Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης"

Transcript

1 Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης Laboratory tests for Determination of Swelling Soils Parameters. A Comparative Evaluation and Application to the Soils from the Region of Thrace ΚΟΥΔΟΥΜΑΚΗΣ, Π. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. Διδάκτορας Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής Δ.Π.Θ. ( ) ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής Π.Σ., Δ.Π.Θ. ΞΕΙΔΑΚΗΣ, Γ. Αν. Καθηγητής Π.Σ., Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εκτεταμένης βιβλιογραφικής έ- ρευνας που έλαβε χώρα με σκοπό την αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμών προσδιορισμού των παραμέτρων διόγκωσης εδαφών. Σκοπός της εργασίας είναι, μέσα από τη συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαφόρων δοκιμών προσδιορισμού της τάσης και του ποσοστού διόγκωσης, να προσδιορισθεί η βέλτιστη, κατά περίπτωση, δοκιμή ή δοκιμές που πρέπει να εκτελούνται για την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων. Αναλύονται επίσης οι αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα κάθε δοκιμής και συγκρίνονται τα αποτελέσματά τους με επιτόπου μετρήσεις που εντοπίσθηκαν στη βιβλιογραφία. ABSTRACT: Numerous laboratory tests have been developed for the study of swelling soils. In this paper the results of an extensive bibliographic research that took place for the comparative evaluation of the results of laboratory tests for the determination of the design parameters of swelling soils are presented. The aim of the paper is, through the critical evaluation of the existing laboratory tests for determination of swelling pressure and the amount of swell, the selection of the most suitable one. Another purpose is to determine the number of tests needed for getting comparable results. Τhe advantages and disadvantages of each laboratory test are analyzed and their results are compared with in-situ measurements found in bibliography. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δυσμενής επίδραση της ύπαρξης διογκούμενων αργιλικών ορυκτών στο έδαφος και τα γεωτεχνικά προβλήματα που συνδέονται άμεσα με τη διόγκωση και τη συρρίκνωση του εδάφους, λόγω της παρουσία τους, είναι πλέον διεθνώς αποδεκτά. Η διόγκωση των αργιλικών εδαφών είναι μια σύνθετη φυσικοχημική διεργασία συνδεδεμένη άμεσα με την αύξηση της υγρασίας του εδάφους, που λαμβάνει χώρα κάτω από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές - κλιματολογικές συνθήκες καθώς και φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών. Η επίδραση της συμπεριφοράς των διογκούμενων αργίλων στις κατασκευές είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθόσον μπορεί να επιφέρει μέχρι και αστοχία του φορέα. Προκειμένου να προσδιοριστεί η τάση και το ποσοστό διόγκωσης των διογκουμένων εδαφών αναπτύχθηκαν πλήθος εργαστηριακών δοκιμών. Οι δοκιμές αυτές κύρια περιλαμβάνουν τη χρήση της συσκευής μονοδιάστατης στερεοποίησης, το οιδήμετρο (Holtz and Gibbs, 1956, Jennings and Knight, 1957 και Lambe and Whitman, 1959). Οι εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού της τάσης και του ποσοστού διόγκωσης, με τη χρήση οιδημέτρου, χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, α) τη δοκιμή διόγκωσης υπό σταθερή κατακόρυφη φόρτιση και β) τη δοκιμή διόγκωσης σταθερού όγκου. Οι δοκιμές διόγκωσης υπό σταθερή κατακόρυφη φόρτιση διέπονται από την αρχή της επιβολής σταθερής κατακόρυφης τάσης καθ όλη τη διάρκεια της δοκιμής ενώ η ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 1 -

2 δεύτερη κατηγορία αφορά δοκιμές στις οποίες η επιβαλλόμενη κατακόρυφη τάση αυξάνει με σκοπό να παραμείνει σταθερός ο όγκος του δοκιμίου. Οι δοκιμές διόγκωσης υπό σταθερή κατακόρυφη φόρτιση μπορούν να χωρισθούν επιπλέον σε δυο υποκατηγορίες. α 1 ) τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης στην οποία η τιμή της επιβαλλόμενης κατακόρυφης τάσης είναι συμβολική και ίση με 1 kpa περίπου και α 2 ) τη δοκιμή σταθερού φορτίου, κατά την οποία εξετάζονται περισσότερα του ενός δοκίμια με διαφορετική επιβαλλόμενη κατακόρυφη τάση. 2. ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΥΠΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 2.1 Δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης στο οιδήμετρο Κατά τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης στο οιδήμετρο, το δοκίμιο κατακλύζεται με νερό και α- φήνεται να διογκωθεί ελεύθερα υπό συμβολική επιβαλλόμενη κατακόρυφη τάση, 1 έως 7 kpa. Στη συνέχεια το δοκίμιο σταδιακά συμπιέζεται στον αρχικό του όγκο, Σχήμα 1. A.S.T.M. D 4546, Μέθοδος A. Η δοκιμή αυτή αρχικά προτάθηκε από τους Jennings et al. (1973) και περιλαμβάνει την αρχική φόρτιση του δοκιμίου με τάση ίση με την τάση των υπερκείμενων γαιών. Στη συνέχεια το δοκίμιο αποφορτίζεται και κατακλύζεται με νερό υπό συμβολική κατακόρυφη τάση. Επίσης, τροποποιημένη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης, περιγράφεται στο A.S.T.M. D 4546, Μέθοδος Β. Στη δοκιμή αυτή το δοκίμιο αρχικά φορτίζεται με τάση ίση με την τάση των υπερκειμένων γαιών ή ίσο με το επιβαλλόμενο από την κατασκευή φορτίο ή με το άθροισμα αυτών και κατακλύζεται με νερό, υπό την τάση αυτή. Η τροποποίηση συνίσταται στο γεγονός ότι με την τοποθέτηση αρχικού φορτίου ίσου με την τάση των υπερκείμενων γαιών, α- ναπαρίστανται καλύτερα η επιτόπου εντατική και φυσική κατάσταση του δοκιμίου. Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες: Το σημαντικό πλεονέκτημα της δοκιμής ελεύθερης διόγκωσης είναι ότι εκτελείται εύκολα στη συσκευή μονοδιάστατης στερεοποίησης. Η κύρια κριτική που δέχεται η κατηγορία αυτή των δοκιμών είναι ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αλληλουχία των φορτίσεων που συμβαίνουν επιτόπου στο έδαφος. Το έδαφος δηλαδή, δε θα απορροφήσει πρώτα νερό, θα διογκωθεί και στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί το φορτίο της κατασκευής, αλλά αντίστροφα (Brackley, 1975, Justo et al., 1984, El Sayed and Rabbaa, 1986). Ένα ακόμη μειονέκτημα των δοκιμών της κατηγορίας αυτής είναι ότι περιλαμβάνουν δύο αντίστροφες διαδικασίες, αυτή της διόγκωσης και αυτή της συμπίεσης και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν υστερήσεις τόσο στη διαδικασία ισορρόπησης των καταστάσεων αυτών όσο και στον καθορισμό της τάσης διόγκωσης. 2.2 Δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου Σχήμα 1: Μεταβολή λόγου κενών συναρτήσει της επιβαλλόμενης κατακόρυφης τάσης κατά τη δοκιμή Ελεύθερης διόγκωσης (Fredlund, 1995). Figure 1: Void ratio as a function of vertical load for the Free swell oedometer test (Fredlund, 1995). Η τάση διόγκωσης ορίζεται ως η τάση που απαιτείται για να επανέλθει το δοκίμιο στον αρχικό λόγο κενών, στην κατάσταση δηλαδή πριν την επαφή του με το νερό. Τροποποιημένη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης, περιγράφεται στο Στη δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου, αριθμός όμοιων δοκιμίων αφήνονται να διογκωθούν υπό διαφορετική επιβαλλόμενη κατακόρυφη τάση. Τα αποτελέσματα, ο τελικός όγκος και η επιβαλλόμενη κατακόρυφη τάση, σχεδιάζονται στο ίδιο διάγραμμα, Σχήμα 2. Η τάση που αντιστοιχεί σε μηδενική μεταβολή όγκου ορίζεται ως τάση διόγκωσης, (Skempton, 1961, Gizienski et al., 1965, Nobel, 1966 και Matyas, 1969). Πλήθος δοκιμών διόγκωσης σταθερού φορτίου εκτελέσθηκαν από τον Gilchrist (1963) και τον Noble (1966), στην άργιλο της περιοχής Regina του Καναδά. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ του ποσοστού διόγκωσης και του ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 2 -

3 λογαρίθμου του φορτίου για δεδομένες αρχικές συνθήκες, περιεχόμενη υγρασία και λόγο κενών. Βασιζόμενοι στην παραπάνω παρατήρηση πρότειναν πως είναι δυνατόν να προεκταθεί η καμπύλη διόγκωσης και να υπολογισθεί η τάση διόγκωσης και για διαφορετικές αρχικές συνθήκες. τα αποτελέσματα δοκιμών σε συμπυκνωμένα δοκίμια αργίλου (Gilchrist, 1963). ΑΡΧΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΕΝΩΝ, e o Ελευθερη διόγκωση εδαφών από την περιοχή της Θράκης (Ν. Ροδόπης, Στρύμη) ΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ, P s Σχήμα 3., P s, συναρτήσει του αρχικού λόγου κενών, e o. (Παπακυριακόπουλος κ.α., 2001). Figure 3. Swelling pressure, P s, versus initial void radio, e o. (Papakyriakopoulos et al., 2001). Σχήμα 2: Μεταβολή τελικού λόγου κενών συναρτήσει της επιβαλλόμενης κατακόρυφης τάσης (Shuai, 1996). Figure 2: Final void ratio as a function of the vertical load (Shuai, 1996). Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες: Η δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου παρουσιάζει το συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι των άλλων μεθόδων, της προσομοίωσης των φορτίσεων όπως πραγματικά συμβαίνουν στο πεδίο. Αρχικά δηλαδή ασκείται το φορτίο, το έδαφος συμπιέζεται υπό το φορτίο αυτό και στη συνέχεια έρχεται σε επαφή με το νερό και διογκώνεται. Η δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου εφαρμόζεται συχνά λόγω της σωστής προσομοίωσης της επιτόπου διαδρομής τάσεων (Brackley, 1975, El Sayed and Rabbaa, 1986). Ωστόσο η δοκιμή διόγκωσης υπό σταθερό φορτίο δεν λαμβάνει υπόψη της τη διατάραξη του δοκιμίου. Επίσης, υπόκειται στον περιορισμό ότι απαιτεί όμοια δοκίμια, τρία ή και περισσότερα, τα οποία αρκετές φορές είναι δύσκολο να υπάρξουν. Σε διογκούμενα εδάφη που απαντώνται στην περιοχή της Θράκης (Παπακυριακόπουλος κ.α., 2001, Κουδουμάκης, 2002, Xeidakis et al., 2004), η μεταβολή της τάσης διόγκωσης, P s, συναρτήσει του αρχικού λόγου κενών, e o, δίνεται στο Σχήμα 3. Σε ημι-λογαριθμικό διάγραμμα η τάση διόγκωσης αυξάνει γραμμικά με τη μείωση του αρχικού λόγου κενών, σε συμφωνία με 3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ Κατά τη δοκιμή σταθερού όγκου αρχικά ασκείται στο δοκίμιο μικρή συμβολική κατακόρυφη τάση και κατακλύζεται με νερό. Σχήμα 4: Μεταβολή λόγου κενών συναρτήσει της επιβαλλόμενης κατακόρυφης τάσης κατά τη δοκιμή Σταθερού όγκου (Fredlund, 1995). Figure 4: Void ratio as a function of vertical load for the Constant volume oedometer test (Fredlund, 1995). Ο όγκος του δοκιμίου διατηρείται σταθερός καθ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, αυξάνοντας το ε- πιβαλλόμενο κατακόρυφο φορτίο. Η σταδιακή ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 3 -

4 αύξηση του φορτίου συνεχίζεται μέχρις ότου σταματήσει η τάση του δοκιμίου για διόγκωση. Η επιβαλλόμενη στο σημείο αυτό κατακόρυφη τάση αναφέρεται ως τάση διόγκωσης P s. Τα αποτελέσματα της δοκιμής συνήθως παρουσιάζονται με τη μορφή του Σχήματος 4. Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες: Η δοκιμή διόγκωσης σταθερού όγκου παρουσιάζει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι δεν εμπεριέχει αντίστροφες διαδικασίες, διόγκωση και συμπίεση και άρα υστέρηση στην εμφάνιση της τάσης διόγκωσης. Ωστόσο η υπολογισθείσα τιμή τάσης διόγκωσης εξαρτάται από την ακαμψία της συσκευής που επιβάλλει τη διατήρηση του σταθερού όγκου. Συσκευές με μεγάλη ακαμψία α- δυνατούν να μετρήσουν μικρές τιμές τάσης διόγκωσης ενώ συσκευές με μικρή ακαμψία είναι δυνατόν να παραμορφωθούν επιτρέποντας στο δοκίμιο μετατοπίσεις σε αντίθεση με τη βασική αρχή τη δοκιμής που είναι η διατήρηση σταθερού όγκου. 4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ Η τάση και το ποσοστό διόγκωσης εξαρτώνται άμεσα από τη δοκιμή με την οποία προσδιορίζονται (Brackley, 1975, Ali and Elturabi, 1984, Sridharan et al., 1986). ΑΡΧΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΕΝΩΝ, e Ελευθερη διόγκωση εδαφών από την περιοχή της Θράκης (Ν. Ροδόπης, Στρύμη) ΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ, P s Σχήμα 5: Σχέση μεταξύ αρχικού λόγου κενών και τάσης διόγκωσης όπως αυτή υπολογίζεται με τρεις διαφορετικές μεθόδους για τη συμπυκνωμένη άργιλο της Regina (Gilchrist, 1963) και για τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης για την άργιλο της Στρύμης (Ν. Ροδόπης) (Κουδουμάκης, 2002). Figure 5: Relationship of void ratio and swelling pressure determined by three methods for compacted Regina Clay (Gilchrist, 1963) and the free swell test for the Strymi s clay from the region of Thrace (Rodopi) (Koudoumakis, 2002). Προσεκτικές έρευνες των αποτελεσμάτων της δοκιμής μονοδιάστατης διόγκωσης συμπυκνωμένης αργίλου της περιοχής Regina του Καναδά, από τον Gilchrist (1963), έδειξαν πως: (α) η τάση διόγκωσης, που υπολογίζεται από τη δοκιμή σταθερού όγκου ή τη δοκιμή σταθερού φορτίου, είναι μικρότερη από αυτή που υ- πολογίζεται από τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης. (β) η διαφορά μεταξύ των τιμών της τάσης διόγκωσης που υπολογίζεται αυξάνει με την αύξηση του αρχικού λόγου κενών Σχήμα 5. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν μετά από έρευνες οι Noble (1966) και Lu (1969), για την ίδια άργιλο της Regina, Σχήμα 6. ΑΡΧΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ, w (%) ΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ, P s Σχήμα 6: συναρτήσει της αρχικής περιεχόμενης υγρασίας για την άργιλο της Regina (Noble, 1966). Figure 6: Swelling pressure as a function of initial water content for compacted Regina Clay (Noble, 1966). Οι Ali και Elturabi (1984), θέλοντας να αναπτύξουν μια μεθοδολογία σύγκρισης των αποτελεσμάτων της τάσης διόγκωσης όπως αυτή προκύπτει από τις διάφορες δοκιμές, εκτέλεσαν εκτενές εργαστηριακό πρόγραμμα. Το εργαστηριακό πρόγραμμα περιελάμβανε τη μελέτη διαταραγμένων και αδιατάρακτων δοκιμίων. Όμοια δοκίμια υποβλήθηκαν σε δύο διαφορετικές εργαστηριακές δοκιμές. Ειδικότερα, έλαβαν χώρα δοκιμές ελεύθερης διόγκωσης και σταθερού όγκου στο οιδήμετρο. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η τιμή της υπολογισθείσας τάσης διόγκωσης από τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης είναι μεγαλύτερη από την τάση διόγκωσης, που υπολογίζεται από τη δοκιμή σταθερού όγκου, Σχήμα 7. ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 4 -

5 ΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (kpa) Πίνακας 2: Συγκριτική παρουσίαση τιμών τάσης διόγκωσης μετρούμενη με διαφορετικές εργαστηριακές μεθόδους, (Sridharan et al., 1986). Table 2: Comparative values of the swelling pressure, Ps, by different methods of testing (Sridharan et al., 1986). α/α Αρχικές συνθήκες e w (%) Ελεύθερης διόγκωσης Σταθερού φορτίου Σταθερού όγκου ΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ Σχήμα 7: Σύγκριση αποτελεσμάτων τάσης διόγκωσης σταθερού όγκου και ελεύθερης διόγκωσης στο ίδιο έδαφος (Ali and Elturabi, 1984). Figure 7: Comparison of the swelling pressure obtained from the free swell test and constant volume test for the same soil (Ali and Elturabi, 1984). Το ότι η τιμή της τάσης διόγκωσης εξαρτάται από την εργαστηριακή δοκιμή που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της, παρατηρήθηκε και από τους El Sayed and Rabbaa (1986). Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Προτάθηκε η χρήση της δοκιμής διόγκωσης σταθερού φορτίου για τον υπολογισμό της επιτόπου τάσης διόγκωσης από εργαστηριακά αποτελέσματα. Πίνακας 1: μετρούμενη με διαφορετικές δοκιμές σε όμοια εδαφικά δείγματα, (El Sayed and Rabbaa, 1986). Table 1: Swelling pressures measured using various testing methods in identical soil specimens (El Sayed and Rabbaa, 1986). Δοκιμή Ελεύθερη διόγκωση 2200 Σταθερού όγκου 1900 Διόγκωση σταθερού φορτίου 1800 Οι Sidharan et al. (1986), έδειξαν πως η δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης σε σύγκριση με τη δοκιμή σταθερού φορτίου και τη δοκιμή σταθερου όγκου, δίνει την υψηλότερη τιμή τάσης διόγκωσης, Πίνακας Εκτενές εργαστηριακό πρόγραμμα εκτελέσθηκε επίσης και από τους Erol et al. (1987), με σκοπό τον καθορισμό της επίδρασης της μεθόδου στον υπολογισμό της τάσης διόγκωσης. Τρεις πρότυπες δοκιμές διόγκωσης εκτελέσθηκαν σε αδιατάρακτα δείγματα αργιλικού σχιστολίθου. Χωρίς καμία εξαίρεση, η δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης δίνει υψηλότερες τιμές τάσης διόγκωσης, συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους. Η διαφορά γίνεται μεγαλύτερη για μεγάλες τιμές της τάσης διόγκωσης Εκτελέσθηκαν επίσης επιτόπου μετρήσεις σε ειδικά προς τούτο κατασκευασμένους σταθμούς, όπου ο αργιλικός σχιστόλιθος με τεχνητούς τρόπους κατακλυζόταν με νερό. Το σύστημα κορεσμού αποτελείτο από κατακόρυφα αμμώδη στραγγιστήρια βάθους 4m. Οι μετακινήσεις της περιοχής καταγράφονταν από καθορισμένο σύστημα επί 54 εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων συνεχώς τροφοδοτούνταν με νερό. Οι υπολογισθείσες εργαστηριακά μεταβολές όγκου συγκρίνονται με τις επιτόπου μετρήσεις και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 8. Τα αποτελέσματα των δοκιμών σταθερού όγκου βρίσκονται σε συμφωνία με τις επιτόπου μετρήσεις. Η απόκλιση των εργαστηριακών μετρήσεων σε σχέση με τις επιτόπου μετρήσεις οφείλονται κατά τους Erol et al. (1987), στη διαφορετική προσομοίωση της πλευρικής κατάστασης στο εργαστήριο, σε σχέση με αυτή που επικρατεί στο πεδίο. Επιπλέον, οι επιτόπου μετρήσεις έδειξαν πως η τελική περιεχόμενη υ- γρασία που υπολογίσθηκε στο πεδίο ήταν πολύ μικρότερη από αυτήν που υπολογίζεται μετά το τέλος της δοκιμής στο εργαστήριο. ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 5 -

6 ΔΙΟΓΚΩΣΗ, S (%) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ νερού. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα βρέθηκαν σε συμφωνία με τις μετρήσεις στο πεδίο, Σχήμα ΒΑΘΟΣ (m) Σχήμα 8: Συγκριτική παρουσίαση αποτελεσμάτων δοκιμών διόγκωσης εργαστηριακών και επιτόπου μετρήσεων (Erol et al., 1987). Figure 8: Comparison of measured in situ and predicted swell values in the laboratory swell (Erol et al., 1987). Υπερεκτίμηση του ποσοστού και της τάσης διόγκωσης αναφέρθηκε επίσης και από τους Osman και Sharif (1987), σε δείγματα που προερχόταν από δύο περιοχές στο Σουδάν. Στην περίπτωση αυτή οι παρατηρήσεις περιελάμβαναν μετρήσεις μετακινήσεων σε συνάρτηση με το βάθος ύστερα από μακρά περίοδο υδρεμποτισμού. Τα αποτελέσματα δοκιμών διόγκωσης στο οιδήμετρο περιελάμβαναν δοκιμές ελεύθερης διόγκωσης, και δοκιμές διόγκωσης σταθερού φορτίου. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα συγκρινόμενα με τις επιτόπου μετρήσεις βρέθηκε ότι υπερεκτιμούν το ποσοστό διόγκωσης, Σχήμα 9. Εκτελέσθηκαν δοκιμές διόγκωσης στο οιδήμετρο υπό ελεγχόμενες συνθήκες περιεχόμενης υγρασίας. Η περιεχόμενη υγρασία ελεγχόταν προσθέτοντας επιθυμητή ποσότητα νερού στο εδαφικό δείγμα χρησιμοποιώντας δύο φίλτρα χαρτιού τοποθετημένα στην κορυφή και στη βάση του δοκιμίου. Η τελική περιεχόμενη υγρασία του δοκιμίου ήταν παρόμοια με αυτήν που υπολογίσθηκε επιτόπου μετά την προσθήκη Σχήμα 9: Συγκριτική παρουσίαση αποτελεσμάτων δοκιμών διόγκωσης και επιτόπου μετρήσεων (Osman and Sharief, 1987). Figure 9: Comparison of measured and predicted swell at site 2 (Osman and El Sharief, 1987). Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα προσδιορισμού της τάσης διόγκωσης που έλαβαν χώρα με διαφορετικές μεθόδους σε αργίλους των περιοχών Khvalynsk, Sarmatsk και Aral sk (Sorochan, 1991). Παρουσιάζονται οι τιμές της μετρηθείσας στο πεδίο τάσης διόγκωσης και οι τιμές που μετρήθηκαν στο εργαστήριο από τη δοκιμή ε- λεύθερης διόγκωσης και τη δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η τιμή της τάσης διόγκωσης, όπως αυτή μετράται από τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης, είναι μεγαλύτερη από αυτήν που υπολογίζεται από τη δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου και από αυτήν που υπολογίζεται επιτόπου. Ο Sorochan (1991), πρότεινε ότι η τιμή της τάσης διόγκωσης θα πρέπει να υπολογίζεται από τη δοκιμή διόγκωσης σταθερού φορτίου, γιατί τα αποτελέσματά της βρίσκονται σε συμφωνία με τις μετρηθείσες επιτόπου τιμές, σε ασυμφωνία με το συμπέρασμα των Erol et al. (1987) οι οποίο πρότειναν η τάση διόγκωσης να υπολογίζεται από τη δοκιμή σταθερού όγκου, Σχήμα 8. ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 6 -

7 Πίνακας 3: Συγκριτική παρουσίαση τιμών τάσης διόγκωσης μετρούμενη με διαφορετικές εργαστηριακές μεθόδους, (Sorochan, 1991). Table 3: Swelling Pressure obtained by different methods (Sorochan, 1991). Εδαφικό δείγμα Πίνακας 5: Συγκριτική παρουσίαση τιμών τάσης διόγκωσης μετρούμενη με διαφορετικές εργαστηριακές μεθόδους, (Abduljauwad et al., 1993). Table 5: Comparison of prediction of Swelling Pressures measured by different methods (Abduljauwad et al., 1993). Σταθερού φορτίου Ελεύθερης διόγκωσης Επιτόπου τιμή Khvalynsk Διαταραγμένο Αδιατάρακτο Sarmatsk Διαταραγμένο Aral sk Αδιατάρακτο Σε πιο πρόσφατες έρευνες, έλαβαν χώρα διαφορετικές δοκιμές διόγκωσης στο οιδήμετρο, σε αργίλους της περιοχής Flandres. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η υπολογισθείσα τάση διόγκωσης από τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης είναι αρκετά υψηλότερη από αυτήν που προσδιορίζεται από τις δοκιμές σταθερού όγκου και σταθερού φορτίου, Πίνακας 4 (Khaddaj et al., 1992). Πίνακας 4: Συγκριτική παρουσίαση τιμών τάσης διόγκωσης μετρούμενη με διαφορετικές εργαστηριακές μεθόδους, (Khaddaj et al., 1992). Table 4: Swelling Pressure obtained by different methods (Khaddaj et al., 1992). Δοκιμή Ελεύθερης διόγκωσης Σταθερού όγκου 275 Σταθερού φορτίου 185 Οι Abduljauwad και Al-Sulaimani (1993) μέτρησαν εργαστηριακά και επιτόπου την τιμή της τάσης διόγκωσης και το ποσοστό διόγκωσης με διάφορες δοκιμές για την άργιλο της περιοχής Al-Qatif. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 5. Εγκαταστάθηκε επίσης επιτόπου σύστημα μέτρησης της τάσης και του ποσοστού διόγκωσης. Σε δοκιμαστικό φρέαρ, βάθους 0.9 m που διανοίχτηκε για τις ανάγκες της έρευνας τοποθετήθηκε στην επιφάνεια της διερευνηθείσας αργίλου μεταλλική πλάκα στην οποία ασκήθηκε τάση 7 kpa για μισή ώρα. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε νερό σε ειδικά διαμορφωμένα στραγγιστήρια που είχαν διανοιχτεί περιμετρικά του ε- ρευνητικού φρέατος. Καταγράφηκαν η τάση και το ποσοστό της εμφανισθείσας διόγκωσης. Δοκιμή Ελεύθερης διόγκωσης 3100 Σταθερού όγκου 800 Επιτόπου μέτρηση 180 Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων γίνεται φανερό πως η τιμή της τάσης διόγκωσης, όπως αυτή υπολογίζεται από τη δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης και τη δοκιμή διπλού οιδημέτρου, είναι έως και 16 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που μετρήθηκε επιτόπου. Πλησιέστερα στη μετρηθείσα τιμή τάσης διόγκωσης, είναι η τιμή που υπολογίζεται από τη δοκιμή σταθερού ό- γκου αλλά και αυτή με μεγάλη απόκλιση. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπάρχει δυσκολία μέτρησης και έλλειψη α- ποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τάσης και του ποσοστού διόγκωσης των διογκουμένων εδαφών. Αυτό υποδηλώνεται και από το πλήθος των εργαστηριακών μεθόδων προσδιορισμού των παραμέτρων αυτών που υπάρχει στη βιβλιογραφία. Οι τιμές της τάσης και του ποσοστού διόγκωσης που προσδιορίζονται εργαστηριακά διαφέρουν σημαντικά από μέθοδο σε μέθοδο. Οι διαφορές αυτές αποδίδονται στις διαφορετικές συνθήκες προσομοίωσης των φυσικών συνθηκών διόγκωσης των εδαφών. Η δοκιμή ελεύθερης διόγκωσης στο οιδήμετρο υπερεκτιμά σημαντικά την τάση και το ποσοστό διόγκωσης, ενώ Η δοκιμή σταθερού όγκου δίνει ενδιάμεσες τιμές και η δοκιμή σταθερού φορτίου δίνει τις χαμηλότερες τιμές. Οι επιτόπου μετρήσεις δίνουν, πάντα σημαντικά μικρότερες τιμές, έως και 16 φορές, τάσης και ποσοστού διόγκωσης από τις εργαστηριακές Υπάρχει έλλειψη ερευνητικών εργασιών για τα διογκούμενα εδάφη του ελλαδικού χώρου και η μελέτη της συμπεριφορά τους αποτελεί μείζονος σημασίας ερευνητική δραστηριότητα με μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 7 -

8 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Abduljauwad, S. N. and Al - Sulaimani, G. J. (1993), Determination of swell potential of Al - Qatif Clay, Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 16, No. 4, December 1993, pp Ali, E. F. M. and Elturabi, M. A. D. (1984), Comparison of two methods for the measurements of swelling pressure, Proc. 5 th Int. Conf. Expansive Soils (Adelaide, Australia). Brackley, I. J. A. (1975), A model of unsaturated clay structure and its application to swell behavior, Proc. 6 th African Reg. Conf. Soil Mech. Found. Eng., Vol. 1, pp El Sayed, S. T. and Rabbaa, S.A. (1986), Factors affecting behavior of expansive soils in the laboratory and field - a review, Geotechnical Engineering, Vol. 17, no. 1, pp Erol, A. O., Dhowian, A. and Youssef, A. (1987), Assessment of oedometer methods for heave predictions, Proc. 6 th Int. Conf. Expansive Soils (New Delhi, India), pp Fredlund, D. G. (1995), The prediction of heave in expansive soils, Presented atq Canada - Kenya Symposium on Unsaturated Soils. Gilchrist, H. G. (1963), A study of volume change of a highly plastic clay, M. Sc. Thesis, Department of Civil Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon Canada, 215 pp. Gizienski, S. F. and Lee, L. J. (1965), Comparison of laboratory swell tests to small scale field tests, Proc. 1st Int. Conf. Expansive Clay Soils, Texas A & M Press, pp Holtz, W, G. and Gibbs, H. J. (1956), Engineering properties of expansive clays, Transactions A.S.C.E., Vol. 121, pp Jennings, J. E. and Knight, K. (1957), The prediction of total heave from the double oedometer test, Proc. Symp. Expansive Clays (South Africa Inst. of Civil Engineers, Johannesburg), Vol. 7, no. 9, pp Jennings, J. E., Firth, R. A., Ralph, T. K. and Nagar, N. (1973), An improved method for predicting heave using the oedometer test, Proc. 3 rd Int. Conf. Expansive Soils (Haifa, Israel), Vol. 2, pp Justo, J. L., Delgado, A. and Ruiz, J. (1984), The influence of stress path in the collapse swelling of soils in the laboratory, Proc. 5th Int Conf. Expansive Soils (Adelaide, Australia), pp Khaddaj, S., Lancelot, L. and Shahrour. I. (1992), Experimental study of the swelling behavior of heavily overconsolidaded Flandres clays, Proc. 7 th Int. Conf. Expansive Soils (Dallas, Texas), pp Κουδουμάκης, Π. (2002), Τεχνική Συμπεριφορά Διογκουμένων Εδαφών Περιοχής Θράκης. 2η Έκθεση Προόδου Διδακτορικής Διατριβής, Δ.Π.Θ., Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής. Lambe, T. W. and Whitman, R. V. (1959), The role of effective stress in the behavior of expansive soils, Quarterly, Colorado School of mines, vol. 54, no. 4, pp Lu, Y. (1969), Swell properties of desiccated Regina Clay, M.Sc. Thesis, Department of Civil Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon Canada, pp Matyas, E. L. (1969), Some properties of two expansive clays from western Canada, Proc. 2 nd Itn. Conf. Expansive Clay Soils (Texas A & M Univ., College Station), pp Nobel, C. A. (1966), Swelling measurements and prediction of heave for lacustrine clay, Can. Geotech. J., Vol. 3, no. 1, pp Osman, M. A. and El Sharief, A. M. (1987), Field and laboratory observations of expansive soil heave, Proc. 6 th Int. Conf. Expansive Soils (New Delhi, India), pp Παπακυριακόπουλους, Π. και Κουδουμάκης, Π. (2001), Διογκούμενα Εδάφη Περιοχής Θράκης, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα Ιούνιος Shuai, H. (1996), Simulation of swelling pressure measurements on expansive soils, Ph. D. Thesis, Department of Civil Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon Canada, pp. 15 Skempton, A. W. (1961), Horizontal stresses in an overconsolidated Eocene Clay, Proc. 5 th Int. Conf. Soil Mech. and Found. Engrg., vol. 1, pp Sorochan, E. A., (1991), Construction of Buildings on Expansive Soils, Brookfield: A. A. Balkema Publishers, pp Sridharan, A., Rao, A. S. and Sivapullaiah, P. V. (1986), Swelling pressure of clays, Geotech. Test J., Vol. 9, no. 1, pp Xeidakis, G., Koudoumakis, P, Tsirambides, A., (2004), Road Construction on Swelling Soils: The Case of Strymi Soils, Rhodope, Thrace, Northern Greece, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol. 63, Num.2, p.p ΕΔΑΦΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - 8 -

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Estimation of Shear Strength of Clay by the Correlation of In Situ and Laboratory test results

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Numerical Simulation of the Pore Pressure Regime in Low Permeability Landslide Materials

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Γράβαλος Ι., Ντιούδης Π., Φιλίντας Αγ., Κατέρης., ηµητριάδης Χ., Επ. Καθηγητής Αναπ. Καθηγητής Καθ. Εφαρµ./ Ε.Σ. Μετ. Φοιτητής Καθ. Εφαρµ./ Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας PANDORA σε εικονικά περιβάλλοντα

Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας PANDORA σε εικονικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Γράβαλος Ι., Ντιούδης Π., Φιλίντας Αγ., Κατέρης., Μόλλα Α. Επ. Καθηγητής Αναπ. Καθηγητής Καθ. Εφαρµ./

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων

Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες

Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2011, 50(2): 231 239 NOSILEFTIKI 2011, 50(2): 231 239 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CONTINUING EDUCATION ARTICLE Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα