Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013"

Transcript

1 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για τη Σύνταξη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 190(I)/2007 αναφορικά με τις Προϋποθέσεις Διαφάνειας) 2 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 3 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου 19 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τα Μέλη της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 210 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 213 Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων 236 Στοιχεία και Πληροφορίες Έτους 2013 (σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας) 244 Πίνακας Αντιστοιχίας Παραπομπών με τις Πληροφορίες τις οποίες η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Κατέστησε Διαθέσιμες στο Κοινό κατά την Περίοδο έως

3 Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων Διοικητικό Συμβούλιο Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (Ιθύνουσα Εταιρία Συγκροτήματος) Κρίστης Χασάπης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Vladimir Strzhalkovskiy ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ξάνθος Βράχας Μαρίνος Γιαλελής Μάριος Γιαννάς Ανδρέας Γιασεμίδης Ιωάννης Ζωγραφάκης Μάριος Καλοχωρίτης Κωνσταντίνος Κατσαρός Άδωνις Παπακωνσταντίνου Anjelica Anshakova Dmitry Chichikashvili Eriskhan Kurazov Anton Smetanin John Patrick Hourican Εκτελεστική Επιτροπή John Patrick Hourican ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μιχάλης Αθανασίου ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΝΔΥΝΩΝ Κώστας Αργυρίδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ελίζα Λειβαδιώτου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Σόλωνας Μάτσιας ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μιλτιάδης Μιχαηλάς ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Άρτεμις Παντελίδου ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ EUROLIFE Χριστόδουλος Πατσαλίδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Χάρης Πουαγκαρέ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λούης Ποχάνης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νικόλας Σπαρσής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άριστος Στυλιανού ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στέλιος Χριστοδούλου ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝTΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Euan Hamilton ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΧΡΕΩΝ Διευθυντής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Γραμματέας Νομικοί Σύμβουλοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Κωνσταντίνος Τσολάκκης Παναγιώτης Αγαπίου Χρυσαφίνης & Πολυβίου Ernst & Young Cyprus Ltd Εγγεγραμμένο Γραφείο Στασίνου 51 Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: , Φαξ:

4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για τη Σύνταξη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 190(I)/2007 αναφορικά με τις Προϋποθέσεις Διαφάνειας) Εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπεύθυνοι της Εταιρίας για τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η Εταιρία ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται πιο κάτω, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις σελίδες 19 μέχρι 209 (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πρόνοιες του περί Εταιριών Νόμου της Κύπρου, (ii) έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρίας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Η επιφύλαξη που περιλαμβάνεται στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή προς τα μέλη της Εταιρίας επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, αφορά αποκλειστικά το λογιστικό χειρισμό που απαιτείται από τα ΔΠΧΑ (ο Λογιστικός Χειρισμός ) της επίδρασης των διαταγμάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ( ΚΤΚ ) υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση της Εταιρίας με ίδια μέσα και την εξαγορά ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (τα Διατάγματα ) και ειδικότερα την αξία των νέων μετοχών που εκδόθηκαν με βάση τα Διατάγματα. Έχει κριθεί σκόπιμο να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι η αξία που έχει δοθεί σε αυτές τις μετοχές δεν έχει επίδραση στην αξία των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζονται σε αυτές τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις όπως επεξηγείται λεπτομερώς στις σημειώσεις 2, και 54.2 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, (iii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιάς της Εταιρίας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο, εκτός από το συμπέρασμα με επιφύλαξη που περιλαμβάνεται στην Έκθεση Ελεγκτών στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο όπως επεξηγείται πιο πάνω, δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια και την οικονομική θέση του Συγκροτήματος, και (β) η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει μια δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης των εργασιών καθώς και της θέσης της Εταιρίας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Κρίστης Χασάπης Vladimir Strzhalkovskiy Ξάνθος Βράχας Μαρίνος Γιαλελή Μάριος Γιαννάς Ανδρέας Γιασεμίδης Ιωάννης Ζωγραφάκης Μάριος Καλοχωρίτης Κωνσταντίνος Κατσαρός Άδωνις Παπακωνσταντίνου Anjelica Anshakova Dmitry Chichikashvili Eriskhan Kurazov Anton Smetanin John Patrick Hourican Χριστόδουλος Πατσαλίδης Ελίζα Λειβαδιώτου Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μη Εκτελεστική Σύμβουλος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Εκτελεστικός Σύμβουλος Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Οικονομική Διευθύντρια 27 Μαρτίου

5 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στους μετόχους της Εταιρίας την Έκθεσή του και τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Δραστηριότητες Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η Εταιρία ) είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (το Συγκρότημα ). Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας και των θυγατρικών της στην Κύπρο και στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του έτους συνέχισαν να είναι η παροχή τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Όλες οι εταιρίες και τα υποκαταστήματα του Συγκροτήματος παρατίθενται στη Σημείωση 53 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Λειτουργικό περιβάλλον Η κυπριακή οικονομία εισήλθε σε περίοδο βαθιάς ύφεσης μέσα στο 2013 μετά τη συμφωνία χρηματοοικονομικής στήριξης που υπέγραψε η κυπριακή κυβέρνηση με την Τρόϊκα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). Η συμφωνία περιελάμβανε την ανακεφαλαιοποίηση των δύο μεγαλυτέρων εμπορικών τραπεζών με ίδια μέσα, δηλαδή με τα χρήματα των επενδυτών και των ανασφάλιστων καταθετών. Αυτές οι αποφάσεις υπονόμευσαν την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος στην ολότητα του, πάγωσαν τον πιστωτικό-οικονομικό κύκλο, και κατέστησαν αναγκαία την επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίου. Εν μέσω ενός εξαιρετικά δυσμενούς μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε δραστικά το 2013 και το πραγματικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) συρρικνώθηκε κατά 5,4%. Το ποσοστό ανεργίας ταυτόχρονα αυξήθηκε κατακόρυφα και έφτασε στο 17% το τέταρτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H συρρίκνωση της οικονομίας το 2013 ήταν κατά τρεις τουλάχιστον ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις της Τρόϊκα που ανέρχονταν σε 8,7%. Αυτό αντανακλά μια σειρά παραγόντων που απορρέουν από τις βαθύτερες δυνατότητες της οικονομίας. Συγκεκριμένοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ειδικότερα οι τομείς του τουρισμού και των επαγγελματικών υπηρεσιών, αποδείχτηκαν αρκετά ανθεκτικοί. Η ιδιωτική κατανάλωση σε συνάρτηση με την άντληση προηγούμενων αποταμιεύσεων ήταν επίσης περισσότερο ανθεκτική εξομαλύνοντας τις επιιπτώσεις. Η πραγματική έκπληξη όμως ήταν ο βαθμός στον οποίο η οικονομία παρουσίασε ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα. Τιμές και μισθοί μειώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του χρόνου περιορίζοντας έτσι την αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Ο εξωτερικός-εξαγωγικός τομέας της οικονομίας είχε σημαντική θετική συνεισφορά στο ΑΕΠ παρά την μείωση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό ήταν αποτέλεσμα σημαντικής μείωσης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, ένας συνδυασμός παραγόντων συνεχίζουν να βαρύνουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν κυρίως τις περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης που επικρατούν, τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα, και την αυξανόμενη ανεργία. Ως αποτέλεσμα η εγχώρια ζήτηση θα συνεχίσει να μειώνεται περαιτέρω και η ύφεση αναμένεται να συνεχιστεί και το Σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 4,8%. Η συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης το 2013 και οι δραστικές μισθολογικές προσαρμογές περιόρισαν σημαντικά τις πληθωριστικές πιέσεις. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε μέση ετήσια πτώση 0,4% και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το Η αποκατάσταση ενός υγιούς τραπεζικού συστήματος με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια καθώς επίσης και η επίτευξη ικανοποιητικής προόδου στη διαδικασία σταδιακής απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα θα δημιουργήσουν τις συνθήκες που απαιτούνται για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η ύφεση στην οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να τελειώσει μέσα στο 2015 όταν το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να επεκταθεί κατά 1% περίπου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να ανέλθει γύρω στο 20% το 2014 και να εισέλθει σε τροχιά μείωσης την αμέσως επόμενη περίοδο. Ελλοχεύουν ωστόσο, σημαντικοί κίνδυνοι, οι οποίοι συνδέονται κυρίως με τις πιθανότητες μιας παρατεταμένης περιόδου περιοριστικών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, βραδύτερης διαδικασίας απομόχλευσης και περαιτέρω επιδείνωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας. 3

6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Λειτουργικό περιβάλλον (συνέχεια) Η δημοσιονομική προσαρμογή μέσα στο 2013 υπερέβη τους στόχους του προγράμματος. Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται ότι περιορίστηκε στο 5,5% του ΑΕΠ ποσοστό που είναι σημαντικά χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στη φρόνιμη και συνετή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την ηπιότερη ύφεση που προέκυψε. Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να επιδεινωθεί οριακά μέσα στο 2014 και να φθάσει το 5,8% του ΑΕΠ. Αυτό θα είναι κυρίως αποτέλεσμα μειωμένης εταιρικής κερδοφορίας, περαιτέρω αύξησης της ανεργίας και της μείωσης μισθών. Το δημοσιονομικό περιβάλλον αναμένεται να βελτιωθεί μέσα στο 2015 λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και καλυτέρευσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί μεσοπρόθεσμα σε συνάρτηση με τις επικρατούσες μακροοικονομικές συνθήκες με μέγιστο επίπεδο κατά το Η ύφεση μέσα στο 2013 ήταν βαθιά με σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας και αντίστοιχων μισθολογικών προσαρμογών. Παρόλα αυτά οι μακροοικονομικές επιδόσεις ήταν καλύτερες από ότι αρχικά αναμενόταν καθώς η οικονομία παρουσιάστηκε περισσότερο ανθεκτική και σημαντικά πιο ελαστική και ευέλικτη. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις ήταν επίσης καλύτερες από ότι αρχικά αναμενόταν και οι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος ξεπεράστηκαν. Στον τραπεζικό τομέα επίσης, διαφαίνονται κάποια σημάδια σταθεροποίησης καθώς οι εκροές καταθέσεων μειώθηκαν σημαντικά προς το τέλος του χρόνου. Οι προοπτικές για το 2014 παραμένουν δύσκολες καθώς η οικονομία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Όμως, η εφαρμογή του προγράμματος συνεχίζεται απρόσκοπτα και η ύφεση πιθανότατα θα τελειώσει μέσα στο Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προβεί σε εκτίμηση της ικανότητας της Εταιρίας και του Συγκροτήματος να συνεχίσουν ως δρώσες οικονομικές μονάδες. Οι συνθήκες που επικρατούσαν το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, που έχουν ληφθεί υπόψη από τη διοίκηση για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρίας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Σχέδιο Αναδιάρθωσης Το Συγκρότημα έχει ετοιμάσει Σχέδιο Αναδιάρθρωσης το οποίο εγκρίθηκε από την ΚΤΚ τον Νοέμβριο 2013 και καθορίζει τη στρατηγική, το επιχειρηματικό μοντέλο και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων του Συγκροτήματος. Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης ορίζει τους στρατηγικούς στόχους και μέτρα που πρέπει να λάβει το Συγκρότημα έτσι ώστε να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα είναι πιο ασφαλής, μικρότερος και πιο επικεντρωμένος, έτσι ώστε να μπορεί να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας μέσω της: Ανάκτησης της εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών. Διατήρησης του ακρογωνιαίου ρόλου του Συγκροτήματος στην Κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Οικοδόμησης ενός ανθεκτικού οργανισμού, ικανού να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιουσιακά του στοιχεία και να αντέχει περαιτέρω εξωτερικούς κλυδωνισμούς και οικονομικές αναταράξεις. 4

7 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (συνέχεια) Σχέδιο Αναδιάρθωσης (συνέχεια) Αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας, μεγιστοποιώντας τις συνέργιες και την επίδραση στα αποτελέσματα του ενοποιημένου οργανισμού μέσω της υλοποίησης συνεργιών. Ενδυνάμωσης της κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με την οργανική δημιουργία κεφαλαίου μέσω της κερδοφορίας, της απομόχλευσης και της πώλησης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων. Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης αποσκοπεί στο να επιτρέψει στο Συγκρότημα να ξεπεράσει τις σημερινές δυσκολίες και να ομαλοποιήσει σταδιακά την απόδοσή του. Το Σχέδιο καθορίζει συγκεκριμένους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς στόχους που δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα και βιωσιμότητα του Συγκροτήματος. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους είναι η συμμόρφωση με τους ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας όπως καθορίζονται από την ΚΤΚ, με τον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων να διατηρείται υψηλότερος του 9% που έχει θέσει ως στόχο η ΚΤΚ, καθόλη τη διάρκεια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Το Συγκρότημα θεωρεί τη διατήρηση υψηλού δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων ως σημαντικότερο στόχο από την κερδοφορία αφού θα προστατεύσει το Συγκρότημα από περαιτέρω κλυδωνισμούς και θα επιτρέψει τη βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης του Συγκροτήματος, διευκολύνοντας την πρόσβασή του στις αγορές για άντληση χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα. Μακροοικονομικό περιβάλλον στη Κύπρο Καθότι η Εταιρία θεωρείται ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην Κύπρο και δεδομένης της πολύ υψηλής έκθεσής της σε χρέος Κυπριακών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, η μελλοντική οικονομική επίδοσή της, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της Κυπριακής οικονομίας και σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την έκβαση της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στην οικονομία παραμένει δύσκολη, η οικονομική ύφεση ήταν λιγότερο έντονη από ότι αναμενόταν, με την οικονομία να αποδεικνύεται σχετικά ανθεκτική. Το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 5,4% το Η μείωση στο πραγματικό ΑΕΠ το 2013 είναι κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες λιγότερη από την αρχική πρόβλεψη για μείωση 8,7%. Η καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση της οικονομίας, αντικατοπτρίζει αριθμό αυτοτροφοδοτούμενων παραγόντων που αποκαλύπτουν σημαντικές υποκείμενες δυνατότητες. Κάποιοι τομείς, ειδικά ο τουρισμός και οι επαγγελματικές υπηρεσίες, αποδείχθηκαν περισσότερο ανθεκτικοί. Η ιδιωτική κατανάλωση επίσης αποδείχθηκε περισσότερο ανθεκτική, εξομαλύνοντας τις επιπτώσεις και την άντληση προηγούμενων εξοικονομήσεων. Ωστόσο, η ανεργία έχει αυξηθεί στο 17% το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Οι μισθοί και οι τιμές μειώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους υποστηρίζοντας έτσι ένα ψηλότερο επίπεδο εργοδότησης από ότι θα μπορούσε να είναι. Σε ότι αφορά το μέλλον, η Τρόικα αναμένει ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 4,8% περίπου το 2014 και ότι θα ξεκινήσει να ανακάμπτει σταδιακά από το 2015, ωθούμενη από μη χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Τρόικα ολοκλήρωσε πρόσφατα την τρίτη τριμηνιαία αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί με σημαντικό περιθώριο, αντικατοπτρίζοντας τη φιλόδοξη δημοσιονομική συρρίκνωση που βρίσκεται υπό υλοποίηση, τη συνετή υλοποίηση του προϋπολογισμού και τη μικρότερη επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας από αυτή που είχε αρχικά προβλεφθεί. Η οικονομία προσαρμόζεται ευέλικτα καθώς οι τιμές και οι μισθοί συρρικνώνονται, αποτελώντας ασπίδα προστασίας από την επίδραση της ύφεσης στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν. Επιπρόσθετα, υπήρχε σημαντική πρόοδος για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του χρηματοοικονομικού τομέα που δείχνει να σταθεροποιείται. Αυτό επέτρεψε την περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές, στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος της κυβέρνησης το οποίο είναι συνδεδεμένο με ορόσημα. Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας Κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το Συγκρότημα έχει υποστεί σημαντικές ζημιές λόγω της πώλησης των εργασιών του στην Ελλάδα και τη σημαντική αύξηση των προβλέψεων για απομείωση δανείων και απαιτήσεων. Ως μέρος της συμφωνίας μεταξύ της Τρόικας και της Κυπριακής κυβέρνησης τον Μάρτιο 2013, το Συγκρότημα ανακεφαλαιοποιήθηκε μέσω της μετατροπής των ανασφάλιστων καταθέσεων των πελατών του σε μετοχές (bail in) που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 και της απορρόφησης συσσωρευμένων ζημιών από τους κατόχους συνήθων μετοχών και πιστωτικών τίτλων στις 29 Μαρτίου Το Συγκρότημα, όπως έχει επίσης ανακοινωθεί από την Αρχή Εξυγίανσης, έχει κεφαλαιοποιηθεί σε επίπεδο που μπορεί να υποστηρίξει αναμενόμενες ζημιές στο δανειακό του χαρτοφυλάκιο. 5

8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (συνέχεια) Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (συνέχεια) Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι 10,2%. Το Συγκρότημα στοχεύει στη διατήρηση της κεφαλαιακής του επάρκειας μέσω της μη διανομής κερδών ενώ, παράλληλα, η αναδιάρθρωση και πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων θα καθορίζεται με γνώμωνα τη μείωση του κινδύνου και την κεφαλαιακή επάρκεια. Από την 1 Ιανουαρίου 2014, ισχύουν οι νέοι Κανονισμοί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) και η τροποποιημένη Oδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV). Η ΚΤΚ αξιολογεί τις μεταβατικές διατάξεις που σχετίζονται με τις μειώσεις του νέου δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 Capital). Στη βάση αυτής της αξιολόγησης, η ΚΤΚ θα ορίσει τις νέες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της αξιολόγησης του ισολογισμού και της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων, σε συνεργασία με την Τρόικα και ενημερώνοντας τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση του, το Συγκρότημα τηρεί το ελάχιστο επίπεδο στο δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων. Κατά τη διάρκεια του έτους και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρία δεν τηρούσε το ελάχιστο επίπεδο στο δείκτη συνολικών ιδίων κεφαλαίων. Η απαίτηση αυτή έχει καταργηθεί από τις 31 Δεκεμβρίου Ρευστότητα Η περιορισμένη πρόσβαση που διαθέτει το Συγκρότημα για άντληση ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά και την αγορά πιστωτικών τίτλων, σε συνδυασμό με τη μείωση των καταθέσεων στην Κύπρο, έχει οδηγήσει σε αυξημένη εξάρτηση από χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες. Η μεταφορά ορισμένων εργασιών της Λαικής Τράπεζας στο Συγκρότημα είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ποσού 9 δις έκτακτης ρευστότητας (ELA) κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Από τον Αύγουστο του 2013, η Εταιρία αποκαταστάθηκε ως αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την ΕΚΤ για πράξεις νομισματικής πολιτικής. Ο συνδυασμός της αποκατάστασης του αντισυμβαλλόμενου καθεστώτος και της έγκρισης στις αρχές Ιουλίου 2013 για τη χρήση των ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ομολόγων εγγυημένων από αυτή ως εξασφάλιση, έχει οδηγήσει σε μείωση του δανεισμού μέσω του μηχανισμού παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA), καθώς η Εταιρία μπορεί να χρηματοδοτείται απευθείας από την ΕΚΤ μέσω πράξεων νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, η άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ γίνεται με χαμηλότερο επιτόκιο από την αναχρηματοδότηση μέσω της έκτακτης ρευστότητας (ELA). Η χρηματοδότηση του Συγκροτήματος από κεντρικές τράπεζες (χρηματοδότηση από ELA και ΕΚΤ) κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε 10,96 δις, αποτελούμενο από 1,40 δις χρηματοδότηση από ΕΚΤ και 9,56 δις χρηματοδότηση από τον ELA. Παρά το γεγονός ότι το Συγκρότημα δεν έχει λάβει συγκεκριμένες εγγυήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι το Συγκρότημα θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις διευκολύνσεις ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε στις 27 Ιανουαρίου 2014 την έκδοση επιπρόσθετων κυβερνητικών εγγυήσεων μέχρι 2,9 δις ως ενδεχόμενη εξασφάλιση σε περίπτωση ανάγκης. Οι κυπριακές αρχές εισήγαγαν τον Μάρτιο του 2013 προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές και τις ταμειακές συναλλαγές. Τα μέτρα παρέχουν στο Συγκρότημα κάποια χρονικά περιθώρια για να αντιμετωπίσει τη σημαντική πίεση ρευστότητας στην τοπική αγορά και τον κίνδυνο εκροής καταθέσεων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών και περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων. Με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης το Φεβρουάριο του 2014, η Τρόικα δήλωσε ότι με τη ολοκλήρωση βασικών ορόσημων του χρονοδιαγράμματος της κυβέρνησης, τα περιοριστικά μέτρα στις πληρωμές θα συνεχίσουν να χαλαρώνουν σύμφωνα με το δημοσιοποιημένο χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι συνδεδεμένο με ορόσημα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα οικονομική σταθερότητα. Με τη συμπλήρωση των ορόσημων στο χρονοδιάγραμμα των αρχών, η δεύτερη φάση των σταδιακών χαλαρώσεων των περιοριστικών μέτρων αναμένεται σύντομα. 6

9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (συνέχεια) Έκθεση στην Ελλάδα Η πώληση των τραπεζικών και χρηματοδοτικών εργασιών του Συγκροτήματος στην Ελλάδα, στην Τράπεζα Πειραιώς, το Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ Κύπρου Eurogroup, είχε εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό την έκθεση του Συγκροτήματος στις επικρατούσες συνθήκες αβεβαιότητας της Ελληνικής οικονομίας. Σαν αποτέλεσμα, το Συγκρότημα δεν αναμένει σημαντική επίδραση στην κεφαλαιακή του βάση ή τη ρευστότητά του από τη συνεχιζόμενη ύφεση ή τυχόν περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Νομικές διαδικασίες και απαιτήσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση έχουν μελετήσει τις επιπτώσεις δικαστικών διαδικασιών και απαιτήσεων κατά του Συγκροτήματος που αφορούν πρώτιστα τη μετατροπή καταθέσεων σε μετοχές και την απορρόφηση ζημιών από τους κατόχους μετοχών και πιστωτικών τίτλων της Εταιρίας. Το Συγκρότημα έχει εξασφαλίσει νομική συμβουλή σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Παρά τη μοναδικότητα των εν λόγω απαιτήσεων και τις αβεβαιότητες που προκύπτουν από αυτή την πρωτοφανή κατάσταση, με βάση την υπάρχουσα διαθέσιμη πληροφόρηση στο πλαίσιο του νόμου ως σήμερα έχει, το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση θεωρούν ότι οι εν λόγω απαιτήσεις είναι πιθανότερο να μην έχουν ουσιώδη αρνητική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και στην κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήματος. Κερδοφορία Το δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον στην Κύπρο επηρεάζει την κερδοφορία του Συγκροτήματος. Στην Κύπρο, αναμένεται συνέχιση της ύφεσης κατά το 2014 και βελτίωση το 2015, με μέτρια πραγματική αύξηση του ΑΕΠ ωθούμενη από μη χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και μείωση της ανεργίας. Οι δανειζόμενοι αναμένεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ οι τιμές των ακινήτων πιθανόν να μειωθούν περαιτέρω. Η στρατηγική του Συγκροτήματος για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι η δημιουργία ανεξάρτητων, κεντρικοποιημένων και εξειδικευμένων μονάδων ανάκτησης χρεών και ένα νέο τομέα για ειδικά έργα που θα διαχειρίζεται επιλεγμένα μεγάλα ανοίγματα, μέσω των οποίων το Συγκρότημα σκοπεύει να διαχειριστεί προληπτικά και αποτελεσματικά την ανάκτηση προβληματικών δανείων, ούτως ώστε να περιορίσει την αύξηση των προβληματικών δανείων και των προβλέψεων για απομείωση, που αναμένεται να προκύψουν λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής επιβράδυνσης. Ως μέρος της νέας οργανωτικής δομής του Συγκροτήματος, η Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών (RRD) σκοπεύει να διαχειρίζεται τις καθυστερήσεις σε όλα τα χαρτοφυλάκια δανείων. Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των ανοιγμάτων πέραν των χιλ., την αναδιάρθρωση χρεών και την είσπραξη και ανάκτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε όλους του πελατειακούς τομείς. Η δημιουργία αυτής της Διεύθυνσης είναι ένα μεγάλο βήμα για την εξυγίανση του Συγκροτήματος, αφού η γρήγορη και επαγγελματική αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων είναι απολύτως απαραίτητη. Συνολική Αξιολόγηση ΕΚΤ Το Συγκρότημα συμμετέχει στην Αναθεώρηση Ποιότητας Περιουσιακών Στοιχείων της ΕΚΤ, που είναι μέρος της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ πριν την καθιέρωση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM). Ως αποτέλεσμα, θα υποβληθεί επίσης στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ. Αυτή η συνολική αξιολόγηση σκοπεύει να ενισχύσει τη διαφάνεια στους ισολογισμούς των σημαντικών τραπεζών της ευρωζώνης και με αυτό τον τρόπο, να υποκινήσει διορθώσεις στους ισολογισμούς όπου χρειάζεται, καθώς και να ενισχύσει την αξιοπιστία. Γνωστοποιήσεις των αποτελεσμάτων αυτών των διαγνωστικών ελέγχων προγραμματίζονται για το τέλος του

10 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (συνέχεια) Αβεβαιότητες Η διεύθυνση της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύουν ότι το Συγκρότημα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητάς του και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, η ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα εξαρτάται από: Την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και την πραγματοποίηση του μακροοικονομικού σεναρίου το οποίο αποτέλεσε τη βάση προετοιμασίας του. Την περίοδο για την οποία τα περιοριστικά μέτρα και οι ελέγχοι διακίνησης κεφαλαίων θα εξακολουθήσουν να είναι σε ισχύ. Τη συνεχιζόμενη ανάγκη για άντληση ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα και τη διαθεσιμότητα των μηχανισμών άντλησης ρευστότητας μέσω της Κεντρικής Τράπεζας. Την τελική έκβαση των νομικών διαδικασιών και απαιτήσεων που σχετίζονται με τη μετατροπή των καταθέσεων σε μετοχές (bail-in) και την απορρόφηση ζημιών από τους κατόχους μετοχών και πιστωτικών τίτλων της Εταιρίας. Την έκβαση της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ, η οποία μπορεί να αποκαλύψει επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες για το Συγκρότημα. Αξιολόγηση συνεχιζόμενης δραστηριότητας Η διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, έχοντας λάβει υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες και τα μέτρα που λήφθηκαν για στήριξη της Κυπριακής οικονομίας και τις ληφθείσες και προγραμματισμένες ενέργειες όπως αυτές παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, έχουν ικανοποιηθεί ότι το Συγκρότημα έχει τα μέσα ώστε να συνεχίσει την επιχειρησιακή του δραστηριότητα κατά το προβλεπτό μέλλον και ως εκ τούτου, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συνεχίζουν να ετοιμάζονται με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για τους ακόλουθους λόγους: Το Συγκρότημα έχει ανακεφαλαιοποιηθεί επιτυχώς. Αναμένεται ότι η Τρόικα θα συνεχίσει να παρέχει την απαιτούμενη χρηματοδοτική στήριξη στην Κύπρο σύμφωνα με το Μνημόνιο συναντίληψης. Η υλοποίηση επιπρόσθετων ενεργειών σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης θα βελτιώσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα του Συγκροτήματος. Η παροχή πρόσθετης στήριξης της ρευστότητας από την Κυπριακή κυβέρνηση, αν αυτή κριθεί αναγκαία, μέσω έκδοσης επιπρόσθετων Ομολόγων με κυβερνητική εγγύηση. Η προσδοκία ότι η Κυπριακή κυβέρνηση θα διατηρήσει προσωρινά τα περιοριστικά μέτρα και ελέγχους στη διακίνηση κεφαλαίων και στις τραπεζικές και ταμειακές συναλλαγές για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο. Παρά την πιο πάνω εκτίμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες που ενδεχομένως να θέτουν υπό σημαντική αμφιβολία την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική μονάδα. 8

11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς Τον Ιανουάριο 2014, το Συγκρότημα υπέγραψε συμφωνία για την πώληση των Ουκρανικών εργασιών, στην ΑΒΗ Ukraine Limited, μέλος της Alfa Group. Τον Ιανουάριο 2014, το Συγκρότημα αποφάσισε την αποδέσμευση των εξαμηνιαίων εμπρόθεσμων καταθέσεων που είχαν δεσμευθεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης της Εταιρίας τον Ιούλιο του Λεπτομέρειες για τα γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς αναφέρονται στην σημείωση 56 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οικονομικά αποτελέσματα Τα κύρια οικονομικά στοιχεία για το 2013 παρουσιάζονται πιο κάτω: Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος εκατ Ετήσια Μεταβολή +% Καθαρά έσοδα από τόκους % Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες % Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από άλλα 5 (3) - χρηματοοικονομικά μέσα Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον ασφαλιστικές απαιτήσεις % Λοιπά έσοδα (64) (15) +326% Συνολικό εισόδημα % Κόστος προσωπικού (322) (294) +10% Άλλα λειτουργικά έξοδα (230) (251) -8% Συνολικά έξοδα (552) (545) +2% Κέρδη πριν τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες % δραστηριότητες Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων (1.067) (1.339) -20% Μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών Ζημιές πριν τη φορολογία, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (443) (964) -54% Φορολογία Ζημιές που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας Ζημιές μετά τη φορολογία και πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες (426) (912) -53% δραστηριότητες Έξοδα αναδιάρθρωσης (168) (10) - Ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (90) (789) - Ζημιές από την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα (1.366) - - Απομείωση ΟΕΔ πριν τη φορολογία και απομείωση υπεραξίας - (503) - Ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας (2.050) (2.214) -7% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3,62% 2,94% +68 μ.β.* Δείκτης κόστους προς έσοδα 47% 59% -12 ε.μ.* Δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις 38% 48% -10 ε.μ.* *ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 1 εκατοστιαία μονάδα = 1% μ.β. =μονάδες βάσης, 100 μ.β.= 1 εκατοστιαία μονάδα (1%)

12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικά αποτελέσματα (συνέχεια) Βασικοί Δείκτες Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Μεταβολή +% Δάνεια ( δις) 26,7 28,1-5% Καταθέσεις πελατών ( δις) 15,0 28,4-47% Δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις 145% 86% +59 ε.μ.* Ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 49% 27% +22 ε.μ.* Κεφάλαια Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων 10,2% -1,9% +12,1 ε.μ.* Δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων 10,2% 0,6% +9,6 ε.μ.* Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 10,5% 0,9% +9,6 ε.μ.* Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία ( δις) 22,4 21,6 +4% * ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 1 εκατοστιαία μονάδα = 1% Ισολογισμός Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2013 διατηρήθηκε στο 10,2%, στα ίδια επίπεδα με τις 30 Σεπτεμβρίου Παρόλο που ο δείκτης αυτός επηρεάστηκε δυσμενώς από τη μείωση ύψους 2% στα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους (μείωση κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες), διατηρήθηκε στο 10,2% λόγω της μείωσης κατά 2% στα περιουσιακά στοιχεία σταθμισμένου κινδύνου (θετική επίδραση 0,2 εκατοστιαίων μονάδων). Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 26,7 δις και 15,0 δις αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις σε 145% Η χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί σε 9,56 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2013, από 9,86 δις στις 30 Σεπτεμβρίου Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανήλθε σε 1,4 δις στις 31 Δεκεμβρίου Με το ρυθμό αύξησής τους να περιορίζεται στο 0,2% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση με εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, αντιπροσωπεύοντας το 49% του συνόλου των δανείων. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε σε 38% έναντι 37% στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως με προβλέψεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Οι προκλήσεις για την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου συνεχίστηκαν και κατά το 2014, με τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών να σταθεροποιούνται, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση τη νέα οδηγία συνεχίζουν να αυξάνονται. 10

13 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικά αποτελέσματα (συνέχεια) Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε εκατ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε 999 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,62%. Τα συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 314 εκατ. με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε 274 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,87%. Τα συνολικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 552 εκατ. και ο δείκτης κόστους προς έσοδα στο 47%. Τα συνολικά έξοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 130 εκατ. μειωμένα κατά 5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του Τα κέρδη πριν τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 622 εκατ., ενώ τα κέρδη πριν τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 184 εκατ. Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 3,9%. Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 268 εκατ., σε σύγκριση με 261 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του Οι ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (που ορίζονται ως ζημιές πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τις ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν στα 426 εκατ. Οι ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 77 εκατ. Οι συνολικές ζημιές από την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα και από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, ανήλθαν σε εκατ. Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 168 εκατ., από τα οποία 121 εκατ. αφορούν τα δύο Σχέδια Εθελούσιας Εξόδου που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Οι ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχονται στα εκατ. Οι ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανέρχονται στα 103 εκατ. 11

14 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Κεφαλαιακή επάρκεια Ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup για την Κύπρο, η Εταιρία τέθηκε υπό Εξυγίανση από τις 25 Μαρτίου 2013 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2013, διάστημα κατά το οποίο ανακεφαλαιοποιήθηκε και αναδιαρθρώθηκε μέσω σειράς διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του Η ανακεφαλαιοποίηση υλοποιήθηκε μέσω της διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in), με την μετατροπή του 47,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι των συνήθων μετοχών και των πιστωτικών τίτλων που ήταν εκδομένες από την Εταιρία στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση μέσω της απορρόφησης ζημιών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε εκατ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 10,2% και ο συνολικός δείκτης ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 10,5%. Ο ελάχιστος δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων έχει οριστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο 9%. Από την 1 Ιανουαρίου 2014, ισχύουν οι νέοι Κανονισμοί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) και η τροποποιημένη Oδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV). Η ΚΤΚ αξιολογεί τις μεταβατικές διατάξεις που σχετίζονται με τις μειώσεις του νέου δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 Capital). Στη βάση αυτής της αξιολόγησης, η ΚΤΚ θα ορίσει τις νέες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της αξιολόγησης του ισολογισμού και της Πανευρωπαϊκής Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων, σε συνεργασία με την Τρόικα και ενημερώνοντας τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Μετοχικό κεφάλαιο Το Μάρτιο 2013, σύμφωνα με τα Διατάγματα που εκδόθηκαν από την Αρχή Εξυγίανσης, η ονομαστική αξία των εκδομένων συνήθη μετοχών στις 29 Μαρτίου 2013 μειώθηκε από 1,00 κατά μετοχή σε 0,01 κατά μετοχή. Το σύνολο της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών χρησιμοποιήθηκε για την απορρόφηση ζημιών της Εταιρίας. Αυτές οι μετοχές ενοποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε χιλ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Επιπρόσθετα, βάσει των Διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Αρχή Εξυγίανσης, τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου που ήταν εκδομένα στις 29 Μαρτίου 2013 μετατράπηκαν σε χιλ. μετοχές Τάξης Δ ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Η ονομαστική αξία αυτών των μετοχών μειώθηκε σε 0,01 κατά μετοχή και η μείωση χρησιμοποιήθηκε για την απορρόφηση ζημιών της Εταιρίας. Μετέπειτα αυτές οι μετοχές ενοποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε χιλ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Η Αρχή Εξυγίανσης επιπρόσθετα έκδωσε Διατάγματα για τη μερική μετατροπή καταθέσεων σε μετοχές των ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων πιστωτών. Ποσοστό ύψους 47,5% των επηρεαζόμενων καταθέσεων μετατράπηκαν σε χιλ. μετοχές Τάξης Α, ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Στη συνέχεια, αυτές οι μετοχές μετατράπηκαν σε συνήθεις μετοχές. Επιπρόσθετα η Αρχή Εξυγίανσης απαίτησε από την Εταιρία να εκδώσει μετοχές στην Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ( Λαϊκή Τράπεζα ) που αντιπροσωπεύουν 18,1% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μετά τις πιο πάνω αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο, ως τίμημα για την αγορά των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν στο Συγκρότημα στις 29 Μαρτίου Συνεπώς, εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα χιλ. μετοχές. Έπειτα από τις πιο πάνω αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων ανήλθε στα χιλ. διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξία 1,00 η κάθε μια. 12

15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Ίδιες μετοχές της Εταιρίας Μετοχές της Εταιρίας τις οποίες κατέχουν οντότητες που ελέγχονται από το Συγκρότημα και από συνδεδεμένες εταιρίες αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια στην αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση τέτοιων μετοχών. Κανένα κέρδος ή ζημιά δεν αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Ο αριθμός αυτών των μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν χιλ. (2012: χιλ.). Οι ίδιες μετοχές συμπεριλαμβάνουν 298 χιλ. μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλ., που προέκυψαν από τη μετατροπή των ΜΑΕΚ, τα οποία κατείχε το Συγκρότημα. Το συνολικό κόστος απόκτησης των ιδίων μετοχών ήταν χιλ. (2012: χιλ). Μέρος αυτών των μετοχών που κατέχονται από οντότητες που ελέγχονται από το Συγκρότημα προέκυψαν από τη μετατροπή σε μετοχές καταθέσεων που είχαν οι οντότητες αυτές στην Εταιρία (bail-in). Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιριών Νόμου, οι μετοχές αυτές πρέπει να πωληθούν εντός ενός έτους από την ημερομηνία απόκτησής τους. Επιπρόσθετα η θυγατρική του Συγκροτήματος που διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής κατείχε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, συνολικά χιλ. (2012: χιλ.) μετοχές της Εταιρίας, ως μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζομένων (Σημ. 25). Το κόστος απόκτησης αυτών των μετοχών ήταν χιλ. (2012: χιλ.). Άλλες πληροφορίες Κατά το 2013 και 2012, δεν υπήρχαν περιορισμοί στη μεταβίβαση των συνήθων μετοχών της Εταιρίας εκτός από τις πρόνοιες του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου της Κύπρου σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου πριν την απόκτηση συγκεκριμένων ποσοστών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ως επίσης και τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις Πράξεις Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τις Πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς, η οποία αφορά συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα. Η θυγατρική του Συγκροτήματος που διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και κατέχει μετοχές της Εταιρίας ως μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζομένων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί ασφαλιστικών εταιριών νόμου, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Μέτοχοι της Εταιρίας που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 22 Μαρτίου 2014, η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κατείχε το 18,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Δεν υπήρχαν άλλοι μέτοχοι, γνωστοί στην Εταιρία, που να κατείχαν άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού της κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ή στις 22 Μαρτίου Μερίσματα Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το Καμία καταβολή μερίσματος δεν προτάθηκε για το Συμφωνίες που αρχίζουν να ισχύουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας Σε περίπτωση διατύπωσης δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Εταιρίας ή ανακοίνωσης ψηφίσματος προς έγκριση από γενική συνέλευση της Εταιρίας για συγχώνευση, συνένωση ή πώληση των δραστηριοτήτων της, βάσει των όρων έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών του προσωπικού, θα ενεργοποιείτο ειδική περίοδος μετατροπής/άσκησης. Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής περιόδου οι κάτοχοι μπορούσαν να προβούν σε μετατροπή/άσκηση των αξιών τους σε μετοχές της εταιρίας σε ειδική τιμή μετατροπής όπως καθορίζεται στους όρους έκδοσης τους. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Εταιρίας, οι κάτοχοι των εν λόγω αξιών είχαν το δικαίωμα απαίτησης αποπληρωμής του κεφαλαίου τους στην ονομαστική του αξία μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους. Το Μάρτιο 2013, τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 και τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου μετατράπηκαν σε μετοχές. Τα Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου

16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Συμφωνίες που αρχίζουν να ισχύουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας (συνέχεια) Το συμβόλαιο εργοδότησης του Εκτελεστικού Συμβούλου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 περιλαμβάνει πρόνοια για μονομερές δικαίωμα μη αιτιολογημένου τερματισμού του συμβολαίου εκ μέρους της Εταιρίας, με ειδοποίηση τεσσάρων μηνών. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε πληρωμή της περιόδου ειδοποίησης για άμεσο τερματισμό του συμβολαίου. Στρατηγική και προτεραιότητες Στα πλαίσια της άνευ προηγουμένου και εντεινόμενης οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, καθώς και των επιπτώσεων των αποφάσεων του Eurogroup και των δραστικών αλλαγών στον ισολογισμό του Συγκροτήματος, το Συγκρότημα έχει ετοιμάσει Πλάνο Αναδιάρθρωσης που καλύπτει την περίοδο και στο οποίο παρουσιάζεται ξεκάθαρα η στρατηγική, το επιχειρησιακό μοντέλο και η διάθεση ανάληψης κινδύνων του Συγκροτήματος. Το Πλάνο εγκρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τον Νοέμβριο του 2013 όπως απαιτείται από το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας. Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει το Συγκρότημα, ώστε να δημιουργήσει ένα ασφαλή, μικρότερο, στοχευμένο χρηματοοικονομικό οργανισμό, ικανό να υποστηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Τα προτεινόμενα επιχειρησιακά μέτρα, καθώς και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνων, αποδοτικότητας, ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του Συγκροτήματος μέσω: Ανάκτησης της εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών τόσο προς το Συγκρότημα, όσο και προς το σύνολο του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο. Διατήρησης της θέσης της Τράπεζας ως ακρογωνιαίου λίθου της Κυπριακής οικονομίας, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Δημιουργίας ενός ανθεκτικού οργανισμού, ικανού να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιουσιακά του στοιχεία μέσα σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες και να αντεπεξέλθει σε περαιτέρω εξωγενής κραδασμούς και οικονομικές δυσκολίες. Ομαλής απορρόφησης των εργασιών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, δημιουργώντας συνέργιες για βελτιστοποίηση της κερδοφορίας της ενιαίας οντότητας. Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω κερδοφορίας, απομόχλευσης και πώλησης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος ορίζει τους ακόλουθους Κύριους Πυλώνες: Επικέντρωση στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας τη θέση της Τράπεζας ως τον κορυφαίο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Κύπρο και αναμόρφωση των εργασιών της σε τρεις βασικούς τομείς: Διατήρηση και προσέλκυση καταθέσεων από μια ευρύτερη, πιο σταθερή πελατειακή βάση, μέσω στοχευμένων εκστρατειών και παροχής καλύτερης εξυπηρέτησης και αναβαθμισμένων προϊόντων, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους. Το Συγκρότημα θα προβεί σε ελεγχόμενη και συνετή αύξηση των δανείων σε χαμηλού κινδύνου πελάτες της λιανικής τραπεζικής, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πλέον υποσχόμενους τομείς της οικονομίας. Το Συγκρότημα στοχεύει στην ενίσχυση των εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες μέσω της συνεχούς εξυπηρέτησης των διεθνών επιχειρήσεων, επέκταση των τραπεζοασφαλιστικών δραστηριοτήτων (bancassurance) και με την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν στις χρηματοοικονομικές αγορές λόγω των οικονομικών εξελίξεων (όπως οι ιδιωτικοποιήσεις και η εξεύρεση υδρογονανθράκων). Η αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Διοίκησης και είναι υψίστης σημασίας για την Τράπεζα. Η δημιουργία της Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών, ως μέρος της νέας οργανωτικής δομής του Συγκροτήματος, στοχεύει στη διαχείριση των καθυστερήσεων σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Σε σύγκριση με την προηγούμενη αποσπασματική προσέγγιση για διαχείριση των πελατών σε καθυστέρηση, η Διεύθυνση θα είναι υπεύθυνη για όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια ως κεντρική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, λειτουργώντας με μια πιο ορθολογιστική προσέγγιση. 14

17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Στρατηγική και προτεραιότητες (συνέχεια) Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των ανοιγμάτων πέραν των 100 εκατ., για αναδιαρθρώσεις δανείων και εισπράξεις και ανάκτηση χρεών σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών του Συγκροτήματος. Η δημιουργία της Διεύθυνσης είναι σημαντικό βήμα στην πορεία ανάκαμψης της Τράπεζας, καθώς η ταχεία και επαγγελματική προσέγγιση των προβληματικών δανείων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μετά την αποχώρησή του από την Ελληνική αγορά, το Συγκρότημα θα προχωρήσει σε πλήρη επανεξέταση των εργασιών του στο εξωτερικό και θα προχωρήσει στην πώληση εργασιών που θεωρούνται ως μη βασικές ή μη βιώσιμες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Συγκρότημα έχει ήδη προβεί σε συμφωνία για την πώληση των εργασιών του στην Ουκρανία. Ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και των χρηματοδοτικών πολιτικών: Η ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Συγκρότημα. Όσο για τον πιστωτικό κίνδυνο, οι εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων έχουν ήδη διαχωριστεί από τα τμήματα πελατών και τα κριτήρια δανεισμού αναθεωρούνται συνεχώς ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, το Συγκρότημα ενισχύει τους μηχανισμούς παρακολούθησης χρηματοδοτήσεων για να εξασφαλίσει ότι εντοπίζει προληπτικά και αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Τέλος, το Συγκρότημα δίνει έμφαση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στις διαδικασίες ανάκτησης χορηγήσεων, σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα με τις προσπάθειές που καταβάλλονται σε σχέση με το πιστωτικό κίνδυνο, το Συγκρότημα δεν προβαίνει σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό και αντισταθμίζει τις συναλλαγματικές θέσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αγοράς. Ομαλής απορρόφησης των εργασιών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας: Προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργική του αποτελεσματικότητα μετά την απορρόφηση των εγχώριων εργασιών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, το Συγκρότημα έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα ως προς την αναδιάρθρωση των εργασιών του στην Κύπρο. Ο συνολικός αριθμός των υποκαταστημάτων στην Κύπρο έχει ήδη μειωθεί στα 130 στο τέλος Φεβρουαρίου 2014 από 203 που ήταν μετά τη συγχώνευση ορισμένων εργασιών με την πρώην Λαϊκή Τράπεζα και με πλάνο για το κλείσιμο άλλων 3 καταστημάτων το Επιπλέον, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέσω του οποίου έχει μειωθεί ο αριθμός προσωπικού κατά 24%. Μετά το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και τις μειώσεις μισθών, οι δαπάνες προσωπικού στην Κύπρο έχουν μειωθεί κατά 35% σε ετήσια βάση, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της κερδοφορίας του Συγκροτήματος. Παράλληλα με αυτά τα μέτρα, η προσπάθεια μείωσης του κόστους στις εργασίες εξωτερικού συνεχίζεται αμείωτη. Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας προχωρεί με γρήγορο ρυθμό, περιλαμβανομένου και της ενοποίησης των συστημάτων πληροφορικής που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του Σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση μέσω του Ευρωσυστήματος (που αποτελείται από τον δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA)) έχει ήδη μειωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση της Εταιρίας και την έξοδό της από το καθεστώς εξυγίανσης από τις 30 Ιουλίου 2013, καθώς η Εταιρία αποκαταστάθηκε ως αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πράξεις νομισματικής πολιτικής και ανάκτησε πρόσβαση σε απευθείας χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους. Συνολικά, μεταξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου 2013, η Τράπεζα κατόρθωσε να μειώσει το δανεισμό της από το Ευρωσύστημα κατά περίπου 450 εκατ. από 11,4 δις σε 10,96 δις και ταυτόχρονα πέτυχε να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της μείωσης των καταθέσεών της. Το Συγκρότημα στοχεύει σε περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησής του από το Ευρωσύστημα, να διατηρήσει και να προσελκύσει καταθέσεις από πελάτες, να μειώσει τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις του Συγκροτήματος και να μειώσει τη χρηματοδότηση που παρέχει προς τις θυγατρικές του εταιρίες στο εξωτερικό. Διατήρηση και ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας: Μετά την ανακεφαλαιοποίηση της Εταιρίας με ίδια μέσα, το Συγκρότημα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας μέσω της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων ως αποτέλεσμα κερδοφορίας, καθώς και μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων με στόχο την περαιτέρω μείωσή τους και πώλησης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων. Το Συγκρότημα θεωρεί την επίτευξη υψηλού δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων ως πιο σημαντικό στόχο από την κερδοφορία, θωρακίζοντας την Τράπεζα έναντι περαιτέρω κλυδωνισμών και επιτρέποντας τη βελτίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας, διευκολύνοντας μεσοπρόθεσμα την πρόσβασή της στις κεφαλαιαγορές για χρηματοδότηση. 15

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Μαρτίου 2014

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Αύξηση οργανικής κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 114 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 63 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Ανακοίνωση Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Κύρια στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων o Ζημιές μετά τη φορολογία 2.214 εκατ. (έναντι 1.359 εκατ. το 2011) o Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 30 η Αυγούστου, 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «Τα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ.

Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ. Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και Εκτίμηση κερδών για το 2010 Επίτευξη στόχων για το 2009 Κέρδη μετά τη φορολογία 313 εκατ. Διατήρηση ισχυρής

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2013 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «Ο δείκτης κύριων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 A. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επαναφορά σε κερδοφορία μετά τις ζημίες της τριμηνίας Κέρδη πριν τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας στο β τρίμηνο 2009 Κέρδη πριν τις προβλέψεις 142 εκατ. (αύξηση 34% σε σχέση με το α τρίμηνο 2009)

Σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας στο β τρίμηνο 2009 Κέρδη πριν τις προβλέψεις 142 εκατ. (αύξηση 34% σε σχέση με το α τρίμηνο 2009) Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας στο β τρίμηνο Κέρδη πριν τις προβλέψεις 142 εκατ. (αύξηση 24% σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Μείωση 2,5 δισ των δανείων σε καθυστέρηση >90ημερών ετησίως Αύξηση 3,0 δισ των καταθέσεων πελατών ετησίως Οριακή ζημία 4 εκατ σε ενοποιημένη βάση, με 74 εκατ κέρδη στην Ελλάδα Δηλώσεις Διοίκησης Το 2016

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican Ετήσια Γενική Συνέλευση 29 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Καλημέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι στους μετόχους της Τράπεζας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο.

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. 0103/00002996/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD KYTH Attachment: 1. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2015 Δήλωση Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2013

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2013 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2013 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα