ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής Σχολής 2 Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης 2 Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης 2 Εκπαιδευτές και Βοηθοί εποπτών 3 Εκπαιδευτές και Βοηθοί εκπαιδευτών 3 Ρυµουλκοί - Εκτοξευτές 3 Τεχνικό Προσωπικό 4 ιοικητικό Προσωπικό 4 Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΑΘΗΤΕΣ 5 Εγγραφή Μαθητών 5 Προσόντα Μαθητών 5 Σχολή χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 5 Σχολείο αερορυµουλκών 5 Σχολή εκπαιδευτών ανεµοπορίας 6 Υποχρεώσεις Μαθητών 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 Προγραµµατισµός Εκπαίδευσης 7 Συγκρότηση Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 7 Υλοποίηση Εκπαίδευσης - Ανάθεση Καθηκόντων 7 Άσκηση ιοίκησης στο Πεδίο Πτήσεων 8 Πτήσεις Σχολής 8 Πρόγραµµα Εκπαιδευτών και Ρυµουλκών 8 Εκπαιδευτής Ηµέρας 8 Εξοπλισµός 9 Ανεµόπτερα 9 Αεροπλάνα 9 Επικοινωνίες 10 Κέντρο εκπαίδευσης εγκαταστάσεις 10 Αεροδρόµια 10 Ζώνη προσγειώσεων 10 Εναέριος χώρος 10 Λοιπές εγκαταστάσεις 10 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος 2004 i

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΟΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 11 Πειθαρχικές Ποινές 11 Επιβολή ποινών σε µαθητές 11 Επιβολή ποινών στο προσωπικό 11 Εφέσεις 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 12 ιαδικασίες Καταστάσεων Ανάγκης 12 Αναφορά Καταστάσεως Ανάγκης 12 Τραυµατισµός, Ασθένεια ή Θάνατος κατά την Πτήση 12 Προσγείωση ανεµοπτέρου της Σχολής, σε χώρο εκτός του πεδίου πτήσεων 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 13 Ανεµόπτερα Ευθύνη Εκπαιδευτού Πτήσεων ή Κυβερνήτη 13 Επιδόσεις και περιορισµοί ανεµοπτέρων 13 Συντήρηση Ανεµοπτέρων 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 14 ιαθέσιµα Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα 14 Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα 14 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος 2004 ii

3 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια Σύνθεση Προσωπικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ Το προσωπικό της Σχολής αποτελείται από τους παρακάτω: 1. ιευθυντής Σχολής. 2. Υποδιευθυντής Σχολής. 3. Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης. 4. Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης. 5. Εκπαιδευτές αέρος και εδάφους και Βοηθοί εκπαιδευτών. 6. Ρυµουλκοί, εκτοξευτές. 7. Τεχνικό προσωπικό. 8. ιοικητικό προσωπικό. Από τους παραπάνω, ο Υποδιευθυντής και οι βοηθοί εποπτών δεν είναι απαραίτητοι για Σχολή µειωµένης δραστηριότητας κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΝΛΑ. Επιπλέον, στα πλαίσια της Σχολής, λειτουργούν το Εκπαιδευτικό και το Πειθαρχικό Συµβούλιο. ιευθυντής Σχολής Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του ιευθυντού Σχολής, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και αρχιεκπαιδευτής, είναι η σωστή άσκηση και η ευθύνη της τεχνικής εκµετάλλευσης και της λειτουργίας της Σχολής. Για αυτό το λόγο πρέπει : 1. Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα και να ασκεί τους απαραιτήτους ελέγχους. 2. Να εξασφαλίζει τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της Σχολής, η οποία πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις, περί ιοικητικού και πειθαρχικού ικαίου, Αεραθλητισµού, εκπαίδευσης και διοικητικής µέριµνας, διατάξεις Νόµων, ιαταγµάτων, Υπουργικών αποφάσεων και κανονισµών, οδηγίες και κατευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 3. Να εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της Σχολής πραγµατοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον και πάντα σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους, τους διεθνείς κανονισµούς και διαδικασίες της ΥΠΑ 4. Να επιτηρεί τις εκπαιδευτικές Σειρές και να επιβεβαιώνει ότι οι µαθητές παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο. 5. Να προβλέπει και να φροντίζει την προµήθεια της Σχολής µε τα απαραίτητα υλικά, µέσα και εξοπλισµό για ικανοποίηση των αναγκών της εκπαίδευσης. 6. Να εξασφαλίζει την ενηµέρωση του προσωπικού και των µαθητών για την τήρηση των νόµων, κανονισµών και ειδικών όρων τεχνικής εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τα καθήκοντά τους. 7. Να επιβάλλει τις απαιτούµενες κυρώσεις στους παραβάτες του κανονισµού της Σχολής. 8. Να απονέµει επαίνους ή άλλες διακρίσεις στους µαθητές ή στο προσωπικό της Σχολής. 9. Να ελέγχει και να υπογράφει όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα της Σχολής. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

4 10. Να εκδίδει και υπογράφει κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που έχει σχέση µε τη Σχολή. 11. Να χορηγεί στους µαθητές το πιστοποιητικό αποφοιτήσεως από τη Σχολή, το οποίο και προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα της ΑΝΛΑ, να εκδίδει βεβαιώσεις ωρών, καθώς και κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που έχει σχέση µε τη Σχολή. 12. Να διατηρεί όλα τα αεροσκάφη και τα εκπαιδευτικά ανεµόπτερα της Σχολής εφοδιασµένα µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο πιστοποιητικά εν ισχύ, όπως πιστοποιητικό πλωΐµότητος κλπ και µε ασφαλιστήριο συµβόλαιο εν ισχύ. 13. Να κατατάσσει τους µαθητές σε Σχολεία ανάλογα µε τα διατιθέµενα προσόντα και να κατανέµει αυτούς σε σειρές εκπαιδεύσεως µε βάση τον ετήσιο στόχο της ΑΝΛΑ. 14. Να υποβάλει στο Σ της ΑΝΛΑ και στην ΕΛΑΟ την ετήσια έκθεση πεπραγµένων της Σχολής µε όλες τις σχετικές δραστηριότητες του έτους που πέρασε. 15. Να διατηρεί και ενηµερώνει κατάσταση µε τα στοιχεία ΠΙΠ, αδείας µαθητευοµένου και πιστοποιητικού υγείας του προσωπικού της Σχολής. Υποδιευθυντής Σχολής Ο Υποδιευθυντής έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αντικαθιστά το ιευθυντή Σχολής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, για θέµατα επειγούσης φύσεως που δεν επιδέχονται αναβολή. 2. Αναλαµβάνει, µε εντολή του ιευθυντού Σχολής, τη διεκπεραίωση υποθέσεων, καθιστάµενος επίκουρος του έργου του. Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης Ο επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αναπληρώνει το ιευθυντή Σχολής όταν απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει Υποδιευθυντής. 2. ιευθύνει και παρακολουθεί την πρακτική εκπαίδευση της Σχολής και είναι υπεύθυνος απέναντι στο ιευθυντή Σχολής για την οργάνωση, επίβλεψη και συντονισµό των ενεργειών για την εφαρµογή του προγράµµατος πρακτικής εκπαιδεύσεως. 3. Μεριµνά για τον εφοδιασµό της Σχολής µε τα αναγκαία για την εκτέλεση των πτήσεων υλικά και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής για την προµήθεια πτητικού υλικού για βελτίωση του υφισταµένου ή επαύξηση αυτού. 4. Βεβαιώνεται για την καλή συντήρηση του πτητικού υλικού. 5. Παρακολουθεί την πρόοδο της πρακτικής εκπαιδεύσεως, µε προσωπικό έλεγχο, εκπαιδευτών και µαθητών. Ελέγχει τις καρτέλες προόδου µαθητών, τόσο για την ορθότητα της ενηµερώσεως των, όσο και για αυτά που αναγράφονται εκεί για τους µαθητές και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τυχόν παρουσιαζόµενες ανωµαλίες κατά την εκπαίδευση. 6. Επιβάλει πειθαρχικές ποινές. Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης Ο επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. ιευθύνει και παρακολουθεί τη θεωρητική εκπαίδευση της Σχολής και είναι υπεύθυνος απέναντι στο ιευθυντή Σχολής για την οργάνωση, επίβλεψη και συντονισµό των ενεργειών για την εφαρµογή του προγράµµατος θεωρητικής εκπαιδεύσεως. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

5 2. Μεριµνά για τον εφοδιασµό της Σχολής µε τα αναγκαία για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων υλικά και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής για την προµήθεια υλικών ή σύνταξη και έκδοση βοηθηµάτων για βελτίωση των υφισταµένων ή επαύξηση αυτών. 3. Βεβαιώνεται για την καλή συντήρηση του υλικού θεωρητικής εκπαιδεύσεως της Σχολής. 4. Καταρτίζει τα δεκαπενθήµερα ή µηνιαία προγράµµατα θεωρητικών µαθηµάτων. 5. Παρακολουθεί την πρόοδο της θεωρητικής εκπαιδεύσεως, µε προσωπικό έλεγχο, εκπαιδευτών και µαθητών. Ελέγχει τις καρτέλες προόδου µαθητών, τόσο για την ορθότητα της ενηµέρωσης τους, όσο και για αυτά που αναγράφονται εκεί για τους µαθητές και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τυχόν παρουσιαζόµενες ανωµαλίες κατά την εκπαίδευση. 6. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές. Εκπαιδευτές και Βοηθοί εποπτών Οι βοηθοί εποπτών έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αντικαθιστούν τον αντίστοιχο επόπτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, για θέµατα επείγουσας ανάγκης που δεν επιδέχονται αναβολή. 2. Αναλαµβάνουν, µε εντολή του αντίστοιχου επόπτη, τη διεκπεραίωση υποθέσεων καθιστάµενοι επίκουροι του έργου τους. Εκπαιδευτές και Βοηθοί εκπαιδευτών Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών έχουν ως εξής: 1. Παρακολουθούν και κατευθύνουν την εκπαίδευση τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. 2. Έχουν την ευθύνη της σωστής τήρησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 3. Προετοιµάζουν, ενηµερώνουν, παρακολουθούν τους εκπαιδευόµενους ανεµοπόρους και φροντίζουν για την ασφάλειά τους. 4. Παρακολουθούν την πρόοδο των µαθητών και ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς τους φακέλλους. 5. Συντάσσουν εκθέσεις προόδου της κάθε σειράς και ενηµερώνουν τον ιευθυντή της Σχολής. 6. Εισηγούνται στο ιευθυντή τυχόν κυρώσεις σε παραβάτες του Κανονισµού της Σχολής. 7. Οι εκπαιδευτές αέρος ειδικά ευθύνονται για κάθε ανωµαλία που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια των πτήσεων, για οποιοδήποτε µαθητή, αν εκτελούν καθήκοντα Εκπαιδευτού ηµέρας, ή για τον µαθητή, αν εκτελούν απλώς καθήκοντα εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόµενοι εκτελούν µόνο κατόπιν υποδείξεων και εντολών τους. 8. Επιβάλουν ποιθαρχικές ποινές. Ρυµουλκοί - Εκτοξευτές Οι ρυµουλκοί εκτοξευτές έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Εφαρµόζουν µε ακρίβεια το πρόγραµµα της Σχολής. 2. Συµπληρώνουν, πριν από την έναρξη των πτήσεων και µετά το τέλος τους, τα προβλεπόµενα βιβλία και µητρώα των αεροπλάνων ή µηχανών εκτοξεύσεως ανεµοπτέρων (ΜΕΑ). 3. Φροντίζουν για και επιβλέπουν τον ανεφοδιασµό µε καύσιµα των αεροπλάνων η µηχανών εκτόξευσης. 4. Είναι υπεύθυνοι απέναντι στο εκπαιδευτή ηµέρας για την τήρηση του ισχύοντος Κανονισµού. 5. Ενεργούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς του αεροδροµίου όπου διεξάγονται οι πτήσεις. 6. Ακολουθούν τις εντολές των εκπαιδευτών ανεµοπτέρων. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

6 Τεχνικό Προσωπικό Ο υπεύθυνος µηχανικός έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρµοδιότητες: 1. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον ιευθυντή Σχολής και τον Έφορο Υλικού. 2. Εκτελεί τον κύκλο συντηρήσεως και επιθεωρήσεως των ανεµοπτέρων και λοιπού πτητικού υλικού της Σχολής, όπως προβλέπεται στα εγχειρίδιά τους, στους ισχύοντες κανονισµούς και τις ειδικές οδηγίες της ΥΠΑ και υλοποιεί τις τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις. 3. Αποκαθιστά οποιαδήποτε ανωµαλία που θα αναγραφεί στο φύλλο παρατηρήσεων ανεµοπτέρου ή αεροπλάνου µετά το τέλος της πτήσεως. 4. Παρακολουθεί και βοηθάει το έργο της εκάστοτε πραγµατοποιούµενης µείζονος ή γενικής επισκευής των ανεµοπτέρων και αεροπλάνων της Σχολής και βεβαιώνεται ότι αυτή πραγµατοποιείται µε βάση το οικείο εγχειρίδιο συντηρήσεως και των τεχνικών οδηγιών που ισχύουν από το εργοστάσιο κατασκευής και την ΥΠΑ. 5. Εισηγείται έγκαιρα στον ιευθυντή Σχολής τις ανάγκες της Σχολής σε υλικά, ανταλλακτικά και λοιπά τεχνικά µέσα, για την έγκαιρη λήψη µέτρων. 6. Είναι υπεύθυνος για την κανονική αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση του τεχνικού υλικού της Σχολής. 7. Φυλάσσει και µεριµνά για την ενηµέρωση των βιβλίων και µητρώων των ανεµοπτέρων, αεροπλάνων και ΜΕΑ. Επίσης συντάσσει τις καταστάσεις της ηµερήσιας επιθεωρήσεως αυτών. 8. Εισηγείται στον ιευθυντή Σχολής, την έκδοση απαραίτητων διαταγών, βάσει των τεχνικών εγχειριδίων και ειδικών οδηγιών που ισχύουν, µε σκοπό να επιτευχθεί υψηλός βαθµός συντήρησης του υλικού της Σχολής. ιοικητικό Προσωπικό Το διοικητικό προσωπικό έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρµοδιότητες: 1. Τήρηση των µητρώων µαθητών και υλικού καθώς και άλλων αρχείων και εγγράφων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της Σχολής. 2. Γραµµατειακή υποστήριξη της Σχολής. Εκπαιδευτικό Συµβούλιο Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (ΕΣ) συγκαλείται για να ασχοληθεί µε τα παρακάτω θέµατα: 1. Την οριστική σύνθεση των εκπαιδευτικών σειρών µετά από εισήγηση του ιευθυντή Σχολής σύµφωνα µε τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής. 2. Κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος δραστηριότητας της Σχολής, το οποίο κατατίθεται για έγκριση στο Σ της ΑΝΛΑ. 3. Εισήγηση τροποποιήσεων, συµπληρώσεων και αλλαγών των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα. 4. Καθορισµό των υλικών που απαιτούνται πέρα από τις τρέχουσες ανάγκες. 5. Επιλογή των εκπαιδευτικών συγγραµµάτων της Σχολής. 6. Κάθε άλλο θέµα που, κατά την κρίση του ιευθυντή Σχολής, χρειάζεται συλλογική απόφαση. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΑΘΗΤΕΣ Εγγραφή Μαθητών Αιτήσεις για εγγραφή σε µία Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων της ΑΝΛΑ, γίνονται δεκτές καθ όλο το έτος. Το Σ της ΑΝΛΑ, σε τακτική του συνεδρίαση, όποτε απαιτείται αλλά τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο, εξετάζει τις υπάρχουσες αιτήσεις και αποφασίζει την συγκρότηση νέας Εκπαιδευτικής Σειράς και το κλείσιµο της προηγούµενης. Οι αιτήσεις παραπέµπονται στον ιευθυντή Σχολής ο οποίος εισηγείται αντίστοιχα στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο το οποίο και αποφασίζει την οριστική σύνθεση των Εκπαιδευτικών Σειρών. Η απόφαση µε την οριστική σύνθεση της Εκπαιδευτικής Σειράς, ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφεροµένους τηλεφωνικά και ταχυδροµικά µαζί µε το πρόγραµµα θεωρητικής εκπαίδευσης και µία πρόσκληση για µία πρώτη συνάντηση γνωριµίας µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτών. Οι αιτήσεις - εγγραφές των ενδιαφεροµένων για όλες τις υπόλοιπες Σχολές γίνονται δεκτές καθ όλο το έτος. Ο ιευθυντής Σχολής εισηγείται στο Σ σύµφωνα µε τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής. Το Σ της ΑΝΛΑ σε τακτική του συνεδρίαση, εξετάζει τις υπάρχουσες αιτήσεις και αποφασίζει για την έγκρισή τους ή όχι. Οι εγκεκριµένες αιτήσεις παραπέµπονται στον ιευθυντή Σχολής για εκπαίδευση των µαθητευοµένων. Προσόντα Μαθητών Τα απαιτούµενα προσόντα για την εγγραφή µαθητού σε κάθε σχολή είναι: Σχολή χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 1. Πλήρες πρόγραµµα : Ηλικία 16 ετών. Απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή ισότιµο. Άδεια µαθητευοµένου χειριστού ανεµοπτέρων. Συγκατάθεση κηδεµόνα για τους κάτω των 21 ετών. 2. Μειωµένο πρόγραµµα : Για την παρακολούθηση του µειωµένου προγράµµατος, λόγω προηγούµενης πείρας, χρειάζεται ακόµη : Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών αεροπλάνων τουλάχιστον Σχολείο αερορυµουλκών Ηλικία 21 ετών. Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών αεροπλάνων τουλάχιστον. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

8 Σχολή εκπαιδευτών ανεµοπορίας Ηλικία 21 ετών. Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών ανεµοπτέρων, µε πτητική εµπειρία όχι µικρότερη των 60 πτήσεων, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ωρών ως κυβερνήτης, σε ανεµόπτερα. Υποχρεώσεις Μαθητών Όλοι οι µαθητές της Σχολής υποχρεούνται να: Ακολουθούν και εφαρµόζουν µε ακρίβεια τον παρόντα κανονισµό και τα προγράµµατα εκπαιδεύσεως της Σχολής και να τηρούν πιστά τους ισχύοντες κανονισµούς της ΥΠΑ, καθώς και τις ειδικές εντολές των αεροδροµίων τα οποία χρησιµοποιούν κατά την εκπαίδευσή τους. Εκτελούν πρόθυµα τις εντολές των εκπαιδευτών τους και γενικότερα της ιευθύνσεως της Σχολής. Συµπεριφέρονται µε αξιοπρέπεια και ήθος και να σέβονται τις υποδείξεις των πιο πεπειραµένων ανεµοπόρων. Χρησιµοποιούν µε προσοχή και διαφυλάττουν το υλικό της Σχολής και να συντείνουν στην συντήρησή του αναφέροντας αµέσως κάθε φθορά που παρατηρούν. Μην εγκαταλείπουν το πεδίο πτήσεων χωρίς άδεια από τους εκπαιδευτές τους. Ακολουθούν πιστά τους όρους ισχύος του Πιστοποιητικού Υγείας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη χρήση φαρµάκων ή άλλων ουσιών καθώς και οινοπνεύµατος, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την φυσική τους κατάσταση, καθώς και να ενηµερώνουν τον εκπαιδευτή τους και να απέχουν από πτήσεις σε περιπτώσεις προσωρινής αδιαθεσίας. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

9 Προγραµµατισµός Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η εκπαίδευση της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων, γίνεται οµαδικά µε την ένταξη του µαθητευοµένου σε µία Εκπαιδευτική Σειρά και σύµφωνα µε το πρόγραµµά της. Η εκπαίδευση των υπολοίπων Σχολών, µπορεί να γίνεται και ατοµικά για κάθε εκπαιδευόµενο σύµφωνα µε τις δυνατότητες της Σχολής και µε την εποπτεία του ιευθυντή Σχολής. Συγκρότηση Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων Για την συγκρότηση µίας Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων: Ο ιευθυντής Σχολής καταρτίζει καταλόγους Εκπαιδευτών (αέρος-εδάφους) και βοηθών εκπαιδευτών που έχουν δικαίωµα για εκπαίδευση. Ο Επόπτης Θεωρητικής Εκπαίδευσης καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραµµα Θεωρητικών µαθηµάτων. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει ποιοί µαθητές θα συµµετάσχουν και καταρτίζει το πρόγραµµα πρακτικών και θεωρητικών µαθηµάτων. Η απόφαση για την συγκρότηση µίας Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων περιλαµβάνει: Κατάλογο των µαθητών µε τα πλήρη στοιχεία τους, συνοδευόµενο από όλα τα αναγκαία έγγραφα, Κατάλογο εκπαιδευτών αέρος και εδάφους που θα χρησιµοποιηθούν, Το πρόγραµµα της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης (αρχικής και προαγωγικής). Η πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση αρχίζει αµέσως µετά την έγκριση της Εκπαιδευτικής Σειράς από την ΥΠΑ. Στους µαθητές που ολοκληρώνουν µε επιτυχία κάποιο στάδιο (πρακτικής ή θεωρητικής) εκπαίδευσης χορηγείται από την Σχολή έγγραφος βεβαίωση µε την οποία είναι δυνατή η συµµετοχή του µαθητευοµένου στις ανάλογες εξετάσεις της ΥΠΑ ή η απονοµή ειδικότητας ή πτυχίου. Υλοποίηση Εκπαίδευσης - Ανάθεση Καθηκόντων Η ανάθεση καθηκόντων σε εκπαιδευτές ανεµοπτέρου (αέρος-εδάφους) και σε βοηθούς εκπαιδευτές που έχουν δικαίωµα για εκπαίδευση, γίνεται µε απόφαση του ιευθυντή Σχολής που υλοποιείται µε κατάλογο που περιλαµβάνεται στην συγκρότηση της Εκπαιδευτικής Σειράς. Ο παραπάνω κατάλογος κοινοποιείται στην ΥΠΑ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της Εκπαιδευτικής Σειράς προς έγκριση. Αλλαγές επιτρέπονται µόνον κατόπιν εγκρίσεως της ΥΠΑ. Η ανάθεση καθηκόντων σε ρυµουλκούς της Σχολής ή χειριστές ΜΕΑ, γίνεται κατά την κρίση του ιευθυντού Σχολής σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Για την εκπαίδευση κάποιου µαθητή σε µία από τις υπόλοιπες Σχολές χειριστών, µε απόφαση του ιευθυντού Σχολής γίνεται ανάθεση καθηκόντων εκπαιδευτού αέρος και Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

10 εδάφους σε συγκεκριµένους εκπαιδευτές ή χειριστές ΜΕΑ που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Άσκηση ιοίκησης στο Πεδίο Πτήσεων Πτήσεις Σχολής Οι πτήσεις της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων γίνονται µόνον και εφ όσον στο πεδίο πτήσεων παρίσταται προσωπικά ο Εκπαιδευτής Ηµέρας. Σε περίπτωση απουσίας του, ειδοποιείται ο ιευθυντής ή ο αρχιεκπαιδευτής οι οποίοι και ορίζουν τον αντικαταστάτη του. Ενέργειες για την προετοιµασία των πτήσεων της Σχολής επιτρέπονται εφ όσον παρίσταται και επιβλέπει κάποιος εκπαιδευτής ή βοηθός εκπαιδευτή. Πτήσεις των µαθητευοµένων των υπολοίπων Σχολών, ή Solo µαθητών, χωρίς την παρουσία του ορισµένου εκπαιδευτού δεν επιτρέπονται. Πρόγραµµα Εκπαιδευτών και Ρυµουλκών Από τον ιευθυντή Σχολής ή τον Έφορο Ανεµοπορίας, καταρτίζεται µηνιαίο πρόγραµµα Εκπαιδευτών και ρυµουλκών, για κάθε πεδίο πτήσεων στο οποίο δραστηριοποιείται η Σχολή. Το πρόγραµµα αναρτάται στον Πίνακα ανακοινώσεων στα Γραφεία και στο κάθε πεδίο πτήσεων και επίσης δηµοσιεύεται στην σελίδα της Ανεµολέσχης στο Ίντερνετ. Στο πρόγραµµα ορίζεται ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτής Ηµέρας. Το πρόγραµµα αποτελεί εντολή του ιευθυντού Σχολής για την ανάθεση των συγκεκριµένων καθηκόντων σε αυτούς που περιλαµβάνονται σε αυτό. Αλλαγές επιτρέπονται, για λόγους ανωτέρας βίας, µε έγκριση του ιευθυντή ή του Εφόρου Ανεµοπορίας. Εκπαιδευτής Ηµέρας Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας έχει τη γενική ευθύνη των δραστηριοτήτων της Σχολής και εκπροσωπεί το Συµβούλιο της ΑΝΛΑ και τον ιευθυντή Σχολής κατά την ηµέρα της Υπηρεσίας του. Μπορεί να αρχίζει ή να σταµατά τις πτήσεις της Σχολής και να χρησιµοποιεί τους ρυµουλκούς, εκπαιδευτές και βοηθούς εκπαιδευτές κατά την κρίση του. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων του Κράτους καθώς και για την εφαρµογή των κανονισµών και οδηγιών της Λέσχης. Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα κάθε πτήσεως που γίνεται στα πλαίσια της Σχολής, όσον αφορά την ισχύ πτυχίων, πιστοποιητικών και ύπαρξη συγκαταθέσεων κηδεµόνος, καθώς και για τον έλεγχο των πλοϊµοτήτων των αεροσκαφών που θα πετάξουν. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας µπορεί να χρησιµοποιεί άλλους εκπαιδευτές ή όργανα της Λέσχης σαν βοηθούς του, αλλά η τελική ευθύνη για την εφαρµογή των ανωτέρω βαρύνει πάντα τον ίδιο. Έχει µαζί του τις ισχύουσες ιαταγές Πτήσεων και τα Πρακτικά Συµφωνιών µε την Πολεµική Αεροπορία. ιασφαλίζει ήπια τα δικαιώµατα της ΑΝΛΑ. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

11 Ελέγχει τις αντίστοιχες καταστάσεις της Λέσχης και µεριµνά για την ενηµέρωση των µαθητών που οφείλουν χρήµατα στην Λέσχη, απαγορεύοντάς τους να πετάξουν αν ξεπερνούν το εκάστοτε ισχύον όριο. Ελέγχει προσωπικά κατά πόσον οι µαθητές σταδίου Solo είναι προετοιµασµένοι για πτήση µε τις συνθήκες τις συγκεκριµένης ηµέρας. Αν οι µετεωρολογικές συνθήκες το επιβάλουν, φροντίζει για την έγκαιρη και ασφαλή προσγείωση του µαθητού. εν εγκαταλείπει το πεδίο πτήσεων, παρά µόνο αν παραδώσει την θέση του σε άλλον ισότιµο εκπαιδευτή, και η ώρα της αλλαγής δηλωθεί ενυπόγραφα από τους δύο εκπαιδευτές στην κατάσταση πτήσεων. Εξοπλισµός Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της Σχολής, ανήκει στην ιδιοκτησία της ΑΝΛΑ ή είναι νόµιµα µισθωµένος. Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός της Σχολής αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους Τεχνικής Εκµετάλλευσης. Ανεµόπτερα Τα ανεµόπτερα που χρησιµοποιούνται από τη Σχολή πρέπει πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Να είναι πτητικώς ικανά και να συντηρούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και της ΥΠΑ. Να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Να είναι κατάλληλα για επίδειξη απώλειας στήριξης και ενεργειών αποφυγής περιδίνησης. Να είναι εφοδιασµένα µε τα ακόλουθα όργανα: είκτη ταχύτητος αέρος Ρυθµιζόµενο υψόµετρο Μαγνητική πυξίδα είκτη ανόδου-καθόδου είκτη ολίσθησης Τα ανεµόπτερα που χρησιµοποιούνται σε εκπαίδευση µε εκπαιδευτή πρέπει να είναι διπλού χειρισµού και τα όργανα τους να είναι εξίσου προσιτά ήτοι: ευδιάκριτα και ευανάγνωστα από τη θέση του εκπαιδευτή και του µαθητή ή να είναι διπλά. Αεροπλάνα Τα αεροπλάνα που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν από τη Σχολή για ρυµούλκηση ανεµοπτέρων πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Να είναι πτητικώς ικανά και εγκεκριµένα για ρυµουλκήσεις ανεµοπτέρων. Να είναι προσαρµοσµένα για ρυµουλκήσεις ανεµοπτέρων σύµφωνα µε το εγχειρίδιο πτήσεως. Να είναι εξοπλισµένα µε τα απαραίτητα όργανα για να µπορεί ο χειριστής να διατηρεί το επιθυµητό ίχνος πτήσης και να εκτελεί τους απαιτούµενους ελιγµούς. Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα εγκεκριµένο ποµποδέκτη \/ΗF. Να φέρουν ερωτοαποκριτή (transponder) εφ όσον εκτελούν πτήση ταξιδιού ή εκπαίδευση πάνω από ύψος 6000 πόδια. Τα αεροσκάφη πρέπει να έχουν νηολόγιο Ελληνικό ή κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να είναι ιδιόκτητα ή νόµιµα µισθωµένα. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

12 Τα αεροσκάφη της σχολής πρέπει να είναι ασφαλισµένα µε ασφαλιστική κάλυψη των επιβαινόντων και προς τρίτους καθώς και υλικές ζηµίες προς τρίτους και στο συµβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ρητώς και η κάλυψη του συγκεκριµένου τρόπου εκµετάλλευσης. Επικοινωνίες Όλοι οι χειριστές και το βοηθητικό προσωπικό χρησιµοποιούν το καθιερωµένο σύστηµα ανεµοπορικών σηµάτων µε χαρακτηριστικές κινήσεις των χειρών στο έδαφος. Επίσης στον αέρα χρησιµοποιούνται οι καθιερωµένες θέσεις και κινήσεις των πτερύγων του ανεµοπτέρου, ώστε να µην επιβαρύνεται η αεροπορική συχνότητα, αλλά και να εξασφαλίζεται η πλήρης και ασφαλής επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης των ασυρµάτων. Κέντρο εκπαίδευσης εγκαταστάσεις Αεροδρόµια Η Σχολή Ανεµοπορίας της ΑΝΛΑ χρησιµοποιεί για την λειτουργία της το Αεροδρόµιο της εκελείας του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί από την Πολεµική Αεροπορία προς την ΑΝΛΑ. Ως δεύτερο χώρο πτήσεων χρησιµοποιεί για την λειτουργία της το ιδιωτικό πεδίο προσγειώσεων της Κωπαίδας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΗΜΗΤΡΑ του οποίου κάνει την χρήση η ΑΝΛΑ κατόπιν έγκρισης της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Το πεδίο προσγειώσεως έχει νόµιµη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο µεταφορών. Ζώνη προσγειώσεων Ως ζώνες προσγειώσεων χρησιµοποιούνται οι διάδροµοι προσγειώσεων των δύο αεροδροµίων. Για την προχωρηµένη εκπαίδευση και τις ασκήσεις αναγκαστικής προσγείωσης, χρησιµοποιούνται περιορισµένα µήκη των διαδρόµων µε σκοπό να ασκηθεί ο µαθητής σε προσγειώσεις ακριβείας. Εναέριος χώρος Οι εναέριοι χώροι που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, είναι ο χώρος ελέγχου του αεροδροµίου εκέλειας και η ATZ του πεδίου προσγείωσης Κωπαίδας. Λοιπές εγκαταστάσεις Η Σχολή διαθέτει στους χώρους του Αεροδροµίου εκέλειας, ειδικά διαµορφωµένο χώρο για χρήση ως, γραφείο διοίκησης, αίθουσα διδασκαλίας στο χώρο των γραφείων της καθώς βιβλιοθήκη και γραφείο σχεδιασµού πτήσεων. Στο πεδίο πτήσεων της Κωπαίδας διαθέτει τροχόσπιτο το οποίο χρησιµοποιείται ως γραφείο διοίκησης και γραφείο σχεδιασµού πτήσεων. Τα δύο κέντρα πτήσεων και τα γραφεία της ΑΝΛΑ διαθέτουν επαρκείς χώρους υγιεινής. Η αίθουσα διδασκαλίας είναι εξοπλισµένη µε έδρα εκπαιδευτού, θρανία µαθητών, πίνακα και είναι επαρκώς φωτιζόµενη και αεριζόµενη. ιαθέτει επίσης επιδιασκόπιο και πίνακα προβολής, βίντεο, τηλεόραση καθώς και υπολογιστή. Για τον σχεδιασµό πτήσεων διαθίθενται χάρτες και προγράµµα σχεδιασµού και ανάλυσης ανεµοπορικών πτήσεων. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΟΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή µπορεί να επιβάλει, στους µαθητές ή στο προσωπικό της, ποινές από επίπληξη µέχρι οριστική αποµάκρυνση από αυτήν. Οι ποινές αυτές αποτελούν πειθαρχικές κυρώσεις. Η επιβολή κυρώσεων από ποινική ευθύνη, ή λόγω βαρέων παραπτωµάτων, µπορεί επίσης να επιδιωχθεί από τη Σχολή µέσω του.σ. της ΑΝΛΑ, µε αναφορά για το παράπτωµα προς κάθε αρµόδια αρχή. Η ΑΝΛΑ παραιτείται από την αναζήτηση αστικής ευθύνης για κάθε φθορά που θα γίνει κατά τη χρήση του υλικού της από τη Σχολή εκτός εάν αποδειχθεί ότι η φθορά αυτή έγινε µε δόλο ή από σκοπού. Πειθαρχικές Ποινές Οι προβλεπόµενες πειθαρχικές ποινές είναι οι παρακάτω: α. Προφορικές επιπλήξεις. β. Γραπτές επιπλήξεις. γ. Αποβολή από τις πτήσεις ή τα µαθήµατα της ηµέρας. δ. Αποβολή ή παύση µέχρι 3 µήνες. ε. Αποβολή από την τρέχουσα εκπαιδευτική σειρά. ζ. Ετήσια αποµάκρυνση από τη Σχολή. Επιβολή ποινών σε µαθητές ικαίωµα επιβολής ποινών σε µαθητές έχουν οι παρακάτω : α. Ο υπεύθυνος µηχανικός µέχρι προφορικής επιπλήξεως. β. Οι ρυµουλκοί και εκτοξευτές µέχρι προφορικής επιπλήξεως. γ. Οι εκπαιδευτές µέχρι αποβολής από τις πτήσεις ή τα µαθήµατα ηµέρας. δ. Οι επόπτες µέχρι δεκαηµέρου αποβολής. ε. Ο ιευθυντής σχολής µέχρι µηνιαίας αποβολής. ζ. Το πειθαρχικό συµβούλιο οποιαδήποτε ποινή, µέχρι ετήσια αποµάκρυνση. Επιβολή ποινών στο προσωπικό α. Οι επόπτες στα υπαγόµενα σε αυτούς στελέχη µέχρι δεκαήµερη αποβολή. β. Ο ιευθυντής σχολής µέχρι µηνιαίας αποµακρύνσεως. γ. Το πειθαρχικό συµβούλιο οποιαδήποτε ποινή, µέχρι ετήσια αποµάκρυνση. Εφέσεις Για κάθε ποινή που επιβάλλεται σε µαθητή, είναι δυνατόν να ζητηθεί εγγράφως κατ έφεση εξέτασή της από το πειθαρχικό συµβούλιο και η απόφαση του αυτή είναι τελεσίδικη. Για κάθε ποινή που επιβάλλεται στο προσωπικό της Σχολής, είναι δυνατόν να ζητηθεί εγγράφως κατ έφεση εξέτασή της από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΝΛΑ και η απόφαση του αυτή είναι τελεσίδικη. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ιαδικασίες Καταστάσεων Ανάγκης Αναφορά Καταστάσεως Ανάγκης Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χειριστής ή µαθητής που εκτελεί πτήση Solo, παρεκκλίνει από τις διατάξεις των κανόνων ΕΕΚ τότε, προς όφελος της ασφάλειας ανθρώπων ή ιδιοκτησίας, απαιτείται η γραπτή ενηµέρωση του ιευθυντή Σχολής και κατόπιν η ενηµέρωση της αρµόδιας ιεύθυνσης της ΥΠΑ. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (Distress-Κινδύνου, Alert-Συναγερµού, Uncertainty- Αβεβαιότητας) ο χειριστής ή ο µαθητής Solo, πρέπει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις του στο αρµόδιο ΚΕΚ καθώς και στον Εκπαιδευτή Ηµέρας της Σχολής, εάν αυτό είναι δυνατόν και να ενεργήσει όπως παρακάτω: Να εφαρµόσει τις οδηγίες του εγχειριδίου του αεροσκάφους. Να χρησιµοποιεί την κατάλληλη συχνότητα στον ασύρµατο. Σε περίπτωση κινδύνου, συναγερµού ή αβεβαιότητας να εκπέµπει αντίστοιχα το σήµα MAYDAY ή ΡΑΝ ΡΑΝ. Τραυµατισµός, Ασθένεια ή Θάνατος κατά την Πτήση Σε περίπτωση που κατά την πτήση σηµειωθεί τραυµατισµός, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος σε οποιονδήποτε επιβαίνοντα, ο χειριστής πρέπει να προσγειώσει το ανεµόπτερο το συντοµώτερο σε κατάλληλο αεροδρόµιο ή πεδίο. Ο χειριστής ενηµερώνει τον Εκπαιδευτή Ηµέρας της Σχολής αναφέροντας τις λεπτοµέρειες της καταστάσεως. Επίσης ενηµερώνει τον ιευθυντή Σχολής γραπτώς για τις ενέργειες του καθ όλη τη διάρκεια του συµβάντος. Ο χειριστής ενηµερώνει τον ΕΕΚ για την κατάσταση και τις προθέσεις του. Επίσης, ενηµερώνει ή ζητεί την ενηµέρωση των αρµοδίων ιατρικών υπηρεσιών στο έδαφος και την παροχή πρώτων βοηθειών κατά την προσγείωση. Προσγείωση ανεµοπτέρου της Σχολής, σε χώρο εκτός του πεδίου πτήσεων Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής ενηµερώνει πριν την προσγείωση µε τον ασύρµατο, τον Εκπαιδευτή Ηµέρας ή άλλα ανεµόπτερα στην περιοχή ή το ρυµουλκό αεροπλάνο, για το ακριβές σηµείο της προσγείωσης και εάν υπάρχει GPS, µε το ακριβές στίγµα. Εάν η επικοινωνία δεν έγινε δυνατή πριν την προσγείωση, τότε ο χειριστής ενηµερώνει µε τον συντοµώτερο πρόσφορο τρόπο τον Εκπαιδευτή Ηµέρας. Εάν υπάρχει τραυµατισµός σε αποµονωµένες, δύσβατες ή απρόσιτες περιοχές, µε δύσκολο περιβάλλον, και η έλλειψη επικοινωνιών καθυστερεί την έναρξη διαδικασιών Έρευνας και ιάσωσης, ο χειριστής πρέπει, και εάν ο ίδιος έχει καταστεί ανίκανος να καθοδηγήσει άλλον, να ενεργοποιήσει την συσκευή ΕLT (Emergency Location Transmitter), θέτοντας τον διακόπτη της από τη θέση ARM ή AUTO στη θέση ΟΝ, σε περίπτωση που το σύστηµα δεν έχει τεθεί αυτοµάτως σε λειτουργία µετά την προσγείωση. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ανεµόπτερα Ευθύνη Εκπαιδευτού Πτήσεων ή Κυβερνήτη Επιδόσεις και περιορισµοί ανεµοπτέρων Όλοι οι χειριστές πρέπει µε δική τους µέριµνα και ευθύνη να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τις επιδόσεις και περιορισµούς χρήσεως των ανεµοπτέρων που πρόκειται να χειριστούν όπως αυτοί αναγράφονται στο εγχειρίδιο πτήσεως του ανεµοπτέρου. Στην βιβλιοθήκη της ΑΝΛΑ υπάρχει αντίγραφο του εγχειριδίου πτήσεως όλων των ανεµοπτέρων που πετούν οι χειριστές της. Οι µαθητευόµενοι χειριστές εξετάζονται από τον Εκπαιδευτή αέρος για την γνώση τους σχετικά µε το εγχειρίδιο πτήσεως του ανεµοπτέρου που πρόκειται να εκπαιδευτούν. Ο εκπαιδευτής χαρακτηρίζεται ικανός για πτητικά καθήκοντα εφόσον: Κατέχει πλήρως ενηµερωµένα το ή τα πτυχία του, και έχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Έχει συµπληρωµένες τις απαιτούµενες για την άσκηση των αεροπορικών καθηκόντων του προϋποθέσεις πρόσφατης πτητικής εµπειρίας. Γνωρίζει την νοµοθεσία και τους κανονισµούς του Κράτους. Γνωρίζει τους κανονισµούς, οδηγίες και διαδικασίες της Σχολής. Ο µαθητευόµενος χειριστής τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Εκπαιδευτή πτήσεων. Πρέπει να είναι κάτοχος αδείας µαθητευοµένου χειριστού, όπου απαιτείται και πιστοποιητικού υγείας. Συντήρηση Ανεµοπτέρων Για την συντήρηση των ανεµοπτέρων της Σχολής, όπως προβλέπεται στα εγχειρίδιά τους, στους ισχύοντες κανονισµούς και τις ειδικές οδηγίες της ΥΠΑ, υπεύθυνος είναι ο Μηχανικός της ΑΝΛΑ. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας πριν την έναρξη των πτήσεων ελέγχει για τυχόν παρατηρήσεις για τα ανεµόπτερα και εποπτεύει την προ πτήσεως επιθεώρηση των ανεµοπτέρων που πρόκειται να πετάξουν. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας µετά το πέρας των πτήσεων συµπληρώνει την Κατάσταση Πτήσεων µε τυχόν παρατηρήσεις για τα ανεµόπτερα και φροντίζει να ενηµερωθεί σχετικά ο Μηχανικός και ο αρχιεκπαιδευτής. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ιαθέσιµα Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα Για τις ανάγκες της Σχολής, διατίθενται τα παρακάτω ανεµόπτερα και εξοπλισµός, όλα ιδιοκτησία της ΑΝΛΑ: Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα ΑΑ Τύπος Νηολόγιο Θέσεις Χαρακτηριστικά 1 ASK 21 SX Α/Ν αρχικής εκπαίδευσης µε διπλά χειριστήρια 2 Blanik L23 SX Α/Ν αρχικής εκπαίδευσης µε διπλά χειριστήρια 3 Ka6 CR SX Α/Ν προχωρηµένης εκπαίδευσης (Solo) 4 PIPER CUB SX ADW 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο 5 PIPER CUB SX ADX 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο 6 PIPER CUB SX ALT 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο Τα ανεµόπτερα SX 130, και SX 140 είναι διθέσια αρχικής εκπαιδεύσεως, µε διπλά χειριστήρια και διπλό ταµπλό οργάνων, ώστε ο πλήρης έλεγχος και χειρισµός του σκάφους να γίνεται από οποιαδήποτε θέση. Όλα τα ανεµόπτερα έχουν κατάλληλα πτητικά χαρακτηριστικά για την επίδειξη και διδασκαλία των εκπαιδευτικών ελιγµών, συµπεριλαµβανοµένων της απώλειας στήριξης και των ενεργειών αποφυγής περιδίνησης. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/03

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/03 ΣΤΟΧΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Οι στόχοι που έχει το αθλητικό τµήµα της ΑΝΛΑ είναι η προώθηση του ανεµοπορικού αθλητισµού, η οργανωµένη συµµετοχή της Ανεµολέσχης σε διασυλλογικούς, Πανελλήνιους και διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ PAGE ΚΑ-00-1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ Υ.Π.Α.Μ. PAGE ΚΑ-00-2 1.0. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΣΕΛΙ Α 1.0 Περιεχόµενα 2 1.1 Ίδρυση σχολής 3 1.1.1 Σκοπός 3 1.1.2 Παροχές σχολής 3 1.1.3 Έδρα Σχολής 3 1.1.4 Υπαγωγή 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) Άρθρο 1: Ορισµός - Κατηγορίες Για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού, µηχανοκίνητο πτητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014 1 έως 5 Μαΐου 2014 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τοµέας ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Ιούνιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 7/0/207 Α.Π.:2/327 ιεύθυνση: Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού Ταχ. /νση: Νέα Αγορά, γραφείο 45, Ρόδος 8500 Πληροφορίες: Κυπριώτης Σ. ηµήτρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 6208 Κ.Α.Π. 621/2002 Αρ. 3662,13.12.2002 Αριθμός 621 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20681

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ.

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ Αεροδρόµιο εκελείας Αθήνα 210 8169032, 210 8192246 Φαξ : 210-8169032, κιν. 6944-523723 e-mail : dekeleia_aeroclub@yahoo.com www.dekeleia-aeroclub.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αθήνα Α.Π.: ΥΠΑ/ 2/ / ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 26 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 43338/16027 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα