Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 69 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 15 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος Μέλη: Νικόλαος Στυλιανάκης, Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, Λεωνίδας Νικολούζος, Μελίνα Μουζουράκη Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω κωλύµατος. Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν η από αίτηση των α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (ERGODATA S.A), β) ηµητρίου Σ. Παπαγεωργίου και γ) Παναγιώτη Π. Βαρζακάκου για τη χορήγηση στους αιτούντες άδειας παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις του άρθρου 4ε παράγρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, για την σταδιακή απόκτηση από την πρώτη των αιτούντων του 47% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ACS - ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και την από κοινού άσκηση από τους αιτούντες ελέγχου επί της τελευταίας ως άνω εταιρείας. Στη συνεδρίαση παρέστησαν: α) η εταιρεία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. δια των πληρεξουσίων της δικηγόρων, κ. Φιλίππου Φυλακτόγλου και κας Ευθυµίας Κινινή, β) ο κ. ηµήτριος Παπαγεωργίου µετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αντωνίου Λογοθέτη και γ) ο κ. Παναγιώτης Βαρζακάκος δια του ιδίου ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου Αντωνίου Λογοθέτη. Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κ. Σοφία Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως και πρότεινε να επιτραπεί στους αιτούντες, βάσει του άρθρου 4ε παράγρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στην παράγρ. 1 του ιδίου άρθρου. Στην συνέχεια έλαβαν το λόγο οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις των αιτούντων, παρέσχον πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή να χορηγήσει την αιτούµενη άδεια παρέκκλισης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε ιάσκεψη την 30 Ιουλίου 1999 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.µ. στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ' όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, οι αιτούντες κατά τη συζήτηση της υποθέσεως,

2 2 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Οι αιτούντες επικαλουµένοι υπ αυτών γνωστοποίηση πράξεως συγκεντρώσεως, η οποία λαµβάνει χώρα µε τη σταδιακή απόκτηση από την πρώτη αυτών εταιρεία µε την επωνυµία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (ERGODATA S.A εφεξής ERGODATA) του 47% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε την επωνυµία ACS - ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ACS SA (εφεξής ACS) και την από κοινού άσκηση από όλους τους αιτούντες ελέγχου επί της τελευταίας. Αιτούνται την παρέκκλιση από την υποχρέωση µη πραγµατοποίησης της ανωτέρω συγκέντρωσης υπό την µορφή της λειτουργίας κοινής επιχείρησης µέχρι της εκδόσεως οριστικής απόφασης της Επιτροπής, επικαλούµενοι τους διαλαµβανόµενους σε αυτή εξαιρετικούς λόγους αποτροπής ανεπανόρθωτου σοβαρής ζηµίας, εκ της αναµονής της έκδοσης αποφάσεως. Από τα στοιχεία του φακέλου προέκυψε ότι η αιτούσα επιχείρηση ERGODATA αποκτά µετά από συµφωνία µε τους µετόχους της επιχείρησης ACS, κ.κ.. Παπαγεωργίου και Π. Βαρζακάκο, τελικώς το 47% του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας. Επίσης, µετά την απόκτηση του 30% τουλάχιστον του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της ACS, αποκτά δικαίωµα συµµετοχής στην ιοίκηση αυτής µε τον διορισµό δύο από τα επτά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, η σύµπραξη των οποίων είναι απαραίτητη για την λήψη σηµαντικών αποφάσεων όπως είναι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, απόκτηση ή εκποίηση των ενεργητικών στοιχείων της εταιρείας, έγκριση και τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου της εταιρείας, σύναψη δανείων, µεταβίβαση µετοχών και διορισµό από την αιτούσα του επικεφαλής των οικονοµικών υπηρεσιών αυτής κλπ. Η ERGODATA δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και δη στις αγορές του υλικού εξοπλισµού πληροφορικής (hardware), λογισµικού (software), των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού γραφείων, ελέγχεται δε από την επιχείρηση INFO QUEST ΑΕΒΕ και τους βασικούς της τελευταίας µετόχους Θεόδωρο Φέσσα και Ευτυχία Κουτσουρέλη. Η ACS, ως σκοπό έχει την διεξαγωγή επιχειρήσεων ταχείας µεταφοράς (courier) εγγράφων, δεµάτων και µικροδεµάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε κάθε µέσο, ελέγχεται δε πλήρως από δύο µετόχους, τους κ.κ.. Παπαγεωργίου και Π. Βαρζακάκο, στους οποίους ανήκει (εξ ηµισείας) όλο το µετοχικό κεφάλαιο αυτής. Οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα ενδιαφερόµενα µέρη είναι εντελώς διαφορετικές, και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποία προσφέρουν δεν δύναται να θεωρηθούν εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν. Συνεπώς η γνωστοποιουµένη ανωτέρω συµφωνία µεταξύ των αιτούντων και της ACS- ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οδηγεί σε σύσταση κοινής επιχείρησης που εκπληρώνει πλήρως τη λειτουργία µιας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας χωρίς να συντρέχουν και στοιχεία συντονισµού ανταγωνιστικής συµπεριφοράς στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αµφοτέρων των ως άνω επιχειρήσεων που εµπλέκονται στην δηµιουργία της κοινής επιχείρησης, αφού κάθε µία από αυτές δραστηριοποιείται ως ελέχθη και θα δραστηριοποιείται σε διαφορετική αγορά. Κατ ακολουθία υφίσταται συγκέντρωση που υποβάλλεται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ.1, του ν.703/77, όπως ισχύει,

3 3 δεδοµένου ότι πληρούται τουλάχιστον η µία από τις δύο προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος και συγκεκριµένα αυτή του κύκλου εργασιών. Σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο, πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης. Στην υπό κρίση υπόθεση, στις υπεγράφη µεταξύ των εταιρειών ERGODATA και ACS, καθώς και των µετόχων της τελευταίας κ.κ.. Παπαγεωργίου και Π. Βαρζακάκου η ανωτέρω συµφωνία αγοράς µετοχών, η οποία γνωστοποιήθηκε στη Γραµµατεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, εµπρόθεσµα, στις Σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ.1 απαγορεύεται η πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων που υπάγονται στη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου µέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ενώ σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης επιβάλλεται πρόστιµο ύψους µέχρι δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ. Τέλος, κατά το άρθρο 4ε παρ. 3 του νόµου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές ζηµιές σε βάρος µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου. Από τα στοιχεία του φακέλλου προέκυψε ότι η µη χορήγηση από την Επιτροπή Ανταγωνισµού άδειας για την κατά παρέκκλιση πραγµατοποίηση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, βασίµως αναµένεται να κηρυχθεί η ACS σε πτώχευση, µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από την Επιτροπή, λόγω της δεινής οικονοµικής θέσης στην οποία βρίσκεται η εν λόγω εταιρεία και η οποία συνεχώς επιδεινώνεται. Συγκεκριµένα: Από το ισοζύγιο της 30ης Απριλίου 1999 προκύπτει ότι η ACS οφείλει επιταγές πληρωτέες που ανέρχονται περίπου στο ( ) δρχ. Η εταιρεία πρέπει να καταβάλλει α) στο ελληνικό δηµόσιο σε 12 µηνιαίες δόσεις το συνολικό ποσό των ( ) δρχ. [( ) δρχ. µηνιαίως σε 12 δόσεις, από τις οποίες έχει καταβληθεί µόνο η δόση του Μαϊου], ποσό που καταλογίσθηκε µετά τον πρόσφατο έλεγχο που διενήργησε το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.ΕΚ) για τις χρήσεις , β) το ποσό των ( ) δρχ. σε 14 ισόποσες µηνιαίες δόσεις σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής της διεύθυνσης 16ης Εισπράξεων δηµοσίων εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών και γ) ποσό ( ) δρχ. για καθυστερούµενες οφειλές στο ΙΚΑ µέχρι τον Απρίλιο 1999 καταβλητέες ως εξής: µέχρι ποσό ( ) δρχ. και ( ) δρχ για κάθε µήνα µέχρι τον Μάρτιο του Επίσης η ACS για την αντιµετώπιση µέρους των αναγκών της, έχει συνάψει δάνειο από τη γερµανική εταιρεία Deutsche Post A.G. ποσού ( ) EURO, το οποίο αντιστοιχεί σε ( ) δρχ. περίπου. Για το δάνειο αυτό υπεγράφη η από 28 Απριλίου 1999 ιδιωτική σύµβαση δανείου και για την εγγύησή του, οι µέτοχοι της εταιρείας κ.κ.. Παπαγεωργίου και Π. Βαρζακάκος παραχώρησαν υπέρ της Deutsche Post A.G., ενέχυρο επί ανώνυµων µετοχών ( µετοχές ο κάθε ένας), παρακρατώντας το δικαίωµα ψήφου.

4 4 Οι ίδιοι µέτοχοι της ACS δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν περαιτέρω την εταιρεία και η εταιρεία από µόνη της δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις οικονοµικές της υποχρεώσεις. Η ACS απασχολεί προσωπικό 600 ατόµων, των οποίων οι µισθοί ανέρχονται στο ποσό των δρχ. µηνιαίως και οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις τους. Εξάλλου η επικείµενη πτώχευση της ACS είναι δυνατόν να προκαλέσει ζηµία τόσο στην ίδια όσο και στους µετόχους της δεδοµένου ότι θα εξαφανιστεί η υπεραξία (good will) της εν λόγω εταιρείας, η οποία οφείλεται στο σήµα φήµης ACS και στην ιδιαίτερη τεχνογνωσία (know how) της εταιρείας. Επίσης σοβαρές ζηµίες θα υποστούν και οι 158 αντιπρόσωποι της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι λειτουργούν αυτοτελείς επιχειρήσεις µε δικό της η κάθε µία προσωπικό στηριζόµενοι στα σήµατα, την τεχνογνωσία και το δίκτυο διανοµής της ACS. Την επικείµενη κατά τα ανωτέρω, πτώχευση βάσιµα αναµένεται να αποτρέψει, το τίµηµα που η εξαγοράζουσα εταιρεία ERGODATA θα καταβάλλει για την απόκτηση των µετοχών της ACS. Επιπλέον η αιτούσα, ανέλαβε την υποχρέωση να χορηγήσει µέχρι τις , δάνειο στην ACS, προς αποπληρωµή του δανείου που είχε λάβει από τη Deutsche Post A.G. και αποδέσµευση των ενεχυρασθεισών µετοχών καθώς επίσης και την καταβολή των δόσεων των υποχρεώσεων προς το ηµόσιο και το ΙΚΑ µέχρι την τελική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω η Επιτροπή κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι για να διατηρηθεί η ανταγωνιστική θέση της δηµιουργουµένης ως άνω κοινής επιχείρησης στη συγκεκριµένη αγορά πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4ε του Ν. 703/77, όπως ισχύει, υπό τον όρο ότι µέχρι την συζήτηση της γνωστοποίησης της ανωτέρω εξαγοράς θα έχουν εκπληρωθεί οι ανωτέρω λόγοι οι οποίοι κατά την αιτούσα δικαιολογούν την χορήγηση παρέκκλισης ήτοι την αποτροπή της πτώχευσης της ως άνω επιχείρησης, την χορήγηση σε αυτήν δανείων για την αποπληρωµή από την δευτέρα ως άνω επιχείρηση του δανείου της προς την Deutsche Post AG για την αποδέσµευση των ενεχυρασθεισών µετοχών της και την πληρωµή των δόσεων των χρεών προς το ηµόσιο και το ΙΚΑ. Κατά την άποψη όµως ενός µέλους της Επιτροπής, η παρέκκλιση πρέπει να επιτραπεί χωρίς τον ανωτέρω όρο. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4ε η απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση µπορεί να συνοδεύεται από όρους και υποχρεώσεις που (µοναδικό) σκοπό έχουν να εξασφαλίζουν συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού ή για να αποτρέψουν καταστάσεις που θα µπορούσαν να δυσχεράνουν την εκτέλεση τυχόν απαγορευτικής οριστικής απόφασης. Ο όρος όµως ότι µέχρι τη συζήτηση της ανωτέρω εξαγοράς θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι λόγοι οι οποίοι κατά την αιτούσα δικαιολογούν τη χορήγηση της παρέκκλισης (ήτοι την αποτροπή της πτώχευσης της ως άνω επιχείρησης, τη χορήγηση σ αυτή δανείων για την αποπληρωµή από τη δευτέρα ως άνω επιχείρηση του δανείου της προς την Deutsche Post AG κλπ.) δεν τίθεται για την εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού ή για την αποτροπή καταστάσεων που θα δυσχεράνουν την εκτέλεση της τυχόν απαγορευτικής οριστικής απόφασης, αλλά για τον έλεγχο της ουσιαστικής βασιµότητας της υπό κρίση αίτησης. Το ουσιαστικώς βάσιµο της αιτήσεως παρέκκλισης, όµως, θα πρέπει να έχει γίνει ήδη αποδεκτό από

5 5 την Επιτροπή για να χορηγηθεί η άδεια παρέκκλισης. Εάν τα ουσιαστικά στοιχεία αποδειχθούν εκ των υστέρων ανακριβή και παραπλανητικά, η Επιτροπή µπορεί να ανακαλέσει την απόφασή της κατά το άρθρο 4δ παρ. 10. Αυτή είναι η µόνη δυνατή κύρωση που προβλέπει ο ν.703/77, όπως ισχύει, για την περίπτωση που οι λόγοι της αίτησης παρέκκλισης είναι αβάσιµοι. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ έχεται την από αίτηση των α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., β) ηµητρίου Σ. Παπαγεωργίου και γ) Παναγιώτη Π. Βαρζακάκου και επιτρέπει στους αιτούντες παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του άρθρου 4ε παραγρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, για την σταδιακή απόκτηση από την πρώτη των αιτούντων του 47% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ACS - ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και την από κοινού άσκηση από τους αιτούντες ελέγχου επί της τελευταίας ως άνω εταιρείας. Κατά πλειοψηφία δε θέτει ως όρο για τη χορήγηση της αιτηθείσης άδειας παρέκκλισης όπως πραγµατοποιηθούν, µέχρι την συζήτηση της γνωστοποιηθείσας ως άνω συγκέντρωσης, οι αναλειφθείσες από την πρώτη των αιτούντων υποχρεώσεις, ήτοι η διάθεση από αυτήν του συµφωνηθέντος δανείου προς την ACS - ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την αποπληρωµή του δανείου της προς την DEUTSCHE POST AG και η χρηµατοδότηση της ACS - ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την εξόφληση των υφισταµένων χρεών της προς το ηµόσιο και το ΙΚΑ. Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 30 η Ιουλίου Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Σταύρος Αργυρόπουλος Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 29 η Μαρτίου 2000,ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 17η Ιουνίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Νοεµβρίου 1997, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12 µ.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17 / ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17 / ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17 / ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ., µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 114 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 114 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 114 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 10η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2.30 µ.µ. µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 165 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 26 η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 6 η Μαΐου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 5 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 175 / III / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Δεκεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 223/ III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 223/ III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 223/ III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 α Οκτωβρίου 2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 221/IIΙ/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 115 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 115 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 115 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 28 η Απριλίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 1:30 µ.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 28η Ιουνίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 232/ΙΙΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 232/ΙΙΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 232/ΙΙΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 13η Ιανουαρίου 2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 181/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 181/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 181/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα