Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής"

Transcript

1 Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό σχεδιασμό και την ομαλή λειτουργία των Σ.Π. Εφαρμόζονται σε μεγάλο εύρος. 2) Τεχνικές αρχές δηλ. εξειδικευμένοι λογάριθμοι (μαθηματικοί και λογικοί) που χρησιμοποιούνται για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σχεδιασμού και λειτουργίας των Σ.Π. Έχουν εφαρμογή μόνο όταν ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες / υποθέσεις για τις όποίες αναπτύχθηκαν. Τα Συστήματα Παραγωγής αποτελούνται από: 1) Φυσικό σύστημα που δημιουργεί αγαθά ή υπηρεσίες προς ικανοποίηση αναγκών που έχουν ζήτηση και περιλαμβάνει: α) Εισροές στη μορφή παραγ.συντελεστών (εργασία, υλικά ενέργεια, κεφάλαιο). β) Εκροές στη μορφή αγαθών (προϊόντα και υπηρεσίες) γ) Παραγωγική διαδικασία δηλ. τους μηχανισμούς μετασχηματισμού των συντελεστών παραγωγής σε αγαθά (εξοπλισμός και εγκαταστάσεις) 2) Σύστημα Διοίκησης Παραγωγής που είναι το σύνολο των διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του φυσικού συστήματος. Κεντρικός στόχος του Σ. Π. είναι να προσθέσουν αξία στους συντελεστές παραγωγής μέσω του μετασχηματισμού τους σε αγαθά. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Οι Αποφάσεις Στρατηγικής λαμβάνονται με μικρή συχνότητα και συνήθως: a) Δεσμεύουν σημαντικά κεφάλαια πόρους b) Έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία ανάπτυξης όλης της επιχείρησης. c) Δεν είναι εύκολα ανατρέψιμες. Παραδείγματα τέτοιων αποφάσεων είναι: η είσοδος σε νέα αγορά και μία συγκεκριμένη πλατφόρμα ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής. ΟΙ αποφάσεις με στρατηγική σημασία στη διοίκηση της παραγωγής είναι οι εξής: 1) Η πρόβλεψη μακροπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ζήτησης για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 2) Ο σχεδιασμός παραγωγικής δυναμικότητας (μέγεθος εγκατάστασης που προσδιορίζει το μέγιστο ρυθμό παραγωγής σε κάθε χρονική περίοδο) 3) Ο σχεδιασμός προϊόντων, υπηρεσιών ή συνδυασμού πακέτου. Οι αποφάσεις επικοινωνούνται με τον προσδιορισμό των γενικών και τεχνικών προδιαγραφών. 1

2 4) Ο σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας (πώς παράγουμε) και της χωροταξικής διάταξης των τμημάτων ή σταδίων επεξεργασίας των προϊόντων. 5) Η επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας και εξοπλισμού για την παραγωγική διαδικασία. 6) Η οργάνωση της εργασίας με σκοπό την βέλτιστη χρησιμοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού. 7) Η επιλογή τόπου εγκατάστασης της ο.μ. ώστε να μεγιστοποιείται το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. 8) Η σχεδίαση του Διοικητικού Συστήματος Πληροφοριών (ΜΙS) (νευρικό σύστημα επιχείρησης) Προϋπόθεση για τη λήψη πολλών στρατηγικών αποφάσεων είναι η δυνατότητα μακροπρόθεσμης πρόβλεψης της ζήτησης με έμφαση στα εξής χαρακτηριστικά: Ποιότητα / Ποσότητα / Χρόνος / Τόπος. Οι Αποφάσεις Τακτικής στοχεύουν στην υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων, λαμβάνονται με μεγαλύτερη συχνότητα και συνήθως: a) Επηρεάζουν μικρό τμήμα της επιχείρησης b) Μπορούν σχετικά εύκολα να αλλάξουν χωρίς επιπτώσεις. Παραδείγματα τακτικών αποφάσεων είναι: η πολιτική πληρωμής προμηθευτών και η πολιτική αποθεματοποίησης προϊόντων. Αποφάσεις τακτικής σημασίας είναι οι εξής: 1) Η πρόβλεψη της βραχυπρόθεσμης ζήτησης ώστε να προσδιοριστεί το μέγεθος των διακυμάνσεων που προσδιορίζει την αβεβαιότητα στο περιβάλλον. 2) Ο γενικός προγραμματισμός παραγωγής (2-24 μήνες) Στόχος η ικανοποίηση της ζήτησης σε κάθε περίοδο. 3) Η διαχείριση των αποθεμάτων (μέγεθος και χρόνος παραγγελίας ή εσωτερική παραγωγή). 4) Η διασφάλιση της ποιότητας δηλ. έλεγχος χαρακτηριστικών για να διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές. 5) Ο χρονικός προγραμματισμός της παραγωγής (Just in Time προσέγγιση). 6) Η πολιτική συντήρησης του εξοπλισμού με στόχο την αδιατάρακτη λειτουργία των βασικών διαδικασιών της παραγωγής. Αυξάνει την αξιοπιστία του συστήματος και ελαχιστοποιεί το κόστος από νεκρούς χρόνους. 2

3 Προϋπόθεση για τη λήψη πολλών τακτικών αποφάσεων είναι η αξιόπιστη ποσοτική πρόβλεψη της ζήτησης των προϊόντων. Επιχειρηματική Στρατηγική είναι το σύνολο των στόχων και αρχών που καθορίζουν το πλαίσιο ανάπτυξης μίας επιχείρησης. Υλοποιεί την επιχειρηματική φιλοσοφία και αποτελεί το σημείο αναφοράς όλων των επιχειρηματικών αποφάσεων. Προσδιορίζει: 1. Το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα απασχολήσει την επιχείρηση και αφορά: Με τι? Προϊόντα και υπηρεσίες / Πού? Τμήμα αγοράς / Πως? Χρησιμοποιημένη τεχνολογία. 2. Τον τρόπο εξασφάλισης / απασχόλησης / κατανομής των απαιτούμενων πόρων δηλ. ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικοί πόροι. 3. Τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας δηλ. τον τρόπο και τον βαθμό ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών (πελάτες, εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές και κοινωνικό σύνολο). Απαιτείται: Α) Καθορισμός αποστολής και στόχων της επιχείρησης. Β) Γνώση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Διαδικασία Διαμόρφωσης Στρατηγικής Παραγωγής Προσδιορισμός αποστολής παραγωγής. Η αποστολή της παραγωγής καθορίζεται από τους σκοπούς που πρέπει να επιδιώξει ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η επιχειρηματική στρατηγική. Τα κριτήρια με στρατηγική σημασία για την αξιολόγηση της λειτουργίας παραγωγής είναι: i) Το κόστος παραγωγής που επηρεάζει την τιμή του προϊόντος. ii) Η ποιότητα των προϊόντων και της παραγωγικής διαδικασίας. iii) Η ευελιξία προσαρμογής της παραγωγικής διαδικασίας. iv) Ο χρόνος παράδοσης παραγγελιών (χρόνος ικανοποίησης της ζήτησης. v) Η ταχύτητα εισαγωγής στην αγορά νέων προϊόντων. 3

4 Επιλέγοντας κάποια κριτήρια ως κεντρικά, η στρατηγική παραγωγής διαμορφώνεται με στόχο την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος και ολοκληρώνεται με τον προσδιορισμό στόχων για την απόδοση των προγραμμάτων δράσης που καλύπτουν ικανό χρονικά ορίζοντα στο μέλλον. Εναλλακτικές Στρατηγικές Παραγωγής για την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος. 1. Στρατηγική χαμηλού κόστους στοχεύει στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους μέσω της συμπίεσης του κόστους παραγωγής. Ενδείκνυται: Για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε καθιερωμένες αγορές (καθιερωμένο προϊόν, τυποποίηση του είδους, μεγάλος όγκος παραγωγής) Για προϊόντα με μεγάλη ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή πώλησης. Για μικρή ποικιλία τελικών προϊόντων. Το σύστημα λειτουργεί με στόχο την εκμετάλλευση οικονομικής κλίμακας στην όλη αλυσίδα της αξίας. Χαρακτηριστικά: Μεγάλες συγκεντρωτικές καταστάσεις. Αυτόματος εξοπλισμός υψηλής απόδοσης και εξειδίκευσης. Ανθρώπινο δυναμικό παραγωγής περιορισμένης εξειδίκευσης. Στενός έλεγχος των αποθεμάτων στις διάφορες φάσεις της παραγωγής. Στατιστικές μέθοδοι ελέγχου της ποιότητας. Έμφαση σε θέματα εργονομικού σχεδιασμού εργασίας. Ροϊκή παραγωγή. 2. Στρατηγική με διαφοροποίηση στοχεύει στην αύξηση της τιμής του προϊόντος μέσω της αύξησης της αξίας σε ορισμένα χαρακτηριστικά που ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Ενδείκνυται: Για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νέες αγορές χωρίς τυποποίηση (μικρός όγκος πωλήσεων) Όταν οι αγοραστές είναι ευαίσθητοι ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Για προϊόντα που αλλάζουν συχνά οι προδιαγραφές τους λόγω καινοτομιών. Για μεγάλη ποικιλία τελικών προϊόντων (t.v., video κα). 4

5 Το σύστημα είναι οργανωμένο με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής πολλών προϊόντων και εξαρτημάτων. Χαρακτηριστικά: Μικρομεσαίες εγκαταστάσεις. Εξοπλισμός γενικής χρήσης και μικρής αυτοματοποίησης. Προσωπικό παραγωγής υψηλής εξειδίκευσης. Παραγωγή μικρών και μεγάλων παρτίδων. Έμφαση στην ευελιξία του συστήματος(σύγχρονα συσ/τα ευέλικτης παρ/γής: Flexible Manufacturing Systems) Τάση προς αποκαθετοποίηση. Εσωτερικό Περιβάλλον Σύνολο των εσωτερικών χαρ/κών μίας επιχείρησης που επηρεάζουν τη δυνατότητα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επηρεάζει τις δυνατότητες (& τις εφικτές κατευθύνσεις) για διαμόρφωση της επιχειρημ. στρατηγικής προσδιορίζοντας: i. Οργανωτική υποδομή. ii. Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία / τεχνογνωσία. iii. Ποικιλία / τύπους προϊόντων. iv. Υπάρχουσα δυναμικότητα παραγωγής. v. Δυνατότητες δικτύου διανομής. vi. Ποιότητα υπηρεσιών ΜΚΤ. vii. Ικανότητες στελεχιακού δυναμικού. viii. Ικανότητα πρόσβασης σε επιχειρηματικό κεφάλαιο. Αποτελεί το εσωτερικό σημείο εκκίνησης μίας επιχείρησης για τη διαμόρφωση και υλοποίησης μίας επιχειρηματικής στρατηγικής. Οποιαδήποτε επιχειρηματική στρατηγική δεν στηρίζεται σε αντικειμενική διάγνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Η ανάλυση και αποτίμηση του εσωτερικού περιβάλλοντος πρέπει να είναι τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική και να λαμβάνει υπ όψη τα στοιχεία του ανταγωνισμού. 5

6 Εξωτερικό περιβάλλον Το άμεσο (λειτουργικό) και ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Αποτελείται από: i. Οικονομικό περιβάλλον. Προσδιορίζει την ύπαρξη επιχειρηματικών ευκαιριών και επηρεάζει: A. Το ύψος της ζήτησης. B. Το κόστος των συντελεστών παραγωγής μέσω των δεικτών όπως: Ρυθμός Μεταβολής ΑΕΠ / Ρυθμός Πληθωρισμού / Επίπεδο Απασχόλησης (ανεργία) / Υποδομή (επικοινωνίες, μεταφορές, εκπαίδευση) / Οικονομική Πολιτική. ii. Κοινωνικό περιβάλλον. Προσδιορίζει το σύστημα αξιών και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον καθορισμό των κατάλληλων συστημάτων διοίκησης. iii. Φυσικό περιβάλλον. Αποτελεί σταθερά που δεν μπορεί αν αγνοηθεί στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής αφού η προστασία του αποτελεί πλέον πανανθρώπινη αξία. Επηρεάζει αποφάσεις που σχετίζονται : A. Τη σχεδίαση προϊόντων. B. Η επιλογή τόπου εγκατάστασης. C. Η επιλογή υλικών και παραγωγικής διαδικασίας. iv. Τεχνολογικό περιβάλλον. Προσδιορίζει τις δυνατότητες για βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησης με στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αφορά: Α. Την τεχνολογία του παραγόμενου προϊόντος. Β. Την τεχνολογία υποδομής (παραγωγή & επικοινωνία). v. Θεσμικό πλαίσιο. Το σύνολο των εθνικών και διεθνών νόμων και διατάξεων που επηρεάζουν τις δραστηριότητες μίας επιχείρησης. Συνήθως αφορούν σε όλες τις εταιρικές λειτουργίες. Πρόβλεψη Ζήτησης Η ύπαρξη εκτιμήσεων της μελλοντικής ζήτησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Ο χρονικός ορίζοντας μίας πρόβλεψης εξαρτάται από τον τύπο της επιχειρηματικής απόφασης για την οποία θα χρησιμοποιηθεί: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη: (5-10 χρόνια ) για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη: (12-24 μήνες ) για τη λήψη τακτικών αποφάσεων. 6

7 Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη: (1-5 εβδομάδες) για τη λήψη επιχειρηματικών- λειτουργικών αποφάσεων. Ανεξάρτητα από τον τύπο πρόβλεψης, ο χρον. ορίζοντας μίας πρόβλεψης (Τ F ) πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει τη χρήση των στοιχείων της πρόβλεψης. Ειδικά για προβλέψεις που αφορούν αποφάσεις που λαμβάνονται περιοδικά, ο χρον. ορίζοντας πρόβλεψης πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση: Τ F > T L - T R Όπου: T L ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη και την υλοποίηση της απόφασης (χρόνος αντίδρασης) T R ο χρόνος που απαιτείται για αναθεώρηση της απόφασης (χρόνος αναθεώρησης) Χαρακτηριστικά ζήτησης Ποσότητα ζήτησης: Καθορίζει το συνολικό μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ποιότητα ζήτησης: Καθορίζει τις απαιτήσεις της αγοράς σχετικά με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Χρονική τάση ζήτησης: Καθορίζει τον ρυθμό μεταβολής της αγοράς μέσα στο χρόνο. Συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Γεωγραφική κατανομή ζήτησης. Καθορίζει τον τόπο εκδήλωσης της ζήτησης. Τα χαρακτηριστικά της ζήτησης που πρέπει κάθε φορά να εκτιμηθούν και εξαρτώνται από τον σκοπό της πρόβλεψης: Στρατηγικές αποφάσεις: Συνήθως απαιτούν πρόβλεψη για όλα τα χαρακτηριστικά. Τακτικές / επιχειρηματικές αποφάσεις: Αρκούν η ποσότητα και η χρονική τάση της ζήτησης. Μορφές ζήτησης Εξωτερική ζήτηση είναι η ζήτηση του προϊόντος υπηρεσίας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνεται από την αγορά. Υπόκειται σε διακυμάνσεις (συνήθως μη ελεγχόμενες όπως είναι η κατάσταση της οικονομίας και πολιτικές ή άλλες εξελίξεις). Εξαρτάται άμεσα από την αγορά και για να προσδιοριστεί χρειάζεται η λήψη κατάλληλου συστήματος προβλέψεων ή με βάση τις υπάρχουσες παραγγελίες. 7

8 Εσωτερική ζήτηση αναφέρεται σε όλα τα συστατικά του προϊόντος (πρώτες ύλες, εξαρτήματα, είδη συσκευασίας κ.τ.λ.) και σε όλα τα μέσα παραγωγής που απαιτούνται για την κατασκευή του. Εκφράζεται σε μονάδες αντίστοιχες με αυτές των παραγωγικών συντελεστών. Είναι παράγωγη της εξωτερικής ζήτησης. Αν υπάρχουν αξιόπιστες προβλέψεις για την εξωτερική ζήτηση, τότε η ποσοτική και η χρονική κατανομή της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να υπολογιστεί. Τυχόν αδυναμία στον έγκαιρο προσδιορισμό της εσωτερικής ζήτησης, έχει ως συνέπεια την αδυναμία ικανοποιήσεως της εξωτερικής ζήτησης που είναι και η πιο σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Στον χώρο των συσ/των προγρ/μού παρ/γής, το πρώτο σύστημα που έκανε επιτυχή χρήση της διαφοράς εσωτερικής/ εξωτερικής ζήτησης ήταν το σύστημα MRP (Management Requirements Planning) Συνθετικά στοιχεία ζήτησης - Μακροχρόνια τάση (Τ) είναι η μεταβολή της ζήτησης που παρατηρείται σε μακρά χρον. περίοδο (ανοδική /πτωτική / σταθερή ζήτηση) - Κυκλικές διακυμάνσεις (C) είναι απρόβλεπτες αυξομειώσεις της ζήτησης που οφείλονται συνήθως στη γενικότερη πορεία της οικονομίας. - Εποχικές διακυμάνσεις (S) είναι επαναλαμβανόμενες και συνήθως προβλέψιμες αυξομειώσεις της ζήτησης που οφείλονται στο τύπο του προϊόντος και στις υπάρχουσες καταναλωτικές συνήθειες( Κοινωνικές παραδόσεις). - Τυχαίες διακυμάνσεις (R) είναι απρόβλεπτες βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της ζήτησης που μπορεί να οφείλονται σε διάφορα αίτια. - Πραγματική ζήτηση (Υ) Υ = f (T, C, S, R) Για τη διαμόρφωση προβλέψεων απαιτείται η ύπαρξη μίας διαδικασίας / συστήματος προβλέψεων ζήτησης και για τον σχεδιασμό του συστήματος απαιτείται να καθοριστούν: 1) Οι διαθέσιμες πληροφορίες μέσα και έξω από την επιχείρηση. 2) Οι απαιτούμενες πληροφορίες για την περιγραφή μίας πρόβλεψης. 3) Τα κριτήρια αξιολόγησης. 4) Οι μέθοδοι για την προετοιμασία της πρόβλεψης. 5) Οι περιορισμοί και οι συνθήκες που επηρεάζουν τον τρόπο διαμόρφωσης μίας πρόβλεψης. Η καταλληλότητα ενός συστήματος προβλέψεων μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 8

9 1) Ακρίβεια προβλέψεων σε αρκετές διαδοχικές περιόδους. 2) Ευαισθησία και ικανότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. 3) Δυνατότητα έγκαιρης προετοιμασίας πρόβλεψης. 4) Αντικειμενική ερμηνεία διαθέσιμων πληροφοριών. 5) Σχέση κόστους / οφέλους από τη χρήση των προβλέψεων. Μέθοδοι προβλέψεων ζήτησης Η επιλογή της μεθόδου πρόβλεψης που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τις δυνατότητες της επιχείρησης και τη φύση του προβλήματος. 1) Εμπειρικές / υποκειμενικές μέθοδοι : Αναπτύσσονται κατά περίπτωση (ad hoc) χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα εμπειρία στην επιχείρηση. Συνήθως βασίζονται σε ποιοτική ερμηνεία των δεδομένων του παρελθόντος που επιτρέπει την εξαγωγή ποσοτικών εκτιμήσεων για το μέλλον. 2) Μαθηματικές μέθοδοι : Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές μαθηματικές μέθοδοι χρησιμοποιώντας δεδομένα από διάφορους μαθηματικούς κλάδους όπως ανάλυση Α) νευρωνικών δικτύων και Β) χρονοσειρών. Η έμφαση των μαθ/κών μεθόδων δεν είναι στην ερμηνεία των στοιχείων του παρελθόντος αλλά στη δομημένη χρήση των στοιχείων αυτών για την κατασκευή ενός μοντέλου που επιτρέπει την δημιουργία ποσοτικών- μελλοντικών προβλέψεων. Α)Μέθοδοι χρονοσειρών: Χρησιμοποιούν την εξίσωση Υ = f (T, C, S, R) με στόχο τη διαμόρφωση μαθ/κού μοντέλου της μελλοντικής ζήτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της μεθόδου είναι η ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων για αρκετές προηγούμενες περιόδους (π.χ. Υ = T* C* S* R ή Υ = T+ C+ S+ R) 4 ο Κεφ. Ανάλυση και Σχεδιασμός Παραγωγικής Δυναμικότητας Παραγωγική δυναμικότητα είναι ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής μίας παραγωγικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις για την παραγωγική δυναμικότητα συνδέονται άμεσα με τις αναμενόμενες μεταβολές στη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Είδη σχεδιασμού: 9

10 1. Νέων εγκαταστάσεων κατάλληλο μέγεθος εγκατάστασης για χρονικό ορίζοντα 5 10 ετών. 2. Μεσοπρόθεσμης παραγωγικής δυναμικότητας για κάλυψη αναγκών μηνών εξαιτίας διακυμάνσεων στη ζήτηση. Γίνονται στα πλαίσια του ΓΠΠ με χρησιμοποίηση αποθεμάτων, μεταβολές στο προσωπικό και υπερωριακή απασχόληση ή υπεργολαβίες. 3. Βραχυχρόνιας παραγωγικής δυναμικότητας/ λεπτομερείς ρυθμίσεις για βραχ/νιες ανάγκες σε παρ/κή δυν/τητα. Γίνεται στη φάση του ΧΠΠ. Ανάλυση για τη διαμόρφωση στρατηγικής για νέες εγκαταστάσεις: Πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι αποφάσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια ως προς τα επιθυμητά αποτελέσματα και από συμβατότητα ως προς τις άλλες αποφάσεις. Παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων: i. Αναμενόμενη ζήτηση. ii. Επιχειρηματική στρατηγική. iii. Τεχνολογικές εξελίξεις. Στρατηγικές επιλογές για την Ανάπτυξη της Παραγωγικής Δυναμικότητας (Πόσο? και Πότε?) Πόσο εξαρτάται από α) το κόστος για τη διατήρηση ή όχι της εφεδρικής ή πλεονασματικής δυναμικότητας και β) επιθυμητή ή όχι υπεροχή σε εγκατεστημένη δυναμικότητα έναντι των ανταγωνιστών. Οι εναλλακτικές είναι οι εξής: Επιλογή 1 η :Διατήρηση πλεονάσματος δυναμικότητας. Η δυναμικότητα ξεπερνά τη μέση ζήτηση και δικαιολογείται αν: α) Το κόστος ανάπτυξης νέας δυναμικότητας είναι μικρότερο από το κόστος έλλειψης δυναμικότητας και β) Η στρατηγική επιδίωξη της επιχείρησης είναι να προκαταλάβει τους ανταγωνιστές δυσκολεύοντας την είσοδό τους σε μία αναπτυσσόμενη αγορά. Επιλογή 2 η : Εξισορρόπηση δυναμικότητας και ζήτησης. Η διαθέσιμη δυναμικότητα απλώς επαρκεί για την ικανοποίηση της μέσης ζήτησης. Επιδιώκεται όταν το κόστος ανάπτυξης είναι περίπου ίδιο με το κόστος έλλειψης. Επιλογή 3 η : Διατήρηση έλλειψης δυναμικότητας. Όταν η παρουσία πλεονάσματος δημιουργεί μεγαλύτερο κόστος απ ότι η έλλειψη. Η διοίκηση επιλέγει την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της 10

11 υπάρχουσας δυναμικότητας που είνα μικρότερη από την μέση ζήτηση. Χρησιμοποιείται συνήθως για νέες αγορές με κινδύνους. Διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής για την παραγωγική δυναμικότητα. 1. Πρόβλεψη μακροχρόνιας ζήτησης. 2. Επιλογή κατάλληλου μέτρου δυναμικότητας. 3. Προσδιορισμός αναγκών σε δυναμικότητα. 4. Διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων. 5. Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων. 6. Επιλογή καλύτερης λύσης- Χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως. Οικονομίες κλίμακας C(V) = f * V k Όπου: C(V): κόστος για αύξηση δυναμικότητας μεγέθους V / f: Σταθερά / κ: βαθμός της οικονομίας κλίμακας. Προσδιορισμός αναγκών σε εξοπλισμό Ν = Τ 60 Ρ ΔΒ και Ρ = Ρκ (1-ρ) και Β = 1,00 (ΝΧ + ΧΠ) Δ Κεφ 5 ο Σχεδιασμός Προϊόντων Κύκλος ζωής προϊόντων και υπηρεσιών: Νηπιακή φάση (σημαντικοί κίνδυνοι και υψηλό ποσοστό θνησιμότητας). Ταχεία ανάπτυξη (υψηλός ρυθμός αύξησης της ζήτησης, υπάρχει αυξημένη τάση για τυποποίηση των προδιαγραφών, η βάση του ανταγωνισμού στη φάση αυτή είναι η διαθεσιμότητα του προϊόντος). Φάση ωριμότητας (το ύψος της ζήτησης έχει σταθεροποιηθεί, επηρεάζεται από μεταβολές στο μέγεθος της αγοράς, Ο ανταγωνισμός γίνεται οξύτερος με κριτήρια την τιμή του προϊόντος και της αξιοπιστία της έγκαιρης ικανοποίησης των παραγγελιών). Φάση παρακμής (η ετήσια συνολική ζήτηση μειώνεται σταδιακά μέχρι την διακοπή τη ς παραγωγής, κυρίαρχο ρόλο παίζει η είσοδος κάποιου νέου προϊόντος με χαμηλότερο κόστος). Η ανάγκη για καινοτομίες επιβάλλεται από τρία αλληλένδετα φαινόμενα στη δυναμική του ανταγωνισμού: 11

12 1. Η γενική ισχύς μίας καμπύλης σχήματος S που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της απόδοσης ενός προϊόντος ή μίας διαδικασίας και της έντασης για την προσπάθεια βελτίωσής της. 2. Η ύπαρξη ενός ορίου πέρα από το οποίο η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ή η παραγωγική διαδικασία θεωρείται απαρχαιωμένη. 3. Μικροί νέοι ανταγωνιστές με νέες ιδέες ανοίγουν νέους ορίζοντες στον κλάδο. Διαφορές μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών. Προϊόν: Αντικείμενο που έχει ένα σύνολο φυσικών, χημικών ή άλλων χαρακτηριστικών, που συνοδεύονται σε μία εύκολα αναγνωρίσιμη ενότητα. Υπηρεσία: Παροχή ορισμένης εξυπηρέτησης, διευκόλυνσης ή φροντίδας για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. 1. Αστάθμητες από τις αισθήσεις πριν αγοραστούν. 2. Αδιαχώριστες από το πρόσωπο αυτού που τις προσφέρει, αφού καταναλώνονται στη διάρκεια της παροχής τους. 3. Δεν προσφέρονται εύκολα για τυποποίηση ακόμα και από το ίδιο σύστημα παραγωγής. 4. Είναι φθαρτές και δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Διαδικασία σχεδίασης Νέων Προϊόντων 1. Ανάπτυξη Ιδεών για Νέα Προϊόντα είναι αποτέλεσμα: Ζήτησης της αγοράς, Πίεσης νέων τεχνολογιών και ανταγωνιστών, Διαλειτουργικής συνεργασίας μέσα στην επιχείρηση 2. Επιλογή Επικρατέστερων Προτάσεων για Νέα Προϊόντα. 3. Μελέτη σκοπιμότητας (οικονομικής, τεχνικής, επάρκειας από πλευράς προμηθευτών, καταλληλότητα προσωπικού, δυνατότητα χρηματοδότησης) 4. Προκαταρκτική Σχεδίαση Προϊόντος και Διαδικασίας. 5. Κατασκευή Πρωτοτύπου. 6. Δοκιμή στην Αγορά. 7. Σχεδίαση προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας στην οριστική τους μορφή. 8. Παραγωγή και διάθεση προϊόντος σε κανονική κλίμακα. Σημασία και έννοια της ποιότητας 12

13 - Η αύξηση και διατήρηση του μεριδίου αγοράς απορρέει κυρίως από την σχετική ποιότητα του προϊόντος. - Μεταβολές στη σχετική ποιότητα έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στο μερίδιο αγοράς απ ότι μεταβολές στην τιμή. - Επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα κρίνονται ότι από πλευράς ποιότητας ανήκουν στο υψηλότερο 33% της αγοράς εμφανίζουν μεγαλύτερα κέρδη από τις υπόλοιπες. 1. Έννοια ποιότητας στηριζόμενη... στο Προϊόν (ακριβής και μετρήσιμη) στον Αγοραστή (υποκειμενική και εξαρτάται από προσωπικές ανάγκες &προτιμήσεις) στην Παραγωγή (προϊόν καλής ποιότητας: έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με κάποιες τεχνικές προδιαγραφές) στην Προσφερόμενη Αξία (η σχέση της απόδοσης βαθμός ικανοποίησης του καταναλωτή- με την τιμή του) Ανάγκη διαφοροποίησης προϊόντων Μέθοδος του «διαγράμματος δένδρου» (decision tree diagram) όπου έχόυμε σχεδιασμό των κύριων χαρακτηριστικών. Η σπονδυλωτή σχεδίαση ενός προϊόντος επιδιώκει τη δημιουργία μεγάλης ποικιλίας τελικών προϊόντων. Η δυνατότητα ελέγχου των βασικών σπονδύλων εξυπηρετεί δύο σκοπούς: α)διευκόλυνση της λειτουργίας του ΜΚΤ και β) διευκόλυνση της λειτουργίας της παραγωγής στη διατήρηση του κόστους παραγωγής σε λογικά επίπεδα. Στόχος πρέπει να είναι η σχεδίαση «οικογενειών προϊόντων» με βασικά εξαρτήματα σε διαφορετικούς συνδυασμούς. Κεφ. 6 ο Σχεδίαση Παραγωγικής Διαδικασίας και Χωροταξικής Διάταξης Κριτήρια ταξινόμησης: a. Το κύριο είδος που παράγεται δηλ. προϊόν ή υπηρεσία. b. Το είδος της ροής του προϊόντος μέσα στο σύστημα. i. Παραγωγική διαδικασία...για έργα. ii.... με μεταβλητές ροές. iii.... με προκαθορισμένες ροές. iv.... με συνεχή ροή. 13

14 v.... με «Κύτταρα Παραγωγής». C (κύκλος παραγωγής) = Συνολικός Διαθέσιμος Χρόνος Αναγκαία ποσότητα παραγωγής. Β (απόδοση γρ. παραγωγής) = Άθροισμα των Λειτουργ. Ωρών C x Αριθμός σταθμών. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ο καλός χωροταξικός σχεδιασμός επιτρέπει: 1) Μείωση των μετακινήσεων των υλικών και άρα μείωση των καθυστερήσεων. 2) Βέλτιστη χρήση ανθρωπίνου δυναμικού και διαθέσιμου χώρου. 3) Απλοποίηση των ροών των υλικών στην παραγωγή. Λειτουργική Χωροταξική Διάταξη Ο εξοπλισμός διευθετείται έτσι ώστε οι μηχανές με ομοειδή λειτουργία να συγκεντρώνονται σε κοινό χώρο αποτελώντας κοινό τμήμα. Τα ημιέτοιμα προϊόντα μετακινούνται από τμήμα σε τμήμα μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διεργασιών. Πλεονεκτήματα: 1. Δυνατότητα παραγωγής πολλών τύπων προϊόντων. 2. Ευελιξία παραγωγικής διαδικασίας (αποσύνδεση επιμέρους σταδίων) 3. Ευκολία επίβλεψης λειτουργίας τμημάτων. 4. Εναλλαξιμότητα εξοπλισμού. Μειονεκτήματα: 1. Αυξημένοι νεκροί χρόνοι και χρόνοι παραγωγής (ανάγκη για πολλές εσωτερικές διακινήσεις) 2. Δυσκολία τυποποίησης της ροής (διαφορετικές ροές ανά προϊόν) 3. Δυσκολία προγραμματισμού, συντονισμού και ελέγχου της παραγωγής. 4. Ανάγκη για αυξημένη εξειδίκευση του προσωπικού. 5. Διατήρηση αποθεμάτων υλικών και ημικατεργασμένων σε πολλά σημεία. Η ανάγκη για παρακολούθηση του κάθε τμήματος ξεχωριστά έχει σαν συνέπεια: a. Επιβάρυνση του κόστους παραγωγής. b. Αδυναμία αποτελεσματικού ελέγχου της ποιότητας. 14

15 c. Επιμήκυνση του χρόνου εκτέλεσης και παράδοσης των παραγγελιών. Χωροταξική Διάταξη Κατά Προϊόν Διατάσσει εξοπλισμό και θέσεις εργασίας με βάση προκαθορισμένη αλληλουχία κατεργασιών και δημιουργεί μία ενιαία γραμμή παραγωγής. Χρησιμοποιείται για : Μαζική Παραγωγή, Παραγωγή Συνεχούς Ροής, Τμήματα της παραγωγής Παρτίδων. Πλεονεκτήματα: 1. Ομαλή ροή υλικών ( γρήγορη και στρωτή) 2. Δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού για τυποποίηση. 3. Δυνατότητα χρήσης προσωπικού χαμηλής εξειδίκευσης. 4. Δυνατότητα επίτευξης χαμηλού κόστους ανά μονάδα παραγωγής. Μειονεκτήματα: 1. Μικρή προσαρμοστικότητα σε αλλαγή προδιαγραφών του προϊόντος. 2. Μεγάλη αλληλεπίδραση των διαδοχικών σταδίων παραγωγής. 3. Ανάγκη διατήρησης αποθεμάτων σε πρ. ύλες και τελικά προϊόντα για επίτευξη υψηλού ποσοστού απασχόλησης. 4. Περιορισμένες δυνατότητες υποκίνησης των εργαζομένων εξαιτίας της μεγάλης τυποποίησης των εργασιών. 5. Μεγάλο ύψος επένδυσης. Βελτίωση ροής με ομαδοποίηση προϊόντων. Στη διαλειτουργική διάταξη γίνεται με ταξινόμηση των πολλών προϊόντων σε οικογένειες. Η διάταξη των μηχανών για κάθε οικογένεια μοιάζει με την κατά προϊόν διάταξη. Προσφέρει: i. Εύκολες στην παρακολούθηση παραγωγικές διαδικασίες. ii. Εύκολη ροή με μείωση των μετακινήσεων. iii. Ευκολία στον προγραμματισμό και συντονισμό της παραγωγής. iv. Μείωση αποθεμάτων μεταξύ διαδοχικών θέσεων. v. Ευκολία επικοινωνίας και οπτικής επαφής εργαζομένων. 15

16 10 ο κεφ. Αποθέματα Απόθεμα είναι ο αδρανής οικονομικός πόρος που χρησιμοποιείται για κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης. o Λόγοι για τη διατήρηση αποθεμάτων: i. Απόθεμα για συνεχή ροή (όσο η παραγγελία βρίσκεται καθ οδών) ii. Αποθέματα οικονομικής ποσότητας παραγγελίας (ανανέωση) iii. Αποθέματα Ασφαλείας. iv. Αποθέματα Διάζευξης ή Ανεξαρτητοποιήσεως Διαδοχικών Σταδίων. (με παρεμβολή ημικατεργασμένων μονάδων ανάμεσα στα στάδια0 v. Εποχικά αποθέματα (διατηρούνται με σκοπό την εξομάλυνση του ρυθμού παραγωγής για καλύτερη εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας) vi. Αποθέματα για Διαφόρους Λόγους. o Περιγραφή συστήματος αποθεμάτων; i. Ζήτηση η εκροή του συστήματος. ii. Ανανέωση η εισροή του συστήματος. Περιγράφεται με τα εξής χαρακτηριστικά: t (λειτουργική περίοδος) L (χρόνος παραγγελίας) Q (ποσότητα παραγωγής για ανανέωση) ρ (ρυθμός παραγωγής ή ανανέωσης) t p (χρόνος παραγωγής) iii. Μηχανισμός για την λήψη αποφάσεων. Σχετίζεται με τον τρόπο ανανέωσης των αποθεμάτων ( t σταθερό και Q μεταβλητό και t μεταβλητό και Q σταθερό) δηλ. Πότε? Θα γίνει η ανανέωση και Πόσο? Θα προστεθεί. iv. Λειτουργικοί περιορισμοί όπως προϋπολογισμός, χωρητικότητα αποθήκης κ.τ.λ.) v. Συνολικό ή Αυξητικό Κόστος ως Δείκτης Απόδοσης. TC = C H + C S + C R + C B Συνολικό κόστος = Κ. Διατήρησης + Κ. Έλλειψης + Κ. Ανανέωσης + Κ. Αγοράς Υλικών 16

17 17

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 19 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... 21 ΕΙΔΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 22 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποσαφήνιση διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης ροής υλικών μέσα σε μία κεντρική επιχείρηση και ανάμεσα σε εταίρους μιας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το S&OP Sales and Operations Planning

Το S&OP Sales and Operations Planning Γ. Γιαννόπουλος Διευθυντής Κεντρικού Προγραμματισμού και S&OP Coordinator Το S&OP Sales and Operations Planning Ως εργαλείο μετασχηματισμού των επιχειρήσεων BUSINESS TRANSFORMATION Η Kodak εφηύρε την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 7: Παράδοση τη Στιγμή που χρειάζεται (Just-in-Time) & Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ KAI ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/JIT Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ Ροή Για τη διαχείριση ενός συστήματος παραγωγής και τη βελτίωσή

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση PLAN DO CHECK ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ACT (ή adjust) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Plan: Σχεδιασμός / οργάνωση προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διάκριση των εννοιών οργάνωση - επιχείρηση να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας οργανώσεων να εξοικειωθούν με τη συστημική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΕΟ 11, ΕΑΠ Τι είναι παραγωγική ικανότητα/δυναμικότητα Με τον όρο δυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Επιχειρηματική Ιδέα Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operatons Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 4 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παραγωγικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθούν οι ρόλοι των 6 τύπων των συστημάτων πληροφοριών Να περιγραφούν οι τύποι των πληροφοριακών συστημάτων Να αναλυθούν οι σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης

Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης KPMG - 2 ο Family Business Forum Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος ΣΕΒ Βασική Ιδέα Η επιβίωση των οικογενειακών επιχειρήσεων εξαρτάται από την οργάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας. Source: Arup

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας. Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική παραγωγής Η

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ποιότητα προϊόντος/υπηρεσίας Ταχύτητα παραγωγής/παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 10: Ανάπτυξη ΠΣ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ;

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; κάθε αδρανές οικονοµικό µέσο ή πόρος που διατηρείται για την ικανοποίηση µελλοντικής ζήτησης γι αυτό. 1995 Corel Corp. 1984-1994 T/Maker Co. 1984-1994 T/Maker Co. 3 Απόθεµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Αποθεμάτων. Γιώργος Λυμπερόπουλος. Γ. Λυμπερόπουλος - Διoίκηση Παραγωγής

Έλεγχος Αποθεμάτων. Γιώργος Λυμπερόπουλος. Γ. Λυμπερόπουλος - Διoίκηση Παραγωγής Έλεγχος Αποθεμάτων Γιώργος Λυμπερόπουλος 1 Σημασία Ελέγχου Αποθεμάτων Η συνολική επένδυση σε αποθέματα σε μία χώρα είναι τεράστια (20-25% του ΑΕΠ). Τομείς οικονομίας με αποθέματα: Βιομηχανική παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τι είναι η τεχνολογία διαδικασιών παραγωγής Τεχνολογία διαδικασιών παραγωγής είναι η εφαρμογή της επιστήμης στην παραγωγή προϊόντων. Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 στις Ξένες Αγορές ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 DK Consultants All rights reserved - 2016 1 Ορισμός «Tο ποσό των χρημάτων, το οποίο καταβάλλει ο αγοραστής στον πωλητή για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -2 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Η στρατηγική διάσταση της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών Ανταγωνιστικές προτεραιότητες Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων

Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων Ενότητα 4 Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 4-1 Μαθησιακοί στόχοι Κατανόηση των διαδικασιών προσδιορισμού και επιλογής έργων ανάπτυξης ΠΣ Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Σχεδιασμός - Προγραμματισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής ERP Systems ERP puzzle ERP: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένων λειτουργικών εφαρμογών (modules) τα οποία αντικαθιστούν τα ξεχωριστά αυτόνομα υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων

Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων 2 Εισαγωγή (1) Ο όρος απόθεμα αναφέρεται σε προϊόντα και υλικά που αποθηκεύονται από την επιχείρηση για μελλοντική χρήση Τα αποθέματα μπορεί να περιλαμβάνουν Πρώτες ύλες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕIΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ; Διαδικασία εκτίμησης μελλοντικών καταστάσεων βασιζόμενη συνήθως σε ιστορικά στοιχεία

ΤΙ ΕIΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ; Διαδικασία εκτίμησης μελλοντικών καταστάσεων βασιζόμενη συνήθως σε ιστορικά στοιχεία ΤΙ ΕIΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ; Διαδικασία εκτίμησης μελλοντικών καταστάσεων βασιζόμενη συνήθως σε ιστορικά στοιχεία Πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων για: Σχεδιασμό, Οργάνωση και Έλεγχο των πόρων Λήψη επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25 Περιεχόμενα Πρόλογος................................................... 23 Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση.................................. 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................. 27 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Μελέτη Σκοπιμότητας Feasibility Study Μ. Τσικνάκης Ε. Μανιαδή, Α. Μαριδάκη Μάθημα στο eclass Ονομασία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2017 Κωδικός Μαθήματος στο eclass:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Το τι θα μετρήσουμε και πως θα το μετρήσουμε σχετίζεται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους, δηλαδή το περιεχόμενο της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12: Σχεδιασμός Προϊόντος Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συνοπτικός (Συγκεντρωτικός) Προγραμματισμός Παραγωγής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συνοπτικός (Συγκεντρωτικός) Προγραμματισμός Παραγωγής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συνοπτικός (Συγκεντρωτικός) Προγραμματισμός Παραγωγής Γιώργος Λυμπερόπουλος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 17/3/2017 Γ. Λυμπερόπουλος - Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Στρατηγική ;

Τι είναι η Στρατηγική ; Τι είναι η Στρατηγική ; Η Στρατηγική αποτελεί ένα ενοποιημένο, περιεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο που αναπτύσσεται προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. 2 βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία µία επιχείρηση αναπτύσσει τη δραστηριότητά της είναι η ζήτηση για το προϊόν ή τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα