Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin"

Transcript

1 Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. - Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord: 1. Mis ravim on Doxycyclin STADA ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Doxycyclin STADA kasutamist 3. Kuidas Doxycyclin STADA-t kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5 Kuidas Doxycyclin STADA-t säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on DOXYCYCLIN STADA ja milleks seda kasutatakse Doxycyclin STADA on laia toimespektriga antibiootikum tetratsükliinide rühmast. Doxycyclin STADA-t kasutataksedoksütsükliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid täiskasvanutel ja üle 8-aastastel lastel: kroonilise bronhiidi ägenemine, kuseteede infektsioon, riketsioos, mükoplasmoos, klamüdioos, puukborrelioos, erlihhioos, koolera, taastuv tüüfus, süüfilis, kampülobakterioos, tulareemia, siberi katk, katk, akne, rosacea (roosvistrik). Kliiniliselt oluline toimespekter. Actinomyces, Bacillus anthracis, Bartonella, Borrelia, Brucella, Campylobacter, Chlamydia, Erlichia, Haemophilus, Leptospira, Moraxella, Mycoplasma, Propionibacterium acnes, Rickettsia, Staphylococcus (esineb resistentseid tüvesid), Streptococcus (esineb resistentseid tüvesid), Treponema, Ureaplasma, Vibrio, Yersinia pestis. Uriinis saavutatavate kontsentratsioonide korral: Escherichia coli, Klebsiella. Märkus. Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke ametlikke soovitusi. Infektsioone, mille bakterioloogiline test näitab tekitajaks stafülokoki, streptokoki või pneumokoki, ei tohi ravida doksütsükliiniga, sest need mikroorganismid kalduvad olema inadekvaatselt tundlikud või resistentsed selle suhtes. 2. Mida on vaja teada enne DOXYCYCLIN STADA kasutamist ÄRGE kasutage Doxycyclin STADA-t kui olete doksütsükliinmonohüdraadi, tetratsükliinide või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. kui teil esineb raske maksafunktsiooni kahjustus. kui olete rase või imetate alla 8-aastaste laste raviks Hoiatused ja ettevaatusabinõud Enne Daxycyclin STADA kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 1

2 Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole tavaliselt erilised ettevaatusabinõud vajalikud. Märkus: Mikrobioloogiliselt kinnitatud pneumokokk-, stafülokokk- ja streptokokknakkusi ei tohi Doxycyclin STADA-ga ravida kiire resistentsuse tekkimise tõttu. Patsiendid, kes kasutavad Doxycyclin STADA-t koos teatavate vereglükoosi taset alandavate ravimite või verehüübivust vähendavate ravimitega (vt Kasutamine koos teiste ravimitega), peavad laskma oma vereglükoosi taset või verehüübivust jälgida ning vajadusel nende ravimite annuseid vähendada. Tetratsükliinide kasutamise ajal võivad glükoosi, valgu, urobilinogeeni või katehhoolamiinide testid anda väärtulemusi. Päikese käes olemine võib päikesele avatud nahapiirkondades põhjustada fototoksilisi reaktsioone (vt 4, Võimalikud kõrvaltoimed). Seega tuleb Doxycyclin STADA ravi ajal vältida päikesevanne ja solaariumis päevitamist. Enne tuimastamist teavitage anestesioloogi, et te kasutate Doxycyclin STADA-t (vt Kasutamine koos teiste ravimitega). Kauem kui 21 päeva kestva ravi korral tuleb regulaarselt teostada vereanalüüse ning maksa- ja neerufunktsiooni teste. Mittetundlike mikroorganismide võimaliku ülekasvu tagajärjel võivad tekkida superinfektsioonid (kandidoos) - sellisel juhul peab rakendama sobivat ravi. Raske ja püsiva kõhulahtisuse põhjusena tuleb arvestada ka antibiootikumist tingitud pseudomembranoosse koliidi võimalusega, mis võib olla eluohtlik. Sellisel juhul tuleb ravikuur viivitamatult katkestada ja rakendada vastavat ravi (nt vankomütsiiniga). Peristaltikat pärssivad ravimid on vastunäidustatud. Minge kindlasti järelvisiidile päeva pärast oma gonokokkinfektsiooni ( tripperi ) ravi lõppu, et vältida haiguse taaspuhkemist. Lapsed Alla 8-aastaseid lapsi ei tohi Doxycyclin STADA-ga ravida (vt Rasedus ja imetamine). Eakad patsiendid Seoses eakate patsientidega ei ole mingid erilised ettevaatusabinõud vajalikud. Muud ravimid ja Doxycyclin STADA Teatage oma arstile või apteekrile kui kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Järgmisi aineid sisaldavaid ravimeid või toite tuleb manustada tundi enne doksütsükliini võtmist, kuna doksütsükliini imendumine seedatraktist võib väheneda: - alumiinium ja magneesium (sisalduvad nt maohappesust vähendavates ravimites) - kaltsium (sisaldub ka piimas ja piimatoodetes) - rauapreparaadid - aktiivsüsi - kolestüramiin (vere rasvaühendite sisaldust vähendav ravim). Doksütsükliini toimet võivad vähendada: - rifampitsiin (antibiootikum) - barbituraatide rühma ravimid (nt ka rahustid ja uinutid) - muud krambivastased ravimid (karbamasepiin, difenüülhüdantoiin ja primidoon). Kuidas Doxycyclin STADA mõjustab teiste ravimite toimeid? 2

3 Doksütsükliin võib tugevdada järgmiste ravimite toimeid (vt Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Doxycyclin STADA): - suukaudsed sulfonüüluurea rühma suhkurtõvevastased ravimid (teatavad vereglükoosi taset langetavad ravimid) - teatavad verehüübivust vähendavad ravimid (dikumarooli tüüpi). Patsiendid, kes kasutavad neid ravimeid koos doksütsükliiniga, peavad laskma oma vereglükoosi taset ja/või verehüübivust jälgida ning vajadusel nende ravimite annust vähendada. Doxycyclin STADA võib suurendada A-tsüklosporiini (immuunvastust vähendav ravim) toksilist toimet. Rääkige sellest arstile, kui kasutate mõnda järgmistest ravimitest: - Isotretinoiin (kasutatakse raskekujulise akne raviks) Doksütsükliini ei tohi kasutada vahetult enne akne ravi isotretinoiiniga, selle ravi ajal ega pärast ravi lõppu, kuna mõlemad ravimid võivad harvadel juhtudel esile kutsude ajutist koljusisese rõhu tõusu (peaaju pseudokasvaja), mis taandub spontaanselt pärast ravi lõppu. - Beeta-laktaami tüüpi antibiootikumid, nt penitsilliinid, tsefalosporiinid (teised antibiootikumid) Nende ravimite samaaegset kasutamist tuleb vältida, kuna tundlikkustestid on näidanud, et need ravimid võivad vähendada (toimida antagonistlikult) teineteise mikroobivastast toimet. - Teofülliin (astma ravim) Nende samaaegne kasutamine võib suurendada seedetrakti kõrvaltoimete esinemissagedust. - Tuimasti metoksüfluraan Tuimasti metoksüfluraani või mõne teise neerudele ohtliku ravimi kasutamine Doxycyclin STADA kasutamise ajal võib põhjustada neerupuudulikkust (vt Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Doxycyclin STADA). Ettevaatust! Harvadel juhtudel võib Doxycyclin STADA ravi ajal väheneda suukaudsete hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite ( pillide ) efektiivsus. Seetõttu tuleb lisaks rakendada rasestumisvastaseid mittehormonaalseid (barjäär-) meetodeid. Pidage meeles, et see info võib kehtida ka hiljuti kasutatud ravimite kohta. Doksütsükliini ravimkoostoimed: Ravim Toime Põhjus Alumiinium Kaltsium (sh piim) Magneesium (sh maohappesust vähendavad ravimid) Raud Kolestüramiin Aktiivsüsi Doksütsükliini efektiivsuse vähenemine Rifampitsiin Barbituraadid Karbamasepiin Difenüülhüdantoiin Krooniline alkoholi kuritarvitamine Kumariini derivaadid Sulfonüüluurea rühma ravimid A-tsüklosporiin Doksütsükliini efektiivsuse vähenemine Suurenenud verehüübivusevastane või suurenenud vereglükoosi taset alandav toime A-tsüklosporiini toksilise toime Imendumise vähenemine komplekside moodustumise tõttu Ensüümide indutseerimisest tingitud kiirenenud biotransformatsioon 3

4 Metoksüfluraan Isotretinoiin Penitsilliinid Tsefalosporiinid (ja teised β- laktaami tüüpi antibiootikumid) Teofülliin Suukaudsed rasestumisvastased preparaadid ( pillid ) Glükoos ja valk uriinis Urobilinogeeni test Katehhoolamiinid suurenemine Võib põhjustada neerupuudulikkust Peaaju pseudokasvaja ohu suurenemine Penitsilliini/tsefalosporiini toime vähenemine Seedetrakti kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemine Rasestumisvastaste preparaatide efektiivsuse vähenemine Takistab kvalitatiivset ja kvantitatiivset määramist Doxycyclin STADA koos toidu, joogi ja alkoholiga Ärge võtke Doxycyclin STADA-t piima või piimatoodete ega kaltsiumi sisaldavate puuviljamahladega. Võtke Doxycyclin STADA-t tundi enne või pärast selliste toitude või jookide tarbimist (vt Kasutamine koos teiste ravimitega). Pidage meeles, et krooniline alkoholi liigtarbimine võib vähendada doksütsükliini toimet. Rasedus, imetamine ja viljakus Doksütsükliin on raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud. Doksütsükliini ei tohi raseduse ja imetamise ajal nagu ka imikutele ja alla 8-aastastele lastele määrata, kuna ladestunud doksütsükliin võib põhjustada peamiselt pöörduvat luukasvu aeglustumist ning, manustatuna enne hammastumisperioodi, hammaste värvuse püsivat muutust ja hamba i defekte, seda alates 4. raseduskuu loodetest kuni 8 aasta vanuste lasteni. Autojuhtimine ja masinatega töötamine On registreeritud üksikuid ajutise lühinägevuse (müoopia) juhtumeid, mis on tekkinud Doxycyclin STADA kasutamise ajal. Müoopia võib kahjustada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 3. Kuidas DOXYCYCLIN STADA-t kasutada Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on: Üle 50 kg kaaluvatele teismelistele ja alla 70 kg kaaluvatele täiskasvanutele Esimesel päeval 2 tabletti (vastavalt 200 mg doksütsükliini) ja järgnevatel päevadel 1 tablett (vastavalt 100 mg doksütsükliini). Üle 70 kg kaaluvatele täiskasvanutele 2 tabletti (vastavalt 200 mg doksütsükliini) ööpäevas. Alates kaheksandast eluaastast (kui kehakaal on üle 50 kg) on annus 4 mg/kehakaalu kg 1. ravipäeval ja 2 mg/kehakaalu kg järgnevatel ravipäevadel. Antud ravimvorm ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu lastele kehakaaluga vähem kui 50 kg. Spetsiifilised annustamisskeemid Süüfilis (primaarne ja sekundaarne vorm penitsilliinallergia korral) 3 tabletti (vastavalt 300 mg doksütsükliini) ööpäevas (võib võtta kolme eraldi annusena või ööpäevase 4

5 üksikannusena) 15 päeva jooksul. Nahahaigused, sh rasked infitseerunud akne ja roosvistriku vormid 1 tablett (vastavalt 100 mg doksütsükliini) ööpäevas vähemalt 12 nädalat. Puukborrelioos e Lyme`i tõbi (I staadium): 2 tabletti (vastavalt 200 mg doksütsükliini) ööpäevas 3 nädala jooksul. Annustamine kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel Halvenenud neerufunktsiooniga patsientidel ei ole doksütsükliini annuse alandamine üldiselt vajalik Manustamisviis Tablette peab võtma regulaarselt hommikusöögi ajal või muu söögikorra ajal koos suure koguse vedelikuga (v.a. piim ja piimatooted), nt klaasitäie veega. Ravimi võtmine söögi ajal vähendab seedetrakti ärritusnähtude tekkimise sagedust. Vajadusel võib tabletid lahustada (näiteks neelamisraskuste korral) klaasitäies vees. Manustamisvigade vältimiseks võtke tablette alati rohke koguse veega ja püstises asendis (kas istudes või seistes). Jooge teine suur kogus vedelikku umbes minutit pärast ravimi manustamist! Ravi kestus Ravi pikkus sõltub haiguse olemusest, kulust ja raskusest.. Enamasti kasutatakse Doxycyclin STADAt päeva. Teie raviarst otsustab, kui kaua te peate seda ravimit kasutama (vt Spetsiifilised annustamisskeemid). Juhul kui ravitakse mikrobioloogiliselt kinnitatud ß-hemolüütilise streptokoki infektsiooni, peab ravi pikkus olema vähemalt 10 päeva, et vältida hilistüsistusi (nt reumaatiline palavik, glomerulonefriit). Ravi kestused on järgmised: - äge gonorroiline uretriit ( tripper ) meestel: 7 päeva - äge gonorroiline epididümiit: 10 päeva - äge gonorröa naistel: vähemalt 7 päeva - süüfilis (primaarne ja sekundaarne, penitsilliinallergiaga patsientidel): 15 päeva - puukborrelioos (1. staadium): nädalat. Kui teil on tunne, et Doxycyclin STADA toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui te võtate Doxycyclin STADA-t rohkem kui ette nähtud Seni pole teada ühtki doksütsükliini mürgistuse juhtumit. Ometi kuna üleannustamine võib kahjustada maksa ja/või neere ning põhjustada kõhunäärmepõletikku, konsulteerige arstiga, kui kahtlustate endal üleannustamist. Üleannustamise ravi oleneb teil esinevatest sümptomitest. Kui te unustate Doxycyclin STADA-t võtta Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata, vaid jätkake Doxycyclin STADA kasutamist vastavalt arsti ettekirjutusele. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 5

6 Kõige olulisemad kõrvaltoimed ja sümptomid, mille suhtes peate tähelepanelik olema, ning nende ravimeetmed Järgnevad kõrvatoimed (vt üksikasju altpoolt) võivad olla eluohtlikud. Seega pöörduge otsekohe arsti poole, kui järsku peaks ilmnema mõni taoline juhtum või sellel on ootamatult raske kulg. Pseudomembranoosne koliit Olenevalt ravitavast haigusest, peab raviarst kaaluma Doxycyclin STADA ravi lõpetamist ja vajadusel viivitamatult alustama sobivat ravi (nt kliiniliselt tõestatud efektiivsusega spetsiaalsete antbiootikumide/keemiaravimite manustamine). Soolte liigutusi pärssivaid (antiperistaltilisi) ravimeid ei tohi kasutada. Rasked ägedad ülitundlikkusreaktsioonid (nt anafülaksia) Doxycyclin STADA ravi tuleb otsekohe lõpetada ning alustada traditsioonilisi sobivaid esmaabi protseduure (nt histamiinivastaste ainete, neerupealise koore hormoonide ja sümpatomimeetikumide manustamine ning vajadusel kunstliku hingamise rakendamine). Kõrvaltoimete hindamisel on kasutatud järgmisi esinemissageduse määrasid: Väga sage Sage Aeg-ajalt Harv Väga harv Teadmata Rohkem kui ühel 10-st ravitud patsiendist Vähem kui ühel 10-st, kuid rohkem kui ühel 100-st ravitud patsiendist Vähem kui ühel 100-st, kuid rohkem kui ühel st ravitud patsiendist Vähem kui ühel st, kuid rohkem kui ühel ravitud patsiendist Vähem kui ühel st ravitud patsiendist Olemasolevate andmete põhjal ei saa esinemissagedust hinnata. Seedetrakti häired Sage: seedetrakti sümptomid nagu iiveldus, ebamugavustunne mao piirkonnas, kõrvetised, oksendamine, kõhupuhitus, rasvroe ja kõhulahtisus. Nende kõrvaltoimete teket on teatud määral võimalik vähendada, manustades doksütsükliini söögikordade ajal või nende järgselt; ravimi imendumist seedetraktist see oluliselt ei mõjuta. Aeg-ajalt: suu ja/või neelu limaskesta põletik, hääle kähedus, valu või raskus neelamisel ja harva on esinenud must karvane keel. Kui teil peaks tekkima ravi ajal või esimeste nädalate jooksul pärast seda raskekujuline, püsiv kõhulahtisus, võib teil esineda pseudomembranoosne koliit (mille tekitajaks on tavaliselt Clostridium difficile). See antibiootikumravist põhjustatud sooltehaigus võib olla eluohtlik ning nõuab viivitamatult sobivat ravi (vt Kõige olulisemad kõrvaltoimed ja sümptomid, mille suhtes peate tähelepanelik olema, ning nende ravimeetmed). Närvisüsteemi häired Harva: koljusisese rõhu tõus (pseudotumor cerebri e peaaju pseudokasvaja), mis on taaspöörduv ravi lõpetamisel ning väljendub peavalu, iivelduse, oksendamise ning mõnedel patsientidel papilliödeemist (nägemisnärvinäsa turse, mis on tingitud vedeliku kogunemisest) tingitud nägemishäiretena. Naha ja nahaaluskoe kahjustused Aeg-ajalt: allergilised reaktsioonid doksütsükliinile (vt Ülitundlikkusreaktsioonid). Fotosensibilisatsiooni tulemusena võib kokkupuude päikesevalgusega tekitada fototoksilisi reaktsioone päikesele avatud kehapiirkondades (põhjustades tugevale päikesepõletusele iseloomulikke sümptomeid nagu punetus, turse, villid, värvimuutus), harva on haaratud ka küüned (küünte lahtitulemine, eraldumine ja/või värvimuutus). Eelmainitu tõttu tuleks Doxycyclin STADA ravi ajal vältida päevitamist või solaariumis käimist. Vere- ja lümfisüsteemi häired Harva: Järgnevad vere muutused, mis normaliseeruvad pärast ravi lõpetamist: - vereliistakute ja vere punaliblede arvu vähenemine (trombotsütopeenia, aneemia) 6

7 - vere valgeliblede arvu vähenemine või suurenemine (leukopeenia, lümfopeenia, leukotsütoos) - spetsiifiliste vererakutüüpide muutused (ebatüüpilised lümfotsüüdid ja granulotsüütide toksiline granulatsioon) - lümfisõlmede haigus (lümfadenopaatia). Maksa- ja sapiteede häired Üleannustamisel suureneb risk maksakahjustuse või kõhunäärmepõletiku (pankreatiidi) tekkeks. Raseduseaegne tetratsükliinide kasutamine tõstab maksakahjustuse tekke ohtu. Neeru- ja kuseteede häired Tetratsükliinid võivad esile kutsuda neerukahjustust (nefrotoksilisust) või süvendada juba olemasolevat neerufunktsiooni häiret (väljendub seerumi kreatiniini ja vere uureasisalduse tõusuna). Harvadel juhtudel on ka seoses doksütsükliini kasutamisega kirjeldatud neerukahjustuse, nt interstitsiaalne nefriit, äge neerupuudulikkus ja anuuria (neerudest uriini erituse pärssimine), teket. Ülitundlikkusreaktsioonid Aeg-ajalt: Ülitundlikkusreaktsioonid (st allergilised reaktsioonid). Nende sümptomiteks võivad olla nahareaktsioonid kas koos sügelusega või ilma, näiteks: - kohalik või üldine nahalööve (eksanteem) - lööve - nõgestõbi (urtikaaria) - mitmekujuline erüteem - mööduv lokaalne naha, limaskestade või liigeste turse (angioödeem) - astma - nahalööbed suguelunditel ja keha muudel piirkondadel - seerumtõvetaoline reaktsioon, millega kaasnevad palavik, peavalu ja liigesevalu Harva: Rasked nahareaktsioonid, millega kaasnevad eluohtlikud süsteemsed reaktsioonid (nt eksfoliatiivne dermatiit, Lyelli sündroom). Kui te olete Doxycyclin STADA suhtes ülitundlik, ei tohi teid ravida ühegi tetratsükliini rühma ravimiga (täielik ristuv allergia). Harva võib esineda raskekujulisi ägedaid ülitundlikkusreaktsioone, mis võivad ilmneda järgmisel kujul: - näo turse (näo ödeem) - keele turse - kõri turse, mis põhjustab hingamisteede ahenemist, südame löögisageduse kiirenemine, õhupuudus (düspnoe) - vererõhu langus kuni eluohtliku vereringe puudulikkuse ja südame seiskumiseni. Patsiendid, kel esineb mõni sellistest potentsiaalselt eluohtlikest sümptomitest, vajavad kohest meditsiinilist abi (vt Kõige olulisemad kõrvaltoimed ja sümptomid, mille suhtes peate tähelepanelik olema, ning nende ravimeetmed). Muud kõrvaltoimed Ravi ajal Doxycyclin STADA-ga võib ilmneda pärmseente kolonisatsioon nahal ja limaskestadel (eriti suguorganites ja suu ning soole limaskestal) koos põletikunähtudega suu ja/või neelu limaskestadel (glossiit, stomatiit), ägeda väliste naissuguorganite ja tupe põletikuna (vulvovaginiidina) ja pärakusügelusena. Aeg-ajalt on alla kaheksa-aastaste laste ravimisel ilmnenud pöördumatut hammaste värvimuutust ja idefekte ning luude kasvu pöörduvat pidurdumist. Aeg-ajalt on kirjeldatud ka vere hüübimissüsteemi häireid ja vere leidumist uriinis (hematuuriat). 7

8 Harva on kirjeldatud doksütsükliinraviga ajalises seoses olevaid väärtundlikkuse (paresteesia), südame löögisageduse suurenemise (tahhükardia), lihasvalu (müalgia), liigesevalu (artralgia), rahutuse ja ärevusseisundite juhtumeid. Väga harva on pärast doksütsükliini manustamist võimalik krambihoo teke. (Pärast doksütsükliini suukaudset manustamist on teatatud ühest epileptilise krambi tekkimisest.) Pärast veenisisest manustamist on epileptiliste hoogude teket kirjeldatud mitmel korral. Harvadel juhtudel on kirjeldatud lõhna- ja maitsetaju häirumist või kadu, mis on olnud pöörduvad vaid mõnel juhul ning ka siis mittetäielikult. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 5. Kuidas DOXYCYCLIN STADA-t säilitada Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Hoida temperatuuril kuni +25 C. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Doxycyclin STADA sisaldab - Toimeaine on doksütsükliinmonohüdraat. 1 tablett sisaldab 104,1 mg doksütsükliinmonohüdraati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile. - Teised abiained on karboksümetüültselluloosnaatrium (tüüp A) (Ph.Eur.), mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat (Ph. Eur.). Kuidas Doxycyclin STADA välja näeb ja pakendi sisu Ümmargused kaksikkumerad tabletid, värvusega kahvatukollakas-rohelisest kuni kahvatu hallikaspruunini, võimalike tumedate täppidega. Doxycyclin STADA-t müüakse pakendites, milles paikneb 10 või 20 tabletti. Müügiloa hoidja ja tootja STADA Arzneimittel AG Stadastraße Bad Vilbel Saksamaa Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Almar Sehver Tartu mnt Tallinn tel

9 Infoleht on viimati uuendatud juulis

Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid

Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 104,1 mg doksütsükliinmonohüdraati, mis on ekvivalentne

Διαβάστε περισσότερα

Tablet. Helekollane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter 9 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Tablet. Helekollane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter 9 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxycycline Vitabalans, 100 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 100 mg doksütsükliini (doksütsükliinhüklaadina). INN.

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon

Pakendi infoleht: teave kasutajale. MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon Pakendi infoleht: teave kasutajale MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Διαβάστε περισσότερα

Wyeth Lederle Pharma GmbH A-1150 Vienna

Wyeth Lederle Pharma GmbH A-1150 Vienna PAKENDI INFOLEHT Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga. - Ravim on välja

Διαβάστε περισσότερα

Ravimi omaduste kokkuvõte. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.

Ravimi omaduste kokkuvõte. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile. 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxylan, 100 mg tabletid Ravimi omaduste kokkuvõte 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat Pakendi infoleht: teave kasutajale Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duracef 1 g lahustuvad tabletid Duracef 500 mg kõvakapslid Duracef 250 mg / 5 ml suukaudse suspensiooni pulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran, 500 mg/200 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina) ja

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FORSTEO, 20 mikrogrammi/80 mikroliitris süstelahus eeltäidetud ampullsüstlas 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 80 mikroliitrine

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valsacombi, 80 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/25 mg õhukese

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Rhinocort Aqua, 64 mikrogrammi/annuses ninasprei, suspensioon 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei 1 annus sisaldab 1,28 mg/ml (64 mikrogrammi)

Διαβάστε περισσότερα

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G HSM TT 1578 EST 682-00.1/G 6720 611 95 EE (0.08) RBLV Sisukord Sisukord Ohutustehnika alased nõuanded 3 Sümbolite selgitused 3 1. Seadme andmed 1. 1. Tarnekomplekt 1. 2. Tehnilised andmed 1. 3. Tarvikud

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS MULTAQ 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga tablett sisaldab 400 mg dronedarooni (vesinikkloriidina).

Διαβάστε περισσότερα

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

Äge hingamisteede obstruktsioon. Pille Mukk Pulmonoloog

Äge hingamisteede obstruktsioon. Pille Mukk Pulmonoloog Äge hingamisteede obstruktsioon Pille Mukk Pulmonoloog Hingamisteede ägeda obstruktsiooni...... kõige sagedasemaks põhjuseks on bronhospasm ehk bronhiseinte silelihaskiudude kokkutõmbumine. Diferentsiaaldiagnostika:

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES

LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm

Διαβάστε περισσότερα

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 HU Használati útmutató 34 LV Lietošanas instrukcija 50 Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ZWG 6120K Sisukord Ohutusinfo _ 2 Ohutusjuhised _ 3 Jäätmekäitlus

Διαβάστε περισσότερα

III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT

III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT Märkus: käesolev ravimi omaduste kokkuvõtte, märgistuse ja pakendi infolehe versioon on kehtiv komisjoni otsuse tegemise ajal. Pärast komisjoni

Διαβάστε περισσότερα

Kompleksarvu algebraline kuju

Kompleksarvu algebraline kuju Kompleksarvud p. 1/15 Kompleksarvud Kompleksarvu algebraline kuju Mati Väljas mati.valjas@ttu.ee Tallinna Tehnikaülikool Kompleksarvud p. 2/15 Hulk Hulk on kaasaegse matemaatika algmõiste, mida ei saa

Διαβάστε περισσότερα

ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON

ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON ARSTIDELE JA MEDITSIINIÕDEDELE Uuendatud 2006. a. PÕHINEB ASTMA RAVI JA ENNETAMISE ÜLEMAAILMSEL STRATEEGIAL 18.06.2008 1/22 SISUKORD ASTMA RAVI JA ENNETAMISE

Διαβάστε περισσότερα

I LISA ESILDISEGA SEOTUD RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE JA MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIGITI

I LISA ESILDISEGA SEOTUD RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE JA MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIGITI I LISA ESILDISEGA SEOTUD RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE JA MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIGITI Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte (SPC), märgistus ja pakendi

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS SUTENT 12,5 mg kõvakapslid SUTENT 25 mg kõvakapslid SUTENT 37,5 mg kõvakapslid SUTENT 50 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS INTEGRILIN 0,75 mg/ml infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Infusioonilahuse 1 ml sisaldab 0,75 mg eptifibatiidi. Üks

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ristofor 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 50 mg sitagliptiini

Διαβάστε περισσότερα

Krooniline neeruhaige: sisearsti ja nefroloogi koostöö haige jälgimisel Madis Ilmoja

Krooniline neeruhaige: sisearsti ja nefroloogi koostöö haige jälgimisel Madis Ilmoja Krooniline neeruhaige: sisearsti ja nefroloogi koostöö haige jälgimisel Madis Ilmoja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Nefroloogiakeskus 1 2 ESMASED UURINGUD Uriini analüüs, kusjuures patsient peab meeles pidama

Διαβάστε περισσότερα

Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis

Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HU Használati útmutató 27 LV Lietošanas instrukcija 41 LT Naudojimo instrukcija 53 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα

RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS

RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele

Διαβάστε περισσότερα

Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla

Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla Juhised lapsevanematele Sisukord: Vigastused ja hädaolukorrad, Anne Ormisson 3 Hädaolukorraks tuleb valmis olla Mis võib juhtuda Hammustused Kukkumine

Διαβάστε περισσότερα

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA ET EL HU LV LT Kasutusjuhend 2 Οδηγίες Χρήσης 13 Használati útmutató 26 Lietošanas instrukcija 38 Naudojimo instrukcija 50 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration EMS20300...... ET MIKROLAINEAHI KASUTUSJUHEND 2 EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 SK MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 47 SL MIKROVALOVNA PEČICA NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

1. Milleks see raamat?

1. Milleks see raamat? BIOIDENTSETE HORMOONIDE IME THE MIRACLE OF BIO-IDENTICAL HORMONES (2008). Michael E. Platt, M.D. Refereerinud dr Triin Eller Märkus lugejale soovitused selles raamatus põhinevad eestkätt autori enda arusaamadel

Διαβάστε περισσότερα

Jaanus Kerge Marju Past. Diabeet. I tüüp

Jaanus Kerge Marju Past. Diabeet. I tüüp Jaanus Kerge Marju Past Diabeet I tüüp Eesti Diabeediliit Tallinn 2005 Raamatu koostamisel on kasutatud Soome Diabeediliidu materjale. Skeemid: Ulvi Kuusk Välja antud Soome Diabeediliidu toel Kirjastaja:

Διαβάστε περισσότερα

ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE

ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 60 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Διαβάστε περισσότερα

Molekulaargeneetilised uuringud sisekliinikus. Tiina Kahre, ühendlabori geneetikakeskus

Molekulaargeneetilised uuringud sisekliinikus. Tiina Kahre, ühendlabori geneetikakeskus Molekulaargeneetilised uuringud sisekliinikus Tiina Kahre, ühendlabori geneetikakeskus Ülevaade α1-antitrüpsiini puudulikkuse hemokromatoosi Wilsoni tõve laktoositalumatuse Kliinilisest pildist, diagnostikast

Διαβάστε περισσότερα

A) PAIGALDUS. B) KUIDAS KASUTADA CB-d

A) PAIGALDUS. B) KUIDAS KASUTADA CB-d A) PAIGALDUS 1) KUHU JA KUIDAS PAIGALDADA CB SAATJA a) Paigaldage saatja nii, et see oleks mugavalt käepärane kasutamiseks. b) Teie CB saatja ei tohi segada sõiduki juhti ega kaasreisijat. c) Saatja paigaldamisel

Διαβάστε περισσότερα

Tervis. apteegist. Mis viiks kaamose? Õpi õigesti sööma. Kuidas pikendada suve Mesi teeb imet Tervis algab soolestikust Kui uni ei tule

Tervis. apteegist. Mis viiks kaamose? Õpi õigesti sööma. Kuidas pikendada suve Mesi teeb imet Tervis algab soolestikust Kui uni ei tule Ülikooli Apteegi kliendiajakiri / sügis 2014 Tervis Hind 1.60 apteegist 3.2014 Õpi õigesti sööma Mis viiks kaamose? Kuidas pikendada suve Mesi teeb imet Tervis algab soolestikust Kui uni ei tule Sügiseks

Διαβάστε περισσότερα

Bronhiaalastma. (Füsioteraapia) 23/09/ :12. Mis on astma? Bronhiaalastma olemus tulenevalt definitsioonist (I)

Bronhiaalastma. (Füsioteraapia) 23/09/ :12. Mis on astma? Bronhiaalastma olemus tulenevalt definitsioonist (I) Bronhiaalastma (Füsioteraapia) A. Altraja, TÜ Kopsukliinik Mis on astma? Astma on hingamisteede krooniline põletikuline haigusseisund, millele on iseloomulikud korduvate episoodidena tekkivad: Köha Vilistav

Διαβάστε περισσότερα

Vere kolesterooli ja selle fraktsioonide sisalduse normist kõrvalekalduvad Väärtused

Vere kolesterooli ja selle fraktsioonide sisalduse normist kõrvalekalduvad Väärtused HÜPERKOLESTEROLEEMIA Hüperkolesteroleemiaga inimeste hulk Eestis on sedavõrd suur, et nendega puutuvad kokku kõik praktiseerivad arstid. Medikamentoosse ravi alustamisele peab eelnema/kaasnema toitumisalane

Διαβάστε περισσότερα

Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist. Kodused mürgistusohud ja esmaabi. Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda!

Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist. Kodused mürgistusohud ja esmaabi. Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda! kevad 2013 hind 1,60 Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist Kodused mürgistusohud ja esmaabi Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda! Toimetuse info Väljaandja Ülikooli Apteek

Διαβάστε περισσότερα

UNEHÄIRED JA LIIKLUSOHUTUS

UNEHÄIRED JA LIIKLUSOHUTUS UNEHÄIRED JA LIIKLUSOHUTUS Unenäod sünnitavad koletisi. Francisco Goya www.fotoplakat.ee Saateks Olukord Eesti liikluses on muret tekitav: 2007. a 9 kuuga hukkus liiklusõnnetuste taga - järjel 152 inimest

Διαβάστε περισσότερα

EE-EP B1 TEHNIKAVALDKOND

EE-EP B1 TEHNIKAVALDKOND TEHNIKAVALDKOND Käesolev leiutis käsitleb immunomoduleerivaid polünukleotiidide. See käsitleb ka leiutisekohaste polünukleotiidide manustamist immuunsusreaktsiooni moduleerimiseks. TEHNIKA TASE 1 2 Immuunsusreaktsiooni

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI(TE) NIMETUSTE, RAVIMVORMI(DE), TUGEVUS(T)E, MANUSTAMISVIISI(DE), TAOTLEJA(TE), MÜÜGILOA HOIDJA(TE) LOETELU LIIKMESRIIKIDES

LISA I RAVIMI(TE) NIMETUSTE, RAVIMVORMI(DE), TUGEVUS(T)E, MANUSTAMISVIISI(DE), TAOTLEJA(TE), MÜÜGILOA HOIDJA(TE) LOETELU LIIKMESRIIKIDES LISA I RAVIMI(TE) NIMETUSTE, RAVIMVORMI(DE), TUGEVUS(T)E, MANUSTAMISVIISI(DE), TAOTLEJA(TE), MÜÜGILOA HOIDJA(TE) LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi Belgia

Διαβάστε περισσότερα

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ET EL LV PT 2 16 33 48 Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ZEL6640XBA Sisukord Ohutusinfo 2 Ohutusjuhised 3 Seadme kirjeldus 5 Igapäevane kasutamine 7 Vihjeid ja näpunäiteid 9 Puhastus ja hooldus 10 Veaotsing

Διαβάστε περισσότερα

Vektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja panna skalaarkorrutise

Vektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja panna skalaarkorrutise Jõu töö Konstanse jõu tööks lõigul (nihkel) A A nimetatakse jõu mooduli korrutist teepikkusega s = A A ning jõu siirde vahelise nurga koosinusega Fscos ektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίμων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Τροφοτοξινώσεις & Τροφολοιμώξεις

Υγιεινή Τροφίμων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Τροφοτοξινώσεις & Τροφολοιμώξεις Υγιεινή Τροφίμων Παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα τρόφιμα Τροφοτοξινώσεις & Τροφολοιμώξεις Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε παθογόνους για τον άνθρωπο και αλλοιογόνους για τα τρόφιμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Treeni targalt! SPORDIRAPORT

Treeni targalt! SPORDIRAPORT Treeni targalt! SPORDIRAPORT Nimi: Mati Maasikas Sugu: mees Vanus: 39 Kaal (kg): 86 Pikkus (cm): 2 Spordiala: triatlon Sagedus (päeva/nädalas): 6 Kestvus (tundi/nädalas): 18 Treeningperiood: intensiivsed

Διαβάστε περισσότερα

Kõrv vastu arvutit: testis 2.1 arvutikõlarid

Kõrv vastu arvutit: testis 2.1 arvutikõlarid Microsofti telefoni- Windows on tagasi Testime Nikoni uut D7000 kaamerat Kinect teeb mängud täitsa uueks Uputame ja togime Samsungi matkafoni Nr 69, jaanuar 2011 Hind 42.90 kr; 2.74 Kõrv vastu arvutit:

Διαβάστε περισσότερα

SARKOIDOOS Alan Altraja, TÜ Kopsukliinik

SARKOIDOOS Alan Altraja, TÜ Kopsukliinik SARKOIDOOS Alan Altraja, TÜ Kopsukliinik Sarkoidoosi definitsioon - mõiste 1991 (Yamamoto et al., Sarcoidosis 1992) Teadmata etioloogiaga multisüsteemne haigus Haigestuvad noored ja keskealised täiskasvanud

Διαβάστε περισσότερα

Kroonilised hingamiselundkonna haigused

Kroonilised hingamiselundkonna haigused Hingamisteede haigused... Kroonilised hingamiselundkonna haigused Maire Vasar September 2008 50% väikelaste ja 1/3 koolilaste pöördumistest peretohtri (GP) poole 20-35% ägeda patoloogiaga hospitaliseeritud

Διαβάστε περισσότερα

SA VILJANDI HAIGLA LABORIS TEHTAVA ANTIBIOGRAMMI TULEMUSTE VASTAMINE JA TÕLGENDAMINE

SA VILJANDI HAIGLA LABORIS TEHTAVA ANTIBIOGRAMMI TULEMUSTE VASTAMINE JA TÕLGENDAMINE SA VILJANDI HAIGLA LABORIS TEHTAVA ANTIBIOGRAMMI TULEMUSTE VASTAMINE JA TÕLGENDAMINE Mõisted Uuringud Koostanud dr. Ruth Männik Ravimtundlikkuse uuringuid teostatakse vastavalt kinnitatud skeemile (algoritmile),

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ORGAANILINE RÄNI. Räni taastab limaskestade hingamise ja seedesüsteemi (kõri-, mao-, kopsu-, jne).

ORGAANILINE RÄNI. Räni taastab limaskestade hingamise ja seedesüsteemi (kõri-, mao-, kopsu-, jne). ORGAANILINE RÄNI Räni (Si) on metalloid metallist kristall tagurpidi kvantoptiliste omadustega, mis tähendab, et kui see on kiiritatud UV kiirgusega, toodab see elektrivoolu ja, eriliste elektriliste eritingimuste

Διαβάστε περισσότερα

LOFY Füüsika kui loodusteadus (2 EAP)

LOFY Füüsika kui loodusteadus (2 EAP) LOFY.01.108 Füüsika kui loodusteadus (2 EAP) 1. Sissejuhatus... 1 I. Teoreetilised alused... 4 2. Mõtlemisviisid... 4 3. Teaduslik mõtlemisviis... 5 4. Loodusteadusliku mõtlemisviisi kujundamine... 6 Kirjandus...

Διαβάστε περισσότερα

Püsimagneti liikumine juhtme suhtes

Püsimagneti liikumine juhtme suhtes 2.3. Faraday katsed Suure avastuse sünnihetk on teaduse ajaloos harva teada kuupäevalise täpsusega. Elektromagnetilise induktsiooni avastamine kuulub aga nende harvade erandite hulka. See on nii tänu avastuse

Διαβάστε περισσότερα

LOFY Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I (3 EAP)

LOFY Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I (3 EAP) LOFY.01.087 Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I (3 EAP) Sissejuhatus... 1 1. Füüsika kui loodusteadus... 2 1.1. Loodus... 2 1.2. Füüsika... 3 1.3. Teaduse meetod... 4 2. Universumiõpetus... 7 3. Liikumine

Διαβάστε περισσότερα

KAS OLED VALMIS MINEMA VÄLISMAALE TÖÖLE? Mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta. Sotsiaalne Euroopa

KAS OLED VALMIS MINEMA VÄLISMAALE TÖÖLE? Mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta. Sotsiaalne Euroopa KAS OLED VALMIS MINEMA VÄLISMAALE TÖÖLE? Mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta Sotsiaalne Euroopa Euroopa Komisjon ega ükski komisjoni nimel tegutsev isik ei

Διαβάστε περισσότερα

Fenüülpürasooli derivaadid mittesteroidsete glükokortikoidretseptori ligandidena

Fenüülpürasooli derivaadid mittesteroidsete glükokortikoidretseptori ligandidena enüülpürasooli derivaadid mittesteroidsete glükokortikoidretseptori ligandidena 2 30 Käesolev leiutis käsitleb mittesteroidseid glükokortikoidretseptorit siduvaid ühendeid ja nimetatud ühendeid sisaldavaid

Διαβάστε περισσότερα

Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil ravijuhend. Töörühma koosoleku protokoll nr 7. Kuupäev 18.veebruar 2014, kl

Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil ravijuhend. Töörühma koosoleku protokoll nr 7. Kuupäev 18.veebruar 2014, kl Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil ravijuhend Töörühma koosoleku protokoll nr 7 Kuupäev 18.veebruar 2014, kl 11.00 15.00 Koht Osalejad Juhatajad Protokollija Päevakord Vastuvõetud otsused Ravila

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Staatika ja kinemaatika

Staatika ja kinemaatika Staatika ja kinemaatika MHD0071 I. Staatika Leo eder Mehhatroonikainstituut Mehaanikateaduskond allinna ehnikaülikool 2016 Sisukord I Staatika 1. Sissejuhatus. 2. Newtoni seadused. 3. Jõud. 4. ehted vektoritega.

Διαβάστε περισσότερα

Seedetrakti häired ja haigused lastel

Seedetrakti häired ja haigused lastel Seedetrakti häired ja haigused lastel Oivi Uibo TÜ lastekliinik Loeng + seminarimaterjal ravi V kursuse üliõpilastele 15.09.2008 Seedetrakti/maitse/lõhnatundlikkuse areng * seedetrakti areng algab 2.rasedusnädalal

Διαβάστε περισσότερα

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtuks Soomest on võimalik kasutada Espoo ja Fiskars saatjate signaali. Kuna Espoo signaal on üldjuhul tugevam, siis kasutatakse vastuvõtuks põhiliselt just

Διαβάστε περισσότερα

F l 12. TRANSPORDINÄHTUSED JA BIOENERGEETIKA ALUSED

F l 12. TRANSPORDINÄHTUSED JA BIOENERGEETIKA ALUSED 1. TRANSPORDINÄHTUSED JA BIOENERGEETIKA ALUSED Eluks on vajalik pidev aine ja energia transport (e suunatud liikumine) läbi biosfääri ja konkreetselt bioloogilise aine. Biosfäär ehk elukeskkond on Maa

Διαβάστε περισσότερα

Bronhiaalastma 14/10/ :27. Mis on astma? Bronhiaalastma (edaspidi astma) definitsioon (Global Initiative for Asthma 2007)

Bronhiaalastma 14/10/ :27. Mis on astma? Bronhiaalastma (edaspidi astma) definitsioon (Global Initiative for Asthma 2007) Bronhiaalastma A. Altraja, TÜ Kopsukliinik Mis on astma? Astma on krooniline hingamisteede põletikuline haigus, millele on iseloomulikud korduvate episoodidena: Vilistav hingamine Õhupuudus Köha Pöörduv

Διαβάστε περισσότερα

Hingamisteede seeninfektsioonide ravi. Alan Altraja. Seentest põhjustatud hingamiselundite haigusseisundid

Hingamisteede seeninfektsioonide ravi. Alan Altraja. Seentest põhjustatud hingamiselundite haigusseisundid Seentest põhjustatud hingamiselundite haigusseisundid Hingamisteede seeninfektsioonide ravi Alan Altraja Klassifikatsioon patogeneesis olulisima peremeesorganismi kaitsemehhanismi defitsiidi alusel Tlümfotsüütide

Διαβάστε περισσότερα

UUED JA HUVITAVAD TOIDUAINED, MIS VÕIKSID OLLA MEIE IGAPÄEVAMENÜÜS. Elle Kalamägi

UUED JA HUVITAVAD TOIDUAINED, MIS VÕIKSID OLLA MEIE IGAPÄEVAMENÜÜS. Elle Kalamägi UUED JA HUVITAVAD TOIDUAINED, MIS VÕIKSID OLLA MEIE IGAPÄEVAMENÜÜS Elle Kalamägi 2011 MIDA ME NIMETAME SUPERFOODIKS EHK SUPERTOIDUAINEKS? Superfoodid ehk supertoiduained on looduslikult kasvavad maailma

Διαβάστε περισσότερα

Epidemioloogiliste terminite lühisõnastik

Epidemioloogiliste terminite lühisõnastik Epidemioloogiliste terminite lühisõnastik Andmed [Data] - informatsioon, mistahes laadi faktid. Data on mitmuses, datum on ainsuses. Andmestik [Data set] süstematiseeritud infokogum, tavaliselt elektroonilisel

Διαβάστε περισσότερα

ASTRONOOMIA. põhikooli loodusteaduste õpetajatele. Peeter Tenjes

ASTRONOOMIA. põhikooli loodusteaduste õpetajatele. Peeter Tenjes ASTRONOOMIA põhikooli loodusteaduste õpetajatele Peeter Tenjes Tartu 2008 I osa: Üldine astronoomia 1. Tähistaevas ja taevakehade liikumine 1.1 Meie asend maailmas Universum on kogu ruumi, aja, aine ja

Διαβάστε περισσότερα

KASUTUSJUHEND 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 46 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 60 ET FR EL LV LT

KASUTUSJUHEND 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 46 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 60 ET FR EL LV LT EC2200AOW2 ET FR EL LV LT SÜGAVKÜLMKIRST CONGÉLATEUR COFFRE ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA ŠALDYMO DĖŽĖ KASUTUSJUHEND 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 46

Διαβάστε περισσότερα

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1926

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1926 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA IX TARTU 1926 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI ACTA ET (10Ю1ЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS)

Διαβάστε περισσότερα

Biomehaanika printsiibid

Biomehaanika printsiibid BIOMEHAANIKA PRINTSIIBID Biomehaanika printsiibid Jaan Ereline TÜ spordibioloogia ja füsioteraapia instituut - Biomehaanika jaotus. - Massi jagunemine inimkehas. - Liikumisaparaadi deformatsioonid. - Luukangid.

Διαβάστε περισσότερα

OMA MAJA. Tarmo Andre Elvisto käsitööline ja mänedžer ühes nahas. Mõnus maakodu Muhumaal. juuli 2007 nr 6 (55)

OMA MAJA. Tarmo Andre Elvisto käsitööline ja mänedžer ühes nahas. Mõnus maakodu Muhumaal. juuli 2007 nr 6 (55) OMA MAJA juuli 2007 nr 6 (55) 10 Mõnus maakodu Muhumaal 44 Tarmo Andre Elvisto käsitööline ja mänedžer ühes nahas REKLAAM 2 OMA MAJA REKLAAM SAAJOS INEXA AVAB UUSI UKSI Saajos Inexa on toonud Baltimaade

Διαβάστε περισσότερα

HIV/AIDS-i JA NARKOMAANIAGA SEOTUD TEADMISED, HOIAKUD JA KÄITUMINE SÜÜDIMÕISTETUTE HULGAS LIILIA LÕHMUS, AIRE TRUMMAL

HIV/AIDS-i JA NARKOMAANIAGA SEOTUD TEADMISED, HOIAKUD JA KÄITUMINE SÜÜDIMÕISTETUTE HULGAS LIILIA LÕHMUS, AIRE TRUMMAL HIV/AIDS-i JA NARKOMAANIAGA SEOTUD TEADMISED, HOIAKUD JA KÄITUMINE SÜÜDIMÕISTETUTE HULGAS LIILIA LÕHMUS, AIRE TRUMMAL TALLINN 06 SISUKORD SISSEJUHATUS... 6 1. ÜLEVAADE UURIMUSE KORRALDAMISEST... 7 2. VALIMI

Διαβάστε περισσότερα

PÕHILISED ORGAANILISED ÜHENDID

PÕHILISED ORGAANILISED ÜHENDID PÕHILISED ORGAANILISED ÜHENDID 1.1. Sissejuhatus SÜSIVESIKUD e SAHHARIIDID Kõige lihtsam on tähistada neid ühendeid mõistega süsivesik, sest: valdav enamik siia kuuluvatest ühenditest on C-hüdraadid (Cn(H2O)m),

Διαβάστε περισσότερα

(EMPs kohaldatav tekst)

(EMPs kohaldatav tekst) L 174/88 Euroopa Liidu Teataja 1.7.2011 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/65/EL, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (uuesti

Διαβάστε περισσότερα

1._Vee kvaliteet (21.5 p)

1._Vee kvaliteet (21.5 p) Tutvu 20 minuti jooksul kogu olümpiaaditööga, et oma tegevust planeerida. Ülesannete lahendamise järjekord ei ole oluline! Püüa vastused vormistada nii selgelt ja korrektselt kui võimalik. Valikvastuste

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRI- PAIGALDUSTÖÖD

ELEKTRI- PAIGALDUSTÖÖD ELET- PAGALTÖÖ 1 2 3 4 äesolev õppematerjal on tõlgitud ja kohandatud iikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja sellest tuleneva rakenduskava nimressursi arendamine alusel prioriteetse

Διαβάστε περισσότερα

TARTU ÜLIKOOL Teaduskool. V. Väinaste. Kehade pöördliikumine

TARTU ÜLIKOOL Teaduskool. V. Väinaste. Kehade pöördliikumine TARTU ÜLIKOOL Teaduskool V. Väinaste Kehade pöördliikumine TARTU 009 1 Kehade pöördliikumine Mehaanikas eristatakse kehade liikumise kahte põhiliiki: a) kulgliikumine b) pöördliikumine Kulgliikumise korral

Διαβάστε περισσότερα

Παθογόνοι μικροοργανισμοί

Παθογόνοι μικροοργανισμοί Παθογόνοι μικροοργανισμοί Οι διάφοροι παθογόνοι μικροοργανισμοί τοποθετούνται σε 4 ομάδες: Ομάδα 1: Οργανισμοί που είναι πολύ πιθανό να προκαλούν ασθένεια στον άνθρωπο. Ομάδα 2: Οργανισμοί που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Μαντώ Κυριακού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Μαντώ Κυριακού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μαντώ Κυριακού Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας ΑΘΗΝΑ 2009 Β ΜΕΡΟΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

VESI ORGANISMIS

VESI ORGANISMIS VESI ORGANISMIS HÜPONATREEMIA Peeter Saadla SA TÜK Sisekliinik sisearst 40% lahustunud aineid Kogu kehas sisalduva vee jaotumine erinevate vedelikuruumide vahel 2 7 31 1 3 13 Transtsellulaarselt Vereplasmas

Διαβάστε περισσότερα

Cariva. Tehke kvaliteet oma elu osaks

Cariva. Tehke kvaliteet oma elu osaks Cariva Tehke kvaliteet oma elu osaks Cariva... tõestatud Tehke kvaliteed oma elu osaks kvaliteet, modernne stiil Valge Elevandiluu Spetsiaalselt disainitud rahuldamaks turu nõudmisi. Cariva sulab kokku

Διαβάστε περισσότερα

Nitroglütseriin kui kiirabi ravim. Vajadus ja reaalsus Tallinna Kiirabi näitel Helve Breiberg

Nitroglütseriin kui kiirabi ravim. Vajadus ja reaalsus Tallinna Kiirabi näitel Helve Breiberg Nitroglütseriin kui kiirabi ravim Vajadus ja reaalsus Tallinna Kiirabi näitel Helve Breiberg helve.breiberg@me.com vaadeldavad momendid Ajalooline tagasivaade NG saamisloole Nitraatide kasutamine teistes

Διαβάστε περισσότερα

Termodünaamika I seadus. Termodünaamika. Süsteemid

Termodünaamika I seadus. Termodünaamika. Süsteemid Termodünaamika I seadus Süsteemid ja olekud. Töö ja energia. Soojus Kalorimeetria Entalpia ja soojusmahtuvus Faasiülemineku entalpiad Aurustumine ja kondenseerumine Sulamine ja tahkumine Reaktsioonientalpia

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάιος 2011 Αρ. 03/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ ÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Vomitoran Roxithromycin ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Vomitoran Roxithromycin ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ NORMA HELLAS S.A. VOMITORAN VERSION: PIL-2094802-2 DATE: 14-12-2012 Vomitoran Roxithromycin ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Ονομασία προϊόντος: Vomitoran δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Spordijoogid ja -toidud Spordivitamiinid Toidulisandid Spordikreemid

Spordijoogid ja -toidud Spordivitamiinid Toidulisandid Spordikreemid www.freesport.ee Spordijoogid ja -toidud Spordivitamiinid Toidulisandid Spordikreemid AKTIIVSETELE INIMESTELE Freesport Trading OÜ Kaupmehe 7 A7 10114 Tallinn Tel.: 51 54 026 50 92 234 info@freesport.ee

Διαβάστε περισσότερα

isegi siis, kui meil puudub soov sekkuda nüüdisaja probleemidesse.

isegi siis, kui meil puudub soov sekkuda nüüdisaja probleemidesse. RENÉ GUÉNONI raamatu Nüüdismaailma kriis ( La crise du monde moderne ) tõlkimisel kasutasime kirjastuse Gallimard 1946. aastal ilmunud väljaannet, tõlkele lisasime seletavaid märkusi ka raamatu itaalia-

Διαβάστε περισσότερα

Avaliku võtmega krüptograafia

Avaliku võtmega krüptograafia Avaliku võtmega krüptograafia Ahto Buldas Motiivid Salajase võtme vahetus on tülikas! Kas ei oleks võimalik salajases võtmes kokku leppida üle avaliku kanali? 2 Probleem piiramatu vastasega! Kui vastane

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Otospon, ωτικές σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml του διαλύματος περιέχει: Ciprofloxacin

Διαβάστε περισσότερα

Kaudse kuumutusega soojaveeboiler STORACELL

Kaudse kuumutusega soojaveeboiler STORACELL Paigaldus- ja hooldusjuhend spetsialistile Kaudse kuumutusega soojaveeboiler STORACELL ühendamiseks JUNKERSi soojuspumbaga 6 720 610 242-00.2O SW 290-1 SW 370-1 SW 450-1 6 720 614 207 (2007/05) OSW Sisukord

Διαβάστε περισσότερα

Vedelikud ja tahkised. Aine olekud. Molekulidevahelised jõud E P

Vedelikud ja tahkised. Aine olekud. Molekulidevahelised jõud E P Molekulidevahelised jõud Vedelike struktuur ja omadused Viskoossus ja pindpinevus Vedelike vastasmõju tahkisega Tahkised Kristalli struktuur Metallid Sulamid Ioonilised tahkised Molekulaarsed tahkised

Διαβάστε περισσότερα

EE - EP B1 KIRJELDUS

EE - EP B1 KIRJELDUS EE - EP 2 030 981 B1 KIRJELDUS Leiutise ala [0001] See leiutis käsitleb ühendeid ja meetodeid ensüümi inhibeerimiseks. Täpsemalt käsitleb leiutis ensüümi inhibeerimisel põhinevaid ravimeetodeid. Leiutise

Διαβάστε περισσότερα

President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend

President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend PAIGALDAMINE 1)Raadiosaatja paigaldamine Raadiosaatja paigaldamisel jälgige järgmisi nõudeid a) ergonoomilisus, kasutamine peab olema mugav, juurdepääs

Διαβάστε περισσότερα

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool. Andrus Salupere. Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool. Andrus Salupere. Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool Andrus Salupere Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt Tallinn 2006 Eessõna Käesolev loengukonspekt on mõeldud kasutamiseks Tallinna Tehnikaülikooli

Διαβάστε περισσότερα

Viljandi paarikas 21. novembril 2015

Viljandi paarikas 21. novembril 2015 1 Umbes 100 aastat tagasi kirjutas Hiiumaalt pärit Priidu oma tütrele järgmise kirja: Armas laps! Seadus ei luba Sind mitte Hatsonile minna. Sulle tõuseb hirmus palju tunnistajaid sinu vastu rannast ja

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 3: Βακτήρια που Παρουσιάζουν Ενδιαφέρον στα Τρόφιμα, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου

Διαβάστε περισσότερα