ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ LLP- IKY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Τι είναι το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Τι είναι το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ποιος είναι ο κύκλος ζωής των σχεδίων Κριτήρια αποκλεισμού αιτήσεων κατά τις φάσεις της υποβολής και του ελέγχου επιλεξιμότητας Τρόπος υποβολής των αιτήσεων Αντικείμενο της Κινητικότητας IVT Κινητικότητα ατόμων σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση...13 (PLM-People in Labour Market) Κινητικότητα για επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETPRO-VET Professionals) Εθνικές Προτεραιότητες Ευρωπαϊκά και Εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης και βαθμολογία Χρηματοοικονομικές διατάξεις Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμπληρωματικά έγγραφα ΔΡΑΣΗ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΔΡΑΣΗ «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (PARTNERSHIPS) Περιγραφή της δράσης Κοινοτική επιχορήγηση Εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας Κριτήρια αξιολόγησης και απονομής επιχορήγησης Επιλέξιμοι φορείς Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμπληρωματικά έγγραφα ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (MULTILATERAL PROJECTS: TRANSFER OF INNOVATION) Περιγραφή και σκοπός της Δράσης Κοινοτική επιχορήγηση Εθνικές προτεραιότητες Διαδικασία αξιολόγησης Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

3 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Leonardo da Vinci και εδράζεται στην απόφαση για τη θέσπιση του Προγράµµατος ια Βίου Μάθηση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στις 15 Νοεµβρίου 2006 (υπ αρ. 1720/2006/ΕΚ). Με την υπ αρ /IA/ΦΕΚ 1718 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα του Προγράµµατος ια Βίου Μάθηση, το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Ως Εθνική Μονάδα, το ΙΚΥ είναι υπεύθυνο για την άρτια, αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση του προγράµµατος µε τη διασφάλιση της επίτευξης των βέλτιστων αποτελεσµάτων, εστιάζοντας στις ακόλουθες ενέργειες: ηµοσίευση της εθνικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σε συµπληρωµατική βάση µε την ευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, Παροχή συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους αιτούντες Οργάνωση της υποβολής των προτάσεων-αιτήσεων, της αξιολόγησής και κατάταξής τους σε εγκεκριµένες προς λήψη χρηµατοδότησης, σε επιλαχούσες, σε απορριφθείσες και σε µη επιλέξιµες. Ενηµέρωση των αιτούντων για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης Κατάρτιση συµβάσεων και καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης Παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης των εγκεκριµένων σχεδίων και παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης προς τους δικαιούχους φορείς ιενέργεια ελέγχων για την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης των σχεδίων και της επίτευξης ποιοτικών αποτελεσµάτων ιάδοση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών Με την Εθνική Πρόκληση Υποβολής Προτάσεων, η Εθνική Μονάδα-Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών διατυπώνει: τους κανόνες επιλεξιµότητας των αιτήσεων στο πλαίσιο των δράσεων του προγράµµατος Leonardo da Vinci, τις εθνικές προτεραιότητες ανά δράση, τους οικονοµικούς και διοικητικούς κανόνες συµπλήρωσης των αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων. Επισηµαίνεται ότι η Εθνική Πρόσκληση συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του προγράµµατος ια Βίου Μάθηση για το έτος 2012, Μέρος Ι: Στρατηγικές Προτεραιότητες και τον 3

4 Οδηγό προς τους Αιτούντες, Μέρος Ι: Γενικές ιατάξεις, Μέρος ΙΙA: Τοµεακά προγράµµατα και ράσεις και Μέρος ΙΙB: Επεξηγήσεις ανά δράση, έγγραφα τα οποία βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας: call/gen_call.html και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οι νοµικοί, διοικητικοί και οικονοµικοί κανόνες και οι αρχές που τίθενται στα ανωτέρω έγγραφα είναι δεσµευτικοί στην εφαρµογή τους από τους υποψήφιους αιτοιύντες και τους δικαιούχους, µε µοναδικά περιθώρια τροποποίησής τους, όπως αυτά διατυπώνονται σχετικώς στην Εθνική Πρόκληση και εµπίπτουν σαφώς στις αρµοδιότητες της Εθνικής Μονάδας. 2. Τι είναι το Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Το Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση είναι το πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στους τοµείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στο να συµβάλλει µέσω της δια βίου µάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως µιας κοινωνίας προηγµένης γνώσης, µε αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες δουλειές και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας µεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων και συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της Ε.Ε. ώστε να αποτελέσουν παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς. Η δοµή του Προγράµµατος ια βίου Μάθηση συνίσταται σε: τέσσερα τοµεακά προγράµµατα: Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση, Comenius για τη σχολική εκπαίδευση, Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων και Leonardo da Vinci για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ένα Εγκάρσιο Πρόγραµµα (Transversal Programmme) µε αντικείµενο την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ εµπειρογνωµόνων και ανωτέρων στελεχών της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα σε τοµείς προσχολικής, πρωτοβάθµιας και γενικής ή τεχνικής / επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης (Επισκέψεις Μελέτης), την ανάπτυξη καινοτοµιών στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων. Το Πρόγραµµα Jean Monnet για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και του προβληµατισµού σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ενδυνάµωση των ευρωπαϊκών θεσµών και ενώσεων. Στο Πρόγραµµα συµµετέχουν: τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, ηµοκρατία της Τσεχίας, ανία, Γερµανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, 4

5 Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, ηµοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο η Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν, η Νορβηγία, η Ελβετία (οι χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ) η Τουρκία, η Κροατία οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ αρ. 2001/822/EC Απόφαση του Συµβουλίου (όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 2007/249/ΕΚ του Συµβουλίου) Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, τα πολυµερή σχέδια και δίκτυα στο πλαίσιο των προγραµµάτων Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci και Grundtvig, καθώς και οι βασικές δραστηριότητες του εγκάρσιου προγράµµατος είναι επίσης ανοικτά σε εταίρους από τρίτες χώρες οι οποίοι δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα διά βίου µάθησης βάσει του άρθρου 7 της εν λόγω απόφασης. Στον οδηγό του προγράµµατος διά βίου µάθησης παρέχονται λεπτοµερή στοιχεία για τις σχετικές δράσεις και για τους τρόπους συµµετοχής. 5

6 3. Τι είναι το Πρόγραµµα Leonardo da Vinci To πρόγραµµα Leonardo da Vinci, αποτελεί ένα από τα τοµεακά προγράµµατα του Προγράµµατος ια Βίου Μάθηση. Αφορά στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχει ως βασικούς στόχους: A. την υποστήριξη της συµµετοχής των µαθητών επαγγελµατικής εκπαίδευσης, των µαθητευοµένων, των εργαζοµένων και εργοδοτών, των εκπαιδευτών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιµόρφωσης για την απόκτηση και χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελµατικών προσόντων για τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής και προσωπική τους εξέλιξης, την απασχολησιµότητα και τη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας, B. την υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτοµιών στα συστήµατα και τις πρακτικές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης C. τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης των φορέων/οργανισµών/ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω της συµµετοχής τους σε ευρωπαϊκές διακρατικές εταιρικές σχέσεις, D. τη διευκόλυνση της ανάπτυξη καινοτοµιών στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, E. τη βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων. Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci συγκροτείται από τις ακόλουθες δράσεις: Κινητικότητα για άτοµα σε Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Mobility- Initial Vocational Training) Kινητικότητα για άτοµα σε Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση (People in Labour Market) Κινητικότητα για Επαγγελµατίες της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Professionals) Πιστοποιητικό Κατάρτισης (Mobility Certificate) Εταιρικές Σχέσεις (Partnerships) Πολυµερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτοµίας (Multilateral Projects Transfer of Innovation) 6

7 4. Ποιος είναι ο κύκλος ζωής των σχεδίων 7

8 5. Κριτήρια αοκλεισµού αιτήσεων κατά τις φάσεις της υοβολής και του ελέγχου ειλεξιµότητας Συµπληρωµατικά µε τα ευρωπαϊκά κριτήρια αποκλεισµού αιτήσεων, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3Ββ του Μέρους Ι του Οδηγού προς τους Αιτούντες, παρατίθενται επιπρόσθετα τα ακόλουθα κριτήρια αποκλεισµού: 1. Αιτήσεις φορέων µε κακή διαχειριστική, οργανωτική και οικονοµική επίδοση σε προηγούµενα σχέδια LdV (επί παραδείγµατι: α) σχέδια, στο πλαίσιο των οποίων, οι φορείς δεν ακολούθησαν µε αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, β) σχέδια κατάρτισης, τα οποία υλοποιήθηκαν σε διαφορετικά αντικείµενα κατάρτισης από αυτά που είχαν εγκριθεί κατά τη φάση της αξιολόγησης, γ) σχέδια στα οποία συµµετέχουν ως φορείς υποδοχείς ή ενδιάµεσοι φορείς, οργανισµοί µε διαπιστωµένη προβληµατική εµπλοκή, κ.ά.). 2. Πανοµοιότυπες αιτήσεις από τον ίδιο ή από διαφορετικούς φορείς. 3. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν και σε έντυπη µορφή. 4. Αιτήσεις, η έντυπη µορφή των οποίων, δεν θα φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου και την πρωτότυπη σφραγίδα του οργανισµού. 5. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά έγγραφα, όπως αυτά θα περιγραφούν στις ακόλουθες αντίστοιχες ενότητες ανά δράση στην παρούσα Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. 6. Αιτήσεις που θα συνοδεύονται από µη έγκυρα και µη νόµιµα συµπληρωµατικά έγγραφα, όπως αυτά θα περιγραφούν στις ακόλουθες αντίστοιχες ενότητες ανά δράση στην παρούσα Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. 7. Αιτήσεις που υποβάλλονται από µη επιλέξιµους φορείς, δηλαδή από φορείς που δεν ανήκουν θεσµικά και δεν δραστηριοποιούνται νοµίµως στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 8. Αιτήσεις που αφορούν στη συµµετοχή σε πρόγραµµα κατάρτισης µη επιλέξιµης οµάδας στόχου, όπως επί παραδείγµατι, φοιτητές, καθηγητές Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, διοικητικό προσωπικό Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και γενικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, άτοµα που συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα οµάδες-στόχοι που είναι επιλέξιµες αποκλειστικά στα υπόλοιπα τοµεακά προγράµµατα Comenius, Erasmus, Grundtvig. 9. Αιτήσεις από ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα είναι επιλέξιµες αποκλειστικά και µόνο στο πρόγραµµα Comenius Regio. 10. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται στο σωστό έντυπο αίτησης. 11. Αιτήσεις, των οποίων τα συµπληρωµατικά έγγραφα υποβληθούν µετά την καταληκτική προθεσµία δε θα ληφθούν υπόψη. 8

9 6. Τρόπος υποβολής των αιτήσεων Με την παρούσα Πρόσκληση, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράµµατος ια Βίου Μάθηση, και συµπληρωµατικά µε τη Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2012, καλεί τους ενδιαφερόµενους επιλέξιµους φορείς να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο των αποκεντρωµένων δράσεων του τοµεακού προγράµµατος Leonardo da Vinci, όπως αυτές θα παρουσιαστούν στις επόµενες ενότητες. Επισηµαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης λήψης κοινοτικής επιχορήγησης σε καµιά από τις αποκεντρωµένες δράσεις του προγράµµατος Leonardo da Vinci. Oι αιτούντες οργανισµοί, οι οποίοι πρέπει να είναι νοµικά πρόσωπα, πριν υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να µελετήσουν προσεκτικά την προαναφερόµενη Ευρωπαϊκή Γενική πρόσκληση, τον Oδηγό προς τους Aιτούντες, την παρούσα Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2012 καθώς και το σχετικό Έντυπο Αίτησης. Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες για τις αποκεντρωµένες δράσεις του προγράµµατος LdV είναι οι ακόλουθες: ράση Καταληκτική ηµεροµηνία Κινητικότητα (όλων των ανωτέρω 3 Φεβρουαρίου 2012 κατηγοριών) Πιστοποιητικό Κινητικότητας 3 Φεβρουαρίου 2012 Εταιρικές Σχέσεις 21 Φεβρουαρίου 2012 Πολυµερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτοµίας 2 Φεβρουαρίου 2012 Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις Θα ακολουθήσει ξεχωριστή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη συγκεκριµένη δράση. Οι αιτήσεις έχουν τη µορφή e-forms και θα πρέπει να υποβληθούν στην Εθνική Μονάδα Ι.Κ.Υ. ( ιονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα) και µε τους τρεις ακόλουθους τρόπους αθροιστικά: on-line σε έντυπη µορφή και σε CD-ROM 9

10 Εξαίρεση αποτελεί η δράση Πιστοποιητικό Κατάρτισης, το έντυπο αίτησης της οποίας θα υποβληθεί µόνο σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM). Για την ορθή υποβολή των αιτήσεων, συµβουλεύουµε τους αιτούντες να ακολουθούν τις ακόλουθες οδηγίες: Στην περίπτωση των έντυπων αιτήσεων, η τήρηση της προθεσµίας θα εξακριβώνεται µε την ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου. Οι αιτούντες φορείς δεν µπορούν να κάνουν αλλαγή στην υποβληθείσα αίτησή τους ή στα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν, µετά την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής τους. Η έντυπη µορφή των αιτήσεων πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα, αναλαµβάνοντας όλες τις νοµικές δεσµεύσεις καθώς και την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. 10

11 Leonardo da Vinci ΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Για άτοµα σε αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση (IVT) - Για άτοµα σε συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση (PLM) - Για τους επαγγελµατίες εκπαιδευτές της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETPRO) 11

12 7.1 Αντικείµενο της Κινητικότητας IVT Η δράση υποστηρίζει την επαγγελµατική κατάρτιση ατόµων, µέσω σχεδίων διακρατικής κινητικότητας, που διανύουν περίοδο αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: Α) κινητικότητα µαθητευοµένων Β) κινητικότητα ατόµων από εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν αρχική επαγγελµατική κατάρτιση. Στόχοι - Υποστήριξη των καταρτιζοµένων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιµόρφωσης για την απόκτηση και την αξιοποίηση της γνώσης, των ικανοτήτων και των προσόντων µε στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης και της ικανότητας απασχόλησης. - Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζοµένων σε καθεστώς άσκησης. Περιγραφή της δράσης Μία περίοδος πρακτικής άσκησης για την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση ατόµων συνίσταται σε µια περίοδο επαγγελµατικής κατάρτισης ή/και εµπειρίας που διανύει ο καταρτιζόµενος σε µια επιχείρηση ή σε ένα Ίδρυµα κατάρτισης σε άλλη χώρα. Σε περίπτωση που η περίοδος πρακτικής άσκησης πραγµατοποιείται σε ίδρυµα κατάρτισης, πρέπει να καθορίζεται µε σαφή και τεκµηριωµένο τρόπο, η σύνδεση µε την πρακτική εµπειρία και τις ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζοµένων. Ως µαθητεία ορίζεται µία µορφή επαγγελµατικής κατάρτισης, η οποία πραγµατοποιείται στο χώρο εργασίας αποκλειστικά ή/και στο σχολείο συνδυαστικά. Οι συµµετέχοντες θα λάβουν την επιχορήγησή τους στο πλαίσιο ενός σχεδίου κινητικότητας που έχει οργανωθεί από έναν συντονιστικό-αιτών οργανισµό. Κάθε άτοµο µπορεί να επωφεληθεί µόνο µία φορά της χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα Leonardo da Vinci για συµµετοχή σε σχέδιο κινητικότητας που αφορά σε αρχική επαγγελµατική κατάρτιση. Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα υπάρχει συνεργασία µεταξύ του 12

13 Εταιρική σχέση Επιλέξιµοι φορείς ιδρύµατος αποστολής και του οργανισµού υποδοχής, όπως ιδρύµατα κατάρτισης, ή επιχειρήσεις ή λοιποί φορείς Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Οι αρµοδιότητες και η συµµετοχή τους στα επιµέρους στάδια του προγράµµατος κατάρτισης πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένες, ειδικά στις περιπτώσεις που συµµετέχουν ενδιάµεσοι οργανισµοί. Η ποιότητα των εµπλεκόµενων φορέων µπορεί να αξιολογηθεί βάσει της προηγούµενης επίδοσής τους στη διοργάνωση σχεδίων κινητικότητας και του βαθµού ικανοποίησης του δικαιούχου και των συµµετεχόντων στα σχέδια αυτά. Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από φορείς από 2 χώρες, συµπεριλαµβανοµένου, της χώρας του αιτούντος οργανισµού και η µία εξ αυτών να είναι κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορείς που παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευσηκατάρτιση σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης (Ιnternational Classification of Education, Επίπεδο 3), όπως Επαγγελµατικά Λύκεια, Επαγγελµατικές Σχολές-ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ο.Τ.Ε.Κ., σχολές µαθητείας του ΟΑΕ, Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, κ.ο.κ. Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 7.2. Κινητικότητα ατόµων σε συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση (PLM-People in Labour Market) Η δράση Κινητικότητα για Άτοµα στην Αγορά Εργασίας (Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση) του τοµεακού προγράµµατος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των εργαζοµένων, αυτοαπασχολούµενων ή των ανέργων (συµπεριλαµβανοµένων των αποφοίτων) που πραγµατοποιούν περίοδο κατάρτισης στο εξωτερικό στο πλαίσιο ενός προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης. Στόχοι - υποστήριξη των συµµετεχόντων/καταρτιζοµένων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επανακατάρτισης για την απόκτηση και την αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσόντων, µε στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης, της 13

14 απασχολησιµότητας και της συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. - ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας για τα άτοµα και η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόµενων καταρτιζοµένων. Περιγραφή της δράσης Η περίοδος κατάρτισης (πρακτικής άσκησης) συνίσταται σε µια περίοδο επαγγελµατικής κατάρτισης ή/ και εργασιακής εµπειρίας που διανύει ο κάθε συµµετέχων/καταρτιζόµενος σε µια επιχείρηση ή σε ένα ίδρυµα κατάρτισης σε µια άλλη συµµετέχουσα χώρα. Στην περίπτωση που η περίοδος κατάρτισης (πρακτικής άσκησης) πραγµατοποιείται σε ίδρυµα κατάρτισης, πρέπει να καθορίζεται σαφώς η σύνδεση µε την πρακτική εµπειρία και τις ανάγκες κατάρτισης του συµµετέχοντος/καταρτιζόµενου. Οι συµµετέχοντες θα λάβουν την επιχορήγησή τους στο πλαίσιο ενός σχεδίου κινητικότητας που έχει οργανωθεί από έναν συντονιστικό οργανισµό. Κάθε άτοµο µπορεί να επωφεληθεί µόνο µία φορά της χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα Leonardo da Vinci, σε συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης οµάδας-στόχου. Εταιρική σχέση Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα υπάρχει συνεργασία µεταξύ του ιδρύµατος αποστολής και του οργανισµού υποδοχής, όπως ιδρύµατα κατάρτισης, ή επιχειρήσεις ή λοιποί φορείς Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Οι αρµοδιότητες και η συµµετοχή τους στα επιµέρους στάδια του προγράµµατος κατάρτισης πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένες, ειδικά στις περιπτώσεις που συµµετέχουν ενδιάµεσοι οργανισµοί. Η ποιότητα των εµπλεκόµενων φορέων µπορεί να αξιολογηθεί βάσει της προηγούµενης επίδοσής τους στη διοργάνωση σχεδίων κινητικότητας και του βαθµού ικανοποίησης του δικαιούχου και των συµµετεχόντων στα σχέδια αυτά. Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από φορείς από 2 χώρες, συµπεριλαµβανοµένου, της χώρας του αιτούντος οργανισµού και η µία εξ αυτών να είναι κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 14

15 Επιλέξιµοι φορείς Οργανισµοί που υλοποιούν προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, κλπ. Επιχειρήσεις, Εταιρίες Ερευνητικά Κέντρα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 7.3. Κινητικότητα για επαγγελµατίες της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETPRO-VET Professionals) Η δράση Κινητικότητα για Επαγγελµατίες στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VΕTPRO) του τοµεακού προγράµµατος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας επαγγελµατιών της επαγγελµατικής κατάρτισης ή/και της διαχείρισης/ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Στόχοι υποστήριξη των συµµετεχόντων/καταρτιζοµένων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και την αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσόντων, µε στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης, της απασχολησιµότητας και της συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. υποστήριξη βελτιώσεων της ποιότητας και της καινοτοµίας συστηµάτων, ιδρυµάτων και πρακτικών της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Περιγραφή της δράσης Ένα σχέδιο Κινητικότητας για Επαγγελµατίες στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση επικεντρώνεται στη µεταφορά, βελτίωση και επικαιροποίηση των ικανοτήτων ή/ και των καινοτόµων µεθόδων και πρακτικών στο πεδίο της επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί ή άλλα πρόσωπα υπεύθυνα για ζητήµατα της επαγγελµατικής κατάρτισης θα ανταλλάξουν εµπειρίες µε τους οµολόγους τους από άλλες χώρες µε σκοπό την αµοιβαία µάθηση. Μπορεί επίσης να καλύπτει την εκµάθηση επαγγελµατικής ορολογίας των 15

16 επαγγελµατιών της Ε.Ε.Κ. (VOLL). Εταιρική σχέση Επιλέξιµοι φορείς Οι συµµετέχοντες θα λάβουν την επιχορήγησή τους στο πλαίσιο ενός σχεδίου κινητικότητας που έχει οργανωθεί από έναν συντονιστικό οργανισµό. Κάθε άτοµο µπορεί να επωφεληθεί µόνο µία φορά της χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα Leonardo da Vinci στο πλαίσιο της συγκεκριµένης οµάδαςστόχου. Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα υπάρχει συνεργασία µεταξύ του ιδρύµατος αποστολής και του οργανισµού υποδοχής, όπως ιδρύµατα κατάρτισης, ή επιχειρήσεις ή λοιποί φορείς Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Οι αρµοδιότητες και η συµµετοχή τους στα επιµέρους στάδια του προγράµµατος κατάρτισης πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένες, ειδικά στις περιπτώσεις που συµµετέχουν ενδιάµεσοι οργανισµοί. Η ποιότητα των εµπλεκόµενων φορέων µπορεί να αξιολογηθεί βάσει της προηγούµενης επίδοσής τους στη διοργάνωση σχεδίων κινητικότητας και του βαθµού ικανοποίησης του δικαιούχου και των συµµετεχόντων στα σχέδια αυτά. Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από φορείς από 2 χώρες, συµπεριλαµβανοµένου, της χώρας του αιτούντος οργανισµού και η µία εξ αυτών να είναι κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορείς που διοργανώνουν προγράµµατα κινητικότητας για εκπαιδευτές επαγγελµατικής κατάρτισης, συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού, εργασιακούς συµβούλους, στελέχη διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναµικού, κ.ο.κ. Κέντρα Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Προώθησης της Απασχόλησης, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ιάρκεια σχεδίων κινητικότητας και περιόδων κατάρτισης Οι ακόλουθοι ορισµοί αφορούν και τις τρεις κατηγορίες κινητικότητας IVT, PLM,VETPRO: 16

17 Σχέδιο κινητικότητας Ο όρος αναφέρεται στο συνολικό κύκλο ζωής του σχεδίου και περιλαµβάνει µια σειρά από διαφορετικές δραστηριότητες, όπως οργάνωση και διαχείριση, προετοιµασία, παρακολούθηση, διενέργεια του προγράµµατος κατάρτισης, αξιολόγηση, διάδοση αποτελεσµάτων. Περίοδος κατάρτισης Αναφέρεται στην χρονική περίοδο που διανύει ο καταρτιζόµενος σε µια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, στο πλαίσιο ενός προγράµµατος κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης. Πιθανή ηµεροµηνία Ιούνιος 2012 ανακοίνωσης αποτελεσµάτων Πιθανή ηµεροµηνία Από Σεπτέµβριο 2012 υπογραφής σύµβασης Πιθανή ηµεροµηνία Από Σεπτέµβριο 2012 έναρξης της δράσης Τελική Ηµεροµηνία Μάϊος 2014 ολοκλήρωσης της περιόδου κατάρτισης ιάρκεια περιόδου IVT PLM VETPRO κατάρτισης Από 2 έως 39 εβδοµάδες Από 2 έως 26 εβδοµάδες Από 1 έως 6 εβδοµάδες 17

18 8. Εθνικές Προτεραιότητες Οι εθνικές προτεραιότητες που θέτει η Εθνική Μονάδα για τη δράση της κινητικότητας και η αντίστοιχη µοριοδότηση αυτών παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Σηµειώνεται ότι αιτήσεις, των οποίων οι στόχοι και το αντικείµενο κατάρτισης συσχετίζεται τεκµηριωµένα µε µία ή περισσότερες εθνικές προτεραιότητες θα αξιολογηθούν µε επιπλέον 15 βαθµούς. Εθνικές Προτεραιότητες Κινητικότητας LdV 2012 Ενίσχυση της απασχολησιµότητας και επανένταξης σε θέσεις εργασίας νέων ανέργων ηλικίας ετών και των ανέργων ηλικίας ετών Υποστήριξη της κινητικότητας σε σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, ιδιαίτερα πολύ µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις Ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων εργαζοµένων χαµηλού επιπέδου ειδίκευσης (ανεξαρτήτως επαγγελµατικού κλάδου) Σχέδια από φορείς που προέρχονται από τις Περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή/και ατόµων από κοινωνικά ευπαθείς οµάδες (π.χ. ΑΜΕΑ, µετανάστες, µειονοτικές οµάδες πληθυσµού) 1 Σχέδια που προωθούν την πιστοποίηση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων µε την απόκτηση του Europass και στην εφαρµογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF-Εuropean Qualifications Framework) και του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων ΕΕΚ (ECVET-European Credit Transfer System for VET) Σύνολο Μέγιστη βαθµολογία 6 βαθµοί 3 βαθµοί 3 βαθµοί 2 βαθµοί 1 βαθµός 15 βαθµοί 1 H Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαµβάνει τους Νοµούς ράµας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Η Περιφέρεια Ηπείρου περιλαµβάνει τους Νοµούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης. Η Περιφέρεια Ιονίου περιλαµβάνει τους Νοµούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περιλαµβάνει τους Νοµούς Λέσβου, Σάµου και Χίου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει τους Νοµούς Κυκλάδων και ωδεκανήσου. 18

19 9. Ευρωπαϊκά και Εθνικά κριτήρια επιλεξιµότητας Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν πρέπει να ακολουθούν τα εξής ευρωπαϊκά και εθνικά κριτήρια επιλεξιµότητας: Ευρωπαϊκά κριτήρια επιλεξιµότητας (πιο αναλυτικά συµβουλευτείτε την Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση) Οι αιτήσεις υποβάλλονται από νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν νοµική οντότητα Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στην ενότητα 6 για τον τρόπο της ορθής υποβολής και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες Η αίτηση είναι συµπληρωµένη στην ολότητά της στο σωστό επίσηµο έντυπο της δράσης Το αιτούµενο ποσό επιχορήγησης είναι διατυπωµένο σε ευρώ. Εθνικά κριτήρια επιλεξιµότητας Κάθε φορέας έχει δικαίωµα να υποβάλει έως τρεις αιτήσεις κινητικότητας συνολικά για όλες τις κατηγορίες κινητικότητας IVT, PLM, VETPRO. Aν ένας φορέας υποβάλλει περισσότερες των τριών, όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως µη επιλέξιµες. Ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων ανά αίτηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 30 άτοµα, ανεξαρτήτως αριθµού ροών, για τους φορείς που έχουν λάβει χρηµατοδότηση για κινητικότητα Leonardo da Vinci µετά το Ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων της αίτησης ή των αιτήσεων που υποβάλλονται από νεοεισερχόµενους φορείς δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 20 άτοµα ανά κατηγορία κινητικότητας IVT, PLM, VETPRO (π.χ. σενάριο 1: Φορέας Χ υποβάλλει µία αίτηση IVT µε 20 συµµετέχοντες, µία αίτηση PLM µε 20 συµµετέχοντες και µία αίτηση VETPRO µε 20 συµµετέχοντες, σενάριο 2: Φορέας Ψ υποβάλλει τρεις αιτήσεις IVT, στις οποίες αθροιστικά ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 20 άτοµα και για τις τρεις αιτήσεις. 19

20 10. Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης και βαθµολογία Η αξιολόγηση των αιτήσεων διεξάγεται σε δύο διακριτές φάσεις: Α) τον έλεγχο επιλεξιµότητας των αιτήσεων σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στις ενότητες 6 και 9. Β) την ποιοτική αξιολόγηση που διενεργείται από δύο εξωτερικούς αξιολογητές ανά σχέδιο κινητικότητας. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης και τη µέγιστη βαθµολογία ανά κριτήριο: Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθµολογία Ποιότητα εταιρικής σχέσης 15 Στόχοι και υπόβαθρο 15 Οργάνωση και διαχείριση σχεδίου 50 Επιλογή, προετοιµασία και πρακτική υποστήριξη 10 Περιεχόµενο κατάρτισης και παρακολούθηση 15 Πιστοποίηση αποκτηθεισών δεξιοτήτων 10 ιαχείριση σχεδίου και αξιολόγηση 15 ιάδοση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων 10 Προϋπολογισµός 10 Εθνικές προτεραιότητες 15 Σύνολο Χρηµατοοικονοµικές διατάξεις Η κοινοτική επιχορήγηση καλύπτει τις εξής δαπάνες (ανάλογα µε το διαθέσιµο προϋπολογισµό και σύµφωνα µε τους κανόνες επιχορήγησης όπως περιγράφονται στο σχετικό έντυπο αίτησης και στον Οδηγό προς τους Αιτούντες για το έτος 2012 Μέρος Ι: Γενικές ιατάξεις Ι, Ενότητα 4: Χρηµατοτοoικονοµικές ιατάξεις 4.Α-4D): απάνες διαβίωσης (subsistence costs), ανά χώρα προορισµού και ανάλογα µε τη διάρκεια της κινητικότητας. Το ποσό της κοινοτικής επιχορήγησης που καλύπτει δαπάνες διαβίωσης είναι κατ αποκοπή ποσό, το οποίο υπολογίζεται σε εβδοµαδιαίες τιµές, όπως αυτές διαµορφώνονται από την Εθνική Μονάδα ανά χώρα προορισµού και αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Οι δαπάνες διαβίωσης καλύπτουν το κόστος διαµονής των καταρτιζοµένων και, όπου ισχύει, των συνοδών τους, το κόστος διατροφής και 20

21 το κόστος των εσωτερικών µετακινήσεων στη χώρα προορισµού. Για τα σχέδια κινητικότητας µε περίοδο κατάρτισης από 13 εβδοµάδες και άνω το υπολογισθέν ποσό της διαβίωσης συµπεριλαµβάνει και τις δαπάνες ταξιδιού. Σηµειώνεται ότι µία εβδοµάδα ισούται µε περίοδο κινητικότητας επτά συναπτών ηµερολογιακών ηµερών, συµπεριλαµβανοµένου των ηµερών αναχώρησης και επιστροφής. απάνες ταξιδιού (travel costs), για εισιτήρια οικονοµικής θέσης έως και 100%, συµπεριλαµβανοµένου των δαπανών για απόκτηση βίζας, σε περίπτωση που απαιτείται. Οποιεσδήποτε λοιπές δαπάνες σχετίζονται µε το ταξίδι θεωρούνται µη επιλέξιµες. απάνες οργάνωσης της κινητικότητας (organization/management costs), που αφορούν τις δαπάνες ασφάλισης των καταρτιζοµένων, λειτουργικά έξοδα του φορέα αποστολής, και λοιπά έξοδα που σχετίζονται µε την οργάνωση του σχεδίου κινητικότητας. Ειδικότερα, τα επιλέξιµα ποσά ορίζονται κατ ανώτατο όριο ακολούθως: Ποσό επιχορήγησης/ ικαιούχος ράση Από 1 έως 25 συµµετέχοντες Από 26 έως 30 συµµετέχοντες Leonardo da Vinci - IVT 273,00 220,00 Leonardo da Vinci - PLM 273,00 220,00 Leonardo da Vinci - VETPRO 273,00 220,00 Παράδειγµα υπολογισµού της δαπάνης για την οργάνωση της κινητικότητας: 1 ο παράδειγµα: σύνολο συµµετεχόντων: 23 Είδος σχεδίου Αριθµός συµµετεχόντων Μοναδιαίο κόστος Συνολικό κόστος Σχέδιο κινητικότητας IVT , ,00 2 ο παράδειγµα: σύνολο συµµετεχόντων: 26 Είδος σχεδίου Αριθµός συµµετεχόντων Μοναδιαίο κόστος Συνολικό κόστος Σχέδιο κινητικότητας PLM , ,00 21

22 απάνες προετοιµασίας (preparation costs) των καταρτιζοµένων, που αφορούν στη γλωσσική και πολιτισµική προετοιµασία των καταρτιζοµένων µε µέγιστη κοινοτική επιχορήγηση ανά συµµετέχοντα το ποσό των 300 για όλες τις κατηγορίες κινητικότητας IVT, PLM, VETPRO. Επισηµαίνεται ότι η γλωσσική προετοιµασία θα είναι επιλέξιµη µόνο όταν παρέχεται από πιστοποιηµένα κέντρα γλωσσών της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή από επαγγελµατίες, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ανώτατα εθνικά ποσά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης ανά χώρα υποδοχής και µε βάση τη διάρκεια του προγράµµατος κατάρτισης Κινητικότητα IVT, PLM, VETPRO Χώρα Μία εβδοµάδα Εκτός των δαπανών ταξιδιού και βίζας ύο εβδοµάδες Επιπλέον ποσό ανά εβδοµάδα (από 3η - 12η εβδοµάδα)* Συµπεριλαµβάνει δαπάνες ταξιδίου και βίζας Συνολικό ποσό Επιπλέον ποσό ανά για εβδοµάδα 13 πλήρεις (από την 14η-45η εβδοµάδες** εβδοµάδα)* AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR * Για τις εβδοµάδες 3-12 και 14-45, επιπλέον πλήρεις εβδοµάδες υπολογίζονται βάσει των ποσών που αναγράφονται στις στήλες «Επιπλέον ποσό για εβδοµάδες 3-12 και 14-45». ** Περιλαµβάνεται ειδικό ποσό που καλύπτει δαπάνες ταξιδίου και όπως αυτά περιλαµβάνονται από την 13 η εβδοµάδα και µετά. Η Μέθοδος υπολογισµού µιας «ηµιτελούς» εβδοµάδας είναι ο αριθµός των επιπλέον ηµερών επί το 1/7 του ποσού που περιλαµβάνεται στις στήλες «Επιπλέον ποσό ανά εβδοµάδα» για τις εβδοµάδες 3-12 και Εξαίρεση αποτελεί η δεύτερη ηµιτελής εβδοµάδα για την οποία η βάση του υπολογισµού είναι ο αριθµός των επιπλέον ηµερών επί το 1/7 της διαφοράς µεταξύ των ποσών για µία εβδοµάδα και δύο εβδοµάδων. 23

24 Παραδείγµατα υπολογισµού της δαπάνης διαβίωσης: Παράδειγµα Αριθµός ιάρκεια Χώρα Ποσό διαβίωσης (σε Σύνολο ατόµων υποδοχής εβδοµάδες σε µοναδιαίες τιµές) Π Εβδ. Αυστρία Χ1064 = Π Εβδ. Λιθουανία Χ1019 = Π Εβδ. Ολλανδία Χ1489 =7.445 (2 εβδοµάδες) 5Χ170 Χ3=2.250 (3 εβδοµάδες) Σύνολο:9.995 Π Εβδ. Ισπανία Χ3592 = (13 εβδοµάδες) 15Χ161Χ2=4.830 (2 εβδοµάδες) Σύνολο: Τα ανωτέρω συνολικά ποσά διαβίωσης για τα παραδείγµατα 1, 2 και 3 αφορούν µόνο τη µέγιστη κοινοτική επιχορήγηση για τη δαπάνη διαβίωσης και δεν συµπεριλαµβάνουν τη δαπάνη ταξιδίου. Το ανωτέρω συνολικό ποσό διαβίωσης για το παράδειγµα 4 αφορά τη µέγιστη κοινοτική επιχορήγηση για τη δαπάνη διαβίωσης και για τη δαπάνη ταξιδίου. 12. ιαδικασία υποβολής αιτήσεων και συµπληρωµατικά έγγραφα Οι αιτούντες οργανισµοί µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη δράση της κινητικότητας (έως 3 αιτήσεις συνολικά για όλες τις κατηγορίες κινητικότητας) έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 προς την Ελληνική Εθνική Μονάδα-Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, στην ταχυδροµική διεύθυνση: Μακρή 1 και ιονυσίου Αρεοπαγίτου Αθήνα. Η συµπλήρωση των αιτήσεων θα γίνεται µε τη χρήση e- form, η οποία θα υποβάλλεται on-line ή θ αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση και σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά για την αποδοχή της επιλεξιµότητάς της, θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται και σε έντυπη µορφή µε πρωτότυπη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του αιτούντος οργανισµού και θα φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη µορφή ταχυδροµικώς, ισχύει επί αποδείξει ως ηµεροµηνία υποβολής, η ηµεροµηνία αποστολής. 24

25 Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδροµικώς ισχύει η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου. Εκπρόθεσµες αιτήσεις θα αποκλείονται κατά τον έλεγχο επιλεξιµότητας. Παρακαλούνται οι αιτούντες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σηµεία που αφορούν την υποβολή της αίτησής τους: - Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά σε έντυπη µορφή και σε CD-ROM. - Η αίτηση είναι συµπληρωµένη στην ολότητά της και δεν είναι χειρόγραφη. - Η ενότητα Ν του εντύπου της αίτησης κινητικότητας πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα και την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. - Εάν ο αιτών οργανισµός δεν είναι δηµόσιος φορέας και η αιτούµενη επιχορήγηση υπερβαίνει τα ευρώ, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο επίσηµων οικονοµικών καταστάσεων για το πλέον πρόσφατο οικονοµικό έτος. Επισηµαίνεται ότι µετά τον έλεγχο της οικονοµικής επάρκειας του φορέα από την Εθνική Μονάδα, αυτή δύναται να ζητήσει εγγυητική επιστολή για τη διασφάλιση της κοινοτικής χρηµατοδότησης. - Επιστολές δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας (letters of intent), οι οποίες αν και δεν είναι υποχρεωτικό να επισυναφθούν στην αίτηση, ωστόσο, οι αιτήσεις που επισυνάπτουν σχετικές επιστολές θα έχουν προβάδισµα στην αξιολόγηση. - Νοµιµοποιητικά έγγραφα: α) καταστατικό σύστασης φορέα, β) ορισµός νοµίµου εκπροσώπου - Για τα ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών: άδεια λειτουργίας από τον αρµόδιο δηµόσιο φορέα - Για τα ιδιωτικά ΚΕΚ: άδεια λειτουργίας και πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ 25

26 Leonardo da Vinci ΔΡΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 26

27 13. ΡΑΣΗ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Πιστοποιητικό Κινητικότητας Leonardo da Vinci συνιστά αναγνώριση της ικανότητας ενός φορέα να υλοποιήσει επιτυχώς και µε άριστη ποιότητα ένα σχέδιο κινητικότητας για σκοπούς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ποιότητα εδράζεται στους εξής άξονες: Πολιτική του οργανισµού Στρατηγική Πρόγραµµα εργασίας ιαχειριστική και οικονοµική ικανότητα και επάρκεια Περιγραφή της δράσης Ο οργανισµός καλείται να περιγράψει και να τεκµηριώσει µε την υποβολή του σχετικού τεκµηριωτικού υλικού την καλή του εµπειρία και τα επιτεύγµατα από τη συµµετοχή σε προηγούµενα σχέδια κινητικότητας Leonardo dα Vinci. Θα πρέπει να περιγράψει µε σαφήνεια την επιχειρησιακή ένταξη των αποτελεσµάτων στη λειτουργία και οργάνωσή του οργανισµού καθώς επίσης την πολιτική και στρατηγική του ως προς τη διακρατική κινητικότητα. To πιστοποιητικό θα επιτρέπει την υποβολή απλοποιηµένης αίτησης λήψης κοινοτικής επιχορήγησης στις επόµενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο κινητικότητας της ίδια κατηγορίας και σε καµιά περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση χρηµατοδότησης. Το Πιστοποιητικό Κινητικότητας θα δοθεί σε περιορισµένο αριθµό οργανισµών/ιδρυµάτων/φορέων και µόνο για τις κατηγορίες σχεδίων κινητικότητας IVT και PLM. Mέγιστη διάρκεια Επιλέξιµοι φορείς Η µέγιστη διάρκεια χορήγησης του πιστοποιητικού κατάρτισης είναι 2 έτη έως και τη λήξη του Προγράµµατος ια βίου Μάθηση, ήτοι το Η ανάκλησή του προβλέπεται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται στην αίτηση και σε περίπτωση παραβίασης των διοικητικών και οικονοµικών κανόνων του προγράµµατος Leonardo da Vinci. Οι δικαιούχοι φορείς κινητικότητας IVT και PLM που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σχέδιο κινητικότητας Leonardo da Vinci κατά την προηγούµενη τριετία. 27

28 Leonardo da Vinci ΔΡΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (PARTNERSHIPS) 28

29 14. ΡΑΣΗ «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (PARTNERSHIPS) Περιγραφή της δράσης Οι εταιρικές σχέσεις Leonardo da Vinci είναι µικρής κλίµακας διακρατικές συνεργασίες µεταξύ ιδρυµάτων/οργανισµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τρεις τουλάχιστον χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση (κατ ελάχιστον, µία εκ των οποίων πρέπει να είναι κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ένα από τα συνεργαζόµενα Ιδρύµατα αναλαµβάνει το ρόλο του συντονιστή, ενώ τα υπόλοιπα αποκαλούνται και ενεργούν ως οργανισµοί εταίροι. Οι εταιρικές σχέσεις δύνανται ν αποτελέσουν ένα σηµαντικό µέσο για την προώθηση δραστηριοτήτων οµαδικής µάθησης και κατάρτισης ως προς τη χρήση των εργαλείων επαγγελµατικής κατάρτισης, που περιγράφονται στη ιακήρυξη του Ελσίνκι, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework), το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), κ.οκ. Τα σχέδια εταιρικών σχέσεων προορίζονται να καλύψουν το «κενό» ανάµεσα στα σχέδια κινητικότητας του προγράµµατος Leonardo da Vinci και στα σχέδια µεταφοράς καινοτοµίας, καθώς επιτρέπουν τη συνεργασία ιδρυµάτων/οργανισµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, λοιπών οικονοµικών παραγόντων, κ.ά. στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς ν απαιτείται συνεργασία ευρείας κλίµακας µε υψηλούς προϋπολογισµούς, όπως είναι η περίπτωση των σχεδίων µεταφοράς καινοτοµίας. Οι εταιρικές σχέσεις δύνανται επίσης να χρησιµοποιηθούν για τη συνέχιση και εξέλιξη εργασιών πάνω σε αποτελέσµατα που παρήχθησαν από προηγούµενο σχέδιο ή ν αποτελέσουν το πρώτο βήµα προς ένα σχέδιο κινητικότητας ή µεταφοράς καινοτοµίας. Τα σχέδια εταιρικών σχέσεων στοιχειοθετούνται από τοπικές δραστηριότητες (δραστηριότητες κατάρτισης, εργασία, έρευνα, παραγωγή υλικού επαγγελµατικής κατάρτισης, κ.ο.κ.) και δραστηριότητες κινητικότητας για επισκέψεις σε εταιρικά ιδρύµατα. Η διάρκεια των σχεδίων είναι υποχρεωτικά 2 έτη Κοινοτική επιχορήγηση Η κοινοτική επιχορήγηση αποδίδεται ως ενιαίο ποσό για τη χρηµατοδότηση κάθε είδους επιλέξιµης δαπάνης που αφορά στις δραστηριότητες του αιτούντος οργανισµού για την 29

30 υλοποίηση του σχεδίου. Το ύψος της επιχορήγησης ανά εταιρική σχέση καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα κάθε χώρας µε βάση τον ελάχιστο αριθµό δραστηριοτήτων διακρατικής κινητικότητας που προτίθεται να πραγµατοποιήσει ο αιτών οργανισµός κατά τη διετή διάρκεια του σχεδίου. Η επιχορήγηση θα καλύψει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της εταιρικής σχέσης, δηλαδή δαπάνες για τοπικές δραστηριότητες, δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες ταξιδιού. Ο όρος «δραστηριότητα κινητικότητας» αναφέρεται σε διακρατική µετακίνηση ενός ατόµου (προσωπικό του οργανισµού ή καταρτιζόµενοι) σε άλλη χώρα εταίρου για τη συµµετοχή του στις εργασίες της εταιρικής σχέσης. Η Εθνική Μονάδα ΙΚΥ πρόκειται να κατανείµει τις επιχορηγήσεις ανά τύπο εταιρικής σχέσης, ως εξής: Ελάχιστος αριθµός δραστηριοτήτων διακρατικής κινητικότητας Ύψος επιχορήγησης για διετή εταιρική σχέση σε ευρώ Εθνικά κριτήρια επιλεξιµότητας Οι αιτούντες φορείς καλούνται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιµότητας: Κάθε αιτών οργανισµός, είτε έχει ρόλο συντονιστή είτε έχει ρόλο εταίρου, µπορεί να υποβάλλει µία µόνο αίτηση για εταιρική σχέση LdV. Φορείς που έχουν χρηµατοδοτηθεί κατά τα έτη 2010 και 2011 για σχέδιο εταιρικής σχέσης LdV δεν µπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση επιχορήγησης για εταιρική σχέση LdV για το 2012 καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί διοικητικά, επιχειρησιακά και οικονοµικά το ήδη υφιστάµενο σχέδιο της εταιρικής τους σχέσης LdV. Σε περίπτωση που ένας οργανισµός υποβάλλει, επιπλέον της αίτησης για Leonardo da Vinci εταιρική σχέση, και αίτηση για τη δράση Συµπράξεις Comenius και/ή Συµπράξεις Grundtvig, τότε η αίτηση για Leonardo da Vinci εταιρική σχέση θα απορρίπτεται. 30

31 Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι αιτήσεις φορέων από την επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, π.χ. ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν για Leonardo da Vinci εταιρική σχέση και Comenius σύµπραξη Κριτήρια αξιολόγησης και απονοµής επιχορήγησης 1. Ποιότητα του προγράµµατος εργασίας: Με αυτό το κριτήριο εξετάζονται και αξιολογούνται οι εξής συνιστώσες: α) η σαφής σύνδεση του περιεχοµένου της αίτησης µε τους στόχους του προγράµµατος Leonardo da Vinci, β) η συνεργασία ανάµεσα σε φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε φορείς από την αγορά εργασίας, γ) η αίτηση αφορά σε επωφελούµενη οµάδα-στόχο, επιλέξιµη για το πρόγραµµα Leonardo da Vinci. 2. Ποιότητα της εταιρικής σχέσης: Εξετάζεται η σύνθεση της εταιρικής σχέσης, το προφίλ των φορέων που συµµετέχουν σε αυτή, η κατανοµή των ρόλων και ο τρόπος επικοινωνίας µεταξύ των µελών της. 3. Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία 4. Αντίκτυπος 5. Ποιότητα του σχεδίου διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσµάτων 14.5 Επιλέξιµοι φορείς Επιλέξιµοι φορείς να υποβάλλουν αίτηση είναι: Ιδρύµατα ή οργανισµοί που παρέχουν δυνατότητες επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τοµείς που καλύπτονται από το τοµεακό πρόγραµµα Leonardo da Vinci. Ενώσεις και αντιπροσωπίες όσων εµπλέκονται στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εκπρόσωποι της επαγγελµατικής ζωής και της αγοράς εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων εµπορικών επιµελητηρίων και άλλων εµπορικών οργανισµών. Ερευνητικά κέντρα και φορείς σχετικοί µε τα θέµατα της δια βίου µάθησης και σχετικά µε το χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, εθελοντικοί φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Iδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µπορούν να συµµετάσχουν σε σχέδια Εταιρικών Σχέσεων αλλά τα αποτελέσµατα δεν πρέπει να στοχεύουν άτοµα, καθηγητές ή/και 31

32 φοιτητές (ή προσωπικό) που µετέχουν σε επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τριτοβάθµιο επίπεδο ιαδικασία υποβολής αιτήσεων και συµπληρωµατικά έγγραφα Οι ενδιαφερόµενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν συµπληρωµένο το έντυπο αίτησης για τις Εταιρικές Σχέσεις LEONARDO DA VINCI προς την Εθνική Μονάδα ΙΚΥ, ιονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρή 1, Αθήνα, ΤΚ 11742) µέχρι την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου Η συµπλήρωση των αιτήσεων θα γίνεται µε τη χρήση e-form, η οποία θα υποβάλλεται on-line ή θ αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µόνο από τους φορείς-συντονιστές στην ηλεκτρονική διεύθυνση και σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά και για τους συντονιστές φορείς και για τους φορείς εταίρους για την αποδοχή της επιλεξιµότητάς της, θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται και σε έντυπη µορφή µε πρωτότυπη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του αιτούντος οργανισµού και θα φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. Επιπρόσθετα, οι αιτήσεις θα αποστέλλονται και σε CD-ROM είτε ο φορέας που συµµετέχει στο σχέδιο είναι εταίρος ή συντονιστής. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη µορφή ταχυδροµικώς, ισχύει επί αποδείξει ως ηµεροµηνία υποβολής, η ηµεροµηνία αποστολής. Η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) «Υπεύθυνη ήλωση», η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας (http://www.iky.gr, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα/Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση/Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση/Έντυπα αιτήσεων) και η οποία πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου και την πρωτότυπη σφραγίδα του οργανισµού. 2) Νοµιµοποιητικά έγγραφα: α) καταστατικό σύστασης φορέα, β) ορισµός νοµίµου εκπροσώπου 3) Για τα ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών: άδεια λειτουργίας από τον αρµόδιο δηµόσιο φορέα 4) Για τα ιδιωτικά ΚΕΚ: άδεια λειτουργίας και πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ 5) Στην περίπτωση συµπλήρωσης της αίτησης σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, ο αιτών οργανισµός, συντονιστής ή εταίρος, υποχρεούται να υποβάλλει επιπρόσθετα τις ενότητες D και F στην ελληνική γλώσσα. 32

33 Leonardo da Vinci ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕ ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (TRANSFER OF INNOVATION) 33

34 15. ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕ ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (MULTILATERAL PROJECTS: TRANSFER OF INNOVATION) Περιγραφή και σκοπός της ράσης Σκοπός των Πολυµερών Σχεδίων «Μεταφορά Καινοτοµίας» Leonardo da Vinci είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού συστήµατος Eπαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την υιοθέτηση και ενσωµάτωση καινοτόµων µεθόδων ή αποτελεσµάτων από προηγούµενα σχέδια Leonardo da Vinci ή από άλλα καινοτόµα σχέδια σε δηµόσια και/ή ιδιωτικά επαγγελµατικά συστήµατα κατάρτισης και εταιρείες σε εθνικό, τοπικό, περιφερειακό ή τοµεακό επίπεδο. Η εταιρική σχέση πρέπει να αποτελείται από τρεις τουλάχιστον χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση (µια εκ των οποίων πρέπει να είναι κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ένας από τους συνεργαζόµενους οργανισµούς-φορείς αναλαµβάνει το ρόλο του συντονιστή, ενώ οι υπόλοιπο φορείς αποτελούν τους εταίρους. Η ελάχιστη διάρκεια των σχεδίων είναι ένα έτος και η µέγιστη διάρκεια είναι δύο έτη Κοινοτική επιχορήγηση Η εγκριθείσα κοινοτική επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού του σχεδίου µεταφοράς καινοτοµίας και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τις ευρώ κατ έτος και συνολικά τις ευρώ για σχέδια διάρκειας δύο ετών. Επιλέξιµες δαπάνες είναι: απάνες διαβίωσης, σε πραγµατικές ηµερήσιες τιµές, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που αποτυπώνονται στον Πίνακα 2, «απάνες διαβίωσης για τα Σχέδια Μεταφοράς Καινοτοµίας», απάνες ταξιδιού έως 100% βάσει πραγµατικού κόστους για εισιτήρια οικονοµικής θέσης, απάνες προσωπικού σε πραγµατικές ηµερήσιες τιµές αµοιβής βάσει κλίµακας µοναδιαίου κόστους και του ρόλου στην οµάδα έργου (π.χ. διευθυντής, ερευνητής/εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής, τεχνικός, διοικητικός). Οι προτεινόµενες πραγµατικές αµοιβές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που παρατίθενται στον Πίνακα 3, απάνες εξοπλισµού, οι οποίες ανέρχονται έως το 10% των επιλέξιµων άµεσων δαπανών. 34

35 απάνες υπεργολαβίας, οι οποίες ανέρχονται έως το 30% των επιλέξιµων άµεσων δαπανών. Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες ανέρχονται έως το 7% των επιλέξιµων άµεσων δαπανών. Λοιπές δαπάνες. Πιο αναλυτικά για τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών, οι αιτούντες παρακαλούνται να συµβουλευτούν τον Οδηγό προς τους Αιτούντες 2012, Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις, παράγραφος 4.F, το κείµενο του οποίου στην αγγλική και ελληνική γλώσσα βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας, %20call/gen_call.html 35

36 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2012 Χώρα προορισµού Ηµερήσιο ποσό ΑΥΣΤΡΙΑ (AT) 246 ΒΕΛΓΙΟ (BE) 232 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BG) 145 ΕΛΒΕΤΙΑ (CH) 340 ΚΥΠΡΟΣ (CY) 194 ΤΣΕΧΙΑ (CZ) 195 ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE) 220 ΑΝΙΑ (DK) 311 ΕΣΘΟΝΙΑ (EE) 175 ΕΛΛΑ Α (EL) 220 ΙΣΠΑΝΙΑ (ES) 227 ΦΙΛΑΝ ΙΑ (FI) 277 ΓΑΛΛΙΑ (FR) 269 ΚΡΟΑΤΙΑ (HR) 214 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (GB) 312 ΟΥΓΓΑΡΙΑ (HU) 184 ΙΡΛΑΝ ΙΑ (IE) 253 ΙΣΛΑΝ ΙΑ (IS) 235 ΙΤΑΛΙΑ (IT) 247 ΛΙΧΤΕΣΝΤΑΪΝ (LI) 340 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (LT) 168 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LU) 232 ΛΕΤΟΝΙΑ (LV) 172 ΜΑΛΤΑ (MT) 191 ΟΛΛΑΝ ΙΑ (NL) 242 ΝΟΡΒΗΓΙΑ (NO) 340 ΠΟΛΩΝΙΑ (PL) 179 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PT) 197 ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO) 161 ΣΟΥΗ ΙΑ (SE) 275 ΣΛΟΒΕΝΙΑ (SI) 208 ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SK) 186 ΤΟΥΡΚΙΑ (TR)

37 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕ ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2012 Χώρα ιευθυντής Ερευνητής Εκπαιδευτικός Εκπαιδευτής Τεχνικό προσωπικό ιοικητικό προσωπικό Österreich AT Αυστρία Belgique/Belgie BE1 Βέλγιο Belgique/Belgie- Francophone BE2 Βέλγιο Belgique/Belgie BE3 Βέλγιο Balgarija BG Βουλγαρία Switzerland CH Ελβετία Česká republika CZ ηµοκρατία της Τσεχίας Danemark DK ανία Deutschland DE Γερµανία Eesti EE Εσθονία Ellas EL Ελλάδα España ES Ισπανία France FR Γαλλία Croatia HR Κροατία Eire IE Ιρλανδία Italia IT Ιταλία Kypros CY Κύπρος Latvija LV Λετονία Lietuva LT Λιθουανία Luxembourg LU Λουξεµβούργο Magyarország HU Ουγγαρία Malta MT Μάλτα Nederland NL Ολλανδία Polska PL Πολωνία Portugal PT Πορτογαλία Romania RO Ρουµανία Slovenia SI Σλοβενία Slovenská republika SK Σλοβακία Suomi/Finland FI Φιλανδία Sverige SE Σουηδία United Kingdom GB Ηνωµένο Βασίλειο Island IS Ισλανδία Liechtenstein LI Λιχτενστάιν Norge NO Νορβηγία Türkiye TR Τουρκία

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «We Μean Business» Τοµεακό Πρόγραµµα «Leonardo da Vinci» Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Αλεξάνδρα Μπάκα, ΙΚΥ-Ελληνική Εθνική Μονάδα Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2011 COM(2011) 413 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου Στοιχεία του Προγράμματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 254 / 19-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πατρίδα 450 εκατ. ανθρώπων µε διαφορετικά εθνοτικά, πολιτιστικά και γλωσσικά υπόβαθρα. Τα γλωσσικά πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών είναι πολύπλοκα-διαµορφωµένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί τον 3 ο Στόχο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Νέα Γενιά σε ράση - Οδηγός Προγράµµατος ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Στόχοι Αυτή η επιµέρους ράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci: Aπό το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση στο Erasmus+ Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα

Leonardo da Vinci: Aπό το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση στο Erasmus+ Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Leonardo da Vinci: Aπό το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση στο Erasmus+ Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα http://www.youtube.com/watch?v=jtybyefovgq Τι είναι; Που στοχεύει; Αγγίζει το χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα