ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής Σχολής 2 Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης 2 Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης 2 Εκπαιδευτές και Βοηθοί εποπτών 3 Εκπαιδευτές και Βοηθοί εκπαιδευτών 3 Ρυµουλκοί - Εκτοξευτές 3 Τεχνικό Προσωπικό 4 ιοικητικό Προσωπικό 4 Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΑΘΗΤΕΣ 5 Εγγραφή Μαθητών 5 Προσόντα Μαθητών 5 Σχολή χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 5 Σχολείο αερορυµουλκών 5 Σχολή εκπαιδευτών ανεµοπορίας 6 Υποχρεώσεις Μαθητών 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 Προγραµµατισµός Εκπαίδευσης 7 Συγκρότηση Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 7 Υλοποίηση Εκπαίδευσης - Ανάθεση Καθηκόντων 7 Άσκηση ιοίκησης στο Πεδίο Πτήσεων 8 Πτήσεις Σχολής 8 Πρόγραµµα Εκπαιδευτών και Ρυµουλκών 8 Εκπαιδευτής Ηµέρας 8 Εξοπλισµός 9 Ανεµόπτερα 9 Αεροπλάνα 9 Επικοινωνίες 10 Κέντρο εκπαίδευσης εγκαταστάσεις 10 Αεροδρόµια 10 Ζώνη προσγειώσεων 10 Εναέριος χώρος 10 Λοιπές εγκαταστάσεις 10 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος 2004 i

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΟΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 11 Πειθαρχικές Ποινές 11 Επιβολή ποινών σε µαθητές 11 Επιβολή ποινών στο προσωπικό 11 Εφέσεις 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 12 ιαδικασίες Καταστάσεων Ανάγκης 12 Αναφορά Καταστάσεως Ανάγκης 12 Τραυµατισµός, Ασθένεια ή Θάνατος κατά την Πτήση 12 Προσγείωση ανεµοπτέρου της Σχολής, σε χώρο εκτός του πεδίου πτήσεων 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 13 Ανεµόπτερα Ευθύνη Εκπαιδευτού Πτήσεων ή Κυβερνήτη 13 Επιδόσεις και περιορισµοί ανεµοπτέρων 13 Συντήρηση Ανεµοπτέρων 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 14 ιαθέσιµα Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα 14 Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα 14 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος 2004 ii

3 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια Σύνθεση Προσωπικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ Το προσωπικό της Σχολής αποτελείται από τους παρακάτω: 1. ιευθυντής Σχολής. 2. Υποδιευθυντής Σχολής. 3. Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης. 4. Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης. 5. Εκπαιδευτές αέρος και εδάφους και Βοηθοί εκπαιδευτών. 6. Ρυµουλκοί, εκτοξευτές. 7. Τεχνικό προσωπικό. 8. ιοικητικό προσωπικό. Από τους παραπάνω, ο Υποδιευθυντής και οι βοηθοί εποπτών δεν είναι απαραίτητοι για Σχολή µειωµένης δραστηριότητας κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΝΛΑ. Επιπλέον, στα πλαίσια της Σχολής, λειτουργούν το Εκπαιδευτικό και το Πειθαρχικό Συµβούλιο. ιευθυντής Σχολής Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του ιευθυντού Σχολής, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και αρχιεκπαιδευτής, είναι η σωστή άσκηση και η ευθύνη της τεχνικής εκµετάλλευσης και της λειτουργίας της Σχολής. Για αυτό το λόγο πρέπει : 1. Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα και να ασκεί τους απαραιτήτους ελέγχους. 2. Να εξασφαλίζει τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της Σχολής, η οποία πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις, περί ιοικητικού και πειθαρχικού ικαίου, Αεραθλητισµού, εκπαίδευσης και διοικητικής µέριµνας, διατάξεις Νόµων, ιαταγµάτων, Υπουργικών αποφάσεων και κανονισµών, οδηγίες και κατευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 3. Να εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της Σχολής πραγµατοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον και πάντα σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους, τους διεθνείς κανονισµούς και διαδικασίες της ΥΠΑ 4. Να επιτηρεί τις εκπαιδευτικές Σειρές και να επιβεβαιώνει ότι οι µαθητές παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο. 5. Να προβλέπει και να φροντίζει την προµήθεια της Σχολής µε τα απαραίτητα υλικά, µέσα και εξοπλισµό για ικανοποίηση των αναγκών της εκπαίδευσης. 6. Να εξασφαλίζει την ενηµέρωση του προσωπικού και των µαθητών για την τήρηση των νόµων, κανονισµών και ειδικών όρων τεχνικής εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τα καθήκοντά τους. 7. Να επιβάλλει τις απαιτούµενες κυρώσεις στους παραβάτες του κανονισµού της Σχολής. 8. Να απονέµει επαίνους ή άλλες διακρίσεις στους µαθητές ή στο προσωπικό της Σχολής. 9. Να ελέγχει και να υπογράφει όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα της Σχολής. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

4 10. Να εκδίδει και υπογράφει κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που έχει σχέση µε τη Σχολή. 11. Να χορηγεί στους µαθητές το πιστοποιητικό αποφοιτήσεως από τη Σχολή, το οποίο και προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα της ΑΝΛΑ, να εκδίδει βεβαιώσεις ωρών, καθώς και κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που έχει σχέση µε τη Σχολή. 12. Να διατηρεί όλα τα αεροσκάφη και τα εκπαιδευτικά ανεµόπτερα της Σχολής εφοδιασµένα µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο πιστοποιητικά εν ισχύ, όπως πιστοποιητικό πλωΐµότητος κλπ και µε ασφαλιστήριο συµβόλαιο εν ισχύ. 13. Να κατατάσσει τους µαθητές σε Σχολεία ανάλογα µε τα διατιθέµενα προσόντα και να κατανέµει αυτούς σε σειρές εκπαιδεύσεως µε βάση τον ετήσιο στόχο της ΑΝΛΑ. 14. Να υποβάλει στο Σ της ΑΝΛΑ και στην ΕΛΑΟ την ετήσια έκθεση πεπραγµένων της Σχολής µε όλες τις σχετικές δραστηριότητες του έτους που πέρασε. 15. Να διατηρεί και ενηµερώνει κατάσταση µε τα στοιχεία ΠΙΠ, αδείας µαθητευοµένου και πιστοποιητικού υγείας του προσωπικού της Σχολής. Υποδιευθυντής Σχολής Ο Υποδιευθυντής έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αντικαθιστά το ιευθυντή Σχολής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, για θέµατα επειγούσης φύσεως που δεν επιδέχονται αναβολή. 2. Αναλαµβάνει, µε εντολή του ιευθυντού Σχολής, τη διεκπεραίωση υποθέσεων, καθιστάµενος επίκουρος του έργου του. Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης Ο επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αναπληρώνει το ιευθυντή Σχολής όταν απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει Υποδιευθυντής. 2. ιευθύνει και παρακολουθεί την πρακτική εκπαίδευση της Σχολής και είναι υπεύθυνος απέναντι στο ιευθυντή Σχολής για την οργάνωση, επίβλεψη και συντονισµό των ενεργειών για την εφαρµογή του προγράµµατος πρακτικής εκπαιδεύσεως. 3. Μεριµνά για τον εφοδιασµό της Σχολής µε τα αναγκαία για την εκτέλεση των πτήσεων υλικά και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής για την προµήθεια πτητικού υλικού για βελτίωση του υφισταµένου ή επαύξηση αυτού. 4. Βεβαιώνεται για την καλή συντήρηση του πτητικού υλικού. 5. Παρακολουθεί την πρόοδο της πρακτικής εκπαιδεύσεως, µε προσωπικό έλεγχο, εκπαιδευτών και µαθητών. Ελέγχει τις καρτέλες προόδου µαθητών, τόσο για την ορθότητα της ενηµερώσεως των, όσο και για αυτά που αναγράφονται εκεί για τους µαθητές και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τυχόν παρουσιαζόµενες ανωµαλίες κατά την εκπαίδευση. 6. Επιβάλει πειθαρχικές ποινές. Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης Ο επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. ιευθύνει και παρακολουθεί τη θεωρητική εκπαίδευση της Σχολής και είναι υπεύθυνος απέναντι στο ιευθυντή Σχολής για την οργάνωση, επίβλεψη και συντονισµό των ενεργειών για την εφαρµογή του προγράµµατος θεωρητικής εκπαιδεύσεως. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

5 2. Μεριµνά για τον εφοδιασµό της Σχολής µε τα αναγκαία για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων υλικά και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής για την προµήθεια υλικών ή σύνταξη και έκδοση βοηθηµάτων για βελτίωση των υφισταµένων ή επαύξηση αυτών. 3. Βεβαιώνεται για την καλή συντήρηση του υλικού θεωρητικής εκπαιδεύσεως της Σχολής. 4. Καταρτίζει τα δεκαπενθήµερα ή µηνιαία προγράµµατα θεωρητικών µαθηµάτων. 5. Παρακολουθεί την πρόοδο της θεωρητικής εκπαιδεύσεως, µε προσωπικό έλεγχο, εκπαιδευτών και µαθητών. Ελέγχει τις καρτέλες προόδου µαθητών, τόσο για την ορθότητα της ενηµέρωσης τους, όσο και για αυτά που αναγράφονται εκεί για τους µαθητές και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τυχόν παρουσιαζόµενες ανωµαλίες κατά την εκπαίδευση. 6. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές. Εκπαιδευτές και Βοηθοί εποπτών Οι βοηθοί εποπτών έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αντικαθιστούν τον αντίστοιχο επόπτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, για θέµατα επείγουσας ανάγκης που δεν επιδέχονται αναβολή. 2. Αναλαµβάνουν, µε εντολή του αντίστοιχου επόπτη, τη διεκπεραίωση υποθέσεων καθιστάµενοι επίκουροι του έργου τους. Εκπαιδευτές και Βοηθοί εκπαιδευτών Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών έχουν ως εξής: 1. Παρακολουθούν και κατευθύνουν την εκπαίδευση τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. 2. Έχουν την ευθύνη της σωστής τήρησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 3. Προετοιµάζουν, ενηµερώνουν, παρακολουθούν τους εκπαιδευόµενους ανεµοπόρους και φροντίζουν για την ασφάλειά τους. 4. Παρακολουθούν την πρόοδο των µαθητών και ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς τους φακέλλους. 5. Συντάσσουν εκθέσεις προόδου της κάθε σειράς και ενηµερώνουν τον ιευθυντή της Σχολής. 6. Εισηγούνται στο ιευθυντή τυχόν κυρώσεις σε παραβάτες του Κανονισµού της Σχολής. 7. Οι εκπαιδευτές αέρος ειδικά ευθύνονται για κάθε ανωµαλία που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια των πτήσεων, για οποιοδήποτε µαθητή, αν εκτελούν καθήκοντα Εκπαιδευτού ηµέρας, ή για τον µαθητή, αν εκτελούν απλώς καθήκοντα εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόµενοι εκτελούν µόνο κατόπιν υποδείξεων και εντολών τους. 8. Επιβάλουν ποιθαρχικές ποινές. Ρυµουλκοί - Εκτοξευτές Οι ρυµουλκοί εκτοξευτές έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Εφαρµόζουν µε ακρίβεια το πρόγραµµα της Σχολής. 2. Συµπληρώνουν, πριν από την έναρξη των πτήσεων και µετά το τέλος τους, τα προβλεπόµενα βιβλία και µητρώα των αεροπλάνων ή µηχανών εκτοξεύσεως ανεµοπτέρων (ΜΕΑ). 3. Φροντίζουν για και επιβλέπουν τον ανεφοδιασµό µε καύσιµα των αεροπλάνων η µηχανών εκτόξευσης. 4. Είναι υπεύθυνοι απέναντι στο εκπαιδευτή ηµέρας για την τήρηση του ισχύοντος Κανονισµού. 5. Ενεργούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς του αεροδροµίου όπου διεξάγονται οι πτήσεις. 6. Ακολουθούν τις εντολές των εκπαιδευτών ανεµοπτέρων. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

6 Τεχνικό Προσωπικό Ο υπεύθυνος µηχανικός έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρµοδιότητες: 1. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον ιευθυντή Σχολής και τον Έφορο Υλικού. 2. Εκτελεί τον κύκλο συντηρήσεως και επιθεωρήσεως των ανεµοπτέρων και λοιπού πτητικού υλικού της Σχολής, όπως προβλέπεται στα εγχειρίδιά τους, στους ισχύοντες κανονισµούς και τις ειδικές οδηγίες της ΥΠΑ και υλοποιεί τις τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις. 3. Αποκαθιστά οποιαδήποτε ανωµαλία που θα αναγραφεί στο φύλλο παρατηρήσεων ανεµοπτέρου ή αεροπλάνου µετά το τέλος της πτήσεως. 4. Παρακολουθεί και βοηθάει το έργο της εκάστοτε πραγµατοποιούµενης µείζονος ή γενικής επισκευής των ανεµοπτέρων και αεροπλάνων της Σχολής και βεβαιώνεται ότι αυτή πραγµατοποιείται µε βάση το οικείο εγχειρίδιο συντηρήσεως και των τεχνικών οδηγιών που ισχύουν από το εργοστάσιο κατασκευής και την ΥΠΑ. 5. Εισηγείται έγκαιρα στον ιευθυντή Σχολής τις ανάγκες της Σχολής σε υλικά, ανταλλακτικά και λοιπά τεχνικά µέσα, για την έγκαιρη λήψη µέτρων. 6. Είναι υπεύθυνος για την κανονική αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση του τεχνικού υλικού της Σχολής. 7. Φυλάσσει και µεριµνά για την ενηµέρωση των βιβλίων και µητρώων των ανεµοπτέρων, αεροπλάνων και ΜΕΑ. Επίσης συντάσσει τις καταστάσεις της ηµερήσιας επιθεωρήσεως αυτών. 8. Εισηγείται στον ιευθυντή Σχολής, την έκδοση απαραίτητων διαταγών, βάσει των τεχνικών εγχειριδίων και ειδικών οδηγιών που ισχύουν, µε σκοπό να επιτευχθεί υψηλός βαθµός συντήρησης του υλικού της Σχολής. ιοικητικό Προσωπικό Το διοικητικό προσωπικό έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρµοδιότητες: 1. Τήρηση των µητρώων µαθητών και υλικού καθώς και άλλων αρχείων και εγγράφων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της Σχολής. 2. Γραµµατειακή υποστήριξη της Σχολής. Εκπαιδευτικό Συµβούλιο Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (ΕΣ) συγκαλείται για να ασχοληθεί µε τα παρακάτω θέµατα: 1. Την οριστική σύνθεση των εκπαιδευτικών σειρών µετά από εισήγηση του ιευθυντή Σχολής σύµφωνα µε τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής. 2. Κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος δραστηριότητας της Σχολής, το οποίο κατατίθεται για έγκριση στο Σ της ΑΝΛΑ. 3. Εισήγηση τροποποιήσεων, συµπληρώσεων και αλλαγών των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα. 4. Καθορισµό των υλικών που απαιτούνται πέρα από τις τρέχουσες ανάγκες. 5. Επιλογή των εκπαιδευτικών συγγραµµάτων της Σχολής. 6. Κάθε άλλο θέµα που, κατά την κρίση του ιευθυντή Σχολής, χρειάζεται συλλογική απόφαση. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΑΘΗΤΕΣ Εγγραφή Μαθητών Αιτήσεις για εγγραφή σε µία Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων της ΑΝΛΑ, γίνονται δεκτές καθ όλο το έτος. Το Σ της ΑΝΛΑ, σε τακτική του συνεδρίαση, όποτε απαιτείται αλλά τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο, εξετάζει τις υπάρχουσες αιτήσεις και αποφασίζει την συγκρότηση νέας Εκπαιδευτικής Σειράς και το κλείσιµο της προηγούµενης. Οι αιτήσεις παραπέµπονται στον ιευθυντή Σχολής ο οποίος εισηγείται αντίστοιχα στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο το οποίο και αποφασίζει την οριστική σύνθεση των Εκπαιδευτικών Σειρών. Η απόφαση µε την οριστική σύνθεση της Εκπαιδευτικής Σειράς, ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφεροµένους τηλεφωνικά και ταχυδροµικά µαζί µε το πρόγραµµα θεωρητικής εκπαίδευσης και µία πρόσκληση για µία πρώτη συνάντηση γνωριµίας µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτών. Οι αιτήσεις - εγγραφές των ενδιαφεροµένων για όλες τις υπόλοιπες Σχολές γίνονται δεκτές καθ όλο το έτος. Ο ιευθυντής Σχολής εισηγείται στο Σ σύµφωνα µε τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής. Το Σ της ΑΝΛΑ σε τακτική του συνεδρίαση, εξετάζει τις υπάρχουσες αιτήσεις και αποφασίζει για την έγκρισή τους ή όχι. Οι εγκεκριµένες αιτήσεις παραπέµπονται στον ιευθυντή Σχολής για εκπαίδευση των µαθητευοµένων. Προσόντα Μαθητών Τα απαιτούµενα προσόντα για την εγγραφή µαθητού σε κάθε σχολή είναι: Σχολή χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 1. Πλήρες πρόγραµµα : Ηλικία 16 ετών. Απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή ισότιµο. Άδεια µαθητευοµένου χειριστού ανεµοπτέρων. Συγκατάθεση κηδεµόνα για τους κάτω των 21 ετών. 2. Μειωµένο πρόγραµµα : Για την παρακολούθηση του µειωµένου προγράµµατος, λόγω προηγούµενης πείρας, χρειάζεται ακόµη : Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών αεροπλάνων τουλάχιστον Σχολείο αερορυµουλκών Ηλικία 21 ετών. Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών αεροπλάνων τουλάχιστον. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

8 Σχολή εκπαιδευτών ανεµοπορίας Ηλικία 21 ετών. Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών ανεµοπτέρων, µε πτητική εµπειρία όχι µικρότερη των 60 πτήσεων, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ωρών ως κυβερνήτης, σε ανεµόπτερα. Υποχρεώσεις Μαθητών Όλοι οι µαθητές της Σχολής υποχρεούνται να: Ακολουθούν και εφαρµόζουν µε ακρίβεια τον παρόντα κανονισµό και τα προγράµµατα εκπαιδεύσεως της Σχολής και να τηρούν πιστά τους ισχύοντες κανονισµούς της ΥΠΑ, καθώς και τις ειδικές εντολές των αεροδροµίων τα οποία χρησιµοποιούν κατά την εκπαίδευσή τους. Εκτελούν πρόθυµα τις εντολές των εκπαιδευτών τους και γενικότερα της ιευθύνσεως της Σχολής. Συµπεριφέρονται µε αξιοπρέπεια και ήθος και να σέβονται τις υποδείξεις των πιο πεπειραµένων ανεµοπόρων. Χρησιµοποιούν µε προσοχή και διαφυλάττουν το υλικό της Σχολής και να συντείνουν στην συντήρησή του αναφέροντας αµέσως κάθε φθορά που παρατηρούν. Μην εγκαταλείπουν το πεδίο πτήσεων χωρίς άδεια από τους εκπαιδευτές τους. Ακολουθούν πιστά τους όρους ισχύος του Πιστοποιητικού Υγείας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη χρήση φαρµάκων ή άλλων ουσιών καθώς και οινοπνεύµατος, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την φυσική τους κατάσταση, καθώς και να ενηµερώνουν τον εκπαιδευτή τους και να απέχουν από πτήσεις σε περιπτώσεις προσωρινής αδιαθεσίας. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

9 Προγραµµατισµός Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η εκπαίδευση της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων, γίνεται οµαδικά µε την ένταξη του µαθητευοµένου σε µία Εκπαιδευτική Σειρά και σύµφωνα µε το πρόγραµµά της. Η εκπαίδευση των υπολοίπων Σχολών, µπορεί να γίνεται και ατοµικά για κάθε εκπαιδευόµενο σύµφωνα µε τις δυνατότητες της Σχολής και µε την εποπτεία του ιευθυντή Σχολής. Συγκρότηση Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων Για την συγκρότηση µίας Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων: Ο ιευθυντής Σχολής καταρτίζει καταλόγους Εκπαιδευτών (αέρος-εδάφους) και βοηθών εκπαιδευτών που έχουν δικαίωµα για εκπαίδευση. Ο Επόπτης Θεωρητικής Εκπαίδευσης καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραµµα Θεωρητικών µαθηµάτων. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει ποιοί µαθητές θα συµµετάσχουν και καταρτίζει το πρόγραµµα πρακτικών και θεωρητικών µαθηµάτων. Η απόφαση για την συγκρότηση µίας Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων περιλαµβάνει: Κατάλογο των µαθητών µε τα πλήρη στοιχεία τους, συνοδευόµενο από όλα τα αναγκαία έγγραφα, Κατάλογο εκπαιδευτών αέρος και εδάφους που θα χρησιµοποιηθούν, Το πρόγραµµα της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης (αρχικής και προαγωγικής). Η πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση αρχίζει αµέσως µετά την έγκριση της Εκπαιδευτικής Σειράς από την ΥΠΑ. Στους µαθητές που ολοκληρώνουν µε επιτυχία κάποιο στάδιο (πρακτικής ή θεωρητικής) εκπαίδευσης χορηγείται από την Σχολή έγγραφος βεβαίωση µε την οποία είναι δυνατή η συµµετοχή του µαθητευοµένου στις ανάλογες εξετάσεις της ΥΠΑ ή η απονοµή ειδικότητας ή πτυχίου. Υλοποίηση Εκπαίδευσης - Ανάθεση Καθηκόντων Η ανάθεση καθηκόντων σε εκπαιδευτές ανεµοπτέρου (αέρος-εδάφους) και σε βοηθούς εκπαιδευτές που έχουν δικαίωµα για εκπαίδευση, γίνεται µε απόφαση του ιευθυντή Σχολής που υλοποιείται µε κατάλογο που περιλαµβάνεται στην συγκρότηση της Εκπαιδευτικής Σειράς. Ο παραπάνω κατάλογος κοινοποιείται στην ΥΠΑ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της Εκπαιδευτικής Σειράς προς έγκριση. Αλλαγές επιτρέπονται µόνον κατόπιν εγκρίσεως της ΥΠΑ. Η ανάθεση καθηκόντων σε ρυµουλκούς της Σχολής ή χειριστές ΜΕΑ, γίνεται κατά την κρίση του ιευθυντού Σχολής σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Για την εκπαίδευση κάποιου µαθητή σε µία από τις υπόλοιπες Σχολές χειριστών, µε απόφαση του ιευθυντού Σχολής γίνεται ανάθεση καθηκόντων εκπαιδευτού αέρος και Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

10 εδάφους σε συγκεκριµένους εκπαιδευτές ή χειριστές ΜΕΑ που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Άσκηση ιοίκησης στο Πεδίο Πτήσεων Πτήσεις Σχολής Οι πτήσεις της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων γίνονται µόνον και εφ όσον στο πεδίο πτήσεων παρίσταται προσωπικά ο Εκπαιδευτής Ηµέρας. Σε περίπτωση απουσίας του, ειδοποιείται ο ιευθυντής ή ο αρχιεκπαιδευτής οι οποίοι και ορίζουν τον αντικαταστάτη του. Ενέργειες για την προετοιµασία των πτήσεων της Σχολής επιτρέπονται εφ όσον παρίσταται και επιβλέπει κάποιος εκπαιδευτής ή βοηθός εκπαιδευτή. Πτήσεις των µαθητευοµένων των υπολοίπων Σχολών, ή Solo µαθητών, χωρίς την παρουσία του ορισµένου εκπαιδευτού δεν επιτρέπονται. Πρόγραµµα Εκπαιδευτών και Ρυµουλκών Από τον ιευθυντή Σχολής ή τον Έφορο Ανεµοπορίας, καταρτίζεται µηνιαίο πρόγραµµα Εκπαιδευτών και ρυµουλκών, για κάθε πεδίο πτήσεων στο οποίο δραστηριοποιείται η Σχολή. Το πρόγραµµα αναρτάται στον Πίνακα ανακοινώσεων στα Γραφεία και στο κάθε πεδίο πτήσεων και επίσης δηµοσιεύεται στην σελίδα της Ανεµολέσχης στο Ίντερνετ. Στο πρόγραµµα ορίζεται ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτής Ηµέρας. Το πρόγραµµα αποτελεί εντολή του ιευθυντού Σχολής για την ανάθεση των συγκεκριµένων καθηκόντων σε αυτούς που περιλαµβάνονται σε αυτό. Αλλαγές επιτρέπονται, για λόγους ανωτέρας βίας, µε έγκριση του ιευθυντή ή του Εφόρου Ανεµοπορίας. Εκπαιδευτής Ηµέρας Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας έχει τη γενική ευθύνη των δραστηριοτήτων της Σχολής και εκπροσωπεί το Συµβούλιο της ΑΝΛΑ και τον ιευθυντή Σχολής κατά την ηµέρα της Υπηρεσίας του. Μπορεί να αρχίζει ή να σταµατά τις πτήσεις της Σχολής και να χρησιµοποιεί τους ρυµουλκούς, εκπαιδευτές και βοηθούς εκπαιδευτές κατά την κρίση του. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων του Κράτους καθώς και για την εφαρµογή των κανονισµών και οδηγιών της Λέσχης. Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα κάθε πτήσεως που γίνεται στα πλαίσια της Σχολής, όσον αφορά την ισχύ πτυχίων, πιστοποιητικών και ύπαρξη συγκαταθέσεων κηδεµόνος, καθώς και για τον έλεγχο των πλοϊµοτήτων των αεροσκαφών που θα πετάξουν. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας µπορεί να χρησιµοποιεί άλλους εκπαιδευτές ή όργανα της Λέσχης σαν βοηθούς του, αλλά η τελική ευθύνη για την εφαρµογή των ανωτέρω βαρύνει πάντα τον ίδιο. Έχει µαζί του τις ισχύουσες ιαταγές Πτήσεων και τα Πρακτικά Συµφωνιών µε την Πολεµική Αεροπορία. ιασφαλίζει ήπια τα δικαιώµατα της ΑΝΛΑ. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

11 Ελέγχει τις αντίστοιχες καταστάσεις της Λέσχης και µεριµνά για την ενηµέρωση των µαθητών που οφείλουν χρήµατα στην Λέσχη, απαγορεύοντάς τους να πετάξουν αν ξεπερνούν το εκάστοτε ισχύον όριο. Ελέγχει προσωπικά κατά πόσον οι µαθητές σταδίου Solo είναι προετοιµασµένοι για πτήση µε τις συνθήκες τις συγκεκριµένης ηµέρας. Αν οι µετεωρολογικές συνθήκες το επιβάλουν, φροντίζει για την έγκαιρη και ασφαλή προσγείωση του µαθητού. εν εγκαταλείπει το πεδίο πτήσεων, παρά µόνο αν παραδώσει την θέση του σε άλλον ισότιµο εκπαιδευτή, και η ώρα της αλλαγής δηλωθεί ενυπόγραφα από τους δύο εκπαιδευτές στην κατάσταση πτήσεων. Εξοπλισµός Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της Σχολής, ανήκει στην ιδιοκτησία της ΑΝΛΑ ή είναι νόµιµα µισθωµένος. Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός της Σχολής αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους Τεχνικής Εκµετάλλευσης. Ανεµόπτερα Τα ανεµόπτερα που χρησιµοποιούνται από τη Σχολή πρέπει πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Να είναι πτητικώς ικανά και να συντηρούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και της ΥΠΑ. Να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Να είναι κατάλληλα για επίδειξη απώλειας στήριξης και ενεργειών αποφυγής περιδίνησης. Να είναι εφοδιασµένα µε τα ακόλουθα όργανα: είκτη ταχύτητος αέρος Ρυθµιζόµενο υψόµετρο Μαγνητική πυξίδα είκτη ανόδου-καθόδου είκτη ολίσθησης Τα ανεµόπτερα που χρησιµοποιούνται σε εκπαίδευση µε εκπαιδευτή πρέπει να είναι διπλού χειρισµού και τα όργανα τους να είναι εξίσου προσιτά ήτοι: ευδιάκριτα και ευανάγνωστα από τη θέση του εκπαιδευτή και του µαθητή ή να είναι διπλά. Αεροπλάνα Τα αεροπλάνα που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν από τη Σχολή για ρυµούλκηση ανεµοπτέρων πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Να είναι πτητικώς ικανά και εγκεκριµένα για ρυµουλκήσεις ανεµοπτέρων. Να είναι προσαρµοσµένα για ρυµουλκήσεις ανεµοπτέρων σύµφωνα µε το εγχειρίδιο πτήσεως. Να είναι εξοπλισµένα µε τα απαραίτητα όργανα για να µπορεί ο χειριστής να διατηρεί το επιθυµητό ίχνος πτήσης και να εκτελεί τους απαιτούµενους ελιγµούς. Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα εγκεκριµένο ποµποδέκτη \/ΗF. Να φέρουν ερωτοαποκριτή (transponder) εφ όσον εκτελούν πτήση ταξιδιού ή εκπαίδευση πάνω από ύψος 6000 πόδια. Τα αεροσκάφη πρέπει να έχουν νηολόγιο Ελληνικό ή κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να είναι ιδιόκτητα ή νόµιµα µισθωµένα. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

12 Τα αεροσκάφη της σχολής πρέπει να είναι ασφαλισµένα µε ασφαλιστική κάλυψη των επιβαινόντων και προς τρίτους καθώς και υλικές ζηµίες προς τρίτους και στο συµβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ρητώς και η κάλυψη του συγκεκριµένου τρόπου εκµετάλλευσης. Επικοινωνίες Όλοι οι χειριστές και το βοηθητικό προσωπικό χρησιµοποιούν το καθιερωµένο σύστηµα ανεµοπορικών σηµάτων µε χαρακτηριστικές κινήσεις των χειρών στο έδαφος. Επίσης στον αέρα χρησιµοποιούνται οι καθιερωµένες θέσεις και κινήσεις των πτερύγων του ανεµοπτέρου, ώστε να µην επιβαρύνεται η αεροπορική συχνότητα, αλλά και να εξασφαλίζεται η πλήρης και ασφαλής επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης των ασυρµάτων. Κέντρο εκπαίδευσης εγκαταστάσεις Αεροδρόµια Η Σχολή Ανεµοπορίας της ΑΝΛΑ χρησιµοποιεί για την λειτουργία της το Αεροδρόµιο της εκελείας του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί από την Πολεµική Αεροπορία προς την ΑΝΛΑ. Ως δεύτερο χώρο πτήσεων χρησιµοποιεί για την λειτουργία της το ιδιωτικό πεδίο προσγειώσεων της Κωπαίδας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΗΜΗΤΡΑ του οποίου κάνει την χρήση η ΑΝΛΑ κατόπιν έγκρισης της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Το πεδίο προσγειώσεως έχει νόµιµη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο µεταφορών. Ζώνη προσγειώσεων Ως ζώνες προσγειώσεων χρησιµοποιούνται οι διάδροµοι προσγειώσεων των δύο αεροδροµίων. Για την προχωρηµένη εκπαίδευση και τις ασκήσεις αναγκαστικής προσγείωσης, χρησιµοποιούνται περιορισµένα µήκη των διαδρόµων µε σκοπό να ασκηθεί ο µαθητής σε προσγειώσεις ακριβείας. Εναέριος χώρος Οι εναέριοι χώροι που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, είναι ο χώρος ελέγχου του αεροδροµίου εκέλειας και η ATZ του πεδίου προσγείωσης Κωπαίδας. Λοιπές εγκαταστάσεις Η Σχολή διαθέτει στους χώρους του Αεροδροµίου εκέλειας, ειδικά διαµορφωµένο χώρο για χρήση ως, γραφείο διοίκησης, αίθουσα διδασκαλίας στο χώρο των γραφείων της καθώς βιβλιοθήκη και γραφείο σχεδιασµού πτήσεων. Στο πεδίο πτήσεων της Κωπαίδας διαθέτει τροχόσπιτο το οποίο χρησιµοποιείται ως γραφείο διοίκησης και γραφείο σχεδιασµού πτήσεων. Τα δύο κέντρα πτήσεων και τα γραφεία της ΑΝΛΑ διαθέτουν επαρκείς χώρους υγιεινής. Η αίθουσα διδασκαλίας είναι εξοπλισµένη µε έδρα εκπαιδευτού, θρανία µαθητών, πίνακα και είναι επαρκώς φωτιζόµενη και αεριζόµενη. ιαθέτει επίσης επιδιασκόπιο και πίνακα προβολής, βίντεο, τηλεόραση καθώς και υπολογιστή. Για τον σχεδιασµό πτήσεων διαθίθενται χάρτες και προγράµµα σχεδιασµού και ανάλυσης ανεµοπορικών πτήσεων. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΟΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή µπορεί να επιβάλει, στους µαθητές ή στο προσωπικό της, ποινές από επίπληξη µέχρι οριστική αποµάκρυνση από αυτήν. Οι ποινές αυτές αποτελούν πειθαρχικές κυρώσεις. Η επιβολή κυρώσεων από ποινική ευθύνη, ή λόγω βαρέων παραπτωµάτων, µπορεί επίσης να επιδιωχθεί από τη Σχολή µέσω του.σ. της ΑΝΛΑ, µε αναφορά για το παράπτωµα προς κάθε αρµόδια αρχή. Η ΑΝΛΑ παραιτείται από την αναζήτηση αστικής ευθύνης για κάθε φθορά που θα γίνει κατά τη χρήση του υλικού της από τη Σχολή εκτός εάν αποδειχθεί ότι η φθορά αυτή έγινε µε δόλο ή από σκοπού. Πειθαρχικές Ποινές Οι προβλεπόµενες πειθαρχικές ποινές είναι οι παρακάτω: α. Προφορικές επιπλήξεις. β. Γραπτές επιπλήξεις. γ. Αποβολή από τις πτήσεις ή τα µαθήµατα της ηµέρας. δ. Αποβολή ή παύση µέχρι 3 µήνες. ε. Αποβολή από την τρέχουσα εκπαιδευτική σειρά. ζ. Ετήσια αποµάκρυνση από τη Σχολή. Επιβολή ποινών σε µαθητές ικαίωµα επιβολής ποινών σε µαθητές έχουν οι παρακάτω : α. Ο υπεύθυνος µηχανικός µέχρι προφορικής επιπλήξεως. β. Οι ρυµουλκοί και εκτοξευτές µέχρι προφορικής επιπλήξεως. γ. Οι εκπαιδευτές µέχρι αποβολής από τις πτήσεις ή τα µαθήµατα ηµέρας. δ. Οι επόπτες µέχρι δεκαηµέρου αποβολής. ε. Ο ιευθυντής σχολής µέχρι µηνιαίας αποβολής. ζ. Το πειθαρχικό συµβούλιο οποιαδήποτε ποινή, µέχρι ετήσια αποµάκρυνση. Επιβολή ποινών στο προσωπικό α. Οι επόπτες στα υπαγόµενα σε αυτούς στελέχη µέχρι δεκαήµερη αποβολή. β. Ο ιευθυντής σχολής µέχρι µηνιαίας αποµακρύνσεως. γ. Το πειθαρχικό συµβούλιο οποιαδήποτε ποινή, µέχρι ετήσια αποµάκρυνση. Εφέσεις Για κάθε ποινή που επιβάλλεται σε µαθητή, είναι δυνατόν να ζητηθεί εγγράφως κατ έφεση εξέτασή της από το πειθαρχικό συµβούλιο και η απόφαση του αυτή είναι τελεσίδικη. Για κάθε ποινή που επιβάλλεται στο προσωπικό της Σχολής, είναι δυνατόν να ζητηθεί εγγράφως κατ έφεση εξέτασή της από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΝΛΑ και η απόφαση του αυτή είναι τελεσίδικη. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ιαδικασίες Καταστάσεων Ανάγκης Αναφορά Καταστάσεως Ανάγκης Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χειριστής ή µαθητής που εκτελεί πτήση Solo, παρεκκλίνει από τις διατάξεις των κανόνων ΕΕΚ τότε, προς όφελος της ασφάλειας ανθρώπων ή ιδιοκτησίας, απαιτείται η γραπτή ενηµέρωση του ιευθυντή Σχολής και κατόπιν η ενηµέρωση της αρµόδιας ιεύθυνσης της ΥΠΑ. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (Distress-Κινδύνου, Alert-Συναγερµού, Uncertainty- Αβεβαιότητας) ο χειριστής ή ο µαθητής Solo, πρέπει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις του στο αρµόδιο ΚΕΚ καθώς και στον Εκπαιδευτή Ηµέρας της Σχολής, εάν αυτό είναι δυνατόν και να ενεργήσει όπως παρακάτω: Να εφαρµόσει τις οδηγίες του εγχειριδίου του αεροσκάφους. Να χρησιµοποιεί την κατάλληλη συχνότητα στον ασύρµατο. Σε περίπτωση κινδύνου, συναγερµού ή αβεβαιότητας να εκπέµπει αντίστοιχα το σήµα MAYDAY ή ΡΑΝ ΡΑΝ. Τραυµατισµός, Ασθένεια ή Θάνατος κατά την Πτήση Σε περίπτωση που κατά την πτήση σηµειωθεί τραυµατισµός, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος σε οποιονδήποτε επιβαίνοντα, ο χειριστής πρέπει να προσγειώσει το ανεµόπτερο το συντοµώτερο σε κατάλληλο αεροδρόµιο ή πεδίο. Ο χειριστής ενηµερώνει τον Εκπαιδευτή Ηµέρας της Σχολής αναφέροντας τις λεπτοµέρειες της καταστάσεως. Επίσης ενηµερώνει τον ιευθυντή Σχολής γραπτώς για τις ενέργειες του καθ όλη τη διάρκεια του συµβάντος. Ο χειριστής ενηµερώνει τον ΕΕΚ για την κατάσταση και τις προθέσεις του. Επίσης, ενηµερώνει ή ζητεί την ενηµέρωση των αρµοδίων ιατρικών υπηρεσιών στο έδαφος και την παροχή πρώτων βοηθειών κατά την προσγείωση. Προσγείωση ανεµοπτέρου της Σχολής, σε χώρο εκτός του πεδίου πτήσεων Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής ενηµερώνει πριν την προσγείωση µε τον ασύρµατο, τον Εκπαιδευτή Ηµέρας ή άλλα ανεµόπτερα στην περιοχή ή το ρυµουλκό αεροπλάνο, για το ακριβές σηµείο της προσγείωσης και εάν υπάρχει GPS, µε το ακριβές στίγµα. Εάν η επικοινωνία δεν έγινε δυνατή πριν την προσγείωση, τότε ο χειριστής ενηµερώνει µε τον συντοµώτερο πρόσφορο τρόπο τον Εκπαιδευτή Ηµέρας. Εάν υπάρχει τραυµατισµός σε αποµονωµένες, δύσβατες ή απρόσιτες περιοχές, µε δύσκολο περιβάλλον, και η έλλειψη επικοινωνιών καθυστερεί την έναρξη διαδικασιών Έρευνας και ιάσωσης, ο χειριστής πρέπει, και εάν ο ίδιος έχει καταστεί ανίκανος να καθοδηγήσει άλλον, να ενεργοποιήσει την συσκευή ΕLT (Emergency Location Transmitter), θέτοντας τον διακόπτη της από τη θέση ARM ή AUTO στη θέση ΟΝ, σε περίπτωση που το σύστηµα δεν έχει τεθεί αυτοµάτως σε λειτουργία µετά την προσγείωση. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ανεµόπτερα Ευθύνη Εκπαιδευτού Πτήσεων ή Κυβερνήτη Επιδόσεις και περιορισµοί ανεµοπτέρων Όλοι οι χειριστές πρέπει µε δική τους µέριµνα και ευθύνη να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τις επιδόσεις και περιορισµούς χρήσεως των ανεµοπτέρων που πρόκειται να χειριστούν όπως αυτοί αναγράφονται στο εγχειρίδιο πτήσεως του ανεµοπτέρου. Στην βιβλιοθήκη της ΑΝΛΑ υπάρχει αντίγραφο του εγχειριδίου πτήσεως όλων των ανεµοπτέρων που πετούν οι χειριστές της. Οι µαθητευόµενοι χειριστές εξετάζονται από τον Εκπαιδευτή αέρος για την γνώση τους σχετικά µε το εγχειρίδιο πτήσεως του ανεµοπτέρου που πρόκειται να εκπαιδευτούν. Ο εκπαιδευτής χαρακτηρίζεται ικανός για πτητικά καθήκοντα εφόσον: Κατέχει πλήρως ενηµερωµένα το ή τα πτυχία του, και έχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Έχει συµπληρωµένες τις απαιτούµενες για την άσκηση των αεροπορικών καθηκόντων του προϋποθέσεις πρόσφατης πτητικής εµπειρίας. Γνωρίζει την νοµοθεσία και τους κανονισµούς του Κράτους. Γνωρίζει τους κανονισµούς, οδηγίες και διαδικασίες της Σχολής. Ο µαθητευόµενος χειριστής τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Εκπαιδευτή πτήσεων. Πρέπει να είναι κάτοχος αδείας µαθητευοµένου χειριστού, όπου απαιτείται και πιστοποιητικού υγείας. Συντήρηση Ανεµοπτέρων Για την συντήρηση των ανεµοπτέρων της Σχολής, όπως προβλέπεται στα εγχειρίδιά τους, στους ισχύοντες κανονισµούς και τις ειδικές οδηγίες της ΥΠΑ, υπεύθυνος είναι ο Μηχανικός της ΑΝΛΑ. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας πριν την έναρξη των πτήσεων ελέγχει για τυχόν παρατηρήσεις για τα ανεµόπτερα και εποπτεύει την προ πτήσεως επιθεώρηση των ανεµοπτέρων που πρόκειται να πετάξουν. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας µετά το πέρας των πτήσεων συµπληρώνει την Κατάσταση Πτήσεων µε τυχόν παρατηρήσεις για τα ανεµόπτερα και φροντίζει να ενηµερωθεί σχετικά ο Μηχανικός και ο αρχιεκπαιδευτής. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ιαθέσιµα Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα Για τις ανάγκες της Σχολής, διατίθενται τα παρακάτω ανεµόπτερα και εξοπλισµός, όλα ιδιοκτησία της ΑΝΛΑ: Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα ΑΑ Τύπος Νηολόγιο Θέσεις Χαρακτηριστικά 1 ASK 21 SX Α/Ν αρχικής εκπαίδευσης µε διπλά χειριστήρια 2 Blanik L23 SX Α/Ν αρχικής εκπαίδευσης µε διπλά χειριστήρια 3 Ka6 CR SX Α/Ν προχωρηµένης εκπαίδευσης (Solo) 4 PIPER CUB SX ADW 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο 5 PIPER CUB SX ADX 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο 6 PIPER CUB SX ALT 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο Τα ανεµόπτερα SX 130, και SX 140 είναι διθέσια αρχικής εκπαιδεύσεως, µε διπλά χειριστήρια και διπλό ταµπλό οργάνων, ώστε ο πλήρης έλεγχος και χειρισµός του σκάφους να γίνεται από οποιαδήποτε θέση. Όλα τα ανεµόπτερα έχουν κατάλληλα πτητικά χαρακτηριστικά για την επίδειξη και διδασκαλία των εκπαιδευτικών ελιγµών, συµπεριλαµβανοµένων της απώλειας στήριξης και των ενεργειών αποφυγής περιδίνησης. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα