ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Ανάπτυξης 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α' 313) (Νόµος) και ιδίως του άρθρου Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α' 168) και τις διατάξεις του π.δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α' 19). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ Α 85). 5. Την υπ αριθµ. Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης. 6. Την από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού: Αποφασίζουµε Άρθρο πρώτο Θεσπίζεται Κανονισµός Αδειών Φυσικού Αερίου το κείµενο του οποίου έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α ΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί Οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισµό αυτόν έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόµου. 1

2 Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για τη χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση των ακόλουθων αδειών (Άδειες): α) Άδειας ΑΣΦΑ. β) Άδειας ιαχείρισης ΑΣΦΑ. γ) Άδειας ιανοµής Φυσικού Αερίου (Άδεια ιανοµής). δ) Άδειας Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες (Άδεια Προµήθειας). ε) Άδειας Κυριότητας και ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Άρθρο 3 ικαίωµα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας 1. ικαίωµα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ έχουν τα νοµικά πρόσωπα που εδρεύουν σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. ικαίωµα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας ιαχείρισης ΑΣΦΑ έχουν κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ ή ο ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Νόµου. 3. ικαίωµα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας ιανοµής έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και οι κοινοπραξίες που εδρεύουν σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. ικαίωµα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και οι κοινοπραξίες που εδρεύουν σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Άδειας 1. Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας υποβάλλεται στο ΥΠΑΝ και στη ΡΑΕ σε έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε το Έντυπο Αίτησης για τη Χορήγηση Άδειας το οποίο καθορίζεται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στα κατά περίπτωση αντίστοιχα Παραρτήµατα καθώς και απόδειξη για την καταβολή των προβλεπόµενων τελών. 2. Η αίτηση καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο Μητρώο Αιτήσεων το οποίο τηρεί η ΡΑΕ. 3. Η αίτηση για τη χορήγηση Άδειας υποβάλλεται οποτεδήποτε, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο ή στον Κανονισµό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία λαµβάνεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ, είναι δυνατόν να προσδιορίζεται συγκεκριµένη χρονική περίοδος για την υποβολή αιτήσεων, µε χρόνο έναρξης της περιόδου υποβολής τουλάχιστον τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης. 2

3 4. Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Άδειας µπορεί να προηγείται της χορήγησης άλλων αδειών και εγκρίσεων που τυχόν απαιτούνται. Η χορήγηση της Άδειας αυτής δεν απαλλάσσει σε καµία περίπτωση τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λάβει άλλες απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις. 5. Η χορήγηση της Άδειας αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου ο αιτών να προβεί στη κατασκευή των έργων και υποδοµών που περιλαµβάνονται στην αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας, ακόµη κι αν έχει λάβει άλλες απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις. Άρθρο 5 ικαιολογητικά αιτήσεων 1. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού. 2. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας ιαχείρισης ΑΣΦΑ συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού. 3. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας ιανοµής συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα IV του Κανονισµού. 4. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Προµήθειας συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα V του Κανονισµού. Άρθρο 6 Παροχή πρόσθετων στοιχείων 1. Εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, η ΡΑΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, τάσσοντας προθεσµία για την υποβολή τους, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Στην περίπτωση που, εντός της ως άνω προθεσµίας, δεν ζητηθεί η παροχή πρόσθετων στοιχείων, η αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης. 2. Τα πρόσθετα στοιχεία της παρ. 1 κοινοποιούνται στον Υπουργό Ανάπτυξης. 3. Εάν ο αιτών δεν παράσχει εντός της παραπάνω προθεσµίας τα στοιχεία που του ζητήθηκαν, ο Υπουργός Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, απορρίπτει την αίτηση. 4. Στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλλει εµπρόθεσµα τα στοιχεία που ζητήθηκαν, και µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την υποβολή αυτών η ΡΑΕ δεν ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία, η αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης. Άρθρο 7 ηµοσίευση αιτήσεων 1. Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας, ο αιτών δηµοσιεύει σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα και, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά δραστηριότητα που ασκείται σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, και σε µια εφηµερίδα η οποία κυκλοφορεί στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή: α) Περίληψη του περιεχοµένου της αίτησης, που θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία του αιτούντος (όνοµα ή επωνυµία, έδρα), το είδος της αιτηθείσας Άδειας, σύντοµη περιγραφή της υπό αδειοδότηση δραστηριότητας, τη θέση τυχόν εγκαταστάσεων ή τη γεωγραφική περιοχή άσκησης της δραστηριότητας για την οποία 3

4 ζητείται η Άδεια και, στην περίπτωση αίτησης για Άδεια ΑΣΦΑ, περιγραφή αιτήµατος απαλλαγής από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων που ενδεχοµένως έχει συνυποβληθεί µε την αίτηση. β) Ανακοίνωση σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής αιτιολογηµένων αντιρρήσεων ενώπιον της Ρ.Α.Ε., εντός της προθεσµίας του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος. 2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. µε σκοπό τη διαµετακόµιση φυσικού αερίου µέσω της χώρας, ο αιτών δηµοσιεύει τα στοιχεία της παραγράφου 1 και στην αγγλική γλώσσα και περαιτέρω σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. Αντίγραφο της δηµοσίευσης γνωστοποιείται στη Ρ.Α.Ε. Μετά τη γνωστοποίηση η Ρ.Α.Ε. δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της το όνοµα ή την επωνυµία του αιτούντος και περίληψη του περιεχοµένου της αίτησης. 4. Σε περίπτωση παράλειψης δηµοσίευσης της παραγράφου 1, η ΡΑΕ γνωµοδοτεί αρνητικά στον Υπουργό Ανάπτυξης. Το τέλος που καταβλήθηκε µε την αίτηση δεν επιστρέφεται 5. Η ΡΑΕ µεριµνά ώστε κάθε ενδιαφερόµενος να µπορεί να λαµβάνει γνώση της αίτησης, των συνηµµένων εγγράφων καθώς και κάθε σχετικής πληροφορίας µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΡΑΕ, µετά από ακρόαση του αιτούντος, αποφασίζει ποια στοιχεία ή έγγραφα θεωρούνται εµπιστευτικά και αποκλείει την πρόσβαση σε αυτά σταθµίζοντας και το δικαίωµα πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων. Άρθρο 8 Αντιρρήσεις 1. Όποιος θεµελιώνει έννοµο συµφέρον δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του άρθρου 7 παρ. 1, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά µε υποβληθείσα αίτηση, οι οποίες συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκµηριώνουν τους ισχυρισµούς του. Αντίγραφο των αντιρρήσεων κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης. 2. Η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλει τη διαδικασία αξιολόγησης. 3. Η ΡΑΕ κοινοποιεί στον αιτούντα τις αντιρρήσεις που κατατέθηκαν σχετικά µε αίτησή του. Ο αιτών έχει δικαίωµα εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση των αντιρρήσεων να υποβάλει τις απόψεις του στη ΡΑΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Άρθρο 9 Αξιολόγηση Αιτήσεων 1. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων, και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Κανονισµού, η ΡΑΕ αξιολογεί την αίτηση. 2. Κατά το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης, η ΡΑΕ δύναται να: 4

5 α) Ζητήσει από τον αιτούντα την υποβολή οποιουδήποτε συµπληρωµατικού στοιχείου, πληροφορίας ή διευκρίνισης επί των ήδη υποβληθέντων στοιχείων. β) Προβεί σε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, καθώς και σχετικά µε τους όρους, προϋποθέσεις ή περιορισµούς για τη χορήγηση της Άδειας, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία οι αντιρρήσεις υποβάλλονται από πρόσωπο που έχει υποβάλλει αίτηµα για χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. για όµοιο Σύστηµα Φυσικού Αερίου ή Άδειας ιανοµής, στην ίδια γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης ή διέλευσης. γ) Προτείνει σε αιτούντες οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηµα για χορήγηση άδειας όµοιου αντικειµένου, εντός τακτής προθεσµίας, να προβούν σε τροποποίηση των αιτηµάτων τους κατά τρόπο ώστε η χορήγηση µίας µόνον άδειας να εξυπηρετεί και τους δύο αιτούντες. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για την περίπτωση β) της παραγράφου αυτής. Άρθρο 10 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ 1. Η ΡΑΕ γνωµοδοτεί για κάθε αίτηση στον Υπουργό Ανάπτυξης εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η αίτηση θεωρήθηκε τυπικά πλήρης. Η γνωµοδότηση της ΡΑΕ κοινοποιείται στον αιτούντα και αναρτάται στην ιστοσελίδα της. 2. Σε περίπτωση που µε την αίτηση για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ υποβάλλεται και αίτηµα χορήγησης απαλλαγής από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, η προθεσµία της παραγράφου 1 άρχεται από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Νόµου. 3. Για τη διαµόρφωση της γνωµοδότησής της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, η ΡΑΕ αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 34 του Νόµου. Για το σκοπό αυτό, λαµβάνει υπόψη: α) Την αίτηση, τα συνηµµένα έγγραφα, τα συµπληρωµατικά στοιχεία και τυχόν διευκρινήσεις που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ. β) Τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν. γ) Τα συµπεράσµατα τυχόν διεξαχθείσας δηµόσιας διαβούλευσης. δ) Το αποτέλεσµα της διαδικασίας της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 9. ε) Κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία που κρίνει κρίσιµη. 4. Στη γνωµοδότηση της ΡΑΕ περιλαµβάνεται κάθε επιπλέον όρος, προϋπόθεση ή περιορισµός κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 34 του Νόµου, τυχόν πρόσθετοι ειδικοί όροι και υποχρεώσεις που κρίνονται αναγκαίοι και, στην περίπτωση Άδειας ΑΣΦΑ, οι όροι υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί τυχόν απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων. 5. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησης µπορεί να προτείνει προς τον Υπουργό Ανάπτυξης την διενέργεια διαγωνισµού για τη χορήγηση της Άδειας κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων 16 και 22 του Νόµου. Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕ γνωµοδοτεί για την απόρριψη της αίτησης και ενηµερώνει τον αιτούντα σχετικά. 5

6 Άρθρο 11 Απόφαση επί της αίτησης 1. Εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη γνωµοδότηση της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει σχετικά µε την αίτηση ή τη διενέργεια διαγωνισµού. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για τρείς (3) µήνες µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Η απόφαση για τη χορήγηση της Άδειας κοινοποιείται στον αιτούντα και τη ΡΑΕ, η οποία την καταχωρίζει στο Μητρώο Αδειών. 3. Η Άδεια τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία τίθεται µεταγενέστερη ηµεροµηνία θέσης αυτής σε ισχύ. 4. Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας κοινοποιείται στον αιτούντα και στη ΡΑΕ. Άρθρο 12 Επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων κατόχων Αδειών 1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, επιβάλλει στους κατόχους Αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 34 του Νόµου. 2. Ειδικά στην περίπτωση επιβολής υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Νόµου, η ΡΑΕ, προκειµένου να διαµορφώσει τη γνώµη της, θέτει σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο γνωµοδότησης και θέτει προθεσµία όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών, εντός της οποίας κάθε πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον δύναται να υποβάλλει αντιρρήσεις ή να θέσει τις απόψεις του. 3. Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κοινοποιείται στους κατόχους των Αδειών και τη ΡΑΕ. Με την απόφαση αυτή τίθεται προθεσµία εντός της οποίας οι κάτοχοι Αδειών οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις αυτές. Άρθρο 13 Παράταση της διάρκειας ισχύος της Άδειας Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ ενός (1) έτους και έξι (6) µηνών πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Άδειας, ο κάτοχος δύναται να υποβάλλει αίτηση για παράταση της διάρκειας ισχύος της Άδειας. Με την αίτηση αυτή υποβάλλεται: α) ήλωση σχετική µε την διάρκεια της προτεινόµενης παράτασης. β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι εξακολουθούν να πληρούνται όλα τα κριτήρια για τη χορήγησης της Άδειας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10. γ) Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο ο αιτών κρίνει σκόπιµο για την αιτιολόγηση του αιτήµατος. δ) Απόδειξη για την καταβολή του προβλεπόµενου τέλους. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α ΕΙΩΝ Άρθρο 14 Τροποποίηση Άδειας 1. Άδεια τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, είτε κατόπιν αιτήσεως του κατόχου της είτε αυτεπαγγέλτως. 2. Οι γενικοί όροι της Άδειας οι οποίοι περιλαµβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 21 καθώς και οι προβλεπόµενοι ειδικοί όροι κάθε Άδειας τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, προκειµένου να διαµορφώσει τη γνώµη της, θέτει σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο γνωµοδότησης και θέτει προθεσµία όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών, εντός της οποίας κάθε πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον δύναται να υποβάλλει τις απόψεις του. 3. Η ΡΑΕ ενηµερώνει τους κατόχους Αδειών για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης µε την οποία τροποποιούνται οι όροι αυτών. Άρθρο 15 Τροποποίηση Άδειας κατόπιν αιτήσεως του κατόχου 1. Η Άδεια τροποποιείται κατόπιν αιτήσεως του κατόχου της στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αλλαγής επωνυµίας του κατόχου της Άδειας, εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. β) Μεταβολής νοµικής µορφής του κατόχου της Άδειας, αλλαγή της σύνθεσης κοινοπραξίας ή αλλαγή της µετοχικής σύνθεσης αυτού. γ) Σύστασης νοµικού προσώπου, στην περίπτωση που ο κάτοχος Άδειας είναι φυσικό πρόσωπο. δ) Μεταβολής στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αδειοδοτούµενης δραστηριότητας. ε) Μεταβολής στοιχείων σχετικών µε την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου. στ) Όταν ο κάτοχος της Άδειας επικαλείται ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την τροποποίηση της Άδειας. ζ) Όταν ο κάτοχος της Άδειας αιτείται τη µεταβίβαση αυτής σε άλλο πρόσωπο. 2. Ο κάτοχος της Άδειας υποβάλει στη ΡΑΕ αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς τους λόγους της αιτούµενης τροποποίησης, συνυποβάλλοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο που τεκµηριώνει το αίτηµά του καθώς και απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου τέλους. Στην περίπτωση δ) της παρ. 1, ο Κάτοχος συνυποβάλλει τεχνική έκθεση και µελέτη σκοπιµότητας όπου αναλύονται οι επιπτώσεις στις περιοχές που ήδη τροφοδοτούνται ή αναµένεται να τροφοδοτηθούν µε φυσικό αέριο, στην ασφάλεια εφοδιασµού και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας τις οποίες ενδεχοµένως παρέχει ο κάτοχος της Άδειας. 3. Η ΡΑΕ δύναται να καλέσει εγγράφως τον κάτοχο της Άδειας για την παροχή, εντός τακτής προθεσµίας, συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται µη πλήρης και η ΡΑΕ γνωµοδοτεί αρνητικά. 4. Η ΡΑΕ δηµοσιοποιεί την περίληψη της υποβαλλόµενης αίτησης τροποποίησης στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα (10) ηµερών από την ανωτέρω δηµοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον, µπορούν να υποβάλουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. Η ΡΑΕ κοινοποιεί στον κάτοχο τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά µε αίτησή του. Ο 7

8 κάτοχος έχει δικαίωµα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση των αντιρρήσεων να υποβάλει τις απόψεις του στη ΡΑΕ. 5. Η ΡΑΕ εξετάζει τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί απαραίτητη, και την επίπτωση που η αιτούµενη τροποποίηση τυχόν επιφέρει στην πλήρωση σχετικού κριτηρίου της παρ. 3 του άρθρου 34 του Νόµου, και, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η αίτηση θεωρήθηκε πλήρης, υποβάλλει τη γνώµη της στον Υπουργό Ανάπτυξης. Αντίγραφο της γνώµης της ΡΑΕ κοινοποιείται στον κάτοχο της Άδειας. 6. Εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή της γνώµης της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει σχετικά µε την τροποποίηση ή µη της Άδειας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης κοινοποιεί την απόφασή του στον αιτούντα και τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ καταχωρίζει την τροποποίηση στο Μητρώο Αδειών. 7. Η ΡΑΕ, κατά την διαµόρφωση της γνώµη της κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 δύναται να εισηγηθεί για την εκκίνηση ανάκλησης της άδειας στις περιπτώσεις ε) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Κανονισµού. Άρθρο 16 Αυτεπάγγελτη τροποποίηση Άδειας 1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η ΡΑΕ δύνανται να εκκινήσουν τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης τροποποίησης άδειας. 2. Η ΡΑΕ ενηµερώνει εγγράφως τους ενδιαφεροµένους κατόχους για την εκκίνηση της διαδικασίας αυτεπάγγελτης τροποποίησης της άδειας και δηµοσιεύει την εκκίνηση της διαδικασίας στην ιστοσελίδα της, αναφέροντας το περιεχόµενο, την αιτιολόγηση της σκοπιµότητας, την εκτίµηση των ενδεχόµενων συνεπειών της προτεινόµενης τροποποίησης και προθεσµία εντός της οποίας οι κάτοχοι των Αδειών και πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον, µπορούν να υποβάλουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. 3. Η ΡΑΕ εξετάζει τις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν καθώς και κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί απαραίτητη και, εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή αντιρρήσεων, γνωµοδοτεί σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η γνωµοδότηση της ΡΑΕ αναρτάται στην ιστοσελίδα της. Άρθρο 17 Μεταβίβαση Άδειας 1. Άδεια µεταβιβάζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ κατόπιν υποβολής αίτησης από τον κάτοχο της Άδειας. 2. Στην αίτηση: α) Αναφέρεται το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβαστεί η Άδεια, β) Συµπεριλαµβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε το πρόσωπο ως προς το οποίο θα µεταβιβαστεί η Άδεια γ) Τεκµηριώνονται οι λόγοι της µεταβίβασης 3. Με την αίτηση συνυποβάλλεται δήλωση αποδοχής της µεταβίβασης από το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβαστεί η Άδεια και απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου τέλους. 4. Η Άδεια µεταβιβάζεται εφόσον ο προτεινόµενος νέος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισµού και τα κριτήρια του άρθρου 34 παρ. 3 του 8

9 Νόµου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού. 5. Η αίτηση µεταβίβασης εξετάζεται κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 15 του Κανονισµού. Άρθρο 18 Ανάκληση Άδειας 1. Η Άδεια ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Παράβασης του Νόµου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του καθώς και των όρων και υποχρεώσεων που επιβάλλονται µε την Άδεια. β) Όταν τα υποβαλλόµενα στοιχεία τα οποία αξιολογήθηκαν κατά τη διαδικασία χορήγησης της Άδειας ήταν εσφαλµένα ή παραπλανητικά. γ) Κήρυξης του κατόχου σε πτώχευση ή παύσης για οποιοδήποτε λόγο της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία έχει χορηγηθεί η Άδεια. δ) Μετά από διαπίστωση αδυναµίας λήψης των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων ή υλοποίησης των υποδοµών που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η Άδεια. ε) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παύση της πλήρωσης των κριτηρίων χορήγησης της Άδειας. στ) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους γενικούς όρους του άρθρου 21. ζ) Κατόπιν αίτησης του κατόχου της Άδειας. 2. Για την ανάκληση της άδειας εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί τήρησης του δικαιώµατος της προηγούµενης ακροάσεως του διοικουµένου. 3. Η ανάκληση της άδειας δεν αποκλείει την επιβολή διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Α ΕΙΩΝ Άρθρο 19 οµή Αδειών Οι Άδειες που χορηγούνται κατά τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού περιλαµβάνουν: α) Τα στοιχεία του κατόχου. β) Το είδος της Άδειας. γ) Τη διάρκεια ισχύος της Άδειας. δ) Χρονοδιάγραµµα κατασκευής και περιγραφή των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, µε αναφορά στη 9

10 γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης ή διέλευσης αυτών, στη δυναµικότητά τους και στα σηµεία διασύνδεσης µε άλλα Συστήµατα Φυσικού Αερίου ή ίκτυα ιανοµής. ε) Τη γεωγραφική περιοχή στην οποία επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου της Άδειας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. στ) Αναφορά στο άρθρο 21 του Κανονισµού στο οποίο περιλαµβάνονται οι γενικοί όροι που ισχύουν για όλες τις Άδειες. ζ) Αναφορά στα άρθρα του Κανονισµού τα οποία περιλαµβάνουν τους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις που διέπουν την άσκηση της δραστηριότητας στην οποία αφορά η Άδεια. η) Κάθε επιπλέον όρο, προϋπόθεση ή περιορισµό κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 34 του Νόµου, τυχόν πρόσθετους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις που κρίνονται αναγκαίοι και, στην περίπτωση Άδειας ΑΣΦΑ, τους όρους υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί τυχόν απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων. Άρθρο 20 Χρονική διάρκεια ισχύος Αδειών 1. Η µέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος των Αδειών καθορίζεται σε πενήντα (50) έτη στην περίπτωση των Αδειών ΑΣΦΑ, ιαχείρισης ΑΣΦΑ και ιανοµής και (10) έτη στην περίπτωση Άδειας Προµήθειας. 2. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας Κυριότητας και ιαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. καθορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Άρθρο 21 Γενικοί όροι 1. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει να: α) Τηρεί τις διατάξεις του Νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του. β) Τηρεί τους όρους και υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην Άδεια που του χορηγείται και κάθε περαιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητά του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειµένου να παραµένουν σε ισχύ οι λοιπές άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς του. γ) Ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύµφωνο µε τη νοµοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισµού. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισµού από τον κάτοχο της Άδειας µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ανταγωνισµού που δεν υπόκειται πλέον σε προσφυγή, η χορηγηθείσα Άδεια ανακαλείται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18. δ) Καταβάλλει εµπροθέσµως τα τέλη που του αναλογούν σύµφωνα µε το νόµο. ε) Τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών και την πρόσβαση σε αυτούς στα άρθρα 32 και 33 του Νόµου. στ) ηµοσιεύει τους λογιστικούς λογαριασµούς του, κατά τα οριζόµενα στο νόµο και το καταστατικό του και παρέχει στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ, εντός της προθεσµίας που τίθεται κάθε πληροφορία σχετικά µε την τήρηση των εν λόγω στοιχείων ή λογαριασµών. 10

11 ζ) Παρέχει στη ΡΑΕ τα τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά, εµπορικά και άλλα συναφή έγγραφα ή πληροφορίες που του ζητούνται στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε το νόµο. Ιδίως κοινοποιεί στη ΡΑΕ, εντός της προθεσµίας που τίθεται, κατόπιν σχετικού αιτήµατος αυτής, αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης των µετόχων, αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού του συµβουλίου, το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησής του, το εταιρικό επιχειρηµατικό σχέδιο καθώς και στοιχεία σχετικά µε δραστηριότητες του κατόχου που δεν ρυθµίζονται από την άδεια που του χορηγείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό. η) ιευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων, ιδίως επιτόπιων ελέγχων των εγκαταστάσεων και ελέγχων των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασµών του. θ) Τηρεί τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τις πρόσθετες υποχρεώσεις που του επιβάλλονται είτε κατά τη χορήγηση της Άδειας είτε µε µεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 34 του Νόµου και λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων. Όταν ο κάτοχος της Άδειας µπορεί να επιλέξει µεταξύ περισσότερων εναλλακτικών µέτρων για την τήρηση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας οφείλει να εφαρµόζει αυτό που έχει τα λιγότερο περιοριστικά αποτελέσµατα στον ανταγωνισµό. Ο κάτοχος της Άδειας ενηµερώνει τη ΡΑΕ κατά την πρώτη εφαρµογή των µέτρων και ακολούθως κάθε έξι µήνες για τα αποτελέσµατα αυτών. ι) Τηρεί χωριστούς λογαριασµούς για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν επιβληθεί, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Νόµου. 2. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να γνωστοποιεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ, κάθε µεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της επιχείρησής του, υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 703/1977, καθώς και κάθε µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης αυτού εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την πραγµατοποίηση των ως άνω µεταβολών. Σε περίπτωση που ο κάτοχος είναι εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, οφείλει να γνωστοποιεί µόνο τις µεταβολές του ελέγχου αυτής. Σε περίπτωση που η µεταβολή του ελέγχου εµπίπτει στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 4β έως 4στ του ν. 703/77, ο κάτοχος κοινοποιεί στη ΡΑΕ και αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. 3. Η υποχρέωση γνωστοποίησης της προηγούµενης παραγράφου ισχύει και στην περίπτωση διάθεσης από τον Κάτοχο σηµαντικού περιουσιακού στοιχείου, ακινήτου ή εξοπλισµού σηµαντικής αξίας που χρησιµοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας, για την οποία χορηγείται η Άδεια. 4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί εντός ενός (1) µηνός από τη γνωστοποίηση των προηγουµένων παραγράφων να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της Άδειας, εφόσον λόγω της µεταβολής δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια του νόµου και του παρόντος Κανονισµού για τη χορήγηση της Άδειας. 5. Σε περίπτωση µη υποβολής της κατά τα ανωτέρω γνωστοποίησης, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Νόµου διοικητικές κυρώσεις. 6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη ΡΑΕ υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως, ανεξάρτητα από την επιβολή τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, επιβάλλονται στον αιτούντα οι προβλεπόµενες από το άρθρο 36 του Νόµου διοικητικές κυρώσεις. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Α.Σ.Φ.Α. Άρθρο 22 Συµβάσεις µε ΕΣΦΑ 1. Είτε κατά την χορήγηση της Άδειας είτε µεταγενέστερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, δύναται να επιβάλει την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγµατος ή ειδικού τέλους υπέρ του.ε.σ.φ.α. κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Νόµου. 2. Το ύψος του ανταλλάγµατος ή του ειδικού τέλους καθώς και η χρονική περίοδος επιβολής τους, προσδιορίζονται κατά τρόπο ώστε να αντισταθµίζεται πλήρως η δυσµενής επίδραση στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα του.ε.σ.φ.α., λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα ακόλουθα: α) τα εκάστοτε ισχύοντα τιµολόγια χρήσης του.ε.σ.φ.α. και του Α.Σ.Φ.Α., β) τη ζήτηση την οποία εξυπηρετεί ή εκτιµάται ότι θα εξυπηρετεί το Α.Σ.Φ.Α, γ) τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του.ε.σ.φ.α. Α.Ε. και του Α.Σ.Φ.Α, δ) τις οικονοµικές και τεχνικές παραδοχές του έργου. 3. Στην περίπτωση που το αντάλλαγµα και το ειδικό τέλος επιβάλλονται κατά τη χορήγηση της Άδειας, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης της γνώµης της, ενηµερώνει τον αιτούντα σχετικά µε την πρόθεσή της να επιβάλει την σχετική υποχρέωση, και για το σκοπό αυτό δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα πρόσθετα στοιχεία κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Νόµου. 4. Στην περίπτωση που το αντάλλαγµα και το ειδικό τέλος επιβάλλονται µετά τη χορήγηση της Άδειας, η ΡΑΕ, κατά τη διαµόρφωση της γνώµης της, ενηµερώνει τον κάτοχο σχετικά µε την πρόθεσή της να επιβάλει την σχετική υποχρέωση, και καλεί τον κάτοχο της Άδειας και τον.ε.σ.φ.α. όπως, εντός 10 ηµερών, υποβάλουν τις απόψεις τους. 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 23 Ειδικοί όροι Άδειας ΑΣΦΑ 1. Εφόσον κατά τη χορήγηση της Άδειας δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της Άδειας Α.Σ.Φ.Α. ο κάτοχος αυτής οφείλει να συστήσει ανώνυµη εταιρεία, µε έδρα στην ελληνική επικράτεια και αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή, κυριότητα και διαχείριση του Α.Σ.Φ.Α. 2. Εντός τριών (3) µηνών από τη σύσταση της εταιρείας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να υποβάλλει στη ΡΑΕ αίτηση µεταβίβασης της Άδειας Α.Σ.Φ.Α. στη νέα εταιρεία, συνυποβάλλοντας µε την αίτηση τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στην περίπτωση Β, παράγραφος 1, Μέρος Α του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού. 3. Η Άδεια µεταβιβάζεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 17 του Κανονισµού Αδειών. 2. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Ο κάτοχος της Άδειας Α.Σ.Φ.Α. οφείλει να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου εµπροθέσµως και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής και την τεχνική µελέτη που περιλαµβάνεται στην Άδεια. 12

13 2. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να ενηµερώνει ανά τρίµηνο τη ΡΑΕ για την πρόοδο του έργου ιδίως σε σχέση µε τις εργασίες κατασκευής αυτού, τη λήψη των λοιπών εγκρίσεων και αδειών που τυχόν απαιτούνται καθώς και την ανάπτυξη Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και διασυνδέσεων ανάντη και κατάντη του ΑΣΦΑ, τα οποία είναι ενδεχοµένως απαραίτητα για την λειτουργία του. Στην έκθεση αυτή, περιλαµβάνονται τουλάχιστον σύντοµη περιγραφή των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου, χρονική εκτίµηση αυτών, τυχόν δυσχέρειες υλοποίησης και κάθε σχετική πληροφορία. Ο κάτοχος ενηµερώνει τη ΡΑΕ για την εφαρµογή του προγράµµατος εκτέλεσης δοκιµών και την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Α.Σ.Φ.Α. τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την επέλευση των γεγονότων αυτών. 3. Σε περίπτωση που προβλέπεται καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας, ο κάτοχος γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στη ΡΑΕ, συνυποβάλλοντας έκθεση για τις αιτίες της καθυστέρησης και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί προς αντιµετώπιση αυτών. Ο κάτοχος υποχρεούται να παράσχει στη ΡΑΕ οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί. 4. Εάν από τα στοιχεία της παραγράφου 3 προκύπτει αδυναµία λήψης των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων ή αδυναµία υλοποίησης του υποδοµών, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 περί διαδικασίας ανάκλησης της Άδειας. 3. ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Κατά την κατασκευή του ΑΣΦΑ, ο κάτοχος της Άδειας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο και εφαρµόζει τεχνικούς κανόνες και προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του ΑΣΦΑ µε το Ε.Σ.Φ.Α., άλλα ΑΣΦΑ ή ίκτυα ιανοµής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται, τις προδιαγραφές, κανονισµούς και πρακτικές που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 4. ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ΑΣΦΑ, ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να αποξηλώσει το σύνολο ή τµήµα των εγκαταστάσεων του Α.Σ.Φ.Α. και να αποκαταστήσει το έδαφος και εν γένει το φυσικό περιβάλλον σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αποκλειστικά µε δικές του δαπάνες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Φ.Α. Άρθρο 24 Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας ιαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. 1. Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας ιαχείρισης ΑΣΦΑ υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την ηµεροµηνία έναρξης εµπορικής λειτουργίας του ΑΣΦΑ, όπως αυτή καθορίζεται στην Άδεια ΑΣΦΑ. 2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Νόµου, η Άδεια ιαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγείται στον κάτοχο της αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ εφόσον ο 13

14 τελευταίος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πληροί τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του Νόµου. Άρθρο 25 ιαχείριση του Α.Σ.Φ.Α. από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε. 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Νόµου, σε περίπτωση διασύνδεσης του Α.Σ.Φ.Α. µε το Ε.Σ.Φ.Α. εφαρµόζονται τα ακόλουθα: α) Εφόσον το Α.Σ.Φ.Α. διασυνδέεται εξ αρχής µε το ΕΣΦΑ, αίτηση για τη χορήγηση Άδειας ιαχείρισης υποβάλλεται από τον ΕΣΦΑ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού. β) Εφόσον η διασύνδεση πραγµατοποιηθεί σε χρόνο µεταγενέστερο της χορήγησης της Άδειας ιαχείρισης ΑΣΦΑ, η Άδεια µεταβιβάζεται στο ΕΣΦΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 17 του Κανονισµού. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος της Άδειας ιαχείρισης ΑΣΦΑ υποβάλλει σχετική αίτηση στη ΡΑΕ το αργότερο τρεις (3) µήνες πριν την εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης. 2. Εντός ενός (1) µηνός από τη µεταβίβαση της Άδειας σύµφωνα µε την περίπτωση (β) της προηγούµενης παραγράφου, ο κάτοχος της Άδειας Α.Σ.Φ.Α. και ο.ε.σ.φ.α. Α.Ε. καταρτίζουν εγγράφως σύµβαση µε την οποία καθορίζεται το αντάλλαγµα που οφείλει ο.ε.σ.φ.α. Α.Ε. στον κάτοχο του ΑΣΦΑ. Αντίγραφο της σύµβασης γνωστοποιείται στη ΡΑΕ. Άρθρο 26 Ανάθεση διαχειριστικών πράξεων σε τρίτους 1. Αίτηση για την ανάθεση σε τρίτους διαχειριστικών πράξεων που αφορούν Α.Σ.Φ.Α. υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ, είτε ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης χορήγησης Αδειας ιαχείρισης ΑΣΦΑ είτε µετά τη χορήγηση αυτής, από τον κάτοχο Άδειας ΑΣΦΑ. 2. Η αίτηση περιλαµβάνει ιδίως: α) Τα στοιχεία του προτεινόµενου προσώπου. β) Πλήρη περιγραφή των διαχειριστικών πράξεων που ο κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ προτίθεται να αναθέσει στον τρίτο και τεκµηρίωση σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος αδυνατεί να διενεργήσει ή να διενεργήσει το ίδιο αποτελεσµατικά τις εν λόγω πράξεις καθώς και τους λόγους ενίσχυσης της ασφαλούς, αποτελεσµατικής και οικονοµικά αποδοτικής διαχείρισης του ΑΣΦΑ σε περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος. γ) Στοιχεία που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προτεινόµενου προσώπου σε σχέση µε τις διαχειριστικές πράξεις που αφορά η αίτηση, και την οικονοµική φερεγγυότητα του προσώπου αυτού. δ) ήλωση αποδοχής της ανάθεσης εκτέλεσης πράξεων διαχείρισης ΑΣΦΑ από το τρίτο πρόσωπο σε περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος του κατόχου. 3. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η Άδεια ιαχείρισης τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. 4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, απορρίπτει την αίτηση που υποβάλλεται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο αυτό, όταν τυχόν αποδοχή αυτής συνεπάγεται την καθολική µεταβίβαση διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α. στον τρίτο. 14

15 1. ΌΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 27 Ειδικοί όροι Άδειας ιαχείρισης ΑΣΦΑ 1. Ο κάτοχος της Άδειας ασκεί τις αρµοδιότητες που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Νόµου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Άδειας. 2. Εντός τριών (3) µηνών από τη χορήγηση της Άδειας, ο κάτοχος αυτής υποβάλλει στη ΡΑΕ: (α) Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη και εκµετάλλευση του ΑΣΦΑ, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Νόµου. (β) Σχέδιο Κανονισµού Τιµολόγησης, στον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε την κατάρτιση τιµολογίων για την παροχή υπηρεσιών στους Χρήστες του ΑΣΦΑ. 3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων για το σύνολο ή τµήµα του ΑΣΦΑ, εντός τριών (3) µηνών από την έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης, ο κάτοχος της Άδειας υποβάλλει στη ΡΑΕ τιµολόγια χρήσης του ΑΣΦΑ, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Νόµου. 4. Στην περίπτωση κατά την οποία η Άδεια χορηγείται στον ΕΣΦΑ Α.Ε., ο ιαχειριστής παρέχει στον κάτοχο της Άδειας ΑΣΦΑ κάθε αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων του στοιχείο. 5. Ο κάτοχος Άδειας παρακολουθεί συστηµατικά την τήρηση, από τους Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α, του Νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτού, και ενηµερώνει τη ΡΑΕ όταν διαπιστώνει ή πιθανολογεί ότι Χρήστης του Συστήµατος παραβιάζει την κείµενη νοµοθεσία ή εφαρµόζει πρακτικές που αντίκεινται στους κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισµού. 6. Με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του Νόµου, ο κάτοχος της Άδειας δύναται να ασκεί δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Άδειας, εφόσον δεν επηρεάζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονοµικά αποδοτική λειτουργία του Α.Σ.Φ.Α. Για τις λοιπές δραστηριότητες που δεν ρυθµίζονται από την Άδεια αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να δηµοσιεύει χωριστά τιµολόγια και να τηρεί χωριστούς λογαριασµούς. 2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Σε περίπτωση ανάθεσης διαχειριστικών πράξεων σε τρίτους κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισµού, ο τρίτος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που επιβάλλονται στην Άδεια ιαχείρισης καθ ο µέρος αυτές αφορούν τις πράξεις διαχείρισης οι οποίες του έχουν ανατεθεί. 3. ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 1. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, ο κάτοχος Άδειας υποχρεούται να εξασφαλίζει την πρόσβαση τρίτων στο Α.Σ.Φ.Α. κατά τρόπο άµεσο και οικονοµικό και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Άδειας, τηρώντας την αρχή της διαφάνειας και χωρίς να προβαίνει σε διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών, των κατηγοριών Χρηστών και ιδίως υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων, των µετόχων ή των θυγατρικών τους. 15

16 2. Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί Μητρώο Χρηστών του Α.Σ.Φ.Α και προβαίνει στις αναγκαίες εγγραφές, τροποποιήσεις και καταχωρίσεις στο µητρώο αυτό, τηρώντας τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο κριτήρια, σύµφωνα µε τον Κώδικα ιαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. 3. Εντός τριών (3) µηνών από τη χορήγηση της Άδειας, ο κάτοχος αυτής υποχρεούται, να υποβάλει στη ΡΑΕ προς έγκριση σχέδιο Κώδικα εοντολογίας, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του Νόµου.. 4. Με τον Κώδικα εοντολογίας καθορίζονται τα µέτρα που λαµβάνονται και οι διαδικασίες που εφαρµόζονται εκ µέρους του κατόχου της Άδειας για τη διασφάλιση της ισότιµης µεταχείρισης των Χρηστών και ιδίως: (α) Ο τρόπος διασφάλισης της τήρησης του καθήκοντος εχεµύθειας του προσωπικού του κατόχου της Άδειας σε σχέση µε στοιχεία και πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τα οποία εάν κοινοποιούνταν µε µεροληπτικό τρόπο θα θεµελίωναν τυχόν εµπορικό πλεονέκτηµα. (β) Η απαγόρευση συστάσεων από το προσωπικό του κατόχου της Άδειας προς τρίτους σχετικά µε την επιλογή προµηθευτή φυσικού αερίου. (γ) Ο περιορισµός πρόσβασης τρίτων προσώπων σε εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. (δ) Σε περίπτωση που ο κάτοχος της Άδειας µετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση, ο τρόπος µε τον οποίο διασφαλίζεται ο αποκλεισµός της µητρικής επιχείρησης ή άλλης εταιρίας της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης από την πρόσβαση σε εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, ιδίως αυτές που ενδεχοµένως της παρέχουν εµπορικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της, όπως στοιχεία Χρηστών ή πιθανών Χρηστών του Συστήµατος. 5. Ο κάτοχος της Άδειας λαµβάνει µέτρα για την εφαρµογή του Κώδικα εοντολογίας και ιδίως, µεριµνά για την ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του, εξασφαλίζει εγγράφως τη δέσµευση του προσωπικού του για συµµόρφωση µε τους κανόνες που περιέχονται στον Κώδικα εοντολογίας και θεσπίζει κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες αυτούς. 6. Ο κάτοχος της Άδειας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την εποπτεία της τήρησης και την αξιολόγηση της εφαρµογής των κανόνων που θεσπίζονται µε τον Κώδικα εοντολογίας. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους ο κάτοχος της Άδειας υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. και δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτελεσµατική τήρηση του Κώδικα εοντολογίας. 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Α.Σ.Φ.Α. 1. Ο κάτοχος της Άδειας, σε περίπτωση που µετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση, λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για τη διασφάλιση της λειτουργικής του ανεξαρτησίας έναντι της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης και ιδίως: (α) Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του κατόχου της Άδειας, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί εµµέσως ή αµέσως διοίκηση, ή λαµβάνει αποφάσεις καθηµερινής διαχείρισης του ΑΣΦΑ πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να µη συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής ή άλλη επιχειρηµατική ή επαγγελµατική σχέση µε άλλους κλάδους ή τµήµατα της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ή µε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανοµή και προµήθεια φυσικού αερίου καθώς και στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. (β) Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του κατόχου της Άδειας, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί εµµέσως ή αµέσως διοίκηση ή λαµβάνει αποφάσεις καθηµερινής διαχείρισης του ΑΣΦΑ, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν κατέχουν µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής επιχείρησης ή συνδεδεµένης µε αυτή επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 κ.ν. 16

17 2190/1920 ή άλλης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανοµή και προµήθεια φυσικού αερίου καθώς και στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. (γ) Μέλη του διοικητικού συµβουλίου, γενικοί διευθυντές, διευθυντές, και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί εµµέσως ή αµέσως διοίκηση σε άλλες εταιρίες της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης µπορούν να ασκούν µόνο εποπτικά καθήκοντα στον Κάτοχο της Άδειας και δεν έχουν το δικαίωµα να δίδουν εντολές για την καθηµερινή λειτουργία και διαχείριση του Α.Σ.Φ.Α. (δ) Οι περιορισµοί των υποπαραγράφων (α) και (β) ισχύουν και για τους συζύγους των εκεί αναφεροµένων προσώπων, τους συγγενείς αυτών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι τρίτου βαθµού καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. (ε) Η αµοιβή των µελών του διοικητικού συµβουλίου του Κατόχου της Άδειας, των γενικών διευθυντών, των διευθυντών και κάθε άλλου προσώπου που ασκεί εµµέσως ή αµέσως διοίκηση ή λαµβάνει αποφάσεις καθηµερινής διαχείρισης του ΑΣΦΑ, απαγορεύεται να συνδέεται µε την απόδοση ή την κερδοφορία επιχείρησης η οποία µετέχει ή είναι συνδεδεµένη µε την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση. (στ) Οι λόγοι ανάκλησης ή αντικατάστασης των µελών του διοικητικού συµβουλίου του κατόχου της Άδειας µε πρωτοβουλία της µητρικής επιχείρησης πρέπει να απαριθµούνται περιοριστικά στο καταστατικό του. (ζ) Μετακίνηση προσωπικού από τον κάτοχο της Άδειας στη µητρική επιχείρηση ή σε άλλη εταιρία της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης και αντίστροφα γίνεται υπό προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των µετακινούµενων προσώπων και ιδίως ότι: αα) Το µετακινούµενο προσωπικό εποπτεύεται κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης µε τον κάτοχο της Άδειας µόνο από τη διοίκηση αυτού, ββ) αποφάσεις επί των µισθολογικών θεµάτων και των θεµάτων επαγγελµατικής εξέλιξης του προσωπικού του λαµβάνονται αποκλειστικά από τον κάτοχο της Άδειας και γγ) δεν επιτρέπεται να προκαθορίζεται η πρόσληψη προσώπου στη µητρική επιχείρηση ή σε άλλη εταιρία της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης µετά το πέρας της θητείας του σε διοικητική θέση του κατόχου της Άδειας. Στον Κώδικα εοντολογίας που καταρτίζεται από τον κάτοχο της Άδειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον όρο 3 καθορίζονται κανόνες διασφάλισης της τήρησης του καθήκοντος εχεµύθειας από το µετακινούµενο προσωπικό του κατόχου της Άδειας. (η) Ο κάτοχος της Άδειας λαµβάνει µέτρα ώστε, στις συναλλαγές του µε το κοινό, να µην προκαλείται σύγχυση ότι αποτελεί ενιαία νοµική ή λειτουργική οντότητα µε τη µητρική επιχείρηση ή άλλη εταιρία της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ή άλλη επιχείρηση παραγωγής και προµήθειας φυσικού αερίου. Ιδίως δεν προβαίνει επιλεκτικά σε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του συνδέσµων προς την ιστοσελίδα των ως άνω επιχειρήσεων και δεν στεγάζεται στο ίδιο κτίριο γραφείων µε αυτές. (θ) Ο κάτοχος Άδειας υποχρεούται να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο ώστε να αποφεύγονται διασταυρούµενες επιδοτήσεις σε σχέση µε συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις ή σε σχέση µε οποιονδήποτε µέτοχο είτε του ιδίου είτε συνδεδεµένης µε αυτόν επιχείρησης. (ι) Ο κάτοχος Άδειας λαµβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Α.Σ.Φ.Α. ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση, χωρίς να αποκλείονται διαδικασίες συντονισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του Νόµου. 2. Ο κάτοχος της Άδειας γνωστοποιεί στη ΡΑΕ τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα λοιπά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση καθώς και τα καθήκοντα που τυχόν ασκούν τα εν λόγω πρόσωπα, ευθέως ή εµµέσως, σε άλλους κλάδους ή τµήµατα της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ή σε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής, διανοµής και προµήθειας φυσικού αερίου. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Άρθρο 28 Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας ιανοµής Προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας ιανοµής αποτελεί η πλήρωση των όρων της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Νόµου εκ µέρους του αιτούντος την Άδεια. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 29 Ειδικοί όροι Άδειας ιανοµής 1. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να λειτουργεί, συντηρεί, αναπτύσσει και εκµεταλλεύεται ένα ασφαλές, αποτελεσµατικό και οικονοµικά αποδοτικό ίκτυο ιανοµής και να παρέχει σε Προµηθευτές, Επιλέγοντες Πελάτες και ιαχειριστές διασυνδεδεµένων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και ικτύων ιανοµής (Χρήστες) πρόσβαση στο ίκτυο ιανοµής που διαχειρίζεται, κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις. 2. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να ασκεί τη δραστηριότητά του αποκλειστικά στη γεωγραφική περιοχή για την οποία χορηγείται η Άδεια. 3. Με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Νόµου, ο κάτοχος της Άδειας δύναται να ασκεί δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Άδειας, εφόσον δεν επηρεάζεται η αδιάλειπτη, ασφαλής και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τρίτους οι οποίοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στο ίκτυο. Για τις λοιπές δραστηριότητες που δεν ρυθµίζονται από την Άδεια ιανοµής, ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να δηµοσιεύει χωριστά τιµολόγια και να τηρεί χωριστούς λογαριασµούς. 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να αναπτύξει το ίκτυο ιανοµής σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που επισυνάπτεται στην Άδεια (Αρχικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης). Ως χρόνος έναρξης ισχύος του χρονοδιαγράµµατος νοείται η ηµεροµηνία χορήγησης της Άδειας ιανοµής. 2. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να ενηµερώνει ετησίως τη ΡΑΕ για την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης του ικτύου και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος λήψης των απαιτουµένων αδειών και εγκρίσεων. Για το σκοπό αυτό και µέχρι την έναρξη εµπορικής λειτουργίας του ικτύου ιανοµής, ο κάτοχος υποβάλλει στη ΡΑΕ ανά τρίµηνο έκθεση προόδου η οποία περιλαµβάνει περιγραφή των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του βασικού σχεδιασµού του έργου, χρονική εκτίµηση για την ολοκλήρωση αυτών και τυχόν δυσχέρειες υλοποίησης. 3. Σε περίπτωση που προβλέπεται καθυστέρηση στην ανάπτυξη του ικτύου ιανοµής σε σχέση µε το Αρχικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, ο κάτοχος γνωστοποιεί ειδικώς το γεγονός αυτό στη ΡΑΕ, συνυποβάλλοντας έκθεση για τις αιτίες της καθυστέρησης και την αντιµετώπιση αυτών. Ο κάτοχος υποχρεούται να παρέχει στη ΡΑΕ οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί. 18

19 4. Εάν από τα στοιχεία της παραγράφου 3 προκύπτει αδυναµία λήψης των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων ή αδυναµία υλοποίησης του υποδοµών, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 περί διαδικασίας ανάκλησης της Άδειας. 5. Μετά την παρέλευση πενταετίας από τη χορήγηση της Άδειας, ο κάτοχος αυτής αναπτύσσει το ίκτυο ιανοµής σύµφωνα µε τα Προγράµµατα Ανάπτυξης που υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τον όρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να λειτουργεί και συντηρεί το ίκτυο ιανοµής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τους κανονισµούς και τις πρακτικές που εφαρµόζονται στη βιοµηχανία φυσικού αερίου και ιδιαίτερα στα λοιπά Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, επισκευές και αντικαταστάσεις του ικτύου ιανοµής, σύµφωνα µε τις ως άνω προδιαγραφές. 3. Ο κάτοχος της Άδειας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την ασφαλή λειτουργία του ικτύου ιανοµής και την αποφυγή πρόκλησης σωµατικής βλάβης ή περιουσιακής ζηµίας. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει, ιδίως: α) Να ενηµερώνει τους καταναλωτές και τους Χρήστες για τυχόν βλάβες στο ίκτυο ιανοµής και τον εκτιµώµενο χρόνο αποκατάστασης αυτών. β) Να ενηµερώνει τους καταναλωτές σχετικά µε ενδεχόµενους κινδύνους από τη χρήση του φυσικού αερίου. γ) Να οργανώσει, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τους κανονισµούς και τις πρακτικές που εφαρµόζονται στη βιοµηχανία Φυσικού Αερίου και σύµφωνα µε ότι εφαρµόζεται στα λοιπά Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλεφωνική υπηρεσία στην οποία µπορούν να αναφέρονται τυχόν διαρροές φυσικού αερίου. 4. ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της Άδειας, ο κάτοχος αυτής υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ Κώδικα ιαχείρισης ικτύου ιανοµής, µε τον οποίο ρυθµίζονται, ιδίως, τα ακόλουθα: α) Οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύνδεση εγκαταστάσεων καταναλωτών µε το ίκτυο ιανοµής. β) Οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Χρηστών στο ίκτυο ιανοµής και οι παρεχόµενες υπηρεσίες. γ) Οι προδιαγραφές ποιότητας και οι συνθήκες παράδοσης και παραλαβής του Φυσικού Αερίου που διακινείται µέσω του ικτύου. δ) Ο τρόπος διεξαγωγής µετρήσεων της ποσότητας φυσικού αερίου που παραδίδεται στο ίκτυο ιανοµής και παραλαµβάνεται από αυτό, οι προδιαγραφές ακρίβειας των µετρητών και ο τρόπος επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν σε σχέση µε τις µετρήσεις. ε) Οι διαδικασίες προγραµµατισµού της συντήρησης και ανάπτυξης του ικτύου ιανοµής και ενηµέρωσης των Χρηστών του ικτύου σχετικά. στ) Ο τρόπος και το είδος των πληροφοριών που παρέχονται στους συνδεδεµένους µε το ίκτυο καταναλωτές και τους Χρήστες αυτού. ζ) Οι διαδικασίες αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών στο ίκτυο ιανοµής και ιδίως η σειρά κατά προτεραιότητα διακοπής των συνδεδεµένων καταναλωτών. 19

20 5. ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Ο κάτοχος της Άδειας δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις µεταξύ καταναλωτών σε ό,τι αφορά τους όρους σύνδεσης των εγκαταστάσεών τους µε το ίκτυο ιανοµής. Για το σκοπό αυτό ο κάτοχος της Άδειας οφείλει: α) Να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις σύνδεσης εντός συγκεκριµένης ακτίνας από το υφιστάµενο ίκτυο ιανοµής και να προβαίνει σε υλοποίηση των συνδέσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα ιαχείρισης ικτύου ιανοµής. β) Να αιτιολογεί ειδικά κάθε περίπτωση άρνησης σύνδεσης. γ) Να καταρτίζει και να δηµοσιεύει τυποποιηµένη Σύµβαση Σύνδεσης εγκαταστάσεων καταναλωτών µε το ίκτυο ιανοµής για κάθε κατηγορία σύνδεσης, στην οποία περιλαµβάνονται οι όροι σύνδεσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα ιαχείρισης ικτύου ιανοµής, καθώς και τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη σύνδεσης και καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων και, ιδίως, η διαδικασία επίλυσης διαφορών. 2. Να µην τροποποιεί µονοµερώς και µε δυσµενέστερους όρους τις Συµβάσεις Σύνδεσης που συνάπτει µε τους καταναλωτές. 3. Να καταρτίζει και να δηµοσιεύει ετησίως κατάσταση τελών σύνδεσης µε το ίκτυο ιανοµής, για κάθε κατηγορία σύνδεσης και να µη µεταβάλλει την κατάσταση αυτή κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου έτους. Τα τέλη σύνδεσης θα καθορίζονται µε τρόπο ώστε βάσει ευλόγων προβλέψεων όσον αφορά τον αριθµό και το είδος των συνδέσεων, ο Αδειούχος να ανακτά κατά µέσο όρο το κόστος για κάθε κατηγορία σύνδεσης. 6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Ο κάτοχος της άδειας δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις µεταξύ Χρηστών σε ό,τι αφορά τους όρους πρόσβασης στο ίκτυο ιανοµής. Για το σκοπό αυτό ο κάτοχος της Άδειας οφείλει: α) Να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις πρόσβασης στο ίκτυο ιανοµής και να αιτιολογεί ειδικά κάθε περίπτωση άρνησης πρόσβασης, σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα ιαχείρισης ικτύου ιανοµής. β) Να καταρτίζει και να δηµοσιεύει τυποποιηµένη Σύµβαση Χρήσης ικτύου ιανοµής, στην οποία περιλαµβάνονται οι όροι χρήσης του ικτύου ιανοµής, σύµφωνα µε τον Κώδικα ιαχείρισης αυτού, καθώς και τα εκάστοτε ισχύοντα τιµολόγια χρήσης του ικτύου και καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων και, ιδίως, η διαδικασία επίλυσης διαφορών. γ) Να καταρτίζει και να δηµοσιεύει τα τιµολόγια χρήσης του ικτύου ιανοµής. Μέσω των τιµολογίων ο κάτοχος της Άδειας ανακτά το κόστος κεφαλαίου (αποσβέσεις και απόδοση στο απασχολούµενο κεφάλαιο), καθώς και τα σταθερά και µεταβλητά λειτουργικά κόστη που σχετίζονται µε τη λειτουργία και συντήρηση του ικτύου. δ) Να δηµοσιεύει κατάλογο χρεώσεων για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει στους Χρήστες και ιδίως υπηρεσίες καταγραφής ενδείξεων µετρητών καταναλωτών. 7. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έξι (6) µήνες πριν την έναρξη εµπορικής λειτουργίας του ικτύου ιανοµής ο κάτοχος της Άδειας υποβάλλει στη ΡΑΕ Κώδικα Παροχής Υπηρεσιών σε καταναλωτές µε τον οποίο ρυθµίζονται, ιδίως, τα ακόλουθα: 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 464 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/5815 Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕ ΙΟ. ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3428 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 22 Αύγουστού 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4001 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Γ, 25 Ιουλίου 2013, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εστιάζει στην εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 69/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΦΑ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός - ιάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα