ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ"

Transcript

1 PAGE ΚΑ-00-1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ Υ.Π.Α.Μ.

2 PAGE ΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΣΕΛΙ Α 1.0 Περιεχόµενα Ίδρυση σχολής Σκοπός Παροχές σχολής Έδρα Σχολής Υπαγωγή ιευθυντής Σχολής Γραµµατεία Υπεύθυνος Θεωρητικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτές Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Αέρος Εκπαιδευτές Αέρος Υπεύθυνος Μηχανικός Συντήρησης Προσωπικό Συντήρησης Πτητικά Μέσα Οργανόγραµµα Αίθουσα Εκπαιδευτικού Κέντρου Πρόγραµµα Θεωρητικής Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ Σύνθεση Προσωπικού 20

3 PAGE ΚΑ Ι ΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Ιδρύεται Σχολή Χειριστών Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) µέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Αερολέσχης Χανίων που θα λειτουργεί µε βάση τον παρόντα κανονισµό, ο οποίος αποτελεί και τον εσωτερικό κανονισµό αυτής ΣΚΟΠΟΣ Η κατάρτιση των αεραθλητών µελών µας, µε κατάλληλη πτητική, θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση, ώστε να γίνουν ικανοί για το χειρισµό και γενικά για της πτήσεις µε ΥΠΑΜ. Ευρύτερα, επιδιώκεται η διάδοση του Αθλήµατος της Αεροπορίας και η ανάπτυξη του Αεροπορικού πνεύµατος ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Η εκπαίδευση στους αεραθλητές µέλη µας ή σε µέλη άλλων Αεροπορικών ή Αεραθλητικών Σωµατείων και αθλητικών Συλλόγων Ε ΡΑ Έδρα της Σχολής ορίζεται το αεροδρόµιο της ΣΟΥ ΑΣ όπου θα γίνονται τα µαθήµατα θεωρητικής και πτητικής εκπαίδευσης. Θα δραστηριοποιείται επίσης και στο Πεδίο Προσγείωσης Μάλεµε ΥΠΑΓΩΓΗ Η Σχολή υπάγεται στην Αερολέσχη Χανίων, και στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. των οποίων τους κανονισµούς και τις εντολές ή µετατροπές εφαρµόζει πιστά.

4 PAGE ΚΑ Ι. ιευθυντής Σχολής Η ιεύθυνση της Σχολής ανατίθεται σε πρόσωπο το οποίο διαθέτει πείρα επί των αεροπορικών θεµάτων κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Ο ιευθυντής της Σχολής ορίζεται και παύεται από το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) της Αερολέσχης Χανίων (ΑΛ). Η θητεία του αρχίζει από την τοποθέτησή του και παύει µε την τοποθέτηση νέου ιευθυντή ή την παύση του µε απόφαση του.σ. της ΑΛ. Ο διευθυντής δεν δικαιούται να συµµετέχει ενεργά στις δραστηριότητες άλλης σχολής. Ο διευθυντής θα πρέπει: 1. Να εξασφαλίζει τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της Σχολής. 2. Να εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της Σχολής πραγµατοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον. 3. Να ελέγχει την αποδοτικότητα των εκπαιδευτών θεωρητικής εκπαίδευσης και αέρος. 4. Να επιτηρεί τις εκπαιδευτικές σειρές και να επιβεβαιώνει ότι οι µαθητές παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο. 5. Ο διευθυντής σχολής υποχρεούται να ενηµερώνει το προσωπικό του για το περιεχόµενο, την τήρηση και εφαρµογή των ειδικών όρων τεχνικής εκµετάλλευσης, σε σχέση µε τις ευθύνες και τα καθήκοντα καθενός στον τοµέα αρµοδιοτήτων του. Ειδικότερα ο ιευθυντής υποχρεούται να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα και να εξασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό γνωρίζει τους νόµους, τους κανονισµούς και τις διαδικασίες που έχουν σχέση µε την εκτέλεση των αντιστοίχων καθηκόντων του και ότι συµµορφούνται προς αυτούς. 6. Ο διευθυντής σχολής ευθύνεται για την σωστή άσκηση της τεχνικής εκµετάλλευσης των εκπαιδευτικών ΥΠΑΜ και την λειτουργία της σχολής. Προς τούτο πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, να ασκεί τους απαραίτητους ελέγχους και να βεβαιώνεται ότι η λειτουργία της σχολής γίνεται σύµφωνα µε την άδεια και τους ειδικούς όρους τεχνικής εκµετάλλευσης. 7. Να διευθύνει την εκπαίδευση και εν γένει την λειτουργία της Σχολής, βάσει του Κανονισµού της Σχολής αφ ενός και των κατευθύνσεων, οδηγιών και διαταγών της Αερολέσχης Χανίων αφ ετέρου. 8. Είναι υπεύθυνος έναντι της Αερολέσχης Χανίων για την επίτευξη του επιδιωκόµενου, από την Σχολή, σκοπού. 9. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον Υπεύθυνο εκπαίδευσης για την σύνταξη του γενικού αναλυτικού προγράµµατος εκπαίδευσης. 10. Υποβάλλει εγκαίρως στην Αερολέσχη Χανίων προς έγκριση το γενικό και αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης. 11. Καθορίζει την διάρκεια εκάστης εκπαιδευτικής σειράς βάσει των αναγκών, των µέσων και των γενικών κατευθύνσεων της Αερολέσχης Χανίων. 12. Μεριµνά για την εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης, τήρησης των Κανονισµών Πολιτικής Αεροπορίας εν γένει και των ειδικών κανονισµών του Στρατιωτικού Αεροδροµίου Χανίων, καθώς και των υπολοίπων χρησιµοποιουµένων αεροδροµίων και πεδίων προσγειώσεων. 13. Επιµελείται ώστε να εφαρµόζονται και να τηρούνται οι κανονισµοί ασφαλείας πτήσεων.

5 PAGE ΚΑ Παρακολουθεί την εκπαιδευτική ικανότητα του διδακτικού προσωπικού και υποβάλλει προτάσεις για την αντικατάσταση ή απόλυση των τυχόν υστερούντων. 15. Παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευοµένων για να µορφώσει προσωπική γνώµη στην ικανότητα και απόδοσή τους. 16. Επιµελείται ώστε η επιθεώρηση των αεροσκαφών να γίνεται συστηµατικά και στα τακτά χρονικά όρια, από τους µηχανικούς και τα αρµόδια όργανα της Υ.Π.Α. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις εγκαταστάσεις και τα µέσα εξυπηρέτησης των πτήσεων µε γνώµονα την καλή συντήρηση προς αύξηση του δείκτη ασφάλειας. 17. Μεριµνά για τον εξοπλισµό και τον ανεφοδιασµό της Σχολής µε τα αναγκαιούντα υλικά και µέσα προς ικανοποίηση των αναγκών εκπαίδευσης. 18. Συσκέπτεται µε τους αρµόδιους της Σχολής και αναφέρει στο.σ. της Αερολέσχης Χανίων κάθε αναφυόµενο ζήτηµα σχετικό µε την εκπαίδευση το πτητικό και µη υλικό, το προσωπικό κ.λπ. 19. Στο τέλος κάθε µήνα υποβάλλει στην Αερολέσχη Χανίων έκθεση προόδου της εκπαίδευσης στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται τα παρακάτω: Ι. Γενική πρόοδος στις πτήσεις και τα µαθήµατα εδάφους. ΙΙ. Ανάγκες εκπαίδευσης. ΙΙΙ. Απόδοση εκπαιδευτών και τεχνικών της Σχολής. IV. Απόδοση προσωπικού της Σχολής. V. Τυχόν άλλα αναγκαία στοιχεία. 20. Υποβάλει στην Αερολέσχη Χανίων, στο τέλος της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικής σειράς, έκθεση που περιλαµβάνει: Ι. Γενικό απολογισµό εκπαίδευσης καθώς και τυχόν προτάσεις για την βελτίωση αυτής. ΙΙ. Πίνακα αποτελεσµάτων προς κύρωση. 21. Ελέγχει πειθαρχικά παραπτώµατα του διδακτικού προσωπικού καθώς και του ιοικητικού και προσωπικού της Σχολής. 22. Αποβάλλει από την Σχολή τους πτητικά ανεπαρκείς και απειθάρχητους µαθητές κατόπιν απόφασης του εκπαιδευτικού και πειθαρχικού συµβουλίου αντιστοίχως. 23. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στους παραβαίνοντες τους κανονισµούς πτήσεων και τον κανονισµό της Σχολής. 24. Ελέγχει και υπογράφει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα της Σχολής, τις ατοµικές καρτέλες εκπαίδευσης των µαθητών τις ώρες φοίτησης και τα βιβλιάρια πτήσεων των µαθητών και εκπαιδευτών. 25. Ευθύνεται για την τήρηση του παρόντος Εγχειριδίου και την πιστή εφαρµογή του. Υποχρεούται να ενηµερώνει το προσωπικό του για το περιεχόµενο, την τήρηση και εφαρµογή των ειδικών όρων, σε σχέση µε τις ευθύνες και τα καθήκοντα καθενός στον τοµέα αρµοδιοτήτων του. Ειδικότερα ο /ντής υποχρεούται να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα και να εξασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό και λοιπό

6 PAGE ΚΑ-00-6 προσωπικό γνωρίζει τους νόµους, τους κανονισµούς και τις διαδικασίες που έχουν σχέση µε την εκτέλεση των αντιστοίχων καθηκόντων του και ότι συµµορφώνεται προς αυτούς. 26. Να διευθύνει την εκπαίδευση και εν γένει την λειτουργία της Σχολής Χειριστών ΥΠΑΜ της Α/Λ βάσει του Κανονισµού της Σχολής αφενός και των κατευθύνσεων, οδηγιών και διαταγών της ΥΠΑ αφετέρου. 27. Υποβάλλει εγκαίρως στην Αερολέσχη Χανίων προς έγκριση το γενικό και αναλυτικό πρόγραµµα όλων των τµηµάτων εκπαίδευσης της Σχολής. 28. Καθορίζει την διάρκεια εκάστης εκπαιδευτικής σειράς βάσει των αναγκών, των µέσων και των γενικών κατευθύνσεων της Αερολέσχης Χανίων. 29. Μεριµνά για την εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης, τήρησης των Κανονισµών Αεροπορίας εν γένει και των ειδικών αυτών του Αερολιµένα Χανίων και της ευτερευούσης βάσεως της Α/Λ πεδίου προσγείωσης Μάλεµε καθώς και των υπολοίπων χρησιµοποιουµένων αερολιµένων αεροδροµίων και πεδίων προσγειώσεων. 30. Ευθύνεται για την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού της Σχολής. 31. Προστατεύει µε κατάλληλες ενέργειες και αποφάσεις τα περιουσιακά στοιχεία της Σχολής. 32. Ο /ντής της Σχολής αναφέρεται απευθείας στο.σ. της Α/Λ για κάθε θέµα που έχει να κάνει µε την ασφάλεια των πτήσεων και την εν γένει ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης

7 PAGE ΚΑ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Η Γραµµατεία ευθύνεται για την Γραµµατειακή υποστήριξη της Σχολής, πρέπει να είναι επαρκής για να τηρούνται: - Μητρώα εκπαιδευτικής προόδου του κάθε µαθητή - Λεπτοµερή στοιχεία της παρεχόµενης εκπαίδευσης στο έδαφος - Λεπτοµερή στοιχεία της παρεχόµενης εκπαίδευσης στην πτήση και ενδεχοµένως σε αποµιµητή πτήσης - Τακτικές εκθέσεις προόδου που βασίζονται σε ατοµικές κρίσεις και αναφορές των εκπαιδευτών. Ακόµη η Γραµµατεία: 1. ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Σχολής. 2. Ευθύνεται για την τήρηση των ατοµικών φακέλων των µαθητών και των φακέλων του αρχείου της Σχολής καθώς και των φακέλων του προσωπικού της Σχολής. 3. ιαχειρίζεται τα βιβλία της βιβλιοθήκης της Σχολής και τις video -ταινίες της video-θήκης της Σχολής και διακινεί τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήµατα. 4. Ενηµερώνει εκπαιδευτές µαθητές για το πρόγραµµα εκπαίδευσης και φροντίζει για την τήρησή του. 5. Τηρεί στατιστικά στοιχεία και µητρώα µαθητών εκπαιδευτών. Φροντίζει για την έγκαιρη ενηµέρωση του Ιπταµένου Προσωπικού για την ανανέωση των πτυχίων τους, και του Αρχιµηχανικού για την έγκαιρη ανανέωση των Π.Π.Ι., των αδειών σταθµών ασυρµάτου των Α/φών. Ακόµη ενηµερώνει έγκαιρα τον /ντή της Σχολής για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που θα ανατεθεί. 6. Φροντίζει για την διανοµή εντολών, ανανεώσεων, αναθεωρήσεων των εγχειριδίων, οδηγιών εκπαίδευσης προς κάθε ενδιαφερόµενο και παρακολουθεί τις οικονοµικές δοσοληψίες της σχολής µε τους µαθητές και ενηµερώνει κατάλληλα την ιοίκηση της Σχολής.

8 PAGE ΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο Υπεύθυνος Θεωρητικής Εκπαίδευσης της Σχολής τοποθετείται από το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) της Αερολέσχης Χανίων κατόπιν προτάσεως του ιευθυντή της Σχολής. Η θητεία του αρχίζει από την τοποθέτησή του και παύει µε την τοποθέτηση νέου ή την παύση του µε απόφαση του.σ. της Α/Λ. Ο Υπεύθυνος Θεωρητικής Εκπαίδευσης της Σχολής ευθύνεται κυρίως για την εφαρµογή του προγράµµατος εκπαίδευσης εδάφους. Ειδικότερα: Κατανέµει σε εκπαιδευτικές οµάδες τους µαθητές, ανάλογα µε τα µέσα και την πείρα καθενός και ορίζει τους εκπαιδευτές εδάφους. Εκπονεί το µηνιαίο πρόγραµµα θεωρητικών µαθηµάτων και επιβλέπει την σωστή τήρησή του. Παρακολουθεί την εκπαίδευση εδάφους όλων των µαθητών κάθε εκπαιδευτικής σειράς. Πραγµατοποιεί εξετάσεις ελέγχου προόδου των µαθητών Ευθύνεται για την τήρηση των κανονισµών και την εφαρµογή τους Ελέγχει την συµπλήρωση των φύλλων βαθµολογίας και των µητρώων των µαθητών Εισηγείται στον /ντή της Σχολής την πρόσθετη εκπαίδευση για ορισµένους µαθητές. Επιλύει τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της εκπαίδευσης εδάφους και ενηµερώνει τον /ντή της Σχολής. Αξιολογεί κατόπιν εντολής του /ντού µαθητές άλλων σχολών που επιθυµούν να εγγραφούν στη Σχολή ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. Οι εκπαιδευτές είναι γενικά υπεύθυνοι έναντι της ιεύθυνσης της Σχολής για την κανονική, συστηµατική, συγχρονισµένη και αποδοτική εκπαίδευση των µαθητών. 2. Μεριµνούν για την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των µαθητών, παρακολουθούν την πρόοδο αυτών και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους στο ατοµικό δελτίο εκπαίδευσης αυτών. 3. Συνεργάζονται µε τον Υπεύθυνο Θεωρητικής Εκπαίδευσης στα ζητήµατα που αφορούν την εκπαίδευση, εισηγούνται την βελτίωση και εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης και γενικά βοηθούν τον Υπεύθυνο Θεωρητικής Εκπαίδευσης. 4. Γνωστοποιούν στον Υπεύθυνο Θεωρητικής Εκπαίδευσης κάθε σοβαρό παράπτωµα ή παράβαση των µαθητών. η. Εφαρµόζουν εκσυγχρονισµένες επιστηµονικές και ψυχολογικές µεθόδους για την µέγιστη απόδοση των µαθητών. 5. Τα καθήκοντα των εκπαιδευτών καθορίζονται από τον παρόντα οργανισµό της Σχολής, των γών του ιευθυντού αυτής και της Αερολέσχης Χανίων κάθε δε παράβαση αυτών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Ειδικότερα οι εκπαιδευτές της Σχολής έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες και ευθύνες: 6. Οι εκπαιδευτές εδάφους πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη κατάρτιση που να καλύπτει το διδασκόµενο µάθηµα, κατάλληλη εµπειρία στα αεροπορικά θέµατα και γνώση στην τεχνική της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτές αέρος µπορούν να χρησιµοποιούνται και σαν εκπαιδευτές εδάφους, αν διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα. 7. Σαν εκπαιδευτές εδάφους της Σχολής χρησιµοποιούνται: Εκπαιδευτές της Αερολέσχης Χανίων ή άλλης αερολέσχης. Εκπαιδευτές της Πολεµικής Αεροπορίας

9 PAGE ΚΑ-00-9 Εκπαιδευτές της Πολιτικής Αεροπορίας Ιδιώτες οι οποίοι έχουν τα απαιτούµενα προσόντα, κατά προτίµηση µέλη της Α/Λ. 8. Οι εκπαιδευτές, κατόπιν επιλογής, προτείνονται από τον /ντή της Σχολής και ορίζονται από το.σ. της Αερολέσχης Χανίων. 9.Επιµελούνται των σηµειώσεων και βοηθηµάτων που απαιτούνται στην διδασκαλία του µαθήµατος. Εφόσον απαιτείται εκδίδουν σηµειώσεις που συµπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα εκπαίδευσης. 10.Τηρούν και συµπληρώνουν το βιβλίου απουσιών. 11. ιενεργούν εξετάσεις στο µάθηµα που διδάσκουν είτε σύµφωνα µε το πρόγραµµα είτε κατόπιν εντολής του Υπεύθυνου Θεωρητικής Εκπαίδευσης.

10 PAGE ΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Αέρος της Σχολής τοποθετείται από το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) της Αερολέσχης Χανίων κατόπιν προτάσεως του ιευθυντή της Σχολής. Η θητεία του αρχίζει από την τοποθέτησή του και παύει µε την τοποθέτηση νέου Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Αέρος πτήσεων ή την παύση του µε απόφαση του.σ. της Α/Λ. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Αέρος της Σχολής ευθύνεται κυρίως για την εφαρµογή του προγράµµατος πτήσεων της εκπαίδευσης. Ειδικότερα: Κατανέµει σε εκπαιδευτικές οµάδες τους µαθητές, ανάλογα µε τα µέσα και την πείρα καθενός και ορίζει τους εκπαιδευτές πτήσεων. Εκπονεί το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα πτήσεων και επιβλέπει την σωστή τήρησή του. Παρακολουθεί την εκπαίδευση αέρος όλων των µαθητών κάθε εκπαιδευτικής σειράς. Εγκρίνει και δίνει την εντολή για εκτέλεση εκπαιδευτικής πτήσης καθώς και πτήσης «ΜΟΝΟΣ». Πραγµατοποιεί πτήσεις ελέγχου προόδου των µαθητών. Ευθύνεται για την τήρηση των κανονισµών και την εφαρµογή τους. Ελέγχει την συµπλήρωση των φύλλων βαθµολογίας και των µητρώων των µαθητών. Συµµετέχει, όταν προσκληθεί στα όργανα της σχολής (Εκπαιδευτικό Πειθαρχικό Συµβούλιο). Εισηγείται στον /ντή της Σχολής την πρόσθετη εκπαίδευση για ορισµένους µαθητές. Επιλύει τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της εκπαίδευσης αέρος και ενηµερώνει τον /ντή της Σχολής. Αξιολογεί κατόπιν εντολής του /ντού µαθητές άλλων σχολών που επιθυµούν να εγγραφούν στην Σχολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα -Αρχική εκπαίδευση. Πειθαρχικές αρµοδιότητες: Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Αέρος έχει αρµοδιότητα να επιβάλλει ποινές προφορικής επίπληξης, ή άρνησης πτήσεως σε µαθητές, που αργούν στην καθορισµένη ώρα προσέλευσης, ή εµφανίζονται ανέτοιµοι ή συµπεριφέρονται απρεπώς. Για σοβαρότερα αδικήµατα, παραπέµπουν τον άτακτο µαθητή στον ιευθυντή της Σχολής. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Αέρος έχει αρµοδιότητα να επιβάλλει την ποινή της προφορικής επίπληξης σε µέλη του διδακτικού προσωπικού που αργούν στην ώρα προσέλευσης ή ασκούν πληµµελώς τα καθήκοντά τους. Για σοβαρότερα αδικήµατα, παραπέµπουν την υπόθεση στον ιευθυντή της Σχολής ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 1. Οι εκπαιδευτές είναι γενικά υπεύθυνοι έναντι της ιεύθυνσης της Σχολής για την κανονική, συστηµατική, συγχρονισµένη και αποδοτική εκπαίδευση των µαθητών. 2. Μεριµνούν για την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των µαθητών, παρακολουθούν την πρόοδο αυτών και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους στο ατοµικό δελτίο εκπαίδευσης αυτών. 3. Συνεργάζονται µε τον Προϊστάµενο εκπαίδευσης στα ζητήµατα που αφορούν την εκπαίδευση, εισηγούνται την βελτίωση και εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης και γενικά βοηθούν τον Προϊστάµενο. 4. Γνωστοποιούν στον Προϊστάµενο εκπαίδευσης κάθε σοβαρό παράπτωµα ή παράβαση των µαθητών.

11 PAGE ΚΑ η. Εφαρµόζουν εκσυγχρονισµένες επιστηµονικές και ψυχολογικές µεθόδους για την µέγιστη απόδοση των µαθητών. 5. Τα καθήκοντα των εκπαιδευτών καθορίζονται από τον παρόντα οργανισµό της Σχολής, των γών του ιευθυντού αυτής και της Αερολέσχης Χανίων κάθε δε παράβαση αυτών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Ειδικότερα οι εκπαιδευτές της Σχολής έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες και ευθύνες: Οι εκπαιδευτές αέρος είναι γενικά υπεύθυνοι έναντι της ιεύθυνσης της Σχολής για την κανονική, συστηµατική, συγχρονισµένη και αποδοτική εκπαίδευση των µαθητών. Τα καθήκοντα των εκπαιδευτών πτήσεων καθορίζονται από τον παρόντα οργανισµό της Σχολής, των /γών του ιευθυντού αυτής και της Αερολέσχης Χανίων, κάθε δε παράβαση αυτών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Τα προσόντα των εκπαιδευτών πτήσεων είναι: Οι εκπαιδευτές αέρος πρέπει να κατέχουν σε ισχύ, πτυχίο χειριστή µε ειδικότητα πτήσεων και ειδικότητα εκπαιδευτή πτήσεων για τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση. Σαν εκπαιδευτές πτήσεων της Σχολής χρησιµοποιούνται: Εκπαιδευτές της Πολεµικής Αεροπορίας Εκπαιδευτές της Πολιτικής Αεροπορίας µε την προϋπόθεση πάντοτε ότι κατέχουν τα προβλεπόµενα πτυχία της ΥΠΑ και ότι τα πτυχία αυτά είναι σε ισχύ. Βεβαιώνονται ότι γνωρίζουν και είναι σε θέση να εφαρµόσουν όλα τα προβλεπόµενα από τον κανονισµό της Σχολής. Είναι πάντοτε ενηµερωµένοι στο πρόγραµµα εκπαίδευσης πτήσεων της Σχολής και φροντίζουν προ της έναρξης κάθε εκπαίδευσης ο µαθητής να είναι πλήρως ενηµερωµένος για το αντικείµενο της εκπαίδευσης, τις ασκήσεις που θα εκτελέσει, τους περιορισµούς ασφαλείας και ότι διαθέτει τον προβλεπόµενο εξοπλισµό και τα απαραίτητα έγγραφα έντυπα. Επιβλέπουν Ελέγχουν πάντοτε το Α/φος προ της πτήσεως, το βιβλίο εντολών και φροντίζουν για την σωστή συµπλήρωση του βιβλίου πτήσεων του µαθητή, των φύλλων εκπαίδευσης και των µητρώων. Ελέγχουν προ των πτήσεων «ΜΟΝΟΣ» των απαραιτήτων εξουσιοδοτήσεων και φροντίζουν για την µετεωρολογική ενηµέρωση του µαθητού. Σε κάθε πτήση αναµένουν τον µαθητή στην αίθουσα εκπαίδευσης της Σχολής για πριν και µετά την πτήση, συζήτηση / ενηµέρωση. Εκτελούν οποιαδήποτε συµπληρωµατική εργασία τους ανατεθεί από τον /ντή της Σχολής και σχετίζεται µε την εύρυθµη λειτουργία αυτής. Ακολουθούν και εφαρµόζουν µε ακρίβεια το πρόγραµµα εκπαίδευσης της Σχολής, τους κείµενους κανονισµούς Αεροπορίας και αυτούς του Αερολιµένα & 115 Π.Μ. και της δευτερευούσης βάσεως της Α/Λ στο πεδίο προσγείωσης Μάλεµε καθώς και των υπολοίπων χρησιµοποιουµένων Αερολιµένων, αεροδροµίων και πεδίων προσγειώσεων. Μεριµνούν για την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των µαθητών, παρακολουθούν την πρόοδο αυτών και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους στην ατοµική καρτέλα εκπαίδευσης αυτών. Ενηµερώνουν τους µαθητές πριν από κάθε πτήση και εκτελούν κριτική µετά από κάθε πτήση αναλύοντας τα σφάλµατα και υποδεικνύοντας τρόπους και µεθόδους διόρθωσης αυτών. Συνεργάζονται µε τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης Αέρος στα ζητήµατα που αφορούν την εκπαίδευση, εισηγούνται την βελτίωση και εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης. Γνωστοποιούν στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης Αέρος κάθε σοβαρό παράπτωµα ή παράβαση των µαθητών. Ευθύνονται για κάθε ανωµαλία, η οποία ήθελε προκύψει από την κακή προπαρασκευή ή ελλιπή παρακολούθηση κατά τις πτήσεις «ΜΟΝΟΣ» των µαθητών τους.

12 PAGE ΚΑ Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ή σε περίπτωση διακοπής αυτής σε κάποιον µαθητή για οποιαδήποτε αιτία, ο εκπαιδευτής πτήσεων γνωµατεύει στην ατοµική καρτέλα του µαθητού την εν γένει πτητική ικανότητα, πρόοδο, συµπεριφορά και χαρακτήρα. Εφαρµόζουν εκσυγχρονισµένες επιστηµονικές και ψυχολογικές µεθόδους για την µέγιστη απόδοση των µαθητών. 16. Οι εκπαιδευτές αέρος δεν πετούν µε κανένα αεροπλάνο της Σχολής, ούτε επιτρέπουν σε µαθητή να πετάξει, αν προηγουµένως δεν έχουν βεβαιωθεί ότι ο Υπεύθυνος Μηχανικός Συντήρησης, ή σε απουσία αυτού, ο εντεταλµένος µηχανικός της Αερολέσχης, έχει ολοκληρώσει την ηµερήσια επιθεώρηση του αεροπλάνου, και το «έχει δώσει ελεύθερο για πτήσεις» υπογράφοντας την σχετική φόρµα του αεροπλάνου. 17. Ακολουθούν και εφαρµόζουν µε ακρίβεια το πρόγραµµα εκπαίδευσης της Σχολής, τους κείµενους κανονισµούς Αεροπορίας και αυτούς του Κρατικού Αερολιµένα της Χανίων καθώς και των υπολοίπων χρησιµοποιουµένων αεροδροµίων και πεδίων προσγειώσεων. 18. Ενηµερώνουν τους µαθητές πριν από κάθε πτήση και εκτελούν κριτική µετά από κάθε πτήση, αναλύοντας τα σφάλµατα και υποδεικνύοντας στους µαθητές πριν από κάθε πτήση και εκτελούν κριτική µέσα από κάθε πτήση, αναλύοντας τα σφάλµατα και υποδεικνύοντας τρόπους και µεθόδους διόρθωσης αυτών.

13 PAGE ΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο Υπεύθυνος Μηχανικός Συντήρησης της Σχολής τοποθετείται από το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) της Αερολέσχης Χανίων κατόπιν προτάσεως του ιευθυντή της Σχολής. Η θητεία του αρχίζει από την τοποθέτησή του και παύει µε την τοποθέτηση νέου Υπεύθυνος Μηχανικός Συντήρησης ή την παύση του µε απόφαση του.σ. της ΑΛ. Ο Υπεύθυνος Μηχανικός Συντήρησης ΥΠΑΜ της Σχολής είναι υπεύθυνος έναντι της ιοίκησης της Σχολής για την άρτια συντήρηση των ΥΠΑΜ και λοιπών βοηθητικών µέσων που έχουν σχέση µε τις πτήσεις για την επίτευξη υψηλού βαθµού διαθεσιµότητας και πτητικής ετοιµότητας των ΥΠΑΜ και ασφάλειας πτήσεων. Ειδικότερα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες και ευθύνες. 1. Εισηγείται την έκδοση των αναγκαίων δγών βάσει των ισχυόντων τεχνικών εγχειριδίων, δγών και οδηγιών, για την πληρέστερη συντήρηση των ΥΠΑΜ και γενικότερα των τεχνικών µέσων αέρος και εδάφους. 2. Εποπτεύει και κατευθύνει το τεχνικό προσωπικό της Σχολής στο έργο τους 3. Εκτελεί τις, από τα εγχειρίδια των ΥΠΑΜ και των ισχυόντων κανονισµών συντήρησης και γών της Υ.Π.Α., προβλεπόµενες επιθεωρήσεις και τροποποιήσεις των ΥΠΑΜ και λοιπών µέσων. 4. Καθοδηγεί την εκτέλεση των επισκευών σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικοεπιστηµονικές µεθόδους και τεχνικές οδηγίες. 5. Αναφέρει εγκαίρως στην ιοίκηση της Σχολής τις ελλείψεις στα υλικά, ανταλλακτικά και λοιπά τεχνικά µέσα για να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την κάλυψη αυτών. 6. Είναι υπεύθυνος για την κανονική και ασφαλή τοποθέτηση των ΥΠΑΜ εντός και εκτός των υπόστεγων. 7. Είναι υπεύθυνος για την κανονική εναποθήκευση, συντήρηση και διάθεση του υλικού της Σχολής. 8. Τηρεί τα αναγκαιούντα Μητρώα και δελτία περιοδικών επιθεωρήσεων των ΥΠΑΜ. 9. Τηρεί το τεχνικό ηµερολόγιο της Σχολής. 10. Συντάσσει στο τέλος κάθε µήνα και υποβάλλει στην ιοίκηση της Σχολής έκθεση επί της συντήρησης των µέσων και απόδοσης του τεχνικού προσωπικού µε τα προβλήµατα και τις εισηγήσεις του. 11. Είναι υπεύθυνος για την σωστή οργάνωση του Τµήµατος Συντήρησης σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 12.Ευθύνη του Υπεύθυνου Μηχανικού Συντήρησης είναι να φροντίζει ώστε οι υπεύθυνοι µηχανικοί να ενηµερώνονται για όλες τις Τεχνικές παρατηρήσεις που αναφέρουν οι χειριστές ή οι εκπαιδευτές της Σχολής και να βεβαιούται ότι επισκευάζονται. Κανένα αεροπλάνο της Σχολής δεν πετά, αν δεν υποστεί κάθε µέρα επιθεώρηση από τον Υπεύθυνο Μηχανικό Συντήρησης και αν δεν το «δώσει ελεύθερο για πτήσεις» ο Υπεύθυνος Μηχανικός Συντήρησης υπογράφοντας την σχετική φόρµα. Την απαίτηση αυτή, µπορεί να καλύψει, κατ εντολή του Υπεύθυνου Μηχανικού Συντήρησης, άλλος εντεταµένος µηχανικός της Λέσχης. Ευθύνη του Υπεύθυνου Μηχανικού Συντήρησης είναι να φροντίζει ώστε οι µηχανικοί να αφαιρούν το αεροδυναµικό κάλυµµα του κινητήρα ή κάποιο άλλο κύριο µέρος από οποιοδήποτε αεροπλάνο, όταν καθηλώνεται λόγω επιθεωρήσεων ή σε αναµονή ανταλλακτικών, ώστε να είναι αδύνατον κάποιος µαθητής να πάρει κατά λάθος αεροπλάνο πριν το αεροπλάνο αυτό δοθεί ελεύθερο για πτήσεις. 16.Ευθύνη του Υπεύθυνου Μηχανικού Συντήρησης είναι να δίνει εντολές να υπάρχει βοηθός µηχανικός µε πυροσβεστήρα, δίπλα σε κάθε αεροπλάνο της Σχολής την ώρα της εκκίνησης του κινητήρα. Πειθαρχικές αρµοδιότητες: Ο Υπεύθυνος Μηχανικός Συντήρησης δύναται να επιβάλλει την ποινή της προφορικής επίπληξης σε µηχανικό της Σχολής για καθυστερηµένη παρουσίαση προς εργασία ή για ανάρµοστη συµπεριφορά. Για σοβαρότερες περιπτώσεις απευθύνεται στον ιευθυντή της Σχολής.

14 PAGE ΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για την τεχνική εξυπηρέτηση των ΥΠΑΜ κυρίως και λοιπών µέσων της Σχολής διατίθεται τεχνικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων, µε την προϋπόθεση αυτοί να είναι πεπειραµένοι στον τύπο των ΥΠΑΜ που χρησιµοποιεί η Αερολέσχη Χανίων, και πτυχιούχοι της Υ.Π.Α. καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η Υ.Π.Α. α. Μηχανοσυνθέτες (Κινητήρων - Αεροπλάνων) Ο αριθµός του προσωπικού που χρειάζεται σε κάθε ειδικότητα και σε τυχόν άλλες ειδικότητες, καθορίζεται από την Αερολέσχη Χανίων µε πρόταση της Σχολής, ανάλογα των εκάστοτε απαιτήσεων και µε έγκριση της Υ.Π.Α. Το προσωπικό αυτό µπορεί να είναι είτε ιδιωτικό της Αερολέσχης Χανίων είτε προσωπικό της Π.Α. διατιθέµενο προς τούτο από το ΓΕΑ είτε προσωπικό της Αεροπορίας Στρατού διατιθέµενο προς τούτο από το ΓΕΣ. Ο υπεύθυνος µηχανικός ευθύνεται για την ορθή συντήρηση του πτητικού υλικού της Σχολής. Υπογράφει τις προβλεπόµενες περιοδικές επιθεωρήσεις συντηρήσεις. Ενηµερώνει τα µητρώα συντήρησης των ΥΠΑΜ. Επιλαµβάνεται άµεσα για την αποκατάσταση έλεγχο των παρατηρήσεων που αναγράφονται από µαθητές εκπαιδευτές. Τηρεί σε βιβλιοθήκη στο υπόστεγο τα βιβλία συντήρησης των ΥΠΑΜ και των ανταλλακτικών. Μεριµνά για την καθαριότητα των ΥΠΑΜ και του υπόστεγου καθώς και τη φύλαξη των καταλλήλων εργαλείων που απαιτούνται για την συντήρηση των ΥΠΑΜ. Συνεργάζεται µε τον Υπεύθυνο Μηχανικό Συντήρησης της Σχολής για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των επιθεωρήσεων και ενηµερώνει τη γραµµατεία σε περίπτωση καθήλωσης του ΥΠΑΜ λόγω βλάβης για την έγκαιρη µεταβολή του προγράµµατος εκπαίδευσης και την ενηµέρωση των εµπλεκοµένων. Εκτελεί όλες τις προβλεπόµενες ενέργειες που άπτονται της ειδικότητάς τους όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Νοµοθεσίας και τις διαταγές της Υ.Π.Α.

15 PAGE ΚΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Τα πτητικά µέσα ( ΥΠΑΜ ) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι νηολογίου Ελληνικού ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1. SX-UBB type FLYLAB TUCANO 3 axis (Τα απαραίτητα έγγραφα επισυνάπτονται στο 2 ο τµήµα του φακέλου)

16 PAGE ΚΑ Ο Ρ Γ Α Ν Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Σ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

17 PAGE ΚΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Υπάρχει µια αίθουσα υποδοχής όπου βρίσκεται και η γραµµατεία και είναι εξοπλισµένη µε θρανία-γραφείο για τους µαθητές µε πίνακα, εποπτικά µέσα, 2 γραφεία πλαστικοποιητικό και PC, χάρτες περιοχής, και διάφορα έντυπα που αφορούν την πλοϊµότητα, πτήση και καιρικές συνθήκες. Υπάρχει και µια δεύτερη αίθουσα θεωρητικής εκπαίδευσης, διαστάσεων 7,50 Χ 5,50 µε µεγάλα πορτοπαράθυρα στην µία πλευρά της, εξοπλισµένη µε θρανία-γραφεία για τους µαθητές, χάρτες περιοχής και µετεωρολογικούς και πίνακα. Υπάρχει και η αίθουσα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου η οποία έχει παραχωρηθεί για τις θεωρητικές ανάγκες της Σχολής. Το παραχωρητήριο του Νοµάρχη Χανίων σας επισυνάπτεται.

18 PAGE ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Υ.Π.Α.Μ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ (35 50 ώρες) 001 Νοµοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Ι & ΙΙ) 002 Μετεωρολογία 003 Γενικές τεχνικές γνώσεις 004 Μηχανική και Αεροδυναµική πτήσης 005 Αεροναυτιλία 006 Κανόνες εκµετάλλευσης Αεροδροµίων, Πεδίων Προσγείωσης & Αεραθλητικών Κέντρων ΥΠΑΜ 007 Χρήση Ασυρµάτου 008 Ανθρώπινες υνατότητες 009 Πρακτικά µαθήµατα συντήρησης & πτήσης 010 Αγγλικά Τα µαθήµατα εδάφους της Σχολής Υπερελαφρών δύναται να έχουν διάρκεια από 35 ώρες έως 50 ώρες ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών και τις απαιτήσεις του Αρχιεκπαιδευτή εδάφους.

19 PAGE ΚΑ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ 1ης ΣΕΙΡΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ_ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΑ 6-Οκτ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-Οκτ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΥΤΕΡΑ 13-Οκτ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ. ΤΕΤΑΡΤΗ 15-Οκτ ΝΟΜΟΘ_1 ΝΟΜΟΘ_1 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 20-Οκτ ΝΟΜΟΘ_2 ΝΟΜΟΘ_2 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 22-Οκτ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ. ΕΥΤΕΡΑ 26-Οκτ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΦ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΦ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ 2 ΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 28-Οκτ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ. ΕΥΤΕΡΑ 2-Νοε ΝΟΜΟΘ_2 ΝΟΜΟΘ_2 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-Νοε ΜΕΤΕΟ ΜΕΤΕΟ 2 ΛΕΚΚΑΣ ΜΑΝ. ΕΥΤΕΡΑ 9-Νοε ΑΕΡΝΑΥΤΙΛ ΑΕΡΝΑΥΤΙΛ 2 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΣΠ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 11-Νοε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ. ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 15-Νοε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ. ΤΕΤΑΡΤΗ 17-Νοε ΜΕΤΕΟ ΜΕΤΕΟ 2 ΛΕΚΚΑΣ ΜΑΝ. ΕΥΤΕΡΑ 21-Νοε ΜΕΤΕΟ ΜΕΤΕΟ 2 ΛΕΚΚΑΣ ΜΑΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-Νοε ΠΤΗΣΗΣ 3 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-Νοε ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΦ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΦ 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠ ΕΥΤΕΡΑ 27-Νοε ΑΕΡΝΑΥΤΙΛ ΑΕΡΝΑΥΤΙΛ ΑΕΡΝΑΥΤΙΛ 3 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΣΠ. ΤΕΤΑΡΤΗ 29-Νοε ΑΕΡΝΑΥΤΙΛ ΑΕΡΝΑΥΤΙΛ ΑΕΡΝΑΥΤΙΛ 3 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΣΠ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1- εκ ΠΤΗΣΗΣ 3 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΤΕΡΑ 4- εκ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 2 ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΜΑΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 6- εκ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8- εκ ΕΠΙ ΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ... 50

20 PAGE ΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ιοίκηση ΥΠΑΜ ιευθυντής Σχολής Κ. ΚΙΜΙΩΝΗΣ CFI (Chief Flight Instructor) Αρχιεκπαιδευτής πτήσεων Εκπαιδευτές αέρος Ν. ΜΑΚΡΑΚΗΣ Κ. ΚΙΜΙΩΝΗΣ CGI (Chief Ground Instructor) Αρχιεκπαιδευτής Ε ΑΦΟΥΣ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Εκπ/της Εδάφ. Νοµοθεσία Ι Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Εκπ/τής Εδάφ. Νοµοθεσία ΙΙ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Εκπ/της Εδάφ. Αεροναυτιλία Σ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Εκπ/τής Εδάφ. Μετεωρολογ. Ε. ΛΕΚΚΑΣ Εκπ/τής Εδάφ. Γεν. Τεχ. Γνώσεις Γ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ Εκπ/τής Εδάφ. Ραδιοτηλεφωνία Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Εκπ/τής Εδάφ. Ανθρω. δυνατ.& περ. Ι. ΜΑΡΚΟΥ Εκπ/της Τεχνικής πτήσης Κ. ΚΙΜΙΩΝΗΣ Εκπ/της Εδάφ. Αγγλικά Μ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ Τµήµα Συντήρησης α/φών Ετήσια επιθεώρηση Γ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ Αρχιµηχανικός Μηχανικός Σκάφους & κινητ. Γ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ. ΣΑΡΜΑΣ Γραµµατεία Γραµµατέας Κ. ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

21 PAGE ΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. Επισυναπτόµενα ενισχυτικά έγγραφα και έντυπα Σχολής. 2. Επισυναπτόµενα έγγραφα ιευθυντή Σχολής & εκπαιδευτών. 3. Επισυναπτόµενα έγγραφα ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΟΥ SX- UBB 4. Φωτογραφίες Γραφείου & αιθουσών διδασκαλίας. 5. ιάφορα ενισχυτικά έγγραφα.

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ.

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ Αεροδρόµιο εκελείας Αθήνα 210 8169032, 210 8192246 Φαξ : 210-8169032, κιν. 6944-523723 e-mail : dekeleia_aeroclub@yahoo.com www.dekeleia-aeroclub.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014 1 έως 5 Μαΐου 2014 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τοµέας ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Ιούνιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Προσωπικό Σχολών Χειριστών Αποδέκτες : Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ.

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ Λυκούργου 9, 10551 Αθήνα τηλ : 210-8169032 6944523723 φαξ : 210-2615591 e-mail : dekeleia_aeroclub@yahoo.com www.dekeleia-aeroclub.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μαΐου 2016

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μαΐου 2016 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2016 & ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2016 20-21- 22-23 Μαΐου 2016 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου, μετά από εισήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων, μέσω της διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων»

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία /0/00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 500 Λαµία Τηλέφωνο: 0-5 FAX: 0-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ικανοποίηση των νοµοθετικών απαιτήσεων Ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Έναρξη Προ-οργάνωση Σκοπός και Στόχοι Κυρίως θέμα Αποκαλύψεις Εισαγωγική Παρουσίαση 1 Γενικά καθήκοντα διευθυντή 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας )

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών CPV 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων,

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ / / / 1 (Φ.Ε.Κ τ. Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ / / / 1 (Φ.Ε.Κ τ. Β/ ) Σελίδα 1 από 35 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 3 5 3. 1 / 3 2 4 / 1 0 5 6 5 7 / 1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002) «Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των περιφερειακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α /Γ (ΦΕΚ2769/ ) )

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α /Γ (ΦΕΚ2769/ ) ) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α.129287/Γ210-11-2011 (ΦΕΚ2769/2-12-2011) ) 1. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ (Άρθρο 1) Έως πέντε (5) το έτος (όχι πάνω από µία το µήνα) κατά τη διάρκεια ωραρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός της Φυσικής Αγωγής στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός της Φυσικής Αγωγής στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 14 / 9 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. : 1008 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ --- ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Καποδιστρίου 24 Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 106 82 Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 69 Τηλ. & φαξ : 210 4520035 Internet: http://www.ekpaideftis.gr Ε-mail: info@ekpaideftis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα