ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 L 149/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 3751] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/332/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2, Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ επιτρέπεται να απονέμεται στα προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων. (3) Με την απόφαση 1999/554/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) καθορίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια καθώς και οι συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για το χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής. Σε συνέχεια της επανεξέτασης των κριτηρίων που καθορίζονταν στην εν λόγω απόφαση, με την απόφαση 2002/741/ΕΚ της Επιτροπής ( 3 ) καθορίστηκαν αναθεωρημένα κριτήρια που ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου (4) Τα εν λόγω κριτήρια επανεξετάστηκαν περαιτέρω με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις. Με βάση την αναθεώρηση αυτή, ενδείκνυται να τροποποιηθεί ο ορισμός της κατηγορίας προϊόντων και να καθοριστούν νέα οικολογικά κριτήρια. Τα εν λόγω νέα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. (5) Η απόφαση 2002/741/ΕΚ πρέπει συνεπώς να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας. (6) Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος προκειμένου να δοθεί στους παραγωγούς των οποίων τα προϊόντα έλαβαν το οικολογικό σήμα για χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2002/741/ΕΚ, επαρκής χρόνος ώστε να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Οι παραγωγοί πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ( 1 ) ΕΕ L 27 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 318 της , σ. 16. ( 3 ) ΕΕ L 237 της , σ. 6. υποβάλλουν αιτήσεις με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2002/741/ΕΚ ή τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, έως ότου λήξει η ισχύς της εν λόγω απόφασης. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 66/2010, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Στην κατηγορία προϊόντων «χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής» περιλαμβάνονται τα φύλλα και οι ρόλοι μη μεταποιημένου άγραφου χαρτιού χωρίς εκτύπωση και μη μεταποιημένου χαρτονιού βασικού βάρους μέχρι 400 g/m Εξαιρούνται το δημοσιογραφικό, το θερμοευαίσθητο, το φωτογραφικό και το αυτοαντιγραφικό χαρτί, το χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος, καθώς και το αρωματισμένο χαρτί. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «ανακυκλωμένες ίνες»: ίνες που έχουν απομακρυνθεί από τη ροή των αποβλήτων κατά τη διάρκεια παραγωγικής διεργασίας ή που προέρχονται από νοικοκυριά ή από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή από κτήρια γραφείων υπό την ιδιότητά τους ως τελικών χρηστών του προϊόντος, το οποίο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εξαιρείται η επαναχρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από διεργασίες και επιδέχονται ποιοτική αποκατάσταση στο πλαίσιο της διεργασίας παραγωγής τους (αποκόμματα χαρτοποιίας από ίδια παραγωγή ή από αγορά). Άρθρο 3 Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ένα προϊόν χαρτιού φωτοαντιγραφικού και γραφής πρέπει να ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής» που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και να συμμορφώνεται με τα κριτήρια, καθώς και με τις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149/13 Άρθρο 4 Τα κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής» χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αριθμό «011». Άρθρο 6 Καταργείται η απόφαση 2002/741/ΕΚ. Άρθρο 7 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία «χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής», οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2002/741/ΕΚ. 2. Οι αιτήσεις για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα υπαγόμενα στην ομάδα προϊόντων «χαρτί φωτοα ντιγραφικό και γραφής» οι οποίες έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης αλλά πριν από τις 30 Ιουνίου 2011 το αργότερο, επιτρέπεται να βασίζονται είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2002/741/ΕΚ, είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στα οποία βασίζονται. 3. Όταν το οικολογικό σήμα απονέμεται με βάση αίτηση που έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2002/741/ΕΚ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 8 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου Για την Επιτροπή Janez POTOČNIK Μέλος της Επιτροπής

3 L 149/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι στόχοι των κριτηρίων Με τα κριτήρια επιδιώκεται, ιδίως, αφενός να μειωθούν οι απορρίψεις τοξικών ή ευτροφικών ουσιών στα ύδατα, να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές ζημίες ή κίνδυνοι λόγω της χρήσης ενέργειας (αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, οξίνιση, καταστροφή του όζοντος, εξάντληση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων), μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των συναφών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, και αφετέρου, να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές ζημίες ή κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση φυσικών πόρων και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές ζημίες ή κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών και να εφαρμοστούν οι αρχές της αειφόρου διαχείρισης για τη διαφύλαξη των δασών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ Τα ακόλουθα κριτήρια καθορίζονται για κάθε ένα από τα ακόλουθα πεδία: 1. Εκπομπές στον αέρα και στα ύδατα 2. Χρήση ενέργειας 3. Ίνες: αειφόρος διαχείριση των δασών 4. Επικίνδυνες χημικές ουσίες 5. Διαχείριση αποβλήτων 6. Καταλληλότητα προς χρήση 7. Πληροφορίες επί της συσκευασίας 8. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα Τα οικολογικά κριτήρια καλύπτουν την παραγωγή του χαρτοπολτού, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους διεργασιών παραγωγής, από το σημείο που η πρώτη ύλη παρθένων ινών/ανακυκλωμένου χαρτιού εισέρχεται στη βιομηχανική μονάδα μέχρι το σημείο που ο χαρτοπολτός εξέρχεται από την εγκατάσταση πολτοποίησης. Για τις διεργασίες χαρτοποιίας, τα οικολογικά κριτήρια καλύπτουν όλες τις επιμέρους διεργασίες, από το κτύπημα του χαρτοπολτού (διάσπαση του ανακυκλωμένου χαρτιού) μέχρι την περιέλιξη του χαρτιού σε ρόλους. Τα οικολογικά κριτήρια δεν καλύπτουν τη μεταφορά, τη μεταποίηση και τη συσκευασία του χαρτοπολτού, του χαρτιού ή των πρώτων υλών. Απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης παρατίθενται στην περιγραφή κάθε κριτηρίου. Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον ή τους προμηθευτές του ή/και από τον ή τους προμηθευτές των τελευταίων, κατά περίπτωση. Όπου ενδείκνυται, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι δοκιμών εκτός από εκείνες που υποδεικνύονται για κάθε κριτήριο, εάν κρίνονται ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα ο οποίος εξετάζει την αίτηση. Όπου είναι εφικτό, οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Η συμμόρφωση με τα εν λόγω κριτήρια ελέγχεται με επιτόπιες επιθεωρήσεις που διεξάγονται από αρμόδιο φορέα. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ Κριτήριο 1 Εκπομπές στα ύδατα και στην ατμόσφαιρα α) Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD), θείο (S), NOx, φωσφόρος (P) Για κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους, οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή/και στα ύδατα από την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού εκφράζονται σε βαθμούς (P COD, P S, P NOx, P P ) όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Κανένας από τους επιμέρους βαθμούς P COD, P S, P NOx, P P δεν υπερβαίνει το 1,5. Η συνολική βαθμολογία (Ρ ολικό = P COD + P S + P NOx + P P ) δεν υπερβαίνει το 4,0. Ο βαθμός P COD υπολογίζεται ως εξής (οι βαθμοί του P S, P NOx, P P υπολογίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο). Για κάθε χρησιμοποιούμενο χαρτοπολτό «i», οι σχετικές μετρούμενες εκπομπές (COD χαρτοπολτός εκφραζόμενες σε kg/τόνο αερόξηρου προϊόντος ADT) σταθμίζονται με βάση την αναλογία του χρησιμοποιούμενου χαρτοπολτού (χαρτοπολτός «i» ως προς τον τόνο αερόξηρου χαρτοπολτού) και αθροίζονται. Οι σταθμισμένες εκπομπές COD για τους διαφορετικούς χαρτοπολτούς προστίθενται ακολούθως στις μετρούμενες εκπομπές COD για την παραγωγή χαρτιού, ώστε να προκύψουν οι συνολικές εκπομπές COD συνολικό.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149/15 Η σταθμισμένη τιμή αναφοράς COD για την παραγωγή χαρτοπολτού υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ως άθροισμα των σταθμισμένων τιμών αναφοράς για κάθε χρησιμοποιούμενο χαρτοπολτό, και προστίθεται στην τιμή αναφοράς για την παραγωγή χαρτιού, ώστε να προκύψει η συνολική τιμή αναφοράς COD συνολικό-αναφ. Οι τιμές αναφοράς για κάθε είδος χρησιμοποιούμενου χαρτοπολτού και για την παραγωγή χαρτιού δίδονται στον πίνακα 1. Τέλος, οι συνολικές εκπομπές COD διαιρούνται διά της συνολικής τιμής αναφοράς COD σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: COD συνολικό P COD ¼ COD ¼ συνολικό αναф P n i¼1 ½χαρτοπολτός; i Ü ðcod χαρτοπολτός;i Þâ þ COD μηχανή χαρτοποιΐας P n i¼1 ½χαρτοπολτός; i Ü ðcod αναф χαρτοπολτός;i Þâ þ COD αναф μηχανή χαρτοποιΐας Πίνακας 1 Τιμές αναφοράς για τις εκπομπές που αντιστοιχούν στα διαφορετικά είδη χαρτοπολτού και στην παραγωγή χαρτιού Ποιότητα χαρτοπολτού/χαρτιού Εκπομπές (kg/adt) (*) COD αναφορά S αναφορά NOx αναφορά Ρ αναφορά Λευκασμένος χημικός χαρτοπολτός (χωρίς θειώδη) 18,0 0,6 1,6 0,045 (*) Λευκασμένος χημικός χαρτοπολτός (με θειώδη) 25,0 0,6 1,6 0,045 Αλεύκαστος χημικός χαρτοπολτός 10,0 0,6 1,6 0,04 CTMP (χημειο-θερμο-μηχανικός χαρτοπολτός) 15,0 0,2 0,3 0,01 TMP (θερμομηχανικός χαρτοπολτός)/ξυλοπολτός 3,0 0,2 0,3 0,01 Χαρτοπολτός ανακυκλωμένων ινών 2,0 0,2 0,3 0,01 Χαρτί (μη καθετοποιημένα συγκροτήματα παραγωγής τα οποία προμηθεύονται από το εμπόριο όλους τους πολτούς που χρησιμοποιούν) 1 0,3 0,8 0,01 Χαρτί (λοιπά συγκροτήματα παραγωγής) 1 0,3 0,7 0,01 (*) Χορηγείται εξαίρεση από το επίπεδο αυτό, έως επίπεδο 0,1 στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν να αποδειχτεί ότι το υψηλότερο επίπεδο P οφείλεται σε P που περιέχεται φυσικά στον πολτό από ξύλο. Σε περίπτωση συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στην ίδια βιομηχανική μονάδα, είναι δυνατόν να αφαιρεθούν από το σύνολο οι προκύπτουσες από την ηλεκτροπαραγωγή εκπομπές NOx και S. Για τον υπολογισμό της αναλογίας των εκπομπών που προκύπτουν από την ηλεκτροπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος: 2 (MWh(ηλεκτρική ενέργεια))/[2 MWh(ηλεκτρική ενέργεια) + MWh(θερμότητα)] Στον παραπάνω τύπο ως ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται εκείνη που παράγεται στην εγκατάσταση συμπαραγωγής. Στον ίδιο τύπο ως θερμότητα χρησιμοποιείται η καθαρή θερμότητα που αποδίδεται από την εγκατάσταση συμπαραγωγής θερμότητας/ηλεκτρισμού για την παραγωγή χαρτοπολτού/χαρτιού. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς που δείχνουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση που περιλαμβάνει εκθέσεις δοκιμών στις οποίες χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι δοκιμής: COD: ISO 6060, NOx: ISO 11564, S (οξειδωμένο): EPA αριθ. 8, S (ανηγμένο): EPA αριθ. 16A, περιεκτικότητα του πετρελαίου σε S: ISO 8754, περιεκτικότητα του γαιάνθρακα σε S: ISO 351, P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ή Dr Lange LCK 349. Στη σχετική τεκμηρίωση αναφέρονται η συχνότητα μέτρησης και ο υπολογισμός των βαθμών για το COD, το S και τα NOx. Περιλαμβάνονται όλες οι εκπομπές S και NOx οι οποίες σημειώνονται κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, συμπεριλαμβανόμενου του ατμού που παράγεται εκτός του συγκροτήματος παραγωγής, πλην των εκπομπών που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μετρήσεις καλύπτουν τους λέβητες ανάκτησης, τις ασβεστοκαμίνους, τους ατμολέβητες και τις καμίνους διάσπασης δύσοσμων αερίων. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι διάχυτες εκπομπές. Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών θείου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιλαμβάνουν τις εκπομπές και του οξειδωμένου και του ανοιγμένου θείου (διμεθυλοσουλφίδιο, μεθυλομερκαπτάνη, υδρóθειο κ.λπ.). Οι εκπομπές θείου που σχετίζονται με την παραγωγή θερμότητας από πετρέλαιο, γαιάνθρακα και άλλα εξωτερικά καύσιμα γνωστής περιεκτικότητας σε θείο επιτρέπεται να υπολογίζονται αντί να μετριούνται και λαμβάνονται υπόψη. Οι εκπομπές στα ύδατα μετριούνται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε διήθηση ούτε καθίζηση, μετά από επεξεργασία των αποβλήτων είτε στη βιομηχανική μονάδα είτε σε δημόσια εγκατάσταση επεξεργασίας (ΕΕΛ). Η περίοδος των μετρήσεων βασίζεται στην παραγωγή ενός δωδεκαμήνου. Σε περίπτωση νέων ή ανακατασκευασμένων εγκαταστάσεων παραγωγής, οι μετρήσεις βασίζονται σε 45 τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες σταθερής λειτουργίας της μονάδας. Η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική της αντίστοιχης περιόδου.

5 L 149/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στις περιπτώσεις καθετοποιημένων μονάδων παραγωγής, επειδή είναι δύσκολο να υπολογιστούν χωριστές τιμές για τις εκπομπές από τον χαρτοπολτό και από το χαρτί, εάν διατίθεται μόνο συνδυασμένη τιμή για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, οι τιμές εκπομπών για τον χαρτοπολτό (ή τους χαρτοπολτούς) μηδενίζονται και η τιμή για το χαρτί περιλαμβάνει την παραγωγή του χαρτοπολτού και του χαρτιού. β) Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις (ΑΟΧ) Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013 οι εκπομπές AOX από την παραγωγή κάθε χρησιμοποιούμενου πολτού δεν υπερβαίνουν τα 0,20 kg/adt. Από την 1η Απριλίου 2013 μέχρι τη λήξη της ισχύος των κριτηρίων της παρούσας απόφασης οι εκπομπές AOX από την παραγωγή κάθε χρησιμοποιούμενου πολτού δεν υπερβαίνουν τα 0,17 kg/adt. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η εξής μέθοδος: AOX ISO 9562, συνοδευόμενες από λεπτομερείς υπολογισμούς που δείχνουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, καθώς και σχετική τεκμηρίωση. Στη σχετική τεκμηρίωση αναφέρεται η συχνότητα μέτρησης. Οι ΑΟΧ μετριούνται μόνο στις διεργασίες όπου χρησιμοποιούνται χλωριούχες ενώσεις για τη λεύκανση του χαρτοπολτού. Οι ΑΟΧ δεν χρειάζεται να μετριούνται στα λύματα των μη καθετοποιημένων συγκροτημάτων παραγωγής χαρτιού ούτε στα λύματα της παραγωγής χαρτοπολτού χωρίς λεύκανση ή όπου η λεύκανση εκτελείται με ουσίες που δεν περιέχουν χλώριο. Οι μετρήσεις εκτελούνται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε διήθηση ούτε καθίζηση, μετά από επεξεργασία των αποβλήτων είτε στο εργοστάσιο είτε σε δημόσια εγκατάσταση επεξεργασίας (ΕΕΛ). Η περίοδος των μετρήσεων βασίζεται στην παραγωγή ενός δωδεκαμήνου. Όταν πρόκειται για νέο ή ανακατασκευασμένο εργοστάσιο, οι μετρήσεις βασίζονται σε τουλάχιστον 45 συνεχόμενες ημέρες σταθερής λειτουργίας της μονάδας. Η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική της αντίστοιχης περιόδου. γ) CO 2 Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υπερβαίνουν τα kg ανά τόνο παραγόμενου χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, αδιακρίτως). Για μη καθετοποιημένα συγκροτήματα παραγωγής (τα οποία προμηθεύονται από το εμπόριο όλους τους χαρτοπολτούς που χρησιμοποιούν) οι εκπομπές δεν υπερβαίνουν τα kg ανά τόνο. Οι εκπομπές υπολογίζονται ως άθροισμα των εκπομπών κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς που δείχνουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, καθώς και σχετική τεκμηρίωση. Ο αιτών υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις ατμοσφαιρικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτά συνυπολογίζονται όλες οι πηγές τροφοδοσίας με μη ανανεώσιμα καύσιμα κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού καθώς και οι εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, αδιακρίτως). Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO 2 από τα καύσιμα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές εκπομπής. Πίνακας 2 Καύσιμο Εκπομπές CO 2 ορυκτό Μονάδα Γαιάνθρακας 95 g CO 2 ορυκτό /MJ Αργό πετρέλαιο 73 g CO 2 ορυκτό /MJ Μαζούτ 1 74 g CO 2 ορυκτό /MJ Μαζούτ g CO 2 ορυκτό /MJ Υγραέριο 69 g CO 2 ορυκτό /MJ Φυσικό αέριο 56 g CO 2 ορυκτό /MJ Ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο 400 g CO 2 ορυκτό /kwh Η περίοδος των υπολογισμών ή των ισοζυγίων μάζας βασίζεται στην παραγωγή ενός δωδεκαμήνου. Σε περίπτωση νέων ή ανακατασκευασμένων εγκαταστάσεων παραγωγής, οι υπολογισμοί βασίζονται σε 45 τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες σταθερής λειτουργίας της μονάδας. Οι υπολογισμοί είναι αντιπροσωπευτικοί της αντίστοιχης περιόδου. Στον υπολογισμό των εκπομπών CO 2 δεν λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ( 1 ) που αγοράζεται και χρησιμοποιείται για τις παραγωγικές διεργασίες: ο αιτών υποβάλλει την κατάλληλη τεκμηρίωση περί της πραγματικής χρησιμοποίησης του εν λόγω είδους ενέργειας στη μονάδα ή περί της αγοράς της από εξωτερικές πηγές. ( 1 ) Όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 140 της ,σ. 16).

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149/17 Κριτήριο 2 Χρήση ενέργειας α) Ηλεκτρική ενέργεια Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού εκφράζεται σε βαθμούς (P E ) όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Η συνολική βαθμολογία P E, είναι μικρότερη ή ίση με 1,5. Οι βαθμοί P E υπολογίζονται ως εξής. Υπολογισμός για την παραγωγή χαρτοπολτού: Για κάθε χρησιμοποιούμενο χαρτοπολτό i, η σχετική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Ε πολτού, i εκφραζόμενη σε kwh/adt) υπολογίζεται ως εξής: Ε πολτού, i = ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί εσωτερικά + ηλεκτρική ενέργεια που έχει αγοραστεί ηλεκτρική ενέργεια που έχει πωληθεί Υπολογισμός για την παραγωγή χαρτιού: Παρομοίως, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με την παραγωγή χαρτιού (Ε χαρτιού ) υπολογίζεται ως εξής: Ε χαρτιού = ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί εσωτερικά + ηλεκτρική ενέργεια που έχει αγοραστεί ηλεκτρική ενέργεια που έχει πωληθεί Τέλος, οι βαθμοί για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού συνδυάζονται ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία (P E ) ως εξής: P E ¼ P n i¼1 ½πολτός; i Ü E πολτού;i â þ E χαρτιού P n i¼1 ½πολτός; i Ü E αναф πολτού;i â þ E αναф χαρτιού Στις περιπτώσεις καθετοποιημένων συγκροτημάτων παραγωγής, επειδή είναι δύσκολο να υπολογιστούν χωριστές τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια του χαρτοπολτού και του χαρτιού, εάν διατίθεται μόνο συνδυασμένη τιμή για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας χαρτοπολτού (ή χαρτοπολτών) μηδενίζονται και η τιμή για το χαρτί περιλαμβάνει την παραγωγή του χαρτοπολτού και του χαρτιού. β) Καύσιμο (θερμότητα) Η κατανάλωση καυσίμου που σχετίζεται με την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού εκφράζεται σε βαθμούς (P F ) όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Η συνολική βαθμολογία, P F, είναι μικρότερη ή ίση με 1,5. Οι βαθμοί P F υπολογίζονται ως εξής. Υπολογισμός για την παραγωγή χαρτοπολτού: Για κάθε χρησιμοποιούμενο χαρτοπολτό i, η σχετική κατανάλωση καυσίμου (F πολτού, i εκφραζόμενη σε kwh/adt) υπολογίζεται ως εξής: F πολτού, i = καύσιμο που έχει παραχθεί εσωτερικά + καύσιμο που έχει αγοραστεί καύσιμο που έχει πωληθεί 1,25 ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί εσωτερικά Σημείωση: Η F πολτού, i (και η συνεισφορά της στον βαθμό P F, πολτού ) δεν χρειάζεται να υπολογίζεται για τον μηχανικό χαρτοπολτό εκτός εάν πρόκειται για αερόξηρο μηχανικό χαρτοπολτό της αγοράς που περιέχει τουλάχιστον 90 % ξηράς ουσίας. Στην παραπάνω εξίσωση, στην τιμή της μεταβλητής «καύσιμο που έχει πωληθεί» προστίθεται και η ποσότητα καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για την πωληθείσα θερμότητα. Υπολογισμός για την παραγωγή χαρτιού: Παρομοίως, η κατανάλωση καυσίμου που σχετίζεται με την παραγωγή χαρτιού (F χαρτιού, εκφραζόμενη σε kwh/adt), υπολογίζεται ως εξής: F χαρτιού = καύσιμο που έχει παραχθεί εσωτερικά + καύσιμο που έχει αγοραστεί καύσιμο που έχει πωληθεί 1,25 ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί εσωτερικά Τέλος, οι βαθμοί για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού συνδυάζονται ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία (P F ) ως εξής: P F ¼ P n i¼1 ½πολτός; i Ü F πολτού;i â þ F χαρτιού P n i¼1 ½πολτός; i Ü F αναф πολτού;i â þ F αναф χαρτιού

7 L 149/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίνακας 3 Τιμές αναφοράς για ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμο Ποιότητα χαρτοπολτού Καύσιμο kwh/adt F αναφοράς Ηλεκτρική ενέργεια kwh/adt Ε αναφοράς Χημικός πολτός (Σημείωση: για αερόξηρο χαρτοπολτό της αγοράς που περιέχει τουλάχιστον 90 % ξηράς ουσίας, αυτή η τιμή μπορεί να αυξηθεί κατά 25 % για να ληφθεί υπόψη η ενέργεια ξήρανσης) Μηχανικός χαρτοπολτός 900 (Σημείωση: αυτή η τιμή εφαρμόζεται μόνο για τον αερόξηρο χαρτοπολτό της αγοράς) CTMP (χημειο-θερμο-μηχανικός χαρτοπολτός) Χαρτοπολτός ανακυκλωμένων ινών (Σημείωση: για αερόξηρο χαρτοπολτό της αγοράς, αυτή η τιμή μπορεί να αυξηθεί κατά 25 % για να ληφθεί υπόψη η ενέργεια ξήρανσης) 800 Ποιότητα χαρτιού Καύσιμο kwh/τόνο Ηλεκτρική ενέργεια kwh/τόνο Μη επιχρισμένο χημικό χαρτί εκλεκτής ποιότητας Χαρτί περιοδικών (υπερστιλβωμένο) Επιχρισμένο χημικό χαρτί εκλεκτής ποιότητας Επιχρισμένο χαρτί περιοδικών (ελαφρύ επιχρισμένο και μεσαίου βάρους επιχρισμένο) Εκτίμηση και εξακρίβωση [για το α) και το β)]: Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς που δείχνουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, καθώς και σχετική τεκμηρίωση. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν επομένως τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου. Ο αιτών υπολογίζει όλες τις εισροές ενέργειας, υποδιαιρούμενες σε θερμότητα/καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνονται κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που καταναλώνεται κατά την απομελάνωση των απορριμμάτων χαρτιού για την παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού. Η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πρώτων υλών, καθώς και για τη μεταποίηση και τη συσκευασία, δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Η συνολική θερμική ενέργεια περιλαμβάνει όλα τα καύσιμα που αγοράζονται. Περιλαμβάνει επίσης τη θερμική ενέργεια που ανακτάται με καύση των υγρών της παραγωγής και των αποβλήτων από τις διεργασίες της βιομηχανικής μονάδας (π.χ. απορρίμματα ξύλου, πριονίδι, απόνερα, απορρίμματα χαρτιού, αποκόμματα χαρτοποιίας) καθώς και τη θερμότητα που ανακτάται από την εσωτερική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας - εντούτοις, στον υπολογισμό της συνολικής θερμικής ενέργειας, οι αιτούντες οφείλουν να συνυπολογίζουν μόνο το 80 % της θερμικής ενέργειας από τις εν λόγω πηγές. Ως «ηλεκτρική ενέργεια» νοείται ο καθαρός εισερχόμενος ηλεκτρισμός από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και από την εσωτερική ηλεκτροπαραγωγή, μετρούμενος ως ηλεκτρική ισχύς. Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των λυμάτων δεν συνυπολογίζεται. Στις περιπτώσεις που παράγεται ατμός με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ως πηγής θερμότητας, υπολογίζεται η θερμική αξία του ατμού, κατόπιν διαιρείται με 0,8 και προστίθεται στη συνολική κατανάλωση καυσίμων. Στις περιπτώσεις καθετοποιημένων μονάδων παραγωγής, επειδή είναι δύσκολο να υπολογιστούν χωριστές τιμές για το καύσιμο (θερμότητα) χαρτοπολτού και χαρτιού, εάν διατίθεται μόνο συνδυασμένη τιμή για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, οι τιμές καυσίμου (θερμότητας) χαρτοπολτού (ή χαρτοπολτών) μηδενίζονται και η τιμή για το χαρτί περιλαμβάνει την παραγωγή του χαρτοπολτού και του χαρτιού. Κριτήριο 3: Ίνες: αειφόρος διαχείριση των δασών Οι ίνες ως πρώτη ύλη για το χαρτί μπορούν να είναι προϊόν ανακύκλωσης ή παρθένες. Οι παρθένες ίνες καλύπτονται από έγκυρα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών και της αλυσίδας ελέγχου παραγωγής (chain of custody) που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως τα FSC, PEFC ή ισοδύναμο.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149/19 Εντούτοις, στις περιπτώσεις που τα συστήματα πιστοποίησης επιτρέπουν την ανάμειξη πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων υλικών σε προϊόν ή γραμμή προϊόντων, το ποσοστό του μη πιστοποιημένου υλικού δεν υπερβαίνει το 50 %. Το εν λόγω μη πιστοποιημένο υλικό καλύπτεται από σύστημα επαλήθευσης που εξασφαλίζει τη νόμιμη προέλευσή του και ικανοποιεί κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά το μη πιστοποιημένο υλικό. Οι φορείς πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών ή/και αλυσίδας παραγωγής έχουν διαπιστευτεί/αναγνωριστεί από το υπόψη σύστημα πιστοποίησης. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση στην οποία αναφέρονται ο τύπος, η ποσότητα και η προέλευση των ινών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή του χαρτοπολτού και του χαρτιού. Εάν χρησιμοποιούνται παρθένες ίνες, το προϊόν καλύπτεται από έγκυρα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών και αλυσίδας παραγωγής που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως τα FSC, PEFC ή ισοδύναμο. Εάν το προϊόν ή η γραμμή προϊόντων περιλαμβάνει μη πιστοποιημένο υλικό, πρέπει να υποβάλλεται αποδεικτικό που βεβαιώνει ότι το ποσοστό του μη πιστοποιημένου υλικού είναι κάτω του 50 % και ότι καλύπτεται από σύστημα επαλήθευσης που εξασφαλίζει τη νόμιμη προέλευσή του και ικανοποιεί κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά το μη πιστοποιημένο υλικό Όταν χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένες ίνες, ο αιτών υποβάλλει δήλωση στην οποία αναφέρεται η μέση ποσότητα από τις διάφορες ποιότητες ανακτημένου χαρτιού που χρησιμοποιούνται στο προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο EN 643 ή ισοδύναμο. Ο αιτών υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αποκόμματα χαρτοποιίας (από ίδια παραγωγή ή από αγορά). Κριτήριο 4 Αποκλειόμενες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει κατάλογο των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή του χαρτοπολτού και του χαρτιού, μαζί με την κατάλληλη τεκμηρίωση (όπως δελτία δεδομένων ασφαλείας). Ο κατάλογος περιλαμβάνει την ποσότητα, τη λειτουργία και τους προμηθευτές όλων των ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διεργασία. α) Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το προϊόν δεν περιέχει τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), ούτε ουσίες ή μείγματα που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης στις κατωτέρω τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου ούτε ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Κατάλογος δηλώσεων και φράσεων κινδύνου: Δηλώσεις κινδύνου του GHS ( 1 ) Φράση κινδύνου ΕΕ ( 2 ) H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα R28 R25 R65 R27 R24 H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής R23/26 H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. R23 R46 R68 R45 R49 R40 R60 R61 R60/61/60-61 R60/63 ( 1 ) ΕΕ L 396 της , σ. 1.

9 L 149/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δηλώσεις κινδύνου του GHS ( 1 ) Φράση κινδύνου ΕΕ ( 2 ) H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς R61/62 R62 R63 R62-63 R64 R39/23/24/25/26/27/28 R68/20/21/22 R48/25/24/23 R48/20/21/22 R50 H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις R50-53 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις R51-53 H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις R52-53 H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιβλαβείς επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια R53 R59 R29 R31 R32 EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια R39-41 Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε χαρτοπολτό ή σε χαρτί εμπορικές βαφές, χρωστικές ουσίες, προϊόντα φινιρίσματος επιφανειών, βοηθητικά υλικά και επιχρίσματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ή ενδέχεται να χαρακτηριστούν κατά τη στιγμή της αίτησης με τη δήλωση κινδύνου H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση R43 ( 1 ) Όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 353 της , σ. 1). ( 2 ) Όπως προβλέπονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 196 της , σ. 1). Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαίτηση ουσίες ή μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία (π.χ. παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα, υφίστανται χημική τροποποίηση) με αποτέλεσμα να εκλείπει ο προσδιορισθείς κίνδυνος. Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες ή μείγματα που έχουν χαρακτηριστεί ή ενδέχεται να χαρακτηριστούν με τις δηλώσεις ή τις φράσεις κινδύνου που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, επειδή πληρούν τα κριτήρια κατάταξης στις κλάσεις ή κατηγορίες κινδύνου, καθώς και για ουσίες ή μείγματα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχείο α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, δεν υπερβαίνουν τα γενικά ή τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Όπου καθορίζονται ειδικά όρια συγκέντρωσης, αυτά υπερισχύουν των γενικών ορίων συγκέντρωσης. Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν υπερβαίνουν ποσοστό 0,1 % κατά βάρος. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το κριτήριο υποβάλλοντας στοιχεία σχετικά με την ποσότητα (kg/adt παραγόμενου χαρτιού) των ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διεργασία και ότι οι ουσίες που αναφέρονται στο παρόν κριτήριο δεν συγκρατούνται στο τελικό προϊόν σε συγκεντρώσεις άνω των ορίων που καθορίζονται. Οι συγκεντρώσεις για τις ουσίες και τα μείγματα προσδιορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149/21 β) Ουσίες που εγγράφονται σε κατάλογο δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 Δεν εγκρίνεται παρέκκλιση από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 για ουσίες χαρακτηρισμένες ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβανόμενες στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι οποίες περιέχονται σε μείγματα, σε αντικείμενα ή σε οιοδήποτε ομοιογενές τμήμα σύνθετου αντικειμένου σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,1 %. Σε περίπτωση συγκεντρώσεων κάτω του 0,1 % ισχύουν τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο κατάλογος των ουσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, διατίθεται στη διεύθυνση: Γίνεται αναφορά στον κατάλογο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το κριτήριο υποβάλλοντας στοιχεία σχετικά με την ποσότητα (kg/adt παραγόμενου χαρτιού) των ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διεργασία και ότι οι ουσίες που αναφέρονται στο παρόν κριτήριο δεν συγκρατούνται στο τελικό προϊόν σε συγκεντρώσεις άνω των ορίων που καθορίζονται. Οι συγκεντρώσεις προσδιορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. γ) Χλώριο Δεν χρησιμοποιείται αέριο χλώριο ως λευκαντικό. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για το αέριο χλώριο στο πλαίσιο της παραγωγής και της χρήσης διοξειδίου του χλωρίου. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του ή των παραγωγών χαρτοπολτού που βεβαιώνουν ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί αέριο χλώριο ως λευκαντικό. Σημείωση: αν και η απαίτηση αυτή έχει εφαρμογή και στη λεύκανση των ανακυκλωμένων ινών, η ενδεχόμενη λεύκανση των ινών με αέριο χλώριο κατά τον προηγούμενο κύκλο ζωής τους είναι αποδεκτή. δ) APEO (αιθοξυαλκυλοφαινόλες): Δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιθοξυαλκυλοφαινολών ή άλλων παραγώγων αλκυλοφαινολών σε χημικές ουσίες καθαρισμού και απομελάνωσης, σε αναστολείς αφρού, σε πρόσθετα διασποράς και σε επιχρίσματα. Ως παράγωγα αλκυλοφαινολών νοούνται οι ουσίες οι οποίες διασπώνται προς αλκυλοφαινόλες. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του ή των προμηθευτών του σε χημικές ουσίες σύμφωνα με την οποία δεν έχουν προστεθεί στα εν λόγω προϊόντα αιθοξυαλκυλοφαινόλες ή άλλα παράγωγα αλκυλοφαινολών. ε) Κατάλοιπα μονομερών Η συνολική ποσότητα καταλοίπων μονομερών (εξαιρουμένου του ακρυλαμιδίου) στα οποία αποδίδεται ή μπορεί να αποδοθεί κάποια από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμός αυτών) και τα οποία περιέχονται σε επιχρίσματα, βοηθητικά κατακράτησης, ενισχυτικά και υδρόφοβους παράγοντες ή σε χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε εσωτερική και εξωτερική επεξεργασία νερού δεν υπερβαίνει τα 100 ppm (υπολογιζόμενη με βάση την περιεκτικότητά τους σε στερεά ύλη): Δηλώσεις κινδύνου ( 1 ) Φράση κινδύνου ( 2 ) H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς R46 R45 R49 R40 R60 R61 R60/61/60-61 R60/63 R61/62 R50/50-53 H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις R50-53 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις R51-53

11 L 149/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δηλώσεις κινδύνου ( 1 ) Φράση κινδύνου ( 2 ) H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις R52-53 H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιβλαβείς επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς R53 ( 1 ) Όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. ( 2 ) Όπως προβλέπονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Το ακρυλαμίδιο δεν επιτρέπεται να περιέχεται σε επιχρίσματα, βοηθητικά κατακράτησης, ενισχυτικά και υδρόφοβους παράγοντες ή σε χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε εσωτερική και εξωτερική επεξεργασία νερού σε συγκεντρώσεις ανώτερες των 700 ppm (υπολογιζόμενες με βάση την περιεκτικότητά τους σε στερεά ύλη). Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να εξαιρέσει τον αιτούντα από αυτές τις απαιτήσεις όσον αφορά χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε εξωτερική επεξεργασία νερού. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, μαζί με την κατάλληλη τεκμηρίωση (όπως δελτία δεδομένων ασφαλείας). στ) Επιφανειοδραστικές ουσίες για απομελάνωση Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για απομελάνωση είναι τελικά βιοαποδομήσιμες (βλέπε μεθόδους δοκιμής και επίπεδα επιτυχίας στη συνέχεια). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο μαζί με τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας ή εκθέσεις δοκιμών για κάθε επιφανειοδραστική ουσία, στα οποία αναφέρεται η μέθοδος δοκιμής, το κατώφλι επιτυχίας και το συμπέρασμα που εξήχθη, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους για τις δοκιμές και τα επίπεδα επιτυχίας: ΟΟΣΑ 302 A-C (ή ισοδύναμα πρότυπα ISO), με ποσοστό αποδόμησης (συμπεριλαμβανόμενης της προσρόφησης) εντός 28 ημερών τουλάχιστον 70 %, για το 302 A και B, και τουλάχιστον 60 % για το 302 C. ζ) Βιοκτόνα: Οι δραστικές ουσίες των βιοκτόνων και των βιοστατικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των οργανισμών οι οποίοι σχηματίζουν γλοιό στα συστήματα κυκλοφορίας νερού που περιέχουν ίνες δεν είναι βιοσυσσωρεύσιμες. Το δυναμικό βιοσυσσώρευσης των βιοκτόνων χαρακτηρίζεται από λογάριθμο του συντελεστή κατανομής σε οκτανόλη/νερό (log Pow) < 3,0 ή από πειραματικά προσδιοριζόμενο συντελεστή βιοσυγκέντρωσης (BCF) 100. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο μαζί με το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή έκθεση δοκιμών που αναφέρει τη μέθοδο δοκιμών, το κατώφλι επιτυχίας και το συμπέρασμα που εξήχθη, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμής: ΟΟΣΑ 107, 117 ή 305 A-E. η) Αζωχρώματα Δεν χρησιμοποιούνται αζωχρώματα τα οποία ενδέχεται να διασπαστούν στις ακόλουθες αρωματικές αμίνες, σύμφωνα με το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006: 1. 4-αμινοδιφαινύλιο ( ) 2. βενζιδίνη ( ) 3. 4-χλωρο-ο-τολουϊδίνη ( ) 4. ναφθυλαμίνη-2 ( ) 5. o-αμινο-αζωτολουόλιο ( ) 6. 2-αμινο-4-νιτροτολουόλιο ( ) 7. π-χλωροανιλίνη ( ) 8. 2,4-διαμινοανισόλη ( ) 9. 4,4 -διαμινοδιφαινυλομεθάνιο ( ) 10. 3,3 -διχλωροβενζιδίνη ( ) 11. 3,3 -διμεθοξυβενζιδίνη ( ) 12. 3,3 -διμεθυλοβενζιδίνη ( ) 13. 3,3 -διμεθυλο-4,4 -διαμινοδιφαινυλομεθάνιο ( ) 14. π-κρεσιδίνη ( )

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149/ ,4-μεθυλενο-δις-(2-χλωρανιλίνη) ( ) 16. 4,4 -οξυδιανιλίνη ( ) 17. 4,4 -θειοδιανιλίνη ( ) 18. ο-τολουϊδίνη ( ) 19. 2,4-διμινοτολουόλιο ( ) 20. 2,4,5-τριμεθυλανιλίνη ( ) αμινοαζωβενζόλιο ( ) 22. ο-ανισιδίνη ( ) Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. θ) Βαφές ή πιγμέντα με συμπλοκοποιημένο μέταλλο Δεν χρησιμοποιούνται χρώματα ή πιγμέντα που περιέχουν μόλυβδο, χαλκό, χρώμιο, νικέλιο ή αργίλιο. Επιτρέπεται ωστόσο η χρήση χρωμάτων ή πιγμέντων χαλκοφθαλοκυανίνης. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης. ι) Προσμείξεις μεταλλικών ιόντων των βαφών Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων βαφών σε προσμείξεις μεταλλικών ιόντων δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: Ag 100 ppm As 50 ppm Ba 100 ppm Cd 20 ppm Co 500 ppm Cr 100 ppm Cu 250 ppm Fe ppm Hg 4 ppm Mn ppm Ni 200 ppm Pb 100 ppm Se 20 ppm Sb 50 ppm Sn 250 ppm Zn ppm. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης. Κριτήριο 5 Διαχείριση αποβλήτων Όλα τα συγκροτήματα παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού διαθέτουν σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων (όπως καθορίζεται από την αρμόδια για τις νομοθετικές ρυθμίσεις αρχή στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο συγκρότημα παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού) και των καταλοίπων τα οποία προέρχονται από την παραγωγή του προϊόντος στο οποίο απονέμεται το οικολογικό σήμα. Το σύστημα αυτό τεκμηριώνεται ή περιγράφεται λεπτομερώς στην αίτηση, με στοιχεία για τα ακόλουθα σημεία τουλάχιστον: διαδικασίες διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών από τη ροή των αποβλήτων και χρήσης αυτών των υλικών, διαδικασίες ανάκτησης υλικών για άλλες χρήσεις, όπως αποτέφρωση για την αύξηση της θερμότητας ή του ατμού των διεργασιών ή χρήση στη γεωργία, διαδικασίες χειρισμού των επικίνδυνων αποβλήτων (όπως καθορίζονται από την αρμόδια για τις νομοθετικές ρυθμίσεις αρχή στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο συγκρότημα παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των αποβλήτων σε καθένα από τα σχετικά συγκροτήματα παραγωγής και δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. Κριτήριο 6 Καταλληλότητα προς χρήση Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο προς τη σκοπούμενη χρήση του. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει την κατάλληλη τεκμηρίωση με την οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση με το πεδίο εφαρμογής του κριτηρίου. Οι μέθοδοι δοκιμών είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα πρότυπα: Φωτοαντιγραφικά χαρτιά: EN «Χαρτί εκτυπώσεων και γραφείου - Προδιαγραφές για χαρτί ξηράς φωτοαντιγραφής» Χαρτί συνεχούς τροφοδοσίας: EN «Χαρτί - Χαρτί εκτυπώσεων και γραφείου - Απαιτήσεις για χαρτί συνεχούς τροφοδοσίας» Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις μονιμότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Το εγχειρίδιο χρήστη περιλαμβάνει κατάλογο προδιαγραφών και προτύπων προς χρήση στην εκτίμηση της μονιμότητας. Εναλλακτικά προς τη χρήση των ανωτέρω μεθόδων, οι παραγωγοί εγγυώνται την καταλληλότητα προς χρήση των προϊόντων τους υποβάλλοντας κατάλληλη τεκμηρίωση με την οποία αποδεικνύεται η ποιότητα του χαρτιού, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC :2004 που προβλέπει γενικά κριτήρια για τη δήλωση συμμόρφωσης των προμηθευτών με τα κανονιστικά έγγραφα. Κριτήριο 7 Πληροφορίες επί της συσκευασίας Οι ακόλουθες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος «Συνιστάται η συλλογή του μεταχειρισμένου χαρτιού για ανακύκλωση».

13 L 149/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιπλέον, εάν χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένες ίνες, ο κατασκευαστής συμπεριλαμβάνει δίπλα στον λογότυπο του οικολογικού σήματος της ΕΕ, δήλωση στην οποία αναφέρεται το ελάχιστο ποσοστό ανακυκλωμένων ινών. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος η οποία φέρει τις απαιτούμενες πληροφορίες. Κριτήριο 8 Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ Το προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου περιέχει το εξής κείμενο: «χαμηλά επίπεδα ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, χρήση πιστοποιημένων ινών Ή/ΚΑΙ χρήση ανακυκλωμένων ινών [κατά περίπτωση], περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών». Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του προαιρετικού σήματος με κείμενο εντός πλαισίου διατίθενται στις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του λογότυπου του οικολογικού σήματος» στον ιστότοπο: Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος όπου εμφαίνεται το σήμα καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 202/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για δημοσιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2011 (02.03) (OR. en) 6965/11 ENV 134 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2011 (02.03) (OR. en) 6965/11 ENV 134 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2011 (02.03) (OR. en) 6965/11 ENV 134 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 17 Φεβρουαρίου 201 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2012 (24.02) (OR. en) 6858/12 ENV 148 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2012 (24.02) (OR. en) 6858/12 ENV 148 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2012 (24.02) (OR. en) 6858/12 ENV 148 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Φεβρουαρίου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5302/14 ADD 1 ENV 28

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5302/14 ADD 1 ENV 28 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5302/14 ADD 1 ENV 28 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 10 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002D0741 EL 04.12.2009 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Σεπτεμβρίου 2002 για θέσπιση αναθεωρημένων οικολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Στόχοι των κριτηρίων Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος αντικατοπτρίζουν τα προϊόντα με τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/87 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χαρτί υγείας-καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε πηγές φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε ελαφρούς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 9 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5606/17 ENV 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5679/17 ENV 70 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 26 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 82/3 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 5 Ιανουαρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε προσωπικούς

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14490/15 ENV 730 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5932/17 ENV 102 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 20 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/55 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 145/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.5.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για

Διαβάστε περισσότερα

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5584 Κ.Δ.Π. 511/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 511 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 196/27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D053891/02 - ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D053891/02 - ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15507/17 ADD 1 ENER 503 ENV 1045 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043371/02 - Annex 1 to 4.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043371/02 - Annex 1 to 4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7253/16 ADD 1 ENV 177 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Μαρτίου 2016 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 169/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε καθαριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002D0747 EL 28.11.2008 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Σεπτεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 169/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πιάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0343 EL 19.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2005 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12412/17 ENV 762 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Σεπτεμβρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 169/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε λιπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ 26/9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Ημερίδα ΤΕΕ 26/9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ημερίδα ΤΕΕ 26/9 Δ. Παπαγεωργίου, Φ. Θεολόγος, Χ. Τέας, Ε. Χανιωτάκης ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Δ. Έρευνας & Ποιότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5362/14 ENV 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5362/14 ENV 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5362/14 ENV 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 13 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 641/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/65 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/952/ΕΚ) (4) Επιπλέον, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/952/ΕΚ) (4) Επιπλέον, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 17.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338/55 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί καθορισμού αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση και εφαρμογή του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2013 (13.09) (OR. en) 13503/13 ENV 819 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2013 (13.09) (OR. en) 13503/13 ENV 819 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2013 (13.09) (OR. en) 13503/13 ENV 819 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 30 Αυγούστου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 9 Ιουνίου 2008 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. [άρθρα 2(1), 62(2), 48(2), (3) (4)(β), (γ) και (δ), 64(1), (2)(α), 65, 67(3) και 99(2)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. [άρθρα 2(1), 62(2), 48(2), (3) (4)(β), (γ) και (δ), 64(1), (2)(α), 65, 67(3) και 99(2)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ [άρθρα 2(1), 62(2), 48(2), (3) (4)(β), (γ) και (δ), 64(1), (2)(α), 65, 67(3) και 99(2)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 5(2), 34(1)(α) και 34(2) Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 5(2), 34(1)(α) και 34(2) Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5555 Κ.Δ.Π. 507/00 Αρ. 3647, 5.10.00 Αριθμός 507 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμοί του 00, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX D021155/01 [ ](2012) XXX σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ανακτημένο χαρτί παύει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15099/14 ENV 876 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Νοεμβρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0341 EL 19.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2005 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων και

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045653/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045653/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12030/1/16 REV 1 ENV 566 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Ε.Ε. Παρ. III(I) 193 Κ.Α.Π. 75/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 75 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 113/18 29.4.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/752 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ioυλίου 2012 (OR. en) 12973/12 ΕΝV 652 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ioυλίου 2012 (OR. en) 12973/12 ΕΝV 652 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ioυλίου 2012 (OR. en) 12973/12 ΕΝV 652 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Ιουλίου 2012 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIC AUTO WINDSCREEN CLEANER

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIC AUTO WINDSCREEN CLEANER ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIC AUTO WINDSCREEN CLEANER Ημερ. Έκδοσης : ΣΕΠΤ 2014 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ UNIC WINDSCREN CLEANER ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για

Διαβάστε περισσότερα

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που Οδηγία 92/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης εκεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των διαδικασιών εναρµόνισης των προγραµµάτων περιορισµού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιοµηχανίας διοξειδίου του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Μαΐου 1997

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Μαΐου 1997 19. 9. 97 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων I 256/ 13 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 1997 όσον αφορά τα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

L 180/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 180/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 622/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 641/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 509 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗ Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ χημικές ουσίες μορφές ενέργειας ακτινοβολίες ήχοι θερμότητα ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 23. 6. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Καθαριστικό προϊόν που µπορεί να αραιωθεί µε νερό, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Σεπτεµβρίου 2008 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα