ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής Σχολής 2 Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης 2 Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης 2 Εκπαιδευτές και Βοηθοί εποπτών 3 Εκπαιδευτές και Βοηθοί εκπαιδευτών 3 Ρυµουλκοί - Εκτοξευτές 3 Τεχνικό Προσωπικό 4 ιοικητικό Προσωπικό 4 Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΑΘΗΤΕΣ 5 Εγγραφή Μαθητών 5 Προσόντα Μαθητών 5 Σχολή χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 5 Σχολείο αερορυµουλκών 5 Σχολή εκπαιδευτών ανεµοπορίας 6 Υποχρεώσεις Μαθητών 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 Προγραµµατισµός Εκπαίδευσης 7 Συγκρότηση Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 7 Υλοποίηση Εκπαίδευσης - Ανάθεση Καθηκόντων 7 Άσκηση ιοίκησης στο Πεδίο Πτήσεων 8 Πτήσεις Σχολής 8 Πρόγραµµα Εκπαιδευτών και Ρυµουλκών 8 Εκπαιδευτής Ηµέρας 8 Εξοπλισµός 9 Ανεµόπτερα 9 Αεροπλάνα 9 Επικοινωνίες 10 Κέντρο εκπαίδευσης εγκαταστάσεις 10 Αεροδρόµια 10 Ζώνη προσγειώσεων 10 Εναέριος χώρος 10 Λοιπές εγκαταστάσεις 10 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος 2004 i

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΟΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 11 Πειθαρχικές Ποινές 11 Επιβολή ποινών σε µαθητές 11 Επιβολή ποινών στο προσωπικό 11 Εφέσεις 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 12 ιαδικασίες Καταστάσεων Ανάγκης 12 Αναφορά Καταστάσεως Ανάγκης 12 Τραυµατισµός, Ασθένεια ή Θάνατος κατά την Πτήση 12 Προσγείωση ανεµοπτέρου της Σχολής, σε χώρο εκτός του πεδίου πτήσεων 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 13 Ανεµόπτερα Ευθύνη Εκπαιδευτού Πτήσεων ή Κυβερνήτη 13 Επιδόσεις και περιορισµοί ανεµοπτέρων 13 Συντήρηση Ανεµοπτέρων 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 14 ιαθέσιµα Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα 14 Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα 14 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος 2004 ii

3 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια Σύνθεση Προσωπικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ Το προσωπικό της Σχολής αποτελείται από τους παρακάτω: 1. ιευθυντής Σχολής. 2. Υποδιευθυντής Σχολής. 3. Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης. 4. Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης. 5. Εκπαιδευτές αέρος και εδάφους και Βοηθοί εκπαιδευτών. 6. Ρυµουλκοί, εκτοξευτές. 7. Τεχνικό προσωπικό. 8. ιοικητικό προσωπικό. Από τους παραπάνω, ο Υποδιευθυντής και οι βοηθοί εποπτών δεν είναι απαραίτητοι για Σχολή µειωµένης δραστηριότητας κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΝΛΑ. Επιπλέον, στα πλαίσια της Σχολής, λειτουργούν το Εκπαιδευτικό και το Πειθαρχικό Συµβούλιο. ιευθυντής Σχολής Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του ιευθυντού Σχολής, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και αρχιεκπαιδευτής, είναι η σωστή άσκηση και η ευθύνη της τεχνικής εκµετάλλευσης και της λειτουργίας της Σχολής. Για αυτό το λόγο πρέπει : 1. Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα και να ασκεί τους απαραιτήτους ελέγχους. 2. Να εξασφαλίζει τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της Σχολής, η οποία πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις, περί ιοικητικού και πειθαρχικού ικαίου, Αεραθλητισµού, εκπαίδευσης και διοικητικής µέριµνας, διατάξεις Νόµων, ιαταγµάτων, Υπουργικών αποφάσεων και κανονισµών, οδηγίες και κατευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 3. Να εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της Σχολής πραγµατοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον και πάντα σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους, τους διεθνείς κανονισµούς και διαδικασίες της ΥΠΑ 4. Να επιτηρεί τις εκπαιδευτικές Σειρές και να επιβεβαιώνει ότι οι µαθητές παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο. 5. Να προβλέπει και να φροντίζει την προµήθεια της Σχολής µε τα απαραίτητα υλικά, µέσα και εξοπλισµό για ικανοποίηση των αναγκών της εκπαίδευσης. 6. Να εξασφαλίζει την ενηµέρωση του προσωπικού και των µαθητών για την τήρηση των νόµων, κανονισµών και ειδικών όρων τεχνικής εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τα καθήκοντά τους. 7. Να επιβάλλει τις απαιτούµενες κυρώσεις στους παραβάτες του κανονισµού της Σχολής. 8. Να απονέµει επαίνους ή άλλες διακρίσεις στους µαθητές ή στο προσωπικό της Σχολής. 9. Να ελέγχει και να υπογράφει όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα της Σχολής. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

4 10. Να εκδίδει και υπογράφει κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που έχει σχέση µε τη Σχολή. 11. Να χορηγεί στους µαθητές το πιστοποιητικό αποφοιτήσεως από τη Σχολή, το οποίο και προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα της ΑΝΛΑ, να εκδίδει βεβαιώσεις ωρών, καθώς και κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που έχει σχέση µε τη Σχολή. 12. Να διατηρεί όλα τα αεροσκάφη και τα εκπαιδευτικά ανεµόπτερα της Σχολής εφοδιασµένα µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο πιστοποιητικά εν ισχύ, όπως πιστοποιητικό πλωΐµότητος κλπ και µε ασφαλιστήριο συµβόλαιο εν ισχύ. 13. Να κατατάσσει τους µαθητές σε Σχολεία ανάλογα µε τα διατιθέµενα προσόντα και να κατανέµει αυτούς σε σειρές εκπαιδεύσεως µε βάση τον ετήσιο στόχο της ΑΝΛΑ. 14. Να υποβάλει στο Σ της ΑΝΛΑ και στην ΕΛΑΟ την ετήσια έκθεση πεπραγµένων της Σχολής µε όλες τις σχετικές δραστηριότητες του έτους που πέρασε. 15. Να διατηρεί και ενηµερώνει κατάσταση µε τα στοιχεία ΠΙΠ, αδείας µαθητευοµένου και πιστοποιητικού υγείας του προσωπικού της Σχολής. Υποδιευθυντής Σχολής Ο Υποδιευθυντής έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αντικαθιστά το ιευθυντή Σχολής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, για θέµατα επειγούσης φύσεως που δεν επιδέχονται αναβολή. 2. Αναλαµβάνει, µε εντολή του ιευθυντού Σχολής, τη διεκπεραίωση υποθέσεων, καθιστάµενος επίκουρος του έργου του. Επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης Ο επόπτης πρακτικής εκπαίδευσης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αναπληρώνει το ιευθυντή Σχολής όταν απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει Υποδιευθυντής. 2. ιευθύνει και παρακολουθεί την πρακτική εκπαίδευση της Σχολής και είναι υπεύθυνος απέναντι στο ιευθυντή Σχολής για την οργάνωση, επίβλεψη και συντονισµό των ενεργειών για την εφαρµογή του προγράµµατος πρακτικής εκπαιδεύσεως. 3. Μεριµνά για τον εφοδιασµό της Σχολής µε τα αναγκαία για την εκτέλεση των πτήσεων υλικά και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής για την προµήθεια πτητικού υλικού για βελτίωση του υφισταµένου ή επαύξηση αυτού. 4. Βεβαιώνεται για την καλή συντήρηση του πτητικού υλικού. 5. Παρακολουθεί την πρόοδο της πρακτικής εκπαιδεύσεως, µε προσωπικό έλεγχο, εκπαιδευτών και µαθητών. Ελέγχει τις καρτέλες προόδου µαθητών, τόσο για την ορθότητα της ενηµερώσεως των, όσο και για αυτά που αναγράφονται εκεί για τους µαθητές και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τυχόν παρουσιαζόµενες ανωµαλίες κατά την εκπαίδευση. 6. Επιβάλει πειθαρχικές ποινές. Επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης Ο επόπτης θεωρητικής εκπαίδευσης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. ιευθύνει και παρακολουθεί τη θεωρητική εκπαίδευση της Σχολής και είναι υπεύθυνος απέναντι στο ιευθυντή Σχολής για την οργάνωση, επίβλεψη και συντονισµό των ενεργειών για την εφαρµογή του προγράµµατος θεωρητικής εκπαιδεύσεως. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

5 2. Μεριµνά για τον εφοδιασµό της Σχολής µε τα αναγκαία για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων υλικά και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής για την προµήθεια υλικών ή σύνταξη και έκδοση βοηθηµάτων για βελτίωση των υφισταµένων ή επαύξηση αυτών. 3. Βεβαιώνεται για την καλή συντήρηση του υλικού θεωρητικής εκπαιδεύσεως της Σχολής. 4. Καταρτίζει τα δεκαπενθήµερα ή µηνιαία προγράµµατα θεωρητικών µαθηµάτων. 5. Παρακολουθεί την πρόοδο της θεωρητικής εκπαιδεύσεως, µε προσωπικό έλεγχο, εκπαιδευτών και µαθητών. Ελέγχει τις καρτέλες προόδου µαθητών, τόσο για την ορθότητα της ενηµέρωσης τους, όσο και για αυτά που αναγράφονται εκεί για τους µαθητές και εισηγείται στο ιευθυντή Σχολής τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τυχόν παρουσιαζόµενες ανωµαλίες κατά την εκπαίδευση. 6. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές. Εκπαιδευτές και Βοηθοί εποπτών Οι βοηθοί εποπτών έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Αντικαθιστούν τον αντίστοιχο επόπτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, για θέµατα επείγουσας ανάγκης που δεν επιδέχονται αναβολή. 2. Αναλαµβάνουν, µε εντολή του αντίστοιχου επόπτη, τη διεκπεραίωση υποθέσεων καθιστάµενοι επίκουροι του έργου τους. Εκπαιδευτές και Βοηθοί εκπαιδευτών Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών έχουν ως εξής: 1. Παρακολουθούν και κατευθύνουν την εκπαίδευση τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. 2. Έχουν την ευθύνη της σωστής τήρησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 3. Προετοιµάζουν, ενηµερώνουν, παρακολουθούν τους εκπαιδευόµενους ανεµοπόρους και φροντίζουν για την ασφάλειά τους. 4. Παρακολουθούν την πρόοδο των µαθητών και ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς τους φακέλλους. 5. Συντάσσουν εκθέσεις προόδου της κάθε σειράς και ενηµερώνουν τον ιευθυντή της Σχολής. 6. Εισηγούνται στο ιευθυντή τυχόν κυρώσεις σε παραβάτες του Κανονισµού της Σχολής. 7. Οι εκπαιδευτές αέρος ειδικά ευθύνονται για κάθε ανωµαλία που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια των πτήσεων, για οποιοδήποτε µαθητή, αν εκτελούν καθήκοντα Εκπαιδευτού ηµέρας, ή για τον µαθητή, αν εκτελούν απλώς καθήκοντα εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόµενοι εκτελούν µόνο κατόπιν υποδείξεων και εντολών τους. 8. Επιβάλουν ποιθαρχικές ποινές. Ρυµουλκοί - Εκτοξευτές Οι ρυµουλκοί εκτοξευτές έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες : 1. Εφαρµόζουν µε ακρίβεια το πρόγραµµα της Σχολής. 2. Συµπληρώνουν, πριν από την έναρξη των πτήσεων και µετά το τέλος τους, τα προβλεπόµενα βιβλία και µητρώα των αεροπλάνων ή µηχανών εκτοξεύσεως ανεµοπτέρων (ΜΕΑ). 3. Φροντίζουν για και επιβλέπουν τον ανεφοδιασµό µε καύσιµα των αεροπλάνων η µηχανών εκτόξευσης. 4. Είναι υπεύθυνοι απέναντι στο εκπαιδευτή ηµέρας για την τήρηση του ισχύοντος Κανονισµού. 5. Ενεργούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς του αεροδροµίου όπου διεξάγονται οι πτήσεις. 6. Ακολουθούν τις εντολές των εκπαιδευτών ανεµοπτέρων. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

6 Τεχνικό Προσωπικό Ο υπεύθυνος µηχανικός έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρµοδιότητες: 1. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον ιευθυντή Σχολής και τον Έφορο Υλικού. 2. Εκτελεί τον κύκλο συντηρήσεως και επιθεωρήσεως των ανεµοπτέρων και λοιπού πτητικού υλικού της Σχολής, όπως προβλέπεται στα εγχειρίδιά τους, στους ισχύοντες κανονισµούς και τις ειδικές οδηγίες της ΥΠΑ και υλοποιεί τις τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις. 3. Αποκαθιστά οποιαδήποτε ανωµαλία που θα αναγραφεί στο φύλλο παρατηρήσεων ανεµοπτέρου ή αεροπλάνου µετά το τέλος της πτήσεως. 4. Παρακολουθεί και βοηθάει το έργο της εκάστοτε πραγµατοποιούµενης µείζονος ή γενικής επισκευής των ανεµοπτέρων και αεροπλάνων της Σχολής και βεβαιώνεται ότι αυτή πραγµατοποιείται µε βάση το οικείο εγχειρίδιο συντηρήσεως και των τεχνικών οδηγιών που ισχύουν από το εργοστάσιο κατασκευής και την ΥΠΑ. 5. Εισηγείται έγκαιρα στον ιευθυντή Σχολής τις ανάγκες της Σχολής σε υλικά, ανταλλακτικά και λοιπά τεχνικά µέσα, για την έγκαιρη λήψη µέτρων. 6. Είναι υπεύθυνος για την κανονική αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση του τεχνικού υλικού της Σχολής. 7. Φυλάσσει και µεριµνά για την ενηµέρωση των βιβλίων και µητρώων των ανεµοπτέρων, αεροπλάνων και ΜΕΑ. Επίσης συντάσσει τις καταστάσεις της ηµερήσιας επιθεωρήσεως αυτών. 8. Εισηγείται στον ιευθυντή Σχολής, την έκδοση απαραίτητων διαταγών, βάσει των τεχνικών εγχειριδίων και ειδικών οδηγιών που ισχύουν, µε σκοπό να επιτευχθεί υψηλός βαθµός συντήρησης του υλικού της Σχολής. ιοικητικό Προσωπικό Το διοικητικό προσωπικό έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρµοδιότητες: 1. Τήρηση των µητρώων µαθητών και υλικού καθώς και άλλων αρχείων και εγγράφων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της Σχολής. 2. Γραµµατειακή υποστήριξη της Σχολής. Εκπαιδευτικό Συµβούλιο Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (ΕΣ) συγκαλείται για να ασχοληθεί µε τα παρακάτω θέµατα: 1. Την οριστική σύνθεση των εκπαιδευτικών σειρών µετά από εισήγηση του ιευθυντή Σχολής σύµφωνα µε τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής. 2. Κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος δραστηριότητας της Σχολής, το οποίο κατατίθεται για έγκριση στο Σ της ΑΝΛΑ. 3. Εισήγηση τροποποιήσεων, συµπληρώσεων και αλλαγών των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα. 4. Καθορισµό των υλικών που απαιτούνται πέρα από τις τρέχουσες ανάγκες. 5. Επιλογή των εκπαιδευτικών συγγραµµάτων της Σχολής. 6. Κάθε άλλο θέµα που, κατά την κρίση του ιευθυντή Σχολής, χρειάζεται συλλογική απόφαση. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΑΘΗΤΕΣ Εγγραφή Μαθητών Αιτήσεις για εγγραφή σε µία Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων της ΑΝΛΑ, γίνονται δεκτές καθ όλο το έτος. Το Σ της ΑΝΛΑ, σε τακτική του συνεδρίαση, όποτε απαιτείται αλλά τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο, εξετάζει τις υπάρχουσες αιτήσεις και αποφασίζει την συγκρότηση νέας Εκπαιδευτικής Σειράς και το κλείσιµο της προηγούµενης. Οι αιτήσεις παραπέµπονται στον ιευθυντή Σχολής ο οποίος εισηγείται αντίστοιχα στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο το οποίο και αποφασίζει την οριστική σύνθεση των Εκπαιδευτικών Σειρών. Η απόφαση µε την οριστική σύνθεση της Εκπαιδευτικής Σειράς, ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφεροµένους τηλεφωνικά και ταχυδροµικά µαζί µε το πρόγραµµα θεωρητικής εκπαίδευσης και µία πρόσκληση για µία πρώτη συνάντηση γνωριµίας µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτών. Οι αιτήσεις - εγγραφές των ενδιαφεροµένων για όλες τις υπόλοιπες Σχολές γίνονται δεκτές καθ όλο το έτος. Ο ιευθυντής Σχολής εισηγείται στο Σ σύµφωνα µε τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής. Το Σ της ΑΝΛΑ σε τακτική του συνεδρίαση, εξετάζει τις υπάρχουσες αιτήσεις και αποφασίζει για την έγκρισή τους ή όχι. Οι εγκεκριµένες αιτήσεις παραπέµπονται στον ιευθυντή Σχολής για εκπαίδευση των µαθητευοµένων. Προσόντα Μαθητών Τα απαιτούµενα προσόντα για την εγγραφή µαθητού σε κάθε σχολή είναι: Σχολή χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων 1. Πλήρες πρόγραµµα : Ηλικία 16 ετών. Απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή ισότιµο. Άδεια µαθητευοµένου χειριστού ανεµοπτέρων. Συγκατάθεση κηδεµόνα για τους κάτω των 21 ετών. 2. Μειωµένο πρόγραµµα : Για την παρακολούθηση του µειωµένου προγράµµατος, λόγω προηγούµενης πείρας, χρειάζεται ακόµη : Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών αεροπλάνων τουλάχιστον Σχολείο αερορυµουλκών Ηλικία 21 ετών. Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών αεροπλάνων τουλάχιστον. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

8 Σχολή εκπαιδευτών ανεµοπορίας Ηλικία 21 ετών. Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών ανεµοπτέρων, µε πτητική εµπειρία όχι µικρότερη των 60 πτήσεων, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ωρών ως κυβερνήτης, σε ανεµόπτερα. Υποχρεώσεις Μαθητών Όλοι οι µαθητές της Σχολής υποχρεούνται να: Ακολουθούν και εφαρµόζουν µε ακρίβεια τον παρόντα κανονισµό και τα προγράµµατα εκπαιδεύσεως της Σχολής και να τηρούν πιστά τους ισχύοντες κανονισµούς της ΥΠΑ, καθώς και τις ειδικές εντολές των αεροδροµίων τα οποία χρησιµοποιούν κατά την εκπαίδευσή τους. Εκτελούν πρόθυµα τις εντολές των εκπαιδευτών τους και γενικότερα της ιευθύνσεως της Σχολής. Συµπεριφέρονται µε αξιοπρέπεια και ήθος και να σέβονται τις υποδείξεις των πιο πεπειραµένων ανεµοπόρων. Χρησιµοποιούν µε προσοχή και διαφυλάττουν το υλικό της Σχολής και να συντείνουν στην συντήρησή του αναφέροντας αµέσως κάθε φθορά που παρατηρούν. Μην εγκαταλείπουν το πεδίο πτήσεων χωρίς άδεια από τους εκπαιδευτές τους. Ακολουθούν πιστά τους όρους ισχύος του Πιστοποιητικού Υγείας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη χρήση φαρµάκων ή άλλων ουσιών καθώς και οινοπνεύµατος, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την φυσική τους κατάσταση, καθώς και να ενηµερώνουν τον εκπαιδευτή τους και να απέχουν από πτήσεις σε περιπτώσεις προσωρινής αδιαθεσίας. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

9 Προγραµµατισµός Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η εκπαίδευση της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων, γίνεται οµαδικά µε την ένταξη του µαθητευοµένου σε µία Εκπαιδευτική Σειρά και σύµφωνα µε το πρόγραµµά της. Η εκπαίδευση των υπολοίπων Σχολών, µπορεί να γίνεται και ατοµικά για κάθε εκπαιδευόµενο σύµφωνα µε τις δυνατότητες της Σχολής και µε την εποπτεία του ιευθυντή Σχολής. Συγκρότηση Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων Για την συγκρότηση µίας Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων: Ο ιευθυντής Σχολής καταρτίζει καταλόγους Εκπαιδευτών (αέρος-εδάφους) και βοηθών εκπαιδευτών που έχουν δικαίωµα για εκπαίδευση. Ο Επόπτης Θεωρητικής Εκπαίδευσης καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραµµα Θεωρητικών µαθηµάτων. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει ποιοί µαθητές θα συµµετάσχουν και καταρτίζει το πρόγραµµα πρακτικών και θεωρητικών µαθηµάτων. Η απόφαση για την συγκρότηση µίας Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων περιλαµβάνει: Κατάλογο των µαθητών µε τα πλήρη στοιχεία τους, συνοδευόµενο από όλα τα αναγκαία έγγραφα, Κατάλογο εκπαιδευτών αέρος και εδάφους που θα χρησιµοποιηθούν, Το πρόγραµµα της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης (αρχικής και προαγωγικής). Η πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση αρχίζει αµέσως µετά την έγκριση της Εκπαιδευτικής Σειράς από την ΥΠΑ. Στους µαθητές που ολοκληρώνουν µε επιτυχία κάποιο στάδιο (πρακτικής ή θεωρητικής) εκπαίδευσης χορηγείται από την Σχολή έγγραφος βεβαίωση µε την οποία είναι δυνατή η συµµετοχή του µαθητευοµένου στις ανάλογες εξετάσεις της ΥΠΑ ή η απονοµή ειδικότητας ή πτυχίου. Υλοποίηση Εκπαίδευσης - Ανάθεση Καθηκόντων Η ανάθεση καθηκόντων σε εκπαιδευτές ανεµοπτέρου (αέρος-εδάφους) και σε βοηθούς εκπαιδευτές που έχουν δικαίωµα για εκπαίδευση, γίνεται µε απόφαση του ιευθυντή Σχολής που υλοποιείται µε κατάλογο που περιλαµβάνεται στην συγκρότηση της Εκπαιδευτικής Σειράς. Ο παραπάνω κατάλογος κοινοποιείται στην ΥΠΑ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της Εκπαιδευτικής Σειράς προς έγκριση. Αλλαγές επιτρέπονται µόνον κατόπιν εγκρίσεως της ΥΠΑ. Η ανάθεση καθηκόντων σε ρυµουλκούς της Σχολής ή χειριστές ΜΕΑ, γίνεται κατά την κρίση του ιευθυντού Σχολής σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Για την εκπαίδευση κάποιου µαθητή σε µία από τις υπόλοιπες Σχολές χειριστών, µε απόφαση του ιευθυντού Σχολής γίνεται ανάθεση καθηκόντων εκπαιδευτού αέρος και Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

10 εδάφους σε συγκεκριµένους εκπαιδευτές ή χειριστές ΜΕΑ που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Άσκηση ιοίκησης στο Πεδίο Πτήσεων Πτήσεις Σχολής Οι πτήσεις της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεµοπτέρων γίνονται µόνον και εφ όσον στο πεδίο πτήσεων παρίσταται προσωπικά ο Εκπαιδευτής Ηµέρας. Σε περίπτωση απουσίας του, ειδοποιείται ο ιευθυντής ή ο αρχιεκπαιδευτής οι οποίοι και ορίζουν τον αντικαταστάτη του. Ενέργειες για την προετοιµασία των πτήσεων της Σχολής επιτρέπονται εφ όσον παρίσταται και επιβλέπει κάποιος εκπαιδευτής ή βοηθός εκπαιδευτή. Πτήσεις των µαθητευοµένων των υπολοίπων Σχολών, ή Solo µαθητών, χωρίς την παρουσία του ορισµένου εκπαιδευτού δεν επιτρέπονται. Πρόγραµµα Εκπαιδευτών και Ρυµουλκών Από τον ιευθυντή Σχολής ή τον Έφορο Ανεµοπορίας, καταρτίζεται µηνιαίο πρόγραµµα Εκπαιδευτών και ρυµουλκών, για κάθε πεδίο πτήσεων στο οποίο δραστηριοποιείται η Σχολή. Το πρόγραµµα αναρτάται στον Πίνακα ανακοινώσεων στα Γραφεία και στο κάθε πεδίο πτήσεων και επίσης δηµοσιεύεται στην σελίδα της Ανεµολέσχης στο Ίντερνετ. Στο πρόγραµµα ορίζεται ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτής Ηµέρας. Το πρόγραµµα αποτελεί εντολή του ιευθυντού Σχολής για την ανάθεση των συγκεκριµένων καθηκόντων σε αυτούς που περιλαµβάνονται σε αυτό. Αλλαγές επιτρέπονται, για λόγους ανωτέρας βίας, µε έγκριση του ιευθυντή ή του Εφόρου Ανεµοπορίας. Εκπαιδευτής Ηµέρας Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας έχει τη γενική ευθύνη των δραστηριοτήτων της Σχολής και εκπροσωπεί το Συµβούλιο της ΑΝΛΑ και τον ιευθυντή Σχολής κατά την ηµέρα της Υπηρεσίας του. Μπορεί να αρχίζει ή να σταµατά τις πτήσεις της Σχολής και να χρησιµοποιεί τους ρυµουλκούς, εκπαιδευτές και βοηθούς εκπαιδευτές κατά την κρίση του. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων του Κράτους καθώς και για την εφαρµογή των κανονισµών και οδηγιών της Λέσχης. Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα κάθε πτήσεως που γίνεται στα πλαίσια της Σχολής, όσον αφορά την ισχύ πτυχίων, πιστοποιητικών και ύπαρξη συγκαταθέσεων κηδεµόνος, καθώς και για τον έλεγχο των πλοϊµοτήτων των αεροσκαφών που θα πετάξουν. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας µπορεί να χρησιµοποιεί άλλους εκπαιδευτές ή όργανα της Λέσχης σαν βοηθούς του, αλλά η τελική ευθύνη για την εφαρµογή των ανωτέρω βαρύνει πάντα τον ίδιο. Έχει µαζί του τις ισχύουσες ιαταγές Πτήσεων και τα Πρακτικά Συµφωνιών µε την Πολεµική Αεροπορία. ιασφαλίζει ήπια τα δικαιώµατα της ΑΝΛΑ. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

11 Ελέγχει τις αντίστοιχες καταστάσεις της Λέσχης και µεριµνά για την ενηµέρωση των µαθητών που οφείλουν χρήµατα στην Λέσχη, απαγορεύοντάς τους να πετάξουν αν ξεπερνούν το εκάστοτε ισχύον όριο. Ελέγχει προσωπικά κατά πόσον οι µαθητές σταδίου Solo είναι προετοιµασµένοι για πτήση µε τις συνθήκες τις συγκεκριµένης ηµέρας. Αν οι µετεωρολογικές συνθήκες το επιβάλουν, φροντίζει για την έγκαιρη και ασφαλή προσγείωση του µαθητού. εν εγκαταλείπει το πεδίο πτήσεων, παρά µόνο αν παραδώσει την θέση του σε άλλον ισότιµο εκπαιδευτή, και η ώρα της αλλαγής δηλωθεί ενυπόγραφα από τους δύο εκπαιδευτές στην κατάσταση πτήσεων. Εξοπλισµός Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της Σχολής, ανήκει στην ιδιοκτησία της ΑΝΛΑ ή είναι νόµιµα µισθωµένος. Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός της Σχολής αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους Τεχνικής Εκµετάλλευσης. Ανεµόπτερα Τα ανεµόπτερα που χρησιµοποιούνται από τη Σχολή πρέπει πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Να είναι πτητικώς ικανά και να συντηρούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και της ΥΠΑ. Να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Να είναι κατάλληλα για επίδειξη απώλειας στήριξης και ενεργειών αποφυγής περιδίνησης. Να είναι εφοδιασµένα µε τα ακόλουθα όργανα: είκτη ταχύτητος αέρος Ρυθµιζόµενο υψόµετρο Μαγνητική πυξίδα είκτη ανόδου-καθόδου είκτη ολίσθησης Τα ανεµόπτερα που χρησιµοποιούνται σε εκπαίδευση µε εκπαιδευτή πρέπει να είναι διπλού χειρισµού και τα όργανα τους να είναι εξίσου προσιτά ήτοι: ευδιάκριτα και ευανάγνωστα από τη θέση του εκπαιδευτή και του µαθητή ή να είναι διπλά. Αεροπλάνα Τα αεροπλάνα που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν από τη Σχολή για ρυµούλκηση ανεµοπτέρων πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Να είναι πτητικώς ικανά και εγκεκριµένα για ρυµουλκήσεις ανεµοπτέρων. Να είναι προσαρµοσµένα για ρυµουλκήσεις ανεµοπτέρων σύµφωνα µε το εγχειρίδιο πτήσεως. Να είναι εξοπλισµένα µε τα απαραίτητα όργανα για να µπορεί ο χειριστής να διατηρεί το επιθυµητό ίχνος πτήσης και να εκτελεί τους απαιτούµενους ελιγµούς. Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα εγκεκριµένο ποµποδέκτη \/ΗF. Να φέρουν ερωτοαποκριτή (transponder) εφ όσον εκτελούν πτήση ταξιδιού ή εκπαίδευση πάνω από ύψος 6000 πόδια. Τα αεροσκάφη πρέπει να έχουν νηολόγιο Ελληνικό ή κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να είναι ιδιόκτητα ή νόµιµα µισθωµένα. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

12 Τα αεροσκάφη της σχολής πρέπει να είναι ασφαλισµένα µε ασφαλιστική κάλυψη των επιβαινόντων και προς τρίτους καθώς και υλικές ζηµίες προς τρίτους και στο συµβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ρητώς και η κάλυψη του συγκεκριµένου τρόπου εκµετάλλευσης. Επικοινωνίες Όλοι οι χειριστές και το βοηθητικό προσωπικό χρησιµοποιούν το καθιερωµένο σύστηµα ανεµοπορικών σηµάτων µε χαρακτηριστικές κινήσεις των χειρών στο έδαφος. Επίσης στον αέρα χρησιµοποιούνται οι καθιερωµένες θέσεις και κινήσεις των πτερύγων του ανεµοπτέρου, ώστε να µην επιβαρύνεται η αεροπορική συχνότητα, αλλά και να εξασφαλίζεται η πλήρης και ασφαλής επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης των ασυρµάτων. Κέντρο εκπαίδευσης εγκαταστάσεις Αεροδρόµια Η Σχολή Ανεµοπορίας της ΑΝΛΑ χρησιµοποιεί για την λειτουργία της το Αεροδρόµιο της εκελείας του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί από την Πολεµική Αεροπορία προς την ΑΝΛΑ. Ως δεύτερο χώρο πτήσεων χρησιµοποιεί για την λειτουργία της το ιδιωτικό πεδίο προσγειώσεων της Κωπαίδας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΗΜΗΤΡΑ του οποίου κάνει την χρήση η ΑΝΛΑ κατόπιν έγκρισης της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Το πεδίο προσγειώσεως έχει νόµιµη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο µεταφορών. Ζώνη προσγειώσεων Ως ζώνες προσγειώσεων χρησιµοποιούνται οι διάδροµοι προσγειώσεων των δύο αεροδροµίων. Για την προχωρηµένη εκπαίδευση και τις ασκήσεις αναγκαστικής προσγείωσης, χρησιµοποιούνται περιορισµένα µήκη των διαδρόµων µε σκοπό να ασκηθεί ο µαθητής σε προσγειώσεις ακριβείας. Εναέριος χώρος Οι εναέριοι χώροι που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, είναι ο χώρος ελέγχου του αεροδροµίου εκέλειας και η ATZ του πεδίου προσγείωσης Κωπαίδας. Λοιπές εγκαταστάσεις Η Σχολή διαθέτει στους χώρους του Αεροδροµίου εκέλειας, ειδικά διαµορφωµένο χώρο για χρήση ως, γραφείο διοίκησης, αίθουσα διδασκαλίας στο χώρο των γραφείων της καθώς βιβλιοθήκη και γραφείο σχεδιασµού πτήσεων. Στο πεδίο πτήσεων της Κωπαίδας διαθέτει τροχόσπιτο το οποίο χρησιµοποιείται ως γραφείο διοίκησης και γραφείο σχεδιασµού πτήσεων. Τα δύο κέντρα πτήσεων και τα γραφεία της ΑΝΛΑ διαθέτουν επαρκείς χώρους υγιεινής. Η αίθουσα διδασκαλίας είναι εξοπλισµένη µε έδρα εκπαιδευτού, θρανία µαθητών, πίνακα και είναι επαρκώς φωτιζόµενη και αεριζόµενη. ιαθέτει επίσης επιδιασκόπιο και πίνακα προβολής, βίντεο, τηλεόραση καθώς και υπολογιστή. Για τον σχεδιασµό πτήσεων διαθίθενται χάρτες και προγράµµα σχεδιασµού και ανάλυσης ανεµοπορικών πτήσεων. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΟΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή µπορεί να επιβάλει, στους µαθητές ή στο προσωπικό της, ποινές από επίπληξη µέχρι οριστική αποµάκρυνση από αυτήν. Οι ποινές αυτές αποτελούν πειθαρχικές κυρώσεις. Η επιβολή κυρώσεων από ποινική ευθύνη, ή λόγω βαρέων παραπτωµάτων, µπορεί επίσης να επιδιωχθεί από τη Σχολή µέσω του.σ. της ΑΝΛΑ, µε αναφορά για το παράπτωµα προς κάθε αρµόδια αρχή. Η ΑΝΛΑ παραιτείται από την αναζήτηση αστικής ευθύνης για κάθε φθορά που θα γίνει κατά τη χρήση του υλικού της από τη Σχολή εκτός εάν αποδειχθεί ότι η φθορά αυτή έγινε µε δόλο ή από σκοπού. Πειθαρχικές Ποινές Οι προβλεπόµενες πειθαρχικές ποινές είναι οι παρακάτω: α. Προφορικές επιπλήξεις. β. Γραπτές επιπλήξεις. γ. Αποβολή από τις πτήσεις ή τα µαθήµατα της ηµέρας. δ. Αποβολή ή παύση µέχρι 3 µήνες. ε. Αποβολή από την τρέχουσα εκπαιδευτική σειρά. ζ. Ετήσια αποµάκρυνση από τη Σχολή. Επιβολή ποινών σε µαθητές ικαίωµα επιβολής ποινών σε µαθητές έχουν οι παρακάτω : α. Ο υπεύθυνος µηχανικός µέχρι προφορικής επιπλήξεως. β. Οι ρυµουλκοί και εκτοξευτές µέχρι προφορικής επιπλήξεως. γ. Οι εκπαιδευτές µέχρι αποβολής από τις πτήσεις ή τα µαθήµατα ηµέρας. δ. Οι επόπτες µέχρι δεκαηµέρου αποβολής. ε. Ο ιευθυντής σχολής µέχρι µηνιαίας αποβολής. ζ. Το πειθαρχικό συµβούλιο οποιαδήποτε ποινή, µέχρι ετήσια αποµάκρυνση. Επιβολή ποινών στο προσωπικό α. Οι επόπτες στα υπαγόµενα σε αυτούς στελέχη µέχρι δεκαήµερη αποβολή. β. Ο ιευθυντής σχολής µέχρι µηνιαίας αποµακρύνσεως. γ. Το πειθαρχικό συµβούλιο οποιαδήποτε ποινή, µέχρι ετήσια αποµάκρυνση. Εφέσεις Για κάθε ποινή που επιβάλλεται σε µαθητή, είναι δυνατόν να ζητηθεί εγγράφως κατ έφεση εξέτασή της από το πειθαρχικό συµβούλιο και η απόφαση του αυτή είναι τελεσίδικη. Για κάθε ποινή που επιβάλλεται στο προσωπικό της Σχολής, είναι δυνατόν να ζητηθεί εγγράφως κατ έφεση εξέτασή της από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΝΛΑ και η απόφαση του αυτή είναι τελεσίδικη. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ιαδικασίες Καταστάσεων Ανάγκης Αναφορά Καταστάσεως Ανάγκης Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χειριστής ή µαθητής που εκτελεί πτήση Solo, παρεκκλίνει από τις διατάξεις των κανόνων ΕΕΚ τότε, προς όφελος της ασφάλειας ανθρώπων ή ιδιοκτησίας, απαιτείται η γραπτή ενηµέρωση του ιευθυντή Σχολής και κατόπιν η ενηµέρωση της αρµόδιας ιεύθυνσης της ΥΠΑ. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (Distress-Κινδύνου, Alert-Συναγερµού, Uncertainty- Αβεβαιότητας) ο χειριστής ή ο µαθητής Solo, πρέπει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις του στο αρµόδιο ΚΕΚ καθώς και στον Εκπαιδευτή Ηµέρας της Σχολής, εάν αυτό είναι δυνατόν και να ενεργήσει όπως παρακάτω: Να εφαρµόσει τις οδηγίες του εγχειριδίου του αεροσκάφους. Να χρησιµοποιεί την κατάλληλη συχνότητα στον ασύρµατο. Σε περίπτωση κινδύνου, συναγερµού ή αβεβαιότητας να εκπέµπει αντίστοιχα το σήµα MAYDAY ή ΡΑΝ ΡΑΝ. Τραυµατισµός, Ασθένεια ή Θάνατος κατά την Πτήση Σε περίπτωση που κατά την πτήση σηµειωθεί τραυµατισµός, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος σε οποιονδήποτε επιβαίνοντα, ο χειριστής πρέπει να προσγειώσει το ανεµόπτερο το συντοµώτερο σε κατάλληλο αεροδρόµιο ή πεδίο. Ο χειριστής ενηµερώνει τον Εκπαιδευτή Ηµέρας της Σχολής αναφέροντας τις λεπτοµέρειες της καταστάσεως. Επίσης ενηµερώνει τον ιευθυντή Σχολής γραπτώς για τις ενέργειες του καθ όλη τη διάρκεια του συµβάντος. Ο χειριστής ενηµερώνει τον ΕΕΚ για την κατάσταση και τις προθέσεις του. Επίσης, ενηµερώνει ή ζητεί την ενηµέρωση των αρµοδίων ιατρικών υπηρεσιών στο έδαφος και την παροχή πρώτων βοηθειών κατά την προσγείωση. Προσγείωση ανεµοπτέρου της Σχολής, σε χώρο εκτός του πεδίου πτήσεων Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής ενηµερώνει πριν την προσγείωση µε τον ασύρµατο, τον Εκπαιδευτή Ηµέρας ή άλλα ανεµόπτερα στην περιοχή ή το ρυµουλκό αεροπλάνο, για το ακριβές σηµείο της προσγείωσης και εάν υπάρχει GPS, µε το ακριβές στίγµα. Εάν η επικοινωνία δεν έγινε δυνατή πριν την προσγείωση, τότε ο χειριστής ενηµερώνει µε τον συντοµώτερο πρόσφορο τρόπο τον Εκπαιδευτή Ηµέρας. Εάν υπάρχει τραυµατισµός σε αποµονωµένες, δύσβατες ή απρόσιτες περιοχές, µε δύσκολο περιβάλλον, και η έλλειψη επικοινωνιών καθυστερεί την έναρξη διαδικασιών Έρευνας και ιάσωσης, ο χειριστής πρέπει, και εάν ο ίδιος έχει καταστεί ανίκανος να καθοδηγήσει άλλον, να ενεργοποιήσει την συσκευή ΕLT (Emergency Location Transmitter), θέτοντας τον διακόπτη της από τη θέση ARM ή AUTO στη θέση ΟΝ, σε περίπτωση που το σύστηµα δεν έχει τεθεί αυτοµάτως σε λειτουργία µετά την προσγείωση. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ανεµόπτερα Ευθύνη Εκπαιδευτού Πτήσεων ή Κυβερνήτη Επιδόσεις και περιορισµοί ανεµοπτέρων Όλοι οι χειριστές πρέπει µε δική τους µέριµνα και ευθύνη να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τις επιδόσεις και περιορισµούς χρήσεως των ανεµοπτέρων που πρόκειται να χειριστούν όπως αυτοί αναγράφονται στο εγχειρίδιο πτήσεως του ανεµοπτέρου. Στην βιβλιοθήκη της ΑΝΛΑ υπάρχει αντίγραφο του εγχειριδίου πτήσεως όλων των ανεµοπτέρων που πετούν οι χειριστές της. Οι µαθητευόµενοι χειριστές εξετάζονται από τον Εκπαιδευτή αέρος για την γνώση τους σχετικά µε το εγχειρίδιο πτήσεως του ανεµοπτέρου που πρόκειται να εκπαιδευτούν. Ο εκπαιδευτής χαρακτηρίζεται ικανός για πτητικά καθήκοντα εφόσον: Κατέχει πλήρως ενηµερωµένα το ή τα πτυχία του, και έχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Έχει συµπληρωµένες τις απαιτούµενες για την άσκηση των αεροπορικών καθηκόντων του προϋποθέσεις πρόσφατης πτητικής εµπειρίας. Γνωρίζει την νοµοθεσία και τους κανονισµούς του Κράτους. Γνωρίζει τους κανονισµούς, οδηγίες και διαδικασίες της Σχολής. Ο µαθητευόµενος χειριστής τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Εκπαιδευτή πτήσεων. Πρέπει να είναι κάτοχος αδείας µαθητευοµένου χειριστού, όπου απαιτείται και πιστοποιητικού υγείας. Συντήρηση Ανεµοπτέρων Για την συντήρηση των ανεµοπτέρων της Σχολής, όπως προβλέπεται στα εγχειρίδιά τους, στους ισχύοντες κανονισµούς και τις ειδικές οδηγίες της ΥΠΑ, υπεύθυνος είναι ο Μηχανικός της ΑΝΛΑ. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας πριν την έναρξη των πτήσεων ελέγχει για τυχόν παρατηρήσεις για τα ανεµόπτερα και εποπτεύει την προ πτήσεως επιθεώρηση των ανεµοπτέρων που πρόκειται να πετάξουν. Ο Εκπαιδευτής Ηµέρας µετά το πέρας των πτήσεων συµπληρώνει την Κατάσταση Πτήσεων µε τυχόν παρατηρήσεις για τα ανεµόπτερα και φροντίζει να ενηµερωθεί σχετικά ο Μηχανικός και ο αρχιεκπαιδευτής. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ιαθέσιµα Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα Για τις ανάγκες της Σχολής, διατίθενται τα παρακάτω ανεµόπτερα και εξοπλισµός, όλα ιδιοκτησία της ΑΝΛΑ: Ανεµόπτερα και Αεροπλάνα ΑΑ Τύπος Νηολόγιο Θέσεις Χαρακτηριστικά 1 ASK 21 SX Α/Ν αρχικής εκπαίδευσης µε διπλά χειριστήρια 2 Blanik L23 SX Α/Ν αρχικής εκπαίδευσης µε διπλά χειριστήρια 3 Ka6 CR SX Α/Ν προχωρηµένης εκπαίδευσης (Solo) 4 PIPER CUB SX ADW 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο 5 PIPER CUB SX ADX 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο 6 PIPER CUB SX ALT 2 Ρυµουλκό αεροπλάνο Τα ανεµόπτερα SX 130, και SX 140 είναι διθέσια αρχικής εκπαιδεύσεως, µε διπλά χειριστήρια και διπλό ταµπλό οργάνων, ώστε ο πλήρης έλεγχος και χειρισµός του σκάφους να γίνεται από οποιαδήποτε θέση. Όλα τα ανεµόπτερα έχουν κατάλληλα πτητικά χαρακτηριστικά για την επίδειξη και διδασκαλία των εκπαιδευτικών ελιγµών, συµπεριλαµβανοµένων της απώλειας στήριξης και των ενεργειών αποφυγής περιδίνησης. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Οργάνωσης Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/03

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/03 ΣΤΟΧΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Οι στόχοι που έχει το αθλητικό τµήµα της ΑΝΛΑ είναι η προώθηση του ανεµοπορικού αθλητισµού, η οργανωµένη συµµετοχή της Ανεµολέσχης σε διασυλλογικούς, Πανελλήνιους και διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ PAGE ΚΑ-00-1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ Υ.Π.Α.Μ. PAGE ΚΑ-00-2 1.0. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΣΕΛΙ Α 1.0 Περιεχόµενα 2 1.1 Ίδρυση σχολής 3 1.1.1 Σκοπός 3 1.1.2 Παροχές σχολής 3 1.1.3 Έδρα Σχολής 3 1.1.4 Υπαγωγή 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) Άρθρο 1: Ορισµός - Κατηγορίες Για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού, µηχανοκίνητο πτητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τοµέας ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Ιούνιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014 1 έως 5 Μαΐου 2014 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» Α. Οι προς φύλαξη χώροι είναι : 1. Εξωτερικοί χώροι : (πεζοδρόµια, ακάλυπτος χώρος, είσοδοι ) 2. Υπόγειο 3. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Dc-11/3 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Dc-11/3 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Dc-11/3 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Καθήκοντα και Ευθύνες **************************** 1. Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ την 21/03/2004 09 / 2004 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 26 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 43338/16027 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Προσωπικό Σχολών Χειριστών Αποδέκτες : Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα