ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις στην ερώτηση αυτή. Οι απαντήσεις αυτές είναι οι τιμές της αντίστοιχης μεταβλητής. Με τον τρόπο αυτό τιμή είναι το 35 για τη μεταβλητή «ηλικία», αλλά τιμή είναι και το κορίτσι για τη μεταβλητή «φύλο». Μπορούμε να θεωρήσουμε τα εξής είδη μεταβλητών: 1. Κατηγορικές μεταβλητές. Μια μεταβλητή είναι κατηγορική, όταν η μεταβλητή αυτή διαχωρίζει τα άτομα σε κατηγορίες. Για παράδειγμα, η μεταβλητή «φύλο», με δύο δυνατές τιμές, αγόρι και κορίτσι, διαχωρίζει τα άτομα σε αγόρια και κορίτσια. Η μεταβλητή «πτυχίο στο οποίο αποβλέπεις», με τρεις δυνατές τιμές, βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, διαχωρίζει τα άτομα σε αυτούς που αποβλέπουν στο βασικό πτυχίο, σε αυτούς που αποβλέπουν στο μεταπτυχιακό και σε αυτούς που αποβλέπουν στο διδακτορικό. 2. Ποσοτικές μεταβλητές. Μια μεταβλητή είναι ποσοτική όταν η μεταβλητή αυτή αναφέρεται σε μετρήσεις ποσοτήτων. Για παράδειγμα, η μεταβλητή «βάρος» ή η μεταβλητή «ύψος», αλλά επίσης η μεταβλητή «ηλικία». 3. Μεταβλητές που αντιστοιχούν σε κλίμακες αξιολόγησης ή αλλιώς διπολικές κλίμακες ή κλίμακες Likert. Οι μεταβλητές αυτές αντιστοιχούν σε ερωτήσεις στις οποίες τα άτομα καλούνται να δηλώσουν το βαθμό αποδοχής ή απόρριψης για μια σει- 13

2 ρά απόψεις, φράσεις, θέματα, πρόσωπα κ.λπ. στη βάση μιας αριθμητικής κλίμακας, η οποία μπορεί να είναι από 1 έως 5 ή από 1 έως 7 ή από 1 έως 10. Για παράδειγμα, η μεταβλητή «μ αρέσει η στατιστική», στην οποία το άτομο καλείται να τοποθετηθεί σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στο «διαφωνώ έντονα», το 7 στο «συμφωνώ έντονα», το 4 στο «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και οι ενδιάμεσες τιμές στις ενδιάμεσες απόψεις. Αφού συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για το σύνολο των μεταβλητών και για το σύνολο των ατόμων, εισάγουμε τα στοιχεία αυτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δημιουργούμε τον πίνακα των δεδομένων. Στον πίνακα αυτό εφαρμόζουμε τη στατιστική επεξεργασία. Aνάλογα με το είδος των μεθόδων και των τεχνικών που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των δεδομένων, μπορούμε να διακρίνουμε τη στατιστική σε τρία μέρη: 1. Την περιγραφική στατιστική, η οποία περιλαμβάνει απλές τεχνικές για την περιγραφή των δεδομένων. 2. Την επαγωγική στατιστική, με την οποία επιχειρούμε να γενικεύσουμε στον πληθυσμό αποτελέσματα που παίρνουμε από ένα δείγμα. 3. Την πολυδιάστατη στατιστική, με την οποία επιχειρούμε να διερευνήσουμε τα δεδομένα και να βρούμε τους βασικούς παράγοντες ή τις κύριες ομάδες ατόμων στη βάση ενός συνόλου μεταβλητών. Η ομάδα από την οποία έχουν ληφθεί τα δεδομένα λέγεται δείγμα. Το ευρύτερο σύνολο ομοειδών περιπτώσεων από το οποίο λαμβάνεται το δείγμα λέγεται πληθυσμός. Για παράδειγμα, οι 500 μαθητές μιας έρευνας είναι το δείγμα. Το σύνολο των μαθητών της χώρας είναι ο αντίστοιχος πληθυσμός. Ο αριθμός των ατόμων του δείγματος ονομάζεται μέγεθος του δείγματος. Περιγραφική στατιστική Η επεξεργασία των δεδομένων ξεκινά με τις τεχνικές της περιγραφικής στατιστικής. Με την περιγραφική στατιστική μπορούμε να εξετάσουμε τις μεταβλητές ανά μία ή ανά δύο. Η εξέταση των μεταβλητών ανά μία περιλαμβάνει: 1. Την κατανομή συχνοτήτων μιας μεταβλητής, η οποία δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης των διάφορων τιμών της μεταβλητής. 14

3 2. Τους δείκτες κεντρικής τάσης μιας μεταβλητής, με τους οποίους επιχειρούμε να προσδιορίσουμε την κεντρική τιμή της μεταβλητής. 3. Τους δείκτες διασποράς μιας μεταβλητής, με τους οποίους επιχειρούμε να προσδιορίσουμε ένα μέτρο τού πόσο μεταβάλλονται από την κεντρική τιμή οι τιμές της μεταβλητής. Η εξέταση των μεταβλητών ανά δύο περιλαμβάνει: 1. Τους πίνακες διασταύρωσης, με τους οποίους επιχειρούμε να μελετήσουμε τη συμμεταβολή δύο κατηγορικών μεταβλητών. 2. Τη γραμμική συσχέτιση, με την οποία επιχειρούμε να μελετήσουμε τη συμμεταβολή δύο ποσοτικών μεταβλητών ή δύο μεταβλητών που αντιστοιχούν σε κλίμακες αξιολόγησης. 3. Τη γραμμική παλινδρόμηση, με την οποία επιχειρούμε να διατυπώσουμε με μαθηματικούς όρους τη σχέση δύο ποσοτικών μεταβλητών. Τέλος, θα αναφερθούμε στην κανονική κατανομή, κατανομή η οποία έχει σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στην επαγωγική στατιστική. 15

4 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Η κατανομή συχνοτήτων μιας μεταβλητής δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης των τιμών της μεταβλητής. Τις κατανομές συχνοτήτων τις χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τις κατηγορικές μεταβλητές, τις ποσοτικές μεταβλητές και τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στις κλίμακες αξιολόγησης. Κατανομές κατηγορικών μεταβλητών Οι κατανομές συχνοτήτων των κατηγορικών μεταβλητών κατασκευάζονται εύκολα. Για κάθε τιμή της κατηγορικής μεταβλητής υπολογίζουμε τη συχνότητά της στο σύνολο του δείγματος και στη συνέχεια υπολογίζουμε το ποσοστό της τιμής ως προς το σύνολο του δείγματος. Μια κατανομή συχνοτήτων μπορούμε να την απεικονίσουμε με ένα διάγραμμα το οποίο ονομάζεται ραβδόγραμμα. Το ραβδόγραμμα περιλαμβάνει για κάθε τιμή της μεταβλητής μια στήλη. Τα μήκη των στηλών του ραβδογράμματος είναι ανάλογα με τις συχνότητες ή τα ποσοστά των διάφορων τιμών της μεταβλητής. Για παράδειγμα, για τη μεταβλητή «ποιο είναι το πτυχίο στο οποίο αποβλέπεις» έχουμε 241 άτομα ή 22.5% του δείγματος που επιλέγουν το βασικό πτυχίο, 650 άτομα ή 60.7% του δείγματος που επιλέγουν το μεταπτυχιακό και 179 άτομα ή 16.7% του δείγματος που επιλέγουν το διδακτορικό. Πίνακας 1 (κατανομή συχνοτήτων) «Ποιο είναι το πτυχίο στο οποίο αποβλέπεις;» ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό ΣΥΝΟΛΟ

5 Στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε ότι η μεγαλύτερη στήλη είναι αυτή που αντιστοιχεί στο μεταπτυχιακό και ακολουθούν το βασικό πτυχίο και το διδακτορικό. Διάγραμμα 1 (ραβδόγραμμα του πίνακα 1) «Ποιο είναι το πτυχίο στο οποίο αποβλέπεις;» Κατανομές ποσοτικών μεταβλητών Όταν έχουμε ποσοτικές μεταβλητές κάνουμε ό,τι κάνουμε και στην περίπτωση των κατηγορικών μεταβλητών. Για κάθε μία τιμή, δηλαδή, υπολογίζουμε τη συχνότητα, το ποσοστό και τέλος κατασκευάζουμε την αντίστοιχη γραφική παράσταση, η οποία στην περίπτωση αυτή ονομάζεται ιστόγραμμα. Επειδή στις ποσοτικές μεταβλητές η ποικιλία των τιμών είναι μεγάλη, συνήθως, αντί για τις τιμές χρησιμοποιούμε διαστήματα τιμών. Για παράδειγμα, για τη μεταβλητή «ηλικία» μπορούμε να δημιουργήσουμε τα διαστήματα τιμών 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, και πάνω από 65. Έτσι, για παράδειγμα, το διάστημα περιλαμβάνει τα άτομα ηλικίας από 18 ως 24 κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζουμε τη συχνότητα για κάθε διάστημα, το ποσοστό για κάθε διάστημα και κατασκευάζουμε το ιστόγραμμα με βάση τα διαστήματα. Στον επόμενο πίνακα μπορούμε να δούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος το έχει η ηλικιακή κατηγορία από 25 έως 34 (24.47%), ακολουθεί η ηλικιακή κατηγορία από 35 έως 44 (22.7%) κ.λπ. 17

6 Πίνακας 2 (κατανομή συχνοτήτων) Ηλικιακές κατηγορίες ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Διάγραμμα 2 (ιστόγραμμα του πίνακα 2) 18

7 Κατανομές για μεταβλητές που αντιστοιχούν σε κλίμακες αξιολόγησης Στην περίπτωση των μεταβλητών που αντιστοιχούν σε κλίμακες αξιολόγησης κάνουμε ό,τι κάνουμε και στην περίπτωση των κατηγορικών μεταβλητών. Για κάθε τιμή, δηλαδή, υπολογίζουμε τη συχνότητα, το ποσοστό και τέλος κατασκευάζουμε την αντίστοιχη γραφική παράσταση. Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε ότι για τη μεταβλητή «μ αρέσει η στατιστική» την τιμή 1 (διαφωνώ έντονα) την επιλέγει το 17.2% του δείγματος, την τιμή 7 (συμφωνώ έντονα) την επιλέγει το 3.1% του δείγματος, την τιμή 4 (ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ) την επιλέγει το 25.2% του δείγματος κ.λπ. Πίνακας 3 (κατανομή συχνοτήτων) «Μ αρέσει η στατιστική» ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι τα περισσότερα άτομα τα συγκεντρώνει η τιμή 4 (ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ), αλλά συγκριτικά οι τιμές 1 έως 3 (διαφωνία με την πρόταση) συγκεντρώνουν περισσότερα άτομα από τις τιμές 5 έως 7 (συμφωνία με την πρόταση). 19

8 Διάγραμμα 3 (ραβδόγραμμα του πίνακα 3) «Μ αρέσει η στατιστική» Σύνοψη Κατανομές συχνοτήτων Η κατανομή συχνοτήτων μιας μεταβλητής δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης των τιμών της μεταβλητής. Τις κατανομές συχνοτήτων τις χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τις κατηγορικές μεταβλητές, τις ποσοτικές μεταβλητές και τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στις κλίμακες αξιολόγησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, για κάθε τιμή της μεταβλητής υπολογίζουμε τη συχνότητα, το ποσοστό και τέλος κατασκευάζουμε την αντίστοιχη γραφική απεικόνιση, το ραβδόγραμμα ή το ιστόγραμμα ανάλογα με το είδος της μεταβλητής. Σε ένα ραβδόγραμμα ή σε ένα ιστόγραμμα έχουμε με μια ματιά την εικόνα της μεταβλητής. 20

9 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ Εκτός από τις κατανομές συχνότητας και τη γραφική τους απεικόνιση, είναι δυνατό να περιγράψουμε μια μεταβλητή με κάποιους αριθμητικούς δείκτες. Οι πλέον συνηθισμένοι δείκτες είναι οι δείκτες κεντρικής τάσης και οι δείκτες διασποράς. Με τους δείκτες κεντρικής τάσης επιχειρούμε να προσδιορίσουμε το κέντρο της κατανομής της μεταβλητής, δηλαδή το σημείο στο οποίο τείνουν να συγκεντρωθούν οι τιμές της μεταβλητής, όταν δημιουργήσουμε την κατανομή της μεταβλητής. Με τους δείκτες διασποράς επιχειρούμε να προσδιορίσουμε ένα μέτρο τού πόσο οι τιμές της μεταβλητής μεταβάλλονται γύρω από το κέντρο της κατανομής της μεταβλητής. Οι δείκτες κεντρικής τάσης είναι η δεσπόζουσα τιμή, η διάμεσος και η μέση τιμή. Η μέση τιμή και η διάμεσος χρησιμοποιούνται για ποσοτικές μεταβλητές και για μεταβλητές που αντιστοιχούν σε κλίμακες αξιολόγησης. Η δεσπόζουσα τιμή χρησιμοποιείται κυρίως για κατηγορικές μεταβλητές και μεταβλητές που αντιστοιχούν σε κλίμακες αξιολόγησης, αλλά μπορεί να υπολογιστεί και στην περίπτωση ποσοτικών μεταβλητών. Δεσπόζουσα τιμή Ο πρώτος και απλούστερος δείκτης κεντρικής τάσης με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι η δεσπόζουσα τιμή. Δεσπόζουσα τιμή μιας μεταβλητής είναι η τιμή της μεταβλητής με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Μπορούμε να συμβολίσουμε τη δεσπόζουσα τιμή με δ. Προϋπόθεση για να βρούμε τη δεσπόζουσα τιμή είναι να υπολογίσουμε πρώτα τη συχνότητα κάθε τιμής. Γι αυτό μπορούμε να κατασκευάσουμε πρώτα την κατανομή της μεταβλητής και στη συνέχεια να προσδιορίσουμε την τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Στο επόμενο παράδειγμα, όπου παρουσιάζουμε το ραβδόγραμμα της μεταβλητής «τμήμα σπουδών» με τρεις δυνατές τιμές, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, η δεσπόζουσα τιμή είναι η Ψυχολογία, γιατί έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα. 21

10 Διάγραμμα 4 (ραβδόγραμμα) Διάμεσος Η διάμεσος είναι μία τιμή, είτε από το σύνολο των τιμών της μεταβλητής είτε εκτός του συνόλου των τιμών της μεταβλητής, η οποία χωρίζει το σύνολο των τιμών της μεταβλητής σε δύο ίσα μέρη: Οι μισές τιμές είναι μεγαλύτερες της διαμέσου και οι άλλες μισές είναι μικρότερες της διαμέσου. Όταν ο αριθμός των τιμών είναι περιττός αριθμός, η διάμεσος είναι μία από τις τιμές της μεταβλητής. Όταν ο αριθμός των τιμών είναι άρτιος αριθμός, η διάμεσος είναι μία τιμή εκτός του συνόλου των τιμών της μεταβλητής. Μπορούμε να συμβολίσουμε τη διάμεσο με Μ. Παράδειγμα: Α) Περίπτωση περιττού αριθμού τιμών. Έχουμε τις τιμές: Η τιμή η οποία χωρίζει το σύνολο των τιμών σε δύο ίσα μέρη είναι η τιμή 72. Άρα η διάμεσος είναι Μ =72. Παράδειγμα: Β) Περίπτωση άρτιου αριθμού τιμών. Έχουμε τις τιμές: Η τιμή η οποία χωρίζει το σύνολο των τιμών σε δύο ίσα μέρη βρίσκεται εκτός του συνόλου των τιμών αυτών, μεταξύ των τιμών 72 και 74. Στην περίπτωση αυτή ορίζουμε ως διάμεσο το ½ του αθροίσματος των τιμών 72 και 74. Άρα η διάμεσος είναι Μ = 1/2 (72+74) =

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 2 Περιγραφικές Τεχνικές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 2 Περιγραφικές Τεχνικές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net 1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net Ορισμοί Research is the systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Μέρος 1: Βασικές έννοιες Μια σύντομη εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-278-7

ISBN 978-960-456-278-7 ISBN 978-960-456-278-7 Copyright: Δ. Iωαννίδης, Eκδόσεις Zήτη, Μάϊος 2011, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39 41 Περιεχόμενα Ξενάγηση στο βιβλίο 25 Ξενάγηση στο συνοδευτικό CD 27 Εισαγωγή 29 Ευχαριστίες 33 Οι βασικές διαφορές μεταξύ του SPSS 16 και των προηγούμενων εκδόσεων 35 Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ανάγκησυλλογής, περιγραφής, ανάλυσηςκαι ερµηνείαςτωνπληροφοριών. Η Στατιστική παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Στατιστικής

Σημειώσεις Στατιστικής + εφαρμογή με το LibreOffice Calc και το R Project Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Νοέμβριος 0, Ξάνθη. Επικοινωνία : epdiamantopoulos@yahoo.gr Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/! Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Επιστημονική Ευθύνη Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών Συγγραφή Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός 0 ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Βαγγέλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παραπάνω φυλλάδιο φτιάχτηκε για να προσφέρει βοήθεια κυρίως στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα