Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης"

Transcript

1 Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης Laboratory tests for Determination of Swelling Soils Parameters. A Comparative Evaluation and Application to the Soils from the Region of Thrace ΚΟΥΔΟΥΜΑΚΗΣ, Π. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. Διδάκτορας Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής Δ.Π.Θ. ( ) ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής Π.Σ., Δ.Π.Θ. ΞΕΙΔΑΚΗΣ, Γ. Αν. Καθηγητής Π.Σ., Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εκτεταμένης βιβλιογραφικής έ- ρευνας που έλαβε χώρα με σκοπό την αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμών προσδιορισμού των παραμέτρων διόγκωσης εδαφών. Σκοπός της εργασίας είναι, μέσα από τη συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαφόρων δοκιμών προσδιορισμού της τάσης και του ποσοστού διόγκωσης, να προσδιορισθεί η βέλτιστη, κατά περίπτωση, δοκιμή ή δοκιμές που πρέπει να εκτελούνται για την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων. Αναλύονται επίσης οι αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα κάθε δοκιμής και συγκρίνονται τα αποτελέσματά τους με επιτόπου μετρήσεις που εντοπίσθηκαν στη βιβλιογραφία. ABSTRACT: Numerous laboratory tests have been developed for the study of swelling soils. In this paper the results of an extensive bibliographic research that took place for the comparative evaluation of the results of laboratory tests for the determination of the design parameters of swelling soils are presented. The aim of the paper is, through the critical evaluation of the existing laboratory tests for determination of swelling pressure and the amount of swell, the selection of the most suitable one. Another purpose is to determine the number of tests needed for getting comparable results. Τhe advantages and disadvantages of each laboratory test are analyzed and their results are compared with in-situ measurements found in bibliography. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δυσμενής επίδραση της ύπαρξης διογκούμενων αργιλικών ορυκτών στο έδαφος και τα γεωτεχνικά προβλήματα που συνδέονται άμεσα με τη διόγκωση και τη συρρίκνωση του εδάφους, λόγω της παρουσία τους, είναι πλέον διεθνώς αποδεκτά. Η διόγκωση των αργιλικών εδαφών είναι μια σύνθετη φυσικοχημική διεργασία συνδεδεμένη άμεσα με την αύξηση της υγρασίας του εδάφους, που λαμβάνει χώρα κάτω από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές - κλιματολογικές συνθήκες καθώς και φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών. Η επίδραση της συμπεριφοράς των διογκούμενων αργίλων στις κατασκευές είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθόσον μπορεί να επιφέρει μέχρι και αστοχία του φορέα. Προκειμένου να προσδιοριστεί η τάση και το ποσοστό διόγκωσης των διογκουμένων εδαφών αναπτύχθηκαν πλήθος εργαστηριακών δοκιμών. Οι δοκιμές αυτές κύρια περιλαμβάνουν τη χρήση της συσκευής μονοδιάστατης στερεοποίησης, το οιδήμετρο (Holtz and Gibbs, 1956, Jennings and Knight, 1957 και Lambe and Whitman, 1959). Οι εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού της τάσης και του ποσοστού διόγκωσης, με τη χρήση οιδημέτρου, χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, α) τη δοκιμή διόγκωσης υπό σταθερή κατακόρυφη φόρτιση και β) τη δοκιμή διόγκωσης σταθερού όγκου. Οι δοκιμές διόγκωσης υπό σταθερή κατακόρυφη φόρτιση διέπονται από την αρχή της επιβολής σταθερής κατακόρυφης τάσης καθ όλη τη διάρκεια της δοκιμής ενώ η ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 1 -

2 δεύτερη κατηγορία αφορά δοκιμές στις οποίες η επιβαλλόμενη κατακόρυφη τάση αυξάνει με σκοπό να παραμείνει σταθερός ο όγκος του δοκιμίου. Οι δοκιμές διόγκωσης υπό σταθερή κατακόρυφη φόρτιση μπορούν να χωρισθούν επιπλέον σε δυο υποκατηγορίες. α 1 ) τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης στην οποία η τιμή της επιβαλλόμενης κατακόρυφης τάσης είναι συμβολική και ίση με 1 kpa περίπου και α 2 ) τη δοκιμή σταθερού φορτίου, κατά την οποία εξετάζονται περισσότερα του ενός δοκίμια με διαφορετική επιβαλλόμενη κατακόρυφη τάση. 2. ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΥΠΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 2.1 Δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης στο οιδήμετρο Κατά τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης στο οιδήμετρο, το δοκίμιο κατακλύζεται με νερό και α- φήνεται να διογκωθεί ελεύθερα υπό συμβολική επιβαλλόμενη κατακόρυφη τάση, 1 έως 7 kpa. Στη συνέχεια το δοκίμιο σταδιακά συμπιέζεται στον αρχικό του όγκο, Σχήμα 1. A.S.T.M. D 4546, Μέθοδος A. Η δοκιμή αυτή αρχικά προτάθηκε από τους Jennings et al. (1973) και περιλαμβάνει την αρχική φόρτιση του δοκιμίου με τάση ίση με την τάση των υπερκείμενων γαιών. Στη συνέχεια το δοκίμιο αποφορτίζεται και κατακλύζεται με νερό υπό συμβολική κατακόρυφη τάση. Επίσης, τροποποιημένη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης, περιγράφεται στο A.S.T.M. D 4546, Μέθοδος Β. Στη δοκιμή αυτή το δοκίμιο αρχικά φορτίζεται με τάση ίση με την τάση των υπερκειμένων γαιών ή ίσο με το επιβαλλόμενο από την κατασκευή φορτίο ή με το άθροισμα αυτών και κατακλύζεται με νερό, υπό την τάση αυτή. Η τροποποίηση συνίσταται στο γεγονός ότι με την τοποθέτηση αρχικού φορτίου ίσου με την τάση των υπερκείμενων γαιών, α- ναπαρίστανται καλύτερα η επιτόπου εντατική και φυσική κατάσταση του δοκιμίου. Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες: Το σημαντικό πλεονέκτημα της δοκιμής ελεύθερης διόγκωσης είναι ότι εκτελείται εύκολα στη συσκευή μονοδιάστατης στερεοποίησης. Η κύρια κριτική που δέχεται η κατηγορία αυτή των δοκιμών είναι ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αλληλουχία των φορτίσεων που συμβαίνουν επιτόπου στο έδαφος. Το έδαφος δηλαδή, δε θα απορροφήσει πρώτα νερό, θα διογκωθεί και στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί το φορτίο της κατασκευής, αλλά αντίστροφα (Brackley, 1975, Justo et al., 1984, El Sayed and Rabbaa, 1986). Ένα ακόμη μειονέκτημα των δοκιμών της κατηγορίας αυτής είναι ότι περιλαμβάνουν δύο αντίστροφες διαδικασίες, αυτή της διόγκωσης και αυτή της συμπίεσης και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν υστερήσεις τόσο στη διαδικασία ισορρόπησης των καταστάσεων αυτών όσο και στον καθορισμό της τάσης διόγκωσης. 2.2 Δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου Σχήμα 1: Μεταβολή λόγου κενών συναρτήσει της επιβαλλόμενης κατακόρυφης τάσης κατά τη δοκιμή Ελεύθερης διόγκωσης (Fredlund, 1995). Figure 1: Void ratio as a function of vertical load for the Free swell oedometer test (Fredlund, 1995). Η τάση διόγκωσης ορίζεται ως η τάση που απαιτείται για να επανέλθει το δοκίμιο στον αρχικό λόγο κενών, στην κατάσταση δηλαδή πριν την επαφή του με το νερό. Τροποποιημένη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης, περιγράφεται στο Στη δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου, αριθμός όμοιων δοκιμίων αφήνονται να διογκωθούν υπό διαφορετική επιβαλλόμενη κατακόρυφη τάση. Τα αποτελέσματα, ο τελικός όγκος και η επιβαλλόμενη κατακόρυφη τάση, σχεδιάζονται στο ίδιο διάγραμμα, Σχήμα 2. Η τάση που αντιστοιχεί σε μηδενική μεταβολή όγκου ορίζεται ως τάση διόγκωσης, (Skempton, 1961, Gizienski et al., 1965, Nobel, 1966 και Matyas, 1969). Πλήθος δοκιμών διόγκωσης σταθερού φορτίου εκτελέσθηκαν από τον Gilchrist (1963) και τον Noble (1966), στην άργιλο της περιοχής Regina του Καναδά. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ του ποσοστού διόγκωσης και του ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 2 -

3 λογαρίθμου του φορτίου για δεδομένες αρχικές συνθήκες, περιεχόμενη υγρασία και λόγο κενών. Βασιζόμενοι στην παραπάνω παρατήρηση πρότειναν πως είναι δυνατόν να προεκταθεί η καμπύλη διόγκωσης και να υπολογισθεί η τάση διόγκωσης και για διαφορετικές αρχικές συνθήκες. τα αποτελέσματα δοκιμών σε συμπυκνωμένα δοκίμια αργίλου (Gilchrist, 1963). ΑΡΧΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΕΝΩΝ, e o Ελευθερη διόγκωση εδαφών από την περιοχή της Θράκης (Ν. Ροδόπης, Στρύμη) ΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ, P s Σχήμα 3., P s, συναρτήσει του αρχικού λόγου κενών, e o. (Παπακυριακόπουλος κ.α., 2001). Figure 3. Swelling pressure, P s, versus initial void radio, e o. (Papakyriakopoulos et al., 2001). Σχήμα 2: Μεταβολή τελικού λόγου κενών συναρτήσει της επιβαλλόμενης κατακόρυφης τάσης (Shuai, 1996). Figure 2: Final void ratio as a function of the vertical load (Shuai, 1996). Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες: Η δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου παρουσιάζει το συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι των άλλων μεθόδων, της προσομοίωσης των φορτίσεων όπως πραγματικά συμβαίνουν στο πεδίο. Αρχικά δηλαδή ασκείται το φορτίο, το έδαφος συμπιέζεται υπό το φορτίο αυτό και στη συνέχεια έρχεται σε επαφή με το νερό και διογκώνεται. Η δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου εφαρμόζεται συχνά λόγω της σωστής προσομοίωσης της επιτόπου διαδρομής τάσεων (Brackley, 1975, El Sayed and Rabbaa, 1986). Ωστόσο η δοκιμή διόγκωσης υπό σταθερό φορτίο δεν λαμβάνει υπόψη της τη διατάραξη του δοκιμίου. Επίσης, υπόκειται στον περιορισμό ότι απαιτεί όμοια δοκίμια, τρία ή και περισσότερα, τα οποία αρκετές φορές είναι δύσκολο να υπάρξουν. Σε διογκούμενα εδάφη που απαντώνται στην περιοχή της Θράκης (Παπακυριακόπουλος κ.α., 2001, Κουδουμάκης, 2002, Xeidakis et al., 2004), η μεταβολή της τάσης διόγκωσης, P s, συναρτήσει του αρχικού λόγου κενών, e o, δίνεται στο Σχήμα 3. Σε ημι-λογαριθμικό διάγραμμα η τάση διόγκωσης αυξάνει γραμμικά με τη μείωση του αρχικού λόγου κενών, σε συμφωνία με 3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ Κατά τη δοκιμή σταθερού όγκου αρχικά ασκείται στο δοκίμιο μικρή συμβολική κατακόρυφη τάση και κατακλύζεται με νερό. Σχήμα 4: Μεταβολή λόγου κενών συναρτήσει της επιβαλλόμενης κατακόρυφης τάσης κατά τη δοκιμή Σταθερού όγκου (Fredlund, 1995). Figure 4: Void ratio as a function of vertical load for the Constant volume oedometer test (Fredlund, 1995). Ο όγκος του δοκιμίου διατηρείται σταθερός καθ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, αυξάνοντας το ε- πιβαλλόμενο κατακόρυφο φορτίο. Η σταδιακή ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 3 -

4 αύξηση του φορτίου συνεχίζεται μέχρις ότου σταματήσει η τάση του δοκιμίου για διόγκωση. Η επιβαλλόμενη στο σημείο αυτό κατακόρυφη τάση αναφέρεται ως τάση διόγκωσης P s. Τα αποτελέσματα της δοκιμής συνήθως παρουσιάζονται με τη μορφή του Σχήματος 4. Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες: Η δοκιμή διόγκωσης σταθερού όγκου παρουσιάζει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι δεν εμπεριέχει αντίστροφες διαδικασίες, διόγκωση και συμπίεση και άρα υστέρηση στην εμφάνιση της τάσης διόγκωσης. Ωστόσο η υπολογισθείσα τιμή τάσης διόγκωσης εξαρτάται από την ακαμψία της συσκευής που επιβάλλει τη διατήρηση του σταθερού όγκου. Συσκευές με μεγάλη ακαμψία α- δυνατούν να μετρήσουν μικρές τιμές τάσης διόγκωσης ενώ συσκευές με μικρή ακαμψία είναι δυνατόν να παραμορφωθούν επιτρέποντας στο δοκίμιο μετατοπίσεις σε αντίθεση με τη βασική αρχή τη δοκιμής που είναι η διατήρηση σταθερού όγκου. 4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ Η τάση και το ποσοστό διόγκωσης εξαρτώνται άμεσα από τη δοκιμή με την οποία προσδιορίζονται (Brackley, 1975, Ali and Elturabi, 1984, Sridharan et al., 1986). ΑΡΧΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΕΝΩΝ, e Ελευθερη διόγκωση εδαφών από την περιοχή της Θράκης (Ν. Ροδόπης, Στρύμη) ΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ, P s Σχήμα 5: Σχέση μεταξύ αρχικού λόγου κενών και τάσης διόγκωσης όπως αυτή υπολογίζεται με τρεις διαφορετικές μεθόδους για τη συμπυκνωμένη άργιλο της Regina (Gilchrist, 1963) και για τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης για την άργιλο της Στρύμης (Ν. Ροδόπης) (Κουδουμάκης, 2002). Figure 5: Relationship of void ratio and swelling pressure determined by three methods for compacted Regina Clay (Gilchrist, 1963) and the free swell test for the Strymi s clay from the region of Thrace (Rodopi) (Koudoumakis, 2002). Προσεκτικές έρευνες των αποτελεσμάτων της δοκιμής μονοδιάστατης διόγκωσης συμπυκνωμένης αργίλου της περιοχής Regina του Καναδά, από τον Gilchrist (1963), έδειξαν πως: (α) η τάση διόγκωσης, που υπολογίζεται από τη δοκιμή σταθερού όγκου ή τη δοκιμή σταθερού φορτίου, είναι μικρότερη από αυτή που υ- πολογίζεται από τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης. (β) η διαφορά μεταξύ των τιμών της τάσης διόγκωσης που υπολογίζεται αυξάνει με την αύξηση του αρχικού λόγου κενών Σχήμα 5. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν μετά από έρευνες οι Noble (1966) και Lu (1969), για την ίδια άργιλο της Regina, Σχήμα 6. ΑΡΧΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ, w (%) ΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ, P s Σχήμα 6: συναρτήσει της αρχικής περιεχόμενης υγρασίας για την άργιλο της Regina (Noble, 1966). Figure 6: Swelling pressure as a function of initial water content for compacted Regina Clay (Noble, 1966). Οι Ali και Elturabi (1984), θέλοντας να αναπτύξουν μια μεθοδολογία σύγκρισης των αποτελεσμάτων της τάσης διόγκωσης όπως αυτή προκύπτει από τις διάφορες δοκιμές, εκτέλεσαν εκτενές εργαστηριακό πρόγραμμα. Το εργαστηριακό πρόγραμμα περιελάμβανε τη μελέτη διαταραγμένων και αδιατάρακτων δοκιμίων. Όμοια δοκίμια υποβλήθηκαν σε δύο διαφορετικές εργαστηριακές δοκιμές. Ειδικότερα, έλαβαν χώρα δοκιμές ελεύθερης διόγκωσης και σταθερού όγκου στο οιδήμετρο. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η τιμή της υπολογισθείσας τάσης διόγκωσης από τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης είναι μεγαλύτερη από την τάση διόγκωσης, που υπολογίζεται από τη δοκιμή σταθερού όγκου, Σχήμα 7. ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 4 -

5 ΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (kpa) Πίνακας 2: Συγκριτική παρουσίαση τιμών τάσης διόγκωσης μετρούμενη με διαφορετικές εργαστηριακές μεθόδους, (Sridharan et al., 1986). Table 2: Comparative values of the swelling pressure, Ps, by different methods of testing (Sridharan et al., 1986). α/α Αρχικές συνθήκες e w (%) Ελεύθερης διόγκωσης Σταθερού φορτίου Σταθερού όγκου ΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ Σχήμα 7: Σύγκριση αποτελεσμάτων τάσης διόγκωσης σταθερού όγκου και ελεύθερης διόγκωσης στο ίδιο έδαφος (Ali and Elturabi, 1984). Figure 7: Comparison of the swelling pressure obtained from the free swell test and constant volume test for the same soil (Ali and Elturabi, 1984). Το ότι η τιμή της τάσης διόγκωσης εξαρτάται από την εργαστηριακή δοκιμή που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της, παρατηρήθηκε και από τους El Sayed and Rabbaa (1986). Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Προτάθηκε η χρήση της δοκιμής διόγκωσης σταθερού φορτίου για τον υπολογισμό της επιτόπου τάσης διόγκωσης από εργαστηριακά αποτελέσματα. Πίνακας 1: μετρούμενη με διαφορετικές δοκιμές σε όμοια εδαφικά δείγματα, (El Sayed and Rabbaa, 1986). Table 1: Swelling pressures measured using various testing methods in identical soil specimens (El Sayed and Rabbaa, 1986). Δοκιμή Ελεύθερη διόγκωση 2200 Σταθερού όγκου 1900 Διόγκωση σταθερού φορτίου 1800 Οι Sidharan et al. (1986), έδειξαν πως η δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης σε σύγκριση με τη δοκιμή σταθερού φορτίου και τη δοκιμή σταθερου όγκου, δίνει την υψηλότερη τιμή τάσης διόγκωσης, Πίνακας Εκτενές εργαστηριακό πρόγραμμα εκτελέσθηκε επίσης και από τους Erol et al. (1987), με σκοπό τον καθορισμό της επίδρασης της μεθόδου στον υπολογισμό της τάσης διόγκωσης. Τρεις πρότυπες δοκιμές διόγκωσης εκτελέσθηκαν σε αδιατάρακτα δείγματα αργιλικού σχιστολίθου. Χωρίς καμία εξαίρεση, η δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης δίνει υψηλότερες τιμές τάσης διόγκωσης, συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους. Η διαφορά γίνεται μεγαλύτερη για μεγάλες τιμές της τάσης διόγκωσης Εκτελέσθηκαν επίσης επιτόπου μετρήσεις σε ειδικά προς τούτο κατασκευασμένους σταθμούς, όπου ο αργιλικός σχιστόλιθος με τεχνητούς τρόπους κατακλυζόταν με νερό. Το σύστημα κορεσμού αποτελείτο από κατακόρυφα αμμώδη στραγγιστήρια βάθους 4m. Οι μετακινήσεις της περιοχής καταγράφονταν από καθορισμένο σύστημα επί 54 εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων συνεχώς τροφοδοτούνταν με νερό. Οι υπολογισθείσες εργαστηριακά μεταβολές όγκου συγκρίνονται με τις επιτόπου μετρήσεις και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 8. Τα αποτελέσματα των δοκιμών σταθερού όγκου βρίσκονται σε συμφωνία με τις επιτόπου μετρήσεις. Η απόκλιση των εργαστηριακών μετρήσεων σε σχέση με τις επιτόπου μετρήσεις οφείλονται κατά τους Erol et al. (1987), στη διαφορετική προσομοίωση της πλευρικής κατάστασης στο εργαστήριο, σε σχέση με αυτή που επικρατεί στο πεδίο. Επιπλέον, οι επιτόπου μετρήσεις έδειξαν πως η τελική περιεχόμενη υ- γρασία που υπολογίσθηκε στο πεδίο ήταν πολύ μικρότερη από αυτήν που υπολογίζεται μετά το τέλος της δοκιμής στο εργαστήριο. ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 5 -

6 ΔΙΟΓΚΩΣΗ, S (%) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ νερού. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα βρέθηκαν σε συμφωνία με τις μετρήσεις στο πεδίο, Σχήμα ΒΑΘΟΣ (m) Σχήμα 8: Συγκριτική παρουσίαση αποτελεσμάτων δοκιμών διόγκωσης εργαστηριακών και επιτόπου μετρήσεων (Erol et al., 1987). Figure 8: Comparison of measured in situ and predicted swell values in the laboratory swell (Erol et al., 1987). Υπερεκτίμηση του ποσοστού και της τάσης διόγκωσης αναφέρθηκε επίσης και από τους Osman και Sharif (1987), σε δείγματα που προερχόταν από δύο περιοχές στο Σουδάν. Στην περίπτωση αυτή οι παρατηρήσεις περιελάμβαναν μετρήσεις μετακινήσεων σε συνάρτηση με το βάθος ύστερα από μακρά περίοδο υδρεμποτισμού. Τα αποτελέσματα δοκιμών διόγκωσης στο οιδήμετρο περιελάμβαναν δοκιμές ελεύθερης διόγκωσης, και δοκιμές διόγκωσης σταθερού φορτίου. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα συγκρινόμενα με τις επιτόπου μετρήσεις βρέθηκε ότι υπερεκτιμούν το ποσοστό διόγκωσης, Σχήμα 9. Εκτελέσθηκαν δοκιμές διόγκωσης στο οιδήμετρο υπό ελεγχόμενες συνθήκες περιεχόμενης υγρασίας. Η περιεχόμενη υγρασία ελεγχόταν προσθέτοντας επιθυμητή ποσότητα νερού στο εδαφικό δείγμα χρησιμοποιώντας δύο φίλτρα χαρτιού τοποθετημένα στην κορυφή και στη βάση του δοκιμίου. Η τελική περιεχόμενη υγρασία του δοκιμίου ήταν παρόμοια με αυτήν που υπολογίσθηκε επιτόπου μετά την προσθήκη Σχήμα 9: Συγκριτική παρουσίαση αποτελεσμάτων δοκιμών διόγκωσης και επιτόπου μετρήσεων (Osman and Sharief, 1987). Figure 9: Comparison of measured and predicted swell at site 2 (Osman and El Sharief, 1987). Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα προσδιορισμού της τάσης διόγκωσης που έλαβαν χώρα με διαφορετικές μεθόδους σε αργίλους των περιοχών Khvalynsk, Sarmatsk και Aral sk (Sorochan, 1991). Παρουσιάζονται οι τιμές της μετρηθείσας στο πεδίο τάσης διόγκωσης και οι τιμές που μετρήθηκαν στο εργαστήριο από τη δοκιμή ε- λεύθερης διόγκωσης και τη δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η τιμή της τάσης διόγκωσης, όπως αυτή μετράται από τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης, είναι μεγαλύτερη από αυτήν που υπολογίζεται από τη δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου και από αυτήν που υπολογίζεται επιτόπου. Ο Sorochan (1991), πρότεινε ότι η τιμή της τάσης διόγκωσης θα πρέπει να υπολογίζεται από τη δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου, γιατί τα αποτελέσματά της βρίσκονται σε συμφωνία με τις μετρηθείσες επιτόπου τιμές, σε ασυμφωνία με το συμπέρασμα των Erol et al. (1987) οι οποίο πρότειναν η τάση διόγκωσης να υπολογίζεται από τη δοκιμή σταθερού όγκου, Σχήμα 8. ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 6 -

7 Πίνακας 3: Συγκριτική παρουσίαση τιμών τάσης διόγκωσης μετρούμενη με διαφορετικές εργαστηριακές μεθόδους, (Sorochan, 1991). Table 3: Swelling Pressure obtained by different methods (Sorochan, 1991). Εδαφικό δείγμα Πίνακας 5: Συγκριτική παρουσίαση τιμών τάσης διόγκωσης μετρούμενη με διαφορετικές εργαστηριακές μεθόδους, (Abduljauwad et al., 1993). Table 5: Comparison of prediction of Swelling Pressures measured by different methods (Abduljauwad et al., 1993). Σταθερού φορτίου Ελεύθερης διόγκωσης Επιτόπου τιμή Khvalynsk Διαταραγμένο Αδιατάρακτο Sarmatsk Διαταραγμένο Aral sk Αδιατάρακτο Σε πιο πρόσφατες έρευνες, έλαβαν χώρα διαφορετικές δοκιμές διόγκωσης στο οιδήμετρο, σε αργίλους της περιοχής Flandres. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η υπολογισθείσα τάση διόγκωσης από τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης είναι αρκετά υψηλότερη από αυτήν που προσδιορίζεται από τις δοκιμές σταθερού όγκου και σταθερού φορτίου, Πίνακας 4 (Khaddaj et al., 1992). Πίνακας 4: Συγκριτική παρουσίαση τιμών τάσης διόγκωσης μετρούμενη με διαφορετικές εργαστηριακές μεθόδους, (Khaddaj et al., 1992). Table 4: Swelling Pressure obtained by different methods (Khaddaj et al., 1992). Δοκιμή Ελεύθερης διόγκωσης Σταθερού όγκου 275 Σταθερού φορτίου 185 Οι Abduljauwad και Al-Sulaimani (1993) μέτρησαν εργαστηριακά και επιτόπου την τιμή της τάσης διόγκωσης και το ποσοστό διόγκωσης με διάφορες δοκιμές για την άργιλο της περιοχής Al-Qatif. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 5. Εγκαταστάθηκε επίσης επιτόπου σύστημα μέτρησης της τάσης και του ποσοστού διόγκωσης. Σε δοκιμαστικό φρέαρ, βάθους 0.9 m που διανοίχτηκε για τις ανάγκες της έρευνας τοποθετήθηκε στην επιφάνεια της διερευνηθείσας αργίλου μεταλλική πλάκα στην οποία ασκήθηκε τάση 7 kpa για μισή ώρα. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε νερό σε ειδικά διαμορφωμένα στραγγιστήρια που είχαν διανοιχτεί περιμετρικά του ε- ρευνητικού φρέατος. Καταγράφηκαν η τάση και το ποσοστό της εμφανισθείσας διόγκωσης. Δοκιμή Ελεύθερης διόγκωσης 3100 Σταθερού όγκου 800 Επιτόπου μέτρηση 180 Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων γίνεται φανερό πως η τιμή της τάσης διόγκωσης, όπως αυτή υπολογίζεται από τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης και τη δοκιμή διπλού οιδημέτρου, είναι έως και 16 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που μετρήθηκε επιτόπου. Πλησιέστερα στη μετρηθείσα τιμή τάσης διόγκωσης, είναι η τιμή που υπολογίζεται από τη δοκιμή σταθερού ό- γκου αλλά και αυτή με μεγάλη απόκλιση. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπάρχει δυσκολία μέτρησης και έλλειψη α- ποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τάσης και του ποσοστού διόγκωσης των διογκουμένων εδαφών. Αυτό υποδηλώνεται και από το πλήθος των εργαστηριακών μεθόδων προσδιορισμού των παραμέτρων αυτών που υπάρχει στη βιβλιογραφία. Οι τιμές της τάσης και του ποσοστού διόγκωσης που προσδιορίζονται εργαστηριακά διαφέρουν σημαντικά από μέθοδο σε μέθοδο. Οι διαφορές αυτές αποδίδονται στις διαφορετικές συνθήκες προσομοίωσης των φυσικών συνθηκών διόγκωσης των εδαφών. Η δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης στο οιδήμετρο υπερεκτιμά σημαντικά την τάση και το ποσοστό διόγκωσης, ενώ Η δοκιμή σταθερού όγκου δίνει ενδιάμεσες τιμές και η δοκιμή σταθερού φορτίου δίνει τις χαμηλότερες τιμές. Οι επιτόπου μετρήσεις δίνουν, πάντα σημαντικά μικρότερες τιμές, έως και 16 φορές, τάσης και ποσοστού διόγκωσης από τις εργαστηριακές Υπάρχει έλλειψη ερευνητικών εργασιών για τα διογκούμενα εδάφη του ελλαδικού χώρου και η μελέτη της συμπεριφορά τους αποτελεί μείζονος σημασίας ερευνητική δραστηριότητα με μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 7 -

8 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Abduljauwad, S. N. and Al - Sulaimani, G. J. (1993), Determination of swell potential of Al - Qatif Clay, Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 16, No. 4, December 1993, pp Ali, E. F. M. and Elturabi, M. A. D. (1984), Comparison of two methods for the measurements of swelling pressure, Proc. 5 th Int. Conf. Expansive Soils (Adelaide, Australia). Brackley, I. J. A. (1975), A model of unsaturated clay structure and its application to swell behavior, Proc. 6 th African Reg. Conf. Soil Mech. Found. Eng., Vol. 1, pp El Sayed, S. T. and Rabbaa, S.A. (1986), Factors affecting behavior of expansive soils in the laboratory and field - a review, Geotechnical Engineering, Vol. 17, no. 1, pp Erol, A. O., Dhowian, A. and Youssef, A. (1987), Assessment of oedometer methods for heave predictions, Proc. 6 th Int. Conf. Expansive Soils (New Delhi, India), pp Fredlund, D. G. (1995), The prediction of heave in expansive soils, Presented atq Canada - Kenya Symposium on Unsaturated Soils. Gilchrist, H. G. (1963), A study of volume change of a highly plastic clay, M. Sc. Thesis, Department of Civil Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon Canada, 215 pp. Gizienski, S. F. and Lee, L. J. (1965), Comparison of laboratory swell tests to small scale field tests, Proc. 1st Int. Conf. Expansive Clay Soils, Texas A & M Press, pp Holtz, W, G. and Gibbs, H. J. (1956), Engineering properties of expansive clays, Transactions A.S.C.E., Vol. 121, pp Jennings, J. E. and Knight, K. (1957), The prediction of total heave from the double oedometer test, Proc. Symp. Expansive Clays (South Africa Inst. of Civil Engineers, Johannesburg), Vol. 7, no. 9, pp Jennings, J. E., Firth, R. A., Ralph, T. K. and Nagar, N. (1973), An improved method for predicting heave using the oedometer test, Proc. 3 rd Int. Conf. Expansive Soils (Haifa, Israel), Vol. 2, pp Justo, J. L., Delgado, A. and Ruiz, J. (1984), The influence of stress path in the collapse swelling of soils in the laboratory, Proc. 5th Int Conf. Expansive Soils (Adelaide, Australia), pp Khaddaj, S., Lancelot, L. and Shahrour. I. (1992), Experimental study of the swelling behavior of heavily overconsolidaded Flandres clays, Proc. 7 th Int. Conf. Expansive Soils (Dallas, Texas), pp Κουδουμάκης, Π. (2002), Τεχνική Συμπεριφορά Διογκουμένων Εδαφών Περιοχής Θράκης. 2η Έκθεση Προόδου Διδακτορικής Διατριβής, Δ.Π.Θ., Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής. Lambe, T. W. and Whitman, R. V. (1959), The role of effective stress in the behavior of expansive soils, Quarterly, Colorado School of mines, vol. 54, no. 4, pp Lu, Y. (1969), Swell properties of desiccated Regina Clay, M.Sc. Thesis, Department of Civil Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon Canada, pp Matyas, E. L. (1969), Some properties of two expansive clays from western Canada, Proc. 2 nd Itn. Conf. Expansive Clay Soils (Texas A & M Univ., College Station), pp Nobel, C. A. (1966), Swelling measurements and prediction of heave for lacustrine clay, Can. Geotech. J., Vol. 3, no. 1, pp Osman, M. A. and El Sharief, A. M. (1987), Field and laboratory observations of expansive soil heave, Proc. 6 th Int. Conf. Expansive Soils (New Delhi, India), pp Παπακυριακόπουλους, Π. και Κουδουμάκης, Π. (2001), Διογκούμενα Εδάφη Περιοχής Θράκης, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα Ιούνιος Shuai, H. (1996), Simulation of swelling pressure measurements on expansive soils, Ph. D. Thesis, Department of Civil Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon Canada, pp. 15 Skempton, A. W. (1961), Horizontal stresses in an overconsolidated Eocene Clay, Proc. 5 th Int. Conf. Soil Mech. and Found. Engrg., vol. 1, pp Sorochan, E. A., (1991), Construction of Buildings on Expansive Soils, Brookfield: A. A. Balkema Publishers, pp Sridharan, A., Rao, A. S. and Sivapullaiah, P. V. (1986), Swelling pressure of clays, Geotech. Test J., Vol. 9, no. 1, pp Xeidakis, G., Koudoumakis, P, Tsirambides, A., (2004), Road Construction on Swelling Soils: The Case of Strymi Soils, Rhodope, Thrace, Northern Greece, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol. 63, Num.2, p.p ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 8 -

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Model for the Prediction of Secondary Consolidation Index of Overconsolidated Clay Soils ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές Καµπύλες Εδάφους-Νερού Εδαφικών Υλικών από τον Ελλαδικό Χώρο

Χαρακτηριστικές Καµπύλες Εδάφους-Νερού Εδαφικών Υλικών από τον Ελλαδικό Χώρο Χαρακτηριστικές Καµπύλες Εδάφους-Νερού Εδαφικών Υλικών από τον Ελλαδικό Χώρο Soil-water Characteristic Curves of Soils from Greece ΜΠΑΡ ΑΝΗΣ, Μ. ΚΑΒΒΑ ΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc/DIC, Υποψ. ιδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη της Kαθίζησης και της Mεταβολής της Oριζόντιας Tάσης του Eδάφους λόγω Προφόρτισης

Πρόβλεψη της Kαθίζησης και της Mεταβολής της Oριζόντιας Tάσης του Eδάφους λόγω Προφόρτισης Πρόβλεψη της Kαθίζησης και της Mεταβολής της Oριζόντιας Tάσης του Eδάφους λόγω Προφόρτισης Prediction of Settlement and Increase in Horizontal Stress of Soils Induced by Preloading ΜΠΑΣΑΝΟΥ, Μ.Ε. ρ. Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Π. ZDRAVKOVIC, L. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενα Αργιλικά Εδάφη: Συσχετισμός Φυσικών Χαρακτηριστικών με Παραμέτρους Διόγκωσης

Διογκούμενα Αργιλικά Εδάφη: Συσχετισμός Φυσικών Χαρακτηριστικών με Παραμέτρους Διόγκωσης Διογκούμενα Αργιλικά Εδάφη: Συσχετισμός Φυσικών Χαρακτηριστικών με Παραμέτρους Διόγκωσης Swelling Soils: Correlation Between Physical Properties and Swelling Characteristics ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ Ι. Γεωλόγος (MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ "Α"

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Τμήμα Μ-Ω) Ακαδ. έτος 007-08 5 Ιανουαρίου 008 Διάρκεια: :30 ώρες ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφομηχανική Ι. Ιωάννης-Ορέστης Γεωργόπουλος

Εδαφομηχανική Ι. Ιωάννης-Ορέστης Γεωργόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εδαφομηχανική Ι Ιωάννης-Ορέστης Γεωργόπουλος Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Π.Δ.407/80 Λέκτορας Εργαστήριο Γεωυλικών, Τομέας Μηχανικής, Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., Ε.Μ.Π. I.Georgopoulos@mechan.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Σπυράγγελος ΛΥΚΟΥ ΗΣ 1, Θωµάς ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Ανακυκλωµένα τούβλα, aνακύκλωση αδρανών,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Αντισταθμιστική ανάλυση Θεωρήστε έναν αλγόριθμο Α που χρησιμοποιεί μια δομή δεδομένων Δ : Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Α η Δ πραγματοποιεί μία ακολουθία από πράξεις. Παράδειγμα: Θυμηθείτε το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Γ.ΦΕΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Χ.ΓΑΝΤΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Χριστοδούλου Αντρέας Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Συμπεριφορά ενός Συμπυκνωμένου Αποσαθρωμένου Σερπεντινίτη από την Σκύρο

Μηχανική Συμπεριφορά ενός Συμπυκνωμένου Αποσαθρωμένου Σερπεντινίτη από την Σκύρο Μηχανική Συμπεριφορά ενός Συμπυκνωμένου Αποσαθρωμένου Σερπεντινίτη από την Σκύρο Mechanical Behaviour of a Compacted Weathered Serpentinite from the Island of Skiros ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ, Μ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns ΑΝΔΡΕΟΥ, Π. Μηχ. Μεταλλείων, DEA Γεωτεχνική Μηχ. (ΕΝPC), Υ/Δ Σχολής Πολ. Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Άμμου Γεωμεμβράνης από Δοκιμές Τριαξονικής Φόρτισης. Sand Geomembrane Interaction by Triaxial Compression Testing

Αλληλεπίδραση Άμμου Γεωμεμβράνης από Δοκιμές Τριαξονικής Φόρτισης. Sand Geomembrane Interaction by Triaxial Compression Testing Αλληλεπίδραση Άμμου Γεωμεμβράνης από Δοκιμές Τριαξονικής Φόρτισης Sand Geomembrane Interaction by Triaxial Compression Testing ΜΑΡΚΟΥ, Ι.Ν. ΠΑΠΑΜΑΞΙΜΟΥ, Δ.Γ. ΣΦΥΡΗ, Ε.Φ. ΓΚΕΚΗ, Θ.Π. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµοστατικής ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΛΥΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµοστατικής ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΛΥΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµοστατικής ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΛΥΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ιπλωµατική εργασία: Λεµονάρη Μαρίνα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών τηλ: 410-74178, fax: 410-74169, www.uth.gr Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας,5 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης-Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Empirical Relations for Permanent Strain and Pore Pressure for Cyclic Loading of Sand

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Συμπεριφορά της Αναζυμωμένης Αργίλου Vallericca υπό Συνθήκες Ακτινικής Συμπίεσης

Η Μηχανική Συμπεριφορά της Αναζυμωμένης Αργίλου Vallericca υπό Συνθήκες Ακτινικής Συμπίεσης Η Μηχανική Συμπεριφορά της Αναζυμωμένης Αργίλου Vallericca υπό Συνθήκες Ακτινικής Συμπίεσης The Mechanical Behaviour of Reconstituted Vallericca Clay under Radial Compression Conditions ΜΠΕΛΟΚΑΣ, Γ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Άµµου Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης. Sand Woven Geotextile Interaction by Triaxial Compression Tests

Αλληλεπίδραση Άµµου Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης. Sand Woven Geotextile Interaction by Triaxial Compression Tests Αλληλεπίδραση Άµµου Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης Sand Woven Geotextile Interaction by Triaxial Compression Tests ΜΑΡΚΟΥ, Ι.Ν. ΡΟΥ ΑΚΗΣ, Α.Ι. ΣΙΡΚΕΛΗΣ, Γ.Μ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. Σήραγγα ΣΓ της Ευρείας Παράκαµψης Πατρών ΣΓ Tunnel of Patras City Ring Road ΒΑΝΤΟΛΑΣ, Β. ΖΑΚΑΣ, Μ. ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ, Ν. ΤΖΗΜΑ, Κ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της επιδεκτικότητας σε υδροστερεοποίηση των τεχνητών επιχωματώσεων του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση της επιδεκτικότητας σε υδροστερεοποίηση των τεχνητών επιχωματώσεων του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης Εκτίμηση της επιδεκτικότητας σε υδροστερεοποίηση των τεχνητών επιχωματώσεων του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης Estimation of the hydroconsolidation susceptibility of the anthropogenic fill of the historical

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διερεύνηση Της Διατμητικής Αντοχής Υπολειμματικών Γεωυλικών Σε Ακόρεστες Συνθήκες

Εργαστηριακή Διερεύνηση Της Διατμητικής Αντοχής Υπολειμματικών Γεωυλικών Σε Ακόρεστες Συνθήκες Εργαστηριακή Διερεύνηση Της Διατμητικής Αντοχής Υπολειμματικών Γεωυλικών Σε Ακόρεστες Συνθήκες Laboratory Investigation Of The Shear Strength Of Residual Soils In Unsaturated Conditions ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη

Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη Ενότητες και υποενότητες Εισαγωγή - Δομικές μηχανές - Τύποι, ταξινομήσεις και χρήσεις Γενική θεωρία δομικών μηχανών Χαρακτηριστικά υλικών Αντιστάσεις κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π.Α. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική Συνεργάτιδα, Α.Π.Θ. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χρύσω Κωνσταντίνου Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Καλύβας Θ., Ζέρβας Ε.¹ ¹ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN)

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης

Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης Constitutive model predicting clay response along slip surfaces ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Σταματόπουλος και Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Stress Relaxation Test and Constitutive Equation of Saturated Soft Soil

Stress Relaxation Test and Constitutive Equation of Saturated Soft Soil 8 7 011 7 Journal of Highway and Transportation Research and Development Vol. 8 No. 7 Jul. 011 100-068 011 07-0014 - 05 1 1. 0009. 710064 k 0 Merchant 4 Merchant U416. 1 + 6 A Stress Relaxation Test and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια 1

Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια 1 4 93 Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια Π. Παπαδάκης,a, Γ. Πιπεράκης,b & Μ. Καλογεράκης,,c Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG Technical Information T-410A ENG DuPont Suva refrigerants Thermodynamic Properties of DuPont Suva 410A Refrigerant (R-410A) The DuPont Oval Logo, The miracles of science, and Suva, are trademarks or registered

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Γωνία Τριβής Άµµου Μη Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης

Γωνία Τριβής Άµµου Μη Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης Γωνία Τριβής Άµµου Μη Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης Sand Non Woven Geotextile Interface Friction Angle by Triaxial Compression Tests ΜΑΡΚΟΥ, Ι.Ν. ΡΟΥ ΑΚΗΣ, Α.Ι. ΣΙΡΚΕΛΗΣ, Γ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ A

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ A Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Τομέας Γεωτεχνικής Εδαφομηχανική Ι Διαγώνισμα 26-10-2007 1 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ A ΘΕΜΑ 1 ο : [Αναλογία στο βαθμό = 10%+15%+10%+10% = 45%] Βράχος

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική Αντοχή Ινοπλισμένης Άμμου. Shear Strength of Fiber Reinforced Sand

Διατμητική Αντοχή Ινοπλισμένης Άμμου. Shear Strength of Fiber Reinforced Sand Διατμητική Αντοχή Ινοπλισμένης Άμμου Shear Strength of Fiber Reinforced Sand ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΤΕΙΘ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ V. Poulek 1, M. Libra 2, Ι. Γράβαλος 3, Θ. Γιαλαµάς 3,. Μόσχου 4, Π. Ξυραδάκης 3,. Κατέρης 4, Ζ. Τσιρόπουλος 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Αθανάσιος Νταραβάνογλου Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Στην ακαμψία (όχι ως όρο της μηχανικής). Ηλίας Γεωργούλας

Στην ακαμψία (όχι ως όρο της μηχανικής). Ηλίας Γεωργούλας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τ.Ε.Ι. Θ εσ σ α λία ς Σχ ολ ή Τ ε χ νο λο γικ ών Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.) Ε φαρ μο γώ ν/ Σ.Τ. Ε Φ. Τμήμα Πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Μεθόδων Μέτρησης του Συντελεστή Κ ο σε Στιφρές Αργίλους Ιλύες

Συγκριτική Αξιολόγηση Μεθόδων Μέτρησης του Συντελεστή Κ ο σε Στιφρές Αργίλους Ιλύες Συγκριτική Αξιολόγηση Μεθόδων Μέτρησης του Συντελεστή Κ ο σε Στιφρές Αργίλους Ιλύες Comparative Evaluation of K o Measurement Methods in Stiff Clays Silts ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., D.I.C.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τοµέας οµοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ιπλωµατική Εργασία Ιωάννη Σ. Προµπονά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Ειδική Ερευνητική Εργασία Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι:

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι: 6 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια: Μιχάλης Μπαρδάνης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων σειράς αυτής αρκούν οι σχέσεις και οι πίνακες που παρατίθενται στα οικεία κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ανδρέας Φράγκου Λεμεσός 2015

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Laboratory of Geotechnical Engineering BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions Prof. G. Athanasopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων

Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τίτλος Υποέργου: «Εργαστηριακή προσομοίωση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου. Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου. Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ TΩΝ ΚΑΘΟ ΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Φωκίων Τάνου Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Γεωτεχνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Η επιλογή της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών για τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος έγινε µε όρια που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα