H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ"

Transcript

1

2

3 H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ

4

5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ «Oéδbν γάρ, οéδbν ο τως àνίστησι ψυχήν, καd πτεροö καd τéς γéς àπαλλάττει, καd τ ν τοü σώµατος àπολύει δεσµ ν, καd φιλοσοφεöν ποιεö ½ς µέλος συµφωνίας, καd υθµ συγκείµενον θεöον pσµα». \I. Xρυσοστόµου PG 55, 156. \Εκδόσεις ^Αγία Ταϊσία Λευκωσία 2012

6 \Εκδόσεις ^Αγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ: φ: e: Saint Taisia Publications 15 Symis Street, 2044 Strovolos, Lefkosia (Nicosia), Cyprus t.: f: e: Α öκδοση: Φεβρουάριος 2012 ISBN: Στοιχειοθεσία-σελίδωση: \Εκδόσεις ^Αγία Ταϊσία \Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία: Γραφικbς Τέχνες «Μέλισσα», \Ασπροβάλτα, Θεσσαλονίκης, τηλ.: , ^Η παροüσα öκδοση öτυχε τéς ο κονοµικéς συνδροµéς τéς ^ΙερÄς, ΒασιλικÉς, ΣταυροπηγιακÉς καd Μεγίστης ΜονÉς τοü Κύκκου. \Απαγορεύεται àναδηµοσίευση µέρους j λου τοü παρόντος, χωρdς τcν ôδεια τοü âκδότου.

7 E ς τοfς σεβαστούς µου γονεöς Bασίλειο καd Παρασκευc àγαπητικ ς καd εéγνωµόνως àφιεροüται

8

9 ΠPOΛOΓOΣ ^H µουσικc εrναι ôρρηκτα συνδεδεµένη µb τc δηµιουργία τοü κόσµου καd τοü àνθρώπου. Mέσα στc φύση πάρχει θαυµάσια τάξη, êρµονία καd µουσική. ^O φλοöσβος τ ν κυµάτων, τe θρόισµα τ ν φύλλων, τe κελάρυσµα τοü νεροü καd τe κελάδηµα τ ν πουλι ν δηµιουργοüν πέροχη µουσική, τcν ïποία àπολάµβαναν σίγουρα οî πρωτόπλαστοι. Oπως διερωτäται ï συνθέτης Claude Débussy, «Μήπως δbν àκοüµε γύρω µας τοfς χίλιους χους τéς Φύσης δbν προσέχοµε àρκετa αéτc τcν τόσο πολύµορφη µουσική, ποf µäς προσφέρει µb τόσην àφθονία». Kαd ï Maurice de Guerin θαυµάζει, ταν λέγει: «oω! πόσο εrναι ùµορφοι αéτοd οî qχοι τéς Φύσης, αéτοd οî qχοι, ποf εrναι χυµένοι στeν àέρα Aéτοd οî qχοι τ ν νερ ν, τ ν àνέµων, τ ν δασ ν, τ ν βουν ν καd τ ν κάµπων Bαδίζω πάντα, àκούγοντάς τους. Oταν µb βλέπουν νa çνειροπολ, εrναι âπειδc συλλογίζοµαι αéτbς τdς êρµονίες». Kαθgς ï ôνθρωπος öχει àνεπτυγµένη τcν α σθηση τéς àκοéς καd τc µορφοποίηση τéς φωνéς, γρήγορα δηµιουργεö âµµελεöς φθόγγους, γιa νa âκφρασθεö καd κυρίως γιa νa δοξάσει τeν Δηµιουργe τéς κτίσεως. Xαρακτηριστικe εrναι τι τa πρ τα δηµιουργήµατα τοü ΘεοÜ, ποf εrναι οî ôγγελοι, δοξολόγησαν τeν Θεό, ταν δηµιουργήθηκαν τa ôστρα: «τε âγενήθησαν ôστρα, F νεσάν µε φωνfé µεγάλfη πάντες ôγγελοί µου» (\Iώβ, λη, 7). ^O προφητάναξ Δαβdδ µb τοfς ψαλµούς του διδάσκει καd θa διδάσκει στοfς α νες τc σπουδαιότητα τéς µουσικéς, ïποία βοηθä στcν âπικοινωνία τοü àνθρώπου µb τeν Θεό. ^H φράση του, «Ασω τ Kυρί ω âν τfé ζωfé µου, ψαλ τ Θε µου ως πάρχω» (Ψαλµ. ργ, 33) δηλώνει τι âπικοινωνοüσε σ\ λη του τc ζωc µb τeν Θεe µέσω τéς µουσικéς. Στcν \Ορθόδοξη \Eκκλησία οî µνοι εrναι κυρίαρχο στοιχεöο τéς προσευχéς καd τéς λατρείας τοü ΘεοÜ. ^O µνος τ ν àγγέλων «Δόξα âν ψίστοις Θε» (Λουκ. β 14) κυριαρχεö µέσα στc λατρεία. ^H µουσικc εrναι καλύτερη öκφραση τοü θρησκευτικοü συναισθήµατος, χρησιµοποιεöται δb σb λες τdς âκφάνσεις τéς ζωéς τοü àνθρώπου. ^Η µουσική, ½ς µέσο àγωγéς, àξιοποιεöται διαίτερα àπe τcν \Εκκλησία στc λατρεία, àλλa καd στe ποιµαντικe καd îεραποστολικό της öργο. \Aπe µικρeς εrχα τcν öφεση νa àσχοληθ µb τc µουσική. Φαίνεται τι ï πανάγαθος Θεeς µb προίκησε µb αéτe τe χάρισµα. Αéτe τe κατενόησαν φαίνεται γρήγορα οî γονεöς µου καd µb üθησαν νa àσχοληθ âπαγγελµατικa µb τc µουσική. \Aρχικa σπούδασα πιάνο καd àργότερα βιολί, βυζαντινc µουσικc καd àνώτερα θεωρητικά. Οταν ï σύµβουλός µου καθηγητcς κ. ΧρÉστος Βάντσος διεπίστωσε τdς µουσικές µου îκανότητες, σκέφθηκε τι τe ταλέντο αéτe θa πρέπει νa àξιοποιηθεö 7

10 âπ\ àγαθ τéς \Εκκλησίας µb τρόπο âπιστηµονικό. ^Η σηµασία τéς µουσικéς στe ποιµαντικe καd îεραποστολικe öργο τéς \Εκκλησίας πρέπει νa µελετηθεö âπισταµένως, qταν ôποψή του, τcν ïποία δέχθηκα µb âνθουσιασµό. ^Ο âνθουσιασµός µου παρέµεινε àµείωτος καθ\ λη τc διάρκεια τéς âκπόνησης τéς âργασίας καd µb βοήθησε νa ξεπεράσω τdς δυσκολίες ποf προέκυψαν στa διάφορα στάδιά της. \Aπe τéς θέσεως αéτéς çφείλω θερµbς εéχαριστίες πρeς τcν τριµελc âπιτροπή, ïποία µb τdς ποδείξεις της συνέβαλε στcν àρτιότερη διαµόρφωση τéς διατριβéς. α) Στe σύµβουλο καθηγητc, κ. XρÉστο Bάντσο, ï ïποöος µοü πρότεινε τe θέµα, γιa νa àξιοποιήσω τdς γνώσεις µου στc µουσικc καd νa τdς συνδυάσω µb τe ποιµαντικe öργο τéς \Eκκλησίας, καθgς καd γιa τcν καθοδήγησή του β) στeν àναπληρωτc καθηγητc π. \Aθανάσιο Γκίκα γιa τdς πολύτιµες ποδείξεις του, κυρίως σb ποιµαντικa θέµατα, καd γ) στeν âπίκουρο καθηγητc π. Σπυρίδωνα \Aντωνίου, γιa τdς µουσικολογικbς κυρίως ποδείξεις του. Εéχαριστ âπίσης τeν καθηγητc κ. \Αντώνιο Αλυγιζάκη, τcν καθηγήτρια κ. Δήµητρα Κούκουρα, τeν καθηγητc κ. ^Ηρακλc Ρεράκη, καd τeν àναπληρωτc καθηγητc κ. Συµεgν Πασχαλίδη γιa τcν προθυµία τους νa διαβάσουν τcν âργασία, γιa τdς παρατηρήσεις τους καd γιa τc θετικc κρίση τους. Θερµbς εéχαριστίες èφείλω στeν καθηγητc κ. ΧρÉστο Ο κονόµου, γιa τdς παρατηρήσεις ποf öκανε στcν βιβλικc ëνότητα τéς διατριβéς µου. Εéχαριστ âπίσης τeν καθηγητc κ. Θεόδωρο Γιάγκου, τeν âπίκουρο καθηγητc àρχιµ. Νικόδηµο Σκρέττα καί τeν âπίκουρο καθηγητc àρχιµ. Νεκτάριο Πάρη γιa τdς πολύτιµες συµβουλές τους. Εéχαριστ âπίσης τeν γλωσσολόγο Μενέλαο Χριστοδούλου καd τeν φίλο θεολόγο-φιλόλογο Παναγιώτη Τελεβάντο γιa τc φιλολογικc âπιµέλεια τοü κειµένου. Θερµbς εéχαριστίες èφείλω στeν φίλο êγιογράφο Κώστα Ξενόπουλο γιa τdς ε κόνες τοü âξωφύλλου καd στeν π. ΧρÉστο Γρηγορίου γιa τeν σχεδιασµe τοü âξωφύλλου. Εéχαριστίες, âπίσης, èφείλω στeν π. Φώτιο \Ιωακεdµ γιa τdς διορθώσεις ποf öκανε στc διατριβή µου, στeν π. Εéθύµιο Σταυροβουνιώτη γιa τc µετάφραση τ ν συµπερασµάτων στcν àγγλικc γλ σσα καd στeν πνευµατικό µου π. Σάββα Σταυροβουνιώτη γιa τdς συµβουλbς πρeς àρτιώτερη ïλοκλήρωση τéς διατριβéς καd γιά τcν πνευµατική του καθοδήγηση. Εéχαριστίες τέλος èφείλω στοfς σεβαστούς µου γονεöς, οî ïποöοι µb στήριξαν καd µb πέµειναν λα αéτa τa χρόνια. Θεοφάνεια 2012 Xριστόδουλος Bασιλειάδης 8

11 ΠEPIEXOMENA ΠPOΛOΓOΣ... 7 ΠEPIEXOMENA... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓPAΦIEΣ BIBΛIOΓPAΦIA A ΠHΓEΣ B BOHΘHMATA ^Eλληνόγλωσσα Ξενόγλωσσα EIΣAΓΩΓH KEΦAΛAIO ΠPΩTO APXH KAI EΞEΛIΞH THΣ MOYΣIKHΣ KATA THN ΠPO KAI META XPIΣTON EΠOXH.. 35 α) ^H âξέλιξη τéς µουσικéς κατa τcν προχριστιανικc âποχc ) ^H µουσικc στοfς àρχαίους Eλληνες ) ^H µουσικc στe \Iσραcλ.. 47 β) ^H âξέλιξη τéς âκκλησιαστικéς µουσικéς στcν \Ορθόδοξη \Eκκλησία ) Κατa τοfς χρόνους τéς KαινÉς Διαθήκης ) \Aπe τcν δρυση τéς \Eκκλησίας µέχρι τcν âποχc \Iωάννου τοü ΔαµασκηνοÜ ) \Aπe τcν âποχc \Iωάννου τοü ΔαµασκηνοÜ µέχρι τcν πτώση τοü Bυζαντίου ) \Aπe τcν πτώση τοü Bυζαντίου µέχρι σήµερα. 99 γ) ^H µοναχικc παράδοση καd ψαλτικc τέχνη δ) ^H συµµετοχc τ ν γυναικ ν στc λατρευτικc µουσικc 135 9

12 KEΦAΛAIO ΔEYTEPO O ΨYXOΠAIΔAΓΩΓIKOΣ XAPAKTHPAΣ THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ 145 α) ^H âπίδραση τéς µουσικéς στcν ψυχολογία τοü àνθρώπου β) ^H âπίδραση τéς âκκλησιαστικéς µουσικéς στcν àγωγc τοü àνθρώπου γ) ^H âπίδραση τοü λειτουργικοü µέλους στοfς πιστοfς KEΦAΛAIO TPITO O ΠOIMANTIKOΣ XAPAKTHPAΣ THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ α) ^H âκκλησιαστικc µουσικc στc λατρεία ) Σχέση ποιµένα καd âκκλησιαστικéς µουσικéς 193 2) Δυνατότητα διαλόγου µεταξf βυζαντινéς καd εéρωπαϊκéς âκκλησιαστικéς µουσικéς β) ^H âκκλησιαστικc µουσικc στe âνοριακe öργο ΣYMΠEPAΣMATA CONCLUSIONS 235 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠAPAPTHMA

13 ΣΥΝΤΟΜΟΓPAΦIEΣ BEΠEΣ Bιβλιοθήκη ^Eλλήνων Πατέρων καd \Eκκλησιαστικ ν Συγγραφέων, âκδ. \AποστολικÉς Διακονίας, \AθÉνα 1955ëξ. EΠE Eλληνες Πατέρες τéς \Eκκλησίας, Πατερικbς âκδόσεις «Γρηγόριος ΠαλαµÄς», Θεσσαλονίκη 1972 ëξ. EΠM \Eγκυκλοπαίδεια Παγκόσµιας MουσικÉς, âκδ. \Aλκυών, 1993 (τόµοι 8). ΘHE Θρησκευτικc καd \Hθικc \Eγκυκλοπαιδεία, \AθÉναι ΛEM Te Λεξικe τéς ^EλληνικÉς MουσικÉς, T. Kαλογεροπούλου, âκδ. Γιαλλέλη, \AθÉνα 1988 (τόµοι 6). ΛBΘ Λεξικe BιβλικÉς Θεολογίας, âκδ. «Bιβλικe Kέντρο APTOΣ ZΩHΣ», \AθÉνα NGDMM New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley Sadie, Macmillan Publishers Limited, London (τόµοι 20). OSB PG PL The Orthodox Study Bible, New Testament and Psalms, New King James version, Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee J.-P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, series Graeca, Paris - Montrouge (τόµοι 161). J.-P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, series Latina, 1-221, Paris - Montrouge (τόµοι 221). SC Sources Chrétiennes, sous la direction de C. MODESERT, Paris, Lyon 1941ëξ. 11

14

15 BIBΛIOΓPAΦIA A. ΠHΓEΣ AΘANAΣIOY MEΓAΛOY, \Eπιστολc πρeς MαρκελλÖνον ε ς τcν ëρµηνείαν τ ν ψαλµ ν, BEΠEΣ 32, 27. Πρeς MαρκελλÖνον ε ς τcν ëρµηνείαν τ ν Ψαλµ ν, κη, PG 27, 40C-41C. ^Eρµηνεία ε ς τοfς ψαλµούς, Ψαλµeς PN PG 27, 1341CD. ANTIOXOY ΠANTEKTH, Λόγος PE, Περd ψαλµ ωδίας, PG 89, 1749D-1753A. AΠOΣTOΛIKAI ΔIATAΓAI, τόµοι III, BEΠEΣ 2. PG 1. SC 320, 329, 336. APIΣTOTEΛH, Πολιτικά: \Aριστοτέλη, Πολιτικά, ε σαγωγc - µετάφρασις - σχόλια: ΠαναγÉ Γ. ΛεκατσÄ, âκδ. \Iωάννου & Π. Zαχαροπούλου, \AθÉναι BAΣIΛEIOY MEΓAΛOY, ^Oµιλία ε ς τeν α Ψαλµόν, BEΠEΣ 52, σ ^Oµιλία παραµυθητικc àσθενοüντι, BEΠEΣ 57, 186. Oροι κατa πλάτος B, \Aπόκρισις ΛZ \Eρωτήσεως 5. EΠE 8, 352. ^Eρµηνεία ε ς τeν α Ψαλµόν, PG 29b, 212B-213A. Oροι κατa πλάτος B, \Aπόκρισις ΛZ \Eρωτήσεως 5, PG 31, 1016C. Περd τοü ^Aγίου Πνεύµατος πρeς τeν âν êγίοις \Aµφιλόχιον âπίσκοπον \Iκονίου, κεφ. κθ, PG 32, 205A. \Eπιστολc 207, PG 32, 764AB. ΓPHΓOPIOY ΘEOΛOΓOY, Λόγος IZ πρeς τοfς πολιτευοµένους NαζιανζοÜ àγωνι ντας καd τeν ôρχοντα çργιζόµενον, BEΠEΣ 59, 105. Λόγος A ε ς τe ±γιον Πάσχα καd ε ς τcν βραδύτητα, PG 35, 396A. Λόγος E, κατa \IουλιανοÜ βασιλέως στηλιτευτικeς δεύτερος, PG 35, 709B (= SC 309, σ. 366). Λόγος ΛH ε ς τa Θεοφάνια, ε τουν Γενέθλια τοü Σωτήρος, PG 36, 312A. ΓPHΓOPIOY NYΣΣHΣ, E ς τcν âπιγραφcν τ ν ψαλµ ν, B, PG 44, 493D- 496A. Ε ς τeν βίον τéς ïσίας Μακρίνης, àδελφéς τοü Μ. Βασιλείου, PG 46, 969D. EYΣEBIOY KAIΣAPEIAΣ, \Eκκλησιαστικc ^Iστορία, 2, 17. PG 20, 181C-184A. 7, 30. PG 20, 713AB. \Εξηγήσεις ε ς τοfς Ψαλµούς, κεφ. 91, PG 23, 1172D-1173A. ΘEOΔΩPHTOY KYPOY, ^Eρµηνεία τοü PN ψαλµοü, PG 80, 1996C. \Eκκλησιαστικc îστορία, βιβλ. II, κεφ. IΘ, PG 82, 1060C. ΘEOΔΩPHTOY KYPOY, Φιλόθεος ^Ιστορία, PG 82, 1420CD-1420A. ΘEOΔΩPOY HPAKΛEIAΣ, \Eκ τéς ε ς \Hσαΐαν âξηγήσεως, PG 18, 1328BC. ΘEOΔΩPOY ΣTOYΔITOY, Kανgν ε ς τcν σταυροπροσκύνησιν, PG 99, 1757A-1780B. Iαµβοι ε ς διαφόρους ποθέσεις, PG 99, 1779B-1812A. IΓNATIOY ANTIOXEIAΣ, \Eπιστολc πρeς \Eφεσίους, PG 5, , IOYΣTINOY MAPTYPOΣ, \Aποκρίσεις πρeς τοfς çρθοδόξους περί τινων àναγκαίων ζητηµάτων, PG 6, 1353C. IΣIΔΩPOY ΠHΛOYΣIΩTH, Oτι àποστολικeν τe âν âκκλησίαις ψάλλειν γυναöκας, καd περd àσκητρι ν. Bιβλίον A, âπιστολc 90. PG 78, 244D- 245A. 13

16 IΩANNOY ΔAMAΣKHNOY, Λόγοι àπολογητικοd πρeς τοfς διαβάλλοντας τaς êγίας ε κόνας, PG 94, 1388B. ^Ιστορία ψυχωφελcς... ï βίος Βαλαaµ καd \Ιωάσαφ, PG 96, 969B. IΩANNOY, KλÖµαξ: \Iωάννου τοü Σιναΐτου, KλÖµαξ, (ε σαγωγc-κείµενον- µετάφρασις-σχόλια-πίνακες πe àρχιµ. \Iγνατίου), âκδ. ^Iερa Mονc Παρακλήτου, \Ωρωπός, \AττικÉς IΩANNOY ΣINA I TOY, KλÖµαξ, PG 88, IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, E ς τcν Γένεσιν, ^Oµιλ. KΘ,.6. EΠE 3, 230. ^Oµιλία ε ς τeν Θ Ψαλµόν,.1. EΠE 5, 440. ^Oµιλία ε ς τeν MA Ψαλµόν,.1. EΠE 5, 576. ^Oµιλία µετa τeν σεισµόν. PG 50, 713. E ς τcν Γένεσιν, ^Oµιλ. KΘ,.6. PG 53, 264. ^Oµιλία ε ς τeν Θ Ψαλµόν, PG 55, 121. ^Oµιλία ε ς τeν MA Ψαλµόν,.1. PG 55, E ς τeν PMΘ ψαλµόν, PG 55, 494β. ^Oµιλία ηθεöσα ε ς τcν µεγάλην ëβδοµάδα, âν Fq διδασκαλία, τίνος χάριν καλεöται µεγάλη ëβδοµάς καd ε ς τό «A νει, ψυχή µου, τeν Kύριον» καd ε ς τeν âν ταöς Πράξεσι δεσµοφύλακα. PG 55, γ. ^Oµιλία ε ς τeν PE Ψαλµόν, PG 55, 662. ^Oµιλία ΛΣT ε ς τcν A πρeς Kορινθίους âπιστολήν, PG 61, 315. ^Oµιλία IΔ, E δέ τις τ ν δίων, καd µάλιστα τ ν ο κείων οé προνοεö, τcν πίστιν ρνηται, καί âστιν àπίστου χείρων, PG 62, 576δ. ^Oµιλία λεχθεöσα âν τ να τéς êγίας E ρήνης, PG 63, 486β-487. KΛHMENTOΣ AΛEΞANΔPEΩΣ, Παιδαγωγός, Λόγος 2, κεφ. 4, Π ς χρc περd τaς ëστιάσεις àνίεσθαι, PG 8, 440BC, 444AB-444C. Στρωµατέων Λόγος A, κεφ. Θ, PG 8, 740C. MEΓA ΓEPONTIKON: Te Mέγα Γεροντικόν, θεµατικc Συλλογή, (E σαγωγή- Kείµενο-Mετάφραση-Σχόλια), öκδ. ^I. ^Hσυχαστηρίου «Te Γενέσιον τéς Θεοτόκου», Πανόραµα Θεσσαλονίκης Mουσικeς Kώδικας Σταυροβουνίου 30, Kαλοφωνικeν Eîρµολόγιον τοü öτους 1823, φφ. 27 r καd 135 v. NEIΛOY, Διάταξις: ^Aγίου Nείλου, Tυπικc Διάταξις, öκδ. ^IερÄς BασιλικÉς καd ΣταυροπηγιακÉς MονÉς MαχαιρÄ, Λευκωσία NIKOΔHMOY, ΠαÜλος: Nικοδήµου τοü ^Aγιορείτου, ^Eρµηνεία ε ς τaς IΔ âπιστολaς τοü àποστόλου Παύλου, âκδ. \Oρθόδοξος Kυψέλη, Θεσσαλονίκη 1990 (τόµοι 3). NIKOΔHMOY, Kαθολικαί: Nικοδήµου τοü ^Aγιορείτου, ^Eρµηνεία ε ς τaς ëπτa Kαθολικaς \Eπιστολaς τ ν ^Aγίων καd πανευφήµων \Aποστόλων \Iακώβου, Πέτρου, \Iωάννου καd \Iούδα, âκδ. \Oρθόδοξος Kυψέλη, Θεσσαλονίκη NIKOΔHMOY, Πηδάλιον: Nικοδήµου τοü ^Aγιορείτου καd \Αγαπίου ^Iεροµονάχου, Πηδάλιον τéς νοητéς Nηeς τéς µιäς, êγίας, καθολικéς καd àποστολικéς τ ν \Oρθοδόξων \Eκκλησίας, âκδ. Παπαδηµητρίου, \AθÉναι ΠAYΛOY, Eéεργετινός: Παύλου µοναχοü, Eéεργετινός, τοι συναγωγc τ ν θεοφθόγγων ηµάτων καd διδασκαλι ν τ ν θεοφόρων καd êγίων πατέρων, âκδ. Mατθαίου ΛαγγÉ, \AθÉναι (τόµοι 4). ΠΛATΩNOΣ, \Aλκιβιάδης: Πλάτωνος, \Aλκιβιάδης, j περd àνθρώπου φύσεως µαιευτικός, àρχαöον κείµενον, ε σαγωγc µετάφρασις σηµειώσεις Nίκ. Σ. Mπαξεβανάκι, âκδ. Πάπυρος, \AθÉναι

17 ΠΛATΩNOΣ, Πολιτεία: Πλάτωνος, Πολιτεία, ε σαγωγc-µετάφρασις: \I. N. Γρυπάρη, âκδ. \I, N. Zαχαροπούλου χ.χ. ΣΩKPATOYΣ ΣXOΛAΣTIKOY, \Eκκλησιαστικc îστορία, βιβλ. VI, κεφ. H, PG 67, 688CD-692A. ΦIΛOKAΛIA: Φιλοκαλία τ ν îερ ν νηπτικ ν, συνερανισθεöσα παρa τ ν êγίων καd θεοφόρων πατέρων, âκδ. «\Aστήρ», \AθÉναι (τόµοι 4). ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Μυριόβιβλον j Βιβλιοθήκη, ΝΒ, PG 103, 92A. ΩPIΓENH, \Eκ τ ν \Ωριγένους ε ς ψαλµούς, Ψαλµeς PN PG 12, 1684CD. B. BOHΘHMATA 1. ^Eλληνόγλωσσα ABBAKOYM, Kουκουζέλης: \Aββακοfµ µοναχοü êγιορείτου, Oσιος \Iωάννης Kουκουζέλης, âποχή του καd âποχή µας, AΓΓEΛINAPA, Mελουργία: \Aγγελινάρα K. Γεωργίου, «^H παιδαγωγικc àποστολc τéς βυζαντινéς µελουργίας», \Oρθόδοξος Tύπος, (25/12/1987) 4. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, \Εκκλησία: \Αλεβιζοπούλου \Αντωνίου (Πρωτοπρ.), «^H \Eκκλησία ½ς σ µα XριστοÜ». (E σηγήσεις A ΘεολογικοÜ Σεµιναρίου ε σηγητ ν îερατικ ν συνεδρίων τéς M.Σ.E. âπd τéς διοργανώσεως τοü ποιµαντικοü öργου τéς \Eκκλησίας ε ς διορθόδοξον κέντρον \Aθην ν, \Aπριλίου 1972), \Aποστολικc Διακονία τéς \Eκκλησίας τéς ^Eλλάδος, \AθÉνα 1972, σσ AΛYΓIZAKH, \Oκταηχία: \Aλυγιζάκη A., ^H çκταηχία στcν ëλληνικc λειτουργικc µνογραφία, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη AΛYΓIZAKH, Θέµατα: \Aλυγιζάκη \A., Θέµατα âκκλησιαστικéς µουσικéς, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη AΛYΓIZAKH, Mελ ωδήµατα: \Aλυγιζάκη \A., Mελ ωδήµατα àσκήσεων λειτουργικéς, âκδ. Γ. Δεδούση, Θεσσαλονίκη AΛYΓIZAKH, Ψαλτική: \Aλυγιζάκη \A., «^O χαρακτéρας τéς çρθοδόξου ψαλτικéς», EEΘΣΘ 29 (1980) AMAPANTIΔH, Mορφολογία: \Aµαραντίδη \Aµαράντου, Mορφολογία τéς MουσικÉς, Mουσικeς \Eκδ. Orκος K. Παπαγρηγορίου - X. Nάκας, ANAΣTAΣIOY, Kρατήµατα: \Aναστασίου Γ. Γρηγορίου, Ta κρατήµατα στcν ψαλτικc τέχνη, âκδ. Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας, \AθÉνα ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον: \Aντωνίου Στ. Σπυρίδωνος (Πρωτοπρ.), Te εîρµολόγιον καd παράδοση τοü µέλους του, (διδακτορικc διατριβή), âκδ. Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας, Mελέται 8, \AθÉναι ANTΩNIOY, Mορφολογία: \Aντωνίου Στ. Σπυρίδωνος (Πρωτοπρ.), Mορφολογία τéς âκκλησιαστικéς µουσικéς, Θεσσαλονίκη AYΓOYΣTINOY, \Eξοµολογήσεις: ^Aγίου Aéγουστίνου, \Eξοµολογήσεις, τ. B, βιβλία VIII-XIII, (µτφρ. Φραγκίσκη \Aµπατζοπούλου), âκδ. Πατάκη,

18 ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ, Κρατήµατα: Βαµβουδάκη \Εµµανουήλ, «Τa âν τfé ΒυζαντινFÉ ΜουσικFÉ Κρατήµατα», ΕΕΒΣ 10 (1933), σσ BANTΣOY, Γάµος: Bάντσου Xρήστου, \Eπιστήµη τοü γάµου, τεüχος A, Θεσσαλονίκη BANTΣOY, Eκτρωση: Bάντσου Xρ. Mιλτιάδη, \Hθικc θεώρηση τéς öκτρωσης, Θεσσαλονίκη, BANTΣOY, Περιβάλλον: Bάντσου Xρήστου, ^H µέριµνα τéς \Eκκλησίας γιa τcν προστασία τοü περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, χ.χ. BANTΣOY, Ψυχολογία: Bάντσου Xρήστου, Θέµατα ΠοιµαντικÉς Ψυχολογίας, τεüχος A, Θεσσαλονίκη BANTΣOY, Ψυχολογία B : Bάντσου Xρήστου, Θέµατα ΠοιµαντικÉς Ψυχολογίας, τεüχος B, Θεσσαλονίκη χ.χ. BAΣIΛEIAΔH, ^Aγιογραφία: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, ^H τεχνικc τéς êγιογραφίας, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη: ^H Παλαιa Διαθήκη µετa συντόµου ëρµηνείας, âκδ. \Aδελφότης Θεολόγων «ï Σωτήρ», \AθÉναι (τόµοι 1-20). BAΣIΛEIAΔH, Διαστήµατα: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, «Ta διαστήµατα τοü διατονικοü γένους στcν ψαλτικc τέχνη: Δύο κυπριακa θεωρητικά», Kυπριακαd Σπουδαί, Δελτίον τéς ^Eταιρείας Kυπριακ ν Σπουδ ν, τ. ΞΣT, 2002, Λευκωσία - Kύπρου BAΣIΛEIAΔH, Θεωρία: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, Θεωρία τéς µουσικéς, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία - Kύπρος, χ.χ. BAΣIΛEIAΔH, Λεξικό: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, Συνοπτικe Λεξικe Συνθετ ν & Bασικbς Φόρµες MουσικÉς, \Aπe τcν âποχc Mπαρeκ ½ς τdς µέρες µας, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία BAΣIΛEIAΔH, Mουσική: Bασιλειάδη Π. Nικολάου, Mουσική, νότες ζωéς j àντίλαλοι θανάτου;, öκδ. \Aδελφότης Θεολόγων «O ΣΩTHP», \AθÉναι BAΣIΛEIAΔH, Πιάνο: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, \Eκ δεξι ν καd âξ àριστερ ν, Te Πιάνο, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία BAΣIΛEIAΔH, Tυπική: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, Tυπικc διάταξη τéς καθ\ µέραν àκολουθίας, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία BAΣIΛEIAΔH, Kώδικας: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, «Mουσικeς κώδικας Σταυροβουνίου 30 ^H ψαλτικc παράδοση στcν Kύπρο κατa τeν ιθ α. καd σχέση της µb τcν Γ Πατριαρχικc Σχολc τéς Πόλης», Ta Γένη καd E δη τéς BυζαντινÉς Mελοποιίας. Πρακτικa B ΔιεθνοÜς Συνεδρίου MουσικολογικοÜ καd ΨαλτικοÜ (\Aθήνα \Oκτωβρίου 2003), \AθÉνα 2006, σσ BEPΓIΩTH, Λατρεία: Bεργιώτη Θ. Γεωργίου, \Eγχειρίδιο îστορίας τéς χριστιανικéς λατρείας, Θεσσαλονίκη BIOΛAKH, Mελέτη: Bιολάκη Γεωργίου \I., Mελέτη συγκριτικc τéς νüν âν χρήσει µουσικéς γραφéς πρeς τcν τοü Πέτρου τοü Πελοποννησίου καd πρeς τcν àρχαιοτέραν γραφήν, âκδ. Tέρτιος, Kατερίνη BOYΛΓAPEΩΣ, Λόγος: Bουλγάρεως Eéγενίου, Λόγος περd µουσικéς, âκδ. Kουλτούρα, \AθÉνα BOYPΛH, Δηµοτική: BουρλÉ \Aθανασίου, Δηµοτικc καd âκκλησιαστικc µουσική, ïµοιότητες καd διαφορές, (Mουσικολογικο - θεολογικc µελέτη), \Aναδηµοσίευσις àπe τe περιοδικe «O ΨAΛTHΣ» (ùργανο τοü 16

19 Συλλόγου ^Iεροψαλτ ν Mεγάρων, ΣαλαµÖνος καd \AττικÉς «O AΓIOΣ ΛAYPENTIOΣ»), τεύχη 1-3, , \AθÉναι BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί: BουρλÉ \Aθανασιου, Δογµατικοηθικαd ùψεις τéς çρθοδόξου ψαλµ ωδίας, \Eναίσιµος âπd διδακτορί α διατριβc ποβληθεöσα ε ς τe TµÉµα Θεολογίας τéς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοü Πανεπιστηµίου \Aθην ν, Πανεπιστήµιον \Aθην ν, Θεολογικc Σχολή, âκδ. κληροδοτήµατος BασιλικÉς Δ. Mωραΐτου, \AθÉναι BOYPΛH, Kασσιανή: BουρλÉ \Aθανασίου, ^H θεολογία τ ν µνων τéς µελ ωδοü KασσιανÉς, (Δογµατικc καd äθικc µελέτη), \AθÉναι BOYPΛH, Tρι ώδιον: BουρλÉ \Aθανασίου, \Hθικοδογµατικa µηνύµατα τéς προκαθαρισµοü περιόδου τοü Tρι ωδίου, \AθÉναι BOYPΛH, ^Yµνολογία: BουρλÉ \Aθανασίου, \Eκκλησιαστικc \Oρθόδοξος ^Yµνολογία καd Mουσική, \AθÉναι BOYPΛH, Xριστολογία: BουρλÉ \Aθανασίου, ^H χριστολογία τéς àκολουθίας τοü àκαθίστου µνου, (δογµατικc ëρµηνευτικc προσέγγισις), \AθÉναι BOYPΛH, Ψαλµωδία: BουρλÉ \Aθανασίου, Θέµατα îερäς ψαλµωδίας, τεüχος A, \AθÉναι ΓΑΛΙΤΗ, Τίτος: Γαλίτη, Γεωργίου \Αντ., ^Η πρeς Τίτον âπιστολc τοü àποστόλου Παύλου, ε σαγωγc- ποµνήµατα, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Παραγγέλµατα: Γενναδίου (Μητρ. Πάφου), Παραγγέλµατα, \ΑθÉναι ΓEΩPΓIAΔH, Mουσική: Γεωργιάδη Tριανταφύλλου, ^H καθ\ µäς âκκλησιαστικc µουσικc κατ\ àναφορaν πρeς τcν εéρωπαϊκcν τετράφωνον (\Aνάτυπον âκ τοü ΠεριοδικοÜ τοü O κουµενικοü Πατριαρχείου OPΘOΔOΞIA, öτος Δ [1929] àριθ. τευχ ν 41, 42, 43), \AθÉναι ΓIANNAKOΠOYΛOY, \Aποκάλυψη: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), ^Eρµηνεία τéς \Aποκαλύψεως, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη ΓIANNAKOΠOYΛOY, Διαθήκη: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), ^H Παλαιa Διαθήκη κατa τοfς O, κείµενον-ëρµηνευτικc παράφρασις-σχόλια, âκδ. \Oρθοδόξου XριστιανικÉς \Aδελφότητος «ΛYΔIA», Θεσσαλονίκη ëξ. (τόµοι 9). ΓIANNAKOΠOYΛOY, Zωή: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), ^H ζωc τοü XριστοÜ, âκδ. Bασ. ^Pηγοπούλου, (τόµοι 6). ΓIANNAKOΠOYΛOY, Πράξεις: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), Πράξεις \Aποστόλων, âκδ. Bασ. ^Pηγοπούλου, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, \Εσχάτου: Γιαννουλάτου \Αναστασίου (\Αρχιεπ.), Εως âσχάτου τéς γéς, îστορικa îεραποστολικa µελετήµατα, âκδ. \ΑποστολικÉς Διακονίας τéς \Εκκλησίας τéς ^Ελλάδος, \ΑθÉνα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, ^Ιεραποστολή: Γιαννουλάτου \Αναστασίου (\Αρχιεπ.), ^Ιεραποστολc στa χνη τοü ΧριστοÜ, θεολογικbς µελέτες καd ïµιλίες, âκδ. \ΑποστολικÉς Διακονίας τéς \Εκκλησίας τéς ^Ελλάδος, \ΑθÉνα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Μοναχοί: Γιαννουλάτου \Αναστασίου (\Αρχιεπ.), Μοναχοd καd îεραποστολc κατa τοfς 4 ο καd 9 ο α νες, âκδ. \Ακρίτας, \ΑθÉνα ΓIOYΓK, \Aναλυτική: Γιοfγκ K. Γ., \Aναλυτικc ψυχολογία (µτφρ. Πην. ^Iεροµνήµονος), âκδ. Γκοβόστη,

20 ΓIOYΓK, \Aγωγή: Γιοfγκ K. Γ., \Aναλυτικc ψυχολογία καd àγωγc τοü παιδιοü (µτφρ. Mαρία \Aγγελίδου), âκδ. \Eπίκουρος, \AθÉνα ΓIOYΓK, Aνθρωπος: Γιοfγκ K. Γ., Aνθρωπος καd ψυχc (µτφρ. Γιώργου BαµαλÉ), âκδ. \Eπίκουρος, \AθÉνα ΓIOYΓK, Ψυχοθεραπεία: Γιοfγκ K. Γ., Bασικbς àρχbς τéς ψυχοθεραπείας (µτφρ. Λευτέρης \Aναγνώστου), âκδ. \Eπίκουρος, \AθÉνα ΓIOYΓK, Oνειρα: Γιοfγκ K. Γ., E σαγωγc στcν ëρµηνεία τ ν çνείρων (µτφρ. K. Δόλκας), âκδ. \Iάµβλιχος, \ΑθÉνα ΓIOYΓK, E σαγωγή: Γιοfγκ K. Γ., E σαγωγc στcν Ψυχολογία (µτφρ. ^Eλένη Παπαδοπούλου), âκδ. \Iάµβλιχος, \ΑθÉνα ΓIOYΓK, \Aνεξερεύνητος: Γιοfγκ K. Γ., ^O àνεξερεύνητος ëαυτeς (µτφρ. Θεόδωρος ΣιαφαρικÄς), âκδ. \Iάµβλιχος, \ΑθÉνα ΓIOYΓK, Γάµος: Γιοfγκ K. Γ., ^O γάµος ½ς ψυχολογικc σχέση (µτφρ. Mαρία \Aγγελίδου, KατερÖνα Λιάπτση, Γι ργος BαµβαλÉς), âκδ. \Eπίκουρος, \AθÉνα ΓKIKA, Λειτουργία: Γκίκα \Aθανασίου (Πρωτοπρ.), ^Η τέλεση τéς Θείας Λειτουργίας, ποιµαντικc θεώρηση, Θεσσαλονίκη ΓKIKA, Ποιµαντική: Γκίκα \Aθανασίου (Πρωτοπρ.), Mαθήµατα ποιµαντικéς, âκδ. Γ. Δεδούση, Θεσσαλονίκη ΓOYΣIΔH, Ποιµαντική: Γουσίδη \Aλεξάνδρου, Ποιµαντικc στc σύγχρονη κοινωνία, \Eγχειρίδιο ποιµαντικéς κοινωνιολογίας, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη ΔAΔH, Pόκ: ΔαδÉ ^Hλ. ^Eλένη, Mουσικc ρόκ, öκδ. Xριστιανικbς ^Oµάδες Θεσσαλονίκης «Oî Σκύµνοι», Θεσσαλονίκη ΔAΣKOYΛH, Ψυχολογία: Δασκούλη Γιώργου, Ψυχολογία καd µουσικc àνάλυση τéς τεχνικéς τοü πιάνου, öκδ. K. Παπαγρηγορίου-X. Nάκας, \AθÉνα ΔHMHTPIAΔOY, ^Iστορία: Δηµητριάδου Mαρία, Παραδόσεις îστορίας µουσικéς, âκδ. NTO-PE-MI, Θεσσαλονίκη ΔIAMANTOΠOYΛOY, \Oργανώσεις: Διαµαντοπούλου Λεωνίδα K. (\Aρχιµ.), \Eκκλησία καd θρησκευτικαd çργανώσεις, âκδ. àδελφότης θεολόγων «O ΣΩTHP», \AθÉναι DUFOURCQ, ^Iστορία: Dufourcq, Norbert, \Eπίτοµη îστορία τéς µουσικéς στcν Eéρώπη, (µτφρ. Σπύρου Σκιαδαρέση), \AθÉνα EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα: Eéθυµιάδη \Aβραάµ, Mαθήµατα βυζαντινéς âκκλησιαστικéς µουσικéς τοι θεωρία καd πλήρης µέθοδος µελ ωδικ ν àσκήσεων, Θεσσαλονίκη EYΘYMIOY, Ποιµαντική: Στυλίου Eéθυµίου (âπισκόπου \Aχελώου), Θέµατα ποιµαντικéς δεοντολογίας, \AθÉνα ZANOΠOYΛOY, Mουσική: Zανόπουλου Nίκου, ^H µουσικc στe àρχαöο ëλληνικe δρäµα, âκδ. Kυπριακe κέντρο Δ.I.Θ., Λευκωσία - Kύπρος ZEPBOY, Eéχολόγιον: ZερβοÜ Σπυρίδωνος (\Aρχιµ.), Eéχολόγιον τe Mέγα τéς κατa àνατολaς çρθοδόξου καθολικéς \Eκκλησίας, âκδ. «\Aστcρ» \Aλ. & \E. Παπαδηµητρίου, \AθÉναι ZHΣH, Kείµενα: Zήση Θεοδώρου (Πρωτοπρ.), Πρέπει νa µεταφραστοüν τa λειτουργικa κείµενα; Nεοβαρλααµισµeς «λειτουργικc àναγέννηση», âκδ. Bρυέννιος, Θεσσαλονίκη

21 ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, \Aκάθιστος: Θεοδωροπούλου \I. \Eπιφανίου (\Aρχιµ.), ^O \Aκάθιστος Yµνος µετa ëρµηνείας, âκδ. ^IεροÜ ^Ησυχαστηρίου Kεχαριτωµένης Θεοτόκου, TροιζÉνα ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, ^Eβδοµάς: Θεοδωροπούλου \I. \Eπιφανίου (\Aρχιµ.), ^H Mεγάλη ^Eβδοµaς µετa ëρµηνείας, öκδ. \AποστολικÉς Διακονίας, \AθÉνα ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, Πεντηκοστάριον: Θεοδωροπούλου \I. \Eπιφανίου (\Aρχιµ.), Te âκκλησιαστικeν öτος 2, περίοδος Πεντηκοσταρίου, âκδ. \Oρθοδόξου Tύπου, \AθÉναι ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, Tρι ώδιον: Θεοδωροπούλου \I. \Eπιφανίου (\Aρχιµ.), Te âκκλησιαστικeν öτος 1, περίοδος Tρι ωδίου, âκδ. \Oρθοδόξου Tύπου, \AθÉναι ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH: ^Iερa Σύνοδος τéς \Eκκλησίας τéς ^Eλλάδος, Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας, Θεωρία και ΠρÄξι τéς ΨαλτικÉς Tέχνης, Πρακτικa A πανελληνίου συνεδρίου ψαλτικéς τέχνης (\AθÉνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000), \AθÉνα IΣAAK, Παΐσιος: \Iσαaκ ^Iεροµονάχου, Bίος Γέροντος Παϊσίου êγιορείτου, Aγιον Oρος IΩANNIΔH, Pυθµός: \Iωαννίδη Kλείτου, Pυθµeς καd êρµονία: οéσία τéς µουσικéς καd τοü χοροü στcν Πλατωνικc παιδεία, Λευκωσία Kύπρος IΩANNIΔH, Yµνοι: \Iωαννίδη Kώστα Δ., Θύραθεν âκκλησιαστικοd µνοι, \Eπετηρdς IV , âκδ. Kέντρον \Επιστηµονικ ν \Ερευν ν, Λευκωσία IΩANNOY, Eπος: \Iωάννου (Ψιλλίτα) Παναγι τα M., Te öπος τéς EOKA , ^H ποιητικc öκφραση τοü àγώνα, (µουσικc âπιµέλεια: Mάρω Σκορδή), öκδ. Παναγι τα M. \Iωάννου (Ψιλλίτα) καd Γρηγόριος Γρηγοριάδης, Λευκωσία KABAPNOΣ, Tέχνη: Kαβαρνeς KωνσταντÖνος Π., ^H îερa βυζαντινc τέχνη, âκδ «AΣTHP» \Aλ. & \E. Παπαδηµητρίου, \AθÉναι KAΛΛIAKMANH, Ποιµαντική: Kαλλιακµάνη Bασιλείου \I. (Πρωτοπρ.), Mεθοδολογικa πρότερα τéς ποιµαντικéς, Λεντί ω ζωννύµενοι, öκδ. Mυγδονία, Θεσσαλονίκη KAΛOMOIPH, Mουσική: Kαλοµοίρη Mανώλη, Ta θεωρητικa τéς MουσικÉς, Mουσικc Mορφολογία, Mουσικeς âκδ. οrκος Mιχαcλ Γαϊτάνου, \AθÉνα KAPA, Mέθοδος: KαρÄ Σίµωνος \I., Mέθοδος τéς ^EλληνικÉς MουσικÉς, Θεωρητικόν, τόµ. A, \AθÉναι KAPABIΔOΠOYΛOY, \Eπιστολές: Kαραβιδόπουλου \I., \Aποστόλου Παύλου âπιστολbς πρeς \Eφεσίους, Φιλιππησίους, KολοσσαεÖς, Φιλήµονα, Θεσσαλονίκη ΚΑΨΑΝΗ, \Εκκλησία: Καψάνη Γεωργίου (^Ιεροµ.), «^H \Eκκλησία ½ς σ µα XριστοÜ». (E σηγήσεις A ΘεολογικοÜ Σεµιναρίου ε σηγητ ν îερατικ ν συνεδρίων τéς M.Σ.E. âπd τéς διοργανώσεως τοü ποιµαντικοü öργου τéς \Eκκλησίας ε ς διορθόδοξον κέντρον \Aθην ν, \Aπριλίου 1972), \Aποστολικc Διακονία τéς \Eκκλησίας τéς ^Eλλάδος, \AθÉνα 1972, σσ

22 KAΨANH, Διακονία: Kαψάνη Γεωργίου (\Aρχιµ.), Kαθηγουµένου τéς ^I. MονÉς ^Oσίου Γρηγορίου ^Aγίου Oρους, ^H Ποιµαντικc διακονία κατa τοfς îεροfς κανόνας, âκδ. Aθως, \AθÉνα KEΣEΛOΠOYΛOY, Προτάσεις: Kεσελοπούλου \A., Προτάσεις ποιµαντικéς θεολογίας, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη KHΛTZANIΔH, Διδασκαλία: Kηλτζανίδου Π., Mεθοδικc διδασκαλία, θεωρητική τε καd πρακτική, πρeς âκµάθησιν καd διάδοσιν τοü γνησίου âξωτερικοü µέλους τéς καθ\ µäς ^EλληνικÉς MουσικÉς κατ\ àντιπαράθεσιν πρeς τcν \Aραβοπερσικήν, \Aκριβcς àνατύπωσις àπe τcν öκδοσιν τéς Kωνσταντινουπόλεως τοü öτους 1881, âκδ. Bασ. Pηγοπούλου, χ.χ. KOΠΛANT, Mουσική: Kόπλαντ Aαρων, Mουσικc καd φαντασία (µτφρ: Mιχάλη Γρηγορίου), âκδ. Nεφέλη, \ΑθÉνα KOPNAPAKH, \Eγχειρίδιον: Kορναράκη K. \Iωάννη, \Eγχειρίδιον ΠοιµαντικÉς Ψυχολογίας, TεÜχος A, ^H ψυχικc σύγκρουση (Περιλήψεις πανεπιστηµιακ ν παραδόσεων), âκδ. Οrκος à/φ ν Kυριακίδη, Θεσσαλονίκη KOΣMA, Λεξικό: KοσµÄ Δηµήτρη, Λεξικe Mουσικ ν Oρων, Θεσσαλονίκη, ΚΟΥΚΟΥΡΑ, Γλ σσα: Κούκουρα \Α. Δήµητρας, \Εκκλησία καd γλ σσα, âπικοινωνιακc προσέγγιση, âκδ. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη Kυπριακαd Σπουδαί, Δελτίον τéς ^Eταιρείας Kυπριακ ν Σπουδ ν, τόµος ME, 1981, Λευκωσία - Kύπρου KΩNΣTANTINOY, Θεωρία: Kωνσταντίνου Γεωργίου N., Θεωρία καd πράξη τéς âκκλησιαστικéς µουσικéς, \AθÉνα ΛAMΠAΔAPIOY, \Aναστασιµατάριον: Πέτρου Λαµπαδαρίου τοü Πελοποννησίου, \Aναστασιµατάριον àργeν καd σύντοµον, διασκευασθbν πe \Iωάννου Πρωτοψάλτου, âκδ. \Aδελφότης Θεολόγων ^Η «Zωή», \AθÉναι ΛEΞIKO, Nτορεµί: Λεξικe Mουσικ ν Oρων, âκδ. NTOPEMI, Θεσσαλονίκη MANTZANA, Παράδοση: Mαντζάνας Παναγιώτης K., ^H âθνική µας µουσικc παράδοση, (îστορικο-µουσικολογικc µελέτη), âκδ «TÉνος», \AθÉνα MAPΓAZIΩTH, \Aσκήσεις: Mαργαζιώτη Δ. \Iωάννου, Mελωδικbς àσκήσεις βυζαντινéς âκκλησιαστικéς µουσικéς, âκδ. Xαριλ. Στασίνου, \AθÉναι MAPΓAZIΩTH, Θεωρητικό: Mαργαζιώτη Δ. \Iωάννου, Θεωρητικe βυζαντινéς âκκλησιαστικéς µουσικéς, âκδ. Φίλιππος Nάκας, \ΑθÉνα MAΣTPOΓIANNOΠOYΛOY, Δηµιουργοί: Mαστρογιαννοπούλου \Hλία Δ., Mεγάλοι Δηµιουργοί, âκδ. \Aδελφότης θεολόγων «ZΩH», \AθÉναι MAYPAΓANH, Παιδεία: Mαυραγάνη Διαµαντc Σ., Bυζαντινc µουσικc παιδεία, (Θεωρητικe καd πρακτικe µέρος), \AθÉνα McCLELLAN, Θεραπευτικές: McClellan Randall, Oî θεραπευτικbς δυνάµεις τéς MουσικÉς, ^Iστορία, Θεωρία καd Πρακτικc (µτφρ.: Πέππα Eûα), âκδ. Φαγγότο, \ΑθÉνα METAΛΛHNOY, \Eγκόλπιον: MεταλληνοÜ Γεωργίου Δ. (Πρωτοπρ.), \Eγκόλπιον âπιστηµονικéς öρευνας, âκδ. ^Aρµός,

23 MHTΣAKH, ^Yµνογραφία: Mητσάκη K., Bυζαντινc ^Yµνογραφία, τ. A, Θεσσαλονίκη MIXAHΛ, ^Iερεύς: Mιχαcλ (\Aρχιεπισκόπου \AµερικÉς τοü àπe Kορινθίας), ^O îερεύς, τοι âσωτερικc ζωc καd τe διδακτικόν, êγιαστικeν καd ποιµαντορικόν του öργον, âκδ. \Aστήρ, \AθÉναι MIXAHΛIΔH, Mουσική: Mιχαηλίδη Mιχαήλ, ^H µουσικc στc ζωή µας, \AθÉναι MOYΣIKOΣ ΠANΔEKTHΣ: Mουσικeς Πανδέκτης, τοι πλήρης συλλογc τ ν âκλεκτοτέρων µουσικ ν µαθηµάτων, τ ν âν ταöς πρωιναöς καd ëσπεριναöς àκολουθίαις τéς \Eκκλησίας ψαλλοµένων (πλcν σων περιέχει τe \Aναστασιµατάριον), µετa πολλéς âπιµελείας καταρτισθεöσα, πρeς χρéσιν τ ν τcν îερaν µν ωδίαν âν τ να àσκούντων καd παντeς φιλοµούσου, τ. 7, âκδ. \Aδελφότης Θεολόγων ^Η «Zωή», \AθÉναι MΠAΛOΓIANNH, Ποιµαντική: Mπαλογιάννη Σταύρου I., ^Yφηγητc \IατρικÉς, Nευρολόγου, Ψυχιάτρου, Θεολόγου, Ποιµαντικc Ψυχολογία, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη MΠAPAKΛH, ^Aρµονία: Mπάρακλη Xαραλάµπους, ^O ôνθρωπος σb êρµονία µb τc φύση, Γνώση καd τρόπος ζωéς, âκδ. Kέδρος \ΑθÉνα ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Διαθήκη: Μπρατσιώτου Π., Ε σαγωγc ε ς τcν Παλαιaν Διαθήκην, ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ε σαγωγή: Μπρατσιώτου Π., \Επίτοµος ε σαγωγc ε ς τcν Παλαιaν Διαθήκην, MΩPAΪTH, E σαγωγή: Mωραΐτη Δηµητρίου, E σαγωγc ε ς τcν Ποιµαντικήν, \AθÉναι NEKTAPIOY, Ποιµαντική: Nεκταρίου KεφαλÄ (Mητροπ. Πενταπόλεως), Mάθηµα ποιµαντικéς (àνατ.) βιβλιοπωλεöον Nεκτάριος Παναγόπουλος, \AθÉναι χ.χ. NEPANTZH, Συµβολή: NεραντζÉ Δηµητρίου \Eµµ., Συµβολc στcν ëρµηνεία τοü \EκκλησιαστικοÜ µέλους, ^Hράκλειο Kρήτης NEF, ^Iστορία: Nef Karl, ^Iστορία τéς µουσικéς, (µτφρ.-προσθéκες-âπιµέλεια Φοίβου \Aνωγειανάκη), âκδ. N. Bότσης, \AθÉνα ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ^ΑγιορεÖτες: Νεοφύτου (µοναχοü Γρηγοριάτου), «Οî παλιοd êγιορεöτες ψάλτες καd µουσικc τéς φιλαυτίας» στe Νεω[ν]Σκόπηση, öτος 5 ο, τεüχος 24 ον, (2009) σσ NICHOLAS, \Εξέλιξη: Nicholas David, ^Η âξέλιξη τοü µεσαιωνικοü κόσµου, Κοινωνία, διακυβέρνηση καd σκέψη στcν Εéρώπη , (µτφρ. Μαριάννα Τζιαντζή), Μορφωτικe Ιδρυµα \ΕθνικÉς Τραπέζης, \ΑθÉνα NILSSON, ^Iστορία: Nilsson M. P., ^Ιστορία τéς àρχαίας ^EλληνικÉς θρησκείας, (µτφρ. A κατερίνης Παπαθωµοπούλου), âκδ. Δηµ. N. Παπαδήµα, \AθÉνα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, \Απαρχές: Ο κονόµου Χρήστου Κ., Οî àπαρχbς τοü ΧριστιανισµοÜ στcν Κύπρο, öκδ. ^ΙερÄς \ΑρχιεπισκοπÉς Κύπρου, Λευκωσία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, \Αποκάλυψη: Ο κονόµου Χρήστου, «Μορφολογικbς âπιδράσεις τéς àποκάλυψης τοü \Ιωάννη στcν àπόκρυφη àποκάλυψη \Ιωάννη», ^Η àποκάλυψη τοü \Ιωάννη, προβλήµατα φιλολογικά, 21

ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΔEYTEPO ΘEΩPHTIKON. EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH

ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΔEYTEPO ΘEΩPHTIKON. EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ ME O O I A KA IA TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΔEYTEPO ΘEΩPHTIKON EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH O MIXAH I. O YXPONAKH NEA O I KPHTH ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Xριστόδουλος Bασιλειάδης Διδάκτωρ Θεολογίας - Μουσικeς. Δέκα µελέτες γιa τcν ψαλτικc τέχνη

Xριστόδουλος Bασιλειάδης Διδάκτωρ Θεολογίας - Μουσικeς. Δέκα µελέτες γιa τcν ψαλτικc τέχνη Xριστόδουλος Bασιλειάδης Διδάκτωρ Θεολογίας - Μουσικeς Δέκα µελέτες γιa τcν ψαλτικc τέχνη \Eκδόσεις ^Αγία Tαϊσία Λευκωσία 2013 1 \Eκδόσεις ^Αγία Tαϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία Kύπρος τ: +357

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 9963-607-24-1 ñ Copyright 2002 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678  ΈÛ, appleúô

ISBN 9963-607-24-1 ñ Copyright 2002 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678  ΈÛ, appleúô ISBN 9963-607-24-1 ñ Copyright 2002 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678  ΈÛ, appleúô E P I E X O M E N A ÚÔÏfiÁÈÛÌ........................................ 5 ÚÈ ÎÔ Ã Ù Ë ˆ ÓÓÔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Κ.Α. 7783 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 24 ΣEΠTEMBPIOΣ - OKTΩBPIOΣ - NOEMBPIOΣ 2009 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα /

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ π Àª π Δƒπ ƒã π π ƒ ª Δƒ π Δƒ & à ƒƒ À ƒπ π ƒ Ãƒπ Δπ π ª ƒδàƒπ Εéλογί α τοü Σεβασμιωτ. Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου Î. Δ ƒπ À ƒπ μ...½ς âν μέρ α εéσχημόνως περιπατήσωμεν...(ρωμ. ιγ. ιγ ) ƒπ à ª Σελ.:

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Κ.Α. 7783 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 23 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ π Àª π Δƒπ ƒã π π ƒ ª Δƒ π Δƒ & à ƒƒ À ƒπ π ƒ Ãƒπ Δπ π ª ƒδàƒπ Εéλογί α τοü Σεβασμιωτ. Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου Î. Δ ƒπ À ƒπ μ ƒπ à ª Σελ.: 113 \Εξώφυλλο - Περιεχόμενα 114-115 Φλογερή κίνηση καρδιäς

Διαβάστε περισσότερα

Hιστορία της αγιογραφικής τέχνης της Kύπρου στα νεότερα χρόνια

Hιστορία της αγιογραφικής τέχνης της Kύπρου στα νεότερα χρόνια Kωστής Kοκκινόφτας O ΔIONYΣIOΣ XPHΣTIΔHΣ (1830-1902) KAI TO AΓIOΓPAΦIKO TOY EPΓO Hιστορία της αγιογραφικής τέχνης της Kύπρου στα νεότερα χρόνια είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον νέο κτήτορα της Mονής Σταυροβουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 7 MAPTIO - A PI IO 2005 7109 O

TEYXO AP. 7 MAPTIO - A PI IO 2005 7109 O MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 7 MAPTIO - A PI IO 2005 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.7, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2005 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 8 MA O - IOYNIO

TEYXO AP. 8 MA O - IOYNIO MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 8 MA O - IOYNIO 2005 -XÚÈÛÙfi \AÓ ÛÙË! -\AÏËıá \AÓ ÛÙË! Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.8, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2005 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY

Διαβάστε περισσότερα

8+1 MAΘHMATA AYTO-ΨYXOΛOΓIAΣ EIΣAΓΩΓH - ΓENIKEΣ O HΓIEΣ

8+1 MAΘHMATA AYTO-ΨYXOΛOΓIAΣ EIΣAΓΩΓH - ΓENIKEΣ O HΓIEΣ 8+1 MAΘHMATA 1 ΣE AYTO-ΨYXOΛOΓIAΣ ΠPΩTO MAΘHMA YO EB OMA EΣ EIΣAΓΩΓH - ΓENIKEΣ O HΓIEΣ ^H Aéτο-Ψυχολογία, Ψυχολογία τοü ëαυτοü, πού àναπτύσσεται στά µαθήµατα αéτά, εrναι µία πρακτική âφαρµογή τéς Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 3 IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË

TEYXOΣ AP. 3 IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 3 IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 1 MONAXIKH EKºPA H τ.3, IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 24 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2008. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 24 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2008. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 24 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2008 ^H ^Yapple apple ÓÙ ÙÔÜ K Ú Ô Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ. 24, IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2008 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ:

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 6 IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2005

TEYXO AP. 6 IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2005 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 6 IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2005 K Ï Î EéÏÔÁËÌ ÓË XÚÔÓÈ MONAXIKH EKºPA H τ.6, IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2005 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ δ. ΚΟΛΤΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ. 20, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ 330 56 EYΠAΛIO τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

MAPTIO -A PI IO 2008 TEYXO AP. 25. ï ^EÛÙ ÚˆÌ ÓÔ ÛÙfi ÔÏÁÔıÄ ÛÙ ^IÂÚÔÛfiÏ Ì. Kø IKO 7109

MAPTIO -A PI IO 2008 TEYXO AP. 25. ï ^EÛÙ ÚˆÌ ÓÔ ÛÙfi ÔÏÁÔıÄ ÛÙ ^IÂÚÔÛfiÏ Ì. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 25 MAPTIO -A PI IO 2008 \EÛÙ ÚÒıË È\ âì... Kø IKO 7109 ï ^EÛÙ ÚˆÌ ÓÔ ÛÙfi ÔÏÁÔıÄ ÛÙ ^IÂÚÔÛfiÏ Ì MONAXIKH EKºPA H τ. 25, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2008 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1942 Ξεκινά η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής Οι σπουδές με βάση το νόμο 1268/1982 και 4009/2011 διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) 1983 Σύμφωνα με το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 22. E TEMBPIO - OKTøBPIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 22. E TEMBPIO - OKTøBPIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 22 E TEMBPIO - OKTøBPIO 2007 Kø IKO 7109 ÛÙfiÓ ÚÔÓÙ Ì Î ÎÙ ÙÔÚ ÙÉ ^IÂÚÄ MÔÓÉ Ì ÁÈ Ù 25 ÙÔ ÚfiÓÈ îâúˆû ÓË MONAXIKH EKºPA H τ. 22, ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2007 ΠEPIO IKO IMHNIAIO

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

MA O - IOYNIO 2006 TEYXO AP. 14. ÏÌ. Î ã 4. Kø IKO 7109

MA O - IOYNIO 2006 TEYXO AP. 14. ÏÌ. Î ã 4. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 14 MA O - IOYNIO 2006 T ï Ô ÛÔ K ÚÈÂ ÁÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ Î Ù ÙÚ Ô ÛÔ ÍfiÓ ÌÂ... ÏÌ. Î ã 4 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.14, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας 105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας Σκοπός Το τμήμα προσφέρει διδακτικό και ερευνητικό έργο σε όλους τους τομείς της επιστήμης της Θεολογίας (ερμηνευτικές, ιστορικές, συστηματικές, πρακτικές - Θεολογικές σπουδές).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Πρώτου Κύκλου. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α Εξάμηνο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Διδάσκων: Χ. Καραγιάννης, Λέκτωρ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 11 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2005. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 11 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2005. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 11 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2005 \EÙ ıë ììöó Û ÌÂÚÔÓ ˆÙ Ú Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.11, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 4 ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2004. \AÊÈÂÚÒÓÔ ÌÂ Ùfi ÙÂÜ Ô éùfi ÛÙfiÓ

TEYXOΣ AP. 4 ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2004. \AÊÈÂÚÒÓÔ Ì Ùfi ÙÂÜ Ô éùfi ÛÙfiÓ MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 4 ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2004 \AÊÈÂÚÒÓÔ Ì Ùfi ÙÂÜ Ô éùfi ÛÙfiÓ A IO IøANNH MA IMOBIT \Eapple ÛÎÔappleÔ ÁÁ Ë Î Ó ºÚ ÓÛ ÛÎÔ, ÙfiÓ Ì ÙÔ ÚÁfi Ì Ù Ó ÂéÎ ÈÚ ÙÉ âî fiû∠ÙÉ ÈÔÁÚ Ê

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου 414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου Σκοπός Eκτός από την αμιγή επιστημονική αποστολή του, το Tμήμα Tουρκικών Σπουδών καλείται να παίξει σημαίνοντα εθνικό ρόλο, προσδιοριζόμενο από τις ιδιαιτερότητες της Kυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Στο Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 1 MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2004

TEYXOΣ AP. 1 MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2004 MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 1 r TO PøTO TEYXO TOY EPIO IKOY MA MONAXIKH EKºPA H τ. 1, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH EPIEXOMENA I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟ- Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΒΙΟ- Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Quick Time and a TIFF (Uncompress ed) dec ompres sor are needed to s ee this picture. APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg. Μάθημα 1

Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg. Μάθημα 1 Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg Μάθημα 1 Επιστήμη - «ιερά επιστήμη» (θεολογία) Ιστορική συγκυρία- θέση θεολογίας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας Η θεολογία ως η αρχαιότερη επιστήμη εντός

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00

Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00 Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00118 ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00111 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, 1ο βιβλίο 4.00 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00112 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως

O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως H Αγία Γραφή H συγγραφή και η επιβίωση των βιβλίων της Αγίας Γραφής Πηγή: http://www.iec.gr/holy_bible.htm A. H Kαινή ιαθήκη. α) H συγγραφή των βιβλίων της Kαινής ιαθήκης. β) O κανόνας των βιβλίων της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83 Π E P I E X O M E N A Πρ λογος..................................................... 11 Εισαγωγή..................................................... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

TPOΠOI ENAPMONIΣHΣ O ΣKOΠOΣ THΣ ZΩHΣ:

TPOΠOI ENAPMONIΣHΣ O ΣKOΠOΣ THΣ ZΩHΣ: ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ TPOΠOI ENAPMONIΣHΣ ΣΩΣTH ΔIATPOΦH AΣKHΣEIΣ ANAΠNOEΣ ΘETIKH ΠPOBOΛH BAΘEIA XAΛAPΩΣH AYTO ANAΛYΣH ENEPΓEIAKH ΨYXOΛOΓIA ΠNEYMATIKH MEΛETH ΠPOΣEYXH ΔIAΛOΓIΣMOΣ O ΣKOΠOΣ THΣ ZΩHΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στe Βρεταννικe ΜουσεÖο, στe Λονδίνο, φυλάσσονται

Στe Βρεταννικe ΜουσεÖο, στe Λονδίνο, φυλάσσονται 38 Schliemann καd Gladstone, µία âγκάρδια συνεννόηση \Aνδρέας Παναγόπουλος Στe Βρεταννικe ΜουσεÖο, στe Λονδίνο, φυλάσσονται τa αéτόγραφα τριάντα µιäς âπιστολ ν τοü Heinrich Schliemann πρeς τeν Βρεταννe

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006 Ù Ê ÓÔÓ âí àî ÓıáÓ ÂÚÈÙ ıâù È ï ÙáÓ \AÁÁ ÏˆÓ B ÛÈÏÂ... K Ï \AÓ ÛÙ ÛË Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.13, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΔΟΞΑΠΑΤΡΗ *

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΔΟΞΑΠΑΤΡΗ * ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΔΟΞΑΠΑΤΡΗ * «Συγγραφέων επίσκεψις». Πολυσχιδής υπήρξε η δραστηριότητα του Δημητρίου Βερναρδάκη (1833-1907), ζωηρή η εμπλοκή του στην κίνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ÚıÔ ÔÍ ÛÙÔÓ 20fi ÈÒÓ. È ÏÔÁÔ ÙË ÚıÔ ÔÍ ÌÂ ÛË Î È Ó ÙÔÏ Δ ª. Ú Ú Ù μ Û ÏÂÈÔ Ú μ ÏÏÈ Ó ÙÔ ÕÁÁÂÏÔ. apple Î. ıëáëù

ÚıÔ ÔÍ ÛÙÔÓ 20fi ÈÒÓ. È ÏÔÁÔ ÙË ÚıÔ ÔÍ ÌÂ ÛË Î È Ó ÙÔÏ Δ ª. Ú Ú Ù μ Û ÏÂÈÔ Ú μ ÏÏÈ Ó ÙÔ ÕÁÁÂÏÔ. apple Î. ıëáëù ÚıÔ ÔÍ ÛÙÔÓ 20fi ÈÒÓ Δ ª Ú Ú Ù μ Û ÏÂÈÔ Ú μ ÏÏÈ Ó ÙÔ ÕÁÁÂÏÔ ÂÛapplefiÙË ˆÙ ÚÈÔ apple Î. ıëáëù È ÏÔÁÔ ÙË ÚıÔ ÔÍ ÌÂ ÛË Î È Ó ÙÔÏ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισημάνσεις και προβληματισμοί (κεφ.32) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο για τη µέση εκπαίδευση. Παρουσίαση: Τεύκρος Μιχαηλίδης

Σεµινάριο για τη µέση εκπαίδευση. Παρουσίαση: Τεύκρος Μιχαηλίδης Σεµινάριο για τη µέση εκπαίδευση Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη Παρουσίαση Τεύκρος Μιχαηλίδης Πλουτάρχου Ηθικά Περί Φυγής Κλήµεντος Αλεξανδρέως Στρωµατείς Α κεφ XV Ο ίδιος βασιλιάς επίσης χώρισε τη γη

Διαβάστε περισσότερα

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008 10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Berlin, 20. - 21. Juni 2008 Philologie, Geschichte, Ideologien und Mentalitäten, Sprachwissenschaft Programm Freitag, 20. Juni: Sonnabend,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα)

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Εργαστήριο Μουσικής Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Χειμερινό εξάμηνο 2010 Διδασκαλίες φοιτητών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων

Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θεολογική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα