ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία."

Transcript

1 ΟΡΙΣΜΟΙ INTER PARTNER ASSISTANCE TOTAL ASSISTANCE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 379, ΤΚ 17564) με ΑΦΜ , καλούμενη στο εξής «η Εταιρία». ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόμενα υπό τον τίτλο «ΟΡΙΣΜΟΙ» των κεφαλαίων Α και Β του παρόντος Παραρτήματος ασφαλιζόμενους για τους οριζόμενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού, που έλαβαν χώρα μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης και παραμένουν ισχύουσες μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόμενο στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η ασφαλιστική περίοδος έχει ετήσια διάρκεια (12 μήνες). Σε περίπτωση μονομερούς, εκ του ασφαλισμένου, διακοπής του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν επιστρέφει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα με εξαίρεση της περίπτωσης του δικαιώματος εναντίωσης (άρθρο 10) ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Εταιρία υποκαθίσταται μέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζημίωσης από αυτήν στα δικαιώματα και τις πράξεις του ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου της ζημιάς. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ασφαλισμένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε τροποποίηση σχετικά με την διεύθυνσή του και τα χαρακτηριστικά του ασφαλισμένου οχήματος στην Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 9 EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος συμβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις ρητά συμφωνείται ότι υπόκεινται στην δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ α) Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Νόμου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συμπληρώνοντας το έντυπο υπόδειγμα Α " Δήλωση Εναντίωσης ", αποστέλλοντας το στην Εταιρία με συστημένη επιστολή. β) Εάν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Νόμου 2496/97 ο ασφαλισμένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση Δ του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους, τότε δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας το υπόδειγμα Β και αποστέλλοντας το στην Εταιρία με συστημένη επιστολή. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συμβαλλόμενο ή η άσκηση δικαιωμάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζομένων συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Οι οικονομικές αξιώσεις του Ασφαλισμένου από την Εταιρία παραγράφονται μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο μετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη διεύθυνση που ο Ασφαλισμένος έχει γραπτά δηλώσει στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης εντός 30 ημερών. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ / ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ / ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ / ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω κείμενο αναφέρεται σαν " ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαμβάνει να παρέχει καλύψεις όπως αυτές περιγράφονται στους πιο κάτω Γενικούς και Ειδικούς Όρους ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχημα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό mini bus μέχρι 9 θέσεων, Ασθενοφόρο όχημα βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 μέτρα και μεταξονίου έως 3,15 μέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό με μικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 μέτρα και μεταξονίου έως 3,15 μέτρα και μοτοσικλέτα με μηχανή κυβισμού 50 cc και άνω. το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αντικαταστήσει το όχημά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως ασφαλισμένο όχημα, στο εξής, το νέο όχημα, με την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισμένο όχημα, ο ιδιοκτήτης του και κάθε επιβάτης που μεταφέρεται δωρεάν, πλην αυτών που μεταφέρονται τυχαία και μεταβιβάστηκαν μετά από auto-stop, και έχουν την μόνιμη κατοικία τους ή διαμονή τους στην Ελλάδα. ΒΛΑΒΗ Θεωρείται όταν το όχημα δεν μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω ζημιάς η οποία προέρχεται από ηλεκτρικά ή μηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και των ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του. ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε απρόοπτο μη ηθελημένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που αφορά το ασφαλισμένο όχημα και το οποίο εμποδίζει τη χρήση του. ΖΗΜΙΑ Είναι κάθε τυχαίο και ή απρόβλεπτο καλυπτόμενο περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέμβαση της Εταιρίας. ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς το θύμα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία μιας σοβαρής σωματικής προσβολής του ασφαλισμένου. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο τόπος σύμφωνα με την διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του ασφαλισμένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός της Ελληνικής επικράτειας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ως χρονική διάρκεια επισκευής εννοούμε όχι το χρονικό διάστημα μεταξύ παράδοσης και παραλαβής του οχήματος, αλλά μόνο τον καθαρό χρόνο επισκευής. ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Οι ανιόντες και κατιόντες πρώτου βαθμού, ο / η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων των εξ υιοθεσίας ή νομιμοποιήσεως και αναγνωρίσεως κατιόντων και ετεροθαλών αδελφών. ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Νοσηλευτική δομή προσαρμοσμένη σε κάθε ειδική περίπτωση νόμιμα λειτουργούσα και οριζόμενη από τον ρυθμιστή ιατρό της Εταιρίας και τον θεράποντα ιατρό. MIKTH EΠIXEIΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, με την επωνυμία UNION ROAD ASSISTANCE OΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., με έδρα στον Αγιο Δημήτριο Αττικής (Τζαβέλα 11 ), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόμου 3651/2008 και έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχημάτων, που διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του Νόμου 36/51/2008 και έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Οι Σταθμοί Παραμονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος. Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., και των Σταθμών Παραμονής και Μεταφόρτωσης αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ Κατά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης και για την ισχύ της απαιτείται το ασφαλισμένο όχημα να μην έχει υποστεί βλάβη ή ατύχημα, να κινείται με ασφάλεια και να παραμένει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του ασφαλισμένου. Το ασφαλιστήριο αυτό δεν δίνει το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να ζητήσει ή να συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει ΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Η αναφερόμενη κάλυψη του άρθρου 1 του υποκεφαλαίου ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α ισχύει και παρέχεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αναφερόμενες καλύψεις των άρθρων 2 και 11 του υποκεφαλαίου ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α ισχύουν και παρέχονται μόνο στην Ελλάδα. Οι αναφερόμενες καλύψεις των άρθρων 4, 6, 7 και 8 του υποκεφαλαίου ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α ισχύουν και παρέχονται στην Ελλάδα, για περιστατικά που επέρχονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων του τόπου μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου, και στο εξωτερικό. Οι αναφερόμενες καλύψεις των άρθρων 3, 9 και 10 του υποκεφαλαίου ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α ισχύουν και παρέχονται μόνο στο εξωτερικό. Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου στις οποίες εξυπηρετείται ο ασφαλισμένος μέσω της συμφωνίας αμοιβαιότητας της Εταιρίας με την έδρα της, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. Η Εταιρία θα μεσολαβήσει μεταξύ του ασφαλισμένου και της έδρας της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του. ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΑΝΔΟΡΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ,, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Π.Γ.Δ.Μ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

2 INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte BRUSSELS ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εντός των συντομότερων προθεσμιών είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί αντ αυτού και στη θέση του : 2.1 να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία. 2.2 να αναφέρει από το τηλέφωνο, το όνομα του ιδιοκτήτη, οδηγού, τον τόπο κατοικίας του, τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου (όπως, αριθμό κυκλοφορίας, μοντέλο, χρώμα), τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήματος, έναν αριθμό τηλεφώνου για να μπορέσει η Εταιρία να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει καθώς και οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας. 2.3 να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 2.4 να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία και μάλιστα όσον αφορά στη χρήση μέσων της Εταιρίας. 2.5 ο ασφαλισμένος ή τα άτομα που ενεργούν αντ αυτού οφείλουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήμιες επιδράσεις από το ατύχημα από την στιγμή του συμβάντος. ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Άρθρο 1 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η Εταιρία, σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος, θα φροντίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήματος εφόσον είναι δυνατή. Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισμένο όχημα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα ρυμουλκείται ή θα φορτώνεται αμέσως και θα μεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της. Άρθρο 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις: Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Α1. Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συμβάντος επιλογής του ασφαλισμένου, εντός του Νομού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζημιάς. Α2. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω έλλειψης καυσίμων η Εταιρία αναλαμβάνει την μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασμού καυσίμων. Εκεί σταματά κάθε άλλη υποχρέωση εξυπηρέτησης. Α3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος εκτός των ορίων του Νομού του τόπου μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου, αν αυτός επιλέξει να επισκευάσει το όχημά του στο πλησιέστερο συνεργείο αναλαμβάνονται : - τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισμένου και των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά μέγιστο μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των ενενήντα (90) ευρώ ανά άτομο τη νύκτα με μέγιστο ποσό τα διακόσια εβδομήντα ευρώ (270) συνολικά ανά περιστατικό, εφόσον η ζημία δεν μπορεί να επισκευαστεί αυθημερόν, Η (εναλλακτικά) Β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Β1. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου: - είτε στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, στο σημείο εκκίνησης, σύμφωνα με την διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. - είτε στον τόπο αρχικού προορισμού εντός της Ελλάδας, εφόσον βρίσκεται σε ταξίδι. Β2. Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαμβάνονται : - τα έξοδα μεταφοράς των επιβατών, που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι, στον τόπο τελικής μεταφοράς του οχήματος που επέλεξε ο ασφαλισμένος (τόπος κατοικίας ή τόπος προορισμού) με ανώτατο κόστος ανά άτομο το ποσό των σαράντα ευρώ ( 40), μόνο εφόσον το όχημα ακινητοποιήθηκε εκτός των ορίων του Νομού μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου. Β3. Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2 (Α & Β) παρέχονται κατ επιλογήν. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του ασφαλισμένου. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε ότι αφορά την καταλληλότητα του συνεργείου, τα μέσα αυτού ή τον απαιτούμενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζημιάς. Β4. Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη, άμμο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου η πρόσβαση των οχημάτων οδικής βοήθειας δεν είναι εφικτή ή και απαιτείται ειδικό όχημα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυμουλκό ερπυστριοφόρο όχημα κ.α. για την ανέλκυσή του, η Εταιρία αναλαμβάνει το ανώτατο κόστος των τετρακοσίων ευρώ ( 400) ανά περιστατικό. Σε όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευμένων μέσων πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, η ευθύνη επιλογής του μέσου και οι ενδεχόμενες συνέπειες της εξυπηρέτησης αναλαμβάνονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Άρθρο 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος σε μια από τις χώρες του εξωτερικού, που περιγράφονται στα γεωγραφικά όρια του παρόντος, και εφόσον η ζημιά δε μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, προσφέρονται οι κάτωθι καλύψεις: Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Α1. Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συμβάντος, επιλογής του ασφαλισμένου, προς αποκατάσταση της ζημιάς. Α2. Σε περίπτωση που η ζημιά δε μπορεί να επισκευαστεί αυθημερόν αναλαμβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης όλων των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά μέγιστο μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ ( 150) ανά άτομο τη νύκτα με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ ( 800) συνολικά ανά περιστατικό. Β. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β1. Σε περίπτωση που η ζημιά δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, η Εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής του οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης κατοικίας του στην Ελληνική επικράτεια. Β2. Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαμβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα, όλων των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι με ανώτατο κόστος ανά άτομο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Άρθρο 4 ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 4.1 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κλειδώσει τα κλειδιά του στο εσωτερικό του οχήματός του ή σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών αυτού, η Εταιρία αναλαμβάνει να αποστείλει το δεύτερο διαθέσιμο εκ μέρους του σετ κλειδιών εκεί όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος ή εναλλακτικά, αναλαμβάνει τη μεταφορά του οχήματος, εφόσον η διαδικασία μεταφοράς δεν εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης ζημιών και κατόπιν υπογραφής εκ μέρους του ασφαλισμένου υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της ευθύνης, σε οιαδήποτε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στο όχημα, σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου, εντός των ορίων του τόπου μόνιμης κατοικίας του, το αργότερο εντός τριών ημερών. 4.2 Οι παροχές του άρθρου 2 που αφορούν στα άτομα, που επιβαίνουν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, όπως η κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης και επιστροφής στον τόπο κατοικίας δεν παρέχονται στην περίπτωση αυτή. Άρθρο 5 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του ασφαλισμένου δικαιούχου λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που αναφέρονται στο παρόν - παύει η υποχρέωση της Εταιρίας για παροχή οδικής βοήθειας προς τον ασφαλισμένο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισμένος ζητήσει νέα μεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήματος δημοσίας χρήσεως, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα μεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Άρθρο 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ελλάδα, οι ιατροί της Εταιρίας αφού έχουν ειδοποιηθεί: 1) Ενημερώνονται για την κατάσταση του ασθενούς ή του τραυματία. 2) Συνεργάζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, με το θεράποντα ιατρό και τον ιατρό που παρείχε στον ασφαλισμένο τις πρώτες βοήθειες. 3) Λαμβάνουν από κοινού με το θεράποντα ιατρό και τον ιατρό που παρείχε στον ασφαλισμένο τις πρώτες βοήθειες τις αναγκαίες αποφάσεις ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς. Οι αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να συνεπάγονται την εφαρμογή μίας ή περισσότερων καλύψεων που περιγράφονται κατωτέρω. Η μη δικαιολογημένη απόρριψη των αποφάσεων αυτών μπορεί να επισύρει την απώλεια του δικαιώματος στις καλύψεις βοηθείας. Η Εταιρία, εάν παρίσταται ανάγκη, αναλαμβάνει ανάλογα με την κατάσταση του ασφαλισμένου, την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς αυτού στην πλησιέστερη καταλληλότερη για την αντιμετώπιση του περιστατικού νοσηλευτική μονάδα του τόπου του συμβάντος. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της Εταιρίας και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από παράγοντες ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η μεταφορά ενεργείται με αεροσκάφος γραμμής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχημα, ταξί ή άλλο πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση που η μεταφορά αποδειχθεί ιατρικώς αδύνατη με αεροσκάφος της γραμμής, θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικό αεροσκάφος. Άρθρο 7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ Η Εταιρία, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος του ασφαλισμένου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, αναλαμβάνει μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του στην πλησιέστερη νοσηλευτική μονάδα του τόπου συμβάντος, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής / επαναπατρισμού του ασφαλισμένου, προς μία νοσηλευτική μονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας του στην Ελλάδα. H επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της Εταιρίας και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από παράγοντες ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η μεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραμμής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχημα, ταξί ή άλλο πρόσφορο μέσο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 6 & 7

3 1.Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτημένος της Εταιρίας μπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και μαζί με το θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας παροχής της υγειονομικής μεταφοράς. 2.Πλην της περίπτωσης αποδεδειγμένης αδυναμίας, ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή με την Εταιρία το αργότερο εντός τριών ημερών μετά το ιατρικό συμβάν το οποίο ενδεχομένως να απαιτεί επαναπατρισμό. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 & 7 Δεν καλύπτονται: 1. Οι υγειονομικές μεταφορές προερχόμενες από οίκους ανάρρωσης, κέντρα ιαματικών λουτρών για παθήσεις που επέσυραν την παραμονή τους στα ιδρύματα αυτά. 2. Οι ιατρικές παθήσεις των οποίων η εμφάνιση είναι προβλεπόμενη λόγω του προγενέστερου ατομικού ιατρικού ιστορικού εν γνώση του ασφαλισμένου. 3. Οι ψυχικές ασθένειες. 4. Εγκυμοσύνη, τοκετός και επιπλοκές τους, κάθε διακοπή κύησης και επιπλοκές της. 5. Στείρωση, αντισύλληψη εξωσωματική γονιμοποίησης, προγεννητικός έλεγχος και επιπλοκές εξ αυτών. 6. Οι συνέπειες κληρονομικών ανωμαλιών ή πνευματικών καθυστερήσεων. 7. Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που μπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστημα. 8. Οι παθήσεις εκείνες για τις οποίες μία μεταφορά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μείζονα κίνδυνο. Άρθρο 8 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Η Εταιρία, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, νοσηλευτεί για διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ( 5 ) συνεχών ημερών, θέτει στη διάθεση ενός μέλους της οικογένειας του ή ενός στενού συγγενούς, ένα εισιτήριο με επιστροφή για να τον επισκεφθεί. Αναλαμβάνονται επίσης τα ημερήσια έξοδα παραμονής του μέχρι του ποσού των εβδομήντα πέντε (75) Ευρώ και μέχρι πέντε (5) ημέρες. Άρθρο 9 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EΥΡΩ Η Εταιρία αναλαμβάνει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, τα ενδεχόμενα έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισμένου προκειμένου να αποφευχθεί η φυλάκισή του, μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων Eυρώ. ( 4.000) Άρθρο 10 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ EΥΡΩ Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος αναλαμβάνει την καταβολή εγγύησης για την αποφυλάκιση του ασφαλισμένου μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων Eυρώ ( 4.000). Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία το καταβληθέν ποσό της εγγύησης εντός τριών μηνών. Άρθρο 11 ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 11.1 Σε περίπτωση που το όχημα του ασφαλισμένου έχει υποστεί ατύχημα ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και η καθαρή διάρκεια επισκευής του υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, η Εταιρία θα αναλάβει για μέγιστη διάρκεια δέκα (10) ημερών, την παροχή οχήματος αντικατάστασης με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, αντίστοιχου κυβισμού και με ανώτατο όριο 10 ίππους με ασφάλιση προς τρίτους. Η διάρκεια της επισκευής του ασφαλισμένου οχήματος βεβαιώνεται από το συνεργείο, που έχει αναλάβει την επισκευή ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, ως προς τη χρονική διάρκεια της επισκευής, ανάμεσα στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Εταιρίας και του συνεργείου επισκευής, ισχύει η εκτίμηση του συνεργάτη της Εταιρίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Η παροχή παύει να ισχύει μόλις επισκευασθεί το όχημα ή μετά το πέρας 10 ημερών από την παροχή του οχήματος αντικατάστασης ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Όχημα αντικατάστασης συνεπεία ατυχήματος παρέχεται μόνο μία (1) φορά ανά εξάμηνη διάρκειας της ασφάλισης. Ο ασφαλιζόμενος θα παραλαμβάνει το όχημα αντικατάστασης στον τόπο που θα υποδείξει η Εταιρία και θα υποχρεούται να πληροί τους όρους ενοικίασης του εκμισθωτή οι οποίοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: Ο μισθωτής και / ή οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας, ηλικίας 23 ετών και άνω, να έχει δε άδεια οδήγησης ενός έτους κατ ελάχιστον. Σε περίπτωση παρακράτησης του αυτοκινήτου πέραν της ορισθείσης ημερομηνίας το κόστος ενοικίασης θα επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο. IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 12 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ 12.1 Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισμένης ζημιάς, ο ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άμεση επαφή με το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας στην Αθήνα προς αναγγελία της ζημίας. Έτσι δεν αναλαμβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται με τις προβλεπόμενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει στον ασφαλισμένο το δικαίωμα να ζητήσει ή να συμφωνήσει παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται μόνο σε είδος και όχι σε χρήμα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν ασφαλιστήριο, μέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις χώρες που περιλαμβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από τη περίπτωση όπου η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον ασφαλισμένο μέσω του Δικτύου των συνεργατών της, για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ασφαλισμένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούμενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στην Εταιρία. Η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, μόνο εφόσον αυτή έχει δώσει την έγκρισή της πριν από την πραγματοποίηση των δαπανών αυτών στον ασφαλισμένο. Τέτοιες καταβολές αποζημιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή αναγνώρισης δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωμή αποζημίωσης ή από τη στιγμή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζημιώσει. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζημίωσης πριν την παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία τα πρωτότυπα των σχετικών νόμιμων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την Εταιρία. Σε περίπτωση μερικής αποζημίωσης η Εταιρία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουμένως σημειωθεί στα έγγραφα η ημερομηνία πληρωμής και το ποσό που καταβλήθηκε. Κάθε αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόμισμα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ημέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισμένο και όχι κατά την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από την Εταιρία, με βάση την τιμή αγοράς ξένων χαρτονομισμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τον διακανονισμό της ζημιάς, καμία μεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηματικά όρια κάλυψης, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Οι καλύψεις ταξιδιωτικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι μεγαλύτερης των ενενήντα 90 συνεχών ημερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Έτσι διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζημιές από ατυχήματα: α) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισμένος διατηρεί δεύτερη μόνιμη κατοικία, ή και, β) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισμένος είναι φοιτητής ή εργαζόμενος με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισμού, διάρκειας μεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχόμενων ημερών, γ) όπου ο ασφαλισμένος δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος. 2) Ο Ασφαλισμένος δεν δικαιούται αποζημίωση για έξοδα που πληρώθηκαν κατ ευθείαν από αυτόν χωρίς προηγούμενη έγκριση της INTER PARTNER ASSISTANCE. 3) Επί πλέον δεν καλύπτονται ατυχήματα και εν γένει ζημιές συνέπεια: α) Πολέμων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού ή ημεδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεμο είτε όχι), εμφυλίου πολέμου, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τρομοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών. β) Συμμετοχής του Ασφαλισμένου σε εγκληματικές πράξεις. β) Αυτοτραυματισμών εκ προθέσεως, συμμετοχής του ασφαλισμένου σε εγκληματικές πράξεις. γ) Συμμετοχής του ασφαλισμένου σε στοιχήματα, ή επιδείξεις ή αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα. δ) Συμμετοχής σε επαγγελματικούς αθλητικούς αγώνες ή σε προετοιμασία αγώνων, εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα, ασφαλισμένων που είναι εγγεγραμμένοι σε αθλητικές ομοσπονδίες / συλλόγους. ε) Συμμετοχής σε επιθέσεις πλην της περίπτωσης άμυνας ε) Χρήσης ναρκωτικών ουσιών, μέθης ή χρόνιου αλκοολισμού. στ) Αμέσως ή εμμέσως προξενηθείσες ή αποδιδόμενες ή προερχόμενες εξ ιονιζουσών ακτινοβολιών ή εκ μόλυνσης λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή άλλα πυρηνικά αντικείμενα. η) Συνέπειες κύησης ή τοκετού ζ) Ψυχολογικών, ψυχιατρικών ασθενειών, διανοητικών, ψυχικών, νευροφυτικών διαταραχών και επιληπτικών κρίσεων που συντέλεσαν στην επέλευση του τροχαίου ατυχήματος. Σωματικών βλαβών ή ασθενειών οφειλομένων σε απόπειρα αυτοκτονίας. ια) Προϋπάρχουσας, επαναλαμβανόμενης, χρόνιας ασθένειας. ιβ) Επιληπτικές κρίσεις και συνέπειες αυτής η) Ατυχήματος που η επέλευσή του συμβαίνει κατά την διάρκεια εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού. 4) Δεν αναλαμβάνονται δαπάνες που δεν συνδέονται με τις παροχές του παρόντος οι οποίες θα είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη και αν δεν είχε επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος όπως αυτός περιγράφεται στα εκάστοτε άρθρα του παρόντος. 5) Η INTER PARTNER ASSISTANCE πλην της αποζημίωσης της οποίας οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και το μέγιστος ύψος ορίζονται στα σχετικά άρθρα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, περιουσιακή ή παρεπόμενη ζημία η οποία προκύπτει λόγω τυχόν επέλευσης των ασφαλιστικών περιπτώσεων. 6) Οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι μεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχών ημερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί μόνο η παροχή οδικής βοήθειας στο εξωτερικό και συγκεκριμένα η μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συμβάντος, συνεπεία βλάβης ή ατυχήματος, με μέγιστο συνολικό όριο εξυπηρετήσεων τις τρεις (3) φορές ετησίως. Εκεί παύει η υποχρέωση της Εταιρίας για οποιαδήποτε άλλη κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου. 7) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά τον νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος. β. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος εξαιτίας ατυχήματος ή βλάβης που συνέβη, ενώ το όχημα είχε κλαπεί, εφ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές. γ. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται παράνομα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.

4 δ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος προκάλεσε τη ζημιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρμάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση. ε. Εάν ο ασφαλισμένος ενήργησε με δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζημιά. στ. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια προς τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, στάσεις ή απεργίες, που πραγματοποιούνται με πρόθεση την παρεμπόδιση ή την παρεμβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής. ζ. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συμβεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου. η. Όταν το ασφαλισμένο όχημα συμμετέχει σε αγώνες επίσημους ή όχι, προπονήσεις, δοκιμές, συναγωνισμούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγμένα επικίνδυνο τρόπο. θ. Για ζημιές από σεισμούς και γενικά από φυσικά φαινόμενα, που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές, εφ όσον ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί ομαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης. ι. Για ζημιές που προκαλούνται στα μεταφερόμενα πράγματα καθώς και για κάθε αποθετική ζημιά. ια. Σε περίπτωση συνεπειών από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε στοιχήματα (επίσημα ή όχι) κάθε φύσεως. 8)Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων προστίθενται και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας: α) Παραβίαση κλειδαριάς. β) Ενοικιαζόμενα οχήματα, ΤΑΞΙ, καθώς επίσης και ρυμούλκα και ρυμουλκούμενα οχήματα. γ) Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει ουδεμία ευθύνη πρόκλησης ζημιών σε περίπτωση μεταφοράς ασυνόδευτου οχήματος άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή οιοδήποτε προσώπου ενεργεί για λογαριασμό του. δ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα, ισούται ή υπερβαίνει το 70 % της εμπορικής αξίας παρόμοιου οχήματος ιδίας μάρκας, μοντέλου, κυβισμού και ηλικίας στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα η επισκευή του οχήματος να κρίνεται ασύμφορη σύμφωνα με την έκθεση της επίσημης αντιπροσωπείας της μάρκας του οχήματος ή τον διορισθέντα πραγματογνώμονα. ε) Για ζημιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθμιστικών διατάξεων που αφορούν τον αριθμό μετακινούμενων ατόμων, βάρος αντικειμένων που μπορεί να μεταφέρονται ή ο τρόπος με τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία του ατυχήματος ή γεγονός που προκάλεσε τη ζημιά. στ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμη και με αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς επίσης και αν οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισμοί, κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες κλπ.). ζ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να μετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειμένου να ελευθερωθεί το όχημα του ασφαλισμένου. η) Εάν στο διάστημα αναμονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισμένος εγκαταλείψει το όχημά του η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων από το όχημά του. θ) Εάν το ασφαλισμένο όχημα υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, μακρινών φώτων μεμονωμένα, φώτων πορείας μεμονωμένα, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας. ι) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες. ια) Εάν το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί ή πρόκειται να μεταφερθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος σε κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σημείο που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται μεταφορά με Ferry Boat ή πλοίο, η Εταιρία οφείλει να το εξυπηρετήσει όμως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον ασφαλισμένο. ιβ) Εάν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται μέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη ή άμμο μετά από ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυμούλκηση ή ανέλκυση του οποίου απαιτείται ειδικό όχημα (ανυψωτήρας, ειδικό ρυμουλκό, ερπυστριοφόρο κ.λ.π.), η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή της για το συγκεκριμένο περιστατικό σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια δεν επιτευχθεί η εξυπηρέτηση, Εάν τελικά η εξυπηρέτηση επιτευχθεί μέσω εξειδικευμένων οχημάτων, πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, των οποίων η επιλογή βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί το ασφαλισμένο όχημα ζημιές, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη καταβολής αποζημίωσης. ιγ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος, σε υπόγειο, ισόγειο ή άλλο σταθμό αυτοκινήτων, όπως πιλοτή πολυκατοικίας, ή γενικότερα χώρο όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυμονεί κινδύνους τόσο για το ασφαλισμένο όχημα όσο και για το όχημα της οδικής βοήθειας. ιδ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην μεταφορά ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου ή στη παροχή βοήθειας για βλάβη που δεν εμποδίζει το όχημα να κινηθεί ασφαλώς μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο. ιε) Εξαιρούνται της μεταφοράς οχήματα τα οποία έχουν υποστεί μετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή μετά την αγορά τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αμορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σημείου του οχήματος με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή ή να εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης ζημιών η μεταφορά αυτών. ιστ) Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισμένο όχημα το οποίο κινείται εκτός δημοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ. Συγκοινωνιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ασφαλισμένος Το πρόσωπο που έχει συνάψει το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Εταιρία. Κατοικία Με τον όρο κατοικία εννοείται το κτίριο όπου ο ασφαλισμένος κατοικεί μόνιμα ή περιστασιακά και η διεύθυνση της οποίας αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ως τοποθεσία ασφαλιζομένου κινδύνου. Στην έννοια της κατοικίας συμπεριλαμβάνονται οι κατασκευές και οι βοηθητικοί χώροι που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κατοικίας. Επαγγελματικός χώρος Με τον όρο επαγγελματικός χώρος εννοείται το κτίριο όπου ο ασφαλισμένος ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα μόνιμα ή περιστασιακά και η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ως τοποθεσία ασφαλιζομένου κινδύνου. Στην έννοια του επαγγελματικού χώρου συμπεριλαμβάνονται οι κατασκευές και οι βοηθητικοί χώροι που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του επαγγελματικού χώρου. Σταθερή Υδραυλική Εγκατάσταση Με τον όρο Σταθερή Υδραυλική Εγκατάσταση εννοούμε τις αθέατες υδραυλικές σωληνώσεις που πλαισιώνουν την ασφαλιζόμενη κατοικία ή επαγγελματικό χώρο, βρίσκονται δηλαδή μέσα στην τοιχοποιία της κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου. Σταθερή Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Με τον όρο Σταθερή Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση εννοούμε τις αθέατες ηλεκτρικές καλωδιώσεις που πλαισιώνουν την ασφαλιζόμενη κατοικία ή επαγγελματικό χώρο, βρίσκονται δηλαδή μέσα στην τοιχοποιία της κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου. Ζημία Κάθε περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέμβαση της Εταιρίας και χαρακτηρίζεται από μια επείγουσα ανάγκη, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω. Επείγουσα ανάγκη Ζημία επείγοντος χαρακτήρα που χρήζει άμεσης αποκατάστασης και καθιστά ακατοίκητη ή επισφαλή προς κατοίκηση την ασφαλιζόμενη κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο και αφορά τις ακόλουθες τέσσερις (4) περιπτώσεις. Ο επείγων χαρακτήρας θα προσδιορίζεται από την άμεση ανάγκη αποκατάστασης της βλάβης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 1. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Θραύση σταθερών υδραυλικών εγκαταστάσεων της οικοδομής όπου στεγάζεται ο επαγγελματικός χώρος κατοικία που προκαλούν ζημίες είτε στα αγαθά του ασφαλισμένου είτε και άλλων ατόμων. Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις τρίτων δεν θεωρούνται ότι ανήκουν στον ασφαλιζόμενο επαγγελματικό χώρο κατοικία ακόμη και αν αυτές βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο. 2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Πλήρης έλλειψη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε κάποια από τις φάσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης του επαγγελματικού χώρου κατοικίας εφ όσον η αιτία της βλάβης εντοπίζεται στο εσωτερικό της οικοδομής ή σε κάποιον από τους βοηθητικούς χώρους. 3. Κλειδαριές Οποιοδήποτε συμβάν εμποδίζει την είσοδο του ασφαλισμένου στον επαγγελματικό χώρο -κατοικία του ή έχει προκαλέσει τον εγκλωβισμό ατόμου στον επαγγελματικό χώρο κατοικία του ασφαλισμένου και απαιτεί την επέμβαση κλειδαρά για την αποκατάσταση της λειτουργίας της κλειδαριάς ή τον απεγκλωβισμό. 4. Υαλοπίνακες-Κρύσταλλα Θραύση κρυστάλλων σε εξωτερικές πόρτες ή παράθυρα, συνεπεία πλημμύρας, πυρκαγιάς κλοπής με διάρρηξη, εφ όσον η θραύση έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη προστασίας της ασφαλιζόμενης κατοικία ή επαγγελματικού χώρου. Μη επείγουσα ανάγκη Κάθε ζημία που δεν εντάσσεται ή δεν οφείλεται στις ανωτέρω περιπτώσεις 1, 2, 3, 4 της επείγουσας ανάγκης όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω ή δεν χρήζει γενικότερα άμεσης επέμβασης. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Οι αναφερόμενες καλύψεις παρέχονται για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους που έχουν διεύθυνση εντός των παρακάτω πόλεων και προαστίων με ανώτατη χιλιομετρική ακτίνα 35 χλμ. για την ΑΘΗΝΑ (σημείο μέτρησης θεωρείται η πλατεία Συντάγματος), 20 χλμ. για τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (σημείο μέτρησης θεωρείται η πλατεία Δημοκρατίας) και 10 χλμ.(σημείο μέτρησης θεωρείται το κέντρο της πόλης) για τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΤΡΑ, ΛΑΜΙΑ, ΒΟΛΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στα ακόλουθα αστικά κέντρα παρέχονται μόνο οι καλύψεις των Άρθρων 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 και 16: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΑΡΓΟΣ, ΑΡΤΑ, ΒΕΡΟΙΑ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΡΑΜΑ, ΕΔΕΣΣΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΘΗΒΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΚΩΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΞΑΝΘΗ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΡΟΔΟΣ, ΣΕΡΡΕΣ, ΣΠΑΡΤΗ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΧΙΟΣ. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας που δεν αναφέρονται παραπάνω, παρέχονται απολογιστικά μόνο οι καλύψεις των Άρθρων 7, 8, 9, 11 και 16. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Για όλες τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης ή μη, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να απευθύνεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρίας καθ όλο το 24ώρο, 365 ημέρες του χρόνου. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές ο ασφαλισμένος θα πρέπει να αναφέρει από το τηλέφωνο ή με φαξ τα ακόλουθα στοιχεία: α) Αριθμό συμβολαίου / Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ασφαλιζόμενου β) Πλήρη διεύθυνση ασφαλισμένης κατοικίας / Επαγγελματικού χώρου, γ) Την αιτούμενη υπηρεσία δ) Έναν αριθμό τηλεφώνου για να μπορέσει η Εταιρία να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει.

5 Η μεταβίβαση των ανωτέρω στοιχείων θεωρείται αναγγελία της ζημίας με την οποία ο ασφαλισμένος δίνει ρητά το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγράψει τα στοιχεία αυτά στο σύστημα διαχείρισης ζημιών αυτής για το σκοπό εξυπηρέτησης της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών που αυτή θα προσφέρει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμβολαίου. Σε όλες τις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ο ασφαλισμένος υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά επίσημων δημόσιων αρχών που επιλήφθηκαν της ζημίας και πιστοποιούν την επέλευση του καλυπτόμενου κινδύνου (πυρκαγιά, πλημμύρα, κλοπή με διάρρηξη) για τον οποίο ζητά την επέμβαση της Εταιρίας ή εγείρει αξίωση. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η Εταιρία, κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου, θα μεταβιβάζει τηλεφωνικώς στοιχεία τεχνικών που μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης. Η κλήση προς τον τεχνικό και το κόστος εργασίας θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ασφαλισμένο. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που αναλύονται ανωτέρω στους ορισμούς, και για τα ανωτέρω αστικά κέντρα όπου δεν υπάρχει δίκτυο τεχνικών της Εταιρίας, η τελευταία θα παρέχει μέσω του δικτύου της οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για τον περιορισμό των επιζήμιων επιπτώσεων της βλάβης όταν και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Οι οδηγίες παρέχονται με κάθε επιφύλαξη βάσει των πληροφοριών που μεταβιβάζονται τηλεφωνικώς από τον ασφαλιζόμενο και δεν μπορούν να εκληφθούν παρά ως συμβουλές που δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική γνώση του τεχνικού που θα επισκεφτεί τον τόπο ζημιάς. Άρθρο 2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1 Σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, βανών (σταθερή υδραυλική εγκατάσταση) της ασφαλιζόμενης κατοικίας / επαγγελματικού χώρου η Εταιρία θα στέλνει το συντομότερο δυνατό εξειδικευμένο τεχνικό που θα πραγματοποιεί την αναγκαία επείγουσα επιδιόρθωση που απαιτείται για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης με την προϋπόθεση πως η κατάσταση αυτής της υδραυλικής εγκατάστασης το επιτρέπει. 2.2 Το κόστος μετακίνησης του τεχνικού, εργασίας και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση θα βαρύνουν την Εταιρία μέχρι το όριο των 60 Ευρώ για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο δυο (2) περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο. Σε περίπτωση που το κόστος της επισκευής υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο, τότε η διαφορά θα βαρύνει τον ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή ο τεχνικός θα συντάσσει προϋπολογισμό της επισκευής και θα προβαίνει στην επισκευή μόνο κατόπιν αποδοχής του κόστους από τον ασφαλισμένο. Σε περίπτωση μη αποδοχής του κόστους, η επισκευή θα πραγματοποιείται μέχρι το ασφαλιζόμενο ποσό των 60 Ευρώ με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι δυνατόν. 2.3 Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης : Α) Η επισκευή βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στην ασφαλιζόμενη κατοικία / επαγγελματικό χώρο (π.χ. σωληνώσεις αποχέτευσης κοινόχρηστων χώρων ή δημοσίου δικτύου). Β) Η επισκευή ζημιών που προήλθαν από υγρασία, ακόμη και αν η υγρασία αυτή είναι αποτέλεσμα βλάβης υδραυλικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην ασφαλιζόμενη κατοικία / επαγγελματικό χώρο, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Γ) Η επισκευή ή / και αντικατάσταση ειδών υγιεινής (συμπεριλαμβανομένου και μπαταρίας βρύσης, σπιράλ κλπ.) και οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνδεδεμένης με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις της ασφαλιζόμενης κατοικίας / επαγγελματικού χώρου (λ.χ. θερμοσίφωνας, πλυντήριο κλπ.). Δ) Επισκευή ή αντικατάσταση καζανακίου και εξαρτημάτων του. Ε) Η επισκευή υδραυλικών σωληνώσεων συνδεδεμένων με ιδιωτικά πηγάδια. Άρθρο 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.1 Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που προήλθε από βλάβη στην σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση της ασφαλιζόμενης κατοικίας / επαγγελματικού χώρου, η Εταιρία θα στέλνει το συντομότερο δυνατόν εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος θα πραγματοποιεί την απαραίτητη επείγουσα επισκευή για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με την προϋπόθεση πως η κατάσταση των εγκαταστάσεων το επιτρέπει. 3.2 Το κόστος της επισκευής, ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιείται και η ευθύνη της Εταιρίας για κάθε περίπτωση θα είναι ίδια με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 του παρόντος. 3.3 Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης: Α) Η επισκευή φωτιστικών ή τμήματος αυτών λ.χ. λάμπες (φθορισμού ή μη) κλπ. Β) Η επισκευή βλαβών σε συσκευές θέρμανσης ηλεκτρικές συσκευές και γενικά σε οποιαδήποτε συσκευή λειτουργεί με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Γ) Πτώση τάσης. Δ) Οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να οφείλεται στις βλάβες του δημοσίου δικτύου ή διακοπή ρεύματος η οποία δεν οφείλεται σε βλάβες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της κατοικίας / επαγγελματικού χώρου. Άρθρο 4 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 4.1 Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αδυναμίας λειτουργίας ή αχρήστευσης της κλειδαριάς της κυρίας εισόδου της κατοικίας / επαγγελματικού χώρου, η Εταιρία θα στέλνει το συντομότερο δυνατόν εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος θα πραγματοποιεί την απαραίτητη επισκευή για να διασφαλίσει την δυνατότητα εισόδου στην ασφαλιζόμενη κατοικία / επαγγελματικό χώρο και την σωστή λειτουργία της κλειδαριάς. 4.2 Το κόστος της επισκευής, ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιείται και η ευθύνη της Εταιρίας για κάθε περίπτωση θα είναι ίδια με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 του παρόντος. Σε περίπτωση που η είσοδος στην ασφαλιζόμενη κατοικία / επαγγελματικό χώρο είναι αδύνατη για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1 και εφόσον έχει εγκλωβιστεί κάποιο άτομο στο εσωτερικό της ασφαλιζόμενης κατοικίας / επαγγελματικού χώρου, η Εταιρία θα αναλάβει τα έξοδα επισκευής των ζημιών που προκλήθηκαν για τον απεγκλωβισμό του ατόμου με ανώτατο όριο τα 550 Ευρώ ανά περίπτωση. Άρθρο 5 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 5.1 Σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων, υαλοπινάκων σε εξωτερικές πόρτες ή παράθυρα, συνεπεία πλημμύρας από ζημιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόμενης κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, η Εταιρία θα στέλνει το συντομότερο δυνατόν έναν εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος θα πραγματοποιεί την αντικατάσταση των υαλοπινάκων που υπέστησαν τη θραύση. 5.2 Το κόστος της αντικατάστασης ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιείται και η ευθύνη της Εταιρίας για κάθε περίπτωση θα είναι ίδια με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 του παρόντος. Άρθρο 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ επαγγελματικού χώρου, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, που έχει ως συνέπεια η κατοικία ή ο επαγγελματικός χώρος να καθίστανται επισφαλείς προς κατοίκηση, η Εταιρία θα αναλάβει τη φύλαξη και προστασία της ασφαλιζόμενης κατοικίας / επαγγελματικού χώρου με εξειδικευμένο προσωπικό εφόσον η κατοικία έχει μείνει απροστάτευτη εξαιτίας κάποιου από τα ανωτέρω περιστατικά. Η φύλαξη θα συνεχίζεται όσο η ασφαλιζόμενη κατοικία / επαγγελματικός χώρος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας που είχε πριν από τη ζημία, με ανώτατη διάρκεια τις 72 ώρες. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μέχρι δυο (2) φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο. Άρθρο 7 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, VIDEO, DVD επαγγελματικού χώρου, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, που είχε ως συνέπεια την βλάβη ή την κλοπή των ακόλουθων συσκευών τηλεόρασης, VIDEO ή DVD η Εταιρία θα αναλάβει την προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών αυτών για διάστημα μέχρι 15 ημερών από την ημέρα παράδοσης αυτών στην ασφαλιζόμενη κατοικία / επαγγελματικό χώρο του ασφαλισμένου. Ο τύπος των συσκευών επαφίεται στην κρίση της Εταιρίας. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει τις συσκευές αυτές εντός 15 ημερών στην κατάσταση που τις παρέλαβε στην Εταιρία ή σε εκείνους που ενήργησαν για λογαριασμό της. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μέχρι δυο (2) φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο και με ανώτατο όριο κόστους 100 Ευρώ. Άρθρο 8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ επαγγελματικού χώρου ή πυρκαγιάς, που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο η Εταιρία θα αναλάβει την αποστολή εξειδικευμένου προσωπικού καθαριότητας, με σκοπό την αποκομιδή ερειπίων και μόνο ώστε ο ασφαλισμένος να μπορέσει να επιστρέψει στην ασφαλιζόμενη κατοικία / επαγγελματικό χώρο του ή τουλάχιστον να είναι εφικτή η εκτίμηση της ζημίας και η έναρξη της αποκατάστασης. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την τελική επισκευή της ασφαλιζόμενης κατοικίας / επαγγελματικού χώρου του. Η υπηρεσία καθαρισμού θα διατίθεται στον ασφαλισμένο μια (1) φορά το χρόνο και με ανώτατο όριο κόστους 200 Ευρώ. Άρθρο 9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ* επαγγελματικού χώρου, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία η Εταιρία θα αναλάβει το κόστος μεταφοράς των επίπλων με μέγιστη ακτίνα μεταφοράς 50 χιλιόμετρα από την κατοικία. Η υπηρεσία μεταφοράς παρέχεται στον ασφαλισμένο μια (1) φορά το χρόνο και με ανώτατο όριο κόστους 300 Ευρώ. Άρθρο 10 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΦΥΛΑΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Συμπληρωματικά της προηγούμενης κάλυψης, η Εταιρία θα αναλάβει την αποθήκευση των επίπλων για μέγιστο χρονικό διάστημα 7 ημερών. Η υπηρεσία αποθήκευσης παρέχεται στον ασφαλισμένο μια (1) φορά το χρόνο και με ανώτατο όριο κόστους 300 Ευρώ. Εξαιρούνται της υπηρεσίας αποθήκευσης τιμαλφή είδη ή άλλα είδη αξίας όπως χρήματα, χρεόγραφα, μετοχές, τίτλοι ιδιοκτησίας, αντίκες, πίνακες. Άρθρο 11 ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** επαγγελματικού χώρου, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία η Εταιρία θα αναλάβει τα έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο για διάρκεια δυο (2) ημερών το μέγιστο για πέντε (5) άτομα και μέχρι 45 Ευρώ ανά άτομο/ημέρα. Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης τα μεταφορικά έξοδα, έξοδα τηλεφωνημάτων, minibar, γευμάτων, ή άλλων εξόδων που συνδέονται με την παραμονή του στο ξενοδοχείο. Άρθρο 12 ΕΞΟΔΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ * επαγγελματικού χώρου, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό των ατόμων που διαμένουν μόνιμα στην ασφαλιζόμενη κατοικία, η Εταιρία αναλαμβάνει την επίγεια διακομιδή με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή εναλλακτικά τα έξοδα μεταφοράς αυτών με ασθενοφόρο, εφόσον αυτό κρίνεται ιατρικώς απαραίτητο λόγω της φύσης του τραυματισμού, προς το πλησιέστερο νοσοκομείο από την ασφαλιζόμενη κατοικία. Επιπροσθέτως, καλύπτονται επίσης τα έξοδα επιστροφής αυτών στην ασφαλιζόμενη κατοικία τους, κατά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, εφόσον η μεταφορά τους κρίνεται ιατρικώς απαραίτητη με ασθενοφόρο.

6 Διευκρινίζεται ότι η εταιρία κατά την πραγματοποίηση της παροχής αυτής δεσμεύεται από την υπάρχουσα υποδομή, τους σχετικούς νομοθετικούς, διοικητικούς, και υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν στην Ελλάδα και διέπουν τις διακομιδές τραυματισμένων. * Οι παροχές των άρθρων 9, 10, 12 ισχύουν για τα ασφαλιστήρια κατοικίας, γραφείων και επαγγελματικών χώρων με απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 10 άτομα. ** Η παροχή του άρθρου 11 ισχύει μόνο για τα ασφαλιστήρια κατοικίας. Άρθρο 13 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 13.1 Σε περίπτωση πλημμύρας από ζημιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόμενης κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, στην κατοικία ή στον επαγγελματικό χώρο η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής του ασφαλισμένου στην κατοικία του, εφόσον αυτός δεν μπορεί να επιστρέψει με τα αρχικώς προβλεπόμενα μέσα μεταφοράς. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εφ όσον ο ασφαλισμένος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από την ασφαλιζόμενη κατοικία / επαγγελματικό χώρο, κατά την επέλευση της επείγουσας ανάγκης Με τον όρο μέσα μεταφοράς εννοούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, τρένο, πλοίο, αεροπλάνο). Τα αεροπορικά έξοδα καλύπτονται μόνο εφόσον η διαδρομή με τα υπόλοιπα προαναφερόμενα μέσα υπερβαίνει τις έξι ( 6) ώρες. Άρθρο 14 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Συμπληρωματικά της προηγούμενης κάλυψης και εφ όσον ο ασφαλισμένος ταξίδευε με το όχημά του το οποίο αναγκάστηκε να αφήσει στον τόπο όπου βρισκόταν κάνοντας χρήση της υπηρεσίας του άρθρου 13. Η Εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς του ασφαλισμένου με λεωφορείο, τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο εφόσον η διαδρομή με τα προηγούμενα μέσα υπερβαίνει τις 6 ώρες, έτσι ώστε να ανακτήσει το όχημά του. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εντός επτά (7) ημερών από την επιστροφή του στην ασφαλιζόμενη κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο. Άρθρο 15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ επαγγελματικού χώρου, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, στην κατοικία ή στον επαγγελματικό χώρο η Εταιρία αναλαμβάνει την παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης όπως αριθμούς τηλεφώνων αστυνομικών ή άλλων επίσημων δημόσιων αρχών, νοσοκομείων, φαρμακείων ξενοδοχείων. Η Εταιρία παρέχει αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς τηλεφώνων καθιστώντας τον ασφαλισμένο αποκλειστικά υπεύθυνο για τη χρήση αυτών. Άρθρο 16 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Η Εταιρία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 σε είδος μέσω του δικτύου της. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι εφικτό, η Εταιρία δεσμεύεται στην αποζημίωση του ασφαλισμένου σύμφωνα με τα μέγιστα καλυπτόμενα όρια και προϋποθέσεις που αναλύονται στις σχετικές καλύψεις. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες καλύπτονται μόνο απολογιστικά. Έτσι δεν αναλαμβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται με τις προβλεπόμενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρία σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που καλύπτονται απολογιστικά, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρέχει το δικαίωμα συμφωνίας ή χρήσης υπηρεσιών ή μέσων από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε το δικαίωμα απαίτησης του ποσού που κατέβαλε ο ασφαλισμένος. Για τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης που για λόγους ανωτέρας βίας ή εποχικότητας δεν μπορούν να παρασχεθούν, ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιώνεται σύμφωνα με τα οικονομικά όρια όταν και εφόσον αυτά προβλέπονται από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τυχόν πληρωμές αποζημιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιμων ημερών από την στιγμή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωμή αποζημίωσης ή από την στιγμή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζημιώσει. Σε περίπτωση αίτησης αποζημίωσης εξόδων που εγκρίθηκαν από την Εταιρία, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει στην εταιρεία τα πρωτότυπα των σχετικών νόμιμων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την εταιρεία. Σε περίπτωση μερικής αποζημίωσης η εταιρεία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουμένως σημειωθεί στα έγγραφα η ημερομηνία πληρωμής και το ποσό που καταβλήθηκε. Με το διακανονισμό της ζημίας, καμία μεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται και δεν θα αποζημιώνεται Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηματικά όρια κάλυψης, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ανά άρθρο ανωτέρω προστίθενται και οι ακόλουθες εξαιρέσεις : 1. Ζημίες που προκαλούνται εσκεμμένα από τον ασφαλισμένο ή το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό. 2. Ζημίες που οφείλονται ή είναι αποτέλεσμα τρομοκρατίας, πολέμου, εμφυλίου πολέμου, ενόπλων ταραχών, εξεγέρσεων ανταρσίας, απεργιών, διαδηλώσεων, και άλλων πράξεων ή περιστατικών που διαταράσσουν την εσωτερική ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη. 3. Ζημίες που οφείλονται ή είναι αποτέλεσμα σεισμών, εκρήξεων ηφαιστείων, κεραυνού, πλημμύρας και άλλων παρόμοιων φυσικών φαινομένων. επαγγελματικού χώρου, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, στην κατοικία ή στον επαγγελματικό χώρο η Εταιρία αναλαμβάνει την μεταβίβαση μηνυμάτων προς ένα ή παραπάνω άτομο που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να επικοινωνήσει μαζί τους. Άρθρο 17 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Για τις περιπτώσεις μη επείγουσας ανάγκης, που αφορούν την ασφαλιζόμενη κατοικία ή επαγγελματικό χώρο η Εταιρία αναλαμβάνει την μεταβίβαση στοιχείων τεχνικών των παρακάτω ειδικοτήτων : Υδραυλικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κλειδαριές και λοιπά συστήματα ασφαλείας (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) Υαλοπίνακες καθρέπτες Οικοδομικές εργασίες (πλακάς, μαρμαράς, χτίστης, σοβατζής) Ελαιοχρωματισμοί Ξυλουργικές εργασίες Εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης Θέρμανση ψύξη Ενοικίαση T.V. VIDEO DVD Υπηρεσία ασφάλειας Επισκευή οικιακών συσκευών Σιδηροκατασκευές / Αλουμινοκατασκευές Απολυμάνσεις Τέντες Μονώσεις Ξύλινα δάπεδα Αποφράξεις Ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός και ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας. Ειδικότερα, η Εταιρία, μετά από αίτημα του ασφαλισμένου θα παρέχει πληροφορίες ή θα στέλνει στην ασφαλιζόμενη κατοικία / επαγγελματικό χώρο του ασφαλισμένου εξειδικευμένους τεχνικούς για τη συγκεκριμένη εργασία, με σκοπό τη σύνταξη προϋπολογισμού. Ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει, απορρίπτει ή να διαπραγματευθεί τον προϋπολογισμό κατά την απόλυτη κρίση του. Το κόστος επίσκεψης, αποτίμησης ή εκτέλεσης αυτών των εργασιών επιβαρύνει σε όλες τις περιπτώσεις τον ίδιο τον ασφαλισμένο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 18 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 18.1 Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή μη, ο ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντ αυτού οφείλει να έλθει σε άμεση επαφή με το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας στην Αθήνα προς αναγγελία της ζημίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ CLASSIC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ CLASSIC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ CLASSIC INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ CLASSIC Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω κείμενο αναφέρεται σαν

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

κατοικία/επιχείρηση Όροι προγράµµατος Επείγουσας τεχνικής βοήθειας

κατοικία/επιχείρηση Όροι προγράµµατος Επείγουσας τεχνικής βοήθειας κατοικία/επιχείρηση Όροι προγράµµατος Επείγουσας τεχνικής βοήθειας Τι πρέπει να γνωρίζετε εκέµβριος 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόµενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαµβάνουν Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000 Η ΑΧΑ Assistance δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό την επωνυμία Inter Partner Assistance: Έναρξη εργασιών 1987. Είναι Leader στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

«ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡIΣΜΟI Εταιρία Ασφαλιστής Η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών ( Α.Ε.Ε.Γ.Α ) «Η Εθνική», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Συγγρού 103-105,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: M.A.T SUB AGENT Κωδικός: 11649 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Πελάτης: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Στοιχεία οχήματος: Χρήση: Κωδικός eurotax:

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000 Η ΑΧΑ Assistance δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό την επωνυμία Inter Partner Assistance: Έναρξη εργασιών 1987. Είναι Leader στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η οποία στο εξής θα καλείται Ασφαλιστής, αναλαμβάνει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 10400. από σταθερό ή κινητό (ατελώς)

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 10400. από σταθερό ή κινητό (ατελώς) 2 www.elpa.gr 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 10400 από σταθερό ή κινητό (ατελώς) Η ΕΛΠΑ Η ΕΛΠΑ είναι ένα κοινωφελές Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1924 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΙΚΗ & ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Οι νόµιµοι οδηγοί του αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ιατρική Ταξιδιωτική Βοήθεια ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI

Οδική Ιατρική Ταξιδιωτική Βοήθεια ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI Οδική Ιατρική Ταξιδιωτική Βοήθεια ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI Α. ΟΡIΣΜΟI Εταιρία Ασφαλιστής Η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών ( Α.Ε.Ε.Γ.Α ) «Η Εθνική», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Συγγρού 103-105, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 Η Europ Assistance διεθνώς αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα και η ίδρυσή της χρονολογείται το 1963. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από τον Pierre Desnos

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η Mapfre Asistencia ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EIX- ΦΙΧ- ΜΟΤΟ -ΤΑΞΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EIX- ΦΙΧ- ΜΟΤΟ -ΤΑΞΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EIX- ΦΙΧ- ΜΟΤΟ -ΤΑΞΙ 2 www.elpa.gr 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 10400 από σταθερό ή κινητό (ατελώς) Η ΕΛΠΑ Η ΕΛΠΑ είναι ένα κοινωφελές Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΒΑΣΙΚΟ PLUS(A1)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται: α) «Συµβαλλόµενος», το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης, β) «Κυρίως ασφαλιζόµενος»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr Volvo Assistance ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ VOLVO ΣΑΣ. Η VOLVO ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 4 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας αφορά τον Ασφαλισμένο και το καλυπτόμενο όχημα σε περίπτωση ακινητοποίησής του από βλάβη ή ατύχημα. Οι λεπτομέρειες που αφορούν κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της υπ αριθμ. EA/REAL/07092015 Σύμβασης Μεσιτείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της υπ αριθμ. EA/REAL/07092015 Σύμβασης Μεσιτείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της υπ αριθμ. EA/REAL/07092015 Σύμβασης Μεσιτείας ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 10/2015

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 10/2015 Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 10/2015 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια Anytime. Οι καλύψεις που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Παρέχεται από την INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΓΑ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Παρέχεται από την INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΓΑ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Παρέχεται από την INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΓΑ Μ Ε Ρ Ο Σ Α ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Παρέχεται από την INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη

Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη Διαδικασία Δήλωση Ατυχήματος στην Eurορ assistance 1 2 Δήλωση στην Groupama Φοίνιξ Επικοινωνία με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 Α) ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα