ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά ημήμαηα ηος εξωηεπικού: μία ππόηαζη απιζηείαρ ζε επίπεδο ππογπάμμαηορ ζποςδών, οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΟΤΜΛΔΚΖ ΝΗΚΟΛΔΣΑ (33/07) ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ: ΣΑΜΟΤ ΛΖΓΑ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ: ΡΔΝΣΕΔΠΔΡΖ ΣΧΝΟΤ ΑΝΝΑ ΜΑΡΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ: 6/7/2011 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ 2 1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ηξηηνβάζκηαο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Ζ ηξηηνβάζκηα κνπζηθή εθπαίδεπζε κέζα ζην πιαίζην ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ22 2. ΚΤΡΗΧ ΜΔΡΟ ΜΔΛΔΣΖ Παξνπζίαζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ (Διιάδα, Δπξψπε, Ακεξηθή) Αγγιία: Royal Academy of Music (Λνλδίλν) Ακεξηθή: Juilliard School of Music (Νέα Τφξθε) Διιάδα: Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ πγθξηηηθή αλάιπζε Γεληθά ζπκπεξάζκαηα Γεληθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο γηα ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο 119 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 124 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΖΓΔ 126 1

3 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη «πγθξηηηθή Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε πξφηππα κνπζηθά ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ: Mία πξφηαζε αξηζηείαο ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο». Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απηνχ πξνέθπςε απφ πξνζσπηθνχο αιιά θαη γεληθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην θαιχηεξν δπλαηφ πξνθίι πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη έλα θαιιηηερληθφ κνπζηθφ ηκήκα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπσο ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα ζεξαπεχεη ακηγψο ηελ εθαξκνζκέλε θαιιηηερληθή κνπζηθή παηδεία. Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο θνίηεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα έδσζε αθφκε κεγαιχηεξε ψζεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία απηή επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρα παλεπηζηεκηαθά κνπζηθά ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλα δηεζλψο γηα ηελ αξηζηεία ηνπο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ Σκήκαηνο, κε θχξην ζηφρν ηελ πξφηαζε πξαθηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ, ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαη θαη επέθηαζε ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θαιιηηερληθήο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο. πγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ζε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ ηξηηνβάζκηα κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ζηε ζπδήηεζε θάπνησλ 2

4 ζρεηηθψλ ζεκείσλ ζην λέν πξνο ςήθηζε σο πξνο ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο λνκνζρέδην γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, πνπ απνηειεί θαη ην θπξίσο κέξνο ηεο κειέηεο, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ην πξφγξακκα θαη ν θαλνληζκφο ζπνπδψλ θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ηνπ Royal Academy of Music ηνπ Λνλδίλνπ, θαη ηνπ Juilliard School of Music ηεο Νέαο Τφξθεο. Ζ επηινγή ησλ δχν παξαπάλσ παλεπηζηεκηαθψλ κνπζηθψλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ έγηλε κε βάζε ην θξηηήξην ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζήο ηνπο θαη ηεο θαηά γεληθή παξαδνρή αξηζηείαο ηνπο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξερφκελε θαιιηηερληθή κνπζηθή εθπαίδεπζε. Σέινο, ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζπγθξίλνληαη ηα ηξία κνπζηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο, σο πξνο ην πξφγξακκα θαη ηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε απηή. Θα ήζεια, ζην ζεκείν απηφ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θπξία ηάκνπ, ε ζπκβνιή θαη ε βνήζεηα ηεο νπνίαο ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαη νπζηαζηηθή γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο. Δπραξηζηψ επίζεο ηε ζπλεπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα, θπξία Ρεληδεπέξε Σζψλνπ, ε νπνία κε θαζνδήγεζε κε πξνζπκία φηαλ ρξεηάζηεθα ηε ζπκβνπιή ηεο, θαη θπξίσο ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ππνζηήξημή θαη ηε βνήζεηα ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα επηινγέο κνπ. 3

5 1. ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡO 1.1. Ηζηοπική αναδπομή ηηρ ηπιηοβάθμιαρ μοςζικήρ εκπαίδεςζηρ ζηην Δλλάδα. Πρόλογος ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ηκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο θαηά ζεηξά δεκηνπξγίαο. Γειαδή, αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (1986), ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (1991), ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (1992) θαη ηέινο ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (1996). Κάζε ηκήκα εμεηάδεηαη σο πξνο ηε θπζηνγλσκία ηνπ, ην πξφγξακκα θαη ηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ ηνπ θαη σο πξνο άιιεο ξπζκίζεηο νξγαλσηηθήο θχζεσο πνπ θξίλνληαη άμηεο λα αλαθεξζνχλ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ. Σμήμα Μοςζικών ποςδών ηηρ σολήρ Καλών Σεσνών ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ Φσζιογνωμία ηοσ Σμήμαηος Σν Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ, ην νπνίν αλήθεη ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, είλαη ην πξψην παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα κνπζηθψλ ζπνπδψλ πνπ ιεηηνχξγεζε ζηελ Διιάδα. Ηδξχζεθε ην 1984, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 169/1984, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ην Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2002 ιεηηνπξγεί ζηηο λέεο ηνπ εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θέξκεο Θεζζαινλίθεο. 4

6 Πρόγραμμα και Κανονιζμός ποσδών Σν αξρηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ν Καλνληζκφο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ζπζηάζεθαλ ην Μάην ηνπ 1986 απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ θαη ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ελψ θαηά ηα εηθνζηπέληε έηε πνπ έρεη δηαλχζεη ην Σκήκα κέρξη ζήκεξα έγηλαλ δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ζε απηά. Χζηφζν, νη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη ζπκπιεξψζεηο απηέο δελ άιιαμαλ νξγαληθά ην γεληθφ ραξαθηήξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Καλνληζκνχ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Σν Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνπο θιάδνπο ηεο Μνπζηθνινγίαο, ηεο Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο χλζεζεο. Έηζη, ζήκεξα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο λα αθνινπζήζνπλ είηε ηελ θαηεχζπλζε ηεο «Μνπζηθνινγίαο», ή ηελ θαηεχζπλζε ηεο «Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο», ή ηελ θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο». Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ηα καζήκαηα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, είλαη θνηλά γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο «Μνπζηθνινγίαο» θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο «Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο», θαζψο αθφκα πσο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη κνπζηθνινγηθήο θχζεσο, ελψ ειάρηζηα αθνξνχλ ζην κνπζηθνπαηδαγσγηθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα εβδνκήληα-επηά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ηα ηξηάληα-νθηψ είλαη κνπζηθνινγηθά θαη ηα επηά κφλν κνπζηθνπαηδαγσγηθά. Ζ θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο» ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο» κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θνηηεηέο κεηά ην πξψην έηνο θνίηεζήο ηνπο ζην Σκήκα, εθφζνλ έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο θάπνηα καζήκαηα ηεο 5

7 ζρνιήο, ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη έπεηηα απφ εμεηάζεηο θξίλεηαη ην απνηέιεζκα. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ δηαθξίλνληαη ζε «Τπνρξεσηηθά», «Τπνρξεσηηθά θαη Δπηινγή» θαη «Διεχζεξεο Δπηινγήο». Αθφκα, θάζε κάζεκα δηδάζθεηαη ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη αληηζηνηρεί ζε ηξεηο δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ ιήςε πηπρίνπ νξίδεηαη ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δέθα εμακήλσλ θαη γηα ηελ απφθηεζή ηνπ ν θνηηεηήο νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη εθαηφλ-ελελήληα-νθηψ (198) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ηξηαθφζηεο (300 ECTS) πηζησηηθέο κνλάδεο. Οη κνλάδεο απηέο ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιήο θαη απφ ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ νθείινπλ λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζε φια ηα «Τπνρξεσηηθά» καζήκαηα ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ κία γεληθή γλψζε ηνπ εθάζηνηε δηδαζθνκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα πεξαηψζνπλ κε επηηπρία ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «Τπνρξεσηηθά θαη Δπηινγή». Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ππάξρεη ε επρέξεηα λα δηεμαρζνχλ ηα «Τπνρξεσηηθά θαη Δπηινγή» καζήκαηα ππφ κνξθή ζεκηλαξίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη θνηηεηέο κε ηελ ελεξγή θαη δηαδξαζηηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα, κέζα απφ παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ θαη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο, εηζάγνληαη ζε κία δηαδηθαζία πξαγκάησζεο κηαο απηφλνκεο έξεπλαο θαη παξνπζίαζεο ζέκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πέξα ησλ «Τπνρξεσηηθψλ» θαη ησλ «Τπνρξεσηηθψλ θαη Δπηινγή» καζεκάησλ, νη θνηηεηέο νθείινπλ λα επηιέμνπλ θαη καζήκαηα «Διεχζεξεο 6

8 Δπηινγήο». χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ , ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ «Διεχζεξεο Δπηινγήο» ηφζν απφ ην γεληθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο, φζν θαη απφ άιια Σκήκαηα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ αξθεί απηά λα κε ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθνινγία ή ηε κνπζηθή παηδαγσγηθή, γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ δχν αληίζηνηρσλ θαηεπζχλζεσλ θαη κε ηελ «πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ζε απηά πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη αληηζηνηρία ζε δηδαθηηθέο κνλάδεο». Σέινο, απαξαίηεηε γίλεηαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ε ζπγγξαθή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ. Αμηνζεκείσηε ζεσξείηαη ε αλαθνξά ζηελ Αθαδεκατθή ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν master. Δηδηθφηεξα, ε χγθιεηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζηε κε αξηζκφ 2832/ ζπλεδξίαζή ηεο κε ζέκα «Αθαδεκατθή ηζνδπλακία ηίηινπ ζπνπδψλ» γλσζηνπνίεζε ζηηο 14/2/2011 ηε «ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζε απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ αθνξά ζηελ αθαδεκατθή ηζνδπλακία ηνπ πηπρίνπ κε δίπισκα ππφ ηε δηεζλή νλνκαζία master, θαζφζνλ νη ζπνπδέο ζην Σκήκα είλαη πεληαεηνχο θνίηεζεο, νινθιεξψλνληαη ζε δέθα εμάκελα, πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα εκβάζπλζεο θαη εμεηδίθεπζεο, θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε πξσηφηππεο πηπρηαθήο εξγαζίαο εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο εμακήλνπ, πνπ εμεηάδεηαη απφ νκάδα κειψλ ΓΔΠ, θαη ην ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ αληηζηνηρεί ζε ηξηαθφζηεο πηζησηηθέο κνλάδεο (300 ECTS)». Άλλες Ρσθμίζεις Οργανωηικής Φύζεως 1)Παξνρέο χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ (http://www.auth.gr/students/services/index_el.html), ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 7

9 Παλεπηζηεκίνπ παξέρνληαη θάπνηεο νηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο, ηαηξηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλζεηο, έηζη ψζηε νη ίδηνη λα νινθιεξψζνπλ φζν πην άλεηα είλαη εθηθηφ, ηηο ζπνπδέο ηνπο. Αμηνζεκείσηε είλαη αθφκα ε ιεηηνπξγία ελφο «Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο», ην νπνίν ζπκβνπιεχεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο θνηηεηέο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο θαη γηα ηε κεηέπεηηα ζηαδηνδξνκία ηνπο. ην ρψξν ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ζηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο, φπνπ ζηεγάδεηαη ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ, ππάξρνπλ εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, κία λεζίδα ππνινγηζηψλ, έλα εξγαζηήξην κνπζηθήο πιεξνθνξηθήο, έλαο εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο ζίηηζεο θαη κία βηβιηνζήθε. Ζ βηβιηνζήθε ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλεη 6000 βηβιία, 600 ηεθκήξηα (έληππα ή ειεθηξνληθά), ηα νπνία δίλνπλ γεληθφηεξεο ή εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά πεδία θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη σο «πιεξνθνξηαθφ πιηθφ», 1500 παξηηηνχξεο, 2500 cd κνπζηθήο, 350 dvd, 160 παιαίηππα, 1500 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο θνηηεηψλ, 60 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Δπίζεο, ε βηβιηνζήθε ιακβάλεη ηαθηηθά ηεχρε 60 πεξηνδηθψλ, ηα πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη μελφγισζζα. ηνπο θνηηεηέο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ απφ ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Αξηζηνηειείνπ, θαζψο θαη απφ φιεο ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ κεηά ηελ επίδεημε ηεο εηδηθήο θάξηαο βηβιηνζήθεο. 2)Δηζαγσγή ζην Σκήκα θαη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Ζ εηζαγσγή ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ γίλεηαη είηε κε Παλειιαδηθέο είηε κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο. Απφ Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εηζάγνληαη καζεηέο απφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίνη εμεηάδνληαη επηπιένλ ζηελ «Αξκνλία» θαη ζηνλ «Έιεγρν 8

10 Μνπζηθψλ Ηθαλνηήησλ». ηα εηδηθά απηά καζήκαηα είλαη απαξαίηεην λα πεηχρνπλ βαζκφ κεγαιχηεξν ηεο βάζεο, ε νπνία ηζνχηαη κε δέθα. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφ λα εηζαρζνχλ κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο πηπρηνχρνη Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) ή Αλψηεξσλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Σ.Δ.Η.). Δπηηπρφληεο είλαη απφ ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 2010 ζαξάληα καζεηέο, ελψ ζχκθσλα κε ηε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εηζαγσγή πελήληα καζεηψλ απφ ην 2011 θαη εμήο. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο πξνθχπηεη απφ ηνλ εθάζηνηε αξηζκφ εηζαθηέσλ απφ παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο (http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/14), ηζνχηαη κε ην 2% επί ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. θαη 5% επί ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Α.Σ.Δ.Η. Δθηφο απφ ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ην Σκήκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είηε ζηελ θαηεχζπλζε «Μνπζηθνινγίαο/Μνπζηθνπαηδαγσγηθήο» είηε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο». 3)Καιιηηερληθά Δξγαζηήξηα- Καιιηηερληθέο Οκάδεο ην Σκήκα δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ Δξγαζηήξηα, Δξεπλεηηθέο Οκάδεο θαη Μνπζηθά χλνια. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά απνξξένπλ απφ ηηο αλάγθεο καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην Σκήκα. Σν επηέκβξην ηνπ 2009 δεκηνπξγήζεθε, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ , ην «Δξγαζηήξην χγρξνλεο Μνπζηθήο» ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Μηράιε Λαπηδάθε κε ζθνπφ ηελ «εμππεξέηεζε εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο». Σν εξγαζηήξην απηφ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο «χλζεζεο» ζε πξνπηπρηαθφ, κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ επίπεδν. 9

11 Σν 1996 ζπζηάζεθε ην «Αξρείν Μνπζηθήο Δηθνλνγξαθίαο» απφ ηελ θαζεγήηξηα Αιεμάλδξα Γνπιάθε Βνπηπξά κε ζηφρν, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ, ηε «ζπγθέληξσζε, ηεθκεξίσζε θαη θαηαινγνγξάθεζε εηθαζηηθψλ παξαζηάζεσλ θαη θηινινγηθψλ πεγψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεληθή κνπζηθή, ηνλ ρνξφ θαη ην ζέαηξν απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο». Σν 2000 ηδξχζεθε ην Μνπζηθνπαηδαγσγηθφ Δξεπλεηηθφ Κέληξν C.A.L.M. (Community Action in Learning Music, Κνηλνηηθή Γξάζε ζηε Μάζεζε ηεο Μνπζηθήο) κε ζθνπφ ηελ «εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο παηδαγσγηθήο», ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ Άιιεο Δξεπλεηηθέο Οκάδεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα είλαη ε CR.E.A.M.(Creative Encounters with Art and Music, Γεκηνπξγηθέο πλαληήζεηο Σέρλεο θαη Μνπζηθήο) θαη ε «Οκάδα Παιαηνγξαθίαο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο». Γχν είλαη ηα Μνπζηθά χλνια πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ην 1994 ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην «Μνπζηθφ Πνιχηξνπν» θαη ε Υνξσδία «Σξηζεχγελε Καινθχξε». Σμήμα Μοςζικών ποςδών ηηρ Φιλοζοθικήρ σολήρ ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών Φσζιογνωμία ηοσ Σμήμαηος ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1987 δφζεθε απφ ηε χγθιεην, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 527 φπσο θαίλεηαη ζην 1 ν ηεχρνο ηνπ Φχιινπ 223 ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ 1 ε Οθησβξίνπ 1987, εληνιή ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ σο ζπγαηξηθφ Σκήκα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο νξίδεηαη ην αθαδεκατθφ έηνο , χζηεξα απφ 10

12 γλψκε θαη απφθαζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο πγθιήηνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 9 Οθησβξίνπ ηνπ ηελ εηζήγεζε εκεξίδαο πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο (ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ.) ηεο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΟΛΜΔ) ζηηο 18/4/2005 κε ηίηιν «Ζ Μνπζηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα-Ο ξφινο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Μνπζηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ» αλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ηνλ Γεκήηξε Αλδξψλε, πσο ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο παξέρεη πεξηζζφηεξν κνπζηθνινγηθέο ζπνπδέο θαη είλαη ζεσξεηηθφ, αιιά επεηδή «δελ κπνξεί λα ππάξρεη κνπζηθή ρσξίο ηελ πξάμε πξνζθέξεη ηθαλφ αξηζκφ καζεκάησλ ζηνπο θνηηεηέο, ψζηε νη ίδηνη λα είλαη πιήξσο θαηαξηηζκέλνη κνπζηθνιφγνη». Πρόγραμμα και Κανονιζμός ποσδών Σν 2010 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πξνρψξεζε ζε κεηαξξχζκηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ, κε ζηφρν ην πηπρίν πνπ ζα ρνξεγείηαη λα είλαη αθαδεκατθά ηζφηηκν κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν master. Οη θαηεπζχλζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ έθηνηε ζην Σκήκα, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.music.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/kanonismos-neoy-programmatosspoydon.html), είλαη ε «Ηζηνξηθή - πζηεκαηηθή Μνπζηθνινγία», ε «Δζλνκνπζηθνινγία θαη Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία», ε «Μνπζηθή Αθνπζηηθή θαη Σερλνινγία Ήρνπ» θαη ε «Βπδαληηλή Μνπζηθνινγία». Όπσο θαίλεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα, ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ βξίζθεηαη ζε κία πεξίνδν πξνζαξκνγήο, φπνπ ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα ξπζκίζεηο ηνπ παιαηνχ θαη ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ζ θαηεχζπλζε ηεο «Ηζηνξηθήο-πζηεκαηηθήο Μνπζηθνινγίαο» εμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο αηζζεηηθήο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο ηδενινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, ηεο ζεκεηνγξαθίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο κε ηηο ζπλζεηηθέο 11

13 δηαδηθαζίεο κνπζηθψλ έξγσλ φισλ ησλ επνρψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε θαηεχζπλζε απηή αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη ηζηνξία ηεο έληερλεο επξσπατθήο θαη ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Ζ θαηεχζπλζε «Δζλνκνπζηθνινγίαο θαη Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο» εμεηάδεη ηελ εμέιημε κνπζηθψλ πνιηηηζκψλ παγθνζκίσο, εζηηάδνληαο ζηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ κε ηε κνπζηθή. Αληηθείκελν ηεο θαηεχζπλζεο «Μνπζηθή Αθνπζηηθή θαη Σερλνινγία Ήρνπ» είλαη ε ζρέζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε κνπζηθή. Γειαδή, νη ζπνπδαζηέο ηεο δηδάζθνληαη γλσζηηθά αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή αθνπζηθή, ηε κνπζηθή ηερλνινγία, ηελ ειεθηξναθνπζηηθή κνπζηθή, ηε κνπζηθή πιεξνθνξηθή, ηελ ερνιεςία θαη ηε κνπζηθή κε καζεκαηηθά. Σέινο, ε θαηεχζπλζε ηεο «Βπδαληηλήο Μνπζηθνινγίαο» αζρνιείηαη κε ηε ζεσξεηηθή αιιά θαη κε ηελ πξαθηηθή βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή κνπζηθή, ηηο νπνίεο εμεηάδεη ζην πιαίζην ηεο ρξηζηηαληθήο νξζνδνμίαο ηφζν σο ηέρλε, φζν θαη επηζηεκνληθά. Γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ε νπνία νξίδεηαη ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δέθα εμακήλσλ, απαηηείηαη ε επηηπρήο πεξάησζε πελήληα-δχν καζεκάησλ θαη ε ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σα καζήκαηα απηά δηαθξίλνληαη ζε είθνζη-ηξία «Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνχ», δεθαπέληε «Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Καηεχζπλζεο», δψδεθα «Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο» θαη δχν «εκηλάξηα». Ζ δήισζε ηεο επηιεγφκελεο θαηεχζπλζεο γίλεηαη, ζχκθσλα κε ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ, κεηά ην πέκπην εμάκελν θαη εθφζνλ ν θνηηεηήο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηνπιάρηζηνλ ηα καζήκαηα θνξκνχ κε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο. Σα «Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνχ» είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ, επεηδή θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε κνπζηθή θαηάξηηζε ησλ 12

14 απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο. Σα «Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Καηεχζπλζεο» είλαη ππνρξεσηηθά αιιά δηαθνξεηηθά ζε θάζε θαηεχζπλζε. Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα επηιέγνπλ «Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Καηεχζπλζεο» άιισλ θαηεπζχλζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ππνινγίδνληαη σο καζήκαηα «Διεχζεξεο Δπηινγήο». Σα καζήκαηα «Διεχζεξεο Δπηινγήο» είλαη καζήκαηα, ηα νπνία επηιέγνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηε δηθή ηνπο είηε απφ άιιε θαηεχζπλζε. Δπίζεο, κέρξη ηέζζεξα απφ απηά κπνξεί λα επηιερζνχλ αλάκεζα ζηα καζήκαηα άιισλ Σκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ή άιισλ ζρνιψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σα «εκηλάξηα» πξνζθέξνληαη κεηά ην ηξίην εμάκελν θαη νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ έλα ζε θάζε εμάκελν. Σέινο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πηπρηαθή εξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Άλλες Ρσθμίζεις Οργανωηικής Φύζεως 1)Παξνρέο Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο φισλ ησλ ζρνιψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ ππεξεζίεο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes.html), ζηνρεχνπλ κεηαμχ άιισλ ζηε «δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ». Ηδηαίηεξε είλαη ε κέξηκλα γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο ησλ απφξσλ θαη ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 13

15 πεξηέρεη βηβιία ζρεηηθά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο ζρνιήο, δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ερνγξαθήζεηο. εκαληηθή είλαη ε χπαξμε ελφο Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο, ην νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απφθνηηνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη πξνεηνηκάδεη ηελ φζν ην δπλαηφλ νκαιφηεξή ηνπο έληαμε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. 2) Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Σν Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ άξρηζαλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (http://www.media.uoa.gr/grads/graduateprograms/music_culture_and_communicatio n.html), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ηε ιεηηνπξγία ελφο Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε «Μνπζηθή Κνπιηνχξα θαη επηθνηλσλία. Αλζξσπνινγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Μνπζηθήο». Σν Μεηαπηπρηαθφ απηφ πξφγξακκα είλαη δηεηέο θαη ζε απηφ είλαη απαξαίηεηε ε επηηπρήο πεξάησζε δέθα καζεκάησλ θαη ε εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ζηελ Αζήλα πξνζθέξεη, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία θαηαηέζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, ηζρχεη απφ ην Φεβξνπάξην ηεο ίδηαο ρξνληάο θαη γλσζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.music.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/kanonismos-didaktorikondiatribon.html), ηελ επρέξεηα «εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα πνπ θαιχπηεη ην πξφγξακκά ηνπ». Ζ δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο απηήο αληηζηνηρεί ζε έμη αθαδεκατθά έηε, απφ ηα νπνία απαηηνχληαη ηξία γηα εξεπλεηηθή 14

16 δηαδηθαζία θαη πξνεηνηκαζία ηεο έξεπλαο θαη ηξία γηα έξεπλα, ζπγγξαθή θαη πξνεηνηκαζία θαηάζεζήο ηεο. 3)Καιιηηερληθά Δξγαζηήξηα- Καιιηηερληθέο Οκάδεο ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο ιεηηνπξγνχλ ηξία εξγαζηήξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ιεηηνπξγεί ην εξγαζηήξην «Μειέηεο ηεο Διιεληθήο Μνπζηθήο» ηεο θαηεχζπλζεο «Ηζηνξηθήο θαη πζηεκαηηθήο Μνπζηθνινγίαο», ην εξγαζηήξην «Δζλνκνπζηθνινγίαο θαη Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο» ηεο νκψλπκεο θαηεχζπλζεο θαη ην εξγαζηήξην «Μνπζηθήο Αθνπζηηθήο Σερλνινγίαο», ην νπνίν επίζεο ππάγεηαη ζηελ νκψλπκή ηνπ θαηεχζπλζε. Οπζηαζηηθά, ιεηηνπξγεί έλα εξγαζηήξην ζε θάζε θαηεχζπλζε πιελ ηεο λενζχζηαηεο θαηεχζπλζεο ηεο «Βπδαληηλήο Μνπζηθήο». Πξνβιέπεηαη ε πηζαλφηεηα ζχζηαζεο ελφο λένπ ηέηαξηνπ εξγαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο Βπδαληηλήο κνπζηθήο θαη ζα ππάγεηαη ζηε λέα απηή θαηεχζπλζε. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ «Μνπζηθήο Αθνπζηηθήο Σερλνινγίαο», αιιά θαη ησλ δηδαζθφλησλ καζεκάησλ κε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν δεκηνπξγήζεθε έλα επαγγεικαηηθφ studio ερνγξαθήζεσλ θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη κία αίζνπζα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εμνπιηζκέλε κε ηα απαξαίηεηα, κνπζηθά θαη κε, εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ, σο κφληκα θαιιηηερληθά ζρήκαηα, ε «Μηθηή Υνξσδία», ε «Οξρήζηξα Γσκαηίνπ» θαη ν «Βπδαληηλφο Υνξφο» θαζψο θαη έμη εξεπλεηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο (http://www.music.uoa.gr/ereyna.html), ζηνρεχνπλ ζηελ «πξναγσγή ελφο επξένο θαη ζπκπαγνχο ηξφπνπ ζθέςεο ζην επηζηεκνληθφ πιαίζην ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ». 15

17 4)πλεξγαζίεο Σν Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έρεη δηαπξάμεη πνιχηηκεο ζπλεξγαζίεο κε αμηφινγνπο θνξείο. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη ε «Δζληθή Λπξηθή θελή», ην «Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ», ην «Χδείν Αζελψλ» θαη ην «Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο». Σέινο, ην Σκήκα ζπλεξγάδεηαη κε πνιιά Σκήκαηα ειιεληθψλ θαη μέλσλ παλεπηζηεκίσλ, φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.music.uoa.gr/totmima/synergazomena-panepistimia.html), κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην «Queen s University of Belfast», ην «Universite de Lyon» θαη ην «Humbolt University». ηε ζπλεξγαζία ησλ ηξηψλ απηψλ Παλεπηζηεκίσλ κε ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο ζπκπεξηιακβάλεηαη αληαιιαγή θνηηεηψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα Erasmus. Σμήμα Μοςζικών ποςδών Ηονίος Πανεπιζηημίος Φσζιολογία ηοσ Σμήμαηος Σν Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1992 ζηελ Κέξθπξα. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο (http://music.ionio.gr/gr/department/), ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη «ην κφλν ειιεληθφ ίδξπκα πνπ δηαζέηεη πιήξεο πξφγξακκα θαη ππνδνκή Μνπζηθήο Αθαδεκίαο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν». Δπηπξφζζεηα, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο είλαη ην φηη πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ εμεηδηθεπκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζπάληνπο θαη δπζεχξεηνπο γηα ηελ Διιάδα θιάδνπο, φπσο ην 16

18 Δθθιεζηαζηηθφ Όξγαλν, ε Σδαδ, ε Παιαηά Μνπζηθή, ε Ζιεθηξναθνπζηηθή Μνπζηθή ή ε Μνπζηθνζεξαπεία. Πρόγραμμα και Κανονιζμός ποσδών χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ: ηεο «Μνπζηθήο χλζεζεο», ηεο «Μνπζηθήο Δθηέιεζεο» θαη ησλ «Μνπζηθψλ Δπηζηεκψλ». πλεπψο, απφ ηε «Μνπζηθή χλζεζε» θαη απφ ηε «Μνπζηθή Δθηέιεζε» πξνθχπηνπλ καέζηξνη ρνξσδίαο ή νξρήζηξαο, εθηειεζηέο νξγάλσλ θαη ηξαγνπδηζηέο, ελψ νη «Μνπζηθέο Δπηζηήκεο» θαιχπηνπλ ην θάζκα ηεο Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο, ηεο Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη ηεο Μνπζηθνινγίαο. Κάζε θαηεχζπλζε απνηειείηαη άηππα απφ θάπνηεο ππνθαηεπζχλζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηεχζπλζε ηεο «Μνπζηθήο χλζεζεο» απνηειείηαη απφ ηελ θιαζηθή ζχλζεζε, ηε ζχλζεζε ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, ηε ζχλζεζε Σδαδ θαη ηε ζχλζεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο Σέρλεο ηεο Παξάζηαζεο. Ο ρσξηζκφο απηφο ζε ππνθαηεπζχλζεηο αθνξά θπξίσο ηα «Πηπρηαθά Μαζήκαηα», φηαλ νη θνηηεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ζρεηηθά κε πνηα ππνθαηεχζπλζε ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ. Σα «Πηπρηαθά Μαζήκαηα», πνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο (http://music.ionio.gr/gr/program/sub/curriculum.php) παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εμακήλσλ, θαζνξίδνπλ ηηο ππνθαηεπζχλζεηο. Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην Σκήκα είλαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλα, θαζψο θαίλεηαη πσο θαιχπηνπλ κε επάξθεηα πνιιέο πηπρέο ηεο κνπζηθήο. χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ , δηαθξίλνληαη ζε «Γεληθά Τπνρξεσηηθά», «Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο», «Τπνρξεσηηθά Δπηιεγφκελα Καηεχζπλζεο» θαη ζε «Διεχζεξεο Δπηινγέο». 17

19 Σα «Γεληθά Τπνρξεσηηθά» είλαη ηα καζήκαηα ηα νπνία είλαη γηα ηνπο θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ ππνρξεσηηθά, θαζψο ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηηο κνπζηθέο ηνπο ζπνπδέο. Σα «Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο» είλαη ηα καζήκαηα πνπ είλαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε θαηεχζπλζε θαη δηαθέξνπλ απφ θαηεχζπλζε ζε θαηεχζπλζε. Σα «Τπνρξεσηηθά Δπηιεγφκελα Καηεχζπλζεο» είλαη ηα καζήκαηα πνπ επηιέγνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ νη θνηηεηέο αλάινγα κε ηελ ππνθαηεχζπλζε πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ θαη πνπ απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα γηα ηα «Πηπρηαθά Μαζήκαηα» ηεο αληίζηνηρεο ππνθαηεχζπλζεο. Δπνκέλσο, νη θνηηεηέο ζα έπξεπε λα έρνπλ απφ λσξίο απνθαζίζεη πνηά ππνθαηεχζπλζε ζα αθνινπζήζνπλ ζηα ηειεπηαία εμάκελα, έηζη ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ απφ ηελ αξρή ηεο θνίηεζήο ηνπο ηα αλάινγα «Τπνρξεσηηθά Δπηιεγφκελα Καηεχζπλζεο». Σέινο, ηα καζήκαηα «Διεχζεξεο Δπηινγήο» είλαη ηα καζήκαηα πνπ επηιέγεη ν εθάζηνηε θνηηεηήο λα παξαθνινπζήζεη αλεμαξηήησο θαηεχζπλζεο. Χο καζήκαηα «Διεχζεξεο Δπηινγήο» πξνζθέξνληαη φια ηα καζήκαηα ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ έσο πέληε απφ απηά είλαη δπλαηφ λα πξνέξρνληαη απφ άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ ιήςε πηπρίνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπγθέληξσζε ηξηάληα πηζησηηθψλ κνλάδσλ (30 ECTS) αλά εμάκελν, άξα ζπλνιηθά ηξηαθνζίσλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (300 ECTS), αθνχ ε ειάρηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο αληηζηνηρεί ζε δέθα εμάκελα. Άλλες Ρσθμίζεις Οργανωηικής Φύζεως 1)Παξνρέο εκαληηθή είλαη ε χπαξμε ηεζζάξσλ ζηνχληην πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Ζιεθηξναθνπζηηθήο Μνπζηθήο (studio κνπζηθήο πιεξνθνξηθήο, studio 18

20 ειεθηξναθνπζηηθήο κνπζηθήο θαη ερνιεςίαο, αλαινγηθφ studio θαη studio ζχλζεζεο ήρνπ) θαη ηεο βηβιηνζήθεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη βηβιία, 6000 παξηηηνχξεο, ερνγξαθήζεηο ζε βηλχιην θαη cd, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, πεξηνδηθά αξρείνπ θαη ζπλδξνκέο. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ , ζηελ βηβιηνζήθε βξίζθνληαη αθφκε ε βηβιηνζήθε ηνπ Υ. Ξαλζνπδάθε θαη δπζεχξεηεο παξηηηνχξεο θαη βηβιία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο απφ ηε κνπζηθή βηβιηνζήθε ηνπ ζπλζέηε Γ.Α. Παπατσάλλνπ ( ). Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε βηβιηνζήθε ησλ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, κέζσ ειεθηξνληθήο ζπλδξνκήο. 2)Δηζαγσγή ζην Σκήκα θαη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Ογδφληα θνηηεηέο εηζάγνληαη ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ κέζσ Παλειιαδηθψλ ή Καηαηαθηήξησλ Δμεηάζεσλ θάζε ρξφλν. Απφ ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ καζεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ κεηά απφ επηηπρή ηνπο εμέηαζε ζηα δχν εηδηθά κνπζηθά καζήκαηα. Σν Σκήκα παξέρεη θάζε ρξφλν ζε δψδεθα πηπρηνχρνπο Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ ή άιισλ κνπζηθψλ ηκεκάησλ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ηε δπλαηφηεηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε «Μνπζηθή Δξκελεία». Δηδηθφηεξα, πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα «Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο εμεηδίθεπζεο ζηηο εμήο επηά θαηεπζχλζεηο: «Γηεχζπλζε Οξρήζηξαο», «Γηεχζπλζε Υνξσδίαο», «Μνλσδία», «Δθηέιεζε Μνπζηθνχ Οξγάλνπ», «Σδαδ», «Γηδαθηηθή Μνπζηθνχ Οξγάλνπ» θαη «Μνπζηθή Γσκαηίνπ». Δπηπιένλ, κεηά απφ ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο, νη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα πξνρσξήζνπλ ζε εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ε νπνία δηαξθεί ην ιηγφηεξν ηξία ρξφληα, ζε κία απφ ηηο ηξεηο 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Κείμενο Διαβούλεςζηρ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Κείμενο Διαβούλεςζηρ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Αςηοδιοέκηζη, λογοδοζέα, ποιόηηηα, εξωζηπϋθεια Κείμενο Διαβούλεςζηρ 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα