Unit 1: Globalization. Λεξιλόγιο κειµένου (σελ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Unit 1: Globalization. Λεξιλόγιο κειµένου (σελ. 15-17)"

Transcript

1 1 Unit 1: Globalization Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) globalization= παγκοσµιοποίηση to define= ορίζω interconnectedness= διασύνδεση increasingly= ολοένα και περισσότερο to affect= επηρεάζω far away= πέρα µακριά it has made its presence felt in many areas= έχει κάνει την παρουσία της αισθητή σε πολλούς τοµείς above all= πάνω απ όλα pervasive sense= διάχυτη αίσθηση a single planetary unit= ενιαία πλανητική µονάδα consciousness= συνείδηση, επίγνωση can be traced back to 1966= χρονολογείται από το 1966 outer space= µακρινό / εξώτερο διάστηµα single= ενιαίος/ ένας και µοναδικός the Cold War= ο Ψυχρός Πόλεµος to contribute (to sth)= συµβάλλω, συνεισφέρω (σε κτ) interdependence= αλληλεξάρτηση the expansion of global markets= η επέκταση των παγκόσµιων αγορών national economies seem to be dissolving into a world economy= οι εθνικές οικονοµίες µοιάζουν να διαλύονται και να γίνονται µια παγκόσµια οικονοµία the lowering of trade barriers= µείωση των εµπορικών φραγµών reductions in tariff levels= µειώσεις στα επίπεδα των δασµών multinational corporations= πολυεθνικές επιχειρήσεις (εξακολουθούν να έχουν «πατρίδα») transnational corporations= διεθνικές επιχειρήσεις (χωρίς εθνική βάση) firms= επιχειρήσεις, εταιρίες primarily= κυρίως, πρωταρχικά to expand= επεκτείνοµαι foreign direct investment= ξένες άµεσες επενδύσεις to entail= συνεπάγοµαι, προϋποθέτω purchase= εξαγορά, αγορά facilities= εγκαταστάσεις a highly controversial process= πολύ αµφιλεγόµενη διαδικασία (opinion) poll= δηµοσκόπηση per cent= τοις εκατό respondents= οι ερωτηθέντες (σε δηµοσκόπηση)

2 nation-states= εθνικά κράτη, έθνη-κράτη effective= αποτελεσµατικός to undermine state sovereignty= υπονοµεύω την κρατική κυριαρχία to restrict to= περιορίζω σε infrastructure= υποδοµή to require= απαιτώ, προϋποθέτω to level an accusation at sb= εξαπολύω κατηγορία εναντίον κπ it exacerbates (= worsens) inequalities= επιδεινώνει τις ανισότητες to enhance= επαυξάνω (αφηρηµένα πράγµατα, π.χ. αξία, οµορφιά) vulnerable (to)= ευάλωτος (σε) economic swings= οικονοµικά σκαµπανεβάσµατα the social fabric is strained= ο κοινωνικός ιστός κινδυνεύει να διαρραγεί the ever-widening income and poverty gap= το συνεχώς διευρυνόµενο χάσµα εισοδήµατος φτώχειας has been officially confirmed= έχει επισήµως επιβεβαιωθεί in relative and absolute terms= µε σχετικούς και απόλυτους όρους economic disparities= οικονοµικές ανισότητες /διαφορές the prime victim= το βασικό /πρώτο θύµα newly industrializing countries= νεο-εκβιοµηχανιζόµενες χώρες growth rate= ρυθµός ανάπτυξης government oppression of workers= καταπίεση εργατών από την κυβέρνηση industrialized countries= εκβιοµηχανισµένες χώρες to enhance their international competitiveness= για να αυξήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους endemic poverty afflicts sub-saharan Africa= η ενδηµική φτώχεια ταλανίζει την υποσαχάρια Αφρική relentless march= αµείλικτη επέλαση global economic institutions= παγκόσµιοι οικονοµικοί θεσµοί International Monetary Fund= ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο World Trade Organization= Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου structural adjustments= διαρθρωτικές αλλαγές trade policy= εµπορική πολιτική to impoverish poor countries further= κάνω τις φτωχές χώρες φτωχότερες from the perspective of = από την προοπτική/ σκοπιά των highly indebted poor countries= υπερχρεωµένες φτωχές χώρες debt burdens= τα βάρη των χρεών neocolonialism= νεοαποικιοκρατία to defend the interests of = υπερασπίζοµαι τα συµφέροντα του global capital= παγκόσµιο κεφάλαιο economic orthodoxy= αποδεκτές οικονοµικές θεωρίες free trade= ελεύθερο εµπόριο hard currency= σκληρό νόµισµα 2

3 deregulation= απορύθµιση privatization= ιδιωτικοποίηση to exercise powerful political leverage= ασκώ ισχυρή πολιτική επιρροή/ πίεση to pursue radical reforms= ακολουθώ ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις to implement macroeconomic policies= εφαρµόζω µακροοικονοµικές πολιτικές monetary policy= νοµισµατική πολιτική fiscal policy= δηµοσιονοµική πολιτική to contravene sth= αντιβαίνω σε κτ mobile capital= µετακινούµενο κεφάλαιο obsolete or impracticable= απαρχαιωµένος ή ανεφάρµοστος to respond to= ανταποκρίνοµαι σε regionalization= περιφερειοποίηση customs union= τελωνειακή ένωση free trade area= ζώνη ελεύθερου εµπορίου single market= κοινή αγορά regionalism= ρεζιοναλισµός, περιφερειακή ανάπτυξη economies of scale= οικονοµίες κλίµακας proponents= υπέρµαχοι the liberalization of trade= φιλελευθεροποίηση του εµπορίου democratization= εκδηµοκρατισµός prosperity= ευηµερία worldwide= παγκοσµίως, σε όλο τον κόσµο market-oriented policies= πολιτικές προσανατολισµένες στην αγορά to promote development= προωθώ/ προάγω την ανάπτυξη are bound= δεσµεύονται, δένονται (bind bound bound) to intervene (in)= παρεµβαίνω (σε) measures which aim to curb budget deficits= µέτρα που έχουν ως στόχο να συγκρατήσουν τα ελλείµµατα the contraction of public spending= περιορισµός των δηµόσιων δαπανών inescapable necessity= αναπόφευκτη αναγκαιότητα on the grounds that = µε τη δικαιολογία ότι, για το λόγο ότι industrial countries= βιοµηχανικές χώρες emerging markets= αναδυόµενες αγορές global output= παγκόσµια παραγωγή GDP= Gross Domestic Product= Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) GNP= Gross National Product= Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) homogenization= οµοιογενοποίηση satellite broadcasts= δορυφορικές εκποµπές supraterritorial communities= κοινότητες που ξεπερνούν τα 3

4 4 σύνορα («υπερεδαφικές») the disabled= οι ανάπηροι linkages= σύνδεσµοι, συνδέσεις to disseminate information/knowledge= διαδίδω πληροφορίες/ γνώσεις cultural imperialism= πολιτιστικός ιµπεριαλισµός lop-sided= µονόπλευρη to impose sth on sb= επιβάλλω κτ σε κπ No wonder that = εν προκαλεί έκπληξη που provokes reactions= προκαλεί αντιδράσεις indigenous peoples= αυτόχθονες λαοί incorporation (into)= ενσωµάτωση (σε) Exercise A3 1. constitution= σύνταγµα institution= θεσµός/ ίδρυµα/ εδραίωση, καθιέρωση 2. subsidiary= θυγατρική εταιρία subsidy= επιχορήγηση Exercise C1 to boost the economy= τονώνω, ενισχύω την οικονοµία to boost sb s morale= τονώνω το ηθικό κπ to boost trade= ενισχύω, δίνω ώθηση στο εµπόριο to enhance the value of sth= αυξάνω την αξία to enhance the status of sth= βελτιώνω τη θέση to exacerbate difficulties= επιδεινώνω, περιπλέκω τις δυσκολίες to exacerbate relations between = επιδεινώνω, χειροτερεύω τις σχέσεις µεταξύ to intensify one s efforts= εντείνω τις προσπάθειές µου to intensify a campaign= εντείνω µια εκστρατεία/ καµπάνια Exercise C2 Department of Political Science= Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

5 5 the discipline of politics= ο (επιστηµονικός) κλάδος της πολιτικής a division of a group of companies= µέλος οµίλου εταιριών police headquarters= αστυνοµική διεύθυνση, αρχηγείο της αστυνοµίας party headquarters= κεντρικά γραφεία του κόµµατος the public sector= δηµόσιος τοµέας the private sector= ιδιωτικός τοµέας

6 6 Unit 2: Global Finance Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) a trend towards= τάση για universal integration= παγκόσµια ενοποίηση noticeable= αισθητός global finance= παγκόσµια οικονοµικά the growth of international financial markets= η ανάπτυξη των διεθνών χρηµαταγορών to surpass= ξεπερνώ, υπερβαίνω trade in goods and services= εµπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες financing activity= χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα capital markets= κεφαλαιαγορές increased by = αυξήθηκε κατά foreign exchange markets= ξένες αγορές συναλλάγµατος an exponential rise= γεωµετρική αύξηση Bank for International Settlements (BIS)= Τράπεζα ιεθνών Συναλλαγών daily trading volume= καθηµερινός όγκος συναλλαγών to range between and = κυµαίνοµαι µεταξύ και financial assets= χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι to trade= συναλλάσσοµαι bonds= οµόλογα stocks= µετοχές, τίτλοι bank deposits= τραπεζικές καταθέσεις daily trading= καθηµερινές συναλλαγές government bonds= κρατικά οµόλογα equities= προνοµιούχες µετοχές daily turnover= καθηµερινός τζίρος capitalization= κεφαλαιοποίηση stock exchange= χρηµατιστήριο financial centre= χρηµατοοικονοµικό κέντρο to emerge= αναδύοµαι, εµφανίζοµαι to supersede= εκτοπίζω diffusion of technology= διασπορά/ διάχυση της τεχνολογίας capital mobility= κεφαλαιακή κινητικότητα to render= καθιστώ, κάνω transactions= συναλλαγές high-speed computer networks= ταχύρυθµα δίκτυα υπολογιστών deregulation= απορύθµιση financial markets= χρηµαταγορές capital flows= κεφαλαιακές ροές

7 7 neoliberal advocates= υποστηρικτές/ συνήγοροι του νεοφιλελευθερισµού financial policymakers= αρµόδιοι για τη χάραξη χρηµατοοικονοµικής πολιτικής mobile capital= µετακινούµενο κεφάλαιο so the argument runs= σύµφωνα µε το επιχείρηµα location= θέση, τοποθεσία to favour= προτιµώ, ευνοώ abolition= κατάργηση to abolish= καταργώ capital controls= κεφαλαιακοί έλεγχοι this would smooth the course of their operations= αυτό θα εξοµάλυνε την πορεία των εργασιών τους as far as private investors are concerned= καθόσον αφορά τους ιδιώτες επενδυτές returns on investments= αποδόσεις των επενδύσεων to diversify the portfolio= διαφοροποιώ το χαρτοφυλάκιο diversification of the portfolio= διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου domestic markets= εγχώριες αγορές savings= αποταµιεύσεις, οικονοµίες institutional investors= θεσµικοί επενδυτές capital mobility= κεφαλαιακή κινητικότητα drawbacks= disadvantages= µειονεκτήµατα market forces= δυνάµεις της αγοράς policymakers= αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικής to pursue long-term macroeconomic policies= ακολουθώ µακροπρόθεσµες µακροοικονοµικές πολιτικές financial integration= χρηµατοοικονοµική ενοποίηση to destabilize= αποσταθεροποιώ destabilizing financial flows= αποσταθεροποιητικές χρηµατοοικονοµικές ροές to translate into= µεταφράζονται, µετατρέπονται σε places heavy constraints on policy-making= θέτει µεγάλους περιορισµούς στη χάραξη πολιτικής central bank= κεντρική τράπεζα interest rates= επιτόκια to stimulate the economy= δίνω ώθηση στην οικονοµία investment capital= επενδυτικό κεφάλαιο to flee= το σκάω, δραπετεύω (flee-fled-fled) compromise= συµβιβασµός to compromise= συµβιβάζοµαι irreconcilable goals= ασύµβατοι στόχοι fixed exchange rates= σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες

8 8 to stabilize the economy= σταθεροποιώ την οικονοµία discretionary monetary policy= επιλεκτική νοµισµατική πολιτική high unemployment= υψηλή ανεργία to steer= καθοδηγώ, κατευθύνω recession= (οικονοµική) ύφεση inflation= πληθωρισµός capital movements= κεφαλαιακές κινήσεις to facilitate foreign investment= διευκολύνω τις ξένες επενδύσεις the conduct of trade= η διεξαγωγή του εµπορίου ambitious= φιλόδοξος the unimpeded flow of capital= ανεµπόδιστη ροή κεφαλαίου speculation= κερδοσκοπία Far from encouraging.= Αντί να ενθαρρύνει to turn into= µετατρέπω σε was initially treated as = αρχικά θεωρήθηκε ως capital inflows= κεφαλαιακές εισροές capital outflows= κεφαλαιακές εκροές mobile funds= µετακινούµενα κεφάλαια speculative movements of capital= κερδοσκοπικές κινήσεις κεφαλαίου to disrupt the economy= αναστατώνω την οικονοµία responsive to= δεκτικός σε κτ demands= απαιτήσεις Exercise A3 1. the onset of winter= η εισβολή του χειµώνα the onset of hostilities= το ξέσπασµα εχθροπραξιών the onset of the disease= το ξέσπασµα/ η εκδήλωση της νόσου at the outset= στην αρχή from the outset= από την αρχή 2. to treat sb with great deference= φέροµαι σε κπ µε µεγάλο σεβασµό to show deference to sb= δείχνω σεβασµό σε κπ in deference to sb s age= από σεβασµό στην ηλικία του it makes no difference= δεν έχει καµιά διαφορά there is little difference between = υπάρχει ελάχιστη διαφορά µεταξύ

9 9 Exercise C1 economic= οικονοµικός (που σχετίζεται µε την οικονοµία µιας χώρας) economical= οικονόµος, οικονοµικός (που δεν ξοδεύει πολύ ή δεν κοστίζει πολύ) financial= χρηµατοοικονοµικός (που σχετίζεται µε το χρήµα) economic policy= οικονοµική πολιτική economic geography= οικονοµική γεωγραφία economic sanctions= οικονοµικές κυρώσεις economic growth= οικονοµική ανάπτυξη to be economical of energy= κάνω οικονοµία στην ενέργεια economical car= οικονοµικό αυτοκίνητο (δεν καίει πολύ βενζίνη) financial policy= χρηµατοοικονοµική πολιτική financial assistance= οικονοµική (χρηµατική) βοήθεια financial centres= χρηµατοοικονοµικά κέντρα financial institution= χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα financial year= οικονοµικό έτος financial adviser= οικονοµικός σύµβουλος Exercise C2 to curb inflation= χαλιναγωγώ τον πληθωρισµό inflation rate= τιµάριθµος a policy of deflation= αντιπληθωριστική πολιτική reflation of the economy= αναθέρµανση της οικονοµίας

10 10 Unit 3: International Organizations Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) to emerge= αναδύοµαι, εµφανίζοµαι για πρώτη φορά to wreak havoc= προκαλώ χάος/ ερήµωση (wreak-wrought-wrought) as the war drew to a close= καθώς ο πόλεµος έφτανε στο τέλος ruthless massacre= ανελέητη σφαγή the Axis Powers= οι υνάµεις του Άξονα to charge sb with responsibility= επιφορτίζω κπ µε ευθύνη victorious= νικηφόρος, νικητής the Allies= οι Σύµµαχοι to rebuild= ανοικοδοµώ, ξαναχτίζω forerunner= προάγγελος, πρόδροµος the League of Nations= Κοινωνία των Εθνών in the aftermath of the First World War= την περίοδο µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο to attribute to sth= αποδίδω (σε κτ) fait accompli= τετελεσµένο γεγονός (πληθυντικός: faits accomplis) preventive diplomacy= προληπτική διπλωµατία representatives assembled= συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι to draw up= συντάσσω (έγγραφο) the United Nations Charter= ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών to ratify= επικυρώνω (συνθήκη) signatory= ο συµβαλλόµενος (δηλ. εκείνος που υπογράφει συµβόλαιο, συµφωνία κ.λπ.) a constant reminder= συνεχής υπενθύµιση multilateralism= πολυµερισµός, πολυµερής συνεργασία multilateral= πολυµερής unilateral= µονοµερής bilateral= διµερής the Warsaw Pact= το Σύµφωνο της Βαρσοβίας the European Economic Community (EEC)= Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα to establish= καθιερώνω, ιδρύω principal organs= κύρια όργανα General Assembly= Γενική Συνέλευση (του ΟΗΕ) a forum for debate= τόπος/ φόρουµ συζήτησης the adoption of resolutions= υιοθέτηση (έγκριση) ψηφισµάτων to adopt a resolution= υιοθετώ (εγκρίνω) ένα ψήφισµα delegates= απεσταλµένοι, αντιπρόσωποι member states= κράτη-µέλη the Security Council= Συµβούλιο Ασφαλείας (του ΟΗΕ)

11 11 permanent members= µόνιµα µέλη (του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ) non-permanent members= µη µόνιµα µέλη (του Σ.Α.) primary responsibility for = πρωταρχική ευθύνη για the maintenance of international peace and security= η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας prevention= πρόληψη mediation= (δια)µεσολάβηση the regulation of armaments= περιορισµός των εξοπλισµών economic sanctions= οικονοµικές κυρώσεις to undertake military action against.= αναλαµβάνω στρατιωτική δράση εναντίον του aggressor= επιτιθέµενη χώρα the Trusteeship Council= το Συµβούλιο Κηδεµονιών (του ΟΗΕ) to supervise= εποπτεύω, επιτηρώ non-self-governing territories= µη αυτοκυβερνώµενες περιοχές self-government= αυτοδιοίκηση the International Court of Justice= ιεθνές ικαστήριο headquarters= έδρα, αρχηγείο the Hague= η Χάγη the Netherlands= Ολλανδία litigants= αντίδικοι Economic and Social Council (ECOSOC)= Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο (ΟΗΕ) to eliminate the widening gap between = εξαλείφω το διευρυνόµενο χάσµα µεταξύ to submit policy proposals to = υποβάλλω προτάσεις πολιτικής στο non-governmental organizations= µη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) the Secretariat= Γενική Γραµµατεία (ΟΗΕ) the Secretary-General= Γενικός Γραµµατέας (ΟΗΕ) Specialized Agencies= Ειδικές Υπηρεσίες (ΟΗΕ) Funds and Programmes= Ταµεία και Προγράµµατα Preamble= Προοίµιο graphically illustrates= απεικονίζει παραστατικά the climate prevalent in the post-war period= το κλίµα που επικρατούσε τη µεταπολεµική περίοδο to found= ιδρύω, θεµελιώνω (found-founded-founded) to aspire to do sth= φιλοδοξώ να κάνω κτ the scourge of war= η µάστιγα του πολέµου fundamental human rights= θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα the dignity and worth of the human person= η αξιοπρέπεια και αξία του ανθρώπου equal rights= ίσα δικαιώµατα

12 12 ambition= φιλοδοξία obligations arising from treaties= υποχρεώσεις που απορρέουν από συνθήκες armed force= ένοπλη βία save in the common interest= εκτός αν είναι για το κοινό συµφέρον to accomplish these ambitious aims= για να πετύχουν αυτούς τους φιλόδοξους στόχους sovereign= ανεξάρτητος, κυρίαρχος the sovereign equality of states= η κυρίαρχη ισότητα µεταξύ των κρατών the principle of non-intervention= η αρχή της µη παρέµβασης to authorize sb to do sth= εξουσιοδοτώ κπ να κάνει κτ to intervene in sth= παρεµβαίνω σε κτ matters which are within the domestic jurisdiction of any state= θέµατα που εµπίπτουν στην εσωτερική δικαιοδοσία µιας χώρας to challenge= αµφισβητώ on the grounds that = µε τη δικαιολογία ότι internal tension can spill over to neighbouring states= οι εσωτερικές εντάσεις µπορούν να εξαπλωθούν σε γειτονικά κράτη interstate conflict= διακρατικές συγκρούσεις, συγκρούσεις µεταξύ κρατών the internal affairs of states= εσωτερικά θέµατα των κρατών relevant to= σχετικός µε a shift in sth= µετατόπιση/ µεταβολή σε κτ became manifest= έγινε φανερό Security Council Resolution= Ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας sanctioned the provision of humanitarian assistance for Kurds= ενέκρινε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Κούρδους the Gulf War= ο Πόλεµος του Κόλπου by the late 1990s= µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 peace-keeping operations= ειρηνευτικές επιχειρήσεις humanitarian intervention= ανθρωπιστική επέµβαση national interest= εθνικό συµφέρον Exercise A3 1. delegate= απεσταλµένος, αντιπρόσωπος deputy= πληρεξούσιος, αναπληρωτής

13 13 2. council= συµβούλιο counsel= συµβουλή /συνήγορος Exercise C1 to cause havoc= προκαλώ χάος /ερήµωση the massacre of civilians= σφαγή αµάχων violent riots break out= βίαιες ταραχές ξεσπούν a diplomatic skirmish= διπλωµατική αψιµαχία in suspense= µε αγωνία, εναγωνίως social and political upheavals= κοινωνικές και πολιτικές αναστατώσεις Exercise C2 ban (on sth)= απαγόρευση (σε κτ) a boycott (against sth)= µποϋκοτάζ embargo (on sth)= εµπάργκο, αποκλεισµός (οικονοµικός, εµπορικός ή χρηµατοπιστωτικός) to lay an embargo on trade= επιβάλλω εµπάργκο στο εµπόριο (lay laid laid) sabotage (of)= σαµποτάζ economic sanctions= οικονοµικές κυρώσεις to exercise the power of veto= ασκώ το δικαίωµα της αρνησικυρίας

14 14 Unit 4: Human Rights Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) human rights= ανθρώπινα δικαιώµατα humanity= 1. ανθρώπινη φύση, ανθρωπιά 2. ανθρωπότητα, ανθρώπινο γένος regardless of= άσχετα από, ανεξάρτητα από politico-legal system= πολιτικονοµικό σύστηµα origin= προέλευση is traced back to = χρονολογείται από have been endowed with the same dignity= έχουν προικιστεί µε την ίδια αξιοπρέπεια to contribute (to sth)= συµβάλλω, συνεισφέρω (σε κτ) concept= έννοια natural law= φυσικό δίκαιο universal moral standards= καθολικά ηθικά πρότυπα to dictate= υπαγορεύω divine law= θείος νόµος structure= δοµή natural rights= φυσικά δικαιώµατα have formed the basis of = έχουν αποτελέσει τη βάση για corollary= απόρροια, επακόλουθο to possess= κατέχω, έχω the state of nature= φυσική κατάσταση prior to= before= πριν από is contrasted with = αντιπαραβάλλεται, βρίσκεται σε αντίθεση µε positive law= θετικό δίκαιο to comprise= to include= περιλαµβάνω laws established by the state= νόµοι καθιερωµένοι από το κράτος Charter= Χάρτης to extract= αποσπώ, εκµαιεύω precursor= προάγγελος, πρόδροµος contractual rights= συµβατικά δικαιώµατα (δηλ. βασίζονται σε σύµβαση / συµβόλαιο) the common people= οι απλοί άνθρωποι a contradiction between = αντίφαση µεταξύ medieval= µεσαιωνικός universalism= γενικότητα, καθολικότητα particularism= µερικότητα a contract between rulers and ruled= συµβόλαιο µεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωµένων the liberal position on rights= η φιλελεύθερη θέση (άποψη) για τα

15 δικαιώµατα inalienable and unconditional rights= αναπαλλοτρίωτα και απεριόριστα δικαιώµατα universal rights= καθολικά δικαιώµατα cast the language of rights into a universal mould= έβαλαν τη γλώσσα των δικαιωµάτων σε καθολικό καλούπι (cast cast cast) Declaration of the Rights of Man and of the Citizen= ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη in the post-1945 era= κατά τη µεταπολεµική περίοδο body of international legislation= σύνολο διεθνούς νοµοθεσίας declarations, covenants and conventions= διακηρύξεις, σύµφωνα και συµβάσεις to focus on sth= εστιάζοµαι σε κτ the so-called = τα λεγόµενα basic civil and political rights= στοιχειώδη αστικά και πολιτικά δικαιώµατα freedom of speech= ελευθερία του λόγου freedom of assembly= ελευθερία του συνέρχεσθαι freedom of religion= θρησκευτική ελευθερία are enshrined in = περικλείονται στο Universal Declaration of Human Rights= Παγκόσµια ιακήρυξη Ανθρωπίνων ικαιωµάτων a resolution adopted by = ψήφισµα που υιοθέτησε (ενέκρινε) η to deal with= ασχολούµαι µε, αφορώ economic and social issues= οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα an adequate standard of living= ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο are particularly emphasized= τονίζονται ιδιαίτερα to concern= αφορώ peoples= λαοί communities= κοινότητες, κοινωνίες to hold a conference= οργανώνω /διεξάγω διάσκεψη developing countries= αναπτυσσόµενες χώρες economic development= οικονοµική ανάπτυξη to assert a right= διεκδικώ ένα δικαίωµα since its inception= από τη γέννησή τους, από το ξεκίνηµά τους has been instrumental in = έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο the universality of human rights= η καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων the fascist atrocities committed during the Holocaust= οι φασιστικές φρικαλεότητες που διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώµατος exposed the need for = φανέρωσαν την ανάγκη για 15

16 mechanisms of external recourse= εξωτερικοί µηχανισµοί προσφυγής to violate human rights= παραβιάζω τα ανθρώπινα δικαιώµατα to condemn= καταδικάζω racism= ρατσισµός apartheid= απαρχάιντ, φυλετικός διαχωρισµός xenophobia= ξενοφοβία discrimination against = διακρίσεις εις βάρος των the disabled= οι ανάπηροι migrant workers= µετανάστες εργάτες to lag behind= µένω πίσω, καθυστερώ enforcement mechanisms= µηχανισµοί επιβολής του νόµου the observance of these standards= η τήρηση αυτών των προτύπων verbal condemnation= λεκτική καταδίκη international community= διεθνής κοινότητα violations of human rights= παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων (UN) High Commissioner for Human Rights= Ύπατος Αρµοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα to coordinate= συντονίζω significant achievement= σηµαντικό επίτευγµα International Criminal Tribunals= ιεθνή Ποινικά ικαστήρια former Yugoslavia= πρώην Γιουγκοσλαβία to investigate= διερευνώ crimes against humanity= εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας genocide committed by = γενοκτονία που διεπράχθη από combatants= µαχητές, αντίπαλοι bloody conflicts= αιµατηρές συγκρούσεις priority= προτεραιότητα protection= προστασία minority rights= µειονοτικά δικαιώµατα, δικαιώµατα των µειονοτήτων to endanger= θέτω σε κίνδυνο the upsurge in ethnic violence in fragmented nations= η έκρηξη εθνοτικής βίας στα διασπασµένα έθνη to result in= to lead to= καταλήγω σε regional= περιφερειακός ethnic= εθνοτικός conflagrations= εστίες ανάφλεξης communist states= κοµµουνιστικά κράτη promoting democratization= η προώθηση του εκδηµοκρατισµού to pave the way towards = στρώνω το δρόµο, προετοιµάζω το έδαφος για 16

17 17 state compliance with international human rights standards= συµµόρφωση των κρατών µε τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωµάτων persuasively argues that = υποστηρίζει πειστικά ότι turbulent century= ταραχώδης αιώνας to witness= ζω, είµαι µάρτυρας (σε κπ γεγονός) a single instance= µία και µοναδική περίπτωση to wage war against = διεξάγω πόλεµο εναντίον του political prisoner= πολιτικός κρατούµενος Exercise A3 1. civil (adjective)= αστικός, πολιτικός civilian (adjective & noun)= πολιτικός (µη στρατιωτικός) / πολίτης (όχι στρατιωτικός) civil rights= πολιτικά δικαιώµατα civil engineer= πολιτικός µηχανικός civil law= αστικό δίκαιο civil war= εµφύλιος πόλεµος civil servant= δηµόσιος υπάλληλος a civilian government= πολιτική κυβέρνηση (δηλ. αποτελείται από πολιτικούς και όχι στρατιωτικούς) policemen in civilian clothes= αστυνοµικοί µε πολιτικά civilians= άµαχοι 2. to further= προωθώ, προάγω (έτσι ώστε να προχωρήσει κτ στο επόµενο στάδιο) to promote= προωθώ, καλλιεργώ / διαφηµίζω, προωθώ στην αγορά to further research= προάγω την έρευνα to further a plan= προωθώ ένα σχέδιο to further a cause= υπηρετώ έναν σκοπό to promote a bill in Parliament= προωθώ νοµοσχέδιο στο κοινοβούλιο to promote a product= προωθώ ένα προϊόν to promote good relations between = καλλιεργώ καλές σχέσεις µεταξύ

18 18 Exercise C1 to break= παραβαίνω, παραβιάζω (το νόµο) to encroach on= καταπατώ (ξένη περιουσία ή τα δικαιώµατα κάποιου) to intrude (on /into)= µπαίνω απρόσκλητος, παρεισφρέω to invade= εισβάλλω (σε χώρα) to violate= παραβιάζω (τα ανθρώπινα δικαιώµατα) to break the law= παραβαίνω το νόµο to break a promise= αθετώ υπόσχεση to break a ceasefire agreement= παραβιάζω συµφωνία εκεχειρίας to break a contract= «σπάω» συµβόλαιο to encroach on private property= καταπατώ ιδιωτική ιδιοκτησία to encroach on sb s territory= µπαίνω στα «χωράφια» κάποιου to encroach on sb s rights= καταπατώ τα δικαιώµατα κάποιου to encroach on sb s kindness= κάνω κατάχρηση της ευγένειας to intrude myself on other people= επιβάλλω την παρουσία µου, «κολλάω» to intrude into sb s privacy= παραβιάζω την ιδιωτική ζωή κάποιου to invade a country= εισβάλλω σε µια χώρα to violate human rights= παραβιάζω τα ανθρώπινα δικαιώµατα to violate a ceasefire agreement= παραβιάζω συµφωνία εκεχειρίας to violate a contract= παραβιάζω συµβόλαιο to violate a church= βεβηλώνω εκκλησία Exercise C2 alliance= συµµαχία assembly= συνέλευση coalition= συνασπισµός congregation= εκκλησίασµα conspiracy= συνοµωσία a military alliance= στρατιωτική συµµαχία

19 19 the UN General Assembly= η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ freedom of assembly= ελευθερία του συνέρχεσθαι coalition government= κυβέρνηση συνασπισµού a conspiracy of silence= συνοµωσία σιωπής a conspiracy to overthrow the government= συνοµωσία για ανατροπή της κυβέρνησης

20 20 Unit 5: War and Peace Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) patterns of conflict= σχήµατα σύγκρουσης to emerge= εµφανίζοµαι για πρώτη φορά, αναδύοµαι hegemonic conflicts= ηγεµονικές συγκρούσεις great powers= οι µεγάλες δυνάµεις to aim at sth= στοχεύω σε κτ worldwide military dominance= παγκόσµια στρατιωτική κυριαρχία a multipolar system= πολυπολικό σύστηµα to mark= σηµατοδοτώ bipolarity= διπολικότητα rivalry between = αντιπαλότητα µεταξύ superpowers= υπερδυνάµεις to simplify= απλοποιώ the international system= το διεθνές σύστηµα to divide (into)= διαιρώ (σε) power blocs= τα µπλοκ ισχύος subordinate states= υποδεέστερα κράτη came under the sphere of influence of = πέρασαν στη σφαίρα επιρροής της to join= γίνοµαι µέλος, µπαίνω (σε σύλλογο, συµµαχία, κ.λπ.) military alliances= στρατιωτικές συµµαχίες the Warsaw Pact= το Σύµφωνο της Βαρσοβίας North Atlantic Treaty Organization (NATO)= Οργανισµός Βορειοατλαντικού Συµφώνου balance of power= ισορροπία δυνάµεων, ισορροπία ισχύος arms race= ανταγωνισµός των εξοπλισµών large defence budgets were expended on = µεγάλοι αµυντικοί προϋπολογισµοί αναλώθηκαν σε to build up= αναπτύσσω (βαθµιαία) powerful nuclear weaponry= ισχυρά πυρηνικά όπλα Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs)= ιηπειρωτικοί Βαλλιστικοί Πύραυλοι nuclear weapons= πυρηνικά όπλα combined with the capacity to deliver them over vast distances= σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα µεταφοράς τους σε τεράστιες αποστάσεις first strike capacity= ικανότητα πρώτου πλήγµατος pre-emptive strike= προληπτικό χτύπηµα military facilities= στρατιωτικές εγκαταστάσεις to forestall= προλαµβάνω, αποτρέπω second strike capacity= ικανότητα δεύτερου πλήγµατος

21 nuclear arsenal= πυρηνικό οπλοστάσιο to inflict damage on sb= προκαλώ ζηµιά σε κπ deterrence= αποτροπή a potential enemy= δυνητικός εχθρός would cost them dear= θα τους κόστιζε ακριβά mutual assured destruction (MAD)= βέβαιη αµοιβαία καταστροφή ensured stability= διασφάλιζαν τη σταθερότητα balance of terror= ισορροπία του τρόµου escalation= κλιµάκωση to escalate= κλιµακώνω conventional weapons= συµβατικά όπλα to retaliate= ανταποδίδω, ασκώ αντίποινα strategic nuclear weapons= στρατηγικά πυρηνικά όπλα tactical nuclear weapons= τακτικά πυρηνικά όπλα massive retaliation= µαζικά αντίποινα flexible response= ευέλικτη ανταπόδοση attacker= ο επιτιθέµενος gradual escalation= βαθµιαία κλιµάκωση a range of weapons= ποικιλία/ φάσµα όπλων détente= ύφεση (στις σχέσεις µεταξύ χωρών) tension= ένταση arms control= έλεγχος των εξοπλισµών to commence= αρχίζω commencement of negotiations= έναρξη διαπραγµατεύσεων Strategic Arms Limitation Talks (SALT) treaty= συνθήκη SALT (συνθήκη για τον περιορισµό των στρατηγικών όπλων) Strategic Arms Reduction Talks (START) treaty= συνθήκη START (συνθήκη για τη µείωση των στρατηγικών όπλων) It is worth noting at this point that = Σε αυτό το σηµείο αξίζει να επισηµάνουµε ότι disarmament= αφοπλισµός fighting capacity= πολεµική ικανότητα multilateral= πολυµερής bilateral= διµερής unilateral= µονοµερής the ultimate goal= ο απώτατος στόχος the complete abolition of weapons= πλήρης κατάργηση των όπλων to opt for= επιλέγω, προτιµώ quantitative= ποσοτικός qualitative= ποιοτικός troops= στρατεύµατα a ban on sth= απαγόρευση σε κτ military capacity= στρατιωτική ικανότητα 21

22 22 troop movements= κινήσεις στρατευµάτων requirement of notice= όρος / προϋπόθεση ειδοποίησης military movements= στρατιωτικές κινήσεις confidence-building measures (CBMs)= µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης verification= επαλήθευση nuclear proliferation= διασπορά των πυρηνικών inadvertent= τυχαίος, αθέλητος nuclear war= πυρηνικός πόλεµος conventional flare-ups= συµβατικά θερµά επεισόδια weapons of mass destruction (WMD)= όπλα µαζικής καταστροφής collective security= συλλογική ασφάλεια chemical and biological weapons= χηµικά και βιολογικά όπλα high-conflict environments= περιοχές µε πολλές συγκρούσεις realm= βασίλειο, τοµέας lasting peace= διαρκής ειρήνη a temporary cessation of hostilities= προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών responsible national leadership= υπεύθυνη εθνική ηγεσία rapprochement= επαναπροσέγγιση, αποκατάσταση σχέσεων (µεταξύ χωρών) isolationism= αποµονωτισµός option= επιλογή Exercise A3 1. safety= ασφάλεια (δηλ. σωµατική ακεραιότητα, προφύλαξη από τραυµατισµό) security= ασφάλεια (δηλ. αίσθηµα ασφάλειας ενάντια σε τροµοκρατική ενέργεια κ.λπ.) 2. cessation= κατάπαυση (e.g. the cessation of hostilities) secession= απόσχιση, αποσκίρτηση Exercise C1 domain= βασίλειο, χώρος region= περιφέρεια, περιοχή (γεωπολιτική) sphere= σφαίρα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS 2014-15

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS 2014-15 ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ετήσια Έκθεση 2014-15 Annual Report 1 ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο προκλήσεις και συνεχείς ανατροπές για τη ναυτιλία Τ μας τόσο σε διεθνές όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI CRI(2007)38 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI Στρασβούργο, Οκτώβρης 2007 Secrétariat de l'ecri /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 2.1 H προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών βάσει διεθνών συµβάσεων... 11 2.2.Οι συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών και της ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οι σχέσεις της ΕΕ µε το Ισραήλ: παρελθόν, παρόν και προοπτικές για το µέλλον Επιβλέπων: Π. Λιαργκόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο «Ιστορία της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης»

4 ο ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο «Ιστορία της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης» 4 ο ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο «Ιστορία της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης» Το ηµόσιο Πανεπιστήµιο στα χρόνια της ασυδοσίας των αγορών. Αντιστάσεις και Κερκόπορτες ηµήτρης Ρόκος Καθηγητής Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής. Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία Αύγουστος 2008

Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής. Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία Αύγουστος 2008 1 Τεύχος 08 Αύγουστος 2008 Περιεχόμενα: 1. Η Τουρκική Οικονομία εν συντομία... 3 2. Η Διεθνής Συγκυρία.....4 3. Ένα checks and battles system για την Τουρκία (Χρήστος Τσαπακίδης)... 5 4. Η Τουρκική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Change of environment!

Change of environment! www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 323 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Change of environment! Αλλαγή κλίματος!

Διαβάστε περισσότερα

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Marina Petronoti Μαρίνα Πετρονώτη & Anna Triandafyllidou Αννα Τριανταφυλλίδου BIBLIOGRAPHY

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015.

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Πολιτική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 5 ΜΕΡΟΣ Α... 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες... 12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 5 ΜΕΡΟΣ Α... 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες... 12 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Σύγχρονες Μορφές Περιβαλλοντικής Συνεργασίας στην Ν.Α. Ευρώπη. Η Περίπτωση των Πρεσπών»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα Ιούλιος 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Κουβελιώτης. Μικρά και Ελαφρά Όπλα

Κυριάκος Κουβελιώτης. Μικρά και Ελαφρά Όπλα Κυριάκος Κουβελιώτης Μικρά και Ελαφρά Όπλα 2 Κυριάκος Κουβελιώτης Μικρά και Ελαφρά Όπλα Παραγωγή, Εµπορία, Χρήση, Διακίνηση και επιπτώσεις στη Διεθνή Ασφάλεια 3 4 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ UNESCO Ελληνικά & Αγγλικά 24grammata.com ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech PRIME MINISTER PRESS OFFICE January 6, 2011 New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech Thank you, Minister Besson. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Mr. Fillon, Madam Christine

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Andritsos Thanos Postgraduate Program: Urban and Regional Planning, School of Architecture National Technical University of Athens

Andritsos Thanos Postgraduate Program: Urban and Regional Planning, School of Architecture National Technical University of Athens Andritsos Thanos Postgraduate Program: Urban and Regional Planning, School of Architecture National Technical University of Athens Society vs. the market in the arena of the corporate city. Contemporary

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ WP 3.1 & 3.3

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ WP 3.1 & 3.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2000-2006 WISE: Western Greece Region Integrated Strategy for Employment Stimulation (Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Σύγχρονες µορφές δουλείας και διεθνές δίκαιο» Επιβλέπων: κ. Αντ. Μπρεδήµας Σπουδαστής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική

Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Μαρία Μενδρινού είναι

Διαβάστε περισσότερα