Απόσπασµα Πρακτικών Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου 3ης συνεδρίασης της Τεχνικά Θέµατα Θέµα 2α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασµα Πρακτικών Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου 3ης συνεδρίασης της 23-11-2010. Τεχνικά Θέµατα Θέµα 2α"

Transcript

1 Απόσπασµα Πρακτικών Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου 3ης συνεδρίασης της Τεχνικά Θέµατα Θέµα 2α Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης και των Γενικών Πινάκων Χαµηλής Τάσης των Υποσταθµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, διετούς διάρκειας, προϋπολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ. Απόρριψη των ενστάσεων των εταιρειών ISS FACILITY SERVICES AE, ΜΕΛΚΑΤ ΟΕ, ΕΒΙΑΡ ΕΠΕ (Α.Μ 3707). Ο εισηγητής ανακοινώνει το υπ αριθ. πρωτ. 440/ (5721/ ) έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικό µε το ανωτέρω θέµα. Το Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη: α) Τα αναφερόµενα στο ως άνω έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας β) Το από πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών γ) Ότι σύµφωνα µε τα ανωτέρω: I. εν έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών: α) ISS Facility Services α.ε. β) ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε γ) ALPHA POWERTEC AETE δ) ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακικό ΙΙ. Η εταιρεία INTERACT ΜΕΠΕ µε δήλωσή της, µετά το άνοιγµα των προσφορών, απεσύρθη από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισµού. III. Κατά του πρακτικού του διαγωνισµού υπεβλήθησαν ενστάσεις από τις εταιρείες α) ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε, β) Ε.ΒΙ.ΑΡ Ε.Π.Ε, γ) ISS Facility Services α.ε. IV. Η εταιρεία ISS Facility Services α.ε. άσκησε προσφυγή προς την Αναθέτουσα Αρχή και στη συνέχεια αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του ΣτΕ µε αίτηµα µεταξύ των άλλων την έκδοση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης υπογραφής της σχετικής σύµβασης µέχρι την έκδοση απόφασης. V. Το ΣτΕ, µε την υπ αριθ. 539/2010 απόφαση του, απέρριψε, ως απαράδεκτη, την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της εταιρείας ISS Facility Services α.ε. δ) Την από εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την οποία απορρίπτονται οι ενστάσεις των εταιρειών ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε και Ε.ΒΙ.ΑΡ Ε.Π.Ε καθώς επίσης και ως προς την ουσία αυτής, η ένσταση της εταιρείας ISS Facility Services α.ε.

2 -2- ε) Ότι, ως µόνες παραδεκτές προσφορές, η Επιτροπή ιαγωνισµού έκρινε τις: I. HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT HELLAS µε προσφερόµενη έκπτωση 42% II. Ε.ΒΙ.ΑΡ Ε.Π.Ε µε προσφερόµενη έκπτωση 10% γνωµοδοτεί, έπειτα από συζήτηση, για: 1. Την έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής του ανοικτού διαγωνισµού των εργασιών επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης και των Γενικών Πινάκων Χαµηλής Τάσης των Υποσταθµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, διετούς διάρκειας, προϋπολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ. 2. Την µη αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: I. ISS Facility Services α.ε., επειδή: α) Η έκπτωση, που προσέφερε είναι σε µορφή δεκαδικού αριθµού, ενώ στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς ορίζεται το ποσοστό της έκπτωσης να είναι ακέραιος αριθµός. β) Επιπλέον οι υπηρεσίες/εργασίες συντήρησης, που αναφέρονται στον απαιτούµενο από την παρ α της διακήρυξης κατάλογο, µε τη µορφή πίνακα, για την εκτέλεση παρόµοιων υπηρεσιών/εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που περαιώθηκαν την 3ετία 2006, 2007 και 2008, δεν αναφέρονται αποκλειστικά σε επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης και γενικών πινάκων χαµηλής τάσης υποσταθµών, οπότε δεν θεωρούνται ως παρόµοιες υπηρεσίες/εργασίες του άρθρου12.4. γ) Οι τίτλοι σπουδών και τα δικαιολογητικά επαγγελµατικών προσόντων του προσωπικού, που θα απασχοληθεί για τη συγκεκριµένη εργασία, που υπεβλήθησαν µε την απαίτηση του άρθρου 12.4.β, δεν καταδεικνύουν επαρκή προσόντα για την ανάληψη και επιτυχή εκτέλεση της υπηρεσίας του θέµατος. IΙ. ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε, επειδή στα δικαιολογητικά, που έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12.4.α της διακήρυξης υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των ποσών που αναγράφονται στον πίνακα εκτέλεσης παρόµοιων υπηρεσιών/εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που περαιώθηκαν την 3ετία 2006, 2007 και 2008 και των συµβάσεων που ακολουθούν και αναφέρονται στις υπηρεσίες/εργασίες του πίνακα. Επιπλέον οι εργασίες που περιγράφονται στον προαναφερθέντα πίνακα, δεν µπορούν να θεωρηθούν παρόµοιες υπηρεσίες/εργασίες του άρθρου 12.4.

3 -3- III. ALPHA POWERTEC AETE, επειδή οι υπηρεσίες/εργασίες συντήρησης, που αναφέρονται στον απαιτούµενο από την παρ α της διακήρυξης κατάλογο, µε την µορφή πίνακα, για την εκτέλεση παρόµοιων υπηρεσιών/εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που περαιώθηκαν την 3ετία 2006, 2007 και 2008, δεν αναφέρονται αποκλειστικά σε επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης και γενικών πινάκων χαµηλής τάσης υποσταθµών, οπότε δεν θεωρούνται παρόµοιες υπηρεσίες/εργασίες του άρθρου IV. ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, επειδή δεν κατέθεσε τον απαιτούµενο από την παρ α της διακήρυξης κατάλογο, µε την µορφή πίνακα, εκτέλεσης παρόµοιων υπηρεσιών/εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που περαιώθηκαν την 3ετία 2006, 2007 και 2008 καθώς και τα αντίστοιχα απαιτούµενα πιστοποιητικά. 3. Την απόρριψη των ενστάσεων των παρακάτω εταιρειών, ως εξής: I. Της εταιρείας ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε µε αριθ. πρωτ. ΤΥΠΑ 1552/ , 2 ης σε σειρά µειοδοσίας επειδή: α) Στα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 12.4α της διακήρυξης, υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των ποσών που αναγράφονται στον πίνακα εκτέλεσης παρόµοιων υπηρεσιών/εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, που περαιώθηκαν την 3ετία 2006, 2007 και 2008, και των συµβάσεων που ακολουθούν και αναφέρονται στις υπηρεσίες/εργασίες του πίνακα. Η εταιρεία δεν κατέθεσε τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία που να αιτιολογούν ότι η παραπάνω ασυµφωνία προέκυψε επειδή κατά τη διάρκεια των συµβάσεων έργων, που εκτελεί, αναλαµβάνει και την εκτέλεση εξωσυµβατικών εργασιών, µε συνέπεια να προκύπτουν επιπλέον αµοιβές από αυτές της αρχικής σύµβασης. β) Οι εργασίες που περιγράφονται στον πίνακα, που προσκόµισε η εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 12.4.α της διακήρυξης δεν µπορούν να θεωρηθούν παρόµοιες υπηρεσίες/εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως απαιτείται από το άρθρο 12.4, διότι αυτές αφορούν γενικά στη συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων και όχι ειδικά σε εργασίες που, σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν µπορούν να θεωρηθούν παρόµοιες µε αυτές που απαιτούνται από τη διακήρυξη, δηλαδή εργασίες που αφορούν στην επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης και γενικών πινάκων Χαµηλής Τάσης υποσταθµών.

4 -4- IΙ. Της εταιρείας ISS Facility Services α.ε. µε αριθ. πρωτ. ΤΥΠΑ 1594/ ), 1 ης σε σειρά µειοδοσίας, επειδή: α) Σύµφωνα µε το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, το οποίο αποτελεί παράρτηµα της διακήρυξης, ορίζεται η αναγραφή της έκπτωσης σε ακέραιο αριθµό. Η εταιρεία κατέθεσε την οικονοµική της προσφορά µε αναγραφόµενο ποσοστό έκπτωσης 44,7%, δηλαδή ποσοστό έκπτωσης σε µορφή δεκαδικού αριθµού και όχι σε ακέραιο αριθµό. Η αναγραφή έκπτωσης στην οικονοµική προσφορά µε τη µορφή δεκαδικού αριθµού, αποτελεί ουσιώδη λόγο απόρριψης της προσφοράς της αιτούσας εταιρείας, γιατί δηµιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισµού απέναντι στις εταιρείες που συµµορφώθηκαν στην απαίτηση οι οποίες χάνουν την δυνατότητα να καταθέσουν, ενδεχοµένως µεγαλύτερη και συνεπώς πιο ανταγωνιστική προσφορά, εάν χρησιµοποιούσαν, όπως η αιτούσα, έκπτωση µε δεκαδικό αριθµό. Το γεγονός ότι, κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού, είχαν ήδη ανοιχτεί οι οικονοµικές προσφορές αρκετών εταιρειών, η Επιτροπή ιαγωνισµού δεν µπορούσε, ακόµη και στα πλαίσια της αρχής της µυστικότητας των οικονοµικών προσφορών που ισχύει για τις δηµόσιες συµβάσεις, να καλέσει την εταιρεία να στρογγυλοποιήσει συµπληρωµατικά την προσφερθείσα έκπτωση, καθόσον, µε ήδη γνωστές τις προσφορές άλλων εταιρειών, δεν θα διασφαλίζονταν συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού. β) Στον κατάλογο εργασιών που προσκόµισε η εταιρεία µε ηµεροµηνία και στα συννηµένα σ αυτόν έγγραφα, σύµφωνα µε την παρ α της διακήρυξης που αφορά στην εκτέλεση παρόµοιων υπηρεσιών/εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που περαιώθηκαν στην τριετία 2006, 2007 και 2008, δηλαδή υπηρεσιών που αφορούν στην επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης και γενικών πινάκων Χαµηλής Τάσης υποσταθµών, δεν αναγράφονται παρόµοιες, ως άνω εργασίες. Ειδικότερα, στον προαναφερθέντα πίνακα, αναφέρονται εργασίες ηλεκτρολογικών αναβαθµίσεων δεξαµενών, παρεµβάσεις βελτιώσεις - επισκευές καταστηµάτων, ηλεκτρολογικές εργασίες κτιρίων αποθήκης, αντικατάσταση και βελτίωση γειώσεων, οι οποίες, σύµφωνα µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, δεν µπορούν να θεωρηθούν παρόµοιες µε τις απαιτούµενες από την διακήρυξη, δηλαδή εργασίες που αφορούν στην επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης και γενικών πινάκων Χαµηλής Τάσης υποσταθµών.

5 -5- γ) Σύµφωνα µε την παρ β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν κατάλογο του προσωπικού τους, που συνοδεύεται από τίτλους σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων αυτού, µαζί µε θεωρηµένα αντίγραφα καταστάσεων προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας και σε περίπτωση συνολικών καταστάσεων για τους απασχολούµενους στην εταιρεία, θα επισηµαίνεται το τεχνικό προσωπικό που θα εκτελεί τις υπηρεσίες/εργασίες του αντικειµένου του θέµατος. Η εταιρεία κατέθεσε στις τον κατάλογο του προσωπικού της µε τη µορφή πίνακα, αποτελούµενο από 7 µέλη, για τα οποία αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελµατικά τους προσόντα και συνοδευτικά τα βιογραφικά σηµειώµατα, οι τίτλοι σπουδών και οι άδειες αυτών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, το προσωπικό της εταιρείας δεν έχει τα επαρκή προσόντα για την ανάληψη και επιτυχή εκτέλεση των υπηρεσιών του θέµατος, καθώς και τα 7 µέλη του προσωπικού δεν είναι τεχνικό προσωπικό, όπως ρητά αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο της διακήρυξης, αλλά βοηθοί µε δικαίωµα να εργάζονται για την εκτέλεση και επίβλεψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όχι αυτόνοµα, αλλά πάντοτε υπό την επίβλεψη και εντολή Αδειούχου Εγκαταστάτη. Ειδικότερα, για τον Κατσαµπάλογλου Αναστάσιο δεν έχει κατατεθεί άδεια τεχνικού, ενώ οι Αλεξίου Παύλος, Μαυρίδης Λάζαρος, Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Παπαϊωάννου Κων/νος, Γκόσδης Αριστείδης και Παπαθανασίου Μελέτης, σύµφωνα µε τις από , , , , και άδειες αντίστοιχα, δεν δικαιούνται να αναλάβουν οι ίδιοι την εκτέλεση εργασιών ηλεκτρικών εσωτερικών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε ειδικότητας και κατηγορίας παρά µόνο κάτω από τις εντολές εγκαταστάτη αντίστοιχης ειδικότητας. Εποµένως οι ανωτέρω αποτελούν βοηθητικό προσωπικό που δεν έχει τη δυνατότητα (νοµική και πραγµατική λόγω σπουδών και εµπειρίας) να εξασφαλίσει τη σωστή παροχή των αιτούµενων από την διακήρυξη υπηρεσιών και πάντως δεν αποτελούν τεχνικό προσωπικό, όπως ρητά αναγράφεται στην παράγραφο 12.4.β της διακήρυξης. δ) H επικαλούµενη συσχέτιση του αποκλεισµού της εταιρείας µε αυτήν της «ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ», µε το σκεπτικό ότι η κοινή αντιµετώπιση δύο εντελώς διαφορετικών προσφορών, χωρίς αντικειµενική σύγκριση των πραγµατικών τους στοιχείων, αποτελεί από µέρους της Επιτροπής ιαγωνισµού παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων, δεν προκύπτει καθόσον: Η Επιτροπή, διενεργώντας στα πλαίσια της αρχής της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων, ελέγχει τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής των διαγωνιζόµενων στη διαδικασία, το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό και το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών και απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες, εφαρµόζοντας τους όρους της διακήρυξης τους οποίους τηρεί σε όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνιζόµενους.

6 -6- Από την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ» δεν διαπιστώνονται ενέργειες της Επιτροπής που να οδηγούν στην δηµιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισµού και εν γένει σε νόθευση ή καταστρατήγηση της ανταγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισµού ώστε να παραβιάζεται η αρχή της ισότητας. Ο ανωτέρω λόγος που αιτιάται η ενιστάµµενη εταιρεία προβάλλεται άλλωστε άνευ εννόµου συµφέροντος, καθώς η ίδια, ουδεµία βλάβη επικαλείται ότι επήλθε από την ισχυριζόµενη παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης και κανένα έννοµο συµφέρον αυτής δεν θίγεται, επειδή η Ε.. απέρριψε, ως όφειλε, στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης, την προσφορά της εταιρείας «ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ», λόγω µή προσκόµισης απαιτούµενων από την διακήρυξη δικαιολογητικών. IΙΙ. Της εταιρείας Ε.ΒΙ.ΑΡ Ε.Π.Ε µε αριθ. πρωτ. ΤΥΠΑ 1554/ ) 5 ης σε σειρά µειοδοσίας επειδή: α) Αναφορικά µε την αιτίαση της παρ. 1 της ένστασης η µη αναγραφή στα έγγραφα της προσφοράς της εταιρείας Hochtief Facίlity Management Hellas, στην άνω δεξιά γωνία µε κόκκινη µελάνη του αριθµού της αντίστοιχης παραγράφου της διακήρυξης, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, δεν προβλέπεται ως ουσιώδης όρος αυτής, ούτε προβλέπεται για την παράβασή του ο αποκλεισµός της εταιρείας από το διαγωνισµό επειδή, ο σκοπός της αναγραφής δεν είναι η αποτροπή της τυχόν προσθήκης ή αφαίρεσης δικαιολογητικών, όπως θα συνιστούσε π.χ η αναγραφή στην διακήρυξη για συνεχή αρίθµηση αυτών, αλλά η υποβοήθηση της Επιτροπής στην ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων της προσφοράς που καταθέτουν οι διαγωνιζόµενοι, σκοπός ο οποίος εκπληρώθηκε στα πλαίσια διαδικασίας ανοίγµατος των προσφορών. Η εταιρεία ισχυρίζεται µεν ότι δεν υπάρχει η αναφερόµενη παραπάνω αναγραφή σε σειρά αυτοτελών εγγράφων, χωρίς όµως να προβάλλει ταυτόχρονα κάποια ένσταση ή αντίρρηση για την έλλειψη κάποιων από αυτών ή την προσθήκη κάποιων άλλων, γεγονός που θα συνιστούσε λόγο αποκλεισµού της εταιρείας Hochtief Facίlity Management Hellas από τον διαγωνισµό. β) Για τα αναφερόµενα στις παραγράφους Β2 και Γ1 της ένστασης, Η παράγραφος 4(α) του άρθρου 12 της διακήρυξης αναφέρει ότι, εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, ο πίνακας εκτέλεσης παρόµοιων υπηρεσιών/εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, που περαιώθηκαν την 3ετία 2006, 2007 και 2008, θα συνοδεύεται από βεβαίωσή του ή εφ' όσον αυτό δεν είναι δυνατόν, από απλή δήλωση του προσφέροντος.

7 -7- Η εταιρεία Hochtief FaciIity Managent Hellas προσκόµισε τις από υπεύθυνες δηλώσεις για τα αναφερόµενα στον από πίνακα εκτέλεσης παρόµοιων υπηρεσιών/εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που περαιώθηκαν την 3ετία 2006, 2007 και 2008, όπως η συντήρηση και τεχνική διαχείριση µηχανολογικού εξοπλισµού εγκαταστάσεων ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και υπηρεσίες συντήρησης τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων, καθώς και το από έγγραφο του ιεθνούς Αερολιµένος Αθηνών Α.Ε, µε το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση του αναφερόµενου στον ανωτέρω πίνακα έργου συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης Μηχανολογικού εξοπλισµού εγκαταστάσεων ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών. Συνεπώς τα ανωτέρω καλύπτουν την απαίτηση της παραγράφου 4(α) του άρθρου 12 της διακήρυξης. γ) Για την αναφορά της παραγράφου Γ2 της ένστασης, περί έλλειψης εµπειρίας του προσωπικού της Hochtief Facilίty Management Hellas, ο απαιτούµενος από την παράγραφο 12.5 (β) της διακήρυξης πίνακας προσωπικού, που κατέθεσε η εν λόγω εταιρεία και από τις σχετικές επισηµάνσεις του τεχνικού προσωπικού από τα βιογραφικά σηµειώµατα και τα πιστοποιητικά αυτών, προκύπτει ότι το σύνολο του τεχνικού προσωπικού διαθέτει την απαιτούµενη προϋπηρεσία για την εκτέλεση των εργασιών του θέµατος. Ειδικότερα: Για τον Αλιφέρη Θεόδωρο, υπεύθυνο µηχανικό της εταιρείας, τα έργα, που αναφέρονται στο βιογραφικό του και στα οποία κατέχει θέση ευθύνης αποδεικνύουν την πολύχρονη, σηµαντική και σχετική µε την εκτέλεση των εργασιών προϋπηρεσία του. Για την Τριανταφυλίδου Αναστασία, η ειδικότητα του Χηµικού Μηχανικού, που διαθέτει, είναι αποδεκτή ειδικότητα για τη θέση ευθύνης της στο έργο, δηλαδή ως υπεύθυνης ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφαλείας. Οι αναφερόµενοι τεχνίτες που θα απασχοληθούν στο έργο, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, διαθέτουν εµπειρία στη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και επιπλέον ο τεχνίτης ο Αιµίλιος Φρατζέσκος διαθέτει άδεια ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ' ειδικότητας για τους υποσταθµούς. δ) Στην αναφερόµενη µε την παράγραφο Γ3 της ένστασης, έλλειψη τεχνικού εξοπλισµού της εταιρείας Hochtief Facility Management Hellas, η εταιρεία κατέθεσε δήλωση, µε τον απαιτούµενο της παρ. 4(δ) εξοπλισµό, συνοδευόµενη µε σχετικά τιµολόγια. Επιπλέον η εταιρεία µε υπεύθυνη δήλωσή της δεσµεύεται στην προµήθεια οποιουδήποτε επιπρόσθετου εξοπλισµού, που τυχόν χρειαστεί για την εκτέλεση της σύµβασης. Εποµένως µε τα ανωτέρω καλύπτεται η απαίτηση της παρ. 4(δ) του άρθρου 12 διακήρυξης.

8 -8- ε) Αναφορικά µε την αιτίαση της παρ. Γ5 της ένστασης, σύµφωνα µε την παρ. 2.θ του άρθρου 46 του Π 60/2007, είναι δυνατόν να υπάρχει απαίτηση από τη διακήρυξη να υπάρχει αναφορά του τµήµατος της σύµβασης, το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας. Το άρθρο 22, στο οποίο αναφέρεται η ενιστάµενη εταιρεία, αναφέρεται σε «εκχώρηση κατά οιονδήποτε τρόπο όλων ή µερικών δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων του µειοδότη σε άλλο πρόσωπο», που αποτελεί διαφορετική περίπτωση της ενδεχόµενης υπεργολαβίας. Άλλωστε σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Π 60/2007 σε περίπτωση υπεργολαβίας δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου οικονοµικού φορέα απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. 4. Την έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης και των Γενικών Πινάκων Χαµηλής Τάσης των Υποσταθµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, διετούς διάρκειας, προϋπολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ, στη µειοδότρια εταιρεία HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT HELLAS, µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 42% επί των τιµών του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της µελέτης. Σηµειώνεται ότι η δαπάνη που προκύπτει από το διαγωνισµό, έπειτα από την προσφορά της µειοδότριας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,00 µε ΦΠΑ ( ,00 τιµή προσφοράς ,00 για ΦΠΑ). Το Συµβούλιο επίσης γνωµοδοτεί για την έγκριση της δαπάνης των εργασιών ποσού ,00 µε ΦΠΑ, µε έκδοση πράξης του κ. Πρύτανη (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2083/ ), σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστηµίου, έτους 2010 (Κ.Α 1984ΣΕ Συντήρηση και επισκευές κτηρίων Πανεπιστηµίου Αθηνών ). Αθήνα Πιστό Αντίγραφο Ο Γραµµατέας Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου Κωνσταντίνος Ξάνθης

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Περιουσίας Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός Υπηρεσίας Συντήρηση λειτουργία Η/ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Αναθέτων φορέας Επίσηµη επωνυµία:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα