Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές"

Transcript

1 Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές Κωστής Γ. Δάλλας University of Toronto, Πάντειο Πανεπιστήμιο & Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ε.Κ. «Αθηνά» Αθήνα, 8/4/2014

2 Κύκλοι ζωής έρευνας και πληροφορίας Πηγή: UC Curation Center / California Digital Library, Merritt: An Emergent Micro-services Approach to Digital Curation Infrastructure, Rev DARIAH-GR Kickoff 2

3 Ο κόσμος των ψηφιακών ερευνητικών τεκμηρίων υλικά και άϋλα ερευν. αντικείμενα καταγραφή περιγραφή δεδομένα (ψηφιακά) ψηφιοποίηση κείμενα φωτογραφίες σχέδια αναλογικές εγγραφές... ψηφιακά αποθετήρια ψηφιακά υποκατάστατα καταγραφή περιγραφή μεταδεδομένα 2/2/2008 Κ. Δάλλας, Π. Κωνσταντόπουλος 3

4 Η ψηφιακή υποδομή ΔΥΑΣ DARIAH-GR DARIAH-GR Kickoff 4

5 Λειτουργικοί στόχοι Να προσφέρει ένα μηχανισμό μέσω του οποίου ψηφιακοί πόροι (δεδομένα, ορολογία, μοντέλα, λογισμικό) που αναπτύσσονται από την ερευνητική κοινότητα θα μπορούν να κοινωνούνται και ο οποίος θα διευκολύνει την ανάπτυξη αυτών των πόρων. Να υποστηρίζει τη δημιουργία τοπικών μηχανισμών και συστημάτων αξιόπιστης διαχείρισης των ερευνητικών δεδομένων. Να διασφαλίζει τη δημιουργία ενός δυναμικού ενιαίου πληροφοριακού χώρου για τις ανθρωπιστικές επιστήμες μέσω της διαλειτουργικότητας συστημάτων και δεδομένων. Να υποστηρίζει τη διάδοση της χρήσης ανοικτών εργαλείων για την έρευνα και την ανάπτυξη περιβαλλόντων συνεργασίας. Να συμβάλλει στη διάδοση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών της πληροφορίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εμπέδωση μηχανισμών και συστημάτων εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Να διερευνά και να προωθεί τρόπους για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών. 5

6 Υπηρεσίες επιμέλειας Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας Αρχιτεκτονική και πλαισίωση της Υποδομής Υπηρεσίες DARIAH Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών Υπηρεσίες κοινωνίας ψηφιακών πόρων Εργαλεία και οδηγίες ανάπτυξης ψηφιακών πόρων Δικτυακή πύλη Υπηρεσίες διατήρησης Υπηρεσίες αποθετηρίου Υπολογιστικές υπηρεσίες 6

7 Υπηρεσίες κοινωνίας ψηφιακών πόρων DARIAH-GR Kickoff 7

8 Υπηρεσίες κοινωνίας ψηφιακών πόρων Μητρώο πηγών δεδομένων Μητρώο μεταδεδομένων Μητρώο οντολογιών και ορολογιών Μητρώο λογισμικών υπηρεσιών 8

9 Μεταδεδομένα Τα μεταδεδομένα είναι δομημένη πληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, εντοπίζει ή διευκολύνει την ανάκτηση, τη χρήση ή την διαχείριση ενός ψηφιακού τεκμηρίου Συχνά καλούνται («δομημένα») «δεδομένα για άλλα δεδομένα» ή «πληροφορία για άλλη πληροφορία» "Metadata is machine understandable information about web resources or other things." (Tim Berners-Lee) Διάφορα πρότυπα μεταδεδομένων ανάλογα με το είδος του τεκμηρίου και τις πληροφοριακές ανάγκες ανακάλυψη: περιγραφικά, π.χ. τίλος, συγγραφέας διατήρηση: τεχνικά, π.χ. τύπος υλικού, ψηφιακής μορφή 9

10 Πόσα Πρότυπα Μεταδεδομένων Δεν υπάρχει ένα μοναδικό διεθνές πρότυπο για μεταδεδομένα, γιατί: Χρειαζόμαστε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας, από πλούσιες μέχρι απλές περιγραφές Υπάρχουν κάμποσα σχήματα μεταδεδομένων, για διαφορετικά επίπεδα και απαιτήσεις Επεκτείνουμε τα υπάρχοντα πρότυπα 10

11 Πρότυπα Μεταδεδομένων AACR2 MARC Text Encoding Initiative - TEI Header (1990) Dublin Core - DC (1995) Encoded Archival Description EAD (1996) Open Archives Initiative - OAI Visual Resources Association Core VRA (1997) Federal Geographic Data Committee for Digital Geospatial Metadata FGDC Data Documentation Initiative DDI (1997) Gateway to Educational Materials GEM (1999) Government (Global) Information Locator Service - GILS Metadata Encoding and Transmission Standard METS Metadata Object Description Schema MODS Computer Interchange of Museum Information CIMI Interoperability of Data in E-Commerce Systems INDECS Online Information Exchange ONIX (2000) Extended Markup Language XML, MARCXML Australian Recordkeeping Metadata Schema (RKMS) 11

12 Κατηγορίες Μεταδεδομένων Διαχειριστικά (administrative) Με πληροφορίες για τη διαχείριση και διατήρηση της εγγραφής, όπως δημιουργία, μετατροπή και σχέσεις με άλλες εγγραφές, π.χ. κάτοχος, ημερομηνίες δημιουργίας ή/και μεταβολής, γλώσσα εγγραφής, διαχείρισης δικαιωμάτων κλπ. Δομικά (structural) Με πληροφορίες για την αποθήκευση και παρουσίαση Περιγραφικά (descriptive) Με πληροφορίες που περιγράφουν ιδιότητες και περιεχόμενο του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή και συμβάλλουν στην ανάκτηση (ανακάλυψη), π.χ. τίτλος, συγγραφέας, θεματικοί όροι, περίληψη 12

13 Μητρώα Μεταδεδομένων Μια πηγή πληροφοριών που διατηρείται από μια Αρχή Καταγραφής (registration authority) και περιγράφει τη σημασία και τη μορφή αναπαράστασης στοιχείων μεταδεδομένων Κατάλογος που περιλαμβάνει για κάθε στοιχείο μεταδεδομένων: Κωδικό ταυτοποιήσης Όνομα Ορισμό Επιτρεπόμενες τιμές Θεματική(ές) κατηγορία(ες) κ.α διαχειριστικές πληροφορίες 13

14 Γιατί Μητρώα Μεταδεδομένων; Ομοιόμορφος τρόπος για την ταυτοποίηση, ανάπτυξη και περιγραφή των στοιχείων μεταδεδομένων Εργαλείο αναζήτησης και ταυτοποίησης στοιχείων μεταδεδομένων μέσα από την πληθώρα στοιχείων και από ένα περιβάλλον με χαμηλά ποσοστά χρήσης «κοινών» προτύπων μεταδεδομένων Εργαλείο ταξινόμησης σημασιολογικής οργάνωσης των μεταδεδομένων Εργαλείο διαλειτουργικότητας και επαναχρησιμοποίησης στοιχείων μεταδεδομένων 14

15 Μητρώα μεταδεδομένων του ΔΥΑΣ Δημιουργία αποθετηρίου που θα φιλοξενεί κάθε σχήμα μεταδεδομένων ή λεξιλόγιο Το αποθετήριο δημιουργεί ένα αντικείμενο για κάθε σχήμα ή λεξιλόγιο που αποτελείται από: περιγραφή του σχήματος σε dublin core (υποχρεωτικό) το xsd του σχήματος (υποχρεωτικό) mapping του σχήματος σε dc (αν υπάρχει) περιγραφή των elements του σχήματος κατά το πρότυπο ISO Συσχέτιση των στοιχείων των μεταδεδομένων με κλάσεις του FRBRoo ή CIDOC CRM Για τα μητρώα φορέων θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο FOAF για την περιγραφή και τη διασύνδεση κάθε φορέα 15

16 Προσφερόμενες υπηρεσίες Μεταφόρτωση (download) σχημάτων Επικύρωση μεταδεδομένων (validation) με βάση ένα σχήμα Αξιολόγηση πληρότητας μεταδεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχήματός τους Μετασχηματισμός μεταδεδομένων ενός σχήματος σε μεταδεδομένα ενός άλλου σχήματος σύμφωνα με αλγόριθμους αντιστοίχισης σχημάτων μεταδεδομένων (crosswalks) 16

17 Εργαλεία και οδηγίες ανάπτυξης ψηφιακών πόρων DARIAH-GR Kickoff 17

18 Ψηφιακοί πόροι Θετικές και τεχνικές επιστήμες Επιστήμες του ανθρώπου Πολιτισμική επιμέλεια Εκπαίδευση E-science E-humanities E-culture E-learning Ραγδαίως αύξουσες συλλογές πρωτογενών δεδομένων Εξέλιξη: δευτερογενή δεδομένα και υπηρεσίες Δυναμική επένδυση μεγάλης αξίας Αξιόπιστη πληροφορία 2/2/2008 Κ. Δάλλας, Π. Κωνσταντόπουλος 18

19 Δυνάμει ενιαίος ψηφιακός χώρος Γεννάται χάρη στη δυνατότητα ενιαίας πρόσβασης σε αυτοτελείς ψηφιακές συλλογές Πολλαπλασιαστής αξίας Προϋπόθεση Συντακτική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα Διατήρηση Διαδικασίες, μεταδεδομένα 2/2/2008 Κ. Δάλλας, Π. Κωνσταντόπουλος 19

20 Ο κόσμος των ψηφιακών ερευνητικών τεκμηρίων υλικά και άϋλα ερευν. αντικείμενα καταγραφή περιγραφή δεδομένα (ψηφιακά) ψηφιοποίηση κείμενα φωτογραφίες σχέδια αναλογικές εγγραφές... ψηφιακά αποθετήρια ψηφιακά υποκατάστατα 2/2/2008 καταγραφή περιγραφή μεταδεδομένα Κ. Δάλλας, Π. Κωνσταντόπουλος 20

21 Κύκλος ζωής της ερευνητικής πληροφορίας πρόσκτηση ή δημιουργία δεδομένων Αρχικοποίηση Αρχική καταχώριση ψηφιακού υλικού Αποτίμηση και επιλογή Ποιότητα δεδομένων διαχείριση και διατήρηση δεδομένων και συλλογών χρήση των δεδομένων Εγκυρότητα, πιστότητα, πληρότητα Πρόσβαση Διαλειτουργικότητα Διασφάλιση της διασύνδεσης πληροφοριών από αυτοτελή συστήματα Βιωσιμότητα Διασφάλιση της ακεραιότητας και αναγνωσιμότητας των πληροφοριών έναντι σφαλμάτων και τεχνολογικών αλλαγών Σύνθεση, ανανοηματοδότηση, έκδοση 21

22 Πώς θα διασφαλιστεί η χρησιμότητα των ψηφιακών συλλογών; Συγκρότηση και διαχείριση σύνθετων ψηφιακών αντικειμένων αποτελούμενων από Ψηφιακά υποκατάστατα Συμβολικές παραστάσεις με βάση Περιγραφικούς κώδικες και κανόνες Θεματικές γλώσσες, οντολογίες πεδίου Δημιουργία «συνεργαστηρίων», ή δυνητικών περιβαλλόντων υποστήριξης της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού για την υποστήριξη συγκεκριμένων ερευνητικών διεργασιών Σύνδεση, ή και ολοκλήρωση πρωτογενών ψηφιακών συλλογών, με ψηφιακές βιβλιοθήκες και άλλα στοιχεία (π.χ., ορολογικοί πόροι) Μηχανισμοί ομαδοποίησης, συσχέτισης, κοινωνικού χαρακτηρισμού και επισημείωσης-σχολιασμού των ψηφιακών αντικειμένων Ενεργός χρήση των ψηφιακών συλλογών από κοινότητες πρακτικής Ερευνητές, σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλλιτέχνες.. Κ. Δάλλας, Π. Κωνσταντόπουλος 22

23 Η μακροπρόθεσμη ανάγκη «η διατήρηση και επαύξηση της αξίας ενός σώματος δόκιμων πληροφοριών για χρήση τώρα και στο μέλλον» Ψηφιακή επιμέλεια Ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγή καλής ποιότητας, αξιόπιστων ψηφιακών πόρων, στην οργάνωση και αρχειοθέτησή τους, στη μακροπρόθεσμη διατήρηση τόσο των ιδίων όσο και του εννοιολογικού υποβάθρου αυτών, στη δημιουργία προϋποθέσεων παραγωγής νέας γνώσης από αυτούς, στην κοινοποίηση, αξιοποίηση και χρήση των ψηφιακών πόρων. Διεπιστημονική Ασύμφορη έως αδύνατη για μεμονωμένους φορείς 2/2/2008 Κ. Δάλλας, Π. Κωνσταντόπουλος 23

24 Διεργασίες Ψηφιακής Επιμέλειας ψηφιακή επιμέλεια πλαίσιο αναφοράς κύκλος ζωής ψηφιακών πόρων μοντέλα σκοπού και χρήσης εκτίμηση πόρων εμπειρίες χρήσης μοντέλα πεδίου εισαγωγή καταλογογράφηση ευρετηρίαση ταξινόμηση εμπλουτισμός γνώσης παρουσίαση δημοσίευση διάδοση ορολογία διαχείριση αποθετηρίου διατήρηση 24

25 Εργαλεία και οδηγίες ανάπτυξης ψηφιακών πόρων Ανάπτυξη συλλογών δεδομένων Ανάπτυξη μεταδεδομένων Ανάπτυξη λεξιλογίων Πρότυπα και καλές πρακτικές Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων Θεσμικό πλαίσιο, οδηγίες, πρακτικές, Συστήματα υποστήριξης Εκπαίδευση Κατάρτιση επαγγελματιών : σεμινάρια Υποστήριξη της τυπικής εκπαίδευσης : ανοικτή πρόσβαση σε κατάλληλους πόρους Διαχείριση περιεχομένου/ αποθετήρια Οδηγίες για διαχείριση περιεχομένου, ανάπτυξη αποθετηρίων και μακροπρόθεσμη διατήρηση Λογισμικά συστήματα για μικρούς χρήστες και περιορισμένες χρήσεις 25

26 Υπηρεσίες της ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH-EU DARIAH-GR Kickoff 26

27 Υπηρεσίες της ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH Συντονισμός με δραστηριότητες της ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH Διαχείριση της πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες DARIAH 27

28 Αρχιτεκτονική DARIAH Access layer Semantic layer connect collaborate use SERVICES Service toolkit SOAP / REST / OAI-PMH Semantic interoperability Conceptual work Repository layer discover access deliver Virtual repository Fedora / escidoc / EASY / Other national repository systems Technical work Basic infrastructure digitize curate preserve DATA Basic infrastructure EGEE / national grid infrastructures / other 28

29 Σύνδεση με άλλες ερευνητικές υποδομές και έργα Υποδομές DARIAH - EU CENDARI Bamboo/ DiRT EHRI DARIAH - GR NeDiMAH ARIADNE CLARIN- GR CARARE 3D-ICONS Europeana Cloud Δίκτυα αριστείας LoCloud DARIAH-GR Kickoff 29

30 Παρατηρητήριο ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών DARIAH-GR Kickoff 30

31 Αρχές και προσέγγιση για την ανάπτυξη της υποδομής Οι προδιαγραφές της ψηφιακής υποδομής χρειάζεται να λάμβάνουν υπόψη τις παραδοσιακές μεθόδους, τις ανάγκες και τις αντιλήψεις των πραγματικών ερευνητών, και όχι να στηρίζονται στα συμφέροντα και τις προτεραιότητες της τεχνολογίας Κατανόηση και συνεχής παρακολούθηση της φύσης και των πληροφοριακών απαιτήσεων της επιστημονικής έρευνας, παρά τις διαφορές μεταξύ επιστημονικών κλάδων, τομέων της έρευνας και μεθοδολογικών προσεγγίσεων Οι απαιτήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται με πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία, και να μην περιλαμβάνουν μόνο τους ψηφιακούς πόρους, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ερευνητές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με όλο το φάσμα της πληροφορίας και τις εννοιολογικές οντότητες - ψηφιακές και μη Τεκμηριωμένη μεθοδολογία του γιατί και πώς τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η υποδομή θα αντιστοιχούν και θα απευθύνονται, στα πραγματικά, επαναλαμβανόμενα, και σημαντικά πρότυπα εργασίας και τις ανάγκες των μελετητών στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. 31

32 DARIAH-EU Task 2 Co-chairs Costis Dallas, DCU-IMIS, Athena RC, Greece Manfred Thaller, University of Cologne, Germany, UNDERSTANDING AND EXPANDING RESEARCH PRACTICE

33 Objectives Provide the DARIAH-EU and broader digital humanities communities with evidence-based, up-to-date knowledge on Arts and humanities research practices across Europe, especially as regards scholarly information activities and needs The actual scholarly use and promise of digital methods for supporting and expanding arts and humanities research 10 April

34 Scope of work Monitor A&H scholarly practices and digital needs across Europe Mixed methods research protocol and manual Online and onsite questionnaire survey Qualitative study / expert knowledge elicitation Create an online bibliography on A&H scholarly practices, methods and needs Develop a methods ontology integrating A&H actors, goals, resources, tools, etc.

35 Protocol for primary research on Mixed methods scholarly practice and needs Questionnaire survey Qualitative / expert knowledge elicitation Case studies Multilingual Comparative, aggregated Manual Participants (2013) Denmark France Germany Greece Ireland Lithuania Netherlands Slovenia 10 April

36 Digital use and needs Scholarly practices Trans-European survey Includes questions on: Scholarly data and collections Digital humanists and centres Information seeking Organising Studying and annotating Sharing and publishing Tools and services used Infrastructure and standards Devices and environment Requirements and foresight

37 Online bibliography Implemented in Zotero Focus: scholarly information practices and needs, digital methods in the A&H NB: NOT a digital humanities bibliography Main works from international literature on information seeking, behaviour and use Comprehensive European coverage Annotated, tagged according to topic 10 April

38 Methods ontology DCU, supported by NeDIMAH Leveraging earlier work AHDS computational methods taxonomy DARIAH-DE taxonomy DARIAH-GR Scholarly Research Activity Model Modelling processes, tools/services and data 10 April

39 Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών Δραστηριότητες Συλλογή και αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που αφορούν στη μελέτη και τις εξελίξεις στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών Ανάλυση στοιχείων που έχουν συλλεγεί στο Παρατηρητήριο, είτε με πρωτογενή έρευνα και μελέτες, είτε είναι διαθέσιμα μέσω συνεργαζόμενων φορέων Παρακολούθηση και υποστήριξη της εξέλιξης του κλάδου των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημιουργία ομάδων εργασίας και σύνθεση απόψεων με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές, ανεξάρτητες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Αναζήτηση, καταγραφή και συνεισφορά στην παρουσίαση και μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό ιδιαίτερα από χώρες που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών Διάχυση της γνώσης από τα παραπάνω στις ενδιαφερόμενες κοινότητες Εκπροσώπηση της χώρας με ενεργό συμμετοχή στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή fora 39

40 Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκδηλώσεις Αποσκοπούν στη διάχυση, ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, παρουσίαση εξελίξεων του πεδίου Θα παίρνουν τη μορφή σεμιναρίων, συναντήσεων εργασίας (workshops), και ομάδων προβληματισμού (think tanks). 40

41 ΔΥΑΣ: Οργανωτικό σχήμα Third Parties Associated Partners Curators Management nodes Can use selected services and resources Provide selected resources Curate specific collections and repositories Manage infrastructure services DARIAH-GR Kickoff 41

42 Registries Thesauri Repositories Migration tools Curation services Preservation services Quality assurance services Certification services Creativity services Yπηρεσίες εποπτικό διάγραμμα Resource management and sharing services Value chain services DARIAH services Resource development services & guidelines Access management Interoperability framework Humanities data cloud Computational cloud services Human resources and community development Digital Humanities Observatory DARIAH-GR Kickoff 42

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Σχολή Κοινωνικών Τµήµα Αρχαιολογίας Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization

Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization Γεωργία Προκοπιάδου, ιονύσης Μοσχόπουλος, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης.

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Η Ενηµερότητα Ασφάλειας στα Πλαίσια της ιοίκησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων ιδακτορική διατριβή Τσώχου Γ. Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Εργαστηριακός Συνεργάτης dennis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών.

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Ιφιγένεια Βαρδακώστα και Σαράντος Καπιδάκης {ifigenia, sarantos}@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο

Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο Δρ. Σταματίνα Τσάφου 1 [1 'Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ»

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» «Σύγχρονες Τάσεις και Αντιλήψεις» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ που διοργάνωσε η Ελληνική Ομπσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ) στο πλαίσιο του εορτασμού 20 χρόνων συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ Αθηνά Κριτσωτάκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy Η πορεία προς την ανοιχτή πρόσβαση µέσω των Creative Commons Περίπτωση ΚΤΙΣΙΣ Αλεξία Ντίνη Κουνούδη alexia.kounoudes@cut.ac.cy Πέτρος Αρτέµη petros.artemi@cut.ac.cy Μάριος Ζέρβας marios.zervas@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα