ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ."

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48

2 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στην αποστολή του για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της αλιείας, καθώς και για να βελτιώσει το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα αυτό, έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση έργων, τα οποία συμβαδίζουν με τους στόχους της Ε.Ε. και συμβάλλουν στις Δράσεις του Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί το Πανελλαδικό Δίκτυο Δεδομένων του ΥΕΝ στο οποίο συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός των Λιμενικών Αρχών της χώρας (Όλα τα Κ.Λ/Χ, Λ/Χ καθώς και ορισμένα Υ/Χ, Λ/Σ και Λ.Τ.). Μέσω του δικτύου αυτού το προσωπικό των Λιμενικών Αρχών που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας διαθέτει πρόσβαση στις σχετικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί (Κοινό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ), Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών, Καταγραφή Αλιευμάτων κ.λπ.). Παράλληλα, μέσω του δικτύου, παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet). 1.2 Στόχος του παρόντος έργου είναι ή επέκταση των παραπάνω υπηρεσιών (χρήση εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών) στους χρήστες οι οποίοι λόγω της φύσης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί απαιτείται να μετακινούνται συχνά. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και το προσωπικό των περιπολικών σκαφών καθώς και των εναέριων μέσων Λ.Σ. Για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής προβλέπεται η δημιουργία ενός αξιόπιστου και ασφαλούς ασύρματου (wireless) δικτύου δεδομένων το οποίο θα αποτελέσει επέκταση του υφιστάμενου δικτύου του ΥΕΝ. 2. Τεχνική Περιγραφή του Έργου 2.1 Για την υλοποίηση τους έργου θα απαιτηθεί η προμήθεια υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού καθώς και η προμήθεια δικτυακών υπηρεσιών. Θα απαιτηθεί επίσης η εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού ώστε να παραδοθεί στο ΥΕΝ ένα νέο ανεξάρτητο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης το οποίο θα διασυνδεθεί με το υφιστάμενο Δίκτυο Ευρείας Περιοχής του ΥΕΝ και το Διαδίκτυο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στις εφαρμογές αλιείας όπως αυτές λειτουργούν, ήτοι στις υφιστάμενες με τίτλο «Κοινό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ)», «Καταγραφή & Έλεγχος Αλιευμάτων» και εφόσον είναι εφικτό όπως αυτές πρόκειται να αναδημιουργηθούν-επανασχεδιαστούν με τα ακόλουθα έργα, που βρίσκονται σε εξέλιξη: α) «Προσαρμογή του λογισμικού υπάρχουσας Β.Δ. του ΚΑΜ σύμφωνα με τον καν. 2002/839» και «Μετάπτωση των Β.Δ. και αναβάθμιση των εφαρμογών σε γραφικό περιβάλλον και περιβάλλον WEB» β) «Προσαρμογή υφιστάμενων εφαρμογών καταγραφής αλιευμάτων (Αλιεύματα Ημερολόγια αλιείας) του λογισμικού υπάρχουσας Β.Δ. του ΚΑΜ σύμφωνα με τον καν. 2002/839» γ) «Αναδιοργάνωση/υποστήριξη λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του ΔΛΑ-Γ στην παρακολούθηση εξέλιξης αλιευτικών παραβάσεων» δ) «Συλλογή, επεξεργασία και δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος κωδικοποίησης της κοινοτικής και εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας» Σχετικές πληροφορίες για τα ως άνω έργα - εφαρμογές μπορούν να αναζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΝ (Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας). 2.2 Αναφορικά με τον υπολογιστικό εξοπλισμό προβλέπεται η προμήθεια πενήντα (50) φορητών Η/Υ ειδικής κατασκευής κατάλληλων για λειτουργία σε θαλάσσιο-εναέριο περιβάλλον προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό των περιπολικών σκαφών και των εναέριων μέσων Λ.Σ. καθώς και δέκα τριών (13) Συστημάτων Παγκόσμιου Προσδιορισμού Θέσης (GPS) για χρήση από το προσωπικό των εναέριων μέσων, που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας. Πρόσθετα θα απαιτηθεί η προμήθεια εξυπηρετητών, δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού για το κεντρικό σύστημα. 2.3 Αναφορικά με τον δικτυακό εξοπλισμό προβλέπεται, η προμήθεια δρομολογητή ο οποίος θα εξυπηρετήσει τις νέες συνδέσεις (με κεντρικό κτίριο ΥΕΝ μέσω μισθωμένης γραμμής ), τείχους προστασίας (firewall), μεταγωγέων δικτύου και λογισμικού που θα εγκατασταθούν στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα. 2.4 Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των 2 / 48

3 δεδομένων όσο και η απρόσκοπτη λειτουργία της υφιστάμενης δικτυακής υποδομής του ΥΕΝ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η υλοποίηση Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων (Virtual Private Networks) για την πρόσβαση των σταθμών εργασίας (φορητοί Η/Υ) στο δίκτυο ενώ παράλληλα μέσω καταλλήλων μηχανισμών ελέγχου θα πρέπει να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτύου ακόμη και σε επίπεδο σύνδεσης (session). 2.5 Παράλληλα και δεδομένου ότι το εν λόγω δίκτυο θα διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο, απαιτείται η αποτελεσματική προστασία του μέσω τείχους προστασίας (firewall) η λειτουργία του οποίου δεν θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένες γενικής χρήσης πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων ( Hardware Firewall ). Ως πρόσθετο μέτρο διασφάλισης απαιτείται η ύπαρξη εφεδρικότητας (Failover Configuration). 2.6 Για την αποτελεσματική και ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο απαιτείται η ύπαρξη εξυπηρετητή με λογισμικό ενιαίας πρόσβασης στο διαδίκτυο (Proxy Server). Για τη διαχείριση των χρηστών και την απόδοση διευθύνσεων δικτύου απαιτείται η ύπαρξη ενός ακόμη εξυπηρετητή (AAA & DHCP Server) ο οποίος θα υποστηρίζει τις σχετικές λειτουργίες. Ο εξυπηρετητής αυτός θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού των δικτυακών συσκευών (TFTP Server). 2.7 Η προμήθεια υπηρεσιών αφορά αφ ενός στην παροχή διασύνδεσης πενήντα (50) τουλάχιστον φορητών Η/Υ με το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα του ΥΕΝ, μέσω τεχνολογίας U.M.T.S./G.P.R.S. και αφ εταίρου στην παροχή πρόσβασης του ΥΕΝ στο διαδίκτυο μέσω μόνιμης ζεύξης εύρους ζώνης (bandwidth) τουλάχιστον 1 Mbps προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαδικτυακές ανάγκες των χρηστών του συστήματος Στα πλαίσια του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται στην δωρεάν και για τρία (3) τουλάχιστον συνεχή χρόνια (από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής) παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης ως εξής: α) Δημιουργία μόνιμου (λειτουργία 24x7) εταιρικού δικτύου ασύρματης πρόσβασης U.M.T.S./G.P.R.S. πανελλαδικής κάλυψης το οποίο θα υλοποιηθεί από εταιρεία παροχής ανάλογων υπηρεσιών. Στην προσφορά του ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει χάρτες των περιοχών τις οποίες καλύπτουν τα δίκτυα U.M.T.S./G.P.R.S. του παροχέα. Στους χάρτες θα πρέπει να απεικονίζεται και η κάλυψη των θαλασσίων περιοχών. Μέσω του δικτύου αυτού θα παρασχεθεί μόνιμη πρόσβαση στο δίκτυο του ΥΕΝ σε πενήντα (50) τουλάχιστον χρήστες (ταυτόχρονα) οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον πεντακοσίων δώδεκα (512) Mbytes δεδομένων ανά μήνα. Ο συνολικός αριθμός των χρηστών στους οποίους θα παρασχεθεί μόνιμη (24x7) και ταυτόχρονη πρόσβαση στο δίκτυο U.M.T.S./G.P.R.S. καθώς και ο προσφερόμενος όγκος (σε Mbytes) μεταφοράς δεδομένων επί ποινή απόρριψης θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά του αναδόχου. Ο αριθμός των συνδέσεων αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50) ενώ ο όγκος των μεταφερόμενων δεδομένων για κάθε σύνδεση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πεντακοσίων δώδεκα (512) Mbytes ανά μήνα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προσφερομένων συνδέσεων είναι μεγαλύτερος του πενήντα (50) ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει και αντίστοιχο αριθμό επιπλέον καρτών σύνδεσης (U.M.T.S./G.P.R.S.) χωρίς πρόσθετο κόστος για το ΥΕΝ. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον παροχέα του δικτύου θα πρέπει να υλοποιήσει κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να αποτρέπεται ή υπέρβαση του ορίου των μεταφερόμενων δεδομένων ανά χρήστη σε μηνιαία βάση. Μέσω των μηχανισμών αυτών θα διασφαλίζεται ότι στην περίπτωση που κάποιος χρήστης κατά τη διάρκεια ενός μήνα συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο, δεν θα διαθέτει πρόσβαση στο δίκτυο μέχρι το τέλος του μήνα αυτού, ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνεται σχετικά είτε μέσω του λογισμικού διαχείρισης της σύνδεσης είτε μέσω του δικτύου. Τονίζεται ότι οι Υπηρεσίες και οι χρήστες του ΥΕΝ σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούνται στην καταβολή οποιουδήποτε κόστους το οποίο θα οφείλεται σε τυχόν αστοχίες των μηχανισμών αποτροπής υπέρβασης του αναφερομένου ορίου μεταφοράς δεδομένων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για τη διασύνδεση του κόμβου του παροχέα υπηρεσιών U.M.T.S./G.P.R.S. με τον κόμβο του ΥΕΝ θα χρησιμοποιηθεί μόνιμη σύνδεση σταθερού εύρους ζώνης (bandwidth) τουλάχιστον ενός (1) Mbps. 3 / 48

4 β) Μόνιμη (λειτουργία 24x7) πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) η οποία θα παρασχεθεί από φορέα παροχής ανάλογων υπηρεσιών (Internet Service Provider). Η πρόσβαση θα αφορά σε διεθνή κίνηση με εύρος ζώνης τουλάχιστον ένα (1) Mbps. Για τη διασύνδεση του κόμβου του παροχέα με τον κόμβο του ΥΕΝ θα χρησιμοποιηθεί μόνιμη σύνδεση με σταθερό (εγγυημένο) εύρος ζώνης (fixed bandwidth) τουλάχιστον ένα (1) Mbps Το χρονικό διάστημα της δωρεάν συνεχούς (από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής) παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών διασύνδεσης επί ποινή απόρριψης θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά του αναδόχου. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) ετών Το σύνολο του κόστους εγκατάστασης των ανωτέρω συνδέσεων και υπηρεσιών βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση της άνευ κόστους εξάρμωσης-αποξήλωσηςμεταφοράς-επανεγκατάστασης-ενεργοποίησης του συνόλου του εξοπλισμού καθώς και των γραμμών διασύνδεσης με τους παρόχους των υπηρεσιών U.M.T.S./G.P.R.S. και πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε άλλο κτίριο του ΥΕΝ στην περιοχή του Πειραιά, εφόσον αυτό ζητηθεί από το ΥΕΝ εντός της περιόδου δωρεάν υπηρεσιών διασφάλισης της καλής λειτουργίας του συστήματος (περίοδος Τ1 όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο α των τεχνικών προδιαγραφών). 2.8 Η γενική περιγραφή του συστήματος δίδεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 2.9 Το σύνολο του εξοπλισμού του κεντρικού συστήματος (εξυπηρετητές, δρομολογητές, μεταγωγείς δικτύου κ.λ.π.) θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα ικριώματα (Racks). Εντός των ικριωμάτων, θα τοποθετηθούν επίσης συστήματα αποτελούμενα από οθόνη, πληκτρολόγιο και καταδεικτική συσκευή (mouse) καθώς και διακόπτη μεταγωγής (Keyboard, Video, Mouse Switch) ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των εξυπηρετητών που θα βρίσκονται στο χώρο, από δύο θέσεις εργασίας. Για την προστασία των συσκευών από μεταβολές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τη διασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος σε περιπτώσεις μικρής διαρκείας διακοπών στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείται συσκευή αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (U.P.S.) η οποία θα 4 / 48

5 διασφαλίζει την αυτόνομη (χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) λειτουργία του συστήματος για τουλάχιστον τριάντα λεπτά (30 ) Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη αρχιτεκτονική και ο αντίστοιχος εξοπλισμός όπως περιγράφονται στο διάγραμμα της ανωτέρω παραγράφου 2.8 δεν είναι απόλυτα περιοριστικά. Είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι ισοδύναμες, ανοικτής αρχιτεκτονικής ώστε να επιτρέπουν την ενσωμάτωση νέου εξοπλισμού και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις λειτουργικότητας, ασφάλειας, διαθεσιμότητας, διαχειρισημότητας και ικανότητας μεταφοράς δεδομένων που προσφέρει η περιγραφόμενη λύση. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του πλήρη περιγραφή της λύσης που προτείνει συνοδευόμενη από την απαραίτητη τεκμηρίωση καθώς και στοιχεία που θα αποδεικνύουν με απόλυτη σαφήνεια ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του έργου ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ισοδυναμίας Ο εξοπλισμός του κεντρικού συστήματος (εξυπηρετητές, δικτυακός εξοπλισμός, UPS κ.λ.π.) θα εγκατασταθεί σε κεντρικό κτίριο του ΥΕΝ στην περιοχή του Πειραιά, που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. 3. Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας του Συστήματος 3.1. Ορισμοί: Βλάβη: Είναι κάθε συμβάν το οποίο επιφέρει την αδυναμία πλήρους εκμετάλλευσης μίας ή περισσοτέρων από τις δυνατότητες του εξοπλισμού (hardware & software) ο οποίος θα παρασχεθεί μέσω του έργου. Μεταξύ των δυνατοτήτων του εξοπλισμού ενδεικτικά αναφέρονται η λειτουργία τοπικών ή/και απομακρυσμένων εφαρμογών, η πρόσβαση στο διαδύκτιο, κ.λ.π.). Βλάβη θεωρείται επίσης η πλημμελής λειτουργία κάθε μονάδας εξοπλισμού ή τμήματος αυτής ανεξάρτητα από τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της (π.χ. πλημμελής λειτουργία ενός cluster node) Μονάδα Εξοπλισμού: Είναι κάθε υλικό (Hardware) ή σύνθεση υλικών που μπορεί να λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα, παρέχοντας τις υπηρεσίες για τις οποίες προορίζεται, μαζί με το λογισμικό (Software) που έχει εγκατασταθεί σ αυτό καθώς και τον παθητικό εξοπλισμό (καλώδια κ.λ.π.) που απαιτείται για τη λειτουργία του Διάκριση Μονάδων Εξοπλισμού Με κριτήριο το μέγεθος των επιπτώσεων που θα υπάρξουν λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας του, ο εξοπλισμός διακρίνεται σε βασικό και δευτερεύοντα ως εξής: Βασικός Εξοπλισμός είναι: α) Το σύνολο του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Δρομολογητές, Μεταγωγείς δικτύου, κ.λπ.) μαζί με τον παθητικό εξοπλισμό (καλωδιώσεις, κ.λ.π.) που χρησιμοποιείται για την κανονική λειτουργία τους. β) Το σύνολο των εξυπηρετητών (Servers) του κεντρικού συστήματος του ΥΕΝ καθώς και κάθε ενεργητικός και παθητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την κανονική λειτουργία τους. γ) Οι συσκευές Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (U.P.S.) καθώς και κάθε ενεργητικός και παθητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την κανονική λειτουργία τους. δ) Κάθε άλλος εξοπλισμός που δεν θεωρείται δευτερεύων σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο Δευτερεύων Εξοπλισμός είναι: α) Οι φορητοί υπολογιστές και κάθε εξοπλισμός που αποτελεί παρακολούθημά τους (τροφοδοτικό, κάρτες U.M.T.S./G.P.R.S., κ.λ.π.). β) Κάθε παθητικός και λοιπός εξοπλισμός (καμπίνες, ράφια, κ.λ.π.) ο οποίος δεν επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του βασικού εξοπλισμού Εξαρτώμενη Μονάδα Εξοπλισμού: Είναι κάθε μονάδα εξοπλισμού η οποία ενώ μπορεί να λειτουργεί ικανοποιητικά ως αυτόνομη μονάδα, αδυνατεί να διεκπεραιώσει μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζεται, εξ αιτίας κάποιας βλάβης που εντοπίζεται σε άλλη μονάδα εξοπλισμού (π.χ. εξαρτώμενη μονάδα θεωρείται κάθε φορητός Η/Υ ο οποίος ενώ λειτουργεί ικανοποιητικά και διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό, 5 / 48

6 αδυνατεί να αποστείλει ή/και να λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) επειδή δεν είναι δυνατή η σύνδεση του με τον εξυπηρετητή (Server) λόγω βλάβης στον δρομολογητή (Router) του κεντρικού συστήματος). Σε περίπτωση βλάβης εξοπλισμού που θα προσφερθεί με χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας (failover configuration) ή σε διάταξη cluster και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει καμιά επίπτωση στην εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών, ο χρόνος εκτός λειτουργίας του συγκεκριμένου εξοπλισμού (π.χ. βλάβη ενός node σε σύστημα cluster) δεν θεωρείται ότι επηρεάζει την διαθεσιμότητα του συστήματος ούτε τη λειτουργία των εξαρτώμενων μονάδων εξοπλισμού Κ.Ω.Κ. (Κανονικές Ωρες Κάλυψης): Είναι το χρονικό διάστημα από έως για τις εργάσιμες ημέρες Ε.Ω.Κ. (Επιπλέον Ωρες Κάλυψης): Είναι το χρονικό διάστημα που δεν θεωρείται Κ.Ω.Κ Κόστος Μονάδας Εξοπλισμού: Είναι το κόστος κάθε μονάδας εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην προσφορά του αναδόχου. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται τα επιμέρους κόστη του υλικού το οποίο συνθέτει την κάθε μονάδα, το κόστος του λογισμικού που προορίζεται να εγκατασταθεί σ αυτήν καθώς και το κόστος του παθητικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κανονική λειτουργία της στο υπό προμήθεια σύστημα Συνολικό Κόστος Εξοπλισμού: Είναι το κόστος για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού (Hardware, Software, παθητικός εξοπλισμός) όπως αναφέρεται στην προσφορά του αναδόχου Χ.Ε.Λ. : Είναι ο Χρόνος Εκτός Λειτουργίας μιας μονάδας εξοπλισμού και αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι τη πλήρη αποκατάσταση της και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία από τον ανάδοχο στον υπεύθυνο του χώρου Π.Δ. : Είναι το Ποσοστό Διαθεσιμότητας του εξοπλισμού το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: (Σ.Α.Ω. Σ.Α.Ω.Ε.Λ.) Π.Δ. = όπου Σ.Α.Ω Σ.Α.Ω. : Είναι ο Συνολικός Αριθμός Ωρών κατά την περίοδο μέτρησης. Σ.Α.Ω.Ε.Λ. : Είναι ο Συνολικός Αριθμός Ωρών Εκτός Λειτουργίας κατά την περίοδο μέτρησης. Το Ποσοστό Διαθεσιμότητας (Π.Δ.) θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση και θα αφορά στο χρονικό διάστημα από 1/1 έως και 31/12 κάθε έτους. Ειδικά για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας του 1ου έτους θα ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής μέχρι και την 31/12 του ιδίου έτους. Αντίστοιχα για το έτος εντός του οποίου λήγει η περίοδος της δωρεάν διασφάλισης της καλής λειτουργίας του συστήματος (περίοδος Τ1 της παραγράφου 3.2.1), θα ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστημα από την 1/1 του έτους αυτού έως την ημερομηνία λήξης της περιόδου. Για την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος τα μεγέθη αυτά θα υπολογιστούν αυτόνομα Α.Χ.Ε.Λ. : Είναι ο Ανεκτός Χρόνος Εκτός Λειτουργίας σε Ωρες και αντιπροσωπεύει τον μέγιστο συνολικό χρόνο (εντός της περιόδου μέτρησης) κατά τον οποίο ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργεί πλημμελώς ή/και να βρίσκεται εκτός λειτουργίας χωρίς να παραβιάζονται τα όρια που έχουν τεθεί με βάση το καθορισμένο Ποσοστό Διαθεσιμότητας. Ο Α.Χ.Ε.Λ. υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Α.Χ.Ε.Λ = Σ.Α.Ω. - (Σ.Α.Ω. * Π.Δ.) όπου Σ.Α.Ω. : Είναι ο Συνολικός Αριθμός Ωρών κατά την περίοδο στην οποία υπολογίζεται το Ποσοστό Διαθεσιμότητας σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Π.Δ. : Είναι το καθορισμένο Ποσοστό Διαθεσιμότητας. 3.2 Υποχρεώσεις του αναδόχου αναφορικά με τη διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης της καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για χρονική περίοδο που θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά του. Η χρονική αυτή περίοδος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) συνεχών ετών, χωρίζεται σε δύο επιμέρους περιόδους ως εξής: α) Η περίοδος Τ1 κατά την οποία η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το ΥΕΝ με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης & 6 / 48

7 τεχνικής υποστήριξης. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του συστήματος και θα διαρκέσει για διάστημα που θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά του αναδόχου. Σε καμιά περίπτωση όμως η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών. β) Η περίοδος Τ2 κατά την οποία η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί με κόστος για το ΥΕΝ μέσω της υπογραφής μιας ή περισσοτέρων σχετικών συμβάσεων. Τονίζεται ότι είναι στην ευχέρεια του ΥΕΝ η υπογραφή των αναφερομένων συμβάσεων, καθώς και η διάρκεια των περιόδων ισχύος καθεμιάς από αυτές οι οποίες (περίοδοι ισχύος) μπορεί να είναι μικρότερες της T2. Η περίοδος Τ2 αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της περιόδου Τ1 και θα διαρκέσει για διάστημα που θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά του αναδόχου. Σε καμιά περίπτωση όμως το άθροισμα των περιόδων Τ1 και Τ2 δεν μπορεί να είναι μικρότερο των επτά (7) ετών. Το κόστος διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για τον 1 ο χρόνο της περιόδου Τ2 καθώς και η αναπροσαρμογή του για τα επόμενα έτη θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην οικονομική προσφορά του αναδόχου. Η ετήσια αναπροσαρμογή του κόστους διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, πέραν του πρώτου χρόνου μετά τη λήξη της περιόδου Τ1, θα δοθεί σε σταθερό ποσοστό με ανώτατο όριο το 4% Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή/και ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του ΥΕΝ ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π.), ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις υλικά και ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη των μονάδων (εκτυπωτών, δίσκων, κλπ.) δεν θεωρούνται αναλώσιμα υλικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση κάθε μονάδας εξοπλισμού ή τμήματος αυτής στις περιπτώσεις που η επισκευή τους δεν είναι τεχνικά εφικτή. Η αποκατάσταση των προβλημάτων γίνεται με μετάβαση τεχνικών του αναδόχου στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός (on site). Τυχόν έξοδα μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Το ΥΕΝ μπορεί να αποδεχθεί ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις (π.χ. να υπάρχει ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά συστήματα διαθέσιμα στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και με μέριμνα του ιδίου, να εγκατασταθούν προσωρινά σε αντικατάσταση αυτών που έχουν υποστεί βλάβη) υπό την προϋπόθεση ότι με τις λύσεις αυτές δεν θα υπάρξει καμιά επίπτωση στην εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών. Επίσης είναι αποδεκτή από το ΥΕΝ ή επισκευή βλαβών λογισμικού μέσω δικτύου (remote). Ειδικά για την αποκατάσταση βλαβών στους φορητούς Η/Υ και τα παρακολουθήματά τους (τροφοδοτικά, κάρτες, κ.λ.π.), το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΥΕΝ κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του αναδόχου θα αποστέλλει σε κατάλληλη συσκευασία τις ελαττωματικές μονάδες στις εγκαταστάσεις του ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο τυχόν του υποδειχθεί, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή της αντίστοιχης υπηρεσίας των ΕΛ.ΤΑ. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης του εξοπλισμού κατά την μεταφορά του βαρύνουν το ανάδοχο και θα καταβάλλονται απ αυτόν (πληρωμή από τον παραλήπτη). Μετά την αποκατάσταση της βλάβης ο εξοπλισμός με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου θα αποστέλλεται στον αντίστοιχο χρήστη του εξοπλισμού. Ο χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης των Η/Υ (από το προσωπικό του ΥΕΝ) στην εταιρεία ταχυμεταφορών ή την αντίστοιχη υπηρεσία των ΕΛ.ΤΑ. μέχρι την ημερομηνία παράδοσής του στον αρχικό αποστολέα (Υπηρεσία του ΥΕΝ). Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια του αναδόχου αντί της τήρησης της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, να αποστείλει αρμόδιο προσωπικό το οποίο είτε θα παραλάβει τις ελαττωματικές μονάδες είτε θα αποκαταστήσει άμεσα το πρόβλημα. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή όσον αφορά τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος, τους χρόνους απόκρισης καθώς και τους χρόνους αποκατάστασης προβλημάτων περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει επίσης την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή/και ανωμαλίας οφειλόμενη σε μεταβολές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (υπερτάσεις κ.λ.π.) εφόσον η βλάβη ή ανωμαλία εντοπίζεται σε μονάδα εξοπλισμού για την οποία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης ή/και την προσφορά του αναδόχου ή/και τη μελέτη υλοποίησης του έργου, προβλέπεται προστασία μέσω συσκευής αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (U.P.S.) 7 / 48

8 υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα αυτή δεν είχε αποσυνδεθεί από το U.P.S. με ευθύνη του προσωπικού του ΥΕΝ. Διευκρινίζεται ότι δεν θεωρείται κακή χρήση του εξοπλισμού η εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού ή/και η αλλαγή στις αρχικές ρυθμίσεις του λογισμικού το οποίο θα είναι εγκατεστημένο (από τον ανάδοχο) κατά την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Επίσης δεν θεωρείται κακή χρήση του εξοπλισμού η τυχόν προσβολή οποιασδήποτε μονάδας από ιούς ή άλλης μορφής κακόβουλο λογισμικό (worm, Trojan, κ.λ.π.). Ειδικά για το λογισμικό των φορητών Η/Υ, η αποκατάσταση προβλημάτων ή/και δυσλειτουργιών συνίσταται στην επαναφορά του συστήματος στην κατάσταση στην οποία ήταν κατά την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του, (π.χ. μέσω recovery disk) ή/και την επαναφορά αρχείων από υφιστάμενα αντίγραφα ασφαλείας (back up files) Πέραν των ανωτέρω ο ανάδοχος στα πλαίσια της διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού υποχρεούται επίσης: α) Στην πραγματοποίηση της προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνεται στην μελέτη υλοποίησης του έργου. Το κόστος των εργασιών και των κάθε είδους υλικών που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση της προληπτικής συντήρησης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης εντάσσονται και οι ενημερώσεις (updates) του λογισμικού (π.χ. virus signatures) και οι διορθώσεις αδυναμιών (patches) που αφορούν στην βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας του κεντρικού συστήματος. Στην προσφορά του ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση των ενημερώσεων και των διορθώσεων αυτών. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μεθόδους και διαδικασίες για την παρακολούθηση των νέων εκδόσεων από τους κατασκευαστές του λογισμικού και την εγκατάστασή τους στον εξοπλισμό του ΥΕΝ. Εφόσον για την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης απαιτηθεί πρόσθετος εξοπλισμός (υλικό ή/και λογισμικό) αυτός θα προσφερθεί χωρίς πρόσθετο κόστος για το ΥΕΝ. Η πραγματοποίηση των εργασιών προληπτικής συντήρησης (ημερομηνία & ώρα) θα καθορίζεται σε συνεργασία του αναδόχου και των αρμοδίων του ΥΕΝ. Εφόσον ζητείται από το ΥΕΝ ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί τις εργασίες αυτές εκτός Κ.Ω.Κ. β) Να προβαίνει στην επαναφορά της κανονικής λειτουργίας του συστήματος και την αποκατάσταση των δεδομένων (data restore) στις περιπτώσεις που η αλλαγή ρυθμίσεων ή/και η απώλεια των δεδομένων δεν οφείλεται σε κακή χρήση του εξοπλισμού από το προσωπικό του ΥΕΝ ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π.), αλλά σε άλλες αιτίες όπως αστοχία υλικού, περιστατικά ασφάλειας (π.χ. εισβολή, αδυναμία εξυπηρέτησης, κ.λ.π.), προσβολή από ιομορφικό λογισμικό κ.λ.π. γ) Να παρέχει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου ή στο αρμόδιο προσωπικό του ΥΕΝ σχετικά με τις τεχνολογίες και τις ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί στο δίκτυο (π.χ. προγραμματισμός backup, σκοπιμότητα αναβάθμισης λογισμικού, κ.λ.π). δ) Να προβαίνει σε αλλαγές στις ρυθμίσεις των συσκευών του κεντρικού συστήματος (Servers, Routers, Firewalls, κ.λ.π.) προκειμένου να ενσωματωθεί νέος εξοπλισμός που θα προμηθευτεί το ΥΕΝ ή να εφαρμοστούν νέες τεχνικές δικτύωσης και ασφάλειας στο σύστημα. ε) Να προβαίνει σε αναβάθμιση του εγκατεστημένου λογισμικού με νέες εκδόσεις που θα προμηθεύεται το ΥΕΝ. στ) Να προβαίνει στην ενσωμάτωση και την κατάλληλη ρύθμιση νέου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) που θα προμηθευτεί το ΥΕΝ προκειμένου να αυξήσει τις δυνατότητες του συστήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η συμβατότητα με τον υφιστάμενο εξοπλισμό. ζ) Να προβεί στην άνευ κόστους μετεγκατάσταση (εξάρμωση-αποξήλωση-μεταφοράεπανεγκατάσταση-ενεργοποίηση) του εξοπλισμού του κεντρικού συστήματος καθώς και των γραμμών διασύνδεσης με του παρόχους των υπηρεσιών U.M.T.S./G.P.R.S. και πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε άλλο κτίριο του ΥΕΝ στην περιοχή του Πειραιά εφόσον αυτό ζητηθεί από το ΥΕΝ εντός της περιόδου Τ1 (όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο α). Οι χρόνοι διεκπεραίωσης (ολοκλήρωσης) των εργασιών, της ανωτέρω παραγράφου β, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους αναφερόμενους στις επόμενες παραγράφους μέγιστους χρόνους αποκατάστασης προβλημάτων. Οι χρόνοι διεκπεραίωσης (ολοκλήρωσης) των εργασιών, των ανωτέρω παραγράφων δ, ε & στ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 8 / 48

9 Οι χρόνοι διεκπεραίωσης (ολοκλήρωσης) των εργασιών, της ανωτέρω παραγράφου ζ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Οι εργασίες που περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους δ, ε & στ θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο εφόσον η συνολική απασχόληση του προσωπικού του για αντίστοιχες εργασίες δεν έχει υπερβεί το όριο των εξήντα (60) ανθρωποημερών ανά έτος. 9 / 48

10 3.2.4 Διαθεσιμότητα εξοπλισμού - Μέγιστος χρόνος απόκρισης & αποκατάστασης προβλημάτων Τα ποσοστά διαθεσιμότητας του εξοπλισμού, ο μέγιστος χρόνος απόκρισης καθώς και ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων θα περιγράφονται αναλυτικά στην προσφορά του αναδόχου στην οποία θα περιλαμβάνεται σχετικός πίνακας με τη δομή και τη γραμμογράφηση του πίνακα που ακολουθεί. Τα ποσοστά διαθεσιμότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα αναγραφόμενα στον ακόλουθο πίνακα. Επίσης οι μέγιστοι χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης προβλημάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από τους αναγραφόμενους στον πίνακα αυτό. Πίνακας Διαθεσιμότητα Εξοπλισμού & Αποκατάσταση Προβλημάτων Α/Α Σημεία Σύνδεσης (Υπηρεσίες του ΥΕΝ) Είδος Εξοπλισμού Ελάχιστα Ποσοστά Διαθεσιμότητας σε Ετήσια Βάση Μέγιστος Χρόνος Απόκρισης (Από την αναγγελία προβλήματος) Λογισμικό (Software) Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Προβλημάτων Προβλήματα που αναγγέλλονται εντός Κ.Ω.Κ. Υλικό (Hardware) Προβλήματα που αναγγέλλονται εντός Ε.Ω.Κ. Λογισμικό (Software) Υλικό (Hardware) Κεντρικό Σύστημα ΥΕΝ Υπηρεσίες με έδρα στο Νομό Αττικής Υπηρεσίες με έδρα εκτός Νομού Αττικής Βασικός Εξοπλισμός 99,00% ½ Ωρα 3 Ωρες 6 Ωρες 6 Ωρες 12 Ωρες Δευτερεύων Εξοπλισμός Φορητοί Η/Υ & παρακολουθήματα αυτών Φορητοί Η/Υ & παρακολουθήματα αυτών 98,00% 1 Ωρα 6 Ωρες 12 Ωρες 12 Ωρες 24 Ωρες 97,00% 2 Ωρες Πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες 96,00% 3 Ωρες Επτά (7) Εργάσιμες Ημέρες 10 / 48

11 3.2.5 Τήρηση των ορίων αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και το χρόνο αποκατάστασης προβλημάτων Ρήτρες. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση των ποσοστών διαθεσιμότητας και την αποκατάσταση προβλημάτων του εξοπλισμού σύμφωνα με τα αντίστοιχα μεγέθη που θα αναφέρονται στην προσφορά του κατ εφαρμογή των απαιτήσεων της προηγούμενης παραγράφου Στις περιπτώσεις απόκλισης από τα αντίστοιχα όρια, επιβάλλεται αυτόματα παράταση του χρονικού διαστήματος για το οποίο ο ανάδοχος έχει αναλάβει την υποχρέωση διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (είτε δωρεάν για την περίοδο Τ1 είτε μέσω σύμβασης για την περίοδο Τ2) ως εξής: Μειωμένη διαθεσιμότητα του συστήματος: Εάν ο συνολικός χρόνος εκτός λειτουργίας (Συνολικός Χ.Ε.Λ.) μιας μονάδας εξοπλισμού κατά την περίοδο μέτρησης είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο Ανεκτό Χρόνος Εκτός Λειτουργίας (Α.Χ.Ε.Λ.), η περίοδος διασφάλισης της καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού παρατείνεται για χρονικό διάστημα το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Ωρες παράτασης του χρόνου (Σ.Χ.Ε.Λ. - Α.Χ.Ε.Λ.) * 36 * (Κ.Μ.Ε. + Κ.Ε.Μ.Ε.) διασφάλισης της καλής = όπου λειτουργίας για το σύνολο Σ.Κ.Ε. του εξοπλισμού Σ.Χ.Ε.Λ. = Ο συνολικός Χρόνος Εκτός Λειτουργίας της Μονάδας Εξοπλισμού κατά την περίοδο μέτρησης σε ώρες. Α.Χ.Ε.Λ. = Ο Ανεκτός Χρόνος Εκτός Λειτουργίας της Μονάδας Εξοπλισμού κατά την περίοδο μέτρησης σε ώρες Κ.Μ.Ε. = Το Κόστος της Μονάδας Εξοπλισμού (σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3.1.5) στην οποία αφορούν οι μετρήσεις. Κ.Ε.Μ.Ε. = Το σύνολο του Κόστος των Εξαρτωμένων Μονάδων Εξοπλισμού σύμφωνα τις ανωτέρω παραγράφους & Σ.Κ.Ε. = Το συνολικό Κόστος του Εξοπλισμού σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Απόκλιση από τα όρια του Μέγιστου Χρόνου Αποκατάστασης Προβλημάτων: Για κάθε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας μιας Μονάδας Εξοπλισμού για την οποία ο Χρόνος Εκτός Λειτουργίας (Χ.Ε.Λ.) ήταν μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο αποκατάστασης προβλημάτων η περίοδος διασφάλισης της καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού παρατείνεται για χρονικό διάστημα το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Ωρες παράτασης του χρόνου διασφάλισης της καλής (Χ.Ε.Λ. - Μ.Χ.Α.Β.) * 36 * (Κ.Μ.Ε. + Κ.Ε.Μ.Ε.) = όπου λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού Σ.Κ.Ε. Χ.Ε.Λ. = Ο Χρόνος Εκτός Λειτουργίας της Μονάδας Εξοπλισμού (όπως ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 3.1.7) σε ώρες. Μ.Χ.Α.Β. = Ο Μέγιστος προβλεπόμενος Χρόνος Αποκατάστασης της Βλάβης για τη συγκεκριμένη Μονάδα Εξοπλισμού σε ώρες. Κ.Μ.Ε. = Το Κόστος της Μονάδας Εξοπλισμού (σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3.1.5). Κ.Ε.Μ.Ε. = Το σύνολο του Κόστος των Εξαρτωμένων Μονάδων Εξοπλισμού σύμφωνα τις ανωτέρω παραγράφους & Σ.Κ.Ε. = Το συνολικό Κόστος του Εξοπλισμού σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Οι ανωτέρω χρόνοι παράτασης της περιόδου διασφάλισης της καλής λειτουργία του εξοπλισμού θα υπολογίζονται από επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη του αναδόχου και του ΥΕΝ εντός 11 / 48

12 διμήνου από τις ημερομηνίες μέτρησης της διαθεσιμότητας του συστήματος όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο Ειδικά για τα χρονικά διαστήματα που προηγούνται της λήξης της περιόδου Τ1 και Τ2 οι αντίστοιχοι υπολογισμοί θα γίνονται εντός του τελευταίου μήνα πριν τη λήξη τους. Ο υπολογισμός των χρόνων εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού θα γίνεται με βάση τις σχετικές αναφορές που προβλέπονται στην παράγραφο Οι αναφορές αυτές θα προσκομίζονται με μέριμνα του αναδόχου από το αρχείο του κέντρου τεχνικής υποστήριξης ενώ οι υπεύθυνοι του ΥΕΝ θα μπορούν να προβαίνουν στην επιβεβαίωση των προσκομισθέντων στοιχείων με βάση τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα στα αρχεία των Υπηρεσιών του Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Ο ανάδοχος υποχρεούται να δημιουργήσει και να θέσει σε λειτουργία Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης του συστήματος. Το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης θα ξεκινήσει τη λειτουργία την επομένη της ημερομηνίας προσωρινής παραλαβής του συστήματος και θα λειτουργεί όλο το 24ώρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα για όλη την περίοδο κατά την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού Το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης θα είναι κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο ώστε να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης προβλημάτων. Παράλληλα με τη στελέχωσή του, το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης θα διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο καθώς και την κατάλληλη υποδομή για λήψη και αποστολή FAX και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι τηλεφωνητές του κέντρου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε κάθε αναγγελία προβλήματος ή άλλο αίτημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο να προωθείται στον αρμόδιο ειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου Εφαρμογή Παρακολούθησης Προβλημάτων - Αιτημάτων Υποστήριξης Μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδόχου, προκειμένου να προσφέρεται η δυνατότητα για την καταγραφή και την παρακολούθηση της εξέλιξης των αναγγελλόμενων προβλημάτων καθώς και των αιτημάτων που υποβάλλονται από το προσωπικό του ΥΕΝ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου , περιλαμβάνεται και η διασύνδεση με υπάρχουσα εφαρμογή παρακολούθησης προβλημάτων - αιτημάτων υποστήριξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρακάτω παράγραφο Επιπρόσθετα ο ανάδοχος να αναφέρει στην οικονομική προσφορά ξεχωριστά το κόστος της προμήθειας εφαρμογής για την καταγραφή και παρακολούθηση της εξέλιξης των αναγγελλόμενων προβλημάτων καθώς και των αιτημάτων που υποβάλλονται από το προσωπικό του ΥΕΝ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρακάτω παράγραφο , το οποίο δεν θα υπολογιστεί στην συνολική τιμή και είναι στην διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας να το προμηθευθεί Διασύνδεση με υπάρχουσα εφαρμογή παρακολούθησης προβλημάτων - αιτημάτων υποστήριξης Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασυνδεθεί με υπάρχουσα εφαρμογή παρακολούθησης προβλημάτων - αιτημάτων υποστήριξης. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις απαιτούμενες ρυθμίσεις και διαμορφώσεις (configuration) του εξοπλισμού για την επίτευξη της διασύνδεσης. Επισημαίνεται ότι το κόστος, τυχόν εξοπλισμού (Λογισμικού - Υλισμικού), που απαιτηθεί για τη διασύνδεση θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σχετικές πληροφορίες για την υφιστάμενη εφαρμογή μπορούν να αναζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΝ (Δ/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών) Προμήθεια εφαρμογής παρακολούθησης προβλημάτων - αιτημάτων υποστήριξης 12 / 48

13 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην οικονομική προσφορά ξεχωριστά το κόστος της προμήθειας εφαρμογής για την καταγραφή και παρακολούθηση της εξέλιξης των αναγγελλόμενων προβλημάτων καθώς και των αιτημάτων που υποβάλλονται από το προσωπικό του ΥΕΝ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου , το οποίο δεν θα υπολογιστεί στην συνολική τιμή και είναι στην διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας να το προμηθευθεί. Προκειμένου να καταστεί λειτουργική η εν λόγω εφαρμογή, ο ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στο κόστος προμήθειας της και το κόστος του απαιτούμενου εξοπλισμού (Λογισμικού Υλισμικού). Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις: α) να υποστηρίζει την καταγραφή των στοιχείων των εμπλεκομένων (προσωπικό του ΥΕΝ και του αναδόχου) καθώς και των διακριτών φάσεων εξέλιξης (αναγγελία, πρώτη επικοινωνία τεχνικών, επίσκεψη σε εγκατάσταση, ενέργειες για την αποκατάσταση, οριστική αποκατάσταση) έτσι ώστε να δημιουργείται η πλήρης εικόνα των σχετικών ενεργειών β) να υποστηρίζει την δημιουργία και εκτύπωση αναφορών (reports) τόσο για την εξέλιξη μιας συγκεκριμένης βλάβης όσο και για συγκεντρωτικών καταστάσεων με τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού Για την διαμόρφωση του κόστους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εφαρμογή θα πρέπει να συνοδεύεται απ όλες τις απαιτούμενες άδειες (Server & Client) για χρήση από τουλάχιστον δέκα πέντε (15) χρήστες ταυτόχρονα (Concurrent Users) χωρίς κανένα περιορισμό. Στην περίπτωση που η εφαρμογή αναπτυχθεί από τον ανάδοχο, ο πηγαίος κώδικας (Source Code) θα αποτελεί περιουσία του ΥΕΝ. Η πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων στελεχών του ΥΕΝ θα γίνεται μέσω φυλλομετρητή ιστοσελίδων (Web Browser) από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας συνδεδεμένο στο τοπικό δίκτυο. Επίσης με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή, σε περίπτωση που αγοραστεί η εφαρμογή, θα διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση στην εφαρμογή των στελεχών του κέντρου τεχνικής υποστήριξης Διαδικασίες Αποκατάστασης προβλημάτων Διεκπεραίωσης εργασιών συντήρησης & υποστήριξης Το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης θα είναι το σημείο αναφοράς όλων των προβλημάτων ή/και δυσλειτουργιών. Θα δέχεται τηλεφωνήματα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΥΕΝ σε 24ωρη βάση. Όταν το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΥΕΝ αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα θα ενημερώνει άμεσα το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Στην αρχή της κλήσης ο χρήστης θα παρέχει τα στοιχεία του για την ταυτοποίησή του, τον αριθμό τηλεφώνου του, και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο ίδιος. Μπορεί να του ζητηθεί να δώσει και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Με βάση τα αρχικά αυτά στοιχεία το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης θα δημιουργεί μια νέα εγγραφή στη μηχανογραφική εφαρμογή παρακολούθησης προβλημάτων (ανωτέρω παράγραφος 3.2.7) και θα γνωστοποιεί στο προσωπικό του ΥΕΝ έναν αριθμό ο οποίος θα προσδιορίζει μοναδικά το συμβάν (Ticket ID) και στη συνέχεια το πρόβλημα θα παραπέμπεται στον αρμόδιο τεχνικό. Ακολούθως ο αρμόδιος τεχνικός εντός του προβλεπόμενου σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο μέγιστου χρόνου απόκρισης, θα επικοινωνεί με το προσωπικό του ΥΕΝ το οποίο ανακοίνωσε το πρόβλημα προκειμένου να του γνωστοποιηθούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες και ενέργειες που έγιναν ήδη από τον προσωπικό του ΥΕΝ για την αποκατάσταση του προβλήματος ή την παράκαμψή του. Ο τεχνικός μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες και να παρέξει πρόσθετες πληροφορίες για την απόκριση κάποιας μονάδας εξοπλισμού ώστε να γίνει κατά το δυνατόν πλήρης διάγνωση του προβλήματος ή και αποκατάστασή του. Επίσης ο αρμόδιος τεχνικός του αναδόχου μπορεί κατά την κρίση του να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τη βλάβη μέσω δικτύου (remote). 13 / 48

14 Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού του ΥΕΝ η αναγνώριση της μονάδας εξοπλισμού στην οποία εντοπίζεται βλάβη ούτε η πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες Στην περίπτωση που με τις παραπάνω ενέργειες επιτευχθεί η οριστική αποκατάσταση του προβλήματος, το προσωπικό του κέντρου τεχνικής υποστήριξης ενημερώνει τη μηχανογραφική εφαρμογή με όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία των μονάδων εξοπλισμού στις οποίες εντοπίστηκε η αποκατασταθείσα βλάβη. Στο 1 ο 10ήμερο κάθε μήνα με μέριμνα του προσωπικού του κέντρου τεχνικής υποστήριξης όλες οι σχετικές αναφορές των προβλημάτων που αποκαταστάθηκαν χωρίς την παρουσία προσωπικού του αναδόχου σε εγκατάσταση του ΥΕΝ, εκτυπώνονται σε δύο αντίτυπα, προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΝ και υπογράφονται τόσο από τον εκπρόσωπο του αναδόχου όσο και από τον υπεύθυνο του ΥΕΝ. Από τα δύο αντίτυπα το ένα κρατείται στο ΥΕΝ και το δεύτερο, με μέριμνα του εκπροσώπου του αναδόχου, παραδίδεται στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για αρχειοθέτηση Αν από την παραπάνω διαδικασία δεν επιτευχθεί η αποκατάσταση του προβλήματος, ο ανάδοχος ενημερώνει τα αρμόδια στελέχη του ΥΕΝ για τα στοιχεία των τεχνικών οι οποίοι θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις στις οποίες εκτιμάται ότι εντοπίζεται η βλάβη ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σ αυτούς και να επιληφθούν για την οριστική επίλυση του προβλήματος Το ΥΕΝ υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του αναδόχου θα μπορεί να εισέρχεται στις διάφορες τοποθεσίες και θα έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους όπου υπάρχουν μονάδες εξοπλισμού έτσι ώστε να μπορέσουν να προβούν στην πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών Μετά την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος ενημερώνεται η μηχανογραφική εφαρμογή με όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία των μονάδων εξοπλισμού στις οποίες εντοπίστηκε η αποκατασταθείσα βλάβη ενώ η σχετική αναφορά εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα τα οποία υπογράφονται τόσο από τον αρμόδιο τεχνικό του αναδόχου όσο και από τον υπεύθυνο του ΥΕΝ ο οποίος διαπίστωσε την αποκατάσταση του προβλήματος. Από τα δύο αντίτυπα το ένα κρατείται στο ΥΕΝ και το δεύτερο με μέριμνα του τεχνικού του αναδόχου παραδίδεται στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για αρχειοθέτηση Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά την εκτίμηση των τεχνικών του αναδόχου το πρόβλημα δεν οφείλεται σε βλάβη του εξοπλισμού αλλά σε άλλη αιτία, με μέριμνα του προσωπικού του κέντρου τεχνικής υποστήριξης, θα γίνεται ενημέρωση της μηχανογραφικής εφαρμογής με αναλυτική καταγραφή όλων των στοιχείων που τεκμηριώνουν την εκτίμηση αυτή καθώς και άμεση προφορική ενημέρωση του αρμοδίου προσωπικού του ΥΕΝ (διαχειριστές του συστήματος) το οποίο θα επιληφθεί για τις περαιτέρω ενέργειες Ειδικά για τις περιπτώσεις που το πρόβλημα οφείλεται σε διακοπή των υπηρεσιών διασύνδεσης (γραμμές επικοινωνίας) στην μηχανογραφική εφαρμογή θα καταχωρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διακοπή αυτή (π.χ. στοιχεία φορέα παροχής υπηρεσιών, γραμμής διασύνδεσης ή τερματικού εξοπλισμού που υπέστη βλάβη, υπευθύνου ο οποίος επιβεβαίωσε τις σχετικές με τη διακοπή πληροφορίες κ.λ.π.). Στη συνέχεια το προσωπικό του αναδόχου αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (αναγγελία βλάβης, επικοινωνία ή/και συνεργασία με τεχνικούς του φορέα παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) μέχρι την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος οπότε και ενημερώνει τη μηχανογραφική εφαρμογή με όλες τις σχετικές πληροφορίες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται οπωσδήποτε το χρονικό διάστημα της διακοπής των υπηρεσιών διασύνδεσης. Οι αναφορές των προβλημάτων της κατηγορίας αυτής υπογράφονται και αρχειοθετούνται σύμφωνα με την αντίστοιχη διαδικασία που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο / 48

15 Για την αποκατάσταση των προβλημάτων στους φορητούς Η/Υ, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η αποκατάσταση του προβλήματος μέσω των ενεργειών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην παράγραφο (αποστολή με δαπάνη του αναδόχου). Το προσωπικό του κέντρου τεχνικής υποστήριξης ενημερώνει τη μηχανογραφική εφαρμογή καταχωρώντας τις αντίστοιχες πληροφορίες σε κάθε φάση εξέλιξης ενώ παράλληλα αρχειοθετεί όλα τα παραστατικά που αφορούν στη μεταφορά των Η/Υ. Οι αναφορές των προβλημάτων της κατηγορίας αυτής υπογράφονται και υποβάλλονται στο ΥΕΝ σύμφωνα με την αντίστοιχη διαδικασία που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο Αναφορικά με την διεκπεραίωση εργασιών προληπτικής συντήρησης και διεκπεραίωσης εργασιών που ζητούνται από το ΥΕΝ κατ εφαρμογή των απαιτήσεων της ανωτέρω παραγράφου 3.2.3, ακολουθούνται διαδικασίες αντίστοιχες με τις περιγραφόμενες στις ανωτέρω παραγράφους , , , & Η αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω διαδικασιών θα περιληφθεί στη μελέτη υλοποίησης του έργου Στη μελέτη υλοποίησης θα περιλαμβάνεται επίσης κατάλογος όλων των μονάδων εξοπλισμού όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο Ο κατάλογος αυτός θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης (I.D. Number). β) Είδος συσκευής (π.χ. Router, κ.λ.π.) γ) Σειριακός αριθμός (Serial Number) δ) Κατασκευαστής - Μοντέλο ε) Περιγραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών στ) Περιγραφή των βασικών λειτουργιών που εξυπηρετεί στο σύστημα (π.χ. Proxy Server, κ.λπ.) ζ) Αναλυτική περιγραφή του εγκατεστημένου λογισμικού με αναφορά στις άδειες χρήσης (αριθμός αδειών, κ.λ.π.) η) Το κόστος της μονάδας εξοπλισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο θ) Υπηρεσία του ΥΕΝ στην οποία θα εγκατασταθεί. Τα στοιχεία αυτά θα καταχωρηθούν στη μηχανογραφική εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου Για την εύκολη αναγνώριση των μονάδων εξοπλισμού από το προσωπικό του ΥΕΝ, ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική εγκατάσταση του εξοπλισμού, να σημάνει με μόνιμο τρόπο (π.χ. πινακίδια) στο σώμα κάθε μονάδας και σε εμφανές σημείο αυτής τα ακόλουθα στοιχεία: α) Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης (I.D. Number). β) Είδος συσκευής (π.χ. Router, κ.λ.π.) γ) Αριθμός της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ αναδόχου και ΥΕΝ. δ) Ημερομηνία λήξης της περιόδου δωρεάν διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 3.3 Ποιότητα και διαθεσιμότητα υπηρεσιών διασύνδεσης & πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλάβει στοιχεία σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (bandwidth, packet loss, κ.λ.π.) και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διασύνδεσης καθώς και συγκεκριμένες μεθόδους και διαδικασίες (π.χ. πρόσβαση σε Network Management System, περιοδικές αναφορές, κ.λ.π.) μέσω των οποίων οι αρμόδιοι του ΥΕΝ θα μπορούν να παρακολουθούν την τήρηση των σχετικών όρων κατά τη χρονική περίοδο παροχής των υπηρεσιών αυτών. 15 / 48

16 3.4 Στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου Στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων επί ποινή απόρριψης θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Ρητή δέσμευση αποδοχής όλων των όρων του παρόντος κεφαλαίου 3 οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στην σύμβαση εκτέλεσης έργου μεταξύ ΥΕΝ και αναδόχου. β) Αναλυτικές πληροφορίες για τα σημεία παρουσίας του αναδόχου (εγκαταστάσεις, προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.) σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία τυχόν συνεργατών του σε σχέση με το έργο. γ) Η χρονική διάρκεια των περιόδων Τ1 & Τ2 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δ) Πίνακα με τα στοιχεία διαθεσιμότητας του εξοπλισμού και τους μέγιστους χρόνους απόκρισης & αποκατάστασης προβλημάτων σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο ε) Στοιχεία αναφορικά με την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διασύνδεσης. στ) Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (Τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κ.λ.π.). ζ) Το κόστος διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για τον 1 ο χρόνο της περιόδου Τ2 καθώς και η αναπροσαρμογή του για τα επόμενα έτη, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο β. η) Το κόστος προμήθειας εφαρμογής παρακολούθησης βλαβών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο Τα αναφερόμενα στοιχεία στις ανωτέρω παραγράφους 3.4.α έως 3.4.στ θα περιληφθούν στην Τεχνική Προσφορά ενώ τα λοιπά στοιχεία των παραγράφων 3.4.ζ & 3.4.η θα περιληφθούν στην Οικονομική Προσφορά. 4. Εκπαίδευση 4.1 Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση για ικανό αριθμό στελεχών του ΥΕΝ [τουλάχιστον εκατό (100) στελεχών (χρήστες) από τα πλωτά και εναέρια μέσα (ήτοι δύο (02) στελέχη από το κάθε μεσο σε σύνολο πενήντα (50) πλωτών εναέριων μέσων) και τουλάχιστον τεσσάρων (04) στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΕΝ που θα εκπαιδευτούν σε θέματα τεχνικής φύσεως] κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΕΝ (ΥΕΝ/ΔΛΑ, ΥΕΝ/ΔΕΜΕΜ, ΥΕΝ/ΥΕΜ, ΥΕΝ/ΔΠΝΤ), ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού. 4.2 Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν για την εκπαίδευση του προσωπικού θα αποτελούνται το πολύ από δέκα (10) άτομα το κάθε ένα. Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα έχουν ως αντικείμενο την εκμάθηση του τρόπου πρόσβασης, διασύνδεσης με τις εφαρμογές αλιείας που περιγράφονται στην παράγραφο 2.1, λειτουργίας χειρισμού τους, διαχείρισης του εξοπλισμού και έγκαιρης διαπίστωσης τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών του υλικού και λογισμικού, καθώς και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρους του ΥΕΝ ή σε κατάλληλους χώρους που θα καθοριστούν μετά από συμφωνία με το ΥΕΝ. Σημειώνεται ότι τυχόν εγχειρίδια λειτουργίας χειρισμού των αναφερομένων στην παράγραφο 2.1 εφαρμογών αλιείας μπορούν να αναζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΝ (Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας). 4.3 Ο χρόνος διδασκαλίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις έξι (6) ώρες ανά ημέρα. 4.4 Για κάθε αντικείμενο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προβλέψει την ύπαρξη αριθμού εγχειριδίων και κατάλληλου εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται), αντίστοιχου με τον αριθμό των προς εκπαίδευση ατόμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να καθορίσει αναλυτικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεματικές ενότητες και χρονική διάρκεια) των χρηστών του εξοπλισμού. Ειδικότερα θα πρέπει να περιγράφονται με λεπτομέρεια τα ακόλουθα: η διάρθρωση της εκπαίδευσης ο αριθμός των εκπαιδευομένων 16 / 48

17 οι ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε επίπεδο ώρας διδασκαλίας, όπου θα αναλύονται οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν. Το προσωπικό που θα αναλάβει την εκπαίδευση (γνώσεις και εμπειρία των εκπαιδευτών κ.λπ.). το εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσης και άλλο τεκμηριωτικό υλικό) που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 4.5 Σημειώνεται ότι για να είναι δυνατή η σύγκριση του κόστους της προσφερόμενης εκπαίδευσης επί ίσης βάσης για όλους τους υποψήφιους προμηθευτές θα πρέπει να υπολογισθεί ότι ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης είναι τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες συνολικά για τους χρήστες (τουλάχιστον εκατό (100) άτομα) του προσωπικού των πλωτών και εναέριων μέσων Λ.Σ. (αεροσκάφη - ελικόπτερα). 4.6 Πέραν των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέξει σε τέσσερα (4) εξειδικευμένα στελέχη του ΥΕΝ εκπαίδευση σχετικά με τον εξοπλισμό, την διαχείρισή του καθώς και τις ρυθμίσεις και τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του έργου. Η εν λόγω εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ωρών ανά εκπαιδευόμενο, θα παρασχεθεί από εξειδικευμένους μηχανικούς του αναδόχου στους χώρους του ΥΕΝ σε ένα σεμινάριο. 4.7 Επισημαίνεται ότι είναι στη ευχέρεια του ΥΕΝ η τροποποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης, με πιθανή δημιουργία νέων αντικειμένων, χωρίς μεταβολή του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης όπως αυτό θα προκύπτει από τις εκάστοτε ανάγκες του ΥΕΝ. 4.8 Το αντίστοιχο κόστος ανά ώρα θα πρέπει να συμπληρωθεί στους πίνακες της οικονομικής προσφοράς ή η λέξη δωρεάν σε περίπτωση μηδενικού κόστους. 4.9 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου 4.10 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί, για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, μετακίνηση προσωπικού Λ.Σ. εκτός της περιοχής που υπηρετεί, τότε τα τυχόν έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί αποζημίωσης προσωπικού Λ.Σ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Στο πλαίσιο αυτό για να είναι δυνατή, επί ίσης βάσης για όλους τους υποψήφιους προμηθευτές, η σύγκριση του κόστους των εν λόγω εξόδων θα πρέπει να υπολογισθεί ότι ο ελάχιστος αριθμός του υπό μετακίνηση προσωπικού Λ.Σ. ανέρχεται σε εξήντα (60) άτομα. 5. Ειδικοί Όροι 5.1 Οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη είναι οι ελάχιστες για τη λειτουργία του έργου. Προσφορές οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ελάχιστες αυτές απαιτήσεις χαρακτηρίζονται τεχνικά απαράδεκτες και απορρίπτονται. Τονίζεται ότι ζητείται λύση με το κλειδί στο χέρι ( turn key solution). Τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υπηρεσίες που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη. Αν για οποιοδήποτε λόγο, με τον απαιτούμενο από τη διακήρυξη εξοπλισμό δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν οι ζητούμενες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσφέρει δωρεάν επιπλέον εξοπλισμό της επιλογής του, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι θα είναι απόλυτα συμβατός με τον αρχικά ζητούμενο και προσφερόμενο εξοπλισμό και απόλυτα προσαρμοσμένος στο σύστημα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει επίσης δωρεάν όλο τον επιπλέον απαιτούμενο εξοπλισμό υποστήριξης, σύνδεσης, προστασίας, αδειών χρήσης κ.λ.π. για την υλοποίηση της προτεινόμενης 17 / 48

18 λύσης. Αν η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τον ελάχιστα ζητούμενο εξοπλισμό, αλλά δεν καλύπτει τις αιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις στο σύνολό τους, η προσφορά χαρακτηρίζεται τεχνικά απαράδεκτη και απορρίπτεται. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται επίσης να τεκμηριώσει την τεχνική του πρόταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου, πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετείται στο σύνολο των απαιτήσεων όπως αυτές προδιαγράφονται στη παρούσα διακήρυξη, ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ή όχι στους πίνακες συμμόρφωσης. Όλες οι απαιτήσεις του παρόντος έργου χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και υποχρεωτικές και ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αντιμετωπίσει με το καλύτερο τεχνικά τρόπο και τη βέλτιστη λειτουργικά μεθοδολογία. Αποκλίσεις από τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, έχουν ως συνέπεια την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς ως απαράδεκτη. Τονίζεται ότι απλή αποδοχή ή αναπαραγωγή του κειμένου της διακήρυξης δεν τεκμηριώνει την πληρότητα της προσφοράς και την τεχνική προσέγγιση στο έργο. Εφ όσον η προσφορά του αναδόχου, κατ εξακολούθηση διαθέτει τέτοια στοιχεία, μπορεί να απορριφθεί ως αόριστη. 5.2 Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη και υποβολή μελέτης υλοποίησης η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των παραδοτέων του έργου. Στην μελέτη αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1. Περιγραφή συσκευών Hardware και Software που θα εγκατασταθεί. 2. Τεχνολογίες που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος και τον τρόπο που αυτές θα εφαρμοστούν. 3. Σχηματική παρουσίαση όλου του δικτύου, συμπεριλαμβάνοντας τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί σε κάθε σημείο. 4. Διευθυνσιοδότηση του δικτύου. 5. Ρυθμίσεις και διαμόρφωση (configuration) του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού (Servers, Routers, Firewalls, Switches, κ.λ.π.) για το κεντρικό σύστημα και τους φορητούς Η/Υ. 6. Ρυθμίσεις και διαμόρφωση (configuration) του λογισμικού δημιουργίας Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων. 7. Πολιτική, μεθοδολογία, εργαλεία και διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας (back up). 8. Πολιτική, μεθοδολογία, εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης ενημερώσεων λογισμικού (updates & patches). 9. Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ.). 10. Πλήρης περιγραφή των πόρων (υποδομή, προσωπικό, κ.λ.π.) και των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών διασφάλισης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των υπηρεσιών διασύνδεσης & πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η περιγραφή θα πρέπει να τεκμηριώνει τη δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του (διαθεσιμότητα, χρόνοι απόκρισης, χρόνοι αποκατάστασης βλαβών, κ.λ.π.) όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 3 των τεχνικών προδιαγραφών. 11. Αναλυτική περιγραφή της παρεχόμενης σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 4 εκπαίδευσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά οι θεματικές ενότητες, οι ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το προσωπικό που θα αναλάβει την εκπαίδευση (γνώσεις και εμπειρία των εκπαιδευτών), το εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσης και άλλο τεκμηριωτικό υλικό) και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί. 12. Κατάλογο μονάδων εξοπλισμού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Εγχειρίδιο αναλυτικών οδηγιών για τη σύνδεση των φορητών Η/Υ μέσω Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (V.P.N.) μέσω του δικτύου U.M.T.S./G.P.R.S. Στο εγχειρίδιο θα περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε βήμα της διαδικασίας σε συνδυασμό με τα εμφανιζόμενα στην οθόνη του Η/Υ (Screenshots). Θα περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες επίλυσης τυπικών προβλημάτων (Troubleshooting) και ελέγχων της διασύνδεσης. Το εγχειρίδιο αυτό θα συνοδεύει κάθε φορητό Η/Υ σε έντυπη και 18 / 48

19 ηλεκτρονική μορφή. Το ηλεκτρονικό αρχείο θα αποθηκευτεί στο δίσκο κάθε Η/Υ και θα είναι προσβάσιμο από τη βασική οθόνη (desktop) μέσω εικονιδίου (shortcut). 14. Περιγραφή των τεχνικών εγχειριδίων, των αποθηκευτικών μέσων εγκατάστασης λογισμικού (software media), των εγχειριδίων χρήσης και λοιπού τεκμηριωτικού υλικού για τους χρήστες και τους διαχειριστές του συστήματος τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν στο ΥΕΝ. 15. Μεθοδολογία, δοκιμές (test cases) και εργαλεία ελέγχων του δικτύου που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του συστήματος κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας. Η παράδοση της μελέτης θα γίνει το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί και να γίνει αποδεκτή από το ΥΕΝ εντός 20 ημερών. Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις από τη πλευρά του ΥΕΝ ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός δέκα ημερών να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις - βελτιώσεις και να επανυποβάλει τη μελέτη, για εκ νέου έγκριση. Η διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να επαναληφθεί μέχρι πέντε (5) φορές εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο ώστε η μελέτη να τύχει της πλήρους αποδοχής στο σύνολό της από τους αρμοδίους του ΥΕΝ. Στην περίπτωση που η εν λόγω μελέτη δεν τύχει της απολύτου αποδοχής από το ΥΕΝ μετά από πέντε (5) επαναλήψεις της διαδικασίας έγκρισης, είναι στην ευχέρεια του ΥΕΝ να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτο. Ο χρόνος ελέγχου και αποδοχής της μελέτης από το ΥΕΝ δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο εκτέλεσης του έργου. Δεν προσμετράται επίσης ο χρόνος ενσωμάτωσης από τον ανάδοχο των τυχόν τροποποιήσεων - βελτιώσεων που θα ζητηθούν από το ΥΕΝ στα πλαίσια της διαδικασίας αποδοχής της μελέτης εφόσον αυτός δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες κάθε φορά. 5.3 Διασφάλιση ποιότητας Η ποιότητα είναι από τα βασικά ζητούμενα του έργου. Για το χαρακτηρισμό της ποιοτικής λύσης, ο ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώνει υποχρεωτικά και κατ ελάχιστο τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά: προσφερόμενος εξοπλισμός μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης έργου, ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα συστημάτων Ο υποψήφιος ανάδοχος επιθυμητό είναι να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τουλάχιστον EN:ISO9001 ή νεότερο ή ισοδύναμο ή καλύτερο για όλες τις δράσεις που αναπτύσσει εντός των πεδίων δράσης του έργου. 6. Χρόνος Ολοκλήρωσης Παράδοση Έργου 6.1 Ο Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, στον οποίο περιλαμβάνεται επίσης ο χρόνος προσωρινής και οριστικής παραλαβής καθώς και η διενέργεια της εκπαίδευσης, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στο χρόνο αυτό δεν προσμετράται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου και αποδοχής από το ΥΕΝ της μελέτης υλοποίησης καθώς επίσης και ο χρόνος ενσωμάτωσης από τον Ανάδοχο των τυχόν τροποποιήσεων - βελτιώσεων που θα ζητηθούν από το ΥΕΝ στα πλαίσια της διαδικασίας αποδοχής της μελέτης (ανωτέρω παράγραφος 5.2) εφόσον αυτός δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες κάθε φορά. 6.2 Ο ανάδοχος επί ποινή απόρριψης υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά: α) Ο χρόνος παράδοσης της μελέτης υλοποίησης. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. β) Ο χρόνος παράδοσης του κεντρικού συστήματος (εξυπηρετητές, δικτυακός εξοπλισμός κ.λ.π.) στις εγκαταστάσεις του ΥΕΝ σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και των φορητών 19 / 48

20 Η/Υ για τα πλωτά και εναέρια μέσα του Λ.Σ. (Rugged Laptops). Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία οριστικής αποδοχής από το ΥΕΝ, της μελέτης υλοποίησης (ανωτέρω παράγραφος 5.2). Απόκλιση προσφοράς, μεγαλύτερη από τους παραπάνω χρόνους παράδοσης, είναι ουσιώδης και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6.3 Παράδοση του Έργου Προσωρινή Παραλαβή α. Η παράδοση και εγκατάσταση των παραδοτέων στον τόπο λειτουργίας τους, θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίσουν οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6.2. Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού πραγματοποιούνται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. β. Από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού στο ΥΕΝ και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να : αα) Ασφαλίσει τον εξοπλισμό για κλοπή καθώς και κάθε είδους φθορά που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του ΥΕΝ, ββ) Παρέχει υπηρεσίες επίδειξης της εγκατάστασης και διασφάλισης της καλής λειτουργίας του συστήματος δωρεάν γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να σημάνει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο και να παραδώσει στο ΥΕΝ ενημερωμένο τον κατάλογο του εξοπλισμού σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό του κεντρικού συστήματος στις θέσεις που θα του υποδείξει το Υ.Ε.Ν. και να τον παραδώσει σε κατάσταση πλήρους και ομαλής λειτουργίας. Υποχρεούται επίσης να παραδώσει τους φορητούς Η/Υ στο χώρο που θα υποδειχθεί από το ΥΕΝ. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παράδοσης γνωστοποιείται εγγράφως. Μετά τον έλεγχο των φορητών Η/Υ και εντός της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, οι φορητοί υπολογιστές θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες του ΥΕΝ και στις Λιμενικές Αρχές της χώρας (ήτοι Κέρκυρα, Πάτμος, Ιεράπετρα, Πειραιάς, Σάμος, Μύρινα, Κάρπαθος, Ρόδος, Σητεία, Χανιά Μυτιλήνη, Πύλος, Σκόπελος, Κερατσίνι, Νάξος, Αγ. Γαλήνη, Νεάπολη Βοιών, Ζέα, Λαύριο, Πάτρα, Ραφήνα, Σάμος, Πέραμα, Παλαιόχωρα, Τήνος, Μήθυμνα, Χίος, Πρέβεζα, Κάλυμνος, Σαμοθράκη, Βόλος, Κω), σύμφωνα με τις υποδείξεις (είδος, ποσότητα και προορισμός) των υπευθύνων του ΥΕΝ. Το συνολικό κόστος μεταφοράς και ασφάλισης κατά τη μεταφορά τους βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 6.4 Έλεγχοι και οριστική παραλαβή συστήματος Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του ΥΕΝ. Προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής είναι η πλήρης λειτουργικότητα και διαθεσιμότητα του συστήματος. Από την επόμενη μέρα της έγγραφης γνωστοποίησης για την εγκατάσταση και παράδοση του εξοπλισμού αρχίζει η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει η οριστική παραλαβή. Η περίοδος της δοκιμαστικής λειτουργίας θα διαρκέσει τριάντα (30) ημέρες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο ανάδοχος υποχρεούται: 20 / 48

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» Πειραιάς 24-05-2005 «Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Συντηρήσεων Πληροφορικής τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 19/08/2015 Αριθμ. πρωτ.: 56598 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 5/2/2013 Αριθ. Πρωτ. 139 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001763060 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/οικ. 2013-12-05 2030 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Ανάθεσης Εργασιών «Συντήρησης Εφαρμογών και Προϋπολογισμού 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%.

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 454 ΛΑΡΙΣΑ 23/09/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.5 ημ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ. Αριδαία 6/03/05 Α/Α Μελέτης: /05 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ CPV: 50730000- ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.9 Βόλος 22/1/2015 Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Περιεχόμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ 222/05 (ΦΕΚ 267 Α )» Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Chania a place to visit

Chania a place to visit ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εφαρμογή Δήμου Χανίων για Android και ios Chania a place to visit Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Δήμου Χανίων θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα παρέχει τη δυνατότητα στον

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα