Unit 1: Globalization. Λεξιλόγιο κειµένου (σελ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Unit 1: Globalization. Λεξιλόγιο κειµένου (σελ. 15-17)"

Transcript

1 1 Unit 1: Globalization Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) globalization= παγκοσµιοποίηση to define= ορίζω interconnectedness= διασύνδεση increasingly= ολοένα και περισσότερο to affect= επηρεάζω far away= πέρα µακριά it has made its presence felt in many areas= έχει κάνει την παρουσία της αισθητή σε πολλούς τοµείς above all= πάνω απ όλα pervasive sense= διάχυτη αίσθηση a single planetary unit= ενιαία πλανητική µονάδα consciousness= συνείδηση, επίγνωση can be traced back to 1966= χρονολογείται από το 1966 outer space= µακρινό / εξώτερο διάστηµα single= ενιαίος/ ένας και µοναδικός the Cold War= ο Ψυχρός Πόλεµος to contribute (to sth)= συµβάλλω, συνεισφέρω (σε κτ) interdependence= αλληλεξάρτηση the expansion of global markets= η επέκταση των παγκόσµιων αγορών national economies seem to be dissolving into a world economy= οι εθνικές οικονοµίες µοιάζουν να διαλύονται και να γίνονται µια παγκόσµια οικονοµία the lowering of trade barriers= µείωση των εµπορικών φραγµών reductions in tariff levels= µειώσεις στα επίπεδα των δασµών multinational corporations= πολυεθνικές επιχειρήσεις (εξακολουθούν να έχουν «πατρίδα») transnational corporations= διεθνικές επιχειρήσεις (χωρίς εθνική βάση) firms= επιχειρήσεις, εταιρίες primarily= κυρίως, πρωταρχικά to expand= επεκτείνοµαι foreign direct investment= ξένες άµεσες επενδύσεις to entail= συνεπάγοµαι, προϋποθέτω purchase= εξαγορά, αγορά facilities= εγκαταστάσεις a highly controversial process= πολύ αµφιλεγόµενη διαδικασία (opinion) poll= δηµοσκόπηση per cent= τοις εκατό respondents= οι ερωτηθέντες (σε δηµοσκόπηση)

2 nation-states= εθνικά κράτη, έθνη-κράτη effective= αποτελεσµατικός to undermine state sovereignty= υπονοµεύω την κρατική κυριαρχία to restrict to= περιορίζω σε infrastructure= υποδοµή to require= απαιτώ, προϋποθέτω to level an accusation at sb= εξαπολύω κατηγορία εναντίον κπ it exacerbates (= worsens) inequalities= επιδεινώνει τις ανισότητες to enhance= επαυξάνω (αφηρηµένα πράγµατα, π.χ. αξία, οµορφιά) vulnerable (to)= ευάλωτος (σε) economic swings= οικονοµικά σκαµπανεβάσµατα the social fabric is strained= ο κοινωνικός ιστός κινδυνεύει να διαρραγεί the ever-widening income and poverty gap= το συνεχώς διευρυνόµενο χάσµα εισοδήµατος φτώχειας has been officially confirmed= έχει επισήµως επιβεβαιωθεί in relative and absolute terms= µε σχετικούς και απόλυτους όρους economic disparities= οικονοµικές ανισότητες /διαφορές the prime victim= το βασικό /πρώτο θύµα newly industrializing countries= νεο-εκβιοµηχανιζόµενες χώρες growth rate= ρυθµός ανάπτυξης government oppression of workers= καταπίεση εργατών από την κυβέρνηση industrialized countries= εκβιοµηχανισµένες χώρες to enhance their international competitiveness= για να αυξήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους endemic poverty afflicts sub-saharan Africa= η ενδηµική φτώχεια ταλανίζει την υποσαχάρια Αφρική relentless march= αµείλικτη επέλαση global economic institutions= παγκόσµιοι οικονοµικοί θεσµοί International Monetary Fund= ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο World Trade Organization= Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου structural adjustments= διαρθρωτικές αλλαγές trade policy= εµπορική πολιτική to impoverish poor countries further= κάνω τις φτωχές χώρες φτωχότερες from the perspective of = από την προοπτική/ σκοπιά των highly indebted poor countries= υπερχρεωµένες φτωχές χώρες debt burdens= τα βάρη των χρεών neocolonialism= νεοαποικιοκρατία to defend the interests of = υπερασπίζοµαι τα συµφέροντα του global capital= παγκόσµιο κεφάλαιο economic orthodoxy= αποδεκτές οικονοµικές θεωρίες free trade= ελεύθερο εµπόριο hard currency= σκληρό νόµισµα 2

3 deregulation= απορύθµιση privatization= ιδιωτικοποίηση to exercise powerful political leverage= ασκώ ισχυρή πολιτική επιρροή/ πίεση to pursue radical reforms= ακολουθώ ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις to implement macroeconomic policies= εφαρµόζω µακροοικονοµικές πολιτικές monetary policy= νοµισµατική πολιτική fiscal policy= δηµοσιονοµική πολιτική to contravene sth= αντιβαίνω σε κτ mobile capital= µετακινούµενο κεφάλαιο obsolete or impracticable= απαρχαιωµένος ή ανεφάρµοστος to respond to= ανταποκρίνοµαι σε regionalization= περιφερειοποίηση customs union= τελωνειακή ένωση free trade area= ζώνη ελεύθερου εµπορίου single market= κοινή αγορά regionalism= ρεζιοναλισµός, περιφερειακή ανάπτυξη economies of scale= οικονοµίες κλίµακας proponents= υπέρµαχοι the liberalization of trade= φιλελευθεροποίηση του εµπορίου democratization= εκδηµοκρατισµός prosperity= ευηµερία worldwide= παγκοσµίως, σε όλο τον κόσµο market-oriented policies= πολιτικές προσανατολισµένες στην αγορά to promote development= προωθώ/ προάγω την ανάπτυξη are bound= δεσµεύονται, δένονται (bind bound bound) to intervene (in)= παρεµβαίνω (σε) measures which aim to curb budget deficits= µέτρα που έχουν ως στόχο να συγκρατήσουν τα ελλείµµατα the contraction of public spending= περιορισµός των δηµόσιων δαπανών inescapable necessity= αναπόφευκτη αναγκαιότητα on the grounds that = µε τη δικαιολογία ότι, για το λόγο ότι industrial countries= βιοµηχανικές χώρες emerging markets= αναδυόµενες αγορές global output= παγκόσµια παραγωγή GDP= Gross Domestic Product= Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) GNP= Gross National Product= Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) homogenization= οµοιογενοποίηση satellite broadcasts= δορυφορικές εκποµπές supraterritorial communities= κοινότητες που ξεπερνούν τα 3

4 4 σύνορα («υπερεδαφικές») the disabled= οι ανάπηροι linkages= σύνδεσµοι, συνδέσεις to disseminate information/knowledge= διαδίδω πληροφορίες/ γνώσεις cultural imperialism= πολιτιστικός ιµπεριαλισµός lop-sided= µονόπλευρη to impose sth on sb= επιβάλλω κτ σε κπ No wonder that = εν προκαλεί έκπληξη που provokes reactions= προκαλεί αντιδράσεις indigenous peoples= αυτόχθονες λαοί incorporation (into)= ενσωµάτωση (σε) Exercise A3 1. constitution= σύνταγµα institution= θεσµός/ ίδρυµα/ εδραίωση, καθιέρωση 2. subsidiary= θυγατρική εταιρία subsidy= επιχορήγηση Exercise C1 to boost the economy= τονώνω, ενισχύω την οικονοµία to boost sb s morale= τονώνω το ηθικό κπ to boost trade= ενισχύω, δίνω ώθηση στο εµπόριο to enhance the value of sth= αυξάνω την αξία to enhance the status of sth= βελτιώνω τη θέση to exacerbate difficulties= επιδεινώνω, περιπλέκω τις δυσκολίες to exacerbate relations between = επιδεινώνω, χειροτερεύω τις σχέσεις µεταξύ to intensify one s efforts= εντείνω τις προσπάθειές µου to intensify a campaign= εντείνω µια εκστρατεία/ καµπάνια Exercise C2 Department of Political Science= Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

5 5 the discipline of politics= ο (επιστηµονικός) κλάδος της πολιτικής a division of a group of companies= µέλος οµίλου εταιριών police headquarters= αστυνοµική διεύθυνση, αρχηγείο της αστυνοµίας party headquarters= κεντρικά γραφεία του κόµµατος the public sector= δηµόσιος τοµέας the private sector= ιδιωτικός τοµέας

6 6 Unit 2: Global Finance Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) a trend towards= τάση για universal integration= παγκόσµια ενοποίηση noticeable= αισθητός global finance= παγκόσµια οικονοµικά the growth of international financial markets= η ανάπτυξη των διεθνών χρηµαταγορών to surpass= ξεπερνώ, υπερβαίνω trade in goods and services= εµπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες financing activity= χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα capital markets= κεφαλαιαγορές increased by = αυξήθηκε κατά foreign exchange markets= ξένες αγορές συναλλάγµατος an exponential rise= γεωµετρική αύξηση Bank for International Settlements (BIS)= Τράπεζα ιεθνών Συναλλαγών daily trading volume= καθηµερινός όγκος συναλλαγών to range between and = κυµαίνοµαι µεταξύ και financial assets= χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι to trade= συναλλάσσοµαι bonds= οµόλογα stocks= µετοχές, τίτλοι bank deposits= τραπεζικές καταθέσεις daily trading= καθηµερινές συναλλαγές government bonds= κρατικά οµόλογα equities= προνοµιούχες µετοχές daily turnover= καθηµερινός τζίρος capitalization= κεφαλαιοποίηση stock exchange= χρηµατιστήριο financial centre= χρηµατοοικονοµικό κέντρο to emerge= αναδύοµαι, εµφανίζοµαι to supersede= εκτοπίζω diffusion of technology= διασπορά/ διάχυση της τεχνολογίας capital mobility= κεφαλαιακή κινητικότητα to render= καθιστώ, κάνω transactions= συναλλαγές high-speed computer networks= ταχύρυθµα δίκτυα υπολογιστών deregulation= απορύθµιση financial markets= χρηµαταγορές capital flows= κεφαλαιακές ροές

7 7 neoliberal advocates= υποστηρικτές/ συνήγοροι του νεοφιλελευθερισµού financial policymakers= αρµόδιοι για τη χάραξη χρηµατοοικονοµικής πολιτικής mobile capital= µετακινούµενο κεφάλαιο so the argument runs= σύµφωνα µε το επιχείρηµα location= θέση, τοποθεσία to favour= προτιµώ, ευνοώ abolition= κατάργηση to abolish= καταργώ capital controls= κεφαλαιακοί έλεγχοι this would smooth the course of their operations= αυτό θα εξοµάλυνε την πορεία των εργασιών τους as far as private investors are concerned= καθόσον αφορά τους ιδιώτες επενδυτές returns on investments= αποδόσεις των επενδύσεων to diversify the portfolio= διαφοροποιώ το χαρτοφυλάκιο diversification of the portfolio= διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου domestic markets= εγχώριες αγορές savings= αποταµιεύσεις, οικονοµίες institutional investors= θεσµικοί επενδυτές capital mobility= κεφαλαιακή κινητικότητα drawbacks= disadvantages= µειονεκτήµατα market forces= δυνάµεις της αγοράς policymakers= αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικής to pursue long-term macroeconomic policies= ακολουθώ µακροπρόθεσµες µακροοικονοµικές πολιτικές financial integration= χρηµατοοικονοµική ενοποίηση to destabilize= αποσταθεροποιώ destabilizing financial flows= αποσταθεροποιητικές χρηµατοοικονοµικές ροές to translate into= µεταφράζονται, µετατρέπονται σε places heavy constraints on policy-making= θέτει µεγάλους περιορισµούς στη χάραξη πολιτικής central bank= κεντρική τράπεζα interest rates= επιτόκια to stimulate the economy= δίνω ώθηση στην οικονοµία investment capital= επενδυτικό κεφάλαιο to flee= το σκάω, δραπετεύω (flee-fled-fled) compromise= συµβιβασµός to compromise= συµβιβάζοµαι irreconcilable goals= ασύµβατοι στόχοι fixed exchange rates= σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες

8 8 to stabilize the economy= σταθεροποιώ την οικονοµία discretionary monetary policy= επιλεκτική νοµισµατική πολιτική high unemployment= υψηλή ανεργία to steer= καθοδηγώ, κατευθύνω recession= (οικονοµική) ύφεση inflation= πληθωρισµός capital movements= κεφαλαιακές κινήσεις to facilitate foreign investment= διευκολύνω τις ξένες επενδύσεις the conduct of trade= η διεξαγωγή του εµπορίου ambitious= φιλόδοξος the unimpeded flow of capital= ανεµπόδιστη ροή κεφαλαίου speculation= κερδοσκοπία Far from encouraging.= Αντί να ενθαρρύνει to turn into= µετατρέπω σε was initially treated as = αρχικά θεωρήθηκε ως capital inflows= κεφαλαιακές εισροές capital outflows= κεφαλαιακές εκροές mobile funds= µετακινούµενα κεφάλαια speculative movements of capital= κερδοσκοπικές κινήσεις κεφαλαίου to disrupt the economy= αναστατώνω την οικονοµία responsive to= δεκτικός σε κτ demands= απαιτήσεις Exercise A3 1. the onset of winter= η εισβολή του χειµώνα the onset of hostilities= το ξέσπασµα εχθροπραξιών the onset of the disease= το ξέσπασµα/ η εκδήλωση της νόσου at the outset= στην αρχή from the outset= από την αρχή 2. to treat sb with great deference= φέροµαι σε κπ µε µεγάλο σεβασµό to show deference to sb= δείχνω σεβασµό σε κπ in deference to sb s age= από σεβασµό στην ηλικία του it makes no difference= δεν έχει καµιά διαφορά there is little difference between = υπάρχει ελάχιστη διαφορά µεταξύ

9 9 Exercise C1 economic= οικονοµικός (που σχετίζεται µε την οικονοµία µιας χώρας) economical= οικονόµος, οικονοµικός (που δεν ξοδεύει πολύ ή δεν κοστίζει πολύ) financial= χρηµατοοικονοµικός (που σχετίζεται µε το χρήµα) economic policy= οικονοµική πολιτική economic geography= οικονοµική γεωγραφία economic sanctions= οικονοµικές κυρώσεις economic growth= οικονοµική ανάπτυξη to be economical of energy= κάνω οικονοµία στην ενέργεια economical car= οικονοµικό αυτοκίνητο (δεν καίει πολύ βενζίνη) financial policy= χρηµατοοικονοµική πολιτική financial assistance= οικονοµική (χρηµατική) βοήθεια financial centres= χρηµατοοικονοµικά κέντρα financial institution= χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα financial year= οικονοµικό έτος financial adviser= οικονοµικός σύµβουλος Exercise C2 to curb inflation= χαλιναγωγώ τον πληθωρισµό inflation rate= τιµάριθµος a policy of deflation= αντιπληθωριστική πολιτική reflation of the economy= αναθέρµανση της οικονοµίας

10 10 Unit 3: International Organizations Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) to emerge= αναδύοµαι, εµφανίζοµαι για πρώτη φορά to wreak havoc= προκαλώ χάος/ ερήµωση (wreak-wrought-wrought) as the war drew to a close= καθώς ο πόλεµος έφτανε στο τέλος ruthless massacre= ανελέητη σφαγή the Axis Powers= οι υνάµεις του Άξονα to charge sb with responsibility= επιφορτίζω κπ µε ευθύνη victorious= νικηφόρος, νικητής the Allies= οι Σύµµαχοι to rebuild= ανοικοδοµώ, ξαναχτίζω forerunner= προάγγελος, πρόδροµος the League of Nations= Κοινωνία των Εθνών in the aftermath of the First World War= την περίοδο µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο to attribute to sth= αποδίδω (σε κτ) fait accompli= τετελεσµένο γεγονός (πληθυντικός: faits accomplis) preventive diplomacy= προληπτική διπλωµατία representatives assembled= συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι to draw up= συντάσσω (έγγραφο) the United Nations Charter= ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών to ratify= επικυρώνω (συνθήκη) signatory= ο συµβαλλόµενος (δηλ. εκείνος που υπογράφει συµβόλαιο, συµφωνία κ.λπ.) a constant reminder= συνεχής υπενθύµιση multilateralism= πολυµερισµός, πολυµερής συνεργασία multilateral= πολυµερής unilateral= µονοµερής bilateral= διµερής the Warsaw Pact= το Σύµφωνο της Βαρσοβίας the European Economic Community (EEC)= Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα to establish= καθιερώνω, ιδρύω principal organs= κύρια όργανα General Assembly= Γενική Συνέλευση (του ΟΗΕ) a forum for debate= τόπος/ φόρουµ συζήτησης the adoption of resolutions= υιοθέτηση (έγκριση) ψηφισµάτων to adopt a resolution= υιοθετώ (εγκρίνω) ένα ψήφισµα delegates= απεσταλµένοι, αντιπρόσωποι member states= κράτη-µέλη the Security Council= Συµβούλιο Ασφαλείας (του ΟΗΕ)

11 11 permanent members= µόνιµα µέλη (του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ) non-permanent members= µη µόνιµα µέλη (του Σ.Α.) primary responsibility for = πρωταρχική ευθύνη για the maintenance of international peace and security= η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας prevention= πρόληψη mediation= (δια)µεσολάβηση the regulation of armaments= περιορισµός των εξοπλισµών economic sanctions= οικονοµικές κυρώσεις to undertake military action against.= αναλαµβάνω στρατιωτική δράση εναντίον του aggressor= επιτιθέµενη χώρα the Trusteeship Council= το Συµβούλιο Κηδεµονιών (του ΟΗΕ) to supervise= εποπτεύω, επιτηρώ non-self-governing territories= µη αυτοκυβερνώµενες περιοχές self-government= αυτοδιοίκηση the International Court of Justice= ιεθνές ικαστήριο headquarters= έδρα, αρχηγείο the Hague= η Χάγη the Netherlands= Ολλανδία litigants= αντίδικοι Economic and Social Council (ECOSOC)= Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο (ΟΗΕ) to eliminate the widening gap between = εξαλείφω το διευρυνόµενο χάσµα µεταξύ to submit policy proposals to = υποβάλλω προτάσεις πολιτικής στο non-governmental organizations= µη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) the Secretariat= Γενική Γραµµατεία (ΟΗΕ) the Secretary-General= Γενικός Γραµµατέας (ΟΗΕ) Specialized Agencies= Ειδικές Υπηρεσίες (ΟΗΕ) Funds and Programmes= Ταµεία και Προγράµµατα Preamble= Προοίµιο graphically illustrates= απεικονίζει παραστατικά the climate prevalent in the post-war period= το κλίµα που επικρατούσε τη µεταπολεµική περίοδο to found= ιδρύω, θεµελιώνω (found-founded-founded) to aspire to do sth= φιλοδοξώ να κάνω κτ the scourge of war= η µάστιγα του πολέµου fundamental human rights= θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα the dignity and worth of the human person= η αξιοπρέπεια και αξία του ανθρώπου equal rights= ίσα δικαιώµατα

12 12 ambition= φιλοδοξία obligations arising from treaties= υποχρεώσεις που απορρέουν από συνθήκες armed force= ένοπλη βία save in the common interest= εκτός αν είναι για το κοινό συµφέρον to accomplish these ambitious aims= για να πετύχουν αυτούς τους φιλόδοξους στόχους sovereign= ανεξάρτητος, κυρίαρχος the sovereign equality of states= η κυρίαρχη ισότητα µεταξύ των κρατών the principle of non-intervention= η αρχή της µη παρέµβασης to authorize sb to do sth= εξουσιοδοτώ κπ να κάνει κτ to intervene in sth= παρεµβαίνω σε κτ matters which are within the domestic jurisdiction of any state= θέµατα που εµπίπτουν στην εσωτερική δικαιοδοσία µιας χώρας to challenge= αµφισβητώ on the grounds that = µε τη δικαιολογία ότι internal tension can spill over to neighbouring states= οι εσωτερικές εντάσεις µπορούν να εξαπλωθούν σε γειτονικά κράτη interstate conflict= διακρατικές συγκρούσεις, συγκρούσεις µεταξύ κρατών the internal affairs of states= εσωτερικά θέµατα των κρατών relevant to= σχετικός µε a shift in sth= µετατόπιση/ µεταβολή σε κτ became manifest= έγινε φανερό Security Council Resolution= Ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας sanctioned the provision of humanitarian assistance for Kurds= ενέκρινε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Κούρδους the Gulf War= ο Πόλεµος του Κόλπου by the late 1990s= µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 peace-keeping operations= ειρηνευτικές επιχειρήσεις humanitarian intervention= ανθρωπιστική επέµβαση national interest= εθνικό συµφέρον Exercise A3 1. delegate= απεσταλµένος, αντιπρόσωπος deputy= πληρεξούσιος, αναπληρωτής

13 13 2. council= συµβούλιο counsel= συµβουλή /συνήγορος Exercise C1 to cause havoc= προκαλώ χάος /ερήµωση the massacre of civilians= σφαγή αµάχων violent riots break out= βίαιες ταραχές ξεσπούν a diplomatic skirmish= διπλωµατική αψιµαχία in suspense= µε αγωνία, εναγωνίως social and political upheavals= κοινωνικές και πολιτικές αναστατώσεις Exercise C2 ban (on sth)= απαγόρευση (σε κτ) a boycott (against sth)= µποϋκοτάζ embargo (on sth)= εµπάργκο, αποκλεισµός (οικονοµικός, εµπορικός ή χρηµατοπιστωτικός) to lay an embargo on trade= επιβάλλω εµπάργκο στο εµπόριο (lay laid laid) sabotage (of)= σαµποτάζ economic sanctions= οικονοµικές κυρώσεις to exercise the power of veto= ασκώ το δικαίωµα της αρνησικυρίας

14 14 Unit 4: Human Rights Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) human rights= ανθρώπινα δικαιώµατα humanity= 1. ανθρώπινη φύση, ανθρωπιά 2. ανθρωπότητα, ανθρώπινο γένος regardless of= άσχετα από, ανεξάρτητα από politico-legal system= πολιτικονοµικό σύστηµα origin= προέλευση is traced back to = χρονολογείται από have been endowed with the same dignity= έχουν προικιστεί µε την ίδια αξιοπρέπεια to contribute (to sth)= συµβάλλω, συνεισφέρω (σε κτ) concept= έννοια natural law= φυσικό δίκαιο universal moral standards= καθολικά ηθικά πρότυπα to dictate= υπαγορεύω divine law= θείος νόµος structure= δοµή natural rights= φυσικά δικαιώµατα have formed the basis of = έχουν αποτελέσει τη βάση για corollary= απόρροια, επακόλουθο to possess= κατέχω, έχω the state of nature= φυσική κατάσταση prior to= before= πριν από is contrasted with = αντιπαραβάλλεται, βρίσκεται σε αντίθεση µε positive law= θετικό δίκαιο to comprise= to include= περιλαµβάνω laws established by the state= νόµοι καθιερωµένοι από το κράτος Charter= Χάρτης to extract= αποσπώ, εκµαιεύω precursor= προάγγελος, πρόδροµος contractual rights= συµβατικά δικαιώµατα (δηλ. βασίζονται σε σύµβαση / συµβόλαιο) the common people= οι απλοί άνθρωποι a contradiction between = αντίφαση µεταξύ medieval= µεσαιωνικός universalism= γενικότητα, καθολικότητα particularism= µερικότητα a contract between rulers and ruled= συµβόλαιο µεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωµένων the liberal position on rights= η φιλελεύθερη θέση (άποψη) για τα

15 δικαιώµατα inalienable and unconditional rights= αναπαλλοτρίωτα και απεριόριστα δικαιώµατα universal rights= καθολικά δικαιώµατα cast the language of rights into a universal mould= έβαλαν τη γλώσσα των δικαιωµάτων σε καθολικό καλούπι (cast cast cast) Declaration of the Rights of Man and of the Citizen= ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη in the post-1945 era= κατά τη µεταπολεµική περίοδο body of international legislation= σύνολο διεθνούς νοµοθεσίας declarations, covenants and conventions= διακηρύξεις, σύµφωνα και συµβάσεις to focus on sth= εστιάζοµαι σε κτ the so-called = τα λεγόµενα basic civil and political rights= στοιχειώδη αστικά και πολιτικά δικαιώµατα freedom of speech= ελευθερία του λόγου freedom of assembly= ελευθερία του συνέρχεσθαι freedom of religion= θρησκευτική ελευθερία are enshrined in = περικλείονται στο Universal Declaration of Human Rights= Παγκόσµια ιακήρυξη Ανθρωπίνων ικαιωµάτων a resolution adopted by = ψήφισµα που υιοθέτησε (ενέκρινε) η to deal with= ασχολούµαι µε, αφορώ economic and social issues= οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα an adequate standard of living= ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο are particularly emphasized= τονίζονται ιδιαίτερα to concern= αφορώ peoples= λαοί communities= κοινότητες, κοινωνίες to hold a conference= οργανώνω /διεξάγω διάσκεψη developing countries= αναπτυσσόµενες χώρες economic development= οικονοµική ανάπτυξη to assert a right= διεκδικώ ένα δικαίωµα since its inception= από τη γέννησή τους, από το ξεκίνηµά τους has been instrumental in = έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο the universality of human rights= η καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων the fascist atrocities committed during the Holocaust= οι φασιστικές φρικαλεότητες που διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώµατος exposed the need for = φανέρωσαν την ανάγκη για 15

16 mechanisms of external recourse= εξωτερικοί µηχανισµοί προσφυγής to violate human rights= παραβιάζω τα ανθρώπινα δικαιώµατα to condemn= καταδικάζω racism= ρατσισµός apartheid= απαρχάιντ, φυλετικός διαχωρισµός xenophobia= ξενοφοβία discrimination against = διακρίσεις εις βάρος των the disabled= οι ανάπηροι migrant workers= µετανάστες εργάτες to lag behind= µένω πίσω, καθυστερώ enforcement mechanisms= µηχανισµοί επιβολής του νόµου the observance of these standards= η τήρηση αυτών των προτύπων verbal condemnation= λεκτική καταδίκη international community= διεθνής κοινότητα violations of human rights= παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων (UN) High Commissioner for Human Rights= Ύπατος Αρµοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα to coordinate= συντονίζω significant achievement= σηµαντικό επίτευγµα International Criminal Tribunals= ιεθνή Ποινικά ικαστήρια former Yugoslavia= πρώην Γιουγκοσλαβία to investigate= διερευνώ crimes against humanity= εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας genocide committed by = γενοκτονία που διεπράχθη από combatants= µαχητές, αντίπαλοι bloody conflicts= αιµατηρές συγκρούσεις priority= προτεραιότητα protection= προστασία minority rights= µειονοτικά δικαιώµατα, δικαιώµατα των µειονοτήτων to endanger= θέτω σε κίνδυνο the upsurge in ethnic violence in fragmented nations= η έκρηξη εθνοτικής βίας στα διασπασµένα έθνη to result in= to lead to= καταλήγω σε regional= περιφερειακός ethnic= εθνοτικός conflagrations= εστίες ανάφλεξης communist states= κοµµουνιστικά κράτη promoting democratization= η προώθηση του εκδηµοκρατισµού to pave the way towards = στρώνω το δρόµο, προετοιµάζω το έδαφος για 16

17 17 state compliance with international human rights standards= συµµόρφωση των κρατών µε τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωµάτων persuasively argues that = υποστηρίζει πειστικά ότι turbulent century= ταραχώδης αιώνας to witness= ζω, είµαι µάρτυρας (σε κπ γεγονός) a single instance= µία και µοναδική περίπτωση to wage war against = διεξάγω πόλεµο εναντίον του political prisoner= πολιτικός κρατούµενος Exercise A3 1. civil (adjective)= αστικός, πολιτικός civilian (adjective & noun)= πολιτικός (µη στρατιωτικός) / πολίτης (όχι στρατιωτικός) civil rights= πολιτικά δικαιώµατα civil engineer= πολιτικός µηχανικός civil law= αστικό δίκαιο civil war= εµφύλιος πόλεµος civil servant= δηµόσιος υπάλληλος a civilian government= πολιτική κυβέρνηση (δηλ. αποτελείται από πολιτικούς και όχι στρατιωτικούς) policemen in civilian clothes= αστυνοµικοί µε πολιτικά civilians= άµαχοι 2. to further= προωθώ, προάγω (έτσι ώστε να προχωρήσει κτ στο επόµενο στάδιο) to promote= προωθώ, καλλιεργώ / διαφηµίζω, προωθώ στην αγορά to further research= προάγω την έρευνα to further a plan= προωθώ ένα σχέδιο to further a cause= υπηρετώ έναν σκοπό to promote a bill in Parliament= προωθώ νοµοσχέδιο στο κοινοβούλιο to promote a product= προωθώ ένα προϊόν to promote good relations between = καλλιεργώ καλές σχέσεις µεταξύ

18 18 Exercise C1 to break= παραβαίνω, παραβιάζω (το νόµο) to encroach on= καταπατώ (ξένη περιουσία ή τα δικαιώµατα κάποιου) to intrude (on /into)= µπαίνω απρόσκλητος, παρεισφρέω to invade= εισβάλλω (σε χώρα) to violate= παραβιάζω (τα ανθρώπινα δικαιώµατα) to break the law= παραβαίνω το νόµο to break a promise= αθετώ υπόσχεση to break a ceasefire agreement= παραβιάζω συµφωνία εκεχειρίας to break a contract= «σπάω» συµβόλαιο to encroach on private property= καταπατώ ιδιωτική ιδιοκτησία to encroach on sb s territory= µπαίνω στα «χωράφια» κάποιου to encroach on sb s rights= καταπατώ τα δικαιώµατα κάποιου to encroach on sb s kindness= κάνω κατάχρηση της ευγένειας to intrude myself on other people= επιβάλλω την παρουσία µου, «κολλάω» to intrude into sb s privacy= παραβιάζω την ιδιωτική ζωή κάποιου to invade a country= εισβάλλω σε µια χώρα to violate human rights= παραβιάζω τα ανθρώπινα δικαιώµατα to violate a ceasefire agreement= παραβιάζω συµφωνία εκεχειρίας to violate a contract= παραβιάζω συµβόλαιο to violate a church= βεβηλώνω εκκλησία Exercise C2 alliance= συµµαχία assembly= συνέλευση coalition= συνασπισµός congregation= εκκλησίασµα conspiracy= συνοµωσία a military alliance= στρατιωτική συµµαχία

19 19 the UN General Assembly= η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ freedom of assembly= ελευθερία του συνέρχεσθαι coalition government= κυβέρνηση συνασπισµού a conspiracy of silence= συνοµωσία σιωπής a conspiracy to overthrow the government= συνοµωσία για ανατροπή της κυβέρνησης

20 20 Unit 5: War and Peace Λεξιλόγιο κειµένου (σελ ) patterns of conflict= σχήµατα σύγκρουσης to emerge= εµφανίζοµαι για πρώτη φορά, αναδύοµαι hegemonic conflicts= ηγεµονικές συγκρούσεις great powers= οι µεγάλες δυνάµεις to aim at sth= στοχεύω σε κτ worldwide military dominance= παγκόσµια στρατιωτική κυριαρχία a multipolar system= πολυπολικό σύστηµα to mark= σηµατοδοτώ bipolarity= διπολικότητα rivalry between = αντιπαλότητα µεταξύ superpowers= υπερδυνάµεις to simplify= απλοποιώ the international system= το διεθνές σύστηµα to divide (into)= διαιρώ (σε) power blocs= τα µπλοκ ισχύος subordinate states= υποδεέστερα κράτη came under the sphere of influence of = πέρασαν στη σφαίρα επιρροής της to join= γίνοµαι µέλος, µπαίνω (σε σύλλογο, συµµαχία, κ.λπ.) military alliances= στρατιωτικές συµµαχίες the Warsaw Pact= το Σύµφωνο της Βαρσοβίας North Atlantic Treaty Organization (NATO)= Οργανισµός Βορειοατλαντικού Συµφώνου balance of power= ισορροπία δυνάµεων, ισορροπία ισχύος arms race= ανταγωνισµός των εξοπλισµών large defence budgets were expended on = µεγάλοι αµυντικοί προϋπολογισµοί αναλώθηκαν σε to build up= αναπτύσσω (βαθµιαία) powerful nuclear weaponry= ισχυρά πυρηνικά όπλα Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs)= ιηπειρωτικοί Βαλλιστικοί Πύραυλοι nuclear weapons= πυρηνικά όπλα combined with the capacity to deliver them over vast distances= σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα µεταφοράς τους σε τεράστιες αποστάσεις first strike capacity= ικανότητα πρώτου πλήγµατος pre-emptive strike= προληπτικό χτύπηµα military facilities= στρατιωτικές εγκαταστάσεις to forestall= προλαµβάνω, αποτρέπω second strike capacity= ικανότητα δεύτερου πλήγµατος

21 nuclear arsenal= πυρηνικό οπλοστάσιο to inflict damage on sb= προκαλώ ζηµιά σε κπ deterrence= αποτροπή a potential enemy= δυνητικός εχθρός would cost them dear= θα τους κόστιζε ακριβά mutual assured destruction (MAD)= βέβαιη αµοιβαία καταστροφή ensured stability= διασφάλιζαν τη σταθερότητα balance of terror= ισορροπία του τρόµου escalation= κλιµάκωση to escalate= κλιµακώνω conventional weapons= συµβατικά όπλα to retaliate= ανταποδίδω, ασκώ αντίποινα strategic nuclear weapons= στρατηγικά πυρηνικά όπλα tactical nuclear weapons= τακτικά πυρηνικά όπλα massive retaliation= µαζικά αντίποινα flexible response= ευέλικτη ανταπόδοση attacker= ο επιτιθέµενος gradual escalation= βαθµιαία κλιµάκωση a range of weapons= ποικιλία/ φάσµα όπλων détente= ύφεση (στις σχέσεις µεταξύ χωρών) tension= ένταση arms control= έλεγχος των εξοπλισµών to commence= αρχίζω commencement of negotiations= έναρξη διαπραγµατεύσεων Strategic Arms Limitation Talks (SALT) treaty= συνθήκη SALT (συνθήκη για τον περιορισµό των στρατηγικών όπλων) Strategic Arms Reduction Talks (START) treaty= συνθήκη START (συνθήκη για τη µείωση των στρατηγικών όπλων) It is worth noting at this point that = Σε αυτό το σηµείο αξίζει να επισηµάνουµε ότι disarmament= αφοπλισµός fighting capacity= πολεµική ικανότητα multilateral= πολυµερής bilateral= διµερής unilateral= µονοµερής the ultimate goal= ο απώτατος στόχος the complete abolition of weapons= πλήρης κατάργηση των όπλων to opt for= επιλέγω, προτιµώ quantitative= ποσοτικός qualitative= ποιοτικός troops= στρατεύµατα a ban on sth= απαγόρευση σε κτ military capacity= στρατιωτική ικανότητα 21

22 22 troop movements= κινήσεις στρατευµάτων requirement of notice= όρος / προϋπόθεση ειδοποίησης military movements= στρατιωτικές κινήσεις confidence-building measures (CBMs)= µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης verification= επαλήθευση nuclear proliferation= διασπορά των πυρηνικών inadvertent= τυχαίος, αθέλητος nuclear war= πυρηνικός πόλεµος conventional flare-ups= συµβατικά θερµά επεισόδια weapons of mass destruction (WMD)= όπλα µαζικής καταστροφής collective security= συλλογική ασφάλεια chemical and biological weapons= χηµικά και βιολογικά όπλα high-conflict environments= περιοχές µε πολλές συγκρούσεις realm= βασίλειο, τοµέας lasting peace= διαρκής ειρήνη a temporary cessation of hostilities= προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών responsible national leadership= υπεύθυνη εθνική ηγεσία rapprochement= επαναπροσέγγιση, αποκατάσταση σχέσεων (µεταξύ χωρών) isolationism= αποµονωτισµός option= επιλογή Exercise A3 1. safety= ασφάλεια (δηλ. σωµατική ακεραιότητα, προφύλαξη από τραυµατισµό) security= ασφάλεια (δηλ. αίσθηµα ασφάλειας ενάντια σε τροµοκρατική ενέργεια κ.λπ.) 2. cessation= κατάπαυση (e.g. the cessation of hostilities) secession= απόσχιση, αποσκίρτηση Exercise C1 domain= βασίλειο, χώρος region= περιφέρεια, περιοχή (γεωπολιτική) sphere= σφαίρα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM Κριτήρια Κοπεγχάγης: ΗένταξηστηνΕ.Ε. μιαςχώραςηοποίαβρίσκεταιέξωαπότηνευρωπαϊκήένωση θα πραγματοποιηθεί μόλις είναι σε θέση αυτή η υποψήφια-χώρα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους με την

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ú à ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º

þÿ ú à ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº šµ½äṺ Á Àµ ± þÿ ú à ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º þÿº±ä Ä ½ ÀµÁ Ä Â

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(96)43 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 1: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΊΑΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º  º±¹

þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º  º±¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ÅÁÉÀ±Êº  ºµ½Ä þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Ασφάλεια. Δρ Ιωάννης Χάψος Research Fellow in Maritime Security CTPSR Coventry University

Θαλάσσια Ασφάλεια. Δρ Ιωάννης Χάψος Research Fellow in Maritime Security CTPSR Coventry University Θαλάσσια Ασφάλεια Δρ Ιωάννης Χάψος Research Fellow in Maritime Security CTPSR Coventry University «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα - Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα» Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 6: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 ΕΥΡΩ-ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 Πέμπτη, 1η Μαΐου 2008 Λίμα (Περού) DV\721105.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)29 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 3: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament 2016/0029(COD) Draft report Hannu Takkula (PE585.

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament 2016/0029(COD) Draft report Hannu Takkula (PE585. European Parliament 2014-2019 Committee on International Trade 2016/0029(COD) 19.9.2016 AMENDMENTS 15-26 Draft report Hannu Takkula (PE585.811v02-00) on the proposal for a regulation of the European Parliament

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

þÿ õº ÍÁ±Â, ½ Á ±Â Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ õº ÍÁ±Â, ½ Á ±Â Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ÅÁÉÀ±Êº šµ½äṺ Á Àµ ± þÿ õº ÍÁ±Â, ½ Á ±Â þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 4: The material Constitution of the EU Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε

Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε Αριστείδης Ν. Χατζής Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε ALBA/ACG 25 Φεβρουαρίου 2014 Mancur Olson (1932-1998) Αγορά Θεσμοί Ελίτ 1 Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Κοπεγχάγη και ο θαυμαστός κόσμος των ΝΑΜΑ

Κοπεγχάγη και ο θαυμαστός κόσμος των ΝΑΜΑ Ενέργεια και Ανάπτυξη 2009 10-12 Νοεμβρίου 2009 Κοπεγχάγη και ο θαυμαστός κόσμος των ΝΑΜΑ Δημήτρης Λάλας Τι ζητάμε στην Κοπεγχάγη -Συμφωνία Μια συνθήκη που να κυρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή Μία, ολοκληρωτική,

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι κρίσεις δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν αποφάσεις προκειμένου οι επιπτώσεις τους να μην επεκταθούν ταχύτατα. Κάθε κρίση απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012 «Ήδη από τον 3 ο π.χ. αιώνα η μνήμη της ανθρωπότητας στη Μεσόγειο λειτουργεί στα ελληνικά» (Jean Sirinelli, Τα παιδιά του Αλεξάνδρου, μετάφρ. Σ. Μπίνη-Σωτηροπούλου, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 2001, σ. 157.)

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Το κεφάλαιο παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα στην παγκόσμια οικονομία, αναζητώντας τις υψηλότερες αποδόσεις. Διαφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 6: Public sector involvement in tourism Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 12: Διεθνής Τραπεζική και Κίνδυνος Χώρας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην πληροφορία και ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα Αικατερίνη Γιαννουκάκου Βιβλιοθηκονόμος MSc, ΥΔ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ομάδα Δικαίου

Πρόσβαση στην πληροφορία και ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα Αικατερίνη Γιαννουκάκου Βιβλιοθηκονόμος MSc, ΥΔ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ομάδα Δικαίου Πρόσβαση στην πληροφορία και ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα Αικατερίνη Γιαννουκάκου Βιβλιοθηκονόμος MSc, ΥΔ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ πληροφορία που δημιουργείται,

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 2. Σκιαγράφηση του φαινομένου της φτώχειας. Κεφάλαιο 3. Η καταπολέμηση της φτώχειας ως στόχος των Συστημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 2. Σκιαγράφηση του φαινομένου της φτώχειας. Κεφάλαιο 3. Η καταπολέμηση της φτώχειας ως στόχος των Συστημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας Συντμήσεων Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Σχημάτων σελ.6 σελ.8 σελ.9 Περίληψη σελ.10 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή σελ. 12 Κεφάλαιο 2. Σκιαγράφηση του φαινομένου της φτώχειας 2. Η οριοθέτηση της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Erasmus Ημ/νια: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Αρ. Πρωτοκ.: admin 891

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Erasmus Ημ/νια: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Αρ. Πρωτοκ.: admin 891 Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Erasmus Ημ/νια: 10-03-2016 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Αρ. Πρωτοκ.: admin 891 Τηλ. Επικοινωνίας: +302310807507 E-mail: careers@ihu.edu.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 12: Κίνδυνος χώρας: μέτρηση και διαχείριση Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης

υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης 1 Συµβουλίου Καθαρή µεταβολή του ΑΕΠ σε %, 2016 έναντι 2007 30 20 10 0-10 -20-30 Πηγή: ΝΤ 2 Η Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union Με την υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες» «Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Addressing the Humanitarian Crisis by developing Social Responsibility on the basis of Corporate Personal NGO Initiatives.

Addressing the Humanitarian Crisis by developing Social Responsibility on the basis of Corporate Personal NGO Initiatives. Αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες κοινωνικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο τρίπτυχο δραστηριοτήτων «Εταιρικής Προσωπικής - ΜΚΟ» για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής κρίσης. Addressing the Humanitarian Crisis

Διαβάστε περισσότερα

Hadjiangeli, Maria-Pero

Hadjiangeli, Maria-Pero Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Hadjiangeli, Maria-Pero þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½ Â

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Οι κύριοι σταθμοί Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο

Διαβάστε περισσότερα