Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012"

Transcript

1 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές µετά τη φορολογία 211 εκατ. (έναντι ζηµιών 793 εκατ. για την περσινή περίοδο) Σηµαντική αύξηση προβλέψεων o Προβλέψεις για αποµείωση δανείων ύψους 822 εκατ., (αύξηση 179% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Πλήρης κάλυψη µη εξυπηρετούµενων δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις και προβλέψεις µε συνολικό ποσοστό κάλυψης 103% (δείκτης κάλυψης µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις 47%) Κεφαλαιακή βάση o είκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 5,0% και δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων 7,3% o Στα πλαίσια αίτησής του για κρατική στήριξη, οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήµατος θα υπολογιστούν σε συνεργασία µε τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα µε βάση άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων Λευκωσία, 28 Νοεµβρίου 2012 Το Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήµερα ο ηγετικός χρηµατοοικονοµικός οργανισµός στην Κύπρο. Το Συγκρότηµα προσφέρει ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηµατοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηµατοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί µέσω 556 καταστηµάτων, από τα οποία 190 λειτουργούν στη Ρωσία, 181 στην Ελλάδα, 126 στην Κύπρο, 44 στην Ουκρανία, 10 στη Ρουµανία, 4 στο Ηνωµένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 6 καταστήµατα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Σερβία και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότηµα εργοδοτεί άτοµα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήµατος ανερχόταν σε 36,23 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε 2,31 δισ. Οι µετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος

2 A. Σύνοψη Οικονοµικών Αποτελεσµάτων εννιαµήνου 2012 Αντιµέτωπο µε την εντεινόµενη οικονοµική ύφεση και τη συνεχιζόµενη κρίση κρατικού χρέους στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, το Συγκρότηµα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας και ρευστότητας. Στα πλαίσια αυτά στοχεύει στη διατήρηση της οργανικής του κερδοφορίας, στον περιορισµό των εξόδων και στην αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. Αυτό το έντονα ακραίο και αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος, µε τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάµηνο 2012 να είναι µειωµένα κατά 15% σε σχέση µε το εννιάµηνο 2011 και να ανέρχονται σε 517 εκατ. Η περαιτέρω επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου οδήγησε σε σηµαντική αύξηση στις προβλέψεις για αποµείωση δανείων ( 822 εκατ. το εννιάµηνο 2012, έναντι 295 εκατ. το εννιάµηνο 2011) µε αποτέλεσµα το Συγκρότηµα να σηµειώσει ζηµιές µετά τη φορολογία, εξαιρουµένης της αποµείωσης Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) και µεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθµισης και της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογίας, ύψους 291 εκατ. έναντι κερδών ύψους 254 εκατ. για το εννιάµηνο Οι ζηµιές µετά τη φορολογία περιλαµβανοµένης της αποµείωσης ΟΕ για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 211 εκατ. σε σύγκριση µε 793 εκατ. το εννιάµηνο 2011, το οποίο συµπεριλάµβανε σηµαντικές ζηµιές από την αποµείωση ΟΕ ύψους εκατ. Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση επέφερε σηµαντική επιδείνωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος. Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων ανήλθε σε 17,1% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έναντι 14,2% στις 30 Ιουνίου Το Συγκρότηµα, λαµβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του δανειακού του χαρτοφυλακίου, προχώρησε σε σηµαντική αύξηση των προβλέψεων για αποµείωση δανείων η οποία ανήλθε σε 822 εκατ. για το εννιάµηνο Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 οι συσσωρευµένες προβλέψεις και ο δείκτης κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις σε τιµή καταναγκαστικής πώλησης και προβλέψεις ανέρχονται σε 2,2 δις και 103%, αντίστοιχα. Το Συγκρότηµα διαθέτει υγιή χρηµατοδοτική δοµή και ευρεία καταθετική βάση µε δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% στις 30 Σεπτεµβρίου Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 7,6% µε τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,0% και 7,3% αντίστοιχα. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος είναι χαµηλότεροι του ελάχιστου ορίου που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Λαµβάνοντας υπόψη και τα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Ενισχυµένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους 429 εκατ., ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανέρχεται σε 6,8%. Στις 27 Ιουνίου 2012, ενόψει της λήξης στις 30 Ιουνίου 2012 της προθεσµίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το Συγκρότηµα ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση να καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό του έλλειµµα όπως αυτό είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ και αποτάθηκε στην Κυπριακή ηµοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη. Με βάση την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, το κεφαλαιακό έλλειµµα όπως είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ υπολογίζεται σε 722 εκατ. Πέραν των πιο πάνω, η Κυπριακή ηµοκρατία έχει αιτηθεί την παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το πρόγραµµα που θα συµφωνηθεί µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) για παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας στην Κυπριακή ηµοκρατία θα βασίζεται (α) στις κεφαλαιακές ανάγκες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, (β) στις χρηµατοδοτικές ανάγκες και στις ανάγκες αναχρηµατοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας και (γ) στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονοµίας. Ως εκ τούτου οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήµατος θα υπολογιστούν σε συνεργασία µε τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα στα πλαίσια της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) και του διαγνωστικού ελέγχου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος που διενεργείται από την εταιρεία PIMCO. Με βάση τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες, το Συγκρότηµα θα υποβάλει σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης για έγκριση από τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα, το 1

3 οποίο σχέδιο θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο αποπληρωµής της κρατικής στήριξης που θα λάβει το Συγκρότηµα. Οι κύριες οικονοµικές επιδόσεις και τα βασικά µεγέθη του Συγκροτήµατος για το εννιάµηνο 2012 παρουσιάζονται πιο κάτω: Πίνακας 1 Κύριες οικονοµικές επιδόσεις Συγκροτήµατος για το εννιάµηνο 2012 σε εκατ. Ετήσια µεταβολή Εννιάµηνο 2012 Εννιάµηνο 2011** Έτος 2011** Σύνολο εσόδων -9% Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) (Ζηµιές)/κέρδη µετά τη φορολογία εξαιρουµένης της αποµείωσης ΟΕ, της µεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθµισης και της σχετικής φορολογίας Αποµείωση ΟΕ και µεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθµισης και σχετική φορολογίας -15% % (291) (1.046) (1.682) Ζηµιές µετά τη φορολογία -73% (211) (793) (1.359) Βασικές ζηµιές κατά µετοχή (σεντ) +74,3 σεντ (14,2) (88,5) (155,6) είκτης κόστος προς έσοδα (C/I) +3,2 ε.µ.* 49,4% 46,2% 47,0% Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο +19 µ.β.* 3,09% 2,90% 2,98% Πίνακας 2 Βασικά οικονοµικά µεγέθη Συγκροτήµατος στις Ετήσια µεταβολή ** Σύνολο δανείων ( δισ.) -2% 28,2 28,8 28,9 Σύνολο καταθέσεων ( δισ.) -10% 27,9 30,9 29,7 είκτης δανείων (µετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις +4 ε.µ.* 93% 89% 92% Ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων +8,5 ε.µ.* 17,1% 8,6% 10,2% * ε.µ. = εκατοστιαίες µονάδες, 1 εκατοστιαία µονάδα = 1%, * µ.β. = µονάδες βάσης, 100 µ.β. = 1 εκατοστιαία µονάδα (1%) ** Αναπροσαρµοσµένα λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Επίσης τα δάνεια και οι καταθέσεις στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 αναπροσαρµόστηκαν εξαιρώντας την Αυστραλία, η οποία πωλήθηκε τον εκέµβριο Καθαρά έσοδα από τόκους: Τα καθαρά έσοδα από τόκους το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 809 εκατ. σηµειώνοντας µείωση 5% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανταλλαγή των ΟΕ, τη µείωση της επιτοκιακής ψαλίδας καθώς και από την αύξηση των αποµειωµένων δανείων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το γ τρίµηνο 2012 ανήλθαν σε 251 εκατ. µειωµένα κατά 5% σε σύγκριση µε το β τρίµηνο 2012 κυρίως λόγω µείωσης της επιτοκιακής ψαλίδας και την αύξηση των αποµειωµένων δανείων. 2

4 Συνολικά έσοδα: Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε εκατ. για το εννιάµηνο 2012 σηµειώνοντας µείωση 9% σε σύγκριση µε το εννιάµηνο 2011 κυρίως λόγω της ζηµιάς από διάθεση, επανεκτίµηση και αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων συνολικού ύψους 36 εκατ., έναντι ζηµιών ύψους 2 εκατ. για το εννιάµηνο 2011 καθώς και των µειωµένων τόκων και άλλων εσόδων του Συγκροτήµατος. Συνολικά έξοδα: Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε 505 εκατ. για το εννιάµηνο 2012 σηµειώνοντας µείωση 3% σε σύγκριση µε το εννιάµηνο 2011 κυρίως λόγω του µειωµένου κόστους αφυπηρέτησης προσωπικού ως αποτέλεσµα της αλλαγής του βασικού σχεδίου ωφεληµάτων αφυπηρέτησης στην Κύπρο από καθορισµένων παροχών σε καθορισµένων εισφορών. Αποτελεσµατικότητα: Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το εννιάµηνο 2012 ανήλθε σε 49,4% από 46,2% το εννιάµηνο 2011 λόγω µεγαλύτερης µείωσης των συνολικών εσόδων σε σύγκριση µε τη µείωση των εξόδων. Προ-προβλέψεων κερδοφορία: Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις σηµείωσαν µείωση 15% σε σχέση µε το εννιάµηνο 2011 και ανήλθαν σε 517 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσµα της µείωσης των εσόδων έναντι του εννιαµήνου Προβλέψεις για αποµείωση δανείων: Η περαιτέρω επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου οδήγησε σε σηµαντική αύξηση στις προβλέψεις για αποµείωση δανείων οι οποίες ανήλθαν σε 822 εκατ. το εννιάµηνο 2012, έναντι 295 εκατ. το εννιάµηνο 2011 σηµειώνοντας αύξηση 179%. Επιτοκιακό περιθώριο: Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 3,09% το εννιάµηνο 2012 σε σύγκριση µε 2,90% το εννιάµηνο 2011 και 2,98% το Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το γ τρίµηνο 2012 µειώθηκε περαιτέρω σε 2,91% από 2,99% το β τρίµηνο 2012 λόγω της µείωσης της επιτοκιακής ψαλίδας καθώς και της αύξησης των αποµειωµένων δανείων. Υγιής χρηµατοδοτική δοµή: Το Συγκρότηµα διαθέτει ευρεία καταθετική βάση, ελάχιστες αποπληρωµές πιστωτικών τίτλων για την επόµενη διετία και περιορισµένη εξάρτηση χρηµατοδότησης µέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων µε τον δείκτη δανείων (µετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις να διαµορφώνεται σε 93% και τον δείκτη καταθέσεων προς περιουσιακά στοιχεία σε 77% στις 30 Σεπτεµβρίου άνεια και καταθέσεις: Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Συγκροτήµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 28,2 δις και 27,9 δις αντίστοιχα. ιαχείριση πιστωτικού κινδύνου: Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων ανήλθε στο 17,1% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έναντι 14,2% στις 30 Ιουνίου 2012 και 10,2% στις 31 εκεµβρίου Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις ανήλθε σε 47% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έναντι 50% στις 30 Ιουνίου 2012 και 51% στις 31 εκεµβρίου Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαµβανοµένων των εµπράγµατων εξασφαλίσεων σε τιµές καταναγκαστικής πώλησης ανέρχεται σε 103% (106% στις 30 Ιουνίου 2012). B. Προοπτικές για το Έτος 2012 Αντιµέτωπο µε την εντεινόµενη οικονοµική ύφεση και τη συνεχιζόµενη κρίση κρατικού χρέους στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, το Συγκρότηµα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας και ρευστότητας. Στα πλαίσια αυτά στοχεύει στη διατήρηση της οργανικής του κερδοφορίας, στον περιορισµό των εξόδων και στην αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. 3

5 Η Κυπριακή ηµοκρατία έχει αιτηθεί την παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το πρόγραµµα που θα συµφωνηθεί µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) για παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας στην Κυπριακή ηµοκρατία θα βασίζεται (α) στις κεφαλαιακές ανάγκες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, (β) στις χρηµατοδοτικές ανάγκες και στις ανάγκες αναχρηµατοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας και (γ) στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονοµίας. Ως εκ τούτου οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήµατος θα υπολογιστούν σε συνεργασία µε τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα στα πλαίσια της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) και του διαγνωστικού ελέγχου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος που διενεργείται από την εταιρεία PIMCO. Με βάση τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες, το Συγκρότηµα θα υποβάλει σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης για έγκριση από τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα, το οποίο σχέδιο θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο αποπληρωµής της κρατικής στήριξης που θα λάβει το Συγκρότηµα. Γ. Ανάλυση Αποτελεσµάτων εννιαµήνου 2012 Γ.1 Γεωγραφική Ανάλυση Κερδών Εξαιρουµένης της Αποµείωσης ΟΕ και της Μεταβολής στην Εύλογη Αξία Σχετικών Παραγώγων Αντιστάθµισης ΟΕ και της Σχετικής Φορολογίας Στην Κύπρο, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 308 εκατ. µειωµένα κατά 18% έναντι του εννιαµήνου Η σηµαντική αύξηση στις προβλέψεις για αποµείωση δανείων (ύψους 315 εκατ. το εννιάµηνο 2012, έναντι 104 εκατ. το εννιάµηνο 2011) λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην Κυπριακή οικονοµία είχε ως αποτέλεσµα τα κέρδη µετά τη φορολογία να ανέλθουν σε 7 εκατ., µειωµένα κατά 97% έναντι των κερδών µετά τη φορολογία ύψους 231 εκατ. το εννιάµηνο Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 151 εκατ. όπως και στο εννιάµηνο Λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης του οικονοµικού περιβάλλοντος το Συγκρότηµα αύξησε σηµαντικά τις προβλέψεις για αποµείωση δανείων στην Ελλάδα οι οποίες ανήλθαν σε 436 εκατ. το εννιάµηνο 2012 έναντι 149 εκατ. το εννιάµηνο Ως αποτέλεσµα των αυξηµένων προβλέψεων, οι ζηµιές µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 288 εκατ. έναντι ζηµιών µετά τη φορολογία 7 εκατ. το εννιάµηνο Στη Ρωσία, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 35 εκατ. σε σύγκριση µε 45 εκατ. το εννιάµηνο Οι ζηµιές µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 7 εκατ. έναντι κερδών µετά τη φορολογία 15 εκατ. το εννιάµηνο 2011, ως αποτέλεσµα των αυξηµένων προβλέψεων. Όσον αφορά τις άλλες χώρες, τα κέρδη µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 3 εκατ. στο Ηνωµένο Βασίλειο, 1 εκατ. στην Ουκρανία, ενώ στη Ρουµανία οι ζηµιές ανήλθαν σε 7 εκατ. ως αποτέλεσµα των αυξηµένων προβλέψεων. Σηµειώνεται ότι τα κέρδη µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2011 συµπεριλάµβαναν κέρδη ύψους 3 εκατ. από τις εργασίες του Συγκροτήµατος στην Αυστραλία η οποία πωλήθηκε τον εκέµβριο Γ.2 Ανάλυση Εσόδων Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 809 εκατ., µειωµένα κατά 5% σε σύγκριση µε 854 εκατ. το εννιάµηνο Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 3,09% το εννιάµηνο 2012, έναντι 2,90% το εννιάµηνο Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος για το γ τρίµηνο 2012 µειώθηκε σε 2,91% έναντι 2,99% για το β τρίµηνο 2012, επηρεασµένο αρνητικά από τη µείωση της επιτοκιακής ψαλίδας, καθώς και από την αύξηση των αποµειωµένων δανείων. 4

6 Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες µειωθήκαν κατά 2% έναντι του εννιαµήνου 2011 και διαµορφώθηκαν σε 167 εκατ. για το εννιάµηνο Οι καθαρές ζηµιές από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος και από χρηµατοοικονοµικά µέσα για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 8 εκατ. έναντι κερδών ύψους 33 εκατ. το εννιάµηνο Οι ζηµιές αυτές είναι αποτέλεσµα της ζηµιάς από διάθεση, επανεκτίµηση και αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων συνολικού ύψους 36 εκατ. (έναντι ζηµιών ύψους 2 εκατ. για το εννιάµηνο 2011), κυρίως λόγω της αποµείωσης οµολόγων τραπεζικών οργανισµών σε Κύπρο και Ελλάδα. Γ.3 Ανάλυση Εξόδων Τα συνολικά έξοδα για το εννιάµηνο 2012 ανήλθαν σε 505 εκατ. σηµειώνοντας ετήσια µείωση 3% έναντι 521 εκατ. το εννιάµηνο Η µεγαλύτερη µείωση των εσόδων έναντι της αντίστοιχης µείωσης των εξόδων οδήγησε σε αύξηση του δείκτη κόστος προς έσοδα ο οποίος διαµορφώθηκε σε 49,4%, αυξηµένος κατά 3,2 ποσοστιαίες µονάδες έναντι του εννιαµήνου 2011 (46,2%). Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 297 εκατ. σηµειώνοντας µείωση 8% σε σύγκριση µε το εννιάµηνο 2011 ενώ τα άλλα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουµένων των δαπανών προσωπικού) του Συγκροτήµατος, ανήλθαν σε 208 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 4% σε σύγκριση µε το εννιάµηνο Γ.4 Αποµείωση ΟΕ, Μεταβολή στην Εύλογη Αξία Σχετικών Παραγώγων Αντιστάθµισης και της Σχετικής Φορολογίας Κατά την ανταλλαγή των ΟΕ (Μάρτιος/Απρίλιος 2012) το Συγκρότηµα έλαβε νέα ΟΕ ονοµαστικής αξίας 709 εκατ. Τα νέα ΟΕ αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους κατά την ηµέρα της ανταλλαγής µε µέση τιµή 21% της ονοµαστικής τους αξίας, βασισµένη στην τιµή εξαργύρωσης των συµβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default swaps) των ΟΕ στη σχετική δηµοπρασία. Σαν αποτέλεσµα, πέραν της αποµείωσης που αναγνωρίστηκε κατά το έτος 2011, προέκυψε επιπρόσθετη ζηµιά πριν τη φορολογία ύψους 109 εκατ. η οποία αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα του εννιαµήνου Η λογιστική αξία των νέων ΟΕ κατά την αρχική τους αναγνώριση ανήλθε σε 150 εκατ. και τα νέα ΟΕ ταξινοµήθηκαν στην κατηγορία επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 τα νέα ΟΕ αποτιµήθηκαν µε βάση τιµές αγοράς και η λογιστική τους αξία ανήλθε σε 148 εκατ. Επιπρόσθετα από την αποµείωση που προέκυψε κατά την αρχική αναγνώριση των νέων οµολόγων κατά το εννιάµηνο 2012, αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα επιπρόσθετη ζηµιά πριν τη φορολογία ύψους 34 εκατ. που αφορά τη µεταβολή στην εύλογη αξία των παραγώγων που χρησιµοποιούνταν για την αντιστάθµιση του επιτοκιακού κινδύνου των ΟΕ. Τα παράγωγα αυτά έχουν τερµατιστεί σταδιακά µέχρι και τον Απρίλιο Κατά το εννιάµηνο 2012 το Συγκρότηµα έχει αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ύψους 224 εκατ. που σχετίζεται µε µελλοντικά φορολογικά οφέλη από τη χρησιµοποίηση των ζηµιών της αποµείωσης των ΟΕ στην Ελλάδα. Οι σηµαντικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης περιγράφονται στη Σηµείωση 5.5 των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις παραδοχές της διοίκησης, σε σχέση µε την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα, οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα θα επανέλθουν σε κερδοφορία στο εγγύς µέλλον. Επιπρόσθετα, έχει γίνει παραδοχή ότι η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, ειδικότερα σε ότι αφορά την αναγνώριση των ζηµιών που προέκυψαν από την ανταλλαγή των ΟΕ, επιτρέπει τη χρησιµοποίηση φορολογικών ζηµιών σε 30 ίσες ετήσιες δόσεις. Στην περίπτωση ενδεχόµενης ερµηνείας της υφιστάµενης νοµοθεσίας ότι οι εν λόγω ζηµιές θα επιτρέπεται να αναγνωρίζονται φορολογικά σε δόσεις οι οποίες αντιστοιχούν µε τη λήξη του κάθε συγκεκριµένου οµολόγου, το Συγκρότηµα ενδεχοµένως να προβεί σε διαγραφή αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης της τάξης των 20 εκατ. 5

7 Το Συγκρότηµα έχει επίσης αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται µε την έκπτωση στην αρχική αναγνώριση των νέων ΟΕ και την µετέπειτα αποτίµησή τους ύψους 113 εκατ. Με βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία, υπάρχει ο κίνδυνος οι ζηµιές αυτές να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν έναντι µελλοντικών κερδών που θα προκύψουν από την αναστροφή των ζηµιών αυτών. Η ερµηνεία αυτή βρίσκεται υπό αµφισβήτηση από τις ελληνικές τράπεζες µε απαίτησή τους για τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που δεν τροποποιηθεί η υφιστάµενη νοµοθεσία, υπάρχει ο κίνδυνος διαγραφής όλης ή µέρους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ύψους 113 εκατ. Η συνολική επίδραση των πιο πάνω στις ζηµιές µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2012 ανήλθε σε κέρδος 80 εκατ. Γ.5 Φορολογία Το κόστος φορολογίας του Συγκροτήµατος για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 περιλαµβάνει αναστροφή του συνολικού ποσού του Ειδικού Φόρου Πιστωτικών Ιδρυµάτων Κύπρου που πληρώθηκε µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2012 (έτος 2011 και εννιάµηνο 2012) ύψους 32 εκατ. καθώς το Συγκρότηµα αναµένει ότι θα έχει φορολογικές ζηµιές για το σύνολο των φορολογικών ετών 2011 και Έχει γίνει παραδοχή ότι η σχετική νοµοθεσία στην Κύπρο θα συνεχίσει να ισχύει στην ίδια βάση όπως αυτή που ισχύει την ηµεροµηνία αναφοράς.. ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος σηµείωσε σηµαντική επιδείνωση το γ τρίµηνο 2012 λόγω της κλιµάκωσης της οικονοµικής κρίσης στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα. Το ποσοστό των δανείων πελατών µε καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισµένα («µη εξυπηρετούµενα δάνεια») επί του συνόλου των δανείων του Συγκροτήµατος ανήλθε στο 17,1% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έναντι 14,2% στις 30 Ιουνίου 2012 και 10,2% στις 31 εκεµβρίου Στην Κύπρο, ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων διαµορφώθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 σε 15,8% (30 Ιουνίου 2012: 12,8%) και στην Ελλάδα σε 20,9% (30 Ιουνίου 2012: 17,3%). Το Συγκρότηµα, λαµβάνοντας υπόψη το µακροοικονοµικό περιβάλλον και την επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, αύξησε τις προβλέψεις για αποµείωση δανείων για την περίοδο οι οποίες ανήλθαν σε 3,84% των συνολικών δανείων σε ετήσια βάση για το εννιάµηνο 2012 (έτος 2011: 1,48%). Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις ανήλθε σε 47% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έναντι 50% στις 30 Ιουνίου 2012 και 51% στις 31 εκεµβρίου Το υπόλοιπο των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι πλήρως καλυµµένο µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις µε το ποσοστό της κάλυψης περιλαµβανοµένων των εµπράγµατων εξασφαλίσεων σε τιµές καταναγκαστικής πώλησης να ανέρχεται σε 103% (106% στις 30 Ιουνίου 2012). 6

8 Ε. Ανάλυση Ισολογισµού Ε.1 άνεια Συγκροτήµατος Τα δάνεια του Συγκροτήµατος πριν τις προβλέψεις στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 28,2 δισ. Πίνακας 3 Ανάλυση ανείων Συγκροτήµατος κατά Γεωγραφικό Τοµέα εκατ. Ετήσια* Συνεισφορά στο σύνολο Κύπρος % 53% Ελλάδα % 34% Ρωσία % 7% Ηνωµένο Βασίλειο % 3% Ουκρανία % 1% Ρουµανία % 2% Συγκρότηµα % 100% * Η ετήσια µεταβολή υπολογίστηκε εξαιρουµένης της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας η οποία έχει πωληθεί τον εκέµβριο Ε.2 Καταθέσεις Συγκροτήµατος Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήµατος ανήλθε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 σε 27,9 δισ., σηµειώνοντας µείωση 6% από τις 31 εκεµβρίου Οι καταθέσεις του Συγκροτήµατος στην Κύπρο στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 σηµείωσαν ετήσια µείωση 6% και µείωση 3% από τις 31 εκεµβρίου Στην Ελλάδα το Συγκρότηµα είχε σηµαντική εκροή καταθέσεων που ανήλθε σε 23% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 σε σύγκριση µε τις 30 Σεπτεµβρίου 2011 και 15% από τις 31 εκεµβρίου Η εκροή των καταθέσεων στην Ελλάδα παρατηρήθηκε κυρίως το β τρίµηνο 2012 ως αποτέλεσµα της πολιτικής αβεβαιότητας λόγω των εκλογών στη χώρα την περίοδο αυτή ενώ αντίθετα οι καταθέσεις του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα το γ τρίµηνο 2012 σηµείωσαν αύξηση 3% σε σύγκριση µε τις 30 Ιουνίου Ο δείκτης δανείων (µετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 93% στις 30 Σεπτεµβρίου Η περιορισµένη εξάρτηση του Συγκροτήµατος σε χρηµατοδότηση µέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων (µε τον δείκτη καταθέσεων προς περιουσιακά στοιχεία να ανέρχεται σε 77% στις 30 Σεπτεµβρίου 2012), αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτηµα λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δυσµενείς συνθήκες ρευστότητας στις αγορές χρήµατος, καθώς και τον έντονο ανταγωνισµό σε καταθέσεις που παρατηρείται στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα. 7

9 Πίνακας 4 Ανάλυση Καταθέσεων Συγκροτήµατος κατά Γεωγραφικό Τοµέα εκατ. Ετήσια * Συνεισφορά στο σύνολο Κύπρος % 66% Ελλάδα % 23% Ρωσία % 5% Ηνωµένο Βασίλειο % 5% Ουκρανία % 0% Ρουµανία % 1% Συγκρότηµα % 100% * Η ετήσια µεταβολή υπολογίστηκε εξαιρουµένης της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας η οποία έχει πωληθεί τον εκέµβριο Ε.3 Κεφαλαιακή Βάση Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος ανέρχονταν σε 2,31 δισ. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 7,6% µε τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,0% και 7,3% αντίστοιχα. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος είναι χαµηλότεροι του ελάχιστου ορίου που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Λαµβάνοντας υπόψη και τα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Ενισχυµένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους 429 εκατ., ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανήλθε σε 6,8%. Στις 27 Ιουνίου 2012, ενόψει της λήξης στις 30 Ιουνίου 2012 της προθεσµίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το Συγκρότηµα ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση να καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό του έλλειµµα όπως αυτό είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ και ως αποτέλεσµα αποτάθηκε στην Κυπριακή ηµοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη. Με βάση την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, το κεφαλαιακό έλλειµµα όπως είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ υπολογίζεται σε 722 εκατ. Πέραν των πιο πάνω, η Κυπριακή ηµοκρατία έχει αιτηθεί την παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το πρόγραµµα που θα συµφωνηθεί µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) για παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας στην Κυπριακή ηµοκρατία θα βασίζεται (α) στις κεφαλαιακές ανάγκες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, (β) στις χρηµατοδοτικές ανάγκες και στις ανάγκες αναχρηµατοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας και (γ) στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονοµίας. Ως εκ τούτου οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήµατος θα υπολογιστούν σε συνεργασία µε τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα στα πλαίσια της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) και του διαγνωστικού ελέγχου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος που διενεργείται από την εταιρεία PIMCO. Με βάση τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες, το Συγκρότηµα θα υποβάλει σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης για έγκριση από τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα, το οποίο σχέδιο θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο αποπληρωµής της κρατικής στήριξης που θα λάβει το Συγκρότηµα. 8

10 Πίνακας 5 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Συγκροτήµατος σε εκατ. Εννιάµηνο 2012 Ετήσια Εννιάµηνο µεταβολή Γ Τρ Β Τρ Μεταβολή τριµήνου Καθαρά έσοδα από τόκους % % Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες % % Κέρδη από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος και καθαρές (ζηµιές)/κέρδη από χρηµατοοικονοµικά µέσα και πώληση θυγατρικών (8) % 9 (27) +135% Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες % % Λοιπά έσοδα % % Σύνολο εσόδων % % Κόστος προσωπικού (297) (321) -8% (103) (101) +2% Άλλα λειτουργικά έξοδα (208) (200) +4% (74) (68) +7% Σύνολο εξόδων (505) (521) -3% (177) (169) +4% Κέρδη πριν τις προβλέψεις % % Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων (822) (295) +179% (254) (468) -46% Μερίδιο στις ζηµιές συγγενών εταιριών - (1) -97% (Ζηµιές)/κέρδη πριν τη φορολογία (305) % (97) (327) -70% Φορολογία 9 (58) -115% % Ζηµιά/(κέρδος) που αναλογεί σε δικαιώµατα µειοψηφίας % % (Ζηµιές)/κέρδη µετά τη φορολογία και πριν την αποµείωση ΟΕ (291) % (77) (313) -75% Αποµείωση ΟΕ και µεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθµισης συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας 80 (1.046) Ζηµιές µετά τη φορολογία και την αποµείωση ΟΕ (211) (793) -73% (77) (313) -75% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3,09% 2,90% +19 µ.β* 2,91% 2,99% -8 µ.β.* Κόστος/Έσοδα 49,4% 46,2% +3,2 ε.µ.* 53,0% 54,6% -1,6 ε.µ.* * µ.β. = µονάδες βάσης, 100 µ.β. = 1 εκατοστιαία µονάδα (1%) 1 Αναπροσαρµοσµένα λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής. 9

11 Πίνακας 6 Ανάλυση Αποτελεσµάτων και Άλλων Μεγεθών κατά Γεωγραφικό Τοµέα Η ανάλυση δεν συµπεριλαµβάνει την αποµείωση ΟΕ, τη µεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθµισης ΟΕ και τη σχετική φορολογία σε εκατ. Κύπρος Ελλάδα Ρωσία Άλλες χώρες 9µηνο 9µηνο 9µηνο 9µηνο 9µηνο 9µηνο 9µηνο 9µηνο Καθαρά έσοδα από τόκους -7% % % % Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες +4% % % % 5 9 Κέρδη από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος και καθαρές (ζηµιές)/κέρδη από χρηµατοοικονοµικά µέσα και πώληση θυγατρικών -121% (5) % (10) 2-14% Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες +4% % Λοιπά έσοδα -46% % % Σύνολο εσόδων -10% % % % Κόστος προσωπικού -9% (150) (166) -1% (82) (83) -2% (46) (47) -26% (19) (25) Άλλα λειτουργικά έξοδα +29% (94) (73) -10% (56) (62) -7% (40) (43) -17% (18) (22) Σύνολο εξόδων +2% (244) (239) -5% (138) (145) -5% (86) (90) -22% (37) (47) Κέρδη πριν τις προβλέψεις -18% % % Συνεισφορά στο σύνολο 59% 62% 29% 25% 7% 7% 5% 6% Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων +206% (315) (104) +192% (436) (149) +78% (45) (25) +52% (26) (17) Μερίδιο στις ζηµιές συγγενούς εταιρίας (1) (Ζηµιές)/κέρδη πριν τη φορολογία -103% (7) (285) 2-151% (10) % (3) 20 Φορολογία -132% 13 (41) -62% (3) (9) -73% (1) (3) -93% -- (5) Ζηµιές/(κέρδη) που αναλογούν σε δικαιώµατα µειοψηφίας -54% % 4 (2) Κέρδη/(ζηµιές) µετά τη φορολογία και πριν την -97% (288) (7) -151% (7) % (3) 15 αποµείωση ΟΕ Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο -22 µ.β.* 2,12% 2,34% +67 µ.β.* 3,29% 2,62% -52 µ.β.* 5,29% 5,81% +28 µ.β.* 2,85% 2,57% Κόστος/Έσοδα +5,3 ε.µ.* 44,3% 39,0% -1,3 ε.µ.* 47,8% 49,1% +4,8 ε.µ.* 71,3% 66,5% +4,8 ε.µ.* 60,6% 55,8% * µ.β. = µονάδες βάσης, 100 µ.β. = 1 εκατοστιαία µονάδα (1%) 10

12 Πίνακας 7 Σύνοψη Ισολογισµού σε εκατ , 2 Μετρητά και καταθέσεις µε κεντρικές τράπεζες +76% Τοποθετήσεις σε τράπεζες και συµφωνίες επαναπώλησης -41% Οµόλογα, κρατικά αξιόγραφα και µετοχές -28% άνεια και απαιτήσεις από πελάτες -8% Λοιπά περιουσιακά στοιχεία +15% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων -7% Καταθέσεις από τράπεζες και συµφωνίες επαναγοράς +48% Καταθέσεις πελατών -12% Οµολογιακά δάνεια -38% Άλλες υποχρεώσεις -19% ανειακό κεφάλαιο +3% Σύνολο υποχρεώσεων -8% Μετοχικό κεφάλαιο +100% Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο -63% Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Ενισχυµένου Κεφαλαίου -50% Αποθεµατικά επανεκτίµησης και άλλα αποθεµατικά +165% 33 (50) 3 Συσσωρευµένες ζηµιές -646% (457) (61) (671) Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας -21% ικαιώµατα µειοψηφίας -7% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -20% Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων -8% εν περιλαµβάνεται η Αυστραλία. 2. Αναπροσαρµοσµένα λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Σηµειώσεις: 1. Όλες οι αναλύσεις κατά γεωγραφικό τοµέα αναπροσαρµόζονται έτσι ώστε να είναι στην ίδια βάση ως ποσοστό των σταθµισµένων περιουσιακών στοιχείων καθώς και για να αντικατοπτρίζουν την πλεονάζουσα/ελλειµµατική ρευστότητα. 2. Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 είναι διαθέσιµες στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Τράπεζας Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λτδ και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος, ως ακολούθως: Εγγεγραµµένο Γραφείο Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: , Τέλεφαξ: Ιστοσελίδα (Σχ. Επενδυτών / Οικονοµικά Στοιχεία) 3. Η εκτενής παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων για το εννιάµηνο 2012 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος (Σχ. Επενδυτών / Παρουσιάσεις). 11

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00000610/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Eννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη κερδοφορίας στο γ τρίμηνο Έσοδα από τόκους και προμήθειες 289 εκατ. (αύξηση 10% σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Ανακοίνωση Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Κύρια στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων o Ζημιές μετά τη φορολογία 2.214 εκατ. (έναντι 1.359 εκατ. το 2011) o Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2011

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 2011 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για τη Σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

(3.486) (10.285) (34.082)

(3.486) (10.285) (34.082) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύρια προτεραιότητα η συµµόρφωσή µε τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 Περιεχόμενα ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00004287/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

% % % % (2.570) % % (3.711)

% % % % (2.570) % % (3.711) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «Τα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2013 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «Ο δείκτης κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2015 Κύρια Σημεία Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2015 Δήλωση Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την ενιάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εξαµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

(FIX AND BUILD STRATEGY)

(FIX AND BUILD STRATEGY) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 24 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 701,22 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,03%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 47,96 εκατ. εκ των οποίων 0,69 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις Σηµ. στις στις * '000 '000 Κύκλος εργασιών 3 181.245 146.161 314.280 253.444 Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

0001/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Παρουσίαση (Αγγλικό Αρχείο)

0001/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Παρουσίαση (Αγγλικό Αρχείο) 0001/00011057/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0003/00000621/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachment: 1. HB ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 29/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 30 η Μαΐου, 2012 Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα