred and sixty four (164) track and field male coaches (age ±8.2 years) completed the following questionnaires: (a) Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1986), (b) Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983), (c) Sport Competition Anxiety Test (Martens, 1977), (d) Coaching Issues Survey (Kelley & Gill, 1993), (e) Social Support Questionnaire (Sarason, Levine, Basjam, & Sarason, 1983), (f) Cognitive Hardiness Scale (Nowack, 1990), (g) Leader Behavior Description Questionnaire (Stogdill & Coons, 1957). The results showed that the conceptual model with independent variables of hardiness, trait anxiety, and satisfaction social support, moderate variable the perceived stress and dependent variables the three components of burnout was supported the basic construct and its function in this specific group of coaches (p<0.05). These results suggest that the variables of this model predict burnout. Key words: burnout, track and field, coaches, competitive trait anxiety Διεύθυνση επικοινωνίας: Καραμπατσός Γεώργιος, ΤΕΦΑΑ, Εθν. Αντίστασης 41, Δάφνη.

2 Γ.Π. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, Ν.A. ΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & Κ. ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα αρνητικά συναισθήματα και ειδικότερα το άγχος που βιώνει ο προπονητής στο πλαίσιο της προπονητικής διαδικασίας εμφανίζεται μέσα από ποικίλες καταστάσεις όπως πίεση για νίκη, φιλάθλους, διοίκηση, γονείς, συναδέλφους, Μ.Μ.Ε., μετακινήσεις, τραυματισμούς (Caccese & Mayerberg, 1984 Hunt, 1984 Young, 1992). Όταν ο προπονητής αντιμετωπίζει μία στρεσογόνο κατάσταση και τα ψυχικά του αποθέματα βρίσκονται σε σχετική ισορροπία με τις καταστάσεις που το προκάλεσε, οι συνέπειες του άγχους είναι περιορισμένες (Cherniss, 1980). Αντίθετα, η παρατεταμένη έκθεση του προπονητή σε καταστάσεις που τις βιώνει ως αγχώδεις, παράλληλα με τη συνεχή, αλλά ανεπιτυχή προσπάθειά του να τις αντιμετωπίσει ή να τις περιορίσει τον οδηγούν στην εξουθένωση (burnout), με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσής του στην εργασία και τελικά την απομάκρυνσή του από αυτή (Farber, 1983 Smith, 1986). Συμπερασματικά, η εξουθένωση εμπλέκει μία ψυχολογική και συναισθηματική απομάκρυνση από μία προηγούμενα ευχάριστη δραστηριότητα, ως αντίδραση προς το υπερβολικό και σε διάρκεια άγχος ή ως αποτέλεσμα δυσαρέσκειας από την εργασία, που εντείνεται με την πάροδο του χρόνου (Smith, 1986). Ως όρος η εξουθένωση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Freudenberger (1974) για την περιγραφή των συμπτωμάτων σωματικής και ψυχικής εξάντλησης σε επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και γενικότερα, σε χώρους που δημιουργούνται στενές σχέσεις μεταξύ αρωγού και αποδέκτη (Freudenberger, 1974 Maslach & Jackson, 1981a,b Pines & Maslach, 1978 Schwab & Iwanicki, 1981). Η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ψυχολόγους, τους αθλητικούς ψυχολόγους και τους κοινωνιολόγους, καθώς έχουν αναγνωριστεί οι σημαντικές της επιπτώσεις στο άτομο και κατά συνέπεια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, στον αθλητισμό, στην οικονομία και την παραγωγή. Η εξουθένωση έχει μελετηθεί με τη μορφή ενός συνδρόμου τριών διαστάσεων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κατηγορίες συμπτωμάτων (Maslach, 1981a,b). Με βάση την προσέγγιση αυτή, η εξουθένωση ορίσθηκε ως ένα «σύνδρομο συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και μειωμένης προσωπικής επίτευξης, που μπορεί να εκδηλωθεί σε άτομα τα οποία προσφέρουν στους ανθρώπους μιας μορφής εργασιακή εξυπηρέτηση» (Maslach & Jackson, 1986b, σελ. 1). Η πρώτη διάσταση που αναφέρεται στη συναισθηματική εξάντληση (emotional exhaustion) και περιλαμβάνει αισθήματα ψυχικής και σωματικής κόπωσης, καθώς και απώλεια ενέργειας και διάθεσης. Η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στην αποπροσωποποίηση (depersonalization) η οποία περιγράφεται ως η απομάκρυνση και η αποξένωση του εργαζόμενου από τους ασθενείς/πελάτες/αθλητές του και η εγκαθίδρυση απρόσωπων, επιθετικών και κυνικών σχέσεων με αυτούς. Η τρίτη διάσταση αφορά τη μειωμένη προσωπική επίτευξη (reduced personal accomplishment) και αναφέρεται στην αίσθηση του ατόμου ότι είναι ανίκανος να προσφέρει στον χώρο εργασίας με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσής του. Στο αθλητικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στην προπονητική διαδικασία, η ύπαρξη ενός θεωρητικού μοντέλου σχετικά με την εξουθένωση κρίθηκε ως σκόπιμη και ήταν αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Αρχικά, οι περισσότερες έρευνες που μελετούν προπονητές έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην εξέταση των διαφοροποιήσεων της εξουθένωσης, που προσδιορίστηκαν με βάση επιλεγμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η προπονητική εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση, το ποσοστό επιτυχιών, κ.ά. (Caccese & Mayeberg, 1984 Καραμπάτσος, Γεωργιάδης, & Καρτερολιώτης, 2007 Kosa, 1990 Quigley, Slack, & Smith, 1987). O Smith (1986) προχώρησε στη δημιουργία ενός θεωρητικού μοντέλου, βασιζόμενος: (α) ότι η εξουθένωση είναι μία αντίδραση στο χρόνιο άγχος (Cherniss, 1980), (β) στην εκτενή μελέτη των εμπειρικών δεδομένων για τα αίτια και τις συνέπειες της εξουθένωσης στα κοινωνικά επαγγέλματα (Freudenberger, 1974, 1975 Maslach & Jackson, 1981a,b) και (γ) 4

3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ στο μοντέλο κοινωνικής ανταλλαγής (social exchange model) των Thibaut και Kelley (1959), όπου παρέχεται ένα χρήσιμο πλαίσιο στο οποίο γίνεται διάκριση μεταξύ αποχώρησης από το αθλητισμό, που προκαλείται από την εξουθένωση και άλλων παραγόντων οι οποίοι καθορίζουν την αποχώρηση αυτή. Με βάση τα προαναφερθέντα, ο Smith (1986), παρουσίασε ένα θεωρητικό μοντέλο, γνωστό ως γνωστικο-συναισθηματικό μοντέλο άγχους και εξουθένωσης (conceptual-affective model of stress and burnout) στο οποίο μελετάται η σχέση μεταξύ άγχους και εξουθένωσης, όπου οι ατομικές διαφορές της προσωπικότητας και των κινήτρων επηρεάζουν τις παράλληλες σχέσεις και τις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ περιβαλλοντικών, γνωστικών, ψυχολογικών και συμπεριφορικών παραγόντων. Το μοντέλο αυτό αποτέλεσε στη συνέχεια το θεωρητικό υπόβαθρο για περαιτέρω έρευνα της εξουθένωσης στο αθλητικό περιβάλλον (Smith, 1986). Με βάση το μοντέλο του Smith (1986) πολλοί ερευνητές κυρίως στις Η.Π.Α. προσπάθησαν να μελετήσουν τους παράγοντες εκείνους που τροφοδοτούν την εμφάνιση της εξουθένωσης σε προπονητές ατομικών, αλλά κυρίως σε προπονητές ομαδικών αθλημάτων (Kelley, 1994 Kelley & Gill, 1993 Martin, Kelley, & Dias, 1999). Συγκεκριμένα, η Kelley (1994) εξέτασε ένα μοντέλο άγχους και εξουθένωσης σε προπονητές του baseball και προπονήτριες του softball των πανεπιστημίων των H.Π.Α. Το μοντέλο αυτό στηρίχτηκε στις υποθέσεις: (α) ότι οι προσωπικοί-περιβαλλοντικοί παράγοντες των προπονητικών θεμάτων, της κοινωνικής υποστήριξης, της ανθεκτικότητας, του φύλου και τα ποσοστά σε νίκες και ήττες προβλέπουν το επίπεδο άγχους των προπονητών και (β) το αντιλαμβανόμενο άγχος με τη σειρά του αποτελεί προβλεπτή της εξουθένωσής τους. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας και οι δύο ερευνητικές υποθέσεις επαληθεύτηκαν. Σε συνέχεια των ερευνών της, η Kelley, Eklund και Ritter-Taylor (1999) χρησιμοποίησαν ένα διευρυμένο μοντέλο προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων και εκτίμησης του άγχους στην εξέταση της εξουθένωσης σε προπονητές και προπονήτριες αντισφαίρισης. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές ορίστηκαν η ανθεκτικότητα, τα προπονητικά θέματα, το αγωνιστικό επίπεδο, το φύλο, το αγωνιστικό άγχος προδιάθεσης και το είδος της ηγετικής συμπεριφοράς (δημοκρατικό-αυταρχικό), ενδιάμεση μεταβλητή το αντιλαμβανόμενο άγχος και εξαρτημένες μεταβλητές οι τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης. Στο μοντέλο αυτό εξετάστηκε επιπρόσθετα και η άμεση συμπεριφορά των προσωπικώνπεριβαλλοντικών παραγόντων στην εξουθένωση. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν τη βασική δομή και λειτουργία του μοντέλου. Όλοι οι προσωπικοίπεριβαλλοντικοί παράγοντες εκτός από το δημοκρατικό ύφος συμπεριφοράς και το αγωνιστικό επίπεδο προέβλεψαν τόσο το αντιλαμβανόμενο άγχος, όσο και τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης (Kelley et al., 1999). Σε μία συναφή έρευνα οι Hendrix, Acevedo και Hebert (2000) εξέτασαν ένα μοντέλο όπου ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η κοινωνική υποστήριξη, η ανθεκτικότητα και τα προπονητικά αθλητικά θέματα, ενδιάμεση μεταβλητή το αντιλαμβανόμενο άγχος και εξαρτημένες μεταβλητές οι τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ των μεταβλητών του μοντέλου. Όλα τα προαναφερθέντα υποθετικά μοντέλα επιβεβαίωσαν το θεωρητικό γνωστικο-συναισθηματικό μοντέλο άγχους και εξουθένωσης του Smith (1986) για τον αθλητισμό. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται ένα θεωρητικό μοντέλο προσωπικώνπεριβαλλοντικών παραγόντων, άγχους και εξουθένωσης, με σκοπό να διερευνηθούν εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν να προβλέψουν την εμφάνιση της εξουθένωσης σε προπονητές ατομικών αγωνισμάτων, όπως είναι οι προπονητές κλασικού αθλητισμού. Στο θεωρητικό μοντέλο ως ανεξάρτητες μεταβλητές ορίζονται η ανθεκτικότητα, το αγωνιστικό χαρακτηριστικό άγχος, τα προπονητικά θέματα, η ηγετική συμπεριφορά (δημοκρατικήαυταρχική) και η κοινωνική υποστήριξη (παρεχόμενη-ικανοποίηση), ενδιάμεση μεταβλητή το αντιλαμβανόμενο άγχος και εξαρτημένες μεταβλητές οι τρεις διαστάσεις που συνθέτουν την 5

4 Γ.Π. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, Ν.A. ΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & Κ. ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ εξουθένωση και εξετάζεται τόσο η έμμεση πρόβλεψη των ανεξάρτητων μεταβλητών διά μέσω του αντιλαμβανόμενου άγχους στις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης (διακεκομμένη γραμμή), όσο και η άμεση πρόβλεψή τους σε αυτές (Σχήμα 1). Προσωπικοί-περιβαλλοντικοί Εκτίμηση Εξουθένωση παράγοντες άγχους Ανθεκτικότητα Προπονητικά θέματα Αγωνιστικό χαρακτηριστικό άγχος Δημοκρατικό ύφος Αυταρχικό ύφος Αντιλαμβανόμενο άγχος Εξουθένωση Παρεχόμενη κοινωνική υποστήριξη. Ικανοποίηση κοινωνικής υποστήριξης. ΣΕ ΑΠ ΠΕ Σχήμα 1. Το θεωρητικό μοντέλο με τις έμμεσες (διακεκομμένη γραμμή) και άμεσες διαδρομές των προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων, άγχους και εξουθένωσης σε προπονητές κλασικού αθλητισμού. Σημείωση: ΣΕ= Συναισθηματική εξάντληση, ΑΠ= Αποπροσωποποίηση, ΠΕ= Προσωπική επίτευξη. ΜΕΘΟΔΟΣ Συμμετέχοντες Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) άρρενες προπονητές κλασικού αθλητισμού από όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι εργάζονται σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και οι αθλητές τους συμμετείχαν στα εθνικά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Νέων, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων). Από τους εκατόν εξήντα τέσσερεις προπονητές, οι εκατόν δέκα τρεις (113, ποσοστό 68.9%) είχαν σύμβαση εργασίας με την ομοσπονδία (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), ενώ οι υπόλοιποι πενήντα ένας (51, ποσοστό 31.1%) εργάζονταν με άλλη σχέση εργασίας. Η ηλικία 6

5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ των προπονητών κυμάνθηκε από είκοσι τέσσερα (24) έως εξήντα οκτώ (68) έτη (Μ=40.9, SD=8.2), πενήντα εννέα (59, ποσοστό 36.0%) προπονητές ασκούσαν το προπονητικό τους έργο περισσότερο από δέκα έξι (16) έτη, σαράντα οκτώ (48, ποσοστό 29.3%) από 11 έως 15 έτη, τριάντα δύο (32, ποσοστό 19.5%) από 6 έως10 έτη και είκοσι πέντε (25, ποσοστό 15.2%) έως 5 έτη. Όργανα μέτρησης Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα όργανα μέτρησης: (α) Ερωτηματολόγιο Εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory Maslach & Jackson, 1986): το οποίο χορηγήθηκε με σκοπό την αξιολόγηση της εξουθένωσης των προπονητών στο πλαίσιο του προπονητικού τους έργου. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν οι τρεις διαστάσεις που συνθέτουν την εξουθένωση: (α) συναισθηματική εξάντληση, (β) αποπροσωποποίηση και (γ) μειωμένη προσωπική επίτευξη. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει εξεταστεί σε ελληνικό πληθυσμό και έχουν υποστηριχθεί οι ψυχομετρικές του ιδιότητες (Αποστολίδης, 2000 Καραμπάτσος και συν., 2007 Κουστέλιος και συν., 1996). Η αξιοπιστία των παραγόντων του ερωτηματολογίου στην παρούσα έρευνα, όπως αυτή εξετάστηκε με βάση το δείκτη εσωτερικής συνέπειας Cronbach a, κυμάνθηκε από.65 έως.79. (β) Κλίμακα Αντιλαμβανόμενου Άγχους (Perceived Stress Scale Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983): αξιολογεί καλύτερα την ένταση και όχι τη διάρκεια του άγχους, επειδή αναφέρεται σε σχετικά πρόσφατες (τελευταίο μήνα) καταστάσεις άγχους. Το ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί σε ελληνικό πληθυσμό από τον Αποστολίδη (2000). Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου με βάση το δείκτη Cronbach a ήταν.67. (γ) Ερωτηματολόγιο Αγωνιστικού Χαρακτηριστικού Άγχους (Sport Competition Anxiety Test Martens, 1977): το ερωτηματολόγιο αξιολογεί τα επίπεδα του αγωνιστικού άγχους προδιάθεσης του ατόμου, το οποίο προσαρμόστηκε στον ελληνικό πληθυσμό από τους Ζέρβα και Κάκκο (1990). Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach a ήταν 87. (δ) Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προπονητικών Θεμάτων (Coaching Issues Survey Kelley & Gill, 1993): καταγράφει το άγχος που εμφανίζεται μέσα από διάφορες καταστάσεις που το προκαλούν στο προπονητικό περιβάλλον. Στη παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η έκδοση του ερωτηματολογίου στην ελληνική γλώσσα, όπως διασκευάστηκε από τον Αποστολίδη (2000). Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach a του ερωτηματολογίου ήταν.90. (ε) Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Υποστήριξης (Social Support Questionnaire Sarason, Levine, Basham, & Sarason, 1983): περιλαμβάνει δύο παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται στα άτομα (αδελφός/ή, μητέρα, συνάδελφος, φίλος/η, κ.ά.) που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη και το βαθμό ικανοποίησης από την προσφερόμενη υποστήριξη των παραπάνω προσώπων (Αποστολίδης, 2000). Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach a ήταν.88 για τον πρώτο και.87 για το δεύτερο παράγοντα, αντίστοιχα. (στ) Κλίμακα Γνωστικής Ανθεκτικότητας (Cognitive Hardiness Scale Nowack, 1990): αξιολογεί την ιδιαίτερη «στάση» και τα «πιστεύω» ενός ατόμου για τη ζωή. Το ερωτηματολόγιο αξιολογεί τρεις διαστάσεις (δέσμευση, έλεγχος, πρόκληση) οι οποίες συνθέτουν την ανθεκτικότητα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο όργανο μέτρησης χρησιμοποιείται ως μονοπαραγοντικό, αξιολογώντας την ανθεκτικότητα ως μια συνολική έννοια. Οι ψυχομετρικές ιδιότητες της Κλίμακας στην ελληνική γλώσσα έχουν εξεταστεί από τον Καραμπάτσο (2004) υποστηρίζοντας την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της Κλίμακας. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a της Κλίμακας στην παρούσα έρευνα ήταν.74. (ζ) Ερωτηματολόγιο Περιγραφής του Ύφους της Ηγετικής Συμπεριφοράς (Leader Behavior Description Questionnaire Form XII Stogdill & Coons, 1957): αναφέρεται σε δύο παράγοντες ηγετικής συμπεριφοράς του προπονητή που είναι το δημοκρατικό και το αυταρχικό ύφος συμπεριφοράς. Το ερωτηματολόγιο έχει αξιολογηθεί και έχουν υποστηριχθεί οι ψυχομετρικές του ιδιότητες σε ελληνικό πληθυσμό (Καραμπάτσος, 2004). O δείκτης 7

6 Γ.Π. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, Ν.A. ΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & Κ. ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ εσωτερικής συνέπειας Cronbach a ήταν.75 για το δημοκρατικό και.77 για το αυταρχικό ύφος συμπεριφοράς. Διαδικασία Στους προπονητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα χορηγήθηκε φάκελος που περιείχε: (α) επιστολή που εξηγούσε το σκοπό και τη σημασία της έρευνας, (β) τα ερωτηματολόγια που θα έπρεπε να συμπληρώσουν, (γ) έντυπο καταγραφής ατομικών στοιχείων και (δ) απαντητικό φάκελο. Η επαφή επικοινωνία με τους προπονητές έγινε μία ημέρα πριν και κατά τη διάρκεια των εθνικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών. Η συμπλήρωση των οργάνων μέτρησης και η συλλογή των φακέλων γίνονταν μέχρι τη λήξη των αγώνων. Σε περίπτωση που κάποιος προπονητής δεν προλάβαινε να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια, είχε τη δυνατότητα να τα ταχυδρομήσει τοποθετώντας αυτά μέσα στον απαντητικό φάκελο, που του είχε δοθεί. Η προθεσμία επιστροφής των φακέλων με συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια ορίστηκε μέχρι και δέκα ημέρες μετά την ημέρα παραλαβής τους από τους προπονητές. Στατιστική ανάλυση Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω μοντέλων εξισώσεων (SEM) και της ανάλυσης διαδρομών, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Αmos 4.0 (Arbucle & Wothke, 1999). Για την αξιολόγηση της καλής προσαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου, εξετάστηκαν οι ακόλουθοι δείκτες προσαρμογής και εφαρμοστικότητας: (α) ο δείκτης χ², (β) ο λόγος χ² προς τους βαθμούς ελευθερίας (df) (χ²/df ratio), (γ) ο δείκτης κατάλληλης προσαρμογής (Goodness of Fit Index, GFI), (δ) ο συγκριτικός δείκτης προσαρμογής (Comparative Fit Index, CFI), (ε) ο δείκτης αυξημένης προσαρμογής (Incremental Fit Index, IFI) και (στ) ο δείκτης του τυπικού σφάλματος σύγκλισης-προσέγγισης (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA) (Baldwin, 1989 Jöreskog, 1993). Ο δείκτης χ² (chi square, x²) είναι ένας απόλυτος δείκτης προσαρμογής (absolute fit index) του οποίου ωστόσο η τιμή επηρεάζεται από το μέγεθος του δείγματος. Γι αυτό, ο λόγος (ratio) του δείκτη χ² προς τους βαθμούς ελευθερίας του μοντέλου, ως ένας πιο αξιόπιστος δείκτης, εξετάσθηκε, όπου τιμές κάτω από 3 υποστηρίζουν την καλή προσαρμογή του εξεταζόμενου μοντέλου (Jöreskog, 1993). Οι δείκτες κατάλληλης προσαρμογής, συγκριτικής προσαρμογής και αυξημένης προσαρμογής λαμβάνουν τιμές από 0 έως 1, όπου τιμές πάνω από.900 (cur-off criterion) υποστηρίζουν ότι το εξεταζόμενο μοντέλο είναι αποδεκτό. Τέλος, σύμφωνα με τους Hu και Bentler (1999), το κριτήριο καλής προσαρμογής ενός μοντέλου με βάση τον δείκτη RMSEA είναι έως την τιμή.080. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι στο θεωρητικό μοντέλο με τις έμμεσες διαδρομές των προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων στο αντιλαμβανόμενο άγχος και τις άμεσες διαδρομές των προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων στην επαγγελματική εξουθένωση, οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν τη βασική δομή και λειτουργία του τόσο ο λόγος του χ² (180.30) προς τους βαθμούς ελευθερίας (37) (χ²/df ratio=4.87, p<.001), όσο και οι δείκτες GFI=.83, CFI=.74, IFI=.60 και RMSEA=.15 παρουσιάστηκαν ως μη αποδεκτοί με βάση τις ισχύουσες τιμές (Baldwin, 1989 Jöreskog, 1993). Με βάση τα αποτελέσματα του αρχικού μοντέλου, ένα νέο μοντέλο εξετάσθηκε που είχε ως ανεξάρτητες μεταβλητές την ανθεκτικότητα, το αγωνιστικό χαρακτηριστικό άγχος και την ικανοποίηση από την παρεχόμενη κοινωνική υποστήριξη, ενδιάμεση μεταβλητή το αντιλαμβανόμενο άγχος και εξαρτημένες μεταβλητές τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης 8

7 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (Σχήμα 2). Στο μοντέλο αυτό όλοι οι δείκτες που αξιολογούν τη βασική δομή και λειτουργία του, ο λόγος του χ² (χ² = 15.77) προς τους βαθμούς ελευθερίας (df = 8) (χ²/df ratio = 1.97, p<.05), =15.77/8=1.97, p<.05), ενώ ο δείκτης GFI ήταν.97, ο δείκτης CFI.96, ο δείκτης IFI.96 και ο δείκτης RMSEA.077, οι οποίοι κρίνονται ως απόλυτα ικανοποιητικοί με βάση τις ισχύουσες τιμές (Jöreskog, 1993). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι τιμές των δεικτών αξιολόγησης και των δύο μοντέλων καθώς και οι αποδεκτές τιμές των δεικτών αυτών. Προσωπικοί-περιβαλλοντικοί Εκτίμηση Εξουθένωση παράγοντες του άγχους Ανθεκτικότητα Αγωνιστικό χαρακτηριστικό άγχος -.37*.38* -.20*.18* Αντιλαμβανόμενο άγχος.36* Εξουθένωση Ικανοποίηση κοινωνικής υποστήριξης *.65*.70* -.55* ΣΕ ΑΠ ΠΕ Σχήμα 2. Το νέο θεωρητικό μοντέλο προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων άγχους και εξουθένωσης σε προπονητές κλασικού αθλητισμού καθώς και οι τιμές των έμμεσων και άμεσων διαδρομών μεταξύ των μεταβλητών του. Σημείωση: ΣΕ= Συναισθηματική εξάντληση, ΑΠ= Αποπροσωποποίηση, ΠΕ= Προσωπική επίτευξη. Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τιμών των δεικτών αξιολόγησης των μοντέλων και οι αποδεκτές τιμές τους. Δείκτες αξιολόγησης χ²/df ratio p GFI CFI IFI RMSEA Αρχικό μοντέλο /37= Τελικό μοντέλο 15.77/8=

8 Γ.Π. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, Ν.A. ΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & Κ. ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην έρευνα αυτή εξετάστηκε ένα μοντέλο εξουθένωσης σε προπονητές κλασικού αθλητισμού, καθώς και η αιτιώδη σχέση συγκεκριμένων προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων με το αγωνιστικό άγχος και την εξουθένωση. Η εξέταση του παραπάνω μοντέλου πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από προπονητές όλων των αγωνισμάτων κλασικού αθλητισμού (δρόμοι, άλματα, ρίψεις) στα πλαίσια του οποίου η ατομική σχέση προπονητή με αθλητή είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική, με βασικό σκοπό να διερευνηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που πιθανόν προβλέπουν ή αποτρέπουν την εμφάνιση της εξουθένωσής τους. Η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε στο γνωστικο-συναισθηματικό μοντέλο άγχους και εξουθένωσης του Smith (1986), το οποίο έχει προσφέρει θεωρητική βάση συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στον έλεγχο ανάλογων μοντέλων, αλλά έλαβε σοβαρά υπόψη και μοντέλα που κατά καιρούς έχουν ερευνήσει οι Kelley και Gill (1994), οι Κelley και συν. (1999), οι Hendrix και συν. (2000) και τα οποία επιβεβαίωσαν το θεωρητικό μοντέλο του Smith (1986). Το αρχικό μοντέλο που εξετάστηκε δεν παρουσίασε καλή προσαρμογή στα δεδομένα των προπονητών κλασικού αθλητισμού. Οι δείκτες βέλτιστης προσαρμογής και εφαρμοστικότητας του παραπάνω μοντέλου που χρησιμοποιήθηκαν βρέθηκαν ως μη αποδεκτοί με βάση τις ισχύουσες τιμές (Jöreskog, 1993). Ένα νέο μοντέλο εμφανίστηκε που διατήρησε τις ανεξάρτητες μεταβλητές αυτές της ανθεκτικότητας, του αγωνιστικού χαρακτηριστικού άγχους και της ικανοποίησης από την κοινωνική υποστήριξη. Ο λόγος που δεν λειτούργησαν οι ανεξάρτητες μεταβλητές των προπονητικών θεμάτων, ηγετικής συμπεριφοράς και κοινωνικής υποστήριξης (πρώτος παράγοντας) ενδεχομένως να οφείλεται: (α) σε ό,τι αφορά τη μεταβλητή των προπονητικών θεμάτων, στο γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο εξέταζε κυρίως θέματα που αφορούν προπονητές ομαδικών αθλημάτων και ιδιαίτερα προπονητές της καλαθοσφαίρισης (Αποστολίδης, 2000), (β) σε προηγούμενη έρευνα για τον ρόλο του ύφους ηγετικής συμπεριφοράς (αυταρχικό-δημοκρατικό) στην εξουθένωση προπονητών κλασικού αθλητισμού δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (Καραμπάτσος, 2006). Συνεπώς, το ύφος ηγετικής συμπεριφοράς των προπονητών αυτής της κατηγορίας δεν επηρεάζει τα επίπεδα της επαγγελματικής τους εξουθένωσης, που ενδεχομένως να οφείλεται στην ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ προπονητή και αθλητή. Με βάση τα αποτελέσματα η προσαρμογή και εφαρμοστικότητα του νέου μοντέλου υποστηρίζεται πλήρως. Οι τιμές όλων των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέτασή του (χ², χ²/df ratio, GFI, CFI, IFI, RMSEA) κυμάνθηκαν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και είναι αποδεκτοί με βάση ισχύουσες τιμές (Jöreskog, 1993). O έλεγχος της ανάλυσης διαδρομών του νέου μοντέλου ανέδειξε τις εξής αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών του: (α) ο σημαντικότερος παράγοντας πρόβλεψης της εξουθένωσης εμφανίζεται το «αντιλαμβανόμενο άγχος», που εξηγεί ότι τα οξύτερα προβλήματα άγχους των προπονητών οδηγούν στην εξουθένωση, (β) ο προσωπικός παράγοντας της «ανθεκτικότητας» πρόβλεψε τόσο το αντιλαμβανόμενο άγχος, όσο και την εξουθένωση με τιμές διαδρομών με αρνητικό πρόσημο το οποίο καταδεικνύει την ανθεκτικότητα ως ένα σημαντικό παράγοντα που συντελεί ουσιαστικά στην παρεμπόδιση εμφάνισής τους, (γ) το «αγωνιστικό χαρακτηριστικό άγχος» με θετική τιμή διαδρομής στο αντιλαμβανόμενο άγχος, ενισχύει τη γενική αντίληψη που έχει ένας προπονητής κλασικού αθλητισμού για το άγχος, (δ) η μεταβλητή της ικανοποίησης από την παρεχόμενη κοινωνική υποστήριξη παρουσίασε αρνητική αιτιώδη σχέση με την εξουθένωση, αλλά όχι με το αντιλαμβανόμενο άγχος, διαπίστωση η οποία ενδεχομένως σημαίνει ότι οι προπονητές δεν επιζητούν την κοινωνική υποστήριξη σε παροδικές καταστάσεις άγχους, αλλά μένουν ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη βοήθεια, όταν αντιμετωπίζουν καταστάσεις άγχους, που δεν μπορούν να ελέγξουν, υπερβαίνουν τις δικές τους ικανότητες και οδηγούνται στην εξουθένωση. 10

9 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ Σε ό,τι αφορά την ερμηνεία των παραγοντικών φορτίσεων των τριών διαστάσεων της εξουθένωσης επιβεβαιώνεται ότι και οι τρεις τη συνθέτουν με πρώτη τη διάσταση της αποπροσωποποίησης, δεύτερη τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης και τρίτη τη διάσταση της μειωμένης προσωπικής επίτευξης. Η παραγοντική φόρτιση με αρνητικό πρόσημο της τιμής της διάστασης της αίσθησης της μειωμένης προσωπικής επίτευξης είναι εύλογη, διότι η αποτίμηση της διάστασης αυτής με βάση καθιερωμένες τιμές γίνεται με αντίστροφη μέτρηση, δηλαδή, οι υψηλές τιμές εξηγούν χαμηλά επίπεδα μειωμένης προσωπικής επίτευξης και αντίστροφα (Maslach & Jackson, 1986). Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα υποστήριξαν τη βασική δομή και λειτουργία του νέου μοντέλου, που σημαίνει ότι πιθανώς υπάρχει μία αιτιώδη σχέση μεταξύ των μεταβλητών του. Το αγωνιστικό χαρακτηριστικό άγχος ενισχύει τη γενική αντίληψη που έχουν οι προπονητές για το άγχος, το οποίο με τη σειρά του φαίνεται να επιδρά θετικά στην εμφάνιση της εξουθένωσης. Αντίθετα, η ανθεκτικότητα της ιδιοσυγκρασίας που προσδιορίζει την προσωπικότητα των προπονητών κλασικού αθλητισμού και η ικανοποίηση από την κοινωνική υποστήριξη που δέχονται από το περιβάλλον τους, εμφανίζονται ως σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη της εξουθένωσης τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αποστολίδης, Ν. (2000). Μελέτη ενός μοντέλου προσωπικών-περιβαλλοντικών παραγόντων, άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης σε προπονητές καλαθοσφαίρισης. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Arbuckle, J.L., & Wothke, W. (1999). AMOS 4.0 programming reference guide. Chicago: Small Waters. Baldwin, B. (1989). A primer in the use and interpretation of structural equation models. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 22, Beasley, M., Thompson, T., & Davidson, J. (2001). Resilience in response to life stress: The effect of coping style and cognitive hardiness. Personality and Individual Differences, 34, Caccese, C.F., & Mayerberg, C.K. (1984). Gender differences in perceived burnout of college coaches. Journal of Sport Psychology, 6, Cherniss, C. (1980). Staff burnout: Job stress in the human services. Beverly Hills: Sage Publications. Cohen, S., & Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psycholometrica, 16, Farber, B.A. (1983). Conclusion: Current trends, future directions. In B.A. Farber (Ed.), Stress and burnout in the human services professions (pp ). New York: Pergamon. Freudenberger, H. J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, Freudenberger, H. J. (1975). The staff burnout syndrome in alternative institutions. Psychotherapy: Theory Research & Practice, 12, Hendrix, A.E., Acevedo, E.O., & Hebert, E. (2000). An examination of stress and burnout in certified athletic trainers at Division I-A universities. Journal of Athletic Training, 35(2),

10 Γ.Π. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, Ν.A. ΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & Κ. ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, Hunt, K. R. (1984). The relationship between occupational stressors and burnout among coaches (Doctoral dissertation, University of Iowa, 1984). Dissertation abstracts International, 44, 2406A. Jöreskog, K.G. (1993). Testing structural equation models. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp ). London: Sage. Καραμπάτσος, Γ. (2004). Η σχέση προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων με το αντιλαμβανόμενο άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση προπονητών κλασικού αθλητισμού. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καραμπάτσος, Γ. (2006). Ο ρόλος της ηγετικής συμπεριφοράς στην επαγγελματική εξουθένωση προπονητών κλασικού αθλητισμού. Στο Α. Χατζηγεωργιάδης (Επιμ.) Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (σελ ). Τρίκαλα, Ελλάδα. Kαραμπάτσος, Γ., Γεωργιάδης, Γ., & Καρτερολιώτης Κ. (2007). Η επαγγελματική εξουθένωση σε προπονητές κλασικού αθλητισμού. Αθλητική Ψυχολογία, 18, Kelley, B.C. (1994). A model of stress and burnout in college coaches: Effects of gender and time of season. Research Quarterly for Exercise Psychology, 65, Kelley, B.C., Eklund, R.C., & Ritter- Taylor, M. (1999). Stress and burnout among collegiate tennis coaches. Journal of Sport & Exercise Psychology, 21(2), Kelley, B.C., & Gill, D.L. (1993). An examination of personal/situational variables, stress, appraisal and burnout in collegiate teacher-coaches. Research Quarterly for Exercise and Sport, 64, Kosa, B. (1990). The relationship between burnout and selected demographic and job-related variables among Oregon public school teacher-coaches: Identifying coping strategies. Unpublished Doctoral Dissertation. Oregon State University. Martens, R. (1977). Sport competition anxiety test. Champaign, IL: Human Kinetics. Martin, J. J., Kelley, B. C., & Dias, C. (1999). Stress and burnout in female high school athletic director. Women in Sport and Physical activity Journal, 8, Μaslach, C. (1993). Burnout: Α multidimensional perspective. In W. B. Schaufeli, C. Maslach & T. Marek (Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and research (pp ). Washington, DC: Taylor & Francis. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981a). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981b). The Maslach Burnout Inventory. Research edition. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1984). Burnout in organizational settings. Applied SocialPsychology Annual, 5, Maslach, C., & Jackson, S.E. (1986). The Maslach Burnout Inventory. Manual (2 nd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Nowack, K.M. (1990). Initial development of an inventory to assess stress and health risk. American Journal of Health Promotion, 4(3), Pines, A., & Maslach, C. (1978). Characteristics of staff burnout in mental health settings. Hospital & Community Psychiatry, 29, Quigley, T.A., Slack, T., & Smith, G.J. (1987). Burnout in secondary-school teacher coaches. Alberta Journal of Education Research, 33(4),

11 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ Sarason, I.G., Levine, H.M., Basham, R.B., & Sarason, B.R. (1983). Assessing social support: The Social Support Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), Schwab, R. L., & Iwanicki, E. F. (1982). Perceived role conflict, role ambiguity, and teacher burnout. Educational Administration Quarterly, 18, Smith, R.E. (1986). Toward a cognitive affective model of athletic burnout. Journal of Sport Psychology, 8, Stogdill, R.M., & Coons, A.E. (1957). Leadership behavior: Its description and measurement. The Ohio State University. Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (1959). The social psychology of groups. New York: Wiley. Young, D. S. (1992). The status of burnout and Illinois girl s varsity basketball head coaches. Illinois Journal of Health, Physical Education, Recreation, and Dance, 31, Ζέρβας, Ι., & Κάκκος, Β. (1990). Εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου του αγωνιστικού χαρακτηριστικού άγχους σε ελληνικό πληθυσμό. Αθλητική Ψυχολογία, 4,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και κατανόηση του πολυδιάστατου συνδρόμου της αθλητικής εξουθένωσης

Αναγνώριση και κατανόηση του πολυδιάστατου συνδρόμου της αθλητικής εξουθένωσης ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 22, 3-19 2011 Ε.Α.Ψ. Αναγνώριση και κατανόηση του πολυδιάστατου συνδρόμου της αθλητικής εξουθένωσης Αλεξάνδρα Μαρκάτη, Μαρία Ψυχουντάκη, Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης και Νικόλαος Αποστολίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δαβράζος Γρηγόριος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης gregory.davrazos@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης

Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Γ Παν Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Η επαγγελματική εξουθένωση

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Η επαγγελματική εξουθένωση Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Η επαγγελματική εξουθένωση ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επαγγελµατική Εξουθένωση σε Εκπαιδευτικούς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Μ. Κόκκινος, Α. αβάζογλου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τσιγγίλης Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ ntsigilis@jour.auth.gr

Νικόλαος Τσιγγίλης Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ ntsigilis@jour.auth.gr Εφαρμογές της Θεωρίας Απόκρισης Ερωτήματος (Item Response Theory) για την εξέταση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων ερωτηματολογίων και κλιμάκων μέτρησης στις κοινωνικές επιστήμες Νικόλαος Τσιγγίλης Τμήμα Δημοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα πουθα. αναπτυχθούν. //www.issponline.org/ http://

Θέµατα πουθα. αναπτυχθούν. //www.issponline.org/ http:// Εισαγωγή και Μέθοδοι στην Αθλητική Ψυχολογία Γ. Θεοδωράκης Παν. Θεσσαλίας theodorakis@pe.uth.gr psych2007 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εργασίαανασκόπησης 6 σελίδων, ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΑΡΘΡΑ (30%) υο γραπτές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική εξουθένωση σε συνοδούς κατασκηνώσεων ατόµων µε αναπηρία.

Η επαγγελµατική εξουθένωση σε συνοδούς κατασκηνώσεων ατόµων µε αναπηρία. ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 4, 158-164 Η επαγγελµατική εξουθένωση σε συνοδούς κατασκηνώσεων ατόµων µε αναπηρία. Γιαννιά Ν. 2, Κοκαρίδας. 1, Αµπατζίδου Α. 2, Πασλαµούσκα Μ. 2, Πατσιαούρας

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Section: Sport Psychology 140. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Πατσατζής Ν., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ., Μπεμπέτσος Ε. PSYCHOLOGICAL SKILLS' EVALUATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιμέλεια: Νεκτάριος Α. Σταύρου, Γιάννης Ζέρβας, Βασίλης Κάκκος &

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(2), 18-28 Διοίκησης Αθλητισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελένη Ζουρνατζή, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 399-408 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ Γεωργία Στεφάνου και Τάσος Χριστοφίδης Τµήµα Μαθηµατικών και

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση (Moderation) & Διαμεσολάβηση (Mediation): Εννοιολογική & Μεθοδολογική Διάκριση

Ρύθμιση (Moderation) & Διαμεσολάβηση (Mediation): Εννοιολογική & Μεθοδολογική Διάκριση Ρύθμιση (Moderation) & Διαμεσολάβηση (Mediation): Εννοιολογική & Μεθοδολογική Διάκριση Δέσποινα Ξανθοπούλου Λέκτορας Κοινωνικής Οργανωτικής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Στο σημερινό μάθημα... Μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΗΡΑΣ 26, ΓΕΡΑΚΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗ T.K. 15344 Τηλέφωνο: 6932.415.327 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Frossopatsou@yahoo.gr Εκπαίδευση ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Παπαγιάννη Αικατερίνη Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια ανάμεσα σε άνδρες γιατρούς οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Ονοματεπώνυμο : Ευανθία Καρακατσάνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 ΣΤΟΧΟΣ/ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) Μιλτιάδης Δεληχάς μέλος Ομάδας Εργασίας της SLIC Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Ακτινοφυσικός MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 28-37 2010 Ε.Α.Ψ. Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής Άννα Χρηστάκου, Γιάννης Ζέρβας, Μαρία Ψυχουντάκη και

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 111-121) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 111-121) Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου Σπύρος Παπαγεωργάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση της αντιλαμβανόμενης ηγετικής συμπεριφοράς του προπονητή και της ικανοποίησης αθλητριών συγχρονισμένης κολύμβησης

Η σχέση της αντιλαμβανόμενης ηγετικής συμπεριφοράς του προπονητή και της ικανοποίησης αθλητριών συγχρονισμένης κολύμβησης ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20, 27-37 2009 Ε.Α.Ψ. Η σχέση της αντιλαμβανόμενης ηγετικής συμπεριφοράς του προπονητή και της ικανοποίησης αθλητριών συγχρονισμένης κολύμβησης Σταυρούλα Ντόμαλη, Μαρία Ψυχουντάκη,

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων «Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(2), 20-33 ιοίκησης Αθλητισµού ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r)

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) 5 H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) Περίληψη Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εφαρμογή της ανάλυσης συσχέτισης (Pearson r) μέσω του PASW. H ανάλυση συσχέτισης Pearson r χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-727-6085 FAX 210-727-6085

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-727-6085 FAX 210-727-6085 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αποστολίδης Νικόλαος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-727-6085 FAX 210-727-6085 E-mail napost@phed. uoa. gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παιδαγωγική - Θεωρία και Πράξη, 5, 85-97. Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη Σ., (2011). «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα IΙ Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Περιεχόμενο διάλεξης 1. Ποιος είναι ο σκοπός της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας; 2. Πώς ξεκινάς μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας ; Από

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του οργανισµού Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6078 : gmalous@phed.uoa.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6078 : gmalous@phed.uoa. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαλουσάρης Γρηγόρης Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6078 E-mail : gmalous@phed.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα