Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012"

Transcript

1 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές µετά τη φορολογία 211 εκατ. (έναντι ζηµιών 793 εκατ. για την περσινή περίοδο) Σηµαντική αύξηση προβλέψεων o Προβλέψεις για αποµείωση δανείων ύψους 822 εκατ., (αύξηση 179% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Πλήρης κάλυψη µη εξυπηρετούµενων δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις και προβλέψεις µε συνολικό ποσοστό κάλυψης 103% (δείκτης κάλυψης µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις 47%) Κεφαλαιακή βάση o είκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 5,0% και δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων 7,3% o Στα πλαίσια αίτησής του για κρατική στήριξη, οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήµατος θα υπολογιστούν σε συνεργασία µε τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα µε βάση άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων Λευκωσία, 28 Νοεµβρίου 2012 Το Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήµερα ο ηγετικός χρηµατοοικονοµικός οργανισµός στην Κύπρο. Το Συγκρότηµα προσφέρει ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηµατοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηµατοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί µέσω 556 καταστηµάτων, από τα οποία 190 λειτουργούν στη Ρωσία, 181 στην Ελλάδα, 126 στην Κύπρο, 44 στην Ουκρανία, 10 στη Ρουµανία, 4 στο Ηνωµένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 6 καταστήµατα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Σερβία και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότηµα εργοδοτεί άτοµα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήµατος ανερχόταν σε 36,23 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε 2,31 δισ. Οι µετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος

2 A. Σύνοψη Οικονοµικών Αποτελεσµάτων εννιαµήνου 2012 Αντιµέτωπο µε την εντεινόµενη οικονοµική ύφεση και τη συνεχιζόµενη κρίση κρατικού χρέους στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, το Συγκρότηµα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας και ρευστότητας. Στα πλαίσια αυτά στοχεύει στη διατήρηση της οργανικής του κερδοφορίας, στον περιορισµό των εξόδων και στην αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. Αυτό το έντονα ακραίο και αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος, µε τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάµηνο 2012 να είναι µειωµένα κατά 15% σε σχέση µε το εννιάµηνο 2011 και να ανέρχονται σε 517 εκατ. Η περαιτέρω επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου οδήγησε σε σηµαντική αύξηση στις προβλέψεις για αποµείωση δανείων ( 822 εκατ. το εννιάµηνο 2012, έναντι 295 εκατ. το εννιάµηνο 2011) µε αποτέλεσµα το Συγκρότηµα να σηµειώσει ζηµιές µετά τη φορολογία, εξαιρουµένης της αποµείωσης Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) και µεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθµισης και της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογίας, ύψους 291 εκατ. έναντι κερδών ύψους 254 εκατ. για το εννιάµηνο Οι ζηµιές µετά τη φορολογία περιλαµβανοµένης της αποµείωσης ΟΕ για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 211 εκατ. σε σύγκριση µε 793 εκατ. το εννιάµηνο 2011, το οποίο συµπεριλάµβανε σηµαντικές ζηµιές από την αποµείωση ΟΕ ύψους εκατ. Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση επέφερε σηµαντική επιδείνωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος. Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων ανήλθε σε 17,1% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έναντι 14,2% στις 30 Ιουνίου Το Συγκρότηµα, λαµβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του δανειακού του χαρτοφυλακίου, προχώρησε σε σηµαντική αύξηση των προβλέψεων για αποµείωση δανείων η οποία ανήλθε σε 822 εκατ. για το εννιάµηνο Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 οι συσσωρευµένες προβλέψεις και ο δείκτης κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις σε τιµή καταναγκαστικής πώλησης και προβλέψεις ανέρχονται σε 2,2 δις και 103%, αντίστοιχα. Το Συγκρότηµα διαθέτει υγιή χρηµατοδοτική δοµή και ευρεία καταθετική βάση µε δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% στις 30 Σεπτεµβρίου Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 7,6% µε τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,0% και 7,3% αντίστοιχα. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος είναι χαµηλότεροι του ελάχιστου ορίου που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Λαµβάνοντας υπόψη και τα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Ενισχυµένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους 429 εκατ., ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανέρχεται σε 6,8%. Στις 27 Ιουνίου 2012, ενόψει της λήξης στις 30 Ιουνίου 2012 της προθεσµίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το Συγκρότηµα ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση να καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό του έλλειµµα όπως αυτό είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ και αποτάθηκε στην Κυπριακή ηµοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη. Με βάση την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, το κεφαλαιακό έλλειµµα όπως είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ υπολογίζεται σε 722 εκατ. Πέραν των πιο πάνω, η Κυπριακή ηµοκρατία έχει αιτηθεί την παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το πρόγραµµα που θα συµφωνηθεί µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) για παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας στην Κυπριακή ηµοκρατία θα βασίζεται (α) στις κεφαλαιακές ανάγκες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, (β) στις χρηµατοδοτικές ανάγκες και στις ανάγκες αναχρηµατοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας και (γ) στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονοµίας. Ως εκ τούτου οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήµατος θα υπολογιστούν σε συνεργασία µε τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα στα πλαίσια της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) και του διαγνωστικού ελέγχου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος που διενεργείται από την εταιρεία PIMCO. Με βάση τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες, το Συγκρότηµα θα υποβάλει σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης για έγκριση από τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα, το 1

3 οποίο σχέδιο θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο αποπληρωµής της κρατικής στήριξης που θα λάβει το Συγκρότηµα. Οι κύριες οικονοµικές επιδόσεις και τα βασικά µεγέθη του Συγκροτήµατος για το εννιάµηνο 2012 παρουσιάζονται πιο κάτω: Πίνακας 1 Κύριες οικονοµικές επιδόσεις Συγκροτήµατος για το εννιάµηνο 2012 σε εκατ. Ετήσια µεταβολή Εννιάµηνο 2012 Εννιάµηνο 2011** Έτος 2011** Σύνολο εσόδων -9% Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) (Ζηµιές)/κέρδη µετά τη φορολογία εξαιρουµένης της αποµείωσης ΟΕ, της µεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθµισης και της σχετικής φορολογίας Αποµείωση ΟΕ και µεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθµισης και σχετική φορολογίας -15% % (291) (1.046) (1.682) Ζηµιές µετά τη φορολογία -73% (211) (793) (1.359) Βασικές ζηµιές κατά µετοχή (σεντ) +74,3 σεντ (14,2) (88,5) (155,6) είκτης κόστος προς έσοδα (C/I) +3,2 ε.µ.* 49,4% 46,2% 47,0% Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο +19 µ.β.* 3,09% 2,90% 2,98% Πίνακας 2 Βασικά οικονοµικά µεγέθη Συγκροτήµατος στις Ετήσια µεταβολή ** Σύνολο δανείων ( δισ.) -2% 28,2 28,8 28,9 Σύνολο καταθέσεων ( δισ.) -10% 27,9 30,9 29,7 είκτης δανείων (µετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις +4 ε.µ.* 93% 89% 92% Ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων +8,5 ε.µ.* 17,1% 8,6% 10,2% * ε.µ. = εκατοστιαίες µονάδες, 1 εκατοστιαία µονάδα = 1%, * µ.β. = µονάδες βάσης, 100 µ.β. = 1 εκατοστιαία µονάδα (1%) ** Αναπροσαρµοσµένα λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Επίσης τα δάνεια και οι καταθέσεις στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 αναπροσαρµόστηκαν εξαιρώντας την Αυστραλία, η οποία πωλήθηκε τον εκέµβριο Καθαρά έσοδα από τόκους: Τα καθαρά έσοδα από τόκους το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 809 εκατ. σηµειώνοντας µείωση 5% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανταλλαγή των ΟΕ, τη µείωση της επιτοκιακής ψαλίδας καθώς και από την αύξηση των αποµειωµένων δανείων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το γ τρίµηνο 2012 ανήλθαν σε 251 εκατ. µειωµένα κατά 5% σε σύγκριση µε το β τρίµηνο 2012 κυρίως λόγω µείωσης της επιτοκιακής ψαλίδας και την αύξηση των αποµειωµένων δανείων. 2

4 Συνολικά έσοδα: Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε εκατ. για το εννιάµηνο 2012 σηµειώνοντας µείωση 9% σε σύγκριση µε το εννιάµηνο 2011 κυρίως λόγω της ζηµιάς από διάθεση, επανεκτίµηση και αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων συνολικού ύψους 36 εκατ., έναντι ζηµιών ύψους 2 εκατ. για το εννιάµηνο 2011 καθώς και των µειωµένων τόκων και άλλων εσόδων του Συγκροτήµατος. Συνολικά έξοδα: Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε 505 εκατ. για το εννιάµηνο 2012 σηµειώνοντας µείωση 3% σε σύγκριση µε το εννιάµηνο 2011 κυρίως λόγω του µειωµένου κόστους αφυπηρέτησης προσωπικού ως αποτέλεσµα της αλλαγής του βασικού σχεδίου ωφεληµάτων αφυπηρέτησης στην Κύπρο από καθορισµένων παροχών σε καθορισµένων εισφορών. Αποτελεσµατικότητα: Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το εννιάµηνο 2012 ανήλθε σε 49,4% από 46,2% το εννιάµηνο 2011 λόγω µεγαλύτερης µείωσης των συνολικών εσόδων σε σύγκριση µε τη µείωση των εξόδων. Προ-προβλέψεων κερδοφορία: Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις σηµείωσαν µείωση 15% σε σχέση µε το εννιάµηνο 2011 και ανήλθαν σε 517 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσµα της µείωσης των εσόδων έναντι του εννιαµήνου Προβλέψεις για αποµείωση δανείων: Η περαιτέρω επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου οδήγησε σε σηµαντική αύξηση στις προβλέψεις για αποµείωση δανείων οι οποίες ανήλθαν σε 822 εκατ. το εννιάµηνο 2012, έναντι 295 εκατ. το εννιάµηνο 2011 σηµειώνοντας αύξηση 179%. Επιτοκιακό περιθώριο: Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 3,09% το εννιάµηνο 2012 σε σύγκριση µε 2,90% το εννιάµηνο 2011 και 2,98% το Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το γ τρίµηνο 2012 µειώθηκε περαιτέρω σε 2,91% από 2,99% το β τρίµηνο 2012 λόγω της µείωσης της επιτοκιακής ψαλίδας καθώς και της αύξησης των αποµειωµένων δανείων. Υγιής χρηµατοδοτική δοµή: Το Συγκρότηµα διαθέτει ευρεία καταθετική βάση, ελάχιστες αποπληρωµές πιστωτικών τίτλων για την επόµενη διετία και περιορισµένη εξάρτηση χρηµατοδότησης µέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων µε τον δείκτη δανείων (µετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις να διαµορφώνεται σε 93% και τον δείκτη καταθέσεων προς περιουσιακά στοιχεία σε 77% στις 30 Σεπτεµβρίου άνεια και καταθέσεις: Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Συγκροτήµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 28,2 δις και 27,9 δις αντίστοιχα. ιαχείριση πιστωτικού κινδύνου: Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων ανήλθε στο 17,1% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έναντι 14,2% στις 30 Ιουνίου 2012 και 10,2% στις 31 εκεµβρίου Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις ανήλθε σε 47% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έναντι 50% στις 30 Ιουνίου 2012 και 51% στις 31 εκεµβρίου Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαµβανοµένων των εµπράγµατων εξασφαλίσεων σε τιµές καταναγκαστικής πώλησης ανέρχεται σε 103% (106% στις 30 Ιουνίου 2012). B. Προοπτικές για το Έτος 2012 Αντιµέτωπο µε την εντεινόµενη οικονοµική ύφεση και τη συνεχιζόµενη κρίση κρατικού χρέους στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, το Συγκρότηµα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας και ρευστότητας. Στα πλαίσια αυτά στοχεύει στη διατήρηση της οργανικής του κερδοφορίας, στον περιορισµό των εξόδων και στην αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. 3

5 Η Κυπριακή ηµοκρατία έχει αιτηθεί την παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το πρόγραµµα που θα συµφωνηθεί µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) για παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας στην Κυπριακή ηµοκρατία θα βασίζεται (α) στις κεφαλαιακές ανάγκες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, (β) στις χρηµατοδοτικές ανάγκες και στις ανάγκες αναχρηµατοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας και (γ) στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονοµίας. Ως εκ τούτου οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήµατος θα υπολογιστούν σε συνεργασία µε τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα στα πλαίσια της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) και του διαγνωστικού ελέγχου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος που διενεργείται από την εταιρεία PIMCO. Με βάση τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες, το Συγκρότηµα θα υποβάλει σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης για έγκριση από τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα, το οποίο σχέδιο θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο αποπληρωµής της κρατικής στήριξης που θα λάβει το Συγκρότηµα. Γ. Ανάλυση Αποτελεσµάτων εννιαµήνου 2012 Γ.1 Γεωγραφική Ανάλυση Κερδών Εξαιρουµένης της Αποµείωσης ΟΕ και της Μεταβολής στην Εύλογη Αξία Σχετικών Παραγώγων Αντιστάθµισης ΟΕ και της Σχετικής Φορολογίας Στην Κύπρο, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 308 εκατ. µειωµένα κατά 18% έναντι του εννιαµήνου Η σηµαντική αύξηση στις προβλέψεις για αποµείωση δανείων (ύψους 315 εκατ. το εννιάµηνο 2012, έναντι 104 εκατ. το εννιάµηνο 2011) λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην Κυπριακή οικονοµία είχε ως αποτέλεσµα τα κέρδη µετά τη φορολογία να ανέλθουν σε 7 εκατ., µειωµένα κατά 97% έναντι των κερδών µετά τη φορολογία ύψους 231 εκατ. το εννιάµηνο Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 151 εκατ. όπως και στο εννιάµηνο Λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης του οικονοµικού περιβάλλοντος το Συγκρότηµα αύξησε σηµαντικά τις προβλέψεις για αποµείωση δανείων στην Ελλάδα οι οποίες ανήλθαν σε 436 εκατ. το εννιάµηνο 2012 έναντι 149 εκατ. το εννιάµηνο Ως αποτέλεσµα των αυξηµένων προβλέψεων, οι ζηµιές µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 288 εκατ. έναντι ζηµιών µετά τη φορολογία 7 εκατ. το εννιάµηνο Στη Ρωσία, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 35 εκατ. σε σύγκριση µε 45 εκατ. το εννιάµηνο Οι ζηµιές µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 7 εκατ. έναντι κερδών µετά τη φορολογία 15 εκατ. το εννιάµηνο 2011, ως αποτέλεσµα των αυξηµένων προβλέψεων. Όσον αφορά τις άλλες χώρες, τα κέρδη µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 3 εκατ. στο Ηνωµένο Βασίλειο, 1 εκατ. στην Ουκρανία, ενώ στη Ρουµανία οι ζηµιές ανήλθαν σε 7 εκατ. ως αποτέλεσµα των αυξηµένων προβλέψεων. Σηµειώνεται ότι τα κέρδη µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2011 συµπεριλάµβαναν κέρδη ύψους 3 εκατ. από τις εργασίες του Συγκροτήµατος στην Αυστραλία η οποία πωλήθηκε τον εκέµβριο Γ.2 Ανάλυση Εσόδων Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 809 εκατ., µειωµένα κατά 5% σε σύγκριση µε 854 εκατ. το εννιάµηνο Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 3,09% το εννιάµηνο 2012, έναντι 2,90% το εννιάµηνο Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος για το γ τρίµηνο 2012 µειώθηκε σε 2,91% έναντι 2,99% για το β τρίµηνο 2012, επηρεασµένο αρνητικά από τη µείωση της επιτοκιακής ψαλίδας, καθώς και από την αύξηση των αποµειωµένων δανείων. 4

6 Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες µειωθήκαν κατά 2% έναντι του εννιαµήνου 2011 και διαµορφώθηκαν σε 167 εκατ. για το εννιάµηνο Οι καθαρές ζηµιές από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος και από χρηµατοοικονοµικά µέσα για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 8 εκατ. έναντι κερδών ύψους 33 εκατ. το εννιάµηνο Οι ζηµιές αυτές είναι αποτέλεσµα της ζηµιάς από διάθεση, επανεκτίµηση και αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων συνολικού ύψους 36 εκατ. (έναντι ζηµιών ύψους 2 εκατ. για το εννιάµηνο 2011), κυρίως λόγω της αποµείωσης οµολόγων τραπεζικών οργανισµών σε Κύπρο και Ελλάδα. Γ.3 Ανάλυση Εξόδων Τα συνολικά έξοδα για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 505 εκατ. σηµειώνοντας ετήσια µείωση 3% έναντι 521 εκατ. το εννιάµηνο Η µεγαλύτερη µείωση των εσόδων έναντι της αντίστοιχης µείωσης των εξόδων οδήγησε σε αύξηση του δείκτη κόστος προς έσοδα ο οποίος διαµορφώθηκε σε 49,4%, αυξηµένος κατά 3,2 ποσοστιαίες µονάδες έναντι του εννιαµήνου 2011 (46,2%). Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 297 εκατ. σηµειώνοντας µείωση 8% σε σύγκριση µε το εννιάµηνο 2011 ενώ τα άλλα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουµένων των δαπανών προσωπικού) του Συγκροτήµατος, ανήλθαν σε 208 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 4% σε σύγκριση µε το εννιάµηνο Γ.4 Αποµείωση ΟΕ, Μεταβολή στην Εύλογη Αξία Σχετικών Παραγώγων Αντιστάθµισης και της Σχετικής Φορολογίας Κατά την ανταλλαγή των ΟΕ (Μάρτιος/Απρίλιος 2012) το Συγκρότηµα έλαβε νέα ΟΕ ονοµαστικής αξίας 709 εκατ. Τα νέα ΟΕ αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους κατά την ηµέρα της ανταλλαγής µε µέση τιµή 21% της ονοµαστικής τους αξίας, βασισµένη στην τιµή εξαργύρωσης των συµβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default swaps) των ΟΕ στη σχετική δηµοπρασία. Σαν αποτέλεσµα, πέραν της αποµείωσης που αναγνωρίστηκε κατά το έτος 2011, προέκυψε επιπρόσθετη ζηµιά πριν τη φορολογία ύψους 109 εκατ. η οποία αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα του εννιαµήνου Η λογιστική αξία των νέων ΟΕ κατά την αρχική τους αναγνώριση ανήλθε σε 150 εκατ. και τα νέα ΟΕ ταξινοµήθηκαν στην κατηγορία επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 τα νέα ΟΕ αποτιµήθηκαν µε βάση τιµές αγοράς και η λογιστική τους αξία ανήλθε σε 148 εκατ. Επιπρόσθετα από την αποµείωση που προέκυψε κατά την αρχική αναγνώριση των νέων οµολόγων κατά το εννιάµηνο 2012, αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα επιπρόσθετη ζηµιά πριν τη φορολογία ύψους 34 εκατ. που αφορά τη µεταβολή στην εύλογη αξία των παραγώγων που χρησιµοποιούνταν για την αντιστάθµιση του επιτοκιακού κινδύνου των ΟΕ. Τα παράγωγα αυτά έχουν τερµατιστεί σταδιακά µέχρι και τον Απρίλιο Κατά το εννιάµηνο 2012 το Συγκρότηµα έχει αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ύψους 224 εκατ. που σχετίζεται µε µελλοντικά φορολογικά οφέλη από τη χρησιµοποίηση των ζηµιών της αποµείωσης των ΟΕ στην Ελλάδα. Οι σηµαντικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης περιγράφονται στη Σηµείωση 5.5 των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις παραδοχές της διοίκησης, σε σχέση µε την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα, οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα θα επανέλθουν σε κερδοφορία στο εγγύς µέλλον. Επιπρόσθετα, έχει γίνει παραδοχή ότι η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, ειδικότερα σε ότι αφορά την αναγνώριση των ζηµιών που προέκυψαν από την ανταλλαγή των ΟΕ, επιτρέπει τη χρησιµοποίηση φορολογικών ζηµιών σε 30 ίσες ετήσιες δόσεις. Στην περίπτωση ενδεχόµενης ερµηνείας της υφιστάµενης νοµοθεσίας ότι οι εν λόγω ζηµιές θα επιτρέπεται να αναγνωρίζονται φορολογικά σε δόσεις οι οποίες αντιστοιχούν µε τη λήξη του κάθε συγκεκριµένου οµολόγου, το Συγκρότηµα ενδεχοµένως να προβεί σε διαγραφή αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης της τάξης των 20 εκατ. 5

7 Το Συγκρότηµα έχει επίσης αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται µε την έκπτωση στην αρχική αναγνώριση των νέων ΟΕ και την µετέπειτα αποτίµησή τους ύψους 113 εκατ. Με βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία, υπάρχει ο κίνδυνος οι ζηµιές αυτές να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν έναντι µελλοντικών κερδών που θα προκύψουν από την αναστροφή των ζηµιών αυτών. Η ερµηνεία αυτή βρίσκεται υπό αµφισβήτηση από τις ελληνικές τράπεζες µε απαίτησή τους για τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που δεν τροποποιηθεί η υφιστάµενη νοµοθεσία, υπάρχει ο κίνδυνος διαγραφής όλης ή µέρους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ύψους 113 εκατ. Η συνολική επίδραση των πιο πάνω στις ζηµιές µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2012 ανήλθε σε κέρδος 80 εκατ. Γ.5 Φορολογία Το κόστος φορολογίας του Συγκροτήµατος για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 περιλαµβάνει αναστροφή του συνολικού ποσού του Ειδικού Φόρου Πιστωτικών Ιδρυµάτων Κύπρου που πληρώθηκε µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2012 (έτος 2011 και εννιάµηνο 2012) ύψους 32 εκατ. καθώς το Συγκρότηµα αναµένει ότι θα έχει φορολογικές ζηµιές για το σύνολο των φορολογικών ετών 2011 και Έχει γίνει παραδοχή ότι η σχετική νοµοθεσία στην Κύπρο θα συνεχίσει να ισχύει στην ίδια βάση όπως αυτή που ισχύει την ηµεροµηνία αναφοράς.. ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος σηµείωσε σηµαντική επιδείνωση το γ τρίµηνο 2012 λόγω της κλιµάκωσης της οικονοµικής κρίσης στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα. Το ποσοστό των δανείων πελατών µε καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισµένα («µη εξυπηρετούµενα δάνεια») επί του συνόλου των δανείων του Συγκροτήµατος ανήλθε στο 17,1% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έναντι 14,2% στις 30 Ιουνίου 2012 και 10,2% στις 31 εκεµβρίου Στην Κύπρο, ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων διαµορφώθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 σε 15,8% (30 Ιουνίου 2012: 12,8%) και στην Ελλάδα σε 20,9% (30 Ιουνίου 2012: 17,3%). Το Συγκρότηµα, λαµβάνοντας υπόψη το µακροοικονοµικό περιβάλλον και την επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, αύξησε τις προβλέψεις για αποµείωση δανείων για την περίοδο οι οποίες ανήλθαν σε 3,84% των συνολικών δανείων σε ετήσια βάση για το εννιάµηνο 2012 (έτος 2011: 1,48%). Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις ανήλθε σε 47% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έναντι 50% στις 30 Ιουνίου 2012 και 51% στις 31 εκεµβρίου Το υπόλοιπο των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι πλήρως καλυµµένο µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις µε το ποσοστό της κάλυψης περιλαµβανοµένων των εµπράγµατων εξασφαλίσεων σε τιµές καταναγκαστικής πώλησης να ανέρχεται σε 103% (106% στις 30 Ιουνίου 2012). 6

8 Ε. Ανάλυση Ισολογισµού Ε.1 άνεια Συγκροτήµατος Τα δάνεια του Συγκροτήµατος πριν τις προβλέψεις στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 28,2 δισ. Πίνακας 3 Ανάλυση ανείων Συγκροτήµατος κατά Γεωγραφικό Τοµέα εκατ. Ετήσια* Συνεισφορά στο σύνολο Κύπρος % 53% Ελλάδα % 34% Ρωσία % 7% Ηνωµένο Βασίλειο % 3% Ουκρανία % 1% Ρουµανία % 2% Συγκρότηµα % 100% * Η ετήσια µεταβολή υπολογίστηκε εξαιρουµένης της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας η οποία έχει πωληθεί τον εκέµβριο Ε.2 Καταθέσεις Συγκροτήµατος Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήµατος ανήλθε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 σε 27,9 δισ., σηµειώνοντας µείωση 6% από τις 31 εκεµβρίου Οι καταθέσεις του Συγκροτήµατος στην Κύπρο στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 σηµείωσαν ετήσια µείωση 6% και µείωση 3% από τις 31 εκεµβρίου Στην Ελλάδα το Συγκρότηµα είχε σηµαντική εκροή καταθέσεων που ανήλθε σε 23% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 σε σύγκριση µε τις 30 Σεπτεµβρίου 2011 και 15% από τις 31 εκεµβρίου Η εκροή των καταθέσεων στην Ελλάδα παρατηρήθηκε κυρίως το β τρίµηνο 2012 ως αποτέλεσµα της πολιτικής αβεβαιότητας λόγω των εκλογών στη χώρα την περίοδο αυτή ενώ αντίθετα οι καταθέσεις του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα το γ τρίµηνο 2012 σηµείωσαν αύξηση 3% σε σύγκριση µε τις 30 Ιουνίου Ο δείκτης δανείων (µετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 93% στις 30 Σεπτεµβρίου Η περιορισµένη εξάρτηση του Συγκροτήµατος σε χρηµατοδότηση µέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων (µε τον δείκτη καταθέσεων προς περιουσιακά στοιχεία να ανέρχεται σε 77% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012), αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτηµα λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δυσµενείς συνθήκες ρευστότητας στις αγορές χρήµατος, καθώς και τον έντονο ανταγωνισµό σε καταθέσεις που παρατηρείται στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα. 7

9 Πίνακας 4 Ανάλυση Καταθέσεων Συγκροτήµατος κατά Γεωγραφικό Τοµέα εκατ. Ετήσια * Συνεισφορά στο σύνολο Κύπρος % 66% Ελλάδα % 23% Ρωσία % 5% Ηνωµένο Βασίλειο % 5% Ουκρανία % 0% Ρουµανία % 1% Συγκρότηµα % 100% * Η ετήσια µεταβολή υπολογίστηκε εξαιρουµένης της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας η οποία έχει πωληθεί τον εκέµβριο Ε.3 Κεφαλαιακή Βάση Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος ανέρχονταν σε 2,31 δισ. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 7,6% µε τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,0% και 7,3% αντίστοιχα. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος είναι χαµηλότεροι του ελάχιστου ορίου που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Λαµβάνοντας υπόψη και τα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Ενισχυµένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους 429 εκατ., ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανήλθε σε 6,8%. Στις 27 Ιουνίου 2012, ενόψει της λήξης στις 30 Ιουνίου 2012 της προθεσµίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το Συγκρότηµα ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση να καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό του έλλειµµα όπως αυτό είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ και ως αποτέλεσµα αποτάθηκε στην Κυπριακή ηµοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη. Με βάση την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, το κεφαλαιακό έλλειµµα όπως είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ υπολογίζεται σε 722 εκατ. Πέραν των πιο πάνω, η Κυπριακή ηµοκρατία έχει αιτηθεί την παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το πρόγραµµα που θα συµφωνηθεί µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) για παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας στην Κυπριακή ηµοκρατία θα βασίζεται (α) στις κεφαλαιακές ανάγκες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, (β) στις χρηµατοδοτικές ανάγκες και στις ανάγκες αναχρηµατοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας και (γ) στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονοµίας. Ως εκ τούτου οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήµατος θα υπολογιστούν σε συνεργασία µε τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα στα πλαίσια της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) και του διαγνωστικού ελέγχου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος που διενεργείται από την εταιρεία PIMCO. Με βάση τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες, το Συγκρότηµα θα υποβάλει σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης για έγκριση από τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα, το οποίο σχέδιο θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο αποπληρωµής της κρατικής στήριξης που θα λάβει το Συγκρότηµα. 8

10 Πίνακας 5 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Συγκροτήµατος σε εκατ. Εννιάµηνο 2012 Ετήσια Εννιάµηνο µεταβολή Γ Τρ Β Τρ Μεταβολή τριµήνου Καθαρά έσοδα από τόκους % % Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες % % Κέρδη από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος και καθαρές (ζηµιές)/κέρδη από χρηµατοοικονοµικά µέσα και πώληση θυγατρικών (8) % 9 (27) +135% Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες % % Λοιπά έσοδα % % Σύνολο εσόδων % % Κόστος προσωπικού (297) (321) -8% (103) (101) +2% Άλλα λειτουργικά έξοδα (208) (200) +4% (74) (68) +7% Σύνολο εξόδων (505) (521) -3% (177) (169) +4% Κέρδη πριν τις προβλέψεις % % Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων (822) (295) +179% (254) (468) -46% Μερίδιο στις ζηµιές συγγενών εταιριών - (1) -97% (Ζηµιές)/κέρδη πριν τη φορολογία (305) % (97) (327) -70% Φορολογία 9 (58) -115% % Ζηµιά/(κέρδος) που αναλογεί σε δικαιώµατα µειοψηφίας % % (Ζηµιές)/κέρδη µετά τη φορολογία και πριν την αποµείωση ΟΕ (291) % (77) (313) -75% Αποµείωση ΟΕ και µεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθµισης συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας 80 (1.046) Ζηµιές µετά τη φορολογία και την αποµείωση ΟΕ (211) (793) -73% (77) (313) -75% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3,09% 2,90% +19 µ.β* 2,91% 2,99% -8 µ.β.* Κόστος/Έσοδα 49,4% 46,2% +3,2 ε.µ.* 53,0% 54,6% -1,6 ε.µ.* * µ.β. = µονάδες βάσης, 100 µ.β. = 1 εκατοστιαία µονάδα (1%) 1 Αναπροσαρµοσµένα λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής. 9

11 Πίνακας 6 Ανάλυση Αποτελεσµάτων και Άλλων Μεγεθών κατά Γεωγραφικό Τοµέα Η ανάλυση δεν συµπεριλαµβάνει την αποµείωση ΟΕ, τη µεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθµισης ΟΕ και τη σχετική φορολογία σε εκατ. Κύπρος Ελλάδα Ρωσία Άλλες χώρες 9µηνο 9µηνο 9µηνο 9µηνο 9µηνο 9µηνο 9µηνο 9µηνο Καθαρά έσοδα από τόκους -7% % % % Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες +4% % % % 5 9 Κέρδη από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος και καθαρές (ζηµιές)/κέρδη από χρηµατοοικονοµικά µέσα και πώληση θυγατρικών -121% (5) % (10) 2-14% Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες +4% % Λοιπά έσοδα -46% % % Σύνολο εσόδων -10% % % % Κόστος προσωπικού -9% (150) (166) -1% (82) (83) -2% (46) (47) -26% (19) (25) Άλλα λειτουργικά έξοδα +29% (94) (73) -10% (56) (62) -7% (40) (43) -17% (18) (22) Σύνολο εξόδων +2% (244) (239) -5% (138) (145) -5% (86) (90) -22% (37) (47) Κέρδη πριν τις προβλέψεις -18% % % Συνεισφορά στο σύνολο 59% 62% 29% 25% 7% 7% 5% 6% Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων +206% (315) (104) +192% (436) (149) +78% (45) (25) +52% (26) (17) Μερίδιο στις ζηµιές συγγενούς εταιρίας (1) (Ζηµιές)/κέρδη πριν τη φορολογία -103% (7) (285) 2-151% (10) % (3) 20 Φορολογία -132% 13 (41) -62% (3) (9) -73% (1) (3) -93% -- (5) Ζηµιές/(κέρδη) που αναλογούν σε δικαιώµατα µειοψηφίας -54% % 4 (2) Κέρδη/(ζηµιές) µετά τη φορολογία και πριν την -97% (288) (7) -151% (7) % (3) 15 αποµείωση ΟΕ Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο -22 µ.β.* 2,12% 2,34% +67 µ.β.* 3,29% 2,62% -52 µ.β.* 5,29% 5,81% +28 µ.β.* 2,85% 2,57% Κόστος/Έσοδα +5,3 ε.µ.* 44,3% 39,0% -1,3 ε.µ.* 47,8% 49,1% +4,8 ε.µ.* 71,3% 66,5% +4,8 ε.µ.* 60,6% 55,8% * µ.β. = µονάδες βάσης, 100 µ.β. = 1 εκατοστιαία µονάδα (1%) 10

12 Πίνακας 7 Σύνοψη Ισολογισµού σε εκατ , 2 Μετρητά και καταθέσεις µε κεντρικές τράπεζες +76% Τοποθετήσεις σε τράπεζες και συµφωνίες επαναπώλησης -41% Οµόλογα, κρατικά αξιόγραφα και µετοχές -28% άνεια και απαιτήσεις από πελάτες -8% Λοιπά περιουσιακά στοιχεία +15% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων -7% Καταθέσεις από τράπεζες και συµφωνίες επαναγοράς +48% Καταθέσεις πελατών -12% Οµολογιακά δάνεια -38% Άλλες υποχρεώσεις -19% ανειακό κεφάλαιο +3% Σύνολο υποχρεώσεων -8% Μετοχικό κεφάλαιο +100% Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο -63% Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Ενισχυµένου Κεφαλαίου -50% Αποθεµατικά επανεκτίµησης και άλλα αποθεµατικά +165% 33 (50) 3 Συσσωρευµένες ζηµιές -646% (457) (61) (671) Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας -21% ικαιώµατα µειοψηφίας -7% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -20% Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων -8% εν περιλαµβάνεται η Αυστραλία. 2. Αναπροσαρµοσµένα λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Σηµειώσεις: 1. Όλες οι αναλύσεις κατά γεωγραφικό τοµέα αναπροσαρµόζονται έτσι ώστε να είναι στην ίδια βάση ως ποσοστό των σταθµισµένων περιουσιακών στοιχείων καθώς και για να αντικατοπτρίζουν την πλεονάζουσα/ελλειµµατική ρευστότητα. 2. Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 είναι διαθέσιµες στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Τράπεζας Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λτδ και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος, ως ακολούθως: Εγγεγραµµένο Γραφείο Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: , Τέλεφαξ: Ιστοσελίδα (Σχ. Επενδυτών / Οικονοµικά Στοιχεία) 3. Η εκτενής παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων για το εννιάµηνο 2012 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος (Σχ. Επενδυτών / Παρουσιάσεις). 11

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2015 Κύρια Σημεία Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0003/00000621/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachment: 1. HB ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 29/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

0114/00013685/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00013685/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00013685/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd εννεαμήνου 2015 Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και τα αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Correction To:0002/00000612 0002/00000620/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα