الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار"

Transcript

1 الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( 2 چکیده- این مقاله الگور یتم نوینی برای تخصیص مناسب وظایف در محیط رایانش ابری سیار به صورت آفالین ارائه میدهد. سیستم بهکاربرده شده مبتنی بر معماری دو لیه ابری است که شامل ابر عمومی و تکه ابرها میشود. در الگوریتم پیشنهادی از ترکیب مدل صف و الگور یتم ژنتیک به همراه الگور یتم بهینهسازی کلونی مورچگان استفاده شده است تا میانگین زمان اتمام وظایف توان مصرفی دستگاه سیار هزینه پرداختشده توسط کاربر و تعداد درخواستهای رد شده در سیستم کمینه شود. با استفاده از مدل صف تعداد سرویسدهنده تکه ابرها و زمان انتظار مشتری در صف هر تکه ابر مدل میشود. الگور یتم ترکیبی نظر یه صف و الگور یتم ژنتیک در واحد تصمیمگیری مبتنی بر صف پیادهسازی شده و احتمالت مربوط به تخصیص وظایف به هر تکه ابر را به نحوی مشخص میکند که زمان پاسخ وظایف کمینه شود. این مسئله بهینهسازی به دلیل فضای جست و جوی بزرگ با استفاده از راهحلهای معمول قابل حل نیست که برای حل آن الگوریتم ژنتیک را پیشنهاد کردهایم. با استفاده از این احتمالت در واحد تصمیمگیری مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان وظایف به گونهای تخصیص دهی میشوند که میانگین تأخیر ارسال و در یافت کمینه شود. الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم تخصیصدهی استفاده شده در مقالت مقایسه شده و بهبود قابلتوجهی را نشان میدهد. کلمات کلیدی محاسبات ابری سیار الگور یتم کلونی مورچگان مدل صف برون سپاری تخصیص هوشمند وظایف 1 -مقدمه تلفنهای هوشمند امروزی گسترهی وسیعی از برنامههای کاربردی را پشتیبانی میکنند. با توجه به اینکه گوشیهای هوشمند توان محاسباتی حافظه فضای ذخیرهسازی و انرژی محدودی دارند اجرای برنامههایی که نیاز به منابع پردازشی زیاد بر روی تلفن همراه دارند یک چالش محسوب میشود. خوشبختانه فناوری رایانش ابری منابع محاسباتی مجازی پویای نامحدودی برای رایانش ذخیرهسازی و ارائه خدمات فراهم میآورد. امروزه استفاده از خدمات ابری به منظور غلبه بر محدودیتهای گوشیهای هوشمند رواج یافته است. به این ترتیب برخی برنامههیا دستگاههای همراه برای کاهش مصرف انرژی باطری و افزایش سرعت پردازش و یا جبران محدودیت منابع خود برخی محاسبات را به ابر برونسپاری میکنند] 1 [. رایانش ابری سیار به طور معمول از دو الیه تشکیل میشود. الیه اول ابر عمومی است که احتماال در فاصلهای دور از کاربر قرار داشته و ارتباط با آن تنها از طریق اینترنت با استفاده از بسترهای مخابراتی نظیر 4G 3G امکانپذیر است. این ارتباط معموال به دلیل فاصله زیاد کاربر و ابر سرعت پایینی دارد و با هزینهی مالی برای کاربر همراه خواهد بود. برای جبران این تأخیر استفاده از مدل تکه ابر به عنوان الیه دوم پیشنهادشده است تا تأخیر ارتباط و کمبود پهنای باند مرتفع شود] 2 [. تکه ابرها مراکز داده کوچک با منابع محدودی هستند که در نقاط مختلف شهری قرار داشته و دسترسی به آنها از طریق نقاط دسترسی متصل به آنها با استاندارد Wi-Fi امکانپذیر است. کاربر میتواند نزدیکترین تکه ابر را برای برون سپاری انتخاب کند تا تأخیر ارسال و دریافت و در نتیجه توان مصرفی کاهش یابد. بنابراین کارهای زیادی در راستای انتخاب تکه ابر نزدیکتر با قدرت سیگنال باالتر انجام شده است. در ]3[ رحیمی و همکاران الگوریتمی ارائه دادهاند که به یک کاربر سیار با توجه به نزدیکی تکه ابرها به کاربر خدمات مورد نظر را به گونهای تخصیص میدهد که زمان توان مصرفی و قیمت حداقل شود. در ]4[ یانگ کاو و همکاران الگوریتمی ارائه دادهاند که تخصیص منابع رادیویی برای برونسپاری به گونهای صورت گیرد که تأخیر ارتباط کاهش یافته و مصرف توان برون سپاری حداقل شود. اما در هیچ یک از این پژوهشها به منابع محدود تکه ابرها صف ایجادشده در آنها و زمان انتظار کاربر در صف پرداخته نشده است. در ]5[ یک مکانیزم تخصیص دهی وظیفه ارائه شده است که وظایف را به صورت پویا تخصیص دهی میکند و هدف آن بهبود پارامترهای کیفیت سرویس و توان عملیاتی محیط رایانش ابری سیار با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان است. در هیچ یک از این مراجع ۱۳۹۴ انجمن علوم مهندسی برق ایران ۹۶۰

2 State1 State3 State2 شکل 1: معماری کلی سیستم برونسپاری ابر سیار منابع تکه ابرها صف تشکیلشده در آنها و زمان انتظار مشتری در صف هر تکه ابر در نظر گرفته نشده است. در این مقاله روشی نوین ارائه شده است که محل مناسب برای برونسپاری را با توجه به منابع تکه ابرها فاصله تکه ابر از کاربر و حداکثر زمان اجرای قابل قبول کاربر تعیین میکند. در این روش از مدل صف تکهابرها و تأخیر ناشی از انتظار کاربر در صف استفاده شده است. الگوریتم پبشنهادی با انتخاب تکه ابر و یا ابر عمومی مناسب برای هر برون سپاری برآیند عملکرد سیستم را با کاهش هزینه کاربر میانگین زمان برونسپاری مصرف توان و تعداد درخواستهای رد شده سیستم بهبود میبخشد. 2- معماری کلی سیستم ابر سیار شکل )1( معماری کلی بهکاربرده شده برای سیستم ابری را نشان میدهد که از دو الیه ابر عمومی و تکه ابرها تشکیل شده است. در این سیستم موقعیت نسبی کاربر دستگاه همراه و تکه ابرها از اهمیت ویژهای برخوردار است. هرچه فاصله کاربر از تکه ابر بیشتر باشد ارتباط آنها به دلیل کاهش قدرت سیگنال ارتباطی و کاهش نرخ ارسال اطالعات زمان بیشتری طول خواهد کشید] 6 [. افزایش زمان ارتباط انرژی مصرفشده برای برقراری ارتباط را نیز افزایش میدهد. هر کاربر درخواست خود را به نزدیکترین تکه ابر اطراف خود میفرستد. پروکسی تکه ابر بعد از دریافت درخواست باید در مورد آن تصمیمگیری نماید تا با توجه به تعداد سرویسدهنده خالی خود صف انتظار خود سرویسدهندههای دیگر تکه ابرها و سایر درخواستها تخصیص دهی مناسب صورت گیرد. این تخصیص دهی در راستای کاهش میانگین زمان برون سپاری کلیه درخواستهاست. به این ترتیب با توجه به شکل 1 سه حالت ممکن است در راستای برون سپاری پیش آید که به ترتیب بهینه بودن در ادامه بیان میشوند: حالت اول برون سپاری به تکه ابر: اگر منافع کلی سیستم برون سپاری درخواست به تکه ابر را پیشنهاد دهد اجرای درخواست کاربر حداقل تأخیر را متحمل میشود. با توجه به هدف سیستم که بهینه کردن پارامترهای جمعی سیستم است ممکن است در این راه کاربری مجبور به تجربه تأخیر بیشتری شود. برای مثال در صورتی که منابع تکه ابر نزدیک محدود باشند و چندین کاربر به آن تکه ابر درخواست داده باشند در صورت تصمیمگیری باید برخی از آنها بجای قرار گرفتن در صف تکه ابر مربوطه به تکه ابر کمی دورتر برون سپاری شوند تا تأخیر سیستم حداقل شود. حالت دوم برون سپاری به ابر عمومی از طریق تکه ابر: در صورت پر بودن ظرفیت تمام تکه ابرها درخواستها در صف قرار میگیرند. اگر زمان انتظار در صف از حد تحمل کاربر بیشتر شود درخواست توسط تکه ابر از طریق اینترنت به ابر عمومی فرستاده میشود و کاربر باید هزینه برون سپاری به ابر عمومی را بپردازد. حالت سوم برون سپاری به ابر عمومی از طریق ارتباط 3G: در صورت پر بودن ظرفیت تکه ابرها و ابر عمومی و نبود پهنای باند کافی درخواست از تکه ابر برگشت خورده و تلفن همراه باید از طریق ارتباط 3G به ابر ۹۶۱

3 عمومی متصل شود. این نوع برون سپاری بیشترین مقدار تأخیر و هزینه و مصرف توان را ایجاب میکند. در این حالت کاربر باید برای ارتباط 3G و برون سپاری به ابر عمومی هزینه پرداخت کند. 3 -تعریف مسئله هر درخواست کاربر از مجموعهای وظیفه تشکیل شده است که به صورت n} T {T i i = 1,.., نشان داده میشود. وظیفه یک واحد محاسباتی است که میتواند یک زیربرنامه یا یک تابع محاسباتی باشد. برخی وظایف قابل برون سپاری نیستند و باید به صورت محلی بر روی دستگاه همراه اجرا شوند. در صورت تصمیم جهت برون سپاری هر وظیفه توسط یک سرویسدهنده در ابر عمومی یا تکه ابر انجام میشود. هر تکه ابر با Clet {Clet j j = 1,.., m} تعداد سرور مشخصی دارد که با وظیفه به تکه ابر Clet j T i )} j {S i,j (T i, Clet نشان داده میشود. مشخص میشود. هر تکه ابر c j نشان داده میشود. هر تخصیصدهی با یک زوج از مجموعه S به صورت = S در صورت تصمیمگیری جهت برون سپاری زمان اتمام انجام هر وظیفه T i در تکه ابر Clet j از حاصل جمع زمان پاسخ تکه ابر و طول مدت زمان ارتباط جهت برون سپاری به دست میآید که در معادله )1( مشخص شده است. t i,j c = t i,j txr + t r i,j )1( i,j i,j در این رابطه t t i,j r txr c و t به ترتیب زمان اتمام انجام هر وظیفه زمان ارتباط جهت ارسال و دریافت و زمان پاسخ درخواست است. قابل توجه است که زمان ارتباط با فرض ثابت بودن طول بستههای ارسالی تمام وظایف و با توجه به نزدیکی کاربر به تکه ابر در نظر گرفته شده است. زمان پاسخ درخواست نیز از مجموع مدت زمان سرویسدهی و طول مدت قرار گرفتن درخواست در صف مطابق رابطه )2( به دست میآید: t r i,j = t s i,j + t w i,j T i )2( i,j i,j که در این رابطه t s و t w به ترتیب بیانگر مدت زمان سرویسدهی و مدت زمان انتظار در صف تکه ابر میباشند. به همین ترتیب Clet j زمان کلی با توجه به تعداد مشتریهای درون صف تعداد وظیفه تخصیص دادهشده به آن تکه ابر و تعداد سرورهای تکه ابر از رابطه زیر به دست میآید. t Total = n i,j i=1 t c )3( که در این رابطه t Total زمان کلی یک مجموعه تخصیص دهی است. همانطور که در رابطه )4( نشان داده شده است برای سرویسدهی بهتر به کاربران و اغنای پارامترهای کیفیت سرویس الزم است که امکان کوچک باشد. که t thr حداکثر زمان قابلتحمل برای کاربر است. در صورتی که شرط رابطه )4( رعایت نشود حالت دوم پیش آمده و درخواست به ابر عمومی برون سپاری خواهد شد که هزینه بیشتری برای کاربر در پی خواهد داشت. t Total > t thr cost C = α c n c )5( که در رابطه فوق α c و n c به ترتیب مقادیر ضریب قیمت ابر و تعداد مشتریهای برون سپاری شده به ابر از طریق تکه ابر را نشان میدهند. پهنای باند برون سپاری از طریق اینترنت به ابر عمومی محدود است. در صورتی که تعداد مشتریان تخصیص دادهشده به ابر عمومی از تعداد مشخصی که با n thr نشان داده میشود بیشتر شود تأخیر باال رفته و درخواست کاربر رد میشود. در این حالت تلفن همراه باید از طریق 3G به ابر عمومی برونسپاری را انجام دهد که هزینه آن از رابطه زیر محاسبه میشود. n c > n thr cost C = n d (α c + α 3G ) )6( در رابطه فوق پارامترهای n d و α 3G مشخصکننده تعداد درخواسته یا رد شده و هزینه ارتباط 3G هستند. با یک مسئله بهینهسازی روبرو هستیم که با توجه به پارامترهای موقعیت و منابع تکه ابرها تخصیص دهی وظایف باید به گونهای انجام شود که برآیند زمان کلی انجام درخواستها و هزینه حداقل شود. این یک مسئله Np-hard است که برای حل آن راهکارهای هوش مصنوعی را پیشنهاد کردهایم. با توجه به محدودیت منابع تکه ابرها الگوریتم تصمیمگیری مبتنی بر صف و کلونی مورچگان )ACOQD( پیشنهاد شده تا برآیند هزینه توان مصرفی و زمان انتظار برای تمام کاربران سیستم حداقل شود. 4 -الگوریتم تصمیمگیری الگوریتم تصمیمگیری سیستم پیشنهادی از دو واحد کلی تشکیل میشود که کارشان مکمل یکدیگر است. واحد تصمیمگیری مبتنی بر صف )QD( بر اساس مدل صف سیستم احتمال تخصیص درخواست به هر یک از تکه ابرها یا ابر عمومی را باهدف کاهش زمان پاسخ کلی سیستم به دست میآورد. خروجی این واحد ورودی واحد تصمیمگیری مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان )ACOD( را تشکیل میدهد. ورودی دیگر واحد ACOD فاصله و یا تأخیر ارتباطی هر کاربر از هر کدام از تکه ابرها است. واحد ACOD با در نظر داشتن احتماالت به دست آمده از واحد قبلی از الگوریتم کلونی مورچگان استفاده کرده و تخصیص دهی وظایف را به تکه ابرها و یا ابر عمومی به صورتی انجام میدهد که تأخیر کلی برونسپاری کارها برای همه کاربران کمینه شود. در ادامه هر یک از واحدهای QD و ACOD با جزئیات بیشتر تشریح میشوند واحد QD هدف این واحد کمینه کردن زمان پردازش کارهای برونسپاری شده در تکه ابرها و ابر عمومی است. زمان پردازش برای یک وظیفه بر اساس مدل t Total تا حد min t Total (S, t r i,j ) s. t.: t Total < t thr )4( ۹۶۲

4 صف از حاصل جمع زمان انتظار در صف و زمان سرویسدهی به دست میآید. با توجه به شکل 2 هر درخواست کاربر ابتدا به واحد تصمیمگیری مبتنی بر صف فرستاده میشود. این واحد درخواست را با احتمال P 3G از طریق ارتباط 3G به ابر عمومی که با صف M/M/ مدل شده میفرستد در این حالت کاربر زمان سرویسدهی μ 3G را برای ارتباط از طریق 3G متحمل خواهد شد. در حالت بعدی درخواست با احتمال P internet و از طریق تکه ابرها به ابرعمومی فرستاده خواهد شد که زمان سرویسدهی μ internet خواهد شد. در آخرین حالت درخواست با احتمال به تکه ابرها فرستاده خواهد شد P cloudlet اگر نرخ درخواسته یا ورودی به تکه ابرها λ باشد نرخ ورودی هر تکه ابر را میتوان از رابطه λ j = P j λ به دست آورد. P j احتمال تخصیص وظیفه به تکه ابر j ام توسط واحد تصمیم گیرنده است. اگر تکه ابرها را به صورت صفهای M/M/c/ در نظر گرفته و زمان سرویسدهی را برای همه آنها یکسان در نظر بگیریم با توجه به منابع محدود هر تکه ابر تعداد c j درخواست را میتواند به صورت همزمان سرویس داده و درخواسته یا بعدی باید در صف قرار گیرند. شرط الزم برای رسیدن این سیستم به حالت پایدار در رابطه )7( مشخص شده است: ρ j < 1 => λ j c j μ < 1 )7( که پارامتر ρ j میزان اشغال بودن تکه ابر j ام را مشخص میکند. در صورت برقرار بودن این شرط میتوان به رابطه زیر برای احتماالت پایدار هر صف M/M/c که معادل یک تکه ابر است دست یافت: P 0 = ( c a k j 1 j k=0 k! + c a j 1 j ) c j!(1 ρ j ), a j = c j ρ j )8( که با تقریب e z = ( zn n=0 ) n! )9( در رابطه )8( خواهیم داشت: k c j 1 a j k! ea j k=0 P 0 (e a j + c a j 1 j ) c j!(1 ρ j ) همان طور که گفته شد درخواستهای ورودی در صورت خالی بودن صف به سرویسدهنده تکه ابر مناسبتر تخصیص مییابند ولی در صورت پر بودن منابع سرویسدهنده و اتمام منابع آزاد تکه ابر یعنی حضور قبلی c j درخواست یا بیشتر در تکه ابر درخواست جدید باید در صف قرار گیرد. احتمال در صف قرار گرفتن یک درخواست ورودی با توجه به فرمول ارالنگ سی formula( )Earlang s C از رابطه زیر به دست میآید: P cj = P(k > c j ) = k=c j P k = c 1 j 1 k=0 P k = P ( ) 0 c j!(1 ρ j ) تعداد میانگین مشتریهای موجود در سیستم ( avg Q( نیز از رابطه زیر a j c j )11( به دست میآید: مدت زمانی که درخواست در تکه ابر سپری میکند از مجموع زمان انتظار در صف و زمان سرویسدهی تکه ابر مطابق رابطه )12( بدست میآید: t j = t w + 1 μ = Q avg+q init λ j + 1 μ )12( Q avg و Q init به ترتیب مقدار میانگین مشتریها در صف تکه ابر jام و تعداد اولیه مشتریها که از تخصیص دهی قبلی در صف قرار گرفتهاند را مشخص میکند. به این ترتیب زمان پردازش برای کل سیستم از مجموع زمان پاسخ هر تکه ابر به صورت زیر به دست میآید: t total = n cloudlet i=1 P i t i = n cloudlet j=1 λ λ j ( Q avg λ j + 1 μ ) )13( همانطور که گفته شد هدف کاهش زمان سرویسدهی به درخواستهای برونسپاری شده است. در رابطه )13( زمان پاسخ کلی سیستم نمایش داده شده است که بر حسب متغیر λ است. و شرط زیر بر λ j برقرار است: روی متغیرهای min(t total ) s. t. λ 1 + λ λ cloudlet = λ )14( شکل 2: مدل صف ارایه شده از سیستم مسئله مطرحشده به دلیل فضای جست و جوی بسیار بزرگی که دارد و از راهحله یا معمول قابل حل نیست. بنابراین الگوریتم ژنتیک برای حل آن پیشنهاد شده است. با حل این مسئله متغیرهای λ j به صورتی به دست میآیند که زمان پاسخ سیستم کمینه باشد. با استفاده از این متغیرها میتوان به راحتی پارامترهای P j را به دست آورد. بنابراین در الگوریتم ژنتیک مربوطه پارامترهای λ j ژنه یا هر کروموزوم را تشکیل داده و تابع هزینه همان t total تعریف میشود و البته شرط رابطه )14( باید بررسی شود. از تقسیم متغیرهای λ j بر λ احتماالت تخصیص وظیفه به هر یک از تکه ابرها یعنی P i ها به دست میآید که ورودی واحد ACOD خواهد بود. در صورت تخصیص وظایف به تکه ابرها با پیروی از احتماالت به دست آمده در این مرحله میانگین زمان اجرای کارهای برونسپاری شده حداقل میشود. البته همواره تکه ابری که کمترین زمان پاسخ را فراهم میک دن الزما فاصلهی کمتری از کاربر ندارد. بنابراین با استفاده از الگوریتم کلونی Q avg = ρ j 1 ρ j P cj )11( ۹۶۳

5 COST k = mean(l k ) + mean (wt k ) )17( )18( مورچگان عالوه بر زمان پاسخ زمان ارسال و دریافت وظایف نیز در تصمیم گیری نهایی لحاظ شده است واحد ACOD کاهش زمان ارتباط در کاهش مصرف باتری دستگاه همراه بسیار موثر است بنابراین واحد ACOD به این منظور در نظر گرفته شده است. هدف این واحد کمینه کردن زمان ارتباط کاربر و تکه ابر با توجه به فاصله آن دو از هم است. ورودی این واحد موقعیت کاربران و تکه ابرها و خروجی واحد QD است. این واحد از یک الگوریتم کلونی مورچگان بهره میبرد. در این الگوریتم از احتماالت به دست آمده از واحد QD کمک گرفتهشده و آنها به عنوان پارامتر اکتشافی در الگوریتم کلونی مورچگان قرار میگیرند. الگوریتم کلونی مورچگان برگرفته از رفتار طبیعی مورچگان در جست و جوی غذا است. در ابتدا مورچهها فضای جست و جو را به صورت تصادفی میگردند تا به منبع غذا دست پیدا کنند. در صورت یافتن غذا به النه بازمیگردند. مورچهها در مسیر حرکت خود مادهای به نام فرمون از خود ترشح میکنند تا مسیر برای سایر مورچگان عالمتگذاری شود تا فرآیند بازیابی غذا سادهتر گردد. بنابراین مورچهها در انتخاب مسیر خود با احتمالی مسیری را انتخاب میکنند که بیشترین فرمون را داشته باشد. در الگوریتم پیشنهادی ACOQD ماتریسی به نام D تعریف میشود که سطرهای آن نشانگر کاربرها و ستونهای آن نماینده تکه ابرها هستند و هر عنصر ماتریس D ij زمان ارتباط کاربر i با تکه ابر j را مشخص میکند. در هر نسل مسیر هر مورچه مجموعهای از Sها i,j است که با در نظر داشتن ظرفیت باقیمانده تکه ابرها به صورت تصادفی انتخاب میشوند. در صورتی که به تکه ابری بیش از ظرفیتش وظیفه فرستاده شود صفی در تکه ابر تشکیل شده و وظایف اضافه در آن قرار میگیرند. سپس تابع هزینه با توجه به تخصیصهای دادهشده مجموع فاصلهها زمان انتظار در صف و زمان اجرای وظایف را محاسبه کرده و به مسیر طی شده توسط هر مورچه هزینهای نسبت میدهد. با توجه به هزینه هر مسیر مقدار مشخصی فرمون که از رابطه زیر محاسبه میشود به هر لینک تعلق میگیرد. A k if k τ th ant, passes link ij = { COST ij k 0 otherwise τ ij = nant k k=1 τ ij )15( )16( k در این رابطه τ ij مقدار فرمونی است که توسط مورچه k ام در لینک تخصیص S i,j به جا میماند و A یک مقدار ثابت و مثبت است. COST k هزینه مسیر طی شده توسط k امین مورچه است که از میانگین فاصله کاربران از تکه ابرهایی که به آنها تخصیص یافتهاند L k و میانگین زمان انتظار کاربران wt k برای اجرا شدن درخواستهایشان با استفاده از رابطه زیر به دست میآید. زمان انتظار از رابطه زیر به دست میآید: wt k = Q k c k μ که در آن c k Q k و μ به ترتیب تعداد مشتریهای داخل صف هر سیستم ظرفیت هر صف و زمان سرویسدهی سیستمها هستند. از مجموع مقادیر فرمونهای بجا مانده از همه مورچهها در هر لینک )i,j( فرمون کلی آن لینک به دست میآید. سپس با توجه به مقادیر فرمونها τ ij و مقادیر اکتشافی هر مسیر η ij احتماالت انتخاب هر گره j برای وظیفه iام برای مرحله بعد توسط k امین مورچه از رابطه زیر مشخص میشود. P i,j = τ ij α (t) η ij β (t) τ α (t) η β (t) )19( در واحد QD عمل کرده و احتماالت تخصیص وظایف به هر تکه ابر را مشخص میشود این احتماالت به عنوان مقادیر اکتشافی در الگوریتم کلونی مورچگان مورد استفاده قرار میگیرند. در مرحله بعد مورچهها با توجه به این احتماالت اکتشافی اولیه و همچنین فرمون مسیرها در هر قدم تخصیصدهی بعدی مورد نظر خود را انتخاب میکنند. در هر مرحله مقادیر فرمونها با توجه به امتیاز مسیرهای جدید با استفاده از رابطه زیر بروزرسانی میشوند. τ ij (t + 1) = ρ. τ ij (t) + τ ij (t) )21( که ρ ضریب تبخیر فرمون در هر لینک در مدت زمان t تا 1+t را نشان میدهد. این پارامتر کمک میکند که الگوریتم بر روی یک مسیر با فرمون زیاد محدود نشده و به جست و جوی مسیرهای دیگر نیز بپردازد. 5 -شبیهسازی و مقایسه الگوریتم ACOQD الگوریتم ارائه شده با الگوریتم تخصیص تصادفی )Ra( و الگوریتم چرخش ترتیبی Robbin(RR)( )Round مقایسه شده است. در سناریوی پیادهسازی شده 11 تکه ابر به صورت تصادفی در فضای مسئله پخش شدهاند. درخواستها یکسان هستند بنابراین زمان سرویسدهی در همه سرویسدهندههای تکه ابرها برابر است. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی تعداد وظایف به صورت پلهای در هر مرحله شبیهسازی افزایش مییابد. مقادیر ثابت t thr و n thr نیز به ترتیب 21 ثانیه و 4 درخواست مقداردهی شدهاند. در مدل صف نرخ ورودی λ 45 و زمان سرویسدهی در تکه ابرها و ابر عمومی به ترتیب 1 و 1 ثانیه در نظر گرفته شدهاند. در شکل 3 میانگین زمان پاسخ برونسپاری برای الگوریتم ACOQD در مقایسه با دو الگوریتم دیگر نشان داده شده است. با توجه به شکل با افزایش تعداد وظایف میانگین زمان پاسخ افزایش پیدا میکند. الگوریتم پیشنهادی در کمینه کردن میانگین زمان پاسخ نسبت به الگوریتم RR و Ra به ترتیب 2446 درصد و 31 درصد بهبود عملکرد دارد. ۹۶۴

6 شکل : 5 نرخ درخواست های رد شده سیستم با تعداد کارها ی متفاوت شکل 3: میانگین زمان انجام تعداد کارها ی متفاوت شکل 4 میانگین مصرف توان کاربران با استفاده از الگوریتم ACOQD و دو الگوریتم دیگر را نشان میدهد. مصرف توان تنها با طول زمان ارتباط متناسب است بنابراین برای الگوریتم RR چون مجموعه تخصیص وظایف به تکه ابرها S همواره ثابت است زمان ارتباط تغییری نمیکند بنابراین نمودار مصرف توان الگوریتم RR یک خط صاف میشود. همان طور که در بخش دوم حالت دوم شرح داده شد برای کاهش میانگین زمان اتمام وظایف بعضی کاربران باید زمان ارتباط بیشتر که منجر به مصرف توان بیشتری میشود را تحمل کنند. بنابراین در شکل 4 حالتی که 31 وظیفه به سیستم وارد میشوند با وجود کاهش زمان اتمام وظایف زمان ارتباط و در نتیجه مصرف توان افزایش یافته است. در شکل 5 تعداد درخواستهای رد شده سیستم نشان داده شده است. رد درخواستها بر اساس زمان انتظار بیشتر از t thr انجام میشود که با توجه به تخصیص بهتر و بهینهتر کارها در الگوریتم ACOQD تعداد درخواستهای رد شده کمتر است. در شکل 6 هزینه کلی سیستم در سه الگوریتم با هم مقایسه شده است که همان طور که مشخص است الگوریتم پیشنهادی در تعداد وظیفه پایین هزینهای برای سیستم نداشته و نسبت به الگوریتم RR و Ra به طور متوسط به ترتیب 51 و 64 درصد بهبود عملکرد داشته است. 6 -نتیجهگیری در این مقاله الگوریتمی آفالین جهت تخصیص بهینه وظایف برونسپاری شده توسط کاربران سیار در محیط رایانش ابری ارائه شده است. در این راستا ترکیبی از مدل صف و الگوریتمهای ژنتیک و کلونی مورچگان استفاده شده است. الگوریتم پیشنهادی میانگین زمان پاسخ و هزینه مادی کاربر را به ترتیب در حدود 25 و 55 درصد نسبت به الگوریتمهای موجود بهبود داده است و توان مصرفی باتری دستگاه همراه و تعداد درخواستهای رد شده سیستم کاهش داده است. مراجع [1] N. Fernando, S. W. Loke, W. Rahayu, Mobile cloud computing: A survey, Future Generation Computer Systems, vol. 29, no. 1, pp , [2] M. Satyanarayanan, P. Bahl, R. Caceres, N. Davies, The case for VM-based cloudlets in mobile computing, IEEE Pervasive Computing 8 (2009) [3] M. R. Rahimi, N. Venkatasubramanian, S. Mehrotra, and A. V. Vasilakos, MAPCloud: mobile applications on an elastic and Utility and Cloud Computing, pp , [4] Y. Cao, T. Jiang, and C. Wang. "Optimal radio resource allocation for mobile task offloading in cellular networks." IEEE Network, vol. 28, no. 5, pp , [5] R. Achary, et al. "Dynamic Job Scheduling Using Ant Colony Optimization for Mobile Cloud Computing," Springer International Publishing Intelligent Distributed Computing, pp , [6] Y. Cui, et al. "A survey of energy efficient wireless transmission and modeling in mobile cloud computing." Mobile Networks and Applications, vol. 18, no. 1, pp , شکل 4: توان میانگین مصرفی کاربران در سیستم با تعداد کارها ی متفاوت شکل 6: هزینه کل سیستم با تعداد کارها ی متفاوت ۹۶۵

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان 1 عموما براي مسایلی که در آنها دو دسته وجود دارد استفاده میشوند اما ماشین هاي بردار پشتیبان روشهاي متفاوتی براي ترکیب چند SVM و ایجاد یک الگوریتم دستهبندي چند کلاس

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

تجزیهی بندرز مقدمه کشور هستند. بدین سبب این محدودیتهای مشترک را محدودیتهای پیچیده

تجزیهی بندرز مقدمه کشور هستند. بدین سبب این محدودیتهای مشترک را محدودیتهای پیچیده تجزیهی بندرز مقدمه بسیاری از مسایلی که از نطر عملی از اهمیت برخوردارند را میتوان بهصورت ترکیبی از چند مساله کوچک در نظر گرفت. در واقع بسیاری از سیستمهای دنیای واقعی دارای ساختارهایی غیر متمرکز هستند. به

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا به نام خدا پردازش سیگنالهای دیجیتال نیمسال اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم ۹۵/۰8/2۹ مدرس: دکتر پرورش نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری خالصۀ موضوع درس یا سیستم های مینیمم فاز تجزیه ی تابع سیستم به یک سیستم مینیمم

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند.

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند. مشخصه های نابجایی ها نابجاییها و مشخصات آنها تاثیرات مهمی بر روی خواص مکانیکی فلزات دارند. مهمترین این مشخصات میدان کرنشی است که در اطراف نابجایی ها وجود دارد. این میدان کرنش بر تحرک سایر نابجایی ها و

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون(

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( چکیده در این مقاله یک روش ساده با استفاده از اندازه گیری ناهمگام برای تعیین مکان خطا در خطوط انتقال چند-ترمینالی

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

سامانهه یا بازیابی تصویر

سامانهه یا بازیابی تصویر مجله ماشینبینایی و پردازشتصویر سال یکم شماره یک تابستان ۱۳۹۲ یک روش بهبود یافته یادگیریکوتاه مدت مبتنی بر گرادیان نزولی در سامانهه یا بازیابی تصویر عصمت راشدی حسین نظام آبادی پور و سعید سریزدی چکیده ه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه زبان ها و ماشین ها نظریه زبان ها و ماشین ها Theory of Languages & Automatas سید سجاد ائم ی زمستان 94 به نام خدا پیش گفتار جزوه پیش رو جهت استفاده دانشجویان عزیز در درس نظریه زبانها و ماشینها تهیه شده است. در این جزوه با

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

( )= ( ) ( ) ( 1) ( d) d w و ( ) =

( )= ( ) ( ) ( 1) ( d) d w و ( ) = اراي ه روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرك (MPS) با ضریب پنالتی براي حل معادلات دیفرانسیلی بیضوي خلاصه در این تحقیق روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرك (MPS) با ضریب پنالتی براي حل معادلاتدیفرانسیلی

Διαβάστε περισσότερα

پوشش مرزی در شبکه های حسگر بی سیم

پوشش مرزی در شبکه های حسگر بی سیم دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پروژه درس شبکه های مخابرات بی سیم پوشش مرزی در شبکه های حسگر بی سیم دانشجو: حمیدرضا مازندرانی استاد: دکتر محمد حسین منشئی پاییز 93 بسمه تعالی فهرست 9

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از

قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال چهاردهم شماره 34 زمستان 59 صفحات 59-1 قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازیها در محیط فازی شهودی آمنه خدیور عادل آذر فاطمه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی 1 2 پیچیدگی زمانی Complexity) (Time مثال : 1 تابع زیر جمع عناصر یک آرایه را در زبان C محاسبه می کند. در این برنامه اندازه ورودی همان n یا تعداد عناصر آرایه است و عمل

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

2. Slug Flow 3. Finger مقدمه. *مسؤول

2. Slug Flow 3. Finger مقدمه. *مسؤول 29... دو لختهگیر بهینه طراحی پارس میدان فاز دو لختهگیر بهینه طراحی جنوبی 2 رشیدی فریبرز و *1 خامهچی احسان 1 عسگری فرشاد ایران تهران امیرکبیر دانشگاه نفت مهندسی دانشکده 1- ایران تهران امیرکبیر دانشگاه شیمی

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری

دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری France Charge / Discharge Constant Power Run Profile Impedance Other Voltammetry Methods دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات کاربرد زیادی برای انجام

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به کشش سطحی Surface Tension سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به صورت دقیقتر اگر یک مرز دو بعدی برای یک سیال داشته باشیم و یک خط فرضی از سیال با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم I S I C E مجله کنترل ISSN 8-8345 جلد 8 شماره 3 پاییز 393 صفحه 69-85 بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم علی خاکی صدیق پیمان باقری استاد دانشكدة مهندسی برق قطب علمی

Διαβάστε περισσότερα

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» »رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» نمونه هایی از شکست خمشی مقاطع بتنی * بررسی مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشی و طراحی آن مقاطع از مباحث اولیه و بسیار مهم سازه های بتنی است برای این بررسی یک تیر

Διαβάστε περισσότερα

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

مود لصف یسدنه یاه لیدبت فصل دوم 2 تبدیلهای هندسی 1 درس او ل تبدیل های هندسی در بسیاری از مناظر زندگی روزمره نظیر طراحی پارچه نقش فرش کاشی کاری گچ بری و... شکل های مختلف طبق الگویی خاص تکرار می شوند. در این فصل وضعیت های مختلفی

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه صنعتی کرمانشاه آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB. SimPowerSystems MATLAB آموزش مقدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دکتر وحید عباسی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB. SimPowerSystems MATLAB آموزش مقدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دکتر وحید عباسی آموزش مقدماتی SimPowerSystems MATLAB دکتر وحید عباسی مقدمه بسته نرمافزاری SimPowerSystems یک مجموعه کتابخانهای و تحلیلی مناسب را برای مهندسین برق فراهم میکند که با استفاده از آن میتوان سیستمهای قدرت را

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα