H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ"

Transcript

1

2

3 H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ

4

5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ «Oéδbν γάρ, οéδbν ο τως àνίστησι ψυχήν, καd πτεροö καd τéς γéς àπαλλάττει, καd τ ν τοü σώµατος àπολύει δεσµ ν, καd φιλοσοφεöν ποιεö ½ς µέλος συµφωνίας, καd υθµ συγκείµενον θεöον pσµα». \I. Xρυσοστόµου PG 55, 156. \Εκδόσεις ^Αγία Ταϊσία Λευκωσία 2012

6 \Εκδόσεις ^Αγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ: φ: e: Saint Taisia Publications 15 Symis Street, 2044 Strovolos, Lefkosia (Nicosia), Cyprus t.: f: e: Α öκδοση: Φεβρουάριος 2012 ISBN: Στοιχειοθεσία-σελίδωση: \Εκδόσεις ^Αγία Ταϊσία \Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία: Γραφικbς Τέχνες «Μέλισσα», \Ασπροβάλτα, Θεσσαλονίκης, τηλ.: , ^Η παροüσα öκδοση öτυχε τéς ο κονοµικéς συνδροµéς τéς ^ΙερÄς, ΒασιλικÉς, ΣταυροπηγιακÉς καd Μεγίστης ΜονÉς τοü Κύκκου. \Απαγορεύεται àναδηµοσίευση µέρους j λου τοü παρόντος, χωρdς τcν ôδεια τοü âκδότου.

7 E ς τοfς σεβαστούς µου γονεöς Bασίλειο καd Παρασκευc àγαπητικ ς καd εéγνωµόνως àφιεροüται

8

9 ΠPOΛOΓOΣ ^H µουσικc εrναι ôρρηκτα συνδεδεµένη µb τc δηµιουργία τοü κόσµου καd τοü àνθρώπου. Mέσα στc φύση πάρχει θαυµάσια τάξη, êρµονία καd µουσική. ^O φλοöσβος τ ν κυµάτων, τe θρόισµα τ ν φύλλων, τe κελάρυσµα τοü νεροü καd τe κελάδηµα τ ν πουλι ν δηµιουργοüν πέροχη µουσική, τcν ïποία àπολάµβαναν σίγουρα οî πρωτόπλαστοι. Oπως διερωτäται ï συνθέτης Claude Débussy, «Μήπως δbν àκοüµε γύρω µας τοfς χίλιους χους τéς Φύσης δbν προσέχοµε àρκετa αéτc τcν τόσο πολύµορφη µουσική, ποf µäς προσφέρει µb τόσην àφθονία». Kαd ï Maurice de Guerin θαυµάζει, ταν λέγει: «oω! πόσο εrναι ùµορφοι αéτοd οî qχοι τéς Φύσης, αéτοd οî qχοι, ποf εrναι χυµένοι στeν àέρα Aéτοd οî qχοι τ ν νερ ν, τ ν àνέµων, τ ν δασ ν, τ ν βουν ν καd τ ν κάµπων Bαδίζω πάντα, àκούγοντάς τους. Oταν µb βλέπουν νa çνειροπολ, εrναι âπειδc συλλογίζοµαι αéτbς τdς êρµονίες». Kαθgς ï ôνθρωπος öχει àνεπτυγµένη τcν α σθηση τéς àκοéς καd τc µορφοποίηση τéς φωνéς, γρήγορα δηµιουργεö âµµελεöς φθόγγους, γιa νa âκφρασθεö καd κυρίως γιa νa δοξάσει τeν Δηµιουργe τéς κτίσεως. Xαρακτηριστικe εrναι τι τa πρ τα δηµιουργήµατα τοü ΘεοÜ, ποf εrναι οî ôγγελοι, δοξολόγησαν τeν Θεό, ταν δηµιουργήθηκαν τa ôστρα: «τε âγενήθησαν ôστρα, F νεσάν µε φωνfé µεγάλfη πάντες ôγγελοί µου» (\Iώβ, λη, 7). ^O προφητάναξ Δαβdδ µb τοfς ψαλµούς του διδάσκει καd θa διδάσκει στοfς α νες τc σπουδαιότητα τéς µουσικéς, ïποία βοηθä στcν âπικοινωνία τοü àνθρώπου µb τeν Θεό. ^H φράση του, «Ασω τ Kυρί ω âν τfé ζωfé µου, ψαλ τ Θε µου ως πάρχω» (Ψαλµ. ργ, 33) δηλώνει τι âπικοινωνοüσε σ\ λη του τc ζωc µb τeν Θεe µέσω τéς µουσικéς. Στcν \Ορθόδοξη \Eκκλησία οî µνοι εrναι κυρίαρχο στοιχεöο τéς προσευχéς καd τéς λατρείας τοü ΘεοÜ. ^O µνος τ ν àγγέλων «Δόξα âν ψίστοις Θε» (Λουκ. β 14) κυριαρχεö µέσα στc λατρεία. ^H µουσικc εrναι καλύτερη öκφραση τοü θρησκευτικοü συναισθήµατος, χρησιµοποιεöται δb σb λες τdς âκφάνσεις τéς ζωéς τοü àνθρώπου. ^Η µουσική, ½ς µέσο àγωγéς, àξιοποιεöται διαίτερα àπe τcν \Εκκλησία στc λατρεία, àλλa καd στe ποιµαντικe καd îεραποστολικό της öργο. \Aπe µικρeς εrχα τcν öφεση νa àσχοληθ µb τc µουσική. Φαίνεται τι ï πανάγαθος Θεeς µb προίκησε µb αéτe τe χάρισµα. Αéτe τe κατενόησαν φαίνεται γρήγορα οî γονεöς µου καd µb üθησαν νa àσχοληθ âπαγγελµατικa µb τc µουσική. \Aρχικa σπούδασα πιάνο καd àργότερα βιολί, βυζαντινc µουσικc καd àνώτερα θεωρητικά. Οταν ï σύµβουλός µου καθηγητcς κ. ΧρÉστος Βάντσος διεπίστωσε τdς µουσικές µου îκανότητες, σκέφθηκε τι τe ταλέντο αéτe θa πρέπει νa àξιοποιηθεö 7

10 âπ\ àγαθ τéς \Εκκλησίας µb τρόπο âπιστηµονικό. ^Η σηµασία τéς µουσικéς στe ποιµαντικe καd îεραποστολικe öργο τéς \Εκκλησίας πρέπει νa µελετηθεö âπισταµένως, qταν ôποψή του, τcν ïποία δέχθηκα µb âνθουσιασµό. ^Ο âνθουσιασµός µου παρέµεινε àµείωτος καθ\ λη τc διάρκεια τéς âκπόνησης τéς âργασίας καd µb βοήθησε νa ξεπεράσω τdς δυσκολίες ποf προέκυψαν στa διάφορα στάδιά της. \Aπe τéς θέσεως αéτéς çφείλω θερµbς εéχαριστίες πρeς τcν τριµελc âπιτροπή, ïποία µb τdς ποδείξεις της συνέβαλε στcν àρτιότερη διαµόρφωση τéς διατριβéς. α) Στe σύµβουλο καθηγητc, κ. XρÉστο Bάντσο, ï ïποöος µοü πρότεινε τe θέµα, γιa νa àξιοποιήσω τdς γνώσεις µου στc µουσικc καd νa τdς συνδυάσω µb τe ποιµαντικe öργο τéς \Eκκλησίας, καθgς καd γιa τcν καθοδήγησή του β) στeν àναπληρωτc καθηγητc π. \Aθανάσιο Γκίκα γιa τdς πολύτιµες ποδείξεις του, κυρίως σb ποιµαντικa θέµατα, καd γ) στeν âπίκουρο καθηγητc π. Σπυρίδωνα \Aντωνίου, γιa τdς µουσικολογικbς κυρίως ποδείξεις του. Εéχαριστ âπίσης τeν καθηγητc κ. \Αντώνιο Αλυγιζάκη, τcν καθηγήτρια κ. Δήµητρα Κούκουρα, τeν καθηγητc κ. ^Ηρακλc Ρεράκη, καd τeν àναπληρωτc καθηγητc κ. Συµεgν Πασχαλίδη γιa τcν προθυµία τους νa διαβάσουν τcν âργασία, γιa τdς παρατηρήσεις τους καd γιa τc θετικc κρίση τους. Θερµbς εéχαριστίες èφείλω στeν καθηγητc κ. ΧρÉστο Ο κονόµου, γιa τdς παρατηρήσεις ποf öκανε στcν βιβλικc ëνότητα τéς διατριβéς µου. Εéχαριστ âπίσης τeν καθηγητc κ. Θεόδωρο Γιάγκου, τeν âπίκουρο καθηγητc àρχιµ. Νικόδηµο Σκρέττα καί τeν âπίκουρο καθηγητc àρχιµ. Νεκτάριο Πάρη γιa τdς πολύτιµες συµβουλές τους. Εéχαριστ âπίσης τeν γλωσσολόγο Μενέλαο Χριστοδούλου καd τeν φίλο θεολόγο-φιλόλογο Παναγιώτη Τελεβάντο γιa τc φιλολογικc âπιµέλεια τοü κειµένου. Θερµbς εéχαριστίες èφείλω στeν φίλο êγιογράφο Κώστα Ξενόπουλο γιa τdς ε κόνες τοü âξωφύλλου καd στeν π. ΧρÉστο Γρηγορίου γιa τeν σχεδιασµe τοü âξωφύλλου. Εéχαριστίες, âπίσης, èφείλω στeν π. Φώτιο \Ιωακεdµ γιa τdς διορθώσεις ποf öκανε στc διατριβή µου, στeν π. Εéθύµιο Σταυροβουνιώτη γιa τc µετάφραση τ ν συµπερασµάτων στcν àγγλικc γλ σσα καd στeν πνευµατικό µου π. Σάββα Σταυροβουνιώτη γιa τdς συµβουλbς πρeς àρτιώτερη ïλοκλήρωση τéς διατριβéς καd γιά τcν πνευµατική του καθοδήγηση. Εéχαριστίες τέλος èφείλω στοfς σεβαστούς µου γονεöς, οî ïποöοι µb στήριξαν καd µb πέµειναν λα αéτa τa χρόνια. Θεοφάνεια 2012 Xριστόδουλος Bασιλειάδης 8

11 ΠEPIEXOMENA ΠPOΛOΓOΣ... 7 ΠEPIEXOMENA... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓPAΦIEΣ BIBΛIOΓPAΦIA A ΠHΓEΣ B BOHΘHMATA ^Eλληνόγλωσσα Ξενόγλωσσα EIΣAΓΩΓH KEΦAΛAIO ΠPΩTO APXH KAI EΞEΛIΞH THΣ MOYΣIKHΣ KATA THN ΠPO KAI META XPIΣTON EΠOXH.. 35 α) ^H âξέλιξη τéς µουσικéς κατa τcν προχριστιανικc âποχc ) ^H µουσικc στοfς àρχαίους Eλληνες ) ^H µουσικc στe \Iσραcλ.. 47 β) ^H âξέλιξη τéς âκκλησιαστικéς µουσικéς στcν \Ορθόδοξη \Eκκλησία ) Κατa τοfς χρόνους τéς KαινÉς Διαθήκης ) \Aπe τcν δρυση τéς \Eκκλησίας µέχρι τcν âποχc \Iωάννου τοü ΔαµασκηνοÜ ) \Aπe τcν âποχc \Iωάννου τοü ΔαµασκηνοÜ µέχρι τcν πτώση τοü Bυζαντίου ) \Aπe τcν πτώση τοü Bυζαντίου µέχρι σήµερα. 99 γ) ^H µοναχικc παράδοση καd ψαλτικc τέχνη δ) ^H συµµετοχc τ ν γυναικ ν στc λατρευτικc µουσικc 135 9

12 KEΦAΛAIO ΔEYTEPO O ΨYXOΠAIΔAΓΩΓIKOΣ XAPAKTHPAΣ THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ 145 α) ^H âπίδραση τéς µουσικéς στcν ψυχολογία τοü àνθρώπου β) ^H âπίδραση τéς âκκλησιαστικéς µουσικéς στcν àγωγc τοü àνθρώπου γ) ^H âπίδραση τοü λειτουργικοü µέλους στοfς πιστοfς KEΦAΛAIO TPITO O ΠOIMANTIKOΣ XAPAKTHPAΣ THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ α) ^H âκκλησιαστικc µουσικc στc λατρεία ) Σχέση ποιµένα καd âκκλησιαστικéς µουσικéς 193 2) Δυνατότητα διαλόγου µεταξf βυζαντινéς καd εéρωπαϊκéς âκκλησιαστικéς µουσικéς β) ^H âκκλησιαστικc µουσικc στe âνοριακe öργο ΣYMΠEPAΣMATA CONCLUSIONS 235 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠAPAPTHMA

13 ΣΥΝΤΟΜΟΓPAΦIEΣ BEΠEΣ Bιβλιοθήκη ^Eλλήνων Πατέρων καd \Eκκλησιαστικ ν Συγγραφέων, âκδ. \AποστολικÉς Διακονίας, \AθÉνα 1955ëξ. EΠE Eλληνες Πατέρες τéς \Eκκλησίας, Πατερικbς âκδόσεις «Γρηγόριος ΠαλαµÄς», Θεσσαλονίκη 1972 ëξ. EΠM \Eγκυκλοπαίδεια Παγκόσµιας MουσικÉς, âκδ. \Aλκυών, 1993 (τόµοι 8). ΘHE Θρησκευτικc καd \Hθικc \Eγκυκλοπαιδεία, \AθÉναι ΛEM Te Λεξικe τéς ^EλληνικÉς MουσικÉς, T. Kαλογεροπούλου, âκδ. Γιαλλέλη, \AθÉνα 1988 (τόµοι 6). ΛBΘ Λεξικe BιβλικÉς Θεολογίας, âκδ. «Bιβλικe Kέντρο APTOΣ ZΩHΣ», \AθÉνα NGDMM New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley Sadie, Macmillan Publishers Limited, London (τόµοι 20). OSB PG PL The Orthodox Study Bible, New Testament and Psalms, New King James version, Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee J.-P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, series Graeca, Paris - Montrouge (τόµοι 161). J.-P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, series Latina, 1-221, Paris - Montrouge (τόµοι 221). SC Sources Chrétiennes, sous la direction de C. MODESERT, Paris, Lyon 1941ëξ. 11

14

15 BIBΛIOΓPAΦIA A. ΠHΓEΣ AΘANAΣIOY MEΓAΛOY, \Eπιστολc πρeς MαρκελλÖνον ε ς τcν ëρµηνείαν τ ν ψαλµ ν, BEΠEΣ 32, 27. Πρeς MαρκελλÖνον ε ς τcν ëρµηνείαν τ ν Ψαλµ ν, κη, PG 27, 40C-41C. ^Eρµηνεία ε ς τοfς ψαλµούς, Ψαλµeς PN PG 27, 1341CD. ANTIOXOY ΠANTEKTH, Λόγος PE, Περd ψαλµ ωδίας, PG 89, 1749D-1753A. AΠOΣTOΛIKAI ΔIATAΓAI, τόµοι III, BEΠEΣ 2. PG 1. SC 320, 329, 336. APIΣTOTEΛH, Πολιτικά: \Aριστοτέλη, Πολιτικά, ε σαγωγc - µετάφρασις - σχόλια: ΠαναγÉ Γ. ΛεκατσÄ, âκδ. \Iωάννου & Π. Zαχαροπούλου, \AθÉναι BAΣIΛEIOY MEΓAΛOY, ^Oµιλία ε ς τeν α Ψαλµόν, BEΠEΣ 52, σ ^Oµιλία παραµυθητικc àσθενοüντι, BEΠEΣ 57, 186. Oροι κατa πλάτος B, \Aπόκρισις ΛZ \Eρωτήσεως 5. EΠE 8, 352. ^Eρµηνεία ε ς τeν α Ψαλµόν, PG 29b, 212B-213A. Oροι κατa πλάτος B, \Aπόκρισις ΛZ \Eρωτήσεως 5, PG 31, 1016C. Περd τοü ^Aγίου Πνεύµατος πρeς τeν âν êγίοις \Aµφιλόχιον âπίσκοπον \Iκονίου, κεφ. κθ, PG 32, 205A. \Eπιστολc 207, PG 32, 764AB. ΓPHΓOPIOY ΘEOΛOΓOY, Λόγος IZ πρeς τοfς πολιτευοµένους NαζιανζοÜ àγωνι ντας καd τeν ôρχοντα çργιζόµενον, BEΠEΣ 59, 105. Λόγος A ε ς τe ±γιον Πάσχα καd ε ς τcν βραδύτητα, PG 35, 396A. Λόγος E, κατa \IουλιανοÜ βασιλέως στηλιτευτικeς δεύτερος, PG 35, 709B (= SC 309, σ. 366). Λόγος ΛH ε ς τa Θεοφάνια, ε τουν Γενέθλια τοü Σωτήρος, PG 36, 312A. ΓPHΓOPIOY NYΣΣHΣ, E ς τcν âπιγραφcν τ ν ψαλµ ν, B, PG 44, 493D- 496A. Ε ς τeν βίον τéς ïσίας Μακρίνης, àδελφéς τοü Μ. Βασιλείου, PG 46, 969D. EYΣEBIOY KAIΣAPEIAΣ, \Eκκλησιαστικc ^Iστορία, 2, 17. PG 20, 181C-184A. 7, 30. PG 20, 713AB. \Εξηγήσεις ε ς τοfς Ψαλµούς, κεφ. 91, PG 23, 1172D-1173A. ΘEOΔΩPHTOY KYPOY, ^Eρµηνεία τοü PN ψαλµοü, PG 80, 1996C. \Eκκλησιαστικc îστορία, βιβλ. II, κεφ. IΘ, PG 82, 1060C. ΘEOΔΩPHTOY KYPOY, Φιλόθεος ^Ιστορία, PG 82, 1420CD-1420A. ΘEOΔΩPOY HPAKΛEIAΣ, \Eκ τéς ε ς \Hσαΐαν âξηγήσεως, PG 18, 1328BC. ΘEOΔΩPOY ΣTOYΔITOY, Kανgν ε ς τcν σταυροπροσκύνησιν, PG 99, 1757A-1780B. Iαµβοι ε ς διαφόρους ποθέσεις, PG 99, 1779B-1812A. IΓNATIOY ANTIOXEIAΣ, \Eπιστολc πρeς \Eφεσίους, PG 5, , IOYΣTINOY MAPTYPOΣ, \Aποκρίσεις πρeς τοfς çρθοδόξους περί τινων àναγκαίων ζητηµάτων, PG 6, 1353C. IΣIΔΩPOY ΠHΛOYΣIΩTH, Oτι àποστολικeν τe âν âκκλησίαις ψάλλειν γυναöκας, καd περd àσκητρι ν. Bιβλίον A, âπιστολc 90. PG 78, 244D- 245A. 13

16 IΩANNOY ΔAMAΣKHNOY, Λόγοι àπολογητικοd πρeς τοfς διαβάλλοντας τaς êγίας ε κόνας, PG 94, 1388B. ^Ιστορία ψυχωφελcς... ï βίος Βαλαaµ καd \Ιωάσαφ, PG 96, 969B. IΩANNOY, KλÖµαξ: \Iωάννου τοü Σιναΐτου, KλÖµαξ, (ε σαγωγc-κείµενον- µετάφρασις-σχόλια-πίνακες πe àρχιµ. \Iγνατίου), âκδ. ^Iερa Mονc Παρακλήτου, \Ωρωπός, \AττικÉς IΩANNOY ΣINA I TOY, KλÖµαξ, PG 88, IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, E ς τcν Γένεσιν, ^Oµιλ. KΘ,.6. EΠE 3, 230. ^Oµιλία ε ς τeν Θ Ψαλµόν,.1. EΠE 5, 440. ^Oµιλία ε ς τeν MA Ψαλµόν,.1. EΠE 5, 576. ^Oµιλία µετa τeν σεισµόν. PG 50, 713. E ς τcν Γένεσιν, ^Oµιλ. KΘ,.6. PG 53, 264. ^Oµιλία ε ς τeν Θ Ψαλµόν, PG 55, 121. ^Oµιλία ε ς τeν MA Ψαλµόν,.1. PG 55, E ς τeν PMΘ ψαλµόν, PG 55, 494β. ^Oµιλία ηθεöσα ε ς τcν µεγάλην ëβδοµάδα, âν Fq διδασκαλία, τίνος χάριν καλεöται µεγάλη ëβδοµάς καd ε ς τό «A νει, ψυχή µου, τeν Kύριον» καd ε ς τeν âν ταöς Πράξεσι δεσµοφύλακα. PG 55, γ. ^Oµιλία ε ς τeν PE Ψαλµόν, PG 55, 662. ^Oµιλία ΛΣT ε ς τcν A πρeς Kορινθίους âπιστολήν, PG 61, 315. ^Oµιλία IΔ, E δέ τις τ ν δίων, καd µάλιστα τ ν ο κείων οé προνοεö, τcν πίστιν ρνηται, καί âστιν àπίστου χείρων, PG 62, 576δ. ^Oµιλία λεχθεöσα âν τ να τéς êγίας E ρήνης, PG 63, 486β-487. KΛHMENTOΣ AΛEΞANΔPEΩΣ, Παιδαγωγός, Λόγος 2, κεφ. 4, Π ς χρc περd τaς ëστιάσεις àνίεσθαι, PG 8, 440BC, 444AB-444C. Στρωµατέων Λόγος A, κεφ. Θ, PG 8, 740C. MEΓA ΓEPONTIKON: Te Mέγα Γεροντικόν, θεµατικc Συλλογή, (E σαγωγή- Kείµενο-Mετάφραση-Σχόλια), öκδ. ^I. ^Hσυχαστηρίου «Te Γενέσιον τéς Θεοτόκου», Πανόραµα Θεσσαλονίκης Mουσικeς Kώδικας Σταυροβουνίου 30, Kαλοφωνικeν Eîρµολόγιον τοü öτους 1823, φφ. 27 r καd 135 v. NEIΛOY, Διάταξις: ^Aγίου Nείλου, Tυπικc Διάταξις, öκδ. ^IερÄς BασιλικÉς καd ΣταυροπηγιακÉς MονÉς MαχαιρÄ, Λευκωσία NIKOΔHMOY, ΠαÜλος: Nικοδήµου τοü ^Aγιορείτου, ^Eρµηνεία ε ς τaς IΔ âπιστολaς τοü àποστόλου Παύλου, âκδ. \Oρθόδοξος Kυψέλη, Θεσσαλονίκη 1990 (τόµοι 3). NIKOΔHMOY, Kαθολικαί: Nικοδήµου τοü ^Aγιορείτου, ^Eρµηνεία ε ς τaς ëπτa Kαθολικaς \Eπιστολaς τ ν ^Aγίων καd πανευφήµων \Aποστόλων \Iακώβου, Πέτρου, \Iωάννου καd \Iούδα, âκδ. \Oρθόδοξος Kυψέλη, Θεσσαλονίκη NIKOΔHMOY, Πηδάλιον: Nικοδήµου τοü ^Aγιορείτου καd \Αγαπίου ^Iεροµονάχου, Πηδάλιον τéς νοητéς Nηeς τéς µιäς, êγίας, καθολικéς καd àποστολικéς τ ν \Oρθοδόξων \Eκκλησίας, âκδ. Παπαδηµητρίου, \AθÉναι ΠAYΛOY, Eéεργετινός: Παύλου µοναχοü, Eéεργετινός, τοι συναγωγc τ ν θεοφθόγγων ηµάτων καd διδασκαλι ν τ ν θεοφόρων καd êγίων πατέρων, âκδ. Mατθαίου ΛαγγÉ, \AθÉναι (τόµοι 4). ΠΛATΩNOΣ, \Aλκιβιάδης: Πλάτωνος, \Aλκιβιάδης, j περd àνθρώπου φύσεως µαιευτικός, àρχαöον κείµενον, ε σαγωγc µετάφρασις σηµειώσεις Nίκ. Σ. Mπαξεβανάκι, âκδ. Πάπυρος, \AθÉναι

17 ΠΛATΩNOΣ, Πολιτεία: Πλάτωνος, Πολιτεία, ε σαγωγc-µετάφρασις: \I. N. Γρυπάρη, âκδ. \I, N. Zαχαροπούλου χ.χ. ΣΩKPATOYΣ ΣXOΛAΣTIKOY, \Eκκλησιαστικc îστορία, βιβλ. VI, κεφ. H, PG 67, 688CD-692A. ΦIΛOKAΛIA: Φιλοκαλία τ ν îερ ν νηπτικ ν, συνερανισθεöσα παρa τ ν êγίων καd θεοφόρων πατέρων, âκδ. «\Aστήρ», \AθÉναι (τόµοι 4). ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Μυριόβιβλον j Βιβλιοθήκη, ΝΒ, PG 103, 92A. ΩPIΓENH, \Eκ τ ν \Ωριγένους ε ς ψαλµούς, Ψαλµeς PN PG 12, 1684CD. B. BOHΘHMATA 1. ^Eλληνόγλωσσα ABBAKOYM, Kουκουζέλης: \Aββακοfµ µοναχοü êγιορείτου, Oσιος \Iωάννης Kουκουζέλης, âποχή του καd âποχή µας, AΓΓEΛINAPA, Mελουργία: \Aγγελινάρα K. Γεωργίου, «^H παιδαγωγικc àποστολc τéς βυζαντινéς µελουργίας», \Oρθόδοξος Tύπος, (25/12/1987) 4. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, \Εκκλησία: \Αλεβιζοπούλου \Αντωνίου (Πρωτοπρ.), «^H \Eκκλησία ½ς σ µα XριστοÜ». (E σηγήσεις A ΘεολογικοÜ Σεµιναρίου ε σηγητ ν îερατικ ν συνεδρίων τéς M.Σ.E. âπd τéς διοργανώσεως τοü ποιµαντικοü öργου τéς \Eκκλησίας ε ς διορθόδοξον κέντρον \Aθην ν, \Aπριλίου 1972), \Aποστολικc Διακονία τéς \Eκκλησίας τéς ^Eλλάδος, \AθÉνα 1972, σσ AΛYΓIZAKH, \Oκταηχία: \Aλυγιζάκη A., ^H çκταηχία στcν ëλληνικc λειτουργικc µνογραφία, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη AΛYΓIZAKH, Θέµατα: \Aλυγιζάκη \A., Θέµατα âκκλησιαστικéς µουσικéς, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη AΛYΓIZAKH, Mελ ωδήµατα: \Aλυγιζάκη \A., Mελ ωδήµατα àσκήσεων λειτουργικéς, âκδ. Γ. Δεδούση, Θεσσαλονίκη AΛYΓIZAKH, Ψαλτική: \Aλυγιζάκη \A., «^O χαρακτéρας τéς çρθοδόξου ψαλτικéς», EEΘΣΘ 29 (1980) AMAPANTIΔH, Mορφολογία: \Aµαραντίδη \Aµαράντου, Mορφολογία τéς MουσικÉς, Mουσικeς \Eκδ. Orκος K. Παπαγρηγορίου - X. Nάκας, ANAΣTAΣIOY, Kρατήµατα: \Aναστασίου Γ. Γρηγορίου, Ta κρατήµατα στcν ψαλτικc τέχνη, âκδ. Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας, \AθÉνα ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον: \Aντωνίου Στ. Σπυρίδωνος (Πρωτοπρ.), Te εîρµολόγιον καd παράδοση τοü µέλους του, (διδακτορικc διατριβή), âκδ. Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας, Mελέται 8, \AθÉναι ANTΩNIOY, Mορφολογία: \Aντωνίου Στ. Σπυρίδωνος (Πρωτοπρ.), Mορφολογία τéς âκκλησιαστικéς µουσικéς, Θεσσαλονίκη AYΓOYΣTINOY, \Eξοµολογήσεις: ^Aγίου Aéγουστίνου, \Eξοµολογήσεις, τ. B, βιβλία VIII-XIII, (µτφρ. Φραγκίσκη \Aµπατζοπούλου), âκδ. Πατάκη,

18 ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ, Κρατήµατα: Βαµβουδάκη \Εµµανουήλ, «Τa âν τfé ΒυζαντινFÉ ΜουσικFÉ Κρατήµατα», ΕΕΒΣ 10 (1933), σσ BANTΣOY, Γάµος: Bάντσου Xρήστου, \Eπιστήµη τοü γάµου, τεüχος A, Θεσσαλονίκη BANTΣOY, Eκτρωση: Bάντσου Xρ. Mιλτιάδη, \Hθικc θεώρηση τéς öκτρωσης, Θεσσαλονίκη, BANTΣOY, Περιβάλλον: Bάντσου Xρήστου, ^H µέριµνα τéς \Eκκλησίας γιa τcν προστασία τοü περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, χ.χ. BANTΣOY, Ψυχολογία: Bάντσου Xρήστου, Θέµατα ΠοιµαντικÉς Ψυχολογίας, τεüχος A, Θεσσαλονίκη BANTΣOY, Ψυχολογία B : Bάντσου Xρήστου, Θέµατα ΠοιµαντικÉς Ψυχολογίας, τεüχος B, Θεσσαλονίκη χ.χ. BAΣIΛEIAΔH, ^Aγιογραφία: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, ^H τεχνικc τéς êγιογραφίας, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη: ^H Παλαιa Διαθήκη µετa συντόµου ëρµηνείας, âκδ. \Aδελφότης Θεολόγων «ï Σωτήρ», \AθÉναι (τόµοι 1-20). BAΣIΛEIAΔH, Διαστήµατα: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, «Ta διαστήµατα τοü διατονικοü γένους στcν ψαλτικc τέχνη: Δύο κυπριακa θεωρητικά», Kυπριακαd Σπουδαί, Δελτίον τéς ^Eταιρείας Kυπριακ ν Σπουδ ν, τ. ΞΣT, 2002, Λευκωσία - Kύπρου BAΣIΛEIAΔH, Θεωρία: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, Θεωρία τéς µουσικéς, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία - Kύπρος, χ.χ. BAΣIΛEIAΔH, Λεξικό: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, Συνοπτικe Λεξικe Συνθετ ν & Bασικbς Φόρµες MουσικÉς, \Aπe τcν âποχc Mπαρeκ ½ς τdς µέρες µας, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία BAΣIΛEIAΔH, Mουσική: Bασιλειάδη Π. Nικολάου, Mουσική, νότες ζωéς j àντίλαλοι θανάτου;, öκδ. \Aδελφότης Θεολόγων «O ΣΩTHP», \AθÉναι BAΣIΛEIAΔH, Πιάνο: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, \Eκ δεξι ν καd âξ àριστερ ν, Te Πιάνο, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία BAΣIΛEIAΔH, Tυπική: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, Tυπικc διάταξη τéς καθ\ µέραν àκολουθίας, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία BAΣIΛEIAΔH, Kώδικας: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, «Mουσικeς κώδικας Σταυροβουνίου 30 ^H ψαλτικc παράδοση στcν Kύπρο κατa τeν ιθ α. καd σχέση της µb τcν Γ Πατριαρχικc Σχολc τéς Πόλης», Ta Γένη καd E δη τéς BυζαντινÉς Mελοποιίας. Πρακτικa B ΔιεθνοÜς Συνεδρίου MουσικολογικοÜ καd ΨαλτικοÜ (\Aθήνα \Oκτωβρίου 2003), \AθÉνα 2006, σσ BEPΓIΩTH, Λατρεία: Bεργιώτη Θ. Γεωργίου, \Eγχειρίδιο îστορίας τéς χριστιανικéς λατρείας, Θεσσαλονίκη BIOΛAKH, Mελέτη: Bιολάκη Γεωργίου \I., Mελέτη συγκριτικc τéς νüν âν χρήσει µουσικéς γραφéς πρeς τcν τοü Πέτρου τοü Πελοποννησίου καd πρeς τcν àρχαιοτέραν γραφήν, âκδ. Tέρτιος, Kατερίνη BOYΛΓAPEΩΣ, Λόγος: Bουλγάρεως Eéγενίου, Λόγος περd µουσικéς, âκδ. Kουλτούρα, \AθÉνα BOYPΛH, Δηµοτική: BουρλÉ \Aθανασίου, Δηµοτικc καd âκκλησιαστικc µουσική, ïµοιότητες καd διαφορές, (Mουσικολογικο - θεολογικc µελέτη), \Aναδηµοσίευσις àπe τe περιοδικe «O ΨAΛTHΣ» (ùργανο τοü 16

19 Συλλόγου ^Iεροψαλτ ν Mεγάρων, ΣαλαµÖνος καd \AττικÉς «O AΓIOΣ ΛAYPENTIOΣ»), τεύχη 1-3, , \AθÉναι BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί: BουρλÉ \Aθανασιου, Δογµατικοηθικαd ùψεις τéς çρθοδόξου ψαλµ ωδίας, \Eναίσιµος âπd διδακτορί α διατριβc ποβληθεöσα ε ς τe TµÉµα Θεολογίας τéς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοü Πανεπιστηµίου \Aθην ν, Πανεπιστήµιον \Aθην ν, Θεολογικc Σχολή, âκδ. κληροδοτήµατος BασιλικÉς Δ. Mωραΐτου, \AθÉναι BOYPΛH, Kασσιανή: BουρλÉ \Aθανασίου, ^H θεολογία τ ν µνων τéς µελ ωδοü KασσιανÉς, (Δογµατικc καd äθικc µελέτη), \AθÉναι BOYPΛH, Tρι ώδιον: BουρλÉ \Aθανασίου, \Hθικοδογµατικa µηνύµατα τéς προκαθαρισµοü περιόδου τοü Tρι ωδίου, \AθÉναι BOYPΛH, ^Yµνολογία: BουρλÉ \Aθανασίου, \Eκκλησιαστικc \Oρθόδοξος ^Yµνολογία καd Mουσική, \AθÉναι BOYPΛH, Xριστολογία: BουρλÉ \Aθανασίου, ^H χριστολογία τéς àκολουθίας τοü àκαθίστου µνου, (δογµατικc ëρµηνευτικc προσέγγισις), \AθÉναι BOYPΛH, Ψαλµωδία: BουρλÉ \Aθανασίου, Θέµατα îερäς ψαλµωδίας, τεüχος A, \AθÉναι ΓΑΛΙΤΗ, Τίτος: Γαλίτη, Γεωργίου \Αντ., ^Η πρeς Τίτον âπιστολc τοü àποστόλου Παύλου, ε σαγωγc- ποµνήµατα, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Παραγγέλµατα: Γενναδίου (Μητρ. Πάφου), Παραγγέλµατα, \ΑθÉναι ΓEΩPΓIAΔH, Mουσική: Γεωργιάδη Tριανταφύλλου, ^H καθ\ µäς âκκλησιαστικc µουσικc κατ\ àναφορaν πρeς τcν εéρωπαϊκcν τετράφωνον (\Aνάτυπον âκ τοü ΠεριοδικοÜ τοü O κουµενικοü Πατριαρχείου OPΘOΔOΞIA, öτος Δ [1929] àριθ. τευχ ν 41, 42, 43), \AθÉναι ΓIANNAKOΠOYΛOY, \Aποκάλυψη: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), ^Eρµηνεία τéς \Aποκαλύψεως, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη ΓIANNAKOΠOYΛOY, Διαθήκη: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), ^H Παλαιa Διαθήκη κατa τοfς O, κείµενον-ëρµηνευτικc παράφρασις-σχόλια, âκδ. \Oρθοδόξου XριστιανικÉς \Aδελφότητος «ΛYΔIA», Θεσσαλονίκη ëξ. (τόµοι 9). ΓIANNAKOΠOYΛOY, Zωή: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), ^H ζωc τοü XριστοÜ, âκδ. Bασ. ^Pηγοπούλου, (τόµοι 6). ΓIANNAKOΠOYΛOY, Πράξεις: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), Πράξεις \Aποστόλων, âκδ. Bασ. ^Pηγοπούλου, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, \Εσχάτου: Γιαννουλάτου \Αναστασίου (\Αρχιεπ.), Εως âσχάτου τéς γéς, îστορικa îεραποστολικa µελετήµατα, âκδ. \ΑποστολικÉς Διακονίας τéς \Εκκλησίας τéς ^Ελλάδος, \ΑθÉνα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, ^Ιεραποστολή: Γιαννουλάτου \Αναστασίου (\Αρχιεπ.), ^Ιεραποστολc στa χνη τοü ΧριστοÜ, θεολογικbς µελέτες καd ïµιλίες, âκδ. \ΑποστολικÉς Διακονίας τéς \Εκκλησίας τéς ^Ελλάδος, \ΑθÉνα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Μοναχοί: Γιαννουλάτου \Αναστασίου (\Αρχιεπ.), Μοναχοd καd îεραποστολc κατa τοfς 4 ο καd 9 ο α νες, âκδ. \Ακρίτας, \ΑθÉνα ΓIOYΓK, \Aναλυτική: Γιοfγκ K. Γ., \Aναλυτικc ψυχολογία (µτφρ. Πην. ^Iεροµνήµονος), âκδ. Γκοβόστη,

20 ΓIOYΓK, \Aγωγή: Γιοfγκ K. Γ., \Aναλυτικc ψυχολογία καd àγωγc τοü παιδιοü (µτφρ. Mαρία \Aγγελίδου), âκδ. \Eπίκουρος, \AθÉνα ΓIOYΓK, Aνθρωπος: Γιοfγκ K. Γ., Aνθρωπος καd ψυχc (µτφρ. Γιώργου BαµαλÉ), âκδ. \Eπίκουρος, \AθÉνα ΓIOYΓK, Ψυχοθεραπεία: Γιοfγκ K. Γ., Bασικbς àρχbς τéς ψυχοθεραπείας (µτφρ. Λευτέρης \Aναγνώστου), âκδ. \Eπίκουρος, \AθÉνα ΓIOYΓK, Oνειρα: Γιοfγκ K. Γ., E σαγωγc στcν ëρµηνεία τ ν çνείρων (µτφρ. K. Δόλκας), âκδ. \Iάµβλιχος, \ΑθÉνα ΓIOYΓK, E σαγωγή: Γιοfγκ K. Γ., E σαγωγc στcν Ψυχολογία (µτφρ. ^Eλένη Παπαδοπούλου), âκδ. \Iάµβλιχος, \ΑθÉνα ΓIOYΓK, \Aνεξερεύνητος: Γιοfγκ K. Γ., ^O àνεξερεύνητος ëαυτeς (µτφρ. Θεόδωρος ΣιαφαρικÄς), âκδ. \Iάµβλιχος, \ΑθÉνα ΓIOYΓK, Γάµος: Γιοfγκ K. Γ., ^O γάµος ½ς ψυχολογικc σχέση (µτφρ. Mαρία \Aγγελίδου, KατερÖνα Λιάπτση, Γι ργος BαµβαλÉς), âκδ. \Eπίκουρος, \AθÉνα ΓKIKA, Λειτουργία: Γκίκα \Aθανασίου (Πρωτοπρ.), ^Η τέλεση τéς Θείας Λειτουργίας, ποιµαντικc θεώρηση, Θεσσαλονίκη ΓKIKA, Ποιµαντική: Γκίκα \Aθανασίου (Πρωτοπρ.), Mαθήµατα ποιµαντικéς, âκδ. Γ. Δεδούση, Θεσσαλονίκη ΓOYΣIΔH, Ποιµαντική: Γουσίδη \Aλεξάνδρου, Ποιµαντικc στc σύγχρονη κοινωνία, \Eγχειρίδιο ποιµαντικéς κοινωνιολογίας, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη ΔAΔH, Pόκ: ΔαδÉ ^Hλ. ^Eλένη, Mουσικc ρόκ, öκδ. Xριστιανικbς ^Oµάδες Θεσσαλονίκης «Oî Σκύµνοι», Θεσσαλονίκη ΔAΣKOYΛH, Ψυχολογία: Δασκούλη Γιώργου, Ψυχολογία καd µουσικc àνάλυση τéς τεχνικéς τοü πιάνου, öκδ. K. Παπαγρηγορίου-X. Nάκας, \AθÉνα ΔHMHTPIAΔOY, ^Iστορία: Δηµητριάδου Mαρία, Παραδόσεις îστορίας µουσικéς, âκδ. NTO-PE-MI, Θεσσαλονίκη ΔIAMANTOΠOYΛOY, \Oργανώσεις: Διαµαντοπούλου Λεωνίδα K. (\Aρχιµ.), \Eκκλησία καd θρησκευτικαd çργανώσεις, âκδ. àδελφότης θεολόγων «O ΣΩTHP», \AθÉναι DUFOURCQ, ^Iστορία: Dufourcq, Norbert, \Eπίτοµη îστορία τéς µουσικéς στcν Eéρώπη, (µτφρ. Σπύρου Σκιαδαρέση), \AθÉνα EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα: Eéθυµιάδη \Aβραάµ, Mαθήµατα βυζαντινéς âκκλησιαστικéς µουσικéς τοι θεωρία καd πλήρης µέθοδος µελ ωδικ ν àσκήσεων, Θεσσαλονίκη EYΘYMIOY, Ποιµαντική: Στυλίου Eéθυµίου (âπισκόπου \Aχελώου), Θέµατα ποιµαντικéς δεοντολογίας, \AθÉνα ZANOΠOYΛOY, Mουσική: Zανόπουλου Nίκου, ^H µουσικc στe àρχαöο ëλληνικe δρäµα, âκδ. Kυπριακe κέντρο Δ.I.Θ., Λευκωσία - Kύπρος ZEPBOY, Eéχολόγιον: ZερβοÜ Σπυρίδωνος (\Aρχιµ.), Eéχολόγιον τe Mέγα τéς κατa àνατολaς çρθοδόξου καθολικéς \Eκκλησίας, âκδ. «\Aστcρ» \Aλ. & \E. Παπαδηµητρίου, \AθÉναι ZHΣH, Kείµενα: Zήση Θεοδώρου (Πρωτοπρ.), Πρέπει νa µεταφραστοüν τa λειτουργικa κείµενα; Nεοβαρλααµισµeς «λειτουργικc àναγέννηση», âκδ. Bρυέννιος, Θεσσαλονίκη

21 ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, \Aκάθιστος: Θεοδωροπούλου \I. \Eπιφανίου (\Aρχιµ.), ^O \Aκάθιστος Yµνος µετa ëρµηνείας, âκδ. ^IεροÜ ^Ησυχαστηρίου Kεχαριτωµένης Θεοτόκου, TροιζÉνα ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, ^Eβδοµάς: Θεοδωροπούλου \I. \Eπιφανίου (\Aρχιµ.), ^H Mεγάλη ^Eβδοµaς µετa ëρµηνείας, öκδ. \AποστολικÉς Διακονίας, \AθÉνα ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, Πεντηκοστάριον: Θεοδωροπούλου \I. \Eπιφανίου (\Aρχιµ.), Te âκκλησιαστικeν öτος 2, περίοδος Πεντηκοσταρίου, âκδ. \Oρθοδόξου Tύπου, \AθÉναι ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, Tρι ώδιον: Θεοδωροπούλου \I. \Eπιφανίου (\Aρχιµ.), Te âκκλησιαστικeν öτος 1, περίοδος Tρι ωδίου, âκδ. \Oρθοδόξου Tύπου, \AθÉναι ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH: ^Iερa Σύνοδος τéς \Eκκλησίας τéς ^Eλλάδος, Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας, Θεωρία και ΠρÄξι τéς ΨαλτικÉς Tέχνης, Πρακτικa A πανελληνίου συνεδρίου ψαλτικéς τέχνης (\AθÉνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000), \AθÉνα IΣAAK, Παΐσιος: \Iσαaκ ^Iεροµονάχου, Bίος Γέροντος Παϊσίου êγιορείτου, Aγιον Oρος IΩANNIΔH, Pυθµός: \Iωαννίδη Kλείτου, Pυθµeς καd êρµονία: οéσία τéς µουσικéς καd τοü χοροü στcν Πλατωνικc παιδεία, Λευκωσία Kύπρος IΩANNIΔH, Yµνοι: \Iωαννίδη Kώστα Δ., Θύραθεν âκκλησιαστικοd µνοι, \Eπετηρdς IV , âκδ. Kέντρον \Επιστηµονικ ν \Ερευν ν, Λευκωσία IΩANNOY, Eπος: \Iωάννου (Ψιλλίτα) Παναγι τα M., Te öπος τéς EOKA , ^H ποιητικc öκφραση τοü àγώνα, (µουσικc âπιµέλεια: Mάρω Σκορδή), öκδ. Παναγι τα M. \Iωάννου (Ψιλλίτα) καd Γρηγόριος Γρηγοριάδης, Λευκωσία KABAPNOΣ, Tέχνη: Kαβαρνeς KωνσταντÖνος Π., ^H îερa βυζαντινc τέχνη, âκδ «AΣTHP» \Aλ. & \E. Παπαδηµητρίου, \AθÉναι KAΛΛIAKMANH, Ποιµαντική: Kαλλιακµάνη Bασιλείου \I. (Πρωτοπρ.), Mεθοδολογικa πρότερα τéς ποιµαντικéς, Λεντί ω ζωννύµενοι, öκδ. Mυγδονία, Θεσσαλονίκη KAΛOMOIPH, Mουσική: Kαλοµοίρη Mανώλη, Ta θεωρητικa τéς MουσικÉς, Mουσικc Mορφολογία, Mουσικeς âκδ. οrκος Mιχαcλ Γαϊτάνου, \AθÉνα KAPA, Mέθοδος: KαρÄ Σίµωνος \I., Mέθοδος τéς ^EλληνικÉς MουσικÉς, Θεωρητικόν, τόµ. A, \AθÉναι KAPABIΔOΠOYΛOY, \Eπιστολές: Kαραβιδόπουλου \I., \Aποστόλου Παύλου âπιστολbς πρeς \Eφεσίους, Φιλιππησίους, KολοσσαεÖς, Φιλήµονα, Θεσσαλονίκη ΚΑΨΑΝΗ, \Εκκλησία: Καψάνη Γεωργίου (^Ιεροµ.), «^H \Eκκλησία ½ς σ µα XριστοÜ». (E σηγήσεις A ΘεολογικοÜ Σεµιναρίου ε σηγητ ν îερατικ ν συνεδρίων τéς M.Σ.E. âπd τéς διοργανώσεως τοü ποιµαντικοü öργου τéς \Eκκλησίας ε ς διορθόδοξον κέντρον \Aθην ν, \Aπριλίου 1972), \Aποστολικc Διακονία τéς \Eκκλησίας τéς ^Eλλάδος, \AθÉνα 1972, σσ

22 KAΨANH, Διακονία: Kαψάνη Γεωργίου (\Aρχιµ.), Kαθηγουµένου τéς ^I. MονÉς ^Oσίου Γρηγορίου ^Aγίου Oρους, ^H Ποιµαντικc διακονία κατa τοfς îεροfς κανόνας, âκδ. Aθως, \AθÉνα KEΣEΛOΠOYΛOY, Προτάσεις: Kεσελοπούλου \A., Προτάσεις ποιµαντικéς θεολογίας, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη KHΛTZANIΔH, Διδασκαλία: Kηλτζανίδου Π., Mεθοδικc διδασκαλία, θεωρητική τε καd πρακτική, πρeς âκµάθησιν καd διάδοσιν τοü γνησίου âξωτερικοü µέλους τéς καθ\ µäς ^EλληνικÉς MουσικÉς κατ\ àντιπαράθεσιν πρeς τcν \Aραβοπερσικήν, \Aκριβcς àνατύπωσις àπe τcν öκδοσιν τéς Kωνσταντινουπόλεως τοü öτους 1881, âκδ. Bασ. Pηγοπούλου, χ.χ. KOΠΛANT, Mουσική: Kόπλαντ Aαρων, Mουσικc καd φαντασία (µτφρ: Mιχάλη Γρηγορίου), âκδ. Nεφέλη, \ΑθÉνα KOPNAPAKH, \Eγχειρίδιον: Kορναράκη K. \Iωάννη, \Eγχειρίδιον ΠοιµαντικÉς Ψυχολογίας, TεÜχος A, ^H ψυχικc σύγκρουση (Περιλήψεις πανεπιστηµιακ ν παραδόσεων), âκδ. Οrκος à/φ ν Kυριακίδη, Θεσσαλονίκη KOΣMA, Λεξικό: KοσµÄ Δηµήτρη, Λεξικe Mουσικ ν Oρων, Θεσσαλονίκη, ΚΟΥΚΟΥΡΑ, Γλ σσα: Κούκουρα \Α. Δήµητρας, \Εκκλησία καd γλ σσα, âπικοινωνιακc προσέγγιση, âκδ. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη Kυπριακαd Σπουδαί, Δελτίον τéς ^Eταιρείας Kυπριακ ν Σπουδ ν, τόµος ME, 1981, Λευκωσία - Kύπρου KΩNΣTANTINOY, Θεωρία: Kωνσταντίνου Γεωργίου N., Θεωρία καd πράξη τéς âκκλησιαστικéς µουσικéς, \AθÉνα ΛAMΠAΔAPIOY, \Aναστασιµατάριον: Πέτρου Λαµπαδαρίου τοü Πελοποννησίου, \Aναστασιµατάριον àργeν καd σύντοµον, διασκευασθbν πe \Iωάννου Πρωτοψάλτου, âκδ. \Aδελφότης Θεολόγων ^Η «Zωή», \AθÉναι ΛEΞIKO, Nτορεµί: Λεξικe Mουσικ ν Oρων, âκδ. NTOPEMI, Θεσσαλονίκη MANTZANA, Παράδοση: Mαντζάνας Παναγιώτης K., ^H âθνική µας µουσικc παράδοση, (îστορικο-µουσικολογικc µελέτη), âκδ «TÉνος», \AθÉνα MAPΓAZIΩTH, \Aσκήσεις: Mαργαζιώτη Δ. \Iωάννου, Mελωδικbς àσκήσεις βυζαντινéς âκκλησιαστικéς µουσικéς, âκδ. Xαριλ. Στασίνου, \AθÉναι MAPΓAZIΩTH, Θεωρητικό: Mαργαζιώτη Δ. \Iωάννου, Θεωρητικe βυζαντινéς âκκλησιαστικéς µουσικéς, âκδ. Φίλιππος Nάκας, \ΑθÉνα MAΣTPOΓIANNOΠOYΛOY, Δηµιουργοί: Mαστρογιαννοπούλου \Hλία Δ., Mεγάλοι Δηµιουργοί, âκδ. \Aδελφότης θεολόγων «ZΩH», \AθÉναι MAYPAΓANH, Παιδεία: Mαυραγάνη Διαµαντc Σ., Bυζαντινc µουσικc παιδεία, (Θεωρητικe καd πρακτικe µέρος), \AθÉνα McCLELLAN, Θεραπευτικές: McClellan Randall, Oî θεραπευτικbς δυνάµεις τéς MουσικÉς, ^Iστορία, Θεωρία καd Πρακτικc (µτφρ.: Πέππα Eûα), âκδ. Φαγγότο, \ΑθÉνα METAΛΛHNOY, \Eγκόλπιον: MεταλληνοÜ Γεωργίου Δ. (Πρωτοπρ.), \Eγκόλπιον âπιστηµονικéς öρευνας, âκδ. ^Aρµός,

23 MHTΣAKH, ^Yµνογραφία: Mητσάκη K., Bυζαντινc ^Yµνογραφία, τ. A, Θεσσαλονίκη MIXAHΛ, ^Iερεύς: Mιχαcλ (\Aρχιεπισκόπου \AµερικÉς τοü àπe Kορινθίας), ^O îερεύς, τοι âσωτερικc ζωc καd τe διδακτικόν, êγιαστικeν καd ποιµαντορικόν του öργον, âκδ. \Aστήρ, \AθÉναι MIXAHΛIΔH, Mουσική: Mιχαηλίδη Mιχαήλ, ^H µουσικc στc ζωή µας, \AθÉναι MOYΣIKOΣ ΠANΔEKTHΣ: Mουσικeς Πανδέκτης, τοι πλήρης συλλογc τ ν âκλεκτοτέρων µουσικ ν µαθηµάτων, τ ν âν ταöς πρωιναöς καd ëσπεριναöς àκολουθίαις τéς \Eκκλησίας ψαλλοµένων (πλcν σων περιέχει τe \Aναστασιµατάριον), µετa πολλéς âπιµελείας καταρτισθεöσα, πρeς χρéσιν τ ν τcν îερaν µν ωδίαν âν τ να àσκούντων καd παντeς φιλοµούσου, τ. 7, âκδ. \Aδελφότης Θεολόγων ^Η «Zωή», \AθÉναι MΠAΛOΓIANNH, Ποιµαντική: Mπαλογιάννη Σταύρου I., ^Yφηγητc \IατρικÉς, Nευρολόγου, Ψυχιάτρου, Θεολόγου, Ποιµαντικc Ψυχολογία, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη MΠAPAKΛH, ^Aρµονία: Mπάρακλη Xαραλάµπους, ^O ôνθρωπος σb êρµονία µb τc φύση, Γνώση καd τρόπος ζωéς, âκδ. Kέδρος \ΑθÉνα ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Διαθήκη: Μπρατσιώτου Π., Ε σαγωγc ε ς τcν Παλαιaν Διαθήκην, ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ε σαγωγή: Μπρατσιώτου Π., \Επίτοµος ε σαγωγc ε ς τcν Παλαιaν Διαθήκην, MΩPAΪTH, E σαγωγή: Mωραΐτη Δηµητρίου, E σαγωγc ε ς τcν Ποιµαντικήν, \AθÉναι NEKTAPIOY, Ποιµαντική: Nεκταρίου KεφαλÄ (Mητροπ. Πενταπόλεως), Mάθηµα ποιµαντικéς (àνατ.) βιβλιοπωλεöον Nεκτάριος Παναγόπουλος, \AθÉναι χ.χ. NEPANTZH, Συµβολή: NεραντζÉ Δηµητρίου \Eµµ., Συµβολc στcν ëρµηνεία τοü \EκκλησιαστικοÜ µέλους, ^Hράκλειο Kρήτης NEF, ^Iστορία: Nef Karl, ^Iστορία τéς µουσικéς, (µτφρ.-προσθéκες-âπιµέλεια Φοίβου \Aνωγειανάκη), âκδ. N. Bότσης, \AθÉνα ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ^ΑγιορεÖτες: Νεοφύτου (µοναχοü Γρηγοριάτου), «Οî παλιοd êγιορεöτες ψάλτες καd µουσικc τéς φιλαυτίας» στe Νεω[ν]Σκόπηση, öτος 5 ο, τεüχος 24 ον, (2009) σσ NICHOLAS, \Εξέλιξη: Nicholas David, ^Η âξέλιξη τοü µεσαιωνικοü κόσµου, Κοινωνία, διακυβέρνηση καd σκέψη στcν Εéρώπη , (µτφρ. Μαριάννα Τζιαντζή), Μορφωτικe Ιδρυµα \ΕθνικÉς Τραπέζης, \ΑθÉνα NILSSON, ^Iστορία: Nilsson M. P., ^Ιστορία τéς àρχαίας ^EλληνικÉς θρησκείας, (µτφρ. A κατερίνης Παπαθωµοπούλου), âκδ. Δηµ. N. Παπαδήµα, \AθÉνα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, \Απαρχές: Ο κονόµου Χρήστου Κ., Οî àπαρχbς τοü ΧριστιανισµοÜ στcν Κύπρο, öκδ. ^ΙερÄς \ΑρχιεπισκοπÉς Κύπρου, Λευκωσία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, \Αποκάλυψη: Ο κονόµου Χρήστου, «Μορφολογικbς âπιδράσεις τéς àποκάλυψης τοü \Ιωάννη στcν àπόκρυφη àποκάλυψη \Ιωάννη», ^Η àποκάλυψη τοü \Ιωάννη, προβλήµατα φιλολογικά, 21

KΩNΣTANTINOΣ ΔANOΠOYΛOΣ TO ΠEPIOΔIKO KYΠPIAKA ΓPAMMATA (ΛEYKΩΣIA 1934-1937, 1939-1956) E Y P E T H P I A TOMOΣ A

KΩNΣTANTINOΣ ΔANOΠOYΛOΣ TO ΠEPIOΔIKO KYΠPIAKA ΓPAMMATA (ΛEYKΩΣIA 1934-1937, 1939-1956) E Y P E T H P I A TOMOΣ A KΩNΣTANTINOΣ ΔANOΠOYΛOΣ TO ΠEPIOΔIKO KYΠPIAKA ΓPAMMATA (ΛEYKΩΣIA 1934-1937, 1939-1956) E Y P E T H P I A TOMOΣ A Στοιχεία ταυτότητας Πίνακας περιεχομένων κατά τεύχη 1 EYPETHPIA KYΠPIAKΩN ΓPAMMATΩN TOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Iστορία της Kοινότητας Oι Eλληνες στην Tεργέστη από τις αρχές του 18ου αιώνα εως σήμερα 2-31 AΦIEPΩMA

A ΦIEPΩMA. Iστορία της Kοινότητας Oι Eλληνες στην Tεργέστη από τις αρχές του 18ου αιώνα εως σήμερα 2-31 AΦIEPΩMA A ΦIEPΩMA KYPIAKH 17 ΔEKEMBPIOY 1995 2-31 AΦIEPΩMA Iστορία της κοινότητας. Oι Eλληνες στην Tεργέστη από τις αρχές του 18ου αιώνα έως σήμερα Eντονη οικονομική δραστηριότητα. Oι Eλληνες της Tεργέστης διέπρεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Kωνσταντίνος Tσάτσος 2-32 AΦIEPΩMA. O Φιλόσοφος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. O ανυποχώρητος της Δημοκρατίας. Tο χάρισμα της αξιοκρατίας.

A ΦIEPΩMA. Kωνσταντίνος Tσάτσος 2-32 AΦIEPΩMA. O Φιλόσοφος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. O ανυποχώρητος της Δημοκρατίας. Tο χάρισμα της αξιοκρατίας. A ΦIEPΩMA KYPIAKH 19 OKTΩBPIOY 1997 2-32 AΦIEPΩMA Kωνσταντίνος Tσάτσος. O Φιλόσοφος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Tου Kωστή Bατικιώτη Xρονολόγιο Kωνσταντίνου Tσάτσου. Tης Δέσποινας Mυλωνά O Φιλόσοφος Δάσκαλός

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. EBΔOMHNTA χρόνια μετά τις πρώτες Δελφικές Γιορτές θυμόμαστε

A ΦIEPΩMA. EBΔOMHNTA χρόνια μετά τις πρώτες Δελφικές Γιορτές θυμόμαστε A ΦIEPΩMA KYPIAKH 6 IOYΛIOY 1997 2-32 AΦIEPΩMA H ζωή και το έργο του Aγγελου Σικελιανού. Oι οικουμενικές διαστάσεις του ποιητή. Tου Xρίστου Aλεξίου O ποιητής και ο στοχαστής. Tης Pίτσας Φράγκου Kικίλια

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με ελπίδα. Ιστορική συμφωνία μεταξύ του Αρχιραββίνου του Ισραήλ και του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου

Με ελπίδα. Ιστορική συμφωνία μεταξύ του Αρχιραββίνου του Ισραήλ και του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου Με ελπίδα Ιστορική συμφωνία μεταξύ του Αρχιραββίνου του Ισραήλ και του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου Ο Αρχιραββίνος του Ισραήλ Γιόνα Μέτζκερ και ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσόστομος υπέγραψαν,

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA 2-32 AΦIEPΩMA. Aρχαίο αμφιθέατρο. Mια αρχιτεκτονική μορφή που δεν ξεπεράστηκε

A ΦIEPΩMA 2-32 AΦIEPΩMA. Aρχαίο αμφιθέατρο. Mια αρχιτεκτονική μορφή που δεν ξεπεράστηκε A ΦIEPΩMA KYPIAKH 25 IOYΛIOY 1999 2-32 AΦIEPΩMA Aρχαίο αμφιθέατρο. Mια αρχιτεκτονική μορφή που δεν ξεπεράστηκε. Tου Bασίλη Aγγελικόπουλου Tο κοινό στην κλασική Aθήνα. Συμμετοχή, σύνθεση και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Ψυχολογικές διηγήσεις Σαράντα χρόνια μετά το θάνατό του, ο Bουτυράς μελετάται ακόμη... 2-31 AΦIEPΩMA

A ΦIEPΩMA. Ψυχολογικές διηγήσεις Σαράντα χρόνια μετά το θάνατό του, ο Bουτυράς μελετάται ακόμη... 2-31 AΦIEPΩMA A ΦIEPΩMA KYPIAKH 8 NOEMBPIOY 1998 2-31 AΦIEPΩMA Xρονολόγιο του Δημοσθένη Bουτυρά. Πρωτότυπος διηγηματογράφος. H ανάγκη για επανεκτίμηση του έργου του. Tου Στυλιανού Aλεξίου H άγνωστη επιστολή. H σχέση

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Σπύρος Παπαλουκάς: πρωτότυπος και μοναδικός H συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης 2-31 AΦIEPΩMA

A ΦIEPΩMA. Σπύρος Παπαλουκάς: πρωτότυπος και μοναδικός H συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης 2-31 AΦIEPΩMA A ΦIEPΩMA KYPIAKH 14 IANOYAPIOY 1996 2-31 AΦIEPΩMA Σπύρος Παπαλουκάς. Πρωτότυπος και μοναδικός. H συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης. Xρονολόγιο Σπύρου Παπαλουκά. Παράδοση και

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Aγάπα το αρχαίον σου ως σεαυτόν. 2-32 AΦIEPΩMA Aγάπα το αρχαίον σου ως σεαυτόν. Διεθνής Hμέρα Mουσείων.

A ΦIEPΩMA. Aγάπα το αρχαίον σου ως σεαυτόν. 2-32 AΦIEPΩMA Aγάπα το αρχαίον σου ως σεαυτόν. Διεθνής Hμέρα Mουσείων. A ΦIEPΩMA KYPIAKH 18 MAΪOY 1997 2-32 AΦIEPΩMA Aγάπα το αρχαίον σου ως σεαυτόν. Διεθνής Hμέρα Mουσείων. Aγώνας κατά της παράνομης διακίνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Tου Kωστή Λιόντη Διεθνές Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩς ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 21ο Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ»

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ» Βασιλική Μήσιου Περί Μεταφράσεως Ποιητών: Θεωρητικές Τοποθετήσεις Ελλήνων Ποιητών του 19ου και 20ού Αιώνα και η Επίδρασή τους στο Μεταφραστικό τους Έργο «ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» (Αρ. 167 168) ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 1974 1 Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA 2-31 AΦIEPΩMA KYPIAKH 16 MAPTIOY 1997. Ποια είναι η Πισιδία Aπρόσιτη και τραχειά χώρα, επάνω στην οροσειρά του Tαύρου της M.

A ΦIEPΩMA 2-31 AΦIEPΩMA KYPIAKH 16 MAPTIOY 1997. Ποια είναι η Πισιδία Aπρόσιτη και τραχειά χώρα, επάνω στην οροσειρά του Tαύρου της M. A ΦIEPΩMA KYPIAKH 16 MAPTIOY 1997 2-31 AΦIEPΩMA Ποια είναι η Πισιδία. Aπρόσιτη και τραχειά χώρα, επάνω στην επιβλητική οροσειρά του Tαύρου της M. Aσίας. Eθνολογία των Πισιδών. Πλήθος θρησκευτικών και πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηαρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τον Θεό και, κατ επέκταση,

Ηαρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τον Θεό και, κατ επέκταση, Σταύρος Σ. Φωτίου Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ «Ο όρος sine qua non για τη διαβίωση όλου του κόσμου περιέχεται σε τρεις λέξεις: Ο λόγος σάρξ εγένετο και στην πίστη σ αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

BIBΛIOΦIΛIKA NEA. *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1- ) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

BIBΛIOΦIΛIKA NEA. *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1- ) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας BIBΛIOΦIΛIKA NEA 118η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN ΜΕΓΑΛΗ TΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ΩPA 19:00 AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ KAPYTΣH 8 Τα βιβλία εκτίθενται από την Παρασκευή 27 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» ΙΛΙΟΝ 82 ΚΩΔΙΚΟΣ: 212622 AP TO TI NA H ΓE NE TEI PA TOY AΘA NA ΣIOY ΔIA KOY Τρίμηνη Ενημερωτική και Πολιτιστική Έκδοση του Συλλόγου Αρτοτινών Φωκίδας Xρόνος 21ος Aριθμός φύλ λου 120 Οκτώβριος - Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Tόποι ιεροί, μνημεία ιστορικά και θρησκευτικά υπάρχουν

A ΦIEPΩMA. Tόποι ιεροί, μνημεία ιστορικά και θρησκευτικά υπάρχουν A ΦIEPΩMA KYPIAKH 13 NOEMBPIOY 1994 2-23 AΦIEPΩMA Παρθενώνας, η ακτινοβολία ενός μνημείου. H πορεία του Nαού α- πό τους κλασικούς χρόνους έως σήμερα. Xρονολόγιο του Παρθενώνα. Tα μάρμαρα του Παρθενώνα.

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο άνθρωπος είναι ένα γνωστικό ον. Η γνώση καθορίζει, μεταξύ άλλων, όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, έχουν εκ φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΕΝΑΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ «εύχομαι σε όλους να βρίσκουν τα πιο πολλά και διαφορετικά βιβλία. Βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Iωάννης Mακρυγιάννης 200 χρόνια από τη γέννησή του. 2-31 AΦIEPΩMA Xρονολόγιο Iωάννη Mακρυγιάννη. K ΣTHΣ BATIKI THΣ KYPIAKH 8 IOYNIOY 1997

A ΦIEPΩMA. Iωάννης Mακρυγιάννης 200 χρόνια από τη γέννησή του. 2-31 AΦIEPΩMA Xρονολόγιο Iωάννη Mακρυγιάννη. K ΣTHΣ BATIKI THΣ KYPIAKH 8 IOYNIOY 1997 A ΦIEPΩMA KYPIAKH 8 IOYNIOY 1997 2-31 AΦIEPΩMA Xρονολόγιο Iωάννη Mακρυγιάννη. O αυτοδημιούργητος αγωνιστής. O Mακρυγιάννης προσέφερε με ανιδιοτέλεια ακόμη και το αίμα του στην υπηρεσία της πατρίδας. Tου

Διαβάστε περισσότερα