Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΑΝΕΣΤΗΣ Χ. ΛΑΔΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2

3 αφιερώνεται στους γονείς και τον αδερφό μου

4 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... V Λίστα Πινάκων...VI Λίστα Διαγραμμάτων...VII Λίστα Συντομογραφιών... VIII Σύνοψη...IX 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Αρχή της συντηρητικότητας-τύποι και μορφές Ερευνητικά ερωτήματα Αντικείμενο και σκοπός διατριβής Χρησιμότητα διατριβής Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Εισαγωγή Έννοια-ορισμοί Μη-δεσμευμένη συντηρητικότητα Δεσμευμένη συντηρητικότητα Σχέση μεταξύ των μορφών συντηρητικότητας Λόγοι ύπαρξης συντηρητικότητας Χρήση λογιστικών μεγεθών σε συμβόλαια Αστική ευθύνη Φορολογία Θεσμικό πλαίσιο Σχετικότητα λογιστικών μεγεθών και επίδραση της αρχή της συντηρητικότητας Εφαρμογή των ΔΠΧΑ και επίδραση στην συντηρητικότητα...45 i

5 2.7. Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εισαγωγή Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Αποθέματα Φόροι εισοδήματος Ενσώματες ακινητοποιήσεις Παροχές προς εργαζομένους Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση κρατικής υποστήριξης Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις Άϋλα στοιχεία Χρηματοοικονομικά μέσα-καταχώριση και αποτίμηση Επενδυτικά ακίνητα Γεωργικά προϊόντα Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εισαγωγή Ερευνητικές υποθέσεις Ερευνητικές υποθέσεις μη-δεσμευμένης συντηρητικότητας Ερευνητικές υποθέσεις δεσμευμένης συντηρητικότητας Ερευνητικές υποθέσεις σχετικότητας Μεθοδολογική προσέγγιση Μέτρηση συντηρητικότητας λογιστικών μεγεθών Υπόδειγμα Beaver & Ryan μέτρησης της μη-δεσμευμένης συντηρητικότητας Υπόδειγμα Basu μέτρησης της δεσμευμένης συντηρητικότητας Προτεινόμενο υπόδειγμα μέτρησης και των δύο μορφών της ii

6 συντηρητικότητας Μέτρηση σχετικότητας λογιστικών μεγεθών Προσέγγιση μοντέλου αποτίμησης Υπόδειγμα τιμών Υπόδειγμα αποδόσεων Προσέγγιση λαθών αποτίμησης Προσέγγιση χαρτοφυλακίου Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΔΕΙΓΜΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Το δείγμα Γενικά χαρακτηριστικά δείγματος Ύπαρξη ακραίων παρατηρήσεων Στατιστικές ιδιότητες μεταβλητών Ανάπτυξη αλγόριθμου προσομοίωσης δεδομένων Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Εμπειρικά αποτελέσματα εκτίμησης υποδειγμάτων μέτρησης συντηρητικότητας Υποδείγματα Beaver & Ryan και Basu Αποτελέσματα προτεινόμενου υποδείγματος Έλεγχος καταλληλότητας προτεινόμενου υποδείγματος με τη χρήση προσομοιωμένων στοιχείων Διαχρονική μεταβολή συντηρητικότητας Εμπειρικά αποτελέσματα υποδειγμάτων μέτρησης σχετικότητας Αποτελέσματα υποδειγμάτων για το ύψος της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών Υπόδειγμα τιμών iii

7 Υπόδειγμα αποδόσεων Αποτελέσματα προσέγγισης χαρτοφυλακίου Ανάλυση σχέσης σχετικότητας και συντηρητικότητας των λογιστικών πληροφοριών Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Ευρήματα διατριβής Περιορισμοί διατριβής και προτάσεις για μελλοντική έρευνα Συμπεράσματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Α. Μέθοδος προσομοίωσης δεδομένων για τον έλεγχο στασιμότητας των μεταβλητών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ iv

8 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους εκείνους που συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής. Πρώτο, τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Χρήστο Ι. Νεγκάκη για την ένθερμη συμπαράσταση, τη διαρκή ενασχόληση και τη συνεχή και αδιάλειπτη καθοδήγησή του κατά τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον, για τις κριτικές παρατηρήσεις, υποδείξεις και διορθώσεις στο κείμενο της διδακτορικής διατριβής. Η συμβολή του εκτείνεται πέρα από τα στενά ακαδημαϊκά πλαίσια της επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής σε αυτή της επίδρασης ως Δασκάλου που θεωρώ μεγάλη τιμή για εμένα. Δεύτερο, τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής: τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαναστασίου και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτριο Κουσενίδη για τη συμπαράσταση, τις διορθώσεις και τη συνεχή ενθάρρυνση καθόλη τη διάρκεια της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Τρίτο τα υπόλοιπα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής: τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Γκίκα, τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Γκίνογλου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημοσθένη Χέβα και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ταχυνάκη για τις κριτικές παρατηρήσεις και σχόλια καθώς και για τη συμμετοχή στην κρίση της διατριβής. Τέταρτο, τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Συριόπουλο, τον Δρ. Δημήτριο Ντζανάτο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Πρόεδρο της Grant Thornton, την λέκτορα κα Εμμανουέλλα Πλακογιαννάκη και την Οικονομολόγο-Λογίστρια κα Αγγελική Σαμαρά για τα εποικοδομητικά σχόλιά τους. Πέμπτο, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθώς και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την παροχή της απαραίτητης υποδομής συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διατριβής. Επίσης, τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος και ειδικά τον κ. Αντώνιο Αλεξανδρίδη για τη συμπαράσταση καθόλη τη διάρκεια συγγραφής της διατριβής. Τέλος, την οικογένεια μου για την ηθική και οικονομική υποστήριξη σε όλα τα χρόνια των σπουδών μου και ειδικότερα τον αδερφό μου Μανώλη που με δίδαξε τον τρόπο να αντεπεξέρχομαι στις δυσκολίες που συνάντησα και πρόκειται να συναντήσω στην πορεία μου. v

9 Λίστα Πινάκων Πίνακας 2.1 : Ορισμοί συντηρητικότητας ανά έτος και συγγραφέα...15 Πίνακας 5.1 : Κλάδοι και αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο και έτος Πίνακας 5.2 : Περιγραφικά στατιστικά δείγματος Πίνακας 5.3 : Περιγραφικά στατιστικά δείγματος για τις δύο υπό-περιόδους πριν και μετά την εφαρμογή των ΔΠΧΠ Πίνακας 5.4 : Έλεγχοι για διαστρωματική συσχέτιση και στασιμότητα Πίνακας 6.1 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος των Beaver & Ryan (2000) Πίνακας 6.2 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος του Basu (1997) Πίνακας 6.3 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του προτεινόμενου υποδείγματος Πίνακας 6.4 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος του Ohlson (1995) με τη χρήση των μεταβλητών σε επίπεδα Πίνακας 6.5 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος του Ohlson (1995) με τη χρήση των μεταβλητών σε τιμές ανά μετοχή Πίνακας 6.6 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του αποπληθωρισμένου υποδείγματος του Ohlson (1995) Πίνακας 6.7 : Αποτελέσματα της εκτίμησης της προσέγγισης του χαρτοφυλακίου Πίνακας 6.8 : Σχέση συντηρητικότητας και σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών vi

10 Λίστα Διαγραμμάτων Διάγραμμα 2.1 : Διαχρονική εξέλιξη έρευνας στη συντηρητικότητα...52 Διάγραμμα 5.1 : Συνοπτική περιγραφή του αλγόριθμου προσομοίωσης δεδομένων Διάγραμμα 6.1 : Ιστόγραμμα κατανομής του όρου ΟΜ για την προ-δπχα περίοδο Διάγραμμα 6.2 : Ιστόγραμμα κατανομής του όρου ΟΜ για την μετά- ΔΠΧΑ περίοδο Διάγραμμα 6.3 : Αποτελέσματα του προτεινόμενου υποδείγματος για μεταβαλλόμενα επίπεδα μη-δεσμευμένης συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.4 : Αποτελέσματα του προτεινόμενου υποδείγματος για μεταβαλλόμενα επίπεδα δεσμευμένης συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.5 : Ετήσια μεταβολή των μέτρων της μη-δεσμευμένης συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.6Α : Ετήσια μεταβολή των μέτρων της δεσμευμένης συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.6Β : Ετήσια μεταβολή των μέτρων της δεσμευμένης συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.7Α : Συντελεστής προσδιορισμού (Adj. R-square) του υποδείγματος του Ohlson (1995) με μια ανεξάρτητη μεταβλητή Διάγραμμα 6.7Β : Λάθη Αποτίμησης του υποδείγματος του Ohlson (1995) σε επίπεδα με μια ανεξάρτητη μεταβλητή Διάγραμμα 6.8 : Φαινόμενα κλίμακας Διάγραμμα 6.9 : Συντελεστής προσδιορισμού (Adj. R-square) του αποπληθωρισμένου υποδείγματος Διάγραμμα 6.10 : Ύψος των δεικτών συντηρητικότητας του υποδείγματος των Beaver & Ryan (2000) για κάθε χαρτοφυλάκιο συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.11 : Ύψος των δεικτών συντηρητικότητας του υποδείγματος του Basu (1997) για κάθε χαρτοφυλάκιο συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.12 : Ύψος των δεικτών συντηρητικότητας του προτεινόμενου υποδείγματος για κάθε χαρτοφυλάκιο συντηρητικότητας vii

11 Λίστα Συντομογραφιών ΔΠΧΑ: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΛΠ: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΕΛΠ: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΟΜ: Όρος Μεροληψίας ΔΜΔΣ: Δείκτης μη-δεσμευμένης Συντηρητικότητας Προτεινόμενου Υποδείγματος ΔΔΣ: Δείκτης Δεσμευμένης Συντηρητικότητας Προτεινόμενου Υποδείγματος ΔΠΣ: Δείκτης Πρόσκαιρης Συντηρητικότητας Προτεινόμενου Υποδείγματος ΔΜΔΣ1: Πρώτος Δείκτης μη-δεσμευμένης Συντηρητικότητας του Υποδείγματος Beaver & Ryan (2000) ΔΜΜΣ2: Δεύτερος Δείκτης μη-δεσμευμένης Συντηρητικότητας Υποδείγματος Beaver & Ryan (2000) ΔΔΣ1: Πρώτος Δείκτης Δεσμευμένης Συντηρητικότητας του Υποδείγματος Basu (1997) ΔΔΣ2: Δεύτερος Δείκτης Δεσμευμένης Συντηρητικότητας του Υποδείγματος Basu (1997) viii

12 Σύνοψη Μια από τις σημαντικές αλλά και πλέον αμφιλεγόμενες αρχές στη λογιστική επιστήμη είναι η αρχή της συντηρητικότητας. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει την αρχή της συντηρητικότητας και την επίδραση που ασκεί στην σχετικότητα και την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της. Επιπλέον, αναλύεται η επίδραση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στα επίπεδα της συντηρητικότητας και της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών. Η παρούσα διατριβή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Αναλυτικότερα: Το πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζει την αρχή της συντηρητικότητας, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται, το αντικείμενο και τους στόχους καθώς και τη χρησιμότητα της διατριβής. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την συντηρητικότητα, τη συσχέτιση με τη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών καθώς και τις επιδράσεις των ΔΠΧΑ. Το τρίτο κεφάλαιο παρέχει ανάλυση του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και αλλαγές που επέφεραν τα ΔΠΧΑ στην Ελλάδα. Το τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσει τις ερευνητικές υποθέσεις που έχουν προκύψει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και περιγράφει τα οικονομετρικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συντηρητικότητας και της σχετικότητας. Επιπλέον, αναπτύσσεται ένα υπόδειγμα μέτρησης της συντηρητικότητας που αποτελεί τη βασική συνεισφορά της παρούσας μελέτης όπου οι συντελεστές του υποδείγματος συνδέονται με τις μεταβολές των δύο μορφών της συντηρητικότητας. Το προτεινόμενο υπόδειγμα μέτρησης της συντηρητικότητας εξετάζει τόσο το επίπεδο των δύο μορφών συντηρητικότητας όσο και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση με τη χρήση των αποκλίσεων των δύο βασικών μεταβλητών από τη σχέση ισορροπίας μέσω ενός υποδείγματος συνολοκλήρωσης (cointegration). Το πέμπτο κεφάλαιο παρέχει μια αναλυτική περιγραφή του δείγματος που περιέχει τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Επίσης, αναπτύσσεται ένας αλγόριθμος προσομοίωσης λογιστικών δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εξέταση της καταλληλότητας του προτεινόμενου υποδείγματος στη μέτρηση των δύο μορφών της συντηρητικότητας. Το έκτο κεφάλαιο αναλύει τα ευρήματα από την εκτίμηση των διάφορων οικονομετρικών υποδειγμάτων και παρέχει ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε σχέση με τη μεταβολή στα επίπεδα των δύο μορφών συντηρητικότητας, τη συσχέτισή τους με τη σχετικότητα και την επίδραση των ΔΠΧΑ. Το έβδομο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνει και συνοψίζει τα τελικά συμπεράσματα της διατριβής και σχολιάζει τη σημασία των αποτελεσμάτων σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Επίσης, αναλύει τους περιορισμούς της διατριβής και προσφέρει ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την διεξαχθείσα ανάλυση και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η εκτίμηση των υποδειγμάτων οδηγεί σε μια σειρά συμπερασμάτων. Αναλυτικά, το προτεινόμενο υπόδειγμα δείχνει να αποδίδει ικανοποιητικά στη μέτρηση του επιπέδου των δύο μορφών της συντηρητικότητας. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει τόσο εμπειρικά με τη χρήση πραγματικών δεδομένων όσο και θεωρητικά με τη χρήση προσομοιωμένων στοιχείων. Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου υποδείγματος δείχνουν ότι οι αλλαγές που έγιναν με τα ΔΠΧΑ οδήγησαν στη μείωση του επιπέδου της μη-δεσμευμένης ix

13 συντηρητικότητας και την αύξηση του επιπέδου της δεσμευμένης συντηρητικότητας. Από την άλλη πλευρά και σε αντίθεση με τις ερευνητικές υποθέσεις, η εφαρμογή των ΔΠΧΑ δείχνει να οδηγεί σε χαμηλότερη συνδυασμένη επεξηγηματική ισχύ των ιδίων κεφαλαίων και των κερδών για την χρηματιστηριακή τιμή. Σε ότι αφορά την επίδραση της συντηρητικότητας στη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών τα ευρήματα της διατριβής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έως ορισμένο βαθμό, η άσκηση συντηρητικότητας μπορεί να είναι ευεργετική για την σχετικότητα των λογιστικών πληροφοριών αλλά η επιπλέον άσκηση συντηρητικότητας έχει αντίστροφα αποτελέσματα και οδηγεί σε μείωση της σχετικότητας. Από την ανάλυση που γίνεται στη διατριβή μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αρχή της συντηρητικότητας εκπληρώνει το σκοπό της μόνο όταν χρησιμοποιείται με σύνεση. x

14 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1.1 Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στο θέμα της διδακτορικής διατριβής. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επιχειρείται εξέταση της αρχής της συντηρητικότητας καθώς και των μορφών με τις οποίες εμφανίζεται. Ακόμη, αναλύονται τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την άσκηση συντηρητικότητας τα οποία οδηγούν στον καθορισμό του αντικειμένου και των σκοπών της διατριβής. Τέλος, αναφέρεται η συνεισφορά που αναμένεται να προκύψει από την επιτυχή επίτευξη των σκοπών της διατριβής. 1.2 Αρχή της συντηρητικότητας - τύποι και μορφές Η αρχή της συντηρητικότητας αποτελεί μια από τις παλαιότερες, αλλά ταυτόχρονα και πιο συζητημένες λογιστικές αρχές. Από την εισαγωγή 1 και εφαρμογή της αρχής της συντηρητικότητας στις αμερικάνικες λογιστικές αρχές τη δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα, τόσο ακαδημαϊκοί όσο και άνθρωποι που ασχολούνται με το επάγγελμα της λογιστικής έχουν εκφράσει για αυτή ποικίλες απόψεις. Ωστόσο, παραμένει μια από τις σημαντικότερες αρχές που επηρεάζει τη λογιστική επιστήμη και πρακτική μέχρι σήμερα. Η συντηρητικότητα ορίζεται γενικά ως η υποεκτίμηση της λογιστικής αξίας της επιχείρησης. Η εφαρμογή της αρχής της συντηρητικότητας, διαμορφώνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ειδικότερα τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης με τρόπο που η εικόνα της επιχείρησης να είναι είτε υποεκτιμημένη είτε κοντά στη «πραγματική». 2 Η υποεκτίμηση της λογιστικής αξίας της επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Πρώτο, με την εφαρμογή αρχών όπως την αρχή του ιστορικού κόστους, όπου οι λογιστικές εγγραφές που απεικονίζουν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, πραγματοποίηση εσόδων εξόδων και δημιουργία υποχρεώσεων προς H αρχή της συντηρητικότητας εισήχθη στην Ελλάδα με την 4 η Κοινοτική Οδηγία το 1987, και ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το άρθρο 43 Κ.Ν. 2190/20. Ντζανάτος (2008), σελ

15 τρίτους και προς τους μετόχους, καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία στο κόστος κτήσεως. Δεύτερο, μέσω της άμεσης αναγνώρισης των εξόδων σε σχέση με τα έσοδα στα κέρδη οδηγώντας έτσι σε πρόσκαιρη μείωση του τελικού αποτελέσματος της επιχείρησης (Basu, 1997). Η «πραγματική» εικόνα της επιχείρησης αναφέρεται στην εικόνα που προβάλλεται μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όταν αυτές αντανακλούν κάθε νέα πληροφορία που αφορά την επιχείρηση άμεσα τη στιγμή που γίνεται διαθέσιμη. Εξαιτίας της αδυναμίας επαλήθευσης πολλών νέων πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση οι λογιστικές καταστάσεις συνήθως δεν αντανακλούν την πληροφόρηση άμεσα, αλλά καθυστερημένα. Η έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με την αρχή της συντηρητικότητας, κατέληξε σε δυο ξεχωριστές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τις μορφές και τους τρόπους εξάσκησής της. Η πρώτη και παλαιότερη μορφή, καλείται μη-δεσμευμένη συντηρητικότητα ή συντηρητικότητα του ισολογισμού (unconditional ή balance sheet conservatism) και συμβάλλει στη συστηματική υποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού και των κερδών της επιχείρησης, μέσω της υποεκτίμησης των εσόδων και των στοιχείων του ενεργητικού και της υπερεκτίμησης των εξόδων και των στοιχείων του παθητικού (Beaver & Ryan, 2005). Η μορφή αυτή συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της αρχής του ιστορικού κόστους. Η άσκηση της προαναφερθείσας μορφής έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, αφενός την αύξηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης και αφετέρου τη μείωση της αβεβαιότητας και του κινδύνου κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η δεύτερη μορφή συντηρητικότητας καλείται δεσμευμένη συντηρητικότητα ή συντηρητικότητα των αποτελεσμάτων χρήσεως (conditional ή income statement conservatism) και συμβάλλει στην πιο άμεση αναγνώριση και παρουσίαση των αρνητικών «νέων πληροφοριών» στα κέρδη της επιχείρησης, σε σχέση με τις θετικές (Basu, 1997). Επιπλέον, υποθέτοντας ότι ισχύει η σχέση καθαρού πλεονάσματος (clean surplus relation) 3 η δεσμευμένη συντηρητικότητα μπορεί να ανιχνευθεί και ως 3. Η σχέση καθαρού πλεονάσματος ορίζει ότι για κάθε έτος οι μεταβολές στα ίδια κεφάλαια που δεν οφείλονται σε συναλλαγές με μετόχους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Αλγεβρικά πρέπει να ισχύει BVit, = BVit, 1 + NIit, Div, όπου: BV i,t : it, είναι τα ίδια κεφάλαια, NI i,t : είναι τα κέρδη μετά φόρων και Div i,t : είναι το μέρισμα. 2

16 η ταχύτερη αναγνώριση των αρνητικών νέων πληροφοριών στη λογιστική αξία σε σχέση με τις θετικές νέες πληροφορίες (Quiang, 2007). Η άσκηση αυτής της μορφής συντηρητικότητας συμβάλλει στην κατάρτιση επίκαιρων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (timeline financial statements) και οδηγεί στην αύξηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, εξαιτίας του ότι η ταχύτερη αναγνώριση των αρνητικών νέων πληροφοριών αντανακλά γρηγορότερα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους πιθανούς κινδύνους (Basu, 1997). Το αποτέλεσμα είναι ότι τόσο τα κέρδη που προκύπτουν όσο και η περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης εμφανίζονται υποεκτιμημένα. Η υποεκτίμηση που οφείλεται στην δεσμευμένη μορφή συντηρητικότητας σχετίζεται, οφείλεται και ενεργοποιείται από την ύπαρξη πληροφόρησης για την επιχείρηση. Αντίθετα, η υποεκτίμηση που οφείλεται στη μη-δεσμευμένη μορφή, σχετίζεται με την άσκηση υποκειμενικής κρίσης από μέρους της διοίκησης (Ball & Shivakumar, 2005). Ο Watts (2003a) θεωρεί ότι η συντηρητικότητα οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες που επιδρούν με διαφορετικό τρόπο στις δύο μορφές της. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) η χρησιμοποίηση των λογιστικών μεγεθών από τα άτομα που σχετίζονται με την επιχείρηση κατά τη σύναψη συμβολαίων (contracting), β) η φορολογία (taxation), γ) η αστική ευθύνη (litigation) και δ) το θεσμικό πλαίσιο (regulation). Η Quiang (2007), υποστηρίζει ότι η μη-δεσμευμένη συντηρητικότητα προκαλείται, κυρίως για φορολογικούς λόγους ή ως αντίδραση σε επιπλέον περιορισμούς που επιβάλλονται στη λογιστική διαδικασία με τη μορφή κανονισμών ή νόμων (θεσμικό πλαίσιο) και δευτερευόντως από τους άλλους δύο παράγοντες. Αντίθετα, η δεσμευμένη συντηρητικότητα, σύμφωνα με τη συγγραφέα, οφείλεται στη χρησιμοποίηση των λογιστικών στοιχείων κατά τη σύναψη συμβολαίων και λιγότερο στους τρεις προαναφερθέντες παράγοντες (φορολογία, αστική ευθύνη και θεσμικό πλαίσιο). 3

17 Η σπουδαιότητα της συντηρητικότητας για τη λογιστική επιστήμη έγκειται στην επίδρασή που ασκεί σε δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα 4 που συνδέονται με την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δηλαδή τη σχετικότητα και την αξιοπιστία. Η ποιότητα αποτελεί βασικό στοιχείο στην επίτευξη του σκοπού της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δηλαδή την παροχή λογιστικών στοιχείων χρήσιμων στους επενδυτές κατά τη διαδικασία λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. 5 Η σχετικότητα ενός λογιστικού μεγέθους επηρεάζει τους επενδυτές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό συμβαίνει λόγω της υψηλής συσχέτισης του λογιστικού μεγέθους, εάν αυτό είναι σχετικό (συναφές) με τη χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης, που το καθιστά χρήσιμο ως ανεξάρτητη μεταβλητή σε υποδείγματα αποτίμησης (value relevance models). Η υποεκτίμηση της περιουσίας και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, λόγω της εφαρμογής της αρχής της συντηρητικότητας και ειδικότερα της μη-δεσμευμένης μορφής, οδηγεί σε λογιστικά μεγέθη που είναι λιγότερο σχετικά με την αξία της επιχείρησης, αφού δεν αντικατοπτρίζουν την «πραγματική» της εικόνα. Ωστόσο, η άσκηση δεσμευμένης συντηρητικότητας μέσω της ταχύτερης αναγνώρισης των αρνητικών νέων για την επιχείρηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της σχετικότητας των λογιστικών πληροφοριών (Ball & Shivakumar, 2005). Η αξιοπιστία των λογιστικών μεγεθών συνδέεται με την άσκηση συντηρητικότητας, συμβάλλοντας στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η αβεβαιότητα κατά τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων, ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγέθη που περιέχουν μεροληψία (bias) και συνεπώς είναι μη αξιόπιστα προβάλοντας έτσι την άσκηση συντηρητικότητας ως ένα μέτρο για τον περιορισμό της Σύμφωνα με τον Γκίκα (2008, σελ. 25), τα τέσσερα στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι: η σχετικότητα, η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα και η κατανοητότητα, (πρβλ. Μπάλλας & Χέβας, 2008, σελ. 186). Πλαίσιο για την Προετοιμασία και Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Framework for the Preparation and Presentation of the Financial Statements), παρ. 24. Πρβλ. Γκίκας (2008, σσ. 23, 25) και Τσάμης (2003). Γκίκας (2008) σελ. 27. Πρβλ. Μπάλλας & Χέβας, (2008), σελ

18 Η σχέση μεταξύ σχετικότητας και αξιοπιστίας είναι αντίστροφη. Η μείωση στη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών λόγω της συντηρητικότητας μπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση της αξιοπιστίας. Έτσι, η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που είναι συνάρτηση και των δύο προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, θα διατηρηθεί ανέπαφη. Κριτήριο για τη σπουδαιότητα των δύο χαρακτηριστικών είναι κατά πόσο ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 7 Το επιχείρημα εκείνων που αντιτίθενται στην εφαρμογή της αρχής της συντηρητικότητας είναι ότι οδηγεί τελικά στη σύνταξη λιγότερο ποιοτικών καταστάσεων λόγω της μείωσης της σχετικότητάς τους. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχει αποδειχθεί εμπειρικά η υποτιθέμενη αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ συντηρητικότητας και σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών (Balachandran & Mohanram, 2008), αλλά αντίθετα ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ότι η άσκηση της δεσμευμένης συντηρητικότητας μπορεί να οδηγεί σε αύξηση της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών (Ball & Shivakumar, 2005). Οι υποστηρικτές της συντηρητικότητας αναφέρουν ότι συμβάλλει στην μακροζωία της επιχείρησης και στη διασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων για τη συνέχιση της παραγωγικής της δραστηριότητας. 8 Η εφαρμογή της συντηρητικότητας δεν επιδιώκει τη σκόπιμη μείωση της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης, αλλά την αποφυγή εμφάνισης ανύπαρκτων ή αβέβαιων κερδών λόγω του ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των κεφαλαίων της επιχείρησης. 9 Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης της αρχής της συντηρητικότητας και των επιδράσεων που ασκεί στη λογιστική επιστήμη και πρακτική. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει την αρχή της συντηρητικότητας, αναλύοντας τις μορφές της και τη μεταξύ τους σχέση, τα θετικά ή αρνητικά που απορρέουν από την εφαρμογή της αρχής της συντηρητικότητας στην πράξη, την αλληλεπίδραση με την σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών καθώς και Γκίκας (2008), σελ. 29. Γρηγοράκος (2005), σελ Μέσω της διανομής ανύπαρκτων κερδών αφενός προς τους μετόχους και αφετέρου προς το Δημόσιο με τη μορφή μερίσματος ή φόρων. Γρηγοράκος (2005), σσ Πρβλ. Ντζανάτος (2008), σελ

19 τις μεταβολές που επέρχονται από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η εξέταση βασίζεται σε ένα σύνολο ερευνητικών ερωτημάτων που παρατίθενται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 1.3 Ερευνητικά ερωτήματα Η επίδραση της συντηρητικότητας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η αλληλεπίδραση με τη σχετικότητα και την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οδηγούν σ ένα σύνολο ερευνητικών ερωτημάτων. Αναλυτικότερα: Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είναι διττό και εξετάζει εάν η άσκηση συντηρητικότητας οδηγεί σε μείωση της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών και εάν η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεταβάλλεται ως συνάρτηση της συντηρητικότητας (μέσω της μεταβολής της αξιοπιστίας) και της σχετικότητας. Η κριτική που ασκείται στην αρχή της συντηρητικότητας έγκειται στο ότι θεωρείται ένας από τους παράγοντες που οδηγεί στη διαχρονική μείωση της σχετικότητας (Balachandran & Mohanram, 2005). Ωστόσο, οι προαναφερθέντες συγγραφείς παρουσιάζουν εμπειρικά αποτελέσματα που συνίστανται σε θετική σχέση μεταξύ της συντηρητικότητας και της σχετικότητας και εκφράζουν την άποψη ότι τα αποτελέσματά τους θέτουν υπό αμφισβήτηση την υποτιθέμενη αρνητική σχέση μεταξύ συντηρητικότητας και σχετικότητας. Επιπλέον, το χαρακτηριστικό που λαμβάνουν υπόψη οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά τη λήψη αποφάσεων είναι η ποιότητα σε σχέση με την σχετικότητα. Συνεπώς, εκτός από την αλληλεπίδραση της συντηρητικότητας με τη σχετικότητα, το ερευνητικό ενδιαφέρον θα πρέπει να εστιαστεί και στο πώς η συντηρητικότητα επιδρά στην ποιότητα των λογιστικών μεγεθών. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι το πώς επηρεάζονται οι δύο μορφές συντηρητικότητας από την εισαγωγή των ΔΠΧΑ καθώς και η επίδρασή τους στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τα ισχύοντα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 10 (ΕΛΠ). Τα ΕΛΠ δίνουν έμφαση στην αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επηρεάζονται από τις αρχές της συντηρητικότητας και του 10. Ο όρος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στον Κ.Ν.2190/1920. Ενδεικτικά αναφέρονται: άρθρα 42 και 43. 6

20 ιστορικού κόστους. Αντίθετα, τα ΔΠΧΑ χαρακτηρίζονται από έμφαση στην σχετικότητα και επηρεάζονται από τη δυνατότητα χρήσης εύλογων αξιών στην αποτίμηση, ενώ εξαλείφεται η αρχή της συντηρητικότητας από τις λογιστικές αρχές που τηρούνται κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ντζανάτος, 2008). 11 Έτσι, η αλλαγή θεσμικού πλαισίου είναι στην ουσία αλλαγή προσανατολισμού των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την αξιοπιστία στην σχετικότητα, με αμφίβολο όμως αποτέλεσμα στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τον Γκίκα (2008) παραμένει ανοικτό θέμα το κατά πόσο η εφαρμογή της αρχής της εύλογης αξίας παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση εάν και όταν παρέχει σχετική πληροφόρηση. Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μεταβάλλεται το επίπεδο της συντηρητικότητας από τις μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο και ποια η επίδραση στις δύο μορφές συντηρητικότητας. Το προαναφερθέν ερώτημα αναφέρεται στα αποτελέσματα των μεταβολών στο θεσμικό πλαίσιο, ύστερα από την εφαρμογή αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου, που επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τον Watts (2003b) το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα της μηδεσμευμένης συντηρητικότητας. Η εξέταση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος αναμένεται να προσδώσει επιπλέον στοιχεία εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού μελετών που εξετάζουν εμπειρικά τη σχέση μεταξύ θεσμικού πλαισίου και συντηρητικότητας. Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα συνδέεται με το ύψος του επιπέδου των δύο μορφών συντηρητικότητας, τη μεταξύ τους σχέση καθώς και την αλληλεπίδραση της καθεμίας μορφής με την σχετικότητα και την ποιότητα. Ένα από τα κύρια θέματα που παραμένουν ανοικτά στη βιβλιογραφία είναι η αρνητική σχέση μεταξύ του επιπέδου των δύο μορφών συντηρητικότητας και οι λόγοι στους οποίους 11. Ειδικότερα, στο Πλαίσιο για την Προετοιμασία και Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Framework for the Preparation and Presentation of the Financial Statements) της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board - IASB) όσο και στο ΔΛΠ 8 (παρ. 10) αναφέρεται ως χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η αρχή της σύνεσης (prudence) και όχι η συντηρητικότητα. Επιπλέον, στο ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δεν αναφέρεται καμια από τις δύο αρχές. 7

21 οφείλεται. Επιπλέον, οι επιδράσεις της κάθε μορφής συντηρητικότητας στη σχετικότητα είναι διαφορετικές και συνεπώς υπάρχει ανάγκη διαχωρισμού τους. Τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν παρουσιαστεί οδηγούν στον καθορισμό του ερευνητικού αντικειμένου καθώς και των σκοπών που επιδιώκει η παρούσα διατριβή. 1.4 Αντικείμενο και σκοπός διατριβής Το αντικείμενο της ερευνητικής προσπάθειας είναι η εξέταση της αρχής της συντηρητικότητας και της επίδρασης που ασκεί στη σχετικότητα και την ποιότητα των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιριών. Η άσκηση της συντηρητικότητας κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οδηγεί σε μια υποεκτιμημένη εικόνα της επιχείρησης. Η αποφυγή παρουσίασης υπερτιμημένων λογιστικών μεγεθών είναι προς το συμφέρον των επενδυτών. Τα λογιστικά μεγέθη που είναι μεγαλύτερα των πραγματικών, ειδικά στην περίπτωση των κερδών, οδηγούν σε υψηλότερες εκροές της επιχείρησης τόσο προς το κράτος (φόροι) όσο και προς τους επενδυτές (διανεμόμενα κέρδη). Έτσι, όπως αναφέρθηκε, η άσκηση της συντηρητικότητας συμβάλλει στην εξασφάλιση της μακροβιότητας της επιχείρησης. Η υπερβολική, ωστόσο, άσκηση συντηρητικότητας ενδέχεται να στρεβλώσει τα λογιστικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, τα λογιστικά μεγέθη απέχουν από το πραγματικό τους επίπεδο και κατά συνέπεια μειώνεται η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων λόγω μείωσης της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών, γεγονός που δεν είναι προς το συμφέρον των επενδυτών. Στόχος της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι να αποσαφηνίσει εάν η άσκηση συντηρητικότητας αφενός οδηγεί στην αύξηση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αφετέρου είναι προς το συμφέρον των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η επίτευξη του στόχου της διατριβής επιδιώκεται συνδέοντας την επίδραση της συντηρητικότητας στη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών με τη μεταβολή που επέρχεται στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ως αποτέλεσμα της άσκησης συντηρητικότητας). 8

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Του Πολύκαρπου Γιώτη I. Εισαγωγή Oι προσωπικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 20 IAS 20

Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 20 IAS 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance IAS 20 Σκοπός Η αναγνώριση και ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. 1-31 2008 ( 4.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ( 25)... 14032/71/ /86/004/06 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2008

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................13 Ι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.........................................15

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND METOXIKO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04)

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Σκοπός Χρησιμότητα λογιστικών καταστάσεων Μεθοδολογία Αριθμοδείκτες Ανάλυση οικονομίας Ανάλυση κατασκευαστικού κλάδου Διερεύνηση αριθμοδεικτών Συμπεράσματα Προτάσεις για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα