Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του"

Transcript

1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του B YA 5299/406 (9/10/2012) Καθορισµός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου µικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών και µεµονωµένης έγκρισης οχηµάτων σύµφωνα µε την KΥΑ 29949/1841/09 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚ ΟΣΗ Τροποποιήθηκε από: M1 ΥΑ 20242/1336/14 (30/4/2014) B Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: i.του Π.. 293/1999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α 263) όπως ισχύει. ii.του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». iii.των άρθρων 6, 21, 22 και 23 της υπ αρ /1841/ (Β 2112) ΚΥΑ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά (οδηγία πλαίσιο). iv.του άρθρου 84 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α 57), όπως ισχύει 2. Την υπ αριθµ. Υ43/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Σταύρου Καλογιάννη (Β 2094). 3. Την υπ αρ. οικ /2066/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισµό Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46ΕΕ 4. Την υπ αρ. οικ /1520/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισµό Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46ΕΕ για την έγκριση οχηµάτων κατηγορίας M1 και N1, που παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες 5. Την υπ αρ. οικ /883/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισµό Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των µεµονωµένων εγκρίσεων τύπου

2 6. Την ανάγκη καθορισµού των εναλλακτικών διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων για την έκδοση εγκρίσεων τύπου µικρών σειρών και µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46ΕΕ 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εφαρµογή της ΚΥΑ 29949/1841/09 καθορίζοντας τις διοικητικές διατάξεις για την έκδοση «έγκρισης ΕΚ τύπου» και «έγκρισης ΕΚ τύπου µικρών σειρών» όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 29949/1841/09, και τις διοικητικές διατάξεις και εναλλακτικές τεχνικές απαιτήσεις, για την έκδοση «εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών» και της «µεµονωµένης έγκρισης» κατ εφαρµογή των άρθρων 22 και 23 της ΚΥΑ 29949/1841/09 αντίστοιχα. 2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα οχήµατα του παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 29949/1841/09 συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων ειδικής χρήσης όπως ορίζονται στο ίδιο παράρτηµα, µε την προϋπόθεση ότι η ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων είναι αρµόδια για την έγκριση τύπου τους. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Κατηγορίες εγκρίσεων: 1.1 «έγκριση ΕΚ τύπου»: η διαδικασία µε την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι τύπος οχήµατος, συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήµατος IV ή ΧΙ της ΚΥΑ 29949/1841/ «έγκριση ΕΚ τύπου µικρών σειρών»: η διαδικασία µε την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι τύπος οχήµατος, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτηµα ΧΙΙ µέρος Α τµήµα 1 της ΚΥΑ 29949/1841/09, τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήµατος IV µέρος Ι προσάρτηµα Ι της ΚΥΑ 29949/1841/ «εθνική έγκριση τύπου µικρών σειρών»: η διαδικασία µε την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι τύπος οχήµατος, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτηµα ΧΙΙ µέρος Α τµήµα 2 της ΚΥΑ 29949/1841/09, τηρεί τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις 1.4 «µεµονωµένη έγκριση»: η διαδικασία µε την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριµένο όχηµα, είτε είναι µοναδικό είτε όχι, πληροί τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Οι εναλλακτικές απαιτήσεις για τα πλήρη οχήµατα κατηγορίας M1 και N1, που παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες, έχουν καθοριστεί µε τον κανονισµό 183/2011ΕΕ. 2. «πιστοποιητικό µεµονωµένης έγκρισης»: το έγγραφο µε το οποίο η εγκριτική αρχή πιστοποιεί επισήµως την έγκριση συγκεκριµένου οχήµατος 3. «δελτίο πληροφοριών»: το έγγραφο που εµφαίνεται στο παράρτηµα Ι ή στο παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ 29949/1841/09, ή στο αντίστοιχο παράρτηµα επιµέρους

3 οδηγίας ή κανονισµού, το οποίο καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο αιτών και το οποίο επιτρέπεται να παρέχεται σε ηλεκτρονικό αρχείο. 4. «φάκελος πληροφοριών»: ο πλήρης φάκελος, ο οποίος περιλαµβάνει το δελτίο πληροφοριών, τα αρχεία, τα δεδοµένα, τα σχέδια, τις φωτογραφίες κ.λ.π. που υποβάλει ο αιτών και ο οποίος επιτρέπεται να παρέχεται ως ηλεκτρονικό αρχείο 5. «πακέτο πληροφοριών»: ο φάκελος πληροφοριών συνοδευόµενος από τις εκθέσεις δοκιµών και όλα τα άλλα έγγραφα τα οποία προσθέτουν η τεχνική υπηρεσία ή η εγκριτική αρχή στο φάκελο πληροφοριών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 6. «εγκριτική αρχή»: η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων η οποία είναι αρµόδια για όλα τα θέµατα που αφορούν την έγκριση ενός τύπου οχήµατος, συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας, ή για την µεµονωµένη έγκριση ενός οχήµατος για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση και, κατά περίπτωση την ανάκληση πιστοποιητικών έγκρισης για να λειτουργεί ως σηµείο επαφής για τις εγκριτικές αρχές άλλων κρατών µελών, για τον ορισµό των τεχνικών υπηρεσιών και για να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συµµόρφωση της παραγωγής, και η οποία είναι η ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων 7. «τεχνική υπηρεσία»: οργανισµός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την εγκριτική αρχή ως εργαστήριο δοκιµών, ή ως φορέας αξιολόγησης της συµµόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιµών ή επιθεωρήσεων εξ ονόµατός της. Η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά 8. «εναλλακτικές απαιτήσεις»: διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιπέδου οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας όσο το δυνατό ισοδύναµο προς το επίπεδο που παρέχεται από τις διατάξεις των κανονιστικών πράξεων των παραρτηµάτων IV και XI της ΚΥΑ 29949/1841/09 9. «κατηγορίες και τύποι οχηµάτων»: όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 29949/1841/09 10.«οχήµατα ειδικής χρήσης»: οχήµατα που προορίζονται για λειτουργία που απαιτεί ειδική διαρρύθµιση του αµαξώµατος ή / και ειδικό εξοπλισµό. M1 Άρθρο 3 Ορισµός Τεχνικών Υπηρεσιών 1. Για τον ορισµό των Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρµόζεται το άρθρο 37 της ΚΥΑ 29949/1841/09 και ανακοινώνεται δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σκοπό αυτό. Ο ορισµός γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, κατόπιν εισήγησης της ιεύθυνσης Τεχνολογίας Οχηµάτων, µετά από αξιολόγηση σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσης. Μία Τεχνική Υπηρεσία είναι δυνατό να ορισθεί να διενεργεί ή να εποπτεύει δοκιµές και επιθεωρήσεις στο πλαίσιο µιας ή περισσότερων κατηγοριών εγκρίσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ή/και κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από την 2007/46/ΕΚ. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν τις αρµοδιότητες, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ΚΥΑ 29949/1841/09 και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επί της οποίας έγινε ο ορισµός τους. Επιπλέον, οι Τεχνικές Υπηρεσίες που έχουν οριστεί στην Ελλάδα και έχουν έδρα χώρα του εξωτερικού, όταν προτίθενται να ενεργοποιήσουν νέους επιθεωρητές θα πρέπει να προσκοµίζουν στη ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων αποδεικτικό σχετικής ενηµέρωσης του φορέα διαπίστευσής τους ή βεβαίωση του υπευθύνου ποιότητας ή ανωτέρου αυτού (σύµφωνα µε το οργανόγραµµα του φορέα) ότι ο νέος επιθεωρητής έχει ενταχθεί στη δύναµη του φορέα σύµφωνα µε τη σχετική διαδικασία του συστήµατος ποιότητας βάσει του οποίου έχει διαπιστευθεί και οριστεί ως Τεχνική Υπηρεσία. 3

4 4 2. Οι τροποποιήσεις των ορισµών των Τεχνικών Υπηρεσιών για θέµατα που αφορούν αλλαγές των καταστατικών εγγράφων, της επωνυµίας, των ονοµάτων των αρµοδίων, της ταχυδροµικής διεύθυνσης, του οργανογράµµατος, του πιστοποιητικού διαπίστευσης, και άλλων παροµοίων στοιχείων θα υπογράφονται από τον Προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας.» Άρθρο 4 Αξιολόγηση τεχνικών υπηρεσιών Ο ορισµός των Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 3 της παρούσης πραγµατοποιείται µετά από αξιολόγηση που διενεργείται από οµάδα που ορίζεται από τη ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων για το σκοπό αυτό. Η αξιολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 38 της ΚΥΑ 29949/1841/09. Εντός χρονικού διαστήµατος 3 ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής αξιολόγησης διενεργείται νέα αξιολόγηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ Άρθρο 5 Υποχρεώσεις Κατασκευαστή Ο κατασκευαστής ο οποίος θέλει να εγκρίνει τον τύπο ενός οχήµατος συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ΚΥΑ 29943/1841/09 και ειδικότερα στο παράρτηµα XVII αυτής. Ο κατασκευαστής θα προσκοµίσει άπαξ στη ιεύθυνσης Τεχνολογίας Οχηµάτων τα παρακάτω αποδεικτικά της ικανότητάς του: 1. Γενική περιγραφή δραστηριότητας. M1 M1 2. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας από την αρµόδια /νση Βιοµηχανίας της µονάδας κατασκευής και των µονάδων συναρµολόγησης (εφόσον υπάρχουν µονάδες συναρµολόγησης) στην οποία να φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητας της περιλαµβάνει τα κατασκευαζόµενα οχήµατα. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατοχής αδειας λειτουργίας, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από από την αρµόδια /νση Βιοµηχανίας. 3. Πρόσφατη (έως ενός έτους) βεβαίωση από την αρχή έκδοσης της άδειας λειτουργίας ότι αυτή δεν έχει µεταβληθεί ή ανακληθεί. Η παρούσα βεβαίωση δεν απαιτείται εφόσον η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί εντός των προηγούµενων 12 µηνών από την αίτηση. 4. Τα καταστατικά /νοµιµοποιητικά έγγραφα του. 5. ήλωση ότι γνωρίζει, αποδέχεται και εφαρµόζει τις απαιτήσεις / υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 2007/46, της κ.υ.α 29949/1841/09 και της παρούσης όπως κάθε φορά ισχύουν. Ότι επιτρέπει την παρουσία εκπροσώπων της «εγκριτικής αρχής» κατά την διάρκεια δοκιµών και ελέγχων από τις τεχνικές υπηρεσίες και ότι θα συνεργάζεται κατά την διάρκεια ερευνών / ελέγχων που θα διενεργούνται από αυτήν 6. Πιστοποιητικό «αρχικής αξιολόγησης» σύµφωνα µε το άρθρο 8 7. Αντίγραφο εγχειριδίου ποιότητας και των διαδικασιών της συµµόρφωσης παραγωγής

5 5 8. Πιστοποιητικό σχετικά µε το διεθνή αναγνωριστικό κωδικό του κατασκευαστή (WMI) που έχει χορηγηθεί από την αρµόδια αρχή που ενεργεί σε συµφωνία µε το διεθνή οργανισµό που αναφέρεται στο πρότυπο ISO378:2009 Η ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων τηρεί αρχείο µε τα αποδεικτικά ικανότητας κάθε κατασκευαστή το οποίο αρχείο θα πρέπει να ενηµερώνεται µε ευθύνη του κατασκευαστή, για κάθε αλλαγή των ανωτέρω δικαιολογητικών Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής επιθυµεί την έγκριση τύπου συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για οχήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες / κανονισµούς της ΕΕ που αναφέρονται στην οδηγία 2007/46 υποβάλλονται δικαιολογητικά αντίστοιχα των ανωτέρω. M1 Αν η κατασκευή γίνεται στο εξωτερικό, αντί των δικαιολογητικών που αφορούν στην άδεια λειτουργίας των κατασκευαστικών µονάδων, των νοµιµοποιητικών εγγράφων του κατασκευαστή και ενδεχοµένως της εκπροσώπησης του, προσκοµίζονται σχετικές πρόσφατες βεβαιώσεις των οικείων επιµελητηρίων της χώρας κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό 7 δεν απαιτείται. Άρθρο 6 Έκδοση Έγκρισης ΕΚ τύπου Η ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων εκδίδει έγκριση ΕΚ τύπου µετά από αίτηση του κατασκευαστή σύµφωνα µε τη διαδικασία του παραρτήµατος I του άρθρου 11. Άρθρο 7 Έκδοση Έγκρισης ΕΚ τύπου µικρών σειρών Η ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων εκδίδει έγκριση ΕΚ τύπου µικρών σειρών µετά από αίτηση του κατασκευαστή και εντός των ορίων που καθορίζονται στο παράρτηµα XII µέρος Α τµήµα 1 της ΚΥΑ 29949/1841/09 σε τύπο οχήµατος που πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο παράρτηµα IV προσάρτηµα 1 της ΚΥΑ 29949/1841/09 όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η διαδικασία του παραρτήµατος Ι του άρθρου 11. Άρθρο 8 Συµµόρφωση παραγωγής Χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ και Εθνική έγκριση τύπου µικρής σειράς µόνο εφόσον ο κατασκευαστής διαθέτει κατάλληλο σύστηµα συµµόρφωσης παραγωγής, δηλαδή κατάλληλες ρυθµίσεις που εξασφαλίζουν ότι τα παραγόµενα οχήµατα, συστήµατα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές µονάδες, κατά περίπτωση, συµµορφώνονται προς τον εγκεκριµένο τύπο. Η καταλληλότητα των συστηµάτων συµµόρφωσης παραγωγής επαληθεύεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 12 και του παραρτήµατος Χ της ΚΥΑ 29949/1841/09. Ο κατασκευαστής πριν την χορήγηση της έγκρισης τύπου ζητά από ορισµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσης, τεχνική υπηρεσία κατηγορίας Γ την αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας («αρχική αξιολόγηση» σύµφωνα µε την ΚΥΑ 29949/1841/09) και την επαλήθευση των ελέγχων που αφορούν το αντικείµενο της έγκρισης («διακανονισµοί συµµόρφωσης του προϊόντος» σύµφωνα µε την ΚΥΑ 29949/1841/09). Η τεχνική υπηρεσία µετά την επιτυχή αξιολόγηση του κατασκευαστή χωρίς καθυστέρηση χορηγεί ανά περίπτωση: 1. α)πιστοποιητικό «αρχικής αξιολόγησης» ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1.1 του παραρτήµατος Χ της ΚΥΑ 29949/1841/09 και

6 β)δήλωση συµµόρφωσης στην οποία περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο του παραρτήµατος Χ της ΚΥΑ 29949/1841/ α)δήλωση-βεβαίωση «διακανονισµού συµµόρφωσης προϊόντος» στην οποία δηλώνεται ότι επαληθεύθηκε η ύπαρξη επαρκών διακανονισµών και τεκµηριωµένων σχεδίων ελέγχου, τα οποία συµφωνήθηκαν µε τον κατασκευαστή για κάθε έγκριση, για τη διεξαγωγή, σε καθορισµένα διαστήµατα δοκιµών ή σχετικών ελέγχων µε σκοπό την επαλήθευση της συνεχούς συµµόρφωσης προς τον εγκεκριµένο τύπο, περιλαµβανοµένων συγκεκριµένα των πραγµατικών δοκιµών που προσδιορίζονται στις κανονιστικές πράξεις. Στην δήλωση-βεβαίωση θα περιγράφονται κατ ελάχιστον οι τρόποι ικανοποίησης των απαιτήσεων της παραγράφου 2.3 του παραρτήµατος Χ της ΚΥΑ 29949/1841/09 και β)το σχέδιο µε την συχνότητα των επαληθεύσεων καθώς και την ηµεροµηνία της επόµενης προβλεπόµενης επίσκεψης παρακολούθησης 3. δήλωση-βεβαίωση «διακανονισµού συνεχιζόµενης επαλήθευσης», µετά από κάθε επιθεώρηση ή επανεξέταση, της συνεχούς αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που ορίζονται στα µέρη 1,2 (αρχική αξιολόγηση και συµµόρφωση προϊόντος) του παρόντος άρθρου. Στην δήλωση-βεβαίωση θα αναφέρονται τρόποι υλοποίηση των απαιτήσεων των παραγράφων 3.2 έως 3.5 του παραρτήµατος Χ της ΚΥΑ 29949/1841/09. Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση απαιτείται η εφαρµογή των διατάξεων παρ. 3.4 και 3.5 παραρτήµατος Χ της ΚΥΑ 29949/1841/09, αυτό θα αναφέρεται άµεσα στην υπηρεσίας µε ενδιάµεση δήλωση-βεβαίωση στην οποία θα αναφέρονται τα ευρήµατα και τα απαραίτητα µέτρα για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης της παραγωγής, το χρονοδιάγραµµα και τον τρόπο επαλήθευση της υλοποίησή τους. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης του κατασκευαστή ή της τεχνικής υπηρεσίας µε τα αναφερόµενα ανακαλείται η έγκριση τύπου ή ο ορισµός της τεχνικής υπηρεσίας. Η /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων διατηρεί το δικαίωµά της να ζητήσει ανά πάσα στιγµή την επαλήθευση των µεθόδων ελέγχου της συµµόρφωσης οι οποίες εφαρµόζονται σε κάθε µονάδα παραγωγής µέσω µίας έκτακτης επιτήρησης «διακανονισµού συνεχιζόµενης επαλήθευσης» που θα γίνει από αρµόδια τεχνική υπηρεσία παρουσία εκπροσώπων της /νσης εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για προβλήµατα µε τα παραγόµενα προϊόντα ή επαναλαµβανόµενες διαµαρτυρίες/ καταγγελίες καταναλωτών. Το κόστος της έκτακτης επιτήρησης βαρύνει τον κατασκευαστή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Άρθρο 9 Εναλλακτικές απαιτήσεις 1. Η πρώτη ανακοίνωση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών έγινε µε την υπ αρ. οικ /2066/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρώτη ανακοίνωση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση µεµονωµένης έγκρισης έγινε µε την υπ αρ. οικ /883/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 2. Οι εναλλακτικές απαιτήσεις συµπληρώνονται ή τροποποιούνται από την Εγκριτική Αρχή, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και κοινοποιούνται στις τεχνικές υπηρεσίες. M1 3. Οι προβλεπόµενοι έλεγχοι και δοκιµές θα πρέπει να διεξάγονται µε τις διατάξεις των οδηγιών και κανονισµών που ισχύουν, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες υποχρεωτικές ηµεροµηνίες που προβλέπονται, όπως αυτές (οι διατάξεις) τροποποιούνται από τις εναλλακτικές απαιτήσεις, ακόµα και αν στα Παραρτήµατα V και VI αναφέρονται παλιότερες µη ισχύουσες εκδόσεις των οδηγιών και κανονισµών αυτών. Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση διατάξεων παλαιότερης και µη ισχύουσας 6

7 έκδοσης οδηγίας ή κανονισµού, αυτό θα δηλώνεται ρητά στο αντίστοιχο σηµείο. Για εγκρίσεις τύπου µικρών σειρών εφαρµόζονται οι υποχρεωτικές ηµεροµηνίες των οδηγιών/κανονισµών οι οποίες αφορούν εγκρίσεις τύπου και για µεµονωµένες εγκρίσεις οι υποχρεωτικές ηµεροµηνίες ταξινόµησης 7 Άρθρο 10 Έκδοση εθνικής έγκρισης 1. Οι εθνικές εγκρίσεις εκδίδονται από την εγκριτική αρχή και ανήκουν σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες: 1.1. Εθνικές εγκρίσεις τύπου µικρών σειρών 1.2. Μεµονωµένες εγκρίσεις οχηµάτων (εκτός των οχηµάτων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1.3 του παρόντος άρθρου) 1.3. Μεµονωµένες εγκρίσεις πλήρων οχηµάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες 2. Για την έκδοση των εθνικών εγκρίσεων ακολουθείται η διαδικασία: 2.1. του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 11 για τις εθνικών εγκρίσεων τύπου µικρών σειρών 2.2. του παραρτήµατος ΙΙΙ του άρθρου 11 για τις µεµονωµένες εγκρίσεις 2.3. του παραρτήµατος ΙV του άρθρου 11 για τις µεµονωµένες εγκρίσεις πλήρων οχηµάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες 3. Καταβάλλεται το προβλεπόµενο κατά περίπτωση ειδικό τέλος από το άρθρο 3 της ΚΥΑ Φ.23/51193/5992/07 (Β 786) όπως ισχύει 4. Εκδίδεται πιστοποιητικό σύµφωνα µε 4.1. Το παράρτηµα VII του άρθρου 11 για τις εθνικές εγκρίσεις τύπου µικρών σειρών 4.2. Το παράρτηµα VIII του άρθρου 11 για τις µεµονωµένες εγκρίσεις 4.3. Το παράρτηµα VI της ΚΥΑ 29949/1841/09 όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 183/2011ΕΕ για τις µεµονωµένες εγκρίσεις πλήρων οχηµάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες Άρθρο 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ενσωµατώνονται στην παρούσα τα Ι έως και VIIΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Παράρτηµα I: ιαδικασία έκδοσης έγκρισης ΕΚ τύπου/ ΕΚ τύπου µικρών σειρών Παράρτηµα II: ιαδικασία εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών Παράρτηµα IIΙ: ιαδικασία έκδοσης µεµονωµένων εγκρίσεων Παράρτηµα IV: ιαδικασία έκδοσης µεµονωµένων εγκρίσεων πλήρων οχηµάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες Παράρτηµα V:Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών Παράρτηµα VΙ:Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένης έγκρισης Παράρτηµα VIΙ:Πιστοποιητικό εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών Παράρτηµα VIIΙ: Έντυπα για την έκδοση µεµονωµένης έγκρισης M1 Παράρτηµα ΙΧ: Υπόδειγµα αίτησης που υποβάλλεται στην εγκριτική αρχή για την έναρξη διαδικασίας έγκρισης Παράρτηµα Χ: Έντυπο στοιχείων άδειας κυκλοφορίας

8 8 Παράρτηµα I ιαδικασία έκδοσης έγκρισης ΕΚ τύπου / ΕΚ τύπου µικρών σειρών Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ. Επί πλέον, ο κατασκευαστής στην αίτησή του θα περιλαµβάνει και τα παρακάτω δικαιολογητικά: i. ήλωση ότι για τον συγκεκριµένο τύπο οχήµατος δεν έχει υποβληθεί αίτηση για έγκριση σε άλλη χώρα-µέλος της Ε.Κ. ii. Λίστα των εγκαταστάσεων από τις οποίες θα µπορεί να γίνει δειγµατοληψία οχηµάτων για τον έλεγχο συµµόρφωσης παραγωγής. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την έγκριση τύπου συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για οχήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες / κανονισµούς της ΕΕ που αναφέρονται στην οδηγία 2007/46, υποβάλλονται δικαιολογητικά αντίστοιχα των αναφερόµενων στο Παράρτηµα ΙΙ.

9 9 M1 Παράρτηµα II ιαδικασία έκδοσης εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών 1. Για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς, ο κατασκευαστής του οχήµατος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατός τους και είναι εγκατεστηµένο στην κοινότητα, υποβάλλει στην Εγκριτική Αρχή τα εξής: 1.1. Αίτηση υπόδειγµα της οποίας φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΧ και στην οποία αναφέρονται κατ ελάχιστον τα εξής: αν η έγκριση τύπου είναι αρχική ή αναθεώρηση ή επέκταση ή τροποποίηση ή συµπλήρωση ή διόρθωση ή οριστική διακοπή της παραγωγής (λήξη) προγενέστερης έγκρισης αν η έγκριση τύπου αφορά ηµιτελές ή πλήρες ή ολοκληρωµένο όχηµα. Στην περίπτωση ολοκληρωµένου οχήµατος, τα στοιχεία των εγκρίσεων τύπου του βασικού οχήµατος και των προηγουµένων σταδίων ολοκλήρωσης και σύντοµη περιγραφή των εργασιών που αφορούν την ολοκλήρωση. Το αυτό ισχύει και για ηµιτελές όχηµα που συµπληρώνεται χωρίς να ολοκληρώνεται η διαδικασία έγκρισης που θα ακολουθηθεί δηλαδή α) έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια β) έγκριση τύπου σε ένα στάδιο γ) µεικτή έγκριση τύπου. Στην περίπτωση µεικτής έγκρισης τύπου αναφέρει τις εφαρµοστές κανονιστικές πράξεις των παραρτηµάτων IV ή ΧΙ της οδηγίας 2007/46ΕΕ για τις οποίες προσκοµίζονται πλήρη πιστοποιητικά έγκρισης τύπου η κατηγορία του οχήµατος π.χ. Μ1, Μ2, Μ3, Ο4 και στην περίπτωση οχήµατος ειδικού σκοπού, σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46, το όνοµα και τον σχετικό κωδικό ο τύπος του οχήµατος το εργοστάσιο κατασκευής και οι µονάδες συναρµολόγησης εφόσον υπάρχουν οι αριθµοί πρωτοκόλλου µε τους οποίους έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης και δήλωση ότι αυτά είναι ισχύοντα και επικαιροποιηµένα ήλωση ότι γνωρίζει, αποδέχεται και εφαρµόζει τις απαιτήσεις / υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 2007/46, της κ.υ.α 29949/1841/09 και της παρούσης όπως κάθε φορά ισχύουν Φάκελο πληροφοριών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της οδηγίας 2007/ Παράβολο για την έκδοση της έγκρισης τύπου Αποδεικτικά ικανοποίησης των απαιτήσεων του σηµείου 1.1 του παραρτήµατος XVII της ΚΥΑ 29949/1841/09 περί συντονισµένης δράσης των εµπλεκόµενων κατασκευαστών, στην περίπτωση έγκρισης σε πολλαπλά στάδια ήλωση του εύρους των αριθµών πλαισίου των οχηµάτων του προς έγκριση τύπου τα οποία πρόκειται να πωληθούν και να τεθούν σε κυκλοφορία στο τρέχον έτος. Στην περίπτωση που οι αριθµοί πλαισίου ολοκληρωµένου οχήµατος που πρόκειται να κατασκευαστούν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, στο πινακίδιο του κατασκευαστή του ολοκληρωµένου οχήµατος θα πρέπει να αναγράφεται αύξων αριθµός κατασκευής για κάθε τύπο και για κάθε έτος και το έτος κατασκευής µε τη µορφή: [αυξων αριθµός]/[έτος κατασκευής].»

10 2. Στην συνέχεια η «εγκριτική αρχή» αποστέλλει: i.αντίγραφο της αίτησης και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.3 σε ορισµένη από την χώρα µας αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία. (κατηγορίας Α ή Β). Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µια Τεχνικές Υπηρεσίες µε τη σχετική επάρκεια λαµβάνεται υπόψη και η προτίµηση του κατασκευαστή, για τον έλεγχο του οχήµατος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην οδηγία 2007/46 και την παρούσα απόφαση. ii.αντίγραφο της αίτησης σε ορισµένη από την χώρα µας αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία (κατηγορίας Γ). Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µια Τεχνικές Υπηρεσίες, λαµβάνεται υπόψη και η προτίµηση του κατασκευαστή, για τον έλεγχο του συστήµατος της συµµόρφωσης παραγωγής του κατασκευαστή σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην οδηγία 2007/46 και την παρούσα απόφαση. 3. Η Τεχνική Υπηρεσία ενηµερώνει την εγκριτική αρχή το συντοµότερο δυνατό, και πριν τον έλεγχο του οχήµατος, σχετικά µε την τοποθεσία, τη µέρα και την ώρα που πρόκειται να διεξαχθούν οι επιθεωρήσεις, καθώς και το όνοµα του επιθεωρητή που θα τις διεξάγει. 4. Η Τεχνική Υπηρεσία που ελέγχει το όχηµα σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46 µετά τους ελέγχους αποστέλλει ελτίο Πληροφοριών και θεωρηµένα το «πακέτο πληροφοριών», το «ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών», τους πίνακες του µέρους ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας συµπληρωµένους, Πιστοποιητικά ή Εκθέσεις οκιµών σύµφωνα µε όλες τις απαιτούµενες κανονιστικές διατάξεις, αναφέροντας τα αποτελέσµατα των ελέγχων τους. Όταν το ελτίο Πληροφοριών συνοδεύεται από παραρτήµατα θα πρέπει να περιλαµβάνει και ένα συγκεντρωτικό πίνακα περιεχοµένων για τα παραρτήµατα στον οποίο θα αναφέρεται ο αύξων αριθµός, ο τίτλος και ο αριθµός των σελίδων του κάθε παραρτήµατος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 40 του άρθρου 3 της οδηγίας 2007/4ΕΚ. Σε περίπτωση απόρριψης η Τεχνική Υπηρεσία ενηµερώνει την «εγκριτική αρχή» για τους λόγους απόρριψης. 5. Η Τεχνική Υπηρεσία που ελέγχει το σύστηµα της συµµόρφωσης παραγωγής του κατασκευαστή αποστέλλει τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 της παρούσης. Στην περίπτωση που για τον κατασκευαστή έχουν χορηγηθεί στο παρελθόν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της παρούσης, η Τεχνική Υπηρεσία απλώς αναφέρει ότι τα πιστοποιητικά αυτά συνεχίζουν να ισχύουν. Αναφέρει την ηµεροµηνία της επόµενης επιθεώρησης ή επανεξέτασης της συνεχούς αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών («διακανονισµού συνεχιζόµενης επαλήθευσης»). Σε περίπτωση απόρριψης η Τεχνική Υπηρεσία ενηµερώνει την «εγκριτική αρχή» για τους λόγους απόρριψης. 6. Η εγκριτική αρχή µετά τον έλεγχο όλου του φακέλου, και εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46 και της παρούσης, χορηγεί την έγκριση τύπου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος η ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων θα γνωστοποιεί τους λόγους για την απόρριψη. 7. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλεται στην εγκριτική αρχή ηλεκτρονικό αρχείο excel µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραλλαγών/εκδόσεων των εν λόγω οχηµάτων όπως προβλέπεται από τις αρ /2989/04, 42298/2735/06 και 11510/919/07 εγκυκλίους όπως κάθε φορά ισχύουν. 8. Ο κατασκευαστής φέρει την ευθύνη για την πληρότητα των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την έγκριση του τύπου και την τήρηση των χρονικών ορίων των σχετικών µε τις εγκρίσεις τύπου διατάξεων. 10

11 9. Συνολική καθυστέρηση στην χορήγηση της έγκρισης τύπου που υπερβαίνει τους δύο µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, και για την οποία ευθύνεται ο κατασκευαστής, έχει αποτέλεσµα την ακύρωση και αρχειοθέτηση της αίτησης και την υποχρέωση του κατασκευαστή για υποβολή νέας αίτησης. 10. Ο κατασκευαστής µπορεί εναλλακτικά να υποβάλει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Τεχνική Υπηρεσία που είναι αρµόδια για τον έλεγχο του οχήµατος σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2007/46. Η Τεχνική Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει άµεσα την «εγκριτική αρχή» ώστε να αρχίσει η διαδικασία για τον έλεγχο της συµµόρφωσης της παραγωγής του κατασκευαστή (περίπτωση ii). Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1. δηλώνονται σε συνοδευτική επιστολή της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπόδειγµα της οποίας φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΧ. 11. Η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης στην «εγκριτική αρχή» ή η ηµεροµηνία επίσηµης ενηµέρωσης της εγκριτικής αρχής από την Τεχνική Υπηρεσία για την υποβολή του αιτήµατος, θα λαµβάνεται ως ηµεροµηνία έγκρισης τύπου, αναφορικά µε τα χρονικά όρια ισχύος σχετικών διατάξεων. 12. Κάθε όχηµα που καλύπτεται από εθνική έγκριση τύπου µικρής σειράς θα συνοδεύεται από πρωτότυπη υπογεγραµµένη δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή η οποία θα κατατίθεται κατά την ταξινόµησή του και στην οποία θα δηλώνεται ότι «το όχηµα συµµορφώνεται από κάθε άποψη προς τον τύπο που περιγράφεται στην έγκριση (αριθµός έγκρισης) που εκδόθηκε στις (ηµεροµηνία έκδοσης)» και στην οποία θα αναφέρονται κατ ελάχιστο ο τύπος, η έκδοση, η παραλλαγή, ο αριθµός εθνικής έγκρισης, ο αριθµός πλαισίου, το έτος ταξινόµησης και ο αύξων αριθµός του για το τρέχον έτος. Εναλλακτικά, αντί για την προαναφερθείσα δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή το κάθε όχηµα µπορεί να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης, υπόδειγµα του οποίου φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΧ της 2007/46/ΕΚ, και το οποίο δεν φέρει τον τίτλο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» αλλά «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ε.Τ.». 11

12 12 Παράρτηµα III ιαδικασία έκδοσης µεµονωµένης έγκρισης M1 1. Για την έκδοση µεµονωµένης έγκρισης τύπου, ο κατασκευαστής του οχήµατος ή ο ιδιοκτήτης του ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατός τους και είναι εγκατεστηµένο στην κοινότητα, υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία τα εξής: 1.1. Αίτηση 1.2. ελτίο πληροφοριών (Τµήµα 3) σύµφωνα µε το παράρτηµα VIII του άρθρου 11 της παρούσης Το δικαιολογητικό 2 του Άρθρου 5. Αν η κατασκευή έγινε στο εξωτερικό, προσκοµίζεται ένα από τα παρακάτω: α) βεβαίωση των οικείων επιµελητηρίων της χώρας κατασκευής, ότι η µονάδα έχει άδεια λειτουργίας ή απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή ή β) πιστοποιητικό κανονιστικής πράξης για έγκριση οχήµατος συµφωνα µε την 2007/46/ΕΚ στο οποίο να αναφέρεται ο κατασκευαστής του οχήµατος ως κατασκευαστής οχηµάτων της εν προκειµένω κατηγορίας ή γ) ισχύον πιστοποιητικό ISO 9001 στο όνοµα του κατασκευαστή για τη δραστηριότητα της κατασκευής οχηµάτων της εν προκειµένω κατηγορίας Η τεχνική υπηρεσία υποβάλλει στη ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων δήλωση έναρξης διαδικασίας έγκρισης επισυνάπτοντας την αίτηση του σηµείου (1.1). Η ηµεροµηνία εισαγωγής της ανωτέρω δήλωσης στην εγκριτική αρχή λογίζεται ως η ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας. Η Τεχνική Υπηρεσία ενηµερώνει την εγκριτική αρχή το συντοµότερο δυνατό, σχετικά µε την τοποθεσία, τη µέρα και την ώρα που πρόκειται να διεξαχθούν οι επιθεωρήσεις, καθώς και το όνοµα του επιθεωρητή που θα τις διεξάγει. 2. Η τεχνική υπηρεσία σε συνεννόηση µε τον ενδιαφερόµενο προβαίνει σε έλεγχο ο οποίος συνίσταται σε: 2.1. Έλεγχο πληρότητας της τεκµηρίωσης 2.2. Επαλήθευση ότι όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου που εκδίδονται βάσει των κανονιστικών πράξεων που ισχύουν για την έγκριση τύπου οχήµατος καλύπτουν τον τύπο οχήµατος και αντιστοιχούν στις προβλεπόµενες προδιαγραφές 2.3. Έλεγχο των στοιχείων του οχήµατος µε αυτά των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών Εφαρµογή των διαδικασιών, απαιτήσεων, ελέγχων των τεχνικών απαιτήσεων σύµφωνα µε το παράρτηµα VI του άρθρου 11 της παρούσης Συµπλήρωση τεχνικού φακέλου ο οποίος διατηρείται από την τεχνική υπηρεσία και περιλαµβάνει: την προσκοµισθείσα τεκµηρίωση έντυπα που σχετίζονται µε µετρήσεις-δοκιµές και καταγραφές από τις οποίες τεκµαίρεται η διενέργεια του συνόλου της επιθεώρησης που περιγράφεται στο παράρτηµα VI του άρθρου 11 της παρούσης. Οι αριθµοί έγκρισης των επιµέρους εγκεκριµένων συστηµάτων εξαρτηµάτων ή τεχνικών ενοτήτων του οχήµατος πρέπει απαραίτητα να καταγράφονται, όπου αυτό απαιτείται, στα έντυπα του τεχνικού φακέλου που διατηρεί η Τεχνική Υπηρεσία. 3. Η τεχνική υπηρεσία υποβάλλει στην ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων:

13 13 M Το πρακτικό ελέγχου / επιθεώρησης (Τµήµα 2) του παραρτήµατος VIII του άρθρου 11 της παρούσης θεωρηµένο, επισυνάπτοντας όσα δικαιολογητικά αναφέρονται σε αυτό και τη δήλωση στοιχείων του παραρτήµατος Χ του άρθρου 11 της παρούσης 3.2. Το δικαιολογητικό (1.3) της πρώτης παραγράφου 3.3. Αντίγραφα των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του/ων βασικού/ων οχήµατος/ων (προηγούµενα στάδια έγκρισης), στην περίπτωση έγκρισης ολοκληρωµένων οχηµάτων Αποδεικτικό καταβολής από τον ενδιαφερόµενο του ειδικού τέλους για την έκδοση της έγκρισης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της παρούσης 4. Όταν η εγκριτική αρχή, εξετάζοντας το σύνολο της τεκµηρίωσης, είναι πεπεισµένη ότι το όχηµα πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και συµµορφώνεται µε την περιγραφή που περιλαµβάνεται στην αίτηση, χορηγεί πιστοποιητικό έγκρισης σύµφωνα µε το παράρτηµα VIIΙ της παρούσης Ο αιτών έχει την αποδεικτική ευθύνη για την υποβολή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών για τον έλεγχο ότι το όχηµα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσης.

14 M1 Παράρτηµα IV ιαδικασία έκδοσης µεµονωµένων εγκρίσεων πλήρων οχηµάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες 1. Για την έκδοση µεµονωµένης έγκρισης πλήρους οχήµατος των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που παράγεται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες, ο ενδιαφερόµενος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατός τους και είναι εγκατεστηµένο στην κοινότητα, υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία τα εξής: 1.1. Αίτηση 1.2. ελτίο πληροφοριών (Τµήµα 3) σύµφωνα µε το παράρτηµα VIII του άρθρου 11 της παρούσης α) βεβαίωση των οικείων επιµελητηρίων της χώρας κατασκευής, ότι η µονάδα έχει άδεια λειτουργίας ή απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή ή β) πιστοποιητικό κανονιστικής πράξης για έγκριση οχήµατος συµφωνα µε την 2007/46/ΕΚ στο οποίο να αναφέρεται ο κατασκευαστής του οχήµατος ως κατασκευαστής οχηµάτων της εν προκειµένω κατηγορίας ή γ) ισχύον πιστοποιητικό ISO 9001 στο όνοµα του κατασκευαστή για τη δραστηριότητα της κατασκευής οχηµάτων της εν προκειµένω κατηγορίας Η τεχνική υπηρεσία υποβάλλει στη ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων δήλωση έναρξης διαδικασίας έγκρισης επισυνάπτοντας την αίτηση του σηµείου (1.1). Η ηµεροµηνία εισαγωγής της ανωτέρω δήλωσης στην εγκριτική αρχή λογίζεται ως η ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας. Η Τεχνική Υπηρεσία ενηµερώνει την εγκριτική αρχή το συντοµότερο δυνατό, σχετικά µε την τοποθεσία, τη µέρα και την ώρα που πρόκειται να διεξαχθούν οι επιθεωρήσεις, καθώς και το όνοµα του επιθεωρητή που θα τις διεξάγει. 2. Η τεχνική υπηρεσία σε συνεννόηση µε τον ενδιαφερόµενο προβαίνει σε έλεγχο ο οποίος συνίσταται σε: 2.1. Έλεγχο πληρότητας της τεκµηρίωσης 2.2. Επαλήθευση ότι όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου που εκδίδονται βάσει των κανονιστικών πράξεων που ισχύουν για την έγκριση τύπου οχήµατος καλύπτουν τον τύπο οχήµατος και αντιστοιχούν στις προβλεπόµενες προδιαγραφές 2.3. Έλεγχος επαλήθευσης των στοιχείων του οχήµατος µε αυτά των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών Έλεγχος εκπλήρωσης των τεχνικών και διοικητικών που παρατίθενται στο παράρτηµα IV προσάρτηµα 2 της ΚΥΑ 29949/1841/09, όπως προστέθηκε µε τον κανονισµό 183/2011ΕΕ Συµπλήρωση τεχνικού φακέλου ο οποίος διατηρείται από την τεχνική υπηρεσία και περιλαµβάνει: την προσκοµισθείσα τεκµηρίωση έντυπα που σχετίζονται µε µετρήσεις-δοκιµές και καταγραφές από τις οποίες τεκµαίρεται η διενέργεια του συνόλου της επιθεώρησης που περιγράφεται στο παράρτηµα IV προσάρτηµα 2 της ΚΥΑ 29949/1841/09, όπως προστέθηκε µε τον κανονισµό 183/2011ΕΕ. Οι αριθµοί έγκρισης των επιµέρους εγκεκριµένων συστηµάτων εξαρτηµάτων ή τεχνικών ενοτήτων του οχήµατος πρέπει απαραίτητα να καταγράφονται, όπου αυτό απαιτείται, στα έντυπα του τεχνικού φακέλου που διατηρεί η Τεχνική Υπηρεσία. 14

15 M1 3. Η τεχνική υπηρεσία υποβάλλει στη ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων: 3.1. Το πρακτικό ελέγχου / επιθεώρησης (Τµήµα 2) του παραρτήµατος III του άρθρου 11 της παρούσης θεωρηµένο, επισυνάπτοντας όσα δικαιολογητικά αναφέρονται σε αυτό 3.2. Το δικαιολογητικό (1.3) της πρώτης παραγράφου 3.3. Αποδεικτικό καταβολής από τον ενδιαφερόµενο του ειδικού τέλους για την έκδοση της έγκρισης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της παρούσης 4. Όταν η εγκριτική αρχή εξετάζοντας το σύνολο της τεκµηρίωσης είναι πεπεισµένη ότι το όχηµα πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και συµµορφώνεται µε την περιγραφή που περιλαµβάνεται στην αίτηση, χορηγεί πιστοποιητικό έγκρισης σύµφωνα µε το παράρτηµα VI της ΚΥΑ 29949/1841/09 όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 183/2011 ΕΕ. 15

16 Παράρτηµα V Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών Η πρώτη ανακοίνωση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών έγινε µε την υπ αρ. οικ /2066/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 16

17 Παράρτηµα VΙ Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένης έγκρισης Η πρώτη ανακοίνωση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση µεµονωµένης έγκρισης έγινε µε την υπ αρ. οικ /883/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 17

18 18 M1 Παράρτηµα VΙΙ Πιστοποιητικό εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ e23*nks* Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων Τηλ: Σφραγίδα της εγκριτικής αρχής Ανακοίνωση που αφορά: για τύπο: - εθνική έγκριση τύπου µικρής σειράς - πλήρους / ηµιτελούς οχήµατος - επέκταση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής - ολοκληρωµένου οχήµατος σειράς ( 1 ) - απόρριψη εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς ( 1 ) - οχήµατος µε πλήρεις και ηµιτελείς παραλλαγές - ανάκληση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς ( 1 ) - οχήµατος µε ολοκληρωµένες και ηµιτελείς παραλλαγές βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία / /ΕΚ τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. / M1 Αριθµός επιµέρους έγκρισης τύπου: e23*nks*[αύξων αριθµός]*[επέκταση] Λόγοι επέκτασης: 0.1. Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή): 0.2. Τύπος: Παραλλαγή: Έκδοση: Εµπορική ονοµασία: 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήµανση στο όχηµα: Θέση αυτής της σήµανσης: 0.4. Κατηγορία του οχήµατος :

19 Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του πλήρους οχήµατος : Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος : Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του ηµιτελούς οχήµατος : Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του ολοκληρωµένου οχήµατος : 0.8. Όνοµα(-τα) και διεύθυνση(-σεις) του (των) εργοστασίου(-ων) εγκαταστάσεων συναρµολόγησης: 0.9. Επωνυµία και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει): Ο υπογεγραµµένος πιστοποιεί την ακρίβεια της περιγραφής του κατασκευαστή στο συνηµµένο δελτίο πληροφοριών του (των) οχήµατος(-ων) που αναφέρεται ανωτέρω [αφού έχει(-ουν) επιλεγεί δείγµα(-τα) από την αρµόδια αρχή για τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ και υποβληθεί από τον κατασκευαστή ως πρωτότυπο(-α) του τύπου οχήµατος] και ότι τα συνηµµένα αποτελέσµατα δοκιµών ισχύουν για τον τύπο οχήµατος. 1. Για πλήρη και ολοκληρωµένα οχήµατα / παραλλαγές : Ο τύπος οχήµατος πληροί / δεν πληροί τις εναλλακτικές τεχνικές απαιτήσεις όλων των σχετικών κανονιστικών πράξεων όπως αυτές καθορίζονται στην ΥΑ Για ηµιτελή οχήµατα / παραλλαγές : Ο τύπος οχήµατος πληροί / δεν πληροί τις εναλλακτικές τεχνικές απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών πράξεων όπως αυτές καθορίζονται στην ΥΑ και περιλαµβάνονται στον πίνακα, στη πλευρά Χορηγείται / απορρίπτεται / ανακαλείται έγκριση τύπου. 4. Η έγκριση τύπου χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 23 και έχει διάρκεια ισχύος έως.... (Τόπος) (Ηµεροµηνία) [Υπογραφή] (Σφραγίδα της αρχής έγκρισης) [ ] [ ] [ ] [Κείµενο που θα εξηγεί το χαρακτήρα των εξαιρέσεων σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23, 2007/46/ΕΚ] Η παραγωγή οχηµάτων που καλύπτονται από την παρούσα έγκριση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στο παράρτηµα ΧΙΙ, µέρος Α, τµήµα 2, 2007/46/ΕΚ. Το παρόν πιστοποιητικό έχει ισχύ µόνον στην ελληνική επικράτεια. Συνηµµένα 1. Πληροφοριακό τεύχος. 2. Αποτελέσµατα δοκιµών

20 20 Η παρούσα έγκριση τύπου ΕΚ βασίζεται, για τα ηµιτελή και τα ολοκληρωµένα οχήµατα, τις παραλλαγές ή εκδόσεις, στην έγκριση τύπου για ηµιτελή οχήµατα που παρατίθεται κατωτέρω: Στάδιο 1: Κατασκευαστής του βασικού οχήµατος: Αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ: Ηµεροµηνία: Ισχύει για παραλλαγές ή εκδόσεις (ανάλογα µε την περίπτωση): Στάδιο 2: Κατασκευαστής: Αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ: Ηµεροµηνία: Ισχύει για παραλλαγές ή εκδόσεις (ανάλογα µε την περίπτωση): Στάδιο 3: Κατασκευαστής: Αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ: Ηµεροµηνία: Ισχύει για παραλλαγές ή εκδόσεις (ανάλογα µε την περίπτωση): Εφόσον η έγκριση τύπου περιλαµβάνει µία ή περισσότερες ηµιτελείς παραλλαγές ή εκδόσεις (ανάλογα µε την περίπτωση), να αναφέρετε τις εν λόγω πλήρεις ή ολοκληρωµένες παραλλαγές ή εκδόσεις (ανάλογα µε την περίπτωση). Πλήρεις / ολοκληρωµένες παραλλαγές: Κατάλογος απαιτήσεων που ισχύουν για τον εγκεκριµένο τύπο ηµιτελούς οχήµατος, παραλλαγής ή έκδοσης (ανάλογα, βάσει του πεδίου εφαρµογής και της τελευταίας τροποποίησης καθεµιάς από τις κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται κατωτέρω). Στοιχείο Αντικείµενο Αριθµός αναφοράς κανονιστικής πράξης Τελευταία τροποποίηση Εφαρµόζεται στην παραλλαγή ή, αν χρειαστεί, στην έκδοση (Αναφέρονται µόνο αντικείµενα για τα οποία υπάρχει έγκριση τύπου ΕΚ.)

21 21 Παράρτηµα VΙΙΙ Έντυπα για την έκδοση µεµονωµένης έγκρισης GR* ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Συµπληρώνεται από τη ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων) Ονοµασία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της αρχής χορήγησης επιµέρους έγκρισης Σφραγίδα της εγκριτικής αρχής Ανακοίνωση που αφορά επιµέρους έγκριση τύπου για τύπο πλήρους / ολοκληρωµένου οχήµατος βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία / /ΕΚ τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. / M1 Αριθµός µεµονωµένης (επιµέρους) έγκρισης τύπου: GR*[αύξων αριθµός]/[έτος] Τµήµα Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή): 0.2. Τύπος:.. Παραλλαγή: Έκδοση: Εµπορική ονοµασία: Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήµανση στο όχηµα: Θέση αυτής της σήµανσης: Κατηγορία του οχήµατος ( ιε ): Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του πλήρους οχήµατος : Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος ( 1 ) : Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του ηµιτελούς οχήµατος ( 1 ): Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του ολοκληρωµένου οχήµατος ( 1 ):...

22 Θέση και τρόπος τοποθέτησης των προβλεπόµενων από τον νόµο πινακίδων:. Θέση του αναγνωριστικού αριθµού του οχήµατος: Επωνυµία και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει): Αναγνωριστικός αριθµός οχήµατος: Το όχηµα έχει τροποποιηθεί και ολοκληρωθεί ως ακολούθως:. Στο όχηµα που περιγράφεται ανωτέρω, το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση την [ ηµεροµηνία υποβολής αίτησης] από [ Όνοµα και διεύθυνση του αιτούντος] χορηγείται έγκριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και τις εναλλακτικές τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται µε την ΥΑ Τεχνική υπηρεσία αρµόδια για τη διενέργεια των δοκιµών:.. Αριθµός του πρακτικού δοκιµής: Ηµεροµηνία πρακτικού δοκιµής: Το παρόν πιστοποιητικό έχει ισχύ µόνον στην ελληνική επικράτεια. (Τόπος) (Ηµεροµηνία) [Υπογραφή] (Σφραγίδα της αρχής έγκρισης) [ ] [ ] [ ] Συνηµµένα

23 Λογότυπο τεχνικής υπηρεσίας Τµήµα 2 (Συµπληρώνεται από την τεχνική υπηρεσία) Στοιχεία τεχνικής υπηρεσίας 23 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ.... Σύµφωνα µε τις εναλλακτικές τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται µε την ΥΑ για έκδοση µεµονωµένης έγκρισης τύπου Ο αιτών : M1 Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή) : Τύπος : Κατηγορία : Αναγνωριστικός αριθµός του οχήµατος Θέση του αναγνωριστικού αριθµού του οχήµατος Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του πλήρους / ολοκληρωµένου οχήµατος Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος Τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης : : : : : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Το ανωτέρω όχηµα ΠΛΗΡΟΙ τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται µε την ΥΑ... (Τόπος) (Ηµεροµηνία) (Υπογραφές) (Σφραγίδα της τ.υ.) [ ] [ ] [ ]

24 24 Πίνακας Σηµείων Ελέγχου α/α Αντικείµενο Κανονιστική πράξη 1 Επιτρεπόµενη ηχοστάθµη Οδηγία 70/157/ΕΟΚ 2 Εκποµπές (Euro 5 και 6) από ελαφρά εµπορικά 715/2007 οχήµατα/πρόσβαση σε πληροφορίες 3 εξαµενές καυσίµων/διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης Οδηγία 70/221/ΕΟΚ Όπως τροποποιήθηκε από * Αριθµός πιστοποιητικού ή πρακτικού δοκιµής ** Ηµεροµηνία έκδοσης πιστοποιητικού ή πρακτικού δοκιµής Εφαρµόζεται στις παραλλαγές / εκδόσεις 3A 3B Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαµενές υγρών καυσίµων) Οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης και η εγκατάστασή τους οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης 4 Θέση οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας ΟΕΕ/ΗΕ 34 ΟΕΕ/ΗΕ 58 Οδηγία 70/222/ΕΟΚ 4A Χώρος τοποθέτησης και στερέωσης της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 5 Προσπάθεια επί του οργάνου χειρισµού (ΕΕ) 1003/2010 Οδηγία 70/311/ΕΟΚ 5A Σύστηµα διεύθυνσης ΟΕΕ/ΗΕ 79 6 Μάνδαλα και γιγγλυµοί θυρών Οδηγία 6A Πρόσβαση στο όχηµα και ευχέρεια ελιγµών 70/387/ΕΟΚ 6B 7A 8A 9A 9B Κλειδαριές θυρών και εξαρτήµατα συγκράτησης θυρών (ΕΕ) 130/2012 ΟΕΕ/ΗΕ 11 7 Ακουστική προειδοποίηση Οδηγία Συσκευές ακουστικής προειδοποίησης και σήµατα 70/388/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ 28 8 Συσκευές έµµεσης όρασης Οδηγία Συσκευές έµµεσης όρασης και εγκατάστασή τους 2003/97/ΕΚ ΟΕΕ/ΗΕ 46 9 Σύστηµα πέδησης Οδηγία Σύστηµα πέδησης οχηµάτων και ρυµουλκούµενων Συστήµατα πέδησης επιβατικών αυτοκινήτων 10 Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα) 10A Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 12 Στοιχεία εσωτερικής διαρρύθµισης 71/320/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ 13 ΟΕΕ/ΗΕ 13-Η Οδηγία 72/245/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ 10 Οδηγία 74/60/ΕΟΚ

25 25 12A Στοιχεία εσωτερικής διαρρύθµισης 13 Αντικλεπτικά και διατάξεις ακινητοποίησης 13A Προστασία µηχανοκίνητων οχηµάτων από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση 13B Προστασία µηχανοκίνητων οχηµάτων από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση 14 Προστατευτική διάταξη συστήµατος διεύθυνσης ΟΕΕ/ΗΕ 21 Οδηγία 74/61/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ 18 ΟΕΕ/ΗΕ 116 Οδηγία 74/297/ΕΟΚ 14A Προστασία του οδηγού από την κρούση έναντι του µηχανισµού διεύθυνσης σε περίπτωση σύγκρουσης ΟΕΕ/ΗΕ Αντοχή καθισµάτων Οδηγία 74/408/ΕΟΚ 15A Καθίσµατα, αγκυρώσεις τους και υποστηρίγµατα κεφαλής 15B Καθίσµατα µεγάλων επιβατικών οχηµάτων ΟΕΕ/ΗΕ 17 ΟΕΕ/ΗΕ Εξωτερικές προεξοχές Οδηγία 74/483/ΕΟΚ 16A Εξωτερικές προεξοχές ΟΕΕ/ΗΕ Ταχύµετρο και οπισθοπορεία Οδηγία 17A Πρόσβαση στο όχηµα και ευχέρεια ελιγµών 17B Εξοπλισµός ταχυµέτρου, περιλαµβανοµένης και της εγκατάστασής του 18 Πινακίδες προβλεπόµενες από το νόµο 75/443/ΕΟΚ (ΕΕ) 130/2012 ΟΕΕ/ΗΕ 39 Οδηγία 76/114/ΕΟΚ 18A Προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα του κατασκευαστή και αναγνωριστικός αριθµός (ΕΕ) οχήµατος 19/ Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας X 19A Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, συστήµατα αγκυρώσεων ISOFIX και αγκυρώσεις άνω πρόσδεσης ISOFIX 20 Εγκατάσταση διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης 20A Εγκατάσταση διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης στα οχήµατα ΟΕΕ/ΗΕ 14 Οδηγία 76/756/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ Αντανακλαστήρες Οδηγία 21A ιατάξεις αντανάκλασης για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους 22 Φανοί όγκου, εµπρόσθιοι (πλευρικοί), οπίσθιοι (πλευρικοί), πέδησης, ένδειξης πλευράς, πορείας ηµέρας 76/757/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ 3 Οδηγία 76/758/ΕΟΚ 22A Πρόσθιοι και οπίσθιοι φανοί θέσης, φανοί πέδησης και φανοί όγκου για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά ΟΕΕ/ΗΕ 7

26 26 τους 22B Φανοί πορείας ηµέρας για µηχανοκίνητα οχήµατα 22C Φανοί πλευρικής σήµανσης για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους ΟΕΕ/ΗΕ 87 ΟΕΕ/ΗΕ είκτες κατεύθυνσης Οδηγία 23A είκτες κατεύθυνσης για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους 24 Φωτισµός οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 24A Φωτισµός οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 25 Προβολείς (συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων) 25A Προβολείς σφραγισµένης δέσµης αλογόνων (Σ Α) µηχανοκινήτων οχηµάτων που εκπέµπουν ασύµµετρη δέσµη διασταύρωσης ή δέσµη πορείας ή και τις δύο 25B Λαµπτήρες πυράκτωσης για χρήση σε εγκεκριµένες µονάδες λαµπτήρων µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 25C Προβολείς µηχανοκίνητων οχηµάτων εξοπλισµένοι µε φωτεινές πηγές εκκένωσης αερίου 25D Φωτεινές πηγές εκκένωσης αερίου για χρήση σε εγκεκριµένες µονάδες λαµπτήρων εκκένωσης αερίου µηχανοκίνητων οχηµάτων 25E Προβολείς µηχανοκίνητων οχηµάτων που εκπέµπουν ασυµµετρική δέσµη διασταύρωσης ή δέσµη πορείας ή και τις δύο συγχρόνως και είναι εξοπλισµένοι µε λαµπτήρες πυράκτωσης ή/και δοµοστοιχεία LED 25F Προσαρµοζόµενα συστήµατα εµπρόσθιου φωτισµού (ΣΕΦ) για µηχανοκίνητα οχήµατα 76/759/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ 6 Οδηγία 76/760/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ 4 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ 31 ΟΕΕ/ΗΕ 37 ΟΕΕ/ΗΕ 98 ΟΕΕ/ΗΕ 99 ΟΕΕ/ΗΕ 112 ΟΕΕ/ΗΕ Εµπρόσθιοι φανοί οµίχλης Οδηγία 26A Εµπρόσθιοι λαµπτήρες οµίχλης µηχανοκίνητων οχηµάτων 76/762/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ Άγκιστρα ρυµούλκησης Οδηγία 77/389/ΕΟΚ 27A Σύστηµα ρυµούλκησης (ΕΕ) 1005/ Οπίσθιοι φανοί οµίχλης Οδηγία 28A Οπίσθιοι φανοί οµίχλης µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 77/538/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ Φανοί οπισθοπορείας Οδηγία 29A Φανοί οπισθοπορείας για οχήµατα µε κινητήρα και τα ρυµουλκούµενά τους 77/539/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ Φανοί στάθµευσης Οδηγία 77/540/ΕΟΚ

27 27 30A Φανοί στάθµευσης για µηχανοκίνητα οχήµατα 31 Ζώνες ασφαλείας και συστήµατα συγκράτησης 31A Ζώνες ασφαλείας, συστήµατα συγκράτησης, συστήµατα συγκράτησης παιδιών και συστήµατα συγκράτησης παιδιών Isofix ΟΕΕ/ΗΕ 77 Οδηγία 77/541/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ Οπτικό πεδίο προς τα εµπρός Οδηγία 77/649/ΕΟΚ 32A Πρόσθιο οπτικό πεδίο ΟΕΕ/ΗΕ Αναγνώριση οργάνων χειρισµού, Οδηγία ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών 78/316/ΕΟΚ 33A Θέση και αναγνωριστικές ενδείξεις χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών ΟΕΕ/ΗΕ Αποπάγωση/αποθάµβωση Οδηγία 78/317/ΕΟΚ 34A Συστήµατα αποπάγωσης/αποθάµβωσης ανεµοθώρακα (ΕΕ) 672/ Εκτοξευτήρας/υαλοκαθαριστήρας Οδηγία 35A Συστήµατα υαλοκαθαριστήρων και πλύσης ανεµοθώρακα 78/318/ΕΟΚ (ΕΕ) 1008/ Συστήµατα θέρµανσης Οδηγία 2001/56/ΕΚ 36A Συστήµατα θέρµανσης ΟΕΕ/ΗΕ Προστατευτικά τροχών Οδηγία 78/549/ΕΟΚ 37A Προστατευτικά τροχών (ΕΕ) 1009/ Υποστηρίγµατα κεφαλής Οδηγία 38A Υποστηρίγµατα κεφαλής (προσκέφαλα) ενσωµατωµένα ή µη ενσωµατωµένα στα καθίσµατα οχηµάτων 78/932/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ Ισχύς κινητήρα Οδηγία 80/1269/ΕΟΚ 41 Εκποµπές (Euro IV και V) Οδηγία βαρέων εµπορικών οχηµάτων 2005/55/ΕΚ 41A Εκποµπές (Euro VI) βαρέων εµπορικών οχηµάτων/πρόσβαση σε πληροφορίες 42 Πλευρική προστασία Οδηγία 42A Πλευρική προστασία των οχηµάτων µεταφοράς εµπορευµάτων 43 Συστήµατα κατά της εκτόξευσης νερού 43A Συστήµατα κατά της εκτόξευσης νερού 44 Μάζες και διαστάσεις (αυτοκίνητα) 44A Μάζες και διαστάσεις 595/ /297/ΕΟΚ ΟΕΕ/ΗΕ 73 Οδηγία 91/226/ΕΟΚ (ΕΕ) 109/2011 Οδηγία 92/21/ΕΟΚ (ΕΕ) 1230/2012

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X

Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 31/10/2014 Μ Ι M2 M3 Ν1 Ν2 Ν3 οι 02 03 04 3 Δεξαμενές καυσίμων/διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης 2000/8 / 2006/20 (16) 3Α Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαμενές υγρών καυσίμων) Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 34 R34.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 Παπάγου Τ.Κ.: Πληροφορίες: Εµ. Παπαδάκης Τηλέφωνο: e-mai:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 Παπάγου Τ.Κ.: Πληροφορίες: Εµ. Παπαδάκης Τηλέφωνο: e-mai: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2779/79 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 53367/4809/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση 21/11/2012

2 η έκδοση 21/11/2012 Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2840 23 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5299/406 Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 74208/3159 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ:

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 60754/4002 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 13656/979/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 9102/631/13 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.:

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/9/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 42423/3148/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1 1 / 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/8/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34073/2410/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ.

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47631/4344/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

7363 Κ.Δ.Π. 753/2004

7363 Κ.Δ.Π. 753/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7363 Κ.Δ.Π. 753/2004 Αριθμός 753 QyiEPI ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 39168/2781/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ1-Χ87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ1-Χ87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 20 / 6 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12996/908

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8755/912/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αριθ. Πρωτ.: 42292/3043/12 ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/11/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59247/3639/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0299 (NLE) 14723/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ECO 141 ENT 241 MI 807 UNECE 14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 52257/3898/10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 64114/4810/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53245/3975/10 ΓΕΝΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1337 27 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.20242/1336/14 Τροποποίηση της αριθ. 5299/406/12 υπουργικής απόφα σης με θέμα «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 44833/4116/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

διορθώνονται-τροποποιούνται κωδικοποιούνται και επανεκδίδονται οι εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικών μεμονωμένων εγκρίσεων.

διορθώνονται-τροποποιούνται κωδικοποιούνται και επανεκδίδονται οι εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικών μεμονωμένων εγκρίσεων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/11/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 75056/4033/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34901/3277/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:...

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:... Δελτίο πληροφοριών για έκδοση έγκρισης ΜΟΙΚ Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και θεωρείται από το φορέα ελέγχου) Γενικά 1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή):...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63106/4726/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ:ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ961-ΥΛΓ 1 / 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

ΑΔΑ: ΒΛ961-ΥΛΓ 1 / 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ (ΥΠ.Υ.ΜΕ..) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 28565/3027 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 10.5.2007 EP-PE_TC2-COD(2003)0153 ***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 10 Μαΐου 2007 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 38542/2730/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40628/2897/12 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.1599/19S6)

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.1599/19S6) A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.1599/19S6) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 183/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και VI της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του Αριθμ. οικ. 125494/25.9.2009 Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 46668/4272/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ Β 3359 / ) Τελευταία τροποποίηση με την υα 51420/2811/2016 (ΦΕΚ Β 3608/ )

ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ Β 3359 / ) Τελευταία τροποποίηση με την υα 51420/2811/2016 (ΦΕΚ Β 3608/ ) [Το παρόν συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, πριν την εφαρμογή να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης] ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 371/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Απριλίου 2010 για αντικατάσταση των παραρτημάτων V,

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5)

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/10/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ: 48676/3614 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ.: 53640/3269 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΠΡΟΣ : Π. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 8142/512/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

YV2 Α A # $ % &&&&&& ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

YV2 Α A # $ % &&&&&& ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53765/3963/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 916 / Β / 15 5-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 24325/2885 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 267 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 267 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0106 (NLE) 9746/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Αναστασία Χατζηγιάννη M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας &

Διαβάστε περισσότερα