Unit 1: Globalization. Λεξιλόγιο κειµένου (σελ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Unit 1: Globalization. Λεξιλόγιο κειµένου (σελ. 15-17)"

Transcript

1 1 Unit 1: Globalization Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) globalization= παγκοσµιοποίηση to define= ορίζω interconnectedness= διασύνδεση increasingly= ολοένα και περισσότερο to affect= επηρεάζω far away= πέρα µακριά it has made its presence felt in many areas= έχει κάνει την παρουσία της αισθητή σε πολλούς τοµείς above all= πάνω απ όλα pervasive sense= διάχυτη αίσθηση a single planetary unit= ενιαία πλανητική µονάδα consciousness= συνείδηση, επίγνωση can be traced back to 1966= χρονολογείται από το 1966 outer space= µακρινό / εξώτερο διάστηµα single= ενιαίος/ ένας και µοναδικός the Cold War= ο Ψυχρός Πόλεµος to contribute (to sth)= συµβάλλω, συνεισφέρω (σε κτ) interdependence= αλληλεξάρτηση the expansion of global markets= η επέκταση των παγκόσµιων αγορών national economies seem to be dissolving into a world economy= οι εθνικές οικονοµίες µοιάζουν να διαλύονται και να γίνονται µια παγκόσµια οικονοµία the lowering of trade barriers= µείωση των εµπορικών φραγµών reductions in tariff levels= µειώσεις στα επίπεδα των δασµών multinational corporations= πολυεθνικές επιχειρήσεις (εξακολουθούν να έχουν «πατρίδα») transnational corporations= διεθνικές επιχειρήσεις (χωρίς εθνική βάση) firms= επιχειρήσεις, εταιρίες primarily= κυρίως, πρωταρχικά to expand= επεκτείνοµαι foreign direct investment= ξένες άµεσες επενδύσεις to entail= συνεπάγοµαι, προϋποθέτω purchase= εξαγορά, αγορά facilities= εγκαταστάσεις a highly controversial process= πολύ αµφιλεγόµενη διαδικασία (opinion) poll= δηµοσκόπηση per cent= τοις εκατό respondents= οι ερωτηθέντες (σε δηµοσκόπηση)

2 nation-states= εθνικά κράτη, έθνη-κράτη effective= αποτελεσµατικός to undermine state sovereignty= υπονοµεύω την κρατική κυριαρχία to restrict to= περιορίζω σε infrastructure= υποδοµή to require= απαιτώ, προϋποθέτω to level an accusation at sb= εξαπολύω κατηγορία εναντίον κπ it exacerbates (= worsens) inequalities= επιδεινώνει τις ανισότητες to enhance= επαυξάνω (αφηρηµένα πράγµατα, π.χ. αξία, οµορφιά) vulnerable (to)= ευάλωτος (σε) economic swings= οικονοµικά σκαµπανεβάσµατα the social fabric is strained= ο κοινωνικός ιστός κινδυνεύει να διαρραγεί the ever-widening income and poverty gap= το συνεχώς διευρυνόµενο χάσµα εισοδήµατος φτώχειας has been officially confirmed= έχει επισήµως επιβεβαιωθεί in relative and absolute terms= µε σχετικούς και απόλυτους όρους economic disparities= οικονοµικές ανισότητες /διαφορές the prime victim= το βασικό /πρώτο θύµα newly industrializing countries= νεο-εκβιοµηχανιζόµενες χώρες growth rate= ρυθµός ανάπτυξης government oppression of workers= καταπίεση εργατών από την κυβέρνηση industrialized countries= εκβιοµηχανισµένες χώρες to enhance their international competitiveness= για να αυξήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους endemic poverty afflicts sub-saharan Africa= η ενδηµική φτώχεια ταλανίζει την υποσαχάρια Αφρική relentless march= αµείλικτη επέλαση global economic institutions= παγκόσµιοι οικονοµικοί θεσµοί International Monetary Fund= ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο World Trade Organization= Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου structural adjustments= διαρθρωτικές αλλαγές trade policy= εµπορική πολιτική to impoverish poor countries further= κάνω τις φτωχές χώρες φτωχότερες from the perspective of = από την προοπτική/ σκοπιά των highly indebted poor countries= υπερχρεωµένες φτωχές χώρες debt burdens= τα βάρη των χρεών neocolonialism= νεοαποικιοκρατία to defend the interests of = υπερασπίζοµαι τα συµφέροντα του global capital= παγκόσµιο κεφάλαιο economic orthodoxy= αποδεκτές οικονοµικές θεωρίες free trade= ελεύθερο εµπόριο hard currency= σκληρό νόµισµα 2

3 deregulation= απορύθµιση privatization= ιδιωτικοποίηση to exercise powerful political leverage= ασκώ ισχυρή πολιτική επιρροή/ πίεση to pursue radical reforms= ακολουθώ ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις to implement macroeconomic policies= εφαρµόζω µακροοικονοµικές πολιτικές monetary policy= νοµισµατική πολιτική fiscal policy= δηµοσιονοµική πολιτική to contravene sth= αντιβαίνω σε κτ mobile capital= µετακινούµενο κεφάλαιο obsolete or impracticable= απαρχαιωµένος ή ανεφάρµοστος to respond to= ανταποκρίνοµαι σε regionalization= περιφερειοποίηση customs union= τελωνειακή ένωση free trade area= ζώνη ελεύθερου εµπορίου single market= κοινή αγορά regionalism= ρεζιοναλισµός, περιφερειακή ανάπτυξη economies of scale= οικονοµίες κλίµακας proponents= υπέρµαχοι the liberalization of trade= φιλελευθεροποίηση του εµπορίου democratization= εκδηµοκρατισµός prosperity= ευηµερία worldwide= παγκοσµίως, σε όλο τον κόσµο market-oriented policies= πολιτικές προσανατολισµένες στην αγορά to promote development= προωθώ/ προάγω την ανάπτυξη are bound= δεσµεύονται, δένονται (bind bound bound) to intervene (in)= παρεµβαίνω (σε) measures which aim to curb budget deficits= µέτρα που έχουν ως στόχο να συγκρατήσουν τα ελλείµµατα the contraction of public spending= περιορισµός των δηµόσιων δαπανών inescapable necessity= αναπόφευκτη αναγκαιότητα on the grounds that = µε τη δικαιολογία ότι, για το λόγο ότι industrial countries= βιοµηχανικές χώρες emerging markets= αναδυόµενες αγορές global output= παγκόσµια παραγωγή GDP= Gross Domestic Product= Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) GNP= Gross National Product= Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) homogenization= οµοιογενοποίηση satellite broadcasts= δορυφορικές εκποµπές supraterritorial communities= κοινότητες που ξεπερνούν τα 3

4 4 σύνορα («υπερεδαφικές») the disabled= οι ανάπηροι linkages= σύνδεσµοι, συνδέσεις to disseminate information/knowledge= διαδίδω πληροφορίες/ γνώσεις cultural imperialism= πολιτιστικός ιµπεριαλισµός lop-sided= µονόπλευρη to impose sth on sb= επιβάλλω κτ σε κπ No wonder that = εν προκαλεί έκπληξη που provokes reactions= προκαλεί αντιδράσεις indigenous peoples= αυτόχθονες λαοί incorporation (into)= ενσωµάτωση (σε) Exercise A3 1. constitution= σύνταγµα institution= θεσµός/ ίδρυµα/ εδραίωση, καθιέρωση 2. subsidiary= θυγατρική εταιρία subsidy= επιχορήγηση Exercise C1 to boost the economy= τονώνω, ενισχύω την οικονοµία to boost sb s morale= τονώνω το ηθικό κπ to boost trade= ενισχύω, δίνω ώθηση στο εµπόριο to enhance the value of sth= αυξάνω την αξία to enhance the status of sth= βελτιώνω τη θέση to exacerbate difficulties= επιδεινώνω, περιπλέκω τις δυσκολίες to exacerbate relations between = επιδεινώνω, χειροτερεύω τις σχέσεις µεταξύ to intensify one s efforts= εντείνω τις προσπάθειές µου to intensify a campaign= εντείνω µια εκστρατεία/ καµπάνια Exercise C2 Department of Political Science= Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

5 5 the discipline of politics= ο (επιστηµονικός) κλάδος της πολιτικής a division of a group of companies= µέλος οµίλου εταιριών police headquarters= αστυνοµική διεύθυνση, αρχηγείο της αστυνοµίας party headquarters= κεντρικά γραφεία του κόµµατος the public sector= δηµόσιος τοµέας the private sector= ιδιωτικός τοµέας

6 6 Unit 2: Global Finance Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) a trend towards= τάση για universal integration= παγκόσµια ενοποίηση noticeable= αισθητός global finance= παγκόσµια οικονοµικά the growth of international financial markets= η ανάπτυξη των διεθνών χρηµαταγορών to surpass= ξεπερνώ, υπερβαίνω trade in goods and services= εµπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες financing activity= χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα capital markets= κεφαλαιαγορές increased by = αυξήθηκε κατά foreign exchange markets= ξένες αγορές συναλλάγµατος an exponential rise= γεωµετρική αύξηση Bank for International Settlements (BIS)= Τράπεζα ιεθνών Συναλλαγών daily trading volume= καθηµερινός όγκος συναλλαγών to range between and = κυµαίνοµαι µεταξύ και financial assets= χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι to trade= συναλλάσσοµαι bonds= οµόλογα stocks= µετοχές, τίτλοι bank deposits= τραπεζικές καταθέσεις daily trading= καθηµερινές συναλλαγές government bonds= κρατικά οµόλογα equities= προνοµιούχες µετοχές daily turnover= καθηµερινός τζίρος capitalization= κεφαλαιοποίηση stock exchange= χρηµατιστήριο financial centre= χρηµατοοικονοµικό κέντρο to emerge= αναδύοµαι, εµφανίζοµαι to supersede= εκτοπίζω diffusion of technology= διασπορά/ διάχυση της τεχνολογίας capital mobility= κεφαλαιακή κινητικότητα to render= καθιστώ, κάνω transactions= συναλλαγές high-speed computer networks= ταχύρυθµα δίκτυα υπολογιστών deregulation= απορύθµιση financial markets= χρηµαταγορές capital flows= κεφαλαιακές ροές

7 7 neoliberal advocates= υποστηρικτές/ συνήγοροι του νεοφιλελευθερισµού financial policymakers= αρµόδιοι για τη χάραξη χρηµατοοικονοµικής πολιτικής mobile capital= µετακινούµενο κεφάλαιο so the argument runs= σύµφωνα µε το επιχείρηµα location= θέση, τοποθεσία to favour= προτιµώ, ευνοώ abolition= κατάργηση to abolish= καταργώ capital controls= κεφαλαιακοί έλεγχοι this would smooth the course of their operations= αυτό θα εξοµάλυνε την πορεία των εργασιών τους as far as private investors are concerned= καθόσον αφορά τους ιδιώτες επενδυτές returns on investments= αποδόσεις των επενδύσεων to diversify the portfolio= διαφοροποιώ το χαρτοφυλάκιο diversification of the portfolio= διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου domestic markets= εγχώριες αγορές savings= αποταµιεύσεις, οικονοµίες institutional investors= θεσµικοί επενδυτές capital mobility= κεφαλαιακή κινητικότητα drawbacks= disadvantages= µειονεκτήµατα market forces= δυνάµεις της αγοράς policymakers= αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικής to pursue long-term macroeconomic policies= ακολουθώ µακροπρόθεσµες µακροοικονοµικές πολιτικές financial integration= χρηµατοοικονοµική ενοποίηση to destabilize= αποσταθεροποιώ destabilizing financial flows= αποσταθεροποιητικές χρηµατοοικονοµικές ροές to translate into= µεταφράζονται, µετατρέπονται σε places heavy constraints on policy-making= θέτει µεγάλους περιορισµούς στη χάραξη πολιτικής central bank= κεντρική τράπεζα interest rates= επιτόκια to stimulate the economy= δίνω ώθηση στην οικονοµία investment capital= επενδυτικό κεφάλαιο to flee= το σκάω, δραπετεύω (flee-fled-fled) compromise= συµβιβασµός to compromise= συµβιβάζοµαι irreconcilable goals= ασύµβατοι στόχοι fixed exchange rates= σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες

8 8 to stabilize the economy= σταθεροποιώ την οικονοµία discretionary monetary policy= επιλεκτική νοµισµατική πολιτική high unemployment= υψηλή ανεργία to steer= καθοδηγώ, κατευθύνω recession= (οικονοµική) ύφεση inflation= πληθωρισµός capital movements= κεφαλαιακές κινήσεις to facilitate foreign investment= διευκολύνω τις ξένες επενδύσεις the conduct of trade= η διεξαγωγή του εµπορίου ambitious= φιλόδοξος the unimpeded flow of capital= ανεµπόδιστη ροή κεφαλαίου speculation= κερδοσκοπία Far from encouraging.= Αντί να ενθαρρύνει to turn into= µετατρέπω σε was initially treated as = αρχικά θεωρήθηκε ως capital inflows= κεφαλαιακές εισροές capital outflows= κεφαλαιακές εκροές mobile funds= µετακινούµενα κεφάλαια speculative movements of capital= κερδοσκοπικές κινήσεις κεφαλαίου to disrupt the economy= αναστατώνω την οικονοµία responsive to= δεκτικός σε κτ demands= απαιτήσεις Exercise A3 1. the onset of winter= η εισβολή του χειµώνα the onset of hostilities= το ξέσπασµα εχθροπραξιών the onset of the disease= το ξέσπασµα/ η εκδήλωση της νόσου at the outset= στην αρχή from the outset= από την αρχή 2. to treat sb with great deference= φέροµαι σε κπ µε µεγάλο σεβασµό to show deference to sb= δείχνω σεβασµό σε κπ in deference to sb s age= από σεβασµό στην ηλικία του it makes no difference= δεν έχει καµιά διαφορά there is little difference between = υπάρχει ελάχιστη διαφορά µεταξύ

9 9 Exercise C1 economic= οικονοµικός (που σχετίζεται µε την οικονοµία µιας χώρας) economical= οικονόµος, οικονοµικός (που δεν ξοδεύει πολύ ή δεν κοστίζει πολύ) financial= χρηµατοοικονοµικός (που σχετίζεται µε το χρήµα) economic policy= οικονοµική πολιτική economic geography= οικονοµική γεωγραφία economic sanctions= οικονοµικές κυρώσεις economic growth= οικονοµική ανάπτυξη to be economical of energy= κάνω οικονοµία στην ενέργεια economical car= οικονοµικό αυτοκίνητο (δεν καίει πολύ βενζίνη) financial policy= χρηµατοοικονοµική πολιτική financial assistance= οικονοµική (χρηµατική) βοήθεια financial centres= χρηµατοοικονοµικά κέντρα financial institution= χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα financial year= οικονοµικό έτος financial adviser= οικονοµικός σύµβουλος Exercise C2 to curb inflation= χαλιναγωγώ τον πληθωρισµό inflation rate= τιµάριθµος a policy of deflation= αντιπληθωριστική πολιτική reflation of the economy= αναθέρµανση της οικονοµίας

10 10 Unit 3: International Organizations Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) to emerge= αναδύοµαι, εµφανίζοµαι για πρώτη φορά to wreak havoc= προκαλώ χάος/ ερήµωση (wreak-wrought-wrought) as the war drew to a close= καθώς ο πόλεµος έφτανε στο τέλος ruthless massacre= ανελέητη σφαγή the Axis Powers= οι υνάµεις του Άξονα to charge sb with responsibility= επιφορτίζω κπ µε ευθύνη victorious= νικηφόρος, νικητής the Allies= οι Σύµµαχοι to rebuild= ανοικοδοµώ, ξαναχτίζω forerunner= προάγγελος, πρόδροµος the League of Nations= Κοινωνία των Εθνών in the aftermath of the First World War= την περίοδο µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο to attribute to sth= αποδίδω (σε κτ) fait accompli= τετελεσµένο γεγονός (πληθυντικός: faits accomplis) preventive diplomacy= προληπτική διπλωµατία representatives assembled= συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι to draw up= συντάσσω (έγγραφο) the United Nations Charter= ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών to ratify= επικυρώνω (συνθήκη) signatory= ο συµβαλλόµενος (δηλ. εκείνος που υπογράφει συµβόλαιο, συµφωνία κ.λπ.) a constant reminder= συνεχής υπενθύµιση multilateralism= πολυµερισµός, πολυµερής συνεργασία multilateral= πολυµερής unilateral= µονοµερής bilateral= διµερής the Warsaw Pact= το Σύµφωνο της Βαρσοβίας the European Economic Community (EEC)= Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα to establish= καθιερώνω, ιδρύω principal organs= κύρια όργανα General Assembly= Γενική Συνέλευση (του ΟΗΕ) a forum for debate= τόπος/ φόρουµ συζήτησης the adoption of resolutions= υιοθέτηση (έγκριση) ψηφισµάτων to adopt a resolution= υιοθετώ (εγκρίνω) ένα ψήφισµα delegates= απεσταλµένοι, αντιπρόσωποι member states= κράτη-µέλη the Security Council= Συµβούλιο Ασφαλείας (του ΟΗΕ)

11 11 permanent members= µόνιµα µέλη (του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ) non-permanent members= µη µόνιµα µέλη (του Σ.Α.) primary responsibility for = πρωταρχική ευθύνη για the maintenance of international peace and security= η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας prevention= πρόληψη mediation= (δια)µεσολάβηση the regulation of armaments= περιορισµός των εξοπλισµών economic sanctions= οικονοµικές κυρώσεις to undertake military action against.= αναλαµβάνω στρατιωτική δράση εναντίον του aggressor= επιτιθέµενη χώρα the Trusteeship Council= το Συµβούλιο Κηδεµονιών (του ΟΗΕ) to supervise= εποπτεύω, επιτηρώ non-self-governing territories= µη αυτοκυβερνώµενες περιοχές self-government= αυτοδιοίκηση the International Court of Justice= ιεθνές ικαστήριο headquarters= έδρα, αρχηγείο the Hague= η Χάγη the Netherlands= Ολλανδία litigants= αντίδικοι Economic and Social Council (ECOSOC)= Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο (ΟΗΕ) to eliminate the widening gap between = εξαλείφω το διευρυνόµενο χάσµα µεταξύ to submit policy proposals to = υποβάλλω προτάσεις πολιτικής στο non-governmental organizations= µη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) the Secretariat= Γενική Γραµµατεία (ΟΗΕ) the Secretary-General= Γενικός Γραµµατέας (ΟΗΕ) Specialized Agencies= Ειδικές Υπηρεσίες (ΟΗΕ) Funds and Programmes= Ταµεία και Προγράµµατα Preamble= Προοίµιο graphically illustrates= απεικονίζει παραστατικά the climate prevalent in the post-war period= το κλίµα που επικρατούσε τη µεταπολεµική περίοδο to found= ιδρύω, θεµελιώνω (found-founded-founded) to aspire to do sth= φιλοδοξώ να κάνω κτ the scourge of war= η µάστιγα του πολέµου fundamental human rights= θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα the dignity and worth of the human person= η αξιοπρέπεια και αξία του ανθρώπου equal rights= ίσα δικαιώµατα

12 12 ambition= φιλοδοξία obligations arising from treaties= υποχρεώσεις που απορρέουν από συνθήκες armed force= ένοπλη βία save in the common interest= εκτός αν είναι για το κοινό συµφέρον to accomplish these ambitious aims= για να πετύχουν αυτούς τους φιλόδοξους στόχους sovereign= ανεξάρτητος, κυρίαρχος the sovereign equality of states= η κυρίαρχη ισότητα µεταξύ των κρατών the principle of non-intervention= η αρχή της µη παρέµβασης to authorize sb to do sth= εξουσιοδοτώ κπ να κάνει κτ to intervene in sth= παρεµβαίνω σε κτ matters which are within the domestic jurisdiction of any state= θέµατα που εµπίπτουν στην εσωτερική δικαιοδοσία µιας χώρας to challenge= αµφισβητώ on the grounds that = µε τη δικαιολογία ότι internal tension can spill over to neighbouring states= οι εσωτερικές εντάσεις µπορούν να εξαπλωθούν σε γειτονικά κράτη interstate conflict= διακρατικές συγκρούσεις, συγκρούσεις µεταξύ κρατών the internal affairs of states= εσωτερικά θέµατα των κρατών relevant to= σχετικός µε a shift in sth= µετατόπιση/ µεταβολή σε κτ became manifest= έγινε φανερό Security Council Resolution= Ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας sanctioned the provision of humanitarian assistance for Kurds= ενέκρινε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Κούρδους the Gulf War= ο Πόλεµος του Κόλπου by the late 1990s= µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 peace-keeping operations= ειρηνευτικές επιχειρήσεις humanitarian intervention= ανθρωπιστική επέµβαση national interest= εθνικό συµφέρον Exercise A3 1. delegate= απεσταλµένος, αντιπρόσωπος deputy= πληρεξούσιος, αναπληρωτής

13 13 2. council= συµβούλιο counsel= συµβουλή /συνήγορος Exercise C1 to cause havoc= προκαλώ χάος /ερήµωση the massacre of civilians= σφαγή αµάχων violent riots break out= βίαιες ταραχές ξεσπούν a diplomatic skirmish= διπλωµατική αψιµαχία in suspense= µε αγωνία, εναγωνίως social and political upheavals= κοινωνικές και πολιτικές αναστατώσεις Exercise C2 ban (on sth)= απαγόρευση (σε κτ) a boycott (against sth)= µποϋκοτάζ embargo (on sth)= εµπάργκο, αποκλεισµός (οικονοµικός, εµπορικός ή χρηµατοπιστωτικός) to lay an embargo on trade= επιβάλλω εµπάργκο στο εµπόριο (lay laid laid) sabotage (of)= σαµποτάζ economic sanctions= οικονοµικές κυρώσεις to exercise the power of veto= ασκώ το δικαίωµα της αρνησικυρίας

14 14 Unit 4: Human Rights Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) human rights= ανθρώπινα δικαιώµατα humanity= 1. ανθρώπινη φύση, ανθρωπιά 2. ανθρωπότητα, ανθρώπινο γένος regardless of= άσχετα από, ανεξάρτητα από politico-legal system= πολιτικονοµικό σύστηµα origin= προέλευση is traced back to = χρονολογείται από have been endowed with the same dignity= έχουν προικιστεί µε την ίδια αξιοπρέπεια to contribute (to sth)= συµβάλλω, συνεισφέρω (σε κτ) concept= έννοια natural law= φυσικό δίκαιο universal moral standards= καθολικά ηθικά πρότυπα to dictate= υπαγορεύω divine law= θείος νόµος structure= δοµή natural rights= φυσικά δικαιώµατα have formed the basis of = έχουν αποτελέσει τη βάση για corollary= απόρροια, επακόλουθο to possess= κατέχω, έχω the state of nature= φυσική κατάσταση prior to= before= πριν από is contrasted with = αντιπαραβάλλεται, βρίσκεται σε αντίθεση µε positive law= θετικό δίκαιο to comprise= to include= περιλαµβάνω laws established by the state= νόµοι καθιερωµένοι από το κράτος Charter= Χάρτης to extract= αποσπώ, εκµαιεύω precursor= προάγγελος, πρόδροµος contractual rights= συµβατικά δικαιώµατα (δηλ. βασίζονται σε σύµβαση / συµβόλαιο) the common people= οι απλοί άνθρωποι a contradiction between = αντίφαση µεταξύ medieval= µεσαιωνικός universalism= γενικότητα, καθολικότητα particularism= µερικότητα a contract between rulers and ruled= συµβόλαιο µεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωµένων the liberal position on rights= η φιλελεύθερη θέση (άποψη) για τα

15 δικαιώµατα inalienable and unconditional rights= αναπαλλοτρίωτα και απεριόριστα δικαιώµατα universal rights= καθολικά δικαιώµατα cast the language of rights into a universal mould= έβαλαν τη γλώσσα των δικαιωµάτων σε καθολικό καλούπι (cast cast cast) Declaration of the Rights of Man and of the Citizen= ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη in the post-1945 era= κατά τη µεταπολεµική περίοδο body of international legislation= σύνολο διεθνούς νοµοθεσίας declarations, covenants and conventions= διακηρύξεις, σύµφωνα και συµβάσεις to focus on sth= εστιάζοµαι σε κτ the so-called = τα λεγόµενα basic civil and political rights= στοιχειώδη αστικά και πολιτικά δικαιώµατα freedom of speech= ελευθερία του λόγου freedom of assembly= ελευθερία του συνέρχεσθαι freedom of religion= θρησκευτική ελευθερία are enshrined in = περικλείονται στο Universal Declaration of Human Rights= Παγκόσµια ιακήρυξη Ανθρωπίνων ικαιωµάτων a resolution adopted by = ψήφισµα που υιοθέτησε (ενέκρινε) η to deal with= ασχολούµαι µε, αφορώ economic and social issues= οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα an adequate standard of living= ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο are particularly emphasized= τονίζονται ιδιαίτερα to concern= αφορώ peoples= λαοί communities= κοινότητες, κοινωνίες to hold a conference= οργανώνω /διεξάγω διάσκεψη developing countries= αναπτυσσόµενες χώρες economic development= οικονοµική ανάπτυξη to assert a right= διεκδικώ ένα δικαίωµα since its inception= από τη γέννησή τους, από το ξεκίνηµά τους has been instrumental in = έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο the universality of human rights= η καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων the fascist atrocities committed during the Holocaust= οι φασιστικές φρικαλεότητες που διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώµατος exposed the need for = φανέρωσαν την ανάγκη για 15

16 mechanisms of external recourse= εξωτερικοί µηχανισµοί προσφυγής to violate human rights= παραβιάζω τα ανθρώπινα δικαιώµατα to condemn= καταδικάζω racism= ρατσισµός apartheid= απαρχάιντ, φυλετικός διαχωρισµός xenophobia= ξενοφοβία discrimination against = διακρίσεις εις βάρος των the disabled= οι ανάπηροι migrant workers= µετανάστες εργάτες to lag behind= µένω πίσω, καθυστερώ enforcement mechanisms= µηχανισµοί επιβολής του νόµου the observance of these standards= η τήρηση αυτών των προτύπων verbal condemnation= λεκτική καταδίκη international community= διεθνής κοινότητα violations of human rights= παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων (UN) High Commissioner for Human Rights= Ύπατος Αρµοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα to coordinate= συντονίζω significant achievement= σηµαντικό επίτευγµα International Criminal Tribunals= ιεθνή Ποινικά ικαστήρια former Yugoslavia= πρώην Γιουγκοσλαβία to investigate= διερευνώ crimes against humanity= εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας genocide committed by = γενοκτονία που διεπράχθη από combatants= µαχητές, αντίπαλοι bloody conflicts= αιµατηρές συγκρούσεις priority= προτεραιότητα protection= προστασία minority rights= µειονοτικά δικαιώµατα, δικαιώµατα των µειονοτήτων to endanger= θέτω σε κίνδυνο the upsurge in ethnic violence in fragmented nations= η έκρηξη εθνοτικής βίας στα διασπασµένα έθνη to result in= to lead to= καταλήγω σε regional= περιφερειακός ethnic= εθνοτικός conflagrations= εστίες ανάφλεξης communist states= κοµµουνιστικά κράτη promoting democratization= η προώθηση του εκδηµοκρατισµού to pave the way towards = στρώνω το δρόµο, προετοιµάζω το έδαφος για 16

17 17 state compliance with international human rights standards= συµµόρφωση των κρατών µε τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωµάτων persuasively argues that = υποστηρίζει πειστικά ότι turbulent century= ταραχώδης αιώνας to witness= ζω, είµαι µάρτυρας (σε κπ γεγονός) a single instance= µία και µοναδική περίπτωση to wage war against = διεξάγω πόλεµο εναντίον του political prisoner= πολιτικός κρατούµενος Exercise A3 1. civil (adjective)= αστικός, πολιτικός civilian (adjective & noun)= πολιτικός (µη στρατιωτικός) / πολίτης (όχι στρατιωτικός) civil rights= πολιτικά δικαιώµατα civil engineer= πολιτικός µηχανικός civil law= αστικό δίκαιο civil war= εµφύλιος πόλεµος civil servant= δηµόσιος υπάλληλος a civilian government= πολιτική κυβέρνηση (δηλ. αποτελείται από πολιτικούς και όχι στρατιωτικούς) policemen in civilian clothes= αστυνοµικοί µε πολιτικά civilians= άµαχοι 2. to further= προωθώ, προάγω (έτσι ώστε να προχωρήσει κτ στο επόµενο στάδιο) to promote= προωθώ, καλλιεργώ / διαφηµίζω, προωθώ στην αγορά to further research= προάγω την έρευνα to further a plan= προωθώ ένα σχέδιο to further a cause= υπηρετώ έναν σκοπό to promote a bill in Parliament= προωθώ νοµοσχέδιο στο κοινοβούλιο to promote a product= προωθώ ένα προϊόν to promote good relations between = καλλιεργώ καλές σχέσεις µεταξύ

18 18 Exercise C1 to break= παραβαίνω, παραβιάζω (το νόµο) to encroach on= καταπατώ (ξένη περιουσία ή τα δικαιώµατα κάποιου) to intrude (on /into)= µπαίνω απρόσκλητος, παρεισφρέω to invade= εισβάλλω (σε χώρα) to violate= παραβιάζω (τα ανθρώπινα δικαιώµατα) to break the law= παραβαίνω το νόµο to break a promise= αθετώ υπόσχεση to break a ceasefire agreement= παραβιάζω συµφωνία εκεχειρίας to break a contract= «σπάω» συµβόλαιο to encroach on private property= καταπατώ ιδιωτική ιδιοκτησία to encroach on sb s territory= µπαίνω στα «χωράφια» κάποιου to encroach on sb s rights= καταπατώ τα δικαιώµατα κάποιου to encroach on sb s kindness= κάνω κατάχρηση της ευγένειας to intrude myself on other people= επιβάλλω την παρουσία µου, «κολλάω» to intrude into sb s privacy= παραβιάζω την ιδιωτική ζωή κάποιου to invade a country= εισβάλλω σε µια χώρα to violate human rights= παραβιάζω τα ανθρώπινα δικαιώµατα to violate a ceasefire agreement= παραβιάζω συµφωνία εκεχειρίας to violate a contract= παραβιάζω συµβόλαιο to violate a church= βεβηλώνω εκκλησία Exercise C2 alliance= συµµαχία assembly= συνέλευση coalition= συνασπισµός congregation= εκκλησίασµα conspiracy= συνοµωσία a military alliance= στρατιωτική συµµαχία

19 19 the UN General Assembly= η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ freedom of assembly= ελευθερία του συνέρχεσθαι coalition government= κυβέρνηση συνασπισµού a conspiracy of silence= συνοµωσία σιωπής a conspiracy to overthrow the government= συνοµωσία για ανατροπή της κυβέρνησης

20 20 Unit 5: War and Peace Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) patterns of conflict= σχήµατα σύγκρουσης to emerge= εµφανίζοµαι για πρώτη φορά, αναδύοµαι hegemonic conflicts= ηγεµονικές συγκρούσεις great powers= οι µεγάλες δυνάµεις to aim at sth= στοχεύω σε κτ worldwide military dominance= παγκόσµια στρατιωτική κυριαρχία a multipolar system= πολυπολικό σύστηµα to mark= σηµατοδοτώ bipolarity= διπολικότητα rivalry between = αντιπαλότητα µεταξύ superpowers= υπερδυνάµεις to simplify= απλοποιώ the international system= το διεθνές σύστηµα to divide (into)= διαιρώ (σε) power blocs= τα µπλοκ ισχύος subordinate states= υποδεέστερα κράτη came under the sphere of influence of = πέρασαν στη σφαίρα επιρροής της to join= γίνοµαι µέλος, µπαίνω (σε σύλλογο, συµµαχία, κ.λπ.) military alliances= στρατιωτικές συµµαχίες the Warsaw Pact= το Σύµφωνο της Βαρσοβίας North Atlantic Treaty Organization (NATO)= Οργανισµός Βορειοατλαντικού Συµφώνου balance of power= ισορροπία δυνάµεων, ισορροπία ισχύος arms race= ανταγωνισµός των εξοπλισµών large defence budgets were expended on = µεγάλοι αµυντικοί προϋπολογισµοί αναλώθηκαν σε to build up= αναπτύσσω (βαθµιαία) powerful nuclear weaponry= ισχυρά πυρηνικά όπλα Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs)= ιηπειρωτικοί Βαλλιστικοί Πύραυλοι nuclear weapons= πυρηνικά όπλα combined with the capacity to deliver them over vast distances= σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα µεταφοράς τους σε τεράστιες αποστάσεις first strike capacity= ικανότητα πρώτου πλήγµατος pre-emptive strike= προληπτικό χτύπηµα military facilities= στρατιωτικές εγκαταστάσεις to forestall= προλαµβάνω, αποτρέπω second strike capacity= ικανότητα δεύτερου πλήγµατος

21 nuclear arsenal= πυρηνικό οπλοστάσιο to inflict damage on sb= προκαλώ ζηµιά σε κπ deterrence= αποτροπή a potential enemy= δυνητικός εχθρός would cost them dear= θα τους κόστιζε ακριβά mutual assured destruction (MAD)= βέβαιη αµοιβαία καταστροφή ensured stability= διασφάλιζαν τη σταθερότητα balance of terror= ισορροπία του τρόµου escalation= κλιµάκωση to escalate= κλιµακώνω conventional weapons= συµβατικά όπλα to retaliate= ανταποδίδω, ασκώ αντίποινα strategic nuclear weapons= στρατηγικά πυρηνικά όπλα tactical nuclear weapons= τακτικά πυρηνικά όπλα massive retaliation= µαζικά αντίποινα flexible response= ευέλικτη ανταπόδοση attacker= ο επιτιθέµενος gradual escalation= βαθµιαία κλιµάκωση a range of weapons= ποικιλία/ φάσµα όπλων détente= ύφεση (στις σχέσεις µεταξύ χωρών) tension= ένταση arms control= έλεγχος των εξοπλισµών to commence= αρχίζω commencement of negotiations= έναρξη διαπραγµατεύσεων Strategic Arms Limitation Talks (SALT) treaty= συνθήκη SALT (συνθήκη για τον περιορισµό των στρατηγικών όπλων) Strategic Arms Reduction Talks (START) treaty= συνθήκη START (συνθήκη για τη µείωση των στρατηγικών όπλων) It is worth noting at this point that = Σε αυτό το σηµείο αξίζει να επισηµάνουµε ότι disarmament= αφοπλισµός fighting capacity= πολεµική ικανότητα multilateral= πολυµερής bilateral= διµερής unilateral= µονοµερής the ultimate goal= ο απώτατος στόχος the complete abolition of weapons= πλήρης κατάργηση των όπλων to opt for= επιλέγω, προτιµώ quantitative= ποσοτικός qualitative= ποιοτικός troops= στρατεύµατα a ban on sth= απαγόρευση σε κτ military capacity= στρατιωτική ικανότητα 21

22 22 troop movements= κινήσεις στρατευµάτων requirement of notice= όρος / προϋπόθεση ειδοποίησης military movements= στρατιωτικές κινήσεις confidence-building measures (CBMs)= µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης verification= επαλήθευση nuclear proliferation= διασπορά των πυρηνικών inadvertent= τυχαίος, αθέλητος nuclear war= πυρηνικός πόλεµος conventional flare-ups= συµβατικά θερµά επεισόδια weapons of mass destruction (WMD)= όπλα µαζικής καταστροφής collective security= συλλογική ασφάλεια chemical and biological weapons= χηµικά και βιολογικά όπλα high-conflict environments= περιοχές µε πολλές συγκρούσεις realm= βασίλειο, τοµέας lasting peace= διαρκής ειρήνη a temporary cessation of hostilities= προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών responsible national leadership= υπεύθυνη εθνική ηγεσία rapprochement= επαναπροσέγγιση, αποκατάσταση σχέσεων (µεταξύ χωρών) isolationism= αποµονωτισµός option= επιλογή Exercise A3 1. safety= ασφάλεια (δηλ. σωµατική ακεραιότητα, προφύλαξη από τραυµατισµό) security= ασφάλεια (δηλ. αίσθηµα ασφάλειας ενάντια σε τροµοκρατική ενέργεια κ.λπ.) 2. cessation= κατάπαυση (e.g. the cessation of hostilities) secession= απόσχιση, αποσκίρτηση Exercise C1 domain= βασίλειο, χώρος region= περιφέρεια, περιοχή (γεωπολιτική) sphere= σφαίρα

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM Κριτήρια Κοπεγχάγης: ΗένταξηστηνΕ.Ε. μιαςχώραςηοποίαβρίσκεταιέξωαπότηνευρωπαϊκήένωση θα πραγματοποιηθεί μόλις είναι σε θέση αυτή η υποψήφια-χώρα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους με την

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε

Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε Αριστείδης Ν. Χατζής Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε ALBA/ACG 25 Φεβρουαρίου 2014 Mancur Olson (1932-1998) Αγορά Θεσμοί Ελίτ 1 Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου New Technologies in Security and Citizens Rights Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Νέες προκλήσεις Για την (κυβερνο)ασφάλεια Για την προστασία κρίσιμων υποδομών Για την σύλληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης *

Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης * Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης * Ημερίδα Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη προώθηση της καινοτομίας με βάση τις ανάγκες του πολίτη Τετάρτη 09.12.2009

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ το χθες & το σήμερα

θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ το χθες & το σήμερα 8 θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ το χθες & το σήμερα http://www.imerodromos.gr/wp-content/uploads/2014/10/mko3.jpg Ποιός/α/οι δεν είναι ΜΚΟ; Ιεροί Ναοί, Ιερές Μονές, Ορθόδοξα Πατριαρχεία κτλ Ξένα Δόγματα

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό»

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται τούτες τις ημέρες μπροστά στα μάτια μας, με τη θάλασσα της Μεσογείου να

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ໹乺 ÅÆ Â Ä Â ÅÁÉÀ±Êº

þÿ໹乺 ÅÆ Â Ä Â ÅÁÉÀ±Êº Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ µ¹ ¹ºÌĵÁµÂ ½ ¼¹º  ÁÅ ¼ þÿàµá Äɽ µã¼¹ºî½ Á³ ½É½ : þÿ໹乺 ÅÆ Â

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών. Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών

Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών. Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών Model G.S.R. Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Τριπλό Αλληλοτροφοδοτούμενο Έλλειμμα

Τριπλό Αλληλοτροφοδοτούμενο Έλλειμμα Τριπλό Αλληλοτροφοδοτούμενο Έλλειμμα Χρήστος Α. Ιωάννου Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ημερίδα Ε.Ι.Ε.Α.Δ. «Η Αγορά Εργασίας σε Κρίση» Η αγορά εργασίας σε κρίση ; Κρίση είναι επιεικής χαρακτηρισμός. Κρίση ήταν όταν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Με τη στήριξη Prevention of and fight against Crime (ISEC) Programme of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία PROJECT 04: Cult Mix Athens [Meet the people, Mix the cultures] [Αλιμπέρτη Μαρία Δημάκη Μαριάντζελα Κώνστας Ευάγγελος Νταλαμπίρας

Διαβάστε περισσότερα

NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (Ch. 6) 1. LOCATION

NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (Ch. 6) 1. LOCATION NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (Ch. 6) 1. LOCATION i. Political Relationships: Geographic Position Dictates Participation in Political and Economic Groups. ii. Trade Relationships:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα