Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013"

Transcript

1 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013

2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Γεώργιος Ζανιάς Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Σταύρος Λεκκάκος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Δημήτριος Μαντζούνης Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank Χρήστος Μεγάλου Διευθύνων Σύμβουλος Τ Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. Μέλη Ιωάννης Γαμβρίλης Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Attica Bank Α.Τ.Ε. Grant Carson Citi Country Officer Citibank International plc Εκτελεστική Επιτροπή Πρόεδρος Σπυρίδων Παπασπύρου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Μέλη Νέλλη Τζάκου - Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Γεώργιος Αρώνης Γενικός Διευθυντής Alpha Bank Σταύρος Ιωάννου Γενικός Διευθυντής Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. Γεώργιος Βούτας Head Operation & Technology Citibank International plc Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Stephen Banner Chief Executive Officer HSBC Bank plc Σπυρίδων Παπασπύρου Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 2

3 Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων Πρόεδρος Αρτέμης Θεοδωρίδης Γενικός Διευθυντής Alpha Bank Μέλη Δημήτριος Δημόπουλος Γενικός Διευθυντής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Άνθιμος Θωμόπουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Φωκίων Καραβίας Γενικός Διευθυντής Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. Κωνσταντίνος Κάμαρης Head of Global Markets & Treasurer HSBC Bank plc Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 3

4 Συνοπτικός Πίνακας Περιεχομένων Ενότητα Πρώτη: Οι εξελίξεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος Α. Εργασίες του G-20, του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και άλλων διεθνών fora του χρηματοπιστωτικού συστήματος Β. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Δ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ε. Θέματα προστασίας καταναλωτή ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Ζ. Νομικά - Φορολογικά θέματα Ενότητα Δεύτερη: Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ Α. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας Β. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Δ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ε. Θέματα προστασίας καταναλωτή ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Ζ. Νομικά - Φορολογικά θέματα Η. Θέματα Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) Θ. Αναπτυξιακή δραστηριότητα Ι. Επικοινωνιακή δραστηριότητα Ενότητα Τρίτη Εκπροσώπηση της ΕΕΤ Α. Στην Ελλάδα Β. Στο εξωτερικό Ενότητα Τέταρτη: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Α. Θεσμική δραστηριότητα Β. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4

5 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Ενότητα Πρώτη: Οι εξελίξεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος Α. Εργασίες του G-20, του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και άλλων διεθνών fora του χρηματοπιστωτικού τομέα Συνεδρίαση των αρχηγών των κρατών μελών του G Υιοθέτηση Καταστατικού του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) Ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Εφαρμογή των Αρχών του FSB σε μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ( nonbank financial institutions ) Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών διευθέτησης Β. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών Διεθνές επίπεδο Καταστατικό λειτουργίας της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία Αρχές για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο σχετικά με «διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο» Συστάσεις για την ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στο σκιώδες τραπεζικό σύυστημα Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας στο πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» Εποπτικό πλαίσιο για την μέτρηση και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων Εξωτερικοί ελεγκτές τραπεζών Εργαλεία παρακολούθησης για τη διαχείριση του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας των τραπεζών Αναθεώρηση του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές σε παράγωγα Αναθεώρηση του πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» σε ό,τι αφορά το δε ικτη μόχλευσης και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων Απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας για συναλλαγές παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων Αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων αγοράς Ευρωπαϊκό επίπεδο Έκδοση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Έκδοση του Κανονισμού 1024/2013 και του Κανονισμού 1022/2013 αναφορικά με τη θέσπιση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού Ενιαίος Μηχανισμός Διευθέτησης ( resolution ) και Ενιαίο Ταμείο Διευθέτησης Οδηγία για την ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Bank Recovery and Resolution Directive BRRD) Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων Σχέδια ανάκαμψης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχέδια τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Δημοσίευση των διαδικασιών σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα Συστάσεις σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων Συστάσεις σχετικά με τονκωδικό Ταυτοποίησης Νομικής Οντότητας

6 2.12 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό του συντελεστή αναπροσαρμογής των μεταβλητών αποδοχών Συνεδρίαση Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταθέσεις λιανικής που υπόκεινται σε διαφορετικές εκροές στο πλαίσιο του υπολογισμού του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας Εποπτικά μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα Αναγνώριση σημαντικής μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα βεβαρημένα και τα μη βεβαρημένα στοιχεία του ενεργητικού Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα ίδια κεφάλαια Εθνικό επίπεδο Καθορισμός συντελεστών κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων Τροποποιήσεις του ν. 1667/ Όροι και προϋποθέσεις για τη ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση Τροποποίηση του κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης Υποβολή εξαμηνιαίων στοιχείων μισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελματικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα Αδειοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων και απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα Εποπτική αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων Υποβολή στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος Κανονισμός εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων Οδηγίες αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις των τραπεζών ως προς την έκθεσή τους σε πιστωτικό κίνδυνο Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης Υποβολή στατιστικών στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν για ίδιο λογαριασμό είτε φυλάσσουν για λογαρισμό τρίτων Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/89/ΕΕ Παράταση της αρμοδιότητας χρηματοδότησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της διευθέτησης πιστωτικών ιδρυμάτων Αποφάσεις αναφορικά με το «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» Αποφάσεις για το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» Αποφάσεις σχετικά με το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Αποφάσεις αναφορικά με το πιστωτικό ίδρυμα «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.» Ανάκληση της άδεια λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ» Υπαγωγή των συνεταιριστικών τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας ΕΥΝ.Π.Ε., ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. και Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. στις διατάξεις των άρθρων 63Β, 63Δ και 68 του ν. 3601/ Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Διεθνές επίπεδο Απαιτήσεις καταλληλότητας αναφορικά με τη διάθεση σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων Προστασία περιουσιακών στοιχείων επενδυτών Αρχές αποτίμησης των σχημάτων συλλογικών επενδύσεων Αρχές για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς (Financial Benchmarks) Ανάκαμψη των φορέων υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα Γνωστοποίηση πληροφοριών στο σημείο πώλησης στους τομείς της ασφάλισης, των τραπεζών και της κεφαλαιαγοράς Ρυθμιστικά ζητήματα και μεταβολές στη δομή της αγοράς Δομημένα προϊόντα που διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές

7 2. Ευρωπαϊκό επίπεδο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) Οδηγία 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς (MAD) Οδηγία 2013/50/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ για τη διαφάνεια Οδηγία 2010/73/ΕΕ για το ενημερωτικό δελτίο Κανονισμός για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (PRIPs) - Επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο Συμβουλίου Πρόταση Κανονισμού για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων Χρηματοπιστωτικοί δείκτες αναφοράς (Financial Βenchmarks) Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (Money Market Funds) Αναθεώρηση Οδηγίας 2009/65/ΕΕ για τους ΟΣΕΚΑ Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Κανονισμός για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) - Κανονισμός κατ εξουσιοδότηση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ Ανακοίνωση της Επιτροπής για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και την αντιμετώπιση νέων πηγών κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα Πληρεξούσιοι σύμβουλοι (Proxy advisors) Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (CFDs) Εθνικό επίπεδο Νόμος 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Νόμος 4209/2013 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τους ΔΟΕΕ και τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) Φορολόγηση υπεραξίας μετοχών (Νόμος 4172/2013) Απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Διευκρινίσεις αναφορικά με τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) του ν. 3864/ Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (KIID) Εκπαίδευση προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 αναφορικά με ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Λοιπές Αποφάσεις και Δελτία Τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πιστοποίηση υπαλλήλων και στελεχών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ Δ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ευρωπαϊκό επίπεδο Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD) Διατραπεζικές προμήθειες συναλλαγών με κάρτες πληρωμών Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις Αξιολόγηση της συμμόρφωσης υποδομών πληρωμών μικρής αξίας με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ SEPA Τραπεζογραμμάτιο ονομαστικής αξίας 10 ευρώ της νέας σειράς «Ευρώπη» Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις ασφαλείς πληρωμές μέσω διαδικτύου Εθνικό επίπεδο Παρεκκλίσεις κατ εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 260/

8 2.2 Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) Καθιέρωση διαδικασίας είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου Αποστολή αρχείου τόκων καταθέσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Υπουργείο Οικονομικών Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών Κατάλογος ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, χωρίς άδεια στην Ελλάδα (black list) Κυκλοφορία του νέου τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ της νέας σειράς «ΕΥΡΩΠΗ» Ημέρες γενικής και ειδικής αργίας για το έτος Ε. Θέματα προστασίας καταναλωτή Διεθνές επίπεδο Εφαρμογή των αρχών υψηλού επιπέδου του G-20 για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκό επίπεδο Θέματα Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη Υιοθέτηση της Οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για τους μεσίτες ενυπόθηκων πιστώσεων Νέα νομοθεσία για την εναλλακτική και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών Υπερχρέωση καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόταση Οδηγίας σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών Πρωτοβουλίες της ΕΒΑ αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών Ορθές πρακτικές της ΕΒΑ για την ενυπόθηκη πίστη Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για τον χειρισμό παραπόνων στους τομείς των επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών Εποπτεία σχεδιασμού χρηματοπιστωτικών προϊόντων και διαδικασιών διακυβέρνησης Προστασία των καταναλωτών στα συνταξιοδοτικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα Μηχανισμοί συλλογικής προστασίας σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων φυσικών και νομικών προσώπων Αναθεώρηση του Κανονισμού 2006/2004/ΕΚ σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών Προειδοποίηση της ΕΒΑ προς τους καταναλωτές για τα εικονικά νομίσματα Εθνικό επίπεδο Μητρώο Φορέων Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών Νόμος 4161/2013 «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις» Υπουργική Απόφαση Ζ1-743/ «Καθορισμός δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4161/2013 «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις» - NEW Ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» NEW Προώθηση ασφαλιστήριων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα Σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή για την ενημέρωση των οφειλετών που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/ ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Διεθνές επίπεδο - Εθνικές δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ευρωπαϊκό επίπεδο - Τροποποίηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ Εθνικό επίπεδο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών Τροποποίηση του νόμου 3691/ Αποστολή στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής

9 3.4 Καθορισμός όρων Ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων» Ζ. Νομικά Φορολογικά θέματα Ευρωπαϊκό επίπεδο Διαβούλευση για τη συμπλήρωση της ευρωπαϊκής φορολογικής νομοθεσίας Θέματα εφαρμογής της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Σχέδιο δράσης για την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης Διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιριών Εφαρμογή κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης Αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση των κανόνων περί ανταγωνισμού Αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη διαθεσιμότητα βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς την Ελλάδα Εθνικό επίπεδο Αδρανείς καταθετικοί λογαριασμοί (ν. 4151/2013) Παράταση αναστολής πλειστηριασμών (ν. 4128/2013) Απαλλαγή μελών ΔΣ σε σχέση με την ανταλλαγή των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου Νόμος 4110/2013 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» Παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών και τροποποίηση διατάξεων για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ν. 4152/2013) Νόμος 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» Νόμος 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» Νόμος 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/ «Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνησης επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος» Ν. 4223/2013 «Ενιαίος φόρος ακινήτων και άλλες διατάξεις» Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του ν.δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) Ενότητα Δεύτερη: Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ Α. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας Συνάντηση με εκπροσώπους του Japan Centre for International Finance Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα Συνάντηση με την αντιπροσωπεία της British Bankers Association Συνάντηση με τη Δήμαρχο του City of London Συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Γερμανικής Ένωσης Τραπεζών Συνάντηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας Β. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εθνικό επίπεδο Παρακολούθηση ρυθμιστικών εξελίξεων Δημιουργία κόμβου πληροφόρησης για τη CRD IV / CRR Συμμετοχή στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της CRD IV Παροχή πληροφοριακής συνδρομής προς το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο προετοιμασίας για το EcoFin Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών Ευρωπαϊκό επίπεδο Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενημέρωση μελών Εναρμόνιση των διαδικασιών για τις εταιρικές πράξεις και τις γενικές συνελεύσεις 130 9

10 1.3 TARGET2-Securities Εθνικό επίπεδο Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο Φορολογία υπεραξίας από τη μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών Αναθεώρηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Συμμετοχή σε συζήτηση αναφορικά με την πρόταση Κανονισμού για τα «Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια» (ELTIFs) Ευρωπαϊκός φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών Μετάβαση σε κύκλο διακανονισμού Τ Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός της αγοράς παραγώγων Τροποποίηση Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών Δ. Συστήματα και μέσα πληρωμών Ευρωπαϊκό επίπεδο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ δεύτερης γενιάς (ES2) Τυποποίηση πληρωμών μέσω φορητών συσκευών Συστάσεις για την ασφαλή διενέργεια πληρωμών μέσω φορητών συσκευών Έβδομη έκδοση του συστήματος πληρωμών TARGET Εθνικό επίπεδο Ειδικές Αργίες Διατραπεζικών Συναλλαγών Συστήματα και Μέσα Πληρωμών πλην Μετρητών Μετρητά Ηλεκτρονική τραπεζική Πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών Ιστοσελίδα ΕΕΤ Ε. Θέματα προστασίας καταναλωτή Ευρωπαϊκό επίπεδο Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας επί θεμάτων εφαρμογής της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ Ενέργειες της ΕΕΤ στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας επί της πρότασης Οδηγίας για τους τραπεζικούς λογαριασμούς Συνεργασία της ΕΕΤ με τραπεζικές ενώσεις του εξωτερικού Συμβολή στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενυπόθηκης Πίστης (European Mortgage Federation) αναφορικά με τις μεθόδους αποτίμησης αξίας ακινήτων Διαβούλευση επί της πρότασης Οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (ενυπόθηκη πίστη) Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπερχρέωση των καταναλωτών Εθνικό επίπεδο Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» Διαβούλευση επί του Νόμου 4161/2013 «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις» Επίσκεψη του Δικηγορικού Συλλόγου Κιότο στα γραφεία της ΕΕΤ ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Θέματα φυσικής ασφάλειας Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο Εθνικό επίπεδο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών Στατιστικά στοιχεία ληστειών τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ για το έτος

11 2.3 Συλλογή στατιστικών στοιχείων βανδαλισμών τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ Αποτύπωση γεωγραφικού στίγματος των ληστειών τραπεζικών καταστημάτων ΣΤ. Νομικά - Φορολογικά θέματα Ευρωπαϊκό επίπεδο - Θέσπιση Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού Εθνικό επίπεδο Αναζήτηση εγγράφων και πιστοποιητικών από τις υπηρεσίες των τραπεζών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών δυνάμει του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ Τροποποίηση του Ν. 3156/2003 για την αμοιβή των άμισθων υποθηκοφυλάκων Ζητήματα σχετικά με τη μέτρηση και τη μείωση των διοικητικών βαρών προς τις επιχειρήσεις Επιτροπή Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Επίλυσης τεχνικών προβλημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Ζητήματα σχετικά με την αναμόρφωση του Κτηματολογίου Ζητήματα ερμηνείας που προκύπτουν από το άρθρο 20 Ν. 4161/2013 για το ακατάσχετο των καταθετικών λογαριασμών Λοιπά νομικά θέματα Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογία υπεραξίας ομολόγων Αναδρομική φορολόγηση τόκων καταθέσεων με τον Ν. 4110/ FATCA Ζ. Θέματα Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) Η. Αναπτυξιακή δραστηριότητα Χρηματοδότηση ΜμΕ - High Level Committee of Representatives Συνεργασία ΕΕΤ Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος Χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε seed & early stage financing Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υποστήριξη των ΜμΕ που συμμετέχουν στη Β δράση ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ) Συνεργασία ΕΕΤ με το Υπουργείο Οικονομικών Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια που χορηγήθηκαν για την ενίσχυση φυσικών προσώπων αλλά και επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας, πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα Τροποποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης ληξιπρόθεσμων δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο Συνεργασία ΕΕΤ με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου Συνεργασία ΕΕΤ ΕΤΕΑΝ ΑΕ Συνεργασία ΕΕΤ με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το Υπουργείο Ανάπτυξης Συνεργασία ΕΕΤ με ΟΕΚ/ΟΑΕΔ Συνεργασία ΕΕΤ με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Χρηματοδοτικός μηχανισμός Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) Συνεργασία ΕΕΤ με Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Ταμείο Κεφαλαίου Jeremie (Joint European Resources for Micro to medium enterprises) SME Initiative Προώθηση σχέσεων της ΕΕΤ με Παραγωγικές Τάξεις Θ. Επικοινωνιακή δραστηριότητα Συνεντεύξεις Παρουσιάσεις Ενημερώσεις

12 2. Εκδόσεις Οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες/εκδηλώσεις κατά το έτος Λοιπές δράσεις επικοινωνίας της ΕΕΤ Συνδρομή της ΕΕΤ στην ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα Ενότητα Τρίτη Εκπροσώπηση της ΕΕΤ Α. Στην Ελλάδα Β. Στο εξωτερικό Ενότητα Τέταρτη Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Α. Θεσμική δραστηριότητα Διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο Ευρωπαίκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (ΕΒΤΝ) Διμερείς συνεργασίες: Συνεργασία ΕΤΙ Egyptian Banking Institute Εθνικό επίπεδο Πιστοποίηση προσόντων για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Παρακολούθηση ρυθμιστικού πλαισίου Διά Βίου Μάθησης Εξετάσεις Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός (Financial Literacy) Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (ΕΤΟ) Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) 185 Β. Εκπαιδευτική δραστηριότητα Ανοικτή (διατραπεζική) εκπαίδευση Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες Προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA (Chartered Financial Analyst) Εκπαιδευτικές εκδόσεις

13 Ενότητα Πρώτη: Οι εξελίξεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος Α. Εργασίες του G-20, του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και άλλων διεθνών fora του χρηματοπιστωτικού τομέα 1. Συνεδρίαση των αρχηγών των κρατών μελών του G-20 Στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2013, έλαβε χώρα στην Αγία Πετρούπολη η ετήσια συνεδρίαση των ηγετών των κρατών που συμμετέχουν στο G-20. Στο κοινό ανακοινωθέν καταγράφηκαν τα ακόλουθα: (α) Σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι ηγέτες των κρατών μελών του G-20 εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την επίτευξη συμφωνίας ως προς τη μέθοδο υπολογισμού των ποσοστώσεων ( quotas ). Παράλληλα, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους η κατανομή των ποσοστώσεων να αντανακλά ορθότερα το ειδικό βάρος των κρατών μελών στην παγκόσμια οικονομία, το οποίο έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, λόγω ιδίως της αλματώδους ανάπτυξης των αναπτυσσομένων κρατών. (β) Αναφορικά με τη ρυθμιστική παρέμβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επισημάνθηκαν τα ακόλουθα: η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των προτύπων που έχουν υιοθετηθεί από τα διεθνή fora που παράγουν διεθνή χρηματοπιστωτικά πρότυπα είναι αξιοσημείωτη, τα κράτη μέλη του G-20 επανέλαβαν της δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαμβάνοντας ορισμένες πρωτοβουλίες που αφορούν την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των αγορών, την κάλυψη των κενών του υφιστάμενου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, όλα τα κράτη μέλη του G-20 εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεπή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας τη μεταξύ τους συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, τονίστηκε η δέσμευση των κρατών μελών του G-20 να εφαρμόσουν με συνέπεια της διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, γνωστού ως «Βασιλεία ΙΙΙ», ενώ παράλληλα κλήθηκε η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (εφεξής «Επιτροπή της Βασιλείας») να ολοκληρώσει τις εργασίες της σχετικά με τον συντελεστή μόχλευσης και τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης ( Net Stable Funding Ratio ), 13

14 κρίθηκε αναγκαία η υποβολή προτάσεων αναφορικά με την επάρκεια της ικανότητας των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να απορροφούν ζημιές, όταν δεν είναι πλέον βιώσιμα από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board, εφεξής FSB ) σε συνεργασία με τα επιμέρους αρμόδια διεθνή fora του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος έως το τέλος του 2014, κλήθηκε το FSB σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (εφεξής IOSCO ) και τα υπόλοιπα fora του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος να θέσει σε διαβούλευση μέχρι το τέλος του 2013 μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, πλην των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κρίθηκε επιβεβλημένη η επίσπευση των εργασιών των εθνικών αρχών και των fora του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος αναφορικά με τη μείωση της εξάρτησης των συμμετεχόντων στις αγορές από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τη μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών δεικτών αναφοράς ( financial benchmarks ), και επιβεβαιώθηκε η δέσμευση των κρατών μελών του G-20 σχετικά με τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κρατών που παρουσιάζουν σημαντικά κενά σε ό,τι αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 2. Υιοθέτηση Καταστατικού του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) Στις 28 Ιανουαρίου 2013, εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από την ολομέλεια του FSB, το Καταστατικό του βάσει του οποίου ο φορέας αυτός απέκτησε νομική προσωπικότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού, το FSB αποτελεί ένωση προσώπων ( association ) κατά το άρθρο 60 του ελβετικού Αστικού Κώδικα και έχει έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας. Σκοπός του είναι η προώθηση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, ειδικότερα, η προώθηση των σκοπών που περιγράφονται στο Κανονισμό λειτουργίας του όπως ισχύει. Μέλη του FSB μπορεί να είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού: εθνικές αρχές που έχουν την ευθύνη της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη δικαιοδοσία τους, όπως τα Υπουργεία Οικονομικών, οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ( international financial institutions ), και 14

15 διεθνείς φορείς αρμόδιοι για την υιοθέτηση διεθνών ρυθμιστικών προτύπων, καθώς επίσης και ρυθμιστικοί, εποπτικοί φορείς και κεντρικές τράπεζες. Ως μοναδικό όργανο του FSB με αποφασιστικές αρμοδιότητες ορίζεται η ολομέλεια των μελών του, την οποία απαρτίζουν οι αντιπρόσωποι όλων των μελών του. Προβλέπεται επίσης μια Εκτελεστική Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν ο Πρόεδρος και η Γενικός Γραμματέας του FSB. Τα δύο αυτά πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν το FSB στις σχέσεις του με τρίτα μέρη και δεσμεύουν το FSB με την έγκριση της Ολομέλειας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση στην Ολομέλεια. Η χρηματοδότηση του FSB γίνεται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και από εθελοντικές εισφορές των μελών του. 3. Ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 3.1 Εφαρμογή των Αρχών του FSB σε μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ( non-bank financial institutions ) Στις 12 Αυγούστου 2013, το FSB έθεσε σε διαβούλευση μια σειρά κειμένων κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή των Αρχών για την ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ( Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions - εφεξής «Αρχές»). Τα τρία σχετικά κείμενα κατευθυντηρίων γραμμών καταρτίστηκαν από τα διεθνή fora που παράγουν διεθνή χρηματοπιστωτικά πρότυπα (IOSCO, CPSS, IAIS) για την εφαρμογή των ως άνω Αρχών στη διευθέτηση: των φορέων υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα (Financial Market Infrastructures) και των συστημικώς σημαντικών συμμετεχόντων ιδρυμάτων σε αυτούς, των φορέων παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, και σε σχέση με την προστασία που θα πρέπει να παρέχεται σε ό, τι αφορά τη διακράτηση (φύλαξη και διαχείριση) περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών σε περιπτώσεις εφαρμογής διαδικασιών διευθέτησης. 3.2 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών διευθέτησης Το FSB έθεσε παράλληλα προς διαβούλευση κείμενο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών που καλούνται να συνεργαστούν κατά τη διαδικασία διευθέτησης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με διεθνή ή αμιγώς εθνική παρουσία. 15

16 Β. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών 1. Διεθνές επίπεδο 1.1 Καταστατικό λειτουργίας της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία Στις 7 Ιανουαρίου 2013, δημοσιεύτηκε το Καταστατικό της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (εφεξής Επιτροπή της Βασιλείας), το οποίο αποτελεί και το πρώτο καταστατικό λειτουργίας της από τη σύσταση του διεθνούς αυτού φορέα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού της, η Επιτροπή της Βασιλείας αποτελεί τον κύριο διεθνή φορέα για την υιοθέτηση προτύπων ( standard-setter ) σε ό,τι αφορά την προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών, καθώς επίσης και φόρουμ συνεργασίας σε θέματα τραπεζικής εποπτείας. Σκοπός της είναι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο η ενίσχυση της ρυθμιστικής παρέμβασης και της εποπτείας των τραπεζών παγκοσμίως με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ό,τι αφορά την νομική της φύση, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της, η Επιτροπή της Βασιλείας δεν αποτελεί υπερεθνική αρχή ( supranational authority ) και οι αποφάσεις της δεν έχουν νομική ισχύ. Αντίθετα, για την εκπλήρωση της αποστολής της στηρίζεται στις δεσμεύσεις που λαμβάνουν τα μέλη της. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αναφέρονται στο άρθρο 2 και συνοψίζονται στα ακόλουθα: ανταλλαγή πληροφόρησης αναφορικά με τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και τις κεφαλαιαγορές με σκοπό τον εντοπισμό υφιστάμενων ή αναδυόμενων κινδύνων για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά εποπτικές πρακτικές και τεχνικές για την προώθηση κοινής κατανόησης μεταξύ των εποπτικών αρχών και τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας, καθιέρωση και προώθηση διεθνών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη ρυθμιστική παρέμβαση και την εποπτεία των τραπεζών, αντιμετώπιση ρυθμιστικών ή εποπτικών κενών, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, παρακολούθηση της εφαρμογής των προτύπων της Επιτροπής της Βασιλείας από τα μέλη της, αλλά και από άλλες δικαιοδοσίες με γνώμονα την έγκαιρη, συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή τους, καθώς και την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιούμενων τραπεζών, διαβούλευση με τις κεντρικές τράπεζες και τις εποπτικές αρχές που δεν είναι μέλη της Επιτροπής της Βασιλείας για την προώθηση της εφαρμογής των προτύπων που εκδίδει και στα μη μέλη της, και συντονισμός και συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, ιδίως δε με τους φορείς που σκοπό έχουν την προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα μέλη της Επιτροπής της Βασιλείας περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, φορείς με άμεση εποπτική αρμοδιότητα των 16

17 τραπεζών και κεντρικές τράπεζες, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή δύναται να προσκαλέσει και άλλους φορείς για συμμετοχή σε αυτήν με καθεστώς παρατηρητή. 1.2 Αρχές για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο σχετικά με «διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο» Στις 17 Ιουλίου 2013, το FSB έθεσε σε διαβούλευση κείμενο αρχών για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αναφορικά με τη «διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο» ( risk appetite ). Σύμφωνα με το FSB, ως «πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο» νοείται η συνολική προσέγγιση, περιλαμβανομένων των πολιτικών, των διαδικασιών, του ελέγχου και των συστημάτων μέσω των οποίων προσδιορίζεται, κοινοποιείται και παρακολουθείται η διάθεση ανάληψης κινδύνου. Οι αρχές του FSB επικεντρώνονται, ειδικότερα, στον καθορισμό: των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αναφορικά με τη «διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο», του περιεχομένου των αναφορών που θα πρέπει να γίνονται σχετικά, των ορίων κινδύνου, και του ρόλου και της ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου και της ανώτερης διοίκησης (senior management) του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 1.3 Συστάσεις για την ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στο σκιώδες τραπεζικό σύυστημα Στις 29 Αυγούστου 2013, το FSB δημοσίευσε τις ακόλουθες τρεις (3) εκθέσεις που περιλαμβάνουν συστάσεις για την ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα: (α) Επισκόπηση των συστάσεων πολιτικής: στη συγκεκριμένη έκθεση προτείνεται μια γενική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρονται για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα από τους κινδύνους που απορρέουν από το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, και καταγράφονται οι δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής και τα επόμενα βήματα. (β) Πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από το δανεισμό τίτλων ( securities lending ) και τις συμφωνίες επαναγοράς ( repos ): στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται συστάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν αυτόν τον τομέα, καθώς και συστάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, τη ρυθμιστική παρέμβαση σχετικά με τη χρηματοδότηση τίτλων και βελτιώσεις στη δομή των αγορών. Επίσης, τίθενται σε διαβούλευση οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις μεθοδολογίες υπολογισμού των περικοπών ( haircuts ) σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων. (γ) Πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στη λειτουργία των οντοτήτων του 17

18 σκιώδους τραπεζικού συστήματος: στη συγκεκριμένη έκθεση προσδιορίζεται το πλαίσιο πολιτικής σε υψηλό επίπεδο ( high-level policy framework ) για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από οντότητες του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, εκτός από τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. 1.4 Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας στο πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» Στις 6 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε αναθεωρημένο πλαίσιο για τον συντελεστή κάλυψης της ρευστότητας και των εργαλείων παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας. Σκοπός του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας είναι η ενίσχυση, της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας των τραπεζών μέσω της διασφάλισης ότι διαθέτουν υψηλής ποιότητας ρευστά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορούν ευχερώς και άμεσα να ρευστοποιηθούν στις πρωτογενείς αγορές, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες ρευστότητάς τους για ένα διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σε συνθήκες πίεσης. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι θα βελτιωθεί η δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να απορροφά ζημιές και να αντιδρά σε πιέσεις που ενδέχεται να λάβουν χώρα στις αγορές, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διάχυσης του κινδύνου από το χρηματοπιστωτικό τομέα στον πραγματικό τομέα της οικονομίας. Η ως άνω αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τον εν λόγω συντελεστή ρευστότητας αφορά: αφενός μεν τον ορισμό των υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ( high-quality liquid assets ), και αφετέρου την καθαρή εκροή ρευστών διαθεσίμων. 1.5 Εποπτικό πλαίσιο για την μέτρηση και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων Η Επιτροπής της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση τον Μάρτιο του 2013 έκθεση για το εποπτικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη μέτρηση και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Όπως αναδείχτηκε από την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, ορισμένες τράπεζες δεν μετρούσαν πάντοτε με συνέπεια και συνολικά τα χρηματοδοτικά τους ανοίγματα σε μεμονωμένους πελάτες (αντισυμβαλλόμενους). Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα αποτελεί ακριβώς ένα εργαλείο για την αποτροπή μεγάλων απωλειών που θα είχε μια τράπεζα σε περίπτωση ξαφνικής αφερεγγυότητας ενός αντισυμβαλλομένου της, κατά τρόπο ώστε να εκτεθεί και η ίδια σε αφερεγγυότητα. 1.6 Εξωτερικοί ελεγκτές τραπεζών Τον Μάρτιο του 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των τραπεζών. Στο προτεινόμενο κείμενο διαβούλευσης 18

19 περιέχονται δεκαέξι (16) αρχές αναφορικά με τις απαιτήσεις που θα πρέπει να έχουν οι εποπτικές αρχές σε ό,τι αφορά τη διενέργεια των εξωτερικών ελέγχων και, ειδικότερα, σε ό,τι αφορά: τις ευθύνες των εξωτερικών ελεγκτών, τον τρόπο με τον οποίο οι Επιτροπές Ελέγχου μπορούν να συνεισφέρουν στην ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου, μέσω της επίβλεψής του, την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εξωτερικών ελεγκτών και εποπτικών αρχών και την ανταλλαγή πληροφοριών, και τον σε τακτή βάση και αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ των εποπτικών αρχών και των αρμόδιων για την επίβλεψη των εξωτερικών ελεγκτών φορέων. 1.7 Εργαλεία παρακολούθησης για τη διαχείριση του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας των τραπεζών Στις 11 Απριλίου 2013, δημοσιεύτηκε η τελική έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με τα εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας των τραπεζών. Το εν λόγω κείμενο εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού ( Committee on Payment and Settlement Systems ) και σκοπό έχει να παράσχει τη δυνατότητα στις εποπτικές αρχές να παρακολουθούν καλύτερα τη διαχείριση εκ μέρους των τραπεζών του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας και της δυνατότητάς τους να εκπληρώνουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις πληρωμών και διακανονισμού που αναλαμβάνουν. Το πλαίσιο που υιοθετεί η Επιτροπή της Βασιλείας περιλαμβάνει: το λεπτομερή σχεδιασμό των εργαλείων παρακολούθησης του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας, ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ορισμένα στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή του πλαισίου, και το πλαίσιο αναφορών. Η διαχείριση του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας αποτελεί μέρος του πλαισίου της συνολικής διαχείρισης κινδύνων μιας τράπεζας. Υπό την έννοια αυτή, τα εργαλεία παρακολούθησης που υιοθετούνται με την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας, συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το 2008 ο ίδιος φορέας αναφορικά με τη διαχείριση της ενδοημερήσιας ρευστότητας (Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision). 1.8 Αναθεώρηση του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές σε παράγωγα Στις 28 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση δύο κείμενα αναφορικά με το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας στις 19

20 συναλλαγές σε παράγωγα. Κύριος στόχος της Επιτροπής της Βασιλείας είναι η βελτίωση της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές σε παράγωγα. Με τις προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας αναμένεται η αντικατάσταση των ισχυουσών μεθόδων αξιολόγησης (Current Exposure Method (CEM) και Standardised Method). Με την προτεινόμενη μεθοδολογία επιδιώκεται η αξιολόγηση να γίνεται με βάση τον κίνδυνο που ενέχει η συναλλαγή. Παράλληλα, η νέα μεθοδολογία είναι συμβατή για πολλές κατηγορίες συναλλαγών σε παράγωγα, μειώνει τις δυνατότητες διακριτικών ευχερειών των τραπεζών και συμβάλει στην αποφυγή της πολυπλοκότητας. 1.9 Αναθεώρηση του πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» σε ό,τι αφορά το δε ικτη μόχλευσης και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων Στις 26 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση αναθεωρημένο πλαίσιο για το δείκτη μόχλευσης, η καθιέρωση του οποίου προβλέπεται στο κανονιστικό πλαίσιο που έχει εκδώσει ο ίδιος φορέας, γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ», καθώς επίσης και για τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή της Βασιλείας, ένα από τα χαρακτηριστικά της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν η υπερβολική μόχλευση στο τραπεζικό σύστημα. Οι κανόνες της «Βασιλείας ΙΙΙ» καθιερώνουν έναν απλό, διαφανή και μη βασιζόμενο στον κίνδυνο δείκτη μόχλευσης ως συμπληρωματικό μέτρο στις βασιζόμενες στον κίνδυνο απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Στόχος της καθιέρωσης του δείκτη μόχλευσης είναι: αφενός μεν ο περιορισμός της μόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα με γνώμονα την αποφυγή διαδικασιών απομόχλευσης και αποσταθεροποίησης που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία γενικότερα, και αφετέρου η ενίσχυση των βασιζόμενων στον κίνδυνο απαιτήσεων μέσω ενός απλού «backstop» μέτρου Απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας για συναλλαγές παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων Στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας και η IOSCO δημοσίευσαν από κοινού το τελικό κείμενο προτύπων σχετικά με τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας για τις συναλλαγές παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι συστημικά σημαντικές μη-χρηματοπιστωτικές οντότητες που δραστηριοποιούνται σε συναλλαγές παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων, οφείλουν να ανταλλάσσουν τα αρχικά περιθώρια ( initial margin ) και τα περιθώρια διαφορών αποτίμησης ( variation margin ) ανάλογα με τους κινδύνους αντισυμβαλλομένου που απορρέουν από αυτές τις συναλλαγές. 20

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2014

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2014 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Γιώργος Ζανιάς Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Σταύρος Λεκκάκος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2012

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2012 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΆΣ Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΑΝΌΠΟΥΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010 Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010 Το 2010 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΕΤΙ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 4: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2011

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2011 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΡΆΠΑΝΟΣ Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΑΝΌΠΟΥΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 12 Μαρτίου 14 Απριλίου 2009 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 30 Οκτωβρίου 2013 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Βασίλειος Ράπανος Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας τη Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Νικόλαος Νανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14 Ιουνίου 2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1093 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών & Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Η αλληλεπίδραση εποπτικών αρχών και εποπτευόμενων φορέων και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς ΗΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δεκέμβριος 2009 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα